PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII"

Transkript

1 PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními technickými řístuy ke kódování hlasového signálu v komunikačních alikacích. Potřeba vysokého stuně komrese hlasových signálů a řitom rostoucí ožadavky na kvalitu hlasového signálu vede k využívání řady komresních ostuů,některé z nich jsou standardizovány ve tvaru konkrétních dooručení ITU-T nebo ETSI či ISO norem. Používané rinciy jsou již dlouhou dobu známé, ale terve v osledních letech díky technologickému okroku jsou složité a výočetně náročné algoritmy realizovatelné ať již secializovanými integrovanými obvody či rogramově s využitím signálových rocesorů. Z možných komresních technik jsou osány stručně ostuy využívané ři řenosu hovoru rostřednictvím internet rotokolu. Hovorový signál a jeho vlastnosti Zdrojem hovorového signálu jsou řečové orgány, které se skládají z hlasivek, hrdelní dutiny, ústní dutiny, nosní dutiny, měkkého a tvrdého atra, zubů a jazyka. Zdrojem buzení této soustavy jsou líce ve soluráci s dýchacími svaly. Vlivem tlaku roudu vzduchu vycházejícího z lic dochází k jeho modulaci hlasivkami. Kmitočet závisí na tlaku vzduchu na svalovém naětí hlasivek. Kmitočet hlasivek je charakterizován základním tónem lidského hlasu (itch eriode) F 0, který tvoří základ znělých zvuků (tj. samohlásek a znělých souhlásek). Kmitočet základního tónu je různý u dětí, dosělých, mužů i žen, ohybuje se většinou v rozmezí 50 až 400 Hz. V klidu je štěrbina hlasivek otevřena a roud vzduchu volně rochází hlasivkami. Vytvářený zvuk je o růchodu hlasivkami formován ústní dutinou a je vyřazován do volného rostoru. Sdělení zrostředkované řečovým signálem je diskrétní, tzn. může být vyjádřeno ve tvaru oslounosti konečného očtu symbolů. Každý jazyk má vlastní množinu těchto symbolů - fonemů, většinou 30 až 50. Hlásky řeči dále můžeme rozdělit na znělé (n, e,...), neznělé (š, č,...) a jejich kombinace. Znělá hláska ředstavuje kvazieriodický růběh signálu, neznělá ak signál odobný šumu. Navíc energie znělých hlásek je větší než neznělých. Krátký časový úsek znělé hlásky můžeme charakterizovat její jemnou a formantovou strukturou. Formantem označujeme tón tvořící akustický základ hlásky. Ten vlastně ředstavuje sektrální obal řečového signálu. Jemná harmonická struktura ředstavuje chvění hlasivek. Lidská řeč je souvislý časově roměnný roces, z toho lyne i náročnost oisu lidské řeči a jejího modelování. Příklad časového a kmitočtového růběhu znělého a neznělého segmentu hovorového signálu je na obr.. Hovorový signál snímáme mikrofonem, který řevádí modulovaný roud vzduchu na elektrický signál. Z hlediska digitálního zracování řeči vycházíme nejčastěji z: kódování vzorků časového růběhu hovorového signálu, tj. kódování tvaru vlny ( Waveform Coding ). Mezi tyto ostuy atří ulsně kódová modulace PCM, delta modulace DM, adativní delta modulace ADM, diferenciální ulsně kódová modulace DPCM, adativní diferenciální ulsně kódová modulace ADPCM, kódování arametrů zdroje hovorového signálu, tj. arametrického kódování ( Source Coding ). Mezi základní metody atří vokodérové metody sočívající na rinciu lineární redikce. hybridních metod kódování. Do této kategorie atří kodeky založené na adativních redikčních metodách APC, kodeky s multiimulsním MPE-LP či regulárním buzením RPE-LP nebo kodeky využívající vektorové kvantizace (CELP, LD-CELP). Dále mezi hybridní kodéry atří metody založené na složkovém kódování (SBC- Sub-Band Coding) nebo adativním transformačním kódování (ATC Adative Transform Coding) využívající rychlé diskrétní transformace (DFT, DCT) [3]. strana 37

2 Obr. : Časový a kmitočtový růběh znělého a neznělého segmentu hovorového signálu Cílem komresních metod je dosáhnout co nejnižší řenosové rychlosti ři zachování dobré srozumitelnosti, barvy hlasu mluvčího a řiměřené výočetní náročnosti oužitých algoritmů. 2 Kódování tvaru vlny Zracování vychází z řeměny hovorového signálu ve tvaru elektrického signálu. Tento signál je vzorkován, kvantován a následně kódován. 2. Pulsně kódová modulace PCM (Pulse Code Modulation) PCM kódování sestává ze tří kroků: Vzorkování - hodnoty sojitého analogového signálu u x se odečítají v diskrétním čase. Vzorkovací kmitočet vychází z Shanonova-Kotělnikova vzorkovacího teorému [3]. Kvantování ke každému vzorku získanému v ředchozím kroku se řiřadí jedna z možných diskrétních úrovní. Kódování - diskrétní hodnoty vzorků jsou rerezentovány omocí n-bitových čísel. n se vybírá jako mocnina čísla 2 odle toho, jaké rozlišení ožadujeme, viz obr. 2. V orovnání s analogovými metodami řenosu má PCM výhodu ve větší odolnosti řenášeného digitálního signálu vůči rušení a v možnosti mnohonásobné obnovy ři řenosu digitálního signálu. Nevýhodou je větší náročnost na šířku kmitočtového ásma a vznik tzv. kvantizačního zkreslení daného rozdílem mezi skutečnou hodnotou vzorku a výslednou kvantovanou hodnotou, která byla vzorku řiřazena. Při využití telekomunikačního kanálu s šířkou 4 khz a vzorkovacím kmitočtu 8kHz je řenosová rychlost ro jeden telefonní kanál 64 kbit/s. Tento ostu odovídá lineárnímu kvantování. strana 38

