Severoãeská energetika, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severoãeská energetika, a. s."

Transkript

1 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999

2 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999

3 Dûãín 2

4 O BSAH Pfiehled vybran ch ukazatelû V klad pojmû a zkratek Profil spoleãnosti Základní údaje Pfiedmût podnikání Historie Události roku 1999 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele SloÏení vrcholov ch orgánû spoleãnosti Obchod s elektrickou energií Provoz a údrïba zafiízení distribuãní soustavy Zásobování spoleãnosti materiálem Informatika ídicí technika Personalistika Ochrana Ïivotního prostfiedí Vztahy s vefiejností Akcie vydané Severoãeskou energetikou, a. s. Akcie a akcionáfii ke dni Kapitálové úãasti Financování a ekonomika akciové spoleãnosti Podnikatelská vize spoleãnosti Organizaãní struktura spoleãnosti Závody Organizaãní schéma 1999 Zpráva dozorãí rady Obsah finanãní ãásti V rok auditora Rozvaha v plném rozsahu V kaz ziskû a ztrát V kaz penûïních tokû za rok 1999 Pfiíloha tvofiící souãást úãetní závûrky 3

5 P EHLED VYBRAN CH UKAZATELÒ Jednotky Zásobovaná oblast km Nákup elektrické energie GWh UÏiteãná dodávka GWh Maximální zatíïení MW ,9 Dodavatelé: âez, a. s. GWh Teplárny GWh Ostatní dodavatelé GWh Vlastní v roba GWh V nosy celkem mil. Kã z toho za prodej elektfiiny mil. Kã Náklady celkem mil. Kã Nákup elektfiiny mil. Kã Zisk po zdanûní mil. Kã 268,4 246,8 260,4 335,7 261,1 Investice mil. Kã 674,1 800,9 984,9 851,8 959,4 Celková zadluïenost % 25,03 36,06 35,1 36,21 39,54 Odepsanost investiãního majetku % 47,49 44,69 46,22 47,26 46,73 BûÏná likvidita koef. 0,99 0,65 0,73 0,76 0,75 V nosnost vlastního kapitálu % 6,15 5,37 5,43 6,57 4,88 Poãet zamûstnancû osoby Kurz akcií na BCPP maximální Kã minimální Kã âist zisk na 1 akcii Kã 83,24 76,16 80,26 103,06 80,14 V KLAD POJMÒ A ZKRATEK 4 Call centrum centrální stfiedisko telefonick ch sluïeb, zaji Èující nûkteré sluïby a vyfiizující ãást poïadavkû zákazníkû cejchovna stfiedisko provádûjící opravy a nastavení elektromûrû a nastavení pfiijímaãû HDO âs RES sdruïení osmi regionálních rozvodn ch distribuãních spoleãností DCS 1800 Digital communication system standard pro mobilní telefony v pásmu 1800 MHz v âr je vyuïíváno operátorem Oskar denní maximum maximální hodinová hodnota v konu v prûbûhu jednoho kalendáfiního dne diagram zatíïení prûbûh hodinov ch hodnot v konû v prûbûhu jednoho kalendáfiního dne distribuãní soustava ãást elektrizaãní soustavy v majetku REAS o napûtí 110 kv a niï í elektrizaãní soustava soubor zafiízení pro v robu, pfienos, distribuci, dodávku a uïití elektfiiny, vãetnû fiídicích, ochrann ch, zabezpeãovacích a informaãních systémû hromadné dálkové zafiízení umoïàující pfiepínání nízkého a vysokého tarifu pomocí signálu ífieného po vodiãích rozvodné sítû ovládání (HDO) kalibraãní sluïby zaji Èují ve spoleãnosti jednotnost a správnost mûfiidel a mûfiení v návaznosti na zdraví zamûstnancû, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí maximální zatíïení namûfiené maximum odbûru elektfiiny v pfiíslu ném ãasovém období modul SAP MM informaãní systém pro logistiku MOO maloodbûr obyvatelstvo kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr slouïí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu níkû jeho domácnosti MOP maloodbûr podnikatelé kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr neslouïí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu níkû jeho domácnosti NN nízké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi do 1 kv OIS ObsluÏn informaãní systém systém umoïàující vyfiizování poïadavkû zákazníkû na poskytování sluïeb na jediném konkrétním místû zahrnuje 3 systémy: Systém fiízení obchodu, Systém fiízení provozu a Systém fiízení reprodukce

