Osobní hodnocení a stanoviska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní hodnocení a stanoviska"

Transkript

1 Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních kompozičních hodnot cílů krjinářské tvorby ve smyslu územně plánovcí sounáležitosti krjiny vesnických sídel zejmén v období oficiálních, úzce rezortních pohledů n rozvoj nšeho venkov. Chápání zemědělské činnosti jko nprosto zákldního krjinotvorného činitele. V této souvislosti definování lidového krjinářství jko jedné z nejdůležitějších občnských ktivit, vytvářejících krjinný ráz rozhodující části nšeho venkov. (Celoživotní vědecká, pedgogická publikční činnost.) Dlouhodobá soustvná přednášková, publikční projektová činnost změřená n tvorbu obytných okrsných rodinných zhrd zejmén v pdesátých šedesátých letech minulého století, kdy tento typ ktivit byl oficiálními kruhy záměrně potlčován. Povýšení úlohy rodinných zhrd z úrovně pouze soukromých zájmů do úrovně zájmů celospolečenských, zejmén vzhledem k jejich výrznému plošnému zstoupení s ohledem n jejich mimořádný význm sociální výchovný. (Dvě smosttné knižní publikce o zhrdách, pedgogická, přednášková zejmén rozsáhlá projekční činnost.) Význmná spoluúčst při obnovování výuky zhrdní krjinné rchitektury n ČZU v Prze, nvzující n nlogickou výuku v pdesátých letech n ČVÚT Vysoké škole zemědělského lesního inženýrství. Těmito optřeními byly sdové úprvy reálu ČZU, chápné jko perspektivní zázemí této výuky, zvedení principů zhrdní krjinné rchitektury do výuky meliorčního oboru VŠZ v roce 1966, výuk ve své době zcel nového ojedinělého předmětu Tvorb ochrn krjiny jeho zjištění skripty. Dlouhodobé soustvné osobní inicitivy, které z výrzné účsti pochopení vedoucích prcovníků fkulty vedly k vytvoření zákldního kádru pedgogů k ustnovení mgisterského studijního oboru Zhrdní tvorb v roce 2005 k ustvení smosttné ktedry zhrdní krjinné 1

2 rchitektury v roce 2008 n FAPPZ ČZU. Význmnou skutečností v rozvoji této nové ktedry bylo ve školním roce její perzonální upevnění. Ustvený pedgogický sbor získl nejen důvěru studentů, le i odborné veřejnosti. Kádrové zázemí ktedry tvořilo i celkem pět doktorndů se změřením n zhrdní krjinářskou rchitekturu. Zprcování podrobné koncepce průběžné zjišťování výzkumných, mteriálních personálních podmínek pro relizci Dendrologické zhrdy VŠÚOZ Průhonice v letech spolu s vynikjícím kolektivem spoluprcovníků (Ing. D. Šonský, CSc., Ing. K. Hieke j.). Definování prktické upltňování celostátní metodiky vědecko-výzkumného krjinářského hodnocení sortimentální skldby vegetčních prvků v oboru zhrdní krjinné rchitektury v rámci tohoto věcně zcel nově pojtého ojedinělého prcoviště (systém průběžně doplňovných uživtelských temtických celků, systemtické hodnocení význmných rodů okrsných dřevin). Relizce tohoto prcoviště byl bezpodmínečnou nutností, protože po odnětí Průhonického prku v roce 1962 ztrtil ústv veškeré možnosti prktického krjinářského zejmén pk dendrologického výzkumu, tedy nprostý zákld své existence. 2

