PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII"

Transkript

1 PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními technickými řístuy ke kódování hlasového signálu v komunikačních alikacích. Potřeba vysokého stuně komrese hlasových signálů a řitom rostoucí ožadavky na kvalitu hlasového signálu vede k využívání řady komresních ostuů,některé z nich jsou standardizovány ve tvaru konkrétních dooručení ITU-T nebo ETSI či ISO norem. Používané rinciy jsou již dlouhou dobu známé, ale terve v osledních letech díky technologickému okroku jsou složité a výočetně náročné algoritmy realizovatelné ať již secializovanými integrovanými obvody či rogramově s využitím signálových rocesorů. Z možných komresních technik jsou osány stručně ostuy využívané ři řenosu hovoru rostřednictvím internet rotokolu. Hovorový signál a jeho vlastnosti Zdrojem hovorového signálu jsou řečové orgány, které se skládají z hlasivek, hrdelní dutiny, ústní dutiny, nosní dutiny, měkkého a tvrdého atra, zubů a jazyka. Zdrojem buzení této soustavy jsou líce ve soluráci s dýchacími svaly. Vlivem tlaku roudu vzduchu vycházejícího z lic dochází k jeho modulaci hlasivkami. Kmitočet závisí na tlaku vzduchu na svalovém naětí hlasivek. Kmitočet hlasivek je charakterizován základním tónem lidského hlasu (itch eriode) F 0, který tvoří základ znělých zvuků (tj. samohlásek a znělých souhlásek). Kmitočet základního tónu je různý u dětí, dosělých, mužů i žen, ohybuje se většinou v rozmezí 50 až 400 Hz. V klidu je štěrbina hlasivek otevřena a roud vzduchu volně rochází hlasivkami. Vytvářený zvuk je o růchodu hlasivkami formován ústní dutinou a je vyřazován do volného rostoru. Sdělení zrostředkované řečovým signálem je diskrétní, tzn. může být vyjádřeno ve tvaru oslounosti konečného očtu symbolů. Každý jazyk má vlastní množinu těchto symbolů - fonemů, většinou 30 až 50. Hlásky řeči dále můžeme rozdělit na znělé (n, e,...), neznělé (š, č,...) a jejich kombinace. Znělá hláska ředstavuje kvazieriodický růběh signálu, neznělá ak signál odobný šumu. Navíc energie znělých hlásek je větší než neznělých. Krátký časový úsek znělé hlásky můžeme charakterizovat její jemnou a formantovou strukturou. Formantem označujeme tón tvořící akustický základ hlásky. Ten vlastně ředstavuje sektrální obal řečového signálu. Jemná harmonická struktura ředstavuje chvění hlasivek. Lidská řeč je souvislý časově roměnný roces, z toho lyne i náročnost oisu lidské řeči a jejího modelování. Příklad časového a kmitočtového růběhu znělého a neznělého segmentu hovorového signálu je na obr.. Hovorový signál snímáme mikrofonem, který řevádí modulovaný roud vzduchu na elektrický signál. Z hlediska digitálního zracování řeči vycházíme nejčastěji z: kódování vzorků časového růběhu hovorového signálu, tj. kódování tvaru vlny ( Waveform Coding ). Mezi tyto ostuy atří ulsně kódová modulace PCM, delta modulace DM, adativní delta modulace ADM, diferenciální ulsně kódová modulace DPCM, adativní diferenciální ulsně kódová modulace ADPCM, kódování arametrů zdroje hovorového signálu, tj. arametrického kódování ( Source Coding ). Mezi základní metody atří vokodérové metody sočívající na rinciu lineární redikce. hybridních metod kódování. Do této kategorie atří kodeky založené na adativních redikčních metodách APC, kodeky s multiimulsním MPE-LP či regulárním buzením RPE-LP nebo kodeky využívající vektorové kvantizace (CELP, LD-CELP). Dále mezi hybridní kodéry atří metody založené na složkovém kódování (SBC- Sub-Band Coding) nebo adativním transformačním kódování (ATC Adative Transform Coding) využívající rychlé diskrétní transformace (DFT, DCT) [3]. strana 37

