EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor"

Transkript

1 EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s ovými adresami autorů příslušných sad jsou uvedeny v tabulkách (viz obsah). Autoři digitálních učebních materiálů na požádání poskytnou tyto materiály ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. Abychom se ochránili proti spamu používáme místo znaky "(z)". OBSAH: Český jazyk 3 sady str. 2-4 Matematika - 3 sady str. 5-7 Německý jazyk - 1 sada. str. 8 Anglický jazyk 1 sada. str. 9 Informatika 1 sada.. str. 10 Prvouka 1 sada.. str. 11 Vlastivěda a přírodověda 1 sada.. str. 12 Fyzika a chemie 1 sada.. str. 13 Biologie 1 sada str. 14 Zeměpis 2 sady.. str Dějepis 2 sady. str Hudební výchova 1 sada str. 19 1

2 1. ČESKÝ JAZYK - UČÍME SE ČESKY 1. tř. Čtení vět s obměnou 1. tř. Čtení a doplňování vět 1. tř. Slabiky s obrázky 1. tř. Věty s obrázky 2. UČÍME SE ČESKY 2. tř. Slova mnohoznačná 2. tř. Slova podřazená, nadřazená, souřadná 2. tř. Abeceda 4.tř. Opakování vyjmenovaných slov po P 3. UČÍME SE ČESKY Vyjmenovaná slova po B Opakování vyjmenovaných slov po L Opakování vyjmenovaných slov po M Opakování vyjmenovaných slov po S 4. UČÍME SE ČESKY 4. tř. Písmenkové příběhy (dramatická výchova) 4. tř. Shoda podmětu s přísudkem 4. tř. Ohebné slovní druhy 4. tř. Neohebné slovní druhy 5. UČÍME SE ČESKY 5.tř. Podstatná jména - opakování 4. ročníku 5. tř. Opakování pravopisu a tvarosloví ze 4. ročníku 5. tř. Předpony 1. část 5. tř. Předpony (PC cvičení) Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 2

3 ČESKÝ JAZYK - TVAROSLOVÍ 6. tř. Vyjmenovaná slova 6. tř. Slovní druhy, podstatná jména 6. tř. Přídavná jména, pravopis skupin bě, pě, vě, mě a předpon -s, -z, -vz 6. tř. Zájmena, číslovky, slovesa, zdvojené souhlásky, shoda, základní skladebné dvojice 6. tř. Podstatná jména - mluvnické kategorie 6. tř. Hlásky, stavba slova abeceda, slva nadřazená, synonyma, antonyma 7. tř. Synonyma 7. tř. Homonyma 6. tř. Podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná, látková 6. tř. Podstatná jména - určování vzorů 6. tř. Duál 6. tř. Přídavná jména - mluvnické kategorie 6. tř. Pravopis přídavných jmen 7. tř. Odvozování názvů osob 9. tř. Přechodníky 8. tř. Skloňování cizích jmen vlastních 8. tř. Slovesný vid 8. tř. Opakování pravopisu a mluvnice 8. tř. Neohebné slovní druhy 8. tř. Přívlastek Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zsnovape(z)seznam.cz 3

4 ČESKÝ JAZYK - SKLADBA 9. tř. Souvětí podřadné 8.tř. Souvětí souřadné 8.tř. Významové poměry mezi větami hlavními 8.tř. Souvětí podřadné a souřadné 7.tř. Přístavek 6.tř. Věta jednoduchá a souvětí 8.tř. Významové poměry 6.tř. Zábavná skladba 7.tř. Vedlejší věty, souvětí podřadné 6.tř. Větné členy 8. tř. Doplněk 8. tř. Druhy vedlejších vět 9.tř. Věta jednoduchá a souvětí 9.tř. Vedlejší věty I. 9.tř. Souřadně spojené věty 9.tř. Řeč přímá a nepřímá 9.tř. Samostatný větný člen 9.tř. Větné členy - test 9.tř. Větné členy - opakovací test 9.tř. Všestranný rozbor Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zsnovape(z)seznam.cz 4

5 1. MATEMATIKA - ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 1. tř. Početní úkony v oboru tř. Procvičování v oboru tř. Numerické operace v oboru tř. Jednoduché slovní úlohy v oboru tř. Základní jednotky 1. tř. Litr - slovní úlohy 1. tř. Kilogram - slovní úlohy 2. ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 2. tř. Násobení a dělení 2,3 2. tř. Násobilka 3, 4 2. tř. Násobilka 4, 5 2. tř. Násobení a dělení 5 2. tř. Procvičování základních numerických operací 2. tř. Opakování početních operací 3. ELEMENTÁRNÍ NUMERACE 3. tř. Opakování násobení a dělení v oboru 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 1 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 2 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 3 3. tř. Jednotky délky a jejich převody 3. tř. Zajímavé slovní úlohy 4 3. tř. Práce s kalkulačkou Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 5

