V roãní zpráva Západoãeská energetika, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva Západoãeská energetika, a.s."

Transkript

1 01 V roãní zpráva 2001 Západoãeská energetika, a.s.

2

3 Obsah Klíãové ukazatele 8 Profil spoleãnosti 9 Hlavní události roku V znamné události roku Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 12 Vrcholové orgány spoleãnosti 14 Zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu jejího majetku 17 Spoleãnost v roce Finance 18 Obchod a marketing 20 NOVÁ ENERGIE nov obchodní program 25 Sítû a síèové sluïby 26 Telekomunikace 28 Informaãní technologie 28 Ekologie 29 Zamûstnanecká a sociální politika 30 Public relations a sponzoring 31 Strategie spoleãnosti 33 Informace pro akcionáfie 36 Valné hromady 36 Majetkové úãasti 38 Zpráva dozorãí rady 40 PouÏité zkratky 41 Finanãní ãást 42 Zpráva auditora 43 Finanãní v kazy v plném rozsahu 44 Rozvaha k (v tis. Kã) 44 V kaz ziskû a ztrát k (tis. Kã) 48 Pfiehled o penûïních tocích k (tis. Kã) 50 Pfiíloha k úãetní závûrce za rok Nekonsolidovaná úãetní závûrka dle IAS 73 DoplÀující údaje dle zákona o cenn ch papírech 74 Organizaãní struktura 79 Identifikaãní údaje 80

4 chceme b t nejvyhledávanûj ím poskytovatelem sluïeb v oblasti energie

5 na e budoucnost zákazníkû leïí v rukou

6 energie zaloïená na partnerství

7 cítíme zodpovûdnost za budoucnost není energetika jako energetika

8 dûvûra, otevfienost, partnerství to jsou na e priority

9 spolehlivá energetika znamená klidné zázemí

10 Klíãové ukazatele Finanční ukazatele Index 01/00 Aktiva celkem tis. Kč ,08 z toho: stálá aktiva tis. Kč ,08 oběžná aktiva tis. Kč ,01 Rentabilita celkových aktiv (ROA) % 4,57 5,38 6,42 5,15 5,81 1,12 Vlastní kapitál tis. Kč ,10 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % 8,25 10,22 11,74 9,85 10,90 1,10 Celková zadluženost % 34,62 36,10 35,90 38,31 37,68 0,98 Odpisy tis. Kč ,81 Celkové investice (bez finančních investic) tis. Kč ,37 Cizí zdroje tis. Kč ,06 z toho: bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč ,82 Pohledávky krátkodobé tis. Kč ,54 Výnosy tis. Kč ,09 z toho: tržby za elektřinu tis. Kč ,10 Náklady tis. Kč ,08 z toho: náklady na nákup elektřiny tis. Kč ,11 Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč ,31 Zisk po zdanění tis. Kč ,22 Zisk na akcii Kč 170,4 230,1 305,6 277,5 339,3 1,22 Dividenda (před zdaněním) Kč *70 1,75 *navrh v e dividendy (podléhá souhlasu valné hromady) Oborové ukazatele Index 01/00 Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh 3 906, , , , ,1 1,06 z toho: ČEZ, a.s. + ČEPS, a.s. GWh 3 592, , , , ,9 0,91 Vyrobená elektřina ve vlastních VE GWh 34,2 34,6 36,9 38,3 40,3 1,05 Průměrná cena opatřené elektřiny Kč/MWh 1 008, , , , ,6 1,05 Dodaná elektřina konečným zákazníkům: GWh 3 505, , , ,9 3887,5 1,07 z toho: velkoodběratelé (VO) GWh 1 633, , , , ,7 1,10 maloodběr podnikatelé (MOP) GWh 647,0 692,3 704,0 694,6 731,8 1,05 maloodběr obyvatelstvo (MOO) GWh 1 225, , , , ,0 1,03 Průměrná cena dodané elektřiny Kč/MWh 1 527, , , , ,0 1,03 Maximální zatížení sítě MW ,14 Rozvinutá délka vedení km ,97 z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km ,00 vysoké napětí (vn) km ,01 nízké napětí (nn) km ,94 Počet transformačních stanic vn/nn ks ,03 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců osoby ,99 Pozn.: SníÏení evidovaného rozsahu u nn vedení je zpûsobeno zpfiesàováním evidence postupn m pfiechodem na GIS. 8 Západoãeská energetika, a.s.

11 Profil spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s., (ZâE) byla zaloïena Fondem národního majetku âeské republiky jako jedin m zakladatelem na základû zakladatelské listiny ze dne 14. prosince 1993 obsahující rozhodnutí ve smyslu pfiíslu - n ch ustanovení zákona ãíslo 513/1991 Sb. ZaloÏení spoleãnosti pfiedcházela deetatizace podniku Západoãeské energetické závody. Kromû ZâE vznikly je tû následující podnikatelské subjekty: PlzeÀská teplárenská, a.s., Karlovarská teplárenská, a.s., Ostrovská teplárenská, a.s., Teplárna Klatovy, a.s., Vytápûní Mariánské Láznû, s.r.o. ZâE byla zaloïena na dobu neurãitou. K 1. lednu 1994 byla zapsána v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Plzni, oddíl B, vloïka 390 a má pfiidûleno Iâ Sídlo spoleãnosti je na adrese Guldenerova 19, ã.p. 2577, PlzeÀ. Základní údaje o zásobovaném území Plo n rozsah oblasti (PlzeÀsk kraj, Karlovarsk kraj): km 2 Poãet obyvatel: Pfiedmût podnikání spoleãnosti ZâE podniká na základû licencí udûlen ch dle zákona ã. 458/2000 Sb. (licence na obchod s elektfiinou, distribuci elektfiiny po sítích velmi vysokého, vysokého a nízkého napûtí na území západoãeského regionu a v robu elektfiiny). Licence na obchod s plynem nebyla v roce 2001 pro podnikatelské aktivity vyuïívána. Licence udûlované podle zákona ã. 458/2000 Sb. nahradily státní autorizace (viz zákon ã. 222/1994 Sb.) Vedle licencovan ch ãinností podniká ZâE, na základû udûlen ch Ïivnostensk ch oprávnûní, v dal ích cca 30 oborech. NejdÛleÏitûj í z nich jsou: projektování elektrick ch zafiízení, montáï, oprava a údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení, v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, revize elektrick ch zafiízení, investorská ãinnost v investiãní v stavbû, montáï, údrïba a servis telekomunikaãních zafiízení, opravy a montáï mûfiidel, poskytování telekomunikaãních sluïeb, silniãní motorová doprava nákladní. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován na stranû ã. 74 této v roãní zprávy. ZâE je spoleãnost s bohatou tradicí trvající více neï osmdesát let. Bûhem této doby jí pro ly generace energetikû, jejichï krédem byla kvalitní práce a technická vyspûlost. Na tuto tradici navazují souãasné aktivity a úsilí provázené formováním nové firemní a podnikatelské kultury a vstfiícného vztahu k zákazníkûm. ZâE v souãasné dobû pfiedstavuje moderní regionální distribuãní spoleãnost opírající svoji ãinnost o promy lenou strategii, úãinn systém fiízení, rozvinutou infrastrukturu, stabilizovanou a vyváïenou strukturu odbûru. Má k dispozici hustou síè pfienosov ch tras velmi vysokého, vysokého a nízkého napûtí, rozvoden a transformoven, dispeãerského fiízení, dálkového ovládání spotfiebiãû, prostfiedkû k údrïbû a operativním opravám zafiízení. ZâE patfií do skupiny osmi distribuãních energetick ch spoleãností, které v âeské republice zabezpeãují rozvod elektfiiny, prodej elektfiiny zákazníkûm a sluïby s tím spojené. Na celkovém prodeji elektfiiny v âeské republice se podílí cca 8 %, coï v technick ch jednotkách pfiedstavovalo v roce 2001 témûfi 3,9 TWh. ZâE se nûkolik posledních let cílevûdomû pfiipravovala na otevfiení trhu s elektfiinou. Intenzivní pfiíprava na zmûny nastartované novou energetickou legislativou pokraãovala i v roce Souãástí této pfiípravy byl i zásadní reengineering obchodu k 1. lednu 2001 byla zfiízena divize Obchod s energiemi, která se vûnuje opatfiování elektfiiny na volném trhu. V prûbûhu roku, na základû novû definovan ch segmentû trhu, byla provedena restrukturalizace divize Prodej energií. ZâE se podílela na pfiípravû energetické legislativy; její specialisté pomáhali vytváfiet pravidla trhu, pravidla v oblasti mûfiení, pravidla regulace a provozování distribuãní soustavy, pravidla pro ãinnost operátora trhu. ZâE je jedinou firmou v âeské republice, která provádí tzv. práce pod napûtím na vn. Systém PPN byl pfiipraven a implementován ve spolupráci s Electricité de France. ZâE má kvalitní rating. Ten odráïí pozici spoleãnosti jako dominantního distributora elektfiiny v západních âechách, vyváïenou skladbu zákazníkû, zejména niï í koncentraci prûmyslu a vy í podíl nejziskovûj ích zákazníkû. Známka, kterou spoleãnosti udûlila agentura Standard & Poor s v roce 2002 a pfiedtím v roce 2001, má hodnotu A-/Stable/A-2. ZâE jako jedna z mála tuzemsk ch firem jiï ãtvrt rok vydává pololetní zprávu s auditovan mi hospodáfisk mi v sledky. ZâE se chová etrnû k Ïivotnímu prostfiedí. Nev znamné ekologické zátûïe místního rozsahu, pocházející z dfiívûj ích dob, jsou úspû nû odstraàovány. V roba elektfiiny ve ãtyfiech vodních elektrárnách pfiedstavuje konkrétní pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí. Nákladem cca 1 mil. Kã bylo z území Národního parku umava odstranûno více neï 15 km nefunkãního venkovního elektrického vedení. Od dubna 2002 ZâE pfiichází s nabídkou elektfiiny vyrobené z ekologick ch zdrojû (tzv. Zelená energie). Západoãeská energetika, a.s. 9

12 Hlavní události roku 2001 Leden Rozhodnutí vlády âeské republiky o vzniku nezávislého Energetického regulaãního úfiadu (ERÚ) Úãinnost zákona ã. 458/2000 Sb. (energetick zákon) o podmínkách podnikání a o v konu státní správy v energetick ch odvûtvích a o zmûnû nûkter ch zákonû Únor Stanovení ceny elektfiiny pro v echny skupiny koneãn ch odbûratelû v mûrem ministerstva financí ã. 01/2001 Stanovení maximální ceny elektfiiny mezi âez a regionálními distribuãními spoleãnostmi cenov m rozhodnutím Energetického regulaãního úfiadu ã. 1/2001. Nov m prvkem cenového v mûru je poplatek za systémové sluïby Odkup rozvodn ch sítí PlzeÀské energetiky, a.s., v areálu akciové spoleãnosti koda Holding v Plzni Bfiezen Potvrzení ratingového hodnocení A-/Stable/A-2 agenturou Standard & Poor s Úfiadem pro technickou normalizaci udûlena ZâE autorizace na ovûfiování mûfiidel pro opravy a montáï elektromûrû a montáï mûfiících transformátorû Duben Zahájení certifikace podle normy ISO 9001 na systémy spojené se správou síèov ch aktiv a síèov ch sluïeb ZaloÏení Operátora trhu. K zápisu této a.s. do obchodního rejstfiíku do lo v ãervenci. Kvûten Zahájení reklamní kampanû NOVÁ ENERGIE Získání licence Obchod s elektfiinou S FNM âr podepsána dohoda o narovnání ve vûci pfievodu 150 pozemkû ze ZâE, s.p., na akciovou spoleãnost ZâE âerven Prezentace hospodáfisk ch v sledkû pro Burzu cenn ch papírû, investory a finanãní trhy; Praha, Novomûstská radnice 200 let Vchynicko-tetovského plavebního kanálu odborn semináfi, premiéra dokumentárního filmu, expozice v Národopisném muzeu v Plzni Konání fiádné valné hromady spoleãnosti Vyãlenûní divize Informaãní systémy do spoleãnosti EN DATA a.s. Získání licence Obchod s plynem Dokonãena modernizace Centrálního telefonního pracovi tû âervenec Získání licence V roba elektfiiny Dokonãen projekt Merkur (nová segmetnace trhu, pfiíprava obchodních aktivit na liberalizaci trhu) Srpen Rozhodnutím ministra prûmyslu a obchodu âr ã. 110/2001 zru en státní podnik ZâE (tzv. zbytkov ) s likvidací Záfií Expozice ZâE a nûkolika dcefiin ch spoleãností na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnû pod obchodní znaãkou NOVÁ ENERGIE Prodej 2 % akcií ZâE vlastnûn ch Statutárním mûstem PlzeÀ âeské konsolidaãní agentufie (âka). Tímto nákupem získal stát (FNM âr + âka jednající ve shodû) majoritní podíl v ZâE Získání licence Distribuce elektfiiny Zahájena ãinnost tzv. dataroomu (v souvislosti s rozhodnutím vlády âr o privatizaci âez a esti REAS) Listopad ManaÏerské prezentace pro strategické investory ERÚ vydal rozhodnutí t kající se cen elektfiiny pro chránûné zákazníky a sluïby s elektfiinou související V bûrová fiízení âezu s názvem Duhová energie, ve kter ch âez nabízel rûzné strukturované produkty. ZâE úspû nû nakoupila v znamnou ãást elektfiiny pro rok 2002 Prosinec Dokonãení vefiejné obchodní soutûïe na v bûr systému CRM Podpis smlouvy o reklamní spolupráci s agenturou Mark/BBDO, která byla vybrána na základû v sledkû obchodní vefiejné soutûïe ZaloÏení spoleãnosti Gazela plus s.r.o. (50% podíl ZâE, 50% podíl Západoãeská plynárenská, a.s.) 10 Západoãeská energetika, a.s.

13 V znamné události roku 2002 Leden Zru ení v bûrového fiízení na privatizaci energetiky Zv ení ceny elektfiiny pro domácnosti v prûmûru o 10 % Konání mimofiádné valné hromady za úãelem schválení Ïádostí o pfievod akcií na jméno Podání nabídky do soutûïe na privatizaci 49% podílu spoleãnosti V chodoslovenská energetika, a.s. Únor Potvrzení ratingového hodnocení A-/Stable/A-2 agenturou Standard & Poor s Oficiální v zva firmy Eastman k zahájení jednání o odkupu energetické divize Sokolovsk ch chemick ch závodû, a.s. Podpis smlouvy na dodávku a implementaci systému CRM se spoleãností Soluziona s.r.o. Bfiezen Rozhodnutí vlády âeské republiky o restrukturalizaci energetiky Zahájení v stavby obchodního centra Duben Prezentace hospodáfisk ch v sledkû za rok 2001 pro Burzu cenn ch papírû, investory a finanãní trhy; Praha, Novomûstská radnice Na ím hlavním cílem je spokojen zákazník, prosperita a dlouhodob rozvoj spoleãnosti, perspektiva a motivace pro zamûstnance. Západoãeská energetika, a.s. 11

14 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, prostfiednictvím této v roãní zprávy vás chceme informovat o dûní v akciové spoleãnosti Západoãeská energetika v roce 2001, o hospodáfisk ch v sledcích, zámûrech, které byly realizovány a úkolech, které nás ãekají. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dokument, kter máte pfied sebou dokazuje, Ïe Západoãeská energetika je zdravou, perspektivní a informaãnû otevfienou spoleãností a patfií k nejúspû nûj ím distribuãním spoleãnostem v âeské republice. Strategie spoleãnosti Do nového tisíciletí vstoupila Západoãeská energetika s jasnû formulovanou strategií a s cílem dosáhnout plné konkurenceschopnosti v prostfiedí liberalizovaného trhu. Klíãové faktory k dosaïení vytyãeného cíle vidí v nadstandardní úrovni poskytovan ch sluïeb, spolehlivosti dodávek elektfiiny, individuálním a vstfiícném pfiístupu k zákazníkovi, ve v voji a nabídce nov ch produktû. Chceme poskytovat pouze vynikající zákaznick servis. Proto jsme v roce 2001 zavedli Kodex, kter m definujeme standardní úroveà garantovan ch sluïeb v oblasti distribuce a prodeje elektfiiny. Na e podnikatelské aktivity se odehrávaly v prostfiedí, které legislativnû ovlivnily zejména dva nosné zákony zákon o hospodafiení energií (ã. 406/2000 Sb.), kter stanovil práva a povinnosti pfii nakládání s energií a energetick zákon (ã. 458/2000 Sb.), kter upravil podmínky podnikání, v kon státní správy a regulaci v energetick ch odvûtvích. Hospodáfiské v sledky V loàském roce dosáhla ZâE zisku po zdanûní 544,8 mil. Kã, coï je o 99,3 mil. Kã více neï v roce Základem tohoto v sledku byla úspû ná obchodní ãinnost na stranû prodeje i nákupu. Rok 2001 v tomto smûru navázal na úspû nou bilanci let pfiedcházejících, lze jej v ak povaïovat za dosud nejúspû nûj í. Bylo dosaïeno historicky nejvy ích hodnot v prodeji elektfiiny a obchodním rozpûtí. Podrobnû o tom pojednává kapitola vûnovaná obchodu a marketingu. Finanãní situace V roce 2001 ZâE vytvofiila zisk pfied zdanûním 832,7 mil. Kã, pfiiãemï pfiidaná hodnota je 1 765,7 mil. Kã. V posledních letech je navíc zfieteln trend zvy ování produktivity práce z pfiidané hodnoty. Vedoucí postavení spoleãnosti mezi ãesk mi distributory potvrzují i renomované ratingové agentury. Poãínaje rokem 2000 je ZâE kaïdoroãnû udûlován agenturou Standard & Poor s mezinárodní rating A-2 se stabilním v hledem, coï je nejvy í moïná známka, kterou mûïe ãesk podnikatelsk subjekt dosáhnout. Nejnovûji toto hodnocení Standard & Poor s potvrdil v únoru Západoãeská energetika, a.s.

