KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše sebevdomí utrpt. Naší snahou je klientm ztracené sebevdomí navrátit, íká Emanuela Russitzki. Rejuvenace, neinvazivní liposukce, mikrodermabraze, epilace, mezoterapie, laserová terapie, facelifting všechna tato cizí slova najdete v nabídce služeb estetického studia Laserpraktik v Mohelnici. I když vtšin z nás tato slova nic neíkají, všichni toužíme po tom být štíhlejší a krásnjší, jinými slovy vypadat mlad a zdrav. Pod výše uvedenými pojmy se tedy neskrývá nic jiného než názvy metod, které k docílení ideálu krásy každému z nás pomáhají. Rozhodneme-li se njakou z tchto metod vyzkoušet, mli bychom se vždy svit odborníkm. MUDr. Leoš Russitzki a jeho manželka Emanuela se estetické medicín vnují šestým rokem. V Mohelnici tedy máme to štstí, že mžeme využít jak jejich špikov vybavené laserové studio, tak i jejich profesionálního a zodpovdného pístupu pi ešení jakéhokoliv estetického i zdravotního problému. Vaši klienti jsou lidé, kteí touží být krásnjší, ale i Ti, kteí eší njaký kosmetický i zdravotní problém, z jakého dosavadního úspchu máte nejvtší radost? Jsme rádi, když klient odchází spokojen s naší prací, každý klient je pro nás dležitý. I to, že klienti se k nám vracejí a vyhledávají naše služby, je pro nás úspch. Myslíte si, že je správné, když lovk pírod trochu pomže a nechá se zkrášlit? Nabízíme celou škálu neinvazivních metod, které nabízí dlouhodobé úinky v oboru estetiky. Naši klienti využívají možnosti konzultací o vhodnosti ošetení a ze své dosavadní praxe mohu potvrdit, že klient, kteí chtjí vylepšit svj vzhled, pibývá. Je zkrášlování jen výsadou žen? Ne, není. Muži se snaží následovat dnešní trendy v péi o své tlo i ple. Naše nabídka služeb není urena jen pro ženy, pánové navštvují naši ordinaci také a naprosto pravideln. V dnešní dob, kdy se na nás ze všech stran valí instrukce, co bychom mli používat za kosmetiku, abychom byli mladší, krásnjší, štíhlejší, je tžké se ve škále produkt zorientovat, mla byste pro nás njaký tip i radu dle eho vybírat nebo na co se pi výbru zamit? Pro manžele Russitzki je každý klient dležitý. Proto kladou velký draz i na prostedí, ve kterém o své klienty peují. Je pravda, že informací je spousta a vtšina z nás neví, co si má vybrat. Za sebe mohu individuáln poradit v oblasti kosmetiky, pée o ple i tlo v rámci bezplatné konzultace. Zatím jsme mluvili jen o zkrášlení, ale Vy se zamujete i na ešení zdravotních problém. S jakým problémem k Vám mohou klienti pijít? Klienti asto pichází s problémy v pohybovém ústrojí, s problematickou pletí, dále ešíme hojení ran i jizev, zántlivé stavy nap. zánty nosních dutin atd. Snažíme se klientm nabídnout i pírodní produkty v ešení rzných zdravotních obtíží. Vtšina obyvatel Mohelnice pracuje bu v Siemensu nebo v Helle. Vzhledem k tomu, že v obou tchto výrobních závodech zamstnanci pracují manuáln, mžete jim doporuit njakou prevenci ped nemocemi z povolání zapíinné jednostrannou fyzickou zátží? Ano, prevence i samotná léba spoívá v aplikaci biostimulaního laseru nap. u syndromu karpálního tunelu. Tento problém se objevuje velmi asto u zamstnanc tchto závod. mn