2 Obr. : Časový a kmitočtový růběh znělého a neznělého segmentu hovorového signálu Cílem komresních metod je dosáhnout co nejnižší řenosové rychlosti ři zachování dobré srozumitelnosti, barvy hlasu mluvčího a řiměřené výočetní náročnosti oužitých algoritmů. 2 Kódování tvaru vlny Zracování vychází z řeměny hovorového signálu ve tvaru elektrického signálu. Tento signál je vzorkován, kvantován a následně kódován. 2. Pulsně kódová modulace PCM (Pulse Code Modulation) PCM kódování sestává ze tří kroků: Vzorkování - hodnoty sojitého analogového signálu u x se odečítají v diskrétním čase. Vzorkovací kmitočet vychází z Shanonova-Kotělnikova vzorkovacího teorému [3]. Kvantování ke každému vzorku získanému v ředchozím kroku se řiřadí jedna z možných diskrétních úrovní. Kódování - diskrétní hodnoty vzorků jsou rerezentovány omocí n-bitových čísel. n se vybírá jako mocnina čísla 2 odle toho, jaké rozlišení ožadujeme, viz obr. 2. V orovnání s analogovými metodami řenosu má PCM výhodu ve větší odolnosti řenášeného digitálního signálu vůči rušení a v možnosti mnohonásobné obnovy ři řenosu digitálního signálu. Nevýhodou je větší náročnost na šířku kmitočtového ásma a vznik tzv. kvantizačního zkreslení daného rozdílem mezi skutečnou hodnotou vzorku a výslednou kvantovanou hodnotou, která byla vzorku řiřazena. Při využití telekomunikačního kanálu s šířkou 4 khz a vzorkovacím kmitočtu 8kHz je řenosová rychlost ro jeden telefonní kanál 64 kbit/s. Tento ostu odovídá lineárnímu kvantování. strana 38

3 Obr. 2: Princi kódování PCM Pro zajištění rovnoměrné hodnoty odstuu kvantizačního zkreslení v racovním rozsahu kodéru PCM je možno využít nelineárního rozložení kvantizačních stuňů. Obdobného výsledku dosáhneme komresí dynamiky řenášeného signálu na vysílací straně a exanzí dynamiky na straně řijímací. Malé hodnoty vzorků se na vysílací straně zesílí a velké zeslabí. Na řijímací straně roběhne inverzní roces. Zakódování se ak realizuje kodérem s lineárním kvantováním. Příklad komresní charakteristiky je na obr. 3 (velikosti rozsahů P a Q se transformují na intervaly P a Q). Obr. 3: Příklad komresní charakteristiky strana 39

4 Z hlediska realizovatelnosti se sojitá charakteristika nahrazuje charakteristikou složenou z lineárních lomených úseků. Na obr. 4 je nakreslena odovídající charakteristika ro kladné hodnoty signálu. Charakteristika je složená z osmi lomených úseků. Při oužití kódování čtyřmi bity je každý segment rozdělen do šestnácti dílčích hodnot, celkově ro kladné i záorné hodnoty signálu tak získáme rozlišení na 256 stuňů, což odovídá kódování osmi bity. Signál, který je v raxi kódován s vyšším očtem bitů se řevádí na kódování osmi bity tak, že: bit určuje olaritu signálu, 3 bity určují říslušný segment, 4 bity kódují velikost kvantizační úrovně v daném segmentu. Tím získáme rozlišení odovídající 3 bitové lineární kvantizaci. Pro komresní charakteristiky se oužívá název charakteristika tyu A (využívaná ředevším v Evroě) nebo µ (oužívaná zejména v USA). Obr. 4: Komresní charakteristika µ 2.2 Diferenciální ulsně kódová modulace DPCM (Differential Pulse Code Modulation) Diferenciální PCM je modifikací PCM kódování a její rinci byl ublikován v roce 952. Systém s DPCM kóduje rozdíly mezi okamžitou hodnotou vzorku signálu v daném vzorkovacím okamžiku a hodnotou redikovanou z ředchozích vzorků. K zakódování rozdílu je zaotřebí nižšího očtu bitů. To vede k redukci řenosové rychlosti a tedy i množství řenášených dat se snižuje. DPCM se využívá ředevším ři kódování obrazu. 2.3 Adativní diferenciální ulsně kódová modulace ADPCM (Adative Differential Pulse Code Modulation) Tento zůsob kódování vychází z DPCM. Je vylešen tak, že srovnávací růběh je vytvářen adativně a řizůsobuje se konkrétním statistickým arametrům řeči. Výsledkem je ještě menší dynamický rozsah než v říadě DPCM a tedy oět otřebujeme méně bitů k zakódování vzorku. 3 Zdrojové kódování hovorových signálů 3. Model zdroje Pro účely syntézy hovorového signálu je nutno vytvořit vhodný model syntezátoru odovídající zůsobu generování hovorového signálu člověkem. Tento model můžeme osat nař. řenosovou funkcí. Model vychází z obr. 5, na kterém nalezeme zjednodušený model rodukce řeči. Fyziologický model uvedený na obr. 5 a) můžeme strana 40

