Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG"

Transkript

1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám Katedry sciální gegrafie a reginálníh rzvje (dále jen katedra), jak infrmační základna pr zpracvání kvalifikačních/diplmvých prací (tj. práce, za kteru bdržíte diplm, ať již bakalářský či magisterský) a průběhu státních závěrečných zkušek. Manuál je prvázán na základní nrmy, jak univerzitní, tak celstátní, určující frmální náležitsti prací a je dplněn specifické pžadavky katedry. Manuál aktualizujeme v případě, kdy djde ke změně univerzitních, fakultních či celstátních předpisů. Tat verze manuálu vychází ze směrnice rektra 147/2010 a směrnice děkanky 2010/04. Charakter diplmvých prací: Témata diplmvých prací navazují zejména na pririty výzkumu na Katedře a t ve třech blastech: (1) v sciální gegrafii a reginálním rzvji, (2) plitické a kulturní gegrafii a (2) didaktice gegrafie. Tématicky by práce měla reflektvat příslušnst ke katedře gegrafie a tudíž by měl být kladem důraz na prstrvý aspekt zkumané prblematiky. Téma si vybírejte pdle Vašeh studijníh bru, v případě nejasnsti zařazení tématu kntaktujte svéh studijníh pradce. Bakalářská a magisterská práce se d sebe liší zejména pužitu metdu a hlubku zpracvání. Bakalářské: cíl práce má prkázat Vaši schpnst samstatně pracvat se sekundárními zdrji infrmací, lgicky a přehledně zpracvat zadané téma, ddržvat etiku vědecké práce. Můžete si také zvlit prakticku ukázku získaných kmpetencí (např. tématický atlas menšíh rzsahu neb příprava k empirickému výzkumu pkračujícímu v magisterské práci, apd.). Z hlediska pužité metdy: analýza sekundárních zdrjů (lehce dstupná data), kmpilace, případvá studie, ppis, příprava empirickéh výzkumu (ne jeh prvedení!!), terénní výzkum nebtrusivní, tématické atlasy menšíh rzsahu. Magisterské: cíl k výše uvedenému u charakteristiky bakalářské práce má navíc magisterská práce prkázat zejména Vaši schpnst kritickéh myšlení, schpnst zařadit zkumanu prblematiku d širšíh teretickéh či nrmativníh rámce. Z hlediska pužité metdy: kmpilace (ze zahraničních, těžk dstupných zdrjů, z více jazyků), realizace empirickéh výzkumu, terénní výzkum btrusivní, interpretace analýzy sekundárních zdrjů, Best practice (nrmativní) Obecně musí být diplmvá práce jasně a lgicky strukturvána, mít explicitně definvány cíle a ppsány metdy pužité při jejím zpracvávání. Zadávání diplmvých prací: 1

