CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRALIZACE APV OSV cný zám r"

Transkript

1 CENTRALIZACE APV OSV cný zámr

2 OBSAH 1 ÚVOD Požadavky na proces centralizace dat OSV Definice základních pojm ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA edcházející právní úprava DP a NP OSV Od vzniku pojištní OSV Od Od Od Od Souasná právní úprava Poty OSV k Poty oznámení zahájení (znovuzahájení) a ukonení innosti za kalendání rok Povinnosti OSV v DP dle ZOPSZ Dokládání skuteností Lhty pro splnní povinnosti Výbr pojistného na DP, povinnosti dle ZPSZ Penále - sankce za neplacení (pozdní placení) pojistného na DP Podmínky úasti na NP OSV a nároku na dávku dle ZNP Povinnosti OSV v NP dle ZNP Výbr pojistného na NP, povinnosti OSV dle ZPSZ Budoucí právní úprava Popis souasné aplikaní podpory Popis jednotlivých N_ÚLOH Popis centrálních aplikací KE Kmenové evidence Aplikace VZT Aplikace POJ ÚKOLY OKRESNÍCH SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEENÍ PI PROVÁDNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEENÍ OSV Kompetence OSSZ Vedení evidence pro úely dchodového pojištní Místní píslušnost vedení evidence Místní píslušnost ve vcech pojistného Rozhodování OSSZ Okresní správa sociálního zabezpeení rozhoduje Rozhodování o vzniku a zániku DP Rozhodování o pojistném Rozhodování o splátkách Rozhodování o pokutách Rozhodování o snížení msíního vymovacího základu edkládání podklad pro rozhodování o dávkách DP SSZ Další povinnosti OSSZ v DP Odstranno: 17 Odstranno: 17 Odstranno: 17 Odstranno: 24 Odstranno: 24 Odstranno: 24 Odstranno: 25 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 30 Odstranno: 31 Odstranno: 31 Odstranno: 31 Odstranno: 32 Odstranno: 32 Odstranno: 32 Odstranno: 32

3 3.6 Kompetence SSZ Vedení evidence pro úely NP Místní píslušnost Rozhodování ve vcech nemocenského Údaje potebné k vedení registru pojištnc Další úkoly OSSZ pi provádní NP Vymáhání pohledávek na pojistném na DP Vedení statistik a úetních evidencí Kontrolní innost PODÁNÍ Odstranno: 33 Odstranno: 33 Odstranno: 33 Odstranno: 33 Odstranno: 33 Odstranno: 34 Odstranno: 34 Odstranno: 34 Odstranno: 34 Odstranno: Zpsob podání Evidence podání a jejich následné zpracování CÍLOVÝ STAV CENTRÁLNÍ APLIKACE OSV Údaje obsažené v aplikaci Údaje o OSV Údaje o dob DP a pro úely nároku starobního a invalidního dchodu Údaje o dchodovém spoení (II. Pilí) vody pro výkon vedlejší samostatné výdlené innosti Údaje o úasti na NP Údaje EU Zobrazení pehled vetn vymovacích základ OSV Informace z insolvenního rejstíku Výbr pojistného Umísování plateb na DP a NP Identifikace plateb Storno umístní plateb Poízení a oprava ástky pro umístní Zpracování pehled Zútování pehledu OSV Oprava pehledu OSV, opravný pehled Zútování opravného pehledu OSV Zpracování elektronického pehledu OSV Zaútování pravdpodobné výše pojistného Penalizace a vyhodnocení, umisování plateb Vyhodnocení konta plateb OSV Roní inventarizace Sankce Pokuty, platební výmry a nedobytné pohledávky Splátkové kalendáe Sestavy statistiky, tiskové výstupy a poskytování informací Poskytování informací pro interní poteby Poskytování informací ostatním subjektm Sestavy a statistiky evidence OSV Zajištní komunikace s centrálními aplikacemi SSZ Odstranno: 36 Odstranno: 36 Odstranno: 37 Odstranno: 37 Odstranno: 37 Odstranno: 37 Odstranno: 38 Odstranno: 38 Odstranno: 38 Odstranno: 39 Odstranno: 39 Odstranno: 39 Odstranno: 39 Odstranno: 39 Odstranno: 39 Odstranno: 40 Odstranno: 40 Odstranno: 40 Odstranno: 40 Odstranno: 41 Odstranno: 41 Odstranno: 41 Odstranno: 41 Odstranno: 41 Odstranno: 42 Odstranno: 42 Odstranno: 42 Odstranno: 42 Odstranno: 43 Odstranno: 43 Odstranno: 43 Odstranno: 43 Odstranno: 43 Odstranno: 43

4 Odstranno: 45 6 MIGRACE Intervaly SV Intervaly DP a NP Intervaly NP Období vedlejší innosti Údaje z pehled o píjmech a výdajích Pohledávky Insolvence a vymáhání Ostatní dležité údaje POŽADAVKY NA INFRASTRUKTURU IKT SSZ Odstranno: 45 Odstranno: 45 Odstranno: 45 Odstranno: 45 Odstranno: 45 Odstranno: 46 Odstranno: 46 Odstranno: 46 Odstranno: Vazby na další aplikace Dopady do IKT Uživatelská práva NAVRHOVANÁ KONCEPCE Odstranno: 47 Odstranno: 47 Odstranno: 47 Odstranno: Centralizace DP a NP s historií, ale s legislativními zmnami od pozdjšího data ínosy a rizika centralizace ínosy Rizika ZÁVR Odstranno: 48 Odstranno: 49 Odstranno: 49 Odstranno: 49 Odstranno: 50 4

5 Seznam použitých zkratek AAA Autentizaní a autorizaní mechanismus APV aplikaní vybavení CE centrální evidence CRM centrální registraní místo na živnostenském odboru CRP centrální registr plátc SSZ eská správa sociálního zabezpeení DIGI data do nárokových podklad DP DIS aplikace k nahlížení do systému elektronického podání DMS aplikace pro digitalizaci dokument (dokument management systém) DP - dchodové pojištní P Evidenní íslo pojištnce EESSI Evropská architektura (systém) pro elektronickou výmnu informací o sociálním zabezpeení EKIS aplikace pro útárny ELDP evidenní list dchodového pojištní ESS aplikace pro elektronickou spisovou službu Identifikaní íslo IKT informaní a komunikaní technologie JIM jednotné inkasní místo IPK interní podnt KE JRF Jednotný registraní formulá KE - kmenové evidence MPO Ministerstvo prmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních vcí NEDO nedobytné pohledávky NEM - aplikace pro evidenci sociálních událostí, s níž ZNP spojuje vznik nároku na dávku z NP, evidence dávek N_OSV lokální aplikace, na kterých je vedena agenda DP OSV NP nemocenské pojištní OSSZ OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno OSV osoba (osoby) samostatn výdlené inné PNP APV pro prohlížení nárokových podklad dchodového pojištní POJ - aplikace pro výbr pojistného na NP PPM penžitá pomoc v mateství PV platební výmr rodné íslo RŽP registr živnostenského oprávnní. SAP aplikace sloužící ke zpracování údaj pro úetnictví SSZ - zákon. 500/2004 Sb., správní ád SSP státní sociální podpora SPR - centrální aplikace pro evidenci pohledávek SSZ SV samostatná výdlená innost UI08 aplikace výsledk zpracování podání z APV VZT a KE UI44 aplikace správa kmenových evidencí VS variabilní symbol VZ vymovací základ VZT správa pojistných vztah ZAZA zahraniní zamstnanec ZDP zákon. 155/1995 Sb., o dchodovém pojištní, ve znní pozdjších pedpis ZNP zákon. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištní, ve znní pozdjších pedpis ZPSZ zákon. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis ZOPSZ zákon. 582/1991 Sb., o organizaci a provádní sociálního zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis ZUR zamstnanecké uživatelské rozhrání 5