3 Obr. 2: Princi kódování PCM Pro zajištění rovnoměrné hodnoty odstuu kvantizačního zkreslení v racovním rozsahu kodéru PCM je možno využít nelineárního rozložení kvantizačních stuňů. Obdobného výsledku dosáhneme komresí dynamiky řenášeného signálu na vysílací straně a exanzí dynamiky na straně řijímací. Malé hodnoty vzorků se na vysílací straně zesílí a velké zeslabí. Na řijímací straně roběhne inverzní roces. Zakódování se ak realizuje kodérem s lineárním kvantováním. Příklad komresní charakteristiky je na obr. 3 (velikosti rozsahů P a Q se transformují na intervaly P a Q). Obr. 3: Příklad komresní charakteristiky strana 39

4 Z hlediska realizovatelnosti se sojitá charakteristika nahrazuje charakteristikou složenou z lineárních lomených úseků. Na obr. 4 je nakreslena odovídající charakteristika ro kladné hodnoty signálu. Charakteristika je složená z osmi lomených úseků. Při oužití kódování čtyřmi bity je každý segment rozdělen do šestnácti dílčích hodnot, celkově ro kladné i záorné hodnoty signálu tak získáme rozlišení na 256 stuňů, což odovídá kódování osmi bity. Signál, který je v raxi kódován s vyšším očtem bitů se řevádí na kódování osmi bity tak, že: bit určuje olaritu signálu, 3 bity určují říslušný segment, 4 bity kódují velikost kvantizační úrovně v daném segmentu. Tím získáme rozlišení odovídající 3 bitové lineární kvantizaci. Pro komresní charakteristiky se oužívá název charakteristika tyu A (využívaná ředevším v Evroě) nebo µ (oužívaná zejména v USA). Obr. 4: Komresní charakteristika µ 2.2 Diferenciální ulsně kódová modulace DPCM (Differential Pulse Code Modulation) Diferenciální PCM je modifikací PCM kódování a její rinci byl ublikován v roce 952. Systém s DPCM kóduje rozdíly mezi okamžitou hodnotou vzorku signálu v daném vzorkovacím okamžiku a hodnotou redikovanou z ředchozích vzorků. K zakódování rozdílu je zaotřebí nižšího očtu bitů. To vede k redukci řenosové rychlosti a tedy i množství řenášených dat se snižuje. DPCM se využívá ředevším ři kódování obrazu. 2.3 Adativní diferenciální ulsně kódová modulace ADPCM (Adative Differential Pulse Code Modulation) Tento zůsob kódování vychází z DPCM. Je vylešen tak, že srovnávací růběh je vytvářen adativně a řizůsobuje se konkrétním statistickým arametrům řeči. Výsledkem je ještě menší dynamický rozsah než v říadě DPCM a tedy oět otřebujeme méně bitů k zakódování vzorku. 3 Zdrojové kódování hovorových signálů 3. Model zdroje Pro účely syntézy hovorového signálu je nutno vytvořit vhodný model syntezátoru odovídající zůsobu generování hovorového signálu člověkem. Tento model můžeme osat nař. řenosovou funkcí. Model vychází z obr. 5, na kterém nalezeme zjednodušený model rodukce řeči. Fyziologický model uvedený na obr. 5 a) můžeme strana 40

5 nahradit kaskádním zaojením dílčích bloků odovídajících modelu hlasivek, modelu hlasového traktu a modelu vyzařování zvuku odle schéma na obr. 5 b). Celkový řenos systému modelujícího vokální trakt je dán součinem dílčích řenosových funkcí, které obsahují ouze óly, viz [2]. Výslednou řenosovou funkci H(z) můžeme uvést v olynomiálním tvaru () H( z ) = Model buzení řečového systému využívá ro znělé zvuky sled imulsů s eriodou odovídající časové eriodě základního tónu T 0 a ro neznělé zvuky náhodný šum s lochým sektrem. Odovídající z-obraz budící funkce za ředokladu normované eriody vzorkování je U(z). Z-obraz signálu na výstuu modelu je dán vztahem (2) Sz ( ) = HzUz ( ) ( ) (2) + i= a i z i () Obr. 5: Model rodukce řečového signálu a) a jeho náhradní blokové schéma b) 3.2 Princi vokodéru Klasickým arametrickým systémem je tzv. vokodér (Voice Coder). Vysílací část systému v rocesu arametrizace hovorového signálu (analýza) vyhodnocuje cca 0 až 30 ms dlouhé časové úseky hovorového signálu (segmenty), které je možno ovažovat z hlediska jejich oisu za stacionární a vyčísluje soubory arametrů - deskritorů ro každý časový segment (znělý/neznělý úsek, eriodu základního tónu, zisk G, koeficienty syntetizujícího filtru), které charakterizují daný segment. Blokové schéma vysílací části vokodéru je uvedeno na obr. 6 a). Stanovené deskritory jsou v časovém multilexu řenášeny v digitálním tvaru na řijímací stranu, kde může být generován hovorový signál na základě modelu 6 b). strana 4