2 Katedra vypisuje témata diplmvých prací vždy na začátku zimníh semestru. Téma si vybíráte z dané nabídky prstřednictvím databáze DIPL2 (cesta: Prtál - Infrmační systémy Databáze VŠKP Mje VŠKP Výběr tématu VŠKP z nevybraných; Témata jsu přístupná zpravidla d plviny října), neb můžete, v jedinělých případech, přijít s tématem vlastním a kntaktujete s jeh návrhem pracvníka katedry pdle dbrnéh zaměření. Vyučující však není pvinen Vámi navržené téma přijmut, případně Vás může dkázat na v dané blasti kmpetentnějšíh člena katedry. Stejně tak Vás může vyučující dmítnut z kapacitních důvdů. V případě, kdy nenaleznete veducíh práce sami, brátíte se na veducíh katedry, který Vám veducíh práce, případně i téma, přidělí. Práce může být vedena také dbrníkem, který není členem katedry, avšak puze s předchzím suhlasem veducíh katedry. Téma může být v průběhu řešení upřesňván, všem jen se suhlasem veducíh práce. Změna tématu je mžná puze nvým zadáním frmu zpplatněné žádsti. Katedra nehradí žádné náklady spjené s přípravu a realizací, vedením či knzultacemi práce (vede-li či knzultuje-li práci externista). Výjimku mhu tvřit náklady hrazené z grantvých prstředků, stane-li se práce sučástí řešení grantem pdprvanéh výzkumnéh prjektu (rzhdnutí je pak plně v kmpetenci řešitele grantvéh prjektu). Důležitá data pr výběr a zadání tématu naleznete v každrčně aktualizvaném harmngramu akademickéh rku. Semináře k diplmvým pracím: Diplmvu práci zpracváváte v sučinnsti s veducím práce, se kterým si dhdnete pravidelné knzultace a časvý harmngram zpracvání jedntlivých částí. V případě bakalářskéh studia si zapisujete zpravidla v závěrečném semestru studia tzv. bakalářský seminář (KSG/BAKSE). Tent seminář je nerzvrhvaný a jeh náplní jsu knzultace s veducím práce. Zápčet Vám udělí veducí práce za průběžnu činnst a aktivní přístup ke zpracvání bakalářské práce. Pkud jste studenti navazujícíh magisterskéh studia, zapisujete si diplmvé semináře dva (zkratky seminářů se liší pdle brů na katedře a jsu uvedeny ve vašem studijním plánu). První diplmvý seminář si zpravidla zapisujete v třetím semestru studia. Tent seminář má blkvý charakter s pvinnu účastí a kná se puze v zimním semestru. V průběhu dvu až tří blků prezentujete před statními studenty a členy katedry nejprve prjekt (cíl, hyptézy, metdy) magisterské práce a následně pkrk v jejím zpracvávání. Zápčet uděluje garant diplmvéh semináře za účast a kvalitně zpracvané výše uvedené prezentace. 2

3 Druhý diplmvý seminář si zapisujete v semestru, kdy hdláte devzdat diplmvu práci, a zápčet Vám uděluje veducí práce za průběžnu činnst a aktivní přístup ke zpracvání magisterské práce. Odevzdání diplmvých prací: Diplmvé práce se devzdávají na sekretariátě katedry v elektrnické pdbě v pdf na CD a zárveň ve dvu tištěných vyhtveních (stačí v kružkvé vazbě). CD musí být značen jménem a příjmením, sbním číslem a názvem práce a vlžen d vlepené kapsy na zadní straně bu výtisků. P bhajbě bude jeden výtisk vrácen studentvi. Termín devzdání prací stanvuje katedra každrčně v suladu s harmngramem akademickéh rku a je nutn bezpdmínečně ddržet nejen stanvený den, ale i hdinu. Práce se všemi náležitstmi se devzdávají puze sekretářce katedry, ve všech termínech d 14:00 hd. Pdmínky devzdání jsu pr všechny studenty stejné, nežádejte prt individuální prdlužení termínu devzdání práce a nenechávejte devzdání na pslední chvíli (může vám ujet autbus, můžete zaspat, můžete mít rdinné prblémy, atd.). Z důvdů rvnéh přístupu ke studentům nelze v žádném případě přijmut práce devzdané p stanveném termínu. Nezapmeňte, že musíte před devzdáním fyzických výtisků práce na katedře vlžit definitivní verzi práce ve frmátu pdf d Dipl 2. Při devzdání práce na sekretariátě bude přítmnst elektrnické verze práce v Dipl2 zkntrlvána. Bez elektrnické verze práce v Dipl2 nebudete mci být připuštěni k bhajbě a nebudu přijaty ani fyzické výtisky vaší práce. Práce nebude rvněž přijata, nebsahuje-li všechny náležitsti: Elektrnická verze práce nahraná v Dipl2 2 x vytištěná práce plus 2 x CD v kapsičce vlepené na zadní straně práce Předepsaný rzsah práce vyjádřený rzmezím pčtu slv (viz níže) Titulní list (viz směrnice rektra č. 147/2010 a šablna na Prtále v sekci DIPL2 Pkyny pr vypracvání) Zadání práce - všívá se d prací (bdržíte na sekretriátě p předlžení pdkladu pr zadání BP, DP s pdpisem veducíh práce, nenechávejte vyzvednutí tht zadání na pslední chvíli musíte jej stihnut svázat d fyzickéh výtisku práce) Výpis z databáze závěrečných prací - vkládá se vlně. Čestné prhlášení, že jste na práci pracvali samstatně a všechny prameny řádně citujete. Čestné prhlášení tm, že práce, kteru fyzicky devzdáváte na sekretariátě, se 100% shduje s elektrnicku verzí práce nahranu 3

