Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11"

Transkript

1 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme, āe souèástí kvalitní výuky by dnes mìlo být i neménì kvalitní zázemí v podobì školní budovy a jejího vybavení. Mìsto Strakonice zøizuje ètyøi základní školy, které sídlí v sedmi budovách, a ètyøi mateøské školky (mínìno právních subjektù), které jsou v devíti budovách. Všechny objekty jsou ve vlastnictví mìsta, které na jejich provoz a údrābu vynakládá roènì nemalé finanèní prostøedky. Vzhledem ke stáøí a technickému stavu budov je penìz však stálý nedostatek. Proto mìsto hledá všechny další finanèní zdroje a moānosti dotací z EU, které by s rekonstrukcemi školních budov pomohly. V únoru letošního roku nám bylo oznámeno, āe v 11. výzvì Operaèního programu āivotního prostøedí nám byly schváleny dva projekty, které se týkají ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská. V obou pøípadech se jedná o zateplení obvodových stìn budov, výmìny oken a zateplení støech objektù. Realizací projektù dojde nejen k estetickému vylepšení, ale pøedevším k podstatným úsporám energií u obou subjektù. V pøípadì ZŠ Podìbradova èiní celkové náklady dle projektu ,- Kè, schválená dotace ,- Kè a vlastní podíl mìsta Dvě školy budou v novém ,- Kè. Budova ZŠ volá po rekonstrukci jiā celá léta. Její nejstarší èást, pøed kterou stojí socha èeského krále Jiøího z Podìbrad, byla pro dìti otevøena 1. záøí 1964, jídelna pøivítala první strávníky o tøi roky pozdìji. Nejmladší èástí je dnešní pavilon II. stupnì v ulici A. B. Svojsíka, který byl dokonèen a zprovoznìn v roce Dnes školu navštìvuje 355 dìtí ze Strakonic a okolí. Druhým subjektem, který se doèká celkové rekonstrukce, je MŠ Šumavská. Školka, která se MŠ Šumavská. svou kapacitou 104 dìtí je tøetí nejvìtší školkou ve mìstì (od bude kapacita navýšena ještì o 8 dìtí). Ani tato budova nepatøí k nejmladším. Byla postavena v roce 1980 jako školka pro dìti zamìstnancù tehdejší Èezety a v dubnu 1993 byla pøevedena pod mìsto. Celkové náklady na její rekonstrukci (dle projektu) jsou ,- Kè, schválená dotace èiní ,- Kè a vlastní podíl mìsta je ,- Kè. Projekty podporované z operaèních programù āivotního prostøedí mají však sloāitý Foto: Archiv MìÚ a hlavnì zdlouhavý administrativní proces, který podléhá pøísné kontrole. Proto k vlastní rekonstrukci obou staveb dojde aā v roce Rada mìsta vzala na vìdomí prùbìh realizací obou projektù na svém jednání 10. bøezna Veškeré informace, které zpochybòují realizaci rekonstrukce budov ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská jsou nepravdivé! Dìti a rodièe se mohou tedy tìšit na zlepšení budov obou škol. PhDr. Ivana Øíhová, místostarostka mìsta ZŠ Podìbradova. Foto: Archiv MìÚ 1

2 2 zprávy z radnice RADA MĚSTA STRAKONICE 131. jednání dne Projektant nízkoprahového centra pro děti a mládež Rada mìsta souhlasila se zadáním projektové dokumentace stavby Nízkoprahové centrum pro dìti a mládeā firmì Ing. Miloš Polanka projektový ateliér za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Myšlenka vybudovat zaøízení, ve kterém bude moci mládeā ve vìku od 6 do 26 let najít zábavu, prostor pro vlastní aktivity, ale také odbornou pomoc, vznikla v celoroèní kampani Dìtského zastupitelstva mìsta Strakonice Drogy DNES ve školním roce Kampaò poukazovala na to, āe zaøízení uvedeného typu ve mìstì chybí. Proto se myšlenkou na jeho vybudování zaèala zabývat radnice. Stavba nízkoprahového centra pro dìti a mládeā by mìla zaèít v polovinì tohoto roku a mìla by trvat zhruba jeden rok. Mìsto Strakonice získalo na stavbu centra finanèní prostøedky z Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad, který pokryje náklady v 92,5%. Rozpoèet projektu je stanoven na zhruba 32 milionu Kè (vèetnì DPH) jednání dne Koeficient nebude uplatněn Rada mìsta souhlasila s neuplatnìním koeficientu v roce 2010 u všech nájemcù