Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice"

Transkript

1 Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, Keramika je obecn definována jako anorganická nekovová látka s heterogenní polykrystalickou strukturou pipravená slinováním. Mže se proto jevit v porovnání s monokrystaly jako nedokonalá. U keramiky lze ale využít jev, které se objevují pouze v polykrystalických materiálech, jak bude na nkterých píkladech dále ukázáno. Keramika ovlivnila zásadním zpsobem rozvoj elektrotechniky. Pro mnohé aplikace v mikrovlnné technice je nepostradatelným materiálem. Keramická technologie Moderní keramické materiály pro elektrotechniku se zpravidla vyrábí ze syntetických surovin, které mají požadované fyzikální a chemické vlastnosti. Cena surovin asto exponenciáln roste s jejich chemickou istotou, a proto je velmi dležitá znalost, které neistoty a v jakém množství mohou degradovat vlastnosti výsledného výrobku. Prvním technologickým krokem je navážka vstupních surovin. Dležitým parametrem je ztráta žíháním, což je procentuální ztráta hmotnosti vzorku suroviny po zahátí na vysokou teplotu. O ztrátu žíháním je nutno navážku korigovat. Navážené suroviny se homogenizují nejastji v rotaních nebo vibraních mlýnech. Suroviny zpravidla nereagují s vodou, proto se obvykle homogenizuje mletím ve vodném prostedí. Úelem homogenizace je krom dkladného promísení vstupních surovin též rozrušení aglomerát. Navíc dochází k vytvoení krystalových poruch a tím ke zvýšení reaktivity pi následném tepelném zpracování. Vtšinou jsou suroviny dostaten jemnozrnné a postauje nkolikahodinová homogenizace. Po odvodnní a podrcení následuje tepelný proces zvaný kalcinace, pi kterém vzniká požadovaný produkt. Výše kalcinaní teploty závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech výchozích surovin. Musí být dostaten vysoká na to, aby došlo k reakci v pevné fázi, ale nesmí dojít k intenzivnímu slinování, což by zhoršilo následné zpracování. Dležitá je také doba výdrže na kalcinaní teplot, protože mechanizmy reakce v pevné fázi jsou relativn pomalé. Hotový kalcinát by již neml obsahovat nezreagované ástice surovin. Následuje intenzivní mletí, jehož výsledkem by mly být ástice o velikosti nkolika mikron. Další zpracování závisí na tom, jaká vytváecí technologie bude použita. Velmi asto se používá metody suchého lisování. Pi použití automatického lisu se jedná o vysoce produktivní proces, lisovací granulát ale musí být kvalitn pipraven nejlépe rozprachovým sušením. Umletá vodní suspense se pivádí erpadlem do trysky a rozstíknuté kapénky se suší v proudu horkého vzduchu. Vznikající granule mají velikost nkolika desetin milimetru a pi zahrnutí strkou granulát Poátení stádium slinování rychle a rovnomrn zaplní lisovací formu. K dalším vytváecím metodám patí isostatické lisování, extruze, lití fólií, kalandrování nebo vstikové lití. Tlusté vrstvy se vytváejí nejastji sítotiskem. Konené vlastnosti získává výrobek výpalem, jehož cílem je získání hutné slinuté keramiky. Slinování je fyzikální proces, pi kterém dochází k transportu materiálu mezi jednotlivými zrny, jejich pibližování a snižování vnitní porosity za souasného smršování. Hnacím mechanismem slinování je snižování energie povrchu ástic transportem hmoty podél povrchu zrn do míst, kde se tato zrna stýkají. Povrch se zmenšuje a z termodynamického hlediska se snižuje celková energie soustavy. Vypálená keramika se pro její tvrdost musí obrábt vtšinou diamantovými nástroji. Mezi bžné operace patí broušení naplocho rovinnou bruskou, broušení nakulato hrotovou nebo bezhrotou bruskou, lapování, ezání kruhovou pilou s vnitním bitem a u nkterých výrobk i leštní. K posledním operacím asto patí pokovení. Tlusté vrstvy se vytváí sítotiskem, nástikem, ponorem, chemickým i galvanickým pokovením. Pro depozici tenkých vrstev, vytváených nap. napaováním, magnetronovým naprašováním nebo laserovou depozicí, musí být povrch keramiky leštn nebo alespo velmi jemn lapován. Leštit lze pouze nkteré typy keramiky. Metody používané pi výzkumu keramických materiál U keramických materiál je nutno charakterizovat jejich mikrostrukturu. Krom optické mikroskopie se asto používá elektronový mikroskop, u kterého je paprsek elektron rozmítán a pesn fokusován magnetickým polem. Rozlišení mže být až m, pro studium keramiky ale vzhledem k bžné velikosti krystal postauje zvtšení do 10 tisíc. Elektronový mikroskop se dopluje tzv. mikrosondou, což je systém detektor, umožující kvantifikovat energii foton, emitovaných dopadem elektron. V každém bod dopadu se tak vlastn provádí rychlá chemická analýza a krom bžného obrazu z elektronového mikroskopu se získají i mapy distribuce jednotlivých prvk. Fázové složení se analyzuje rentgenovou difrakcí. Monochromatické rentgenové záení se nechá dopadat na zkoumaný vzorek. Na každé rovin atom dochází k ástenému odrazu a odražené vlny spolu interferují tehdy, pokud se dráhový rozdíl rovná n násobku vlnové délky. Podle difrakních linií lze stanovit obsah jednotlivých krystalových fází v celém objemu vzorku. Leštný nábrus, optický mikroskop Lom, elektronový mikroskop

