Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice"

Transkript

1 Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, Keramika je obecn definována jako anorganická nekovová látka s heterogenní polykrystalickou strukturou pipravená slinováním. Mže se proto jevit v porovnání s monokrystaly jako nedokonalá. U keramiky lze ale využít jev, které se objevují pouze v polykrystalických materiálech, jak bude na nkterých píkladech dále ukázáno. Keramika ovlivnila zásadním zpsobem rozvoj elektrotechniky. Pro mnohé aplikace v mikrovlnné technice je nepostradatelným materiálem. Keramická technologie Moderní keramické materiály pro elektrotechniku se zpravidla vyrábí ze syntetických surovin, které mají požadované fyzikální a chemické vlastnosti. Cena surovin asto exponenciáln roste s jejich chemickou istotou, a proto je velmi dležitá znalost, které neistoty a v jakém množství mohou degradovat vlastnosti výsledného výrobku. Prvním technologickým krokem je navážka vstupních surovin. Dležitým parametrem je ztráta žíháním, což je procentuální ztráta hmotnosti vzorku suroviny po zahátí na vysokou teplotu. O ztrátu žíháním je nutno navážku korigovat. Navážené suroviny se homogenizují nejastji v rotaních nebo vibraních mlýnech. Suroviny zpravidla nereagují s vodou, proto se obvykle homogenizuje mletím ve vodném prostedí. Úelem homogenizace je krom dkladného promísení vstupních surovin též rozrušení aglomerát. Navíc dochází k vytvoení krystalových poruch a tím ke zvýšení reaktivity pi následném tepelném zpracování. Vtšinou jsou suroviny dostaten jemnozrnné a postauje nkolikahodinová homogenizace. Po odvodnní a podrcení následuje tepelný proces zvaný kalcinace, pi kterém vzniká požadovaný produkt. Výše kalcinaní teploty závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech výchozích surovin. Musí být dostaten vysoká na to, aby došlo k reakci v pevné fázi, ale nesmí dojít k intenzivnímu slinování, což by zhoršilo následné zpracování. Dležitá je také doba výdrže na kalcinaní teplot, protože mechanizmy reakce v pevné fázi jsou relativn pomalé. Hotový kalcinát by již neml obsahovat nezreagované ástice surovin. Následuje intenzivní mletí, jehož výsledkem by mly být ástice o velikosti nkolika mikron. Další zpracování závisí na tom, jaká vytváecí technologie bude použita. Velmi asto se používá metody suchého lisování. Pi použití automatického lisu se jedná o vysoce produktivní proces, lisovací granulát ale musí být kvalitn pipraven nejlépe rozprachovým sušením. Umletá vodní suspense se pivádí erpadlem do trysky a rozstíknuté kapénky se suší v proudu horkého vzduchu. Vznikající granule mají velikost nkolika desetin milimetru a pi zahrnutí strkou granulát Poátení stádium slinování rychle a rovnomrn zaplní lisovací formu. K dalším vytváecím metodám patí isostatické lisování, extruze, lití fólií, kalandrování nebo vstikové lití. Tlusté vrstvy se vytváejí nejastji sítotiskem. Konené vlastnosti získává výrobek výpalem, jehož cílem je získání hutné slinuté keramiky. Slinování je fyzikální proces, pi kterém dochází k transportu materiálu mezi jednotlivými zrny, jejich pibližování a snižování vnitní porosity za souasného smršování. Hnacím mechanismem slinování je snižování energie povrchu ástic transportem hmoty podél povrchu zrn do míst, kde se tato zrna stýkají. Povrch se zmenšuje a z termodynamického hlediska se snižuje celková energie soustavy. Vypálená keramika se pro její tvrdost musí obrábt vtšinou diamantovými nástroji. Mezi bžné operace patí broušení naplocho rovinnou bruskou, broušení nakulato hrotovou nebo bezhrotou bruskou, lapování, ezání kruhovou pilou s vnitním bitem a u nkterých výrobk i leštní. K posledním operacím asto patí pokovení. Tlusté vrstvy se vytváí sítotiskem, nástikem, ponorem, chemickým i galvanickým pokovením. Pro depozici tenkých vrstev, vytváených nap. napaováním, magnetronovým naprašováním nebo laserovou depozicí, musí být povrch keramiky leštn nebo alespo velmi jemn lapován. Leštit lze pouze nkteré typy keramiky. Metody používané pi výzkumu keramických materiál U keramických materiál je nutno charakterizovat jejich mikrostrukturu. Krom optické mikroskopie se asto používá elektronový mikroskop, u kterého je paprsek elektron rozmítán a pesn fokusován magnetickým polem. Rozlišení mže být až m, pro studium keramiky ale vzhledem k bžné velikosti krystal postauje zvtšení do 10 tisíc. Elektronový mikroskop se dopluje tzv. mikrosondou, což je systém detektor, umožující kvantifikovat energii foton, emitovaných dopadem elektron. V každém bod dopadu se tak vlastn provádí rychlá chemická analýza a krom bžného obrazu z elektronového mikroskopu se získají i mapy distribuce jednotlivých prvk. Fázové složení se analyzuje rentgenovou difrakcí. Monochromatické rentgenové záení se nechá dopadat na zkoumaný vzorek. Na každé rovin atom dochází k ástenému odrazu a odražené vlny spolu interferují tehdy, pokud se dráhový rozdíl rovná n násobku vlnové délky. Podle difrakních linií lze stanovit obsah jednotlivých krystalových fází v celém objemu vzorku. Leštný nábrus, optický mikroskop Lom, elektronový mikroskop

