ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava 5 let od zalo!ení CZELA v Bruselu Open Days 2010 STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ Nové v&zvy v oblastech: ob"anská spole"nost, vzd$lání, energetika a doprava STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU Vá!ení "tená#i, dne 27. kv$tna 2010 Evropská komise spolu se %pan$lsk&m p#edsednictvím v Rad$ Evropské unie uspo#ádaly historicky první Fórum pro nejvzdálen$j%í regiony Evropy. Tato událost se bude konat ka!dé dva roky a má za cíl zv&%it pov$domí o jedine"n&ch charakteristikách a p#íle!itostech zemí, stejn$ tak jako nabídnout t$mto region'm platformu spolupráce s ostatními politick&mi partnery. Tzv. nejvzdálen$j%í regiony zahrnující teritoria v Atlantském a Indickém oceánu a Karibiku, jsou charakteristické nízkou hustotou obyvatelstva a v&raznou vzdáleností od Evropy. Jejich jedine"ná poloha z nich vytvá#í p#edmostí pro utvá#ení obchodních vztah' s ne"lensk&mi státy Evropské unie (EU). V$t%ina z nich jsou mén$ rozvinuté státy. Zejména kv'li t$mto region'm je pob#e!ní oblast EU nejv$t%í s ekonomickou zónou pokr&vající oblast 25 milion' km(. Fórum p#isp$lo k definování budoucnosti evropské strategie pro tyto jedine"né regiony. Debata, která o!ivila konferen"ní místnost v budov$ Charlemagne Evropské komise byla také velice zajímavá pro v%echny regiony EU. Tyto regiony mají ve skute"nosti stejn& u!itek ze strukturálních fond' jako ostatní "lenové EU a vyu!ívají zdroje k #ad$ d'le!it&ch sektor', které jsou podobné region'm EU. Nap#íklad jedno z hlavních diskutujících témat tzv. propojitelnost znamená d'le!itost dopravního propojení obyvatel t$chto zemí a slu!eb. V%ichni ú"astníci konference se shodli na strategické d'le!itosti investování do tohoto sektoru k podpo#e rozvoje a ekonomického r'stu. Priorita je sdílená n$kolika regiony EU, po"ínaje Zlínsk&m krajem: mo!né aliance mohou b&t u!ite"né. Nezapome)te se podívat na ná% kalendá# událostí v EU a nabídku pracovních míst!!!! S pozdravem, Mattia Crosetto #editel kancelá#e Zlínského kraje v Bruselu

2 Ekonomick% &éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách Strana 2 Ve dnech 25. a 26. kv'tna 2010 se konalo presti(ní bruselské ekonomické fórum v Charlemagne, jedné z budov Evropské komise. Zásupci Zlínského kraje v Bruselu zde byli p)ítomni, aby se obohatili názory p)edních makroekonom* a finan+ních expert* na zp*soby p)ekonání sou+asné ekonomické krize, která stále ovliv,uje pr*myslové zem'. Hlavním mottem bylo: efektivn' a co nejd)íve. Bruselské ekonomické fórum je p#ední platformou Evropské unie pro debatu o ekonomick&ch tématech. Ka!d& rok se líd#i EU, finan"ních institucí, byznysu, partner', akademické p'dy a médií setkají v Bruselu a #e%í hlavní ekonomické priority Evropy. Líd#i Evropské unie se tentokrát setkali na ekonomickém fóru kv'li vá!n&m dluhov&m problém'm *ecka, Portugalska a +pan$lska. Jejich cílem bylo zastavit hrozící paniku a zabránit krizi destabilizací ekonomik ostatních "lensk&ch stát'. Riziko ekonomické krize bylo v pr'b$hu historie v!dy podce)ováno. A! dote,. Dal%í krok ur"í osud ekonomické a monetární