Severoãeská energetika, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severoãeská energetika, a. s."

Transkript

1 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999

2 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999

3 Dûãín 2

4 O BSAH Pfiehled vybran ch ukazatelû V klad pojmû a zkratek Profil spoleãnosti Základní údaje Pfiedmût podnikání Historie Události roku 1999 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele SloÏení vrcholov ch orgánû spoleãnosti Obchod s elektrickou energií Provoz a údrïba zafiízení distribuãní soustavy Zásobování spoleãnosti materiálem Informatika ídicí technika Personalistika Ochrana Ïivotního prostfiedí Vztahy s vefiejností Akcie vydané Severoãeskou energetikou, a. s. Akcie a akcionáfii ke dni Kapitálové úãasti Financování a ekonomika akciové spoleãnosti Podnikatelská vize spoleãnosti Organizaãní struktura spoleãnosti Závody Organizaãní schéma 1999 Zpráva dozorãí rady Obsah finanãní ãásti V rok auditora Rozvaha v plném rozsahu V kaz ziskû a ztrát V kaz penûïních tokû za rok 1999 Pfiíloha tvofiící souãást úãetní závûrky 3

5 P EHLED VYBRAN CH UKAZATELÒ Jednotky Zásobovaná oblast km Nákup elektrické energie GWh UÏiteãná dodávka GWh Maximální zatíïení MW ,9 Dodavatelé: âez, a. s. GWh Teplárny GWh Ostatní dodavatelé GWh Vlastní v roba GWh V nosy celkem mil. Kã z toho za prodej elektfiiny mil. Kã Náklady celkem mil. Kã Nákup elektfiiny mil. Kã Zisk po zdanûní mil. Kã 268,4 246,8 260,4 335,7 261,1 Investice mil. Kã 674,1 800,9 984,9 851,8 959,4 Celková zadluïenost % 25,03 36,06 35,1 36,21 39,54 Odepsanost investiãního majetku % 47,49 44,69 46,22 47,26 46,73 BûÏná likvidita koef. 0,99 0,65 0,73 0,76 0,75 V nosnost vlastního kapitálu % 6,15 5,37 5,43 6,57 4,88 Poãet zamûstnancû osoby Kurz akcií na BCPP maximální Kã minimální Kã âist zisk na 1 akcii Kã 83,24 76,16 80,26 103,06 80,14 V KLAD POJMÒ A ZKRATEK 4 Call centrum centrální stfiedisko telefonick ch sluïeb, zaji Èující nûkteré sluïby a vyfiizující ãást poïadavkû zákazníkû cejchovna stfiedisko provádûjící opravy a nastavení elektromûrû a nastavení pfiijímaãû HDO âs RES sdruïení osmi regionálních rozvodn ch distribuãních spoleãností DCS 1800 Digital communication system standard pro mobilní telefony v pásmu 1800 MHz v âr je vyuïíváno operátorem Oskar denní maximum maximální hodinová hodnota v konu v prûbûhu jednoho kalendáfiního dne diagram zatíïení prûbûh hodinov ch hodnot v konû v prûbûhu jednoho kalendáfiního dne distribuãní soustava ãást elektrizaãní soustavy v majetku REAS o napûtí 110 kv a niï í elektrizaãní soustava soubor zafiízení pro v robu, pfienos, distribuci, dodávku a uïití elektfiiny, vãetnû fiídicích, ochrann ch, zabezpeãovacích a informaãních systémû hromadné dálkové zafiízení umoïàující pfiepínání nízkého a vysokého tarifu pomocí signálu ífieného po vodiãích rozvodné sítû ovládání (HDO) kalibraãní sluïby zaji Èují ve spoleãnosti jednotnost a správnost mûfiidel a mûfiení v návaznosti na zdraví zamûstnancû, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí maximální zatíïení namûfiené maximum odbûru elektfiiny v pfiíslu ném ãasovém období modul SAP MM informaãní systém pro logistiku MOO maloodbûr obyvatelstvo kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr slouïí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu níkû jeho domácnosti MOP maloodbûr podnikatelé kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr neslouïí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu níkû jeho domácnosti NN nízké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi do 1 kv OIS ObsluÏn informaãní systém systém umoïàující vyfiizování poïadavkû zákazníkû na poskytování sluïeb na jediném konkrétním místû zahrnuje 3 systémy: Systém fiízení obchodu, Systém fiízení provozu a Systém fiízení reprodukce

