Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307"

Transkript

1 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročníky: Časový rozsah výučby: Forma štúdia: Vyučovací jazyk : Človek a príroda CHÉMIA ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie siedmy,ôsmy, deviaty 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne denná slovenský Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote ( chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.) Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Ciele učebného predmetu Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti: Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v každodennom živote Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus) Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemických reakciách Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky a naopak

2 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci Vedieť uplatniť logicko myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných predmetoch a v každodennej praxi Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov Ďalšie ciele: Identifikácia a správne používanie pojmov. Ţiak vie správne pouţívať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov ţiak dokáţe tým, ţe rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a ţe ich aktívne pouţíva v správnom kontexte. Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia ţiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). Vysvetlenie javov ţiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí ţiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav moţný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady ţiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromaţďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). Kvantitatívny popis ţiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak. Aplikácia vedomostí ţiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska. Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti) a) Učebné kompetencie plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi b) Komunikačné kompetencie vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje

3 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí dokázať využívať IKT pri vzdelávaní e) Kompetencia riešiť problémy analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných f) Kompetencie občianske uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie

4 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam prispievať k naplneniu práv iných otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia g) Kompetencie sociálne a personálne vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu h) Kompetencie pracovné stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov kriticky hodnoť svoje výsledky používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr Obsah v 7.ročníku Časová dotácia: Počet hodín týždenne: 2

5 Počet hodín ročne: Chémia okolo nás 1.1. Objavovanie chémie v našom okolí 1.2. Skúmanie vlastností látok 1.3. Zmesi a chemicky čisté látky 1.4. Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 2. Premeny látok 2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 2.2. Zmeny pri chemických reakciách Obsah v 8.ročníku Počet hodín týždenne: 2 Počet hodín ročne: Zloženie látok 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny 3.3 Periodická sústava prvkov 4. Významné chemické prvky a zlúčenín Obsah v 9.ročníku Počet hodín týždenne: 2 Počet hodín ročne: Chemické výpočty 5.1 Látkové množstvo a molárna hmotnosť 5.2 Zloženie roztokov 6. Organické látky 6.1 Vlastnosti jednoduchých organických látok 6.2 Uhľovodíky 6.3 Deriváty uhľovodíkov 6.4 Organické látky v živých organizmoch 6.5 Organické látky v bežnom živote Námety na LC v 7. ročníku: 1.Filtrácia 2.Kryštalizácia (alternatívne destilácia)

6 3. Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie 4. Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka Alternatívne: Študovanie vplyvu rôznych látok na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka Hasenie plameňa oxidom uhličitým, získaným reakciou octu a sódy bikarbóny Námety na tvorbu projektov v 7. ročníku: 1. Voda 2. Vzduch 3. Hasenie horiacich látok 4. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v bežnom živote Námety na LC v 8. ročníku: : 1. Meranie ph rôznych látok 2. Uskutočnenie neutralizácie 3. Skúmanie vlastností solí Námety na tvorbu projektov v 8. ročníku: 1. Skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov 2. Meranie ph zrážok a vody z rôznych vodných zdrojov Námety na LC v 9. ročníku: 1. Dôkaz prítomnosti niektorých prvkov v organických zlúčeninách 2. Overovanie vlastností sacharidov 3. Overovanie vlastností tukov a olejov. Dôkaz ich prítomnosti v semenách rastlín 4. Overenie prítomnosti bielkovín a ich vlastností 5. Zloženie a vlastnosti pracích práškov a čistiacich prostriedkov Alternatívne LC v 9. ročníku:: 1. Príprava roztokov daného zloženia 2. Kyselina octová a jej vlastnosti 3. Dôkaz prítomnosti vitamínu C 4. Plasty

