ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH"

Transkript

1 SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I Pracovnprávní podmínky pracovník Zvyšování kvalifikace Dovolená na zotavenou Platové nároky a ostatní penžitá plnní...3 ást II Pracovní cesta Cestovní náhrady...9 ást III Obecná a závrená ustanovení...10

2 Smrnice. 1/2015 SPŠ stavební, eské Budjovice ÁST I. 1 PRACOVNPRÁVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍK Týdenní pracovní doba pedagogických pracovník je 40 hodin týdn. Rozvržení týdenní pracovní doby je stanoveno takto: pondlí až tvrtek : 7:45 12:15 12:45 16:45 pátek : 7:45 12:15 12:45 14:15 V dob od 12:15 do 12:45 je pestávka na obd. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti nejpozdji 10 minut ped zahájením výuky dle rozvrhu pracovníka. V pracovní dny, kdy neprobíhá vyuování a pracovníci neerpají ádnou dovolenou, nebo studijní volno, mohou pedagogití pracovníci vykonávat práce spojené s pípravou na vyuování mimo školní budovu. Pracovní doba nepedagogických pracovník je 40 hodin týdn a je stanovena editelem školy individuáln podle provozních poteb školy. 2 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Zamstnavatel umožní pracovníkm zvyšování nebo rozšiování své kvalifikace. Podmínkou pro zahájení studia je, že zamstnavatel vyslovil se studiem edem souhlas. Zamstnavatel poskytne tmto studujícím pi zamstnání pracovní volno bez náhrady mzdy nejvýše v rozsahu 5 pracovních dn za školní rok, pokud o to pracovník požádá. V tomto pípad si bude pracovník sám hradit za tyto dny zdravotní pojištní. 3 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Pro sestavení rozvrhu erpání dovolených platí tyto zásady: Pedagogití pracovníci erpají dovolenou zejména v dob prázdnin. V individuálních a odvodnných pípadech však mže být dovolená pedagogických pracovník rozdlena a vybírána ve více než jednom období na základ vzájemné dohody mezi píslušným zamstnancem a editelem školy, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Nepedagogití pracovníci si vybírají hlavní ást své dovolené v dob hlavních prázdnin. Zbývající ást dovolené mohou erpat zejména v období dalších prázdnin. Nemohl-li zamstnanec vyerpat dovolenou do konce kalendáního roku z dvodu pekážek v práci na stran zamstnance nebo z naléhavých provozních dvod, je teba ji doerpat do 30. dubna následujícího roku. Na žádost pracovníka mže editel školy poskytnout neplacené volno, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Zdravotní pojištní za tyto dny si hradí zamstnanec v plné výši. Dobu erpání volna k dalšímu vzdlávání v rozsahu 12 pracovních dn ve školním roce urí editel školy pednostn na dny, kdy ve škole neprobíhá výuka nebo vyuujícímu v daný den výuka odpadla (neuskutenila se). Strana 2

3 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 1/ PLATOVÉ NÁROKY A OSTATNÍ PENŽITÁ PLNNÍ 4.1 Urení platu Plat zamstnanci školy uruje editel školy podle platných pedpis, zejména dle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a naízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní. editel školy stanoví plat zamstnanci tak, aby plat nebo odmna z dohod nebyla nižší než minimální mzda. Do platu se pro tento úel nezahrnuje plat za práci esas, píplatek za práci ve svátek, za noní práci, za práci ve ztíženém prostedí a za práci v sobotu a v nedli. Plat editeli školy uruje zizovatel. 4.2 Kvalifikaní pedpoklady Kvalifikaní pedpoklady vzdlání pro výkon prací v jednotlivých tídách je dán zejména: zákonem. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znní, hlava II vyhláškou. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, v platném znní naízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní 4.3 Zaazení zamstnance do platové tídy a do platového stupn ZAZENÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉ TÍDY Zaazení zamstnance do platové tídy se provádí podle platných pedpis, s využitím Naízení vlády. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných službách a správ, v platném znní. Zamstnavatel uveejní dležité platné pedpisy pro zaazování zamstnanc do platových tíd a platových stup v poítaové síti školy. Zamstnavatel zaadí zamstnance do platové tídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouv a v jeho mezích na nm požadovaných nejnárojších pracích. Zamstnavatel zaadí vedoucí zamstnance do platové ídy podle nejnárojších prací, jejichž výkon ídí nebo které vykonává. Pokud není požadovaná práce v katalogu prací uvedena, zaadí zamstnavatel zamstnance do platové tídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty píklady porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovdnosti a namáhavosti. Zamstnavatel zaadí zamstnance do píslušné platové tídy, pokud pro výkon práce zaazené v této tíd spluje potebné vzdlání. ZAZOVÁNÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉHO STUPN Zaazování zamstnance do platového stupn se provádí podle platných edpis. Strana 3

