EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor"

Transkript

1 EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s ovými adresami autorů příslušných sad jsou uvedeny v tabulkách (viz obsah). Autoři digitálních učebních materiálů na požádání poskytnou tyto materiály ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. Abychom se ochránili proti spamu používáme místo znaky "(z)". OBSAH: Český jazyk 3 sady str. 2-4 Matematika - 3 sady str. 5-7 Německý jazyk - 1 sada. str. 8 Anglický jazyk 1 sada. str. 9 Informatika 1 sada.. str. 10 Prvouka 1 sada.. str. 11 Vlastivěda a přírodověda 1 sada.. str. 12 Fyzika a chemie 1 sada.. str. 13 Biologie 1 sada str. 14 Zeměpis 2 sady.. str Dějepis 2 sady. str Hudební výchova 1 sada str. 19 1

2 1. ČESKÝ JAZYK - UČÍME SE ČESKY 1. tř. Čtení vět s obměnou 1. tř. Čtení a doplňování vět 1. tř. Slabiky s obrázky 1. tř. Věty s obrázky 2. UČÍME SE ČESKY 2. tř. Slova mnohoznačná 2. tř. Slova podřazená, nadřazená, souřadná 2. tř. Abeceda 4.tř. Opakování vyjmenovaných slov po P 3. UČÍME SE ČESKY Vyjmenovaná slova po B Opakování vyjmenovaných slov po L Opakování vyjmenovaných slov po M Opakování vyjmenovaných slov po S 4. UČÍME SE ČESKY 4. tř. Písmenkové příběhy (dramatická výchova) 4. tř. Shoda podmětu s přísudkem 4. tř. Ohebné slovní druhy 4. tř. Neohebné slovní druhy 5. UČÍME SE ČESKY 5.tř. Podstatná jména - opakování 4. ročníku 5. tř. Opakování pravopisu a tvarosloví ze 4. ročníku 5. tř. Předpony 1. část 5. tř. Předpony (PC cvičení) Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 2

3 ČESKÝ JAZYK - TVAROSLOVÍ 6. tř. Vyjmenovaná slova 6. tř. Slovní druhy, podstatná jména 6. tř. Přídavná jména, pravopis skupin bě, pě, vě, mě a předpon -s, -z, -vz 6. tř. Zájmena, číslovky, slovesa, zdvojené souhlásky, shoda, základní skladebné dvojice 6. tř. Podstatná jména - mluvnické kategorie 6. tř. Hlásky, stavba slova abeceda, slva nadřazená, synonyma, antonyma 7. tř. Synonyma 7. tř. Homonyma 6. tř. Podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná, látková 6. tř. Podstatná jména - určování vzorů 6. tř. Duál 6. tř. Přídavná jména - mluvnické kategorie 6. tř. Pravopis přídavných jmen 7. tř. Odvozování názvů osob 9. tř. Přechodníky 8. tř. Skloňování cizích jmen vlastních 8. tř. Slovesný vid 8. tř. Opakování pravopisu a mluvnice 8. tř. Neohebné slovní druhy 8. tř. Přívlastek Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zsnovape(z)seznam.cz 3

4 ČESKÝ JAZYK - SKLADBA 9. tř. Souvětí podřadné 8.tř. Souvětí souřadné 8.tř. Významové poměry mezi větami hlavními 8.tř. Souvětí podřadné a souřadné 7.tř. Přístavek 6.tř. Věta jednoduchá a souvětí 8.tř. Významové poměry 6.tř. Zábavná skladba 7.tř. Vedlejší věty, souvětí podřadné 6.tř. Větné členy 8. tř. Doplněk 8. tř. Druhy vedlejších vět 9.tř. Věta jednoduchá a souvětí 9.tř. Vedlejší věty I. 9.tř. Souřadně spojené věty 9.tř. Řeč přímá a nepřímá 9.tř. Samostatný větný člen 9.tř. Větné členy - test 9.tř. Větné členy - opakovací test 9.tř. Všestranný rozbor Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zsnovape(z)seznam.cz 4