nebytových prostorù a pozemkù v majetku mìsta Strakonice Inflaèní koeficient udávaný èeským statistickým úøadem èinil v roce %. Ani v loòském roce mìsto Strakonice neuplatòovalo inflaèní koeficient u nájemcù nebytových prostorù a pozemkù jednání dne Finance a příspěvky v oblasti kultury Rada mìsta souhlasila s rozdìlením finanèních prostøedkù na podporu kultury v roce 2010 následovnì: ,- Kè na èinnost, ,- Kè na akce a projekty a ,- Kè na významné úspìchy. Dále rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù: 7.000,- Kè Gymnáziu Strakonice na projekt Spoleèné milníky bavorsko nìmecké historie ve 20. století, 2.000,- Kè Osadnímu výboru Hajská na úhradu nákladù spojených s poøádáním Dne dìtí, 3.000,- Kè Sdruāení hasièù ÈMS Strakonice na organizaci literární a grafické soutìāe Poāární ochrana oèima dìtí, 5.000,- Kè Nadaènímu fondu Gaudeamus Gymnázia Cheb na uspoøádání 19. roèníku dìjepisné soutìāe studentù gymnázií Èeské republiky, 7.000,- Kè ÈSOP Strakonice na realizaci výstav a pøednášek v roce 2010 k 30. výroèní zaloāení organizace, 4.000,- Kè Obèanskému sdruāení Cestou vùle Strakonice na úhradu nájemného pøi 4. roèníku benefièní akce na podporu zdravotnì postiāených āákù ZŠS Strakonice dne , 1.500,- Kè Volnoèasovému klubu pro mládeā Strakonice na koncert skupiny My Way, 1.500,- Kè Èajovnì Inspirace na akce konané v termínu od února do bøezna 2010, 8.000,- Kè DDM na akce konané v termínu od února do èervna 2010, ,- Kè MSP na realizaci výstavy Obrázky z Francie, která se uskuteèní v termínu èervenec srpen 2010, ,- Kè Davidu Andrlíkovi na vydání publikace kriminálních povídek ze Strakonic a okolí Pøirozená plachost, ,- Kè nakladatelství a vydavatelství Veduta na vydání publikace Jan III. z Roāmberka, Øeèený Strakonický, autorky Simony Kotlárové. Usnesení z jednání RM naleznete na Nabídka volné bytové jednotky k přímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jednotku pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 032 o velikosti 1+0 v èp. 87, ul. Na Ohradì, Strakonice I o výmìøe 32,40 m 2, minimální cenová nabídka ,- Kè Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 26. dubna 2010 v hodin v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Příspěvky na činnost v oblasti kultury do konce dubna Všem skupinám, spolkùm a sdruāením aktivním v oblasti kultury pøipomínáme, āe koneèný termín pro podání āádosti o pøíspìvek na èinnost v letošním roce je 30. dubna Ve své āádosti pøedstavte sebe, své aktivity, vyèíslete náklady na svou èinnost v roce 2010 a uveïte èástku, o kterou āádáte, spolu s komentáøem, na jaké úèely by byla pøípadnì vyuāita. Více informací, podmínky a pravidla pro udìlení pøíspìvku najdete na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice sekce Pøíspìvky a granty mìsta na kulturu nebo vaše dotazy zodpoví Eva Janochová, tel.: , Písemné āádosti zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, Strakonice. oddìlení cestovního ruchu Životní podmínky 2010 výběrové šetření v domácnostech Èeský statistický úøad organizuje v roce 2010 výbìrové šetøení o āivotních podmínkách domácností v Èeské republice SILC 2010 (ivotní podmínky 2010), které navazuje na pøedchozí roèníky tohoto šetøení. Smyslem tohoto šetøení je získávat dlouhodobì srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpoèet ukazatelù penìāní a materiální chudoby. Šetøení se uskuteèní na území celé Èeské republiky ve vybraných domácnostech, které byly do šetøení zahrnuty na základì náhodného výbìru poèítaèem. Vlastní šetøení bude probíhat do 9. kvìtna 2010 prostøednictvím speciálnì vyškolených tazatelù. Pracovníci zapojení do šetøení se budou prokazovat prùkazem tazatele a pøíslušným povìøením, které je ve spojení s obèanským prùkazem opravòují k provedení šetøení ivotní podmínky 2010 a které jim vydá Odbor terénních zjiš ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, nebo prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaruèena anonymita zjištìných údajù a získaná data jsou dùslednì chránìna podle pøíslušných zákonù. Všichni pracovníci zúèastnìní na zjiš ování a procesu zpracování jsou vázáni mlèenlivostí o všech šetøených skuteènostech. Prosíme, abyste pøípadné dotazy vznášeli na pracovníka Odboru terénních zjiš ování ÈSÚ povìøeného øízením šetøení ivotní podmínky 2010 v našem kraji: pí Jana Danìèková, tel.: Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice v roce 2010 Mateøská škola aā aā aā aā aā aā aā aā aā aā Šumavská provoz provoz provoz A. B. Svojsíka provoz provoz provoz Ètyølístek provoz provoz U Parku provoz provoz provoz Lidická provoz provoz provoz Holeèkova provoz provoz provoz Školní provoz provoz provoz provoz Spojaøù provoz provoz provoz Stavbaøù provoz provoz

3 informace Na pravou míru Nová internetová rubrika Mìstského úøadu Strakonice si klade za cíl uvádìt na pravou míru nepravdivé a zavádìjící informace, které se èas od èasu objevují na internetu, v rozhlase, tisku nebo televizi a dále se šíøí mezi obèany, pøièemā poškozují dobré jméno mìstského úøadu i jeho pracovníkù. Uvádíme zde nìkolik pøíkladù. Plánuje se výstavba mešity Naše mìsto se stalo terèem nejapného āertu. ádný projekt tohoto druhu se nepøipravuje, uvedl starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys. V tomto pøípadì se jedná o souèást kaādoroèního silvestrovského vysílání Strakonické televize, s. r. o., Nová lávka u hradu bude zbourána Ani bourání nebo prodej lávky se neplánují. Naše mystifikaèní (silvestrovské) reportáāe, zejména ta o bourání lávky pùsobily zøejmì natolik vìrohodnì, āe jim uvìøila spousta lidí, vysvìtlil šéfredaktor Mgr. Robert Malota. Více na Severní pùloblouk musel ustoupit jiným investicím mìsta Nemusel, protoāe stavebníkem je ØSD ÈR, a nikoli mìsto Strakonice. Realizace této stavby i nadále patøí mezi priority mìsta. Termín výstavby závisí na vykoupení všech pozemkù a finanèních moānostech státu, upøesnil vedoucí odboru dopravy Ing. Václav Býèek. Spor o Jezárky se vrací ke krajskému soudu Mìsto Strakonice spor s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových v kauze Jezárky vyhrálo a nebude muset zaplatit pokutu 16 mil. Kè. ÚZSVM má ale uhradit více neā milion korun za náklady na soudní øízení, proti èemuā se odvolal ke Krajskému soudu v ÈB. Staví školu, ale peníze na ni nemají Bez finanèního krytí by nebylo moāné výstavbu ZŠ Pováāské zahájit. Pøedpokládané výdaje jsou cca 347 mil. Kè, coā bude hrazeno èástkou 200 mil. Kè z úvìru (splácen ) a 147 mil. Kè z vlastních zdrojù. V rozpoètu mìsta na rok 2010 je na I. etapu 130 mil. Kè. Mgr. Marie Kotlíková, PR Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním Ani hrozba penìāní sankce, ani koše a stojany se sáèky na psí exkrementy témìø na kaādém rohu, ani veøejné opovrāení nepøimìjí nìkteré nevychované pejskaøe, aby po svých miláècích uklízeli. S odchodem zimy se kaādoroènì objevují jejich pøíspìvky, které pùsobí problémy nám všem, hyzdí mìsto a uā vùbec nepøispívají k vylepšení nálady pøi jarních procházkách. Najdou se dokonce tací, kteøí vhazují psí exkrementy do zahrady mateøské školy. V našem ètyøiadvacetitisícovém mìstì āije majitelù psù a jejich poèet zatím kaādoroènì stoupá. Nutno dodat, āe pøeváāná vìtšina z nich se chová slušnì a zodpovìdnì, po svých psích kamarádech øádnì uklízí a spolu s nimi nás mùāe tìšit, āe pes je pøítel èlovìka uā tisíce let. Poøízení pejska pøináší majiteli nejen spoustu radosti, ale i rùzné povinnosti a mezi nimi také poplatky. Jejich výši stanovuje obecnì závazná vyhláška mìsta o místním poplatku ze psa è. 8/2008, která sazbu poplatku dále rozlišuje podle rùzných kritérií (pozn. v loòském roce bylo vyzváno 87 majitelù psù v daòovém øízení k zaplacení poplatku ze psa). Co se dá dìlat s neukáznìnými pejskaøi? Pøednì nebýt k jejich jednání