3 Oslvy 60. výročí zložení VÚKOZ jeho výrzné činnosti v rozvoji Průhonického prku v letech Význmným společenským ktem symposi v roce 1987 byli mimo jiné i výsdby pmátných stromů drovných zhrničními účstníky. Výsdbu Fgus sylvtic Dwyck Purple relizuje tjemník Anglické dendrologické společnosti zkldtel rboret Trompenburg v Rotterdmu pn J. R. P. Vn Hoey Smith vprvo. N snímku dále pn Jn Petr, vedoucí zhrdy prof. Ing. Jiří Mreček, Csc. N levé strně. N prvé strně význmný předstvitel Dendrologické zhrdy Ing. Drhoslv Šonský, Csc. Proszení prktické mteriální personální zjištění nové koncepce vědecko-výzkumného zhrdnictví změření v Průhonicích Výzkumného v letech 1971 ústvu 1991, okrsného zhrnující v plné obshové šíři okrsné zhrdnictví, šlechtění okrsných rostlin zhrdní krjinnou rchitekturu se zdůrzněním dendrologie krjinářské problemtiky běžné zemědělsky využívné krjiny. Zřízení celostátní pordenské služby pro potřeby prxe. V roce 1991 prcovlo v ústvu v Průhonicích 53 vysokoškoláků výzkumníků n celkem osmi dislokovných prcovištích mimo Průhonice dlších 12 vysokoškoláků. (V roce 1971 prcovlo v ústvu celkem pouze devět vysokoškoláků, kteří měli ke své práci k dispozici pouze osm místností v průhonickém zámku.) Tuto skutečnost je třeb chápt ve vzthu k tehdejší situci, kdy po nprosto nezodpovědném odnětí Průhonického prku zámku v roce 1962, jko zákldního výzkumného existenčního objektu tehdejšího Výzkumného ústvu okrsného zhrdnictví, bylo toto prcoviště 3

4 několikrát opkovně před likvidcí či před vystěhováním z Průhonic. Dvcet let práce s vynikjícím kolektivem odborně fundovných, obětvých, tvůrčích ndšených spoluprcovníků bylo mojí nejšťstnější nejproduktivnější částí život. Budov ředitelství VÚKOZ před přestvbou, provedenou v roce Autor celého komplexu budov jejich interiérů Ing. Arch. Zdeněk Lhoták. Odstrněním výborně kermicky pojednných, šikmých střešních tik došlo k tvrovému měřítkovému nrušení souvislosti této prostorově zákldní stvby s osttními částmi ústvního reálu (ponechání šikmých štítů střech n zbývjících objektech). 4

5 Vstupní hl VÚKOZ před provedením stvebních úprv v roce Hl byl řešen řdu let provozován jko vstupní zimní zhrd s okrsným bzénem, pohybující se vodou mohutným, 6m vysokým skleněným lustrem skleněnou plstikou. Autor: výtvrník Roubíček, profesor sklářské školy v Turnově. V rámci rcionlizce využití prostoru bylo vše zrušeno instlován zde knihovn s vrátnicí. Stv ústvního hospodářského dvor (chlévy stáje) před jeho přestvbou n součsné Kongresové centrum. Původní vjezd do dvor formou klenutého průjezdu je prostorově shodný s dnešním hlvním vstupem do hly Centr. Brokní os celého historického záměru tk byl zchován, podobně jko celkové prostorové půdorysné uspořádání. 5

6 Aktivity, u nichž nebylo předpokládného cíle dosženo: Přerušení výstvby zhrdního centr pro projektování, relizci, prodej školkřského mteriálu pro prktickou výuku studentů n pozemcích VŠZ v Suchdole. Tříletý prktický provoz tohoto zřízení jko středisk školního sttku v Lánech ( ) n oplocené ploše 30 h (Kozí hřbety Suchdol) byl nově ustnovenými orgány školy po roce 1968 prohlášen z velikášský výukově temticky nevhodný. Došlo proto k jeho likvidci. Tto skutečnost, která v širších návznostech znmenl i zánik budoucí kvlitní výuky zhrdní krjinné rchitektury byl hlvním důvodem mého odchodu z VŠZ v roce Nedokončení původní koncepce Dendrologické zhrdy VŠUOZ VÚKOZ Průhonice po roce 1989, to je zstvení původního, široce chápného systemtického výzkumu hodnocení sortimentu dřevin trvlek v úzké návznosti n české světové zhrniční školkřské firmy. K výrznému omezení tohoto původního progrmu došlo stále dochází (2009) n zákldě výrzně odlišných názorů zodpovědných prcovníků Ministerstv životního prostředí, do jehož rezortu ústv po roce 1989 přísluší. Tto odlišnost spočívá jednk v nprosto introdukovné dřeviny jednk jednostrnných názorech n v nepochopení tvůrčích sociálních 6