4 d Diplu2. Tt prhlášení se generuje z Dipl2 a všívá se práce. Obě čestná prhlášení musejí být vlastnručně pdepsána. Stručná antace (v české a anglické verzi) shrnující základní infrmaci bsahu práce a jejich zjištěních (v rzsahu minimálně 15 a maximálně 20 řádků), (pět viz šablna) Seznam tabulek, grafů, brázků a map s dkazem na strany, kde se vyskytují (pkud je text bsahuje). Bibligrafie - úplná a správně vedená (viz dále), bsahující všechny citvané prameny a prameny, na které diplmvá práce dkazuje. Odděleně d supisu citvané literatury může práce přinést bibligrafii zpracvaných autrů, systematicky utříděnu bibligrafii k danému tématu, seznam excerpvaných časpisů, webvých stránek apd. Obsah práce, který musí být úplný s uvedením pčátečních stránek kapitl a subkapitl, zařazený na pčátku práce. Seznam přílh - pkud přílhy tvří zvláštní, samstatně svázaný díl práce, je jejich seznam sučástí nejen tht dílu, ale musí být uveden i v bsahu práce. Seznam pužitých zdrjů Seznam pužitých symblů (zkratek) Seznam brázků Seznam tabulek Frma diplmvých prací: Standardní rzsah bakalářské práce je slv. Standardní rzsah magisterské diplmvé práce je slv. Uvedené pčty se týkají základníh textu, včetně pznámek pd čaru, ale bez bsahu, rejstříku, seznamu literatury, antací a přílh. Přílhy pak zpravidla nesmí mít více než 1/3 stránek základníh textu (knzultujte s veducím práce). Skutečný pčet slv se v práci uvádí tužku v pravém dlním rhu tištěné verze práce na straně s bsahem práce (bude kntrlván). Neddržení rzsahu práce, jak směrem pd, tak i nad daný limit, má za důsledek nepřijetí práce z frmálních důvdů. Diplmvá práce musí vyhvvat nejen standardům kladeným na dbrnst práce, ale i z hlediska grafické úpravy a jazykvé kultury - čeština musí dpvídat sučasné jazykvé nrmě: hrubé pravpisné, gramatické či stylistické chyby diskvalifikují práci bez hledu na její bsahvu hdntu. Nedpručuje se živvat text různými bnmty, sbními vyznáními, irnickým tónem apd. Práce musí být psána na pčítači ve standardním textvém editru a tištěna p jedné či bu stranách bíléh či recyklvanéh papíru frmátu A4, řádkváním 1,5 a písmem Times New Rman v základním textu veliksti 12 bdů. Texty druhéh řádu (vysvětlení, histrické exkurzy ap.) se píší řádkváním 1 a velikstí písma 10 bdů. Všechny strany práce musejí být průběžně číslvány d první fyzické strany práce, ale čísla se 4

