Protonová terapie v léčbě nádorových onemocnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protonová terapie v léčbě nádorových onemocnění"

Transkript

1 Protonová terapie v léčbě nádorových onemocnění MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Proton Therapy Center, Prague Souhrn Technologie v radioterapii prodělává velmi intenzívní vývoj. Přes pokrok ve fotonové léčbě je tato limitována fyzikálními vlastnostmi fotonového svazku a prostor pro další zlepšování je značně omezený. Protonová terapie nabízí další zlepšení dávkové distribuce záření v těle pacientů, s redukcí dávky na zdravé tkáně vyplývající z absorpce protonů ve tkáních. Technologie protonového ozařování v posledních letech vyzrála a v současnosti disponuje všemi vymoženostmi fotonové terapie a kombinuje je s fyzikálními výhodami protonů. Některé indikace protonové léčby jsou široce akceptovány, jiné jsou s rostoucím počtem protonových center předmětem intenzívní odborné diskuse. Klíčová slova protonová radioterapie fyzikální principy technologie indikace Summary Kubes, J. Key words První použití protonového svazku k ozáření zhoubných nádorů navrhl Robert R. Wilson z Harvard Cyclotron Laboratory v článku publikovaném již v roce V té doby již byly popsány základní principy absorpce protonů ve tkáni a teoretické výhody byly zjevné. K prvnímu reálnému klinickému použití došlo v roce 1954, kdy byl v kalifornské Berkeley Radiation Laboratory ozářen první pacient. V Evropě následovala první léčba v Uppsale v roce Technologie však byla velmi náročná a nedostatky v možnosti přesného definování cílových objemů a precizního nasměrování svazku byly překážkou dalšího rozvoje protonové léčby, která zůstávala řadu desetiletí spíše vedlejší součástí fyzikálního výzkumu. Zlom nastal s vylepšením technik fotonové radioterapie, které byly relativně rychle zavedeny do terapie protonové. V roce 1990 byla otevřena první klinika (Loma Linda University Medical Center) určená výhradně ke klinickému provozu a v novém milenniu přibývají ve světě přibližně 1 2 centra ročně. Fyzikální principy Protonová terapie představuje revoluční metodu v radioterapii, která využívá odlišných fyzikálních interakcí než fotonová terapie k dodání dávky do nádorů, ale stejných radiobiologických principů k dosažení efektu. To značně zjednodušuje nakládání s celou léčbou využíváme existujícího léčebného principu, ale s novým způsobem dopravení dávky do těla nemocného. Protonová léčba je tedy považována za novou modalitu z fyzikálního pohledu, nikoliv z pohledu medicínského. Protony při svém průchodu materiálem předávají svou energii podél dráhy zpočátku v malé míře. Maximum své energie předávají protony na konci své dráhy tzv. Braggův peak (BP, oblast široká několik mm). Hloubka BP je přesně definována vstupní energií částice. Po předání energie se částice v tkáni zastaví. Z toho vyplývá relativně nízká dávka před nádorovým ložiskem a nulová dávka za nádorovým ložiskem (Obr. 1). Pro ozáření nádorového ložiska je však nutné buď rozšířit oblast Braggova peaku proximálně k ložisku, tzn. vytvořit rozšířený Braggův peak (spread-out Bragg peak SOBP). Toho lze dosáhnout pomocí pasivního rozptylu nebo pomocí scanování svazku. První možnost je stále nejrozšířenější (historický vývoj), ale již překonaná. Pro vytvoření SOBP se využívá tzv. Range modulator (Obr. 1). Získaný svazek je potom třeba upravit 264 Postgraduální medicína 2013, 15, č. 3

