VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH"

Transkript

1 EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové 10 Spolupracující instituce a organizace 11 Finanní zpráva za rok Finanní rozvaha 12 Výsledovka 13 Zdroje financování v roce Rozpoet pro rok Cíle na rok Organizaní struktura spolenosti

2 O ORGANIZACI EUROTOPIA Opava o.p.s. patí mezi nestátní neziskové organizace. Sídlo této obecn prospšné spolenosti je v Opav. Organizace byla založena s cílem poskytovat služby, které se týkají oblasti prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže. Krom poskytování sociálních služeb a volnoasových aktivit se vnuje oblasti vzdlávání dtí, mládeže a dosplých. V opavském regionu psobí od roku Cíle innosti Nabídka program prevence sociáln patologických jev v regionu Nabídka možností alternativního trávení volného asu dtí Podpora procesu vzájemného soužití a porozumní dtí z rizikových skupin Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové s návaznými aktivitami Hlavní innosti Nízkoprahový klub Modrá koka Volnoasové aktivity pro dti a mládež Pobyty a výlety Regionální muzeum Joy Adamsonové s návaznými aktivitami HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 V roce 2006 prošla organizace velkými zmnami. Probhly zejména v personálním obsazení - zcela se obmnil tým pro práci v nízkoprahovém zaízení. Zmny loského roku se však nedotýkaly pouze lidí, ale také prostor. Klub Modrá Koka byl pesthován na Hradeckou ulici. Všechny uvedené zmny pispjí k rozvoji klubu a jeho aktivit. V prbhu minulého roku byl úspšn realizován projekt Mozaika, který navazoval na pedchozí léta a aktivity. Podailo se nám jej doplnit nkolika rozšiujícími a návaznými projekty. Tento rok byl významný také zahájením další fáze v realizaci projektu Muzea Joy Adamsonové. Rok 2006 pinesl spoustu zajímavých možností. Naše organizace rozvinula spolupráci s mnoha institucemi zejména v soukromém sektoru. Organizace se zapojila do projektu komunitního plánování v Opav v rámci pracovní skupiny pro rodinu a dti a v rámci skupiny pro národnostní menšiny. Podailo se nám také získat nkolik nových možností pro spolupráci s donory. Obmnné pracovní týmy v prbhu roku procházely supervizí a doplovaly své vzdlání novými vzdlávacími programy. Všechny zmny byly smrovány tak, aby pisply k efektivnjšímu ešení problematiky prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže. 2 3

3 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MODRÁ KOKA Na úvod si pipomeneme pár základních informací. Klub Modrá koka je nízkoprahové zaízení pro dti a mládež (NZDM). Cílovou skupinou jsou všechny dti a mládež v Opav ve vku od 6ti do 15ti let. Klub je uren pedevším dtem, které zažívají nepíznivé sociální situace (konfliktní spoleenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy. Služby jsou zamené na dti ohrožené spoleensky nežádoucími jevy, které nenavštvují zájmové kroužky ani jiné organizované akce a svj volný as nejastji tráví na ulici. Jedná se o dti a mládež se zvýšeným rizikem poruch chování, delikventního chování, nefunkností rodiny, závadové party nebo nap. experimentování s drogami. Cílem klubu je dtem nabídnout pomoc a podporu pi zvládání obtížných životních situací - vytváet podmínky k ešení jejich nepíznivé situace nabídnout bezpený prostor pro trávení volného asu - zabezpeit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu bhem pobytu v zaízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko trestné innosti umožnit integraci dtí z rzných skupin podporovat sociální zalenní do skupiny vrstevník i do spolenosti, vetn zapojení do dní místní komunity zabezpeit zvýšení sociálních schopností a dovedností Klub se snaží minimalizovat možná rizika související se zpsobem života dtí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostedí a vytváet podmínky, aby v pípad zájmu mohly ešit svoji nepíznivou sociální situaci. Posláním klubu je usilovat o sociální zalenní a pozitivní zmnu v životním zpsobu dtí a pedcházet tak jejich sociálnímu vylouení. Jednodušeji eeno je Modrá koka nízkoprahové zaízení pro dti do 15ti let, které jim nabízí pomoc a podporu pi ešení obtížných životních situací a prostor pro smysluplné trávení volného asu. Klub je nyní oteven v nových prostorách na Hradecké ulici 16 v 1. pate. Nachází se v budov, kde sídlí více organizací zamených na prevenci sociáln patologických jev. Krom klubovny ke klubu patí kancelá spojená s terapeutickým koutkem a sociální zaízení. V klubu v souasné dob pracují ti pracovníci. Na innosti se podílejí také dobrovolníci. Klubovna je otevena v pondlí, úterý a ve tvrtek od 14:00 do 18:

4 Základem nízkoprahových služeb je vytvoení vztahu mezi dtmi a pracovníky prostednictvím volnoasových aktivit, což pozitivn pispívá k ešení obtížných životních situací, do kterých se dti dostávají. Dležitou roli hraje kontaktní práce, jejímž cílem je vytvoit dostatenou vzájemnou dvru a podmínky pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Její souástí je hledání a upevování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádit své poteby a nauit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejastji podobu rozhovoru. Pracovníci klubu nabízejí sociální služby jako základní sociální poradenství, výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím nebo pomoc pi uplatnní práv a oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci tedy pipravují programy (viz. volnoasové aktivity) zamené na výchovné a vzdlávací innosti, povídají si s dtmi o jejich problémech, poskytnou radu, nabídnou dítti možné zpsoby ešení daného problému a seznámí ho s pípadnými dsledky jeho rozhodnutí, vyhledají pro n potebné informace nebo zprostedkují následnou péi. Pro dvrné rozhovory bude k dispozici "terapeutický koutek" - prostor, kde si mohou dti s pracovníkem nerušen popovídat. Centrem volnoasových aktivit je klubovna, kde dti mohou trávit svj volný as bez rozdílu vku, zájm, barvy pleti a schopností. Klub jim nabízí volnoasové aktivity - nap. stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal a jiné spoleenské a stolní hry, knížky, poslech hudby, tanení prostor, výtvarné ateliéry, prostor a pomoc pro školní pípravu (douování), zábavné (Kokodance, Maškarní veselení), vzdlávací (Výpravy za poznáním) a tvrí programy, sportovní klání (turnaj ve stolním tenisu) a soutže (o pexesového krále). Dti mají možnost za pomoci pracovník realizovat své nápady a rozvíjet své dovednosti. Programy pipravované pracovníky nabízejí píležitost k sebepoznání a podporují aktivní pístup k vlastnímu životu. Hry a techniky jsou voleny se zamením na rozvoj pohybových schopností a zlepšení komunikaních dovedností. 6 Dti se zárove uí spolupráci ve skupin vrstevník a vzájemné toleranci. innost klubu se vzájemn dopluje spolu s volnoasovými a preventivními programy. V loském roce jsme rozšíili spolupráci s ostatními nízkoprahovými kluby v kraji. Stali jsme se leny pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje. Skupina se schází pravideln jednou msín v nkterém z klub a pracuje na aktuálních problémech. V loském roce byla nejaktuálnjší problematika zavádní standard kvality sociálních služeb. Organizace se pipravovala na povinnou registraci klubu jako sociální služby a zavádní standard je jednou z jejích podmínek. Krom toho mají pracovníci ve skupin možnost poznat zpsob práce v ostatních zaízeních a erpat ze zkušeností jiných. Díky úasti v pracovní skupin jsme se podíleli na píprav koncertu v rámci Turné pro nízkoprahy. Konal se v listopadu ve sportovní arén a vystupovaly na nm skupiny Autopilot, Wohnout a Ti sestry. Všichni si nadšen zazpívali pi vystoupení Jaroslava Uhlíe. Koncert se vydail, na parketu se bavilo pes 2000 návštvník. ást výtžku z koncertu byla rozdlena mezi zúastnné kluby nakoupili jsme za n nové vybavení do Modré Koky. Loský rok byl pro Modrou Koku zlomovým mezníkem. Všechny zmny však zdárn zvládla a už te má v hlav spoustu dalších nápad 7

