ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ"

Transkript

1 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1

2 2 Komunitní stedisko KONTAKT

3 Obsah 1. Základní údaje organizaci Vymezení hlavní innosti Prostory využívané a svené do pée organizace lenní organizace a okruhy inností 8 2. Zhodnocení hlavní innosti Vytváení podmínek obanských iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti Provozování klub senior Provozování sociálního informaního centra a klubu pro zdravotn znevýhodnné obany Národnostních menšin a cizinc Pedcházení sociálnímu vylouení u píslušník etnik Vyhodnocení erpání pijatých úelových finanních prostedk Rozdlení nákladových a výnosových út na hlavní a dlkovou INNOST a doplkovou innost Porovnání výnos a náklad za roky 2008 a Zamstnanci, mzdové a osobní náklady Mimorozpotové zdroje finanní fondy Tvorba a erpání investiního fondu Hospodáský výsledek Komentáe k daovým povinnostem organizace Závrená vyhodnocení innosti Komunitní stedisko KONTAKT

4 4 Komunitní stedisko KONTAKT

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Komunitní stedisko KONTAKT Liberec, píspvková organizace (dále jen Kontakt) byla zízena Statutárním mstem Liberec ke dni ; psobí na území msta Liberce, poskytuje adu služeb pro rzné skupiny obyvatel a neziskové organizace tohoto msta VYMEZENÍ HLAVNÍ INNOSTI innost je zamena na poskytování veejn prospšných služeb v oblasti: 1) vytváení podmínek obanským iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti a) poskytování prostor obanským iniciativám, neziskovým organizacím a veejnosti, vetn použití vybavení b) kopírování 2) provozování klubu senior a) koordinaní innost zamená na podporu senior, zejména jejich volnoasových a zájmových aktivit b) klubová a setkávací innost senior c) organizování pednášek odborník za úelem osvty a celoživotního vzdlávání 3) provozování sociálního informaního centra a klubu pro zdravotn znevýhodnné obany a) individuální podpora cizinc, píslušník národnostních menšin, senior, zdravotn a sociáln znevýhodnných oban, kteí se ocitli v znevýhodnné životní situaci a potebují informace a kontakty na organizace, které poskytují sociální služby vetn služeb odborného poradenství b) koordinování sociálních služeb od poskytovatele k uživateli a naopak (nap. informace o volných kapacitách poskytovatel, potebách uživatel apod.) 5 Komunitní stedisko KONTAKT

6 c) osobní integraní trajekty pro potebné obany po dobu jejich zaleování do spolenosti s drazem na podporu vlastní odpovdnosti pi ešení nepíznivé životní situace s cílem dosáhnout co nejvtší samostatnosti a zalenní se do obanské spolenosti, d) speciální zaleovací programy pro azylanty a uprchlíky e) poskytování konzultací a pomoci pi ešení bžných obanských záležitostí (pomoc pi vyplnní formuláe, informace o úadech zdravotnických zaízení apod.) f) klubová a setkávací innost pro zdravotn znevýhodnné obany g) koordinaní, informaní a vzdlávací innost pro neziskové organizace a obanské iniciativy a veejnost h) dobrovolnictví a komunitní aktivity o zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, o komunitní vzdlávání o dobrovolnické programy v rámci místní komunity 4) pedcházení sociálnímu vylouení u píslušník etnik, národnostních menšin a cizinc a) koordinaní, informaní a vzdlávací innost b) volnoasové aktivity 6 Komunitní stedisko KONTAKT

7 1.2. PROSTORY VYUŽÍVANÉ A SVENÉ DO PÉE ORGANIZACE K zajištní provozování hlavní innosti stanovené zizovací listinou, Kontakt využívá na území Liberce na základ ádných smluvních vztah: nájemní prostory v Palachov ulici 504/7, objekt v Josefinin údolí 9, nebytové prostory v objektu eská 617, klubové prostory v domech s peovatelskou službou. 7 Komunitní stedisko KONTAKT

8 1.3. LENNÍ ORGANIZACE A OKRUHY INNOSTÍ Kontakt je v rámci svojí psobnosti lenn podle okruh inností, které si vyžadují specifické postupy a aktivity. V oblasti poskytování sociální služby je zásadn postupováno v souladu s platnou legislativou a standardy kvality sociálních služeb. Ostatní innosti reagují na poteby uživatel na základ respektování jejich názor, individuálního pístupu a zachování dstojnosti osobnosti. POET ZAMSTNANC KONTAKTU V ROCE Komunitní stedisko KONTAKT