6 Most PERSIMS informaãní systém pro personální ãinnost PPC paroplynov cyklus technologie jednotky na v robu tepla a elektrické energie procesní fiízení organizace a fiízení podle procesû jiï ne podle odborností pfienosová soustava ãást elektrizaãní soustavy v majetku âeps a. s., tvofiená pfienosov mi zafiízeními v napûèové hladinû 400 kv, 220 kv a 110 kv REAS rozvodná energetická akciová spoleãnost regionální spoleãnost, která zaji Èuje dodávku a prodej elektfiiny koneãn m spotfiebitelûm SAP dodavatel komplexního informaãního systému SAP R/3 podnikov informaãní systém SDH synchronní digitální hierarchie S P systém fiízení provozu umoïàuje reálné nasazení, provozování a údrïbu rozsáhl ch projektû prostfiednictvím softwaru WEB (je souãástí OIS ) STM-1 pfienosové zafiízení pro SDH sítû prvého fiádu (155 Mb/s) Stfiediska stfiediska poskytují ve keré sluïby pro zákazníky pfiipojené ze sítû NN obchodních sluïeb uïiteãná dodávka dodávka elektfiiny koneãn m odbûratelûm (bez ztrát) VN vysoké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi od 1 kv do 52 kv VO velkoodbûratelé kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení vysokého a velmi vysokého napûtí VVN velmi vysoké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi nad 52 kv v konová bilance vyrovnání nabídky s poptávkou v oblasti elektrického v konu WAN wide area network datová síè pokr vající cel region Y2K problematika spojená s v poãetní technikou pfii pfiechodu na rok 2000 ZV OSE závodní v bor základních organizací Odborového svazu pracovníkû v energetice, pûsobící v akciové spoleãnosti Severoãeská energetika 5

7 P ROFIL SPOLEâNOSTI Severoãeská energetika, a. s., je spoleãnost pûsobící v severoãeském regionu a navazující na více jak stoletou tradici sv ch pfiedchûdcû. Poskytuje sv m zákazníkûm profesionální sluïby v oblasti rozvodu a prodeje elektrické energie s dûrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny. Zaruãuje vysokou kvalitu sv ch sluïeb na území o rozloze km 2, pfiiãemï klade trvale vysoké nároky na kvalitní práci sv ch zamûstnancû. Z ÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Severoãeská energetika, a. s. Sídlo: Teplická 8 Dûãín IV Právní forma: akciová spoleãnost, obchodní rejstfiík veden u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 512 Datum vzniku: Celková hodnota emise: Kã IâO: DIâ: Tel.: 0412/ Fax: 0412/ Internet: Bankovní spojení: Komerãní banka Dûãín, ãíslo úãtu: /0100 Ústí nad Labem 6

8 P EDMùT PODNIKÁNÍ Severoãeská energetika, a. s., je podnikem vefiejn ch sluïeb. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje 92,33 % v konû spoleãnosti. K hlavním ãinnostem spoleãnosti patfií: 1. V roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytovan ch sluïeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouïitím elektfiiny. 2. MontáÏ, oprava, údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení. 3. Revize elektrick ch zafiízení. 4. Projektování elektrick ch zafiízení. 5. MontáÏ a oprava mûfiicí a regulaãní techniky. 6. Provozování stfiedisek kalibraãní sluïby. 7. Poskytování telekomunikaãních sluïeb. H ISTORIE Kofieny Severoãeské energetiky, a. s., sahají aï do roku 1891, kdy byl prostfiednictvím elektrárny v Jablonci nad Nisou uskuteãnûn první vefiejn rozvod elektfiiny v severních âechách. Za více neï sto let urazil rozvoj energetiky na severu âech znaãn kus cesty. V roce 1990 se z koncernu âez vyãlenily Severoãeské energetické závody, s. p., ãímï byl vytvofien základ, ze kterého v roce 1994 vznikla nová akciová spoleãnost Severoãeská energetika První elektfiina pro vefiejné úãely v severních âechách v Jablonci nad Nisou 1911 ZaloÏení NEW GmbH Severoãeské elektrárny, spoleãnost s r. o. v Podmoklech 1946 Vytvofieny V chodoãeské elektrárny Hradec Králové, krajské fieditelství Liberec a Stfiedoãeské elektrárny, krajské fieditelství Dûãín 1956 Zfiízení samostatn ch státních podnikû Energetické rozvodné závody Dûãín a Liberec 1961 Zfiízení Severoãesk ch energetick ch závodû, národní podnik Dûãín (SâE) 1973 Vyãlenûní teplárenství z aktivit SâE 1990 ZaloÏení Severoãesk ch energetick ch závodû, státní podnik, vyãlenûním z koncernu âez 1994 ZaloÏení akciové spoleãnosti Severoãeská energetika 1995 Vyãlenûní stavebnû montáïní ãinnosti ze spoleãnosti v roãí prvního dodání elektfiiny do vefiejné sítû 60. v roãí uvedení do provozu vodní elektrárny Stfiekov 1998 Podpis smlouvy na dodávku elektfiiny pro Chemopetrol, a. s Uvedení Paroplynového cyklu Trmice (PPC Trmice) do trvalého provozu Zahájení procesu restrukturalizace 7