2 Izolaní a konstrukní keramika Tvrdý porcelán a korundový porcelán Výrobky z tchto materiál našly uplatnní zejména v elektrorozvodných sítích. Nejdležitjšími požadavky na izolátory jsou vysoká mechanická a elektrická pevnost, odolnost vi povtrnostním vlivm, chemická odolnost a samozejm cena, protože izolátory tvoí až 10% ceny celé penosové sít. Hlavními surovinami pro výrobu elektrotechnického porcelánu je kaolín, živce, oxid kemiitý a oxid hlinitý, který zvyšuje mechanickou pevnost, ale zhoršuje zpracování. Nejkvalitnjší izolátory se vyrábí isostatickým lisováním s následným obrábním. Nezbytnou technologickou operací je glazování. Mechanická pevnost v ohybu dosahuje 150 až 180 MPa u korundového porcelánu, elektrická pevnost je lepší než 30 kv/mm. Dielektrické ztráty jsou vysoké (až ), což ale pro prmyslové kmitoty není nijak na závadu. Významnou složkou ceny porcelánových izolátor je cena energie pi výpalu, která se neustále zvyšuje. Proto jsou v souasné dob porcelánové izolátory nahrazovány výrobky ze sklenných vláken se stíškami z chemicky odolného elastomeru. Hoenatá keramika Prvními keramickými materiály vyvinutými v moderních laboratoích jsou materiály z trojsložkového systému MgO Al 2 O 3 SiO 2. Z hoenaté keramiky se vyrábí drobné izolaní a konstrukní prvky. Pro elektrotechniku jsou nejvýznamnjší ti materiály: steatit, forsterit a kordierit, které se navzájem liší obsahem uvedených oxid. Steatit. Jeho základem je metakemiitan hoenatý MgO SiO 2. Ve steatitové keramice je velké množství skelné fáze, která obklopuje krystaly a urychluje proces slinování. Jako vstupní suroviny se pro mén nároné použití volí mastek, kaolín a sodnodraselné živce jako tavivo. Steatit má dobrou jak mechanickou pevnost (140 MPa v ohybu), tak i elektrickou pevnost (20 kv/mm). Vysokofrekvenní vlastnosti se znan zlepší náhradou alkalických živc za uhliitany alkalických zemin (nap. BaCO 3 CaCO 3 ). Ztrátový initel na 1 MHz pak dosahuje hodnoty a s frekvencí roste až k hodnot na frekvenci 10 GHz. Steatit se proto v mikrovlnných pásmech bžn nepoužívá. Forsterit. Hlavní složkou je ortokemiitan hoenatý 2MgO SiO 2. Mechanická pevnost forsteritu je nižší než u steatitu, ale má znan nižší dielektrické ztráty (okolo na 10 GHz). Jeho teplotní délková roztažnost je vysoká a lze ji pomrem složek a písad pizpsobit teplotní roztažnosti nkterých kov. Používá se proto ve vakuové technice. Forsterit lze použít v mikrovlnné technice jako konstrukní materiál, ale teplotní závislost permitivity nelze dobe kompenzovat. Kordierit krystaluje v komplikovaném složení 2MgO 2Al 2 O 3 5SiO 2. Nejdležitjší vlastností kordieritu je velmi nízká délková teplotní roztažnost (až 0,8 ppm / C pi nízkých teplotách) a z toho vyplývající vysoká odolnost vi rychlým zmnám teploty. Teplotní koeficient se dá dobe regulovat pídavkem SiO 2, který tvoí s kordieritem pevný roztok a teplotní koeficient zvyšuje. Vzhledem k vysokým dielektrickým ztrátám (až ) není vhodné kordierit používat ve vysokofrekvenních obvodech. Oxidová keramika Tímto termínem se oznaují jednosložkové keramické hmoty složené ze žárovzdorných oxid bu istých nebo s pímsemi, které neobsahují skelnou složku. Patí sem napíklad Al 2 O 3, ZrO 2, MgO nebo BeO. Korundová keramika má ve vysokofrekvenní