2 Izolaní a konstrukní keramika Tvrdý porcelán a korundový porcelán Výrobky z tchto materiál našly uplatnní zejména v elektrorozvodných sítích. Nejdležitjšími požadavky na izolátory jsou vysoká mechanická a elektrická pevnost, odolnost vi povtrnostním vlivm, chemická odolnost a samozejm cena, protože izolátory tvoí až 10% ceny celé penosové sít. Hlavními surovinami pro výrobu elektrotechnického porcelánu je kaolín, živce, oxid kemiitý a oxid hlinitý, který zvyšuje mechanickou pevnost, ale zhoršuje zpracování. Nejkvalitnjší izolátory se vyrábí isostatickým lisováním s následným obrábním. Nezbytnou technologickou operací je glazování. Mechanická pevnost v ohybu dosahuje 150 až 180 MPa u korundového porcelánu, elektrická pevnost je lepší než 30 kv/mm. Dielektrické ztráty jsou vysoké (až ), což ale pro prmyslové kmitoty není nijak na závadu. Významnou složkou ceny porcelánových izolátor je cena energie pi výpalu, která se neustále zvyšuje. Proto jsou v souasné dob porcelánové izolátory nahrazovány výrobky ze sklenných vláken se stíškami z chemicky odolného elastomeru. Hoenatá keramika Prvními keramickými materiály vyvinutými v moderních laboratoích jsou materiály z trojsložkového systému MgO Al 2 O 3 SiO 2. Z hoenaté keramiky se vyrábí drobné izolaní a konstrukní prvky. Pro elektrotechniku jsou nejvýznamnjší ti materiály: steatit, forsterit a kordierit, které se navzájem liší obsahem uvedených oxid. Steatit. Jeho základem je metakemiitan hoenatý MgO SiO 2. Ve steatitové keramice je velké množství skelné fáze, která obklopuje krystaly a urychluje proces slinování. Jako vstupní suroviny se pro mén nároné použití volí mastek, kaolín a sodnodraselné živce jako tavivo. Steatit má dobrou jak mechanickou pevnost (140 MPa v ohybu), tak i elektrickou pevnost (20 kv/mm). Vysokofrekvenní vlastnosti se znan zlepší náhradou alkalických živc za uhliitany alkalických zemin (nap. BaCO 3 CaCO 3 ). Ztrátový initel na 1 MHz pak dosahuje hodnoty a s frekvencí roste až k hodnot na frekvenci 10 GHz. Steatit se proto v mikrovlnných pásmech bžn nepoužívá. Forsterit. Hlavní složkou je ortokemiitan hoenatý 2MgO SiO 2. Mechanická pevnost forsteritu je nižší než u steatitu, ale má znan nižší dielektrické ztráty (okolo na 10 GHz). Jeho teplotní délková roztažnost je vysoká a lze ji pomrem složek a písad pizpsobit teplotní roztažnosti nkterých kov. Používá se proto ve vakuové technice. Forsterit lze použít v mikrovlnné technice jako konstrukní materiál, ale teplotní závislost permitivity nelze dobe kompenzovat. Kordierit krystaluje v komplikovaném složení 2MgO 2Al 2 O 3 5SiO 2. Nejdležitjší vlastností kordieritu je velmi nízká délková teplotní roztažnost (až 0,8 ppm / C pi nízkých teplotách) a z toho vyplývající vysoká odolnost vi rychlým zmnám teploty. Teplotní koeficient se dá dobe regulovat pídavkem SiO 2, který tvoí s kordieritem pevný roztok a teplotní koeficient zvyšuje. Vzhledem k vysokým dielektrickým ztrátám (až ) není vhodné kordierit používat ve vysokofrekvenních obvodech. Oxidová keramika Tímto termínem se oznaují jednosložkové keramické hmoty složené ze žárovzdorných oxid bu istých nebo s pímsemi, které neobsahují skelnou složku. Patí sem napíklad Al 2 O 3, ZrO 2, MgO nebo BeO. Korundová keramika má ve vysokofrekvenní