15 Zákaznick servis ZâE jiï v minulosti zavedla systém jediného kontaktního místa, kde mûïe bûïn zákazník vyfiídit ve keré poïadavky buì osobní náv tûvou nebo telefonicky. Zákaznick servis je k dispozici nepfietrïitû, 24 hodin dennû po cel rok. V zájmu prohloubení a zkvalitnûní obchodních vztahû s klíãov mi zákazníky vytvofiila ZâE síè obchodních zástupcû, ktefií dokáïí lépe a pruïnûji reagovat na poïadavky sv ch klientû vãetnû vytváfiení konkrétních nabídek speciálních produktû a sluïeb. Orientace na zákazníka v ak neznamená pouze roz ifiování produktové fiady ãi zkracování doby potfiebné pro vyfiízení pfiíslu ného poïadavku, ale pfiedev ím poznání jeho potfieb a motivû a vytvofiení oboustrannû pozitivní atmosféry spolupráce. Liberalizace trhu s elektfiinou Otevírání domácího trhu s elektfiinou je pro nás v zvou i pfiíleïitostí. Svou odbornou, organizaãní a personální pfiipravenost jsme mûli moïnost konfrontovat s konkurencí v rámci 1. etapy liberalizace, tzn. k 1. lednu 2002, kdy dostali moïnost vybrat si svého dodavatele elektfiiny zákazníci s roãním odbûrem nad 40 GWh. O tom, Ïe jsme obstáli se ctí svûdãí i skuteãnost, Ïe nasmlouvan objem dodávek elektfiiny pro rok 2002 je vy í neï v sledek dosaïen v roce Aktivity mimo hlavní pfiedmût podnikání Aktivity ZâE smûfiují i mimo core business. Zejména do telekomunikaãních pfienosû po optick ch sítích, internetov ch sluïeb, dodavatelské v stavby energetick ch zafiízení, financování vybran ch elektrick ch zafiízení, provozování dopravy, nákupu a skladového hospodáfiství. Na základû zájmu zákazníkû mûïe ZâE pfiedat své zku enosti s v stavbou záloïních zdrojû, kogeneraãních jednotek apod. Mezi podnikatelské zámûry patfií i úãast pfii v stavbû nov ch moderních zdrojû elektfiiny a tepla. Na ím cílem je obstát ve srovnání s pfiedními evropsk mi elektroenergetick mi firmami a v urãitém ãasovém horizontu se stát plnohodnotn m ãlánkem silnûj ího podnikatelského uskupení. O tom, zda tento cíl bude naplnûn, rozhodnou také zamûstnanci. Jejich znalosti, dovednosti a iniciativa mají na vynikajícím hospodáfiském v sledku loàského roku rozhodující podíl. Jim pfiedev ím patfií dík za odvedenou práci. Dovolte mi podûkovat rovnûï akcionáfiûm spoleãnosti a obchodním partnerûm za jejich pfiíspûvek k celkov m v sledkûm a za plodnou a inspirující spolupráci. Ing. Franti ek Ûcha pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Pod znaãkou NOVÁ ENERGIE nabízíme komplexní servis, kter bude pro zákazníky pfiedstavovat vysokou kvalitu, komfort obsluhy a pfiedev ím dal í v hody. Západoãeská energetika, a.s. 13

16 Vrcholové orgány spoleãnosti Dr. Ing. Peter Hoffmann Ing. Franti ek Ûcha, pfiedseda Ing. Milan Kovafiík, místopfiedseda Ing. Václav Knedlhans Ing. Igor mucr, MBA

17 Pfiedstavenstvo Ing. Franti ek Ûcha, pfiedseda Narodil se v roce 1949, bydli tû Rokycany. Absolvent Vysoké koly strojní a elektrotechnické v Plzni, obor V roba a rozvod elektrické energie. V ZâE pracuje od roku âlen dozorãí rady spoleãností Enerfin, a.s. Ing. Milan Kovafiík, místopfiedseda Narodil se v roce 1963, bydli tû Kra ovice. Absolvent Bûloruského polytechnického institutu Minsk, obor Zásobování elektrickou energií. V ZâE pracuje od roku Dr. Ing. Peter Hoffmann Narodil se v roce 1962, bydli tû PlzeÀ. Absolvent RWTH Aachen, obor V eobecná elektrotechnika. V ZâE pracuje od roku Prokurista E.ON Bohemia s.r.o. Ing. Václav Knedlhans Narodil se v roce 1939, bydli tû PlzeÀ. Absolvent Vysoké koly strojní a elektrotechnické v Plzni, obor Silnoproudá elektrotechnika. V ZâE pracuje od roku Ing. Igor mucr, MBA Narodil se v roce 1965, bydli tû Rokycany. Absolvent Vysoké koly strojní a elektrotechnické v Plzni, obor Elektroenergetika; Prague International Business School. V ZâE pracuje od roku Pfiedseda dozorãí rady spoleãností EN-DATA a.s. a Enerfin, a.s. Dozorãí rada Ing. Pavel Konãel, pfiedseda za Fond národního majetku âr. Narodil se v roce 1954, bydli tû Èáhlavy. Jednatel spoleãností PRESTOL, spol. s r.o., BLONDEL, s.r.o., a MARON, s.r.o., prokurista âesk ch stavebních závodû, a.s. Ing. Zdenûk Vale, místopfiedseda za E.ON Energie AG, SRN. Narodil se v roce 1934, bydli tû PlzeÀ. Jednatel 1. správní majetkové spoleãnosti s.r.o., PlzeÀ, ãlen dozorãí rady Keramost, a.s. Dr. Hermann Brunmayr za Energie AG, Rakousko. Narodil se v roce 1948, bydli tû Leonding (Rakousko). âlen dozorãí rady ve spoleãnostech Geothermie-Wärmegesellschaft Braunau-Simbach GmbH a Geothermie Fördergesellschaft Simbach-Braunau, GmbH Simbach, prokurista v Energie AG Oberösterreich. Jaroslav Drchota za Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr. Narodil se v roce 1946, bydli tû Praha. JUDr. Lenka Loudová za Ministerstvo financí âr. Narodila se v roce 1950, bydli tû Praha. Ing. Jifií neberger za mûsto PlzeÀ. Narodil se v roce 1960, bydli tû PlzeÀ. âlen dozorãí rady FINÁLE PLZE, o.p.s., ãlen pfiedstavenstva American Center PlzeÀ, o.p.s. Ing. Jan Veverka, CSc. za Ministerstvo financí âr. Narodil se v roce 1938, bydli tû Praha. Pfiedseda pfiedstavenstva Manhattan, investiãní fond, akciová spoleãnost, ãlen pfiedstavenstva spoleãnosti SERVISNÍ TECHNIKA a SLUÎBY Pfie tice, a.s. Ing. Jaroslava Zelená za Fond národního majetku âr. Narodila se v roce 1952, bydli tû Svûtice. âlenka V konného v boru FNM âr, pfiedsedkynû pfiedstavenstva spoleãnosti PAL a.s., pfiedsedkynû dozorãí rady spoleãnosti Jihoãeská plynárenská, a.s., a ãlenka dozorãí rady spoleãnosti V zkumn a zku ební leteck ústav, a.s. Ing. Jifií Duchek zvolen zamûstnanci spoleãnosti. Narodil se v roce 1945, bydli tû PlzeÀ. Ing. Antonín Homola zvolen zamûstnanci spoleãnosti. Narodil se v roce 1944, bydli tû PlzeÀ. Miroslav Schleiss zvolen zamûstnanci spoleãnosti. Narodil se v roce 1953, bydli tû Trhanov. Ing. BoÏena Suchá zvolena zamûstnanci spoleãnosti. Narodila se v roce 1954, bydli tû Tfiemo ná. Západoãeská energetika, a.s. 15

18 Chceme se stát nejvyhledávanûj ím poskytovatelem sluïeb v oblasti energií v âeské republice.

19 Zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Spoleãnost v roce 2001 Rok 2001 znamenal pro ZâE pokraãování intenzivní pfiípravy na otevfiení trhu s elektfiinou. Pfiíprava byla zamûfiena na realizaci ambiciózní strategie a vytvofiení potfiebn ch pfiedpokladû k dosaïení úspûchu na liberalizovaném trhu. Spoleãnost provedla zásadní organizaãní zmûny v ãinnostech nákup a prodej elektfiiny, zamûfiila se na rozvoj nov ch profesí a osvojení zásadních znalostí pro jejich v kon. Zrealizovala dal í kroky na cestû k zákaznicky orientované spoleãnosti, napfiíklad: inovaci Centrálního telefonního pracovi tû, poskytování individuální péãe nejvût ím zákazníkûm prostfiednictvím obchodních zástupcû, pfiípravu na implementaci projektu ízení vztahu se zákazníky (CRM) v roce 2002, dal í akce v marketingové oblasti. V síèové oblasti se ZâE zamûfiila na dosaïení vysoké spolehlivosti dodávky a kvalitu poskytovan ch sluïeb a to v pfiedstihu, neï bude Energetick m regulaãním úfiadem (ERÚ) vydán pfiíslu n pfiedpis. Podafiilo se odkoupit lokální distribuãní síè PlzeÀské energetiky, a.s., vãetnû pfiíslu n ch zákazníkû. Vedle core businessu se spoleãnost zamûfiila téï na rozvoj souvisejících sluïeb a produktû a dosahování synergick ch efektû ze spolupráce s dal ími subjekty. Podafiilo se zaloïit novou dcefiinou spoleãnost Gazela plus s.r.o. pro spoleãné odeãty mûfiicích zafiízení utilitních spoleãností. Zásadní v znam pro dal í rozvoj spoleãnosti mûlo mít usnesení vlády âr ã. 967 ze dne 4. fiíjna 2000 o prodeji podílû akcií âez a esti regionálních distribuãních spoleãností. Na základû tohoto rozhodnutí bylo zpracováno informaãní memorandum, zfiízena a investorûm zpfiístupnûna dokumentaãní místnost (tzv. dataroom) a v listopadu 2001 provedeny manaïerské prezentace pro zástupce investorû. V lednu 2002 byl dataroom zpfiístupnûn akcionáfiûm spoleãnosti. Legislativní rámec pro podnikání Koncem roku 2000 byly zavr eny práce na pfiípravû nové legislativy v oblasti energetiky vydáním dvou nosn ch právních pfiedpisû. Zákon o hospodafiení energií (ã. 406/2000 Sb.) stanoví práva a povinnosti pfii nakládání s energií a klade si za cíl zejména zv it hospodárnost uïití energie, pfiispût k etrnému vyuïívání pfiírodních zdrojû a k ochranû Ïivotního prostfiedí. Zákon mimo jiné ukládá MPO âr zpracovat státní energetickou koncepci a vyhodnocovat její naplàování s tím, Ïe z této koncepce vycházejí i principy fie ení energetického hospodáfiství na úrovni kraje. Energetick zákon (ã. 458/2000 Sb.) upravuje podmínky podnikání, v kon státní správy a regulaci v energetick ch odvûtvích. Podnikat v elektroenergetice mohou pouze drïitelé pfiíslu n ch licencí, které udûluje Energetick regulaãní úfiad. Licence V roba elektfiiny obsahuje v robu elektfiiny, licence Distribuce elektfiiny kromû distribuce také prodej chránûn m zákazníkûm a licence Obchod s elektfiinou v sobû zahrnuje kromû obchodování také prodej elektfiiny oprávnûn m zákazníkûm. V souladu s tímto zákonem poïádala ZâE o vydání pfiíslu n ch licencí. ERÚ dokonãil v roce 2001 pfiípravu sekundární legislativy. Jsou to pfiedev ím: vyhlá ka ã. 154 o podrobnostech udûlování licencí pro podnikání v energetick ch odvûtvích, vyhlá ka ã. 297, kterou se stanoví podmínky pfiipojení a dodávek elektfiiny pro chránûné zákazníky, vyhlá ka ã. 306 o kvalitû dodávek elektfiiny a souvisejících sluïeb v elektroenergetice, vyhlá ka ã. 373, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektfiinou a zásady tvorby cen za ãinnosti operátora trhu. Úãastníky trhu jsou vedle v robcû elektfiiny, provozovatelû pfienosové a distribuãních soustav a koneãn ch zákazníkû také obchodníci a Operátor trhu. Mezi hlavní úkoly Operátora trhu patfií zpracování a vyhodnocování nabídek a poptávek na dodávku a odbûr elektfiiny, zúãtování odchylek mezi úãastníky trhu, organizace trhu s elektfiinou, pfiíprava zpráv o elektrické soustavû a o dlouhodob ch bilancích elektfiiny. Podle oãekávání v znamnû ovlivnil podmínky podnikání v energetice zákon ã. 28/2000 Sb., kter zmûnil zákon ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn ch zakázek. Ten zafiadil od mezi zadavatele vefiejn ch zakázek novû i v robce a distributory elektfiiny. V souladu s tímto zákonem byly v prûbûhu roku 2001 zrealizovány v ZâE celkem 3 obchodní vefiejné soutûïe a 41 v bûrov ch fiízení niï ího stupnû. Obecn rámec podnikání byl upraven novelou obchodního zákoníku (zákon ã. 370/2000 Sb.), která nabyla úãinnosti k Západoãeská energetika, a.s. 17

20 Finance Komentáfi k hospodáfisk m v sledkûm V roce 2001 dosáhla Západoãeská energetika zisku pfied zdanûním ve v i 832,7 mil. Kã. Oproti roku 2000 do lo ke zv ení zhruba o 32 % díky rozvoji obchodu a úsporám v provozních nákladech. Lze tedy hodnocen rok povaïovat za úspû n a v voj zisku za stabilní. Spoleãnost vytvofiila v roce 2001 pfiidanou hodnotu ve v i 1 765,7 mil. Kã. Do lo k meziroãnímu rûstu tohoto parametru, tentokrát o 8,7 %. Meziroãní rûst produktivity práce z pfiidané hodnoty tak dosáhl 9,6 %, kdyï pfiidaná hodnota na zamûstnance vzrostla z 1 127,0 tis. Kã na 1 235,6 tis. Kã. Ukazatel EBITDA na zamûstnance ãinil 947 tis. Kã; do lo tak k jeho meziroãnímu nárûstu o cca 7,5 %. Obchodní rozpûtí vzrostlo z 2 184,2 mil. Kã v roce 2000 na 2 338,8 mil. Kã v roce 2001, tj. dosáhlo úrovnû o 7,1 % vy í. Provozní hospodáfisk v sledek spoleãnosti dosáhl v e 900,4 mil. Kã (v roce 2000 ãinil 608,4 mil. Kã). Záporná hodnota finanãního hospodáfiského v sledku je zpûsobena vytvofiením opravné poloïky vûãi drïen m akciím spoleãnosti Aliatel. V e této opravné poloïky ãiní 109 mil. Kã. Majetek spoleãnosti se zv il o 723,6 mil. Kã. Na jeho zv ení se podílel zhruba stejnou mûrou jak rûst stál ch aktiv, tak rûst obûïn ch aktiv. Objem investic v roce 2001 byl v znamnû vy í neï v pfiedchozím roce a dosáhl hodnoty 836,1 mil. Kã (oproti 609,3 mil. Kã v r. 2000). PfieváÏná ãást investic byla opût smûrována do distribuãní soustavy (cca 488 mil. Kã) a souvisejících zafiízení. Pohledávky z obchodního styku se zv ily ze 180 mil. Kã na 273 mil. Kã, tj. o 93 mil. Kã. Cizí zdroje vzrostly o 220 mil. Kã pfiedev ím vlivem nárûstu krátkodob ch závazkû z obchodního styku. Celkov objem bankovních úvûrû klesl, byl splacen úvûr u Deutsche Bank ve v i cca 97 mil. Kã a postupnû je splácen hypoteãní úvûr u HVB Bank. âist zisk na akcii (Kã) Rentabilita celkov ch aktiv ROA a vlastního kapitálu ROE (%) ROA ROE Západoãeská energetika, a.s.

21 Návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 2001 (mil. Kã) Zisk po zdanění 544,78 Příděl do rezervního fondu 1,25 Příděl do sociálního fondu 13,80 Tantiémy 5,00 Dividendy 112,39 Nerozdělený zisk 412,34 Finanãní fiízení I v roce 2001 pokraãovala ZâE ve sv ch pfiípravách na prostfiedí liberalizovaného trhu. Na dfiíve zaveden systém Balanced Scorecards, implementace vnitropodnikového trhu a manaïerského informaãního systému, navázala hned nûkolika projekty. Základním stavebním kamenem se stalo upravování organizaãní, nákladové a vûcné struktury spoleãnosti v souladu s dûlením poïadovan m novû pfiijatou energetickou legislativou. V oblasti distribuce do lo k revizi efektivnosti nastavení procesû a jejich posouzení, resp. pfienastavení v kontextu souãasn ch a oãekávan ch zmûn legislativy. Dále docházelo k prûbûïn m úpravám vnitfiních systémû v souladu s poïadavky novû zfiízeného Energetického regulaãního úfiadu. âinnosti vûcnû související s licencí distribuce byly pfievedeny z divizí obchodu do divizí zab vající se pfiímo distribucí. Druh m podstatn m krokem je pokraãující nákladové zefektivàování spoleãnosti a soustfiedûní se na oblasti hlavního pfiedmûtu podnikání. V souvislosti s tím byla vyãlenûna divize Informaãní systémy do dcefiiné spoleãnosti EN-DATA a.s. s dûrazem na její ekonomickou nezávislost na ZâE. Tento krok umoïàuje mnohem lépe kontrolovat ve keré náklady spojené s informaãními systémy a lep í porovnání cen sluïeb v konkurenci externích dodavatelû. Dal ím podstatn m krokem ke sniïování nákladû bylo vyãlenûní sluïby odeãítání elektromûrû do novû zfiízené dcefiiné spoleãnosti, která je majetkovû z 50 % vlastnûna spoleãností Západoãeská plynárenská, a.s. Spojení sil pfii odeãtech koncov ch mûfiících zafiízení je logick m krokem sniïování nákladû a umoïnilo vyuïít efektû spojen ch s konceptem multiutilit i v prostfiedí s rozdílnou majetkovou strukturou. Tfietím v znamn m krokem z pohledu finanãního fiízení bylo vytvofiení struktur prodeje a nákupu v souladu se zmûnami vnûj ího prostfiedí a nastavení základních ekonomick ch motivátorû spojen ch s prodejem elektfiiny oprávnûn m zákazníkûm. Následnû byly vytvofieny základní organizaãní struktury a normy fiízení rizik spojen ch zejména s obchodem s elektfiinou. Správa finanãního majetku a úvûrová politika Hodnota finanãního majetku ZâE ãinila k celkem 1 276,2 mil. Kã. Finanãní majetek je tvofien hotov mi penûzi v pokladnách, finanãními prostfiedky na úãtech v bankách a nejvût í mûrou (1 087,4 mil. Kã) krátkodob m finanãním majetkem. Finanãní majetek je z ãásti obhospodafiován vlastním cash managementem a investován pfiedev ím do krátkodob ch termínovan ch vkladû a depozitních smûnek. Je zejména pouïíván pro provozní potfieby financování. PfieváÏná ãást finanãního majetku je spravována osvûdãen mi správci a investována s del ím ãasov m horizontem (cca 6 mûsícû 1 rok). Správci zejména vyuïívají tuzemské korunové dluhopisy a hypoteãní zástavní listy. Na krat í období pak termínované vklady, vlastní smûnky nebo depozitní certifikáty. âást voln ch zdrojû byla v pfiedchozích letech investována do podílového fondu SICAV, v rámci jehoï portfolia jsou vyuïívány bonitní Euroobligace. Tyto prostfiedky jsou nyní vedeny jako dlouhodob finanãní majetek. Jako v pfiedchozím období má spoleãnost otevfiené úvûrové kreditní linky u vybran ch bank, a to v souhrnné v i mil. Kã. Ratingová zpráva Stejnû jako v minul ch letech procházela ZâE procesem mezinárodního ratingu od spoleãnosti Standard & Poor s. Tak jako v roce 2000 byla potvrzena známka na úrovni A- se stabilním v hledem a to i v kontextu pfiipravované privatizace. Agentura vefiejnû deklarovala svûj názor, Ïe na schopnost ZâE dostát sv m závazkûm vûãi vûfiitelûm nebude mít tato skuteãnost Ïádn vliv a ZâE je tak stále jedním z nejdûvûryhodnûj ích subjektû na ãeském trhu s rizikov m profilem na úrovni âeské republiky. Západoãeská energetika, a.s. 19

