ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ"

Transkript

1 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1

2 2 Komunitní stedisko KONTAKT

3 Obsah 1. Základní údaje organizaci Vymezení hlavní innosti Prostory využívané a svené do pée organizace lenní organizace a okruhy inností 8 2. Zhodnocení hlavní innosti Vytváení podmínek obanských iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti Provozování klub senior Provozování sociálního informaního centra a klubu pro zdravotn znevýhodnné obany Národnostních menšin a cizinc Pedcházení sociálnímu vylouení u píslušník etnik Vyhodnocení erpání pijatých úelových finanních prostedk Rozdlení nákladových a výnosových út na hlavní a dlkovou INNOST a doplkovou innost Porovnání výnos a náklad za roky 2008 a Zamstnanci, mzdové a osobní náklady Mimorozpotové zdroje finanní fondy Tvorba a erpání investiního fondu Hospodáský výsledek Komentáe k daovým povinnostem organizace Závrená vyhodnocení innosti Komunitní stedisko KONTAKT

4 4 Komunitní stedisko KONTAKT

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Komunitní stedisko KONTAKT Liberec, píspvková organizace (dále jen Kontakt) byla zízena Statutárním mstem Liberec ke dni ; psobí na území msta Liberce, poskytuje adu služeb pro rzné skupiny obyvatel a neziskové organizace tohoto msta VYMEZENÍ HLAVNÍ INNOSTI innost je zamena na poskytování veejn prospšných služeb v oblasti: 1) vytváení podmínek obanským iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti a) poskytování prostor obanským iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti, vetn použití vybavení b) kopírování 2) provozování klubu senior a) koordinaní innost zamená na podporu senior, zejména jejich volnoasových a zájmových aktivit b) klubová a setkávací innost senior c) organizování pednášek odborník za úelem osvty a celoživotního vzdlávání 3) provozování sociálního informaního centra a klubu pro zdravotn znevýhodnné obany a) individuální podpora cizinc, píslušník národnostních menšin, senior, zdravotn a sociáln znevýhodnných oban, kteí se ocitli v znevýhodnné životní situaci a potebují informace a kontakty na organizace, které poskytují sociální služby vetn služeb odborného poradenství b) koordinování sociálních služeb od poskytovatele k uživateli a naopak (nap. informace o volných kapacitách poskytovatel, potebách uživatel apod.) 5 Komunitní stedisko KONTAKT

6 c) osobní integraní trajekty pro potebné obany po dobu jejich zaleování do spolenosti s drazem na podporu vlastní odpovdnosti pi ešení nepíznivé životní situace s cílem dosáhnout co nejvtší samostatnosti a zalenní se do obanské spolenosti, d) speciální zaleovací programy pro azylanty a uprchlíky e) poskytování konzultací a pomoci pi ešení bžných obanských záležitostí (pomoc pi vyplnní formuláe, informace o úadech zdravotnických zaízení apod.) f) klubová a setkávací innost pro zdravotn znevýhodnné obany g) koordinaní, informaní a vzdlávací innost pro neziskové organizace a obanské iniciativy a veejnost h) dobrovolnictví a komunitní aktivity o zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, o komunitní vzdlávání o dobrovolnické programy v rámci místní komunity 4) pedcházení sociálnímu vylouení u píslušník etnik, národnostních menšin a cizinc a) koordinaní, informaní a vzdlávací innost b) volnoasové aktivity 6 Komunitní stedisko KONTAKT

7 1.2. PROSTORY VYUŽÍVANÉ A SVENÉ DO PÉE ORGANIZACE K zajištní provozování hlavní innosti stanovené zizovací listinou, Kontakt využívá na území Liberce na základ ádných smluvních vztah: nájemní prostory v Palachov ulici 504/7, objekt v Josefinin údolí 9, nebytové prostory v objektu eská 617, klubové prostory v domech s peovatelskou službou. 7 Komunitní stedisko KONTAKT

8 1.3. LENNÍ ORGANIZACE A OKRUHY INNOSTÍ Kontakt je v rámci svojí psobnosti lenn podle okruh inností, které si vyžadují specifické postupy a aktivity. V oblasti poskytování sociální služby je zásadn postupováno v souladu s platnou legislativou a standardy kvality sociálních služeb. Ostatní innosti reagují na poteby uživatel na základ respektování jejich názor, individuálního pístupu a zachování dstojnosti osobnosti. POET ZAMSTNANC KONTAKTU V ROCE Komunitní stedisko KONTAKT

