Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11"

Transkript

1 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme, āe souèástí kvalitní výuky by dnes mìlo být i neménì kvalitní zázemí v podobì školní budovy a jejího vybavení. Mìsto Strakonice zøizuje ètyøi základní školy, které sídlí v sedmi budovách, a ètyøi mateøské školky (mínìno právních subjektù), které jsou v devíti budovách. Všechny objekty jsou ve vlastnictví mìsta, které na jejich provoz a údrābu vynakládá roènì nemalé finanèní prostøedky. Vzhledem ke stáøí a technickému stavu budov je penìz však stálý nedostatek. Proto mìsto hledá všechny další finanèní zdroje a moānosti dotací z EU, které by s rekonstrukcemi školních budov pomohly. V únoru letošního roku nám bylo oznámeno, āe v 11. výzvì Operaèního programu āivotního prostøedí nám byly schváleny dva projekty, které se týkají ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská. V obou pøípadech se jedná o zateplení obvodových stìn budov, výmìny oken a zateplení støech objektù. Realizací projektù dojde nejen k estetickému vylepšení, ale pøedevším k podstatným úsporám energií u obou subjektù. V pøípadì ZŠ Podìbradova èiní celkové náklady dle projektu ,- Kè, schválená dotace ,- Kè a vlastní podíl mìsta Dvě školy budou v novém ,- Kè. Budova ZŠ volá po rekonstrukci jiā celá léta. Její nejstarší èást, pøed kterou stojí socha èeského krále Jiøího z Podìbrad, byla pro dìti otevøena 1. záøí 1964, jídelna pøivítala první strávníky o tøi roky pozdìji. Nejmladší èástí je dnešní pavilon II. stupnì v ulici A. B. Svojsíka, který byl dokonèen a zprovoznìn v roce Dnes školu navštìvuje 355 dìtí ze Strakonic a okolí. Druhým subjektem, který se doèká celkové rekonstrukce, je MŠ Šumavská. Školka, která se MŠ Šumavská. svou kapacitou 104 dìtí je tøetí nejvìtší školkou ve mìstì (od bude kapacita navýšena ještì o 8 dìtí). Ani tato budova nepatøí k nejmladším. Byla postavena v roce 1980 jako školka pro dìti zamìstnancù tehdejší Èezety a v dubnu 1993 byla pøevedena pod mìsto. Celkové náklady na její rekonstrukci (dle projektu) jsou ,- Kè, schválená dotace èiní ,- Kè a vlastní podíl mìsta je ,- Kè. Projekty podporované z operaèních programù āivotního prostøedí mají však sloāitý Foto: Archiv MìÚ a hlavnì zdlouhavý administrativní proces, který podléhá pøísné kontrole. Proto k vlastní rekonstrukci obou staveb dojde aā v roce Rada mìsta vzala na vìdomí prùbìh realizací obou projektù na svém jednání 10. bøezna Veškeré informace, které zpochybòují realizaci rekonstrukce budov ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská jsou nepravdivé! Dìti a rodièe se mohou tedy tìšit na zlepšení budov obou škol. PhDr. Ivana Øíhová, místostarostka mìsta ZŠ Podìbradova. Foto: Archiv MìÚ 1

2 2 zprávy z radnice RADA MĚSTA STRAKONICE 131. jednání dne Projektant nízkoprahového centra pro děti a mládež Rada mìsta souhlasila se zadáním projektové dokumentace stavby Nízkoprahové centrum pro dìti a mládeā firmì Ing. Miloš Polanka projektový ateliér za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Myšlenka vybudovat zaøízení, ve kterém bude moci mládeā ve vìku od 6 do 26 let najít zábavu, prostor pro vlastní aktivity, ale také odbornou pomoc, vznikla v celoroèní kampani Dìtského zastupitelstva mìsta Strakonice Drogy DNES ve školním roce Kampaò poukazovala na to, āe zaøízení uvedeného typu ve mìstì chybí. Proto se myšlenkou na jeho vybudování zaèala zabývat radnice. Stavba nízkoprahového centra pro dìti a mládeā by mìla zaèít v polovinì tohoto roku a mìla by trvat zhruba jeden rok. Mìsto Strakonice získalo na stavbu centra finanèní prostøedky z Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad, který pokryje náklady v 92,5%. Rozpoèet projektu je stanoven na zhruba 32 milionu Kè (vèetnì DPH) jednání dne Koeficient nebude uplatněn Rada mìsta souhlasila