6 1 ÚVOD 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV Požadavek na centralizaci dat OSV vychází z dlouhodobých strategických cíleské správy sociálního zabezpeení, z poteby zjednodušit a napravit složitý a nehospodárný souasný stav vedení této agendy, a z dvodu dlouhodobého smování k centralizaci všech agend, které byly vedeny na lokálních aplikacích dle jednotlivých okresních správ sociálního zabezpeení. Tento materiál se týká zámru centralizace agend lokálních systém, ale i podprných agend k sociálnímu zabezpeení osob samostatn výdle inných, vetn vyešení archivace historických dat z pedchozích pojistných období. Zámrem centralizace je komplexní vedení celé agendy evidence OSV, výbru pojistného na chodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti a výbru pojistného na nemocenské pojištní, evidenci interval pojistných vztah a období úasti na pojištní, zajištní pevodu veškerých údaj a penos všech funkcionalit z lokálních aplikací do centrální aplikace k danému dni tak, aby od následujícího dne byla centrální aplikace pipravena nahradit všechny operace realizované v lokálních aplikacích. 1.2 Definice základních pojm Orgány sociálního zabezpeení eská správa sociálního zabezpeení ústedí (dále jen SSZ), okresní správy sociálního zabezpeení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpeení etn územních pracoviš, v Brn Mstská správa sociálního zabezpeení (dále jen OSSZ). Osoba samostatn výdleinná osoba, která pi splnní podmínek daných zákonem o dchodovém pojištní (dále též ZDP) vykonává samostatnou výdlenou innost zpravidla na území R, nebo pi výkonu samostatné výdlené innosti spolupracuje (dále jen OSV). Sociální pojištní OSV - obsahuje ti oblasti - dchodové pojištní, píspvek na státní politiku zamstnanosti a nemocenské pojištní. Pojistné na dchodové pojištní kde se hovoí o pojistném na dchodové pojištní, jedná se zárove o píspvek na státní politiku zamstnanosti, které je OSV povinna platit souasn s tímto pojistným. chodové pojištní (I. pilí) pojištní pro pípad stáí, invalidity a úmrtí živitele (dále jen DP). Nemocenské pojištní u OSV pojištní pouze pro pípad doasné pracovní neschopnosti, naízené karantény, thotenství a mateství (dále jen NP). Pojištnec fyzická osoba, která je nebo byla úastna DP a NP. ast na DP OSV zpravidla zakládá povinnost platit pojistné na DP na základ podmínek stanovených ZDP. OSV je úastna DP jen jednou, i když vykonává nkolik inností. Samostatná výdlená innost výkon inností OSV definovaných ZDP a zákonem o daních z píjm (dále jen SV). Výkon SV mže a nemusí založit úast na DP. Intervaly SV a intervaly DP se nemusí krýt, doba úasti na DP je vždy obsažena v intervalu SV. Hlavní SV innost, která vždy založí úast na pojištní, tzn. i povinnost platit pojistné na DP. Za OSV vykonávající hlavní SV se považuje OSV, která nespluje podmínky pro výkon vedlejší SV. Vedlejší SV innost, která mže a nemusí založit úast na pojištní. U OSV existuje v dob výkonu SV zákonný dvod pro vedlejší innost a OSV projevila vli považovat její innost za vedlejší. Vznik úasti na DP a povinnost platit pojistné se odvíjí od výše dosaženého íjmu (daového základu v daném kalendáním roce). Vznik úasti na DP - 1. lednem kalendáního roku, nejdíve však dnem poátku výkonu hlavní SV. 1. Dnem msíce výkonu vedlejší SV, která založila úast na DP. Zánik úasti na DP prosince kalendáního roku, posledním dnem kalendáního msíce, edcházejícího msíci, v jehož prhu se stala innost z hlavní vedlejší, nejpozdji však zaniká dnem ukonení výkonu SV (ukonení, zánik oprávnní vykonávat SV, pozastavení výkonu SV, úmrtí). 6

7 Vznik úasti na NP dnem, který OSV uvedla v pihlášce, nejdíve však dnem podání ihlášky. Podmínkou je souasný výkon SV a následná úhrada pojistného. Zánik úasti na NP dnem uvedeným v odhlášce, nejdíve však dnem podání odhlášky, dnem ukonení výkonu SV, dnem zániku oprávnní vykonávat SV, pozastavení výkonu SV, dnem úmrtí, prvním dnem kalendáního msíce za který nebylo ve stanovené lh nebo výši zaplaceno pojistné. chodové spoení (II. pilí) - shromažování a umisování prostedk úastníka chodového spoení do dchodových fond obhospodaovaných penzijní spoleností a pevod prostedk úastníka. Není kompetencí SSZ, má však dopad do sazby DP. Vymovací základ ástka, ze které se odvádí pojistné stanovené procentní sazbou dle ZDP. Maximální vymovací základ OSV maximální stanovená ástka, ze které pojištnec v daném kalendáním roce mže odvést pojistné na DP (48násobek prrné mzdy dle 15a ZPSZ). Roní vymovací základ DP OSV si mže urit výši vymovacího základu, nejmén však musí init 50 % daového základu za daný kalendání rok. Je uren i minimální vymovací základ pro výkon hlavní SV a minimální vymovací základ pro výkon vedlejší SV. síní vymovací základ záloh na pojistné odpovídá prrné ástce, která pipadá na jeden msíc výkonu innosti z roního vymovacího základu za kalendání rok. Záloha na pojistné povinná msíní platba pojistného vypotená procentní sazbou z msíního vymovacího základu. Úhrady záloh na pojistné nejsou definitivní platbou pojistného za kalendání rok. Úhrn záloh na pojistné se v následujícím roce zapote pro stanovení povinné úhrady pojistného dle daového základu za uplynulý rok. Stanovení roního vymovacího základu a definitivní ástky odvodu pojistného se stanoví na základ pehledu o píjmech a výdajích. ehled o píjmech a výdajích povinný formulá, který pedkládá OSSZ každá OSV, jež v pedchozím kalendáním roce vykonávala SV alespo po ást roku. Doplatek pojistného na základ pehledu se stanoví výše pojistného (za kalendání rok). Je-li úhrn zaplacených záloh nižší než pojistné, vzniká doplatek, který je OSV povinna uhradit do 8 dn po podání pehledu. eplatek pojistného vzniká na základ podaného pehledu, dle kterého se stanoví výše pojistného (za kalendání rok), v pípad, že úhrn zaplacených záloh je vyšší než stanovené pojistné. OSSZ je povinna peplatek vrátit OSV, nemá-li tato vi OSSZ nebo SSZ splatný závazek, a to do jednoho msíce, kdy se OSSZ o peplatku dozvla. Peplatek pojistného že vzniknout i úhradou zálohy na pojistné v dob, kdy není splatná žádná pohledávka ani pojistné (doplatek, záloha na pojistné), nebo není povinnost pojistné platit. Nap. je ukonena innost, OSV pobírá dlouhodob dávky z NP OSV a nemá povinnost platit zálohy na pojistné apod. 7