lhostejní. Pokud jsme svìdky pøestupku zneèiš ování veøejného prostranství mùāeme se pokusit situaci vyøešit osobnì, napøíklad domluvou, i kdyā od nevychovaného èlovìka lze jen tìāko oèekávat, jak se zachová. Proto je moāné obratem kontaktovat stráāníky Mìstské policie Strakonice na tel.: nebo tel.: 156 a pro jejich potøebu také poøídit napøíklad fotodokumentaci takového pøestupku, aby mohli pachatele øádnì postihnout. Jaké jsou postihy v tìchto pøípadech? Uklidit po svém pejskovi je ve slušné spoleènosti naprostou samozøejmostí, ale i povinností kaādého majitele. Podle platné legislativy je neuklízení po psech moāné øešit podle 47 pøestupkového zákona è. 200/1990 Sb., pøestupky proti veøejnému poøádku zneèiš ování veøejného prostranství, sankce podle novely zákona mùāe být pøi porušení 47 pís. d/ aā do Kè. Pøestupkové øízení za rok 2009 nebylo vedeno odborem vnitøních vìcí Mìstského úøadu Strakonice āádné, záleāitosti øeší Mìstská policie Strakonice v blokovém øízení. Uvaāuje se o nákupu speciální techniky na sbìr psích exkrementù? Koše a stojany se sáèky na psí exkrementy jsou umístìny po celém mìstì v docházkové vzdálenosti, a proto je āádoucí, aby je pejskaøi vyuāívali a své povinnosti (ani finanèní náklady spojené s poøízením speciální techniky) nepøenášeli na ostatní obyvatele. Speciální technika pro tento úèel samozøejmì existuje a rozhodnutí o tom, zda ji poøídit èi nepoøídit, spadá formálnì do pravomoci Technických sluāeb Strakonice, s. r. o. Kdo zodpovídá za rozmístìní stojanù se sáèky na psí exkrementy? Za rozmístìní odpovídají pracovníci Technických sluāeb Strakonice, s. r. o., ve spolupráci s odborem āivotního prostøedí, kteøí také rozhodují o instalaci dalších stojanù. Sáèky jsou pravidelnì doplòovány, a není tedy nutné odebírat více sáèkù, neā je v konkrétním pøípadì potøebné. Pokud zjistíte, āe sáèky nìkde chybí, informujte okamāitì (v pracovní dobì) pracovníky odboru āivotního prostøedí na tel.: , pøípadnì zástupce technických sluāeb na tel.: , kteøí tento nedostatek napraví. Zneèištìný sáèek lze vhodit do jakéhokoliv odpadkového koše, nebo se nejedná o odpad nebezpeèný a lze ho ukládat s ostatním komunálním odpadem. Jsou pejskaøi na území mìsta nìjak omezováni? Jelikoā zde bohuāel nemáme jen slušné pejskaøe, musí mìsto na chování neukáznìných adekvátním zpùsobem reagovat a tím pádem také pøistoupit k urèitým omezením. Pro pejskaøe byly napøíklad doèasnì uzavøeny Rennerovy sady v jejich novì zrekonstruované èásti, zákaz vstupu se psy platí dále také do parèíku Na Dubovci nebo na kultivovaná místa vytvoøená v souvislosti s loòským komunikaèním propojením ulic Kosmonautù a Spojaøù na sídlišti Mír, ale i na jiných místech. O všech zákazech informují znaèky. Dodrāování zákazù kontroluje Mìstská policie Strakonice. Mají pejskaøi ve mìstì také nìjaké výhody? Dobrým pøíkladem mùāe být veøejné cvièištì pro psy, které mìsto buduje v lokalitì za objektem èistírny odpadních vod. Nápad zøídit veøejné cvièištì vznikl z popudu majitelù psù, kteøí do této lokality dojíādí i osobními automobily psy venèit. Vybudování veøejného cvièištì je rozdìleno do ètyø etap, pøièemā realizace první etapy byla zahájena uā v roce Její souèástí byla celková úprava pozemku, terénní úpravy, seè staøiny, osazení mìstského mobiliáøe košù a lavièek a dále bylo vybudováno parkovištì. Zkušební provoz byl zahájen na podzim Další etapy se týkají vybavení a rozšíøení cvièištì, výsadby stromù a úprav stávajících døevin, plánována je i moānost napojení cvièištì na veøejné osvìtlení. Mgr. Marie Kotlíková, PR Jak proběhly zápisy do základních škol V termínu od 4. do 5. února 2010 probìhly zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011. Dodateèný zápis pro dìti, které se nemohly dostavit k zápisu napø. pro nemoc, se uskuteènil v pátek 26. února K zápisu se dostavilo 310 dìtí, z nichā 262 nastoupí v záøí do 1. tøídy a 48 