7 Námety na tvorbu projektov v 9. ročníku:: 1. Chémia životného prostredia: zisťovanie vplyvu zlúčenín medi na rast rastlín 2. Vieme, čo jeme? E-čka 3. Drogy 7. ročník Tematický celok Obsahový štandard Kompetencie Výkonový štandard Prierezové témy Objavovanie chémie v našom okolí 3 hodiny Skúmanie vlastnosti látok 1 hodina - význam chémie pre život človeka - chémia ako veda - chemická výroba - chemický výrobok - prírodná surovina - vlastnosti látok: horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, rozpustnosť, vzhľad plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, - vie vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok - pozná problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia (potreba separácie odpadov, recyklácie), - vie používať ochranné pomôcky, - pozná zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - vie čo skúma chémia - vie uviesť skupenstvá látok, - vie popísať vzhľad látky, určiť rozpustnosť látky vo vode - vie vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok - vie určiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok OSR - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení ENV vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu OŽZ - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci - používať ochranné pomôcky MEV- práca s internetom, interaktívnou tabuľou vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt Zmesi a chemicky čisté látky 7 hodín - chemicky čistá látka, zmes, rovnorodá a rôznorodá zmes, tuhá, kvapalná a plynná zmes, suspenzia, emulzia, pena, aerosol, usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia, vodný roztok, analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia - Chápe zloženie látok z častíc - vie uviesť príklady chemicky čistých látok a zmesí - vie rozoznať rovnorodú zmes od rôznorodej ENV uviesť dopad množstva chemických látok

8 Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 6 hodín Spoznávanie chemických látok v našom okolí 20 hodín rozpúšťadlo, rozpustená látka, hmotnosť roztoku Zrážková, povrchová, podzemná, minerálna voda, úprava a čistenie vody, znečisťovanie vody, zložky vzduchu (kyslík, oxid uhličitý, dusík, vzácne plyny) skleníkové plyny, ozónová diera, ekologická katastrófa Fyzikálny dej, chemický dej, chemická premena, reaktant, produkt, zákon zachovania hmotnosti, chemické zlučovanie a chemický rozklad, horenie, horľavina, zápalná teplota, piktogramy, zásady hasenia, zásady horenia, hasiace prístroje, princípy hasenia niektorých druhov hasiacich látok (voda, piesok, oxid uhličitý) Exotermické a endotermické reakcie, rýchle a pomalé reakcie, zrážková teória, zrážka, orientácia častíc, vplyv množstva reaktantov, teploty, plošného obsahu reaktantov, katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať IKT pri riešení problémových úloh používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu používať správne postupy - pozná zmesi podľa skupenstva, uviesť príklady - vie uviesť príklady rôznorodých zmesí a určiť jednotlivé typy -vie uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesi v praktickom živote - vie uviesť príklady aspoň troch rovnorodých zmesí, - vie uviesť rozdiel medzi nasýteným a nenasýteným roztokom - pozná význam vody a vzduchu pre človeka a živé organizmy, - pozná rozdelenie vôd podľa výskytu a použitia, - pozná možnosti čistenia a úpravy vôd, dôsledky znečistenia vôd - vie vymenovať hlavné zložky vzduchu, zdroje a dôsledky znečisťovania vzduchu - pozná význam kyslíka pre živé organizmy - vie určiť rozdiel medzi chemickým a fyzikálnym dejom, pozná niektoré chemické reakcie z bežného života, - vie určiť reaktant a produkt, konkrétnych chemických reakcií - pozná zákon zachovania hmotnosti, - slovne zapisuje schému chemickej reakcie a vie ju prečítať správne, - na príkladoch rozlišuje reakcie chemického zlučovania a rozkladu, - pozná horenie ako chemický dej, - pozná podmienky horenia a hasenia, - pozná telefónne číslo požiarneho útvaru OSR- deliť si úlohy, niesť zodpovednosť PPZ OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť ENV OŽZ- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci - používať ochranné pomôcky Fyz, Mat PPZ

9 Zmeny pri chemických reakciách 29 hodín a techniky pri praktických činnostiach dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti a rozhodovať sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti - pozná piktogram horľaviny, - vie vymenovať niektoré hasiace látky - pozná reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a spotrebúva s dôrazom na bežný život, - rozlišuje pomalé a rýchle reakcie na príkladoch zo života a z prírody, - pozná dve podmienky zrážky častíc, aby vznikla chemická reakcia, - vie zdôvodniť vplyv jednotlivých faktorov rýchlosti na rýchlosť chemickej reakcie, - vie charakterizovať katalyzátor a uvádza príklady katalyzátora v bežnom živote OŽZ- dodržiavanie zásad bezpečnosti, používanie ochranných pomôcok OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, prijímať ocenenie, radu, kritiku PPZ tvorba projektu a prezentačné schopnosti ENV- použitie katalyzátorov v automobilovom priemysle chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem Učebné zdroje :učebnica chémie pre základné školy, pracovný zošit z chémie pre 6. a 7.ročník, encyklopédie, odborné časopisy, internet, edukačné portály Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup výkonový štandard zvládol, alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Pri kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Prierezové témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti PPZ Ochrana života a zdravia - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, prezentovať svoju prácu -dodržiavať zásady