s neuplatnìním koeficientu v roce 2010 u všech nájemcù nebytových prostorù a pozemkù v majetku mìsta Strakonice Inflaèní koeficient udávaný èeským statistickým úøadem èinil v roce %. Ani v loòském roce mìsto Strakonice neuplatòovalo inflaèní koeficient u nájemcù nebytových prostorù a pozemkù jednání dne Finance a příspěvky v oblasti kultury Rada mìsta souhlasila s rozdìlením finanèních prostøedkù na podporu kultury v roce 2010 následovnì: ,- Kè na èinnost, ,- Kè na akce a projekty a ,- Kè na významné úspìchy. Dále rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù: 7.000,- Kè Gymnáziu Strakonice na projekt Spoleèné milníky bavorsko nìmecké historie ve 20. století, 2.000,- Kè Osadnímu výboru Hajská na úhradu nákladù spojených s poøádáním Dne dìtí, 3.000,- Kè Sdruāení hasièù ÈMS Strakonice na organizaci literární a grafické soutìāe Poāární ochrana oèima dìtí, 5.000,- Kè Nadaènímu fondu Gaudeamus Gymnázia Cheb na uspoøádání 19. roèníku dìjepisné soutìāe studentù gymnázií Èeské republiky, 7.000,- Kè ÈSOP Strakonice na realizaci výstav a pøednášek v roce 2010 k 30. výroèní zaloāení organizace, 4.000,- Kè Obèanskému sdruāení Cestou vùle Strakonice na úhradu nájemného pøi 4. roèníku benefièní akce na podporu zdravotnì postiāených āákù ZŠS Strakonice dne , 1.500,- Kè Volnoèasovému klubu pro mládeā Strakonice na koncert skupiny My Way, 1.500,- Kè Èajovnì Inspirace na akce konané v termínu od února do bøezna 2010, 8.000,- Kè DDM na akce konané v termínu od února do èervna 2010, ,- Kè MSP na realizaci výstavy Obrázky z Francie, která se uskuteèní v termínu èervenec srpen 2010, ,- Kè Davidu Andrlíkovi na vydání publikace kriminálních povídek ze Strakonic a okolí Pøirozená plachost, ,- Kè nakladatelství a vydavatelství Veduta na vydání publikace Jan III. z Roāmberka, Øeèený Strakonický, autorky Simony Kotlárové. Usnesení z jednání RM naleznete na Nabídka volné bytové jednotky k přímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jednotku pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 032 o velikosti 1+0 v èp. 87, ul. Na Ohradì, Strakonice I o výmìøe 32,40 m 2, minimální cenová nabídka ,- Kè Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 26. dubna 2010 v hodin v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Příspěvky na činnost v oblasti kultury do konce dubna Všem skupinám, spolkùm a sdruāením aktivním v oblasti kultury pøipomínáme, āe koneèný termín pro podání āádosti o pøíspìvek na èinnost v letošním roce je 30. dubna Ve své āádosti pøedstavte sebe, své aktivity, vyèíslete náklady na svou èinnost v roce 2010 a uveïte èástku, o kterou āádáte, spolu s komentáøem, na jaké úèely by byla pøípadnì vyuāita. Více informací, podmínky a pravidla pro udìlení pøíspìvku najdete na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice sekce Pøíspìvky a granty mìsta na kulturu nebo vaše dotazy zodpoví Eva Janochová, tel.: , Písemné āádosti zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, Strakonice. oddìlení cestovního ruchu Životní podmínky 2010 výběrové šetření v domácnostech Èeský statistický úøad organizuje v roce 2010 výbìrové šetøení o āivotních podmínkách domácností v Èeské republice SILC 2010 (ivotní podmínky 2010), které navazuje na pøedchozí roèníky tohoto šetøení. Smyslem tohoto šetøení je získávat dlouhodobì srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpoèet ukazatelù penìāní a materiální chudoby. Šetøení se uskuteèní na území celé Èeské republiky ve vybraných domácnostech, které byly do šetøení zahrnuty na základì náhodného výbìru poèítaèem. Vlastní šetøení bude probíhat do 9. kvìtna 2010 prostøednictvím speciálnì vyškolených tazatelù. Pracovníci zapojení do šetøení se budou prokazovat prùkazem tazatele a pøíslušným povìøením, které je ve spojení s obèanským prùkazem opravòují k provedení šetøení ivotní podmínky 