5 nahradit kaskádním zaojením dílčích bloků odovídajících modelu hlasivek, modelu hlasového traktu a modelu vyzařování zvuku odle schéma na obr. 5 b). Celkový řenos systému modelujícího vokální trakt je dán součinem dílčích řenosových funkcí, které obsahují ouze óly, viz [2]. Výslednou řenosovou funkci H(z) můžeme uvést v olynomiálním tvaru () H( z ) = Model buzení řečového systému využívá ro znělé zvuky sled imulsů s eriodou odovídající časové eriodě základního tónu T 0 a ro neznělé zvuky náhodný šum s lochým sektrem. Odovídající z-obraz budící funkce za ředokladu normované eriody vzorkování je U(z). Z-obraz signálu na výstuu modelu je dán vztahem (2) Sz ( ) = HzUz ( ) ( ) (2) + i= a i z i () Obr. 5: Model rodukce řečového signálu a) a jeho náhradní blokové schéma b) 3.2 Princi vokodéru Klasickým arametrickým systémem je tzv. vokodér (Voice Coder). Vysílací část systému v rocesu arametrizace hovorového signálu (analýza) vyhodnocuje cca 0 až 30 ms dlouhé časové úseky hovorového signálu (segmenty), které je možno ovažovat z hlediska jejich oisu za stacionární a vyčísluje soubory arametrů - deskritorů ro každý časový segment (znělý/neznělý úsek, eriodu základního tónu, zisk G, koeficienty syntetizujícího filtru), které charakterizují daný segment. Blokové schéma vysílací části vokodéru je uvedeno na obr. 6 a). Stanovené deskritory jsou v časovém multilexu řenášeny v digitálním tvaru na řijímací stranu, kde může být generován hovorový signál na základě modelu 6 b). strana 4

6 Obr. 6: Blokové schéma vysílací části vokodéru a), blokové schéma syntezátoru vokodéru b) Zvuk je v syntezátoru vytvářen na základě buzení eriodickou oslouností ro znělé segmenty hovorového signálu a náhodnou oslouností s rovnoměrným sektrem (bílý šum) ro neznělé segmenty. Po úravě buzení na základě hodnoty zisku G vstuuje budící signál do syntetizujícího filtru rerezentujícího model vokálního traktu a na výstuu modelu je rodukován hovorový signál srozumitelná řeč. Koeficienty jsou nastaveny na hodnotu nalezenou ři analýze hovorového signálu ve vysílací části vokodéru. Rozhodujícím faktorem ro kvalitu rerodukce řijímaného hovorového signálu jsou vlastnosti hlasového syntezátoru. Vokodéry dosahují nízké řenosové rychlosti (cca 2,5 kbit/s), výstuem syntezátoru je ovšem neřirozený zvuk. Tyto nevýhody vokodéru se odstraňují v modernějších kodérech nař. vhodnějšími zůsoby buzení nebo kódováním zbytkového signálu, který získáme na vysílací straně růchodem hovorového signálu inverzním filtrem LPC. Přenosová rychlost komrimovaného signálu je ak dána očtem řenášených deskritorů a jejich vyjádřením v bitech. Vztah ro řenosovou rychlost je dán vztahem (3) Nd r kdi i = v = F N kde F r je oakovací kmitočet rámce (3) N d N kdi je očet řenášených deskritorů je očet bitů, oužitých ro dvojkové vyjádření hodnoty i-tého deskritoru. Deskritory jsou získávány analýzou hovorového signálu. Existuje řada možností jak získat ois vstuního hovorového signálu na základě jeho analýzy. strana 42