6 Obr. 6: Blokové schéma vysílací části vokodéru a), blokové schéma syntezátoru vokodéru b) Zvuk je v syntezátoru vytvářen na základě buzení eriodickou oslouností ro znělé segmenty hovorového signálu a náhodnou oslouností s rovnoměrným sektrem (bílý šum) ro neznělé segmenty. Po úravě buzení na základě hodnoty zisku G vstuuje budící signál do syntetizujícího filtru rerezentujícího model vokálního traktu a na výstuu modelu je rodukován hovorový signál srozumitelná řeč. Koeficienty jsou nastaveny na hodnotu nalezenou ři analýze hovorového signálu ve vysílací části vokodéru. Rozhodujícím faktorem ro kvalitu rerodukce řijímaného hovorového signálu jsou vlastnosti hlasového syntezátoru. Vokodéry dosahují nízké řenosové rychlosti (cca 2,5 kbit/s), výstuem syntezátoru je ovšem neřirozený zvuk. Tyto nevýhody vokodéru se odstraňují v modernějších kodérech nař. vhodnějšími zůsoby buzení nebo kódováním zbytkového signálu, který získáme na vysílací straně růchodem hovorového signálu inverzním filtrem LPC. Přenosová rychlost komrimovaného signálu je ak dána očtem řenášených deskritorů a jejich vyjádřením v bitech. Vztah ro řenosovou rychlost je dán vztahem (3) Nd r kdi i = v = F N kde F r je oakovací kmitočet rámce (3) N d N kdi je očet řenášených deskritorů je očet bitů, oužitých ro dvojkové vyjádření hodnoty i-tého deskritoru. Deskritory jsou získávány analýzou hovorového signálu. Existuje řada možností jak získat ois vstuního hovorového signálu na základě jeho analýzy. strana 42

7 V raxi se nejvíce oužívají ostuy založené na lineární redikci (LP). Koeficienty redikce jsou získávány omocí minimalizace střední kvadratické odchylky mezi skutečnými a ředověděnými hodnotami vzorků řešením soustavy lineárních rovnic. Charakterizují solu s dalšími arametry daný segment. Často oužívaný ostu nalezení redikčních koeficientů je tzv. Levinsonova-Durbinova rekurzní metoda [3]. Tyto koeficienty jsou využívány k realizaci filtru v syntezátoru. Další redukce řenosové rychlosti lze dosáhnout nař. technikou vektorového kvantování. 4 Využití lineární redikce v kodérech hovorového signálu Lineární redikce je založena na ředovědi následující hodnoty na základě lineárního závislosti výočtem z ředchozích hodnot. U lineárního rediktoru -tého řádu je aktuální hodnota vzorku získána lineární kombinací osledních vzorků tj. sn ( ) = asn ( i) i= i, (4) kde s(n) je ředovídaný vzorek rocesu, a i jsou koeficienty redikčního filtru. Vokální trakt je modelován řenosovou funkcí H(z) obsahující samé óly odle vztahu (5). () Hz = G j= az j j G Sz () = = Az X() z (). (5) Ta odovídá kaskádně řazeným dvojólovým rezonátorům rerezentujícím hlasivkový model. Na základě buzení GX(z) je rodukována srozumitelná řeč ve formě obrazu v z rovině S(z), viz vztah (6). Sz ( ) kde G je zisk a jmenovatel A(z) je dán vztahem (7) A G ( ) Az ( ) X z =, (6) j () z a z = j. (7) Koeficienty a j ve vztahu (7) jsou získány lineární redikcí. Systémové a budící arametry jsou určeny z konečné množiny řečových vzorků. Vztah (6) můžeme v časové oblasti vyjádřit diferenční rovnicí (8) Chyba redikce e(n) je dána vztahem (9) j= () = () + j ( ) sn Gxn a sn j i= () = () j ( ) en sn a sn j z čehož lyne, že buzení syntetizujícího filtru odovídá chybový signál, viz (0): i=. (8), (9) en () = Gnxn ()() = un (). (0) Tento chybový signál získáme na vysílací straně růchodem hovorového signálu inverzním redikčním filtrem LP s řenosovou funkcí odle rovnice () strana 43

