Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG"

Transkript

1 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám Katedry sciální gegrafie a reginálníh rzvje (dále jen katedra), jak infrmační základna pr zpracvání kvalifikačních/diplmvých prací (tj. práce, za kteru bdržíte diplm, ať již bakalářský či magisterský) a průběhu státních závěrečných zkušek. Manuál je prvázán na základní nrmy, jak univerzitní, tak celstátní, určující frmální náležitsti prací a je dplněn specifické pžadavky katedry. Manuál aktualizujeme v případě, kdy djde ke změně univerzitních, fakultních či celstátních předpisů. Tat verze manuálu vychází ze směrnice rektra 179/2012. Charakter kvalifikačních prací: Témata kvalifikačních prací navazují zejména na pririty výzkumu na Katedře a t ve třech blastech: (1) v sciální gegrafii a reginálním rzvji, (2) plitické a kulturní gegrafii a (2) didaktice gegrafie. Tematicky by práce měla reflektvat příslušnst ke katedře gegrafie a tudíž by měl být kladem důraz na prstrvý aspekt zkumané prblematiky. Téma si vybírejte pdle Vašeh studijníh bru, v případě nejasnsti zařazení tématu kntaktujte svéh studijníh pradce. Bakalářská a magisterská práce se d sebe liší zejména pužitu metdu a hlubku zpracvání. Bakalářské: cíl práce má prkázat Vaši schpnst samstatně pracvat se sekundárními zdrji infrmací, lgicky a přehledně zpracvat zadané téma, ddržvat etiku vědecké práce. Můžete si také zvlit prakticku ukázku získaných kmpetencí (např. tematický atlas menšíh rzsahu neb příprava k empirickému výzkumu pkračujícímu v magisterské práci, apd.). Z hlediska pužité metdy: analýza sekundárních zdrjů (lehce dstupná data), kmpilace, případvá studie, ppis, příprava empirickéh výzkumu, terénní výzkum (zalžený zejména na pzrvání), tematické atlasy menšíh rzsahu. Magisterské: cíl k výše uvedenému u charakteristiky bakalářské práce má navíc magisterská práce prkázat zejména Vaši schpnst kritickéh myšlení, schpnst zařadit zkumanu prblematiku d širšíh teretickéh či nrmativníh rámce. Z hlediska pužité metdy: kmpilace (ze zahraničních, těžk dstupných zdrjů, z více jazyků), realizace empirickéh výzkumu, terénní výzkum (dtazníky, rzhvry), interpretace analýzy sekundárních zdrjů, Best practice (nrmativní) Obecně musí být kvalifikační práce jasně a lgicky strukturvána, mít explicitně definvány cíle a ppsány metdy pužité při jejím zpracvávání. Zadávání diplmvých prací: Katedra vypisuje témata kvalifikačních prací vždy na začátku zimníh semestru. Téma si vybíráte z dané nabídky prstřednictvím databáze DIPL2 (cesta: Prtál - Infrmační systémy Databáze VŠKP Mje VŠKP Výběr tématu VŠKP z nevybraných;