9 U DÁLOSTI ROKU 1999 Leden setkání s nejvût ími zákazníky Severoãeské energetiky, a. s. /18. 1./ Únor uzavfiena smlouva s âez, a. s. v kategorii Energetika v anketû Czech Top obdivovan ch firem v âr v roce 1998 umístûní na 4. místû jednání s ASIDOMÄN o kooperaci v energetickém hospodáfiství Bfiezen smlouva s EuroEnergy na zpracování ekonomického v voje odvûtví energetiky pfii uplatnûní metodiky ekonomické regulace subjektû podnikajících v tomto oboru ukonãení zku ebního provozu PPC Trmice, pfievzetí stavby od dodavatele /9. 3./ diskusní fórum âeského svazu zamûstnavatelû v energetice k modelu ãeské elektroenergetiky vyhlá ení voleb do dozorãí rady Duben odstavení vodní elektrárny Stfiekov (velká voda) spoleãné jednání vedení spoleãnosti a ZV OSE slavnostní uvedení PPC Trmice do trvalého provozu Kvûten fiádná valná hromada spoleãnosti /11. 5./ âerven mimofiádná valná hromada spoleãnosti /28. 6./ Litomûfiice 8

10 âervenec Anal za palivoenergetického komplexu âr zpracována za podpory Ministerstva prûmyslu a obchodu spoleãností Invicta BOHEMICA implementaãní studie personalistiky projektu PERSIMS Srpen zahájení provozu Stfiediska obchodních a provozních sluïeb Jablonec nad Nisou schválena studie Reorganizace obchodu s elektfiinou a zpracován návrh organizaãní struktury sekce Distribuãní soustava Záfií Aliatel a. s. v sledky v bûrového fiízení na DCS 1800 setkání managementu a dozorãí rady se ãleny ZV OSE /27. 9./ stanoveny zásady pro kolektivní vyjednávání pro rok 2000 íjen schválen materiál e ení problematiky roku 2000 v Severoãeské energetice, a. s. Listopad zpracován návrh harmonogramu a organizaãního zaji tûní pfiechodu na divizní uspofiádání od prezentace Severoãeské energetiky, a. s., na Burze cenn ch papírû Praha pfied analytiky makléfisk ch firem a pfied novináfii / / aktualizace podnikatelského plánu spoleãnosti Prosinec zahájení provozu obchodního centra Jordanka v Dûãínû /1. 12./ schválen finanãní plán spoleãnosti na rok 2000 oponentura závûrû postupu organizaãních zmûn v Severoãeské energetice, a. s. A. T. KEARNEY podpis Kolektivní smlouvy na rok 2000 pfiípravy prodeje podílu ve spoleãnosti Aliatel a. s. zaloïení nové obchodní spoleãnosti Energokonstrukce s. r. o. 9