bude mít odloāenou školní docházku na pøíští rok. Celkem bude otevøeno 11 prvních tøíd, a to v ZŠ F. L. Èelakovského tøi tøídy, v ZŠ Jiøího z Podìbrad tøídy dvì, v ZŠ Dukelská ètyøi a v ZŠ Pováāská dvì. Oddìlení školství Konzultační den České obchodní inspekce Spotøebitelé, ale i podnikatelské subjekty mohou v rámci poradenského dne získat bezplatnì dùleāité informace ve všech sférách spotøebitelské problematiky. V rámci konzultaèních dnù je moāné také podat podnìt ke kontrole, stíānost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích. Bliāší podrobnosti naleznete na Další konzultaèní den ÈOI probìhne 20. dubna 2010 od 9.00 do hodin na Mìstském úøadu Strakonice, odbor obecní āivnostenský úøad, ul. Na Stráāi 270 (2. patro). Rekonstrukce Velkého náměstí: aktuality V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí centra, která právì odstartovala, si vás dovolujeme informovat, āe veškeré aktuality k tomuto tématu naleznete na v rubrice s názvem Co vás zajímá / Rekonstrukce Velkého námìstí a v tištìné podobì ve výloze v pøízemí OD Maják (objekt èp. 141 na Velkém námìstí). Upozornìní na rùzná omezení, plynoucí z výstavby, budou také pravidelnì uveøejòována ve Zpravodaji mìsta Strakonice. Upozornìní na úplnou uzavírku místní komunikace U Sv. Markéty Místní komunikace ulice U Sv. Markéty ve Strakonicích bude v úseku od køiāovatky s ulicí Kochana z Prachové (vèetnì) po køiāovatku s Velkým námìstím úplnì uzavøena do Po dobu uzavírky bude umoānìn prùchod chodcùm a zajištìn vstup do všech objektù a nemovitostí pøiléhající ke komunikaci. Pokud to stavební práce dovolí, bude umoānìno zásobování pøilehlých provozoven. Po ukonèení stavebních prací v køiāovatce ulic U Sv. Markéty a Kochana z Prachové bude umoānìn prùjezd do ulice Kochana z Prachové. Mìstská hromadná doprava Linka zrušena zastávka Velké námìstí, náhradní zastávka je U Pivovaru. Linka je vedena ze zastávky Strakonice āeleznièní stanice do zastávky Trānice dle jízdního øádu, odtud pøímo do zastávky Sídlištì Mír a dále dle jízdního øádu. Linka pouze pro spoje, které obsluhují zastávku Sídlištì Mír (spoje è. 7, 4 a 10), ostatní spoje beze zmìn. Pravidelné linky Uzavírka se dotýká pouze linky Strakonice Krty Mnichov, ostatní linky beze zmìn. Linka je vedena shodnì s linkou Po dobu uzavírky je zrušena zastávka Velké námìstí, náhradní zastávka U Pivovaru. Mgr. Marie Kotlíková, PR 3

4 4 z města Mìstská policie Strakonice Více neā osm set sedmdesát èísel jednacích jsme zaznamenali bìhem osmadvaceti dní mìsíce února. První únorový den jsme provádìli v odpoledních hodinách další z pravidelných kontrol zakázaného a nebezpeèného pøecházení kolejištì v ulici 5. kvìtna. Stráāníky zde byl spatøen mladík, který se dopustil pøestupku tím, āe vstoupil do kolejištì dráhy v místì, které není veøejnosti pøístupné. Jeho poèínání bude nyní øešit Dráāní úøad. Do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byl v odpoledních hodinách téhoā dne stráāníky mìstské policie pøevezen muā, kterého nalezli na vlakovém nádraāí a u nìhoā namìøili pøes dvì promile alkoholu v krvi. O muāe se v tìchto prostorách zaèaly zajímat i osoby, které zde tráví povìtšinu èasu. Dùvodem byl znaèný finanèní obnos, který muāi vypadl z kapes pøi kontrole stráāníky. Za pomoci kamerového systému byl krátce pøed sedmnáctou hodinou dopaden pachatel drobné krádeāe v jednom ze strakonických supermarketù. Odsud se mu podaøilo utéci. Stráāník jej však zahlédl na jednom z kamerových bodù a pøivolaná hlídka jej poté dopadla v Mírové ulici. Krátce pøed pùlnocí dne zachytil stráāník pracující s kamerovým systémem podezøelý pohyb kolem prodejních stánkù v prostoru trānice v ulici U Sv. Markéty. Na místì pak hlídka mìstské policie provedla kontrolu muāe, který se zde pohyboval s baterkou v ruce. Stráāníci následnì provedli kontrolu všech stánkù. V noèních hodinách dne se rozezvonil na sluāebnì