4 Smrnice. 1/2015 SPŠ stavební, eské Budjovice Zamstnavatel zaadí zamstnance do platového stupn podle délky zapoitatelné praxe. Do této doby se zahrnuje doba dosažené praxe, doba pée o dít, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a doba výkonu civilní služby. V plném rozsahu zapote zamstnavatel zamstnanci dobu praxe v oboru zcela odpovídající požadované práci. V rozsahu nejvýše 2/3 bude zapotena doba jiné praxe v závislosti na míe její využitelnosti pro výkon požadované práce. Pro pracovní zaazení uklízeka bude platový tarif uren zvláštním zpsobem, v rámci rozptí platových tarif stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupe 2. tídy. Nejnižší zaazení bude od 7. platového stupn. Platový tarif ve vyšším platovém stupni mže zamstnanci náležet nejdíve od prvého dne kalendáního msíce, ve kterém dosáhl zapoitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupn pro postup do nejbližšího vyššího platového stupn. POSTUP PI ZAAZOVÁNÍ ZAMSTNANC DO PLATOVÝCH TÍD A PLATOVÝCH STUP i uzavírání pracovní smlouvy s nov pijímaným zamstnancem pedloží tento zamstnavateli doklady potvrzující dosažený stupe, zamení a obor vzdlání. Dále estné prohlášení dokumentující prh pedchozích zamstnání vetn pracovního zaazení. Uvedení nepravdivých údaj v estném prohlášení bude ze strany zamstnavatele považováno za zvláš hrubé porušení povinností vyplývajících z právních pedpis vztahujících se k práci vykonávané zamstnancem se všemi z toho plynoucími dsledky. Na základ získaných údaj urí zamstnavatel tídu a platový stupe vetn jim odpovídajícího platového tarifu. Zamstnanec obdrží od zamstnavatele potvrzení o dosažené platové tíd, o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu ve form platového výmru. 4.4 Nárokové složky platu PÍPLATEK ZA VEDENÍ Vedoucímu zamstnanci školy písluší píplatek za vedení, a to podle stupn ízení a náronosti ídící práce, v souladu s obecn platnými pedpisy. íplatek za vedení editeli školy uruje zizovatel. PÍPLATEK ZA NONÍ PRÁCI Zamstnanci písluší za hodinu noní práce píplatek ve výši 20 % prrného hodinového výdlku. Noní práce trvá od hod. do 6.00 hod. Noní práci musí vždy zamstnanci naídit editel školy. PÍPLATEK ZA PRÁCI V SOBOTU A V NEDLI Zamstnanci písluší za hodinu práce v sobotu nebo v nedli píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku. Práci v sobotu a v nedli musí zamstnanci naídit editel školy. PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI PESAS Za hodinu práce pesas písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku pipadající na 1 hodinu práce bez práce pesas v kalendáním msíci, ve kterém práci pesas koná, a píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku, a jde-li o dny nepetržitého odpoinku v týdnu, Strana 4