9 ORGANIZANÍ STRUKTURA 9 Komunitní stedisko KONTAKT

10 2. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI 2.1. VYTVÁENÍ PODMÍNEK OBANSKÝM INICIATIVÁM, NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A VEEJNOSTI CÍLOVÁ SKUPINA: nestání neziskové organizace a fyzické osoby POPIS INNOSTI: Kontakt velmi úzce spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a obany (Obr. 4., 5.). Pro jejich innost, i setkávací aktivity jim jsou poskytovány prostory v Palachov ulici, jedná se o zaízené klubovny, z nichž ást je vybavená audiovizuální technikou, pípadn PC (Obr. 1). Ke klubovnám lze využít Obr. 1 Klubovna KSK vybavenou kuchyku s elektrospotebii. Podmínkou uzavených dohod je vzájemná spolupráce a podpora pi poádání akcí zamených na libereckou veejnost. Prostory v Josefinin údolí jsou v majetku Statutárního msta Liberec a dle platné smlouvy z roku 2008 zapjeny Kontaktu, který zde provozuje Sociální informaní centrum. Další volné prostory, které jsou zde k dispozici po celý rok od pondlí do nedle od 8.00 do hodin, jsou bezplatn využívány dalšími nkterými neziskovými organizacemi, jako: lovk v tísni, Liberecké romské sdružení, HoSt-Home-Start eská republika, Scholaris a obanské sdružení Forigners, které si hradí pouze náklady spojené s provozem. ZHODNOCENÍ INNOSTI: V roce 2009 v prostorách Kontaktu psobilo celkem 31 nestátních neziskových organizací (Obr. 4., 5.) a 9 fyzických osob. Prostory Kontaktu nov využilo k provozování své innosti 7 organizací. Nový zájem o prostory projevili i senioi (Obr. 2., 3.) za úelem sportovních aktivit (stolní 10

11 tenis, šipky, cviení). Poplatky za provoz byly schváleny Radou msta Liberec, usnesením. 2/37/08 ze dne s úinností od Na konci roku 2009 byl pipraven nový Pehled poplatk zpracovány na základ podnt organizací. Ceny poplatk se nezmnily, rozšíila se stávající nabídka. Výnosy za poskytování nebytových prostor a kopírovací práce ,21 K Obr. 2 Hraní šipek (senioi) Obr. 3 Stolní tenis (senioi) Obr. 4 TJ Slávia (šachy) Obr. 5 Dtský soubor 11 Komunitní stedisko KONTAKT

12 2.2. PROVOZOVÁNÍ KLUB SENIOR CÍLOVÁ SKUPINA: senioi v dchodovém vku POPIS INNOSTI: Kontakt pomáhá seniorm najít nápl pro volnoasové aktivity, a to jak v Centrálním klubu senior, tak v klubech v domech s peovatelskou službou. Pitom není zapomínáno ani na spoleenské a sportovní vyžití mimo prostory Kontaktu. Seniorm nabízíme Centrální klub senior na adrese Palachova 504/7, Liberec. Klub se nachází v polyfunkním dom Liduška, kde je i sídlo Kontaktu. Prostory klubu (Obr. 6) i pístup k nmu jsou bezbariérové a tomu odpovídá i vnitní vybavení, nap. toaleta pro vozíkáe. Kontakt od svého poátku zajišuje kulturní vyžití pro seniory, jsou zde poádána spoleenská setkání a návštvníci získají i další užitené informace. Klub je vybaven audiovizuální technikou (televize, DVD pehráva, videopehráva), pro poslech je pipravena hi-fi souprava (rádio, CD, audio-kazety). V klubu je možnost využít bezplatný internet na zdejším poítai. K dispozici jsou asopisy, knížky, spoleenské hry a další píjemné drobnosti, aby se zde návštvníci cítili spokojen, uvolnn a bezpen. Klub je urený všem libereckým seniorm, nebo jeho dostupnost prostednictvím autobus MHD je píznivá. Provozní doba klubu je od pondlí do tvrtka od 10 do 17 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. Obr. 6 Centrální klub senior Kluby senior v domech s peovatelskou službou v Liberci (dále DPS) jsou ureny pro obyvatele tchto dom a i pro klienty odlehovací služby. Kontakt zprostedkovává v tchto klubech kulturní vyžití, pipravuje spoleenské a setkávací akce. Klubová innost probíhá za úasti pracovnice Kontaktu, která má vzdlání a odbornou zpsobilost pracovat s touto cílovou 12 Komunitní stedisko KONTAKT