unie. Evropská unie klop&tala, ale nepadla, t$mito slovy zahájil prezident Rady Evropské unie, Herman Van Rumpuy, konference. A navázal na n$ dal%ími pozitivními vyhlídkami. Nap#íklad podtrhl to,!e na rozdíl od krize ve 30. letech 20. století, nyní zem$ zvládly hrozbu, odvrátily se od protekcionismu a dokonce v n$kter&ch p#ípadech pozvedly krizi jako p#íle!itost. Van Rumpuy zd'raznil,!e vlády eurozóny jeví siln& závazek zp#ísnit pravidla rozpo"tov&ch schodk' a zv&%it makroekonomickou spolupráci k zabrán$ní opakování dluhové krize, která vyústila z #eck&ch problém'. Ale pr'm$rn& státní dluh v zemích eurozóny stále z'stává na 85 % HDP. N$kte#í kritikové tvrdí,!e nebylo ud$láno dostatek k uklidn$ní finan"ních trh', které byly nervózní starostmi o v&%i dluh' zemí eurozóny. Na trzích je turbulence, #ekl Olli Rehn, eurokomisa# pro Ekonomické a monetární vztahy. Ale je lep%í n$co d$lat k obnov$ d'v$ry, ne! pouze spekulovat o d'vodech. Komisa# také #ekl,!e pokud bude Evropská unie v následující dekád$ r'st ka!doro"n$ o 2 procenta, vytvo#í tím nov&ch 10 milion' pracovních míst. Podle n$j by se zem$ EU m$ly více zam$#it na investice do vzd$lání. Mezi reformami, které by m$ly b&t rychle provedeny, eurokomisa# volá po takov&ch, které podpo#í ekonomick& r'st. Jako je zlep%ení trhu práce a podpo#it produktivitu a sní!it nezam$stnanost. Je tady jasn& p#ípad ekonomické reformy ve +pan$lsku, kde je 20% nezam$stnanost a stále zastaral& dvojstup)ov& trh práce. Ale zárove) O. Rehn dodal,!e je d'le!ité nepokou%et se napodobovat jiné sociální modely. Evropsk& sociální model je základem sociálního a ekonomického rozvoje EU a m$l by b&t udr!en. Ov%em pro zvládnutí v&zev 21. století také modernizován. Pokud nejsme schopni reformovat evropskou ekonomiku, tak si jednodu%e nem'!eme dovolit blahobyt spole"ností, kv'li velmi vysoké zát$!i dluhu, #ekl a dodal: Pot#ebujeme fiskální konsolidaci a zárove) zmobilizovat r'st, tak!e musíme mít dynamickou ekonomiku, která je schopna nést blahobyt spole"nosti. Trval na tom,!e v sou"asné v&%i dluh' je prosperita v ohro!ení. Postavili jsme záchranou lo- na mo)i. P#edseda Rady Evropské unie Herman Van Rumpuy o záchran$ *ecka

3 Strana 3 O euru Kdy! komentoval situaci na pen$!ním trhu, eurokomisa# Rehn #ekl: N$kte#í pozorovatelé v$#í,!e reformy povedou k v$t%í politické integraci, ke sní!ení daní a v&daj' nap#í" Evropou a k zotavení se z dluhové krize. Nepovede to k!ádnému fiskálnímu federalismu, ale m$lo by to zesílit ekonomické vládnutí. Kritici v$#í,!e existují zásadní trhliny eura, a a"koli p#e!ilo v dobr&ch "asech, je nepou!itelné v krizi. Euro má za sebou 10 dobr&ch let se zv&%en&mi investicemi a sní!en&mi úrokov&mi sazbami. Poskytlo sv&m "len'm ochrann& %tít v nedávn&ch krizích, eurokomisa# Rehn dodal. Ale jist$ má také systémové slabiny a nyní musíme provést konkrétní návrhy k zam$#ení se na tyto slabá místa a zesílit ekonomick& dozor, shrnul. A co )ekli hosté na ekonomickém fóru? Mnoho evropsk&ch a sv$tov&ch lídr' z ve#ejného!ivota a byznysu bylo pozváno k ú"asti na ekonomickém fóru v Bruselu. Sv&mi p#ísp$vky p#isp$li v sérii panel' a diskuzí na fóru. Mezi