6 Most PERSIMS informaãní systém pro personální ãinnost PPC paroplynov cyklus technologie jednotky na v robu tepla a elektrické energie procesní fiízení organizace a fiízení podle procesû jiï ne podle odborností pfienosová soustava ãást elektrizaãní soustavy v majetku âeps a. s., tvofiená pfienosov mi zafiízeními v napûèové hladinû 400 kv, 220 kv a 110 kv REAS rozvodná energetická akciová spoleãnost regionální spoleãnost, která zaji Èuje dodávku a prodej elektfiiny koneãn m spotfiebitelûm SAP dodavatel komplexního informaãního systému SAP R/3 podnikov informaãní systém SDH synchronní digitální hierarchie S P systém fiízení provozu umoïàuje reálné nasazení, provozování a údrïbu rozsáhl ch projektû prostfiednictvím softwaru WEB (je souãástí OIS ) STM-1 pfienosové zafiízení pro SDH sítû prvého fiádu (155 Mb/s) Stfiediska stfiediska poskytují ve keré sluïby pro zákazníky pfiipojené ze sítû NN obchodních sluïeb uïiteãná dodávka dodávka elektfiiny koneãn m odbûratelûm (bez ztrát) VN vysoké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi od 1 kv do 52 kv VO velkoodbûratelé kategorie odbûratelû, jejichï odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení vysokého a velmi vysokého napûtí VVN velmi vysoké napûtí rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi nad 52 kv v konová bilance vyrovnání nabídky s poptávkou v oblasti elektrického v konu WAN wide area network datová síè pokr vající cel region Y2K problematika spojená s v poãetní technikou pfii pfiechodu na rok 2000 ZV OSE závodní v bor základních organizací Odborového svazu pracovníkû v energetice, pûsobící v akciové spoleãnosti Severoãeská energetika 5

7 P ROFIL SPOLEâNOSTI Severoãeská energetika, a. s., je spoleãnost pûsobící v severoãeském regionu a navazující na více jak stoletou tradici sv ch pfiedchûdcû. Poskytuje sv m zákazníkûm profesionální sluïby v oblasti rozvodu a prodeje elektrické energie s dûrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny. Zaruãuje vysokou kvalitu sv ch sluïeb na území o rozloze km 2, pfiiãemï klade trvale vysoké nároky na kvalitní práci sv ch zamûstnancû. Z ÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Severoãeská energetika, a. s. Sídlo: Teplická 8 Dûãín IV Právní forma: akciová spoleãnost, obchodní rejstfiík veden u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 512 Datum vzniku: Celková hodnota emise: Kã IâO: DIâ: Tel.: 0412/ Fax: 0412/ Internet: Bankovní spojení: Komerãní banka Dûãín, ãíslo úãtu: /0100 Ústí nad Labem 6

8 P EDMùT PODNIKÁNÍ Severoãeská energetika, a. s., je podnikem vefiejn ch sluïeb. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje 92,33 % v konû spoleãnosti. K hlavním ãinnostem spoleãnosti patfií: 1. V roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytovan ch sluïeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouïitím elektfiiny. 2. MontáÏ, oprava, údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení. 3. Revize elektrick ch zafiízení. 4. Projektování elektrick ch zafiízení. 5. MontáÏ a oprava mûfiicí a regulaãní techniky. 6. Provozování stfiedisek kalibraãní sluïby. 7. Poskytování telekomunikaãních sluïeb. H ISTORIE Kofieny Severoãeské energetiky, a. s., sahají aï do roku 1891, kdy byl prostfiednictvím elektrárny v Jablonci nad Nisou uskuteãnûn první vefiejn rozvod elektfiiny v severních âechách. Za více neï sto let urazil rozvoj energetiky na severu âech znaãn kus cesty. V roce 1990 se z koncernu âez vyãlenily Severoãeské energetické závody, s. p., ãímï byl vytvofien základ, ze kterého v roce 1994 vznikla nová akciová spoleãnost Severoãeská energetika První elektfiina pro vefiejné úãely v severních âechách v Jablonci nad Nisou 1911 ZaloÏení NEW GmbH Severoãeské elektrárny, spoleãnost s r. o. v Podmoklech 1946 Vytvofieny V chodoãeské elektrárny Hradec Králové, krajské fieditelství Liberec a Stfiedoãeské elektrárny, krajské fieditelství Dûãín 1956 Zfiízení samostatn ch státních podnikû Energetické rozvodné závody Dûãín a Liberec 1961 Zfiízení Severoãesk ch energetick ch závodû, národní podnik Dûãín (SâE) 1973 Vyãlenûní teplárenství z aktivit SâE 1990 ZaloÏení Severoãesk ch energetick ch závodû, státní podnik, vyãlenûním z koncernu âez 1994 ZaloÏení akciové spoleãnosti Severoãeská energetika 1995 Vyãlenûní stavebnû montáïní ãinnosti ze spoleãnosti v roãí prvního dodání elektfiiny do vefiejné sítû 60. v roãí uvedení do provozu vodní elektrárny Stfiekov 1998 Podpis smlouvy na dodávku elektfiiny pro Chemopetrol, a. s Uvedení Paroplynového cyklu Trmice (PPC Trmice) do trvalého provozu Zahájení procesu restrukturalizace 7