a mikrovlnné technice široké použití. Elektrické vlastnosti jsou siln závislé na složení a obsahu neistot. Zejména obsah oxid alkalických kov vlastnosti siln zhoršuje. Vzhledem k tomu, že istý Al 2 O 3 slinuje až za velmi vysokých teplot (nad 1750 C), pidávají se do korundové keramiky pro mén nároné aplikace písady (Si, Ca, Mg). Ty umožují snížit slinovací teplotu až pod 1350 C. S obsahem oxidu hlinitého klesají ztráty, roste tepelná vodivost, mechanická pevnost a koeficient teplotní délkové roztažnosti. V R se vyrábl materiál AK4, pálený ve vodíkové atmosfée na 1900 C. Jeho mechanická pevnost v ohybu byla 330 MPa. U dielektrického rezonátoru AK4 byla namena na 10 GHz hodnota Q okolo Teplotní závislost korundového rezonátoru je ale píliš vysoká pro praktické použití. Dležitou aplikací korundu jsou klystrony a magnetrony. Vysoce istý korund zde dobe spluje kombinaci požadavk na vysokofrekvenní výkonová zaízení. I za zvýšených teplot si udržuje výborné izolaní vlastnosti, elektrickou a mechanickou pevnost, nízké dielektrické ztráty a slušnou tepelnou vodivost. Pokud jsou požadavky na tepelnou vodivost ješt vyšší, napíklad u vysoce výkonových klystron, používá se oxid berylnatý s vodivostí až desetinásobn vyšší. Vyšší je ale také cena, a to nejen z dvodu dražší suroviny. BeO se musí zpracovávat ve speciálních podmínkách, protože je toxický. U slinuté keramiky již ale nebezpeí prakticky nehrozí. Substráty pro tlusté vrstvy se vyrábí litím z materiálu 96% Al 2 O 3. Technologie doctor blade umožuje vytváet substráty pro sítotisk pímo, bez nutnosti dalšího opracování po výpalu. Pro depozici tenkých vrstev je nezbytný kvalitní, leštný povrch substrátu. Takového povrchu je možno dosáhnout u jemnozrnného materiál s nejmén 98% Al 2 O 3. Pi požadavku na vyšší tepelnou vodivost lze použít aluminiumnitrid, který má navíc srovnatelnou teplotní roztažnost s kemíkem. Korund se používá i pro vícevrstvé laminované substráty technologie MLC. Dnes ale pevažuje technologie LTCC na bázi sklokeramiky. Oxid zirkoniitý je vysoce žárovzdorným keramickým materiálem. Výrobky z nho lze použít až do 2400 C [4]. Pro praktické použití je ale nutná jeho stabilizace. Existuje totiž ve tech krystalových modifikacích, a pi zmn teploty dochází k rekrystalizaci, spojené s velkou objemovou zmnou. Pro stabilizaci vysokoteplotní kubické fáze se používají nejastji oxidy Y 2 O 3, CaO nebo MgO. Pokud je oxid zirkoniitý stabilizován jen ásten, nachází se v materiálu rozptýlené ostrvky tetragonální fáze v metastabilním stavu. Pi šíení trhliny, dojde k jejich rekrystalizaci, zvtšení objemu a tím k zastavení šíení trhliny. Dalšího zpevnní se dosahuje pídavkem oxidu hlinitého. U keramiky o složení 78% ZrO 2, 2% Y 2 O 3 a 20% Al 2 O 3 (ATZ) bylo dosaženo pevnosti v ohybu až 2500 MPa [2]. Pi teplotách nad 600 C se stabilizovaný oxid zirkoniitý chová jako pevný elektrolyt s vodivostí kyslíkovými ionty. Tohoto jevu lze využít k mení obsahu kyslíku v plynech a roztavených kovech, k ištní plyn od kyslíku (argon), v palivových láncích apod. Vodivá keramika Mezi vodivou keramiku lze poítat topné lánky pro odporový ohev, rezistory s kladnou nebo zápornou teplotní závislostí odporu, rezistory s napovou závislostí odporu, iontové vodie, senzory a supravodie.