11 Ú VODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE VáÏení ãtenáfii, pro rok 1999 je více neï pro nûkolik pfiedchozích let charakteristické zrychlení tempa v voje okolního prostfiedí: návrhem nového zákona o podnikání v odvûtví energetiky byla pfiedstavena dlouho chystaná liberalizace odvûtví energetiky, do lo k úpravû cen a zrychlení nápravy nesprávn ch relací, nastal v znamn posun ve struktufie akcionáfiû. Po nûkolika letech pfiípravy zmûn nabyl na dynamice také v voj uvnitfi spoleãnosti: rozvoj obsluïného informaãního systému umoïàuje podporu restrukturalizace, pfiíprava systému a zafiízení na zmûnu letopoãtu pfiinesla komplexní pohled na bezpeãnost provozu, do lo k posunu v managementu kvality a v programu sniïování ztrát z pfienosu a obchodu s elektfiinou. Pohled do kalendáfie naznaãuje, jak byl rok 1999 bohat na události. Tyto v vojové procesy budou v roce 2000 pokraãovat do závûreãného stadia. Tím je zmûna organizaãního uspofiádání z liniového na procesní a zru ení fiídicího stupnû závod. Cílem je pfiizpûsobit organizaãní strukturu nové vizi a strategii a s pfiedstihem se pfiipravit na nová oãekávání zákazníkû v liberalizovaném prostfiedí trhu s elektfiinou. ZároveÀ také chceme zlevàovat provoz, definovat transparentní ekonomické vztahy v provozu distribuãní soustavy a v obchodování s elektfiinou pfii udrïení vysokého standardu sluïeb na im zákazníkûm. Na tomto místû je vhodné uvést, Ïe v roce 1999 hospodáfiské v sledky napl- Àují v echny plánované hodnoty. I meziroãní srovnání potvrzuje zdrav v voj ekonomiky spoleãnosti. V e trïeb byla pozitivnû ovlivnûna získáním nového velkého zákazníka. Negativnû se na trïbách projevily pokraãující problémy zpracovatelského prûmyslu v na í zásobovací oblasti, problémy tûïebního prûmyslu, problémy organizace âeské dráhy s. o., teplé poãasí v jarních a podzimních mûsících roku Podrobnû se finanãnímu fiízení spoleãnosti vûnují dal í stránky textu v roãní zprávy. Úvodní slovo mi dává pfiíleïitost pfiipomenout na e cíle pro nové období a nové prostfiedí. Severoãeská energetika, a. s., se v zájmu sv ch akcionáfiû i zákazníkû chce stát profitabilní, rostoucí spoleãností, zamûfienou na plnûní hlavního poslání. Na i spolupracovníci i kooperující obchodní spoleãnosti jsou s tûmito cíli loajální a jsou pfiipraveni odevzdat svûj talent a zku enosti ve prospûch zákazníkû. Tû í nás, Ïe patfiíme nejen k obdivovan m, ale také ke zku en m a velk m organizacím. Od roku 1994 trvale pracujeme na fiízen ch zmûnách procesû. V echna pfiijatá fie ení jsou na e vlastní fie ení. V tom je nadûje a pfiíslib, Ïe i v pfií tích letech budeme mít na liberalizovaném trhu s elektfiinou úspûch jako obchodníci i jako provozovatelé distribuãní soustavy. Dûkuji kaïdému, kdo se k nám a na emu snaïení v minulém roce pfiipojil a vítáme kaïdého, kdo svoji kreativitou pfiispûje k dal ímu rûstu Severoãeské energetiky, a. s. Ing. Jan Saska Ing. Vladislav Krajíc 10 Ing. Jifií Èastn pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

12 S LOÎENÍ VRCHOLOV CH ORGÁNÒ SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo: Ing. Jifií Èastn Ing. Jifií Èastn pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1951 absolvent Vysoké koly ekonomické Ing. Jan Saska místopfiedseda pfiedstavenstva a technick fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1952 absolvent Vysokého uãení technického Ing. Miroslav Kekule ãlen pfiedstavenstva a fieditel závodu Liberec v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického Ing. Miroslav Kekule Ing. Vladislav Krajíc Ing. Edvard Renner ãlen pfiedstavenstva a obchodní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického ãlen pfiedstavenstva a provozní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1940 absolvent Vysoké koly strojnû elektrotechnické Ing. Edvard Renner 11

13 Dozorãí rada: Ing. Vladislav Ra ka pfiedseda do funkce byl zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âr od narozen 1961 absolvent Vysoké koly ekonomické Irena KlÛsová místopfiedsedkynû do funkce zvolena jako zástupkynû zamûstnancû od narozena 1953 absolventka Stfiední prûmyslové koly stavební Ing. Pavel Martínek ãlen do funkce zvolen jako zástupce Ministerstva prûmyslu a obchodu âr od narozen 1954 absolvent Vysoké koly ekonomické v Praze Ing. Ludûk Suchomel ãlen do funkce zvolen jako zástupce sdruïení mûst a obcí od narozen 1955 absolvent âeského vysokého uãení technického Ing. Martin Hu ek ãlen do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancû od narozen 1964 absolvent âeského vysokého uãení technického JUDr. Milu e Stloukalová ãlenka do funkce zvolena jako zástupkynû Ministerstva financí âr od narozena 1952 absolventka Univerzity Karlovy Jablonec nad Nisou 12