9 U DÁLOSTI ROKU 1999 Leden setkání s nejvût ími zákazníky Severoãeské energetiky, a. s. /18. 1./ Únor uzavfiena smlouva s âez, a. s. v kategorii Energetika v anketû Czech Top obdivovan ch firem v âr v roce 1998 umístûní na 4. místû jednání s ASIDOMÄN o kooperaci v energetickém hospodáfiství Bfiezen smlouva s EuroEnergy na zpracování ekonomického v voje odvûtví energetiky pfii uplatnûní metodiky ekonomické regulace subjektû podnikajících v tomto oboru ukonãení zku ebního provozu PPC Trmice, pfievzetí stavby od dodavatele /9. 3./ diskusní fórum âeského svazu zamûstnavatelû v energetice k modelu ãeské elektroenergetiky vyhlá ení voleb do dozorãí rady Duben odstavení vodní elektrárny Stfiekov (velká voda) spoleãné jednání vedení spoleãnosti a ZV OSE slavnostní uvedení PPC Trmice do trvalého provozu Kvûten fiádná valná hromada spoleãnosti /11. 5./ âerven mimofiádná valná hromada spoleãnosti /28. 6./ Litomûfiice 8

10 âervenec Anal za palivoenergetického komplexu âr zpracována za podpory Ministerstva prûmyslu a obchodu spoleãností Invicta BOHEMICA implementaãní studie personalistiky projektu PERSIMS Srpen zahájení provozu Stfiediska obchodních a provozních sluïeb Jablonec nad Nisou schválena studie Reorganizace obchodu s elektfiinou a zpracován návrh organizaãní struktury sekce Distribuãní soustava Záfií Aliatel a. s. v sledky v bûrového fiízení na DCS 1800 setkání managementu a dozorãí rady se ãleny ZV OSE /27. 9./ stanoveny zásady pro kolektivní vyjednávání pro rok 2000 íjen schválen materiál e ení problematiky roku 2000 v Severoãeské energetice, a. s. Listopad zpracován návrh harmonogramu a organizaãního zaji tûní pfiechodu na divizní uspofiádání od prezentace Severoãeské energetiky, a. s., na Burze cenn ch papírû Praha pfied analytiky makléfisk ch firem a pfied novináfii / / aktualizace podnikatelského plánu spoleãnosti Prosinec zahájení provozu obchodního centra Jordanka v Dûãínû /1. 12./ schválen finanãní plán spoleãnosti na rok 2000 oponentura závûrû postupu organizaãních zmûn v Severoãeské energetice, a. s. A. T. KEARNEY podpis Kolektivní smlouvy na rok 2000 pfiípravy prodeje podílu ve spoleãnosti Aliatel a. s. zaloïení nové obchodní spoleãnosti Energokonstrukce s. r. o. 9