5 VOLNO ASOVÉ AKTIVITY PRO D TI A MLÁDEŽ POBYTY Eurotopia Opava o.p.s. nabízí rozmanité programy a innosti v rámci volno asových aktivit pro d ti a mládež. Jsou ur eny hlavn d tem ohroženým sociáln patologickými jevy a d tem ze sociáln vylou eného prost edí. Po ádáme je ve spolupráci s r znými organizacemi, sociálními kurátory, pedagogy a dalšími odborníky. Obvykle navazujeme na výstupy z terénní práce, z innosti v klubu a poznatky z preventivních program. Navzájem je dopl ujeme s ostatními projekty realizovanými organizací. Základní nabídka aktivit: Výtvarné ateliéry: pod vedením zkušené a šikovné lektorky vyrábíme drobné dárky a zkoušíme r zné výtvarné techniky Sportovní aktivity: hrajeme nejr zn jší turnaje, lezeme po skalách, jezdíme na koních, p edevším v letním období Zábavné a tv r í programy: po ádáme Mikulášskou nadílku ve spolupráci s FOD a MMO Opava, karnevalové veselení, diskotéky apod. V lo ském roce jsme realizovali krátkodobé zážitkové pobyty i delší letní a zimní tábory. Snažili jsme se d tem nabídnout alternativu trávení volného asu v dob prázdnin, vytrhnout je ze závadového prost edí v part apod. Naše pobyty jsou zam ené na procvi ování n kterých sociálních dovedností, práci v kolektivu i rozvoj samostatnosti a zodpov dnosti. D ti se u í sebepoznání, zvyšování tolerance k ostatním apod. Programy na pobytech jsou strukturované, p inášejí možnost nacvi it reakce jednotlivc p i zát žových situacích. m ené na rozvíjení komunika ních dovedností, kreativity, (teplom r, ajovna) Zážitkové pobyty pro d ti a mládež z rizikových skupin jsme realizovali ve spolupráci se sociálními kurátory. Pobyt se zú astnily d ti navšt vující klub, d ti z d tských domov Opava, Mel, Lichnov, d ti z Klokánku Dolní Benešov, klienti opavských pobo ek SVP a FOD. V roce 2006 prob hlo 6 víkendových akcí, kterých se zú astnilo 93 d tí a mladých lidí. V roce 2006 jsme realizovali tyto pobytové akce: Expedice YETTI Záhadné zmizení rytí e Filipína Ze sedel na skály Na jantarové stezce O poklad krále sk ítk Tajemství ducha And lské Hory d tí Navštívili jsme Travnou u Javorníka, Kružberk, Filipovice a And lskou Horu. 8 9

6 REGIONÁLNÍ MUZEUM JOY ADAMSONOVÉ S NÁVAZNÝMI AKTIVITAMI V roce 2006 pokraovaly pípravné práce spojené se zízením muzea Joy Adamsonové v Opav. Cílem pracovník organizace bylo nalézt další kopie dokument a historických fotografií rodiny Joy Adamsonové, které se kdysi nacházely v malém rodinném muzeu na behu Kružberské pehrady na Opavsku, ale které byly po požáru poátkem devadesátých let nenávratn znieny. Tento cíl se podailo splnit. Navštívili jsme píbuzné Joy Adamsonové, kteí žijí ve Velké Británii, Rakousku i Nmecku a podailo se nám získat jak dokumenty, tak fotografie. Navíc pedstavitelé londýnské nadace spravující ddictví Joy Adamsonové se rozhodli ocenit naše úsilí smující k vytvoení muzea a vnovali nám tyi rodinná alba plná fotografií Joy Adamsonové z doby jejího dtství i mládí, které strávila na Opavsku. Souasn nám vnovali originály zdailých kreseb vytvoených matkou slavné rodaky, z nichž je patrné, že Joy Adamsonová, která se jako spisovatelka proslavila i jako malíka, zddila svj výtvarný talent po své matce. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE Areka ZO SOP Dtský domov Mel Dtský domov Opava Dtský domov Lichnov Econnect Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoí) Fond ohrožených dtí Opava Klokánek Dolní Benešov Nízkoprahový Club Legal Magistrát msta Opavy Mendelovo gymnázium Moravskoslezský kraj PPP Opava Mgr. Lubomír Smékal Obanské sdružení Setkávání Speciální školy a školská zaízení pi zdravotnických zaízeních v Opav Stedisko výchovné pée v Opav Základní škola Dvoákovy sady Opava Paraleln probíhal sbr materiál v Keni a to ve spolupráci s Keskou správou národních park. Pro úely muzea jsme zajistili dokumenty vztahující se k národním parkm, které Joy Adamsonová pomáhala založit a kde navracela do divoké pírody lvici Elsu, gepardici Pippu nebo levhartici Penny. Jedná se o národní parky Meru, Samburu, Shaba, Hell s Gate a Kora. Pracovníci organizace se rovnž po celý rok neúnavn vnovali propagaci slavné opavské rodaky i jejích úspch a to prostednictvím pednášek nebo lánk v tisku. 10 SPONZO I IVAX Hewlett Packard 11