13 skupinou. Kluby (Obr. 7) jsou mimo jiné vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, apod.), poítai s možností pístupu na internet a masážními kesly, která senioi využívají k rehabilitaci a jsou snadno ovladatelná. innost probíhá pravideln alespo jednou týdn v každé DPS a to následovn: v DPS Krejího každé úterý od 7 do 17 hodin, v DPS Burianova každou stedu od hodin a v DPS Borový vrch každý tvrtek od hodin. Senioi žijící v DPS jsou pravideln informováni o akcích pro seniory, které se konají v DSP nebo i na území msta Liberce. Informace o akcích sdluje seniorm osobn pracovnice Kontaktu. Veškeré informace jsou umístny i na nástnkách v DPS nebo pímo distribuovány do poštovních schránek jejich obyvatel. Obr. 7 Klub v DPS Krejího Kontakt má v budov Palachova k dispozici prostory pro další Kluby senior (Obr. 8). Jedná se o uzavenou spolenost senior, která si vytváí vlastní klubový program. Jednou z podmínek je spolupráce tchto klub s Kontaktem pi píprav menších akcí i velkých projekt. Prostory Kontaktu jsou tmto skupinám k dispozici jednou týdn v dob od pondlí do nedle Obr. 8 Klub senior Tolerance od 8.00 do hodin. 13 Komunitní stedisko KONTAKT

14 Kontakt pipravuje bhem roku adu akcí pro seniory. Akce probíhají v Centrálním klubu senior, v klubovnách v podkroví, v DPS, ale i na ostatních místech msta Liberce a jeho okolí. Každý msíc pipravuje Kontakt nový program pro seniory, ve kterém je ada spoleenských, kulturních, sportovních i rukodlných aktivit. Msíní programy jsou pravideln distribuovány vedoucím klub senior, jsou k dispozici v Centrálním Klubu senior, na webových stránkách Kontaktu, ve Zpravodaji liberecké radnice a prostednictvím SIC. Mimo jiné Kontakt poádá i vzdlávací programy pro seniory. Jedná se o poítaové kurzy, kurzy trénování pamti a vzdlávací projekt Senior akademie. Rada starších vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán editele Kontaktu pro otázky týkající se života senior v Liberci. Jednou msín ptilenná rada starších (Obr. 9) projednává editelem pedložené materiály obsahující pipomínky a námty z ad libereckých senior. Rada hodnotí uplynulé akce a podílí se na plánování nejbližších konaných akcí, které poádá Kontakt nebo Kluby senior. Obr. 9 Jednání Rady starších 14 Komunitní stedisko KONTAKT

15 ZHODNOCENÍ INNOSTI PRO SENIORSKOU VEEJNOST: V roce 2009 zavítalo do Centrálního klubu senior celkem návštvník, což je o návštvník více než v roce Prmrný poet návštvník za den v jednotlivých msících je znázornn na grafu (Obr. 10.) z nhož vyplývá, že nejvtší zájem o setkávací innost ze strany senior pipadá na zimní msíce. Obr. 10 Prmrný poet návštvník za den Obr. 11 Prmrný poet návštvník za den na pravidelných akcí 15 Komunitní stedisko KONTAKT

16 V roce 2009 se konalo pro seniory nkolik akcí, jež se pravideln opakují. Jednotlivé akce jsou znázornny na grafu (Obr. 11). Nejvtší zájem ze strany senior byl o Hudební odpoledne s harmonikou a o Povídání o opee v divadelní kavárn. V prbhu roku 2009 Kontakt pipravil nkolik akcí pro seniorskou veejnost. Vytíženost nejúspšnjších akcí je znázornna na grafu (Obr. 12). Návštvnost jednotlivých akcí byla závislá na kapacit zvoleného prostedí. Všechny poádané akce byly tém maximáln vytížené. 96 % 99 % 100 % 100 % 97 % 100 % 98 % 86 % 93 % Obr. 12 Vytíženost nejúspšnjších akcí V roce 2009 v oblasti vzdlávání senior Kontakt zorganizoval za podpory Statutárního msta Liberec II. roník Senior akademie, který byl uren pro ticet absolvent z prvního roníku. Bhem studia se úastníci prostednictvím odborných lektor dozvdli adu užitených informací: napíklad o veejné správ, informaním servisu Mstské policie Liberec o životospráv, poznali metodiku trénování pamti a diskutovali na téma mezilidských vztah v seniorském vku. 16 Komunitní stedisko KONTAKT