14 Ing. Jan Juchelka ãlen do funkce zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âr od narozen 1971 absolvent Slezské univerzity Ing. Theodor Dvofiák ãlen do funkce zvolen jako zástupce âez, a. s. od narozen 1951 absolvent Vysokého uãení technického Jifií Bára ãlen do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancû od narozen 1944 absolvent odborného uãili tû Zmûna dozorãí rady: Mimofiádná valná hromada odvolala tyto ãleny dozorãí rady: JUDr. Milu i Stloukalovou Ing. Theodora Dvofiáka Ing. Luìka Suchomela Noví ãlenové dozorãí rady: Ing. Alex Berná ek ãlen zvolen jako zástupce Ministerstva financí âr narozen 1943 absolvent Vysoké koly zemûdûlské Ing. Jan Such ãlen zvolen jako zástupce Ministerstva financí âr narozen 1945 absolvent Vysoké koly ekonomické Norbert Wenner ãlen zvolen jako zástupce zahraniãního akcionáfie Mitteldeutsche Energieversorgung AG Halle narozen 1937 absolvent studia podnikové ekonomiky Dozorãí rada na svém zasedání dne odvolala z funkce místopfiedsedkynû pí. Irenu KlÛsovou a zvolila nového místopfiedsedu Ing. Pavla Martínka. 13

15 Ing. Miroslav Chrastn fieditel sekce Obchod s elektfiinou 14 Chomutov

16 O BCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Posláním spoleãnosti je rozvod a prodej elektrické energie s dûrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny za pfiijatelnou cenu. V e uïiteãné dodávky elektrické energie dosáhla v roce 1999 hodnoty GWh a byla o 0,63 % vy í neï v roce Bilance nákupu a prodeje elektrické energie skuteãnost skuteãnost skuteãnost skuteãnost Index /98 Opatfieno: GWh GWh GWh GWh % âez, a. s , , , ,4 92,95 Vlastní zdroje Severoãeské energetiky, a. s. 85,2 84,9 82,7 74,3 89,79 Ostatní cizí zdroje (teplárny, cizí malé zdroje 1 161, , , ,7 120,53 a nákup od sousedních rozvodn ch energetick ch akciov ch spoleãností) Celkem 6 912, , , ,4 100,25 Dodáno: GWh GWh GWh GWh % Velkoodbûratelé 3 645, , , ,1 103,79 Maloodbûratelé obyvatelstvo 1 721, , , ,9 95,20 Maloodbûratelé podnikatelé 936,7 952,0 916,8 933,2 101,79 Vlastní spotfieba 20,2 20,3 19,2 19,3 100,07 Rozvodné energetické akciové spoleãnosti 2,0 2,3 52,9 11,4 21,60 Ztráty 586,5 543,5 542,7 520,5 95,90 Celkem 6 912, , , ,4 100,25 Nákup elektrické energie V roce 1999 nakoupila Severoãeská energetika, a. s., celkem GWh elektrické energie. To pfiedstavuje oproti roku 1998 mírn nárûst o 0,25 %, na kter mûl v urãité mífie vliv pokles v konnosti ekonomiky. Bez získání v znamného odbûru na hladinû VVN by ve srovnání s rokem 1998 poklesl celkov nákup o 3,5 %. Dominantním dodavatelem elektrické energie byl nadále v roce 1999 âez, a. s., s podílem 66,9 %. Na zbytku se nejvíce podílí jiï tradiãnû teplárny, které po zahájení trvalého provozu PPC v Trmicích je tû zv ily svûj podíl na celkové dodávce na 29 %. Mezi ostatní dodavatele patfií malé energetické zdroje soukrom ch v robcû, vlastní v roba vodní elektrárny Stfiekov a dodávky od sousedních rozvodn ch spoleãností. V kupní cena od âez, a. s., byla na rok 1999 stanovena cenov m v mûrem Ministerstva financí ã. 01/99 a 02/99. Stejnû jako v roce 1998 nebyl ani v roce 1999 realizován nákup elektrické energie z dovozu. Bilance nákupu elektfiiny MWh % âez, a. s ,92 Teplárny ,96 Cizí malé zdroje ,99 Vlastní zdroje ,09 Rozvodné energetické akciové spoleãnosti ,04 Celkem ,00 15