5 začínají uvádět až d úvdu práce. Nastavte kraje stránek v základním textu pdle následujících údajů (předpkládá se zde číslvání stránek v záhlaví textu): dlní, levý a pravý kraj 2,5 cm; hrní kraj 3 cm, u hřbetu 1,5 cm; v případě číslvání v zápatí textu bude hrní kraj 3 cm a dlní kraj 2,5 cm). Pznámky k textu zařazujte pd čáru na knci příslušné strany textu (píší se hustším "řádkváním jedna" a menším písmem než základní text - standardně 10 bdů). Odkazy na pznámky jsu značeny arabskými číslicemi nadsazenými nad text (hrní index) a jsu průběžně číslvány d pčátku v celém textu. D textu pznámek nelze umisťvat tabulky a grafy. Označvání tabulek, grafů, brázků, schémat a map musí být v celé práci jedntné. Mají své vlastní číslvání a číslují se buď průběžně (čísla musejí na sebe navazvat), aneb v desetinném systému (jsu-li v něm číslvány kapitly). Musejí mít nadpis, který je značuje tak, aby byly srzumitelné a úplné bez hledu na statní text práce. Mhu být zařazeny přím v textu neb jak samstatná přílha za textem práce (ne však za jedntlivými kapitlami). Pkud jsu zařazeny na knci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden dkaz na přílhu a na jejich název a přadvé čísl. Pkud jsu převzaty, musejí mít standardním způsbem citvaný zdrj (viz dále příklady citací), který musí být zařazen i v pužité literatuře. Frekvenční a kntingenční tabulky uvádějí vždy relativní i abslutní četnsti. Musejí být srzumitelné i nešklenému čtenáři (musí být jasn, kde je 100). U brázků a schémat, které jsu výsledkem některé ze statistických technik musí tat technika uvedena (například faktrvá analýza, krespndenční analýza - metda LINDA, path analýza, shlukvá analýza, multivariační škálvání ap.). Všechny sučásti pužité mapy musejí být vždy dbře čitelné. Pkud by mapa vytištěná na standardním frmátu diplmvé práce (viz nastavení krajů stránek) nesplňvala pdmínku čitelnsti, musí být vytištěna zvlášť na větším frmátu a přilžena jak přílha. Mapa musí bsahvat název, měřítk, legendu a dkaz na pramen dkud byla získána. Ppis mapy, název a legenda musí být v češtině. Pkud sami mapu vytváříte, je vhdné uvádět další náležitsti jak je směrvá růžice, jmén autra a verze sftwaru ve kterém byla mapa zpracvána. Jak nepřijatelné se jeví mapy s nízku kvalitu rzlišení (většinu stažené z Internetu), jenž nesplňují základní pdmínku čitelnsti a nejsu svým bsahem vztaženy k danému tématu řešenému v práci! V případě empirickéh výzkumu musíte zajistit mžnst přístupu k datům (přepisy či nahrávky rzhvrů, vyplněné dtazníky, atd.). Citace se řídí bvyklými pravidly a etiku vědecké práce (citace i parafráze textu se přiznávají). V případě psání pasáží, které nebudu citvány, práce nebude přijata a jednání bude pvažván za velmi hrubé prušení akademické etiky, z čehž budu vyvzeny patřičné důsledky (zaslání stížnsti na disciplinární 5

6 kmisi fakulty a mžnst vylučení ze studia). V případě pisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být dslvná citace uvedena v uvzvkách a bibligrafický dkaz na pramen bsahující: příjmení autra či editra kapitálkami (nejsu-li uvedeni, pak první slv názvu práce s třemi tečkami), rk vydání a p čárce strana práce dkud byla citace převzata tent dkaz se uvede v pznámce pd čaru. Například: Hampl tvrdí, že vědecké pznání směřuje k vytváření teretických systémů 1 ; neb: Setkáváme se i s názrem, že terii můžeme chápat i jak prtipól empirickéh 2. V případě dkazu na becnu myšlenku převzatu z jinéh díla se uvádí pramen bez čísla strany (například: Jedním z významných jevů sučasnéh reginálníh rzvje v ČR je narůstající kncentrace prgresivních výrbních služeb d největších center sídlení 3. Někdy je v práci ptřeba uvést dkaz na důležitu práci, kteru student sice sbně nečetl, ale našel na ni dkaz v jiné publikaci. V tmt případě bude citace vypadat následvně: Vyskytují se i názry, že dkud nebude prkázán, že individuální chvání v prstru je silně spjat s jeh percepcí prstředí, behavirální gegrafie se nemůže stát základním kamenem becné terie prstrvéh chvání. 4. Při bsáhlejší citaci (nad čtyři řádky) lze citát psát užším řádkváním a dsadit h. 1 HAMPL 1996, s HAMPL 1996, s BLAŽEK CADWALLADER 1975, cit. In DRBOHLAV 1993, s. 33 6