2 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 2 Témata jsu přístupná zpravidla d plviny října), neb můžete, v jedinělých případech, přijít s tématem vlastním a kntaktujete s jeh návrhem pracvníka katedry pdle dbrnéh zaměření. Vyučující však není pvinen Vámi navržené téma přijmut, případně Vás může dkázat na v dané blasti kmpetentnějšíh člena katedry. Stejně tak Vás může vyučující dmítnut z kapacitních důvdů. V případě, kdy nenaleznete veducíh práce sami, brátíte se na veducíh katedry, který Vám veducíh práce, případně i téma, přidělí. Práce může být vedena také dbrníkem, který není členem katedry, avšak puze s předchzím suhlasem veducíh katedry. Téma může být v průběhu řešení upřesňván, všem jen se suhlasem veducíh práce. Změna tématu je mžná puze nvým zadáním frmu zpplatněné žádsti. Katedra nehradí žádné náklady spjené s přípravu a realizací, vedením či knzultacemi práce (vede-li či knzultuje-li práci externista). Výjimku mhu tvřit náklady hrazené z grantvých prstředků, stane-li se práce sučástí řešení grantem pdprvanéh výzkumnéh prjektu (rzhdnutí je pak plně v kmpetenci řešitele grantvéh prjektu). Důležitá data pr výběr a zadání tématu naleznete v každrčně aktualizvaném harmngramu akademickéh rku. Semináře ke kvalifikačním pracím: Kvalifikační práci zpracváváte v sučinnsti s veducím práce, se kterým si dhdnete pravidelné knzultace a časvý harmngram zpracvání jedntlivých částí. V případě bakalářskéh studia si zapisujete v pátém semestru studia tzv. bakalářský seminář (KSG/BAKSE). Tent seminář je rzvrhvaný a jeh náplní je prezentace cílů, metd a návrh základní struktury bakalářské práce před veducím práce a statními studenty. Zápčet za bakalářský seminář Vám bude udělen garantem semináře zpravidla za účast na semináři, prezentaci Vašeh tématu a splnění pkynů, které dstanete jak zpětnu vazbu d veducíh práce na semináři. Pkud jste studenti navazujícíh magisterskéh studia, zapisujete si magisterské semináře dva (zkratky seminářů se liší pdle brů na katedře a jsu uvedeny ve vašem studijním plánu). První magisterský seminář si zpravidla zapisujete ve třetím semestru studia. Tent seminář má blkvý charakter s pvinnu účastí a kná se puze v zimním semestru. V průběhu dvu až tří blků prezentujete před statními studenty a členy katedry nejprve prjekt (cíl, hyptézy, metdy) magisterské práce a následně pkrk v jejím zpracvávání. Zápčet uděluje garant magisterskéh semináře za účast a kvalitně zpracvané výše uvedené prezentace. Druhý magisterský seminář si zapisujete v semestru, kdy hdláte devzdat magistersku práci, a zápčet Vám uděluje veducí práce za průběžnu činnst a aktivní přístup ke zpracvání magisterské práce.

3 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 3 Odevzdání kvalifikačních prací: Kvalifikační práce se devzdávají na sekretariátě katedry v elektrnické pdbě v pdf na CD a zárveň ve dvu tištěných vyhtveních (stačí v kružkvé vazbě). CD musí být značen jménem a příjmením, sbním číslem a názvem práce a vlžen d alespň papírvéh balu. Termín devzdání prací stanvuje katedra každrčně v suladu s harmngramem akademickéh rku a je nutn bezpdmínečně ddržet nejen stanvený den, ale i hdinu. Práce se všemi náležitstmi se devzdávají puze sekretářce katedry nedevzdávejte práci nikmu jinému, ani veducímu vaší práce, Pdmínky devzdání jsu pr všechny studenty stejné, nežádejte prt individuální prdlužení termínu devzdání práce a nenechávejte devzdání na pslední chvíli (může vám ujet autbus, můžete zaspat, můžete mít rdinné prblémy, atd.). Z důvdů rvnéh přístupu ke studentům nelze v žádném případě přijmut práce devzdané p stanveném termínu. Nezapmeňte, že musíte před devzdáním fyzických výtisků práce na katedře vlžit definitivní verzi práce ve frmátu pdf d Dipl2. Při devzdání práce na sekretariátě bude přítmnst elektrnické verze práce v Dipl2 zkntrlvána. Bez elektrnické verze práce v Dipl2 nebudete mci být připuštěni k bhajbě a nebudu přijaty ani fyzické výtisky vaší práce. Práce nebude rvněž přijata, nebsahuje-li všechny náležitsti: Elektrnická verze práce nahraná v Dipl2 2 x vytištěná práce plus 2 x CD v alespň papírvém balu Předepsaný rzsah práce vyjádřený rzmezím pčtu slv (viz níže) Titulní list (viz směrnice rektra č. 179/2012 a šablna na Prtále v sekci DIPL2 Pkyny pr vypracvání) Zadání práce - všívá se d prací (bdržíte na sekretariátě p předlžení pdkladu pr zadání BP, DP s pdpisem veducíh práce, nenechávejte vyzvednutí tht zadání na pslední chvíli musíte jej stihnut svázat d fyzickéh výtisku práce) Výpis z databáze závěrečných prací - vkládá se vlně. Čestné prhlášení, že jste na práci pracvali samstatně a všechny prameny řádně citujete. Čestné prhlášení tm, že práce, kteru fyzicky devzdáváte na sekretariátě, se 100% shduje s elektrnicku verzí práce nahranu d Diplu2. Tt prhlášení se generuje z Dipl2 a všívá se d práce. Obě čestná prhlášení musejí být vlastnručně pdepsána. Stručná antace (v české a anglické verzi) shrnující základní infrmaci bsahu práce a jejich zjištěních (v rzsahu minimálně 15 a maximálně 20 řádků), (pět viz šablna) Seznam tabulek, grafů, brázků a map s dkazem na strany, kde se vyskytují (pkud je text bsahuje). Bibligrafie - úplná a správně vedená (viz dále), bsahující všechny citvané prameny a prameny, na které diplmvá práce dkazuje.