5 1. MATEMATIKA - ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 1. tř. Početní úkony v oboru tř. Procvičování v oboru tř. Numerické operace v oboru tř. Jednoduché slovní úlohy v oboru tř. Základní jednotky 1. tř. Litr - slovní úlohy 1. tř. Kilogram - slovní úlohy 2. ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 2. tř. Násobení a dělení 2,3 2. tř. Násobilka 3, 4 2. tř. Násobilka 4, 5 2. tř. Násobení a dělení 5 2. tř. Procvičování základních numerických operací 2. tř. Opakování početních operací 3. ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 3. tř. Opakování násobení a dělení v oboru 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 1 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 2 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 3 3. tř. Jednotky délky a jejich převody 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 4 3. tř. Práce s kalkulačkou Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 5

6 4. ARITMETIKA A GEOMETRIE PRO 4. A 5. ROČNÍK 4. tř. Opakování a procvičování - matematika 4.roč. 4. tř. Složené slovní úlohy I. 4. tř. Složené slovní úlohy II. 4. tř. Slovní úlohy s písemným sčítáním 4. tř. Počítáme s jednotkami času 4. tř. Ptačí počítání 4. tř. Písemné odčítání - objevy 4. tř. Písemné odčítání - vynálezy 4. tř. Počítáme s jednotkami hmotnosti 4. tř. Počítme s jednotkami objemu 5. ARITMETIKA A GEOMETRIE PRO 4. A 5. ROČNÍK 5. tř. Zlomky 5. tř. Velká čísla kolem nás 5. tř. Základní geometrické útvary 5. tř. Jednotky délky, obvod a obsah obdélníku a čtverce 5. tř. Třídění trojúhelníků 5. tř. Pavoúhlé trojúhelníky 5. tř. Desetinná čísla 5. tř. Porovnání desetinných čísel 5. tř. Obsah obdélníku a čtverce 5. tř. Grafy a diagramy Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 6

7 ARITMETIKA, ALGEBRA A GEOMETRIE 8. tř. Racionální čísla - početní úkony 8. tř. Vzájemná poloha přímek, přímky a polokružnice 9. tř. Užití vzorců při úpravě výrazů 9. tř. Úprava výrazů na součin 7. tř. Opakování učiva o trojúhelnících 7. tř. Druhy úhlů 6. tř. Násobek a dělitel. Věty o dělitelnosti 6. tř. Znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená 7. tř. Středová souměrnost 9. tř. Lineární funkce - opakování 9. tř. Věty o podobnosti 9. tř. Podobnost 6. tř. Úhel 6. tř. Osově souměrné obrazce 7. tř. Čtyřúhelníky 8. tř. Pythagorova věta 7. tř. Sčítání a odčítání celých čísel 7. tř. Trojčlenka 7. tř. Trojčlenka 2. část 7. tř. Procenta 2 Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 7

8 GRAMATIKA A KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE 7. tř. Předložky se 3. a 4. pádem 7. tř. Opakování 5. lekce z učebnice Spaβ mit Max I. 9. tř. Opakování 4. lekce z učebnice Spaβ mit Max II. 9. tř. Zápor 9. tř. Spojky v NJ 7. tř. Préteritum I. 9. tř. Závislý infinitiv 7. tř. Préterittum (PC cvičení) 7. tř. Aussehen 7. tř. Vedlejší věty se spojkou dass 7. tř. Mein Tagesprogramm 9. tř. Opakování 6. lekce 9. tř. Konjunkiv préterita 7. tř. Opakování 7. lekce 7. tř. Die Kleidung 9. tř. Zájmena "welcher" a "was für ein" 9. tř. Zájmena "derselbe" a "der gleiche" 7. tř. Einkäufe 7. tř. Opakování 8. lekce - hotpot 9. tř. Opakování 7. lekce - hotpot novotny(z)2zsveseli.cz, mariebumerlova(z)seznam.cz Kontakt: 8