17 V neposlední ad bylo v tomto roce oteveno celkem 10 poítaových kurz pro seniory. Z toho 3 kurzy poítaových dovedností byly finann podpoeny z Nadaního fondu manžel Livie a Václava Klausových. Nov od listopadu 2009 probíhají v Kontaktu kurzy trénování pamti pro seniory. Vzdlávací programy absolvovalo celkem 149 senior, což je znázornno na grafu (Obr. 13). Z dvodu nemoci nedokonili nkterý vzdlávací program pouze 3 senioi. Obr. 13 Vzdlávací programy ZHODNOCENÍ INNOSTI PRO SENIORY ŽIJÍCÍ V DPS: Klubová innost v DPS Burianova a Borový vrch probíhá již druhým rokem. Nov byla zavedena klubová innost v DPS Krejího a kluby byly slavnostn oteveny dne 9. ervna Pravidelnou klubovou innost navštívilo celkem návštvník. Prmrný poet návštvník za den v jednotlivých DPS je znázornny na grafu (Obr. 14.). Obr. 14 Prmrný poet návštvník v DPS 17 Komunitní stedisko KONTAKT

18 Pro seniory žijící v DSP bylo krom pravidelné klubové innosti uspoádáno nkolik velkých projekt. Jednalo se napíklad o kurzy trénování pamti za finanní podpory Libereckého kraje, nebo tematické akce, napíklad velikononí veselice, kvtinový den, letní grilování, vinobraní, vánoní posezení, povídání s významnou osobností apod. (Obr. 15). Náklady na innost a provozování klub senior ,91 Obr. 15 Fotogalerie z akcí Kontaktu Jarní turnaj v Kuželkách Kvtinový den Seniorská míle Setkání s Josefem Fouskem 18 Komunitní stedisko KONTAKT

19 2.3. PROVOZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO INFORMANÍHO CENTRA A KLUBU PRO ZDRAVOTN ZNEVÝHODNNÉ OBANY SOCIÁLNÍ INFORMANÍ CENTRUM CÍLOVÁ SKUPINA: obané v nepíznivé životní situaci, cizinci, národnostní menšiny POPIS INNOSTI: Sociální informaní centrum (SIC), které je souástí Kontaktu, zahájilo zkušební provoz v listopadu 2008 a do plného provozu bylo uvedeno v lednu Tento rok byl prvním uceleným rokem innosti informaního centra, které je zamené na poskytování informací o sociálních službách, na pomoc potebným obanm msta Liberce, kteí ji potebují a kteí se ocitli v nepíznivých životních situacích. SIC nabízí individuální podporu potebným obanm, koordinování sociálních služeb, osobní integraní trajekty, speciální zaleovací programy pro azylanty a cizince trvale žijící na území msta a dále konzultaní hodiny pro obecné dotazy, doprovody na úady apod. Principem pomoci je, aby klient ke svému problému pistupoval zodpovdn a snažil se jej aktivn ešit. Veškerá podpora a pomoc je poskytována bezplatn, nestrann, diskrétn a je založená na vzájemné dve. V prbhu roku 2009 SIC obsloužilo 186 klient, z toho bylo 63% žen. Bylo uzaveno 294 tzv. zakázek, z toho 84 zakázek je otevených a 210 vyešených. Celkem bylo provedeno 1175 jednání s klientelou a 836 jednání s organizacemi i institucemi. Práce s cílovými skupinami A) Senioi V prbhu roku 2009 SIC obsloužilo 41 klient senior, kteí aktivn vyhledali naše služby, nebo jim byly služby doporueny. Dalších 60 klient byli 19 Komunitní stedisko KONTAKT