8 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV Od vzniku pojištní OSV Samotný institut osoba samostatn výdleinná vznikl , kdy nabyla úinnosti vyhláška FMPSV. 123/1990 Sb., na základ které bylo zavedeno pro úely zápotu doby samostatné výdlené innosti povinnost platit pojistné. Zabezpeení vzniklo dnem, který OSV uvedla na ihlášce jako den zahájení innosti a bylo nutno ji podat na pedepsaném tiskopisu. Povinnost podat ihlášku nemly osoby, které vykonávaly innost v tak malém rozsahu, že píjem z ní nedosáhl ani K ro, tj. 400 K msí, pobíraly starobní nebo invalidní dchody nebo již byly úastny nemocenského a dchodového zabezpeení z jiných dvod (zamstnání, len družstva). Dle 145b, zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, byly OSV povinny platit na své nemocenské a dchodové zabezpeení pojistné a podávat pihlášky a odhlášky k tomuto zabezpeení. Pojistné se platilo za stanovené období dopedu. Roní VZ pro pojistné na DP v letech 1990 až 1992 nesouvisel s dosaženými píjmy ze samostatné výdlené innosti. OSV si urovaly VZ samy msíní platbou pojistného v rozmezí stanoveném zákonem. 100/1988 Sb., ve znní platném do Pozdní zaplacení pojistného nebylo penalizováno. Od roku 1993 byly zavedeny zálohy na pojistné, které OSV platí v prhu kalendáního roku ve výši stanovené dle píjm za pedchozí rok. V následujícím roce OSV podává pehled o píjmech a výdajích, na jehož základ je stanoven doplatek nebo peplatek pojistného. Tento princip je zachován doposud. Od roku 1994 byla stanovena nov splatnost záloh na pojistné, kdy se upustilo od placení do budoucna. Zárove byly zavedeny sankce pi pozdním placení pojistného v podob penále. Výše penále byla vysoká a v prhu let se ukázala jako likvidaní pro mnohé OSV. Proto došlo opakovan k úpravám výpotu penále. Došlo k oddlení NP od DP, pemž NP se stalo dobrovolným pojištním. Pojistné se však platilo souasn se zálohou na pojistné a platby se procentuáln dlila na NP a zálohu na DP. V prhu let se mnily rozhodné ástky pro povinnou úast na pojištní, výše vymovacího základu a procento odvodu pojistného. Podrobn jsou legislativní úpravy popsány v píloze Zmny v agend OSV od Od V roce 1996 vstoupil v platnost zákon. 155/1995 Sb., o DP (ZDP). Zavedl institut oznámení o zahájení (znovuzahájení) SV, nebo výkon innosti již nebyl vázán na povinnou úast na DP a placení pojistného. Pokud píjmy po odpotu výdaj ze samostatné výdlené innosti nedosáhly výše zákonem stanovených rozhodných ástek, nevznikla OSV povinná úast na pojištní. OSV, jež chtla být astna pojištní, pestože jí nevznikla povinná úast, mla možnost podat pihlášku k DP, a to nejpozdji v den podání pehledu o píjmech a výdajích za kalendání rok, ve kterém chtla být tohoto pojištní úastna a souasn doplatit pojistné na DP. Pokud nevyužila možnosti podat pihlášku k pojištní, nevznikla ji úast na DP ani povinnost platit pojistné. Roky, za které nebylo pojistné na DP zaplaceno, není možné následn hodnotit pro dchodové dávky. Podrobn jsou legislativní úpravy vetn výše rozhodných ástek, minimálních a maximálních vymovacích základ, sazby pojistného i výše záloh na pojistné, popsány v píloze Zmny v agend OSV od Od V roce 2004 došlo ke zm právní úpravy, v ZDP ( 9 odst. 6) byly definovány následující dvody pro výkon vedlejší SV dosažení píjmu ze zamstnání alespo ve výši 12násobku minimální mzdy zamstnance platné v daném kalendáním roce (bez ohledu na délku výkonu zamstnání), 8

9 nárok na výplatu starobního nebo invalidního dchodu, nárok na rodiovský píspvek nárok na výplatu píspvku pi péi o blízkou nebo jinou osobu, výkon vojenské služby v ozbrojených silách R, pokud nejde o vojáky z povolání, nezaopatené dít podle 20 odst. 3 písm. a) ZDP (studium), vazba nebo výkon trestu odntí svobody déle než ti kalendání msíce po sob jdoucí. Pro úast na DP OSV vykonávajících vedlejší SV i nadále platí, že povinná úast na DP vznikne dosažením rozhodné ástky. Rozhodná ástka je stanovena rovnž ZDP a v prhu let se zpsob výpotu mnil. OSV, které nemají žádný zákonný dvod pro výkon vedlejší SV, jsou považovány za vykonávající hlavní SV. Pro výkon hlavní SV byla nov stanovena povinná úast na DP, tzn., že od msíce zahájení hlavní SV jsou OSV povinny platit zálohy na pojistné, a to vždy, bez ohledu na dosaženou výši píjm (daového základu) z této innosti. Po podání pehledu o píjmech a výdajích OSV mže OSV vzniknout pípadný doplatek pojistného, nebyly-li zálohy na pojistné hrazeny ádn, nebo píjmy po odpotu výdaj jsou vyšší a pedepsané pojistné není pokryto úhrnem uhrazených záloh na pojistné Od Dnem 1. ledna 2009 nabyl úinnosti zákon. 187/2006 Sb., o NP (ZNP). Zákon komplexn upravuje nemocenské pojištní zamstnanc a OSV. NP OSV bylo do upraveno zákonem. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení. S úinností od dochází i ke zmnám zákona ZDP, zákona. 582/1991 Sb., o organizaci a provádní sociálního zabezpeení (ZOPSZ) a zákona. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti (ZPSZ). Nejzásadnjší zmnou bylo oddlení plateb pojistného na NP, které bylo centralizováno, od plateb pojistného (záloh na pojistné) na DP. Došlo i ke zm nkterých dvod pro výkon vedlejší innosti (upustilo se od dokládání píjm ze zamstnání, sleduje se období výkonu zamstnání, které zakládá ast na NP pípadn na DP; zrušil se dvod vazby a trestu odntí svobody; nov se zavedl nárok na penžitou pomoc v mateství a nemocenské z dvodu thotenství a porodu z NP zamstnance). Vymovací základ se od této doby stanovuje dle daového základu namísto píjm po odpotu výdaj, zmnily se sazby pojistného na DP i NP, splatnost záloh na pojistné (DP) i pojistného NP, lhty pro dokládání dvod pro výkon vedlejší innosti. Zrušily se platby záloh na pojistné do budoucna po projednání (každá platba nad pedpis záloh byla automaticky umísována do budoucna až do ervna následujícího roku) a rovnž byla zrušena podmínka soustavnosti pro nkteré druhy SV, což v praxi znamenalo povinnou registraci vtšího okruhu osob, vykonávajících SV. Od roku 2009 bylo provádní agendy OSV složitjší pedevším z dvodu nárstu aplikací, na kterých je agenda vedena. K lokálním aplikacím pibyly i centrální, evidence bylo nutné poizovat dvakrát, které údaje se do centrálních aplikací nepenášejí dodnes. Musely být nastaveny první cesty pro komunikaci mezi centrálními a lokálními aplikacemi Od Od roku 2011 byla vrácena vazba mezi NP a DP OSV. OSV úastna NP byla vždy považována za OSV vykonávající hlavní SV a výše msíního základu pro výpoet dávky z NP OSV byla omezena výší msíního vymovacího základu zálohy na pojistné (na DP). Agenda se stala složitjší a pro OSV s úastí na NP i tžko pochopitelnou. Navýšení msíního základu NP prostednictvím zálohy na pojistné (na DP) v nkterých pípadech ovlivnilo i roní vymovací základ pro pojistné na DP, což znamenalo opakovaný penos velkého množství údaj a k navázání dalších cest mezi lokálními a centrálními aplikacemi. OSV si opt mohla urit msíní vymovací základ zálohy na pojistné a platit platby do budoucna na základ domluvy s OSSZ, ale nejdéle do konce kalendáního roku. Od roku 2012 si OSV mže dodate navýšit msíní základ uhrazené zálohy na pojistné v dob splatnosti zálohy. 9