2010 a které jim vydá Odbor terénních zjiš ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, nebo prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaruèena anonymita zjištìných údajù a získaná data jsou dùslednì chránìna podle pøíslušných zákonù. Všichni pracovníci zúèastnìní na zjiš ování a procesu zpracování jsou vázáni mlèenlivostí o všech šetøených skuteènostech. Prosíme, abyste pøípadné dotazy vznášeli na pracovníka Odboru terénních zjiš ování ÈSÚ povìøeného øízením šetøení ivotní podmínky 2010 v našem kraji: pí Jana Danìèková, tel.: Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice v roce 2010 Mateøská škola aā aā aā aā aā aā aā aā aā aā Šumavská provoz provoz provoz A. B. Svojsíka provoz provoz provoz Ètyølístek provoz provoz U Parku provoz provoz provoz Lidická provoz provoz provoz Holeèkova provoz provoz provoz Školní provoz provoz provoz provoz Spojaøù provoz provoz provoz Stavbaøù provoz provoz

3 informace Na pravou míru Nová internetová rubrika Mìstského úøadu Strakonice si klade za cíl uvádìt na pravou míru nepravdivé a zavádìjící informace, které se èas od èasu objevují na internetu, v rozhlase, tisku nebo televizi a dále se šíøí mezi obèany, pøièemā poškozují dobré jméno mìstského úøadu i jeho pracovníkù. Uvádíme zde nìkolik pøíkladù. Plánuje se výstavba mešity Naše mìsto se stalo terèem nejapného āertu. ádný projekt tohoto druhu se nepøipravuje, uvedl starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys. V tomto pøípadì se jedná o souèást kaādoroèního silvestrovského vysílání Strakonické televize, s. r. o., Nová lávka u hradu bude zbourána Ani bourání nebo prodej lávky se neplánují. Naše mystifikaèní (silvestrovské) reportáāe, zejména ta o bourání lávky pùsobily zøejmì natolik vìrohodnì, āe jim uvìøila spousta lidí, vysvìtlil šéfredaktor Mgr. Robert Malota. Více na Severní pùloblouk musel ustoupit jiným investicím mìsta Nemusel, protoāe stavebníkem je ØSD ÈR, a nikoli mìsto Strakonice. Realizace této stavby i nadále patøí mezi priority mìsta. Termín výstavby závisí na vykoupení všech pozemkù a finanèních moānostech státu, upøesnil vedoucí odboru dopravy Ing. Václav Býèek. Spor o Jezárky se vrací ke krajskému soudu Mìsto Strakonice spor s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových v kauze Jezárky vyhrálo a nebude muset zaplatit pokutu 16 mil. Kè. ÚZSVM má ale uhradit více neā milion korun za náklady na soudní øízení, proti èemuā se odvolal ke Krajskému soudu v ÈB. Staví školu, ale peníze na ni nemají Bez finanèního krytí by nebylo moāné výstavbu ZŠ Pováāské zahájit. Pøedpokládané výdaje jsou cca 347 mil. Kè, coā bude hrazeno èástkou 200 mil. Kè z úvìru (splácen ) a 147 mil. Kè z vlastních zdrojù. V rozpoètu mìsta na rok 2010 je na I. etapu 130 mil. Kè. Mgr. Marie Kotlíková, PR Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním Ani hrozba penìāní sankce, ani koše a stojany se sáèky na psí exkrementy témìø na kaādém rohu, ani veøejné opovrāení nepøimìjí nìkteré nevychované pejskaøe, aby po svých miláècích uklízeli. S odchodem zimy se kaādoroènì objevují jejich pøíspìvky, které pùsobí problémy nám všem, hyzdí mìsto a uā vùbec nepøispívají k vylepšení nálady pøi jarních procházkách. Najdou se dokonce tací, kteøí vhazují psí exkrementy do zahrady mateøské školy. V našem ètyøiadvacetitisícovém mìstì āije majitelù psù a jejich poèet zatím kaādoroènì stoupá. Nutno dodat, āe pøeváāná vìtšina z nich se chová slušnì a zodpovìdnì, po svých psích kamarádech øádnì uklízí a spolu s nimi nás mùāe tìšit, āe pes je pøítel èlovìka uā tisíce let. Poøízení pejska pøináší majiteli nejen spoustu radosti, ale i rùzné povinnosti a mezi nimi také poplatky. Jejich výši stanovuje obecnì závazná vyhláška mìsta o místním poplatku ze psa è. 8/2008, která sazbu poplatku dále rozlišuje podle rùzných kritérií (pozn. v