10 2. Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov tematickou previerkou na konci tematického celku. 3. Pri praktických aktivitách - slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh a vypracovanie protokolu z LC. 4.Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov a prezentácií v Power Pointe. Výsledné hodnotenie žiaka bude klasifikáciou. Formy a metódy vyučovania v predmete chémia metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia laboratórnych prác, experimentálna činnosť, demonštrácia, individuálna a skupinová práca, práca s literatúrou postupy: porovnávanie, analýza, syntéza, dedukcia, indukcia, analógia formy práce: diskusia, analýza informácií OŽZ Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Environmentálna výchova ENV Mediálna výchova MEV bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, -poznať základné piktogramy (žieravina, horľavina) -dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi -vedieť používať ochranné pomôcky- okuliare, rukavice, ochranný štít - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, práca v skupinách, vzájomná pomoc vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu práca s internetom a odbornou literatúrou Didaktická technika - PC, dataprojektor, internet, DVD, CD, textový materiál, obrazový materiál, video, interaktívna tabuľa 8. ročník

11 Tematický celok Obsahový štandard Kompetencia Výkonový štandard Prierezové témy Opakovanie učiva 4hodiny Zloženie látok 14 hodín chemicky čistá látka zmes rôznorodá a rovnorodá chemická reakcia, reaktant, produkt schéma chemickej reakcie, zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, chemické zlučovanie, chemický rozklad Atóm a jeho zloženie ( jadro, obal, mikročastice) Atóm a jeho štruktúra ( usporiadanie) Molekula Chemické prvky, ich názvy a značky Chemické zlúčeniny plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a rovnorodé zmesi) chápať chemickú reakciu ako chemický dej, uviesť príklady chemických reakcií z bežného života, rozlíšiť reaktanty a produkty, slovne zapísať schému chemickej reakcie, poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a chemického rozkladu, poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu v bežnom živote, slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického rozkladu opísať stavbu atómu, poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov, napísať protónové čísla atómov, určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla, vysvetliť vznik molekuly, rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly, poznať rozdiel medzi atómom a molekulou poznať význam chemických značiek prvkov, poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn rozlíšiť prvky a zlúčeniny poznať rozdiel medzi prvkom OSR - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení OŽZ - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci - používať ochranné pomôcky ENV vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti

12 Významné chemické prvky a chemické zlúčeniny 34 hodín Ióny Chemické vzorce Oxidačné číslo Vznik chemickej väzby Typy chemickej väzby Periodická sústava prvkov, Mendelejev Kovy, nekovy, polokovy Význam niektorých kovov pre ľudský organizmus Vodík Kyslík Železo Alkalické kovy Voda Oxidy Vznik kyslých dažďov z niektorých oxidov Názvoslovie oxidov využívať IKT pri riešení problémových úloh používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany a zlúčeninou vysvetliť vznik katiónu a aniónu, vedieť napísať schému vzniku iónov, poznať zápis náboja iónu, vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín poznať zápis oxidačného čísla atómu prvku chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami, poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby, vysvetliť na príkladoch látok NaCl a H 2 vznik iónovej a kovalentnej väzby poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora (D. I. Mendelejev), určiť počet periód (radov) a skupín (stĺpcov) v periodickej tabuľke prvkov, vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla, poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých v bežnom živote, uviesť význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka a kyslíka poznať vodík, kyslík, železo, sodík a draslík ako biogénne prvky poznať význam železa v priemysle, poznať vlastnosti alkalických kovov poznať rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou, poznať význam vody určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch, vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, vedieť názvy a vzorce CO, CO 2, N 2 O 5, SO 2, SO 3, CaO, poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti OŽZ - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, používať ochranné pomôcky, poznať prvú pomoc pri poleptaní žieravinami ENV - problematika znečisťovania ovzdušia, kyseliny a hydroxidy používané v domácnosti,