a mikrovlnné technice široké použití. Elektrické vlastnosti jsou siln závislé na složení a obsahu neistot. Zejména obsah oxid alkalických kov vlastnosti siln zhoršuje. Vzhledem k tomu, že istý Al 2 O 3 slinuje až za velmi vysokých teplot (nad 1750 C), pidávají se do korundové keramiky pro mén nároné aplikace písady (Si, Ca, Mg). Ty umožují snížit slinovací teplotu až pod 1350 C. S obsahem oxidu hlinitého klesají ztráty, roste tepelná vodivost, mechanická pevnost a koeficient teplotní délkové roztažnosti. V R se vyrábl materiál AK4, pálený ve vodíkové atmosfée na 1900 C. Jeho mechanická pevnost v ohybu byla 330 MPa. U dielektrického rezonátoru AK4 byla namena na 10 GHz hodnota Q okolo Teplotní závislost korundového rezonátoru je ale píliš vysoká pro praktické použití. Dležitou aplikací korundu jsou klystrony a magnetrony. Vysoce istý korund zde dobe spluje kombinaci požadavk na vysokofrekvenní výkonová zaízení. I za zvýšených teplot si udržuje výborné izolaní vlastnosti, elektrickou a mechanickou pevnost, nízké dielektrické ztráty a slušnou tepelnou vodivost. Pokud jsou požadavky na tepelnou vodivost ješt vyšší, napíklad u vysoce výkonových klystron, používá se oxid berylnatý s vodivostí až desetinásobn vyšší. Vyšší je ale také cena, a to nejen z dvodu dražší suroviny. BeO se musí zpracovávat ve speciálních podmínkách, protože je toxický. U slinuté keramiky již ale nebezpeí prakticky nehrozí. Substráty pro tlusté vrstvy se vyrábí litím z materiálu 96% Al 2 O 3. Technologie doctor blade umožuje vytváet substráty pro sítotisk pímo, bez nutnosti dalšího opracování po výpalu. Pro depozici tenkých vrstev je nezbytný kvalitní, leštný povrch substrátu. Takového povrchu je možno dosáhnout u jemnozrnného materiál s nejmén 98% Al 2 O 3. Pi požadavku na vyšší tepelnou vodivost lze použít aluminiumnitrid, který má navíc srovnatelnou teplotní roztažnost s kemíkem. Korund se používá i pro vícevrstvé laminované substráty technologie MLC. Dnes ale pevažuje technologie LTCC na bázi sklokeramiky. Oxid zirkoniitý je vysoce žárovzdorným keramickým materiálem. Výrobky z nho lze použít až do 2400 C [4]. Pro praktické použití je ale nutná jeho stabilizace. Existuje totiž ve tech krystalových modifikacích, a pi zmn teploty dochází k rekrystalizaci, spojené s velkou objemovou zmnou. Pro stabilizaci vysokoteplotní kubické fáze se používají nejastji oxidy Y 2 O 3, CaO nebo MgO. Pokud je oxid zirkoniitý stabilizován jen ásten, nachází se v materiálu rozptýlené ostrvky tetragonální fáze v metastabilním stavu. Pi šíení trhliny, dojde k jejich rekrystalizaci, zvtšení objemu a tím k zastavení šíení trhliny. Dalšího zpevnní se dosahuje pídavkem oxidu hlinitého. U keramiky o složení 78% ZrO 2, 2% Y 2 O 3 a 20% Al 2 O 3 (ATZ) bylo dosaženo pevnosti v ohybu až 2500 MPa [2]. Pi teplotách nad 600 C se stabilizovaný oxid zirkoniitý chová jako pevný elektrolyt s vodivostí kyslíkovými ionty. Tohoto jevu lze využít k mení obsahu kyslíku v plynech a roztavených kovech, k ištní plyn od kyslíku (argon), v palivových láncích apod. Vodivá keramika Mezi vodivou keramiku lze poítat topné lánky pro odporový ohev, rezistory s kladnou nebo zápornou teplotní závislostí odporu, rezistory s napovou závislostí odporu, iontové vodie, senzory a supravodie.