7 hledisek při utváření soudobého přírodního prostředí. Sortimentální skldb soudobých, nově vznikjících sídelních i krjinných vegetčních úprv je tk vystven nejen úzce rezortním ekologickým optřením, le i nprosto živelnému čsto i nezodpovědnému dovozu výsdbového rostlinného mteriálu ze zhrničí. V této souvislosti je třeb poděkovt všem prcovníkům VÚKOZ v Průhonicích z obětvé inicitivy při udržování dnešního stvu zhrdy. Soustvná, osobně prováděná, bohužel neúspěšná jednání ( ) ve věci nvrácení Průhonického prku VŠÚOZ VÚKOZ Průhonice jko původního zákldního výzkumného zřízení. Převedením prku do užívání vlstnictví Botnického ústvu ČSAV se znemožnil jeden z nejvýznmnějších projektů n úseku zhrdní krjinné rchitektury, jehož utory byli v polovině minulého století Doc. Ing. Bohumil Kvk Prof. Ing. Dr. Jromír Scholz. S ohledem n mimořádné přírodní podmínky vzhledem k obshu činnosti Výzkumného ústvu okrsného zhrdnictví v prku v letech zde měl postupně vzniknout výtvrná stylizce různých typů české krjiny jko přímá návznost n záměr, který zcel jsně konkrétně ve svém odkzu definovl zkldtel prku A. Silv-Trouc. Tento nedoceněný progrm, obshově převyšující v tomto směru soudobé krjinářské evropské ktivity, tk byl potlčen dříve než se mohl rozvinout v plné šíři. Došlo tk ke zpoždění teoretického zákldu v oblsti české zhrdní krjinné rchitektury o desítky let. 7

8 Důvodová zpráv k relizci univerzitního prcoviště LIBOSAD pro výuku výzkum v oboru zhrdní krjinářské rchitektury. (Text k mpě podrobné studie v měřítku 1:250). Schváleno vedením FAPPZ v dubnu Cílem záměru je vybudování prcoviště, které bude trvlou zákldnou pro soustvný rozvoj výuky výzkumu v oboru zhrdní krjinářské rchitektury. Prcoviště bude mít komplexní oborový chrkter, to bude svojí koncepcí zhrnovt problemtiku rostlinného mteriálu, technologie jeho pěstování zhrdně krjinářského, témtického použití. Nebude se tedy jednt o pouhou sortimentální sbírku rostlin. Komplexnosti pojetí odpovídá jednk nvržená věcná náplň jednk prostorové uspořádání. Zhrdní reál bude n ploše první etpy relizce rozčleněn do 22 témtických celků, v nichž bude diferencovně použit jednk vybrný sortiment rostlin jednk upltněny i vribilní technologie pěstování funkční hledisk (estetická, obytná, ekologická, provozně technická). Výuk n úrovni cvičení bude v rámci zhrdního reálu zjišťován zejmén pro předměty sdovnická krjinářská kompozice, systémy sídelní zeleně, systémy krjinné zeleně, sdovnická dendrologie, sdovnické květinářství, ošetřování dřevin tvorb zeleně. Vedle přímé výuky se n tomto nově vytvořeném prcovišti předpokládá prktické zprcovávání studentských bklářských diplomových prcí spolu s relizcí povinných odborných prxí. Vědecko výzkumná činnost bude změřen především n průběžné soustřeďování vyhodnocování sortimentu rostlin používných v zhrdní krjinářské rchitektuře, n pěstební technologie n výtvrná i technická hledisk použití rostlinného mteriálu v systému environmentálních koncepcí tvorby životního prostředí formou témtických celků. V tomto směru je význmnou skutečností, že prkticky polovin celé zhrdy je rekultivovnou plochou skládky domovního odpdu. Zákldem prcovní systémovosti bude zhrnutí veškerých výsdeb technologických pěstebních optření do 8

