Osobní hodnocení a stanoviska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní hodnocení a stanoviska"

Transkript

1 Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních kompozičních hodnot cílů krjinářské tvorby ve smyslu územně plánovcí sounáležitosti krjiny vesnických sídel zejmén v období oficiálních, úzce rezortních pohledů n rozvoj nšeho venkov. Chápání zemědělské činnosti jko nprosto zákldního krjinotvorného činitele. V této souvislosti definování lidového krjinářství jko jedné z nejdůležitějších občnských ktivit, vytvářejících krjinný ráz rozhodující části nšeho venkov. (Celoživotní vědecká, pedgogická publikční činnost.) Dlouhodobá soustvná přednášková, publikční projektová činnost změřená n tvorbu obytných okrsných rodinných zhrd zejmén v pdesátých šedesátých letech minulého století, kdy tento typ ktivit byl oficiálními kruhy záměrně potlčován. Povýšení úlohy rodinných zhrd z úrovně pouze soukromých zájmů do úrovně zájmů celospolečenských, zejmén vzhledem k jejich výrznému plošnému zstoupení s ohledem n jejich mimořádný význm sociální výchovný. (Dvě smosttné knižní publikce o zhrdách, pedgogická, přednášková zejmén rozsáhlá projekční činnost.) Význmná spoluúčst při obnovování výuky zhrdní krjinné rchitektury n ČZU v Prze, nvzující n nlogickou výuku v pdesátých letech n ČVÚT Vysoké škole zemědělského lesního inženýrství. Těmito optřeními byly sdové úprvy reálu ČZU, chápné jko perspektivní zázemí této výuky, zvedení principů zhrdní krjinné rchitektury do výuky meliorčního oboru VŠZ v roce 1966, výuk ve své době zcel nového ojedinělého předmětu Tvorb ochrn krjiny jeho zjištění skripty. Dlouhodobé soustvné osobní inicitivy, které z výrzné účsti pochopení vedoucích prcovníků fkulty vedly k vytvoření zákldního kádru pedgogů k ustnovení mgisterského studijního oboru Zhrdní tvorb v roce 2005 k ustvení smosttné ktedry zhrdní krjinné 1

2 rchitektury v roce 2008 n FAPPZ ČZU. Význmnou skutečností v rozvoji této nové ktedry bylo ve školním roce její perzonální upevnění. Ustvený pedgogický sbor získl nejen důvěru studentů, le i odborné veřejnosti. Kádrové zázemí ktedry tvořilo i celkem pět doktorndů se změřením n zhrdní krjinářskou rchitekturu. Zprcování podrobné koncepce průběžné zjišťování výzkumných, mteriálních personálních podmínek pro relizci Dendrologické zhrdy VŠÚOZ Průhonice v letech spolu s vynikjícím kolektivem spoluprcovníků (Ing. D. Šonský, CSc., Ing. K. Hieke j.). Definování prktické upltňování celostátní metodiky vědecko-výzkumného krjinářského hodnocení sortimentální skldby vegetčních prvků v oboru zhrdní krjinné rchitektury v rámci tohoto věcně zcel nově pojtého ojedinělého prcoviště (systém průběžně doplňovných uživtelských temtických celků, systemtické hodnocení význmných rodů okrsných dřevin). Relizce tohoto prcoviště byl bezpodmínečnou nutností, protože po odnětí Průhonického prku v roce 1962 ztrtil ústv veškeré možnosti prktického krjinářského zejmén pk dendrologického výzkumu, tedy nprostý zákld své existence. 2