2 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 2 Letos pišlo jaro velmi pozd. Když jsme se sluníka konen dokali, pišlo v takové síle, že se o jaru skoro nedá mluvit. Píroda blázní a snaží se dohnat vše co zameškala. Venku všechno kvete a puí a alergici trpí. A tak jsme se zeptali Jiího Obra st., emeritního meteorologa pracujícího na observatoi v Luké (cca 20 km od Mohelnice): Dá se tento zlom v poasí njak meteorologicky vysvtlit? Skuten, letošní bezen byl mimoádn chladný. V krátkém asovém rozptí došlo opakovan k výraznému pílivu studeného arktického vzduchu. Dokonce pes stední Evropu proniknul až na Balkán a na západ pes Alpy pro nás v tu dobu mimoádn studený POLÁRNÍ VZDUCH. Došlo k výraznému poklesu teplot i na území Evropy jižn od eska. Pi zmn proudní na jižní, pak nedošlo ke znatelnjšímu oteplování, jak by za standardní situace nastalo. V asném jarním období celkem asto dochází ke vpádm velmi studeného vzduchu, které k nám pihrává tlaková výše ležící západn od nás. Pokud se to dje opakovan, dochází k danému extrému. V následujícím msíci dubnu pišlo opravdové jaro, které svými maximálními teplotami dosáhlo letních hodnot. Výška slunce nad obzorem odpovídá srpnové poloze. Intenzita sluneního záení je dostaující, takže hodnota až kolem 25 C je p imená. Pedpokladem je ovšem píznivé proudní, zpravidla ze Stedomoí, které již tyto teplotní hodnoty obnáší. Musíme se do budoucna smíit s tím, že typické jaro a podzim zaniknou a pipravit se na tvrdé pechody ze zimy rovnou do léta? Je pravdou, že v posledních desítiletích dochází astji ke klimatologickým extrémm. K tomu mám i svj osobní názor. Myslím si však, že jsme nedospli k situaci, kdy by docházelo k pímému pechodu zimy v léto. Píchod toho našeho pravého jara už opravdu nastal, poasí nás ale mže ješt potrápit. Žil jeden mladý chlapec, který se chtl oženit. Znal ti sestry, všechny krásné jako obrázek, ale on nevdl, pro kterou se rozhodnout. A tak požádal o radu svou matku. Matka mu poradila, aby pozval na návštvu všechny ti dívky, dal jim sýr a pozoroval, jak ho budou krájet. Mladík radu pijal a dívky pozval. První dívka sýr ve velkém spchu zhltla i s tvrdým okrajem. Druhá dívka rychle okrájela tvrdý okraj, ale udlala to tak neopatrn, že spolu s ním odezala i hodn dobrého sýru a všechno bez rozdílu vyhodila. Tetí dívka opatrn odkrájela okraje sýru, ani moc, ani málo. Matka, která všechny ti pozorovala, nemla žádné pochybnosti. ekla synovi: Ože se s tou tetí! Anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton ( ). který tomu dobe rozumí, napsal: Tak velké srdce jenom matka má, tak velkou lásku k malikostem. Mnoho vcí kolem nás bereme jako malikosti, tudíž unikají naší pozornosti. A mnohdy je skuten nevnímáme. ŽENA - MATKA, má od Boha cit pro detaily bžného života. Pi píležitosti Dne matek dkuji Vám, maminkám za to, že dáváte v tom bžnému provozu své srdce do služby rodiny, církvi a spolenosti. Pavel Kavec Na veejném zasedání zastupitelstva msta Mohelnice, které probhlo ve stedu 17. dubna 2013 došlo k odvolání starosty msta ing. Antonína Navrátila a dále bylo výrazn zmnno složení rady msta. Ale meteorologickou prognostiku více než s týdenním výhledem považuji za komerní šarlatánství. Takže peji všem pkný zbytek jara. Urit plného kvt, pylu a doufejme i slunce. redakce Zastupitelstvo msta Mohelnice dále schválilo do dozorí rady VHZ s právem hlasovacím do valné hromady VHZ Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou. Pedsedou kontrolního výboru, což byla doposud neobsazená funkce, byl zvolen Martin Vaourek. Nová starostka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová se úadování ujala ve tvrtek 18. dubna.