10 2.2 Souasná právní úprava V souasné dob je DP a NP OSV upraveno tmito právními pedpisy: zákon. 155/1995 Sb., o dchodovém pojištní zákon. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištní zákon. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti zákon. 582/1991 Sb., o organizaci a provádní sociálního zabezpeení Poty OSV k Poet OSV vykonávajících innost z toho OSV povinných platit zálohy na DP z toho OSV úastných NP Poty oznámení zahájení (znovuzahájení) a ukonení innosti za kalendání rok 2013 Za kalendání rok 2013 oznámilo zahájení (znovuzahájení) innosti cca OSV. Pibližn stejný poet OSV (dle statistiky cca o 1,7 % více) v daném kalendáním roce oznámilo ukonení SV. Z uvedeného vyplývá cca základních podání (zahájení, ukonení innosti) za kalendání rok. Poet pímých uživatel OSSZ a pracovník pracoviš a ústedí SSZ, kteí pracují s lokálními aplikacemi DP OSV a s centrálními aplikacemi NP OSV je cca Povinnosti OSV v DP dle ZOPSZ ZOPSZ ukládá OSV v rámci sociálního zabezpeení tzv. oznamovací povinnosti. OSV je povinna oznámit píslušné OSSZ den zahájení (znovuzahájení) samostatné výdlené innosti nebo zahájení spolupráce pi výkonu samostatné výdlené innosti na pedepsaném tiskopisu vydaném SSZ s uvedením dne, od kterého je oprávnna tuto innost vykonávat, spolupracující osoba je souasn povinna oznámit též jméno, píjmení, trvalý pobyt a rodné íslo OSV, s níž spolupracuje. OSV je povinna oznámit i den ukonení samostatné výdlené innosti, zániku oprávnní vykonávat samostatnou výdlenou innost, den, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdlené innosti. Ob tyto povinnosti mže OSV splnit prostednictvím Jednotného registraního formuláe (JRF) vydávaném MPO, a to v Centrálním registraním míst (CRM) na živnostenském odboru obecního úadu. Jestliže OSV uplatnila nkterý z dvod pro výkon vedlejší SV a došlo k zániku tohoto dvodu, je OSV povinna oznámit píslušné OSSZ den, od kterého k zániku skuteností došlo. V souasné dob jsou dle ZDP uznatelné dvody pro výkon vedlejší SV: výkon zamstnání, nárok na výplatu invalidního dchodu nebo piznání starobního dchodu, nárok na výplatu rodiovského píspvku, nebo na PPM i nemocenské z dvodu thotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z NP zamstnanc, pée o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (stedn tžká závislost) nebo ve stupni III (tžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), výkon vojenské služby v ozbrojených silách R, pokud nejde o vojáka z povolání, nezaopatenost dítte (studium do 26 let vku). SV se považuje za hlavní SV v období, ve kterém se nepovažuje za vedlejší SV, tzn., že OSV neoznámila píslušné OSSZ existenci žádného dvodu pro výkon vedlejší SV. 10

11 2.2.4 Dokládání skuteností OSV je povinna doložit píslušné OSSZ oprávnní k innosti, jestliže toto oprávnní není dostupné z veejných registr. Oznámí-li OSV existenci nkterého z dvod pro vedlejší innost, je povinna doložit jej v pípad, že tento údaj SSZ nemá ve své evidenci nebo si jej nemže obstarat v elektronické podob zpsobem umožující dálkový pístup Lhty pro splnní povinnosti Oznamovací povinnosti uvedené v ásti je OSV povinna splnit nejpozdji do osmého dne kalendáního msíce následujícího po msíci, v nmž nastala skutenost, která zakládá tuto povinnost (zahájení, ukonení SV). Oznámení o vedlejší SV však musí OSV uinit nejpozdji na pehledu o píjmech a výdajích za kalendání rok, ve kterém chce být považována za OSV vykonávající vedlejší innost. Oznámení zániku dvodu pro výkon vedlejší samostatné výdlené innosti je OSV povinna init nejpozdji s pehledem o píjmech a výdajích za kalendání rok, ve kterém dvod pro výkon vedlejší SV zanikl. OSV, která osobn peuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péi jiné osoby ve stupni II-IV, pokud osoba, která je závislá na péi jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSV v domácnosti, není-li osobou blízkou, a ohlásila tuto skutenost pro úely výkonu vedlejší samostatné výdlené innosti, je povinna i tomto ohlášení pedložit písemné prohlášení o tom, že o tuto osobu nepeuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které souasn peují o tuto osobu, že byla urena za osobu, která peuje o osobu závislou na péi jiné osoby v nejvtším rozsahu, anebo rozhodnutí OSSZ o tom, že OSV peuje o uvedenou osobu v nejvtším rozsahu. Za nesplnní povinností mže být OSV uložena pokuta Výbr pojistného na DP, povinnosti dle ZPSZ Pojistné je píjmem státního rozpotu. Píjmem státního rozpotu jsou též penále a pokuty ukládané podle ZOPSZ, ZNP a ZPSZ. i splnní podmínek stanovených ZDP, má OSV dle ZPSZ povinnost platit pojistné na DP. Je-li OSV astna NP dle ZNP, je povinna platit pojistné na NP dle ZPSZ. Platbu hradí OSV pevodem z útu, prostednictvím poštovních služeb (složenkou) nebo v hotovosti na pokladn píslušné OSSZ, nejvýše však ástku K. OSV má možnost oznait platbu identifikaním íslem, pokud chce, aby byla použita pednostn na vymáhaný právní titul (platební výmr, pokuta, splátky) ehled o píjmech a výdajích Vykonává-li OSV alespo po ást roku SV, je povinna podat píslušné OSSZ po uplynutí zdaovacího období pehled o píjmech a výdajích OSV za tento kalendání rok. Pehled o píjmech a výdajích OSV podává OSV nejpozdji do 2. kvtna kalendáního roku následujícího po roce, za který pehled podává, a to vždy, pokud její daové piznání nezpracovává daový poradce. Pokud daové piznání zpracovává daový poradce, je OSV povinna tuto skutenost doložit nejpozdji do 30. dubna íslušné OSSZ. Pak se termín podání pehledu posunuje na 1. srpen. Dále je možné podat pehled do 1 msíce po uplynutí lhty, kterou byla finanním úadem prodloužena lhta pro odevzdání daového piznání. Finanní úad mže na žádost plátce dan, jeho daového poradce i z vlastního podntu lhtu pro podání piznání prodloužit zpravidla nejdéle o 3 msíce. Pouze v odvodnných pípadech (napíklad jsou-li souástí píjm i píjmy zdaované v zahranií) mže být lhta prodloužena až na 10 msíc po uplynutí zdaovacího období. V pípad, že OSV není povinna podávat daové piznání, musí pehled podat nejpozdji do 31. ervence následujícího kalendáního roku. Na pehledu OSV uvádí krom identifikaních údaj, daový základ, údaj o vedlejší innosti (chce-li být považována za OSV vykonávající vedlejší SV), období výkonu innosti, úast na dchodovém spoení a úast na NP. Dále uvede minimální a vypotený vymovací základ a stanoví urený vymovací základ pro odvod pojistného na DP. Tato ástka je pro úely dchodových dávek 11