9 ORGANIZANÍ STRUKTURA 9 Komunitní stedisko KONTAKT

10 2. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI 2.1. VYTVÁENÍ PODMÍNEK OBANSKÝM INICIATIVÁM, NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A VEEJNOSTI CÍLOVÁ SKUPINA: nestání neziskové organizace a fyzické osoby POPIS INNOSTI: Kontakt velmi úzce spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a obany (Obr. 4., 5.). Pro jejich innost, i setkávací aktivity jim jsou poskytovány prostory v Palachov ulici, jedná se o zaízené klubovny, z nichž ást je vybavená audiovizuální technikou, pípadn PC (Obr. 1). Ke klubovnám lze využít Obr. 1 Klubovna KSK vybavenou kuchyku s elektrospotebii. Podmínkou uzavených dohod je vzájemná spolupráce a podpora pi poádání akcí zamených na libereckou veejnost. Prostory v Josefinin údolí jsou v majetku Statutárního msta Liberec a dle platné smlouvy z roku 2008 zapjeny Kontaktu, který zde provozuje Sociální informaní centrum. Další volné prostory, které jsou zde k dispozici po celý rok od pondlí do nedle od 8.00 do hodin, jsou bezplatn využívány dalšími nkterými neziskovými organizacemi, jako: lovk v tísni, Liberecké romské sdružení, HoSt-Home-Start eská republika, Scholaris a obanské sdružení Forigners, které si hradí pouze náklady spojené s provozem. ZHODNOCENÍ INNOSTI: V roce 2009 v prostorách Kontaktu psobilo celkem 31 nestátních neziskových organizací (Obr. 4., 5.) a 9 fyzických osob. Prostory Kontaktu nov využilo k provozování své innosti 7 organizací. Nový zájem o prostory projevili i senioi (Obr. 2., 3.) za úelem sportovních aktivit (stolní 10

11 tenis, šipky, cviení). Poplatky za provoz byly schváleny Radou msta Liberec, usnesením. 2/37/08 ze dne s úinností od Na konci roku 2009 byl pipraven nový Pehled poplatk zpracovány na základ podnt organizací. Ceny poplatk se nezmnily, rozšíila se stávající nabídka. Výnosy za poskytování nebytových prostor a kopírovací práce ,21 K Obr. 2 Hraní šipek (senioi) Obr. 3 Stolní tenis (senioi) Obr. 4 TJ Slávia (šachy) Obr. 5 Dtský soubor 11 Komunitní stedisko KONTAKT

12 2.2. PROVOZOVÁNÍ KLUB SENIOR CÍLOVÁ SKUPINA: senioi v dchodovém vku POPIS INNOSTI: Kontakt pomáhá seniorm najít nápl pro volnoasové aktivity, a to jak v Centrálním klubu senior, tak v klubech v domech s peovatelskou službou. Pitom není zapomínáno ani na spoleenské a sportovní vyžití mimo prostory Kontaktu. Seniorm nabízíme Centrální klub senior na adrese Palachova 504/7, Liberec. Klub se nachází v polyfunkním dom Liduška, kde je i sídlo Kontaktu. Prostory klubu (Obr. 6) i pístup k nmu jsou bezbariérové a tomu odpovídá i vnitní vybavení, nap. toaleta pro vozíkáe. Kontakt od svého poátku zajišuje kulturní vyžití pro seniory, jsou zde poádána spoleenská setkání a návštvníci získají i další užitené informace. Klub je vybaven audiovizuální technikou (televize, DVD pehráva, videopehráva), pro poslech je pipravena hi-fi souprava (rádio, CD, audio-kazety). V klubu je možnost využít bezplatný internet na zdejším poítai. K dispozici jsou asopisy, knížky, spoleenské hry a další píjemné drobnosti, aby se zde návštvníci cítili spokojen, uvolnn a bezpen. Klub je urený všem libereckým seniorm, nebo jeho dostupnost prostednictvím autobus MHD je píznivá. Provozní doba klubu je od pondlí do tvrtka od 10 do 17 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. Obr. 6 Centrální klub senior Kluby senior v domech s peovatelskou službou v Liberci (dále DPS) jsou ureny pro obyvatele tchto dom a i pro klienty odlehovací služby. Kontakt zprostedkovává v tchto klubech kulturní vyžití, pipravuje spoleenské a setkávací akce. Klubová innost probíhá za úasti pracovnice Kontaktu, která má vzdlání a odbornou zpsobilost pracovat s touto cílovou 12 Komunitní stedisko KONTAKT