4 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 4 Odděleně d supisu citvané literatury může práce přinést bibligrafii zpracvaných autrů, systematicky utříděnu bibligrafii k danému tématu, seznam excerpvaných časpisů, webvých stránek apd. Obsah práce, který musí být úplný s uvedením pčátečních stránek kapitl a subkapitl, zařazený na začátku práce. Seznam přílh - pkud přílhy tvří zvláštní, samstatně svázaný díl práce, je jejich seznam sučástí nejen tht dílu, ale musí být uveden i v bsahu práce. Seznam pužitých zdrjů Seznam pužitých symblů (zkratek) Seznam brázků Seznam tabulek Frma diplmvých prací: Standardní rzsah bakalářské práce je slv. Standardní rzsah magisterské práce je slv. Uvedené pčty se týkají základníh textu, včetně pznámek pd čaru, ale bez bsahu, rejstříku, seznamu literatury, antací a přílh. Přílhy pak zpravidla nesmí mít více než 1/3 stránek základníh textu (knzultujte s veducím práce). Skutečný pčet slv se v práci uvádí tužku v pravém dlním rhu tištěné verze práce na straně s bsahem práce (psuzvání ddržení rzsahu práce bude sučástí psudku na vaši práci - překrčení neb neddržení stanvenéh rzmezí knzultujte s veducím práce, který vám musí dchýlení pvlit). Nepvlené neddržení rzsahu práce, jak směrem pd, tak i nad daný limit, má za důsledek snížení hdncení vaší práce. Kvalifikační práce musí vyhvvat nejen standardům kladeným na dbrnst práce, ale i z hlediska grafické úpravy a jazykvé kultury - čeština musí dpvídat sučasné jazykvé nrmě: hrubé pravpisné, gramatické či stylistické chyby diskvalifikují práci bez hledu na její bsahvu hdntu. Nedpručuje se živvat text různými bnmty, sbními vyznáními, irnickým tónem apd. Práce musí být psána na pčítači ve standardním textvém editru a tištěna ideálně p bu stranách bíléh či recyklvanéh papíru frmátu A4, řádkváním 1,5 a písmem Times New Rman v základním textu veliksti 12 bdů. Texty druhéh řádu (vysvětlení, histrické exkurzy ap.) se píší řádkváním 1 a velikstí písma 10 bdů. Všechny strany práce musejí být průběžně číslvány d první fyzické strany práce, ale čísla se začínají uvádět až d úvdu práce. Nastavte kraje stránek v základním textu pdle následujících údajů (předpkládá se zde číslvání stránek v záhlaví textu): dlní, levý a pravý kraj 2,5 cm; hrní kraj 3 cm, u hřbetu 1,5 cm; v případě číslvání v zápatí textu bude hrní kraj 3 cm a dlní kraj 2,5 cm). Pznámky k textu zařazujte pd čáru na knci příslušné strany textu (píší se řádkváním 1 a menším písmem než základní text - standardně 10 bdů). Odkazy na pznámky jsu značeny arabskými číslicemi nadsazenými nad text (hrní index) a jsu průběžně číslvány d pčátku v celém textu. D textu pznámek nelze umisťvat tabulky a grafy. Označvání tabulek, grafů, brázků, schémat a map musí být v celé práci jedntné. Mají své vlastní číslvání a číslují se buď průběžně (čísla musejí na sebe