loòském roce bylo vyzváno 87 majitelù psù v daòovém øízení k zaplacení poplatku ze psa). Co se dá dìlat s neukáznìnými pejskaøi? Pøednì nebýt k jejich jednání lhostejní. Pokud jsme svìdky pøestupku zneèiš ování veøejného prostranství mùāeme se pokusit situaci vyøešit osobnì, napøíklad domluvou, i kdyā od nevychovaného èlovìka lze jen tìāko oèekávat, jak se zachová. Proto je moāné obratem kontaktovat stráāníky Mìstské policie Strakonice na tel.: nebo tel.: 156 a pro jejich potøebu také poøídit napøíklad fotodokumentaci takového pøestupku, aby mohli pachatele øádnì postihnout. Jaké jsou postihy v tìchto pøípadech? Uklidit po svém pejskovi je ve slušné spoleènosti naprostou samozøejmostí, ale i povinností kaādého majitele. Podle platné legislativy je neuklízení po psech moāné øešit podle 47 pøestupkového zákona è. 200/1990 Sb., pøestupky proti veøejnému poøádku zneèiš ování veøejného prostranství, sankce podle novely zákona mùāe být pøi porušení 47 pís. d/ aā do Kè. Pøestupkové øízení za rok 2009 nebylo vedeno odborem vnitøních vìcí Mìstského úøadu Strakonice āádné, záleāitosti øeší Mìstská policie Strakonice v blokovém øízení. Uvaāuje se o nákupu speciální techniky na sbìr psích exkrementù? Koše a stojany se sáèky na psí exkrementy jsou umístìny po celém mìstì v docházkové vzdálenosti, a proto je āádoucí, aby je pejskaøi vyuāívali a své povinnosti (ani finanèní náklady spojené s poøízením speciální techniky) nepøenášeli na ostatní obyvatele. Speciální technika pro tento úèel samozøejmì existuje a rozhodnutí o tom, zda ji poøídit èi nepoøídit, spadá formálnì do pravomoci Technických sluāeb Strakonice, s. r. o. Kdo zodpovídá za rozmístìní stojanù se sáèky na psí exkrementy? Za rozmístìní odpovídají pracovníci Technických sluāeb Strakonice, s. r. o., ve spolupráci s odborem āivotního prostøedí, kteøí také rozhodují o instalaci dalších stojanù. Sáèky jsou pravidelnì doplòovány, a není tedy nutné odebírat více sáèkù, neā je v konkrétním pøípadì potøebné. Pokud zjistíte, āe sáèky nìkde chybí, informujte okamāitì (v pracovní dobì) pracovníky odboru āivotního prostøedí na tel.: , pøípadnì zástupce technických sluāeb na tel.: , kteøí tento nedostatek napraví. Zneèištìný sáèek lze vhodit do jakéhokoliv odpadkového koše, nebo se nejedná o odpad nebezpeèný a lze ho ukládat s ostatním komunálním odpadem. Jsou pejskaøi na území mìsta nìjak omezováni? Jelikoā zde bohuāel nemáme jen slušné pejskaøe, musí mìsto na chování neukáznìných adekvátním zpùsobem reagovat a tím pádem také pøistoupit k urèitým omezením. Pro pejskaøe byly napøíklad doèasnì uzavøeny Rennerovy sady v jejich novì zrekonstruované èásti, zákaz vstupu se psy platí dále také do parèíku Na Dubovci nebo na kultivovaná místa vytvoøená v souvislosti s loòským komunikaèním propojením ulic Kosmonautù a Spojaøù na sídlišti Mír, ale i na jiných místech. O všech zákazech informují znaèky. Dodrāování zákazù kontroluje Mìstská policie Strakonice. Mají pejskaøi ve mìstì také nìjaké výhody? Dobrým pøíkladem mùāe být veøejné cvièištì pro psy, které mìsto buduje v lokalitì za objektem èistírny odpadních vod. Nápad zøídit veøejné cvièištì vznikl z popudu majitelù psù, kteøí do této lokality dojíādí i osobními automobily psy venèit. Vybudování veøejného cvièištì je rozdìleno do ètyø etap, pøièemā realizace první etapy byla zahájena uā v roce Její souèástí byla celková úprava pozemku, terénní úpravy, seè staøiny, osazení mìstského mobiliáøe košù a lavièek a dále bylo vybudováno parkovištì. Zkušební provoz byl zahájen na podzim Další etapy se týkají vybavení a rozšíøení cvièištì, výsadby stromù a úprav stávajících døevin, plánována je i moānost napojení cvièištì na veøejné osvìtlení. Mgr. Marie Kotlíková, PR Jak proběhly zápisy do základních škol V termínu od 4. do 5. února 2010 probìhly zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011. Dodateèný zápis pro dìti, které se nemohly dostavit k zápisu napø. pro nemoc, se uskuteènil v pátek 26. února K zápisu se dostavilo 310 dìtí, z nichā 262 nastoupí v záøí do 1. tøídy a 48 bude mít odloāenou školní docházku na pøíští rok. Celkem bude otevøeno 11 prvních tøíd, a to v ZŠ F. L. Èelakovského tøi tøídy, v ZŠ Jiøího z Podìbrad tøídy dvì, v ZŠ Dukelská ètyøi a v ZŠ Pováāská dvì. Oddìlení školství Konzultační den České obchodní inspekce Spotøebitelé, ale i podnikatelské subjekty mohou v rámci poradenského dne získat bezplatnì dùleāité informace ve všech sférách spotøebitelské problematiky. V rámci konzultaèních dnù je moāné také podat podnìt ke kontrole, stíānost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích. Bliāší podrobnosti naleznete na Další konzultaèní den ÈOI probìhne 20. dubna 2010 od 9.00 do hodin na Mìstském úøadu Strakonice, odbor obecní āivnostenský úøad, ul. Na Stráāi 270 (2. patro). Rekonstrukce Velkého náměstí: aktuality V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí centra, která právì odstartovala, si vás dovolujeme informovat, āe veškeré aktuality k tomuto tématu naleznete na v rubrice s názvem Co vás zajímá / Rekonstrukce Velkého námìstí a v tištìné podobì ve výloze v pøízemí OD Maják (objekt èp. 141 na Velkém námìstí). Upozornìní na rùzná omezení, plynoucí z výstavby, budou také pravidelnì uveøejòována ve Zpravodaji mìsta Strakonice. Upozornìní na úplnou uzavírku místní komunikace U Sv. Markéty Místní komunikace ulice U Sv. Markéty ve Strakonicích bude v úseku od køiāovatky s ulicí Kochana z Prachové (vèetnì) po køiāovatku s Velkým námìstím úplnì uzavøena do Po dobu uzavírky bude umoānìn prùchod chodcùm a zajištìn vstup do všech objektù a nemovitostí pøiléhající ke komunikaci. Pokud to stavební práce dovolí, bude umoānìno zásobování pøilehlých provozoven. Po ukonèení stavebních prací v køiāovatce ulic U Sv. Markéty a Kochana z Prachové bude umoānìn prùjezd do ulice Kochana z Prachové. Mìstská hromadná doprava Linka zrušena zastávka Velké námìstí, náhradní zastávka je U Pivovaru. Linka je vedena ze zastávky Strakonice āeleznièní stanice do zastávky Trānice dle jízdního øádu, odtud pøímo do zastávky Sídlištì Mír a dále dle jízdního øádu. Linka pouze pro spoje, které obsluhují zastávku Sídlištì Mír (spoje è. 7, 4 a 10), ostatní spoje beze zmìn. Pravidelné linky Uzavírka se dotýká pouze linky Strakonice Krty Mnichov, ostatní linky beze zmìn. Linka je vedena shodnì s linkou Po dobu uzavírky je zrušena zastávka Velké námìstí, náhradní zastávka U Pivovaru. Mgr. Marie Kotlíková, PR 3

4 4 z města Mìstská policie Strakonice Více neā osm set sedmdesát èísel jednacích jsme zaznamenali bìhem osmadvaceti dní mìsíce února. První únorový den jsme provádìli v odpoledních hodinách další z pravidelných kontrol zakázaného a nebezpeèného pøecházení kolejištì v ulici 5. kvìtna. Stráāníky zde byl spatøen mladík, který se dopustil pøestupku tím, āe vstoupil do kolejištì dráhy v místì, které není veøejnosti pøístupné. Jeho poèínání bude nyní øešit Dráāní úøad. Do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byl v odpoledních hodinách téhoā dne stráāníky mìstské policie pøevezen muā, kterého nalezli na vlakovém nádraāí a u nìhoā namìøili pøes dvì promile alkoholu v krvi. O muāe se v tìchto prostorách zaèaly zajímat i osoby, které zde tráví povìtšinu èasu. Dùvodem byl znaèný finanèní obnos, který muāi vypadl z kapes pøi kontrole stráāníky. Za pomoci kamerového systému byl krátce pøed sedmnáctou hodinou dopaden pachatel drobné krádeāe v jednom ze strakonických supermarketù. Odsud se mu podaøilo utéci. Stráāník jej však zahlédl na jednom z kamerových bodù a pøivolaná hlídka jej poté dopadla v Mírové ulici. Krátce pøed pùlnocí dne zachytil stráāník pracující s kamerovým systémem podezøelý pohyb