9 počítčové dtbáze, kterou ktedr zhrdnictví krjinářské rchitektury v součsné době zjišťuje pro veškeré vegetční úprvy univerzitního reálu. Provoz zhrdního reálu musí mít s ohledem n své poslání celoroční chrkter bude soustvně odborně dozorován. Protože zhrd bude mít chrkter cvičebny v terénu, bude přístup možný všem změstnncům studentům pouze n vstupní krtu. Z hledisk optimlizce využití zhrdní techniky (trvní sekčky, mlotrktor, lokální doprv, závlh, ochrn rostlin j.) prcovních sil bude reál provozně personálně propojen s univerzitním zhrdnictvím, které bude zjišťovt technický provoz. FAPPZ bude prostřednictvím ktedry zhrdnictví krjinářské rchitektury zjišťovt věcný metodický rozvoj pedgogicko výzkumné využití celého reálu. Areál zhrdy bude z hledisk věcného (výuk, výzkum) přímo souviset s koncepcí celkového rozvoje veškerých vegetčních ploch v celém univerzitním reálu, to je nebude se jednt o dv provozně věcně nezávislé subjekty. (Prktické provozní uživtelské plikce vědeckého výzkumu pedgogické činnosti doplňování hodnocení sortimentální skldby, ověřování relizovných zhrdně rchitektonických řešení v univerzitním provozu j.) Relizce Libosdu je s ohledem n prktické prostorové možnosti rozdělen do dvou čsových etp. N úrovni první etpy o výměře 1,81 h bude relizováno celkem 22 témtických celků s celkovým počtem txonů dřevin txonů trvlek. N úrovni druhé etpy relizce Libosdu o výměře cc 0,36 h budou relizovány některé témtické celky, které nebylo možné z provozních důvodů umístit do první etpy (vzorové zhrdní motivy, tvrovné dřeviny (ploty, stěny), mlokorunné stromy j.). Výsledná výměr Libosdu o rozshu I. II. etpy bude tedy předstvovt 2,17 h (1,81 + 0,36). S ohledem n plošnou omezenost smotného Libosdu bude většin stromového sortimentu umístěn n veřejně přístupných plochách univerzitního reálu, kde je v součsné době soustředěno 470 txonů dřevin. Zákld výsdeb v reálu zhrdy budou tvořit keře, které jednk nelze z provozních důvodů umístit n veřejně přístupných plochách univerzitního reálu jednk se u nich dá předpokládt, že budou lépe snášet méně příznivé půdní podmínky zhrdního reálu. Veškeré výsdby budou průběžně doplňovány nově získávnými txony, odpovídjícími součsné 9

10 evropské školkřské prxi zhrdně krjinářské tvorbě. V systému předpokládných témtických celků bude největší část věnován sestvám ve smyslu jejich chronologické, čsové působnosti. Jednotlivé témtické celky budou doplněny informčním systémem (informční pnely, udiotechnik). Veškeré vegetční plochy univerzitního reálu se tk stnou koncepčně rozvíjenou pedgogicko výzkumnou zákldnou reálem pro rozvíjení společenské potřeby žít prcovt v kultivovném univerzitním prostředí. Pedgogicko výzkumným prostředkem cílem nebude tedy ni zdlek pouze sortimentální bohtost, le i zhrdně rchitektonická úroveň všech vegetčních úprv nejen v smotné zhrdě, le i v celém univerzitním reálu. Předpokládný hrmonogrm prcí: 2006 vyklizení devstovného pozemku, zákldní terénní modelce, nvážk ornice, orb, oplocení rozvod závlhové vody. Splněno detilní terénní úprvy, zlepšení půdních poměrů, výstvb cest s konstrukcí pro popínvé dřeviny, zhájení relizce témtických celků A, B, C, S, přijetí technického prcovník n ktedře zhrdnictví krjinářské rchitektury výstvb učebny sociálního zřízení, průběžná relizce témtických celků průběžná relizce témtických celků, zhájení relizce druhé etpy zhrdy (oplocení, cestní síť, vodovod, výsdby) dokončení I. II. etpy relizce zhrdy jko celku. Grfické přílohy: - Prvotní záměr schválený vedením FAPPZ v roce 2007, měřítko 1: První sortimentální rozprcování záměru, měřítko 1:250 v roce 2008, později rozprcovný do série prováděcích projektů. Autor záměru veškeré projektové dokumentce do roku 2008 Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. 10