13 skupinou. Kluby (Obr. 7) jsou mimo jiné vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, apod.), poítai s možností pístupu na internet a masážními kesly, která senioi využívají k rehabilitaci a jsou snadno ovladatelná. innost probíhá pravideln alespo jednou týdn v každé DPS a to následovn: v DPS Krejího každé úterý od 7 do 17 hodin, v DPS Burianova každou stedu od hodin a v DPS Borový vrch každý tvrtek od hodin. Senioi žijící v DPS jsou pravideln informováni o akcích pro seniory, které se konají v DSP nebo i na území msta Liberce. Informace o akcích sdluje seniorm osobn pracovnice Kontaktu. Veškeré informace jsou umístny i na nástnkách v DPS nebo pímo distribuovány do poštovních schránek jejich obyvatel. Obr. 7 Klub v DPS Krejího Kontakt má v budov Palachova k dispozici prostory pro další Kluby senior (Obr. 8). Jedná se o uzavenou spolenost senior, která si vytváí vlastní klubový program. Jednou z podmínek je spolupráce tchto klub s Kontaktem pi píprav menších akcí i velkých projekt. Prostory Kontaktu jsou tmto skupinám k dispozici jednou týdn v dob od pondlí do nedle Obr. 8 Klub senior Tolerance od 8.00 do hodin. 13 Komunitní stedisko KONTAKT

14 Kontakt pipravuje bhem roku adu akcí pro seniory. Akce probíhají v Centrálním klubu senior, v klubovnách v podkroví, v DPS, ale i na ostatních místech msta Liberce a jeho okolí. Každý msíc pipravuje Kontakt nový program pro seniory, ve kterém je ada spoleenských, kulturních, sportovních i rukodlných aktivit. Msíní programy jsou pravideln distribuovány vedoucím klub senior, jsou k dispozici v Centrálním Klubu senior, na webových stránkách Kontaktu, ve Zpravodaji liberecké radnice a prostednictvím SIC. Mimo jiné Kontakt poádá i vzdlávací programy pro seniory. Jedná se o poítaové kurzy, kurzy trénování pamti a vzdlávací projekt Senior akademie. Rada starších vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán editele Kontaktu pro otázky týkající se života senior v Liberci. Jednou msín ptilenná rada starších (Obr. 9) projednává editelem pedložené materiály obsahující pipomínky a námty z ad libereckých senior. Rada hodnotí uplynulé akce a podílí se na plánování nejbližších konaných akcí, které poádá Kontakt nebo Kluby senior. Obr. 9 Jednání Rady starších 14 Komunitní stedisko KONTAKT

15 ZHODNOCENÍ INNOSTI PRO SENIORSKOU VEEJNOST: V roce 2009 zavítalo do Centrálního klubu senior celkem návštvník, což je o návštvník více než v roce Prmrný poet návštvník za den v jednotlivých msících je znázornn na grafu (Obr. 10.) z nhož vyplývá, že nejvtší zájem o setkávací innost ze strany senior pipadá na zimní msíce. Obr. 10 Prmrný poet návštvník za den Obr. 11 Prmrný poet návštvník za den na pravidelných akcí 15 Komunitní stedisko KONTAKT

16 V roce 2009 se konalo pro seniory nkolik akcí, jež se pravideln opakují. Jednotlivé akce jsou znázornny na grafu (Obr. 11). Nejvtší zájem ze strany senior byl o Hudební odpoledne s harmonikou a o Povídání o opee v divadelní kavárn. V prbhu roku 2009 Kontakt pipravil nkolik akcí pro seniorskou veejnost. Vytíženost nejúspšnjších akcí je znázornna na grafu (Obr. 12). Návštvnost jednotlivých akcí byla závislá na kapacit zvoleného prostedí. Všechny poádané akce byly tém maximáln vytížené. 96 % 99 % 100 % 100 % 97 % 100 % 98 % 86 % 93 % Obr. 12 Vytíženost nejúspšnjších akcí V roce 2009 v oblasti vzdlávání senior Kontakt zorganizoval za podpory Statutárního msta Liberec II. roník Senior akademie, který byl uren pro ticet absolvent z prvního roníku. Bhem studia se úastníci prostednictvím odborných lektor dozvdli adu užitených informací: napíklad o veejné správ, informaním servisu Mstské policie Liberec o životospráv, poznali metodiku trénování pamti a diskutovali na téma mezilidských vztah v seniorském vku. 16 Komunitní stedisko KONTAKT