2 Obr. Graf znázorňující absorpci protonů (modře) ve tkáni v závislosti na hloubce ve tkáni. Pro srovnání uvedena křivka pro fotonovou terapii. Poloha Braggova peaku závisí na energii protonů a je jí možno regulovat. pomocí individuálně tvarovaných pomůcek apertury a range kompenzátoru. Kompenzátory jsou připravovány individuálně z plastu pro každé pole každého pacienta na obráběcích strojích. Definují zadní okraj (distal edge) svazku. Kolimátory (apertury) B se připravují z mosazi a definují laterální okraje pole. Výroba je pracná, nákladná, použití představuje radiační zátěž pro personál i pacienta a tento způsob nedokáže přesně vykreslit dávku na proximálním okraji cílového objemu. Technologicky převratnou metodou protonové terapie je technika skenování tužkovým svazkem. Svazek o průměru několika milimetrů skenuje pomocí magnetů vrstvu cílového objemu po jednotlivých bodech. Po ozáření jedné vrstvy se mění energie svazku a pokračuje skenování další vrstvy. Hlavními výhodami této technologie je lepší dávková distribuce, zejména proximálně vzhledem k cílovému objemu, významné snížení nákladů a snížení radiační zátěže personálu. Technologie pro protonovou terapii se skládá z těchto hlavních složek: cyklotronu, systému pro transport svazku, gantry a ozařovací hlavice (Obr. 2A, B, C). Zdrojem protonů je vodík. Po oddělení protonů od elektronů jsou protony urychleny elektromagnetickým polem (v případě technologií firmy IBA na energii 233 MeV). Protony této energie jsou extrahovány z cyklotronu a vstupují do systému pro transport svazku. Jejich energie je regulována v zařízení označovaném jako degrader (ve kterém jsou protony zpomaleny průchodem definovanou vrstvou uhlíku) a svazek je dále rozváděn transportním systémem do jednotlivých ozařoven. V nich je ozařovací hlavice označovaná jako nozzle, ve které A je svazek dotvarován buď pomocí kolimátorů a kompenzátorů, nebo ho skenovací magnety směrují do jednotlivých bodů cílového objemu. Tato hlavice může být fixní a mění se poloha nemocného k hlavici, nebo rotující (gantry). Protonové ozařovače jsou v současné době vždy vybaveny robotickým stolem umožňujícím optimální vstup svazku do těla nemocného. Z důvodu vysoce přesné dávkové distribuce okolo nádorového ložiska je protonové ozařování velmi citlivé na přesnost provedení. Proto je použití technologií IGRT nezbytné. Obvykle se používá ortogonálních rtg projekcí s úpravou polohy nemocného podle polohy kostních struktur, případně podle polohy kontrastních markerů C Obr. 2 A cyklotron; B systém pro transport svazku; C ozařovací hlavice s robotickým stolem Postgraduální medicína 2013, 15, č