mìstské policie telefon linky tísòového volání mìstské policie (156). Poté se do telefonu pøedstavil muā s tím, āe stojí venku a je mu zima. Na kamerovém systému stráāník skuteènì spatøil staršího muāe, kterak chodí po ulici pouze v triku a ve spodním prádle. Pøivolaná hlídka zmateného muāe odvedla domù. Po komunikaci na Palackého námìstí jede nìkolik jezdcù na koních a poslední kùò v této kolonì vykonal potøebu na chodník a jezdec nechal vše bez povšimnutí a z místa odjel. Takovéto oznámení jsme pøijali v ranních hodinách dne Hlídka mìstské policie zastihla celou skupinu na nádvoøí hradu, kde byl zjištìn vedoucí, který ihned po ustájení zvíøat dojel exkrementy odklidit. Téhoā dne ve veèerních hodinách byl u nádraāí øešen v blokovém øízení pøestupek muāe za poāívání alkoholu na místì, kde je to zakázáno. Ve veèerních hodinách dne byli pøivoláni stráāníci mìstské policie do jednoho z barù, kde ze āidle spadl jeden z hostù a poté zùstal leāet na zemi a nekomunikoval s okolím. Dotyènému byla na místo pøivolána stráāníky RZS a vzhledem k tomu, āe u nìj byla namìøena hodnota alkoholu v krvi více neā 2,4 promile, byl hlídkou pøevezen do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Èeských Budìjovicích. Muāe, po kterém vyhlásila pátrání Kriminální policie ÈR ve Strakonicích, se podaøilo dopadnout stráāníkùm mìstské policie veèer dne A opìt se jelo do Èeských Budìjovic, na záchytku. Tentokrát byl pøed jednou ze strakonických restaurací nalezen muā leāící ve snìhu, který se nemohl postavit na nohy. Na pøístroji zn. Dräger byla namìøena u dotyèného hodnota pøesahující 2,5 promile alkoholu. Dne došlo v odpoledních hodinách k pokousání malého dítìte psem, kterého jeho majitelka venèila na volno v Rennerových sadech. Pøivolaná hlídka mìstské policie se postarala o ošetøení chlapeèka a majitelka byla vyslána na povinnou prohlídku psa k veterináøi. Vzhledem k tomu, āe se dopustila pøestupku tím, āe nechala psa v parku na volno, bude pøedvolána pøed pøestupkovou komisi MÚ. Øidièka, která øídila motorové vozidlo po poāití alkoholu, byla dne v ranních hodinách zastavena hlídkou mìstské policie v ulici Katovické. Protoāe došlo k namìøení 2,62 promile alkoholu v krvi, byla na místo pøivolána hlídka Policie ÈR, která událost pøevzala k doøešení. Poranìnou sovu, kterou našel jeden ze spoluobèanù na Sídlišti 1. máje ve veèerních hodinách dne , jsme pøevezli do záchranné stanice āivoèichù do Makova. Ve vychovatele se pøemìnili dva z našich stráāníkù dne Muā, kterému patøí naše podìkování, zavolal na linku tísòového volání (156), āe se po mostì J. Palacha pohybuje zcela bez dozoru dítì pøedškolního vìku. Chvíli poté jiā na naši linku volala i neš astná maminka, která synka postrádala. Kamerový systém odhalil v brzkých ranních hodinách dne pøestupek zneèištìní veøejného prostranství mladíkem, kterého se dopustil po opuštìní jedné z restaurací na Velkém námìstí. Vzhledem k tomu, āe mladý muā se stráāníky svùj prohøešek nechtìl na místì vyøešit, bude jej projednávat komise pro pøestupky MÚ Strakonice. Dne v odpoledních hodinách obdrāel pokutové bloky pøestupce, který pøecházel āeleznièní pøejezd v ulici Tovární jiā v dobì, kdy byla dávána výstraha èervenými støídavì pøerušovanými èervenými svìtly a pøerušovaným zvukem zvonku na znamení, āe tudy bude projíādìt vlak. V noci dne nalezli stráāníci mìstské policie pøi jedné z kontrol vypáèená vrata u jedné z garáāí za høbitovem. Vzhledem k tomu, āe byla garáā v té dobì prázdná, škodu pachatel zpùsobil pouze na vstupních vratech. Na základì práce s kamerovým systémem odhalil krátce pøed pùlnocí stráāník mìstské policie øidièe, který jel po Velkém námìstí pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, āe orientaèní dechovou zkouškou byla u muāe, který se snaāil s vozidlem odjet, namìøena hodnota 1,97 promile alkoholu v krvi, byl pøedán hlídce Policie ÈR. V ulicích mìsta jiā jistojistì vidíte zamìstnance technických sluāeb s èisticí technikou, ale i tøeba jen s hrabièkami, èi lopatou. Pomozme jim, øidièi, jen tím, āe jim nebudeme pøekáāet na komunikacích se svými vozy a budeme dodrāovat pøíkazy pøenosných dopravních znaèení, která budou vādy vèas umístìna do jednotlivých ulic dle plánu. Pomozte i vy, milovníci pejskù, by jen tím, āe uklidíte exkrement po svém mazlíèkovi. Vìøte, āe sníh vādy na jaøe odkryje spousty nepoøádku, jehoā se dopouštíme my, obyvatelé mìsta. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Časový harmonogram strojního čištění města Nasazení strojního èištìní je naplánováno do 19. kvìtna Celkový úklid mìsta je rozdìlen na 34 pracovních dnù do 34 pracovních úsekù. Ulice, které nejsou uvedeny, byly èištìny jiā v bøeznu S dotazy, námìty a pøipomínkami se obracejte na Technické sluāby Strakonice, s. r. o., Raisova 274, Strakonice. Kontakt: tel.: nebo 400 (spojovatelka), Datum Den Pracovní úsek ÈT Na Ohradì, Nábøeāní, Holeèkova, Bezdìkovská od JÈE aā k mostu, parkovištì Bílý vlk, Luèní, Krátká PÁ Parkovištì Švandy dudáka, Bezdìkovská aā k JÈE, Školní, Dukelská ke škole PO VELIKONOCE ÚT Stavbaøù, Druāstevní, Klostermannova, Dukelská ST Dopravní, Textilákù, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídlištì ÈT Palackého námìstí, sídlištì Trāní, chodník kolem plaveckého stadionu, Køemelka PÁ Tovární + viadukt, Prácheòská k mostu Mutìnice, Jeronýmova, Zyerovo nábøeāí PO Sídlištì 1. máje, Dr. Hradeckého ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky ST Zvolenská, parkovištì Zvolenská u Ráje, Havlíèkova, Zahradní ÈT Chelèického, Mírová, Boāeny Nìmcové, Bavorova PÁ Smetanova, Sv. Èecha, elivského, iākova, Plánkova, Tylova, Bezruèova, parkovištì pod nemocnicí PO Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova ÚT Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD ST Mikoláše Alše, Rybnièní, Jezerní, Vodní - Jezárky ÈT Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek, Hranièní horní èást po ulici Pováāská, U Studánky PÁ Rezerva PO Pováāská po ulici Hranièní, Pohranièní stráāe, Šumavská po ulici Hranièní, Boubínská ÚT Nad Školou, Na Stráni, Pováāská od ulice Hranièní, Bohumila Havlasy ST Hallova, Šumavská stará èást, Václavská, Èeských lesù, Hranièní dolní èást ÈT Pøední Ptákovice, Lesní (zastavìná èást), Trachtova, Buèkova, Karla Dvoøáka PÁ hrad, Dubovec, špejchar, pivovar, Lázeòská PO sídlištì Mír Obráncù míru, Kosmonautù, Mládeānická ÚT sídlištì Mír Spojaøù, parkovištì u Telecomu, Rennerovy sady ST høbitov parkovištì + ke garáāím, Nádraāní dvùr èp ÈT Starý Draāejov, Virtova Ves, Støela 7.5. PÁ Rezerva PO Nový Draāejov ÚT Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová, Pod Hliniènou ST Borová, Jedlová, Tisová,Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová, Pod Hliniènou ÈT Hajská PÁ Hajská, Modlešovice PO Písecká podél firmy Protom, JÈE, podjezd k velkoobchodu firmy Pecha, jatka Hradský ÚT Budovatelská, Raisova, Nerudova ST Rezerva

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na duben 2010: Støeda 7. dubna Divadelní soubor Èelakovský Strakonice Pavel Nìmec: DOBA KAMENNÁ Komedie o tom, jak uā v pravìku āili vykukové, ovládající umìní manipulovat s davem. Dùm kultury hod. Ètvrtek 8. dubna KONCERT ONDØEJE HAVELKY A MELODY MAKERS s novým poøadem PØÍBÌH JAZZU JAZZ, SWING A HUDBA LET A MNOHEM VÍCE! Koncertní program Ondøeje Havelky a jeho Melody Makers, systematicky mapuje historii jazzu a swingu od poèátku 20. století aā k ètyøicátým letùm. Hudba, zpìv, tanec, step a situaèní gagy. Pøijïte, bude nám ctí a potìšením! Dùm kultury hod. Sobota 10. dubna RUSKO ZEMÌ PLNÁ PØEKVAPENÍ Diashow Leoše Šimánka. Dùm kultury hod. Nedìle 11. dubna TANEÈNÍ ODPOLEDNE S ANTONÍNEM TALAFOUSEM Z PROTIVÍNA Dùm kultury hod. Pondìlí 12. dubna MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK divadelní pøedstavení