11 11

12 Zápis o předání doporučených optření ktuální projektové dokumentce ve věci dlšího rozvoje sdových úprv reálu ČZU v Prze Suchdole Ktedr zhrdnictví FAPPZ, nyní ktedr zhrdní krjinné rchitektury ž doposud zjišťovl metodicky rozvoj sdových úprv v celém univerzitním reálu od doby jeho vzniku v šedesátých letech minulého století do dnešních dnů. K této činnosti nikdy neměl doposud nemá žádné oficiální pověření, tkže veškeré její ktivity byly postveny n dobrých vztzích vzájemné důvěře ktedry s řídícími univerzitními orgány. Vzhledem k tomu, že jsem byl dlouholetým nositelem této ktedrové činnosti končím svůj změstnnecký vzth s univerzitou, povžuji z hledisk kontinuity dlšího vývoje celého záměru z nutné předt následující podkldové mteriály: 1) Projektová dokumentce k relizci části sdových úprv Libosd o 3x původní záměr n relizci Libosdu zprcovný jko podkld pro počáteční jednání vedené FAPPZ o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části A, měř. : 250 o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části B, měř. : 250 o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části C, měř. : 250 2) Text zhrnující doporučená optření, nutná pro zchování kontinuity původního návrhu z let , jehož jsem utorem. V Prze Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. Předáno Bc. Jn Mejstřík, vedoucí provozního zhrdnictví ČZU 12

13 Ing. Klár Jnčurová, PhD., vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury FAPPZ 13

14 Zákldní úkoly, které je třeb zjistit při údržbě rozvoji sdových úprv v reálu ČZU Prh (Úkoly, které metodicky dlouhodobě zjišťovl ktedr zhrdnictví FAPPZ) Zvláště nléhvé úkoly (potřeb splnění nejpozději do ): LIBOSAD: 1. Provedení řezu dřevin v oddělení C. 2. Přihnojení veškerých výsdeb strojovými hnojivy (oddělení A, B, C). 3. Objednání zjištění chybějícího výsdbového mteriálu pro oddělení C (viz příloh oszovcího plánu). 4. Provedení herbicidního ošetření veškerých osázených ploch oddělení A, B, C. 5. Dosetí obnov trávníkových ploch v oddělení C. 6. Kontrol lokálně zmokřených osázených ploch rozhodnutí o následujících optřeních. 7. Zkreslení veškerých změn v oszovcím plánu oddělení A, B. 8. Kontrol obnov provizorních (prcovních) jmenovek u všech výsdeb v odděleních A, B, C tk, by byly plně funkční do doby zjištění jmenovek trvlých. 9. Rozhodnout o způsobu rekultivce zmokřených loklit, v severozápdním okrji libosdu. AREÁL ČZU: 10. Pěstební úprv stávjících porostů dřevin (probírky, odstrňování náletů j.) 11. Rozhodnout o úprvě celkem pěti trií v reálu mechnizční fkulty. Zjistit příprvu ploch pro konečné úprvy. Dlší úkoly v roce 2009: LIBOSAD: 1. Zhotovení čistopisu oszovcího plánu oddělení A, B, C (přesné změření, nové systémové znčení j.) 14

15 2. Upřesnit stávjící názvosloví, které je proztím uváděné n úrovni dodvtelských subjektů. 3. Zdání výroby trvlých jmenovek (dohod s VÚKOZ Průhonice) jejich umístění. 4. Rozhodnout o způsobu evidence průběžného hodnocení porostů, zhájení této činnosti v roce Kompletní úprv půdních podmínek pro temtické výsdby trvlek v oddělení A, B, C. 6. Zprcování projektů pro dokončení výsdeb konec lét, podzim o Trvlkové temtické celky v oddělení A, B, C. o Sortiment Pinus (mlé tvry), Juniperus, Cotonester reál zápdního okrje Libosdu. o Sortiment vybrných stálezelených druhů dřevin mlých tvrů (Chmecypris, Thuj, Pice, Abies, Buxus j.) jko dosdb oddělení A, B. o Prováděcí projekt vyhlídkového pvilonu v kontextu se vstupní kruhovou tersou s předpokládným objektem ktedry zhrdní krjinné rchitektury. o Projekt využití pozemku v reálu zhrdnictví ČZU temtickým sortimentem trvlek. o Zprcování studijního informčního systému pro jednotlivé temtické celky jeho uvedení do provozu. AREÁL ČZU: 7. Zprcování projektu zjištění metodického vedení relizce u následujících objektů: opět triových prostorů v reálu mechnizční fkulty (teplomilné dřeviny, zkrslé tvry, sortiment bmbusů j.). onově vzniklý prostor univerzitního centr po konečné dostvbě provozně ekonomické fkulty. odokončení původní koncepce tzv. fkultních zhrd jko vyhržených reprezentujících ploch s výrzně intenzivní údržbou. odokončení původní výsdby sortimentu stromů v celém reálu ČZU z spektu potřeb soudobé výuky krjinářské dendrologie. 15