3 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 3 My, lenové Spolenosti pátel historie Mohelnicka jsme se v našem celoroním plánu innosti, mimo jiné, rozhodli brigádnickými pracemi zviditelnit, udržovat, upravit terén a popsat stedovkou baštu u zdravotního stediska v Okružní ulici. Ve stedu 17. dubna jsme tedy zahájili vyišování prostoru v jejím okolí, piemž jsme museli vykácet tyi vzrostlé thúje, které dosud znemožovaly kolemjdoucím pohled na tuto stavbu z blízkého chodníku. Na všechny tyto zásahy jsme samozejm mli povolení od píslušného odboru mstského úadu v Mohelnici. Po skácení, rozezání a uklizení thújí nás ekaly náletové koviny, které svými listy a vtvemi rovnž výhled na vž znan znemožovaly. Práce však ješt nejsou úpln dokoneny, protože koenový a paezový systém tchto náletových devin je hluboký a hust rozvtvený. Poté budeme dokonovat terénní úpravy okolí a do budoucna poítáme s informativní tabuli s technickými a historickými údaji o této významné souásti bývalého mstského opevnní. Rádi bychom se také dohodli s majiteli pozemku o pedpokládaném posunu oplocení stediska k vnitní okraji bašty. Z piložené fotografie vás zdraví lenové Spolenosti pátel historie Mohelnicka. Loštický ezbá Jaroslav Beneš opt upoutal média svým umleckým nápadem. Ped nkolika týdny dokonil vyezávání miniaturního betléma, který se vejde do krabiky od sirek. Ped nkolika dny mu tento unikát uznala známá pelhimovská agentura DOBRÝ DEN, zaregistrovala jej jako eský rekord a vystavila mu píslušný úední certifikát. Betlém má rozmry 31 x 52 x 12 mm a jsou zde k vidní všechny základní evangelijní postavy. Nejtžší bylo vyezat to všechno tak, aby všechny postavy byly dobe vidt, konstatoval ezbá a dodal: V hlav už mám další miniaturní betlémek, ve kterém k lidským postavám pidám ješt oslíka. PAN Když anglický filosof, historik, spisovatel a poslanec parlamentu Edward Gibbon ( ) popisoval v 18. století dobu ped koncem ímské íše, sestavil seznam dvaceti jev, které zániku této civilizace pedcházely a patrn jej i zapíinily. Nápadn se tyto jevy podobají tomu, co kolem sebe vidíme i v dnešní dob 1. Vtšina obyvatel preferuje zábavu ped prací. 2. Tradiní role otc jako živitel rodiny je zpochybována, množí se rozvrácené vztahy a svobodn žijící matky bez otc. 3. Senioi jsou zanedbávání. Lidé peuji o domácí mazlíky (tj. psy a koky) více než o svoje staré rodie. 4. Literatura a umní se stávají bezduchým. Vytváí se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umlecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neíkající, ale pesto za n bohatí zaplatí horentní sumy. 5. estná vojenská služba vlasti je odmítána, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoí nájemní žoldnéi. 6. Lidé piln pracující jsou zesmšováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umlci a takzvané celebrity. 7. Daové zatížení obyvatelstva stále roste a stát perozdluje neúmrn vysoké ástky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o n vždy njak postará. 8. Úrove vzdlání rapidn klesá. 9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 10. Pestává se vyrábt a pstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí z ciziny. 11. Kdo se dostal do pozice, kde mže ze státního krást, vtšinou tak iní. Postižitelnost tchto zloin je velmi malá. 12. Poetí a výchova dtí je vnímáno jako obtžující a dtí se rodí stále mén. 13. Léty osvdené mechanizmy, chránící poctivé ped podvodníky, náhle selhávají. 14. Veejné funkce se stávají pedmtem koisti zisku. Udlují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich koistit, aby se mu vložený úplatek nkolikanásobn vrátil. 15. Staletími pedk provené hodnoty - jako je est, smysl pro povinnost, zodpovdnost, nadšení pro práci, pro dobroinnost, zápal pro vci veejné, jsou vysmívány a zesmšovány. 16. Šíí se cynismus. 17. Šíí se plýtvání, nestídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 18. Do zem pichází velké množství cizinc. 19. Politikové nadbíhají lze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry). 20. Obané stále na všechno nadávají. (www)