3 Nádory báze lební Typickými nádory vhodnými pro léčbu protonovou radioterapií jsou nádory báze lební. Nejlépe je protonová terapie popsána v léčbě chordomu a chondrosarkomu. Jak lze očekávat, nejsou pro tyto vzácné diagnózy k dispozici randomizované studie. Retrospektivní a prospektivní analýzy však byly provedeny pro obě diagnozy. Amicheti a kol. systematicky analyzovali léčebné výsledky pro chordomy báze lební. Identifikovali celkem 416 publikovaných nemocných, z nichž většina měla inoperabilní nebo nekompletně resekovaný nádor. Výsledky pro tyto nemocné porovnali se skupinou léčenou tradičním způsobem a popsali lepší výsledky pro protonovou terapii s nejlepším 10letým přežitím. Titíž autoři o rok později publikovali obdobnou práci, (10) týkající se chondrosarkomů báze lební. Identifikovali 254 nemocných léčených nejčastěji pooperačně protonovou terapií. Výsledky analýzy naznačují velmi vysokou pravděpodobnost vyléčení s minimem komplikací při použití pooperační protoimplantovaných do ložiska. Alternativou bude použití cone beam CT, které by pro zařízení firmy IBA mělo dostupné v roce Klinické aplikace V roce 2011 bylo dle PTCOG evidováno více než nemocných léčených protonovou terapií. V prvních desetiletích se omezovaly klinické zkušenosti na nádorová onemocnění mozku a očí. Důvodem byly velmi malá dostupnost protonové léčby a neexistence gantry, což vylučovalo ozařování z optimálních úhlů. Časem se k indikacím přidaly nádory prostaty a komplikovanější nádory v dětském věku. S přibývajícím počtem protonových klinik se významně rozšiřoval okruh indikací (karcinom plic, hepatocelulární karcinom) a v současné době většina světových protonových center zahájila léčbu dosud neléčených diagnóz, jako jsou karcinom slinivky břišní či karcinom jícnu. V zásadě lze říci, že většinu ložisek lze protonovou terapií ozářit lépe než fotonovou a hlavními problémy jsou dostupnost a cena terapie. U některých diagnóz je též otázkou lepší účinnost léčby. Zde je nutno uvést, že při použití stejných dávek a podobné radiobiologické účinnosti záření nelze očekávat lepší klinické výsledky ve smyslu lokální kontroly či celkového přežití. Jediným parametrem, kterým může být zlepšen, je v takové situaci toxicita terapie. To naznačuje směr, kterým se musí protonová terapie ubírat eskalace dávky, případně použití alternativních frakcionačních režimů s cílem zvýšení lokální kontroly a případně přežití. Také to ukazuje, že provedení randomizovaných klinických studií, ve kterých by jedinou proměnou byla fyzikální podstata záření, nemá z hlediska onkologických výsledků smysl a tyto trialy by mohly hodnotit pouze toxicitu léčby. Na druhou stranu, studie s různou dávkou v obou ramenech by byly velmi snadno napadnutelné a z etického pohledu problematické. Paradoxem je, že uznávané indikace pro protonovou terapii nemají oporu v randomizovaných studiích (oční melanom, chordom a chondrosarkom báze lební, dětská radioterapie) a léčba je indikována primárně na základě dozimetrických parametrů plánů (a potažmo empirických zkušeností). U obdobně obtížně ozářitelných diagnóz (karcinom slinivky břišní, jícnu, plic) se však neexistence randomizovaných trialů považuje za zásadní překážku jejího použití. Klinické použití protonové léčby Uveální melanom Nejlépe dokumentovanou skupinou jsou oční