7 FINANNÍ ZPRÁVA Rozvaha Aktiva 219 tis. Pasiva 219 tis. Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 Vlastní kapitál -102 tis. Dlouhodobý majetek 0 Základní kapitál 0 Dlouhodobý nehmotný maj. 0 Kapitálové fondy 0 Dlouhodobý hmotný maj. 0 Rezervní fond, fondy ze zisku 0 Dlouhodobý finanní maj. 0 Výsl. hospodaení min.let -112 tis. Obžná aktiva 219 tis. Výsl.hospodaení bžného ú. 10 Zásoby 0 Cizí zdroje 321 tis. Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 0 Krátkodobé pohledávky 9 tis. Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobý finanní maj. 200 tis. Krátkodobé závazky 321 tis. asové rozlišení 0 Bankovní úvry a výpomoci 0 asové rozlišení 0 Výsledovka Náklady tis. Spoteba materiálu 110 tis. - evidovaný materiál 26 tis. - kanceláské poteby 8 tis. - údržba 3 tis. - ostatní (potraviny, odmny, ist. prost. ) 73 tis. Spoteba energií 36 tis. - elektina 31 tis. - vodné, stoné, plyn 5 tis. Opravy a udržování 4 tis. - opravy 4 tis. Služby 257 tis. - cestovné 81 tis. - kopírování 9 tis. - poštovné 4 tis. - telefonní poplatky 59 tis. - fotopráce 4 tis. - úetnictví a administrace, fundreising 20 tis. - nájemné 54 tis. - ostatní služby ( supervize, školení, internet..) 26 tis. Mzdové náklady 706 tis. - mzdy 332 tis. - ostatní osobní náklady 197 tis. - odvody soc. a zdrav. pojištní 165 tis. - zákonné soc. náklady 12 tis. Dan a poplatky 6 tis. - správní poplatky 3 tis. - bankovní poplatky 3 tis. Ostatní náklady 0 tis. Výnosy tis. Píjmy za innost tis. - úastnické poplatky 48 tis. - od organizací tis. Pijaté úroky 0 Sponzorské dary 43 tis. HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK - ZISK 10 tis

8 Zdroje MPSV ,- MSK ,- SMO ,- Úroky 400,90 Sponzorské dary ,- SMO - prevence ,- Nadace a fondy ,- Úastnické poplatky , ,- 4% 0% 34% 4% Zdroje financování % 4% MPSV 8% 42% MSK SMO Úroky Sponzorské dary SMO-prevence Nadace a fondy Úastnické poplatky V období let jsme pipravili a realizovali: 22 víkendových a prázdninových zážitkových pobyt 17 letních a pímstských tábor 37 jednodenních poznávacích výlet a akcí 99 ostatních volnoasových aktivit výtvarných ateliér, sportovních program, zábavných program, videoprojekcí atd. 14 Rozpoet spolenosti EUROTOPIA Opava pro rok 2007 Položka Rozpoet 2006 Skutenost 2006 Rozpoet 2007 Náklady ,00 K ,00 K ,00 K Materiál ,00 K ,00 K ,00 K - evidovaný materiál 8 000,00 K ,00 K ,00 K - kancel. poteby ,00 K 8 400,00 K 7 000,00 K - výtvarný, sportovní mat ,00 K ,00 K 8 000,00 K - potraviny ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní ,00 K ,00 K ,00 K Spoteba energií ,00 K ,00 K ,00 K - elektina ,00 K ,00 K 6 000,00 K - vodné, stoné, plyn 5 400,00 K 4 500,00 K 6 000,00 K Služby ,00 K ,00 K ,00 K - opravy a údržba ,00 K 4 200,00 K 4 000,00 K - kopírování 4 200,00 K 8 600,00 K 7 000,00 K - poštovné 6 800,00 K 4 200,00 K 5 000,00 K - telefonní poplatky ,00 K ,00 K ,00 K - cestovné, dopravné ,00 K ,00 K ,00 K - nájemné ,00 K ,00 K ,00 K - fotopráce, propagace 6 500,00 K 4 400,00 K 5 000,00 K - administrace, fundrising ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní služby (školení ) ,00 K ,00 K ,00 K Osobní náklady ,00 K ,00 K ,00 K - mzdy ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní osobní náklady ,00 K ,00 K ,00 K - odvody ,00 K ,00 K ,00 K - zákonné soc. náklady ,00 K ,00 K ,00 K Dan a poplatky 5 000,00 K 5 600,00 K 5 000,00 K - dan 0,00 K 0,00 K 0,00 K - správní poplatky 1 000,00 K 2 600,00 K 2 000,00 K - bankovní poplatky 4 000,00 K 3 000,00 K 3 000,00 K - penále a pokuty 0,00 K 100,00 K 1 000,00 K Ostatní 4 000,00 K 0,00 K 0,00 K Výnosy ,00 K ,00 K ,00 K Píjmy za innost ,00 K ,00 K ,00 K - MPSV ,00 K ,00 K ,00 K - SMO ,00 K ,00 K ,00 K - SMO - Prevence 0,00 K ,00 K ,00 K - MSK ,00 K ,00 K ,00 K - nadace a granty ,00 K ,00 K ,00 K - Úastnické poplatky ,00 K ,00 K ,00 K Sponzorské dary ,00 K ,00 K ,00 K Úroky 1 000,00 K 400,00 K 400,00 K Ostatní zdroje 5 000,00 K 0,00 K 0,00 K