20 obyvatelé DPS v Šimákov ulici a v ulici eská v Liberci, kteí se v beznu sthovali do nových byt v DPS Krejího. U klient obyvatel DPS, byla poskytnuta ze strany pracovník SIC souinnost pi vystavení nových osobních doklad, pi pevodech starobních i invalidních dchod a peložek bytových telefonních stanic z dvodu zmny trvalého bydlišt. Pomoc byla poskytnuta i pi sthování do nových byt. U ostatní klientely byla nejvtší poptávka po nalezení, i doporuení odpovídající sociální služby, pedevším peovatelské, odlehovací a odborného sociálního poradenství. Dále byly využívány speciální služby nap. pro zrakov postižené (pomcky, doprovody, aktivizace). Co se týe služeb doplkových, jednalo se o požadavky na organizace zamené na pomoc lidem postiženým chronickou chorobou (diabetes, onkologití pacienti, neurologické onemocnní apod.). Byly ešeny problémy s bydlením a poptávka byla po mstských bytech pedevším po bytech v DPS. Nkteí klienti však nesplovali požadavek na pidlení bytu v DPS, tj. být poživatelem píspvku na péi. Tm, kdo požadavky splovali, byty v DPS ve vtšin pípad pidleny byly. V ostatních odvodnných pípadech byla bytová situace ešena pidlením mstského bytu pro sociáln vymezené obany. Co se týe bydlení, v nkolika pípadech bylo zjištno, že se senioi ocitají v situaci, kdy je jim majiteli nemovitostí neúmrn zvyšováno nájemné, jsou s nimi uzavírány nevýhodné nájemní smlouvy, pípadn je jim poskytována neadekvátní bytová náhrada apod. Starší obané se nedovedou úinn bránit a situaci eší nárokováním pidlení mstských byt. Nkteí starší lidé eší nepíznivé rodinné vztahy, cítí se osamlí a jsou ohroženi sociálním vylouením. Zde byly doporuovány návštvy seniorských klub, pípadn vzniká prostor pro dobrovolnickou innost. 20 Komunitní stedisko KONTAKT

21 I ve skupin senior se vyskytly problémy se zadlužeností, v nkolika pípadech se dviví senioi stali pedmtem zájmu nkterých obchodních firem, kdy zakoupili pedražené zboží na splátky, jež byly pro n likvidaní. Pípady byly ešeny prostednictvím obanské poradny, i pímo dotazem na eskou obchodní inspekci, kdy se podailo zboží vrátit v zákonem stanovené lht. V jednom pípad se stal senior obtí podvodu a eší jej Policie R. Klientm byla ze strany SIC poskytována pomoc pi jednáních na úadech i s poskytovateli sociálních služeb, pi vyplování formulá a žádostí, v mnoha pípadech bylo s klientem jednáno v terénu. Dále pak byly poskytovány bžné informace a konzultace. B) Zdravotn znevýhodnní SIC obsloužilo cca 35 zdravotn znevýhodnných klient. Nejastji bylo požadováno nalezení potebné sociální i doplkové služby. Jednalo se pedevším o služby asistenní, peovatelské, odlehovací, doprovody, chránné bydlení, chránné zamstnání, odborné sociální poradenství, pípadn terénní sociální služby. Co se týe služeb doplkových, byla požadována a zprostedkována individuální osobní doprava pro zdravotn postiženou osobu, byl vyhledán poskytovatel dobrovolnického programu pro mladý pár (oba ZTP) s novorozeným díttem, v pípadech, kdy hrozilo zdravotn znevýhodnným lidem sociální vylouení, byla doporuena klubová a zájmová innost a prostednictvím Kontaktu, tak jiných organizací, které sdružují zdravotn postižené osoby. Závažné problémy, které ešili rodiny i jednotlivci se zdravotním handicapem, se týkaly nevyhovujícího bydlení. V nkterých pípadech bylo možné situaci vyešit pidlením mstského bytu, ale nadále zstává problém tam, kde klient nespluje podmínky pidlení bytu, tj. má dluhy vi mstu, které není schopen splácet, pípadn jiné dvody, pro které nelze byt pidlit. Dalším nepíznivým jevem je zadluženost, pípadn hrozba exekucí u lidí zdravotn handicapovaných, kdy pomoc byla poskytována prostednictvím 21 Komunitní stedisko KONTAKT