6 4. ARITMETIKA A GEOMETRIE PRO 4. A 5. ROČNÍK 4. tř. Opakování a procvičování - matematika 4.roč. 4. tř. Složené slovní úlohy I. 4. tř. Složené slovní úlohy II. 4. tř. Slovní úlohy s písemným sčítáním 4. tř. Počítáme s jednotkami času 4. tř. Ptačí počítání 4. tř. Písemné odčítání - objevy 4. tř. Písemné odčítání - vynálezy 4. tř. Počítáme s jednotkami hmotnosti 4. tř. Počítme s jednotkami objemu 5. ARITMETIKA A GEOMETRIE PRO 4. A 5. ROČNÍK 5. tř. Zlomky 5. tř. Velká čísla kolem nás 5. tř. Základní geometrické útvary 5. tř. Jednotky délky, obvod a obsah obdélníku a čtverce 5. tř. Třídění trojúhelníků 5. tř. Pavoúhlé trojúhelníky 5. tř. Desetinná čísla 5. tř. Porovnání desetinných čísel 5. tř. Obsah obdélníku a čtverce 5. tř. Grafy a diagramy Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, NohavovaM(z)seznam.cz 6

7 ARITMETIKA, ALGEBRA A GEOMETRIE 8. tř. Racionální čísla - početní úkony 8. tř. Vzájemná poloha přímek, přímky a polokružnice 9. tř. Užití vzorců při úpravě výrazů 9. tř. Úprava výrazů na součin 7. tř. Opakování učiva o trojúhelnících 7. tř. Druhy úhlů 6. tř. Násobek a dělitel. Věty o dělitelnosti 6. tř. Znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená 7. tř. Středová souměrnost 9. tř. Lineární funkce - opakování 9. tř. Věty o podobnosti 9. tř. Podobnost 6. tř. Úhel 6. tř. Osově souměrné obrazce 7. tř. Čtyřúhelníky 8. tř. Pythagorova věta 7. tř. Sčítání a odčítání celých čísel 7. tř. Trojčlenka 7. tř. Trojčlenka 2. část 7. tř. Procenta 2 Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 7

8 GRAMATIKA A KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE 7. tř. Předložky se 3. a 4. pádem 7. tř. Opakování 5. lekce z učebnice Spaβ mit Max I. 9. tř. Opakování 4. lekce z učebnice Spaβ mit Max II. 9. tř. Zápor 9. tř. Spojky v NJ 7. tř. Préteritum I. 9. tř. Závislý infinitiv 7. tř. Préterittum (PC cvičení) 7. tř. Aussehen 7. tř. Vedlejší věty se spojkou dass 7. tř. Mein Tagesprogramm 9. tř. Opakování 6. lekce 9. tř. Konjunkiv préterita 7. tř. Opakování 7. lekce 7. tř. Die Kleidung 9. tř. Zájmena "welcher" a "was für ein" 9. tř. Zájmena "derselbe" a "der gleiche" 7. tř. Einkäufe 7. tř. Opakování 8. lekce - hotpot 9. tř. Opakování 7. lekce - hotpot novotny(z)2zsveseli.cz, mariebumerlova(z)seznam.cz Kontakt: 8

9 2. stupeň GRAMATIKA A KOMUNIKACE V ANGLICKÉM JAZYCE 7. tř. Questions and anwers 8. tř. My house 7. tř. What is the time? 9. tř. Musical instruments 6. tř. My family 9. tř. Present simple and continuous 6. tř. Seasons and months 6. tř. Was and were 8. tř. In the rooms 8. tř. Question tags 8. tř. Christmas 8. tř. Past simple and present perfekt 3. tř. Numbers and colours 8. tř. Weather 9. tř. Future 7. tř. Sports 8. tř. Clothes 9. tř. Travelling 7. tř. Animals 6. tř. Past continuous Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, jana.malk(z)centrum.cz 9

10 INFORMATIKA POUŽITÍ MICROSOFT OFFICE 6. tř. Prezentace PowerPoint Přírodní krajiny 9. tř. Použití hypertextového odkazu v Prezentaci 6. tř. Excel - Rozvrh 1. část 6. tř. Excel - Rozvrh 2. část 9. tř. Excel - Použití funkce "když" 1. část 9. tř. Excel - Použití funkce "když" 2. část 8. tř. Počítačová sestava a základní pojmy z informatiky 8. tř. Word - zkratkové klávesy, přepis textu 9. tř. Word - symboly, Print Sceen 6. tř. Skládání obrázků v malování 6. tř. Oprava obrázku v Malování 8. tř. Foto v krychli 9. tř. Hrneček s fotografií 9. tř. Analýza prodeje - tabulka, grafy 7. tř. Vzorce, funkce ZAOKROUHLIT, ROMAN 7. tř. Word - závěrečná práce 7. tř. Excel - průzkum trhu 8. tř. Poznáváme jihočeská města 7. tř. Funkce KDYŽ 9. tř. Absolutní a relativní adresování Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 10

