VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH"

Transkript

1 EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové 10 Spolupracující instituce a organizace 11 Finanní zpráva za rok Finanní rozvaha 12 Výsledovka 13 Zdroje financování v roce Rozpoet pro rok Cíle na rok Organizaní struktura spolenosti

2 O ORGANIZACI EUROTOPIA Opava o.p.s. patí mezi nestátní neziskové organizace. Sídlo této obecn prospšné spolenosti je v Opav. Organizace byla založena s cílem poskytovat služby, které se týkají oblasti prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže. Krom poskytování sociálních služeb a volnoasových aktivit se vnuje oblasti vzdlávání dtí, mládeže a dosplých. V opavském regionu psobí od roku Cíle innosti Nabídka program prevence sociáln patologických jev v regionu Nabídka možností alternativního trávení volného asu dtí Podpora procesu vzájemného soužití a porozumní dtí z rizikových skupin Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové s návaznými aktivitami Hlavní innosti Nízkoprahový klub Modrá koka Volnoasové aktivity pro dti a mládež Pobyty a výlety Regionální muzeum Joy Adamsonové s návaznými aktivitami HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 V roce 2006 prošla organizace velkými zmnami. Probhly zejména v personálním obsazení - zcela se obmnil tým pro práci v nízkoprahovém zaízení. Zmny loského roku se však nedotýkaly pouze lidí, ale také prostor. Klub Modrá Koka byl pesthován na Hradeckou ulici. Všechny uvedené zmny pispjí k rozvoji klubu a jeho aktivit. V prbhu minulého roku byl úspšn realizován projekt Mozaika, který navazoval na pedchozí léta a aktivity. Podailo se nám jej doplnit nkolika rozšiujícími a návaznými projekty. Tento rok byl významný také zahájením další fáze v realizaci projektu Muzea Joy Adamsonové. Rok 2006 pinesl spoustu zajímavých možností. Naše organizace rozvinula spolupráci s mnoha institucemi zejména v soukromém sektoru. Organizace se zapojila do projektu komunitního plánování v Opav v rámci pracovní skupiny pro rodinu a dti a v rámci skupiny pro národnostní menšiny. Podailo se nám také získat nkolik nových možností pro spolupráci s donory. Obmnné pracovní týmy v prbhu roku procházely supervizí a doplovaly své vzdlání novými vzdlávacími programy. Všechny zmny byly smrovány tak, aby pisply k efektivnjšímu ešení problematiky prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže. 2 3

3 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MODRÁ KOKA Na úvod si pipomeneme pár základních informací. Klub Modrá koka je nízkoprahové zaízení pro dti a mládež (NZDM). Cílovou skupinou jsou všechny dti a mládež v Opav ve vku od 6ti do 15ti let. Klub je uren pedevším dtem, které zažívají nepíznivé sociální situace (konfliktní spoleenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy. Služby jsou zamené na dti ohrožené spoleensky nežádoucími jevy, které nenavštvují zájmové kroužky ani jiné organizované akce a svj volný as nejastji tráví na ulici. Jedná se o dti a mládež se zvýšeným rizikem poruch chování, delikventního chování, nefunkností rodiny, závadové party nebo nap. experimentování s drogami. Cílem klubu je dtem nabídnout pomoc a podporu pi zvládání obtížných životních situací - vytváet podmínky k ešení jejich nepíznivé situace nabídnout bezpený prostor pro trávení volného asu - zabezpeit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu bhem pobytu v zaízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko trestné innosti umožnit integraci dtí z rzných skupin podporovat sociální zalenní do skupiny vrstevník i do spolenosti, vetn zapojení do dní místní komunity zabezpeit zvýšení sociálních schopností a dovedností Klub se snaží minimalizovat možná rizika související se zpsobem života dtí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostedí a vytváet podmínky, aby v pípad zájmu mohly ešit svoji nepíznivou sociální situaci. Posláním klubu je usilovat o sociální zalenní a pozitivní zmnu v životním zpsobu dtí a pedcházet tak jejich sociálnímu vylouení. Jednodušeji eeno je Modrá koka nízkoprahové zaízení pro dti do 15ti let, které jim nabízí pomoc a podporu pi ešení obtížných životních situací a prostor pro smysluplné trávení volného asu. Klub je nyní oteven v nových prostorách na Hradecké ulici 16 v 1. pate. Nachází se v budov, kde sídlí více organizací zamených na prevenci sociáln patologických jev. Krom klubovny ke klubu patí kancelá spojená s terapeutickým koutkem a sociální zaízení. V klubu v souasné dob pracují ti pracovníci. Na innosti se podílejí také dobrovolníci. Klubovna je otevena v pondlí, úterý a ve tvrtek od 14:00 do 18:

4 Základem nízkoprahových služeb je vytvoení vztahu mezi dtmi a pracovníky prostednictvím volnoasových aktivit, což pozitivn pispívá k ešení obtížných životních situací, do kterých se dti dostávají. Dležitou roli hraje kontaktní práce, jejímž cílem je vytvoit dostatenou vzájemnou dvru a podmínky pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Její souástí je hledání a upevování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádit své poteby a nauit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejastji podobu rozhovoru. Pracovníci klubu nabízejí sociální služby jako základní sociální poradenství, výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím nebo pomoc pi uplatnní práv a oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci tedy pipravují programy (viz. volnoasové aktivity) zamené na výchovné a vzdlávací innosti, povídají si s dtmi o jejich problémech, poskytnou radu, nabídnou dítti možné zpsoby ešení daného problému a seznámí ho s pípadnými dsledky jeho rozhodnutí, vyhledají pro n potebné informace nebo zprostedkují následnou péi. Pro dvrné rozhovory bude k dispozici "terapeutický koutek" - prostor, kde si mohou dti s pracovníkem nerušen popovídat. Centrem volnoasových aktivit je klubovna, kde dti mohou trávit svj volný as bez rozdílu vku, zájm, barvy pleti a schopností. Klub jim nabízí volnoasové aktivity - nap. stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal a jiné spoleenské a stolní hry, knížky, poslech hudby, tanení prostor, výtvarné ateliéry, prostor a pomoc pro školní pípravu (douování), zábavné (Kokodance, Maškarní veselení), vzdlávací (Výpravy za poznáním) a tvrí programy, sportovní klání (turnaj ve stolním tenisu) a soutže (o pexesového krále). Dti mají možnost za pomoci pracovník realizovat své nápady a rozvíjet své dovednosti. Programy pipravované pracovníky nabízejí píležitost k sebepoznání a podporují aktivní pístup k vlastnímu životu. Hry a techniky jsou voleny se zamením na rozvoj pohybových schopností a zlepšení komunikaních dovedností. 6 Dti se zárove uí spolupráci ve skupin vrstevník a vzájemné toleranci. innost klubu se vzájemn dopluje spolu s volnoasovými a preventivními programy. V loském roce jsme rozšíili spolupráci s ostatními nízkoprahovými kluby v kraji. Stali jsme se leny pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje. Skupina se schází pravideln jednou msín v nkterém z klub a pracuje na aktuálních problémech. V loském roce byla nejaktuálnjší problematika zavádní standard kvality sociálních služeb. Organizace se pipravovala na povinnou registraci klubu jako sociální služby a zavádní standard je jednou z jejích podmínek. Krom toho mají pracovníci ve skupin možnost poznat zpsob práce v ostatních zaízeních a erpat ze zkušeností jiných. Díky úasti v pracovní skupin jsme se podíleli na píprav koncertu v rámci Turné pro nízkoprahy. Konal se v listopadu ve sportovní arén a vystupovaly na nm skupiny Autopilot, Wohnout a Ti sestry. Všichni si nadšen zazpívali pi vystoupení Jaroslava Uhlíe. Koncert se vydail, na parketu se bavilo pes 2000 návštvník. ást výtžku z koncertu byla rozdlena mezi zúastnné kluby nakoupili jsme za n nové vybavení do Modré Koky. Loský rok byl pro Modrou Koku zlomovým mezníkem. Všechny zmny však zdárn zvládla a už te má v hlav spoustu dalších nápad 7