9 2. stupeň GRAMATIKA A KOMUNIKACE V ANGLICKÉM JAZYCE 7. tř. Questions and anwers 8. tř. My house 7. tř. What is the time? 9. tř. Musical instruments 6. tř. My family 9. tř. Present simple and continuous 6. tř. Seasons and months 6. tř. Was and were 8. tř. In the rooms 8. tř. Question tags 8. tř. Christmas 8. tř. Past simple and present perfekt 3. tř. Numbers and colours 8. tř. Weather 9. tř. Future 7. tř. Sports 8. tř. Clothes 9. tř. Travelling 7. tř. Animals 6. tř. Past continuous Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, jana.malk(z)centrum.cz 9

10 INFORMATIKA POUŽITÍ MICROSOFT OFFICE 6. tř. Prezentace PowerPoint Přírodní krajiny 9. tř. Použití hypertextového odkazu v Prezentaci 6. tř. Excel - Rozvrh 1. část 6. tř. Excel - Rozvrh 2. část 9. tř. Excel - Použití funkce "když" 1. část 9. tř. Excel - Použití funkce "když" 2. část 8. tř. Počítačová sestava a základní pojmy z informatiky 8. tř. Word - zkratkové klávesy, přepis textu 9. tř. Word - symboly, Print Sceen 6. tř. Skládání obrázků v malování 6. tř. Oprava obrázku v Malování 8. tř. Foto v krychli 9. tř. Hrneček s fotografií 9. tř. Analýza prodeje - tabulka, grafy 7. tř. Vzorce, funkce ZAOKROUHLIT, ROMAN 7. tř. Word - závěrečná práce 7. tř. Excel - průzkum trhu 8. tř. Poznáváme jihočeská města 7. tř. Funkce KDYŽ 9. tř. Absolutní a relativní adresování Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 10

11 1. PRVOUKA - MY A SVĚT KOLEM NÁS 1. tř. Roční období - zima 1. tř. Roční období 1. tř. Podzim 1. tř. Naše rodina 1. tř. Advent, Vánoce 1. tř. Co se z čeho vyrábí 1. tř. Roční období - léto 2. MY A SVĚT KOLEM NÁS 2. tř. Jaro - jarní měsíce 2. tř. Čas - orientace v čase 2. tř. Čas 2. tř. Zvířata 2. tř. Prvouka - les 2. tř. Prvouka - louka 2. tř. Prvouka - U vody a ve vodě 3. MY A SVĚT KOLEM NÁS Kontakt: Věci kolem nás Kvetoucí rostliny Čas a organizace dne Kam a jak plyne čas Důležité látky kolem nás Shrnutí učiva prvouky novotny(z)2zsveseli.cz, kozibratkova(z)seznam.cz 11

12 4. 5. (VL) VLASTIVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 4. tř. ČR - PL k opakování - úkol pro detektivy 4. tř. Vánoce ve světě 4. tř. Pohoří 4. tř. Hory - krása, užitek, nebezpečí 4. tř. Města v České republice 5.tř. Praha - hlavní město ČR 5.tř. Evropa - členitost, povrch, vodstvo 4.tř. O době lovců mamutů 4.tř. Vlastivědný test 4.tř. První Přemyslovci 5. (Př) PŘÍRODOVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 5. tř. Kosterní soustava 5. tř. Lidské tělo 5. tř. Kožní soustava 5. tř. Trávicí soustava 5.tř. Soustava opěrná - kostra 4. (Př) PŘÍRODOVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 4. tř. Přírodniny 4. tř. Dřeviny 4. tř. Třídění živočichů 4. tř. Rybník 4.tř. Horniny a nerosty Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, kozibratkova(z)seznam.cz 12

13 (Fy) PŘÍRODNÍ JEVY VE FYZICE A CHEMII 9. tř. Pohyb - rychlost, dráha 8. tř. Pascalův zákon 8. tř. Hydrostatická tlaková síla 8. tř. Vztlaková síla v kapalině 6. tř. Hustota látky - pracovní list 6. tř. Výpočet hmotnosti tělesa 8. tř. Výpočet výkonu 8. tř. Výpočet tepla 7. tř. Výpočet tlaku 9. tř. Ohmův zákon (Ch) PŘÍRODNÍ JEVY VE FYZICE A CHEMII 8. tř. Chemické značky, nebezpečné symboly a zkladní chemické vybavení 9. tř. Názvosloví: hydráty solí, hydrogensoli, hmotnostní zlomek 8.tř. Směsi, hmotnostní zlomek 9. tř. Chemické reakce, řada reaktivity kovů 8. tř. Atom, molekula, sloučenina 9. tř. Látkové množství 8. tř. Alkalické kovy 9. tř. Souhrnné cvičení chemických výpočtů 8. tř. Oxidy 9. tř. Alkany, alkeny, alkyny Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, buryanek(z)2zsveseli.cz, zejdik(z)post.cz 13