22 Obchod a marketing Postupné otevírání domácího trhu s elektfiinou je pro ZâE v zvou i pfiíleïitostí. Rok 2001 pfiedstavoval reálné provûfiení obchodních schopností v souvislosti s blíïící se první etapou liberalizace. Aby spoleãnost dokázala uspût na otevfieném trhu s elektfiinou, zamûfiila se na stranû nákupu na získávání nov ch kompetencí, optimalizaci portfolia dodavatelû a anal zu fiízení rizik spojen ch s obchodováním. V oblasti prodeje byly stanoveny tfii hlavní kvalitativní priority: prodejci s irokou nabídkou produktû, marketing, zákaznická obsluha. Obchodní v sledky V sledky obchodní ãinnosti dosaïené v roce 2001 navázaly na pfiíznivou bilanci let pfiedchozích. Obchodní rozpûtí dosáhlo rekordní v e témûfi mil. Kã, coï pfiedstavovalo meziroãní nárûst 7,1 %. UÏiteãná dodávka elektfiiny vzrostla oproti roku 2000 o 6,7 % na hodnotu GWh. Z pohledu tr- Ïeb pfiedstavovalo toto mnoïství dodané elektfiiny celkem mil. Kã. Ve srovnání s rokem 2000 se jedná o nárûst trïeb o 10,3 %. Na v sledky obchodu s elektfiinou pûsobila fiada vnûj ích vlivû: stav ekonomiky regionu, cenová politika státu uplatàovaná vûãi jednotliv m skupinám zákazníkû, regulace nákupních cen mezi âez, a.s., a distribuãními spoleãnostmi. K pfiízniv m v sledkûm znaãnou mûrou pfiispûla kvalita vlastní obchodní ãinnosti a vyhledávání nov ch obchodních pfiíleïitostí. Opatfiená elektfiina Nejvût ím dodavatelem elektfiiny byl âez, a.s. Z celkového mnoïství elektfiiny dodal 68,1 %. Dal ími v znamn mi dodavateli elektfiiny byly v roce 2001 pfiedev ím regionální teplárenské spoleãnosti zejména PlzeÀská teplárenská a PlzeÀská energetika, dále Terea Cheb, Karlovarská teplárenská a Ostrovská teplárenská, které dodaly témûfi ãtvrtinu ve keré elektfiiny. Zb vající mnoïství dodané elektfiiny pocházelo od akciov ch spoleãností První energetická, Sokolovská uhelná a V chodoãeská energetika. Závodní elektrárny dodaly 1,6 % elektfiiny, soukromé malé vodní elektrárny 1,0 %. Ve vlastních zdrojích, vodních elektrárnách Vydra, âerné jezero, Hracholusky a âeàkova Pila, bylo vyrobeno více jak 40 GWh (1,0 %). K v znamné zmûnû ve zpûsobu pofiizování elektfiiny do lo od , kdy se zaãaly smlouvat hodinové hodnoty a zejména pak od , kdy do lo k realizaci vyhodnocování hodinov ch odchylek. Na základû tûchto zmûn byla vytvofiena zcela nová pravidla pro fiízení denního diagramu zatíïení. Souãasnû s optimalizací portfolia dodavatelû tak bylo dosaïeno oproti oãekávání v raznû lep ích obchodních v sledkû. Dodaná elektfiina V roce 2001 dodala ZâE sv m zákazníkûm celkem 3 887,5 GWh elektfiiny, coï pfiedstavuje nárûst o 6,7 % oproti roku Z toho zásobovala: odbûrn ch míst pfiipojen ch ze sítí velmi vysokého a vysokého napûtí kategorie velkoodbûr (VO), odbûrn ch míst podnikatelského maloodbûru pfiipojen ch ze sítû nízkého napûtí (MOP), odbûrn ch míst domácností (MOO). Z pohledu mnoïství dodané elektfiiny do lo k meziroãnímu nárûstu u v ech tfií kategorií. Velkoodbûr JiÏ v prûbûhu roku 2000 do lo u této kategorie zákazníkû k oïivení spotfieby. V znamnou mûrou k tomu pfiispûlo i pfievzetí odbûratelû skupiny KODA PlzeÀ od PlzeÀské energetiky. Pozitivní trend v voje pokraãoval i v roce 2001, kdy bylo dodáno celkem GWh, coï pfiedstavuje meziroãní nárûst spotfieby o 9,8 %. Rozhodující roli zde sehrála fiada dal ích faktorû: ãásteãná stabilizace ekonomického prostfiedí, nové aktivity zahraniãních investorû, nárûst dodávky v znamn m odbûratelûm. Roãní trïby kategorie velkoodbûratelû dosáhly v e mil. Kã, tj. 42 % z celkov ch trïeb. Maloodbûr Oproti roku 2000 se o 3,8 % zv il i prodej zákazníkûm pfiipojen m ze sítí nízkého napûtí. Celkem bylo dodáno GWh, z toho ãinil podnikatelsk maloodbûr 732 GWh a domácnosti GWh. Pfii porovnání s pfiedchozím obdobím do lo k vût ímu nárûstu spotfieby elektfiiny podnikatelû neï domácností. TrÏby maloodbûru meziroãnû stouply (i v dûsledku cenov ch úprav) o 13,8 % na v slednou hodnotu mil. Kã. Tvofiily tak témûfi 58 % z celkov ch trïeb. 20 Západoãeská energetika, a.s.

23 Struktura opatfiené elektfiiny (%) 1 ČEZ, a.s. + ČEPS, a.s. 68,1 2 Plzeňská teplárenská, a.s. 13,2 3 Plzeňská energetika, a.s. 10,3 4 ostatní dodavatelé 6,5 5 vodní elektrárny 1,0 6 vlastní výroba 1, Struktura dodané elektfiiny (%) 1 VO 50,2 2 MOO 31,0 3 MOP 18, V voj dodávky elektfiiny v letech (GWh) MOO MOP VO Západoãeská energetika, a.s. 21

24 Úpravy cen elektfiiny Obchodní ãinnost v roce 2001 v znamnû poznamenalo hned nûkolik cenov ch úprav. K 1. lednu 2001 ve el v platnost cenov v mûr Ministerstva financí âr ã. 01/2001, kter m do lo k úpravám tarifû elektfiiny pro v echny kategorie zákazníkû v âeské republice. Pro velkoodbûratele pfiipojené ze sítí vvn bylo stanoveno nav ení tarifû o 4,4 %, tarify odbûratelû ze sítí vn byly naopak sníïeny o 3,8 %. Ceny podnikatelského maloodbûru byly zv eny v prûmûru o 1,8 % a ceny maloodbûru obyvatelstva o 14 %. Tyto cenové úpravy pfiedstavovaly dal í krok smûfiující k narovnání cen elektfiiny na jednotliv ch napûèov ch hladinách. Dal ím v znamn m opatfiením bylo zavedení nové tarifní struktury v ãervenci 2001, které se t kalo v ech zákazníkû pfiipojen ch ze sítû nízkého napûtí. Zmûna byla podloïena cenov m rozhodnutím Energetického regulaãního úfiadu ze dne 11. kvûtna Jejím cílem bylo zohlednit skuteãné náklady na v robu a distribuci elektfiiny a související sluïby. Cenu tvofií pevná mûsíãní sloïka závislá na jmenovité proudové hodnotû hlavního jistiãe pfied elektromûrem a cena za odebrané mnoïství elektfiiny. První v sledky v konkurenãním prostfiedí První etapa liberalizace trhu s elektfiinou v âeské republice pfiinesla sníïení cen elektfiiny u velk ch zákazníkû s roãní spotfiebou nad 40 GWh a sníïení marïí na stranû jejich dodavatelû. V západních âechách ZâE ztratila jednoho ze esti velk ch zákazníkû ve skupinû nad 40 GWh. Sklárna Avirunion Nové Sedlo, která byla dlouholet m zákazníkem ZâE, poïadovala cenové podmínky, které byly z pohledu obchodní politiky nepfiijatelné. Na druhé stranû se v ak podafiilo získat podíl na dodávkách elektfiiny Energetice Tfiinec zásobující Tfiinecké Ïelezárny. ZâE dále uzavfiela smlouvy s firmami Îelezárny Hrádek, âeské dráhy, PlzeÀsk Prazdroj, Eastman Sokolov a Chlumãanské keramické závody. V sledkem obchodního úsilí ZâE bylo uzavfiení smluv na rok 2002 s vy ím objemem dodávek neï v pfiedchozím roce. K podpisu dal- ích dodavatelsk ch smluv v ak mûïe docházet i v prûbûhu roku 2002, protoïe zhruba desetina ze 66 velk ch ãesk ch odbûratelû uzavfiela jen krátkodobé smlouvy. V souãasné dobû se ZâE pfiipravuje na oslovení zákazníkû z druhé etapy liberalizace trhu s elektfiinou. Poãínaje lednem 2003 se jedná o zákazníky s roãní spotfiebou pfies 9 GWh, kter ch je v âeské republice pfiibliïnû Západoãeská energetika, a.s.

25 Nová segmentace zákazníkû Dfiíve pouïívaná zákaznická segmentace respektovala v hradnû základní technické parametry. Zákazníci se podle pfiipojení k napûèové hladinû dûlili na velkoodbûratele (vvn a vn), podnikatelsk maloodbûr (nn) a maloodbûr domácnosti (nn). Tento pfiístup v ak nijak nezohledàoval skuteãn v znam a obchodní pfiínos zákazníka. Komplexní pohled na zákazníka jako na souhrn v ech jeho odbûrn ch míst a souãasnû v ech jeho energetick ch potfieb umoïní poskytnout péãi odpovídající jeho skuteãnému v znamu. Novû byly vytvofieny tfii hlavní zákaznické segmenty: TOP, BUSINESS a RETAIL. Jejich charakteristika se opírá o kvantitativní hodnoty popisující základní spotfiební profil zákazníka. V znamu kaïdého segmentu odpovídá péãe, jakou chce ZâE diferencovanû tûmto zákazníkûm poskytovat: zákazníci segmentu TOP mají vlastního key account managera (KAM), s nímï mohou fie it ve keré své poïadavky; zákaznická péãe je orientována pfiedev ím oborovû, zákazníci segmentu BUSINESS komunikují s vlastními segment managery (SM), rozdûlen mi na základû dílãího regionálního tfiídûní, zákazníci segmentu RETAIL (men í podnikatelé a domácnosti) projednávají své záleïitosti osobnû v pfiíslu né Obchodní kanceláfii nebo telefonicky prostfiednictvím Zákaznického servisu. Komunikace se zákazníky Kromû osobního kontaktu odpovídajícího vïdy danému zákaznickému segmentu nabízí ZâE zákazníkûm moderní a pohodlné formy komunikace prostfiednictvím telefonu nebo internetu. Zákaznick servis je k dispozici 24 hodin dennû, 7 dní v t dnu a dovolat se na nûj lze z PlzeÀského i Karlovarského kraje vïdy za cenu místního hovorného. V oblasti moderních forem komunikace je zohlednûn rostoucí v znam internetu jako komunikaãního a prodejního kanálu. V roce 2001 byly zprovoznûny dvû nové domény komerãního webu zapni.cz a energienet.cz. První z nich je zamûfiena na irokou vefiejnost a pfiiná í nabídku produktû a informací, vãetnû poradenství t kající se odbûru elektfiiny a jejího vyuïití. Doména energienet.cz pfiizpûsobuje nabídku produktû a informací potfiebám a nárokûm odborné vefiejnosti, firmám a obcím. Jako zákaznicky orientovaná spoleãnost stavíme vzájemnou dûvûru na komunikaci, snaïíme se naslouchat pfiáním a potfiebám na ich klientû. Západoãeská energetika, a.s. 23

26 Na voln trh vstupujeme spolu s dcefiin mi spoleãnostmi pod znaãkou NOVÁ ENERGIE.

27 NOVÁ ENERGIE nov obchodní program Na základû strategického rozhodnutí vstoupit poãátkem roku 2002 na liberalizovan energetick trh s komplexní nabídkou produktû a sluïeb, které ZâE zaji Èuje spoleãnû se sv mi dcefiin mi spoleãnostmi, byla na jafie roku 2001 pfiedstavena obchodní znaãka NOVÁ ENERGIE. Touto obchodní znaãkou chce ZâE úãinn m zpûsobem oslovit a zaujmout souãasné i nové zákazníky, udrïet si resp. posílit svou pozici na trhu, vybudovat u sv ch zákazníkû povûdomí spojené s garancemi jistoty, partnerství, odbornosti, pruïnosti a otevfienosti. Pod znaãkou NOVÁ ENERGIE byly v roce 2001 pfiedstaveny následující produkty: komplexní nabídky dodávek elektfiiny a sluïeb pro oprávnûné zákazníky, odborná publikace Obchodování s elektfiinou prûvodce liberalizovan m trhem, více neï 20 nov ch obchodních produktû z oblasti provoz, údrïba, v stavba a prodej energetického zafiízení, telekomunikace a informaãní technologie, nadstavbové sluïby a poradenství. NOVÁ ENERGIE byla prezentována na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnû a pfiedstavuje se i na komerãních webov ch stránkách novaenergie.cz, energienet.cz a e-linka.cz Pfiíkladem produktu, kter bude na trh uveden v prûbûhu roku 2002 je Zelená energie elektfiina vyrábûná z obnoviteln ch zdrojû. Jedná se o produkt urãen lidem preferujícím ekologické zásady chování, ochotn m zaplatit vy í cenu za záruku ekologiãnosti pouïívan ch energetick ch zdrojû. Z v zkumu, kter realizovala agentura Taylor Nelson Sofres Factum, s.r.o., v fiíjnu roku 2001 na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel âeské republiky vyplynulo, Ïe znalost znaãky NOVÁ ENERGIE se pohybuje kolem 6,3 %. Vzhledem k vynaloïen m finanãním prostfiedkûm, k nejasn m vyhlídkám privatizace a omezené dobû reklamního pûsobení lze dosaïen v sledek povaïovat za velmi dobr. Dlouhodob m cílem ZâE je, a k tomu má pfiispût i NOVÁ ENERGIE, stát se nejvyhledávanûj ím poskytovatelem sluïeb v oblasti energií jak na liberalizovaném trhu, tak i v pfiirozenû monopolním prostfiedí distribuce elektfiiny. Nejedná se tedy jen o elektfiinu a sluïby spojené s její v robou, distribucí a uïitím, ale o komplexní síèové sluïby, kam patfií i plyn, teplo a voda. Západoãeská energetika, a.s. 25

28 Sítû a síèové sluïby Úsilí ZâE je zamûfieno na udrïení vysoké spolehlivosti a bezpeãnosti provozovan ch zafiízení podporující moïnosti iroké nabídky dodávek a sluïeb zákazníkûm. I kdyï se zdá, Ïe kvalita produktu elektfiiny je zaruãena, hledáme dokonalost je tû jinde v poskytování komplexnûj ích sluïeb zákazníkûm, v zodpovûdné správû majetku akcionáfiû, v nekompromisním poïadavku na dodrïování vysoké úrovnû ve ker ch ãinností. DÛleÏit m pfiíspûvkem v tomto smûru je certifikace podle ISO 9001, která bude dokonãena ve druhé polovinû roku Klíãové nefinanãní ukazatele JiÏ nûkolik let jsou sledovány a vyhodnocovány základní ukazatele t kající se kvality dodávané elektfiiny a kvality poskytovan ch sluïeb. ZâE zahájila sledování tûchto ukazatelû v dostateãném pfiedstihu pfied otevíráním trhu s elektfiinou. Za tím úãelem stanovila vlastní, nároãné standardy kvality dodávek elektfiiny a souvisejících sluïeb. V voj vybran ch sledovan ch ukazatelû Dostupnost sítû Dostupností se rozumí celková prûmûrná doba, po kterou je u jednoho odbûratele pfieru ena dodávka elektfiiny v prûbûhu jednoho roku. Do vyhodnocení tohoto ukazatele jsou zahrnuta v echna poruchová nebo plánovaná pfieru ení, ke kter m v prûbûhu roku do lo pfiímo v distribuãní soustavû ZâE nebo byla zpûsobena pfieru eními v pfienosové soustavû. Na pfiechodném zhor ení tohoto ukazatele v roce 2001 mûlo vliv zejména zv ení ãetnosti pfieru ení v pfienosové soustavû a hor í klimatické podmínky. Doba trvání v padku Jedná se o prûmûrnou dobu trvání jednoho pfieru ení dodávky elektfiiny. Do vyhodnocení jsou zahrnuta poruchová i plánovaná pfieru ení vãetnû pfieru ení zpûsoben ch v padkem pfienosové soustavy. Doba vyfiízení Ïádosti Jedná se o prûmûrnou dobu vyfiízení Ïádosti (stanovení technick ch podmínek) zákazníka o nové pfiipojení k distribuãní síti ZâE nebo o zv ení rezervovaného pfiíkonu. Doba vyfiízení jednotlivé Ïádosti dosahuje maximálnû 20 dnû (s v jimkou pfiípadû, kdy je nutné provádût mûfiení v síti). Doba pfiipojení Jedná se o maximální dobu pro osazení elektromûru po uzavfiení smlouvy na dodávku elektfiiny pfii zahájení odbûru v novém odbûrném místû. Ta byla zkrácena z esti dnû v roce 2000 na pût dní v roce Pfiíprava na liberalizovan trh Kromû získání licence na distribuci elektfiiny podnikla ZâE i dal í kroky k tomu, aby pfiipravila své procesy na zaji tûní povinností provozovatele distribuãní soustavy. Jednalo se zejména o: uzavfiení smluv na distribuci elektfiiny se v emi oprávnûn mi zákazníky, provozovateli lokálních distribuãních soustav a v robci, osazení mûfiení (v souladu s podmínkami legislativy) v odbûrn ch místech oprávnûn ch zákazníkû a pfiípravu potfiebn ch systémû na pfiedávání namûfien ch hodnot o jejich spotfiebû elektfiiny Operátorovi trhu. PfiestoÏe pfiesná pravidla pro trh s elektfiinou na území âr a nejdûleïitûj í dokumenty v tomto smûru byly vydány aï v závûru roku 2001, podafiilo se vãas uzavfiít v echny potfiebné smlouvy na distribuci elektfiiny a od bez komplikací zahájit pfiedávání potfiebn ch údajû Operátorovi trhu. Péãe o jakost V ZâE byla v prûbûhu roku 2001 zahájena pfiíprava na certifikaãní audit. Byl zpracován popis systému jakosti, postupnû jsou vydávány a implementovány pfiíslu né smûrnice, jsou vy koleni pracovníci pro periodické ovûfiování systému (interní auditofii). Pfied vlastním certifikaãním auditem zb vá ovûfiit systém pomocí interních provûrek jakosti a odstranit pfiípadné odchylky od poïadavkû normy ISO Termín certifikaãního auditu je plánován na III. ãtvrtletí roku Certifikace dá zákazníkovi záruky za bezvadnou/bezchybnou funkci systému a záruku stability dodávek. ZâE bude certifikována Nûmeck m sdruïením TÜV CERT sídlícím v Bonnu. 26 Západoãeská energetika, a.s.