11 1. PRVOUKA - MY A SVĚT KOLEM NÁS 1. tř. Roční období - zima 1. tř. Roční období 1. tř. Podzim 1. tř. Naše rodina 1. tř. Advent, Vánoce 1. tř. Co se z čeho vyrábí 1. tř. Roční období - léto 2. MY A SVĚT KOLEM NÁS 2. tř. Jaro - jarní měsíce 2. tř. Čas - orientace v čase 2. tř. Čas 2. tř. Zvířata 2. tř. Prvouka - les 2. tř. Prvouka - louka 2. tř. Prvouka - U vody a ve vodě 3. MY A SVĚT KOLEM NÁS Kontakt: Věci kolem nás Kvetoucí rostliny Čas a organizace dne Kam a jak plyne čas Důležité látky kolem nás Shrnutí učiva prvouky novotny(z)2zsveseli.cz, kozibratkova(z)seznam.cz 11

12 4. 5. (VL) VLASTIVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 4. tř. ČR - PL k opakování - úkol pro detektivy 4. tř. Vánoce ve světě 4. tř. Pohoří 4. tř. Hory - krása, užitek, nebezpečí 4. tř. Města v České republice 5.tř. Praha - hlavní město ČR 5.tř. Evropa - členitost, povrch, vodstvo 4.tř. O době lovců mamutů 4.tř. Vlastivědný test 4.tř. První Přemyslovci 5. (Př) PŘÍRODOVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 5. tř. Kosterní soustava 5. tř. Lidské tělo 5. tř. Kožní soustava 5. tř. Trávicí soustava 5.tř. Soustava opěrná - kostra 4. (Př) PŘÍRODOVĚDA - ŽIVOT KOLEM NÁS 4. tř. Přírodniny 4. tř. Dřeviny 4. tř. Třídění živočichů 4. tř. Rybník 4.tř. Horniny a nerosty Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, kozibratkova(z)seznam.cz 12

13 (Fy) PŘÍRODNÍ JEVY VE FYZICE A CHEMII 9. tř. Pohyb - rychlost, dráha 8. tř. Pascalův zákon 8. tř. Hydrostatická tlaková síla 8. tř. Vztlaková síla v kapalině 6. tř. Hustota látky - pracovní list 6. tř. Výpočet hmotnosti tělesa 8. tř. Výpočet výkonu 8. tř. Výpočet tepla 7. tř. Výpočet tlaku 9. tř. Ohmův zákon (Ch) PŘÍRODNÍ JEVY VE FYZICE A CHEMII 8. tř. Chemické značky, nebezpečné symboly a zkladní chemické vybavení 9. tř. Názvosloví: hydráty solí, hydrogensoli, hmotnostní zlomek 8.tř. Směsi, hmotnostní zlomek 9. tř. Chemické reakce, řada reaktivity kovů 8. tř. Atom, molekula, sloučenina 9. tř. Látkové množství 8. tř. Alkalické kovy 9. tř. Souhrnné cvičení chemických výpočtů 8. tř. Oxidy 9. tř. Alkany, alkeny, alkyny Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, buryanek(z)2zsveseli.cz, zejdik(z)post.cz 13

14 BIOLOGIE - PŘÍRODA KOLEM NÁS 9. tř. Vesmír, Země a stavba Země 6. tř. Rostlinná a živočišná buňka 7. tř. Paryby 6. tř. Viry, baktérie 7. tř. Ryby 6. tř. Viry, baktérie (pracovní list) 7. tř. Obojživelníci 6. tř. Prvoci 7. tř. Plazi 6. tř. Žahavci 6. tř. Ploštěnci 7. tř. Ptáci 6. tř. Hlísti 8. tř. Kosterní a pohybová soustava 6. tř. Měkkýši 6. tř. Kroužkovci 8. tř. Krev, krevní oběh 6. tř. Členovci 6. tř. Žabernatí 8. tř. Rozmnožovací soustava Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, zejdik(z)post.cz 14