8 H Obraz budící oslounosti (chybového signálu) je j () z = a z A() z. () j= j = Uz ( ) = H ( zsz ) ( ). (2) 5 Kodeky s očítačovou syntézou budícího signálu Další ostuy zlešení kvality kodérů hovorového signálu vycházejí z možností digitálního zracování signálů. Cílem je nalézt vhodnou budicí oslounost hlasového syntezátoru modelujícího vokální trakt, aby vytvořená umělá řeč se co nejvíce blížila ůvodní kódované řeči. Tyto ostuy jsou označovány obecným názvem analýza na základě syntézy (Analysis by Synthesis - AbS). Zjednodušené blokové schéma rinciu funkce kodéru a dekodéru hovorového signálu s digitálním generátorem budícího signálu je uvedeno na obr. 7. Obr. 7: Blokové schéma kodéru a dekodéru hovorového signálu na základě metody AbS Hlasový syntezátor (LPC filtr), který je součástí kodéru, generuje oslounost vzorků hovorového signálu (daného segmentu) ŝ(n) jako odezvu na budící oslounost. Tyto vzorky jsou orovnávány v rozdílovém členu s originálními vzorky (segment stejné délky) hovorového signálu. Hledá se ro daný hovorový signál taková budící oslounost, aby chybový signál e(n) na výstuu rozdílového členu byl minimální odle určitého kritéria. Nalezená otimální budící oslounost je vhodným zůsobem zakódována a solu s ostatními deskritory (koeficienty LPC filtru) řenesena do řijímače, kde budí redikční filtr rerezentující vokální trakt a na jehož výstuu získáváme syntetickou řeč. Chybový signál na výstuu rozdílového členu kodéru bývá uraven ercečním váhovým filtrem W(f) tak, aby odovídal lidskému vnímání hovorového signálu. Často bývá tento filtr zařazen do vstuů rozdílového členu místo na výstu, viz obr. 8. Podle zůsobu vytváření budící oslounosti můžeme kodeky nazývat kodeky s multiulsním buzením (MPE Multi-Pulse Excitation) nebo regulárním (RPE Regular-Pulse Excitation) buzením. V rvém říadě se hledají vhodné amlitudy a velikosti budících imulsů, v druhém říadě je k disozici několik budících oslouností s evně danými arametry budících imulsů a hledá se otimální vzájemná oloha budících oslouností. Je li budící oslounost generována na základě vektorové kvantizace hovoříme o kodecích CELP (Code - Excited Linear Prediction). Existuje řada modifikací těchto ostuů, odrobnější informace lze nalézt nař. v [3]. strana 44

9 5. CELP Teorie a raxe IP telefonie -. dvoudenní odborný seminář, Jedná se o lineárně redikční kodeky s vektorovým kvantováním budícího signálu. Jejich řenosová rychlost se ohybuje od 4 do 8 kbit/s. Blokové schéma kodéru CELP je na obr. 8 a odovídá základní konceci AbS metody. Obr. 8: Kodér CELP V amětech kodéru a dekodéru jsou uloženy v kódových knihách soubory možných oslouností vstuního signálu. Je-li v kódové knize nalezena oslounost odovídající budícímu signálu, je říslušná adresa budící oslounosti (tj. vektoru uloženého v kódové knize) binárně řenesena do řijímače. Přijímač ak odle řijaté adresy generuje na základě shodné kódové knihy říslušnou budící oslounost ro LP hlasový syntezátor. Otimální vektor je určen užitím kritéria minima střední kvadratické chyby. Vstuní vzorky i syntetizovaný signál jsou uraveny váhovým filtrem W(z). Kvalita řeči u CELP kodérů může být zlešena následnou filtrací syntetizované řečové oslounosti s cílem zdůraznit strukturu řeči z hlediska formantů a dominantních kmitočtů. Jedna z nevýhod ůvodního CELP algoritmu je velká výočetní náročnost rohledávání kódových knih. Mnoho CELP algoritmů vyžaduje rocesory schoné zracovat více než 20 MIPS a rostor ro kódovou knihu kolem 40 kbytů. Z toho vylývá snaha o vývoj vhodných rohledávacích algoritmů. Kódovací zoždění je až 35 ms a omezuje oužití CELP kodeků ro řenosy na delší vzdálenosti a jejich vícenásobné užití. 5.2 LD-CELP Zůsob kódování s krátkou dobou zoždění LD-CELP (LD Low Delay) odle dooručení ITU-T G.728 je založen na zětnovazebním řízením adatace s kódovacím zožděním do 2ms a řenosovou rychlostí 6 kbit/s. Koncece LD-CELP se od kodeků CELP liší v řešení vlastního hlasového syntezátoru a zůsobu jeho řízení. U kodeků CELP se řenášejí v časovém multilexu lineárně redikční koeficienty vyčíslené v kodéru krátkodobou (STP) a dlouhodobou analýzou (LTP), které slouží v řijímači k eriodickému nastavování LPC filtrů hlasového syntezátoru. Naroti tomu mezi kodérem a dekodérem LD-CELP se tato data neřenášejí a jak kodér, tak dekodér jsou řízeny zětnovazebně. Nastavení budící úrovně se rovádí ro každý blok vzorků. V LD-CELP dekodéru se nastavení úrovně a koeficienty LPC filtru nastavují obdobně jako u kodéru. Převodník kódu řevádí blok vzorků odovídající vektoru syntetického signálu na odovídající PCM kód odle komresní charakteristiky A nebo µ. strana 45