3 Silicium karbid (SiC) je velmi tvrdý materiál. Jeho hlavní použití je v brousící technice. Mén známé jsou jeho elektrické vlastnosti. istý SiC je polovodivý a v monokrystalické form se v devadesátých letech dokonce používal pro modré LED, než byl nahrazen GaN. Dnes se používá nap. pro speciální výkonové vf tranzistory se zvýšenou odolností proti radiaci, pro spínané zdroje nebo UV senzory. Z polykrystalického SiC se vyrábí topné tye, které jsou použitelné až do teplot 1500 C. Mrný odpor SiC klesá s teplotou, minima dosahuje pi 1000 C (zhruba 10-3 ohm m). Molybden disilicid (MoSi 2 ) má podobné vlastnosti jako SiC, ale jeho mrný odpor je podstatn nižší. Dá se použít pro topné elementy až do 1800 C, nevýhodou je vysoká cena. Známjší je pod obchodní názvem Kanthal-Super. Varistory Hlavní aplikací je ochrana elektronických obvod. Varistory na bázi ZnO jsou dalším píkladem využití jev, které se v keramice mohou odehrávat na hranicích zrn. Typické, pomrn komplikované složení keramiky pro varistor je 96,5% Zn0 + 0,5% Bi 2 O 3 + 1% CuO + 0,5% MnO 2 + 1% Sb 2 O 3 + 0,5% Cr 2 O 3. Uvedené dotující prvky se koncentrují pedevším v intergranulární fázi mezi zrny ZnO. Mn, Cr a Co jsou prvky, které se mohou vyskytovat v ad oxidaních stav a mohou Skutená a idealizovaná mikrostruktura varistoru tedy psobit jako pasti, zachycující elektrony uvolnné v dsledku ásteného tkání kyslíku ze zrn ZnO. Na hranicích zrn se tak vytváí potenciální bariéra. Z makroskopického hlediska dostáváme prvek, který pipomíná dv Zennerovy diody zapojené proti sob. Mechanizmus funkce varistoru není dosud z fyzikálního hlediska dostaten vysvtlen. Samotný jev prrazu je velmi rychlý (asi 0,5 ns), ale parazitní kapacity a induknosti zpsobují zpomalení. Krom ZnO se varistory vyrábí i z SiC. Výroba varistor vyžaduje znanou zkušenost a je velmi nároná pedevším na tepelné zpracování materiálu. Napový rozsah varistoru mže být až v ádu kilovolt. Vyrábjí se i varistory ve tvaru spojky do koaxiální trasy 50 ohm. Termistory Keramických materiál s vysokou teplotní závislostí odporu je mnoho. Silná teplotní závislost odporu je u keramiky zpsobena temi jevy. Mže to být polovodivé chování zrn vedoucí k exponenciální zmn odporu. Strukturální transformace spojená se zmnou polovodie na vodi má za následek velkou zmnu odporu v úzkém teplotním rozsahu. U nkterých materiál dochází v úzkém rozsahu teplot ke zmn dielektrických vlastností. Pro NTC se asto používají materiály se spinelovou strukturou, jako Fe 3 O 4 MgCr 2 O 4 nebo Mn 3 O 4. U PTC rezistor je prudká zmna odporu vtšinou spojena s Curieho teplotou feroelektrik. Píkladem mže být BaTiO 3 dopovaný prvky vzácných zemin. Výrazná zmna odporu s teplotou je zpsobena zmnou