17 Prodej elektrické energie Poãet odbûrn ch míst velkoodbûratelû ze sítí vysokého a velmi vysokého napûtí dosáhl 1 792, ze sítí nízkého napûtí ãinil v podnikatelském sektoru a v maloodbûru obyvatelstva V oblasti prodeje elektrické energie byl v roce 1999 oproti roku 1998 zaznamenán nárûst, zejména ve velkoodbûru (o 3,8 %). Zv ení odbûru ovlivnil nov odbûratel Chemopetrol, a. s. V razn pokles zaznamenal maloodbûr obyvatelstva (o 4,8 % ), zpûsoben doznívajícími vlivy zdraïení elektrické energie v polovinû roku 1998 a nadprûmûrn mi teplotami v jarních a podzimních mûsících. K mírnému oïivení do lo v podnikatelském sektoru, kde dodávka vzrostla o 1,8 %. Bûhem roku 1999 nedo lo k úpravû regulovan ch cen v Ïádné z kategorií odbûratelû. Fakturace elektfiiny (v tis. Kã s DPH) Velkoodbûratelé Maloodbûratelé podnikatelé Maloodbûratelé obyvatelstvo Celkem Odbûry elektrické energie podle odvûtví velkoodbûratelé Odvûtví Dodávka Skladba Dodávka Skladba MWh % MWh % TûÏební prûmysl , ,1 Stroj. a zprac. prûmysl , ,5 Zemûdûlství a potr. prûmysl , ,0 Chemick prûmysl , ,0 Doprava , ,0 Obchod a ostatní sluïby , ,8 Energetika , ,2 Stavebnictví , ,4 Ostatní , ,0 Celkem , ,0 Dodávka elektrické energie zákazníkûm v letech (GWh) âeská Lípa Velkoodbûratelé Maloodbûratelé obyvatelstvo Maloodbûratelé podnikatelé

18 Marketing Poradenská stfiediska se stala pevnou souãástí systému péãe o zákazníka. Jejich odborn ch sluïeb vyuïilo v roce 1999 cca zákazníkû a narostl i poãet telefonick ch dotazû. Stfiediska se mimo jiné zamûfiila na propagaci tepeln ch ãerpadel, topn ch kabelû pro podlahové vytápûní a akumulaãních kamen. Bûhem roku 1999 probûhla fiada prezentaãních akcí a pokraãovala úspû ná spolupráce s regionálními sdûlovacími prostfiedky. Odborné programy zamûfiené na koly mûly tradiãnû dobrou úroveà. Severoãeská energetika, a. s., také reagovala na mediální kampaà proti pfiímotopûm, a elektrickému vytápûní vûbec, vydáním zákaznického ãasopisu Frekvence pro zákazníky speciál, ve kterém se snaïila uvést nûkteré vûci na pravou míru a poskytnout zákazníkûm uïivatelûm elektrického vytápûní dal í uïiteãné informace. O pfiipravovan ch zmûnách v organizaci sekce Obchod s elektfiinou, které se dotknou zákazníkû, byli zákazníci informováni koncem roku druh m ãíslem obãasníku Frekvence pro zákazníky. V prûbûhu roku 1999 byl zcela pfiepracován grafick vzhled a upraven obsah internetov ch stránek Severoãeské energetiky, a. s. Mûfiení Pro zlep ování podmínek regulace denního diagramu zatíïení pokraãovalo osazování pfiijímaãû hromadného dálkového ovládání (HDO) na frekvenci 183 Hz, a to pfiedev ím v lokalitû vysílaãe VVN Bezdûãín. Na nové frekvenci jiï pracují i pfiijímaãe v lokalitách vysílaãû Îatec a Louny. Celkem je podíl pfiijímaãû HDO 82,4 % z poãtu v ech spínacích prvkû. Spoleãnost tak získala moïnost lep í regulace denního diagramu zatíïení soustavy Severoãeské energetiky, a. s. V závûru roku byla dokonãena v stavba prostor pro cejchovnu a Státní metrologické stfiedisko v areálu závodu Liberec. Obû pracovi tû i dílna HDO jsou umístûny v optimální technologické návaznosti. V souladu se zámûrem osazování dálkového odeãtu u vybran ch velkoodbûratelû byla v uplynulém roce zprovoznûna ústfiedna dálkového odeãtu DGC Ústfiedna umoïní propojení odeãtû prodeje velkoodbûru a nákupu a navazuje na jednotn systém pouïívan rozvodn mi spoleãnostmi a âez, a. s., v âeské republice. V prûbûhu roku 1999 probíhala pfiíprava restrukturalizace obchodní ãinnosti smûrem k procesnímu fiízení a t mové práci. Do lo k v raznému sníïení poãtu míst styku se zákazníky, která byla nahrazena Call centrem a k pfiesunu v ech obchodních ãinností pod pfiímé fiízení z fieditelství spoleãnosti. Cílem je zkvalitnit sluïby na im zákazníkûm, sníïit poãet fiídicích stupàû, pfiizpûsobit se vnûj- ím podmínkám na trhu s elektfiinou a nezv it souãasn stav pracovníkû. 17