4 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 4 KDYŽ KON LÉÍ Na uších povšené obrue, po tle nálepky s popisky tla kon, výskot dtí a sluníko. To jsou první dojmy, které zapsobí na každého návštvníka, který zavítá do Obanského sdružení Ryzáek ve Vyšehorkách na Šumperku v dob probíhajících terapií. Kdepak má k kohoutek? ptá se skupinky dtí asistent pro hiporehabilitaci jen tak mezi eí. Dti hádají umístní kohoutku na tle kon a po jeho správném urení nalepí na dané místo nálepku s popiskem. I pes ilý ruch kolem stojí k klidn, bez sebemenší známky nervozity i nelibosti. Jmenuje se Aron. Je to dvanáctiletý valach slezského norika, který ve sdružení psobí již od roku Jeho dobrosrdenost, pracovitost a láska k dtem z nj dlají ideálního kon pro hiporehabilitaci, neboli lébu konm. Jeho hlavní pracovní náplní je poskytování hipoterapií pro fyzicky handicapované dti i dosplé. Sdružení ho zárove využívá i pro další aktivity dtí z dtských domov a klienty denních stacioná. Díky jeho lásce k dtem využívá sdružení Arona pi vzdlávacích programech pro dti mateských a základních škol, pi kterých se dti seznámí s životem koní, vyzkouší si kon vyistit, povodit a nakonec se na nich svezou. Pínos hiporehabilitace pro klienta je mnoho. Mezi nejvtší pak bezesporu patí zlepšení fyzické a duševní kondice, lepší koordinace, koncentrace, zlepšení jemné a hrubé motoriky a posílení svalového tonu. Arona koupil mj manžel v roce 2008 a zdarma ho pronajal sdružení pro úely poskytování hiporehabilitace. Aron je chladnokrevný k, který tahal v lese devo a zbytek dne pak strávil zavený ve stáji. Když k nám do sdružení pišel, jeho život se otoil naruby, popisuje zakladatelka sdružení Alena Fritscherová a dodává: Najednou byl Aron celý den venku ve výbhu, místo chomoutu dostal sedlo. Pravidelným výcvikem se z nj stal skvlý hiporehabilitaní k. Bohužel z osobních dvod byli Fritscherovi nedávno nuceni Arona prodat. Naštstí si ho koupil jeden z dlouhodobých klient, který Arona zdarma pronajal sdružení pro úely hiporehabilitace. Díky tomu Aron zstává i nadále dtem k dispozici, íká Alena Fritscherová. Je hlavním lánkem sdružení a psobí v nm jako cviitelka koní pro hiporehabilitaci a koordinátorka projekt. Ve svých rozhodnutích se ídí citem a láskou ke koním. Ten je na všech svencích, které sdružení pi hiporehabilitaci využívá, pímo hmatatelný. Není divu, že všichni kon úspšn složili akreditaní zkoušky v hiporehabilitaci. Každý k ve Vyšehorkách prošel ped zaazením do hiporehabilitace speciálním výcvikem. To znamená, že se nauil zvládat krizové situace, dokáže klidn stát na jednom míst a nechá se sebou dlat takka cokoliv. Aron je mezi hiporehabilitaními komi ve Vyšehorkách považován za profesionála. S jeho psobením ve sdružení je však spojena spousta provozních náklad. Pravidelná úprava kopyt, veterinární prohlídky, výcvik, tyiadvacetihodinový pobyt ve výbhu vetn zajištní kvalitního krmiva, krmných doplk a obasné masáže - to jsou náklady, na které sdružení vynaloží bezmála 120 tisíc korun ron. A takových koní má pt. Získání finanních prostedk na jejich zajištní je pitom ím dál složitjší. I proto se sdružení obrací na veejnost s prosbou o finanní podporu. Zájemci mohou posílat své píspvky na úet s íslem /0800. Obanské sdružení Ryzáek je nestátní nezisková organizace se sídlem ve Vyšehorkách, místní ásti obce Líšnice na Šumpersku. Poskytuje