9 CÍLE NA ROK 2007 V roce 2007 chceme nadále pokraovat v nabídce poskytovaných služeb a soustavn pracovat na zvyšování jejich kvality. Klub Modrá koka sídlí v nových prostorách. Budeme se snažit navázat na dobrou praxi z minulých let a vytvoit pro dti zajímavé a bezpené místo pro setkávání, jehož souástí budou také volnoasové aktivity a sociální služby. Dalším z cíl je pokraování v realizaci projektu interaktivního Muzea Joy Adamsonové za podpory spolupracujících organizací. Mimo to plánujeme nkolik výstav v Moravskoslezském kraji doprovázených besedami a doprovodnými akcemi. Prbžným cílem jsou innosti spojené se zavádním nového Zákona o sociálních službách chceme si podat žádost o registraci sociálních služeb, které realizujeme. V roce 2007 budeme i nadále spolupracovat s našimi partnerskými organizacemi a tuto spolupráci rozvíjet. V neposlední ad budeme dále vyvíjet strategie hledání a získávání finanních zdroj pro podporu innosti organizace. A to nejen z veejných zdroj a ze zdroj EU, ale budeme hledat zpsoby a cesty spolupráce také s ostatními donory. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI EDITEL SPOLENOSTI Mgr. Petra Smékalová SPRÁVNÍ RADA Mgr. Zuzana Beranová (pedsedkyn správní rady) MUDr. Jitka Bolková Mgr. Pavlína Smékalová DOZORÍ RADA Ingr. Martin Beran Ing. David Hloušek Ing. Pavel Chrzibek Odborná garance a supervize: Mgr. Lubomír Smékal Dkujeme všem institucím a nadacím za poskytnuté dotace, podporu naší innosti a projevenou dvru. Zvlášt dkujeme pracovníkm organizace, externím spolupracovníkm, dobrovolníkm a spolupracujícím institucím. Bez jejich podpory, pomoci a porozumní by nebylo možné nkteré innosti realizovat

10 DLEŽITÉ INFORMACE Název organizace: EUROTOPIA Opava o.p.s. Právní forma: Obecn prospšná spolenost IO, registrace: , KOS v Ostrav , oddíl O, vložka 112 Bankovní spojení: SOB, poboka Opava,. ú.: / 0300 Statutární zástupci: Mgr. Petra Smékalová, Mgr. Zuzana Beranová Adresa organizace: 17. listopadu 6, Opava Telefon, fax: , , Vydala EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2007

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn 1. Identifikaní údaje Název úetní jednotky Divadlo Semafor o.p.s. Sídlo Lomená 702/52, 162 00 Praha 6, Stešovice IO 28450647 Vznik spolenosti Zápisem do rejstíku o.p.s. dne 6.10.2008 Registrace Rejstík

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více