29 Dostupnost sítû (minuty) Doba trvání v padku (minuty) Doba vyfiízení Ïádosti (dny)

30 Telekomunikace Úkolem telekomunikací, tak jako v pfiedchozích letech, bylo komplexnû zaji Èovat pro ZâE telekomunikaãní sluïby v pûti oblastech: hlasové sluïby, datové sluïby, mobilní / radiové sluïby, internetové sluïby, v stavba telekomunikaãních zafiízení. Byl realizován pfiechod z hlasov ch sluïeb Aliatelu Business Call IP na kvalitnûj í a komfortnûj í Business Call Direct. Následnû bylo zru eno jedno 2 Mbit propojení do sítû âeského Telecomu. V polovinû roku 2001 byla zprovoznûna nová provolba xxxx od Aliatelu, která ãasem nahradí starou provolbu xxxx od âeského Telecomu. V závûru roku se konsorcium ZâE s Aliatelem, Eurotelem a Inelem zúãastnilo vefiejného v bûru na dodávku Integrovaného komunikaãního systému pro Magistrát mûsta Plznû. ZâE je v tomto projektu dodavatelem propojení ústfieden na linkové úrovni. Vedle interních sluïeb se podafiilo, v objemu cca 38 mil. Kã, realizovat sluïby pro externí zákazníky. Telekomunikace tím pfiispûly do celkového bloku sluïeb, které ZâE nabízí. Informaãní technologie Rok 2001 byl v znamn m rokem v voje informaãní podpory, neboè v tomto roce byl zahájen proces zmûn souvisejících s liberalizací trhu s elektfiinou. Postupné otevírání trhu s elektfiinou si vyïádá zcela nové fakturaãní postupy a zmûnu obchodní politiky spoleãnosti. Do praxe tak zaãínají b t realizovány závûry studií projektu Merkur, které pfiedurãily smûr a trendy zmûn obchodních procesû v ZâE. Klíãov m systémem se stává tzv. CRM systém, kter fie í péãi o zákazníky a vytváfií podmínky k realizaci pokroãilé úrovnû marketingu s vyuïitím nejmodernûj ích trendû a komunikaãních kanálû, pfiedev ím v oblasti Internetu. Jako pfiedimplementaãní fáze byla v jarních mûsících roku 2001 spoleãnû s firmou Soluziona âr zpracována realizaãní studie a po jejím odsouhlasení se tato stala v chodiskem pro v bûr fie ení. Implementaãní práce probûhnou v roce Neobracíme se zády k pfiírodû vyrábíme ekologicky. 28 Západoãeská energetika, a.s.

31 Ekologie Pfii zabezpeãování sv ch podnikatelsk ch aktivit vûnuje ZâE systematickou pozornost péãi o Ïivotní prostfiedí. Ochrana Ïivotního prostfiedí je jedním z hlavních kritérií pfii modernizaci technologického zafiízení, pfii tfiídûní a likvidaci odpadû, pfii nakládání s chemick mi látkami a provozování vodohospodáfisk ch zafiízení. Ve spoleãnosti jsou budovány odpovídající informaãní a fiídící systémy a interními pfiedpisy implementovány zásady pfiíslu n ch právních pfiedpisû napfi. zákona ã. 125/1997 Sb., o nakládání s odpady nebo zákona ã. 157/1998 Sb., o chemick ch látkách a pfiípravcích. V znamn pfiínos pro ochranu Ïivotního prostfiedí pfiedstavuje v roba elektfiiny ve vlastních vodních elektrárnách a opatfiení k intenzifikaci této ãinnosti. Jen velmi okrajovû se ZâE t ká problematika zneãi Èování ovzdu í, neboè provozuje pouze jeden stfiední zdroj zneãi Èování plynovou kotelnu. Povolené emisní limity jsou dodrïovány s rezervou. Na ochranu Ïivotního prostfiedí bylo v roce 2001 investováno cca 24 mil. Kã. NejdÛleÏitûj í aktivity sanaãní práce v lokalitû Pfie tice z podzemních vod odstranûno 23 kg chlorovan ch uhlovodíkû nápravná opatfiení v transformovnû Nepomuk vytûïeno 15 kg ropn ch látek v stavba zastfie eného stanovi tû v konov ch transformátorû v lokalitû PlzeÀ mûsto vodohospodáfiské zabezpeãení pracovi tû oprav transformátorû v Kfiimicích likvidace kg zafiízení obsahujících polychlorované bifenyly (PCB) ZâE vyvíjela ekologické aktivity i v dal ích smûrech osazování konzol venkovních vedení zábranami proti pfiisedání ptákû odstranûní nevyuïívan ch vzdu n ch vedení vysokého napûtí z území Národního parku umava podpora rozvoje ekologické formy vytápûní objektû vyuïívání tepeln ch ãerpadel Vyrobená elektfiina ve vlastních vodních elektrárnách Ve ãtyfiech vlastních vodních elektrárnách bylo vyrobeno 40,3 GWh elektfiiny, coï je pûtiprocentní meziroãní nárûst a to pfies mírn pokles v roby v nejvût ím zdroji, elektrárnû Vydra. Ten byl zpûsoben nov m manipulaãním fiádem omezujícím mnoïství vody odebírané pro v robu elektfiiny. Platnosti nabyl dne a nahradil pûvodní pfiedpis z roku SloÏité projednávání mezi ZâE a orgány ochrany pfiírody a Ïivotního prostfiedí skonãilo rozumn m kompromisem. Podle smûrnice EU se má do roku 2010 zdvojnásobit podíl v roby elektfiiny z obnoviteln ch zdrojû. Zámûrem ZâE je proto zv it vlastní ekologickou v robu. Pro rok 2002 to znamená: intenzifikovat v robu ve stávajících zdrojích, roz ífiit vlastní v robní potenciál vyuïití vodní energie, podílet se na projektech dal ích obnoviteln ch zdrojû, zejména vyuïití vûtrné energie a biomasy k v robû elektfiiny V roba elektfiiny ve vlastních vodních elektrárnách (GWh) Čeňkova Pila Černé jezero Hracholusky Vydra Západoãeská energetika, a.s. 29

32 Zamûstnanecká a sociální politika Cílem ZâE je obstát ve srovnání s pfiedními evropsk mi elektroenergetick mi firmami a v urãitém ãasovém horizontu se stát plnohodnotn m ãlánkem silnûj ího uskupení. O tom, zda tento cíl bude naplnûn, rozhodnou také zamûstnanci. Jejich znalosti, dovednosti a iniciativa pfiedstavují nejcennûj í firemní kapitál. Organizace práce Rozhodujícím faktorem pro efektivní vyuïití lidsk ch zdrojû je organizace práce a moïnost uplatnûní aktivního a tvofiivého pfiístupu zamûstnancû. V zájmu naplnûní tûchto trendû do lo v roce 2001 k posílení postupû opírajících se o projektové fiízení a maticové organizaãní struktury. Zamûstnanci se zapojují do ãinnosti t mû, které buì fie í pfiíslu nou problematiku dot kající se celé spoleãnosti, nebo dílãí zadání na úrovni divizí a sekcí. Firemní hodnoty ízení lidsk ch zdrojû probíhalo v atmosféfie jasnû definovan ch firemních hodnot, které byly uplatàovány jak ve styku se zákazníky, tak v jednání mezi zamûstnanci navzájem. Spokojenost a oddanost zamûstnancû byla opakovanû posouzena prûzkumem jejich názorû a postojû. Vyhodnocení v sledkû prûzkumu vyznûlo jak v mûfiítku âeské republiky, tak v porovnání se zahraniãím, pfiíznivû. Rozvoj zamûstnancû Trvalá a systematická pozornost byla vûnována rozvoji pfiedpokladû a zpûsobilostí zamûstnancû. Pro rok 2001 byly jako rozhodující definovány: komunikace, vedení obchodního jednání, orientace v mimofiremním prostfiedí a procesní fiízení. Byly definovány klíãové pracovní pozice, kter m je v rámci obvykl ch personálních procesû vûnována zv ená pozornost. Celkov objem prostfiedkû vloïen ch do rozvoje zamûstnancû pfiedstavoval 4,5 % mzdov ch nákladû. Poãet zamûstnancû Za rok 2001 vykázala spoleãnost prûmûrn pfiepoãten stav osob, coï je o 12 zamûstnancû ménû neï v roce pfiede lém. Na v voj zamûstnanosti pûsobí dva protismûrné vlivy. Jednak je to snaha spoleãnosti po sniïování personálních nákladû, na stranû druhé nutnost personálnû zaji Èovat aktivity nové, mnohdy vypl vající z pfiijíman ch zákonû. OdmûÀování Ve mzdové oblasti se podafiilo dále zkvalitnit stávající mzdov systém. Vedle závazkû, vypl vajících z uzavfiené kolektivní smlouvy na dan rok, do lo k posílení v znamu variabilní mzdové sloïky a k uï ímu propojení prûmûrn ch v dûlkû se splnûním roãního ekonomického ukazatele. PrÛmûrn mûsíãní v dûlek za rok 2001 ãinil Kã; jeho v e je v relaci s v vojem inflace. NárÛst prûmûrného v dûlku oproti pfiedchozímu roku ãiní 6,7 %. Zamûstnanecké v hody Prostfiedky vloïené do oblasti zamûstnaneck ch v hod podporovaly trendy, které jsou v souladu se zamûstnaneckou politikou spoleãnosti. Prvofiad m cílem této politiky je posílení Ïivotních jistot zamûstnancû a sníïení rizik, kter m jsou vystaveni ve svém pracovním i osobním Ïivotû. Vzdûlanostní struktura zamûstnancû (%) 1 úplné střední 47,3 2 vyučení 35,0 3 vysokoškolské 14,9 4 základní 2, V voj prûmûrného pfiepoãteného poãtu zamûstnancû Západoãeská energetika, a.s.

33 Public relations a sponzoring Vztahy s vefiejností Komunikaãní strategie v roce 2001 zahrnovala nejen podporu vztahû se zákazníky, ale také roz ifiování vztahû s médii a irokou vefiejností. Intenzivní komunikace s vefiejností, zejména prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkû, se stala nedílnou souãástí promo aktivit, v nichï vhodnû doplàovala nadlinkové formy promotion. ZâE jiï tradiãnû prezentovala Burze cenn ch papírû Praha, finanãním institucím a odborníkûm hospodáfiské v sledky za pfiedchozí rok. JiÏ poãtvrté zorganizovala neformální energetick semináfi pro poslance a senátory zvolené v západních âechách a starosty nûkter ch západoãesk ch mûst a obcí. K hlavním komunikaãním aktivitám v roce 2001 patfiily také: pfiipomínka dvoustého v roãí zahájení plavby dfieva ve Vchynicko-tetovském plavebním kanále (odborn semináfi, premiéra dokumentárního filmu, expozice v Národopisném muzeu v Plzni) stálá expozice historie západoãeské elektroenergetiky a vyuïívání umavsk ch vodních zdrojû umavská energie v objektu vodní elektrárny Vydra Vnûj í identifikace spoleãnosti je cílenû posilována i reklamou. K nejv znamnûj ím reklamním aktivitám a kampaním patfiily: NOVÁ ENERGIE obchodní znaãka FC Viktoria PlzeÀ, a.s. reklamní partnerství s fotbalov m klubem KfiiÏíkova oblouková lampa renovace unikátního technického zafiízení. Lampa je umístûna v Západoãeském muzeu v Plzni podpora energetick ch summitû IFNE 2001 pofiádan ch v Praze Sponzorská politika Na ZâE se kaïdoroãnû obracejí s Ïádostí o pomoc stovky ÏadatelÛ. Vût ina z nich by si ji bezesporu zaslouïila. Ale ani ZâE nemûïe v em Ïádostem vyhovût. Pfii svém rozhodování se proto fiídí nûkolika zásadami: prioritnû jsou uspokojovány potfieby ze sféry zdravotnictví a sociální ãi charitativní péãe, následnû kolství, kultury, zájmové ãinnosti, ekologie a sportu pfiednost mají projekty vedoucí ke zkvalitnûní Ïivotních podmínek v oblasti pûsobení spoleãnosti a projekty podporující strategick ch zájmy ZâE aktivita by mûla b t dobfie prezentovatelná na vefiejnosti vítány jsou ucelené projekty, jejichï prostfiednictvím vznikne nûco v znamného Nejv znamnûj í sponzorské projekty v roce 2001 Nadace Kardiocentrum PlzeÀ (budování piãkového kardiochirurgického pracovi tû ve Fakultní nemocnici PlzeÀ) Fond ohroïen ch dûtí PlzeÀ (nákup a instalace tepelného ãerpadla) Nemocnice Klatovy (nákup pfiístrojového vybavení) Západoãeská univerzita PlzeÀ (pedagogická a vûdecká ãinnost) Konzervatofi PlzeÀ (akce související s v roãím 40 let ãinnosti) Biskupství plzeàské (záchrana v znamné historické památky evropského v znamu Poutního kostela Narození Panny Marie v Nicovû) Biskupství plzeàské (dokonãení rekonstrukce Modrého sálu v klá tefie Teplá, akce MariánskolázeÀské rozhovory ) Statutární mûsto PlzeÀ (festivaly Smetanovské dny a Jazz, Struny a Divadlo na ulici ) Stfiedisko západoãesk ch spisovatelû (projekty Cena Bohumila Polana a Literatura pfies hranice ) PlzeÀská filharmonie (reprezentaãní CD) Finále PlzeÀ (14. festival ãesk ch filmû) Karlovarsk symfonick orchestr (43. DvofiákÛv karlovarsk podzim) Agentura AROKO Mariánské Láznû (42. ChopinÛv festival) ZOO PlzeÀ (modernizace areálu, roz ífiení chovu) TJ Dynamo ZâE PlzeÀ (provoz a ãinnost tûlov chovné jednoty) Celkem bylo na sponzorské dary v roce 2001 vûnováno 5 mil. Kã. Západoãeská energetika, a.s. 31

34 Nové pfiístupy, dokonalé sluïby, kvalitní poradenství.

35 Strategie spoleãnosti Dlouhodobá strategie ZâE je zpracována v souladu s legislativou pro liberalizovan trh sektoru elektroenergetiky a na základû pfiedpokládaného v voje v tomto odvûtví. Vychází z ambiciózní vize Západoãeská energetika nejvyhledávanûj í poskytovatel sluïeb v oblasti energií. Parametrizací své vize ZâE jasnû nastavila cíle, kter ch musí dosáhnout, aby obstála v konkurenãním prostfiedí. Rok 2001 byl posledním rokem monopolního postavení distribuãních spoleãností na trhu s elektfiinou. Poãínaje 1. lednem 2002 do lo k otevfiení trhu s elektfiinou pro koneãné zákazníky se spotfiebou elektfiiny nad 40 GWh a pro distribuãní spoleãnosti. Následnû, po dal ích dvou etapách, dojde k otevfiení trhu pro v echny koneãné zákazníky a to nejpozdûji do Rozhodující podnikatelskou aktivitou ZâE je oblast licencovan ch ãinností, tzn. obchodování (nákup a prodej) elektfiiny, distribuce elektfiiny vãetnû prodeje chránûn m zákazníkûm, v men í mífie pak v roba elektfiiny ve vlastních zdrojích. S vûdomím moïn ch rizik liberalizovaného prostfiedí trhu s elektfiinou se ZâE zamûfiuje i na dal í sekundární aktivity. Mezi ty patfií poskytování produktû a sluïeb souvisejících s core businessem, s rozvojem vedlej ího businessu, s diverzifikací do utilitních produktû. Tyto produkty a sluïby jsou poskytovány zákazníkûm prostfiednictvím vlastní spoleãnosti, ale také prostfiednictvím dcefiin ch spoleãností. K aktivitám patfií i spoluúãast na produktech ve spolupráci s jin mi subjekty v pfiípadech, kdy je pfiedpoklad vhodného vzájemného doplnûní cílû a schopností. V minulém období ZâE jiï zrealizovala nûkteré zásadní kroky k naplnûní své vize: oddûlila ãinnosti distribuce, obchodu a prodeje elektfiiny, pfiizpûsobila procesy a organizaãní strukturu podmínkám liberalizovaného trhu, zavedla finanãní fiízení, ãímï zprûhlednila náklady a identifikovala úspory, modernizovala aktiva, ãímï vytvofiila kvalitní základ pro efektivní dodávku elektfiiny, zv ila loajalitu zákazníka orientací na jeho potfieby, rozvinula nové produkty a sluïby k podpofie core businessu. Pfiedpokládan v voj struktury trïeb (tis. Kã) Tržby z neelektrických produktů Oprávnění Chránění silová elektřina Distribuce, přenos, systémové služby, operátor Západoãeská energetika, a.s. 33