kolem prodejních stánkù v prostoru trānice v ulici U Sv. Markéty. Na místì pak hlídka mìstské policie provedla kontrolu muāe, který se zde pohyboval s baterkou v ruce. Stráāníci následnì provedli kontrolu všech stánkù. V noèních hodinách dne se rozezvonil na sluāebnì mìstské policie telefon linky tísòového volání mìstské policie (156). Poté se do telefonu pøedstavil muā s tím, āe stojí venku a je mu zima. Na kamerovém systému stráāník skuteènì spatøil staršího muāe, kterak chodí po ulici pouze v triku a ve spodním prádle. Pøivolaná hlídka zmateného muāe odvedla domù. Po komunikaci na Palackého námìstí jede nìkolik jezdcù na koních a poslední kùò v této kolonì vykonal potøebu na chodník a jezdec nechal vše bez povšimnutí a z místa odjel. Takovéto oznámení jsme pøijali v ranních hodinách dne Hlídka mìstské policie zastihla celou skupinu na nádvoøí hradu, kde byl zjištìn vedoucí, který ihned po ustájení zvíøat dojel exkrementy odklidit. Téhoā dne ve veèerních hodinách byl u nádraāí øešen v blokovém øízení pøestupek muāe za poāívání alkoholu na místì, kde je to zakázáno. Ve veèerních hodinách dne byli pøivoláni stráāníci mìstské policie do jednoho z barù, kde ze āidle spadl jeden z hostù a poté zùstal leāet na zemi a nekomunikoval s okolím. Dotyènému byla na místo pøivolána stráāníky RZS a vzhledem k tomu, āe u nìj byla namìøena hodnota alkoholu v krvi více neā 2,4 promile, byl hlídkou pøevezen do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Èeských Budìjovicích. Muāe, po kterém vyhlásila pátrání Kriminální policie ÈR ve Strakonicích, se podaøilo dopadnout stráāníkùm mìstské policie veèer dne A opìt se jelo do Èeských Budìjovic, na záchytku. Tentokrát byl pøed jednou ze strakonických restaurací nalezen muā leāící ve snìhu, který se nemohl postavit na nohy. Na pøístroji zn. Dräger byla namìøena u dotyèného hodnota pøesahující 2,5 promile alkoholu. Dne došlo v odpoledních hodinách k pokousání malého dítìte psem, kterého jeho majitelka venèila na volno v Rennerových sadech. Pøivolaná hlídka mìstské policie se postarala o ošetøení chlapeèka a majitelka byla vyslána na povinnou prohlídku psa k veterináøi. Vzhledem k tomu, āe se dopustila pøestupku tím, āe nechala psa v parku na volno, bude pøedvolána pøed pøestupkovou komisi MÚ. Øidièka, která øídila motorové vozidlo po poāití alkoholu, byla dne v ranních hodinách zastavena hlídkou mìstské policie v ulici Katovické. Protoāe došlo k namìøení 2,62 promile alkoholu v krvi, byla na místo pøivolána hlídka Policie ÈR, která událost pøevzala k doøešení. Poranìnou sovu, kterou našel jeden ze spoluobèanù na Sídlišti 1. máje ve veèerních hodinách dne , jsme pøevezli do záchranné stanice āivoèichù do Makova. Ve vychovatele se pøemìnili dva z našich stráāníkù dne Muā, kterému patøí naše podìkování, zavolal na linku tísòového volání (156), āe se po mostì J. Palacha pohybuje zcela bez dozoru dítì pøedškolního vìku. Chvíli poté jiā na naši linku volala i neš astná maminka, která synka postrádala. Kamerový systém odhalil v brzkých ranních hodinách dne pøestupek zneèištìní veøejného prostranství mladíkem, kterého se dopustil po opuštìní jedné z restaurací na Velkém námìstí. Vzhledem k tomu, āe mladý muā se stráāníky svùj prohøešek nechtìl na místì vyøešit, bude jej projednávat komise pro pøestupky MÚ Strakonice. Dne v odpoledních hodinách obdrāel pokutové bloky pøestupce, který pøecházel āeleznièní pøejezd v ulici Tovární jiā v dobì, kdy byla dávána výstraha èervenými støídavì pøerušovanými èervenými svìtly a pøerušovaným zvukem zvonku na znamení, āe tudy bude projíādìt vlak. V noci dne nalezli stráāníci mìstské policie pøi jedné z kontrol vypáèená vrata u jedné z garáāí za høbitovem. Vzhledem k tomu, āe byla garáā v té dobì prázdná, škodu pachatel zpùsobil pouze na vstupních vratech. Na základì práce s kamerovým