5 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 5 navazvat), aneb v desetinném systému (jsu-li v něm číslvány kapitly). Musejí mít nadpis, který je značuje tak, aby byly srzumitelné a úplné bez hledu na statní text práce. Mhu být zařazeny přím v textu neb jak samstatná přílha za textem práce (ne však za jedntlivými kapitlami). Pkud jsu zařazeny na knci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden dkaz na přílhu a na jejich název a přadvé čísl. Pkud jsu převzaty, musejí mít standardním způsbem citvaný zdrj (viz dále příklady citací), který musí být zařazen i v pužité literatuře. Frekvenční a kntingenční tabulky uvádějí vždy relativní i abslutní četnsti. Musejí být srzumitelné i nešklenému čtenáři (musí být jasn, kde je 100). U brázků a schémat, které jsu výsledkem některé ze statistických technik musí tat technika uvedena (například faktrvá analýza, krespndenční analýza - metda LINDA, path analýza, shlukvá analýza, multivariační škálvání ap.). Všechny sučásti pužité mapy musejí být vždy dbře čitelné. Pkud by mapa vytištěná na standardním frmátu kvalifikační práce (viz nastavení krajů stránek) nesplňvala pdmínku čitelnsti, musí být vytištěna zvlášť na větším frmátu a přilžena jak přílha. Mapa musí bsahvat název, měřítk, legendu a dkaz na pramen dkud byla získána. Ppis mapy, název a legenda musí být v češtině. Pkud sami mapu vytváříte, je vhdné uvádět další náležitsti jak je směrvá růžice, jmén autra a verze sftwaru ve kterém byla mapa zpracvána. Jak nepřijatelné se jeví mapy s nízku kvalitu rzlišení (většinu stažené z internetu), jenž nesplňují základní pdmínku čitelnsti a nejsu svým bsahem vztaženy k danému tématu řešenému v práci! V případě empirickéh výzkumu musíte zajistit mžnst přístupu k datům (přepisy či nahrávky rzhvrů, vyplněné dtazníky, atd.). Citace se řídí bvyklými pravidly a etiku vědecké práce (citace i parafráze textu se přiznávají). V případě psání pasáží, které nebudu citvány, práce nebude přijata a jednání bude pvažván za velmi hrubé prušení akademické etiky, z čehž budu vyvzeny patřičné důsledky (zaslání stížnsti na disciplinární kmisi fakulty a mžnst vylučení ze studia). V případě pisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být dslvná citace uvedena v uvzvkách a bibligrafický dkaz na pramen bsahující: příjmení autra či editra kapitálkami (nejsu-li uvedeni, pak první slv názvu práce s třemi tečkami), rk vydání a p čárce strana práce dkud byla citace převzata tent dkaz se uvede v pznámce pd čaru. Například: Hampl tvrdí, že vědecké pznání směřuje k vytváření teretických systémů 1 ; neb: Setkáváme se i s názrem, že terii můžeme chápat i jak prtipól empirickéh 2. V případě dkazu na becnu myšlenku převzatu z jinéh díla se uvádí pramen bez čísla strany (například: Jedním z významných jevů sučasnéh reginálníh rzvje v ČR je narůstající kncentrace prgresivních výrbních služeb d největších center sídlení 3. Někdy je v práci ptřeba uvést dkaz na důležitu práci, kteru student sice sbně nečetl, ale našel na ni dkaz v jiné publikaci. V tmt případě bude citace vypadat následvně: Vyskytují se i názry, že dkud nebude prkázán, že 1 HAMPL 1996, s HAMPL 1996, s BLAŽEK HAMPL 1996, s CADWALLADER BLAŽEK , cit. In DRBOHLAV 1993, s Recenze. 6 Uvést: Byl publikván pd značku.