7 Pkyny k sestavení seznamu zdrjů: pkyny byly zpracvány v suladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO ( ) Za textem je zařazen strukturvaný a abecedně seřazený supis zdrjů. D struktury supisu nezařazujte kategrii Internetvé zdrje. Není mžn uvést Wikipedii jak zdrj infrmací vzhledem k prblematičnsti evaluace tht zdrje. Prameny bez autra či editra se zařazují abecedně pdle prvníh písmene názvu. Názvy cizích publikací se uvádějí v riginále. U méně běžných jazyků (maďarština, nizzemština apd.) se uvede překlad názvu d češtiny v hranaté závrce za jeh přesnu citací. Jména a názvy děl v jazycích, které nepužívají latinky (ruština, řečtina, arabština) musí být transkribvány d latinky dle českéh Standardu ISVS neb mezinárdní nrmy ISO (riginální pdba jména a názvu může být uvedena). Je-li díl přelžen d češtiny, je nutn uvést pslední české vydání. Každý bibligrafický údaj, který má více než jeden řádek, píšeme řádkváním 1 a mezi jedntlivými údaji pužíváme řádkvání 1,5. Příklady: Kniha jeden autr ÁGH, A. The Plitics f Central Eurpe. 1. vyd., Lndn: Sage, s. ISBN-13: Kniha více autrů ROSE, R. - MISHLER, W. - HAERPFER, C. Demcracy and its Alternatives. Understanding Pst-Cmmunist Scieties. 1. vyd. Baltimre: The Jhns Hpkins UP, s. ISBN-13: /v případě více než tří autrů se uvádí puze první neb typgraficky zvýrazněný autr a pužije se zkratka aj. a jiní neb et al. et alii (např. WILLS, G., et al.)/ Článek ve sbrníku PARROTT, B. Perspectives n pst-cmmunist demcratizatin. In DAWISHA, K. - PARROTT, B. (eds.) Demcratic changes and authritarian reactin in Russia, Ukraine, Belarus, and Mldva, Cambridge: Cambridge University Press, s ISBN-13: Článek v zahraničním časpise KITSCHELT, H. Frmatin f Party Cleavages in Pst-Cmmunist Demcracies: Theretical Prpsitins. Party Plitics, Octber 1995,Vl I, N 4, s ISSN: Článek v tuzemském časpise HOLZER, J. Předehra k dramatu ruská stranická scéna před prsincvými vlbami d Státní dumy. Plitlgický časpis, 1999, rč. VI., č. 4, s ISSN Recenze 7