5 VOLNO ASOVÉ AKTIVITY PRO D TI A MLÁDEŽ POBYTY Eurotopia Opava o.p.s. nabízí rozmanité programy a innosti v rámci volno asových aktivit pro d ti a mládež. Jsou ur eny hlavn d tem ohroženým sociáln patologickými jevy a d tem ze sociáln vylou eného prost edí. Po ádáme je ve spolupráci s r znými organizacemi, sociálními kurátory, pedagogy a dalšími odborníky. Obvykle navazujeme na výstupy z terénní práce, z innosti v klubu a poznatky z preventivních program. Navzájem je dopl ujeme s ostatními projekty realizovanými organizací. Základní nabídka aktivit: Výtvarné ateliéry: pod vedením zkušené a šikovné lektorky vyrábíme drobné dárky a zkoušíme r zné výtvarné techniky Sportovní aktivity: hrajeme nejr zn jší turnaje, lezeme po skalách, jezdíme na koních, p edevším v letním období Zábavné a tv r í programy: po ádáme Mikulášskou nadílku ve spolupráci s FOD a MMO Opava, karnevalové veselení, diskotéky apod. V lo ském roce jsme realizovali krátkodobé zážitkové pobyty i delší letní a zimní tábory. Snažili jsme se d tem nabídnout alternativu trávení volného asu v dob prázdnin, vytrhnout je ze závadového prost edí v part apod. Naše pobyty jsou zam ené na procvi ování n kterých sociálních dovedností, práci v kolektivu i rozvoj samostatnosti a zodpov dnosti. D ti se u í sebepoznání, zvyšování tolerance k ostatním apod. Programy na pobytech jsou strukturované, p inášejí možnost nacvi it reakce jednotlivc p i zát žových situacích. m ené na rozvíjení komunika ních dovedností, kreativity, (teplom r, ajovna) Zážitkové pobyty pro d ti a mládež z rizikových skupin jsme realizovali ve spolupráci se sociálními kurátory. Pobyt se zú astnily d ti navšt vující klub, d ti z d tských domov Opava, Mel, Lichnov, d ti z Klokánku Dolní Benešov, klienti opavských pobo ek SVP a FOD. V roce 2006 prob hlo 6 víkendových akcí, kterých se zú astnilo 93 d tí a mladých lidí. V roce 2006 jsme realizovali tyto pobytové akce: Expedice YETTI Záhadné zmizení rytí e Filipína Ze sedel na skály Na jantarové stezce O poklad krále sk ítk Tajemství ducha And lské Hory d tí Navštívili jsme Travnou u Javorníka, Kružberk, Filipovice a And lskou Horu. 8 9

6 REGIONÁLNÍ MUZEUM JOY ADAMSONOVÉ S NÁVAZNÝMI AKTIVITAMI V roce 2006 pokraovaly pípravné práce spojené se zízením muzea Joy Adamsonové v Opav. Cílem pracovník organizace bylo nalézt další kopie dokument a historických fotografií rodiny Joy Adamsonové, které se kdysi nacházely v malém rodinném muzeu na behu Kružberské pehrady na Opavsku, ale které byly po požáru poátkem devadesátých let nenávratn znieny. Tento cíl se podailo splnit. Navštívili jsme píbuzné Joy Adamsonové, kteí žijí ve Velké Británii, Rakousku i Nmecku a podailo se nám získat jak dokumenty, tak fotografie. Navíc pedstavitelé londýnské nadace spravující ddictví Joy Adamsonové se rozhodli ocenit naše úsilí smující k vytvoení muzea a vnovali nám tyi rodinná alba plná fotografií Joy Adamsonové z doby jejího dtství i mládí, které strávila na Opavsku. Souasn nám vnovali originály zdailých kreseb vytvoených matkou slavné rodaky, z nichž je patrné, že Joy Adamsonová, která se jako spisovatelka proslavila i jako malíka, zddila svj výtvarný talent po své matce. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE Areka ZO SOP Dtský domov Mel Dtský domov Opava Dtský domov Lichnov Econnect Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoí) Fond ohrožených dtí Opava Klokánek Dolní Benešov Nízkoprahový Club Legal Magistrát msta Opavy Mendelovo gymnázium Moravskoslezský kraj PPP Opava Mgr. Lubomír Smékal Obanské sdružení Setkávání Speciální školy a školská zaízení pi zdravotnických zaízeních v Opav Stedisko výchovné pée v Opav Základní škola Dvoákovy sady Opava Paraleln probíhal sbr materiál v Keni a to ve spolupráci s Keskou správou národních park. Pro úely muzea jsme zajistili dokumenty vztahující se k národním parkm, které Joy Adamsonová pomáhala založit a kde navracela do divoké pírody lvici Elsu, gepardici Pippu nebo levhartici Penny. Jedná se o národní parky Meru, Samburu, Shaba, Hell s Gate a Kora. Pracovníci organizace se rovnž po celý rok neúnavn vnovali propagaci slavné opavské rodaky i jejích úspch a to prostednictvím pednášek nebo lánk v tisku. 10 SPONZO I IVAX Hewlett Packard 11