11 Ú VODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE VáÏení ãtenáfii, pro rok 1999 je více neï pro nûkolik pfiedchozích let charakteristické zrychlení tempa v voje okolního prostfiedí: návrhem nového zákona o podnikání v odvûtví energetiky byla pfiedstavena dlouho chystaná liberalizace odvûtví energetiky, do lo k úpravû cen a zrychlení nápravy nesprávn ch relací, nastal v znamn posun ve struktufie akcionáfiû. Po nûkolika letech pfiípravy zmûn nabyl na dynamice také v voj uvnitfi spoleãnosti: rozvoj obsluïného informaãního systému umoïàuje podporu restrukturalizace, pfiíprava systému a zafiízení na zmûnu letopoãtu pfiinesla komplexní pohled na bezpeãnost provozu, do lo k posunu v managementu kvality a v programu sniïování ztrát z pfienosu a obchodu s elektfiinou. Pohled do kalendáfie naznaãuje, jak byl rok 1999 bohat na události. Tyto v vojové procesy budou v roce 2000 pokraãovat do závûreãného stadia. Tím je zmûna organizaãního uspofiádání z liniového na procesní a zru ení fiídicího stupnû závod. Cílem je pfiizpûsobit organizaãní strukturu nové vizi a strategii a s pfiedstihem se pfiipravit na nová oãekávání zákazníkû v liberalizovaném prostfiedí trhu s elektfiinou. ZároveÀ také chceme zlevàovat provoz, definovat transparentní ekonomické vztahy v provozu distribuãní soustavy a v obchodování s elektfiinou pfii udrïení vysokého standardu sluïeb na im zákazníkûm. Na tomto místû je vhodné uvést, Ïe v roce 1999 hospodáfiské v sledky napl- Àují v echny plánované hodnoty. I meziroãní srovnání potvrzuje zdrav v voj ekonomiky spoleãnosti. V e trïeb byla pozitivnû ovlivnûna získáním nového velkého zákazníka. Negativnû se na trïbách projevily pokraãující problémy zpracovatelského prûmyslu v na í zásobovací oblasti, problémy tûïebního prûmyslu, problémy organizace âeské dráhy s. o., teplé poãasí v jarních a podzimních mûsících roku Podrobnû se finanãnímu fiízení spoleãnosti vûnují dal í stránky textu v roãní zprávy. Úvodní slovo mi dává pfiíleïitost pfiipomenout na e cíle pro nové období a nové prostfiedí. Severoãeská energetika, a. s., se v zájmu sv ch akcionáfiû i zákazníkû chce stát profitabilní, rostoucí spoleãností, zamûfienou na plnûní hlavního poslání. Na i spolupracovníci i kooperující obchodní spoleãnosti jsou s tûmito cíli loajální a jsou pfiipraveni odevzdat svûj talent a zku enosti ve prospûch zákazníkû. Tû í nás, Ïe patfiíme nejen k obdivovan m, ale také ke zku en m a velk m organizacím. Od roku 1994 trvale pracujeme na fiízen ch zmûnách procesû. V echna pfiijatá fie ení jsou na e vlastní fie ení. V tom je nadûje a pfiíslib, Ïe i v pfií tích letech budeme mít na liberalizovaném trhu s elektfiinou úspûch jako obchodníci i jako provozovatelé distribuãní soustavy. Dûkuji kaïdému, kdo se k nám a na emu snaïení v minulém roce pfiipojil a vítáme kaïdého, kdo svoji kreativitou pfiispûje k dal ímu rûstu Severoãeské energetiky, a. s. Ing. Jan Saska Ing. Vladislav Krajíc 10 Ing. Jifií Èastn pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

12 S LOÎENÍ VRCHOLOV CH ORGÁNÒ SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo: Ing. Jifií Èastn Ing. Jifií Èastn pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1951 absolvent Vysoké koly ekonomické Ing. Jan Saska místopfiedseda pfiedstavenstva a technick fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1952 absolvent Vysokého uãení technického Ing. Miroslav Kekule ãlen pfiedstavenstva a fieditel závodu Liberec v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického Ing. Miroslav Kekule Ing. Vladislav Krajíc Ing. Edvard Renner ãlen pfiedstavenstva a obchodní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického ãlen pfiedstavenstva a provozní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od narozen 1940 absolvent Vysoké koly strojnû elektrotechnické Ing. Edvard Renner 11

13 Dozorãí rada: Ing. Vladislav Ra ka pfiedseda do funkce byl zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âr od narozen 1961 absolvent Vysoké koly ekonomické Irena KlÛsová místopfiedsedkynû do funkce zvolena jako zástupkynû zamûstnancû od narozena 1953 absolventka Stfiední prûmyslové koly stavební Ing. Pavel Martínek ãlen do funkce zvolen jako zástupce Ministerstva prûmyslu a obchodu âr od narozen 1954 absolvent Vysoké koly ekonomické v Praze Ing. Ludûk Suchomel ãlen do funkce zvolen jako zástupce sdruïení mûst a obcí od narozen 1955 absolvent âeského vysokého uãení technického Ing. Martin Hu ek ãlen do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancû od narozen 1964 absolvent âeského vysokého uãení technického JUDr. Milu e Stloukalová ãlenka do funkce zvolena jako zástupkynû Ministerstva financí âr od narozena 1952 absolventka Univerzity Karlovy Jablonec nad Nisou 12