prvními #e"níky byl Ajai Chopra, zástupce #editele Evropského odd$lení Mezinárodního m$nového fondu (MMF). Chopra #ekl,!e jednou hlavních priorit MMF je vypo#ádání se s finan"ní regulací. MMF by m$l roz%í#it regulaci na finan"ních trzích v$t%í kontrolou. Dozor by m$l b&t neodbytn&, komplexní, p#izp'sobiv&, skeptick& a proaktivní. Zástupci sou"asného %pan$lského p#edsednictví Rad$ Evropské unie byli rovn$! p#ítomni. Ve své intervenci, Elena Salgado, druhá nám$stkyn$ p#edsedy vlády a ministryn' ekonomiky a financí ve.pan'lsku, #ekla: Státní dluh je nejv$t%í v&zvou dne%ních dn'. Také nová regulace na deriváty a nová ú"etní pravidla by m$la b&t p#ijata v pr'b$hu tohoto roku. Abychom v dlouhodobém horizontu m$li udr!iteln& rozvoj, pot#ebujeme strukturální reformy, posílit sociální soudr!nost na jednotném trhu a nejvíce ohro!en&m skupinám musí b&t poskytnuta pomoc a p#ijetí trhem. A pouze spole"nou prací m'!eme dosáhnout na%ich cíl'. V pr'b$hu odpoledne prvního dne konference byly diskutovány otázky globálního oteplování a zeleného r'stu. Ú"astníci diskutovali n$kolik témat jako je potenciál pro budoucí zelená pracovní místa v Evrop$, obnovu energetického systému, abychom se dostali na zelen& r'st, d'le!itost pr'myslové inovace ve znovu nastartované pr'myslové produkci, role vlád a trh' nebo ekonomick& potenciál klimatick&ch zm$n. Klaudia Kemfet, profesorka na Hertie Schooll of Governance #ekla,!e N$mecko vytvo#í 1 milion zelen&ch pracovních míst v následujících letech a!e za budoucí trhy pova!uje práv$ ty zelené. Na druhé stran$ Dieter Helm, profesor na Oxford University se na problém dívá z trochu jiného úhlu pohledu. Zd'raz)uje relativn$ vysoké náklady zelen&ch technologií, které ob"as zp'sobují vy%%í náklady pro kone"né zákazníky, tudí! riskujeme sní!ení spot#eby. Druh& den konference názali #e"níci debatou o euru. Otmar Issing, prezident Centra pro finan+ní studie zd'raznil klí"ov& bod pro stabilní budoucnost spole"né m$ny: Pot#ebujeme více transparentní formu pravidel, která budou dodr!ována. Pot)ebujeme reformovat finan+ní regulaci. Ale i kdy( provedeme v&echny reformy, stále n'co bude chyb't. A to je to, (e musíme jednat jako celek. Musíme spolupracovat. Toto je zásadní pro +ím dál tím více se integrující Evropu. Eurokomisa# Johannes Hahn na záv$r bruselského Ekonomického fóra Více informací: Projev p)edsedy Rady Evropské unie, Hermana Van Rumpuye:

4 Nejvzdálen'j&í státy v srdci Evropy Strana 4 Politi+tí líd)i z nejvzdálen'j&ích region* Evropy se setkali v Bruselu k diskusi o pot)ebách na míru u&it%ch strategiích a úprav n'kolika klí+ov%ch politik Evropské unie na konferenci s eurokomisa)i Johannesem Hahnem a Michelem Barnierem. S platností nové Lisabonské smlouvy má Evropská unie nyní 9 nejvzdálen$j%ích region': "ty#i zámo#ské francouzské státy (Guaudelupy, Francouzská Guyana, Réunion a Martinique), dva francouzské zámo#ské národy (Saint Barthelémy a Sv. Martin), portugalské autonomní zem$ (Azory a Madeira) a %pan$lskou autonomní komunitu - Kanárské ostrovy. Od roku 1999 Evropská unie zkoumá specifickou situaci nejvzdálen$j%í stát': jejich izolovanost, odlehlost, malou