12 považována za roní píjem (roní vymovací základ) a z této ástky OSV platí pojistné. Dále OSV stanoví výši záloh na pojistné pro období od msíce, ve kterém podala (mla podat) pehled o píjmech a výdajích za daný kalendání rok. Uvede-li OSV na pehledu údaj o vedlejší innosti, je povinna tuto skutenost doložit nejpozdji do konce kalendáního msíce následujícího po msíci, ve kterém pehled podala, nedoložila-li tuto skutenost již díve, SSZ nemá údaj ve své evidenci a nemá možnost si jej obstarat v elektronické podob umožující dálkový pístup. Doplatek a peplatek Z pehledu mže vzniknout doplatek pojistného (úhrn záloh nepokryje stanovené pojistné za daný kalendání rok) nebo peplatek pojistného (úhrn záloh pevyšuje pojistné stanovené pro daný kalendání rok). Doplatek je OSV povinna doplatit do osmi dn od podání pehledu o píjmech a výdajích. Peplatek je OSSZ povinna vrátit, nemá-li OSV splatný závazek vi OSSZ, ev. SSZ. Podání pehledu o píjmech a výdajích se vždy považuje za žádost o vrácení peplatku. Opravný pehled OSV mže podat opravný pehled za kalendání rok. Zjistí-li se po podání ádného pehledu, že vymovací základ pro odvod pojistného na DP je vyšší, je OSV povinna podat opravný pehled do osmi dn ode dne, kdy se o skutenosti dozvla. Nová výše vymovacího základu na opravném ehledu nemže být nižší než pvodní výše tohoto základu. Doplatek je OSV povinna doplatit do osmi dn po dni, kdy byl nebo ml být pehled podán. Zjistí-li se po podání ádného pehledu, že vymovací základ pro odvod pojistného na DP je nižší, že OSV podat opravný pehled a to nejpozdji do konce tetího kalendáního msíce po msíci, v mž se o zm daového základu dozvla. Byl-li na ádném pehledu urený vymovací základ vyšší než minimální vypotený, nemže být vymovací základ z opravného pehledu nižší než na ádném pehledu. Za nesplnní povinnosti pedložení pehledu o píjmech a výdajích mže být OSV uložena pokuta Vymovací základ U OSV je rozhodným obdobím, z nhož se zjišuje vymovací základ pro pojistné na DP, kalendání rok, za který se toto pojistné platí. Vymovacím základem OSV pro pojistné na DP je ástka, kterou si urí, ne však mén než 50 % daového základu; daovým základem se rozumí základ dan nebo dílí základ dan stanovený podle 7 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjmu, z píjm ze SV po úprav podle 5 a 23 uvedeného zákona. Vymovací základ se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru. Minimální VZ Minimálniní vymovací základ OSVástku stanovenou jako souin minimálního msíního vymovacího základu platného v daném kalendáním roce a potu kalendáních msíc výkonu SV. Do potu kalendáních msíc se nezahrnují msíce, v nichž po celý msíc mla OSV nárok na nemocenské z NP OSV nebo z nj pobírala penžitou pomoc v mateství. Tmito msíci se rozumí i ty, kdy byla innost vykonávána jen po ást msíce. Maximální VZ Maximálniní (roní) vymovací základ OSV pro pojistné na DP ástka ve výši 48násobku prrné mzdy, pro daný kalendání rok. Byla-li OSV v kalendáním roce také zamstnancem a souet vymovacího základu nebo úhrnu vymovacích základ zamstnance a vymovacího základu OSV pesáhl maximální vymovací základ OSV, sníží se o pesahující ástku nejprve vymovací základ OSV, je-li ástka vyšší než vymovací základ OSV, sníží se o zbytek pesahující ástky vymovací základ nebo úhrn vymovacích základ zamstnance. Minimální msíní vymovací základ pro zálohu na pojistné je 50 % prru daového základu, ipadajícího na jeden msíc výkonu innosti v pedchozím kalendáním roce. Dle ZPSZ je však stanoven minimální msíní vymovací základ pro hlavní innost (ve výši 25 % prrné mzdy) a pro vedlejší innosti (10 % prrné mzdy). 12

13 Pojistné Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vymovacího základu zjištného za rozhodné období. OSV je povinna odvádt pojistné na DP a pojistné na NP na úet píslušné OSSZ. OSV je povinna platit dle ZPSZ bu pojistné na DP, nebo zálohy na pojistné a doplatek na pojistném na DP Sazba pojistného Sazba pojistného OSViní: 29,2 % z vymovacího základu, z toho 28 % na DP a 1,2 % na státní politiku zamstnanosti, jde-li o OSV úastnou DP, která není po celé rozhodné období úastna dchodového spoení (II. Pilí), 26,2 % z vymovacího základu, z toho 25 % na DP a 1,2 % na státní politiku zamstnanosti, jdeli o OSV úastnou DP, která je aspo po ást rozhodného období úastna dchodového spoení (II. Pilí), 2,3 % z vymovacího základu NP, jde-li o OSV úastnou NP. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru ast OSV na DP OSV jsou povinny platit pojistné na DP, jestliže jsou úastny DP dle ZDP. OSV vykonávající hlavní innost je úastna DP vždy, bez dalších podmínek. OSV vykonávající vedlejší innost je úastna DP v pípad, že její daový základ dosáhne v kalendáním roce za období výkonu vedlejší innosti rozhodné ástky. Rozhodná ástka je stanovena jako 2,4násobek prrné mzdy pro 12 kalendáních síc. Za každý msíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší innost a za msíc, ve kterém mla OSV po celý msíc nárok na dávku z NP OSV, se odete 1/12 rozhodné ástky. Vykonává-li OSV po ást kalendáního roku hlavní innost a po ást kalendáního roku vedlejší innost, stanoví se vymovací základ zvláš pro hlavní a zvláš pro vedlejší innost. Daový základ za celý kalendání rok se rozdlí dle potu msíc výkonu hlavní a výkonu vedlejší innosti. Vznikne-li úast na pojištní i pi výkonu vedlejší innosti, odvádí se pojistné ze soutu obou vymovacích základ. Vždy se posuzuje výše vypoteného vymovacího základu a minimálního vymovacího základu pro hlavní a pro vedlejší innost. Pro stanovení pojistného platí vždy vyšší z obou vymovacích základ Povinnost platit zálohy na pojistné na DP OSV je povinna platit zálohy na pojistné za kalendání msíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdlenou innost, ve kterém se pihlásila k úasti na DP v kalendáním roce, a za kalendání msíce následující po tomto msíci, pokud vykonává vedlejší SV. Povinnost platit zálohy na základ této pihlášky trvá naposledy za kalendání msíc, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích OSV za kalendání rok, ve kterém se OSV pihlásila k úasti na DP, za kalendání msíc, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích OSV za kalendání rok, ve kterém dosáhla daového základu ve výši zakládající úast na DP, a za kalendání msíce následující po tomto msíci, pokud vykonává vedlejší SV. Povinnost platit zálohy na základ dosažení píjmu po odpotu výdaj v uvedené výši trvá naposledy za kalendání síc, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle OSV za kalendání rok následující po kalendáním roce, ve kterém OSV dosáhla íjmu po odpotu výdaj ve výši zakládající úast na DP. Pokud chce být OSV pro úely placení záloh považována za OSV vykonávající vedlejší SV, je nutné, aby píslušné OSSZ oznámila a ev. doložila, že nastal nkterý z dvod pro výkon vedlejší SV, a to nejpozdji do jednoho msíce po podání pehledu o píjmech a výdajích za rok, ve kterém vedlejší innost vykonávala. Oznámení o vedlejší innosti musí být uinno nejpozdji s pehledem (viz bod 2.2.5). 13

14 Výše zálohy Výše zálohy se stanoví procentní sazbou z msíního vymovacího základu (viz l ) Placení záloh na pojistné na DP zálohy se platí na jednotlivé celé kalendání msíce, zálohy jsou splatné od prvního do dvacátého dne kalendáního msíce následujícího po msíci, za které se pojistné platí, zálohy na pojistné se neplatí za kalendání msíce, v nichž po celý kalendání msíc OSV mla nárok na výplatu nemocenského nebo penžité pomoci v mateství z NP OSV. Kalendáním sícem se rozumí i jeho ást, po kterou OSV vykonávala SV, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání msíc, OSV mže platit v kalendáním roce zálohy na delší než msíní období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendáního roku. Platbu záloh je v takovém pípad OSV povinna pedem oznámit píslušné OSSZ. Výši záloh zaplacených do budoucna nelze mnit. Zálohy zaplacené do budoucna lze vrátit jen v pípad ukonení SV, a to za kalendání msíce následující po ukonení SV, OSV si však mže msíní vymovací základ zálohy na pojistné v dob splatnosti dodate zvýšit (druhá platba v období splatnosti jednoho msíce je použita na úhradu zálohy na pojistné v tomto jednom msíci), platby uhrazené v dob, kdy OSV není povinným plátcem pojistného, ale vykonává SV, se považují za zálohy na pojistné. Požádá-li OSV o jejich vrácení, považují se za peplatek, od placení záloh je osvobozena OSV, která je souasn zamstnaná a vymovací základ (souet základ) zamstnance v kalendáním roce dosáhne maximálního vymovacího základu. OSV zaniká povinnost platit zálohy od msíce, ve kterém pedložila píslušné OSSZ potvrzení od zamstnavatele, že dosáhla maximálního vymovacího základu. OSV není pak povinna platit zálohy na pojistné až do kalendáního msíce, který pedchází msíci, ve kterém bude podán ehled o píjmech a výdajích za kalendání rok, jež následuje po roce, ve kterém OSV maximálního vymovacího základu dosáhla, od placení záloh je rovnž osvobozena OSV, která vykonává vedlejší SV, pokud se stala plátcem dan paušální ástkou podle 7a zákona o daních z píjm v prhu kalendáního roku, a rozdíl mezi pedpokládanými píjmy a pedpokládanými výdaji nezaloží úast na DP. Povinnost platit zálohy zaniká od msíce, ve kterém OSV pedloží píslušné OSSZ protokol o stanovení dan paušální ástkou Penále - sankce za neplacení (pozdní placení) pojistného na DP Jestliže OSV nezaplatí pojistné na DP (doplatek i zálohy na pojistné) ve stanovené lh splatnosti nebo zaplatí v nižší výši, než mlo být zaplaceno, je OSV povinna platit penále. Penále iní 0,05 % dlužné ástky za každý kalendání den, ve kterém nkterá z uvedených skuteností nastala. U OSV se poítá penále z doplatku na pojistném a ze záloh na pojistné za jednotlivé kalendání roky. Penále se poprvé platí za kalendání den, který bezprostedn následuje po dni splatnosti pojistného a naposledy za den, ve kterém bylo dlužné pojistné zaplaceno. Posledním dnem, za který OSV platí penále z dlužných záloh na pojistné, je den, ve kterém byl (ml být) podán pehled o píjmech a výdajích za kalendání rok, za který vznikl dluh na zálohách na pojistném. Penále se neplatí za dobu, kdy OSV nevykonává samostatnou výdlenou innost, za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výmru do dne pedcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výmru, za dobu ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu, kterým se konkurs ruší, za období od prohlášení insolvence do skonení insolvenního ízení, za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace, 14