10 6 Vlastnosti kodeků Teorie a raxe IP telefonie -. dvoudenní odborný seminář, Z důvodu orovnání kodeků mezi sebou, je otřeba stanovit arametry, omocí kterých je budeme hodnotit. Nejčastěji se sledují tyto arametry: Bitrate [kbit/s] řenosová rychlost otřebná k lynulému řenosu zakódovaných dat. Ty kódování - zůsob jakým je signál kódován. Zoždění [ms] - ři kódování signálu dochází ke zoždění, říliš velké zoždění (cca 200 ms) ůsobí roblémy ři komunikaci, čím menší zoždění kodek zůsobuje, tím lée. Výočetní složitost [MIPS million instructions er second] udává náročnost na výkon rocesoru. Paměťová náročnost [kbyte] - velikost aměťového rostoru nutného ro realizaci kodeku. MOS - [Mean Oinion Score]. Kritérium k hodnocení kvality řečového signálu. MOS je určeno číselnou stunicí, kde číslo znamená nejhorší kvalitu, 5 ředstavuje kvalitu nejleší. Kvalitu vždy osuzuje skuina lidí z jejichž názoru se otom statisticky určí MOS. 7 Přehled oužívaných standardů Kodek G.7 je základní kodek, který se oužívá i v klasické telefonní síti. Pro řevod analogového signálu na digitální je oužito kódování PCM, které se bez dalších úrav řenáší. Analogový signál se vzorkuje s frekvencí 8000 vzorků za vteřinu, každý vzorek má 8 bitů, z toho vylývá, že otřebná šířka ásma ro řenos je 64 kbit/s. Při vzorkování signálu se oužívá charakteristika tyu A (A-zákon, A-Law) nebo tyu µ (µ-zákon, µ- Law) ke komresi/exanzi signálu Tento kodek je základní, měla by ho odorovat všechna zařízení ro Voice over IP. Kvalita řenášeného hlasu je totožná s kvalitou hlasu ři běžném telefonním hovoru, MOS je řibližně 4.. Šestnácti bitové vzorky signálu jsou oříznuty na třináct bitů, které jsou následně kódovány na 8 bitů na základě definované komresní charakteristiky. G.722 oužívá kódování ADPCM. Potřebná řenosovou rychlost je 6 kbit/s, tedy kodek signál komrimuje v oměru 4:. Signál je rozdělen na 2 kmitočtová ásma, která jsou kódována omocí ADPCM samostatně. Kodek G.723. Tento kodek oužívá buď kódování MP-MLQ (Multi-ulse Maximum Likelihood Quantization) nebo ACELP (Algebraic-code-excitation). První ty kódování vyžaduje řenosovou rychlost 6.3 kbit/s, druhý ty 5.3 kbit/s. Zoždění kodeku je 30 ms a MOS hodnota je 3.9 ři oužití kódování MP-MLQ a 3.65 ři oužití ACELP. Kodek G tento kodek oužívá kódování ADPCM, otřebná řenosovou rychlost je 6, 24, 32 a 40 kbit/s. Kodek může zracovávat bloky různé délky odle toho, jak velké zoždění je ožadováno. Vzorkovací frekvence je 8 khz. Standard Algoritmus MIPS Přenosová rychlost [kbit/s] MOS G.7 PCM , G.723. MP-MLQ 6 6,3 3,9 G.723. ACELP 20 5,3 3,65 G.726 ADPCM 32 3,85 G.728 LD-CELP ,6 G.729A CS-ACELP 8 3,7 G.729 CS-ACELP ,92 GSM 06.0 RPE-LP 0 3 3,5 Tab. : Porovnání výkonnosti kodeků strana 46

11 Kodek G.728 oužívá kódování LD-CELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction). Potřebná řenosovou rychlost je 6 kbit/s, MOS je řibližně 3.9 a zoždění asi 30 ms. Kodek G729 - oužité kódování je CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction). Potřebná řenosovou rychlost je 8 kbit/s, kvalita je odobná jako u ADPCM ro rychlost 32kbit/s. GSM Tento zůsob komrese řeči se oužívá v GSM sítích. Požadovaná řenosovou rychlost je 3 kbit/s. GSM je rychlejší než metody založené na slovníku (CELP), ale i tak je GSM komrese relativně náročná na výkon rocesoru. Zoždění kodeku je řibližně 20 ms. Z tabulky je atrné výhradní ostavení kodeků G.729 a G.723., které oskytují nejleší komresní oměr vzhledem k dosažené kvalitě. 8 Realizace kodeků Kodeky jsou realizovány ve formě secializovaných obvodů často solečně s dalšími funkčními bloky na čiu. V řadě říadů je ale výhodnější realizace kodeků ve formě signálového rocesoru, kde komrimační a dekomrimační ostuy jsou realizovány rogramově s využitím instrukčního souboru daného signálového rocesoru. Tento řístu je velice rogresivní a umožňuje snadnou modifikaci a imlementaci nových verzí kodeků. Představu o výočetní náročnosti komresních ostuů si lze udělat na základě údajů uvedených v tab. ve třetím slouci, charakterizujících hodnoty otřebného očetního výkonu v milionech instrukcí vykonaných za jednu sekundu (MIPS). 9 Závěr Přísěvek odává stručný ohled na nejvíce oužívané technické rinciy ři realizaci kodeků ro řenos hlasu. V moderních kodecích se mimo rezentované ostuy využívá možností komrese v kmitočtové rovině, komrese s užitím diskrétních transformací (FFT, DCT, waveletové transformace), bitové alokace na základě využití sychoakustického modelu a maskovacího efektu aod. Literatura [] Kondoz, A., M.: Digital Seech. Coding for Low Bit Rate Communications Systems. John Wiley & Sons, New York,996. [2] Ško, M. a kol.: Digitální telekomunikační technika. I. Díl, Digitální zracování signálů. TTC Marconi, 996. [3] Prchal, J. - Šimák, B.: Digitální zracování signálů v telekomunikacích. ČVUT v Praze, strana 47