3 Silicium karbid (SiC) je velmi tvrdý materiál. Jeho hlavní použití je v brousící technice. Mén známé jsou jeho elektrické vlastnosti. istý SiC je polovodivý a v monokrystalické form se v devadesátých letech dokonce používal pro modré LED, než byl nahrazen GaN. Dnes se používá nap. pro speciální výkonové vf tranzistory se zvýšenou odolností proti radiaci, pro spínané zdroje nebo UV senzory. Z polykrystalického SiC se vyrábí topné tye, které jsou použitelné až do teplot 1500 C. Mrný odpor SiC klesá s teplotou, minima dosahuje pi 1000 C (zhruba 10-3 ohm m). Molybden disilicid (MoSi 2 ) má podobné vlastnosti jako SiC, ale jeho mrný odpor je podstatn nižší. Dá se použít pro topné elementy až do 1800 C, nevýhodou je vysoká cena. Známjší je pod obchodní názvem Kanthal-Super. Varistory Hlavní aplikací je ochrana elektronických obvod. Varistory na bázi ZnO jsou dalším píkladem využití jev, které se v keramice mohou odehrávat na hranicích zrn. Typické, pomrn komplikované složení keramiky pro varistor je 96,5% Zn0 + 0,5% Bi 2 O 3 + 1% CuO + 0,5% MnO 2 + 1% Sb 2 O 3 + 0,5% Cr 2 O 3. Uvedené dotující prvky se koncentrují pedevším v intergranulární fázi mezi zrny ZnO. Mn, Cr a Co jsou prvky, které se mohou vyskytovat v ad oxidaních stav a mohou Skutená a idealizovaná mikrostruktura varistoru tedy psobit jako pasti, zachycující elektrony uvolnné v dsledku ásteného tkání kyslíku ze zrn ZnO. Na hranicích zrn se tak vytváí potenciální bariéra. Z makroskopického hlediska dostáváme prvek, který pipomíná dv Zennerovy diody zapojené proti sob. Mechanizmus funkce varistoru není dosud z fyzikálního hlediska dostaten vysvtlen. Samotný jev prrazu je velmi rychlý (asi 0,5 ns), ale parazitní kapacity a induknosti zpsobují zpomalení. Krom ZnO se varistory vyrábí i z SiC. Výroba varistor vyžaduje znanou zkušenost a je velmi nároná pedevším na tepelné zpracování materiálu. Napový rozsah varistoru mže být až v ádu kilovolt. Vyrábjí se i varistory ve tvaru spojky do koaxiální trasy 50 ohm. Termistory Keramických materiál s vysokou teplotní závislostí odporu je mnoho. Silná teplotní závislost odporu je u keramiky zpsobena temi jevy. Mže to být polovodivé chování zrn vedoucí k exponenciální zmn odporu. Strukturální transformace spojená se zmnou polovodie na vodi má za následek velkou zmnu odporu v úzkém teplotním rozsahu. U nkterých materiál dochází v úzkém rozsahu teplot ke zmn dielektrických vlastností. Pro NTC se asto používají materiály se spinelovou strukturou, jako Fe 3 O 4 MgCr 2 O 4 nebo Mn 3 O 4. U PTC rezistor je prudká zmna odporu vtšinou spojena s Curieho teplotou feroelektrik. Píkladem mže být BaTiO 3 dopovaný prvky vzácných zemin. Výrazná zmna odporu s teplotou je zpsobena zmnou