17 V neposlední ad bylo v tomto roce oteveno celkem 10 poítaových kurz pro seniory. Z toho 3 kurzy poítaových dovedností byly finann podpoeny z Nadaního fondu manžel Livie a Václava Klausových. Nov od listopadu 2009 probíhají v Kontaktu kurzy trénování pamti pro seniory. Vzdlávací programy absolvovalo celkem 149 senior, což je znázornno na grafu (Obr. 13). Z dvodu nemoci nedokonili nkterý vzdlávací program pouze 3 senioi. Obr. 13 Vzdlávací programy ZHODNOCENÍ INNOSTI PRO SENIORY ŽIJÍCÍ V DPS: Klubová innost v DPS Burianova a Borový vrch probíhá již druhým rokem. Nov byla zavedena klubová innost v DPS Krejího a kluby byly slavnostn oteveny dne 9. ervna Pravidelnou klubovou innost navštívilo celkem návštvník. Prmrný poet návštvník za den v jednotlivých DPS je znázornny na grafu (Obr. 14.). Obr. 14 Prmrný poet návštvník v DPS 17 Komunitní stedisko KONTAKT

18 Pro seniory žijící v DSP bylo krom pravidelné klubové innosti uspoádáno nkolik velkých projekt. Jednalo se napíklad o kurzy trénování pamti za finanní podpory Libereckého kraje, nebo tematické akce, napíklad velikononí veselice, kvtinový den, letní grilování, vinobraní, vánoní posezení, povídání s významnou osobností apod. (Obr. 15). Náklady na innost a provozování klub senior ,91 Obr. 15 Fotogalerie z akcí Kontaktu Jarní turnaj v Kuželkách Kvtinový den Seniorská míle Setkání s Josefem Fouskem 18 Komunitní stedisko KONTAKT

19 2.3. PROVOZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO INFORMANÍHO CENTRA A KLUBU PRO ZDRAVOTN ZNEVÝHODNNÉ OBANY SOCIÁLNÍ INFORMANÍ CENTRUM CÍLOVÁ SKUPINA: obané v nepíznivé životní situaci, cizinci, národnostní menšiny POPIS INNOSTI: Sociální informaní centrum (SIC), které je souástí Kontaktu, zahájilo zkušební provoz v listopadu 2008 a do plného provozu bylo uvedeno v lednu Tento rok byl prvním uceleným rokem innosti informaního centra, které je zamené na poskytování informací o sociálních službách, na pomoc potebným obanm msta Liberce, kteí ji potebují a kteí se ocitli v nepíznivých životních situacích. SIC nabízí individuální podporu potebným obanm, koordinování sociálních služeb, osobní integraní trajekty, speciální zaleovací programy pro azylanty a cizince trvale žijící na území msta a dále konzultaní hodiny pro obecné dotazy, doprovody na úady apod. Principem pomoci je, aby klient ke svému problému pistupoval zodpovdn a snažil se jej aktivn ešit. Veškerá podpora a pomoc je poskytována bezplatn, nestrann, diskrétn a je založená na vzájemné dve. V prbhu roku 2009 SIC obsloužilo 186 klient, z toho bylo 63% žen. Bylo uzaveno 294 tzv. zakázek, z toho 84 zakázek je otevených a 210 vyešených. Celkem bylo provedeno 1175 jednání s klientelou a 836 jednání s organizacemi i institucemi. Práce s cílovými skupinami A) Senioi V prbhu roku 2009 SIC obsloužilo 41 klient senior, kteí aktivn vyhledali naše služby, nebo jim byly služby doporueny. Dalších 60 klient byli 19 Komunitní stedisko KONTAKT