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme. Teorie řízení 004 str. / 30 PŘÍKLAD zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, naájen do kotvy, indukčnost zanedbáme. E ce ω a) Odvoďte řenosovou funkci F(): F( ) ω( )/ u( ) b)

Více

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový Měření reroduktorů Reroduktor elektroakustický měnič řevádějící elektrický signál na akustický signál, řevážně zvukový i w u Reroduktor reroduktor jako dvoubran y( t) h( t)* x( t) Y ( ω ) H ( ω ). X X

Více

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSAVĚ MĚNIČ - MOOR Petr BERNA VŠB - U Ostrava, katedra elektrických strojů a řístrojů Nástu regulovaných ohonů s asynchronními motory naájenými z měničů frekvence řináší kromě nesorných

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ 6 Analýza složitosti algoritmů - cena, ráce a efektivita Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního fondu

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči Úvod do praxe stínového řečníka Proces vytváření řeči 1 Proces vytváření řeči člověkem Fyzikální podstatou akustického (tedy i řečového) signálu je vlnění elastického prostředí v oboru slyšitelných frekvencí.

Více

Zvuk včetně komprese. Digitálně = lépe! Je to ale pravda? X36PZA Periferní zařízení

Zvuk včetně komprese. Digitálně = lépe! Je to ale pravda? X36PZA Periferní zařízení Zvuk včetně komprese Digitálně = lépe! Je to ale pravda? Obsah přednášky Digitalizace spojitého signálu. Aliasing, kvantizační chyba. Praktická realizace digitálního zvukového řetězce. Komprese zvuku.

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

EFEKTIVNÍ METODY KÓDOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

EFEKTIVNÍ METODY KÓDOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ EFEKTIVNÍ METODY KÓDOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ Effective coding of sound signals Jiří Stifter * Abstrakt Příspěvek popisuje problematiku a možný způsob náhledu na dělení kódovacích technik širokopásmových

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

RÁDIOVÉ URČOVÁNÍ POLOHY

RÁDIOVÉ URČOVÁNÍ POLOHY Přehled témat: UP 1a ÁDIOVÉ UČOVÁNÍ POLOHY 1. Úvod. Princiy rádiového určování olohy, tyy systémů určování olohy, alikace. 2. Časoměrné a fázoměrné systémy určování olohy, rinci měření časového zoždění,

Více

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR Ing. PER BERNA VŠB - U Ostrava, FEI, katedra elektrických strojů a řístrojů, ul. 17. listoadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, tel. 69/699 4468, E-Mail: etr.bernat@vsb.cz DIAGNOSICKÁ MĚŘENÍ V SOUSAVĚ MĚNIČ -

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

Dynamické programování

Dynamické programování ALG Dynamické rogramování Nejdelší rostoucí odoslounost Otimální ořadí násobení matic Nejdelší rostoucí odoslounost Z dané oslounosti vyberte co nejdelší rostoucí odoslounost. 5 4 9 5 8 6 7 Řešení: 4 5

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV Jindřiška Svobodová Úvod Otimalizace je ostu, jímž se snažíme dosět k co nejlešímu řešení uvažovaného konkrétního roblému. Mnohé raktické otimalizace vycházejí z tak jednoduché

Více

Úvěr a úvěrové výpočty 1

Úvěr a úvěrové výpočty 1 Modely analýzy a syntézy lánů MAF/KIV) Přednáška 8 Úvěr a úvěrové výočty 1 1 Rovnice úvěru V minulých řednáškách byla ro stav dluhu oužívána rovnice 1), kde ředokládáme, že N > : d = a b + = k > N. d./

Více

2. přenáška. Hlas a jeho kódování

2. přenáška. Hlas a jeho kódování 2. přenáška Hlas a jeho kódování 1 Osnova přednášky 1. Zpracování hlasu 2. Kodeky 2 1. Hlas 3 Hlas Kmitočet hlasivek je charakterizován základním tónem lidského hlasu (pitch periode) F0, který tvoří základ

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů České vysoké učení technické v Praze ADA Semestrální práce Harmonické modelování signálů Jiří Kořínek 31.12.2005 1. Zadání Proveďte rozklad signálu do harmonických komponent (řeč, hudba). Syntetizujte

Více

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY 348 roceedings o the Conerence "Modern Saety Technologies in Transortation - MOSATT 005" VLIV ELETROMAGNETICÉ OMATIBILITY NA BEZEČNOST LETOVÉHO ROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMATIBILITY ON THE