3 Oslvy 60. výročí zložení VÚKOZ jeho výrzné činnosti v rozvoji Průhonického prku v letech Význmným společenským ktem symposi v roce 1987 byli mimo jiné i výsdby pmátných stromů drovných zhrničními účstníky. Výsdbu Fgus sylvtic Dwyck Purple relizuje tjemník Anglické dendrologické společnosti zkldtel rboret Trompenburg v Rotterdmu pn J. R. P. Vn Hoey Smith vprvo. N snímku dále pn Jn Petr, vedoucí zhrdy prof. Ing. Jiří Mreček, Csc. N levé strně. N prvé strně význmný předstvitel Dendrologické zhrdy Ing. Drhoslv Šonský, Csc. Proszení prktické mteriální personální zjištění nové koncepce vědecko-výzkumného zhrdnictví změření v Průhonicích Výzkumného v letech 1971 ústvu 1991, okrsného zhrnující v plné obshové šíři okrsné zhrdnictví, šlechtění okrsných rostlin zhrdní krjinnou rchitekturu se zdůrzněním dendrologie krjinářské problemtiky běžné zemědělsky využívné krjiny. Zřízení celostátní pordenské služby pro potřeby prxe. V roce 1991 prcovlo v ústvu v Průhonicích 53 vysokoškoláků výzkumníků n celkem osmi dislokovných prcovištích mimo Průhonice dlších 12 vysokoškoláků. (V roce 1971 prcovlo v ústvu celkem pouze devět vysokoškoláků, kteří měli ke své práci k dispozici pouze osm místností v průhonickém zámku.) Tuto skutečnost je třeb chápt ve vzthu k tehdejší situci, kdy po nprosto nezodpovědném odnětí Průhonického prku zámku v roce 1962, jko zákldního výzkumného existenčního objektu tehdejšího Výzkumného ústvu okrsného zhrdnictví, bylo toto prcoviště 3

4 několikrát opkovně před likvidcí či před vystěhováním z Průhonic. Dvcet let práce s vynikjícím kolektivem odborně fundovných, obětvých, tvůrčích ndšených spoluprcovníků bylo mojí nejšťstnější nejproduktivnější částí život. Budov ředitelství VÚKOZ před přestvbou, provedenou v roce Autor celého komplexu budov jejich interiérů Ing. Arch. Zdeněk Lhoták. Odstrněním výborně kermicky pojednných, šikmých střešních tik došlo k tvrovému měřítkovému nrušení souvislosti této prostorově zákldní stvby s osttními částmi ústvního reálu (ponechání šikmých štítů střech n zbývjících objektech). 4

5 Vstupní hl VÚKOZ před provedením stvebních úprv v roce Hl byl řešen řdu let provozován jko vstupní zimní zhrd s okrsným bzénem, pohybující se vodou mohutným, 6m vysokým skleněným lustrem skleněnou plstikou. Autor: výtvrník Roubíček, profesor sklářské školy v Turnově. V rámci rcionlizce využití prostoru bylo vše zrušeno instlován zde knihovn s vrátnicí. Stv ústvního hospodářského dvor (chlévy stáje) před jeho přestvbou n součsné Kongresové centrum. Původní vjezd do dvor formou klenutého průjezdu je prostorově shodný s dnešním hlvním vstupem do hly Centr. Brokní os celého historického záměru tk byl zchován, podobně jko celkové prostorové půdorysné uspořádání. 5

6 Aktivity, u nichž nebylo předpokládného cíle dosženo: Přerušení výstvby zhrdního centr pro projektování, relizci, prodej školkřského mteriálu pro prktickou výuku studentů n pozemcích VŠZ v Suchdole. Tříletý prktický provoz tohoto zřízení jko středisk školního sttku v Lánech ( ) n oplocené ploše 30 h (Kozí hřbety Suchdol) byl nově ustnovenými orgány školy po roce 1968 prohlášen z velikášský výukově temticky nevhodný. Došlo proto k jeho likvidci. Tto skutečnost, která v širších návznostech znmenl i zánik budoucí kvlitní výuky zhrdní krjinné rchitektury byl hlvním důvodem mého odchodu z VŠZ v roce Nedokončení původní koncepce Dendrologické zhrdy VŠUOZ VÚKOZ Průhonice po roce 1989, to je zstvení původního, široce chápného systemtického výzkumu hodnocení sortimentu dřevin trvlek v úzké návznosti n české světové zhrniční školkřské firmy. K výrznému omezení tohoto původního progrmu došlo stále dochází (2009) n zákldě výrzně odlišných názorů zodpovědných prcovníků Ministerstv životního prostředí, do jehož rezortu ústv po roce 1989 přísluší. Tto odlišnost spočívá jednk v nprosto introdukovné dřeviny jednk jednostrnných názorech n v nepochopení tvůrčích sociálních 6