36 Strategické priority Jedním z nejdûleïitûj ích úkolû pro nadcházející období je udrïení trïní pozice v regionu a její posílení na tuzemském trhu. V nákupu elektfiiny je cílem ZâE dosáhnout vynikajících v sledkû prostfiednictvím: optimalizace portfolia dodavatelû pfii zachování povinnosti v kupu z obnoviteln ch zdrojû energie a z kombinované v roby elektfiiny a tepla, nového procesu fiízení rizik z obchodování s energiemi. V prodeji elektfiiny je cílem stabilizace základny spolehliv ch, spokojen ch a dlouhodob ch zákazníkû. Jde o to trvale poskytovat zákazníkovi prostfiednictvím obchodních zástupcû, zákaznického servisu, internetu, obchodních kanceláfií a sluïeb dcefiin ch spoleãností kvalitní sluïby a produkty. V souvislosti s tím iniciovala ZâE alianãní spolupráci podnikû vefiejn ch sluïeb pûsobících v regionu. Projekt s názvem Aliance si klade za jeden z hlavních cílû soustfiedit síèové sluïby do spoleãného centra, a to v hledovû nejen pro zákazníky v západoãeském regionu. Na startu tohoto projektu stojí od poãátku roku 2002 tfii v znamní poskytovatelé sluïeb: Západoãeská energetika, a.s., Západoãeská plynárenská a.s. a Vodárna PlzeÀ a.s. Tento (v rámci âeské republiky jedineãn ) projekt umoïní zv it komfort obsluhy a souãasnû sníïit náklady spojené s fie ením poïadavkû zákazníkû. Zákazník získá garantovanou úroveà sluïeb, tj. záruku, Ïe sluïby poskytované Aliancí budou vïdy odpovídat jednotnému Kodexu sluïeb. Pfiínosem bude také moïnost optimálního v bûru sazeb energií (napfi. nejúspornûj í kombinace elektfiiny a plynu) nebo zpfiehlednûní platební oblasti. První konkrétní krok se t ká spoleãn ch odeãtû elektfiiny a plynu. Do klíãové ãinnosti, kterou je pro ZâE distribuce elektfiiny, jsou v pfiedstihu zakomponovány nové ãinnosti provozovatele distribuãní soustavy ve vazbû na legislativu vãetnû vztahû generovan ch v rámci prodeje elektfiiny chránûn m zákazníkûm. Spoleãnost má jasnou vizi o budoucnosti dal ího v voje v technologiích a v fiízení distribuãní sítû a zamûfií se v nejbliï ím období na tyto cíle: stanovení a sledování standardû dodávek a sluïeb, optimální nastavení kvality dodávky a její ceny, aplikaci procesního fiízení pro oblast fie ení poruchov ch stavû a v stavby pfiípojek, digitalizaci dokumentace sítí. Customer Relations Management integrální souãást strategie spoleãnosti CRM pfiedstavuje mechanismus procesû a systémû pro fiízení vztahû se zákazníky. Cílem implementace CRM je získat podporu informaãních technologií v oblasti marketingu, prodeje a péãe o zákazníky v návaznosti na liberalizaci trhu. Tento mechanismus umoïní komplexní pfiístup ke v em informacím o zákaznících a pfiispûje k rychlému a efektivnímu zji Èování a naplàování jejich potfieb. Mezi dal í efekty zavedení CRM patfií úspora provozních nákladû, zv ení kvality nabízen ch sluïeb, posílení vûrnosti zákazníkû a s tím i související pozice na trhu. Z dlouhodobého hlediska je klíãová vize uplatnûní CRM v ir í alianci vytvofiené na regionální bázi a podle v sledku restrukturalizace privatizace i na základû slouãení nûkolika distribuãních a obchodních spoleãností. Systém CRM by mûl alianci umoïnit obsluhu zákazníka prostfiednictvím standardních kanálû a nástrojû tak, aby celá komunikace probíhala na jedné platformû. V bûrové fiízení na dodávku a implementaci systému CRM bylo ukonãeno a dne 7. února 2002 podepsána smlouva se spoleãností Soluziona s.r.o. Podíl na prodeji elektfiiny (%) 100 oprávnění zákazníci chránění zákazníci Západoãeská energetika, a.s.

37 Spolehlivost je u nás na prvním místû.

38 Informace pro akcionáfie Vydané cenné papíry Emise: ISIN CZ SIN SIN Druh: akcie kmenová akcie kmenová akcie se zvl. právy* Forma: na majitele, na jméno - omezená pfievoditelnost na jméno registrované (nutn souhlas valné hromady) Podoba: zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná Poãet kusû: Nominální hodnota: Kã Kã Kã Celkov objem emise: Kã Kã Kã * Bez souhlasu majitele akcie nelze zru it spoleãnost, zv it nebo sníïit základní kapitál, zmûnit stanovy spoleãnosti. V plata v nosu z CP (r. 2001): Komerãní banka a.s., Na Pfiíkopû 40, Praha 1 Vefiejné trhy obchodující s CP: Burza cenn ch papírû Praha, Rybná 14, Praha 1 RM-Systém, Podvinn ml n 6, Praha 9 Datum rozhodné pro nárok na v platu dividendy je datum, které následuje jeden mûsíc po datu konání valné hromady, která o v platû dividendy rozhodla. Datum splatnosti dividendy následuje jeden mûsíc po datu rozhodném pro nárok na v platu dividendy. Místo a zpûsob v platy dividendy urãuje rozhodnutí valné hromady. Akcionáfii spoleãnosti mají pfiednostní právo na získání vymûniteln ch a prioritních dluhopisû. K jednaly ve shodû tyto subjekty Fond národního majetku âr a âez, a.s. E. ON Energie AG a ENERGIE AG. Dne oznámila âeská konsolidaãní agentura jednání ve shodû s FNM âr. Celkov podíl na hlasovacích právech dosáhl 50,27 % základního kapitálu spoleãnosti. Valné hromady ádná valná hromada ( ) Valná hromada projednala a schválila: zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti, stavu jejího majetku a roãní úãetní závûrce za rok 2000, návrh na rozdûlení zisku za rok 2000 vãetnû v e dividend a tantiém a zpûsobu v platy dividend (dividenda ve v i 40 Kã na akcii pfied zdanûním), roãní objem sponzorsk ch darû, odmûàování ãlenû pfiedstavenstva a ãlenû dozorãí rady, Ïádosti o udûlení souhlasu k pfievodu zaknihovan ch akcií na jméno, zmûnu stanov (aktualizace na základû novely obchodního zákoníku), podnikatelsk zámûr na pfií tí období. Mimofiádná valná hromada ( ) Mimofiádná valná hromada projednala a schválila tyto Ïádosti o udûlení souhlasu k pfievodu zaknihovan ch akcií na jméno emise SIN : ks akcií ze Statutárního mûsta PlzeÀ na âeskou konsolidaãní agenturu, ks akcií ze spoleãnosti âez, a.s., na C.S. securities, a.s., ks akcií z Energie AG na Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. 36 Západoãeská energetika, a.s.

39 Kurzy a objemy obchodû akcií ZâE na BCPP v roce objem kurz I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. tis. Kč Kč Struktura akcionáfiû ZâE k (%) 1 1 FNM ČR 48,28 2 E.ON Energie AG 33,94 3 ENERGIE AG 11,21 4 Statutární město Plzeň 1,98 5 Živnostenská banka, a.s. 0,52 6 ČEZ, a.s. 0,41 7 ostatní 3,66 2 Západoãeská energetika, a.s. 37

40 Majetkové úãasti Společnost IČ Základní kapitál Podíl ZČE HV před zdaněním (tis. Kč) (%) za rok 2001 neauditovaný (tis. Kč) Aliatel a.s , ,0 Praha Sokolovská 131/86 EN-DATA a.s , ,7 Plzeň Guldenerova 19 Enerfin, a.s , ,6 Praha 6 Na Beránce 2/57 Energoreal, s.r.o ,00 400,6 Plzeň ul. Ed. Beneše EN projekt, spol. s r.o ,00 358,1 Plzeň Železniční 34 ESMOS, s.r.o , ,0 Klenčí pod Čerchovem 329 GAZELA plus s.r.o ,00-230,0 Plzeň Železniční čp.128/34 LIC technika, s.r.o , ,0 Klatovy II Koldinova ul. 824 LIDRONE, spol. s r.o , ,0 Plzeň Železniční 34 PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o ,00-14,0 Plzeň K Cihelnám 74 První energetická a.s , ,0 Praha 1 Opletalova 1525/39 SEG - Silnoproudá energetika, s.r.o , ,0 Plzeň Skladová 4

41 Partneři Hlavní předměty podnikání 6 REAS Zřizování a provozování telekomunikačních sítí Poskytování telekomunikačních služeb RWE Com, SRN s využitím volných kapacit Automatizované zpracování dat Výstavba počítačových sítí Poskytování hardware a software Připojení do internetu a související služby Zabezpečení dat Poskytování služeb IT Nákup a prodej zboží v oboru IS/IT Patria Finance, a.s. Projektování a realizace klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Dodávky a montáže akumulátorového vytápění Montáže a realizace záložních zdrojů Prodej velkých elektrospotřebičů pro domácnost Dodávky zateplovacích fasádních systémů Západočeská plynárenská, a.s. Marketingová činnost v oblasti tepelných zdrojů Investorská činnost v oblasti tepelných E.ON Bayern AG, SRN zdrojů Výstavba a provozování tepelných zdrojů Ferngas Nordbayern, SRN E.ON Bayern AG, SRN Energetické poradenství Zpracování energetických auditů 1 fyzická osoba Elektroinstalace Výstavba a provozování sítí nn a vn včetně revizí Výstavba, opravy a provozování veřejného osvětlení Projektování venkovních sítí nn a vn Západočeská plynárenská, a.s. Poskytování měrových a odečtových služeb LIC Langmatz GmbH, SRN Výroba z plastů Montáž kabelových hlav a rozváděčů stožárových svorkovnic, kabelových šachet apod. Česká energetika, a.s. Nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných Provozování skládek odpadů Poradenská činnost pro ekologii Zpracování studií v oblasti ekologie a nakládání s odpady Úklidová činnost 2 fyzické osoby Výroba rozváděčů nn Výroba systémů pro měření a regulaci Projektování elektrických zařízení Montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení 5 REAS Obchod s elektrickou energií CZECHPOL s.r.o. ENACO Energieanlagen Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení Výstavba kabelových a venkovních und Kommunikationstechnik vedení nn, vn, vvn Projektování elektrických zařízení Zámečnické práce včetně výroby GmbH, SRN příhradových stožárů a konzol

42 Zpráva dozorãí rady V roce 2001 se dozorãí rada Západoãeské energetiky scházela pravidelnû jednou mûsíãnû a v souladu s plánem ãinnosti dohlíïela na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, uskuteãàování podnikatelské ãinnosti, dodrïování stanov spoleãnosti, usnesení valné hromady i dodrïování právních pfiedpisû. Kromû fiádn ch zasedání se uskuteãnilo nûkolik zasedání mimofiádn ch. Dozorãí rada pravidelnû projednávala v sledky hospodafiení, v voj pohledávek po lhûtû splatnosti, pfiípravu spoleãnosti na liberalizaci trhu s elektfiinou, rozhodující investiãní a finanãní zámûry, podnikatelské plány dcefiin ch spoleãností, pfiípravu na privatizaci státních podílû v âez a esti REAS a dal í záleïitosti, které podle stanov spadají do její kompetence. Poãátkem roku schválila podnikatelsk plán pro rok 2001 a pak se prûbûïnû zab vala sledováním jeho plnûní. V souladu se stanovami spoleãnosti projednala a schválila vyãlenûní divize Informaãní systémy do dcefiiné spoleãnosti EN-DATA. Pfied valnou hromadou se intenzivnû zab vala aktualizací stanov spoleãnosti. V znamná rozhodnutí se t kala financování spoleãnosti Aliatel poté, co se nepodafiilo zrealizovat odprodej akcií této spoleãnosti zahraniãnímu zájemci. Po celé období pracovala dozorãí rada ve dvanáctiãlenném obsazení. K Ïádn m zmûnám ve sloïení orgánu nedo lo. Na zasedání dne 19. dubna 2002 dozorãí rada projednala závûry auditu úãetní závûrky spoleãnosti ke dni 31. prosince 2001 provedeného auditorskou firmou Deloitte & Touche. Dozorãí rada konstatovala, Ïe úãetní závûrka poskytuje úplné a vûcnû správné informace o majetkové a finanãní situaci akciové spoleãnosti Západoãeská energetika, úãetnictví je vedeno dle pfiíslu n ch právních pfiedpisû. Dozorãí rada rovnûï pfiezkoumala zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Na základû vlastní kontrolní ãinnosti v prûbûhu roku a sledování prûbûhu zpracování úãetní závûrky souhlasí dozorãí rada s v roãní zprávou spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû schválit úãetní závûrku za rok 2001 vãetnû rozdûlení zisku podle návrhu pfiedloïeného pfiedstavenstvem spoleãnosti. Dozorãí rada rovnûï konstatuje, Ïe nemá Ïádné vûcné ani formální v hrady proti zprávû o vztazích mezi propojen mi osobami, kterou zpracovalo pfiedstavenstvo spoleãnosti v souladu s 66a obchodního zákoníku. Ing. Pavel Konãel pfiedseda dozorãí rady ZáleÏí nám na tom, jak nás vnímáte. 40 Západoãeská energetika, a.s.

43 PouÏité zkratky CRM âeps âez, a.s. âka ERÚ FNM âr MPO âr GIS KAM MOO MOP VO PPN REAS ROA ROE SM nn vn vvn systém fiízení vztahû se zákazníky âeská pfienosová, a.s. nejvût í v robce elektfiiny v âr âeská konsolidaãní agentura Energetick regulaãní úfiad Fond národního majetku âeské republiky Ministerstvo prûmyslu a obchodu âeské republiky Geografick informaãní systém key account manager manaïer pro klíãové zákazníky spoleãnosti maloodbûr obyvatelstvo (domácnosti) maloodbûr podnikatelsk velkoodbûr práce pod napûtím rozvodné energetické akciové spoleãnosti rentabilita celkov ch aktiv rentabilita vlastního kapitálu segment manager manaïer pro urãitou kategorii zákazníkû nízké napûtí vysoké napûtí velmi vysoké napûtí Západoãeská energetika, a.s. 41

44 Finanãní ãást Nabízíme kvalitu a iroké spektrum sluïeb.

45 Zpráva auditora Zpráva auditora pro akcionáfie spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 8. bfiezna 2002 vydali k úãetní závûrce, která je souãástí této v roãní zprávy na stranách 44 a 73, zprávu následujícího znûní: Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky Západoãeská energetika, a.s., k 31. prosinci Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu. Ná audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âeské republiky. Tyto smûrnice vyïadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou míru jistoty, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úãetních záznamû a dal ích informací prokazujících údaje v úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû pouïit ch spoleãností pfii sestavení závûrky a posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit dává pfiimûfien základ pro vyslovení v roku na úãetní závûrku. Podle na eho názoru úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s., k 31. prosinci 2001 a v sledek hospodafiení za rok 2001 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky." Provûfiili jsme vûcnou správnost údajû uveden ch ve zprávû o vztazích mezi propojen mi osobami obsaïené v této v roãní zprávû formou samostatné pfiílohy, která je nedílnou souãástí v roãní zprávy. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích odpovídá pfiedstavenstvo spoleãnosti. Spoleãnost se rozhodla neuvést hodnoty plnûní v rámci uveden ch smluv s odkazem na obchodní tajemství. Na základû na í provûrky jsme nezjistili Ïádné v znamné vûcné nesprávnosti údajû uveden ch v této zprávû. Ovûfiili jsme téï soulad ostatních finanãních informací uveden ch v této v roãní zprávû s auditovanou úãetní závûrkou. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch aspektech v souladu s námi auditovanou úãetní závûrkou. V Praze dne 18. dubna 2002 Auditorská spoleãnost: Odpovûdn auditor: Deloitte & Touche spol. s r.o. Michal Petrman Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã Západoãeská energetika, a.s. 43

46 Finanãní v kazy v plném rozsahu Rozvaha k (tis. Kã) Označ. AKTIVA Řád AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku III. Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiný dlouhodobý finanční majetek Západoãeská energetika, a.s.

47 Označ. AKTIVA Řád C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 35 II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 41 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát daňové pohledávky Odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky IV. Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. 45

48 Označ. PASIVA Řád PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál Z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 64 a Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku III. Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Hospodářský výsledek minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 77 V. Hospodářský výsledek běžného období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky Západoãeská energetika, a.s.

49 Označ. PASIVA Řád III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 104 C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. 47

50 V kaz ziskû a ztrát k (tis. Kã) Označ. Řád I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku II. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 Provozní hospodářský výsledek Západoãeská energetika, a.s.

51 Označ. Řád VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XV. Převod finančních výnosů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. 49

52 Pfiehled o penûïních tocích k (tis. Kã) Označ. TEXT P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+,-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a výnosové úroky (-) A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+,-) A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+) B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní tok z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+,-) C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků a akcionářů (+) C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Západoãeská energetika, a.s.