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro

Více

Spojitá náhodná veličina

Spojitá náhodná veličina Lekce 3 Sojitá náhodná veličina Příad sojité náhodné veličiny je komlikovanější, než je tomu u veličiny diskrétní Je to dáno ředevším tím, že jednotková ravděodobnost jistého jevu se rozkládá mezi nekonečně

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Fakulta elektrotechniky a informatiky, VSB-TU Ostrava Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Datum: 15.2.2013 Autor: Ing. Karel Tomala Kontakt: karel.tomala@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Střední růmyslová škola elektrotechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKRONIKY Harmonická analýza Příjmení : Česák Číslo úlohy : Jméno : Petr Datum zadání :.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání : 11.1.97

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Pomůcky: voltmetr DVP-BTA, amérmetr DCP-BTA, sektrometr SectroVis Plus s otickým vláknem SectroVis Otical Fiber, několik různých LED, zdroj naětí, reostat, sojovací vodiče, LabQuest,

Více

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež, statistika.

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

MOŽNOSTI TERMOMECHANICKÉHO VÁLCOVÁNÍ DRÁTU NA SPOJITÉ DRÁTOTRATI V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

MOŽNOSTI TERMOMECHANICKÉHO VÁLCOVÁNÍ DRÁTU NA SPOJITÉ DRÁTOTRATI V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH 15. 17. 5. 2001, Ostrava, Czech Reublic MOŽNOSTI TERMOMECHANICKÉHO VÁLCOVÁNÍ DRÁTU NA SPOJITÉ DRÁTOTRATI V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH Jiří Kliber a Karel Čmiel b a) Katedra tváření materiálu FMMI, VŠB-TU Ostrava,

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

Rozhodovací stromy Marta Žambochová

Rozhodovací stromy Marta Žambochová Rozhodovací stromy Marta Žambochová Obsah: 1 Úvod... Algoritmy ro vytváření rozhodovacích stromů... 3.1 Algoritmus CART... 3.1.1 lasifikační stromy... 3.1. Regresní stromy... 4. Algoritmus ID3... 4.3 Algoritmus

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil Exerimentální identifikace teelného výměníku Bc Michal Brádil STOČ 9 UTB ve Zlíně, Fakulta alikované informatiky, 9 ABSTRAKT Cílem této ráce je senámení čtenáře s laboratorním aříením Armfield PCT 4 a

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) B Měření secifického ovrchu sorbentů Vedoucí ráce: Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc. Umístění ráce: S31 1 MĚŘENÍ SPECIFICKÉHO POVRCHU SORBENTŮ 1. CÍL PRÁCE

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

Nelineární model pneumatického pohonu

Nelineární model pneumatického pohonu XXVI. SR '1 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, ril 6-7, 1 Paer 48 Nelineární model neumatického ohonu NOSKIEVIČ, Petr Doc.,Ing., CSc., Katedra TŘ-35, VŠ-TU Ostrava, 17. listoadu, Ostrava - Poruba,

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly 7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,

Více

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer ADC (ADS) AIR DATA COPUTER ( AIR DATA SYSTE ) Aerometrický očítač, Aerometrický systém V současné době se oužívá DADC Digital Air data comuter Slouží ke snímání a komlexnímu zracování aerometrických a

Více

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou Konference ANSYS 2009 Numerické výočty roudění v kanále stálého růřezu ři ucání kanálu válcovou sondou L. Tajč, B. Rudas, a M. Hoznedl ŠKODA POWER a.s., Tylova 1/57, Plzeň, 301 28 michal.hoznedl@skoda.cz

Více

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU Úvod do ekonomické teorie (body k řednášce) zásadní konstatování (A + B): (A) Užitek (Utilita) vyjadřuje míru usokojení sotřebitele ři získání určitého statku (výrobku, služby) Užitek je určen ředevším:

Více

Analytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii

Analytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii KM/GVS Geometrické vidění světa (Design) nalytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii Použité značky a symboly R, C, Z obor reálných, komleních, celých čísel geometrický vektor R n aritmetický vektor

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb. Zůsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu teelné energie Maximální množství elektřiny z kombinované výroby se stanoví zůsobem odle následujícího

Více

Laplaceova transformace

Laplaceova transformace Lalaceova transformace EO2 Přednáška 3 Pavel Máša ÚVODEM Víme, že Fourierova transformace díky řísným odmínkám existence neexistuje ro řadu běžných signálů dokonce i funkce sin musela být zatlumena Jak

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

MODERNÍ METODY KÓDOVÁNÍ ŘEČI PRO PŘENOS PO MOBILNÍ SÍTI

MODERNÍ METODY KÓDOVÁNÍ ŘEČI PRO PŘENOS PO MOBILNÍ SÍTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních

Více

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY Vlhký vzduch - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní áry okuující solečný objem - homogenní směs nastává okud je voda ve směsi v lynném stavu - heterogenní směs ve

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

ZABEZPEČENÍ PŘENOSU DAT OBECNÝMI LINEÁRNÍMI BLOKOVÝMI KÓDY

ZABEZPEČENÍ PŘENOSU DAT OBECNÝMI LINEÁRNÍMI BLOKOVÝMI KÓDY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Elektrické filtry. Garant předmětu: Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Elektrické filtry. Garant předmětu: Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektrické filtry Garant ředmětu: Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. Autor textu: Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. Ing. Vladimír