6 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 6 individuální chvání v prstru je silně spjat s jeh percepcí prstředí, behavirální gegrafie se nemůže stát základním kamenem becné terie prstrvéh chvání. 4. Při bsáhlejší citaci (nad čtyři řádky) lze citát psát užším řádkváním a dsadit h. Pkyny k sestavení seznamu zdrjů: pkyny byly zpracvány v suladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO ( ) Za textem je zařazen strukturvaný a abecedně seřazený supis zdrjů. D struktury supisu nezařazujte kategrii Internetvé zdrje. Není mžn uvést Wikipedii jak zdrj infrmací vzhledem k prblematičnsti evaluace tht zdrje. Prameny bez autra či editra se zařazují abecedně pdle prvníh písmene názvu. Názvy cizích publikací se uvádějí v riginále. U méně běžných jazyků (maďarština, nizzemština apd.) se uvede překlad názvu d češtiny v hranaté závrce za jeh přesnu citací. Jména a názvy děl v jazycích, které nepužívají latinky (ruština, řečtina, arabština) musí být transkribvány d latinky dle českéh Standardu ISVS neb mezinárdní nrmy ISO (riginální pdba jména a názvu může být uvedena). Je-li díl přelžen d češtiny, je nutn uvést pslední české vydání. Každý bibligrafický údaj, který má více než jeden řádek, píšeme řádkváním 1 a mezi jedntlivými údaji pužíváme řádkvání 1,5. Příklady: Kniha jeden autr ÁGH, A. The Plitics f Central Eurpe. 1. vyd., Lndn: Sage, s. ISBN-13: Kniha více autrů ROSE, R. - MISHLER, W. - HAERPFER, C. Demcracy and its Alternatives. Understanding Pst-Cmmunist Scieties. 1. vyd. Baltimre: The Jhns Hpkins UP, s. ISBN-13: /v případě více než tří autrů se uvádí puze první neb typgraficky zvýrazněný autr a pužije se zkratka aj. a jiní neb et al. et alii (např. WILLS, G., et al.)/ Článek ve sbrníku PARROTT, B. Perspectives n pst-cmmunist demcratizatin. In DAWISHA, K. - PARROTT, B. (eds.) Demcratic changes and authritarian reactin in Russia, Ukraine, Belarus, and Mldva, Cambridge: Cambridge University Press, s ISBN-13: Článek v zahraničním časpise KITSCHELT, H. Frmatin f Party Cleavages in Pst-Cmmunist Demcracies: Theretical Prpsitins. Party Plitics, Octber 1995,Vl I, N 4, s ISSN: Článek v tuzemském časpise 4 CADWALLADER 1975, cit. In DRBOHLAV 1993, s. 33

7 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 7 HOLZER, J. Předehra k dramatu ruská stranická scéna před prsincvými vlbami d Státní dumy. Plitlgický časpis, 1999, rč. VI., č. 4, s ISSN Recenze HOLZER, J. Čermák, V. Otázka demkracie IV hdnty, nrmy a instituce. 1. vyd. Olmuc: Univerzita Palackéh v Olmuci. Filzfická fakulta s. In Plitlgický časpis, 1999, rč. VI., č. 1, s ISSN Článek z nvin v případě, že není uveden autr plným jménem Kd je čím vinen. Lidvé nviny, Čtvrtek , s Diplmvá či dizertační práce (tzv. šedá literatura ) DROBNÝ, J. Mdely nedemkratických režimů. Brn, s. Disertační (Diplmvá, Habilitační, Rigrózní) práce na Filzfické fakultě Masarykvy univerzity na katedře plitlgie. Text v n-line časpise7 HOLZER, J. Vzestup a pád knstanty v genezi ruských liberálních stran. Středevrpské plitické studie [nline]. 1999, rč. II., č. 1. [cit ] 8. <http://www.iips.cz/sep>. Text na webu KRAUSE, K. Dimensin f Party Cmpetitin in Slvakia and Czech Republic [nline] , [cit ]. <http://www.nd.edu/kkrause/papers/susav.htm>. Webvá stránka Kmunističeskaja partija Rssijskj federaci. [nline]. [cit ]. <http://www.kprf.ru>. Psudky na kvalifikační práci (kritéria hdncení): Na každu kvalifikační práci se vypracvávají minimálně dva psudky - jeden veducím práce a druhý pnentem. Opnenta přiděluje předseda dané státnicvé kmise. V případě velkéh rzdílu v hdncení práce v těcht psudcích, vybere veducí katedry pnenta třetíh. V bakalářské práci se hdntí: - z hlediska frmálníh (30 % hdncení min 1 % ): ddržení základních nrem pr úpravu práce (10 %) typgrafická úprava (10 %) jazykvá kultura (10 %) - z hlediska bsahvéh (70 % hdncení): naplnění zadání práce (20 % - min 1 %) 5 Recenze. 6 Uvést: Byl publikván pd značku. 7 Týká se časpisů, které jsu puze v n-line pdbě. U časpisů, které vycházejí, jak v elektrnické, tak tištěné pdbě, citujeme tištěnu verzi. 8 Uvést, kdy byl dkument citván (struktura: rk-měsíc-den). 9 Datum vzniku stránky (je-li uveden). v kategriích značených min 1 % musí student získat alespň tut hdntu, aby práce mhla být připuštěna k bhajbě.