20 obyvatelé DPS v Šimákov ulici a v ulici eská v Liberci, kteí se v beznu sthovali do nových byt v DPS Krejího. U klient obyvatel DPS, byla poskytnuta ze strany pracovník SIC souinnost pi vystavení nových osobních doklad, pi pevodech starobních i invalidních dchod a peložek bytových telefonních stanic z dvodu zmny trvalého bydlišt. Pomoc byla poskytnuta i pi sthování do nových byt. U ostatní klientely byla nejvtší poptávka po nalezení, i doporuení odpovídající sociální služby, pedevším peovatelské, odlehovací a odborného sociálního poradenství. Dále byly využívány speciální služby nap. pro zrakov postižené (pomcky, doprovody, aktivizace). Co se týe služeb doplkových, jednalo se o požadavky na organizace zamené na pomoc lidem postiženým chronickou chorobou (diabetes, onkologití pacienti, neurologické onemocnní apod.). Byly ešeny problémy s bydlením a poptávka byla po mstských bytech pedevším po bytech v DPS. Nkteí klienti však nesplovali požadavek na pidlení bytu v DPS, tj. být poživatelem píspvku na péi. Tm, kdo požadavky splovali, byty v DPS ve vtšin pípad pidleny byly. V ostatních odvodnných pípadech byla bytová situace ešena pidlením mstského bytu pro sociáln vymezené obany. Co se týe bydlení, v nkolika pípadech bylo zjištno, že se senioi ocitají v situaci, kdy je jim majiteli nemovitostí neúmrn zvyšováno nájemné, jsou s nimi uzavírány nevýhodné nájemní smlouvy, pípadn je jim poskytována neadekvátní bytová náhrada apod. Starší obané se nedovedou úinn bránit a situaci eší nárokováním pidlení mstských byt. Nkteí starší lidé eší nepíznivé rodinné vztahy, cítí se osamlí a jsou ohroženi sociálním vylouením. Zde byly doporuovány návštvy seniorských klub, pípadn vzniká prostor pro dobrovolnickou innost. 20 Komunitní stedisko KONTAKT

21 I ve skupin senior se vyskytly problémy se zadlužeností, v nkolika pípadech se dviví senioi stali pedmtem zájmu nkterých obchodních firem, kdy zakoupili pedražené zboží na splátky, jež byly pro n likvidaní. Pípady byly ešeny prostednictvím obanské poradny, i pímo dotazem na eskou obchodní inspekci, kdy se podailo zboží vrátit v zákonem stanovené lht. V jednom pípad se stal senior obtí podvodu a eší jej Policie R. Klientm byla ze strany SIC poskytována pomoc pi jednáních na úadech i s poskytovateli sociálních služeb, pi vyplování formulá a žádostí, v mnoha pípadech bylo s klientem jednáno v terénu. Dále pak byly poskytovány bžné informace a konzultace. B) Zdravotn znevýhodnní SIC obsloužilo cca 35 zdravotn znevýhodnných klient. Nejastji bylo požadováno nalezení potebné sociální i doplkové služby. Jednalo se pedevším o služby asistenní, peovatelské, odlehovací, doprovody, chránné bydlení, chránné zamstnání, odborné sociální poradenství, pípadn terénní sociální služby. Co se týe služeb doplkových, byla požadována a zprostedkována individuální osobní doprava pro zdravotn postiženou osobu, byl vyhledán poskytovatel dobrovolnického programu pro mladý pár (oba ZTP) s novorozeným díttem, v pípadech, kdy hrozilo zdravotn znevýhodnným lidem sociální vylouení, byla doporuena klubová a zájmová innost a prostednictvím Kontaktu, tak jiných organizací, které sdružují zdravotn postižené osoby. Závažné problémy, které ešili rodiny i jednotlivci se zdravotním handicapem, se týkaly nevyhovujícího bydlení. V nkterých pípadech bylo možné situaci vyešit pidlením mstského bytu, ale nadále zstává problém tam, kde klient nespluje podmínky pidlení bytu, tj. má dluhy vi mstu, které není schopen splácet, pípadn jiné dvody, pro které nelze byt pidlit. Dalším nepíznivým jevem je zadluženost, pípadn hrozba exekucí u lidí zdravotn handicapovaných, kdy pomoc byla poskytována prostednictvím 21 Komunitní stedisko KONTAKT