8 HOLZER, J. Čermák, V. Otázka demkracie IV hdnty, nrmy a instituce. 1. vyd. Olmuc: Univerzita Palackéh v Olmuci. Filzfická fakulta s. In Plitlgický časpis, 1999, rč. VI., č. 1, s ISSN Článek z nvin v případě, že není uveden autr plným jménem Kd je čím vinen. Lidvé nviny, Čtvrtek , s Diplmvá či dizertační práce (tzv. šedá literatura ) DROBNÝ, J. Mdely nedemkratických režimů. Brn, s. Disertační (Diplmvá, Habilitační, Rigrózní) práce na Filzfické fakultě Masarykvy univerzity na katedře plitlgie. Text v n-line časpise7 HOLZER, J. Vzestup a pád knstanty v genezi ruských liberálních stran. Středevrpské plitické studie [nline]. 1999, rč. II., č. 1. [cit ] 8. < Text na webu KRAUSE, K. Dimensin f Party Cmpetitin in Slvakia and Czech Republic [nline] , [cit ]. < Webvá stránka Kmunističeskaja partija Rssijskj federaci. [nline]. [cit ]. < Psudky na diplmvu práci (kritéria hdncení): Na každu diplmvu práci se vypracvávají minimálně dva psudky - jeden veducím práce a druhý pnentem. Opnenta přiděluje předseda dané státnicvé kmise. V případě velkéh rzdílu v hdncení práce v těcht psudcích, vybere veducí katedry pnenta třetíh. V bakalářské práci se hdntí: - z hlediska frmálníh (30 % hdncení min 1 % ): ddržení základních nrem pr úpravu práce (10 %) typgrafická úprava (10 %) jazykvá kultura (10 %) - z hlediska bsahvéh (70 % hdncení): naplnění zadání práce (20 % - min 1 %) zvládnutí zvlené metdy (10 %) práce se zdrji (10 %) bsahvá správnst (10 %) 5 Recenze. 6 Uvést: Byl publikván pd značku. 7 Týká se časpisů, které jsu puze v n-line pdbě. U časpisů, které vycházejí, jak v elektrnické, tak tištěné pdbě, citujeme tištěnu verzi. 8 Uvést, kdy byl dkument citván (struktura: rk-měsíc-den). 9 Datum vzniku stránky (je-li uveden). v kategriích značených min 1 % musí student získat alespň tut hdntu, aby práce mhla být připuštěna k bhajbě. 8

9 Hdntící stupnice: % výbrně % velmi dbře % dbře 59 a méně nedstatečně dpvídající struktura (10 %) dpvídající terminlgie (10 %) V magisterské práci se hdntí navíc ke kritériím práce bakalářské také: zaktvení tématu v terii zda jsu závěry vztaženy k teretickému knceptu zda pužitá metda dpvídá zkumanému tématu příns diplmanda pr terii či praxi danéh bru Psudky na magistersku práci jsu psány frmu recenzní eseje a nemají prcentuální hdntící škálu. Psudky jsu k dispzici pr vyzvednutí na sekretariátě katedry pět dní před začátkem státních zkušek. Elektrnicku verzi psudku vlží veducí a pnent práce d Prtálu a pět dní před datem bhajby práce vám budu tyt psudky autmaticky zpřístupněny přes systém Dipl2. Státní závěrečné zkušky: Státní závěrečnu zkušku si registrujete až v semestru, ve kterém ji chcete pravdu vyknat (tzn. pr zimní semestr v předzápise v květnu a pr letní semestr v předzápise v listpadu). Pkud si ji mylem registrujete semestr dříve, musíte se brátit na studijní ddělení a pžádat jejich depsání (nelze je jednduše depsat, tak jak statní předměty studia). Státní zkuška se skládá ze dvu částí (1) z bhajby diplmvé práce a (2) ze zkušky z jedntlivých předmětů. Tyt předměty jsu ve studijní databázi značeny třemi kódy a bhajba práce kódem čtvrtým při registraci je nutné si zapsat všechny čtyři kódy v jenm semestru (puze při pakvání zkušky si registrujete puze ten kód, ze kteréh chcete zkušku pakvat). Každrčně je v harmngramu akademickéh rku stanven mezním datum pr splnění všech studijních pvinnstí a devzdání diplmvých prací na katedry. D tht data také musíte pdat písemnu žádst vyknání státní zkušky na studijní ddělení. Týden před knáním státní zkušky bude na e-nástěnce katedry vyvěšen rzpis s knkrétními daty a hdinami vaší účasti. Uvedené časy zkušení jsu puze rientační. Mhu se zkrátit ppřípadě prtáhnut na základě jedntlivých výknů studentů. Státnicvá kmise je klektivní rgán a výsledné známce rzhduje hlasváním, v případě nerzhdnéh výsledku, rzhduje hlas předsedy kmise. Slžení státnicvé kmise pr jedntlivé bry naleznete na e-nástěnce katedry. Zpravidla 9