16 okoncepce postupné rekonstrukce kosterních vegetčních ploch relizovných v šedesátých letech v rámci celého reálu ČZU. 8. Zprcování nové koncepce obshu formy provozu univerzitního provozního zhrdnictví ve smyslu jeho změření n potřeby tvorby univerzitního životního prostředí (omezení drobného prodeje změření veškeré činnosti n rozvoj sdových úprv n intenzivní úprvy univerzitních interiérů viz příloh). 9. Zprcování koncepce metodického řízení dlšího rozvoje ploch zeleně interiérových úprv v celém univerzitním reálu. Stnovení práv, povinností hmotné zodpovědnosti n úrovni ktedry zhrdní krjinné rchitektury univerzitních řídících orgánů. Zprcovl Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. Ktedr zhrdní krjinné rchitektury Suchdol Příloh: Koncept důvodové zprávy pro změnu náplně činnosti provozního zhrdnictví ČZU předáno pnu kvestorovi, děknovi FAPPZ vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury v říjnu

17 KONCEPT DŮVODOVÁ ZPRÁVA (Předáno pnu děknovi FAPPZ prof. Ing. Josefu Kozákovi, DrSc., dr.h.c., kvestorovi ČZU Ing. Jiřímu Boháčkovi vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury Ing. Kláře Jnčurové, PhD.) Zákldní údje Provozní zhrdnictví jko rektorátní prcoviště je zčleněno... Relizuje celoroční údržbu ploch zeleně, veškerých veřejných komunikcí (...km) pochozích ploch zjišťuje pěstování obnovu interiérových vegetčních prvků ve vybrných univerzitních objektech. Sdové úprvy předstvují plochu...h jsou zjišťovány...prcovníky. Znčný rozsh činnosti provozního zhrdnictví předstvuje pěstování květin zeleniny pro drobný prodej občnské veřejnosti (většinou mimo změstnnce ČZU). Provozní středisko s převážně zstrlými skleníky (většinou šedesátá lét minulého století) provozními plochmi zřízeními je situováno z skleníkovým reálem FAPPZ. Celoroční průměrné tržby z drobný prodej květin činí...kč, provozní nákldy...kč. Ve stávjících sdových úprvách se upltňuje celkem...txonů převážně domácích dřevin. Rozbor součsného stvu Relizce sdových úprv reálu ČZU probíhl v šedesátých letech minulého století souběžně s výstvbou reálu z velmi intenzivní pomoci vlné části tehdejších změstnnců. Ustvení zhrdnického útvru bylo provedeno ve druhé polovině šedesátých let s cílem komplexního rozvoje údržby ploch zeleně výzdoby univerzitních interiérů. Skleníky byly relizovány pouze pro potřeby výzdoby interiérů univerzity pro zjištění celoročního kvlifikovného změstnání prcovníků. Pěstitelská činnost z účelem drobného prodeje nebyl vůbec uvžován. 17

18 V celkovém vývoji tohoto prcoviště se projevují tři význmné etpy: I. etp Relizce zákldního univerzitního vegetčního rámce trvntých ploch, ustvení zhrdnické skupiny relizce minimálního provozního zhrdnického středisk. Zhájení univerzitních interiérových úprv relizce reprezentčních fkultních sdových zhrd (čtyři tri mechnizční fkulty). II. etp Zvýrznění produkční prodejní úlohy zhrdnické skupiny, výstvb produkčních ploch zhrdnického středisk určených zejmén pro prodej květin zeleniny. Úplné přerušení progrmu dokončení sdových úprv dle původního projektu (funkční zonce ploch), znedbání údržby zejmén okrjových ploch reálu, poškození vegetčního rámce znedbáním včsných probírek. Postupná devstce vegetčních ploch dná jednk nárůstem počtu posluchčů ve spojitosti s nrůstjící občnskou průchodností reálu, jednk zcel minimální údržbou pěstováním mldých porostů vůbec. Tto v podsttě bezprogrmová stgnce byl dán zejmén nízkou úrovní odborného vedení téměř úplným vyloučením ktedry zhrdnictví tehdejší AF z metodického řízení celého tohoto úseku činnosti. Tyto skutečnosti se pk projevily v úplném odklonu od původního relizčního záměru od činnosti zhrdnické skupiny. III. etp 1991 do součsnosti. Projevuje se tendence nvázt n původní projektový záměr, to je plně se věnovt komplexní péči o životní prostředí formou plného rozvoje sdových úprv interiérových vegetčních prvků. Tto tendence má svůj objektivní důvod jednk v podsttném nárůstu počtu posluchčů jednk ve zvyšování mezinárodní prestiže univerzity. Personální i provozní brzdou tohoto trendu je stále přetrvávjící výrzná obchodní činnost provozního zhrdnictví. Zákldním cílem dlšího rozvoje sdových úprv reálu ČZU tedy i činnosti zhrdnického prcoviště ve výše uvedeném smyslu by mělo být utváření zdrvého, výrzně obytného výtvrně vysoce hodnotného prostředí, které se stne během pětiletého studi životní potřebou všech bsolventů. N prhu třetího tisíciletí by se tto výchovná metod k vyšší kultivovnosti životního stylu i osobního chování studentů měl stát rovnocennou součástí osttní 18