22 odborného poradenství (obanská poradna, další neziskové organizace), nebo byly dohodnuty splátkové kalendáe, pokud se jednalo o dluhy vi mstu. Problémem byla také nezamstnanost, kdy se nedostávalo zakázek nap. chránným dílnám, které musely omezovat provoz a nenabíraly nové zamstnance. Co se týe podporovaného zamstnání, byly poskytnuty spíše služby poradenské. V nkterých pípadech si klienti ztžovali i na diskriminaci ze strany zamstnavatel. Pomoc ze strany SIC byla poskytována pi ešení sociálních dávek, píspvk na péi, pi jednáních na úadech, nebo pi vyplování žádostí a formulá, pípadn poskytnutí konzultací apod. Jednání se zdravotn handicapovanými lidmi byla vedena v terénu, nebo v bezbariérových prostorách Klubu eská. C) Cizinci SIC intenzivn pracovalo cca s 21 cizinci, kteí mli bu statut azylanta, nebo mli v R povolen trvalý pobyt (vtšina byla z Liberce). Co se týe cizinc - azylant, vyskytují se problémy s bydlením, kdy pvodn pidlený byt nestaí, nebo se rodina rozrstá, i dosplí lenové rodiny se chtjí osamostatnit a potebují k tomu individuální bydlení. V tchto pípadech musí klient ešit situaci ve spolupráci s píslušným ministerstvem a dále s mstem. Cizinci s trvalým pobytem mli problémy s bydlením, se zamstnáním, s nárokováním sociálních dávek, s osobními doklady, dále ešili dluhy i nepíznivé rodinné vztahy. Na SIC se také v nkolika pípadech obraceli obané Evropské unie, kteí do msta pišli za prací, kterou vlivem hospodáské krize ztratili. V nkterých pípadech byl pro n problém dostat se do vlasti z dvodu nedostatku penz (obané SR, Bulharska, Rumunska). V jednom pípad byla rodina azylant zaazena do tzv. trajektu, tj. dlouhodobá spolupráce napomáhající jejich integraci. Trajekt byl ukonen cca po 9 msících z dvodu nezájmu klient, kdy se rodina ásten rozpadla (rozvod) a další dosplí lenové rodiny si našli zamstnání, aby 22 Komunitní stedisko KONTAKT

23 zabezpeili matku a mladší sourozence. Podailo se splatit dluhy na nájemném v mstském byt. V mnoha pípadech se však integrace cizinc daí, kdy nap. mladé maminky zaaly navštvovat se svými dtmi mateské centrum, které je velmi vstícn pijalo. Ze strany SIC byly poskytovány pedevším doprovody na úady i instituce, pomoc pi vyplování formulá, i pi poskytování konzultací. Co se týe poskytovatel, jednalo se pedevším o poptávku odborného sociálního poradenství, které zajišuje registrovaný poskytovatel. D) Národnostní menšiny SIC intenzívn pracovalo cca s 15 klienty této cílové skupiny. Požadavky a poteby klient byly smovány pedevším na zajištní bydlení, i zmnu stávajícího bydlení, kdy pevážná vtšina klient žije v ubytovnách, mnohdy ve velmi špatných podmínkách. V nkterých pípadech se klientm podailo získat pronájem mstského bytu pro sociáln vymezené obany, ale ada klient pro pidlení bytu nesplovala kritéria (bezdlužnost vi mstu, bezúhonnost, mít zamstnání apod.). Krom bydlení mli klienti potíže s dluhy a neschopností je splácet, s velkou nezamstnaností, dále ešili sociální dávky, píspvky na péi apod. Služby SIC se zamily na zajištní poskytovatele sociálních služeb, pedevším sociálního poradenství, pracovního poradenství a terénních program. Pímo prostednictvím SIC pak byly poskytovány konzultace, pomoc pi vyplování formulá a žádosti, doprovod pi jednáních na úadech, pomoc pi hledání zamstnání apod. 23 Komunitní stedisko KONTAKT

24 E) Osamlé matky s dtmi Na SIC se obrátilo cca 14 osamlých matek s dtmi a to pedevším s problémem s bydlením. V nkterých pípadech jim bylo zajištno ubytování v azylových domech pro matky s dtmi v tísni, nebo ubytovny ve vtšin pípad odmítají ubytovávat menší dti. Dále byla poskytnuta souinnost pi získání pronájmu v mstských bytech pro píjmov vymezené obany. Maminky s dtmi jsou více ohrožené dlouhodobou nezamstnaností, což bylo v nkolika pípadech ešeno s mstkou organizací, kde dv ženy získaly zamstnání. Dalším problémem byly dluhy, nepíznivé rodinné vztahy, výchova i zdraví dtí apod. Tato cílová skupina vyžadovala poskytování sociálních služeb pedevším formou azylového bydlení a odborného sociálního poradenství, pípadn terénních program. Ze strany SIC byla poskytována podpora pi jednáních na úadech i institucích, pomoc pi vyplování formulá, podávání obecných informací a konzultací. F) Sociáln slabí SIC poskytovalo podporu a pomoc cca 40 sociáln slabým obanm, kteí mli problémy pedevším s dlouhodobou nezamstnaností, s nevyhovující bytovou situací, se zadlužeností a potebovali zajistit poskytovatele sociálních služeb. Tomu odpovídá i poptávka po konzultacích, podání základních informací, pomoc pi vyízení sociálních dávek, pi jednáních na úadech, pi vyplnní formulá a žádostí apod. Co se týe bydlení, pokud dvody žadatel byly opodstatnné a žadatelé splovali podmínky pro podání žádosti, byly jim pidleny mstské byty urené pro sociáln vymezené obany. V mnoha pípadech se klientm podailo ešit dluhy vi mstu na nájemném, nebo odpadech bu jejich splacením, i uzavením splátkových kalendá. 24 Komunitní stedisko KONTAKT