nádory. Randomizovaných studií je však i v této skupině málo a neřeší problematiku enukleace vs. protonová léčba. Tyto postupy byly porovnány pouze ve srovnávacích studiích. (1) Tyto dvě práce neprokázaly žádný rozdíl v mortalitě mezi těmito dvěma skupinami. Srovnání s brachyterapií provedla nedávno publikovaná metaanalýza. (2) Procento lokálních recidiv je z této metaanalýzy statisticky významně nižší pro částicovou terapii (poměr rizik 0,22, 95% interval spolehlivosti [C) 0,21 0,23]) a mezi brachyterapií a částicovou terapií není rozdílu v mortalitě či podílu enukleací. Dále data naznačují lepší výsledky pro částicovou terapii s ohledem na indukci katarakty a retinopatie. I když autoři doporučují další studie, zdá se protonová terapie být v současnosti první volbou v terapii uveálního melanomu. Je zajímavé, že i v případě recidiv po protonové léčbě je reiradiace nejméně stejně účinná jako enukleace, snad s nižším procentem vzniku disseminace a úmrtí. (3) Nádory dětského věku Nádory u dětí jsou zřejmě nejvíce akceptovaným indikačním okruhem pro protonovou léčbu. Léčba dětských nádorů prodělala v posledních desetiletích značný pokrok a procento dlouhodobě vyléčených dětí se blíží 80 %. Za takové situace se zdůrazňuje význam pozdní a velmi pozdní toxicity po prodělané radioterapii. Protonová terapie díky lepší dávkové distribuci snižuje incidenci trvalých následků po radioterapii (kognitivní deficit, růstové poruchy, hormonální deficity), ale snižuje i riziko vzniku indukovaných nádorů. (4) Protonová terapie u dětí zatím kopíruje režimy používané v konvenční radioterapii a přes vyšší vstupní náklady je považována nejen za efektivní, ale i za šetřící náklady. (5) Karcinom prostaty U karcinomu prostaty je situace výrazně složitější. Jedinou randomizovanou studií zahrnující protonovou terapii byla studie srovnávající dvě dávkové hladiny, nikoliv protonovou terapii s fotonovou. (6) Tato studie však prokázala mimořádně dobrou toleranci léčby, částečně díky použití protonového boostu. Totéž bylo nedávno potvrzeno švédskou skupinou. Při použití fotonové radioterapie do dávky 50 Gy normofrakcionovaně s následným protonovým boostem (4krát 5 Gy) bylo popsáno 5leté přežití bez biochemické progrese pro nízké riziko 100 %, pro střední riziko 95 % a pro vysoké riziko 74 %. (7) Ostatní publikované práce jsou komparativními či prospektivními studiemi a vzhledem k množství léčebných modalit uplatňujících se v léčbě karcinomu prostaty je hodnocení obtížné. Prací hodnotících toxicitu protonové terapie je celá řada a popisované výsledky jsou slibné. Zejména novější práce popisují velmi nízkou toxicitu jak z hlediska gastrointestinálních obtíží, tak genitourinárních. 8 Kromě příznivého profilu gastrointestinální a genitourinární toxicity je popisováno i zachování potence, která byla snížena v uvedené skupině nemocných o 11 % vzhledem k původnímu stavu, ale zachovaná u 94 % mužů ve dvou letech po terapii. Velmi nízkou toxicitu popsali též Nihei a kol., (9) kteří na souboru 151 nemocných s lokalizovaným karcinomem prostaty udávají incidenci pozdní toxicity vyšší než g 2 per rectum 2,0 % a pro močový měchýř 4,1 %. Dávková distribuce je pro protonovou terapii významně lepší než pro fotony, jak ukazuje příklad ozařovacího plánu (Obr. 3A, B). 266 Postgraduální medicína 2013, 15, č. 3