Více

SYNTÉZA ŘEČI. Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha

SYNTÉZA ŘEČI. Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha SYNTÉZA ŘEČI Petr Horák horak@ufe.cz Ústav fotoniky a elektroniky, v.v.i. AV ČR, Praha Obsah Úvod a historie Zpracování textu Modelování prozodie Metody syntézy řeči Aplikace syntézy řeči Petr Horák SYNTÉZA

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice 18.10.2016 Úvod Zabezpečení signálu/pokrytí datová kapacita Větší počet stanic v MUXu => nižší kapacita/stanici Zvuková

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Model tenisového utkání

Model tenisového utkání Model tenisového utkání Jan Šustek Semestrální rojekt do ředmětu Náhodné rocesy 2005 V této ráci se budu zabývat modelem tenisového utkání. Vstuními hodnotami budou úsěšnosti odání jednotlivých hráčů,

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 8. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 2013 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

METODICKÉ POZNÁMKY VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU *100

METODICKÉ POZNÁMKY VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU *100 METODICKÉ POZNÁMKY Index cen tržních služeb v rodukční sféře (Service Producer Price Index - SPPI) je ukazatel ro sledování cenových ohybů a měření inflačních tlaků na trhu služeb. Cenové indexy tržních

Více

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu. 7. Měření dutých objemů omocí komrese lynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol : Určete objem skleněné láhve s kohoutem komresí lynu. Pomůcky Měřený objem (láhev s kohoutem), seciální lynová byreta

Více

3. Aktivní snímače. 3.1 Termoelektrické snímače

3. Aktivní snímače. 3.1 Termoelektrické snímače 3. Aktivní snímače 3.1 Termoelektrické snímače Termoelektrické snímače jsou založen na termoelektrickém jevu, který je zůsoben závislostí stkového otenciálu dvou různých kovů na telotě. V obvodu ze dvou

Více

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů Snímání biologických signálů A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Snímání biologických signálů problém: převést co nejvěrněji spojitý signál do číslicové podoby

Více

Obvody s moderními aktivními prvky

Obvody s moderními aktivními prvky Obvody s moderními aktivními rvky Obsah ÚVOD... FILTR DRUHÉHO ŘÁDU S KOVEJOR A JEJIH MOŢOSTI ELEKTROIKÉHO LADĚÍ... 5. Filtry se dvěma konvejory ro realizaci řenosových funkcí s nulou řenosu... 5. Filtry

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 4 2 Číslicové filtry typu FIR a IIR definice operace filtrace základní rozdělení FIR, IIR základní vlastnosti, používané struktury filtrů návrhové prostředky

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

1. Pasivní filtry RC, princip, účel, vlastnosti, a použití, příklad dolní, horní, pásmové propusti a pásmové zádrže.

1. Pasivní filtry RC, princip, účel, vlastnosti, a použití, příklad dolní, horní, pásmové propusti a pásmové zádrže. 1. Pasivní filtry RC, rinci, účel, vlastnosti, a oužití, říklad dolní, horní, ásmové rousti a ásmové zádrže. Účel a oužití filtrů Kmitočtové filtry jsou dvojbrany (řevážně lineární), které roustí (bez

Více

Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu

Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu Metodika zobrazení digitalizovaných ma v 3D modelu Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Fili Antoš, Ondřej Böhm, Milan Talich Realizováno z rogramového rojektu DF11P1OVV21: Program alikovaného výzkumu a vývoje

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno

Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno Určování základního tónu řeči Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz FIT VUT Brno Určování základního tónu řeči Jan Černocký, ÚPGM FIT VUT Brno 1/37 Plán Charakteristiky základního tónu

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky Závislost indexů C,C na zůsobu výočtu směrodatné odchyly Ing. Renata Przeczová atedra ontroly a řízení jaosti, VŠB-TU Ostrava, FMMI Podni, terý chce usět v dnešní onurenci, musí neustále reagovat na měnící

Více

Viskoelasticita - teorie, měření, aplikace. Stanislav Ďoubal, Petr Klemera, Jan Ďoubal

Viskoelasticita - teorie, měření, aplikace. Stanislav Ďoubal, Petr Klemera, Jan Ďoubal Viskoelasticita - teorie, měření, alikace Stanislav Ďoubal, Petr Klemera, Jan Ďoubal DELTER v. o. s 04 Obsah Úvod Teoretická část. Mechanické chování viskoelastických těles ři statickém namáhání.. Základní

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014 Laser je řístroj, který generuje elektromagnetické záření monochromatické, směrované (s malou rozbíhavostí), koherentní, vysoce energetické, výkonné, s velkým jasem Základní konstrukční součásti evnolátkového

Více

345674 3456.4 789:;< 38;?@;5A3 %$(%&*%,!%$(%-# #)!! +#$!! 5$%3 3%!!%5$% 33% % %%!3 % ++ ++!+3%!5++! 9 /0%%! 3%5$% +$%,++!"! $(!#$% $!&63 )! & )%$#-&*%!)$!,!$ $)) 3&43$3% )& $%3% &'$! &/%$3 +!$+ $!&45$

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla. Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.

Více