53 Pfiíloha k úãetní závûrce za rok Obecné údaje 1.1. ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. (dále jen spoleãnost ), se sídlem v Plzni, Guldenerova 19, PSâ byla zaloïena jako akciová spoleãnost Fondem národního majetku âeské republiky. Akciová spoleãnost je zapsána v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Plzni, oddíl B, vloïka 390, dnem 1. ledna Akciová spoleãnost je jedním z právních nástupcû Západoãesk ch energetick ch závodû, státní podnik. Spoleãnost primárnû zaji Èuje prodej a rozvod elektrické energie v západoãeském regionu, o rozloze pfiibliïnû ãtvereãních kilometrû. Poãet obyvatel v této oblasti k datu 31. bfiezna 2001 dosáhl obyvatel. Spoleãnost má monopolní postavení v distribuci elektrické energie v oblasti západoãeského regionu Hlavní akcionáfii Pfiehled osob (fyzick ch i právnick ch), které se podílejí 20 a více procenty: Vlastníci společnosti k Fond národního majetku ČR 48,30 % E.ON Energie AG 33,93 % 1.3. Organizaãní struktura spoleãnosti Statutárním orgánem akciové spoleãnosti je pfiedstavenstvo, které spoleãnost fiídí, zastupuje a jedná jejím jménem vûãi tfietím osobám. Postavení, práva a povinnosti pfiedstavenstva jsou vymezeny Stanovami akciové spoleãnosti. Organizace spoleãnosti je tvofiena: Kanceláfií spoleãnosti sekcí Finance sekcí Strategie sekcí Lidské zdroje divizí Prodej energií divizí Správa sítû divizí SíÈové sluïby divizí Telekomunikace divizí NesíÈové sluïby divizí Obchod s energiemi Sekce a Kanceláfi zabezpeãují fiízení spoleãnosti jako celku, finanãní, správní, organizaãní a vybrané v konné aktivity. Jednotlivé divize jsou v konn mi jednotkami spoleãnosti, které zabezpeãují ãinnosti, které vypl vají z jejich podstaty. Západoãeská energetika, a.s. 51

54 1.4. Pfiedstavenstvo a dozorãí rada âlenové pfiedstavenstva k 31. prosinci 2001: Ing. Franti ek Ûcha, pfiedseda pfiedstavenstva, generální fieditel Ing. Milan Kovafiík, místopfiedseda pfiedstavenstva, fieditel divize SíÈové sluïby Ing. Igor mucr, MBA, fieditel divize Správa sítû Ing. Peter Hofmann, specialista rozvoje prodeje Ing. Václav Knedlhans, analytik fiízení projektû âlenové dozorãí rady k 31. prosinci 2001: Ing. Pavel Konãel, pfiedseda, za Fond národního majetku âr Ing. Zdenûk Vale, za E.ON Energie AG Dr. Hermann Brunmayr, za ENERGIE AG Oberösterreich Jaroslav Drchota, za Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr JUDr. Lenka Loudová, za Ministerstvo financí âr Ing. Jan Veverka, CSc. za Ministerstvo financí âr Ing. Jifií neberger, za statutární mûsto PlzeÀ Ing. Jaroslava Zelená, za Fond národního majetku âr Ing. Jifií Duchek, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, a.s. Ing. Antonín Homola, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, a.s. Miroslav Schleiss, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, a.s. Ing. BoÏena Suchá, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, a.s. Valná hromada, která se konala dne 27. ãervna 2001, neprovedla Ïádné zmûny ve sloïení ãlenû dozorãí rady v porovnání s rokem Konsolidovaná úãetní závûrka Spoleãnost nesestavuje konsolidovanou úãetní závûrku z dûvodu nev znamného podílu dcefiin ch spoleãností na vlastním kapitálu skupiny. 52 Západoãeská energetika, a.s.

55 2. Úãetní metody, obecné úãetní zásady a zpûsoby oceàování 2.1. Základ úãetnictví Úãetnictví spoleãnosti je vedeno a tato úãetní závûrka byla pfiipravena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o úãetnictví, opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami, zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad o schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách OceÀování aktiv (majetku) zpûsoby ocenûní Dlouhodob hmotn (DHM) a dlouhodob nehmotn (DNM) majetek Dlouhodob m hmotn m majetkem je majetek v pofiizovací cenû nad Kã s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû nad Kã s dobou pouïitelnosti del í neï 1 rok. Kromû majetkov ch pfievodû zmínûn ch dále, je dlouhodob hmotn a nehmotn majetek ocenûn pofiizovacími cenami. Pofiizovací ceny jsou cenami historick mi. Majetek vytvofien vlastní ãinností se oceàuje na úrovni vlastních nákladû v roby, které zahrnují pfiímé náklady vynaloïené na v robu nebo jinou ãinnost a nepfiímé náklady, které se vztahují k v robû nebo jiné ãinnosti. Dlouhodob nehmotn majetek spoleãnost vlastní ãinností nevytváfií. Majetek nabyt darováním je zúãtován na vrub pfiíslu ného úãtu dlouhodobého hmotného majetku a ve prospûch úãtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Pozemky ve vlastnictví spoleãnosti byly ocenûny k 1. lednu 1991 podle vyhlá ky ã. 393/1991 Sb. Drobn dlouhodob hmotn (DDHM) a drobn dlouhodob nehmotn (DDNM) majetek. Drobn m dlouhodob m hmotn m majetkem je majetek s pofiizovací cenou vy í neï Kã a niï í neï Kã a s dobou pouïití del í neï 1 rok. Drobn m dlouhodob m nehmotn m majetkem je majetek s pofiizovací cenou vy í neï Kã a niï í neï Kã a s dobou pouïití del í neï 1 rok. Tento DDHM a DDNM je v okamïiku uvedení do pouïívání odepsán ve v i 100 % jeho pofiizovací ceny. Technické zhodnocení, pokud pfiev ilo u jednotlivého majetku v úhrnu za úãetní období ãástku Kã, zvy uje pofiizovací cenu dlouhodobého majetku Dlouhodob finanãní majetek Ocenûní Finanãní majetek a cenné papíry jsou pfii nákupu oceàovány cenami pofiízení a pfii prodeji prûmûrnou cenou. Cenné papíry znûjící na cizí mûnu se ke dni úãetní závûrky oceàují smûnn m kurzem âeské národní banky platn m v den úãetní závûrky a kurzov rozdíl je proúãtován do kurzov ch rozdílû aktivních nebo pasivních v rozvaze. Západoãeská energetika, a.s. 53

56 Zásoby Nakupované zásoby jsou oceàovány pofiizovacími cenami. V deje zásob do spotfieby jsou oceàovány v prûmûrn ch cenách, které jsou zji tûny váïen m aritmetick m prûmûrem z nákupních cen daného materiálu. Tento váïen prûmûr se poãítá za kaïd druh materiálu samostatnû, prûbûïnû po kaïdém pfiijetí na sklad, resp. pfied kaïd m jeho vydáním do spotfieby. Zásoby charakteru obalû jsou oceàovány v pfiedem stanoven ch cenách. Zásoby vlastní v roby (nedokonãená v roba), které jsou vytváfieny vlastní ãinností spoleãnosti, jsou oceàovány na úrovni vlastních nákladû, které obsahují pfiímé náklady na tuto v robu zásob. Za vedlej í pofiizovací náklady u nakupovaného materiálu a zásob jsou zpravidla povaïovány náklady za pfiepravu, clo, pojistné, provize, apod. Tento druh nákladû je sledován na samostatném analytickém úãtu a do nákladû je rozpou tûn dle interních pravidel spoleãnosti Odpisové metody pfii stanovení úãetních odpisû Úãetní odpisy jsou odvozeny od moïné délky uïití daného zafiízení, kterou doporuãila metodická skupina rozvodn ch energetick ch akciov ch spoleãností a odpisov plán je sestaven následovnû: Kategorie majetku Roční odpisová sazba v % (lineární) Doba odpisu v letech Budovy 2 50 Ostatní stavební objekty 4 25 Energetické hnací stroje a zařízení 5 20 Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technická zařízení 17 6 Dopravní prostředky 15 7 Inventář 6 17 DNM 25 4 Opravná položka k nabytému majetku 6, Pfiepoãty cizích mûn Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû byly v prûbûhu roku 2001 pfiepoãítávány na ãeskou mûnu pevn m mûsíãním kurzem podle kurzovního lístku âeské národní banky k prvnímu dni daného mûsíce. K datu úãetní závûrky byl proveden pfiepoãet aktiv a pasiv na ãeskou mûnu smûnn m kurzem vyhlá en m ânb k datu sestavení roãní úãetní závûrky Stanovení opravn ch poloïek k majetku Opravné poloïky tvofií spoleãnost na základû interních smûrnic spoleãnosti dle níïe uveden ch pravidel Dlouhodob hmotn majetek Z v sledkû inventarizace vyplynula potfieba tvorby opravné poloïky k dlouhodobému hmotnému majetku. Problémy s odprodejem b valé administrativní budovy trvají a proto opravná poloïka k této budovû ve v i zûstatkové hodnoty k datu úãetní závûrky ãiní tis. Kã. Na základû inventarizace majetku bylo dále zji tûno, Ïe k 31. prosinci 2001 nebyly dosud prodány nevyuïívané budovy, a proto na nû byla vytvofiena, s ohledem na zûstatkovou hodnotu a odhadovanou prodejní cenu, opravná poloïka ve v i tis. Kã. V pfiedcházejících letech byla vytvofiena opravná poloïka k pozemku ve v i tis. Kã. K byla tato opravná poloïka zru ena, protoïe do lo k vyrovnání s Fondem národního majetku. Celková hodnota opravn ch poloïek k dlouhodobému hmotnému majetku k datu sestavení úãetní závûrky za rok 2001 ãiní tis. Kã. 54 Západoãeská energetika, a.s.

57 2.6. Dlouhodob finanãní majetek Vefiejnû obchodovatelné cenné papíry, v pfiípadû, Ïe k datu úãetní závûrky je trïní hodnota niï í neï cena pofiízení, jsou tyto cenné papíry ocenûny cenou trïní a rozdíl je proúãtován jako opravná poloïka. K datu sestavení úãetní závûrky takov to pfiípad u obchodovateln ch cenn ch papírû nenastal. Pro obchodovatelné cenné papíry jsou ke dni sestavení rozvahy vytváfieny opravné poloïky podle poslední ceny dosaïené v RMS nebo na Burze cenn ch papírû v pfiípadû, Ïe tato cena je niï í neï cena pofiízení. Pro neobchodovatelné cenné papíry byla vytvofiena opravná poloïka k investici ve spoleãnosti Aliatel. V e této opravné poloïky vychází z ocenûní provedeného nezávisl m znalcem se zohlednûním investiãního rizika vycházejícího ze souãasné situace na trhu telekomunikaãních firem a z rizik spojen ch s typem investic na zelené louce (tzv. start up projekty). Odhad hodnoty je postaven na aktualizovaném podnikatelském plánu spoleãnosti Aliatel a podnikatelsk ch zámûrech spoleãnosti ZâE s touto investicí. U krátkodobého finanãního majetku byly pro úãely v poãtu opravn ch poloïek zohlednûny ceny aktuální k datu sestavení finanãních v kazû Zásoby Z v sledkû inventarizace a provádûn ch kontrol vyplynula potfieba tvorby opravné poloïky k zásobám k 31. prosinci 2001 v celkové v i tis. Kã. Tato v e byla stanovena jako rozdíl úãetní zûstatkové hodnoty a hodnoty za kterou by bylo moïné materiál, kter byl více jak 180 dní bez pohybu, prodat Pohledávky Spoleãnost vytváfiela v roce 2001 opravné poloïky k pohledávkám po lhûtû splatnosti, a to dvojího charakteru: daàovû úãinné dle 8 a 8a zákona 593/92 Sb., o rezervách, úãetní v souladu s vnitfiním metodick m pokynem, kter stanovuje postupy pfii tvorbû opravn ch poloïek (viz níïe). Koeficienty pfiepoãtu pro tvorbu úãetních opravn ch poloïek jsou uvedeny v následující tabulce: Doba po splatnosti Koeficient dní 0, dní 0, dní 0,50 nad 360 dní 1,00 Dále byl v roce 2001 proveden v souladu se zákonem o daních z pfiíjmû odpis zûstatku pohledávek splatn ch do 31. prosince 1994, kter byl niï í neï zákonem stanoven limit 20 %. Západoãeská energetika, a.s. 55

58 2.7. Finanãní pronájem s následnou koupí najaté vûci První splátka (akontace) pfii finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci je ãasovû rozli ena a rozpou tûna po dobu pronájmu do nákladû Danû DaÀové odpisy dlouhodobého majetku Pro úãely v poãtu daàov ch odpisû je u majetku zafiazeného do pouïívání do konce roku 1992 pouïita lineární metoda odepisování. U majetku zafiazeného do pouïívání poãínaje dnem 1. ledna 1993 je pouïívána zrychlená metoda odepisování OdloÏená daà OdloÏená daà je vypoãtena z rozdílu mezi daàov mi a úãetními zûstatkov mi hodnotami za pouïití sazby danû z pfiíjmû platné pro následující rok Zmûna úãetních zásad a metod Zmûny úãetních pfiedpisû Od 1. ledna 2002 je v platnosti nov Zákon o úãetnictví. Tento zákon zásadním zpûsobem mûní postupy úãtování a zpûsoby oceàování. Spoleãnost v souãasné dobû analyzuje dopady tûchto zmûn. 56 Západoãeská energetika, a.s.

59 3. TrÏby z prodeje elektrické energie a regulace 3.1. V nosy z prodeje elektfiiny (tis. Kč) Druh odběratele Fakturace Velkoodběratelé (VO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Maloodběr obyvatelstvo (MOO) Celkem prodej elektřiny (viz 5.1.) Fakturace elektrické energie Velkoodbûratelé Odeãet elektromûru a fakturace se provádí jedenkrát mûsíãnû, zatímco zálohy se platí jednou aï tfiikrát mûsíãnû na základû odhadované spotfieby, pfiiãemï se bere v úvahu minulá spotfieba, sezónní v kyvy a dal í faktory. V tabulce 3.1. V nosy z prodeje elektfiiny je v poloïce VO zahrnut téï mezikrajov prodej v celkové v i tis. Kã. Maloodbûratelé podnikatelé a obyvatelstvo Periodick odeãet elektromûru se provádí 1x roãnû. Poãet záloh je stanoven na základû spotfieby el. energie (1x za mûsíc odbûrná místa s roãní spotfiebou nad kwh, 1x za 2 mûsíce pfii roãní spotfiebû kwh, 1x za ãtvrtletí pfii roãní spotfiebû kwh, pfii spotfiebû niï í se provádí pouze vyúãtování spotfieby na základû odeãtu). âetnost záloh se mûïe v prûbûhu roku po provedeném odeãtu mûfiidla zmûnit, jestliïe se zjistí, Ïe roãní spotfieba se v raznû zmûnila. Speciálnû oznaãené produkty (na pfiání zákazníka) nepodléhají zmûnû ãetnosti zálohov ch faktur v dûsledku zmûny spotfieby. V e záloh je promûnná v závislosti na poãtu dní období, pro které je daná záloha stanovena. V roce 2000 byl dokonãen postupn posun platby záloh tak, aby zálohy pokr valy ve vût í mífie poskytované dodávky elektfiiny Regulace koneãn ch spotfiebitelsk ch cen Od 1. ledna 2001 ve el v platnost cenov v mûr MF ã. 01/2001, kter m do lo k úpravám tarifû elektrické energie pro v echny kategorie zákazníkû. Pro velkoodbûratele pfiipojené ze sítí velmi vysokého napûtí bylo stanoveno nav ení tarifû o 4,4 %, tarify odbûratelû ze sítí vn byly naopak sníïeny o 3,8 %. Ceny podnikatelského maloodbûru byly zv eny v prûmûru o 1,8 % a ceny maloodbûru obyvatelstva byly zv eny o 14 %. Zákonem ã. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o v konu státní správy v energetick ch odvûtvích a o zmûnû nûkter ch zákonû (energetick zákon) byl dne 1. ledna 2001 zfiízen Energetick regulaãní úfiad (ERÚ). Cenov m rozhodnutím ERÚ ã. 5/2001 ze dne 11. kvûtna 2001 byly stanoveny maximální ceny pro odbûratele ze sítí nízkého napûtí, platné od 1. ãervence 2001 a zároveà byla pro tyto odbûratele zavedena nová struktura sazeb tak, aby nové sazby lépe odpovídaly charakteru odbûru. Novû byl stál mûsíãní plat nahrazen mûsíãním platem za pfiíkon, kter se odvozuje od jmenovité proudové hodnoty hlavního jistiãe. U domácností se od roku 1994 realizuje proces postupného narovnávání cen. Po posledním cenovém zv ení k 1. lednu 2001 dosáhla prûmûrná cena elektfiiny dodané maloodbûru obyvatelstva v roce 2001 hodnoty Kã/MWh. Cena podnikatelského maloodbûru dosáhla hodnoty Kã/MWh. Celková cena maloodbûru vzrostla v dûsledku uveden ch cenov ch úprav oproti roku 2000 o 9,6 %. Pro kategorii velkoodbûru (VO) byly uï v roce 2000 zavedeny novû koncipované tarify, které mají sezónní charakter a jsou závislé na roãním vyuïití odebíraného v konu. Prodejní cena velkoodbûru v roce 2001 se vzhledem ke znaãnému podílu sazeb VO vysokého napûtí sníïila na hodnotu Kã/MWh, coï pfiedstavovalo pokles o 3,5 % oproti roku Celková cena uïiteãné dodávky dosáhla hodnoty Kã/MWh, coï je hodnota o 3,4 % vy í neï v pfiedchozím roce. Západoãeská energetika, a.s. 57

60 3.3. V daje na nákup elektfiiny Rozhodujícím dodavatelem zûstala i v roce 2001 spoleãnost âez, a.s., od které bylo nakoupeno 68 % ve keré opatfiené energie. V e nákladû na nákup elektfiiny je urãována pfiedev ím cenov mi a obchodními podmínkami s touto spoleãností. Cenov mi rozhodnutími ERÚ ã. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001 a ã. 4/2001 ze dne 29. bfiezna 2001 byly stanoveny nákupní tarify elektrické energie mezi âez, a.s. a jednotliv mi distribuãními spoleãnostmi ( REAS ) (JME, SME, VâE, SâE, PRE, STE, JâE) a dále ceny pro poskytování systémov ch a pfienosov ch sluïeb âeps, a.s., distribuãním spoleãnostem a podmínky vyhodnocování odchylek. Nákupní ceny s ostatními dodavateli byly dohodnuty smluvnû ve vazbû na tarifní podmínky s hlavním dodavatelem. NíÏe uvedené hodnoty jsou souãástí fiádku 9 v sledovky Spotfieba materiálu a energie. (tis. Kč) Druh dodavatele Průměr Kč/MWh Nákup od ČEZ, a.s., a ČEPS, a.s , , ,7 Nákup od ostatních externích dodavatelů , ,0 992,9 Celkem (viz 5.2.) , , , Nevyfakturovaná energie ( NE ) (tis. Kč) MO podnikatelé MO obyvatelstvo Celkem Počáteční stav k Konečný stav k Změna stavu NE (viz 5.1.) Pfii stanovení hodnot nevyfakturované energie (NE) se v roce 2001 postupovalo dle smûrnice ã. 1/2000 Metodika kontrolního v poãtu NE. V poãet vyuïívá údaje z fakturace jednotliv ch odbûratelû v zákaznickém informaãním systému Kompakt. Tato metoda byla vyvinuta a ovûfiena v ZâE poté, kdy zásadní systémové zmûny ve zpûsobu fakturace mûly negativní dopad na funkãnost pûvodnû pouïívan ch standardních metod kontroly v e a ocenûní NE. V e uvedené hodnoty nevyfakturované energie jsou souãástí fiádku 60 rozvahy Dohadné úãty aktivní. 58 Západoãeská energetika, a.s.