14 Ing. Jan Juchelka ãlen do funkce zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âr od narozen 1971 absolvent Slezské univerzity Ing. Theodor Dvofiák ãlen do funkce zvolen jako zástupce âez, a. s. od narozen 1951 absolvent Vysokého uãení technického Jifií Bára ãlen do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancû od narozen 1944 absolvent odborného uãili tû Zmûna dozorãí rady: Mimofiádná valná hromada odvolala tyto ãleny dozorãí rady: JUDr. Milu i Stloukalovou Ing. Theodora Dvofiáka Ing. Luìka Suchomela Noví ãlenové dozorãí rady: Ing. Alex Berná ek ãlen zvolen jako zástupce Ministerstva financí âr narozen 1943 absolvent Vysoké koly zemûdûlské Ing. Jan Such ãlen zvolen jako zástupce Ministerstva financí âr narozen 1945 absolvent Vysoké koly ekonomické Norbert Wenner ãlen zvolen jako zástupce zahraniãního akcionáfie Mitteldeutsche Energieversorgung AG Halle narozen 1937 absolvent studia podnikové ekonomiky Dozorãí rada na svém zasedání dne odvolala z funkce místopfiedsedkynû pí. Irenu KlÛsovou a zvolila nového místopfiedsedu Ing. Pavla Martínka. 13

15 Ing. Miroslav Chrastn fieditel sekce Obchod s elektfiinou 14 Chomutov

16 O BCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Posláním spoleãnosti je rozvod a prodej elektrické energie s dûrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny za pfiijatelnou cenu. V e uïiteãné dodávky elektrické energie dosáhla v roce 1999 hodnoty GWh a byla o 0,63 % vy í neï v roce Bilance nákupu a prodeje elektrické energie skuteãnost skuteãnost skuteãnost skuteãnost Index /98 Opatfieno: GWh GWh GWh GWh % âez, a. s , , , ,4 92,95 Vlastní zdroje Severoãeské energetiky, a. s. 85,2 84,9 82,7 74,3 89,79 Ostatní cizí zdroje (teplárny, cizí malé zdroje 1 161, , , ,7 120,53 a nákup od sousedních rozvodn ch energetick ch akciov ch spoleãností) Celkem 6 912, , , ,4 100,25 Dodáno: GWh GWh GWh GWh % Velkoodbûratelé 3 645, , , ,1 103,79 Maloodbûratelé obyvatelstvo 1 721, , , ,9 95,20 Maloodbûratelé podnikatelé 936,7 952,0 916,8 933,2 101,79 Vlastní spotfieba 20,2 20,3 19,2 19,3 100,07 Rozvodné energetické akciové spoleãnosti 2,0 2,3 52,9 11,4 21,60 Ztráty 586,5 543,5 542,7 520,5 95,90 Celkem 6 912, , , ,4 100,25 Nákup elektrické energie V roce 1999 nakoupila Severoãeská energetika, a. s., celkem GWh elektrické energie. To pfiedstavuje oproti roku 1998 mírn nárûst o 0,25 %, na kter mûl v urãité mífie vliv pokles v konnosti ekonomiky. Bez získání v znamného odbûru na hladinû VVN by ve srovnání s rokem 1998 poklesl celkov nákup o 3,5 %. Dominantním dodavatelem elektrické energie byl nadále v roce 1999 âez, a. s., s podílem 66,9 %. Na zbytku se nejvíce podílí jiï tradiãnû teplárny, které po zahájení trvalého provozu PPC v Trmicích je tû zv ily svûj podíl na celkové dodávce na 29 %. Mezi ostatní dodavatele patfií malé energetické zdroje soukrom ch v robcû, vlastní v roba vodní elektrárny Stfiekov a dodávky od sousedních rozvodn ch spoleãností. V kupní cena od âez, a. s., byla na rok 1999 stanovena cenov m v mûrem Ministerstva financí ã. 01/99 a 02/99. Stejnû jako v roce 1998 nebyl ani v roce 1999 realizován nákup elektrické energie z dovozu. Bilance nákupu elektfiiny MWh % âez, a. s ,92 Teplárny ,96 Cizí malé zdroje ,99 Vlastní zdroje ,09 Rozvodné energetické akciové spoleãnosti ,04 Celkem ,00 15