systémem odhalil krátce pøed pùlnocí stráāník mìstské policie øidièe, který jel po Velkém námìstí pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, āe orientaèní dechovou zkouškou byla u muāe, který se snaāil s vozidlem odjet, namìøena hodnota 1,97 promile alkoholu v krvi, byl pøedán hlídce Policie ÈR. V ulicích mìsta jiā jistojistì vidíte zamìstnance technických sluāeb s èisticí technikou, ale i tøeba jen s hrabièkami, èi lopatou. Pomozme jim, øidièi, jen tím, āe jim nebudeme pøekáāet na komunikacích se svými vozy a budeme dodrāovat pøíkazy pøenosných dopravních znaèení, která budou vādy vèas umístìna do jednotlivých ulic dle plánu. Pomozte i vy, milovníci pejskù, by jen tím, āe uklidíte exkrement po svém mazlíèkovi. Vìøte, āe sníh vādy na jaøe odkryje spousty nepoøádku, jehoā se dopouštíme my, obyvatelé mìsta. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Časový harmonogram strojního čištění města Nasazení strojního èištìní je naplánováno do 19. kvìtna Celkový úklid mìsta je rozdìlen na 34 pracovních dnù do 34 pracovních úsekù. Ulice, které nejsou uvedeny, byly èištìny jiā v bøeznu S dotazy, námìty a pøipomínkami se obracejte na Technické sluāby Strakonice, s. r. o., Raisova 274, Strakonice. Kontakt: tel.: nebo 400 (spojovatelka), Datum Den Pracovní úsek ÈT Na Ohradì, Nábøeāní, Holeèkova, Bezdìkovská od JÈE aā k mostu, parkovištì Bílý vlk, Luèní, Krátká PÁ Parkovištì Švandy dudáka, Bezdìkovská aā k JÈE, Školní, Dukelská ke škole PO VELIKONOCE ÚT Stavbaøù, Druāstevní, Klostermannova, Dukelská ST Dopravní, Textilákù, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídlištì ÈT Palackého námìstí, sídlištì Trāní, chodník kolem plaveckého stadionu, Køemelka PÁ Tovární + viadukt, Prácheòská k mostu Mutìnice, Jeronýmova, Zyerovo nábøeāí PO Sídlištì 1. máje, Dr. Hradeckého ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky ST Zvolenská, parkovištì Zvolenská u Ráje, Havlíèkova, Zahradní ÈT Chelèického, Mírová, Boāeny Nìmcové, Bavorova PÁ Smetanova, Sv. Èecha, elivského, iākova, Plánkova, Tylova, Bezruèova, parkovištì pod nemocnicí PO Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova ÚT Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD ST Mikoláše Alše, Rybnièní, Jezerní, Vodní - Jezárky ÈT Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek, Hranièní horní èást po ulici Pováāská, U Studánky PÁ Rezerva PO Pováāská po ulici Hranièní, Pohranièní stráāe, Šumavská po ulici Hranièní, Boubínská ÚT Nad Školou, Na Stráni, Pováāská od ulice Hranièní, Bohumila Havlasy ST Hallova, Šumavská stará èást, Václavská, Èeských lesù, Hranièní dolní èást ÈT Pøední Ptákovice, Lesní (zastavìná èást), Trachtova, Buèkova, Karla Dvoøáka PÁ hrad, Dubovec, špejchar, pivovar, Lázeòská PO sídlištì Mír Obráncù míru, Kosmonautù, Mládeānická ÚT sídlištì Mír Spojaøù, parkovištì u Telecomu, Rennerovy sady ST høbitov parkovištì + ke garáāím, Nádraāní dvùr èp ÈT Starý Draāejov, Virtova Ves, Støela 7.5. PÁ Rezerva PO Nový Draāejov ÚT Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová, Pod Hliniènou ST Borová, Jedlová, Tisová,Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová, Pod Hliniènou ÈT Hajská PÁ Hajská, Modlešovice PO Písecká podél firmy Protom, JÈE, podjezd k velkoobchodu firmy Pecha, jatka Hradský ÚT Budovatelská, Raisova, Nerudova ST Rezerva