14 BIOLOGIE - PŘÍRODA KOLEM NÁS 9. tř. Vesmír, Země a stavba Země 6. tř. Rostlinná a živočišná buňka 7. tř. Paryby 6. tř. Viry, baktérie 7. tř. Ryby 6. tř. Viry, baktérie (pracovní list) 7. tř. Obojživelníci 6. tř. Prvoci 7. tř. Plazi 6. tř. Žahavci 6. tř. Ploštěnci 7. tř. Ptáci 6. tř. Hlísti 8. tř. Kosterní a pohybová soustava 6. tř. Měkkýši 6. tř. Kroužkovci 8. tř. Krev, krevní oběh 6. tř. Členovci 6. tř. Žabernatí 8. tř. Rozmnožovací soustava Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zejdik(z)post.cz 14

15 ZEMĚPIS VESMÍR, PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ 6. tř. Vesmír, Sluneční soustava 6. tř. Hvězdy a Slunce 6. tř. Planety Slunční soustavy I. (vnitřní) 6.,7. tř. Přírodní krajiny - shrnutí 6. tř. Planety Sluneční soustavy II. (vnější) 6. tř. Měsíc - přirozená družice Země 6. tř. Poznávání vesmíru (Jak se měnily představy o vesmíru) 6. tř. Určování zeměpisné polohy a časových pásem 6. tř. Střídání ročních dob (délka dnů a nocí) 6. tř. Krajinná sféra Země 6. tř. Přírodní a kulturní krajiny 6. tř. Hydrosféra - podoby vody na Zemi 6. tř. Hydrosféra a atmosféra 6. tř. Staň se námořním kapitánem 6. tř. Pedosféra - půdní obal Země 6. tř. Pedosféra 2 - procvičování 6. tř. Přírodní zdroje a přírodní krajiny 6. tř. Tropické krajiny 6. tř. Krajiny subtropů 6. tř. Přírodní krajiny - pexeso Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 15

16 ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ A ČR 7. tř. Světové oceány 7. tř. Cestujeme po mořích a oceánech 7. tř. Poznáváme oceány 7. tř. Polární oblasti 7. tř. Poznáváme Afriku I. - pobřeží a povrch 7. tř. Poznáváme Afriku II. - vodstvo a příroda 7. tř. Poznáváme Afriku III. - obyvatelstvo a hospodářství 7. tř. Afrika ze všech stran (zábavné procvičování) 7. tř. Austrálie 7. tř. Asie - přírodní a společenské poměry 9. tř. Evropa - opakování 8. tř. Evropa - základní údaje, členitost 8. tř. Migrace obyvatel ve světě 8. tř. Přírodní krajiny v Evropě 8. tř. Evropské obyvatelstvo a jazyky 9. tř. Praha - pracovní list 9.tř. ČR - sada křížovek 1 9.tř. Západní Čechy 8. tř. Doprava a spoje 8. tř. Střední Morava Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 16

17 6. DĚJEPIS - PRAVĚK A STAROVĚK 6. tř. Dějiny jsou učitelkou života 6. tř. Historické prameny 6. tř. Mýty a legendy 6. tř. Pravěk 6. tř. Pravěk a starší doba kamenná 6. tř. Procvičování (starší doba kamenná) 6. tř. Mladší doba kamenná - neolit 6. tř. Doba kovů 6. tř. Rasy a jazyky 6. tř. Palestina 6. tř. Starověká Indie 6. tř. Starověká Čína 6. tř. Starověké státy 6. tř. Starověká Kréta 6. tř. Řečtí bohové 6. tř. Ilias 6. tř. Odysseova dobrodružství 6. tř. Velká kolonizace 6. tř. Antické umění 6. tř. Starověké Řecko - procvičování Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 17