4 Obr. 3 Příklad ozařovacího plánu pro karcinom prostaty (předepsaná dávka 78 Gy/39 frakcí). A dávková distribuce v transversálním řezu, B histogram dávka-objem. nové terapie. Chordom a chondrosarkom jsou nyní diagnózami široce akceptovanými pro protonovou terapii. Nádory CNS U nádorů CNS je již nyní k dispozici řada velmi vyspělých technik fotonové radioterapie (Cyber Knife, GamaKnife), které dosahují velmi dobrých dávkových distribucí v cílových objemech. Protony nabízejí zejména nižší integrální dávku na mozkovou tkáň a velmi strmý pokles dávky ve vybraných oblastech cílového objemu. Typickým nádorem vhodným pro protony je tumor, který lze dobře lokalizovat na zobrazovacích vyšetřeních a který je uložen blízko kritických struktur. Nejčastějšími indikacemi jsou gliomy s nízkou malignitou, meningeomy a případně adenomy hypofýzy. Karcinom plic Karcinom plic je z radioterapeutického hlediska velmi zajímavou diagnózou. O tom, že se jedná o radiosenzitivní onemocnění, svědčí zkušenosti získané ze stereotaktické radioterapie časných tumorů. Lokální kontrola se při aplikaci dostatečně vysoké dávky (obvykle BED 2Gy > 100 Gy) pohybuje nad 90 % a toxicita této terapie je při dodržení bezpečných limitů dávky na kritické orgány minimální. Pro pokročilejší nádory neexistují důkazy z randomizovaných studií týkající se významu dávkové A B eskalace, ale retrospektivní analýzy tomu významně nasvědčují. Při použití fotonového svazku však při objemnějších nádorech (obecně stadií vyšších než T2N0M0) narážíme na nemožnost splnit limity dávky na kritické orgány, zejména plicní tkáň. Důsledkem je nutnost snížení dávky na cílový objem, leckdy na úroveň vylučující kurativní efekt. Protonová terapie tyto problémy ve většině případů překonává. Pro časné nádory dosahuje dávková distribuce protonového svazku parametrů srovnatelných se stereotaktickou fotonovou radioterapií se systémy sledování pohybujícího se cíle. Díky mimořádně dobré dávkové distribuci však není nezbytně nutné plánovat terapii pomocí systémů respiratory gating a je možno použít pouze 4D s plánováním na ITV (internal target volume). Pro pokročilejší tumory je použití 4D CT a ITV rovněž nutností. Dávkové distribuce jsou natolik dobré, že se opět vrací otázka elektivního ozáření mediastinálních lymfatik. Na rozdíl od fotonové terapie zde není téměř žádná dávka mimo cílový objem. Pro časná stadia karcinomu plic jsou publikované výsledky vynikající. Nakayama a kol. (11) popisují u 55 inoperabilních nemocných s karcinomem plic ve stadiu I (n = 55) 2leté celkové přežití 97,8 %, přežití bez progrese 88,7 % a lokální kontrolu 97 %. Autoři použili vysokou dávku v kombinaci s akcelerovaným léčebným režimem (66 CGE/10 fr pro periferní nádory a 72,6 CGE/22 fr pro centrální nádory). Obdobně slibné výsledky publikovalo i Bostonské protonové centrum. U nemocných s karcinomem plic inoperabilním z interních příčin (n = 15) dosáhli při použití dávky 42 až 50 Gy ve 3 5 frakcích lokální kontroly ve dvou letech ve 100 % případů a celkového přežití 64 %. (12) Pro III. klinické stadium byly nedávno publikovány výsledky pro protonovou terapii (74 Gy normofrakcionovaně) v kombinaci s konkomitantní chemoterapií. Tříleté celkové přežití bylo 37,2 % a přežití bez lokální recidivy bylo 34,8 %. (13) Toxicita protonové léčby (n = 62) byla srovnána s toxicitou fotonové terapie (3D-CRT, n = 77; IMRT, n = 66). I při použití vyšších dávek (74 Gy NF pro protony vs. 63 Gy pro protony) byla toxicita protonů nižší s grade 3 pneumonitidou či ezofagitidou 2 % a 5 % (3D-CRT 30 % a 18 %; IMRT 9 % a 44 %; p < 0,001). (14) V léčbě karcinomu plic protonová terapie nabízí velmi efektivní postupy v léčbě časných nádorů, které se z hlediska efektivity vyrovnávají technikám stereotaktické radioterapie se sledováním pohyblivých cílů (SRT). V ozařování rozsáhlejších nádorů umožňují významnou dávkovou eskalaci, případně elektivní radioterapii mediastinálních lymfatik. Karcinom slinivky břišní Karcinom pankreatu je považován za radiorezistentní onemocnění a lokální kontrola po fotonové radioterapii je minimální. Lokální kontrola je však při aplikaci dostatečné dávky možná, jak dokumentují zkušenosti ze stereotaktické Postgraduální medicína 2013, 15, č