elektrické dvojvrstvy na hranicích zrn. PTC efekt závisí na množství hranic zrna v jednotkovém objemu keramiky. U monokrystal PTC efekt pozorovat nelze. Vysokoteplotní supravodie Supravodivost je jev, pi kterém elektrický odpor poklesne na nulovou hodnotu. Nastává pi teplot nižší, než je teplota kritická. Jev byl objeven již roku 1911 u rtuti pi teplot kapalného helia (4,2 K). Velký nárst zájmu o supravodivost nastal koncem roku 1986, kdy Bednorz a Muller popsali keramický materiál La-Ba-Cu-O s kritickou teplotou 35 K. Brzy se objevily další sloueniny jako Y-Ba-Cu-O (93 K), Bi-Sr-Ca-Cu-O (110 K) nebo Hg-Ba-Ca-Cu-O (166 K), pro které staí chlazení kapalným dusíkem (77 K). Dležitým parametrem je kritická proudová hustota, která je nejvyšší u Y-Ba-Cu-O (10 10 A/m), a také kritická velikost vnjšího magnetického pole. Krom uplatnní supravodi pro penos a skladování energie, levitaci a další výkonové aplikace lze vlastností supravodi využít i v mikroelektronice a mikrovlnné technice. Zajímavou aplikací je Josephsonv pechod, tvoený dvma supravodii oddlenými submikronovou dielektrickou bariérou. Pechod ze supravodivého do vodivého stavu je velmi rychlý (10 12 ) a lze ídit naptím. Po pivedení stejnosmrného naptí na pechod bude proud oscilovat na frekvenci f = 2eU/h. Frekvence je závislá pouze na piloženém naptí a iní pibližn 484 MHz/µV [5]. Supravodie se též mohou použít pro zvtšení Q u dutinových rezonátor. Pokud je na stny dutiny nanesena supravodivá vrstva, Q dramaticky vzroste. Napíklad pro vrstvy Y-Ba-Cu-O byla u 10 GHz dutiny namena hodnota Q až 400 tisíc [1]. Piezokeramika Keramika sama o sob nemá piezoelektrické vlastnosti. Pokud bychom rozdrtili piezoelektrický krystal, napíklad monokrystal ZnS, z prášku slinuli destiku a opatili elektrodami, nedojde u ní psobením elektrického pole k žádné deformaci ani se na elektrodách neobjeví náboj, vlivem deformace. Pouze keramika vyrobená z feroelektrického materiálu bude po zpolarizování vykazovat piezoelektrické vlastnosti. Pi polarizaci se za zvýšené teploty vlivem stejnosmrného elektrického pole uspoádá doménová struktura do smru jeho psobení. Pak na této destice mžeme i navenek, nejen v jednotlivých doménách, zjistit uritou hodnotu polarizace a tedy i pyroelektrické a piezoelektrické vlastnosti. Dnes se vyrábí pevážn keramika na bázi Pb(TiZr)O 3. Lze ji rozdlit do dvou základních skupin: mkká (soft PZT), která je dotovaná ptimocnými prvky, se používá pro snímae chvní i zrychlení nebo pro akustické aplikace. Je dotovaná napíklad kationty Fe 3+ nebo Ni 3+. Tvrdá (hard PZT) je vhodná pro výkonové aplikace. Vzhledem k toxicit olova je snaha ho nahradit, což se v nkterých aplikacích daí. Používá se zejména KNbO 3 a NaNbO 3.