Úèinkují: Pavel LIŠKA Martin ZBROŠEK Josef POLÁŠEK Hana KUBÁÈKOVÁ Jemný, herecko psychologický koncert tøí odlišných klaunù. Milostný trojúhelník je autorské pøedstavení, které by mohlo slibovat, a to hlavnì díky tøem hlavním protagonistùm, mnoho legrace. Pøekvapivì pùjde spíš o velmi jemné odkrývání sloāitosti mezilidských vztahù. Ano, pøestoāe se jedná o trojhvìzdí našich dnes uā známých a oblíbených klaunù, téma je vlastnì docela váāné. Moāná je to s nimi samotnými nìjaké nahnuté, kdo ví? Dùm kultury hod. Úterý 13. dubna KPH ODRAZY A DOTEKY V BAROKNÍ HUDBÌ Úèinkují: Jiøí Stivín flétna, Robert Hugo cembalo. Dùm kultury hod. Sobota 17. dubna 8. TATTOO JAM (celodenní celostátní tetovací festival pøedních tattoo studií s mezinárodní úèastí) Souèástí Tattoo Jamu je i odpolední program: Benny and Bigi (exhibice na jednokolce a bike trial), Ramones revival, elezný Zekon (show nejslavnìjšího siláka v ÈR) a veèerní koncert skupin: 5 Symbols (metal core), Zemìāluè (punk), The Fireballs (rock n roll). Dùm kultury hod. Pondìlí 19. dubna PØEDNÁŠKA VÍTEJME JARO S LÉÈIVÝMI ROSTLINAMI Pøednáška bylináøe Pavla Váni. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Úterý 20. dubna VEÈER TO ZUŠ STRAKONICE Dùm kultury Støeda 21. dubna Divadelní pøedplatné Studio dva Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ Po mnì je veta! Jsem v agónii! Umírám! Jsem mrtev! Jiā cítím, kterak se lékaøství na mnì mstí! Zdravý nemocný je Molierovou poslední hrou. V jejím centru je hypochondr, který vzdor nashromáādìnému bohatství netouāí po nièem jiném, neā být neèistý, protivný, hloupý, nudný a mrzutý a nechat kolem svého loāe kumulovat øadu pokryteckých figurek, vādy pøipravených váānost jeho nemoci potvrdit a dobøe na ní vydìlat. Mùāe mít v takovém prostøedí èistá láska se svými pøívrāenci ostatnì zcela v logice autorovy optiky láska rovnìā smìšná a naivní vùbec nìjakou šanci? Ani zde nám vìènì ironický autor neposkytne jednoznaèné rozhøešení... Hrají: Karel Roden, Eva Janoušková, Kristýna Nováková, Kryštof Hádek / Jaromír Nosek, Kristýna Janáèková / Martina Šimíèková, Marian Roden, Petr Pìknic, Jakub Maceèek, Jana Krausová, Tereza Roglová / Marika áková / Linda Keprtová Dùm kultury hod. Pátek 23. dubna TO MÁME MLÁDE! Koncert Pìveckého sboru Gymnázia Strakonic k 90. výroèí zaloāení školy. Dùm kultury hod. Sobota 24. dubna Koncert skupiny PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE V rámci koncertu vystoupí kapela MÒOUKEC MAZEC TROKAVEC ÈIÈINKY. Dùm kultury hod. Støeda 27. dubna Koncert IVY FRÜHLINGOVÉ Dùm kultury hod. Ètvrtek 28. dubna KADEJ JE NÌJAKEJ Koncert Miroslava PALEÈKA. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 29. dubna Koncert Jaroslava Uhlíøe Školní pøedstavení VÝSTAVA: Støeda 7. ètvrtek 29. dubna ZAÈÍNÁM SE DÍVAT JINAK Výstava kreseb úèastníkù kurzu kreslení pod vedením výtvarníka Lubomíra Peška. Zahájení výstavy dne v hodin vernisáāí ve foyeru Domu kultury Strakonice Pøipravujeme na duben 2010: 5. kvìtna KVÌTNOVÉ OSLAVY 8. kvìtna Koncert skupin ABSTINENÈNÍ PØÍZNAKY, PILSNER OIQUELL a NORMALS?! 9. kvìtna TANEÈNÍ ODPOLEDNE 10. kvìtna PÍSNIÈKÁØ JAN BURIAN 12. kvìtna PØEDNÁŠKA AUTOMATICKÁ KRESBA 13. kvìtna HLASATELKY V AKCI 24. kvìtna CVIÈÍME S MÍŠOU RÙIÈKOVOU 25. kvìtna KONCERT LENKY DUSILOVÉ 27. kvìtna DIVADLO SKLEP BESÍDKA kvìtna 29. kvìtna JAMBOREE 5

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská str. 3 Rekonstrukce Velkého náměstí str. 3 Ohlédnutí za uplynulým rokem Pohled do minulosti, tøeba té nedávné, s sebou vādy pøináší trochu nostalgie. Naše vzpomínky

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice DUBEN 2007 www.strakonice.net ROČNÍK 9 Foto: Archiv MìÚ Pøelo ka silnice I/22, Strakonice (severní dopravní pùloblouk SDP) Pøelo ka silnice I/22 má nìkolik prvenství. Jedná se o nejvíce diskutovanou stavbu

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více