25 G) Ostatní V ostatních pípadech se na SIC obraceli obané vtšinou s jednorázovými dotazy, které jim byly ihned zodpovzeny, i následn zjištny, a se to týkalo sociálních vcí, i rzných životních situací, ve kterých se náhle ocitli jako nap. vyízení ddictví, nemoc v rodin, ztráta osobních doklad, studium, ohrožení trestným inem, exekuce majetku, nalezení lékae, kontakty na úady, poskytovatele a instituce, informace o nich apod. Pokud byl pípad složitjší, cca u 20 klient, byly doporuovány odborné poradny, i jiné sociální služby. Spolupráce s institucemi Co se týe spolupráce s institucemi, pracovnice SIC jednaly se sociálními odbory Magistrátu msta Liberec, s Úadem práce v Liberci, s OSSZ, SSZ, s Probaní a medianí službou v Liberci, s Okresním soudem v Liberci, s Krajskou nemocnicí v Liberci, s Policií R vetn cizinecké policie, se zdravotními pojišovnami, lékaskými ordinacemi a dalšími i mimolibereckými úady. Dále jsme spolupracovali s poskytovateli sociálních i doplkových služeb, kteí jsou uvedeni v Katalogu poskytovatel sociálních služeb regionu Liberec. Dobrovolnictví Z praktických zkušeností z jednání s klienty a to pedevším v cílové skupin senioi a zdravotn znevýhodnní, bylo zjištno, že je vhodné doplnit sociální služby o další nadstavbu, nap. prostednictvím dobrovolnických program. Poptávka po dobrovolnících také vznikla u další mstské píspvkové organizace Dtské centrum SLUNÍKO Liberec, které je zdravotnickým zaízením s ústavní péi pro dti od 0 do 5 let vku. Proto bylo zizovatelem, tj. Statutárním mstem Liberec do zizovací listiny organizace doplnno vymezení hlavního úelu a pedmtu innosti o dobrovolnictví. V srpnu 2009 byla pi SIC zízena funkce koordinátora dobrovolnictví. Ve II. pololetí 25 Komunitní stedisko KONTAKT

26 pak byly provádny pípravy, tj. zajištní proškolení koordinátora, nábor dobrovolník, píprava smluv, písemností apod. tak, aby samotná innost mohla být realizována od zaátku roku ZHODNOCENÍ INNOSTI Povdomí o existenci SIC klienti získávali bu z letáku, který byl distribuován nap. do lékaských ordinací, do krajské knihovny, na úady, k poskytovatelm sociálních i doplkových služeb, nebo z médií (Zpravodaj liberecké radnice, reportáž v denním tisku, v regionální televizi), z webových stránek píspvkové organizace, z pímých akcí, jako nap. úast pracovník SIC na Dnu sociálních služeb i pi Dnu otevených dveí a z referencí od dalších oban, kteí o SIC mli informace, i služby SIC již využili. Poptávka po službách SIC picházela i z jiných míst, nap. z oblasti Semilska, eskolipska, Jablonecka, z Frýdlantska, také z Ústí nad Labem, i Karlových Var. Z výše uvedené zprávy vyplývá, že informaní centrum je užitenou a potebnou institucí, která šetí as pracovník úad a pomáhá koordinovat poskytování sociálních služeb tak, aby poteby klienta byly optimáln uspokojeny, což se ve vtšin pípad podailo. 26 Komunitní stedisko KONTAKT