17 Prodej elektrické energie Poãet odbûrn ch míst velkoodbûratelû ze sítí vysokého a velmi vysokého napûtí dosáhl 1 792, ze sítí nízkého napûtí ãinil v podnikatelském sektoru a v maloodbûru obyvatelstva V oblasti prodeje elektrické energie byl v roce 1999 oproti roku 1998 zaznamenán nárûst, zejména ve velkoodbûru (o 3,8 %). Zv ení odbûru ovlivnil nov odbûratel Chemopetrol, a. s. V razn pokles zaznamenal maloodbûr obyvatelstva (o 4,8 % ), zpûsoben doznívajícími vlivy zdraïení elektrické energie v polovinû roku 1998 a nadprûmûrn mi teplotami v jarních a podzimních mûsících. K mírnému oïivení do lo v podnikatelském sektoru, kde dodávka vzrostla o 1,8 %. Bûhem roku 1999 nedo lo k úpravû regulovan ch cen v Ïádné z kategorií odbûratelû. Fakturace elektfiiny (v tis. Kã s DPH) Velkoodbûratelé Maloodbûratelé podnikatelé Maloodbûratelé obyvatelstvo Celkem Odbûry elektrické energie podle odvûtví velkoodbûratelé Odvûtví Dodávka Skladba Dodávka Skladba MWh % MWh % TûÏební prûmysl , ,1 Stroj. a zprac. prûmysl , ,5 Zemûdûlství a potr. prûmysl , ,0 Chemick prûmysl , ,0 Doprava , ,0 Obchod a ostatní sluïby , ,8 Energetika , ,2 Stavebnictví , ,4 Ostatní , ,0 Celkem , ,0 Dodávka elektrické energie zákazníkûm v letech (GWh) âeská Lípa Velkoodbûratelé Maloodbûratelé obyvatelstvo Maloodbûratelé podnikatelé

18 Marketing Poradenská stfiediska se stala pevnou souãástí systému péãe o zákazníka. Jejich odborn ch sluïeb vyuïilo v roce 1999 cca zákazníkû a narostl i poãet telefonick ch dotazû. Stfiediska se mimo jiné zamûfiila na propagaci tepeln ch ãerpadel, topn ch kabelû pro podlahové vytápûní a akumulaãních kamen. Bûhem roku 1999 probûhla fiada prezentaãních akcí a pokraãovala úspû ná spolupráce s regionálními sdûlovacími prostfiedky. Odborné programy zamûfiené na koly mûly tradiãnû dobrou úroveà. Severoãeská energetika, a. s., také reagovala na mediální kampaà proti pfiímotopûm, a elektrickému vytápûní vûbec, vydáním zákaznického ãasopisu Frekvence pro zákazníky speciál, ve kterém se snaïila uvést nûkteré vûci na pravou míru a poskytnout zákazníkûm uïivatelûm elektrického vytápûní dal í uïiteãné informace. O pfiipravovan ch zmûnách v organizaci sekce Obchod s elektfiinou, které se dotknou zákazníkû, byli zákazníci informováni koncem roku druh m ãíslem obãasníku Frekvence pro zákazníky. V prûbûhu roku 1999 byl zcela pfiepracován grafick vzhled a upraven obsah internetov ch stránek Severoãeské energetiky, a. s. Mûfiení Pro zlep ování podmínek regulace denního diagramu zatíïení pokraãovalo osazování pfiijímaãû hromadného dálkového ovládání (HDO) na frekvenci 183 Hz, a to pfiedev ím v lokalitû vysílaãe VVN Bezdûãín. Na nové frekvenci jiï pracují i pfiijímaãe v lokalitách vysílaãû Îatec a Louny. Celkem je podíl pfiijímaãû HDO 82,4 % z poãtu v ech spínacích prvkû. Spoleãnost tak získala moïnost lep í regulace denního diagramu zatíïení soustavy Severoãeské energetiky, a. s. V závûru roku byla dokonãena v stavba prostor pro cejchovnu a Státní metrologické stfiedisko v areálu závodu Liberec. Obû pracovi tû i dílna HDO jsou umístûny v optimální technologické návaznosti. V souladu se zámûrem osazování dálkového odeãtu u vybran ch velkoodbûratelû byla v uplynulém roce zprovoznûna ústfiedna dálkového odeãtu DGC Ústfiedna umoïní propojení odeãtû prodeje velkoodbûru a nákupu a navazuje na jednotn systém pouïívan rozvodn mi spoleãnostmi a âez, a. s., v âeské republice. V prûbûhu roku 1999 probíhala pfiíprava restrukturalizace obchodní ãinnosti smûrem k procesnímu fiízení a t mové práci. Do lo k v raznému sníïení poãtu míst styku se zákazníky, která byla nahrazena Call centrem a k pfiesunu v ech obchodních ãinností pod pfiímé fiízení z fieditelství spoleãnosti. Cílem je zkvalitnit sluïby na im zákazníkûm, sníïit poãet fiídicích stupàû, pfiizpûsobit se vnûj- ím podmínkám na trhu s elektfiinou a nezv it souãasn stav pracovníkû. 17