7 hledisek při utváření soudobého přírodního prostředí. Sortimentální skldb soudobých, nově vznikjících sídelních i krjinných vegetčních úprv je tk vystven nejen úzce rezortním ekologickým optřením, le i nprosto živelnému čsto i nezodpovědnému dovozu výsdbového rostlinného mteriálu ze zhrničí. V této souvislosti je třeb poděkovt všem prcovníkům VÚKOZ v Průhonicích z obětvé inicitivy při udržování dnešního stvu zhrdy. Soustvná, osobně prováděná, bohužel neúspěšná jednání ( ) ve věci nvrácení Průhonického prku VŠÚOZ VÚKOZ Průhonice jko původního zákldního výzkumného zřízení. Převedením prku do užívání vlstnictví Botnického ústvu ČSAV se znemožnil jeden z nejvýznmnějších projektů n úseku zhrdní krjinné rchitektury, jehož utory byli v polovině minulého století Doc. Ing. Bohumil Kvk Prof. Ing. Dr. Jromír Scholz. S ohledem n mimořádné přírodní podmínky vzhledem k obshu činnosti Výzkumného ústvu okrsného zhrdnictví v prku v letech zde měl postupně vzniknout výtvrná stylizce různých typů české krjiny jko přímá návznost n záměr, který zcel jsně konkrétně ve svém odkzu definovl zkldtel prku A. Silv-Trouc. Tento nedoceněný progrm, obshově převyšující v tomto směru soudobé krjinářské evropské ktivity, tk byl potlčen dříve než se mohl rozvinout v plné šíři. Došlo tk ke zpoždění teoretického zákldu v oblsti české zhrdní krjinné rchitektury o desítky let. 7

8 Důvodová zpráv k relizci univerzitního prcoviště LIBOSAD pro výuku výzkum v oboru zhrdní krjinářské rchitektury. (Text k mpě podrobné studie v měřítku 1:250). Schváleno vedením FAPPZ v dubnu Cílem záměru je vybudování prcoviště, které bude trvlou zákldnou pro soustvný rozvoj výuky výzkumu v oboru zhrdní krjinářské rchitektury. Prcoviště bude mít komplexní oborový chrkter, to bude svojí koncepcí zhrnovt problemtiku rostlinného mteriálu, technologie jeho pěstování zhrdně krjinářského, témtického použití. Nebude se tedy jednt o pouhou sortimentální sbírku rostlin. Komplexnosti pojetí odpovídá jednk nvržená věcná náplň jednk prostorové uspořádání. Zhrdní reál bude n ploše první etpy relizce rozčleněn do 22 témtických celků, v nichž bude diferencovně použit jednk vybrný sortiment rostlin jednk upltněny i vribilní technologie pěstování funkční hledisk (estetická, obytná, ekologická, provozně technická). Výuk n úrovni cvičení bude v rámci zhrdního reálu zjišťován zejmén pro předměty sdovnická krjinářská kompozice, systémy sídelní zeleně, systémy krjinné zeleně, sdovnická dendrologie, sdovnické květinářství, ošetřování dřevin tvorb zeleně. Vedle přímé výuky se n tomto nově vytvořeném prcovišti předpokládá prktické zprcovávání studentských bklářských diplomových prcí spolu s relizcí povinných odborných prxí. Vědecko výzkumná činnost bude změřen především n průběžné soustřeďování vyhodnocování sortimentu rostlin používných v zhrdní krjinářské rchitektuře, n pěstební technologie n výtvrná i technická hledisk použití rostlinného mteriálu v systému environmentálních koncepcí tvorby životního prostředí formou témtických celků. V tomto směru je význmnou skutečností, že prkticky polovin celé zhrdy je rekultivovnou plochou skládky domovního odpdu. Zákldem prcovní systémovosti bude zhrnutí veškerých výsdeb technologických pěstebních optření do 8