elektrické dvojvrstvy na hranicích zrn. PTC efekt závisí na množství hranic zrna v jednotkovém objemu keramiky. U monokrystal PTC efekt pozorovat nelze. Vysokoteplotní supravodie Supravodivost je jev, pi kterém elektrický odpor poklesne na nulovou hodnotu. Nastává pi teplot nižší, než je teplota kritická. Jev byl objeven již roku 1911 u rtuti pi teplot kapalného helia (4,2 K). Velký nárst zájmu o supravodivost nastal koncem roku 1986, kdy Bednorz a Muller popsali keramický materiál La-Ba-Cu-O s kritickou teplotou 35 K. Brzy se objevily další sloueniny jako Y-Ba-Cu-O (93 K), Bi-Sr-Ca-Cu-O (110 K) nebo Hg-Ba-Ca-Cu-O (166 K), pro které staí chlazení kapalným dusíkem (77 K). Dležitým parametrem je kritická proudová hustota, která je nejvyšší u Y-Ba-Cu-O (10 10 A/m), a také kritická velikost vnjšího magnetického pole. Krom uplatnní supravodi pro penos a skladování energie, levitaci a další výkonové aplikace lze vlastností supravodi využít i v mikroelektronice a mikrovlnné technice. Zajímavou aplikací je Josephsonv pechod, tvoený dvma supravodii oddlenými submikronovou dielektrickou bariérou. Pechod ze supravodivého do vodivého stavu je velmi rychlý (10 12 ) a lze ídit naptím. Po pivedení stejnosmrného naptí na pechod bude proud oscilovat na frekvenci f = 2eU/h. Frekvence je závislá pouze na piloženém naptí a iní pibližn 484 MHz/µV [5]. Supravodie se též mohou použít pro zvtšení Q u dutinových rezonátor. Pokud je na stny dutiny nanesena supravodivá vrstva, Q dramaticky vzroste. Napíklad pro vrstvy Y-Ba-Cu-O byla u 10 GHz dutiny namena hodnota Q až 400 tisíc [1]. Piezokeramika Keramika sama o sob nemá piezoelektrické vlastnosti. Pokud bychom rozdrtili piezoelektrický krystal, napíklad monokrystal ZnS, z prášku slinuli destiku a opatili elektrodami, nedojde u ní psobením elektrického pole k žádné deformaci ani se na elektrodách neobjeví náboj, vlivem deformace. Pouze keramika vyrobená z feroelektrického materiálu bude po zpolarizování vykazovat piezoelektrické vlastnosti. Pi polarizaci se za zvýšené teploty vlivem stejnosmrného elektrického pole uspoádá doménová struktura do smru jeho psobení. Pak na této destice mžeme i navenek, nejen v jednotlivých doménách, zjistit uritou hodnotu polarizace a tedy i pyroelektrické a piezoelektrické vlastnosti. Dnes se vyrábí pevážn keramika na bázi Pb(TiZr)O 3. Lze ji rozdlit do dvou základních skupin: mkká (soft PZT), která je dotovaná ptimocnými prvky, se používá pro snímae chvní i zrychlení nebo pro akustické aplikace. Je dotovaná napíklad kationty Fe 3+ nebo Ni 3+. Tvrdá (hard PZT) je vhodná pro výkonové aplikace. Vzhledem k toxicit olova je snaha ho nahradit, což se v nkterých aplikacích daí. Používá se zejména KNbO 3 a NaNbO 3.