19 P ROVOZ A ÚDRÎBA ZA ÍZENÍ DISTRIBUâNÍ SOUSTAVY Zásobování UdrÏet zafiízení distribuãní soustavy v provozuschopném stavu je prvofiad m úkolem v ech zamûstnancû provozních sloïek a nezbytn m pfiedpokladem pro úspû né naplnûní základního poslání spoleãnosti. Dodávky elektrické energie v em skupinám odbûratelû byly v prûbûhu roku stabilní, bez v razn ch v konov ch omezení, v padkû a poruch. V konová bilance v soustavû byla po cel rok vyrovnaná bez v razn ch zmûn toleranãního pásma v úrovni napûtí a frekvence. Maxima soustavy bylo dosaïeno dne ve v i 1 068,9 MW. Minimum soustavy bylo dne ve v i 377,4 MW. PrÛbûh denního diagramu zatíïení Severoãeské energetiky, a. s., je rovnomûrn, o ãemï svûdãí kritérium vyuïití denního maxima, které bûïnû ãiní 22,5 aï 22,8 hodin. I pfies zátûï a absenci v konû spotfieby tûïkého prûmyslu je diagram zatíïení Severoãeské energetiky, a. s., vyrovnan. Rozvodn systém S pfienosovou sítí âeps, a. s., v napûèov ch hladinách 400 a 220 kv je soustava Severoãeské energetiky, a. s., spojena v transformovnách V kov, Babylon, Chotûjovice a Bezdûãín. Nákup elektrické energie od v znamn ch regionálních v robcû byl uskuteã- Àován v transformovnách Vernéfiov, V kov, Chotûjovice, Ko tov, Îelenice a Liberec teplárna. Distribuãní rozvodná soustava Severoãeské energetiky, a. s., sestává ze zafiízení 110 kv (vedení 110 kv a transformace 110 kv/vn), z vedení vysokého napûtí v napûèov ch hladinách 10, 22 a 35 kv se spínacími a transformaãními stanicemi VN/NN. Nejrozsáhlej ími sítûmi jsou sítû 400/231 V, které umoïàují pfiipojení koneãn ch zákazníkû. ízení prûchodnosti sítí distribuãní soustavy bylo zaji Èováno dispeãersk mi pracovi ti. Podnikov dispeãink fiídí provoz soustavy 110 kv a oblast vysokého napûtí je fiízena ãtyfimi pracovi ti rajónních dispeãinkû jednotliv ch závodû. Revizní ãinnost a preventivní údrïba rozvodného zafiízení stanovená plánem byla v plném rozsahu splnûna. Hlavní druhy zafiízení rozvodné soustavy Zafiízení MnoÏství transformovny 110 kv/vn 40 stanic venkovní vedení VN 5 794,2 km kabelové vedení VN 2 123,4 km venkovní vedení NN 6 827,8 km kabelové vedení NN 7 591,3 km poãet distribuãních stanic vlastní stanic poãet distribuãních rozvoden vlastní v provozu ks vlastní celkem ks 18