5 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 1/2015 íplatek ve výši 50 % prrného hodinového výdlku, pokud se zamstnavatel se zamstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci esas. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li zamstnavatel zamstnanci náhradní volno v dob 3 po sob jdoucích kalendáních msíc po výkonu práce pesas nebo v jinak dohodnuté dob, písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku a píplatek podle pedchozího odstavce. Práci pesas musí zamstnanci naídit editel školy. ZVLÁŠTNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimoádnou neuropsychickou zátží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, písluší zvláštní píplatek. Zvláštní píplatek se ídí platnými pedpisy. Za výkon pímé pedagogické innosti spojené s výkonem práce tídního uitele ve tíd denního studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 1.000,- K/msíc s výkonem práce tídního uitele u dálkového studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 400,- K/msíc PÍPLATEK ZA ROZDLENOU SMNU Zamstnanci, který pracuje ve smnách rozdlených na 2 nebo více ástí, ísluší píplatek ve výši 30 % prrného hodinového výdlku za každou takto rozdlenou smnu. Rozdlenou smnou se rozumí smna, ve které souvislé perušení práce nebo jejich souhrn iní alespo 2 hodiny. PÍPLATEK ZA PÍMOU PEDAGOGICKOU INNOST NAD STANOVENÝ ROZSAH Pedagogickému pracovníkovi písluší za hodinu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické innosti nebo pímé pedagogickopsychologické innosti vykonávané pímým psobením na vzdlávaného, kterým uskuteuje výchovu a vzdlávání na základ zvláštního školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený editelem školy, podle zvláštního právního edpisu, píplatek ve výši dvojnásobku prrného hodinového výdlku. Týdenní rozsah hodin pímé pedagogické innosti stanoví editel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyuování nebo na pololetí školního vyuování. editel školy mže naídit pedagogickému pracovníkovi konání pímé pedagogické innosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdn, další hodiny s ním mže dohodnout. ímou pedagogickou inností nad stanovený rozsah je i pímá pedagogická innost pi zastupování nepítomného pedagogického pracovníka. Výše píplatku se vypote z prru posledního rozhodného období tj. z prru na dovolenou za pedchozí tvrtletí daného roku. Píplatek se vztahuje i na ídící pracovníky editele a zástupce editele školy. Strana 5

6 Smrnice. 1/2015 SPŠ stavební, eské Budjovice PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI VE SVÁTEK Zamstnanci, který nepracoval proto, že svátek pipadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne editel školy zamstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozdji do konce tetího kalendáního síce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dob. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. editel školy se mže se zamstnancem dohodnout na poskytnutí píplatku ve výši prrného hodinového výdlku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna. 4.5 Nenárokové složky platu Celková ástka, která je v rozpotu urena na nenárokové složky platu, je rozdlena na dv (pibližn stejné) ásti na ást urenou pro osobní píplatky a ást urenou na odmny. OSOBNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který dlouhodob dosahuje velmi dobrých pracovních výsledk nebo plní vtší rozsah pracovních úkol než ostatní zamstnanci 1, mže editel školy poskytovat osobní píplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupn v platové tíd, do které je zamstnanec zaazen. Osobní píplatek mže zamstnanec získat nejdíve po tech msících od vzniku pracovního pomru. Osobní píplatek mže být poskytnut na základ hodnocení zamstnance, které je provádno zpravidla 2x ro, a to obvykle k 1. záí a k 1. beznu. Hodnocení zamstnanc provádí pímí nadízení zamstnanc 2 a vypracované hodnocení pedávají editeli školy jako podklad pro stanovení výše osobního píplatku. Výše osobních píplatk pro zamstnance školy je stanovena editelem školy na základ posouzení kvality dosahovaných pracovních výsledk. Hodnocení zamstnanc je provádno na základ zejména tchto hlavních dlouhodobých kritérií: kontrolní a hospitaní innost, rozbory provrek a standardizovaných test, sledování dlouhodobého plnní úkol vyplývajících z pracovních náplní, pracovního ádu a dalších vnitních pedpis. aktivní pístup k výuce, využívání moderních didaktických technik a prostedk, organizace výuky ve skupinách pedm a jednotlivých roník, ovování a využívání nových metod a forem práce, které pozitivn ovlivují efektivitu vyuovacího procesu, íprava studijních materiál 1 tj. zejména lenové vedení školy a pedsedové pedmtových komisí 2 Pímí nadízení pedagogických pracovník jsou pedsedové pedmtových komisí, pro edsedy pedmtových komisí jsou to lenové vedení školy; pro nepedagogické pracovníky jsou to lenové vedení školy. Strana 6