4 Keramická dielektrika Na rozdíl od pedchozích kapitol patí k nejdležitjším parametrm dielektrik permitivita a ztrátový initel a jejich teplotní, frekvenní, pípadn napové závislosti. Dielektrika se tradin rozdlují do tí skupin podle permitivity (nkdy do skupin ty). Dielektrika typu I mají permitivitu do 500, nízké dielektrické ztráty a relativn nízký lineární teplotní koeficient permitivity. Typ II jsou feroelektrika nejastji na bázi BaTiO 3 s permitivitou mezi až Dielektrické ztráty jsou vysoké, ádu od 10-2 až a mají i vysoký, vtšinou nelineární teplotní koeficient permitivity. Ob první skupiny lze použít pro monolitické vícevrstvé kondenzátory. Pedstavitelem typu III je zejména reoxidovaný BaTiO 3. U kondenzátor lze speciálním technologickým postupem dosáhnout velmi vysoké zdánlivé permitivity. Pokud se titaniitan barnatý vypálí v oxidaní atmosfée, vykazuje vysoký mrný odpor ádu 10 8 ohm m. Pi výpalu v redukní atmosfée vzniknou v krystalové mížce kyslíkové vakance a ást titaniitých iont se zredukuje na titanité. Zredukovaný BaTiO 3 získá polovodivé vlastnosti a odpor poklesne až o 12 ád. ízenou reoxidací lze na povrchu dielektrika vytvoit vrstvu s vysokým odporem, která u kondenzátoru psobí jako dielektrikum, piemž polovodivá oblast keramiky je souástí elektrody. Dosahuje se tak vysokých mrných kapacit, elektrická pevnost je však velmi malá. U bariérových kondenzátor je ást titaniitých iont substituována ionty s jinou valencí, nap. Nb, Sb, La nebo Ce. Ve struktue pak pi výpalu kyslíkové vakance nevzniknou, ale materiál bude polovodivým. Dielektrické vrstvy se vytvoí pomocí mdi, která difunduje po hranicích zrn. Bariérový kondenzátor mže mít zdánlivou permitivitu až Mikrovlnná keramika Pro použití v RF a mikrovlnné technice jsou na dielektrika kladeny ponkud jiné požadavky. Rozhodující jsou dielektrické ztráty na vysokých kmitotech a teplotní závislost permitivity. Krom použití pro kondenzátory malých kapacit jsou hlavní aplikací dielektrické rezonátory, antény, koaxiální rezonátory a filtry. Hlavní složkou mikrovlnných dielektrik tvoí zejména titanáty, zirkonáty, tantaláty nebo niobáty. asto jde o pevné roztoky rzných složek, z nichž každá má odlišnou teplotní závislost permitivity. Dielektrický rezonátor. V dielektriku ve tvaru nepokoveného válce se vytvoí stojatá vlna vlivem diskontinuity permitivity na rozhraní dielektrikum-vzduch. Vlnová délka stojaté vlny je oproti vzduchovému dutinovému rezonátoru zkrácena v pomru odmocniny permitivity dielektrika. Využívá se vidu TE 01δ. Se zmnou teploty dochází vlivem délkové teplotní roztažnosti keramiky ke zvtšení rozmr a tím ke snížení rezonanní frekvence. Vhodnou volbou pomru jednotlivých složek dielektrika a zmnou technologie lze pipravit materiál tak, aby teplotní závislost permitivity