13 Zloženie a vlastnosti kyselín Významné kyseliny Zloženie a vlastnosti hydroxidov Významné hydroxidy zdravia využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti a rozhodovať sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem spôsobujú kyslé dažde, poznať príčiny vzniku uvedených oxidov, poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie a možnosti obmedzenia ich vzniku poznať zloženie kyselín, poznať rozdelenie kyselín, pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou, poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme, poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej a sírovej, prezentovať získané vedomosti s využívaním odbornej terminológie predmetu chémia, poznať zloženie hydroxidov, pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH s vodou, vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov, vedieť názvy a vzorce NaOH, KOH, vplyv niektorých chemických látok na životné prostredie MUV ovzdušie prekračuje hranice TPPZ tvorba projektu a prezentačné schopnosti OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, prijímať ocenenie, radu, kritiku Indikátory Skúmanie kyslosti a zásaditosti Soli Významné soli Ca(OH) 2 vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý alebo neutrálny, vedieť, na čo slúži stupnica ph, vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi, poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami poznať zloženie solí, poznať významné soli Chemické reakcie 9 hodín Chemické reakcie a chemické rovnice Neutralizácia chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky menia, poznať zápis chemickej reakcie chemickú rovnicu, ako dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti, vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať ju OŽZ - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, používať ochranné pomôcky ENV vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu

14 Laboratórne cvičenia 5 hodín Redoxné reakcie Redukcia a oxidácia Príprava zmesí látok Príprava a vlastnosti vodíka a kyslíka Meranie ph Skúmanie vlastností solí Neutralizácia chemickou rovnicou, chápať podstatu neutralizácie pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu znižuje, poznať príklady redoxných reakcií z bežného života Vykonať chemickú reakciu podľa návodu Zaznamenať výsledok pokusu Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, požívať ochranné pomôcky Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi OŽZ dodržiavať zásady bezpečnosti práce, používať ochranné prostriedky OSR deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, práca v skupinách, vzájomná pomoc Učebné zdroje :učebnica chémie pre základné školy, pracovný zošit z chémie pre 8.ročník, encyklopédie, odborné časopisy, internet, edukačné portály Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup výkonový štandard zvládol, alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Pri kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Prierezové témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti PPZ Ochrana života a zdravia OŽZ - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, prezentovať svoju prácu -dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, -poznať základné piktogramy (žieravina, horľavina) -dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi

15 2. Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov tematickou previerkou na konci tematického celku. 3. Pri praktických aktivitách - slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh a vypracovanie protokolu z LC. 4.Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov a prezentácií v Power Pointe. Výsledné hodnotenie žiaka bude klasifikáciou. Formy a metódy vyučovania v predmete chémia Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Environmentálna výchova ENV Mediálna výchova MEV -vedieť používať ochranné pomôcky- okuliare, rukavice, ochranný štít - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, práca v skupinách, vzájomná pomoc vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu práca s internetom a odbornou literatúrou metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia laboratórnych prác, experimentálna činnosť, demonštrácia, individuálna a skupinová práca, práca s literatúrou postupy: porovnávanie, analýza, syntéza, dedukcia, indukcia, analógia formy práce: diskusia, analýza informácií Didaktická technika - PC, dataprojektor, internet, DVD, CD, textový materiál, obrazový materiál, video, interaktívna tabuľa 9. ročník Tematický celok Obsahový štandard Kompetencie Výkonový štandard Prierezové témy

16 Opakovanie učiva 6hodín Atómy, molekuly, ióny Chemická väzba zmes rôznorodá a rovnorodá vodný roztok, nasýtený roztok, rozpúšťadlo rozpustená látka Periodická sústava prvkov, prvky, zlúčeniny Kyseliny, hydroxidy, soli Chemické reakcie zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, chemické rovnice neutralizácia redoxné reakcie plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, pozná častice látok a typy chemických väzieb vo vybraných látkach rozlišuje typy zmesí pozná význam vody ako rozpúšťadla vie uviesť príklady používania vodných roztokov v domácnosti vie určiť umiestnenie prvku na základe hodnoty protónového čísla pozná vlastnosti, zlúčeniny a použitie vodíka, kyslíka, alkalických kovov, železa pozná zloženie, rozdelenie, vlastnosti, použitie kyselín, solí a hydroxidov pozná zápis chemickej reakcie, zákon zachovania hmotnosti pozná princípy redoxnej reakcie, neutralizácie a ich využitie OSR - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení ENV vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu OŽZ - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci - používať ochranné pomôcky MEV- práca s internetom, interaktívnou tabuľou vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania Chemické výpočty 12 hodín Látkové množstvo Molárna hmotnosť Vyjadrovanie zloženia roztokovhmotnostný zlomok vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať IKT pri riešení problémových úloh porovnáva hmotnosť 1 mólu látky atómov rôznych prvkov vie vypočítať látkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky vie vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov prvkov tvoriacich zlúčeninu vie vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a hmotnostného zlomku zložky roztoku ENV uviesť dopad množstva chemických látok OSR- deliť si úlohy, niesť zodpovednosť