9 počítčové dtbáze, kterou ktedr zhrdnictví krjinářské rchitektury v součsné době zjišťuje pro veškeré vegetční úprvy univerzitního reálu. Provoz zhrdního reálu musí mít s ohledem n své poslání celoroční chrkter bude soustvně odborně dozorován. Protože zhrd bude mít chrkter cvičebny v terénu, bude přístup možný všem změstnncům studentům pouze n vstupní krtu. Z hledisk optimlizce využití zhrdní techniky (trvní sekčky, mlotrktor, lokální doprv, závlh, ochrn rostlin j.) prcovních sil bude reál provozně personálně propojen s univerzitním zhrdnictvím, které bude zjišťovt technický provoz. FAPPZ bude prostřednictvím ktedry zhrdnictví krjinářské rchitektury zjišťovt věcný metodický rozvoj pedgogicko výzkumné využití celého reálu. Areál zhrdy bude z hledisk věcného (výuk, výzkum) přímo souviset s koncepcí celkového rozvoje veškerých vegetčních ploch v celém univerzitním reálu, to je nebude se jednt o dv provozně věcně nezávislé subjekty. (Prktické provozní uživtelské plikce vědeckého výzkumu pedgogické činnosti doplňování hodnocení sortimentální skldby, ověřování relizovných zhrdně rchitektonických řešení v univerzitním provozu j.) Relizce Libosdu je s ohledem n prktické prostorové možnosti rozdělen do dvou čsových etp. N úrovni první etpy o výměře 1,81 h bude relizováno celkem 22 témtických celků s celkovým počtem txonů dřevin txonů trvlek. N úrovni druhé etpy relizce Libosdu o výměře cc 0,36 h budou relizovány některé témtické celky, které nebylo možné z provozních důvodů umístit do první etpy (vzorové zhrdní motivy, tvrovné dřeviny (ploty, stěny), mlokorunné stromy j.). Výsledná výměr Libosdu o rozshu I. II. etpy bude tedy předstvovt 2,17 h (1,81 + 0,36). S ohledem n plošnou omezenost smotného Libosdu bude většin stromového sortimentu umístěn n veřejně přístupných plochách univerzitního reálu, kde je v součsné době soustředěno 470 txonů dřevin. Zákld výsdeb v reálu zhrdy budou tvořit keře, které jednk nelze z provozních důvodů umístit n veřejně přístupných plochách univerzitního reálu jednk se u nich dá předpokládt, že budou lépe snášet méně příznivé půdní podmínky zhrdního reálu. Veškeré výsdby budou průběžně doplňovány nově získávnými txony, odpovídjícími součsné 9

10 evropské školkřské prxi zhrdně krjinářské tvorbě. V systému předpokládných témtických celků bude největší část věnován sestvám ve smyslu jejich chronologické, čsové působnosti. Jednotlivé témtické celky budou doplněny informčním systémem (informční pnely, udiotechnik). Veškeré vegetční plochy univerzitního reálu se tk stnou koncepčně rozvíjenou pedgogicko výzkumnou zákldnou reálem pro rozvíjení společenské potřeby žít prcovt v kultivovném univerzitním prostředí. Pedgogicko výzkumným prostředkem cílem nebude tedy ni zdlek pouze sortimentální bohtost, le i zhrdně rchitektonická úroveň všech vegetčních úprv nejen v smotné zhrdě, le i v celém univerzitním reálu. Předpokládný hrmonogrm prcí: 2006 vyklizení devstovného pozemku, zákldní terénní modelce, nvážk ornice, orb, oplocení rozvod závlhové vody. Splněno detilní terénní úprvy, zlepšení půdních poměrů, výstvb cest s konstrukcí pro popínvé dřeviny, zhájení relizce témtických celků A, B, C, S, přijetí technického prcovník n ktedře zhrdnictví krjinářské rchitektury výstvb učebny sociálního zřízení, průběžná relizce témtických celků průběžná relizce témtických celků, zhájení relizce druhé etpy zhrdy (oplocení, cestní síť, vodovod, výsdby) dokončení I. II. etpy relizce zhrdy jko celku. Grfické přílohy: - Prvotní záměr schválený vedením FAPPZ v roce 2007, měřítko 1: První sortimentální rozprcování záměru, měřítko 1:250 v roce 2008, později rozprcovný do série prováděcích projektů. Autor záměru veškeré projektové dokumentce do roku 2008 Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. 10