7 V raxi se nejvíce oužívají ostuy založené na lineární redikci (LP). Koeficienty redikce jsou získávány omocí minimalizace střední kvadratické odchylky mezi skutečnými a ředověděnými hodnotami vzorků řešením soustavy lineárních rovnic. Charakterizují solu s dalšími arametry daný segment. Často oužívaný ostu nalezení redikčních koeficientů je tzv. Levinsonova-Durbinova rekurzní metoda [3]. Tyto koeficienty jsou využívány k realizaci filtru v syntezátoru. Další redukce řenosové rychlosti lze dosáhnout nař. technikou vektorového kvantování. 4 Využití lineární redikce v kodérech hovorového signálu Lineární redikce je založena na ředovědi následující hodnoty na základě lineárního závislosti výočtem z ředchozích hodnot. U lineárního rediktoru -tého řádu je aktuální hodnota vzorku získána lineární kombinací osledních vzorků tj. sn ( ) = asn ( i) i= i, (4) kde s(n) je ředovídaný vzorek rocesu, a i jsou koeficienty redikčního filtru. Vokální trakt je modelován řenosovou funkcí H(z) obsahující samé óly odle vztahu (5). () Hz = G j= az j j G Sz () = = Az X() z (). (5) Ta odovídá kaskádně řazeným dvojólovým rezonátorům rerezentujícím hlasivkový model. Na základě buzení GX(z) je rodukována srozumitelná řeč ve formě obrazu v z rovině S(z), viz vztah (6). Sz ( ) kde G je zisk a jmenovatel A(z) je dán vztahem (7) A G ( ) Az ( ) X z =, (6) j () z a z = j. (7) Koeficienty a j ve vztahu (7) jsou získány lineární redikcí. Systémové a budící arametry jsou určeny z konečné množiny řečových vzorků. Vztah (6) můžeme v časové oblasti vyjádřit diferenční rovnicí (8) Chyba redikce e(n) je dána vztahem (9) j= () = () + j ( ) sn Gxn a sn j i= () = () j ( ) en sn a sn j z čehož lyne, že buzení syntetizujícího filtru odovídá chybový signál, viz (0): i=. (8), (9) en () = Gnxn ()() = un (). (0) Tento chybový signál získáme na vysílací straně růchodem hovorového signálu inverzním redikčním filtrem LP s řenosovou funkcí odle rovnice () strana 43

8 H Obraz budící oslounosti (chybového signálu) je j () z = a z A() z. () j= j = Uz ( ) = H ( zsz ) ( ). (2) 5 Kodeky s očítačovou syntézou budícího signálu Další ostuy zlešení kvality kodérů hovorového signálu vycházejí z možností digitálního zracování signálů. Cílem je nalézt vhodnou budicí oslounost hlasového syntezátoru modelujícího vokální trakt, aby vytvořená umělá řeč se co nejvíce blížila ůvodní kódované řeči. Tyto ostuy jsou označovány obecným názvem analýza na základě syntézy (Analysis by Synthesis - AbS). Zjednodušené blokové schéma rinciu funkce kodéru a dekodéru hovorového signálu s digitálním generátorem budícího signálu je uvedeno na obr. 7. Obr. 7: Blokové schéma kodéru a dekodéru hovorového signálu na základě metody AbS Hlasový syntezátor (LPC filtr), který je součástí kodéru, generuje oslounost vzorků hovorového signálu (daného segmentu) ŝ(n) jako odezvu na budící oslounost. Tyto vzorky jsou orovnávány v rozdílovém členu s originálními vzorky (segment stejné délky) hovorového signálu. Hledá se ro daný hovorový signál taková budící oslounost, aby chybový signál e(n) na výstuu rozdílového členu byl minimální odle určitého kritéria. Nalezená otimální budící oslounost je vhodným zůsobem zakódována a solu s ostatními deskritory (koeficienty LPC filtru) řenesena do řijímače, kde budí redikční filtr rerezentující vokální trakt a na jehož výstuu získáváme syntetickou řeč. Chybový signál na výstuu rozdílového členu kodéru bývá uraven ercečním váhovým filtrem W(f) tak, aby odovídal lidskému vnímání hovorového signálu. Často bývá tento filtr zařazen do vstuů rozdílového členu místo na výstu, viz obr. 8. Podle zůsobu vytváření budící oslounosti můžeme kodeky nazývat kodeky s multiulsním buzením (MPE Multi-Pulse Excitation) nebo regulárním (RPE Regular-Pulse Excitation) buzením. V rvém říadě se hledají vhodné amlitudy a velikosti budících imulsů, v druhém říadě je k disozici několik budících oslouností s evně danými arametry budících imulsů a hledá se otimální vzájemná oloha budících oslouností. Je li budící oslounost generována na základě vektorové kvantizace hovoříme o kodecích CELP (Code - Excited Linear Prediction). Existuje řada modifikací těchto ostuů, odrobnější informace lze nalézt nař. v [3]. strana 44