19 P ROVOZ A ÚDRÎBA ZA ÍZENÍ DISTRIBUâNÍ SOUSTAVY Zásobování UdrÏet zafiízení distribuãní soustavy v provozuschopném stavu je prvofiad m úkolem v ech zamûstnancû provozních sloïek a nezbytn m pfiedpokladem pro úspû né naplnûní základního poslání spoleãnosti. Dodávky elektrické energie v em skupinám odbûratelû byly v prûbûhu roku stabilní, bez v razn ch v konov ch omezení, v padkû a poruch. V konová bilance v soustavû byla po cel rok vyrovnaná bez v razn ch zmûn toleranãního pásma v úrovni napûtí a frekvence. Maxima soustavy bylo dosaïeno dne ve v i 1 068,9 MW. Minimum soustavy bylo dne ve v i 377,4 MW. PrÛbûh denního diagramu zatíïení Severoãeské energetiky, a. s., je rovnomûrn, o ãemï svûdãí kritérium vyuïití denního maxima, které bûïnû ãiní 22,5 aï 22,8 hodin. I pfies zátûï a absenci v konû spotfieby tûïkého prûmyslu je diagram zatíïení Severoãeské energetiky, a. s., vyrovnan. Rozvodn systém S pfienosovou sítí âeps, a. s., v napûèov ch hladinách 400 a 220 kv je soustava Severoãeské energetiky, a. s., spojena v transformovnách V kov, Babylon, Chotûjovice a Bezdûãín. Nákup elektrické energie od v znamn ch regionálních v robcû byl uskuteã- Àován v transformovnách Vernéfiov, V kov, Chotûjovice, Ko tov, Îelenice a Liberec teplárna. Distribuãní rozvodná soustava Severoãeské energetiky, a. s., sestává ze zafiízení 110 kv (vedení 110 kv a transformace 110 kv/vn), z vedení vysokého napûtí v napûèov ch hladinách 10, 22 a 35 kv se spínacími a transformaãními stanicemi VN/NN. Nejrozsáhlej ími sítûmi jsou sítû 400/231 V, které umoïàují pfiipojení koneãn ch zákazníkû. ízení prûchodnosti sítí distribuãní soustavy bylo zaji Èováno dispeãersk mi pracovi ti. Podnikov dispeãink fiídí provoz soustavy 110 kv a oblast vysokého napûtí je fiízena ãtyfimi pracovi ti rajónních dispeãinkû jednotliv ch závodû. Revizní ãinnost a preventivní údrïba rozvodného zafiízení stanovená plánem byla v plném rozsahu splnûna. Hlavní druhy zafiízení rozvodné soustavy Zafiízení MnoÏství transformovny 110 kv/vn 40 stanic venkovní vedení VN 5 794,2 km kabelové vedení VN 2 123,4 km venkovní vedení NN 6 827,8 km kabelové vedení NN 7 591,3 km poãet distribuãních stanic vlastní stanic poãet distribuãních rozvoden vlastní v provozu ks vlastní celkem ks 18