4 Keramická dielektrika Na rozdíl od pedchozích kapitol patí k nejdležitjším parametrm dielektrik permitivita a ztrátový initel a jejich teplotní, frekvenní, pípadn napové závislosti. Dielektrika se tradin rozdlují do tí skupin podle permitivity (nkdy do skupin ty). Dielektrika typu I mají permitivitu do 500, nízké dielektrické ztráty a relativn nízký lineární teplotní koeficient permitivity. Typ II jsou feroelektrika nejastji na bázi BaTiO 3 s permitivitou mezi až Dielektrické ztráty jsou vysoké, ádu od 10-2 až a mají i vysoký, vtšinou nelineární teplotní koeficient permitivity. Ob první skupiny lze použít pro monolitické vícevrstvé kondenzátory. Pedstavitelem typu III je zejména reoxidovaný BaTiO 3. U kondenzátor lze speciálním technologickým postupem dosáhnout velmi vysoké zdánlivé permitivity. Pokud se titaniitan barnatý vypálí v oxidaní atmosfée, vykazuje vysoký mrný odpor ádu 10 8 ohm m. Pi výpalu v redukní atmosfée vzniknou v krystalové mížce kyslíkové vakance a ást titaniitých iont se zredukuje na titanité. Zredukovaný BaTiO 3 získá polovodivé vlastnosti a odpor poklesne až o 12 ád. ízenou reoxidací lze na povrchu dielektrika vytvoit vrstvu s vysokým odporem, která u kondenzátoru psobí jako dielektrikum, piemž polovodivá oblast keramiky je souástí elektrody. Dosahuje se tak vysokých mrných kapacit, elektrická pevnost je však velmi malá. U bariérových kondenzátor je ást titaniitých iont substituována ionty s jinou valencí, nap. Nb, Sb, La nebo Ce. Ve struktue pak pi výpalu kyslíkové vakance nevzniknou, ale materiál bude polovodivým. Dielektrické vrstvy se vytvoí pomocí mdi, která difunduje po hranicích zrn. Bariérový kondenzátor mže mít zdánlivou permitivitu až Mikrovlnná keramika Pro použití v RF a mikrovlnné technice jsou na dielektrika kladeny ponkud jiné požadavky. Rozhodující jsou dielektrické ztráty na vysokých kmitotech a teplotní závislost permitivity. Krom použití pro kondenzátory malých kapacit jsou hlavní aplikací dielektrické rezonátory, antény, koaxiální rezonátory a filtry. Hlavní složkou mikrovlnných dielektrik tvoí zejména titanáty, zirkonáty, tantaláty nebo niobáty. asto jde o pevné roztoky rzných složek, z nichž každá má odlišnou teplotní závislost permitivity. Dielektrický rezonátor. V dielektriku ve tvaru nepokoveného válce se vytvoí stojatá vlna vlivem diskontinuity permitivity na rozhraní dielektrikum-vzduch. Vlnová délka stojaté vlny je oproti vzduchovému dutinovému rezonátoru zkrácena v pomru odmocniny permitivity dielektrika. Využívá se vidu TE 01δ. Se zmnou teploty dochází vlivem délkové teplotní roztažnosti keramiky ke zvtšení rozmr a tím ke snížení rezonanní frekvence. Vhodnou volbou pomru jednotlivých složek dielektrika a zmnou technologie lze pipravit materiál tak, aby teplotní závislost permitivity kompenzovala rozmrové zmny a rezonanní frekvence pi zmn teploty zstala konstantní. Lze tak dokonce kompenzovat i teplotní závislosti dalších prvk mikrovlnného obvodu vetn nap. ladicích prvk. Ideálním stavem by mla být nulová teplotní závislost obvodu v celém pracovním rozsahu teplot. Proto je dležité u keramických hmot sledovat i derivace teplotních závislostí. Teplotní závislost rezonanní frekvence dielektrického rezonátoru TC f lze pesn mit a používá se pro charakterizaci mikrovlnných dielektrik. Používanou jednotkou je ppm/ C, v nkteré literatue M/K, což je totéž. Napíklad u dielektrického rezonátoru s teplotní závislostí 1 ppm/ C, rezonujícího na 10 GHz se pi nárstu teploty o 1 C zvýší rezonanní frekvence o 10 khz. Nkterá mikrovlnná dielektrika je možno vyrábt i s lepší tolerancí než 1 ppm/ C. Další dležitá charakteristika materiálu, dielektrické ztráty, se opt odvozuje od dielektrického rezonátoru. Rezonátor se umístí do stínné dutiny vhodné velikosti. (obrázek) Rozmry dutiny musí být takové, aby její vlastní rezonance byla dostaten vzdálena od frekvence rezonátoru. Z rezonanní kivky je možno vypoítat nezatížený initel kvality, Q 0 i Q U. Vzhledem k tomu, že u vtšiny mikrovlnných dielektrik je Q U v uritém rozsahu frekvencí nepímo úmrná frekvenci, používá se též parametru Q f s jednotkou THz. Koaxiální rezonátor. (obrázek) Zvtšení permitivity dielektrika koaxiálního vedení má za následek zmenšení délky koaxiálního rezonátoru. Keramické koaxiální rezonátory se vyrábí bu s kruhovým nebo se tvercovým prezem, což je pro montáž výhodnjší. Nejastjší jsou tvrtvlnné, ale používají se i plvlnné. Výsledný initel jakosti je dielektrickými ztrátami kvalitní keramiky ovlivnn mén, dležitjší jsou vodivostní ztráty ve vnitním vodii a kvalita zkratu. Povrch keramiky musí být dostaten kvalitní, aby se u pokovení dosáhlo co nejvyšší vodivosti na rozhraní keramika-kov. Používá se zejména stíbro, které se vypaluje. Pro mén náronjší použití je vhodná i m. Q U závisí také na prezu rezonátoru a na frekvenci, kde ovšem díky zmenšující se hloubce vniku ztráty klesají. U prezu 6x6 mm se na frekvenci 1 GHz dosahuje hodnoty Q U okolo 600. Keramické koaxiální rezonátory se používají do oscilátor a jsou dležitým prvkem keramických filtr. Filtry typu pásmová propust se asto vyrábjí z keramických vícerezonátorových blok, kde se vazby ladí vhodným pizpsobením pole mezi jednotlivými stedními vodii rezonátor. LTCC pro mikrovlnnou techniku. Rozvoj technologie monolitických vícevrstvých blok zasáhl i do mikrovlnné techniky. Na nevypálené keramické fólie se nanášejí planární struktury, fólie se pak laminují pálí jako bloky. V souasné dob se pro tuto sklokeramickou technologii používají materiálové systémy Ba-Nd-Ti-O ale i Mg(Ca)TiO 3 a dosahované parametry jsou pekvapiv dobré.