9 5. CELP Teorie a raxe IP telefonie -. dvoudenní odborný seminář, Jedná se o lineárně redikční kodeky s vektorovým kvantováním budícího signálu. Jejich řenosová rychlost se ohybuje od 4 do 8 kbit/s. Blokové schéma kodéru CELP je na obr. 8 a odovídá základní konceci AbS metody. Obr. 8: Kodér CELP V amětech kodéru a dekodéru jsou uloženy v kódových knihách soubory možných oslouností vstuního signálu. Je-li v kódové knize nalezena oslounost odovídající budícímu signálu, je říslušná adresa budící oslounosti (tj. vektoru uloženého v kódové knize) binárně řenesena do řijímače. Přijímač ak odle řijaté adresy generuje na základě shodné kódové knihy říslušnou budící oslounost ro LP hlasový syntezátor. Otimální vektor je určen užitím kritéria minima střední kvadratické chyby. Vstuní vzorky i syntetizovaný signál jsou uraveny váhovým filtrem W(z). Kvalita řeči u CELP kodérů může být zlešena následnou filtrací syntetizované řečové oslounosti s cílem zdůraznit strukturu řeči z hlediska formantů a dominantních kmitočtů. Jedna z nevýhod ůvodního CELP algoritmu je velká výočetní náročnost rohledávání kódových knih. Mnoho CELP algoritmů vyžaduje rocesory schoné zracovat více než 20 MIPS a rostor ro kódovou knihu kolem 40 kbytů. Z toho vylývá snaha o vývoj vhodných rohledávacích algoritmů. Kódovací zoždění je až 35 ms a omezuje oužití CELP kodeků ro řenosy na delší vzdálenosti a jejich vícenásobné užití. 5.2 LD-CELP Zůsob kódování s krátkou dobou zoždění LD-CELP (LD Low Delay) odle dooručení ITU-T G.728 je založen na zětnovazebním řízením adatace s kódovacím zožděním do 2ms a řenosovou rychlostí 6 kbit/s. Koncece LD-CELP se od kodeků CELP liší v řešení vlastního hlasového syntezátoru a zůsobu jeho řízení. U kodeků CELP se řenášejí v časovém multilexu lineárně redikční koeficienty vyčíslené v kodéru krátkodobou (STP) a dlouhodobou analýzou (LTP), které slouží v řijímači k eriodickému nastavování LPC filtrů hlasového syntezátoru. Naroti tomu mezi kodérem a dekodérem LD-CELP se tato data neřenášejí a jak kodér, tak dekodér jsou řízeny zětnovazebně. Nastavení budící úrovně se rovádí ro každý blok vzorků. V LD-CELP dekodéru se nastavení úrovně a koeficienty LPC filtru nastavují obdobně jako u kodéru. Převodník kódu řevádí blok vzorků odovídající vektoru syntetického signálu na odovídající PCM kód odle komresní charakteristiky A nebo µ. strana 45