rozlohu a ekonomickou závislost ve vztahu k ostaním evropsk&m zemím. Lisabonská smlouva rovn$! obsahuje klauzuly ("lánek 349) jednozna"n$ podtrhující jedine"né v&zvy, kter&m nejvzdálen$j%í státy "elí a následn$ volá po #ad$ speciálních opat#ení, k pou!ití v situacích nejvzdálen$j%ích stát', ve strategiích EU. V%echny nejvzdálen$j%í státy, krom$ Kanársk&ch ostrov' a Madeiry spadají do statutu Cíle 1 pro regionální fondy Evropské unie, to znamená,!e pat#í mezi nejchud%í státy Evropské unie, s HDP pod 75 procenty pr'm$ru Evropské unie. Tento speciální profil teritorií a spole"nosti, které jsou pln$ sou"ástí Evropské unie, i kdy! jsou vzdáleny daleko od starého kontinentu, p#edstavuje n$co jako laborato# pro ostatní "lenské státy EU. Je d'le!ité je zkoumat. Z tohoto d'vodu se Zlínsk& kraj v Bruselu zú"astnil této jedine"né konference po#ádané Evropskou komisí ve dnech kv$tna Fotogalerie z konference Úvodní diskuse se zástupci Evropské komise a!panelsk"m p#edsednictvím v Rad$ Evropské unie Diego Loper Garrido, %pan$lsk& ministr zahrani"í pro vztahy s EU se zdraví se zástupci Evropské komise Plenární sch%ze v aule Charlemagne s delagáty z nejvzdálen$j!í stát% Evropy

5 Zahájení t%dne SME v Bruselu Strana 5 Dne 25. kv'tna 2010 se zástupci Zlínského kraje v Bruselu zú+astnili zahajovacího ve+era Evropského t%dne pro malé a st)ední podniky 2010 Událost byla zorganizována Evropskou komisí ve Wollubis kulurním centru a skládala se ze dvou "ástí. První byla v$nována formálnímu zahájení vrcholného Evropského t&dne pro malé a st#ední podniky 2010 a ve druhé do%lo k ud$lování cen za video s podnikatelskou tématikou European Entrepreneurship Video Awards 2010 (EEVA 2010). Shromá!dili se zde zástupci soukromého sektoru p#ítomní v Bruselu, v"etn$ vybran&ch reprezentant' mlad&ch obchodních organizací, zástupci evropsk&ch institucí, regionálních a národních partner' p'sobících v Evropské unii. Navíc v$t%ina z 36 podnikatel' p#edstavená v bro!u#e Tajemství úsp$chu byla p#ítomna a k jejich panelu se p#ipojil i místop#edseda Evropské komise Antonio Tajani, k diskusi o rozvoji podnikání na základ$ jejich vlastních!ivotních zku%eností. Vít$zové EEVA 2010 obdr!eli ceny od místop#edsedy EK Tajaniho a ostatních p#ítomn&ch VIP. Oslava 5 let od zalo(ení CZELA v Bruselu Dne 25. kv'tna 2010 se zástupci Zlínského kraje v Bruselu zú+astnili neformální události k 5. v%ro+í zalo(ení CZELA v Bruselu. Událost byla zorganizována k oslav$ otev#ení bruselského centra -eské sty"né kancelá#e pro v$du a v&zkum a ve"er se konal v -eském centru v Bruselu. Akce se zú"astnila i Milena Vicenová, velvyslankyn$ -eské republiky p#i Evropské unii a pan R'!i"ka, nám$stek Ministerstva %kolství, mláde!e a t$lov&chovy -R. -innost kancelá#e CZELA v Bruselu ukázalo závazek -eské republiky pro v&znamnou podporu k posilování v&zkumného a inova"ního potenciálu zem$ spolu s podporou strukturálních fond' Evropské unie. Aktivity bruselské kancelá#e CZELA budou samoz#ejm$ pokra"ovat v iniciativách EU. Open Days 2010 Aktivity k organizaci dal&ího ro+níku Evropského t%dne region* a m'st pokra+ují. Kancelá) Zlínského kraje v Bruselu