kompenzovala rozmrové zmny a rezonanní frekvence pi zmn teploty zstala konstantní. Lze tak dokonce kompenzovat i teplotní závislosti dalších prvk mikrovlnného obvodu vetn nap. ladicích prvk. Ideálním stavem by mla být nulová teplotní závislost obvodu v celém pracovním rozsahu teplot. Proto je dležité u keramických hmot sledovat i derivace teplotních závislostí. Teplotní závislost rezonanní frekvence dielektrického rezonátoru TC f lze pesn mit a používá se pro charakterizaci mikrovlnných dielektrik. Používanou jednotkou je ppm/ C, v nkteré literatue M/K, což je totéž. Napíklad u dielektrického rezonátoru s teplotní závislostí 1 ppm/ C, rezonujícího na 10 GHz se pi nárstu teploty o 1 C zvýší rezonanní frekvence o 10 khz. Nkterá mikrovlnná dielektrika je možno vyrábt i s lepší tolerancí než 1 ppm/ C. Další dležitá charakteristika materiálu, dielektrické ztráty, se opt odvozuje od dielektrického rezonátoru. Rezonátor se umístí do stínné dutiny vhodné velikosti. (obrázek) Rozmry dutiny musí být takové, aby její vlastní rezonance byla dostaten vzdálena od frekvence rezonátoru. Z rezonanní kivky je možno vypoítat nezatížený initel kvality, Q 0 i Q U. Vzhledem k tomu, že u vtšiny mikrovlnných dielektrik je Q U v uritém rozsahu frekvencí nepímo úmrná frekvenci, používá se též parametru Q f s jednotkou THz. Koaxiální rezonátor. (obrázek) Zvtšení permitivity dielektrika koaxiálního vedení má za následek zmenšení délky koaxiálního rezonátoru. Keramické koaxiální rezonátory se vyrábí bu s kruhovým nebo se tvercovým prezem, což je pro montáž výhodnjší. Nejastjší jsou tvrtvlnné, ale používají se i plvlnné. Výsledný initel jakosti je dielektrickými ztrátami kvalitní keramiky ovlivnn mén, dležitjší jsou vodivostní ztráty ve vnitním vodii a kvalita zkratu. Povrch keramiky musí být dostaten kvalitní, aby se u pokovení dosáhlo co nejvyšší vodivosti na rozhraní keramika-kov. Používá se zejména stíbro, které se vypaluje. Pro mén náronjší použití je vhodná i m. Q U závisí také na prezu rezonátoru a na frekvenci, kde ovšem díky zmenšující se hloubce vniku ztráty klesají. U prezu 6x6 mm se na frekvenci 1 GHz dosahuje hodnoty Q U okolo 600. Keramické koaxiální rezonátory se používají do oscilátor a jsou dležitým prvkem keramických filtr. Filtry typu pásmová propust se asto vyrábjí z keramických vícerezonátorových blok, kde se vazby ladí vhodným pizpsobením pole mezi jednotlivými stedními vodii rezonátor. LTCC pro mikrovlnnou techniku. Rozvoj technologie monolitických vícevrstvých blok zasáhl i do mikrovlnné techniky. Na nevypálené keramické fólie se nanášejí planární struktury, fólie se pak laminují pálí jako bloky. V souasné dob se pro tuto sklokeramickou technologii používají materiálové systémy Ba-Nd-Ti-O ale i Mg(Ca)TiO 3 a dosahované parametry jsou pekvapiv dobré.