22 odborného poradenství (obanská poradna, další neziskové organizace), nebo byly dohodnuty splátkové kalendáe, pokud se jednalo o dluhy vi mstu. Problémem byla také nezamstnanost, kdy se nedostávalo zakázek nap. chránným dílnám, které musely omezovat provoz a nenabíraly nové zamstnance. Co se týe podporovaného zamstnání, byly poskytnuty spíše služby poradenské. V nkterých pípadech si klienti ztžovali i na diskriminaci ze strany zamstnavatel. Pomoc ze strany SIC byla poskytována pi ešení sociálních dávek, píspvk na péi, pi jednáních na úadech, nebo pi vyplování žádostí a formulá, pípadn poskytnutí konzultací apod. Jednání se zdravotn handicapovanými lidmi byla vedena v terénu, nebo v bezbariérových prostorách Klubu eská. C) Cizinci SIC intenzivn pracovalo cca s 21 cizinci, kteí mli bu statut azylanta, nebo mli v R povolen trvalý pobyt (vtšina byla z Liberce). Co se týe cizinc - azylant, vyskytují se problémy s bydlením, kdy pvodn pidlený byt nestaí, nebo se rodina rozrstá, i dosplí lenové rodiny se chtjí osamostatnit a potebují k tomu individuální bydlení. V tchto pípadech musí klient ešit situaci ve spolupráci s píslušným ministerstvem a dále s mstem. Cizinci s trvalým pobytem mli problémy s bydlením, se zamstnáním, s nárokováním sociálních dávek, s osobními doklady, dále ešili dluhy i nepíznivé rodinné vztahy. Na SIC se také v nkolika pípadech obraceli obané Evropské unie, kteí do msta pišli za prací, kterou vlivem hospodáské krize ztratili. V nkterých pípadech byl pro n problém dostat se do vlasti z dvodu nedostatku penz (obané SR, Bulharska, Rumunska). V jednom pípad byla rodina azylant zaazena do tzv. trajektu, tj. dlouhodobá spolupráce napomáhající jejich integraci. Trajekt byl ukonen cca po 9 msících z dvodu nezájmu klient, kdy se rodina ásten rozpadla (rozvod) a další dosplí lenové rodiny si našli zamstnání, aby 22 Komunitní stedisko KONTAKT

23 zabezpeili matku a mladší sourozence. Podailo se splatit dluhy na nájemném v mstském byt. V mnoha pípadech se však integrace cizinc daí, kdy nap. mladé maminky zaaly navštvovat se svými dtmi mateské centrum, které je velmi vstícn pijalo. Ze strany SIC byly poskytovány pedevším doprovody na úady i instituce, pomoc pi vyplování formulá, i pi poskytování konzultací. Co se týe poskytovatel, jednalo se pedevším o poptávku odborného sociálního poradenství, které zajišuje registrovaný poskytovatel. D) Národnostní menšiny SIC intenzívn pracovalo cca s 15 klienty této cílové skupiny. Požadavky a poteby klient byly smovány pedevším na zajištní bydlení, i zmnu stávajícího bydlení, kdy pevážná vtšina klient žije v ubytovnách, mnohdy ve velmi špatných podmínkách. V nkterých pípadech se klientm podailo získat pronájem mstského bytu pro sociáln vymezené obany, ale ada klient pro pidlení bytu nesplovala kritéria (bezdlužnost vi mstu, bezúhonnost, mít zamstnání apod.). Krom bydlení mli klienti potíže s dluhy a neschopností je splácet, s velkou nezamstnaností, dále ešili sociální dávky, píspvky na péi apod. Služby SIC se zamily na zajištní poskytovatele sociálních služeb, pedevším sociálního poradenství, pracovního poradenství a terénních program. Pímo prostednictvím SIC pak byly poskytovány konzultace, pomoc pi vyplování formulá a žádosti, doprovod pi jednáních na úadech, pomoc pi hledání zamstnání apod. 23 Komunitní stedisko KONTAKT

24 E) Osamlé matky s dtmi Na SIC se obrátilo cca 14 osamlých matek s dtmi a to pedevším s problémem s bydlením. V nkterých pípadech jim bylo zajištno ubytování v azylových domech pro matky s dtmi v tísni, nebo ubytovny ve vtšin pípad odmítají ubytovávat menší dti. Dále byla poskytnuta souinnost pi získání pronájmu v mstských bytech pro píjmov vymezené obany. Maminky s dtmi jsou více ohrožené dlouhodobou nezamstnaností, což bylo v nkolika pípadech ešeno s mstkou organizací, kde dv ženy získaly zamstnání. Dalším problémem byly dluhy, nepíznivé rodinné vztahy, výchova i zdraví dtí apod. Tato cílová skupina vyžadovala poskytování sociálních služeb pedevším formou azylového bydlení a odborného sociálního poradenství, pípadn terénních program. Ze strany SIC byla poskytována podpora pi jednáních na úadech i institucích, pomoc pi vyplování formulá, podávání obecných informací a konzultací. F) Sociáln slabí SIC poskytovalo podporu a pomoc cca 40 sociáln slabým obanm, kteí mli problémy pedevším s dlouhodobou nezamstnaností, s nevyhovující bytovou situací, se zadlužeností a potebovali zajistit poskytovatele sociálních služeb. Tomu odpovídá i poptávka po konzultacích, podání základních informací, pomoc pi vyízení sociálních dávek, pi jednáních na úadech, pi vyplnní formulá a žádostí apod. Co se týe bydlení, pokud dvody žadatel byly opodstatnné a žadatelé splovali podmínky pro podání žádosti, byly jim pidleny mstské byty urené pro sociáln vymezené obany. V mnoha pípadech se klientm podailo ešit dluhy vi mstu na nájemném, nebo odpadech bu jejich splacením, i uzavením splátkových kalendá. 24 Komunitní stedisko KONTAKT