10 6 Vlastnosti kodeků Teorie a raxe IP telefonie -. dvoudenní odborný seminář, Z důvodu orovnání kodeků mezi sebou, je otřeba stanovit arametry, omocí kterých je budeme hodnotit. Nejčastěji se sledují tyto arametry: Bitrate [kbit/s] řenosová rychlost otřebná k lynulému řenosu zakódovaných dat. Ty kódování - zůsob jakým je signál kódován. Zoždění [ms] - ři kódování signálu dochází ke zoždění, říliš velké zoždění (cca 200 ms) ůsobí roblémy ři komunikaci, čím menší zoždění kodek zůsobuje, tím lée. Výočetní složitost [MIPS million instructions er second] udává náročnost na výkon rocesoru. Paměťová náročnost [kbyte] - velikost aměťového rostoru nutného ro realizaci kodeku. MOS - [Mean Oinion Score]. Kritérium k hodnocení kvality řečového signálu. MOS je určeno číselnou stunicí, kde číslo znamená nejhorší kvalitu, 5 ředstavuje kvalitu nejleší. Kvalitu vždy osuzuje skuina lidí z jejichž názoru se otom statisticky určí MOS. 7 Přehled oužívaných standardů Kodek G.7 je základní kodek, který se oužívá i v klasické telefonní síti. Pro řevod analogového signálu na digitální je oužito kódování PCM, které se bez dalších úrav řenáší. Analogový signál se vzorkuje s frekvencí 8000 vzorků za vteřinu, každý vzorek má 8 bitů, z toho vylývá, že otřebná šířka ásma ro řenos je 64 kbit/s. Při vzorkování signálu se oužívá charakteristika tyu A (A-zákon, A-Law) nebo tyu µ (µ-zákon, µ- Law) ke komresi/exanzi signálu Tento kodek je základní, měla by ho odorovat všechna zařízení ro Voice over IP. Kvalita řenášeného hlasu je totožná s kvalitou hlasu ři běžném telefonním hovoru, MOS je řibližně 4.. Šestnácti bitové vzorky signálu jsou oříznuty na třináct bitů, které jsou následně kódovány na 8 bitů na základě definované komresní charakteristiky. G.722 oužívá kódování ADPCM. Potřebná řenosovou rychlost je 6 kbit/s, tedy kodek signál komrimuje v oměru 4:. Signál je rozdělen na 2 kmitočtová ásma, která jsou kódována omocí ADPCM samostatně. Kodek G.723. Tento kodek oužívá buď kódování MP-MLQ (Multi-ulse Maximum Likelihood Quantization) nebo ACELP (Algebraic-code-excitation). První ty kódování vyžaduje řenosovou rychlost 6.3 kbit/s, druhý ty 5.3 kbit/s. Zoždění kodeku je 30 ms a MOS hodnota je 3.9 ři oužití kódování MP-MLQ a 3.65 ři oužití ACELP. Kodek G tento kodek oužívá kódování ADPCM, otřebná řenosovou rychlost je 6, 24, 32 a 40 kbit/s. Kodek může zracovávat bloky různé délky odle toho, jak velké zoždění je ožadováno. Vzorkovací frekvence je 8 khz. Standard Algoritmus MIPS Přenosová rychlost [kbit/s] MOS G.7 PCM , G.723. MP-MLQ 6 6,3 3,9 G.723. ACELP 20 5,3 3,65 G.726 ADPCM 32 3,85 G.728 LD-CELP ,6 G.729A CS-ACELP 8 3,7 G.729 CS-ACELP ,92 GSM 06.0 RPE-LP 0 3 3,5 Tab. : Porovnání výkonnosti kodeků strana 46