7 FINANNÍ ZPRÁVA Rozvaha Aktiva 219 tis. Pasiva 219 tis. Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 Vlastní kapitál -102 tis. Dlouhodobý majetek 0 Základní kapitál 0 Dlouhodobý nehmotný maj. 0 Kapitálové fondy 0 Dlouhodobý hmotný maj. 0 Rezervní fond, fondy ze zisku 0 Dlouhodobý finanní maj. 0 Výsl. hospodaení min.let -112 tis. Obžná aktiva 219 tis. Výsl.hospodaení bžného ú. 10 Zásoby 0 Cizí zdroje 321 tis. Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 0 Krátkodobé pohledávky 9 tis. Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobý finanní maj. 200 tis. Krátkodobé závazky 321 tis. asové rozlišení 0 Bankovní úvry a výpomoci 0 asové rozlišení 0 Výsledovka Náklady tis. Spoteba materiálu 110 tis. - evidovaný materiál 26 tis. - kanceláské poteby 8 tis. - údržba 3 tis. - ostatní (potraviny, odmny, ist. prost. ) 73 tis. Spoteba energií 36 tis. - elektina 31 tis. - vodné, stoné, plyn 5 tis. Opravy a udržování 4 tis. - opravy 4 tis. Služby 257 tis. - cestovné 81 tis. - kopírování 9 tis. - poštovné 4 tis. - telefonní poplatky 59 tis. - fotopráce 4 tis. - úetnictví a administrace, fundreising 20 tis. - nájemné 54 tis. - ostatní služby ( supervize, školení, internet..) 26 tis. Mzdové náklady 706 tis. - mzdy 332 tis. - ostatní osobní náklady 197 tis. - odvody soc. a zdrav. pojištní 165 tis. - zákonné soc. náklady 12 tis. Dan a poplatky 6 tis. - správní poplatky 3 tis. - bankovní poplatky 3 tis. Ostatní náklady 0 tis. Výnosy tis. Píjmy za innost tis. - úastnické poplatky 48 tis. - od organizací tis. Pijaté úroky 0 Sponzorské dary 43 tis. HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK - ZISK 10 tis

8 Zdroje MPSV ,- MSK ,- SMO ,- Úroky 400,90 Sponzorské dary ,- SMO - prevence ,- Nadace a fondy ,- Úastnické poplatky , ,- 4% 0% 34% 4% Zdroje financování % 4% MPSV 8% 42% MSK SMO Úroky Sponzorské dary SMO-prevence Nadace a fondy Úastnické poplatky V období let jsme pipravili a realizovali: 22 víkendových a prázdninových zážitkových pobyt 17 letních a pímstských tábor 37 jednodenních poznávacích výlet a akcí 99 ostatních volnoasových aktivit výtvarných ateliér, sportovních program, zábavných program, videoprojekcí atd. 14 Rozpoet spolenosti EUROTOPIA Opava pro rok 2007 Položka Rozpoet 2006 Skutenost 2006 Rozpoet 2007 Náklady ,00 K ,00 K ,00 K Materiál ,00 K ,00 K ,00 K - evidovaný materiál 8 000,00 K ,00 K ,00 K - kancel. poteby ,00 K 8 400,00 K 7 000,00 K - výtvarný, sportovní mat ,00 K ,00 K 8 000,00 K - potraviny ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní ,00 K ,00 K ,00 K Spoteba energií ,00 K ,00 K ,00 K - elektina ,00 K ,00 K 6 000,00 K - vodné, stoné, plyn 5 400,00 K 4 500,00 K 6 000,00 K Služby ,00 K ,00 K ,00 K - opravy a údržba ,00 K 4 200,00 K 4 000,00 K - kopírování 4 200,00 K 8 600,00 K 7 000,00 K - poštovné 6 800,00 K 4 200,00 K 5 000,00 K - telefonní poplatky ,00 K ,00 K ,00 K - cestovné, dopravné ,00 K ,00 K ,00 K - nájemné ,00 K ,00 K ,00 K - fotopráce, propagace 6 500,00 K 4 400,00 K 5 000,00 K - administrace, fundrising ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní služby (školení ) ,00 K ,00 K ,00 K Osobní náklady ,00 K ,00 K ,00 K - mzdy ,00 K ,00 K ,00 K - ostatní osobní náklady ,00 K ,00 K ,00 K - odvody ,00 K ,00 K ,00 K - zákonné soc. náklady ,00 K ,00 K ,00 K Dan a poplatky 5 000,00 K 5 600,00 K 5 000,00 K - dan 0,00 K 0,00 K 0,00 K - správní poplatky 1 000,00 K 2 600,00 K 2 000,00 K - bankovní poplatky 4 000,00 K 3 000,00 K 3 000,00 K - penále a pokuty 0,00 K 100,00 K 1 000,00 K Ostatní 4 000,00 K 0,00 K 0,00 K Výnosy ,00 K ,00 K ,00 K Píjmy za innost ,00 K ,00 K ,00 K - MPSV ,00 K ,00 K ,00 K - SMO ,00 K ,00 K ,00 K - SMO - Prevence 0,00 K ,00 K ,00 K - MSK ,00 K ,00 K ,00 K - nadace a granty ,00 K ,00 K ,00 K - Úastnické poplatky ,00 K ,00 K ,00 K Sponzorské dary ,00 K ,00 K ,00 K Úroky 1 000,00 K 400,00 K 400,00 K Ostatní zdroje 5 000,00 K 0,00 K 0,00 K