hiporehabilitace znevýhodnným dtem i dosplým z celého Olomouckého kraje. Jedná se o lébu konm, a to jak pro fyzicky a mentáln handicapované dti, mládež a seniory, tak pro dti a mládež se sociálním vylouením. Jeho klienty jsou dti z dtských domov, výchovných ústav, uživatelé denních stacioná, dti s kombinovaným postižením a fyzicky handicapované osoby. Ron poskytne sdružení okolo 800 hiporehabilitací práv této skupin znevýhodnných lidí. Další cílovou skupinou jsou dti mateských a základních škol, pro které má sdružení pipraven vzdlávací program s komi. Pro rodiny s dtmi pak sdružení poádá bhem roku nkolik zábavných akcí. Foto: archiv Obanské sdružení Ryzáek Kontakt pro bližší informace: Hana Dvoáková, tel Obanské sdružení Ryzáek <http://www.ryzacek.com> Vyšehorky 16, Líšnice MOHELNITÍ KARATISTÉ USPLI NA MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ R Zleva: koordinátor MSKA pro R mistr Miroslav Zezulka V. dan, Zdenk Bombera, Prokop Chmelina, Tomáš Braun, Matj Zigal. adu medailí získal na mezinárodním mistrovství eské republiky v MSKA karate mohelnický klub. Jeho borci se prosadili mezi karatisty Velké Británie, Nmecka i Slovinska. Turnaj zaal v sobotu soutží forem. V této ásti soutže získal mohelnický oddíl svá první umístní. Ve form Tercia se Zdenk Bombera umístil na 3. míst. Ve form Qvarta obsadil Prokop Chmelina 1. místo. Po skonení forem následovaly boje. První se konaly boje vysokých pas. Zde obsadil Zdenk Bombera 3. místo. Po sportovním boji následovaly boje pas nižších, tzv. Sparing. V této kategorii byl Matj Zigal novákem, pro nhož byl tento turnaj velkou zkušeností. Dále se udlovaly zkoušky na vyšší technický stupe v karate a Tomáš Braun na tomto turnaji získal 1. kyu a stal se tak ekatelem na erný pás. Autor: Petr Novák

5 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 5 Toto soutžní, postupová a nyní již nkolik let i mezinárodní pehlídka folkové, country a trampské hudby se již konen stala dovršením 18 let vku svého trvání, kulturní akcí zletilou a tudíž dobe pipravenou pro další dosplácký život. Myšlenka uspoádat takovouto soutž vznikla v mohelnickém obývacím pokoji bytu Pavla Aligátora Nenkovského, kde spolen se svým kamarádem Josefem Mlokem Grimem z Karviné v polovin roku 1995 oba vymysleli uspoádat tuto soutžní pehlídku s pvodním rozsahem pro stední a severní Moravu. A tak tito otcové zakladatelé zaali každý ve svém regionu pipravovat první roník soutže muzikant s názvem Moravský vrabec. Výkony tchto kapel hodnotila tílenná odborná porota vynikajících muzikant ve složení: Aleš Quack Kubis (DOMINO Olomouc) pedseda, PhDr. Petr echák (PIANO Olomouc) a Jií Míža (bluesový kytarista a zpvák Stará Ves u Rýmaova). Posledn jmenovaný porotce pak ješt vystoupil na podiu jako host - písniká, který je mimo jiné známý jako držitel prestižní ceny Krteek ze Zahrady v Námšti na Hané z roku Výsledky - ocenní poroty a postup do karvinského finále: 1. TEMPO DI VLAK Ostrava 2. VNEBAND Litomyšl y 3. A.M.ÚLET Ú NAHLAS Moraviany 4. RANDEZ-FOU Jihlava TEMPO DI VLAK Ostrava - vítzná kapela Za uplynulá léta své existence (vbec první roník se konal v roce 1996) se Moravský vrabec díky své muzikantské a organizaní úrovni propracoval mezi nejznámjší akce tohoto charakteru, poádané v rámci celé eské republiky. Na scénách jednotlivých postupových kol léta poádaných v Karviné, Frenštát pod Radhoštm, Mohelnici (zde v MKS to bylo celkem 16 úspšných roník), slovenské Turzovce (ale také v Rožnov pod Radhoštm, eském Tšín i Lošticích) se bhem tchto let vystídaly doslova a do písmene stovky a stovky muzikant, tvoících desítky a desítky kapel rzného zamení nejen z eské republiky, ale také Slovenska i Polska. Pro nejednu tuto kapelu se práv její úspch