15 za dobu od právní moci usnesení soudu, kterým byl zamítnut insolvenní návrh proto, že majetek plátce pojistného nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo kterým byl zrušen konkurs po zjištní soudu, že majetek plátce pojistného je zcela nepostaující pro uspokojení vitel, byla-li podána kasaní stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí SSZ o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasaní stížnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do tohoto dne; nebylo-li v této lh dlužné pojistné zaplaceno, platí se penále ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasaní stížnosti. Zvláštní režim je nastaven pro výpoet penále z pojistného, které bylo uhrazeno ve splátkovém režimu. Na základ žádosti OSV mže být penále (jeho ást) prominuta ( 104ch ZOPSZ). Rozhodnutí vydává píslušná OSSZ nebo SSZ nebo MPSV, a to dle výše dlužné ástky ( 1 Vyhlášky. 161/1998 Sb. v platném znní) Podmínky úasti na NP OSV a nároku na dávku dle ZNP Pojištnec, který je OSV, tzn., že vykonává SV, a chce být dobrovoln úasten NP, je povinen podat pihlášku k pojištní na pedepsaném tiskopisu. Pojištní vzniká nejdíve dnem podání ihlášky k pojištní pi splnní podmínky úhrady pojistného na NP ve stanovené výši a lh. NP OSV zaniká dnem uvedeným v odhlášce z pojištní, ne však díve než dnem, ve kterém byla odhláška podána, skonení SV nebo zániku oprávnní vykonávat SV nebo pozastavení výkonu SV, prvním dnem kalendáního msíce, za který nebylo ve stanovené lh podle zvláštního právního pedpisu zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lh, avšak v nižší ástce, než mlo být zaplaceno, nástupu výkonu trestu odntí svobody. Z NP se OSV poskytují dv dávky, a to nemocenské a penžitá pomoc v mateství (PPM). Nárok na výplatu tchto dávek má OSV pouze v pípad, že po dobu jejich pobírání osobn nevykonává SV. Rozhodné období Rozhodným obdobím pro stanovení výše dávky je období 12 kalendáních msíc ped kalendáním msícem, ve kterém vznikla doasná pracovní neschopnost, byla naízena karanténa, ípadn vznikl nárok na PPM. Jsou-li v rozhodném období vylouené dny, snižuje se o n poet kalendáních dn pipadajících na rozhodné období. Za vylouené dny se považují kalendání dny ipadající na kalendání msíce, ve kterých po celý msíc má OSV nárok na dávku z NP OSV a kalendání dny pipadající na kalendání msíce, v nichž OSV nebyla úastna NP. Vymovací základ pro stanovení výše dávky Vymovacím základem pro stanovení výše dávky je úhrn msíních základ v rozhodném období, v nichž OSV zaplatila pojistné na NP a tím si stanovila msíní základ. Denní vymovací základ se stanoví tak, že se vymovací základ zjištný v rozhodném období dlí potem kalendáních dn ipadajících na rozhodné období s pihlédnutím k vyloueným dnm. Stanovení výše dávky, nkteré obecné podmínky nároku na dávku, podpí doba nejsou pro úely tohoto dokumentu rozhodné. Nárok na nemocenské OSV Nárok na nemocenské má OSV, trvá-li sociální událost zakládající tento nárok déle než 14 kalendáních dní a podmínky pro vznik nároku na dávku byly splnny v dob pojištní, nebo v ochranné lh, která iní 7 kalendáních dn ode dne zániku pojištní. Ochranná lhta neplyne z pojištné innosti OSV, která je poživatelem starobního nebo invalidního dchodu pro invaliditu III. stupn. Podstatnou podmínkou nároku na nemocenské je úast OSV na nemocenském 15

16 pojištní alespo po dobu 3 msíc bezprostedn pedcházejících dni vzniku doasné pracovní neschopnosti nebo dni, od nhož je naízena karanténa. Podmínky nároku na penžitou pomoc v mateství Podmínkou nároku na PPM poskytovanou OSV je trvání úasti na NP po dobu 270 kalendáních dní v posledních dvou letech pede dnem nástupu na PPM. Zárove z tchto 270 dn musí trvat ast na NP OSV alespo po dobu 180 kalendáních dn v posledním roce pede dnem nástupu na PPM Povinnosti OSV v NP dle ZNP OSV úastna NP, je povinna osvovat skutenosti, na kterých závisí úast na pojištní a rozhodování o dávce, pedkládat stanovené doklady, podávat OSSZ požadované vysvtlení a údaje. Ohlásit OSSZ vas všechny skutenosti, které jsou nebo mohou být dvodem pro zánik nebo zmnu i trvání nároku na dávku, pro výši dávky nebo její výplaty, a to do osmi dn ode dne, kdy se o skutenosti dozvla. Umožnit OSSZ pezkoumání skuteností rozhodných pro vznik nebo trvání nároku na dávku, její výši nebo její výplatu ve stejné lh. Na výzvu je povinna dostavit se ke kontrole. Za nesplnní povinností mže výt OSV uložena pokuta Výbr pojistného na NP, povinnosti OSV dle ZPSZ OSV úastná NP je povinna platit pojistné na NP. Svou platbou si OSV uruje msíní základ NP pro výpoet dávky z tohoto pojištní, zárove jsou však ZPSZ stanoveny limity síní základ NP OSV NP nemže být nižší než 2násobek ástky rozhodné podle pedpis o NP pro úast zamstnanc na NP, zárove nemže být vyšší než ástka rovnající se prru, který z ureného (vypoteného) vymovacího základu na posledním podaném pehledu o píjmech a výdajích, pipadá na jeden kalendání msíc výkonu innosti, pemž k pehledu staršímu tí let se nepihlíží. Je-li vypotený prr nižší než minimální msíní základ, je maximální msíní základ roven minimálnímu sínímu základu. Byla-li v kalendáním roce, za který je naposledy podán pehled o píjmech a výdajích a který bezprostedn pedchází roku, ve kterém se platí pojistné na NP, innost zahájena (znovuzahájena), lze prr ureného (vypoteného) vymovacího základu použít jen v pípad, že innost byla vykonávána alespo ve tyech kalendáních msících. Nelze-li urit maximální msíní základ z naposledy podaného pehledu o píjmech a výdajích, rovná se tento polovin prrné mzdy platné pro daný kalendání rok. Rozhodný píjem pro úast na NP zamstnanc se zvyšuje od kalendáního roku Vyhláškou MPSV ve Sbírce zákon v pípad, že jedna desetina souinu všeobecného vymovacího základu a pepoítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího základu stanoveného podle ZDP bude po zaokrouhlení na celou ptisetkorunu smrem dol vyšší než dosud platná ástka rozhodného píjmu Placení pojistného na NP pojistné na NP se platí na jednotlivé celé kalendání msíce, pojistné je splatné od prvního do dvacátého dne kalendáního msíce následujícího po síci, za který se pojistné platí, pojistné se neplatí za kalendání msíce, v nichž po celý kalendání msíc OSV mla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z NP OSV. Kalendáním msícem se rozumí i jeho ást, po kterou OSV vykonávala SV, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání síc, OSV mže platit v kalendáním roce pojistné na delší než msíní období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendáního roku. Platbu pojistného je v takovém ípad OSV povinna pedem oznámit píslušné OSSZ. Výši pojistného zaplaceného do budoucna nelze mnit. Pojistné je možné vrátit jen v pípad ukonení (zániku) NP, a to za kalendání msíce následující po ukonení pojistného vztahu NP, 16