18 8. DĚJEPIS - NOVOVĚK A DĚJINY 20. STOLETÍ 8. tř. Anglie a Velká Británie v koloniích, vznik USA 8. tř. Baroko (architektura, výtvarné umění) 8. tř. Dějiny významných států v Evropě 8. tř. Dějiny českých zemí a habsburské monarchie 8. tř. Národní obrození 8. tř. Romantismus 8. tř. Revoluce tř. Technický a vědecký pokrok 8. tř. Kultura 2. pol zač. 20. stol. 8. tř. 1. světová válka 9. NOVOVĚK A DĚJINY 20. STOLETÍ 9. tř. Totalitní režimy v meziválečném období 9. tř. Světová hospodářská krize 9. tř. Mnichov tř. 2. republika (Česko - Slovensko) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 1) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 2) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 3) 9. tř. Komparace - světové války a jejich důsledky 9. tř. Poválečný vývoj tř. Únor nástup totality Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 18

19 HUDEBNÍ VÝCHOVA HUDEBNÍ STYLY A SKLADATELÉ 6. tř. Výrazové prostředky v hudbě 7. tř. Písničky na přání 6. tř. Posuvky 9. tř. Stupnice dur a moll 9. tř. Počátky populární hudby u nás 7. tř. Koncert 8. tř. Baroko v hudbě - opakování 9. tř. České hudební baroko - opakování 6. tř. Česká opera 7. tř. Tanec 8. tř. Gotika (hudba ve středověku) 9. tř. Renesance v Čechách 7. tř. Vánoční koledy a zvyky 9. tř. Divadlo Semafor 9. tř. Český hudební romantismus 9. tř. Český hudební romantismus - opakování 7. tř. Muzikál 8. tř. Klasicismus - opakování 9. tř. Semafor - opakování 6. tř. Melodram Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, mariebumerlova(z)seznam.cz 19

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: MATEMATIKU Aritmetika 6. a 7. ročník Geometrie 6. až 9. ročník Algebra 8. a 9. Ročník INFORMATIKU MS Word MS Excel Gimp

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3 Přehled DUMů Počítač - PC - personal computer 5. Informatika Silvie Lien Části počítače - pexeso 5. Informatika Silvie Lien Využití počítačů a etické zásady 5. Informatika Silvie Lien Vstupní a výstupní

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Hutchinson Project English 2 (3. vydání) (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Nováková, Kolmanová a kol. Le francais

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

SOŠ a SOU Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Na požádání poskytne ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR.

SOŠ a SOU Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Na požádání poskytne ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR. SOŠ a Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Člověk v dějinách ARCHITEKTURA STAVITELSTVÍ STAROVĚKU A PŘEDROMÁNSKÉHO OBDOBÍ Člověk ve středověku Present simple nordwestwind@seznam.cz Práce

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Garanti kurzu: doc. Dr. Věra Hoffmannová, PhDr. Jitka Kendíková, Mgr. Petr Hála

Garanti kurzu: doc. Dr. Věra Hoffmannová, PhDr. Jitka Kendíková, Mgr. Petr Hála Název kurzu: Příprava na přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletých studijních oborů středních škol, příprava na studium na českých středních školách (návrat do ČR), příprava na nostrifikační zkoušky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu Číslo materiálu Vyučující Ročník Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Název VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.65 Mgr. Malinová Hana 1. Čtenářská a informační gramotnost Slabika a slovo Čtení písmen a slabik VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.66

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY 2. monitorovací zpráva 12. 9. 2012 Předmět: Prvouka Tematická oblast: Prvouka pro 3. ročník Vyučující: Mgr. Zdeňka Valenzová VY_32_INOVACE_101 Orientace v krajině

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů Název školy Název Popis 1 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 01 prezentace Velká Morava Mgr. Radka Řepová 2 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 02 przentace Počátky českého státu Mgr. Radka Řepová 3 28.8.2012 VY_32_INOVACE_

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více