8 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 8 Hdntící stupnice: % výbrně % velmi dbře % dbře 59 a méně nedstatečně zvládnutí zvlené metdy (10 %) práce se zdrji (10 %) bsahvá správnst (10 %) dpvídající struktura (10 %) dpvídající terminlgie (10 %) V magisterské práci se hdntí navíc ke kritériím práce bakalářské také: zaktvení tématu v terii zda jsu závěry vztaženy k teretickému knceptu zda pužitá metda dpvídá zkumanému tématu příns diplmanta pr terii či praxi danéh bru Psudky na magistersku práci jsu psány frmu recenzní eseje.. Psudky jsu k dispzici pr vyzvednutí na sekretariátě katedry pět dní před začátkem státních zkušek. Elektrnicku verzi psudku vlží veducí a pnent práce d Prtálu a pět dní před datem bhajby práce vám budu tyt psudky autmaticky zpřístupněny přes systém Dipl2. Státní závěrečné zkušky: Státní závěrečnu zkušku si registrujete až v semestru, ve kterém ji chcete pravdu vyknat (tzn. pr zimní semestr v předzápise v květnu a pr letní semestr v předzápise v listpadu). Pkud si ji mylem registrujete semestr dříve, musíte se brátit na studijní ddělení a pžádat jejich depsání (nelze je jednduše depsat, tak jak statní předměty studia). Státní zkuška se skládá ze dvu částí (1) z bhajby diplmvé práce a (2) ze zkušky z jedntlivých předmětů. Tyt předměty jsu ve studijní databázi značeny třemi kódy a bhajba práce kódem čtvrtým při registraci je nutné si zapsat všechny čtyři kódy v jenm semestru (puze při pakvání zkušky si registrujete puze ten kód, ze kteréh chcete zkušku pakvat). Každrčně je v harmngramu akademickéh rku stanven mezním datum pr splnění všech studijních pvinnstí a devzdání kvalifikačních prací na katedry. D tht data také musíte pdat písemnu žádst vyknání státní zkušky na studijní ddělení. Týden před knáním státní zkušky bude na e-nástěnce katedry vyvěšen rzpis s knkrétními daty a hdinami vaší účasti. Uvedené časy zkušení jsu puze rientační. Mhu se zkrátit ppřípadě prtáhnut na základě jedntlivých výknů studentů. V případě, že rzpis vyvěšen nebude, pstupuje se pdle abecedníh přadí přihlášených na zkušku.

9 Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 9 Státnicvá kmise je klektivní rgán a výsledné známce rzhduje hlasváním. V případě nerzhdnéh výsledku, rzhduje hlas předsedy kmise. Slžení státnicvé kmise pr jedntlivé bry naleznete na e-nástěnce katedry. Zpravidla se státnicvá kmise neschází v plném zastupení, avšak minimální pčet přítmných členů nesmí klesnu pd 3. K bhajbě si připravte stručnu prezentaci cílů, metd a závěrů kvalifikační práce (cca 5 minut), následně dstanete prstr k reakci na dtazy a výtky uvedené v psudcích a na závěr budete zdpvídat dtazy členů kmise. Známka za bhajbu se může lišit d známek v psudcích a t jak směrem nahru, tak i dlů hdntí se nejen kvalita práce, ale také schpnst ji bhájit. V případě, že neuspějete u bhajby práce, můžete pkračvat ve státní zkušce. Nvu bhajbu pak knáte v nejbližším mžném termínu p knzultaci s předsedu zkušební kmise. P úspěšném uknčení bhajby dstanete prstr k zdpvězení tázek ze tří tematických kruhů specifikvaných v sylabu k jedntlivým předmětům státní zkušky (tázky se lsují). Předpkládá se váš jasně strukturvaný a samstatný výklad v rzsahu cca 10 min. na 1 tázku. Vaše hdncení snižuje neschpnst samstatně hvřit, dbíhání d tématu, špatně strukturvaný výklad, ale především faktické chyby a neznalst tématu. Členvé státnicvé kmise vám kdykli mhu plžit dplňující tázku k danému tématu. Vypracvala Mnika Šumbervá. Aktualizván v dubnu S dtazy se bracejte na a na veducí svých diplmvých prací.

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám Katedry sciální gegrafie a reginálníh rzvje

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Formální zásady, technika zpracování publikací a doktorské práce a komunikace výsledků. Základy vědecké práce 3

Formální zásady, technika zpracování publikací a doktorské práce a komunikace výsledků. Základy vědecké práce 3 Frmální zásady, technika zpracvání publikací a dktrské práce a kmunikace výsledků Základy vědecké práce 3 Literatura BHATT, C. 2004 Ding a dissertatin, in SEALE, C. (ed.) Researching Sciety and Culture,

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více