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na duben 2010: Støeda 7. dubna Divadelní soubor Èelakovský Strakonice Pavel Nìmec: DOBA KAMENNÁ Komedie o tom, jak uā v pravìku āili vykukové, ovládající umìní manipulovat s davem. Dùm kultury hod. Ètvrtek 8. dubna KONCERT ONDØEJE HAVELKY A MELODY MAKERS s novým poøadem PØÍBÌH JAZZU JAZZ, SWING A HUDBA LET A MNOHEM VÍCE! Koncertní program Ondøeje Havelky a jeho Melody Makers, systematicky mapuje historii jazzu a swingu od poèátku 20. století aā k ètyøicátým letùm. Hudba, zpìv, tanec, step a situaèní gagy. Pøijïte, bude nám ctí a potìšením! Dùm kultury hod. Sobota 10. dubna RUSKO ZEMÌ PLNÁ PØEKVAPENÍ Diashow Leoše Šimánka. Dùm kultury hod. Nedìle 11. dubna TANEÈNÍ ODPOLEDNE S ANTONÍNEM TALAFOUSEM Z PROTIVÍNA Dùm kultury hod. Pondìlí 12. dubna MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK divadelní pøedstavení Úèinkují: Pavel LIŠKA Martin ZBROŠEK Josef POLÁŠEK Hana KUBÁÈKOVÁ Jemný, herecko psychologický koncert tøí odlišných klaunù. Milostný trojúhelník je autorské pøedstavení, které by mohlo slibovat, a to hlavnì díky tøem hlavním protagonistùm, mnoho legrace. Pøekvapivì pùjde spíš o velmi jemné odkrývání sloāitosti mezilidských vztahù. Ano, pøestoāe se jedná o trojhvìzdí našich dnes uā známých a oblíbených klaunù, téma je vlastnì docela váāné. Moāná je to s nimi samotnými nìjaké nahnuté, kdo ví? Dùm kultury hod. Úterý 13. dubna KPH ODRAZY A DOTEKY V BAROKNÍ HUDBÌ Úèinkují: Jiøí Stivín flétna, Robert Hugo cembalo. Dùm kultury hod. Sobota 17. dubna 8. TATTOO JAM (celodenní celostátní tetovací festival pøedních tattoo studií s mezinárodní úèastí) Souèástí Tattoo Jamu je i odpolední program: Benny and Bigi (exhibice na jednokolce a bike trial), Ramones revival, elezný Zekon (show nejslavnìjšího siláka v ÈR) a veèerní koncert skupin: 5 Symbols (metal core), Zemìāluè (punk), The Fireballs (rock n roll). Dùm kultury hod. Pondìlí 19. dubna PØEDNÁŠKA VÍTEJME JARO S LÉÈIVÝMI ROSTLINAMI Pøednáška bylináøe Pavla Váni. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Úterý 20. dubna VEÈER TO ZUŠ STRAKONICE Dùm kultury Støeda 21. dubna Divadelní pøedplatné Studio dva Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ Po mnì je veta! Jsem v agónii! Umírám! Jsem mrtev! Jiā cítím, kterak se lékaøství na mnì mstí! Zdravý nemocný je Molierovou poslední hrou. V jejím centru je hypochondr, který vzdor nashromáādìnému bohatství netouāí po nièem jiném, neā být neèistý, protivný, hloupý, nudný a mrzutý a nechat kolem svého loāe kumulovat øadu pokryteckých figurek, vādy pøipravených váānost jeho nemoci potvrdit a dobøe na ní vydìlat. Mùāe mít v takovém prostøedí èistá láska se svými pøívrāenci ostatnì zcela v logice autorovy optiky láska rovnìā smìšná a naivní vùbec nìjakou šanci? Ani zde nám vìènì ironický autor neposkytne jednoznaèné rozhøešení... Hrají: Karel Roden, Eva Janoušková, Kristýna Nováková, Kryštof Hádek / Jaromír Nosek, Kristýna Janáèková / Martina Šimíèková, Marian Roden, Petr Pìknic, Jakub Maceèek, Jana Krausová, Tereza Roglová / Marika áková / Linda Keprtová Dùm kultury hod. Pátek 23. dubna TO MÁME MLÁDE! Koncert Pìveckého sboru Gymnázia Strakonic k 90. výroèí zaloāení školy. Dùm kultury hod. Sobota 24. dubna Koncert skupiny PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE V rámci koncertu vystoupí kapela MÒOUKEC MAZEC TROKAVEC ÈIÈINKY. Dùm kultury hod. Støeda 27. dubna Koncert IVY FRÜHLINGOVÉ Dùm kultury hod. Ètvrtek 28. dubna KADEJ JE NÌJAKEJ Koncert Miroslava PALEÈKA. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 29. dubna Koncert Jaroslava Uhlíøe Školní pøedstavení VÝSTAVA: Støeda 7. ètvrtek 29. dubna ZAÈÍNÁM SE DÍVAT JINAK Výstava kreseb úèastníkù kurzu kreslení pod vedením výtvarníka Lubomíra Peška. Zahájení výstavy dne v hodin vernisáāí ve foyeru Domu kultury Strakonice Pøipravujeme na duben 2010: 5. kvìtna KVÌTNOVÉ OSLAVY 8. kvìtna Koncert skupin ABSTINENÈNÍ PØÍZNAKY, PILSNER OIQUELL a NORMALS?! 9. kvìtna TANEÈNÍ ODPOLEDNE 10. kvìtna PÍSNIÈKÁØ JAN BURIAN 12. kvìtna PØEDNÁŠKA AUTOMATICKÁ KRESBA 13. kvìtna HLASATELKY V AKCI 24. kvìtna CVIÈÍME S MÍŠOU RÙIÈKOVOU 25. kvìtna KONCERT LENKY DUSILOVÉ 27. kvìtna DIVADLO SKLEP BESÍDKA kvìtna 29. kvìtna JAMBOREE 5

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s.

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více