27 STATISTIKA SIC Cílová skupina ešená problematika Cizinci Národnostní menšiny Zdravotn postižení Senioi Osamlé matky s dtmi Rodiny s dtmi Sociáln slabí Ostatní Celkem Osobní doklady, povolení k pobytu Integrace cizince-trajekt, byty pro azylanty Sociální dávky Jednání na úadech, institucích, v terénu, vetn doprovodu Nepíznivé životní situace, nemoc, stáí, rodinné vztahy Pomoc ZTP Zajištní poskytovatele sociálních a dopl kových služeb ešení bytové situace, zprostedkování pronájmu v mstském byt Nalezení lékae, zdr.za, zdr. pojišovny, sociální zabezpeení Nezamstnanost Ohrožení soc vylouením Dluhy, exekuce Konzultace, vyplnní formulá, právní pomoc, jiné dotazy Celkem Komunitní stedisko KONTAKT

28 Jednání s klientelou je vyjádeno v následujících grafech (Obr.. 16, 17). Obr. 16 Zpsob jednání s klienty Obr. 17 Poet jednání s klienty v jednotlivých msících 28 Komunitní stedisko KONTAKT

29 Jednání s poskytovateli, institucemi a jinými organizacemi je vyjádeno v následujících grafech (Obr. 18. a 19.). Obr. 18 Zpsob jednání s poskytovateli Obr. 19 Poet jednání s klienty v jednotlivých msících 29 Komunitní stedisko KONTAKT

30 KLUB ESKÁ CÍLOVÁ SKUPINA: zdravotn znevýhodnní obané, senioi POPIS INNOSTI: Klub eská je dalším pracovištm Kontaktu, které je urené jako setkávací, vzdlávací a informaní centrum pro zdravotn znevýhodnné obany a seniory. Klub byl slavnostn uveden do provozu 8. íjna Nachází se v Liberci Vesci v ulici eská 617 v pízemí bytového domu, kde žijí zdravotn i sociáln znevýhodnní obané. Krom jeho obyvatel je klub urený i pro zdravotn znevýhodnné obany Obr. 20 Klub eská z Liberce a pro seniory z lokality Vesec. Klub eská (Obr. 20, 21) je zcela bezbariérový, pizpsobený potebám, schopnostem a možnostem lidí s tlesným i zdravotním handicapem, emuž odpovídá i vnitní dispozice a vybavení vetn bezbariérové toalety. Klub je velmi dobe dostupný, nebo se nachází v tsné blízkosti zastávek MHD a do lokality jezdí bezbariérové autobusy. Klub je otevený od pondlí do pátku od 10 do 18 hodin a jeho provoz zajišují dva pracovníci, kteí jsou sami zdravotn tlesn postižení, ale mají píslušné vzdlání a pedpoklady, aby mohli poskytovat ucelené a podrobné informace o sociálních službách na území msta Liberce, krátké konzultace, i pomoc pi jednáních s úady apod. Klub je však pedevším místem setkávacím i vzdlávacím. Pracovníci Kontaktu zde zajišují rzné kulturní akce, pednášky, kurzy trénování pamti i výuku na poítai. Akce jsou 30 Komunitní stedisko KONTAKT

31 jednak pravidelné a dále tematické zamené na urité významné svátky i období, jako nap. slavení Valentýna, Velikonoc, vinobraní, adventu apod. Návštvníci se zde cítí opravdu dobe a píjemn, jsou jim k dispozici bezplatn internet, asopisy, knihy, audiovizuální technika a pro možnost rehabilitace i masážní keslo. Od kvtna 2009 zaal v prostorách klubu realizovat svoji pravidelnou innost i Klub senior Vesec (Obr. 22), kdy byla navázána vzájemná spolupráce a vedoucí seniorského klubu se podílí na píprav akcí pro zdravotn znevýhodnné obany. Tento seniorský klub se schází 1x týdn ve tvrtek od 14. do 16. hodin. Obr. 21 Klub eská Program klubu je pravideln zveejován na webových stránkách Kontaktu, ve Zpravodaji liberecké radnice a dále je zasílán organizacím, které poskytují služby zdravotn a tlesn handicapovaným klientm. Obr. 22 Program v Klubu eská 31 Komunitní stedisko KONTAKT

32 ZHODNOCENÍ INNOSTI: V roce 2009 navštívilo toto zaízení celkem klient (Tab. 1, Obr. 23 a 24). Druh jednání s klientem Období Denní tisk, asopisy a knihy Informace o provozu Tab. 1 Akce v Klubu eská Základní poradenství klubová a spoleenská innost Masážní keslo PC a internet všeobecné informace Poet klient Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem jednání Obr. 23 Akce v Klubu eská 32 Komunitní stedisko KONTAKT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace

Více