5 fotonové radioterapie. (15) Protony jsou alternativní možností, jak dodat dříve nemyslitelnou dávku na tumor pankreatu, za dramatické redukce dávky na kritické orgány. V dozimetrické studii srovnávající protony s IMRT (n = 8) je dávka na tenké střevo (V20 Gy) snížena na 15,4 % oproti 47,0 % (p = 0,0156); na žaludek (V20 Gy) na 2,3 % oproti 20,0 % (p = 0,0313); a na pravou ledvinu (V18 Gy) z 27,3 % proti 50,5 %. Japonští autoři publikovali práci (16) eskalující dávku na pankreas na 70,2 Gy/26 frakcí nebo na 67,5 Gy/25 frakcí, současně s konkomitantním podáním gemcitabinu (!). V jednom roce po léčbě byla lokální kontrola 81,7 %, přežití bez progrese 64,3 %, a celkové přežití 76,8 %, což lze považovat za velmi slibný výsledek. Toxicita terapie byla vyšší, ale akceptovatelná. Další diagnózy Dalším okruhem diagnóz považovaných za vhodné pro použití PT jsou nádory hlavy a krku. Nejčastěji se k léčbě indikují nemocní s nádory vedlejších dutin nosních, z důvodu blízkosti rizikových struktur. Z dozimetrického hlediska jsou výhody protonového svazku prokázané a šetření kritických struktur je lepší. Technika rozptýleného svazku však přesto vedla k překročení tolerančních dávek na kritické orgány (zejména ipsilaterálních optických struktur). Pro techniku tužkového skenování (PBS) žádné dozimetrické studie dosud publikovány nebyly. Klinických prací hodnotících výsledky je velmi málo. Truong a kol. (17) popsali 86% lokální i lokoregionální kontrolu po dávce 76 CGE u 20 nemocných s primárním karcinomem sfenoidálního sinu. Slibné výsledky byly publikovány pro inoperabilní nádory vedlejších dutin nosních. U 39 nemocných bylo dosaženo při použití dávek vyšších než 60 CGE tříletého přežití bez progrese 49,1 % a pozdní toxicita > gr 3 byla 12,8 %. (18) Další možností je použití protonové terapie pro dosycení dávky v cílovém objemu. (19) Novou indikací protonové terapie jsou maligní lymfomy. Stejně jako u dětí je kurabilita lymfomů vysoká, jedná se velice často o mladé nemocné a pozdní toxicita radioterapie je limitující. Z dozimetrického hlediska je zatížení zdravých tkání zářením významně lepší pro protony. (20) Lze tedy předpokládat významné snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích účinků, zejména sekundárních malignit, kardiotoxicity a plicních komplikací. Jako nejlepší se v současné době jeví indikace radioterapie na perzistující tumor po chemoterapeutické léčbě. Závěr Na úrovni fyzikální je zcela jednoznačné, že protonová léčba má dramaticky lepší parametry než většina technologií dostupných pro fotonovou léčbu. Na úrovni klinických výsledků zde existují pouze náznaky benefitů protonové terapie a její použití je plně akceptováno pouze u několika málo diagnóz (nádory báze lební, oka, některé dětské malignity). Současný vývoj protonové terapie by měl jít směrem stereotaktické radioterapie, při které se nejlépe uplatní dozimetrické výhody a zároveň se léčba významně zlevní. Protonové ozařovače jsou patrně nejsložitějšími přístroji používanými v medicíně, a proto budí intenzívní debatu o tom, jak nákladné postupy jsou ještě pro společnosti akceptovatelné. Na druhou stranu, cena protonové léčby se nevymyká z měřítek, které v onkologii obecně existují a přitom se jedná o léčbu kurativní a zároveň minimalizující trvalé nežádoucí účinky. Protonová terapie rozšiřuje možnosti radiační onkologie, nabízí léčbu dosud neléčitelných nádorů, v některých indikacích je alternativou k chirurgickým výkonům a její význam bude nadále narůstat. Prohlášení: autor v souvislosti s tématem práce nespolupracuje s žádnou farmaceutickou firmou. Literatura 1. MOSCI, C., LANZA, FB., BARLA, A., et al. Uveal melanoma recurrence after fractioned proton beam therapy: comparison of survival in patients treated with enucleation or proton beam radiotherapy. Opthalmologica, 2012, 227, p WANG, Z., NABHAN, M., SCHILD, SE., et al. Charged particle radiation therapy for uveal melanoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012 Oct 2, pii: S (12) doi: /j.ijrobp [Epub ahead of print]. 