20 Poruchovost Ing. Rudolf Klestil fieditel sekce Soustava VN a NN V roce 1999 do lo ve srovnání s minul m rokem ke sníïení poruchovosti zafiízení Severoãeské energetiky, a. s. Nejvût í poãet poruch byl na zafiízení sítí NN (7 711) a na distribuãních rozvodnách (46), kde se dafií poruchovost soustavnou péãí trvale sniïovat. Na zafiízeních velmi vysokého a vysokého napûtí nastalo celkem 427 poruch E1, tj. bez po kození zafiízení, a 445 poruch E2, kde do lo k po kození zafiízení. Poruchovost na zafiízeních VVN a VN je v posledních letech stabilizována. Pokles poruchovosti má pfiízniv vliv i na pokles pfiesãasové práce. Zmûny v provozní ãinnosti a zámûry pro pfií tí období V druhé polovinû roku byl sekcí Soustava VN a NN zpracován návrh nové organizaãní struktury. Realizace zmûny byla rozloïena do tfií etap s postupnou pfiípravou pfiechodu na zru ení závodû a divizní uspofiádání spoleãnosti. Ing. Vladimír Jirkal fieditel sekce V stavba Investiãní program Plán investiãních v dajû pro krytí potfieb spoleãnosti v roce 1999 na rozvoj a reprodukci základních prostfiedkû byl stanoven ve v i 973 mil. Kã. Skuteãné finanãní v daje za toto období dosáhly ãástky 959,4 mil. Kã, coï pfiedstavuje ãerpání ve v i 98,6 %. Realizace tfií staveb v celkovém objemu 13,1 mil. Kã byla odsunuta na rok V voj investiãní politiky spoleãnosti za poslední pûtileté období je patrn z následující tabulky. Pfiehled investovan ch prostfiedkû za posledních 5 let (v mil. Kã) Stavby VVN, VN, NN a kom. infrastruktury 539,5 605,3 756,3 679,7 707,5 Stroje a zafiízení, ostatní 107,8 146,9 79,7 72,8 60,7 Ostatní investiãní v daje finanãní 26,8 48,7 58,9 93,0 58,2 Neregulované ãinnosti neenergetické stavby 6,3 133,0 Celkem 674,1 800,9 894,9 851,8 959,4 Stavby vysokého a nízkého napûtí Ing. Zdenûk Vaishar fieditel sekce Soustava VVN Objem realizovan ch staveb v soustavû vysokého a nízkého napûtí ãinil 27,1 mil. Kã. Jednalo se pfiedev ím o obnovu doïitého a poruchového liniového vedení. U staveb vysokého a nízkého napûtí se podstatnou mûrou promítají tzv. vyvolané investice (finanãní spoluúãast na realizaci staveb nebo rekonstrukcí rozvodného zafiízení, které jsou vyvolány nov mi poïadavky budoucích nebo souãasn ch odbûratelû). Podíl vyvolan ch investic na celkov ch v dajích na reprodukci rozvodného zafiízení VN a NN neustále roste. V roce 1996 byly realizovány vyvolané stavby za 42,5 mil. Kã, v roce 1997 za 85,3 mil. Kã a v roce 1998 za 98 mil. Kã. Fi- 19

21 nanãní podíl Severoãeské energetiky, a. s., na tûchto investicích se zásadnû nemûní a v roce 1999 byl 43,9 %. Témûfi vïdy se jednalo pouze o realizaci nezbytn ch opatfiení pro zaji tûní dodávky elektrické energie budoucímu odbûrateli. Stavby velmi vysokého napûtí a komunikaãní infrastruktury StûÏejními stavbami v této oblasti byly rekonstrukce transformoven 110/VN âeská Lípa, Oldfiichov a Varnsdorf, dále rekonstrukce rozvodny 110 kv Chotûjovice a tfií vysílaãû hromadného dálkového ovládání do vysokého napûtí, nová v stavba nûkolika optick ch traktû a vybudování centra volání pro zákazníky Call centra. V závûru roku byla zahájena v stavba nové transformovny 110/35/10 kv Liberec Osta ov. Ing. Ivo Jefiábek fieditel sekce Zásobování Ostatní stavby Byla dokonãena obchodnû-provozní budova v Jablonci nad Nisou a vybudován objekt hromadn ch garáïí v Dûãínû. V této kategorii bylo realizováno mnoho dal ích drobn ch staveb, zaji Èujících plnûní ekologického programu, úpravy administrativních budov a prostor spoleãnosti. Stroje a zafiízení V daje v kategorii stroje a zafiízení byly smûfiovány pfiedev ím do oblasti informatiky pro pofiízení informaãních technologií (pfies 83 % objemu), dále na rekonstrukci cejchovací stanice elektromûrû a na pofiízení mûfiicí a reprografické techniky. Ostatní investice V kategorii ostatní investice se jednalo o v daje za zpracování studií, projektû t mû pro obsluïn informaãní systém a úhradu nákladû spojen ch s pofiízením projektové dokumentace a geodetick ch zamûfiení dokonãen ch staveb. V daje do neregulované ãinnosti Nejnároãnûj í a nejsloïitûj í stavbou roku byla rekonstrukce objektu b valé ãokoládovny Jordanka na obchodnû-obytné centrum. Jednalo se o pfiestavbu státem chránûné památky, která byla ve velmi patném stavu. Celá rekonstrukce si vyïádala pfies 132 mil. Kã a trvala necel rok. Objekt byl pro vefiejnost otevfien za 11 mûsícû po zahájení stavby. 20

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více