5 Nkteré materiály pro mikrovlnné aplikace MgTiO 3 je dobe známým mikrovlnným dielektrikem. Samotný má záporný TC f. Substitucí Ca za Mg lze dosáhnout nulové teplotní závislosti, ovšem v nepíliš širokém rozsahu teplot. Permitivita kompenzovaného materiálu je 20,5 a Q U se na 10 GHz pohybuje okolo Dá se použít pro dielektrické rezonátory i nad 20 GHz, ale hlavní použití je pro koaxiální rezonátory, filtry a tlustovrstvé substráty. Zr(Sn)TiO 4 patí stále k nejrozšíenjším mikrovlnným keramikám; oznaují se jako ZTS. Podobn jako pedchozí materiál je i tento tuhým roztokem, u kterého se pomrem Zr/Sn ovlivuje teplotní chod. Problémem je jeho špatná slinovatelnost, proto se musí dotovat oxidy pechodných kov tak, aby se vytvoilo malé množství kapalné fáze, umožující slinutí do hutného stavu. Složení použitých písad výrazn ovlivuje barvu. Vhodnou volbou složení a technologie zpracování lze teplotní chod regulovat velmi dobe. V rozsahu 6ppm/ C až +12 ppm/ C lze vyrábt s reprodukovatelností asi 1ppm/ C. Permitivita se pohybuje okolo 37 a Q U na 10 GHz mže dosahovat Používá se jak pro dielektrické tak pro koaxiální rezonátory a filtry. Hexagonální perovskity mají základní složení Ba(Mg 1/3 Ta 2/3 )O 3, kde Mg mže být nahrazen Zn. Známjší jsou pod oznaením BMT a BZT. Jejich hlavní výhodou je vysoká hodnota Q U, která bžn bývá 2x vyšší než u pedchozích dvou materiál. Pedpokladem je použití vysoce istých surovin, jejichž cena, zejména u oxidu tantaliného, brání masovjšímu použití. Tantal se podailo ásten nahradit levnjším niobem, ale za cenu zhoršení parametr. Podle složení se permitivita pohybuje od 25 do 35. Používají se pedevším pro dielektrické rezonátory s nejvyššími nároky. Ba(Pb)Nd 2 Ti 4 O 12 se vyznauje vysokou permitivitou pi vyhovujících ztrátách. Podle složení mže být permitivita od 70 do 90 nebo i více. initel kvality Q U je více než 5x nižší než u ZTS, ale tato nevýhoda je vyvážena práv vyšší permitivitou a tím i miniaturizací. Hlavní použití je pro koaxiální rezonátory, filtry a v technologii LTCC. Materiály s napovou závislostí permitivity. V poslední dob probíhá intenzívní vývoj mikrovlnných dielektrik, které vykazují napovou závislost permitivity. Jejich použití umožuje ídit stejnosmrným naptím frekvence rezonátor i pelaovat úzkopásmové filtry, antény apod. Materiál na bázi Ba(Sr)TiO 3 (BST), který tuto vlastnost vykazuje, není sám o sob vhodný jako rezonátor pro mikrovlnná pásma z dvodu vysokých ztrát, a to ani po ásteném zlepšení vlastností dotováním MgO. Pokud se BST keramika použije ve form tlusté vrstvy jako ladicí prvek kvalitního dielektrického rezonátoru, lze dosáhnout zatím peladitelnosti pouze jednotek MHz na 10 GHz pi velikosti pole 2kV/mm. Ve vývoji jsou další materiály, jako nap. BaTi(Ga,Nb)O 3, který má nižší dielektrické ztráty. Peladitelnosti vtší než 5% bylo dosaženo u materiálu Ag(Ta, Nb)O 3 (ATN), ale dielektrické ztráty na 10 GHz byly okolo 0,1. Nejvyšší peladitelnosti se dosahuje na tenkých vrstvách, napíklad u vrstvy BST naprášené na monokrystalu MgO bylo dosaženo peladitelnosti až 30% pi intenzit pole 15 kv/mm, teplotní závislost permitivity ale inila desítky % v pracovním rozsahu teplot [6]. Jako zajímavá možnost se nabízí dolaování dielektrického rezonátoru pomocí bimorfního piezokeramického prvku, který se po piložení stejnosmrného pole ohýbá a tím se mní rozložení pole v okolí dielektrického rezonátoru. Touto metodou bylo dosaženo peladitelnosti 40 MHz na frekvenci 2 GHz. [6] Ukázky výrobk z mikrovlnné keramiky: koaxiální rezonátory, multirezonátorové bloky a filtry Literatura: [1] Moulson, A.; Herbert, J.: Electroceramics, Wiley, 2003 [2] Hanyký, V.; Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky, SiliS, 2000 [3] Pospíšil, Z.; Koller, A.: Jemná keramika, SNTL, 1981 [4] Hlavá, J.: Technologie silikát, SNTL, 1988 [5] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, 1985 [6] Sborník z konference MMA, York, 2003

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

25 - Základy sdlovací techniky

25 - Základy sdlovací techniky 25 - Základy sdlovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnní látkového prostedí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je pibližn mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku - jsou

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Základy piezoelektrických jevů a jejich

Základy piezoelektrických jevů a jejich Piezoelektrické jevy Základy piezoelektrických jevů a jejich aplikace v moderních technologiích h Piezoelektrické jevy - základ Bouřlivý vývoj techniky v posledních desetiletích tí přinesl nové požadavky

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer VŠCHT Praha, Ústav anorganické chemie, GMSimek@seznam.cz Abstrakt Jako perspektivní materiály

Více

SPECIÁLNÍ KERAMICKÉ MATERIÁLY studijní opora

SPECIÁLNÍ KERAMICKÉ MATERIÁLY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ KERAMICKÉ MATERIÁLY studijní opora Hana Ovčačíková Jozef Vlček Ostrava 2013 Recenzent: Ing. Filip

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více