se nyní soust)edí na detaily programu a aktivní zapojení místních noviná)* a tiskov%ch mluv+ích. Organizace t&dne Open Days 2010, kter& se uskute"ní ve dnech #íjna 2010, je v plném proudu. Kv$ten p#inesl uzáv$rky pro v$ci t&kající se kone"ného programu události a seznamu noviná#', kte#í budou pozváni V&borem region', aby se zú"astnili hlavních jednáních interinstitucionálního programu v Bruselu. Nyní bude pozornost vyhrazena organizaci místních událostí, naplánovan&ch partnersk&mi regiony p#evá!n$ na m$síc #íjen a k doprovodn&m akcím v rámci Open Days. Zlínsk& kraj v Bruselu je zapojen do iniciativy partnerství Regiony Baltsko-jaderského koridoru, které plánuje mezinárodní seminá# zam$#en& na regionální rozm$r hlavních dopravních projekt' a jin&ch iniciativ. Registrace na Open Days za"ne po"átkem "ervence 2010.

6 V&zvy k p)edkládání návrh* Program Media 2007 Ob+anská spole+nost P#ípravná akce v oblasti sportu Uzáv$rka: Vícelet& program Spole"enství pro ochranu d$tí vyu!ívajících internet Ob+anská spole+nost Uzáv$rka: Erasmus University Charter 2011 Vzd'lání Uzáv$rka: Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2010:095:0007:0008:cs:pdf Vzd'lání LifeLong vzd$lávací program podpora testování ECVET systém' Uzáv$rka: Vzd'lání /ivotní prost)edí ICI vzd$lávací koopera"ní program Uzáv$rka: LIFE+ - V&zva 2010 Uzáv$rka: Energetika Program inteligentní energie pro Evropu V&zva 2010 Uzáv$rka: Podpora provád$ní pilotních projekt' Transevropská dopravní sí. V&zva 2010 Doprava Uzáv$rka: Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 Doprava EC MOVE Program: v&zva 2010 Vnitrozemská vodní doprava Uzáv$rka:

7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ# Volná místa v Evrop' Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 Evropská nadace odborného vzd'lávání 0ERVEN Expert na rozvoj odborného vzd'lávání íslo pracovního místa: ETF/NEPT/10/01 Letní %kola EU setkání Práce na dobu ur"itou místních médií s V&borem region' EU Místo v&konu práce: Turín (Itálie) Brusel, Belgie plenární zasedání V&boru region' Brusel, Belgie Galave"er k udílení cen - Kulturní d$dictví EU, Evropská komise Istanbul, Turecko Rada Evropské unie kon"í %pan$lské p#edsednictví Brusel, Belgie Info: Evropská nadace odborného vzd'lávání Specialista trhu práce -íslo pracovního místa: ETF/NEPT/10/02 Práce na dobu ur"itou Místo v&konu práce: Turín (Itálie) Info: Evropská nadace odborného vzd'lávání Expert na rozvoj lidského kapitálu -íslo pracovního místa: ETF/NEPT/10/03 Práce na dobu ur"itou Místo v&konu práce: Turín (Itálie) Newsletter ISSUE N 02 Info: LEDEN 2009 ro&ník 7, &íslo 10 kv$ten 2010 Uzáv'rka +ísla: Redakce si vyhrazuje právo p#ísp$vky zkrátit, p#ípadn$ stylisticky a jazykov$ upravit. Za v$cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy"erpávající anal&zu dan&ch témat. Odkazy jsou ur"eny k usnadn$ní p#ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan&ch stránek neru"íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak+ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková Grafick% design: HAL9000Limited!2007

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více