19 výuky. V tomto smyslu se předpokládá relizce zejmén následujících optření: 1) Nová funkční zonce stávjících univerzitních vegetčních ploch obshující diferencovné pojetí využití (univerzitní kmpus, zhrdy fkult, přírodě blízké, pedgogicky změřené obytné celky j.). 2) Výrzné zobytnění vybrných sdových úprv zejmén pro studenty (zvýšená úroveň pěstování trvntých ploch, cvičná zřízení, zvýšení hygienických poždvků n využití údržbu ploch, omezení přílišné občnské průchodnosti univerzitního reálu j.). 3) Zvýšení úrovně pedgogického výchovného využití sdových ploch (oznčování výsdeb, studijní internetová prezentce sortimentu rostlin, postih devstování ploch, údržb pořádku, chápání sdových úprv péče o pořádek řád v celém reálu z součást vysokoškolské výchovy). 4) Postupná rekonstrukce vybrných, zejmén kosterních výsdeb dřevin s cílem obnovy ptrovitých, věkově rozrůzněných druhově bohtších porostů, zručujících funkční dlouhodobost jejich působnosti. 5) Výrzné rozvinutí interiérových vegetčních prvků jejich sestv n úrovni všech fkult poslucháren s cílem vyšší kulturní úrovně co nejširšího počtu univerzitních prcovišť. 6) Zákldním krokem k postupnému nplňování tohoto progrmu je úplné zrušení drobného prodeje květin jejich pěstování pro tyto účely s tím, že tkto uvolněné prostředky kpcity budou využity pro výše uvedené cíle (1-5). Tto zákldní změn v obshu činnosti se promítne v novém názvu prcoviště. Návrh usnesení 1) S účinností od... se ruší veškerý drobný prodej výpěstků provozního zhrdnictví ČZU. Veškeré stávjící provozní personální prostředky uvolněné tímto optřením budou plně využity pro rozvoj 19

20 sdových úprv úklid univerzitního reálu pro zintenzivnění vegetčních úprv interiérů univerzitních zřízení. 2) V uvedeném smyslu bude zhrdnické prcoviště nově provozně, personálně mteriálně uprveno (skleníkové plochy, mechnizční vybvení, zvýšená specilizovná odbornost prcovníků j.). 3) Nová náplň stávjícího Provozního zhrdnictví bude k... vyjádřen změnou názvu n Středisko sdových úprv ČZU. CH/ Doložení některých vybrných prcí 20

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní os: 1 Počáteční vzdělávání Oblst podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání n středních školách Registrční číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvlitnění výuky SOŠ stvební

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Popis změn

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Popis změn Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Popis změn Leden 2017 K uvedeným změnám došlo n zákldě poždvků jednotlivých subjektů. Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Kždý provozovtel veřejného bzénu přijde brzy n to, že se jeho hlvní provozní strosti odehrávjí ve třech rovinách: 1.

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVOJKOV

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVOJKOV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVOJKOV Zstupitelstvo obce Svojkov, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 zákon ř. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon) v pltném

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Slunce nám vstoupilo do znmení Bern, což je přes chldné dny neklmný příchod jr. Venku sice fičí fujvice, le my již posouváme

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Progrm: Podprogrm: Rozvojový projekt n rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu 5. Progrm n podporu personálního rozvoje vysokých škol ) podprogrm

Více