25 G) Ostatní V ostatních pípadech se na SIC obraceli obané vtšinou s jednorázovými dotazy, které jim byly ihned zodpovzeny, i následn zjištny, a se to týkalo sociálních vcí, i rzných životních situací, ve kterých se náhle ocitli jako nap. vyízení ddictví, nemoc v rodin, ztráta osobních doklad, studium, ohrožení trestným inem, exekuce majetku, nalezení lékae, kontakty na úady, poskytovatele a instituce, informace o nich apod. Pokud byl pípad složitjší, cca u 20 klient, byly doporuovány odborné poradny, i jiné sociální služby. Spolupráce s institucemi Co se týe spolupráce s institucemi, pracovnice SIC jednaly se sociálními odbory Magistrátu msta Liberec, s Úadem práce v Liberci, s OSSZ, SSZ, s Probaní a medianí službou v Liberci, s Okresním soudem v Liberci, s Krajskou nemocnicí v Liberci, s Policií R vetn cizinecké policie, se zdravotními pojišovnami, lékaskými ordinacemi a dalšími i mimolibereckými úady. Dále jsme spolupracovali s poskytovateli sociálních i doplkových služeb, kteí jsou uvedeni v Katalogu poskytovatel sociálních služeb regionu Liberec. Dobrovolnictví Z praktických zkušeností z jednání s klienty a to pedevším v cílové skupin senioi a zdravotn znevýhodnní, bylo zjištno, že je vhodné doplnit sociální služby o další nadstavbu, nap. prostednictvím dobrovolnických program. Poptávka po dobrovolnících také vznikla u další mstské píspvkové organizace Dtské centrum SLUNÍKO Liberec, které je zdravotnickým zaízením s ústavní péi pro dti od 0 do 5 let vku. Proto bylo zizovatelem, tj. Statutárním mstem Liberec do zizovací listiny organizace doplnno vymezení hlavního úelu a pedmtu innosti o dobrovolnictví. V srpnu 2009 byla pi SIC zízena funkce koordinátora dobrovolnictví. Ve II. pololetí 25 Komunitní stedisko KONTAKT

26 pak byly provádny pípravy, tj. zajištní proškolení koordinátora, nábor dobrovolník, píprava smluv, písemností apod. tak, aby samotná innost mohla být realizována od zaátku roku ZHODNOCENÍ INNOSTI Povdomí o existenci SIC klienti získávali bu z letáku, který byl distribuován nap. do lékaských ordinací, do krajské knihovny, na úady, k poskytovatelm sociálních i doplkových služeb, nebo z médií (Zpravodaj liberecké radnice, reportáž v denním tisku, v regionální televizi), z webových stránek píspvkové organizace, z pímých akcí, jako nap. úast pracovník SIC na Dnu sociálních služeb i pi Dnu otevených dveí a z referencí od dalších oban, kteí o SIC mli informace, i služby SIC již využili. Poptávka po službách SIC picházela i z jiných míst, nap. z oblasti Semilska, eskolipska, Jablonecka, z Frýdlantska, také z Ústí nad Labem, i Karlových Var. Z výše uvedené zprávy vyplývá, že informaní centrum je užitenou a potebnou institucí, která šetí as pracovník úad a pomáhá koordinovat poskytování sociálních služeb tak, aby poteby klienta byly optimáln uspokojeny, což se ve vtšin pípad podailo. 26 Komunitní stedisko KONTAKT