11 Kodek G.728 oužívá kódování LD-CELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction). Potřebná řenosovou rychlost je 6 kbit/s, MOS je řibližně 3.9 a zoždění asi 30 ms. Kodek G729 - oužité kódování je CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction). Potřebná řenosovou rychlost je 8 kbit/s, kvalita je odobná jako u ADPCM ro rychlost 32kbit/s. GSM Tento zůsob komrese řeči se oužívá v GSM sítích. Požadovaná řenosovou rychlost je 3 kbit/s. GSM je rychlejší než metody založené na slovníku (CELP), ale i tak je GSM komrese relativně náročná na výkon rocesoru. Zoždění kodeku je řibližně 20 ms. Z tabulky je atrné výhradní ostavení kodeků G.729 a G.723., které oskytují nejleší komresní oměr vzhledem k dosažené kvalitě. 8 Realizace kodeků Kodeky jsou realizovány ve formě secializovaných obvodů často solečně s dalšími funkčními bloky na čiu. V řadě říadů je ale výhodnější realizace kodeků ve formě signálového rocesoru, kde komrimační a dekomrimační ostuy jsou realizovány rogramově s využitím instrukčního souboru daného signálového rocesoru. Tento řístu je velice rogresivní a umožňuje snadnou modifikaci a imlementaci nových verzí kodeků. Představu o výočetní náročnosti komresních ostuů si lze udělat na základě údajů uvedených v tab. ve třetím slouci, charakterizujících hodnoty otřebného očetního výkonu v milionech instrukcí vykonaných za jednu sekundu (MIPS). 9 Závěr Přísěvek odává stručný ohled na nejvíce oužívané technické rinciy ři realizaci kodeků ro řenos hlasu. V moderních kodecích se mimo rezentované ostuy využívá možností komrese v kmitočtové rovině, komrese s užitím diskrétních transformací (FFT, DCT, waveletové transformace), bitové alokace na základě využití sychoakustického modelu a maskovacího efektu aod. Literatura [] Kondoz, A., M.: Digital Seech. Coding for Low Bit Rate Communications Systems. John Wiley & Sons, New York,996. [2] Ško, M. a kol.: Digitální telekomunikační technika. I. Díl, Digitální zracování signálů. TTC Marconi, 996. [3] Prchal, J. - Šimák, B.: Digitální zracování signálů v telekomunikacích. ČVUT v Praze, strana 47

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež, statistika.

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno

Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno Určování základního tónu řeči Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz FIT VUT Brno Určování základního tónu řeči Jan Černocký, ÚPGM FIT VUT Brno 1/37 Plán Charakteristiky základního tónu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Fakulta elektrotechniky a informatiky, VSB-TU Ostrava Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Datum: 15.2.2013 Autor: Ing. Karel Tomala Kontakt: karel.tomala@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aerometrický systém ro malá letadla Praha, červen 006 Zadání (vložit) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Teplota a nultý zákon termodynamiky

Teplota a nultý zákon termodynamiky Termodynamika Budeme se zabývat fyzikou oisující děje, ve kterých se telota nebo skuenství látky (obecně - stav systému) mění skrze řenos energie. Tato část fyziky se nazývá termodynamika. Jak záhy uvidíme,

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

UNISTERI HP IL. střední parní sterilizátor pro laboratoře a farmacii - důmyslně jednoduchý a vysoce úsporný. chráníme zdraví lidí

UNISTERI HP IL. střední parní sterilizátor pro laboratoře a farmacii - důmyslně jednoduchý a vysoce úsporný. chráníme zdraví lidí UNISTERI HP IL střední arní sterilizátor ro laboratoře a farmacii - důmyslně jednoduchý a vysoce úsorný chráníme zdraví lidí MMM Grou vedoucí dodavatel služeb ro zdravotnictví Individuálně stavěná sterilizační

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE Záadočeská univerzita v Plzni Fakulta edagogická Dilomová ráce SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE COMPARISON OF SELECTED EFFECTS IN REAL GAS - MODELS, ANIMATIONS Jiří Prušák Plzeň

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov Termo realizaci inovovaných technicko-ekonomických VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízen zení budov Vodní ára - VP Vaříme a dodáváme vodní áru VP: mokrou, suchou, sytou, řehřátou nízkotlakou, středotlakou

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

nutné zachovat schopnost reprodukovat zvukovou vlnu

nutné zachovat schopnost reprodukovat zvukovou vlnu KÓDOVÁNÍ ZVUKU Digitalizace zvuku Digitalizace nutné zachovat schopnost reprodukovat zvukovou vlnu Bitová hloubka (bit depth) ovlivňuje dynamický rozsah a šum, 16 bitů dává 65 536 stupňů hlasitosti neovlivňuje

Více

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Autor Název Vydavatel Vydání Rok vydání 2003 Náklad 150 Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

Internetová telefonie (VoIP) a protokol SIP. Ivan Pravda

Internetová telefonie (VoIP) a protokol SIP. Ivan Pravda Internetová telefonie (VoIP) a protokol SIP Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Internetová telefonie (VoIP) a protokol SIP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá.