7 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 1/2015 výsledky pijímacích ízení na školy, výsledky prezentace žák v odborných soutžích, dlouhodobá stabilizace žákovského kolektivu, nadstandardní hodnocení na základ výsledk kontrolní innosti ŠI, nadstandardní práce s vtším potem problémových žák ve tíd, íprava žák na pijímací zkoušky, píprava žák na odborné soutže (zejména nadregionální a republikové), zapojení do rzných celostátních a regionálních projekt, které pinášejí škole prospch, nadstandardní formy dalšího vzdlávání pracovník, ízení pedagogické praxe. Pro posouzení kvality práce nepedagogických pracovník jsou využívána zejména tato kritéria: kvalita odvádné práce na sveném úseku hodnotí se zejména dlouhodobé výsledky práce, která se promítá do prezentace školy na veejnosti a vytváení kvalitního image školy, kvalitní plnní úkol, podíl na zajišování akcí školy, kvalitní plnní vtšího rozsahu pracovních úkol, které nelze zhodnotit jinou formou. ODMNA Za úspšné splnní mimoádného nebo zvláš významného pracovního úkolu že editel školy poskytnout zamstnanci odmnu. Odmny se vyplácejí zpravidla 4x ro, obvykle v záí, v listopadu, v únoru a v ervnu. ODMNA ZA VÝZNAMNÁ VÝROÍ A POSKYTNUTÍ POMOCI editel školy mže poskytnout zamstnanci odmnu i prvním skonení pracovního pomru po piznání invalidního dchodu 3. stupn nebo po nabytí nároku na starobní dchod ve výši 3.000,- K (musí být ukonen pracovní pomr) za poskytnutí pomoci pi pedcházení požárm nebo pi živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraování jejich následk nebo pi jiných mimoádných událostech, pi nichž mže být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Výše této odmny stanoví editel individuáln. 4.6 Platový výmr Zamstnavatel je povinen vydat zamstnanci v den nástupu do práce a vždy, když dojde ke zm kterékoliv složky platu, platový výmr, který musí být písemný. V platovém výmru je zamstnavatel povinen uvést údaje o platové tíd a platovém stupni, do nichž je zamstnanec zaazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravideln msí poskytovaných složek platu. Dojde-li ke zm výše které složky platu uvedené v platovém výmru, je editel školy povinen tuto skutenost zamstnanci písemn oznámit vetn uvedení dvod, a to nejpozdji v den, kdy zmna nabývá úinnosti. editeli školy vydává platový výmr zizovatel. Strana 7

8 Smrnice. 1/2015 SPŠ stavební, eské Budjovice 4.7 Odmna z dohod Výše odmny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohod o provedení práce nebo v dohod o pracovní innosti. 4.8 Pravidelný termín a místo výplaty, splatnost platu Platy a odmny jsou splatné po vykonání práce, a to v pravidelný termín výplaty platu, který je nejpozdji 9. den v kalendáním msíci následujícím po msíci, ve kterém vzniklo zamstnanci právo na plat nebo nkterou jejich složku. Plat se vyplácí v pracovní dob a na pracovišti. Nemže-li se zamstnanec dostavit k výplat z vážných dvod, zašle mu zamstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty na svj náklad a nebezpeí. Na žádost zamstnance je zamstnavatel povinen pi výplat platu poukázat ástku urenou zamstnancem na svj náklad a nebezpeí na jeden úet zamstnance u banky nebo spoitelního i úvrního družstva, a to tak, aby ástka byla odepsána z útu školy nejpozdji 7. dne msíce. i msíním vyútování platu je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu nebo mzdy a o provedených srážkách. Na žádost zamstnance pedloží zamstnavatel doklady, na jejichž základ plat vypoetl. Tato splatnost o výplat platí také pro splatnost a výplatu odmny z dohody, odmny za pracovní pohotovost a náhrady platu. Je-li sjednána jednorázová splatnost odmny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zamstnavatel odmnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokonení a odevzdání práce. Škola vyplatí zamstnanci ped nastoupením dovolené plat splatný bhem dovolené, pipadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zamstnancem nedohodne jinak. i skonení pracovního pomru vyplatí zamstnavatel zamstnanci na jeho žádost plat za msíní období, na které mu vzniklo právo, a to v den skonení pracovního pomru nebo v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skonení pracovního pomru. 4.9 Srážky z platu Zamstnavatel je oprávnn srazit zamstnanci da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní, zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zamstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splnny podmínky pro piznání této mzdy nebo platu, nevyútovanou zálohu na cestovní náhrady, popípad jiné nevyútované zálohy poskytnuté zamstnanci k plnní jeho pracovních úkol, náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zamstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle 192, na niž zamstnanci právo nevzniklo, Strana 8