61 4. Rozvaha 4.1. Stálá aktiva Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného (DHM) a dlouhodobého nehmotného (DNM) majetku Pofiizovací cena, pfiírûstky, úbytky (tis. Kč) Pozemky Budovy Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem přístroje, prostředky DHM DHM DNM zařízení Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky Oprávky a opravné poloïky (tis. Kč) Pozemky Budovy Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem přístroje, prostředky DHM DHM DNM zařízení Odpisy OPP Jiné přírůstky Nalezený IM Úbytky, prodej, vyřazení Odpisy Nalezený IM Úbytky OPP ZÛstatková cena (tis. Kč) Pozemky Budovy Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem přístroje, prostředky DHM DHM DNM zařízení Ve v e uveden ch pfiehledech nejsou promítnuty zálohy na DNM a DHM, nedokonãen dlouhodob hmotn a nehmotn majetek a opravná poloïka k nabytému majetku. Spoleãnost vlastní majetek, kter je kryt zástavním právem viz odst Západoãeská energetika, a.s. 59

62 Dlouhodob finanãní majetek Zde jsou uvedeny spoleãnosti, ve kter ch má spoleãnost podíl na základním kapitálu Spoleãnosti s rozhodujícím vlivem (tis. Kč) Společnost Vlastnický Cena Základní Cena Finanční podíl (%) pořízení kapitál pořízení výnosy k k z vlastnictví v r ESMOS, s.r.o PRO ENERGO Plzeň, s.r.o EN-DATA, spol. s.r.o LIDRONE, spol. s r.o Enerfin, a.s. 84, Celkem (ř. 023 rozvahy) Spoleãnosti s podstatn m vlivem (tis. Kč) Společnost Vlastnický Cena Základní Cena Finanční podíl (%) pořízení kapitál pořízení výnosy k k z vlastnictví v r SEG Silnoproudá energetika, s.r.o LIC technika, s.r.o EN projekt, spol. s r.o Energoreal, s.r.o GAZELA plus s.r.o Celkem (ř. 024 rozvahy) Ostatní spoleãnosti Spoleãnost vlastnila k 31. prosinci 2001 následující majetkové úãasti (MÚ), kde byl podíl spoleãnosti men í neï 20 %: (tis. Kč) Společnost Typ Vlastnický Cena Cena podíl (%) pořízení pořízení k k První energetická a.s. MÚ 11, Aliatel a.s. MÚ 10, ČSRES (sdružení) MÚ 12, Celkem (ř. 025 rozvahy) Tvorba opravné poloïky k investici ve spoleãnosti Aliatel je popsána v sekci Ostatní dlouhodob finanãní majetek K je zûstatek ostatního dlouhodobého finanãního majetku tis. Kã a je vykázán na úãtu 069 Ostatní dlouhodob finanãní majetek. Jedná se o finanãní majetek v podílovém fondu Patria Investment fund (SICAV) registrovaném v Lucembursku ve v i tis. Kã, kter je spravován investiãní spoleãností Patria Asset Management a.s. a 13 tis. Kã jsou akcie ostatních REAS dle uvedeného rozpisu. 60 Západoãeská energetika, a.s.

63 Společnost Počet ks akcií Nákupní cena ČEZ, a.s Jihočeská energetika, a.s. 1 2 Severočeská energetika, a.s. 1 1 Severomoravská energetika, a.s. 1 2 Středočeská energetika, a.s. 1 1 Východočeská energetika, a.s. 1 2 Jihomoravská energetika, a.s. 1 2 Pražská energetika, a.s. 1 2 Celkem PÛjãky podnikûm ve skupinû Spoleãnost poskytla finanãní pûjãky dcefiin m spoleãnostem PRO ENERGO PlzeÀ, spol. s r.o., Enerfin, a.s., Energoreal s.r.o. a EN-DATA a.s. v celkové hodnotû tis. Kã. K 31. prosinci 2001 ãiní zûstatek tûchto pûjãek tis. Kã Ostatní pûjãky a dlouhodob finanãní majetek Spoleãnost poskytla pûjãku Operátorovi trhu s elektfiinou ve v i tis. Kã a tato pûjãka je vykázána na úãtu 067 Ostatní pûjãky, kter je souãástí fiádku 027 rozvahy Jin dlouhodob finanãní majetek Najat majetek Spoleãnost vlastní najat majetek (finanãní leasing) dle níïe uvedené tabulky. (tis. Kč) Druh majetku Splátky celkem Zbývá uhradit Za celou Uhrazeno Celkem do 1 roku po 1 roce dobu nájmu k Dopravní prostředky Transformátory Příslušenství Celkem Majetek získan darováním V dlouhodobém majetku je zahrnut majetek v úãetní hodnotû tis. Kã, kter byl od roku 1994 získán formou darû - bezúplatn ch pfievodû dlouhodobého hmotného majetku. V prûbûhu roku 2001 ãinil pfiírûstek tis. Kã (viz ) Opravná poloïka k nabytému majetku Spoleãnost vykazovala v roce 2000 opravnou poloïku na MVE âeàkova Pila ve v i tis. Kã (zûstatková cena byla vy í neï cena ocenûná znalcem). V prûbûhu 1. pololetí 2001 spoleãnost pofiídila koupí od spoleãnosti PlzeÀská energetika a.s. rozvodné zafiízení. Rozdíl mezi kupní cenou a souhrnem individuálnû pfiecenûn ch jednotliv ch poloïek majetku na základû znaleckého posudku ãinil tis. Kã (zûstatková cena byla niï í neï znalecké pfiecenûní). Uvedené opravné poloïky k nabytému majetku jsou odepisovány po dobu 15 let a jsou uvedeny na fi. 021 rozvahy. Celkov zûstatek opravn ch poloïek k nabytému majetku po odeãtení oprávek k opravné poloïce k datu úãetní závûrky za rok 2001 ãiní tis. Kã. Západoãeská energetika, a.s. 61

64 4.2. ObûÏná aktiva Pohledávky z obchodního styku (tis. Kč) Položka Celkem k Do lhůty Z toho k a po lhůtě po lhůtě splatnosti (dnů) do 30 dnů nad 360 Pohledávky brutto (ř. 043 rozvahy, sl. 1) Z toho: za elektrickou energii ostatní neenergetické Opravné položky (ř. 043 rozvahy, sl. 2) Pohledávky netto (ř. 043 rozvahy, sl. 3) Pohledávky v cizí mûnû Spoleãnost nemûla k 31. prosinci 2001 Ïádné v znamné pohledávky v cizí mûnû Konkurzní a vyrovnací fiízení Z dûvodu konkurzu a vyrovnání byly v roce 2001 vytvofieny nové opravné poloïky v celkové v i tis. Kã (rok 2000: tis. Kã) a zúãtovány do v nosû z dûvodu ukonãení konkurzu byly opravné poloïky v celkové v i tis. Kã (rok 2000: tis. Kã). Zmûna stavu opravn ch poloïek k pohledávkám v konkurzu k datu ãinila tis. Kã. Celková hodnota vytvofien ch opravn ch poloïek k pohledávkám v konkurzním fiízení ãiní tis. Kã a skládá se z následujících skupin: opravné poloïky k energetick m pohledávkám opravné poloïky k neenergetick m pohledávkám tis. Kã tis. Kã Pfiijaté smûnky od zákazníka (tis. Kč) FIRMA dlužník Kč Splatná Vystavena Computence, a.s VKB spol. s r.o Celkem xx xx Smûneãné pohledávky jsou v rozvaze uvedeny jako souãásti pohledávek z obchodního styku. Za úãelem vymáhání pohledávek je zahájen soudní spor a dané pohledávky jsou kryty vytvofienou opravnou poloïkou ve v i 100 % Pohledávky ke spoleãnostem ve skupinû K 31. prosinci 2001 ãinily pohledávky ke spoleãnostem ve skupinû tis. Kã (2000: tis. Kã). NíÏe uvedené pohledávky jsou v rozvaze zaãlenûny do fi. 043 Pohledávky z obchodního styku. Rozpis celkové ãástky k jednotliv m spoleãnostem: 62 Západoãeská energetika, a.s.

65 (tis. Kč) Společnost SEG Silnoproudá energetika, s.r.o ESMOS, s.r.o EN-DATA a.s Enerfin, a.s Aliatel a.s LIC technika, s.r.o LIDRONE, spol. s r.o. 5 8 Energoreal, s.r.o. 1 - GAZELA plus s.r.o Celkem Pohledávky kryté zástavním právem Spoleãnost evidovala k 31. prosinci 2001 pohledávky, které byly kryty zástavním právem ve v i tis. Kã (rok 2000: tis. Kã) DaÀov odpis pohledávek splatn ch do 31. prosince 1994 (tis. Kč) Odběratel méně než 20 % r % r % r Velkoodběratelé (VO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Maloodběr obyvatelstvo (MOO) Celkem energo Ostatní Celkem V voj tvorby opravn ch poloïek k pohledávkám splatn m po (tis. Kč) Typ odběratele daňové daňové daňové daňové konkurz účetní daňové konkurz účetní daňové konkurz účetní VO MOP MOO Celkem energo Ostatní Celkem Dále byly tvofieny úãetní opravné poloïky ve v i 100 % z titulu nezaplacen ch faktur úroku z prodlení, vystaven ch v roce Typ odběratele 2001 účetní Velkoodběratelé (VO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Maloodběr obyvatelstvo (MOO) 554 Celkem energo Ostatní 143 Celkem Ostatní aktiva Ostatní aktiva pfiedstavují zejména nevyfakturované pohledávky elektrické energie (viz 3.4.). Západoãeská energetika, a.s. 63

66 4.3. Krátkodob finanãní majetek (tis. Kč) Druh majetku Nákupní cena Tržní cena Nákupní cena Dluhopisy Pokladniční poukázky Depozitní směnky Depozitní certifikáty Celkem (ř. 054 rozvahy) Vlastní kapitál Poãet a druh akcií (tis. Kč) Forma akcií Počet akcií k Počet akcií k Na majitele Na jméno Na jméno se zvláštními právy 1 1 Celkem V echny akcie jsou v zaknihované podobû, v nominální hodnotû Kã. Akcie na majitele mají plné hlasovací právo, jsou v zaknihované podobû a jsou registrované dematerializovaná forma. Akcie jméno mají plné hlasovací právo, jsou v zaknihované podobû a mají omezenou pfievoditelnost dematerializovaná forma. Akcie na jméno se zvlá tními právy, znûjící na jméno Fond národního majetku âeské republiky, se váïí tato práva: Bez souhlasu majitele této akcie nelze: a) zru it spoleãnost b) zv it nebo sníïit základní kapitál c) zmûnit stanovy spoleãnosti 64 Západoãeská energetika, a.s.

67 Zmûny vlastního kapitálu (tis. Kč) Základní Ostatní Zákonný Statutární Nerozdělený Hospodářský Vlastní kapitál kapitálové rezervní a ostatní zisk výsledek kapitál fondy fond fondy min. let běžného období Tvorba Ze zisku HV běžného období Jiné zvýšení Použití Dividendy Tantiémy Odvody do fondů Použití Tvorba Ze zisku HV běžného období Jiné zvýšení Použití Dividendy Tantiémy Odvody do fondů Jiné použití V fiádku Jiné zv ení ve sloupci Ostatní kapitálové fondy ãástka tis. Kã v roce 2001 pfiedstavuje dlouhodob hmotn majetek získan bezúplatn m pfievodem na základû darovacích smluv (viz ) Rozdûlení zisku za rok 2000 Valná hromada, která se konala dne 27. ãervna 2001, rozhodla o rozdûlení zisku za rok 2000 ve v i tis. Kã následovnû (v tis. Kã): Příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Tantiémy Dividendy Nerozdělený zisk Západoãeská energetika, a.s. 65

68 4.5. Rezervy (tis. Kč) Rezerva Zůstatek k Tvorba Použití Zůstatek k Na opravu DHM Na kurzové ztráty Ostatní Celkem S pfiihlédnutím ke sloïitosti evidence majetkov ch poloïek ve spoleãnosti, bylo ve spoleãnosti odstoupeno od vytváfiení nov ch daàovû úãinn ch rezerv na opravy dlouhodobého majetku. Spoleãnost v ak vytvofiila na plánované opravy majetku rezervy daàovû neúãinné (v roce 2001 ve v i tis. Kã), které jsou vykázány jako pfiírûstek v ostatních rezervách Dlouhodobé závazky OdloÏená daà Spoleãnost stanovila odloïenou daà z pfiíjmû k 31. prosinci 2001 v celkové v i tis. Kã (rok 2000: tis. Kã). Celkov zûstatek odloïené danû ãiní tis. Kã (rok 2000: tis. Kã). Spoleãnost stanovila v i odloïené danû z rozdílû úãetních a daàov ch zûstatkov ch cen odepisovaného dlouhodobého majetku Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky z obchodního styku (tis. Kč) Celkem Po lhůtě splatnosti k k Závazky rozvaha ř Z toho: přijaté zálohy za elektřinu Ostatní Závazky k podnikûm ve skupinû K 31. prosinci 2001 ãinily závazky k podnikûm ve skupinû tis. Kã. Rozpis této poloïky je následující: (tis. Kč) ESMOS, s.r.o ČSRES 52 SEG Silnoproudá energetika, s.r.o PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o. 192 EN-DATA, spol. s r.o LIDRONE, spol. s r.o. 199 Enerfin, a.s. 27 První energetická a.s. 516 Energoreal, s.r.o. 105 Aliatel a.s. 172 Celkem V e uvedené závazky jsou v rozvaze zaãlenûny do fi. 092 Závazky z obchodního styku. 66 Západoãeská energetika, a.s.

69 4.8. Úvûry (tis. Kč) Peněžní ústav Částka Částka Částka Částka Částka Celkem Celkem splatná splatná splatná splatná splatná do roka od 1 do 2 let od 2 do 3 let od 3 do 4 let od 4 do 5 let HypoVereinsbank CZ a.s. Plzeň BankAustria Creditanstalt Czech Republic a.s. Praha Kontokorentní zůstatek běžných bankovních účtů Komerční banka Deutschebank Praha Celkem V e splátek dan ch úvûrû ve sloupci Splatné do 1 roku je promítnuta v rozvaze v fiádce ã. 103 a Splatné po 1 roce v fiádce ã Kromû v e uveden ch úvûrû má spoleãnost k otevfieny kreditní linky u Komerãní banky ve v i 280 mil. Kã, u HVB Czech Republic ve v i 600 mil. Kã, u ING Bank ve v i 150 mil. Kã a u Deutsche Bank ve v i 300 mil. Kã. K byla ãerpána kreditní linka u Komerãní banky ve v i 40 mil. Kã Ostatní pasiva Mezi nejv znamnûj í poloïku ostatních pasiv je fiazena skupina úãtû 384 V nosy pfií tích období. Na tûchto úãtech spoleãnost vykazuje zejména pfiíspûvky na pfiipojení ve smyslu energetického zákona ã. 458/2000 Sb., a vyhlá ky MPO 297 a zákona ã. 306/2001 Sb. Jedná se o pfiíspûvky, které spoleãnost dle interních pravidel rozpou tí do v nosû ve v i 1/20 vybran ch pfiíspûvkû. V voj dané poloïky ostatních pasiv byl v prûbûhu roku 2001 následující: (tis. Kč) Stav k Přírůstek za období roku Do výnosů rozpuštěno za období roku Stav k V e uvedené hodnoty jsou souãástí fiádku 108 rozvahy V nosy pfií tích období. Západoãeská energetika, a.s. 67

70 5. V kaz ziskû a ztrát 5.1. V nosy podle segmentû (tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ř z toho: fakturace elektřiny (viz 3.1.) změna stavu nevyfakturované energie (viz 3.4.) Ostatní V voj trïeb z prodeje elektrické energie a v voj nevyfakturované energie je popsán v této pfiíloze v ãásti 3 TrÏby z prodeje elektrické energie a regulace Náklady podle segmentû (tis. Kč) Spotřeba materiálu a energie ř z toho: nákup elektřiny (viz 3.3.) Ostatní V nosy z prodeje cenn ch papírû Pfii investování do cenn ch papírû jsou vyuïívány tyto produkty: dluhopisy, hypoteãní zástavní listy depozitní smûnky depozitní certifikáty pokladniãní poukázky (tis. Kč) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Výnosy z krátkodobého finančního majetku Prodané cenné papíry a vklady Zisk V roce 2001 investovali správci pfiedev ím do korunov ch dluhopisû a hypoteãních zástavních listû ( HZL ). Nejvût í mûrou se na v nosech z krátkodobého finanãního majetku podílely v nosy z HZL. Oproti roku 2000 byly vlastním cash managementem ménû vyuïívány depozitní smûnky. 68 Západoãeská energetika, a.s.

71 5.4. Náklady a v nosy se spfiíznûn mi osobami Spoleãnost vykázala v období roku 2001 následující náklady a v nosy se spfiíznûn mi osobami: Spřízněná osoba Náklady tř. 5 Výnosy tř. 6 EN-DATA a.s LIDRONE, spol. s r.o SEG Silnoproudá energetika, s.r.o Energoreal, s.r.o Enerfin, a.s ESMOS, s.r.o LIC technika, s.r.o EN projekt, spol. s r.o PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o Celkem Západoãeská energetika, a.s. 69

72 6. Zamûstnanci, statutární a dozorãí orgány 6.1. PrÛmûrn pfiepoãten poãet zamûstnancû Za rok 1999 Za rok 2000 Za rok 2001 Pracovníci celkem z toho řídící pracovníci Pracovníci a osobní náklady (tis. Kč) Osobní náklady Z toho Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Řídící Představencelkem celkem celkem pracovníci stvo, dozorčí rada Mzdové náklady Odměny členům orgánů Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Celkem OdmûÀování ãlenû statutárních a v konn ch orgánû a dozorãích rad Bûhem finanãního období roku 2001 obdrïeli ãlenové statutárních a v konn ch orgánû a ãlenové dozorãích rad následující pûjãky a odmûny, mimo základního platu: (tis. Kč) Odměna Celkem Z toho k k k Představenstvo Dozorčí rada Tantiémy vyplacené Poskytnuté půjčky Další odměny Bezplatné používání automobilů a jiných movitých věcí Celkem Vlastnictví akcií spoleãnosti âlenové fiídících orgánû a vedoucí zamûstnanci spoleãnosti vlastní níïe uveden poãet akcií spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. ãlenové pfiedstavenstva ãlenové dozorãí rady vedoucí zamûstnanci 1 ks 12 ks 5 ks 70 Západoãeská energetika, a.s.