15 ZEMĚPIS VESMÍR, PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ 6. tř. Vesmír, Sluneční soustava 6. tř. Hvězdy a Slunce 6. tř. Planety Slunční soustavy I. (vnitřní) 6.,7. tř. Přírodní krajiny - shrnutí 6. tř. Planety Sluneční soustavy II. (vnější) 6. tř. Měsíc - přirozená družice Země 6. tř. Poznávání vesmíru (Jak se měnily představy o vesmíru) 6. tř. Určování zeměpisné polohy a časových pásem 6. tř. Střídání ročních dob (délka dnů a nocí) 6. tř. Krajinná sféra Země 6. tř. Přírodní a kulturní krajiny 6. tř. Hydrosféra - podoby vody na Zemi 6. tř. Hydrosféra a atmosféra 6. tř. Staň se námořním kapitánem 6. tř. Pedosféra - půdní obal Země 6. tř. Pedosféra 2 - procvičování 6. tř. Přírodní zdroje a přírodní krajiny 6. tř. Tropické krajiny 6. tř. Krajiny subtropů 6. tř. Přírodní krajiny - pexeso Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 15

16 ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ A ČR 7. tř. Světové oceány 7. tř. Cestujeme po mořích a oceánech 7. tř. Poznáváme oceány 7. tř. Polární oblasti 7. tř. Poznáváme Afriku I. - pobřeží a povrch 7. tř. Poznáváme Afriku II. - vodstvo a příroda 7. tř. Poznáváme Afriku III. - obyvatelstvo a hospodářství 7. tř. Afrika ze všech stran (zábavné procvičování) 7. tř. Austrálie 7. tř. Asie - přírodní a společenské poměry 9. tř. Evropa - opakování 8. tř. Evropa - základní údaje, členitost 8. tř. Migrace obyvatel ve světě 8. tř. Přírodní krajiny v Evropě 8. tř. Evropské obyvatelstvo a jazyky 9. tř. Praha - pracovní list 9.tř. ČR - sada křížovek 1 9.tř. Západní Čechy 8. tř. Doprava a spoje 8. tř. Střední Morava Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, chroustova(z)2zsveseli.cz 16

17 6. DĚJEPIS - PRAVĚK A STAROVĚK 6. tř. Dějiny jsou učitelkou života 6. tř. Historické prameny 6. tř. Mýty a legendy 6. tř. Pravěk 6. tř. Pravěk a starší doba kamenná 6. tř. Procvičování (starší doba kamenná) 6. tř. Mladší doba kamenná - neolit 6. tř. Doba kovů 6. tř. Rasy a jazyky 6. tř. Palestina 6. tř. Starověká Indie 6. tř. Starověká Čína 6. tř. Starověké státy 6. tř. Starověká Kréta 6. tř. Řečtí bohové 6. tř. Ilias 6. tř. Odysseova dobrodružství 6. tř. Velká kolonizace 6. tř. Antické umění 6. tř. Starověké Řecko - procvičování Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 17

18 8. DĚJEPIS - NOVOVĚK A DĚJINY 20. STOLETÍ 8. tř. Anglie a Velká Británie v koloniích, vznik USA 8. tř. Baroko (architektura, výtvarné umění) 8. tř. Dějiny významných států v Evropě 8. tř. Dějiny českých zemí a habsburské monarchie 8. tř. Národní obrození 8. tř. Romantismus 8. tř. Revoluce tř. Technický a vědecký pokrok 8. tř. Kultura 2. pol zač. 20. stol. 8. tř. 1. světová válka 9. NOVOVĚK A DĚJINY 20. STOLETÍ 9. tř. Totalitní režimy v meziválečném období 9. tř. Světová hospodářská krize 9. tř. Mnichov tř. 2. republika (Česko - Slovensko) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 1) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 2) 9. tř. 2. světová válka (opakování tém. celku 3) 9. tř. Komparace - světové války a jejich důsledky 9. tř. Poválečný vývoj tř. Únor nástup totality Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz 18

19 HUDEBNÍ VÝCHOVA HUDEBNÍ STYLY A SKLADATELÉ 6. tř. Výrazové prostředky v hudbě 7. tř. Písničky na přání 6. tř. Posuvky 9. tř. Stupnice dur a moll 9. tř. Počátky populární hudby u nás 7. tř. Koncert 8. tř. Baroko v hudbě - opakování 9. tř. České hudební baroko - opakování 6. tř. Česká opera 7. tř. Tanec 8. tř. Gotika (hudba ve středověku) 9. tř. Renesance v Čechách 7. tř. Vánoční koledy a zvyky 9. tř. Divadlo Semafor 9. tř. Český hudební romantismus 9. tř. Český hudební romantismus - opakování 7. tř. Muzikál 8. tř. Klasicismus - opakování 9. tř. Semafor - opakování 6. tř. Melodram Kontakt: novotny(z)2zsveseli.cz, mariebumerlova(z)seznam.cz 19

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková organizace D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ účinnost od 1. září 2010 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více