17 OSV si mže msíní základ NP urený uhrazenou platbou na píslušný kalendání msíc dodate zvýšit další platbou pojistného, a to v dob splatnosti pojistného na tento msíc (druhá platba v období splatnosti jednoho msíce je použita na úhradu pojistného v tomto jednom msíci). Pokud OSV nezaplatí ve stanovené lh nebo v alespo v minimální pedepsané výši pojistné na NP, je sankcionována zánikem NP. Nedochází tedy ke vzniku dluhu na pojistném a z plateb NP není poítáno penále. 2.3 Budoucí právní úprava Dle zákona. 458/2011 Sb., o zm zákon souvisejících se zízením jednoho inkasního místa a dalších zmnách daových a pojistných zákon, ze dne , jehož úinnost byla odložena na , bude výbr pojistného na DP OSV sven orgánm finanní správy. V souasné dob nelze pedjímat, zda úinnost zákona bude i nebude dále odložena ev. na jak dlouhé období. Pesto lze s ohledem na souasnou pipravenost jednotlivých zúastnných institucí (finanních úad, zdravotních pojišoven a SSZ), která vyplývá ze spolených jednání v uplynulých dvou letech, oprávn oekávat, že z technických dvod bude úinnost ješt odložena. Zárove bude vývoj právní úpravy závislý na prioritách souasné vládní politiky. Je tedy možné, že souasná právní úprava bez podstatných zmn bude úinná po delší období, což vede SSZ k rozhodnutí zvolit variantu centralizace DP OSV vetn výbru pojistného. 2.4 Popis souasné aplikaní podpory Popis jednotlivých N_ÚLOH Lokální aplikace nazývaná N_ULOHY obsahuje více než 10 samostatných aplikací, které slouží k poizování, oprav, kontrole a prohlížení všech údaj o jednotlivých OSV na každé OSSZ. Všechny mají svj úel, jsou však provázány tak, aby se údaje z jedné aplikace zobrazovali v té, která zpracovaný údaj potebuje k svým úelm N_OSVC (OSVCSIT) Evidence OSV Tato aplikace je základní a nejdležitjší aplikací pi provádní agendy OSV na lokálních aplikacích. Zde se pidluje variabilní symbol OSV dle zásad stanovených SSZ, soustují se všechny údaje vytvoené, zpracované a opravené v ostatních lokálních aplikacích a nkteré údaje i z centrálních aplikací. Poskytuje tedy ucelený obraz o OSV, jejích úastech na DP a áste i na NP, o stavu pohledávek na pojistném a na penále za jednotlivé roky, o uhrazených zálohách v letech výkonu innosti, o zpracovaných pehledech za každý kalendání rok, o výši vymovacích základ, o stavu vymáhání pohledávek, o vystavených právních titulech, o splátkách, prominutém penále, základní údaje o insolvenci, informaci o úasti na dchodovém spoení, o datu nároku na dchod, a o piznání chodu vetn data podání žádosti a údaj o urení píslušnosti k právním pedpism EU, vyslání i povolené výjimce (poslední je v realizaci). Slouží nejen k prohlížení, ale zadávají se zde veškeré informativní údaje a zpracovávají se pehledy o píjmech a výdajích. Umožuje všechny následující funkcionality. Poízení a oprava: poízení a zrušení základních identifikaních údaj, všech potebných údaj pro provádní sociálního zabezpeení OSV a údaje o zahájení a ukonení innosti na základ podání vi SSZ. V pípad zahájení a ukonení innosti i na základ podání JRF na živnostenských odborech, oprava údaj vetn oprav v prhu v ase, intervaly NP se zapisují z VZT, poízení a oprava vymovacích základ, - poízení údaj z formuláe Pehled o píjmech a výdajích (dále také pehled), 17

18 - opravné pehledy, opravy pehled, - výpoet pojistného (doplatku, peplatku), - urení nového minimálního vymovacího základu (VZ) na aktuální rok, Po zpracování pehledu o píjmech, výpotu penále a umístní plateb z peplatku nebo po datu podání ehledu se z aplikace vytiskne Vyútování záloh na pojistné za kalendání rok. - poízení a oprava zmn VZ - runí oprava VZ, v pípad snížení VZ na uritý msíc, - stanovení pravdpodobné výše pojistného v pípad nedoložení pehledu, - poízení daového poradce zadává se plná moc pro daového poradce na jeden rok, že být zadán na více let dopedu nebo na dobu neuritou, - odeslání opravného výpisu do evidence SSZ slouží pro hlášení zmn vymovacích základ do roku 1999, - hlášení o výši VZ po podaném pehledu - povinnost OSSZ zaslat výpis za kalendání rok, který pedchází roku piznání dchodu a pi sepisování žádosti nebyl (neml být) podán ehled, - evzetí dat z pehledu podaného elektronickou cestou ve formátu xml, data jsou z aplikace DIS enesena do tabulky OSPREHLED a odtud pevzata do poízení pehled, - výpoet vylouených dob a vymovacích základ pro urité období tato funkcionalita se již nepoužívá (pro rok 2009), vyútování OSV za rok 1993 a penále ze záloh roku 1993 slouží k opravám dob ped rokem 1994, oprava rozdlení plateb na NP a DP slouží pro dobu do , poízení a oprava platebního výmru (PV), nedobytné pohledávky (NEDO) a kasaní stížnosti (nabídka sankních pedpis do PV a nedobytných pohledávek, poízení titul s íslem jednacím, identifikací sankce, možnosti doplnní data doruení a vykonatelnosti), poízení a oprava splátkového režimu, poízení a oprava dan s paušální ástkou na základ protokolu finanního úadu se zadá pro stanovené roky platba paušálem, poízení a oprava insolvenního ízení zápis konkursu, likvidace a insolvence vetn data vyhlášky, usnesení o úpadku, rozhodnutí o ešení, skonení + zpsob ukonení, poízení OSV s max. píjmem pro neplacení záloh zadání max. píjmu za kalendání rok a datum, kdy OSV oznámila - OSV od tohoto data nemusí platit zálohy na pojistné až do síce edcházejícího msíci, ve kterém bude podán pehled za rok následující po roce, ve kterém OSV dosáhla maximálního vymovacího základu ze zamstnání. Navrácení nedobytných pohledávek do aktuálního stavu na kont plátce se realizují v aplikaci Nedobytné pohledávky (obsluhují útárny pojistného). Kontrola dat (kontrola správnosti vložených dat) seznam OSV s platbami v nesprávné výši, kontrola minulého roku, eplatky pojistného na DP - nesouhlasí platby na píjmovém útu, komplexní kontrola dat - eší nesrovnalosti v poadí plateb a v intervalech SV, úasti na DP a NP, eplatky NP pro roky tato funkcionalita se již nevyužívá dlužné doplatky pojistného na DP neošetené platebním výmrem výbr dle let, vymovací základ do POJ slouží pro penos msíních vymovacích základ do POJ pro správné stanovení msíního základu na NP pro výši dávky NP použije se naposledy za rok 2013, max. msíní základ NP do POJ penos limitu pro msíní základ NP platí od , soubor max. msíních základ NP do POJ - pro migraci údaj v únoru 2014, zda se bude využívat i v budoucnu, pípadn pro kontrolu, není doposud známo, Pro kontrolu zápisu nkterých údaj pedávaných do centrálních aplikací (zápis msíních základ DP, zahájení a ukonení SV) slouží pomocná aplikace OSSZClient. 18