5 Nkteré materiály pro mikrovlnné aplikace MgTiO 3 je dobe známým mikrovlnným dielektrikem. Samotný má záporný TC f. Substitucí Ca za Mg lze dosáhnout nulové teplotní závislosti, ovšem v nepíliš širokém rozsahu teplot. Permitivita kompenzovaného materiálu je 20,5 a Q U se na 10 GHz pohybuje okolo Dá se použít pro dielektrické rezonátory i nad 20 GHz, ale hlavní použití je pro koaxiální rezonátory, filtry a tlustovrstvé substráty. Zr(Sn)TiO 4 patí stále k nejrozšíenjším mikrovlnným keramikám; oznaují se jako ZTS. Podobn jako pedchozí materiál je i tento tuhým roztokem, u kterého se pomrem Zr/Sn ovlivuje teplotní chod. Problémem je jeho špatná slinovatelnost, proto se musí dotovat oxidy pechodných kov tak, aby se vytvoilo malé množství kapalné fáze, umožující slinutí do hutného stavu. Složení použitých písad výrazn ovlivuje barvu. Vhodnou volbou složení a technologie zpracování lze teplotní chod regulovat velmi dobe. V rozsahu 6ppm/ C až +12 ppm/ C lze vyrábt s reprodukovatelností asi 1ppm/ C. Permitivita se pohybuje okolo 37 a Q U na 10 GHz mže dosahovat Používá se jak pro dielektrické tak pro koaxiální rezonátory a filtry. Hexagonální perovskity mají základní složení Ba(Mg 1/3 Ta 2/3 )O 3, kde Mg mže být nahrazen Zn. Známjší jsou pod oznaením BMT a BZT. Jejich hlavní výhodou je vysoká hodnota Q U, která bžn bývá 2x vyšší než u pedchozích dvou materiál. Pedpokladem je použití vysoce istých surovin, jejichž cena, zejména u oxidu tantaliného, brání masovjšímu použití. Tantal se podailo ásten nahradit levnjším niobem, ale za cenu zhoršení parametr. Podle složení se permitivita pohybuje od 25 do 35. Používají se pedevším pro dielektrické rezonátory s nejvyššími nároky. Ba(Pb)Nd 2 Ti 4 O 12 se vyznauje vysokou permitivitou pi vyhovujících ztrátách. Podle složení mže být permitivita od 70 do 90 nebo i více. initel kvality Q U je více než 5x nižší než u ZTS, ale tato nevýhoda je vyvážena práv vyšší permitivitou a tím i miniaturizací. Hlavní použití je pro koaxiální rezonátory, filtry a v technologii LTCC. Materiály s napovou závislostí permitivity. V poslední dob probíhá intenzívní vývoj mikrovlnných dielektrik, které vykazují napovou závislost permitivity. Jejich použití umožuje ídit stejnosmrným naptím frekvence rezonátor i pelaovat úzkopásmové filtry, antény apod. Materiál na bázi Ba(Sr)TiO 3 (BST), který tuto vlastnost vykazuje, není sám o sob vhodný jako rezonátor pro mikrovlnná pásma z dvodu vysokých ztrát, a to ani po ásteném zlepšení vlastností dotováním MgO. Pokud se BST keramika použije ve form tlusté vrstvy jako ladicí prvek kvalitního dielektrického rezonátoru, lze dosáhnout zatím peladitelnosti pouze jednotek MHz na 10 GHz pi velikosti pole 2kV/mm. Ve vývoji jsou další materiály, jako nap. BaTi(Ga,Nb)O 3, který má nižší dielektrické ztráty. Peladitelnosti vtší než 5% bylo dosaženo u materiálu Ag(Ta, Nb)O 3 (ATN), ale dielektrické ztráty na 10 GHz byly okolo 0,1. Nejvyšší peladitelnosti se dosahuje na tenkých vrstvách, napíklad u vrstvy BST naprášené na monokrystalu MgO bylo dosaženo peladitelnosti až 30% pi intenzit pole 15 kv/mm, teplotní závislost permitivity ale inila desítky % v pracovním rozsahu teplot [6]. Jako zajímavá možnost se nabízí dolaování dielektrického rezonátoru pomocí bimorfního piezokeramického prvku, který se po piložení stejnosmrného pole ohýbá a tím se mní rozložení pole v okolí dielektrického rezonátoru. Touto metodou bylo dosaženo peladitelnosti 40 MHz na frekvenci 2 GHz. [6] Ukázky výrobk z mikrovlnné keramiky: koaxiální rezonátory, multirezonátorové bloky a filtry Literatura: [1] Moulson, A.; Herbert, J.: Electroceramics, Wiley, 2003 [2] Hanyký, V.; Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky, SiliS, 2000 [3] Pospíšil, Z.; Koller, A.: Jemná keramika, SNTL, 1981 [4] Hlavá, J.: Technologie silikát, SNTL, 1988 [5] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, 1985 [6] Sborník z konference MMA, York, 2003