9 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 1/2015 výkon rozhodnutí (exekuce) naízených soudem, soudním exekutorem, správcem dan, orgánem správního úadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku Pracovní smlouva Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, který má zamstnanec pro zamstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, den nástupu do práce. Zamstnavatel je povinen uzavít pracovní smlouvu písemn. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci. ÁST II. 5 PRACOVNÍ CESTA Pracovní cestu naizuje zamstnanci editel školy, v nepítomnosti jeho zástupce. S vysláním na pracovní cestu musí zamstnanec vyslovit souhlas. ed zahájením pracovní cesty je nutno vyplnit formulá cestovní píkaz. 6 CESTOVNÍ NÁHRADY Náhradu jízdních výdaj, výdaj na ubytování a nutné vedlejší výdaje poskytne zamstnavatel zamstnanci v prokázané výši. Pokud zamstnanec použije se souhlasem zamstnavatele jiný hromadný dopravní prostedek, než mu byl prvotn uren, písluší zamstnanci podle 157 odst. 2 zákoníku práce náhrada jízdních výdaj ve výši ceny jízdného ureným prostedkem hromadné dopravy, a to i v pípad, že zamstnanec pedložil doklad o cen jízdného dopravním prostedkem, který skute použil. 6.1 Stravné Tuzemské pracovní cesty Doba trvání pracovní cesty Stravné (nárok) Krácení za každé poskytnuté jídlo 5-12 hod. 70,- K 70% tj. 49,- K nad 12 hod. do 18 hod. 110,- K 35% tj. 39,- K nad 18 hod. 168,- K 25% tj. 42,- K Zahraniní pracovní cesty 1 12 hod. 1/3 zákl. sazby 70% hod. 2/3 zákl. sazby 35% nad 18 hod. 100 % základ. sazby 25% Strana 9

10 Smrnice. 1/2015 SPŠ stavební, eské Budjovice 6.2 Kapesné Kapesné nebude poskytováno. 6.3 Použití soukromého vozidla Souhlas s použitím soukromého vozidla vydává pouze editel školy. Použité vozidlo musí být havarijn pojištné a musí mít platnou technickou prohlídku. Zamstnanec musí ped jízdou podepsat prohlášení o seznámení se s bezpenostními a provozními pedpisy a s obsluhou vozidla. Základní náhrada za l km jízdy se ídí vyhláškou, pro rok 2015 iní K 3,70. Spoteba PHM bude vypoítána na základ údaj o spoteb uvedené v technickém prkazu, který je zamstnanec povinen pedložit a cena PHM bude prokázána dokladem o nákupu. Pokud nebude tento doložen, použije zamstnavatel pro urení výše náhrady prrnou cenu stanovenou provádcím právním pedpisem. Výše prrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2015 iní: - 35,90 K u benzínu automobilového 95 oktan - 38,30 K u benzinu automobilového 98 oktan - 36,10 K u nafty Zamstnavatel neodpovídá zamstnanci za škodu na dopravním prostedku, kterého použil bez souhlasu zamstnavatele ( 265 odst. 3 zákoníku práce). 6.4 Záloha Zamstnavatel je povinen poskytnout zamstnanci zútovatelnou zálohu, pokud se se zamstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Tato dohoda mže být i ústní. Zamstnanec je povinen do 10 pracovních dn doložit potebné doklady, provést vyútování pracovní cesty a podat zprávu o výsledcích pracovní cesty. Na zahraniní pracovní cestu poskytne zamstnavatel zamstnanci zálohu v eské m, též vyútování se provede v K. Pro pepoet výše nároku zamstnance na cestovní náhrady vzniklé pi zahraniní pracovní cest se použije kurz vyhlášený NB, platný v den poskytnutí zálohy. V pípad neposkytnutí zálohy se použije kurz NB platný v den nástupu na zahraniní pracovní cestu. ÁST III. 1. Smrnice. 01/2014 se ruší. OBECNÁ A ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 2. Tato smrnice se vydává na dobu neuritou a mže být mna íslovanými dodatky ke smrnici nebo novým vydáním této smrnice. V eských Budjovicích 1. ledna 2015 RNDr. Vladimír Kostka editel školy Strana 10

11 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 1/2015 Strana 11

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více