27 STATISTIKA SIC Cílová skupina ešená problematika Cizinci Národnostní menšiny Zdravotn postižení Senioi Osamlé matky s dtmi Rodiny s dtmi Sociáln slabí Ostatní Celkem Osobní doklady, povolení k pobytu Integrace cizince-trajekt, byty pro azylanty Sociální dávky Jednání na úadech, institucích, v terénu, vetn doprovodu Nepíznivé životní situace, nemoc, stáí, rodinné vztahy Pomoc ZTP Zajištní poskytovatele sociálních a dopl kových služeb ešení bytové situace, zprostedkování pronájmu v mstském byt Nalezení lékae, zdr.za, zdr. pojišovny, sociální zabezpeení Nezamstnanost Ohrožení soc vylouením Dluhy, exekuce Konzultace, vyplnní formulá, právní pomoc, jiné dotazy Celkem Komunitní stedisko KONTAKT

28 Jednání s klientelou je vyjádeno v následujících grafech (Obr.. 16, 17). Obr. 16 Zpsob jednání s klienty Obr. 17 Poet jednání s klienty v jednotlivých msících 28 Komunitní stedisko KONTAKT

29 Jednání s poskytovateli, institucemi a jinými organizacemi je vyjádeno v následujících grafech (Obr. 18. a 19.). Obr. 18 Zpsob jednání s poskytovateli Obr. 19 Poet jednání s klienty v jednotlivých msících 29 Komunitní stedisko KONTAKT

30 KLUB ESKÁ CÍLOVÁ SKUPINA: zdravotn znevýhodnní obané, senioi POPIS INNOSTI: Klub eská je dalším pracovištm Kontaktu, které je urené jako setkávací, vzdlávací a informaní centrum pro zdravotn znevýhodnné obany a seniory. Klub byl slavnostn uveden do provozu 8. íjna Nachází se v Liberci Vesci v ulici eská 617 v pízemí bytového domu, kde žijí zdravotn i sociáln znevýhodnní obané. Krom jeho obyvatel je klub urený i pro zdravotn znevýhodnné obany Obr. 20 Klub eská z Liberce a pro seniory z lokality Vesec. Klub eská (Obr. 20, 21) je zcela bezbariérový, pizpsobený potebám, schopnostem a možnostem lidí s tlesným i zdravotním handicapem, emuž odpovídá i vnitní dispozice a vybavení vetn bezbariérové toalety. Klub je velmi dobe dostupný, nebo se nachází v tsné blízkosti zastávek MHD a do lokality jezdí bezbariérové autobusy. Klub je otevený od pondlí do pátku od 10 do 18 hodin a jeho provoz zajišují dva pracovníci, kteí jsou sami zdravotn tlesn postižení, ale mají píslušné vzdlání a pedpoklady, aby mohli poskytovat ucelené a podrobné informace o sociálních službách na území msta Liberce, krátké konzultace, i pomoc pi jednáních s úady apod. Klub je však pedevším místem setkávacím i vzdlávacím. Pracovníci Kontaktu zde zajišují rzné kulturní akce, pednášky, kurzy trénování pamti i výuku na poítai. Akce jsou 30 Komunitní stedisko KONTAKT

31 jednak pravidelné a dále tematické zamené na urité významné svátky i období, jako nap. slavení Valentýna, Velikonoc, vinobraní, adventu apod. Návštvníci se zde cítí opravdu dobe a píjemn, jsou jim k dispozici bezplatn internet, asopisy, knihy, audiovizuální technika a pro možnost rehabilitace i masážní keslo. Od kvtna 2009 zaal v prostorách klubu realizovat svoji pravidelnou innost i Klub senior Vesec (Obr. 22), kdy byla navázána vzájemná spolupráce a vedoucí seniorského klubu se podílí na píprav akcí pro zdravotn znevýhodnné obany. Tento seniorský klub se schází 1x týdn ve tvrtek od 14. do 16. hodin. Obr. 21 Klub eská Program klubu je pravideln zveejován na webových stránkách Kontaktu, ve Zpravodaji liberecké radnice a dále je zasílán organizacím, které poskytují služby zdravotn a tlesn handicapovaným klientm. Obr. 22 Program v Klubu eská 31 Komunitní stedisko KONTAKT

32 ZHODNOCENÍ INNOSTI: V roce 2009 navštívilo toto zaízení celkem klient (Tab. 1, Obr. 23 a 24). Druh jednání s klientem Období Denní tisk, asopisy a knihy Informace o provozu Tab. 1 Akce v Klubu eská Základní poradenství klubová a spoleenská innost Masážní keslo PC a internet všeobecné informace Poet klient Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem jednání Obr. 23 Akce v Klubu eská 32 Komunitní stedisko KONTAKT

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více