17 Organické látky 43 hodín Vyjadrovanie zloženia roztokovkoncentrácia látkového množstva Uhlík a jeho anorganické a organické zlúčeniny. Organické zlúčeniny a organická chémia. Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách. Zdroje uhľovodíkov. Uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie. Uhľovodíky v rope a v zemnom plyne. používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení vie vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s určitým objemom a koncentráciou látkového množstva chápe význam uhlíka vie vymenovať a rozlíšiť príklady anorganických a organických zlúčenín uhlíka vie rozlíšiť a zapísať otvorený uzavretý reťazec, jednoduché a násobné väzby pozná prírodné zdroje uhľovodíkov vie opísať vlastnosti a výskyt, použitie metánu, propánu a butánu vie uviesť negatíva ťažby uhlia a ropy OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť ENV- problematika negatívnych vplyvov ťažby ropy a zemného plynu na životné prostredie, negatívny dopad uhľovodíkov a produktov horenia uhľovodíkov na životné prostredie - ropné havárie, ochrana pôdy a vody ochrana ovzdušia OŽZ- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci - používať ochranné pomôcky Alkány Alkény Alkíny Arény Halogénderiváty uhľovodíkov Kyslíkaté deriváty prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky pozná typy väzieb, napísať vzorce, vie opísať vlastnosti a štruktúru a použitie zástupcov z alkánov, alkénov, alkínov a arénov vie opísať polymerizáciu z eténu vie vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov charakteristickú skupinu MEV- práca s odbornou literatúrou ENV -záporné stránky motorizmu, - - ochrana ovzdušia ENV nebezpečenstvo halogénderivátov v ovzduší

18 Sacharidy Tuky Bielkoviny Biokatalyzátory Zdravá výživa Vitamíny Plasty a syntetické vlákna Mydlá a pracie prostriedky Kozmetické prípravky Pesticídy Lieky Drogy Látky ohrozujúce človeka a životné prostredie chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti a rozhodovať sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem a uhľovodíkoví zvyšok pozná najvýznamnejších zástupcov halogén derivátov a kyslíkatých derivátov, poznať ich názvy, vzorce, možnosti využitia vie vymenovať reaktanty, produkty, podmienky a význam fotosyntézy vie uviesť výskyt, vlastnosti, význam, zdroje, možnosti využitia sacharidov, tukov, bielkovín pozná význam enzýmov, vitamínov a hormónov pre človeka pozná základné pravidlá zdravej výživy pozná príklady, použitie, úžitkové vlastnosti, výhody a nevýhody plastov a syntetických vlákien pozná princíp účinku mydla vie vysvetliť význam kozmetických prostriedkov vie opísať výhody, nevýhody používania pesticídov pozná účinky liekov a drog a vode(ekologické jedy, freóny) OŽZ- dodržiavanie zásad bezpečnosti, používanie ochranných pomôcok OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, prijímať ocenenie, radu, kritiku PPZ tvorba projektu a prezentačné schopnosti ENV- poznať problematiku nebezpečných chemických látok a ich vplyv na ľudí a životné prostredie Laboratórne cvičenia 5 hodín Príprava roztokov Sacharidy Bielkoviny Vitamíny Mydlá vie vykonať chemickú reakciu podľa návodu a zaznamenať výsledok pokusu pozná zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, vie požívať ochranné pomôcky dodržiava zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi OŽZ dodržiavať zásady bezpečnosti práce, používať ochranné prostriedky OSR deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, práca v skupinách, vzájomná pomoc Učebné zdroje : Adamkovič, E. Šimeková, J. Chémia 9 Adamkovič, E. Pracovný zošit z chémie pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom Vicenová, H. Cvičebnica z chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom DVD, internet, odborná literatúra Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup výkonový štandard zvládol,