10 se státnicvá kmise neschází v plném zastupení, avšak minimální pčet přítmných členů nesmí klesnu pd 3. K bhajbě si připravte stručnu prezentaci cílů, metd a závěrů diplmvé práce (cca 5 minut), následně dstanete prstr k reakci na dtazy a výtky uvedené v psudcích a na závěr budete zdpvídat dtazy členů kmise. Známka za bhajbu se může lišit d známek v psudcích a t jak směrem nahru, tak i dlů hdntí se nejen kvalita práce, ale také schpnst ji bhájit. V případě, že neuspějete u bhajby práce, můžete pdle nvéh Studijníh a zkušebníh řádu pkračvat ve státní zkušce. Nvu bhajbu pak knáte v nejbližším mžném termínu p knzultaci s předsedu zkušební kmise. P úspěšném uknčení bhajby dstanete prstr k zdpvězení tázek ze tří tématických kruhů specifikvaných v sylabu k jedntlivým předmětům státní zkušky (tázky se lsují). Předpkládá se váš jasně strukturvaný a samstatný výklad v rzsahu cca 10 min. na 1 tázku. Vaše hdncení snižuje neschpnst samstatně hvřit, dbíhání d tématu, špatně strukturvaný výklad, ale především faktické chyby a neznalst tématu. Členvé státnicvé kmise vám kdykli mhu plžit dplňující tázku k danému tématu. Vypracvala Mnika Šumbervá. Aktualizván v dubnu S dtazy se bracejte na a na veducí svých diplmvých prací. 10

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Název ZŘO 01.09.2014 Hejátkvá ŘŠ D-53 Čísl Platnst d: Vyhtvil/la: Schválil/a: Název dkumentu: MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Obry a třídy: bry: 79-41-K/61 Gymnázium třídy: Oktáva Pdle vyhlášky č. 672/2004

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

23-62-H/01 Jemný mechanik. Téma "T-90408: Jemný mechanik SOP 2015/ zaměření hodinář" Pokyny pro realizaci

23-62-H/01 Jemný mechanik. Téma T-90408: Jemný mechanik SOP 2015/ zaměření hodinář Pokyny pro realizaci 23-62-H/01 Jemný mechanik Téma "T-90408: 15-00 - Jemný mechanik SOP 2015/2016 - zaměření hdinář" Pkyny pr realizaci Samstatná dbrná práce je sučástí závěrečné zkušky v bru. Škla je pvinna ji realizvat

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám Pkyny ke státním závěrečným zkuškám knaných na Ústavu autmbilníh a dpravníh inženýrství platné pr Bakalářské studium becnéh typu studia Studijní br B-STI Strjní inženýrství studenti se závěrečnými pracemi

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám Pkyny ke státním závěrečným zkuškám knaných na Ústavu autmbilníh a dpravníh inženýrství platné pr Bakalářské studium becnéh typu studia Studijní br B-STI Strjní inženýrství studenti se závěrečnými pracemi

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Tento Studentský manuál slouží Vám, studentům a studentkám Katedry sociální geografie a regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Infrmace pr bčany jiných členských států EU pdmínkách hlasvání ve vlbách d Evrpskéh parlamentu na území České republiky Vlby d Evrpskéh parlamentu na území České republiky upravuje zákn č. 62/2003 Sb.,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Infrmace pr bčany České republiky pdmínkách hlasvání ve vlbách d Evrpskéh parlamentu na území České republiky Vlby d Evrpskéh parlamentu na území České republiky upravuje zákn č. 62/2003 Sb., vlbách d

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Úprava obchodního dopisu na předtisk dopisního papíru

Úprava obchodního dopisu na předtisk dopisního papíru Úprava bchdníh dpisu na předtisk dpisníh papíru Centrum pr virtuální a mderní metdy a frmy vzdělávání na Obchdní akademii T. G. Masaryka, Kstelec nad Orlicí Při úpravě dpisů na předtisk navazujeme na celek

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více