19 Prohlížení a tisky Kartotéka Pro jednotlivé OSV prohlížení všech dostupných informací. prohlížení všech identifikaních údaj z registru, variabilní symbol, druh innosti, vznik oprávnní k SV, kontakty a ísla ú, prohlížení a tisk údaj o platbách pojistného vetn útu, ze kterého OSV platí pojistné, PV, splátkové režimy, nedobytné pohledávky, prominutí penále, údaje o insolvenci, informace o vymovacích základech v jednotlivých letech SV, o doplatcích a peplatcích na DP, o penále ze záloh a z doplatku za jednotlivé roky, o zmnách vymovacích základ, o kont pedpis, o kont pedpis a plateb a všech úetních operacích OSV, o pehledu pohledávek a vyútování jednotlivých let, o minulých registracích, úasti na DP a NP, o výplat nemocenských dávek do , o snížení msíních vymovacích základ za jednotlivá období v každém roce, o prominutém penále, o runích opravách plateb, o spolupracujících osobách, o úasti na dchodovém spoení vetn období, o dvodu pro výkon vedlejší innosti vetn období, o nároku na dchod, o druhu a poátku piznaného dchodu, o vyplacených peplatcích DP, o vyplacených dávkách NP a obdobích nemocí a PPM. Aplikace umožuje tisk všech sestav z jednotlivých výstup. Dležitým dokladem je Pehled pohledávek, pi jehož výtisku je možné zvolit, zda tisknout jen nenulové ástky a zda tisknout jméno a adresu OSV pro doruení. Stejné možnosti jsou u tisku Vyútování (viz výše). Seznam Možnost prohlížení a tisku OSV odpovídajících zadané výbrové podmínce (možnost nadefinovat libovolné množství podmínek) a tídní dle nadefinovaných požadavk. U vtšiny výbrových podmínek je možnost výbru asového období od do a dle referenta. Píklady výbru: OSV, které v zadaném období zahájily innost: všechny, neukonené, ukonené atd. OSV, kterým byl piznán dchod starobní, pedasný, invalidní, s datem výplaty v zadaném asovém období. OSV se zadanou identifikací datové schránky. OSV ukonené v zadaném období z dvodu: 8 druh ukonení innosti. OSV pevedené z jiné OSSZ. Speciální výbry Tvorba sestav, týkající se všech poízených údaj pi zadání rzných výbrových podmínek a tídní dle následn zadaných požadavk. platby pojistného na zadaný msíc, inventura plateb za rok, dluhy OSV velmi dležitá funkce sloužící pro vyhledávání OSV s pohledávkami a s nepodaným pehledem. Dle tohoto seznamu se provádí kontrola plnní povinností v oblasti pojistného, zárove slouží ke statistickým údajm, vymovací základy Pehledy výbr podaných pehled za daný kalendání rok, nepodaných pehled, tídní dle data podání, dle referenta, výbr pehled s dosažením 19

20 maximálního vymovacího základu, výbr dle: dosažení v zamstnání, z OSV, v soubhu, výbr pehled se zadaným daovým poradcem, pehled s nedosažením píjmu, OSV s opravným pehledem, zmny vymovacích základ, OSV osvobozené od placení pojistného, inventura pohledávek za rok 1993 slouží k oprav úhrad ped rokem 1993, inventura vyútování OSV rok 1994 dosud slouží pro výbr uhrazených a neuhrazených doplatk a vrácených a nevrácených peplatk za jednotlivé roky, OSV s PV a nedobytnými pohledávkami další sestavy, které umožují výbr dle data poízení PV, uhrazené nebo neuhrazené, všechny PV, bez data doruení, stornované k pravdpodobné výši pojistného, s kasaní stížností, bez data vymáhání. u nedobytných pohledávek je menší výbr podmínek, OSV se splátkovým kalendáem výbr ukonených ádn nebo pro porušení, neukonených, obojí, prh registrací OSV dle úasti na DP a NP, dle SV, OSV s pravdpodobnou výší pojistného s možností dalších výbrových podmínek, OSV hlavní a vedlejší výbr i dle druhu dvodu pro výkon vedlejší SV vetn období, OSV bez povinnosti platit zálohy v roce. OSV s dosažením maximálního vymovacího základu ze zamstnání výbr dle data doložení potvrzení, dle roku dosažení píjmu, OSV s povolením paušální dan, OSV konkurz a likvidace insolvenní ízení opt možnosti výbru, OSV s daovým poradcem plná moc výbr dle období na kdy platí plná moc, OSV s povinností platit zálohy, elektronicky podané pehledy zobrazení nezpracovaných pehled z e-podání. Statistika statistický pehled evidovaných OSV celkem, s otevenou SV, z toho hlavní a vedlejší, s povinností platit zálohy na pojistné, statistika rozmezí VZ dle jednotlivých pehled za daný kalendání rok, pohyb OSV v msících roku., statistika pehled o píjmech a výdajích za pedchozí rok. chodové pojištní, ELDP, potvrzení o registraci a dávkách tvorba a tisk potvrzení o úasti na DP, úhrad pojistného a období nemoci pro jednotlivé OSV na žádost, údaje o dobách pojištní tvorba výpisu z evidence OSV, který nahrazuje evidenní list DP - ikládá se z žádosti o dchod, k opravám vymovacích základ pro centrální databázi nárokových podklad, kontroly pro ELDP nevyužívá se od roku 2009, edstihové ízení - pehled OSV, které budou mít v zadaném roce nárok na starobní dchod nevyužívá se od roku 2004, ehled o píjmech a výdajích podaný po žádosti o dchod dležitá funkcionalita sloužící pro kontrolu a pro vasné plnní oznamovací povinnosti OSSZ o vymovacím základu po podání ehledu OSV za rok, který pedchází roku piznání dchodu (sestava), chodci s vtším výdlkem dležitá funkcionalita sloužící pro kontrolu a pro vasné plnní oznamovací povinnosti OSSZ všech OSV s výdlkem zakládající úast na DP pi pobírání edasného starobního dchodu sleduje výdlek, který založil úast na pojištní; druhá funkcionalita - výdlek vyšší než dvojnásobek životního minima se od roku 2003 již nesleduje, potvrzení o registraci a dávkách tvorba potvrzení konkrétní OSV pro úad práce, obsahuje výkon SV od - do, úast na DP, úast na NP, VZ z naposledy podaného pehledu, jestliže zasahuje do rozhodného období, rovnž úhradu splatných záloh. Ped potvrzením aplikace vyhodnotí, zda je i není dluh na pojistném, zda byla podaná pihláška k DP na kalendání rok, za který ješt nebyl podán pehled, potvrzení o daovém základu vybrané OSV za daný kalendání rok, které si vyžadují kontaktní pracovišt úadu práce. 20

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky íloha. 1 k Rámcové smlouv Specifikace pedmtu plnní a technické požadavky Obsah 1 Úvod... 3 2 Pedmt plnní... 4 2.1 Lokální aplikace APV LOK... 4 2.1.1 Popis aplikace... 4 2.1.2 Použité technologie... 7

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky íloha. 1 k Rámcové smlouv Specifikace pedmtu plnní a technické požadavky Obsah 1 Úvod... 3 2 Pedmt veejné zakázky... 4 2.1 Dokumentace APV POJ... 5 2.2 Popis modul APV POJ... 5 2.3 Standardy IKT SSZ...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více