19 alebo nie. Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.mája Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Pri kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Prierezové témy 2. Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov tematickou previerkou na konci tematického celku. 3. Pri praktických aktivitách - slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh a vypracovanie protokolu z LC. 4.Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov a prezentácií v Power Pointe. Výsledné hodnotenie žiaka bude klasifikáciou. Formy a metódy vyučovania v predmete chémia metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia laboratórnych prác, experimentálna činnosť, demonštrácia, individuálna a skupinová práca, práca s literatúrou postupy: porovnávanie, analýza, syntéza, dedukcia, indukcia, analógia formy práce: diskusia, analýza informácií Tvorba projektu a prezentačné zručnosti PPZ Ochrana života a zdravia OŽZ Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Environmentálna výchova ENV Mediálna výchova MEV - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, prezentovať svoju prácu -dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, -poznať základné piktogramy (žieravina, horľavina) -dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi -vedieť používať ochranné pomôcky- okuliare, rukavice, ochranný štít - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, práca v skupinách, vzájomná pomoc vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu práca s internetom a odbornou literatúrou Didaktická technika - PC, dataprojektor, internet, DVD, CD, textový materiál, obrazový materiál, video, interaktívna tabuľa

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Štúdijná forma denná

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej Chémia 6. ročník Obsahový štandard Výkonový štandard Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a chemická reakcia, chemický dej

Více

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice Tematický výchovno-vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 2016 /2017 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Vyučujúci: Miroslav Zavacký Predmet: Chémia Počet

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Chémia - CHEM ŠVP O,5 hodiny týždenne pre 6. roč. + 0,5 hodiny Časový

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 33 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne CHÉMIA 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program CHÉMIA CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť

Více

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVACÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET Vypracovala: RNDr. Ildikó Ötvös Pre 7., 8., 9. ročník - schválené PK, dňa: 24.08.2016 Základná škola a gymnázium

Více

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Chémia / oblasť Človek a príroda / Ročník ôsmy Rozsah

Více

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu CHÉMIA Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 1 hodina. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu

Více

Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Školský vzdelávací program - CHÉMIA Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Sú

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne Škola ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, Čadca Ročník šiesty Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň

Více

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Človek a príroda Chémia Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná šiesty. siedmy,

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 3 Forma štúdia Vyučovací jazyk.

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 3 Forma štúdia Vyučovací jazyk. Názov predmetu Chémia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Časový rozsah výučby 1 h týždenne Ročník 7 Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka Názov ŠkVP

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 1 2 4 Školský vzdelávací program 0,5* 0,5* SPOLU 0,5 0,5 1 2,5* 4,5*

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Názov oblasti ŠkVP: Človek a príroda Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týţdenne rozsah danný ŠVP + 0,5 hodiny týţdenne rozsah danný ŠkVP

Více

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Chémie pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina 010 07 Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet:Chémia Ročník: 9. Názov predmetu Chémia Ročník deviaty

Více

Učebné osnovy Chémia 6. ročník

Učebné osnovy Chémia 6. ročník Učebné osnovy Chémia 6. ročník Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Vyučovací jazyk Forma štúdia CHÉMIA 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne šiesty Základná

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ŠTÁTNY PEDAGOGIICKY ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CHÉMIA ((Vzdel lávacia oblasťť:: Človek a prríírroda)) PRÍLOHA ISCED I 22 Poossúúddi iil llaa aa sscchhvváál lli iil llaa ÚPK ppr ree cchhéémi iiuu Mááj

Více

ŠkVP. Chémia 7. ročník

ŠkVP. Chémia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Siedmy

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 9. ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO chémie schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151 s

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet: Chémia CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických

Více

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová Chémia II. stupeň ZŠ ISCED2 Kovačócyová CHÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Chémia v siedmy ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

Učebné osnovy z chémie

Učebné osnovy z chémie Učebné osnovy z chémie Charakteristika učebného predmetu Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia 9. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné

Více

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník siedmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 Štúdijná forma denná výučby

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán.

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Mgr. Jana

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA Názov predmetu: Chémia Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 6. 9. Časový rozsah výučby: 198 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Vypracovala:

Více

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Šiesty

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Chémia 5. ročník 6. ročník

Více

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 5 Školský vzdelávací program 2 2 2 6 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium Stupeň vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Chémia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z CHÉMIE pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne, 33 hod. ročne; z toho 3 hodiny laboratórne práce Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P CHÉMIA 6. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu CHÉMIA Ročník 6. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0,5/0,5 h. Š k o l a Z

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Učebné osnovy z chémie pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Chémia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Chémia Nižšie sekundár vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5.

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více