11 11

12 Zápis o předání doporučených optření ktuální projektové dokumentce ve věci dlšího rozvoje sdových úprv reálu ČZU v Prze Suchdole Ktedr zhrdnictví FAPPZ, nyní ktedr zhrdní krjinné rchitektury ž doposud zjišťovl metodicky rozvoj sdových úprv v celém univerzitním reálu od doby jeho vzniku v šedesátých letech minulého století do dnešních dnů. K této činnosti nikdy neměl doposud nemá žádné oficiální pověření, tkže veškeré její ktivity byly postveny n dobrých vztzích vzájemné důvěře ktedry s řídícími univerzitními orgány. Vzhledem k tomu, že jsem byl dlouholetým nositelem této ktedrové činnosti končím svůj změstnnecký vzth s univerzitou, povžuji z hledisk kontinuity dlšího vývoje celého záměru z nutné předt následující podkldové mteriály: 1) Projektová dokumentce k relizci části sdových úprv Libosd o 3x původní záměr n relizci Libosdu zprcovný jko podkld pro počáteční jednání vedené FAPPZ o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části A, měř. : 250 o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části B, měř. : 250 o 3x oszovcí plán seznmy výsdbového mteriálu části C, měř. : 250 2) Text zhrnující doporučená optření, nutná pro zchování kontinuity původního návrhu z let , jehož jsem utorem. V Prze Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. Předáno Bc. Jn Mejstřík, vedoucí provozního zhrdnictví ČZU 12

13 Ing. Klár Jnčurová, PhD., vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury FAPPZ 13

14 Zákldní úkoly, které je třeb zjistit při údržbě rozvoji sdových úprv v reálu ČZU Prh (Úkoly, které metodicky dlouhodobě zjišťovl ktedr zhrdnictví FAPPZ) Zvláště nléhvé úkoly (potřeb splnění nejpozději do ): LIBOSAD: 1. Provedení řezu dřevin v oddělení C. 2. Přihnojení veškerých výsdeb strojovými hnojivy (oddělení A, B, C). 3. Objednání zjištění chybějícího výsdbového mteriálu pro oddělení C (viz příloh oszovcího plánu). 4. Provedení herbicidního ošetření veškerých osázených ploch oddělení A, B, C. 5. Dosetí obnov trávníkových ploch v oddělení C. 6. Kontrol lokálně zmokřených osázených ploch rozhodnutí o následujících optřeních. 7. Zkreslení veškerých změn v oszovcím plánu oddělení A, B. 8. Kontrol obnov provizorních (prcovních) jmenovek u všech výsdeb v odděleních A, B, C tk, by byly plně funkční do doby zjištění jmenovek trvlých. 9. Rozhodnout o způsobu rekultivce zmokřených loklit, v severozápdním okrji libosdu. AREÁL ČZU: 10. Pěstební úprv stávjících porostů dřevin (probírky, odstrňování náletů j.) 11. Rozhodnout o úprvě celkem pěti trií v reálu mechnizční fkulty. Zjistit příprvu ploch pro konečné úprvy. Dlší úkoly v roce 2009: LIBOSAD: 1. Zhotovení čistopisu oszovcího plánu oddělení A, B, C (přesné změření, nové systémové znčení j.) 14

15 2. Upřesnit stávjící názvosloví, které je proztím uváděné n úrovni dodvtelských subjektů. 3. Zdání výroby trvlých jmenovek (dohod s VÚKOZ Průhonice) jejich umístění. 4. Rozhodnout o způsobu evidence průběžného hodnocení porostů, zhájení této činnosti v roce Kompletní úprv půdních podmínek pro temtické výsdby trvlek v oddělení A, B, C. 6. Zprcování projektů pro dokončení výsdeb konec lét, podzim o Trvlkové temtické celky v oddělení A, B, C. o Sortiment Pinus (mlé tvry), Juniperus, Cotonester reál zápdního okrje Libosdu. o Sortiment vybrných stálezelených druhů dřevin mlých tvrů (Chmecypris, Thuj, Pice, Abies, Buxus j.) jko dosdb oddělení A, B. o Prováděcí projekt vyhlídkového pvilonu v kontextu se vstupní kruhovou tersou s předpokládným objektem ktedry zhrdní krjinné rchitektury. o Projekt využití pozemku v reálu zhrdnictví ČZU temtickým sortimentem trvlek. o Zprcování studijního informčního systému pro jednotlivé temtické celky jeho uvedení do provozu. AREÁL ČZU: 7. Zprcování projektu zjištění metodického vedení relizce u následujících objektů: opět triových prostorů v reálu mechnizční fkulty (teplomilné dřeviny, zkrslé tvry, sortiment bmbusů j.). onově vzniklý prostor univerzitního centr po konečné dostvbě provozně ekonomické fkulty. odokončení původní koncepce tzv. fkultních zhrd jko vyhržených reprezentujících ploch s výrzně intenzivní údržbou. odokončení původní výsdby sortimentu stromů v celém reálu ČZU z spektu potřeb soudobé výuky krjinářské dendrologie. 15