3. MARUCCI, L., ANCUKIEWICZ, M., LANE, AM., et al. Uveal melanoma recurrence after fractioned proton beam therapy: comparison of survival in patients treated with reirradiation or with enucleation. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011, 79, p MERCHANT, TE. Proton beam therapy in pediatric onkology. Cancer J. 2009, 15, p LUDKVIST, J., EKMAN, M.., REHN ERICSSON, S., et al. Cost-effectiveness of Proton Radiation in the Treatment of Childhood Medulloblastoma. Cancer J, 2005, 103, p ZIETMAN, AL., DESILVIO, ML., SLATER, JD. Comparison of conventional-dose vs high-dose conformal radiation therapy in clinically localized adenocarcinoma of the prostate: a randomized controlled trial. JAMA, 2005, 294, p JOHANSSON, S., ASTRÖM, L., SANDIN, F., et al. Hypofractionated proton boost combined with external beam radiotherapy for treatment of localized prostate cancer. Prostate Cancer, 2012, 2012, p HOPPE, BS., NICHOLS, RC., HENDERSON, RH., et al. Erectile function, incontinence, and other quality of life outcomes following proton therapy for prostate cancer in men 60 years old and younger. Cancer, 2012, 118, p NIHEI, K., OGINO, T., ONOZAWA, M.. et al. Multi-institutional Phase II study of proton beam therapy for organ-confined prostate cancer focusing on the incidence of late rectal toxicities. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011, 81, p AMICHETTI, M., AMELIO, D., CIANCHETTI, M. A systematic review of proton therapy in the treatment of chondrosarcoma of the skull base. Neurosurg Rev, 2010, 33, p NAKAYAMA, H., SUGAHARA, S., TOKITA, M., et al. Proton beam therapy for patients with medically inoperable stage I non-small-cell lung cancer at the University of Tsukuba. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2010, 78, p WESTOVER, KD., SECO, J., ADAMS, JA., et al. Proton SBRT for medically inoperable stage I NSCLC. Thorac Oncol, 2012, 7, p XIANG, ZL., ERASMUS, J., KOMAKI, R., et al. FDG uptake correlates with recurrence and survival after treatment of unresectable stage III non-small cell lung cancer with high-dose proton therapy and chemotherapy. Radiat Oncol, 2012, 28, p SEJPAL, S., KOMAKI, R., TSAO, A., et al. Early findings on toxicity of proton beam therapy with concurrent chemotherapy for nonsmall cell lung cancer. Cancer, 2011, 117, p MAHADEVAN, A., MIKSAD, R., GOLDSTEIN, M., et al. Induction gemcitabine and stereotactic body radiotherapy for locally advanced nonmetastatic pancreas cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011, 81, e615 e TERASHIMA, K., DEMIZU, Y., HASHIMOTO, N., et al. A phase I/II study of gemcitabine-concurrent proton radiotherapy for locally advanced pancreatic cancer without distant metastasis. Radiother Oncol, 2012, 103, p TRUONG, MT., KAMAT, UR., LIEBSCH, NJ., et al. Proton radiation therapy for primary sphenoid sinus malignancies: treatment outcome and prognostic factors. Head Neck, 2009, 31, p ZENDA, S., KOHNO, R., KAWASHIMA, M., et al. Proton beam therapy for unresectable malignancies of the nasal cavity and paranasal sinuses. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011, 81, p SLATER, JD., YONEMOTO, LT., MANTIK, DW., et al. Proton radiation for treatment of cancer of the oropharynx: early experience at Loma Linda University Medical Center using a concomitant boost technique. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2005, 62, p HOPPE, BS., FLAMPOURI, S., et al. Consolidative Involved-Node Proton Therapy for Stage IA-IIIB Mediastinal Hodgkin Lymphoma: Preliminary Dosimetric Outcomes From a Phase II Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012, 83, p Postgraduální medicína 2013, 15, č. 3