na Moravském vrabci stal uritým odrazovým mstkem v její další úspšné muzikantské kariée. Takže i v roce letošním náš Vrabák - Passer Domesticus (vrabec domácí), zstal vrný své povsti tvora pelétavého a po svém loském jednoroním psobení v Metropoli tvaržk Lošticích pelétl do pohostinného moravského Zábehu. Konkrétn pak do Katolického domu provozovaného obanským sdružením Spolek Metodj, kde jsme spolen s jeho editelem panem Josefem Klimkem prakticky okamžit po prvním kontaktu nalezli spolenou e a pípravy na 18. roník II. oblastního kola tak mohly zaít. A výsledek se pak projevil v sobotu 4. kvtna 2013, kdy zde již dopoledne zaali pijíždt kapely z mnoha kout naší republiky, probíhaly zvukové zkoušky, pijela odborná porota složená ze zkušených muzikant, aby pak pesn ve 14 hod. mohla být tato soutž slavnostn zahájena tradiní znlkou - písnikou s názvem Moravský vrabec, z dílny autora hudby i textu Lubomíra Šoba Blechty (kapelníka vynikající trampské skupiny ŠEDIVÁCI Perov). Na podium pišel moderátor Josef Mlok Grim z Karviné a 18. roník byl zahájen. Všechny soutžící i pítomné diváky pozdravil i starosta msta Zábeha PhDr. František John, který pivítal všechny pítomné diváky i muzikanty, podkoval organizátorm za pípravu této organizan nároné akce s tím, že si velice váží toho, že práv msto Zábeh se stalo místem konání této velice známé a populární soutže. Z pvodního potu 13 pihlášených kapel s nakonec soutže zúastnilo 11 kapel a to: A.M.ÚLET NAHLAS Moraviany, NOACO Litovel, DUNIBUCH Dlouhá Louka, RANDEZ-FOU Jihlava, SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, KELT GRASS BAND Stránské, FREÁCI Zábeštní Lhota, B.P.T. Zlín, KUPODIVU Brno, VNEBAND Litomyšl a TEMPO DI VLAK Ostrava. Na pátém míst se umístila kapela ze Zlína B.P.T., která se tak stala první náhradní kapelou pro finále Moravského vrabce, které se uskutení 15. ervna 2013 v Karviné. Zvláštní cenu starosty msta Zábeha PhDr. Františka JOHNA získala kapela KELT GRASS Band. Tato kapela si dom odvezla i cenu divák. O vynikající zvuk se postaral František Petík (Sound of innovation) a celou soutž natáel eský rozhlas Olomouc (hlavní mediální partner). Na tomto míst je teba podkovat poadatelm v ele s editelem Katolického domu panem Josefem Klimkem, jehož tým všem zúastnným pipravil pohodové zázemí se vším všudy, co k takovéto akci písluší. Mimo jiné je teba vyzdvihnout bohatou nabídku oberstvení s velikou pochvalou na perfektn pipravenou a kvalitní teplou kuchyni. A v neposlední ad je teba podkovat zamstnancm chránné dílny Charity Zábeh, kteí pro tuto soutž vyrobili opravdu originální run zdobené a svíky s logem Moravského vrabce. Pavel Aligátor Nenkovský - garant oblastního kola V sobotu 4. kvtna 2013 v 10 hod. se v olomoucké katedrále sv. Václava konala diecézní pou ke hrobu sv. Jana Sarkandra. V rámci pontifikální mše svaté, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner spolen s pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdlikou byly pedány pamtní medaile sv. Cyrila a Metodje zasloužilým farníkm olomoucké arcidiecéze jako symbolické pipomenutí vzájemného sdílení života pln odevzdaného do služby Bohu. Z farnosti Loštice byla takto ocenna paní Lenka Dostálová a z farnosti Moraviany pak pan Jaroslav Kunstfeld. Po této slavnostní mši následovala možnost vzájemného sdílení a pátelského posezení v nádherných prostorách Olomouckého arcibiskupského paláce pi malém oberstvení. redakce Objektivu ocenným blahopeje