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá. 21 Entroie AnonymnÌ n is na zdi v jednè kav rniëce na Pecan Street v Austinu v Texasu n m sdïluje: Ñ»as je z sob, jak B h zajistil, aby se vöechno nestalo najednouì.»as m takè smïr: nïkterè dïje se odehr

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření:

Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření: Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření: ) Orientačně změřte hodnoty vlhkosti vzduchu, kterou měníte zvlhčovačem omocí rofesionálního měřiče vzduchu, omocí vlasového vlhkoměru a omocí nerofesionálního měřiče

Více

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 38 (12/09) PROSINEC 2009 DICOM INFORM. pour féliciter

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 38 (12/09) PROSINEC 2009 DICOM INFORM. pour féliciter ČÍSLO 38 (12/09) PROSINEC 2009 V TOMTO ČÍSLE POUR FÉLICITER... 1 NOVINKY Rádiový datový expander RDE20 - Pavouk... 2, 3 TEORETICKÁ ÈÁST Vokodér MELP... 3, 4, 5 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA Evoluce druhu BVISapiens...

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy: Návrh FIR filtrů Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy: volba frekvenční odezvy požadovaného filtru; nejčastěji volíme ideální charakteristiku normovanou k Nyquistově frekvenci, popř.

Více

Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS)

Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS) Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS) Petr Zlatník České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická zlatnip@fel.cvut.cz Abstrakt:

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 7 Přenos hlasu prostřednictvím

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz 2014/R0/kód 101 Dana Lindová Tel: +420 602 439 939 Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 Email: lindova@bozlindova.cz lindova@bozlindova cz Email:linda tomas@bozlindova cz Email:linda.tomas@bozlindova.cz OZO

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klára Jelenová Sbírka úloh z finanční matematiky Katedra ravděodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ráce: RNDr.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící

Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící yužití telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící Zdeněk Bumbálek esearch and Development entre, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v raze echnická 2, 166 27, raha 6 mail: bumbazde@fel.cvut.cz

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie.

Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie. VÝCHODNÍ OHLED +, +, -, -, ZÁADNÍ OHLED +, +, -, JIŽNÍ OHLED +, -, -, SEVERNÍ OHLED +, -, projektant: Veronika aulerová měřítko : Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie. Za obsah

Více

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu malých dětí 1. Abstrakt Petr Zlatník ČVUT FEL, K13131 Katedra teorie obvodů Tento příspěvěk pojednává o klasifikaci Landau-Kleffnerova syndromu, který se projevuje

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

1. Obecné schéma radiokomunikač ního systému, popis jednotlivých bloků, základní vztahy. Obecné schéma radiokomunikačního systému

1. Obecné schéma radiokomunikač ního systému, popis jednotlivých bloků, základní vztahy. Obecné schéma radiokomunikačního systému 1. Obecné schéma radiokomunikač ního systému, popis jednotlivých bloků, základní vztahy Obecné schéma radiokomunikačního systému Popis jednotlivých bloků Vysílač: kodér zdroje: je snížena (resp. odstráněna)

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=10 Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu patří k dalším zcela původním a dosud nikým nepublikovaným experimentům, které

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Identifikace tématických sociálních sítí sítí

Identifikace tématických sociálních sítí sítí Identifikae tématikýh soiálníh sítí sítí Jiří Jelínek 1 1 Katedra Katedra managementu managementu informaí, informaí, FM, Vysoká FM, škola Vysoká ekonomiká, škola ekonomiká, Jarošovská 1117/II, Jarošovská

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně

Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně Dominik Peklo, Pavel Valoušek dominik@audiopraise.com, pavel@audiopraise.com 1 Úvod V internetových diskuzích na serveru www.f-sport.cz/hifi

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod Seriál TeoriečíselI Počínaje 17. ročníkem robíhá každý rok v PraSátku seriál na okračování. Jde o výklad nějakého odvětví matematiky, se kterým se na střední škole s velkou ravděodobností setkáš jenvomezenémířečivůbecne,alekteréjeřestomožnévyložittak,abybylostředoškolákům

Více

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Přístupový systém: Přístupové systémy 8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Systém řízení přístupu umožní osobě na základě prokázání oprávněnosti vstup nebo vjezd do objektu, případně do střežené části objektu. V literatuře

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

8. Termodynamika a molekulová fyzika

8. Termodynamika a molekulová fyzika 8. erodynaika a olekulová fyzika Princi energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne ěla být jeho všeobecná latnost zochybněna, což v atoové fyzice není vyloučeno, stal by se náhle aktuální

Více