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory?

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Proč tu jsme? K čemu??? 1969 1975 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Protonová terapie

Více

Protonová terapie PTC Praha

Protonová terapie PTC Praha Protonová terapie PTC Praha Lubomír Zámečník Vladimír Vondráček PTC www.ptc.cz Brzdné záření vs nabité částice Usmrcení nádorových buněk pomocí externích svazků záření Můžeme to udělat lépe? Ano, s částicemi

Více

Radioterapie léčebné postupy, úskalí a nové možnosti v léčbě primárních nádorů CNS a metastáz

Radioterapie léčebné postupy, úskalí a nové možnosti v léčbě primárních nádorů CNS a metastáz Radioterapie léčebné postupy, úskalí a nové možnosti v léčbě primárních nádorů CNS a metastáz Část 3: Protonová terapie Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Protonová terapie

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. FN v Motole Úvod Karcinom prostaty je radiokurabilní onemocnění. Efekt je závislý

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Nové techniky v radioterapii

Nové techniky v radioterapii Nové techniky v radioterapii 1895 objev rtg záření 1896 - první léčba 1910 rtg terapie 1930 radiová bomba 1937 Lineární urychlovač 1966 lineární urychlovač 1972 - CT počítačové plánování MRI/PET Historie

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové, Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy,

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc David Vrána Nově zaváděné techniky ve FN Olomouc Stereotaktická radioterapie (radiochirugie) Aktivní kontrola dýchání Eskalace dávky u karcinomu prostaty Simultánnní

Více

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií Onkologické centrum s hadronovou radioterapií (úvodní studie) M. Lokajíček, P. Kundrát, J. Sedlák Fyzikální ústav Akademie věd ČR K. Prokeš, H. Honová, L. Judas, B. Konopásek, P. Mareš, L. Petruželka Onkologická

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

To nejlepší pro život. The best for life. Moderní léčba onkologických onemocnění

To nejlepší pro život. The best for life. Moderní léčba onkologických onemocnění To nejlepší pro život. The best for life. Moderní léčba onkologických onemocnění Protonová terapie představuje jednu z nejmodernějších a nejúčinnějších metod léčby onkologických pacientů. Nabízí minimální

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie)

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) uzavřené mezi: Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

HTA nelékových technologií Konkrétní příklady HTA v ČR. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

HTA nelékových technologií Konkrétní příklady HTA v ČR. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment HTA nelékových technologií Konkrétní příklady HTA v ČR Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Specifika nelékových technologií (Medical Devices) MD diagnostické

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Strukturovaná péče v radioterapii Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Postavení RT v léčbě nádorů 25% Chirurgie Radioterapie 55% 15% Chemoterapie 5% SBU. The Swedish council

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic. Stanovisko

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic. Stanovisko Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č.j.: 103/2015 Stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb.,

Více

Moderní trendy v radioterapii karcinomu prostaty

Moderní trendy v radioterapii karcinomu prostaty 79 Moderní trendy v radioterapii karcinomu prostaty Jiří Kubeš Ústav radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, Praha Práce popisuje současné trendy v radioterapii karcinomu prostaty s důrazem na radiobiologické

Více

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Doležel M. 1, Kolářová I. 1, Valentová E. 1, Dušek L. 2, Jarkovský J. 2 1 Multiscan s. r. o., Radiologické

Více

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Původní práce Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Five-Year Results of IMRT for Prostate Cancer Tumor Control Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 6, Zouhar

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii HARDROCK

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D., MBA Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ Brno MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. David Vrána Ph.D. Onkologická

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů.

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ EPIDEMIOLOGIE Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Key words: Carcinomas of testes - undesirable treatment effects - secondary malignities

Key words: Carcinomas of testes - undesirable treatment effects - secondary malignities POZDNÍ KOMPLIKACE PO LÉČBĚ NÁDORŮ VARLAT Late complication after treatment of seminoma Hana Šiffnerová 1, 2, Dana Králová 3 8: 1-200, 2006 ISSN 1212-4117 BIOMEDICÍNA 1Onkologické oddělení Nemocnice České

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy 10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy Z procesu zvaní do screeningových programů budou vyřazeni všichni pacienti, u kterých byla identifikována léčba dané diagnózy

Více

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009. Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2009

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009. Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 35 Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009 Activity in X-ray and clinical oncology

Více

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu Ing. Zuzana Šebelová, Ing. Veronika Mezerová Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Zajímavosti z konference Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Novel technologies in radiation therapy Hadron therapy Prospects in detectors and medical imaging Imaging

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Ivana Horáková Irena Koniarová Vladimír Dufek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Tato práce vznikla za podpory projektu TAČR č. TB01SUJB071.

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE

KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE I. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Číslo odbornosti: 403 Definice, předmět a cíl oboru Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku 281 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku Hana Doleželová 1, Petr Pospíšil 1, Pavel Šlampa 1, Irena Čoupková 1, Jan Garčič 2, Pavel Fadrus 3, Tomáš Svoboda 4, Iveta Selingerová

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více