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole Historie Staréecko: elektrizace tením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec pitahuje železo Hans Christian Oersted objevil souvislost mezi elektinou a magnetismem procházející proud vytváí magnetické

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. NANÁŠENÍ VRSTEV V mikroelektronice se nanáší tzv. tlusté a tenké vrstvy. a) Tlusté vrstvy: Používají se v hybridních integrovaných obvodech. Nanáší

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souásti metodami radiálního vypínání. Pro tváení souásti byl použit elastický nástroj

Více

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika Lasery v mikroelektrotechnice Soviš Jan Aplikovaná fyzika Obsah Úvod Laserové: žíhání rýhování (orýsování) dolaďování depozice tenkých vrstev dopování příměsí Úvod Vysoká hustota výkonu laseru změna struktury

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 GARANT PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI) VYUUJÍCÍ PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI), CSc., Mgr. Vlastimil Kápek, Ph.D. (ÚFI) JAZYK VÝUKY:

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití 6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití 6.1 Úvod Monolitické integrované obvody není výhodné pro některé aplikace, zejména pro přístroje s některými náročnějšími

Více

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základy materiálového inženýrství Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik Pavel Mokrý Otázka!? 11mm 15mm Tloušťka 1mm 10. 2. 2017 TESEUS udržitelné a efektivní

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vakuová technika Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování Tomáš Kahánek ID: 106518 Datum: 17.11.2010 Výroba tenkých vrstev

Více

Generace 2. harmonické

Generace 2. harmonické Generace. harmonické ω = + ω ω M M ˆ * A = i σ A A e i M ˆ A = i σ A e i = + ρ + + + + ig, + δ, z x k x y v, g, t t walkoff ( anizotropie) difrakce ( fokusace) i kz kz ( disp. pulsy grup. rych.) disperze

Více

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát.

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. ABSTRAKT Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. V první ásti jsem se zamil na teorii mechanických zkoušek materiálu, teorii upínání a konstrukci elistí. Ve

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje.

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje. Dýchání je nezbytnou podmínkou života lidí, živoich i rostlin. lovk vydrží bez jídla nkolik týdn, bez vody nkolik dn, ale bez kyslíku z ovzduší by nepežil víc než nkolik minut. Pesto lovk v civilizovaném

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČNÍ TCHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVRSITY OF TCHNOLOGY FAKULTA LKTROTCHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TCHNOLOGIÍ ÚSTAV LKTRONRGTIKY FACULTY OF LCTRICAL NGINRING AND COMMUNICATION DPARTMNT OF LCTRICAL POWR NGINRING

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory Hmotnostní analyzátory Rozdlí ionty v prostoru nebo v ase podle jejich m/z Analyzátory Magnetický analyzátor (MAG) Elektrostatický analyzátor

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Technické podmínky výroby potištěných keramických substrátů tlustovrstvou technologií

Technické podmínky výroby potištěných keramických substrátů tlustovrstvou technologií Technické podmínky výroby potištěných keramických substrátů tlustovrstvou technologií Tento dokument obsahuje popis technologických možností při výrobě potištěných keramických substrátů PS (Printed Substrates)

Více

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo uhlíkové těleso uměle vyrobené nebo vytvarované pomocí vysokoteplotního

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada Plazmové metody Existuje mnoho druhů výbojů v plynech. Ionizovaný plyn = elektrony + ionty + neutrály Depozice tenkých vrstev za pomocí plazmatu je jednou z nejpoužívanějších metod. Pomocí plazmatu lze

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více