9 CÍLE NA ROK 2007 V roce 2007 chceme nadále pokraovat v nabídce poskytovaných služeb a soustavn pracovat na zvyšování jejich kvality. Klub Modrá koka sídlí v nových prostorách. Budeme se snažit navázat na dobrou praxi z minulých let a vytvoit pro dti zajímavé a bezpené místo pro setkávání, jehož souástí budou také volnoasové aktivity a sociální služby. Dalším z cíl je pokraování v realizaci projektu interaktivního Muzea Joy Adamsonové za podpory spolupracujících organizací. Mimo to plánujeme nkolik výstav v Moravskoslezském kraji doprovázených besedami a doprovodnými akcemi. Prbžným cílem jsou innosti spojené se zavádním nového Zákona o sociálních službách chceme si podat žádost o registraci sociálních služeb, které realizujeme. V roce 2007 budeme i nadále spolupracovat s našimi partnerskými organizacemi a tuto spolupráci rozvíjet. V neposlední ad budeme dále vyvíjet strategie hledání a získávání finanních zdroj pro podporu innosti organizace. A to nejen z veejných zdroj a ze zdroj EU, ale budeme hledat zpsoby a cesty spolupráce také s ostatními donory. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI EDITEL SPOLENOSTI Mgr. Petra Smékalová SPRÁVNÍ RADA Mgr. Zuzana Beranová (pedsedkyn správní rady) MUDr. Jitka Bolková Mgr. Pavlína Smékalová DOZORÍ RADA Ingr. Martin Beran Ing. David Hloušek Ing. Pavel Chrzibek Odborná garance a supervize: Mgr. Lubomír Smékal Dkujeme všem institucím a nadacím za poskytnuté dotace, podporu naší innosti a projevenou dvru. Zvlášt dkujeme pracovníkm organizace, externím spolupracovníkm, dobrovolníkm a spolupracujícím institucím. Bez jejich podpory, pomoci a porozumní by nebylo možné nkteré innosti realizovat

10 DLEŽITÉ INFORMACE Název organizace: EUROTOPIA Opava o.p.s. Právní forma: Obecn prospšná spolenost IO, registrace: , KOS v Ostrav , oddíl O, vložka 112 Bankovní spojení: SOB, poboka Opava,. ú.: / 0300 Statutární zástupci: Mgr. Petra Smékalová, Mgr. Zuzana Beranová Adresa organizace: 17. listopadu 6, Opava Telefon, fax: , , Vydala EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2007

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SKP PLZEN VÝROCNÍ ZPRÁVY 2005 Středisko pro konzultaci a prevenci Terapeutická komunita Vršíček Středisko následné péče - Chráněné bydlení

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více