73 7. Zisk, daàová povinnost 7.1. Zisk za rok 2001 Západoãeská energetika dosáhla v roce 2001 zisku pfied zdanûním ve v i tis. Kã (rok 2000: tis. Kã), po zdanûní ãiní dosaïen zisk v e tis. Kã (rok 2000: tis. Kã). O rozdûlení hospodáfiského v sledku rozhodne valná hromada, která se bude konat 27. ãervna Návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku je následující: (tis. Kč) Legenda Kč Zisk po zdanění Příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Tantiémy Dividendy % ze základního kapitálu Nerozdělený zisk Danû z bûïn ch ãinností a mimofiádn ch ãinností DaÀ z pfiíjmû právnick ch osob pro rok 2001 v âeské republice se fiídí zákonem 586/92 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. V e danû z pfiíjmû pro rok 2001 ãiní 31 %. V poãet daàového základu a danû z pfiíjmû pro rok 2001: (tis. Kč) Legenda Číslo řádku Kč Hospodářský výsledek před zdaněním Položky zvyšující základ daně Položky snižující základ daně Základ daně z příjmů Základ daně z příjmů upravený Daňová povinnost Daňová povinnost po slevách Placené zálohy na daň z příjmů xx Srážková daň, která je započítána jako záloha xx Přeplatek daně z příjmů xx Jedná se o daàové pfiiznání za daàové období roku 2001 sestavené dne 21. února 2002 a spoleãnost mûïe ve vazbû na zákon o dani z pfiíjmû provést zmûnu daàové povinnosti aï do 30. ãervna Pokud budou zji tûny dûvody pro pfiepoãet daàové povinnosti za rok 2001, nebude tato skuteãnost uvedena do úãetních v kazû roku 2001, ale bude zahrnuta do v kazû roku Západoãeská energetika, a.s. 71

74 8. Závazky neuvedené v úãetní závûrce 8.1. Závazky z pronájmu Spoleãnost nemá k 31. prosinci 2001 v znamné závazky z pronájmu Hmotn majetek zatíïen zástavním právem Spoleãnost má k 31. prosinci 2001 zatíïen zástavním právem dlouhodob hmotn majetek v celkové trïní hodnotû tis. Kã (rok 2000: tis. Kã). Tato trïní hodnota je vyãíslena znalcem banky. Zástava je k zaji tûní hypotéãních úvûrû na v stavbu administrativní budovy Guldenerova u HVB Závazky z moïn ch podmínûn ch událostí Soudní spory K 31. prosinci 2001 nemûla spoleãnost pravomocnû ukonãen spor ve v i tis. Kã. Îalobcem je âez, a.s., kter vyúãtoval úroky ve v i tis. Kã a Krajsk soud v Plzni vydal platební rozkaz, ve kterém byly stanoveny i náklady fiízení ve v i 310 tis. Kã. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost podala odpor a tato ãástka nebyla uhrazena, je na tento platební rozkaz vytvofiena celková úãetní rezerva ve v i tis. Kã. Dále probíhá spor ZâE a Computence, a.s. Lawnik, Enstrom o zaplacení smûneãné pohledávky ve v i tis. Kã spoleãnosti ZâE. V této vûci probíhá fiízení o v konu rozhodnutí. K této smûneãné pohledávce spoleãnost ZâE vytvofiila opravnou poloïku v plné v i Poji tûní Spoleãnost má sjednány tyto druhy poji tûní: Ïivelní poji tûní, poji tûní pro pfiípad odcizení a vandalismu, poji tûní motorov ch vozidel, havarijní poji tûní úrazové poji tûní osob poji tûní zavazadel poji tûní nadstandardní v bavy vozidel, poji tûní odpovûdnosti za kodu, poji tûní pfiepravy, poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou pfii v konu povolání, poji tûní odpovûdnosti za kody zpûsobené ãleny pfiedstavenstva a DR, úrazové poji tûní vybran ch skupin zamûstnancû pracujících v rizikov ch ãinnostech a managementu, poji tûní zahraniãních sluïebních cest, kapitálové Ïivotní poji tûní Ostatní Vláda âeské republiky zvaïuje spojení Západoãeské energetiky, a.s., s elektrárenskou spoleãností âez, a.s. Dle tohoto návrhu by spoleãnost âez, a.s. odkoupila od Fondu národního majetku âeské republiky jeho akcie ve spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. 72 Západoãeská energetika, a.s.

75 Nekonsolidovaná úãetní závûrka dle IAS Rozvaha dle IAS k AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice (1) Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Zásoby Poskytnuté zálohy a přechodné účty aktiv Nevyfakturovaná energie Obchodní a jiné pohledávky Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty (2) Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Nerealizovaná ztráta z přecenění realizovatelných finančních investic (3) Nerozdělený zisk minulých období a ostatní rezervy Hospodářský výsledek běžného období Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky - celkem Krátkodobé závazky Obchodní a jiné závazky Přijaté zálohy od odběratelů Závazky z finančního leasingu - krátkodobá část Krátkodobé úvěry a půjčky Přechodné účty pasív Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM V roce 2001 do lo k implementaci IAS 39. Z tohoto dûvodu jsou uãinûny urãité prezentaãní zmûny v roce 2001 oproti roku Prezentace roku 2000 se fiídí standardy IAS platn mi k (1) Investice v podnicích s rozhodujícím a podstatn m vlivem jsou zachyceny v pûvodních pofiizovacích cenách s IAS 27 a IAS 28; (2) V roce 2001 jsou investice urãené k obchodování zafiazeny v rámci penûïních ekvivalentû; (3) V roce 2001 do lo k implementaci IAS 39. ZÛstatek obsahuje dopad ocenûní finanãních investic reáln mi cenami (netto po dopadu odloïené danû). SníÏení v pfiípadû investice do spoleãnosti Aliatel je posuzováno jakoïto doãasné. Západoãeská energetika, a.s. 73

76 DoplÀující údaje dle zákona o cenn ch papírech A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru Obchodní firma: Západoãeská energetika, a.s. Sídlo: Guldenerova 19/2577, PlzeÀ Iâ: Zápis v obchodním rejstfiíku: Krajsk soud v Plzni, oddíl B, vloïka 390 Pfiedmût podnikání Dle 4 platn ch stanov spoleãnosti je pfiedmûtem podnikání: Investorská ãinnost v investiãní v stavbû hostinská ãinnost kovoobrábûãství manipulace s nákladem masérské, rekondiãní a rehabilitaãní sluïby montáï, opravy a údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení montáï, údrïba a servis telekomunikaãních zafiízení opravy a montáï mûfiidel opravy karosérií opravy silniãních vozidel pofiádání odborn ch kurzû, kolení a jin ch vzdûlávacích akcí vãetnû lektorské ãinnosti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software poskytování technick ch sluïeb poskytování telekomunikaãních sluïeb projektování elektrick ch zafiízení pronájem a pûjãování vûcí movit ch provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy provozování tûlov chovn ch a sportovních zafiízení a zafiízení slouïících k regeneraci a rekondici psychologické poradenství a diagnostika reklamní ãinnost a marketing revize elektrick ch zafiízení silniãní motorová doprava osobní, vnitrostátní, pfiíleïitostná silniãní motorová doprava nákladní specializovan maloobchod truhláfiství ubytovací sluïby údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství velkoobchod v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení zámeãnictví zpracování dat, sluïby databank, správa sítí zprostfiedkování obchodu zprostfiedkování sluïeb. V roce 2001 získala ZâE licence na: obchod s elektfiinou, obchod s plynem, v robu elektfiiny, distribuci elektfiiny. Vydané cenné papíry Viz strana ã. 36 této v roãní zprávy. Popis struktury koncernu Viz zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami (dle 66a obchodního zákoníku), která je pfiiloïena k této v roãní zprávû. Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o v i podílu, kter je opravàuje k hlasování Firma: Fond národního majetku âr Sídlo: Ra ínovo nábfi. 42, Praha 2 Iâ: V e vlastnûného podílu: 48,29 % Dne oznámila âeská konsolidaãní agentura jednání ve shodû s FNM âr. Celkov podíl na hlasovacích právech dosáhl 50,27 % základního kapitálu spoleãnosti. 74 Západoãeská energetika, a.s.

77 B. Údaje o ãinnosti emitenta registrovaného cenného papíru Údaje o trïbách (tis. Kč) Rok Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb TrÏby byly realizovány ze 100 % v tuzemsku. Rozli ení trïeb dle druhû ãinnosti (tis. Kč) Druh činnosti Tržby za elektřinu Tržby za ostatní služby Sídlo organizaãní sloïky podílejících se na celkovém obratu spoleãnosti alespoà 10 % Spoleãnost nemá organizaãní sloïky zapisované do obchodního rejstfiíku. Souhrnn popis nemovitostí vlastnûn ch spoleãností Stavby (tis. Kč) Pozemky Výměra (tis. m 2 ) Ocenění (tis. Kč) Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prûmyslov ch, obchodních nebo finanãních smlouvách, které mají zásadní v znam pro podnikatelskou ãinnost emitenta Není takov ch. Údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních zahájen ch bûhem posledních dvou úãetních období, která mûla nebo mohou mít v znamn vliv na finanãní situaci emitenta Není takov ch. DÛleÏité probíhající spory (bez vlivu na finanãní situaci spoleãnosti): âez ca ZâE o zaplacení 7 740,0 tis. Kã s pfiísl. Îaloba byla zamítnuta, Ïalobce âez v ak podal proti rozsudku Krajského soudu v Plzni odvolání. Odvolací fiízení dosud neprobûhlo. ZâE ca Computence, a.s., Lawnik, Enström o zaplacení ,2 tis. Kã (smûneãná pohledávka). V dané vûc probíhá fiízení o v konu rozhodnutí. Západoãeská energetika, a.s. 75

78 Údaje o investicích (tis. Kč) Investice v roce 2001 Pořizovací cena Umístění Způsob financování 110 kv přenos tuzemsko vlastní zdroje Distribuční soustava tuzemsko vlastní zdroje Distribuční transformátory tuzemsko vlastní zdroje Systémy dispečerského řízení tuzemsko vlastní zdroje Automatizované systémy řízení tuzemsko vlastní zdroje Doprava tuzemsko vlastní zdroje Telekomunikace tuzemsko vlastní zdroje Stavební objekty tuzemsko vlastní zdroje SZNR 606 tuzemsko vlastní zdroje Výroba elektřiny tuzemsko vlastní zdroje DHIM tuzemsko vlastní zdroje DNIM 621 tuzemsko vlastní zdroje Finanční investice tuzemsko vlastní zdroje Ostatní tuzemsko vlastní zdroje Budoucí investice (tis. Kč) Plánovaná výše investic Informace o politice a v zkumu nebo v voji nov ch v robkû nebo postupû v bûïném úãetním období, jestliïe jsou v znamné Emitent neprovádí v zkum ani v voj nov ch v robkû. Údaje o pfieru eních v podnikání Spoleãnost v roce 2001 podnikání nepfieru ila. Údaje o prûmûrném poãtu zamûstnancû (osoby) Rok Průměrný počet zaměstnanců Údaje o statutárních a dozorãích orgánech spoleãnosti Plnûní poskytnuté statutárním orgánûm nebo jejich ãlenûm a ãlenûm dozorãích orgánû emitenta: (tis. Kč) Peněžité příjmy Z toho tantiémy Naturální příjmy Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti Plnûní statutárním orgánûm nebo jejich ãlenûm a ãlenûm dozorãí rady poskytnuté osobami v celém koncernu v rámci âeské republiky (vãetnû plnûní od emitenta) O rozsahu plnûní ze strany ostatních osob koncernu nemá ZâE informace. Údaje o poãtu akcií spoleãnosti, které jsou v majetku ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedoucích zamûstnancû emitenta Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí zaměstnanci 1 ks 12 ks 5 ks 76 Západoãeská energetika, a.s.

79 C. Údaje o finanãní situaci emitenta registrovaného cenného papíru Úãetní závûrka v nezkrácené formû Viz strana ã. 44 této v roãní zprávy. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu za poslední tfii úãetní období: (tis. Kč) Rok Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Statutární fondy Nerozdělený zisk minulé období Neuhrazená ztráta minulé období Hospodářský výsledek Vlastní kapitál celkem Hospodáfisk v sledek pfiipadající na 1 akcii (v Kã) Rok Zisk na akcii 305,6 277,5 339,3 V e dividendy za poslední tfii období (v Kã) Rok Dividenda (před zdaněním) * * návrh v e dividendy (podléhá souhlasu valné hromady) Obchodní spoleãnost, ve které emitent vlastní nepfiímo podíl na základním kapitálu pfiesahující objemovû 10 % vlastního kapitálu emitenta Není takov ch. Obchodní spoleãnosti, ve kter ch emitent pfiímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu Viz strana ã této v roãní zprávy Majetkové úãasti. Obchodní spoleãnosti, ve kter ch emitent nepfiímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu Není takov ch. Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií tím roce, popfi. ve víceletém v hledu: Plánovan v voj v nosû, nákladû a hospodáfiského v sledku do roku 2004: Náklady tis. Kč Výnosy tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Západoãeská energetika, a.s. 77

80 D. Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu a ovûfiení úãetní závûrky prezentaãní ãást: finanãní ãást: Ing. Václav Fremr, zamûstnanec ZâE Radomír Kuãera, zamûstnanec ZâE Prohla uji, Ïe údaje uvedené ve v roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení emitenta cenn ch papírû, nebyly vynechány. Ing. Václav Fremr vedoucí Kanceláfie spoleãnosti Radomír Kuãera vedoucí odboru Úãetnictví Auditorská firma: Deloitte & Touche, spol. s r.o., licence ã. 79 Odpovûdn auditor: Michal Petrman, dekret ã Uvedená auditorská firma ovûfiovala úãetní závûrky ZâE za poslední tfii úãetní období. ZároveÀ v tomto období ovûfiila soulad ostatních finanãních informací uveden ch ve v roãních zprávách. 78 Západoãeská energetika, a.s.

81 Organizaãní struktura sekce Finance Ing. Petr Jůza sekce Strategie Ing. Jiří Barták, CSc. sekce Lidské zdroje PhDr. Karel Bröckl Kancelář společnosti Ing. Václav Fremr Generální ředitel Ing. František Šůcha divize Prodej energií Ing. Jaroslav Posselt divize Obchod s energiemi Ing. Jan Kanta divize Správa sítě Ing. Igor Šmucr, MBA divize Síťové služby Ing. Milan Kovařík divize Nesíťové služby Ing. Josef Nykles divize Telekomunikace Ing. Zdeněk Šroubek Západoãeská energetika, a.s. 79

82 Identifikaãní údaje Sídlo spoleãnosti: Guldenerova 19, PlzeÀ Iâ: DIâ: Bankovní spojení: ãíslo úãtu /0100 Zákaznick servis (nepfietrïit provoz): ( ) Fax: ( ) Internet: Kontakt pro finanãní analytiky: ZâE sekce Finance tel.: ( ) Dotazy akcionáfiû: ZâE Kanceláfi spoleãnosti tel.: ( ) Dotazy sdûlovacích prostfiedkû: ZâE Kanceláfi spoleãnosti tel.: ( ) ádná valná hromada spoleãnosti: 27. ãervna 2002 od 10 hodin v sídle spoleãnosti Telefonní ãísla uvedená v závorkách platí po pfieãíslování, které bude provedeno v záfií Konzultace obsahu, design, produkce a v roba: B.I.G. Prague (Business Information Group) 2002

83

Usilujeme o udrïení pozice v znamného dodavatele elektfiiny...

Usilujeme o udrïení pozice v znamného dodavatele elektfiiny... Západoãeská energetika, a.s. V roãní zpráva 2002 001 Obsah Prezentaãní ãást Klíãové ukazatele 8 Profil spoleãnosti 9 Hlavní události 12 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 15 Vrcholové orgány spoleãnosti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á

Více

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

1989> >2001 IV. KAPITOLA

1989> >2001 IV. KAPITOLA 1989> >2001 IV. KAPITOLA Období privatizace, adaptace na trïní prostfiedí a pfiípravy na liberalizaci trhu s elektfiinou 1989 2001 IV. KAPITOLA 1989> >2001 Po sametové revoluci koncem roku 1989 do lo k

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

a své krédo DrÏíme slovo

a své krédo DrÏíme slovo Metrostav a.s. je dobr m partnerem pro kaïdého investora a své krédo DrÏíme slovo neustále dokazuje svou kaïdodenní ãinností. kdo Metrostav a.s. patfií mezi nejvût í stavební spoleãnosti v âeské republice,

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

2002> >2006 V. KAPITOLA

2002> >2006 V. KAPITOLA 2002> >2006 V. KAPITOLA Období postupné liberalizace trhu s elektfiinou 2002 2006 V. KAPITOLA 2002> >2006 V âr byl pfiijat model regulovaného pfiístupu tfietích stran k sítím (regtpa), kter ve svém principu

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

V roãní zpráva Severomoravské energetiky, a. s., 1999

V roãní zpráva Severomoravské energetiky, a. s., 1999 V roãní zpráva Severomoravské energetiky, a. s., 1999 V roãní zpráva Severomoravské energetiky, a. s., 1999 Obsah 3 NejdÛleÏitûj í finanãní, obchodní a technické údaje v letech 1996 1999 6 Historie, profil

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

V roãní zpráva 2002 Stfiedoãeská energetická a.s.

V roãní zpráva 2002 Stfiedoãeská energetická a.s. V roãní zpráva 2002 Stfiedoãeská energetická a.s. Elektfiina pro stfiední âechy energie pro radost ze Ïivota. Obsah NejdÛleÏitûj í finanãní, obchodní a technické údaje 2000 2002 3 Profil spoleãnosti 4

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme vám v roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

------------- 9 -- Na e sluïby

------------- 9 -- Na e sluïby V roãní zpráva 2001 Obsah: ------------- Prezentaãní ãást 0 -- Kalendáfi klíãov ch událostí roku 2001 2 -- Finanãní a provozní ukazatele 3 -- Spoleãn dopis pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele

Více

Roãní zpráva skupiny Czech Coal:

Roãní zpráva skupiny Czech Coal: Roãní zpráva skupiny Czech Coal: Hospodafiení a udrïiteln rozvoj v roce 2007..---/-----/-----/--... www.czechcoal.cz -.-./--.././-.-./... -.-./---/.-/.-.. Soulad Úplná elektronická této verze zprávy této

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo OBSAH Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 10 Orgány spoleãnosti 12 Vedení spoleãnosti 16 Organizaãní struktura

Více

V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s.

V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s. V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s. KOMUNIKACE âesk TELECOM âez ERSTE BANK KOMERâNÍ BANKA PHILIP MORRIS âr UNIPETROL âeské RADIOKOMUNIKACE âesk TELECOM âez ERSTE BANK KOMERâNÍ BANKA PHILIP

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více