20 Poruchovost Ing. Rudolf Klestil fieditel sekce Soustava VN a NN V roce 1999 do lo ve srovnání s minul m rokem ke sníïení poruchovosti zafiízení Severoãeské energetiky, a. s. Nejvût í poãet poruch byl na zafiízení sítí NN (7 711) a na distribuãních rozvodnách (46), kde se dafií poruchovost soustavnou péãí trvale sniïovat. Na zafiízeních velmi vysokého a vysokého napûtí nastalo celkem 427 poruch E1, tj. bez po kození zafiízení, a 445 poruch E2, kde do lo k po kození zafiízení. Poruchovost na zafiízeních VVN a VN je v posledních letech stabilizována. Pokles poruchovosti má pfiízniv vliv i na pokles pfiesãasové práce. Zmûny v provozní ãinnosti a zámûry pro pfií tí období V druhé polovinû roku byl sekcí Soustava VN a NN zpracován návrh nové organizaãní struktury. Realizace zmûny byla rozloïena do tfií etap s postupnou pfiípravou pfiechodu na zru ení závodû a divizní uspofiádání spoleãnosti. Ing. Vladimír Jirkal fieditel sekce V stavba Investiãní program Plán investiãních v dajû pro krytí potfieb spoleãnosti v roce 1999 na rozvoj a reprodukci základních prostfiedkû byl stanoven ve v i 973 mil. Kã. Skuteãné finanãní v daje za toto období dosáhly ãástky 959,4 mil. Kã, coï pfiedstavuje ãerpání ve v i 98,6 %. Realizace tfií staveb v celkovém objemu 13,1 mil. Kã byla odsunuta na rok V voj investiãní politiky spoleãnosti za poslední pûtileté období je patrn z následující tabulky. Pfiehled investovan ch prostfiedkû za posledních 5 let (v mil. Kã) Stavby VVN, VN, NN a kom. infrastruktury 539,5 605,3 756,3 679,7 707,5 Stroje a zafiízení, ostatní 107,8 146,9 79,7 72,8 60,7 Ostatní investiãní v daje finanãní 26,8 48,7 58,9 93,0 58,2 Neregulované ãinnosti neenergetické stavby 6,3 133,0 Celkem 674,1 800,9 894,9 851,8 959,4 Stavby vysokého a nízkého napûtí Ing. Zdenûk Vaishar fieditel sekce Soustava VVN Objem realizovan ch staveb v soustavû vysokého a nízkého napûtí ãinil 27,1 mil. Kã. Jednalo se pfiedev ím o obnovu doïitého a poruchového liniového vedení. U staveb vysokého a nízkého napûtí se podstatnou mûrou promítají tzv. vyvolané investice (finanãní spoluúãast na realizaci staveb nebo rekonstrukcí rozvodného zafiízení, které jsou vyvolány nov mi poïadavky budoucích nebo souãasn ch odbûratelû). Podíl vyvolan ch investic na celkov ch v dajích na reprodukci rozvodného zafiízení VN a NN neustále roste. V roce 1996 byly realizovány vyvolané stavby za 42,5 mil. Kã, v roce 1997 za 85,3 mil. Kã a v roce 1998 za 98 mil. Kã. Fi- 19

21 nanãní podíl Severoãeské energetiky, a. s., na tûchto investicích se zásadnû nemûní a v roce 1999 byl 43,9 %. Témûfi vïdy se jednalo pouze o realizaci nezbytn ch opatfiení pro zaji tûní dodávky elektrické energie budoucímu odbûrateli. Stavby velmi vysokého napûtí a komunikaãní infrastruktury StûÏejními stavbami v této oblasti byly rekonstrukce transformoven 110/VN âeská Lípa, Oldfiichov a Varnsdorf, dále rekonstrukce rozvodny 110 kv Chotûjovice a tfií vysílaãû hromadného dálkového ovládání do vysokého napûtí, nová v stavba nûkolika optick ch traktû a vybudování centra volání pro zákazníky Call centra. V závûru roku byla zahájena v stavba nové transformovny 110/35/10 kv Liberec Osta ov. Ing. Ivo Jefiábek fieditel sekce Zásobování Ostatní stavby Byla dokonãena obchodnû-provozní budova v Jablonci nad Nisou a vybudován objekt hromadn ch garáïí v Dûãínû. V této kategorii bylo realizováno mnoho dal ích drobn ch staveb, zaji Èujících plnûní ekologického programu, úpravy administrativních budov a prostor spoleãnosti. Stroje a zafiízení V daje v kategorii stroje a zafiízení byly smûfiovány pfiedev ím do oblasti informatiky pro pofiízení informaãních technologií (pfies 83 % objemu), dále na rekonstrukci cejchovací stanice elektromûrû a na pofiízení mûfiicí a reprografické techniky. Ostatní investice V kategorii ostatní investice se jednalo o v daje za zpracování studií, projektû t mû pro obsluïn informaãní systém a úhradu nákladû spojen ch s pofiízením projektové dokumentace a geodetick ch zamûfiení dokonãen ch staveb. V daje do neregulované ãinnosti Nejnároãnûj í a nejsloïitûj í stavbou roku byla rekonstrukce objektu b valé ãokoládovny Jordanka na obchodnû-obytné centrum. Jednalo se o pfiestavbu státem chránûné památky, která byla ve velmi patném stavu. Celá rekonstrukce si vyïádala pfies 132 mil. Kã a trvala necel rok. Objekt byl pro vefiejnost otevfien za 11 mûsícû po zahájení stavby. 20

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Zlom 401-566 29.3.2005 14:59 Stránka 421 Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 mûrné emise mírnû nad celostátním prûmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více