6 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 6 SECOND HAND ZEBEDIE MOHELNICE Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PRO JSME TADY A DVOD, PRO NÁS NAVŠTÍVIT: OTEVENO od 1. bezna 2013 První dojem je vždy velmi dležitý a práv ten utváí hlavn Váš odv. Vhodn zvolený a vkusný odv je souástí Vaší osobnosti, toho jak psobíte na druhé. Proto je velmi dležité se oblékat jen u profesionál, kteí Vám mohou vždy poradit v kombinaci barev a materiál. Náš obchod vám takové služby nabízí. Jsme Vám vždy k dispozici, a už chcete od základu zmnit svoji image nebo doplnit svj šatník o pár nových stylových kousk. Na našich prodejnách najdete rzné módní kolekce a doplky, které spolu tvoí jeden ucelený módní styl. Vyberte si ze široké nabídky módních odv a doplku nejen z aktuální kolekce pro nastávající období. * KUS VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ * * KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ * * PROVOZOVNA 420 m 2 * * BEZBARIÉROVÝ PÍSTUP * * DTSKÝ KOUTEK * pondlí a úterý a steda a tvrtek a pátek a sobota nedle ZAVENO Naše obchody najdete na adresách: MOHELNICE, Námstí Tyrše a Fügnera LOŠTICE, Olomoucká 124/8 SECOND HAND ZEBEDIE MY JSME KONKURENCE Odebíráte elektrickou energii, plyn i vodu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o rzných nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte? Upesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního dodavatele Nevíte podomním prodejcm, kteí slibují nízké ceny, ale realita neodpovídá jejich slibm? Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatel energie vždy výhodnjší podmínky, nežli máte doposud. Z dvod velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze zmny svého dodavatele? Nic mnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. Zajistíme vám nejvýhodnjší dostupné podmínky Nevíte, co bude za rok - ceny se mní a vy nemáte as všechno hlídat? Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis. Nerozumíte fakturám, právním klikám a všeobecným podmínkám dodavatel? Zajišujeme právní dohled a ochranu spotebitel. Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemžete nic ušetit? Mžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neútujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním ísle Jií Obr, popípad nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na námstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V pípad nepítomnosti konzultant pedejte svj kontakt kterémukoliv pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: ELEKTROINSTALACE RADEK KROBOT Kvtná 279/6, Mohelnice Tel.: , <www.elektrokrobot.wz.cz> Nabízí provedení tchto prací: Rozvody elektro: ÚDRŽBA, MONTÁŽ, REVIZE

7 OBJEKTIV MOHELNICE - březen str. 7

8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera Mohelnice Tel.: akce k letnímu posezení pipravujeme pro vás nový jídelní lístek! nová kuchyn s novými kuchai! 120 g Kuecí, vepový steak na grilu, chléb, hoice nebo keup 69 K Bramborák Bramborák se sýrem 20 K 25 K 1 ks Topinka s esnekem 10 K 1 ks Topinka s esnekem se sázeným vejcem a šunkou 29 K 0,5 l RockStar Energy Drink - více píchutí 1+1 zdarma 59 K NA VAŠI NÁVŠTVU SE TŠÍ PERSONÁL RESTAURACE APOLLO V sobotu 1. června 2013 se koná na fotbalovém stadionu v Moravičanech KRAJSKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ se zadáním titulu CAC. Všechny třídy bude posuzovat pan rozhodčí HANS KARL (DEU). Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno (guláš, uzená žebra, klobásy, pivo, limo atd.). Srdečně Vás zvou pořadatelé ZKO Moravičany OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jií Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, I: , Registrace: MK R E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožovat s názory v jednotlivých láncích našich dopisovatel. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané lánky (anonymy) zásadn nezveejujeme. N E P R O D E Cena J N É K! 5

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více