16 okoncepce postupné rekonstrukce kosterních vegetčních ploch relizovných v šedesátých letech v rámci celého reálu ČZU. 8. Zprcování nové koncepce obshu formy provozu univerzitního provozního zhrdnictví ve smyslu jeho změření n potřeby tvorby univerzitního životního prostředí (omezení drobného prodeje změření veškeré činnosti n rozvoj sdových úprv n intenzivní úprvy univerzitních interiérů viz příloh). 9. Zprcování koncepce metodického řízení dlšího rozvoje ploch zeleně interiérových úprv v celém univerzitním reálu. Stnovení práv, povinností hmotné zodpovědnosti n úrovni ktedry zhrdní krjinné rchitektury univerzitních řídících orgánů. Zprcovl Prof. Ing. Jiří Mreček, CSc. Ktedr zhrdní krjinné rchitektury Suchdol Příloh: Koncept důvodové zprávy pro změnu náplně činnosti provozního zhrdnictví ČZU předáno pnu kvestorovi, děknovi FAPPZ vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury v říjnu

17 KONCEPT DŮVODOVÁ ZPRÁVA (Předáno pnu děknovi FAPPZ prof. Ing. Josefu Kozákovi, DrSc., dr.h.c., kvestorovi ČZU Ing. Jiřímu Boháčkovi vedoucí ktedry zhrdní krjinné rchitektury Ing. Kláře Jnčurové, PhD.) Zákldní údje Provozní zhrdnictví jko rektorátní prcoviště je zčleněno... Relizuje celoroční údržbu ploch zeleně, veškerých veřejných komunikcí (...km) pochozích ploch zjišťuje pěstování obnovu interiérových vegetčních prvků ve vybrných univerzitních objektech. Sdové úprvy předstvují plochu...h jsou zjišťovány...prcovníky. Znčný rozsh činnosti provozního zhrdnictví předstvuje pěstování květin zeleniny pro drobný prodej občnské veřejnosti (většinou mimo změstnnce ČZU). Provozní středisko s převážně zstrlými skleníky (většinou šedesátá lét minulého století) provozními plochmi zřízeními je situováno z skleníkovým reálem FAPPZ. Celoroční průměrné tržby z drobný prodej květin činí...kč, provozní nákldy...kč. Ve stávjících sdových úprvách se upltňuje celkem...txonů převážně domácích dřevin. Rozbor součsného stvu Relizce sdových úprv reálu ČZU probíhl v šedesátých letech minulého století souběžně s výstvbou reálu z velmi intenzivní pomoci vlné části tehdejších změstnnců. Ustvení zhrdnického útvru bylo provedeno ve druhé polovině šedesátých let s cílem komplexního rozvoje údržby ploch zeleně výzdoby univerzitních interiérů. Skleníky byly relizovány pouze pro potřeby výzdoby interiérů univerzity pro zjištění celoročního kvlifikovného změstnání prcovníků. Pěstitelská činnost z účelem drobného prodeje nebyl vůbec uvžován. 17

18 V celkovém vývoji tohoto prcoviště se projevují tři význmné etpy: I. etp Relizce zákldního univerzitního vegetčního rámce trvntých ploch, ustvení zhrdnické skupiny relizce minimálního provozního zhrdnického středisk. Zhájení univerzitních interiérových úprv relizce reprezentčních fkultních sdových zhrd (čtyři tri mechnizční fkulty). II. etp Zvýrznění produkční prodejní úlohy zhrdnické skupiny, výstvb produkčních ploch zhrdnického středisk určených zejmén pro prodej květin zeleniny. Úplné přerušení progrmu dokončení sdových úprv dle původního projektu (funkční zonce ploch), znedbání údržby zejmén okrjových ploch reálu, poškození vegetčního rámce znedbáním včsných probírek. Postupná devstce vegetčních ploch dná jednk nárůstem počtu posluchčů ve spojitosti s nrůstjící občnskou průchodností reálu, jednk zcel minimální údržbou pěstováním mldých porostů vůbec. Tto v podsttě bezprogrmová stgnce byl dán zejmén nízkou úrovní odborného vedení téměř úplným vyloučením ktedry zhrdnictví tehdejší AF z metodického řízení celého tohoto úseku činnosti. Tyto skutečnosti se pk projevily v úplném odklonu od původního relizčního záměru od činnosti zhrdnické skupiny. III. etp 1991 do součsnosti. Projevuje se tendence nvázt n původní projektový záměr, to je plně se věnovt komplexní péči o životní prostředí formou plného rozvoje sdových úprv interiérových vegetčních prvků. Tto tendence má svůj objektivní důvod jednk v podsttném nárůstu počtu posluchčů jednk ve zvyšování mezinárodní prestiže univerzity. Personální i provozní brzdou tohoto trendu je stále přetrvávjící výrzná obchodní činnost provozního zhrdnictví. Zákldním cílem dlšího rozvoje sdových úprv reálu ČZU tedy i činnosti zhrdnického prcoviště ve výše uvedeném smyslu by mělo být utváření zdrvého, výrzně obytného výtvrně vysoce hodnotného prostředí, které se stne během pětiletého studi životní potřebou všech bsolventů. N prhu třetího tisíciletí by se tto výchovná metod k vyšší kultivovnosti životního stylu i osobního chování studentů měl stát rovnocennou součástí osttní 18

19 výuky. V tomto smyslu se předpokládá relizce zejmén následujících optření: 1) Nová funkční zonce stávjících univerzitních vegetčních ploch obshující diferencovné pojetí využití (univerzitní kmpus, zhrdy fkult, přírodě blízké, pedgogicky změřené obytné celky j.). 2) Výrzné zobytnění vybrných sdových úprv zejmén pro studenty (zvýšená úroveň pěstování trvntých ploch, cvičná zřízení, zvýšení hygienických poždvků n využití údržbu ploch, omezení přílišné občnské průchodnosti univerzitního reálu j.). 3) Zvýšení úrovně pedgogického výchovného využití sdových ploch (oznčování výsdeb, studijní internetová prezentce sortimentu rostlin, postih devstování ploch, údržb pořádku, chápání sdových úprv péče o pořádek řád v celém reálu z součást vysokoškolské výchovy). 4) Postupná rekonstrukce vybrných, zejmén kosterních výsdeb dřevin s cílem obnovy ptrovitých, věkově rozrůzněných druhově bohtších porostů, zručujících funkční dlouhodobost jejich působnosti. 5) Výrzné rozvinutí interiérových vegetčních prvků jejich sestv n úrovni všech fkult poslucháren s cílem vyšší kulturní úrovně co nejširšího počtu univerzitních prcovišť. 6) Zákldním krokem k postupnému nplňování tohoto progrmu je úplné zrušení drobného prodeje květin jejich pěstování pro tyto účely s tím, že tkto uvolněné prostředky kpcity budou využity pro výše uvedené cíle (1-5). Tto zákldní změn v obshu činnosti se promítne v novém názvu prcoviště. Návrh usnesení 1) S účinností od... se ruší veškerý drobný prodej výpěstků provozního zhrdnictví ČZU. Veškeré stávjící provozní personální prostředky uvolněné tímto optřením budou plně využity pro rozvoj 19

20 sdových úprv úklid univerzitního reálu pro zintenzivnění vegetčních úprv interiérů univerzitních zřízení. 2) V uvedeném smyslu bude zhrdnické prcoviště nově provozně, personálně mteriálně uprveno (skleníkové plochy, mechnizční vybvení, zvýšená specilizovná odbornost prcovníků j.). 3) Nová náplň stávjícího Provozního zhrdnictví bude k... vyjádřen změnou názvu n Středisko sdových úprv ČZU. CH/ Doložení některých vybrných prcí 20

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více