KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše sebevdomí utrpt. Naší snahou je klientm ztracené sebevdomí navrátit, íká Emanuela Russitzki. Rejuvenace, neinvazivní liposukce, mikrodermabraze, epilace, mezoterapie, laserová terapie, facelifting všechna tato cizí slova najdete v nabídce služeb estetického studia Laserpraktik v Mohelnici. I když vtšin z nás tato slova nic neíkají, všichni toužíme po tom být štíhlejší a krásnjší, jinými slovy vypadat mlad a zdrav. Pod výše uvedenými pojmy se tedy neskrývá nic jiného než názvy metod, které k docílení ideálu krásy každému z nás pomáhají. Rozhodneme-li se njakou z tchto metod vyzkoušet, mli bychom se vždy svit odborníkm. MUDr. Leoš Russitzki a jeho manželka Emanuela se estetické medicín vnují šestým rokem. V Mohelnici tedy máme to štstí, že mžeme využít jak jejich špikov vybavené laserové studio, tak i jejich profesionálního a zodpovdného pístupu pi ešení jakéhokoliv estetického i zdravotního problému. Vaši klienti jsou lidé, kteí touží být krásnjší, ale i Ti, kteí eší njaký kosmetický i zdravotní problém, z jakého dosavadního úspchu máte nejvtší radost? Jsme rádi, když klient odchází spokojen s naší prací, každý klient je pro nás dležitý. I to, že klienti se k nám vracejí a vyhledávají naše služby, je pro nás úspch. Myslíte si, že je správné, když lovk pírod trochu pomže a nechá se zkrášlit? Nabízíme celou škálu neinvazivních metod, které nabízí dlouhodobé úinky v oboru estetiky. Naši klienti využívají možnosti konzultací o vhodnosti ošetení a ze své dosavadní praxe mohu potvrdit, že klient, kteí chtjí vylepšit svj vzhled, pibývá. Je zkrášlování jen výsadou žen? Ne, není. Muži se snaží následovat dnešní trendy v péi o své tlo i ple. Naše nabídka služeb není urena jen pro ženy, pánové navštvují naši ordinaci také a naprosto pravideln. V dnešní dob, kdy se na nás ze všech stran valí instrukce, co bychom mli používat za kosmetiku, abychom byli mladší, krásnjší, štíhlejší, je tžké se ve škále produkt zorientovat, mla byste pro nás njaký tip i radu dle eho vybírat nebo na co se pi výbru zamit? Pro manžele Russitzki je každý klient dležitý. Proto kladou velký draz i na prostedí, ve kterém o své klienty peují. Je pravda, že informací je spousta a vtšina z nás neví, co si má vybrat. Za sebe mohu individuáln poradit v oblasti kosmetiky, pée o ple i tlo v rámci bezplatné konzultace. Zatím jsme mluvili jen o zkrášlení, ale Vy se zamujete i na ešení zdravotních problém. S jakým problémem k Vám mohou klienti pijít? Klienti asto pichází s problémy v pohybovém ústrojí, s problematickou pletí, dále ešíme hojení ran i jizev, zántlivé stavy nap. zánty nosních dutin atd. Snažíme se klientm nabídnout i pírodní produkty v ešení rzných zdravotních obtíží. Vtšina obyvatel Mohelnice pracuje bu v Siemensu nebo v Helle. Vzhledem k tomu, že v obou tchto výrobních závodech zamstnanci pracují manuáln, mžete jim doporuit njakou prevenci ped nemocemi z povolání zapíinné jednostrannou fyzickou zátží? Ano, prevence i samotná léba spoívá v aplikaci biostimulaního laseru nap. u syndromu karpálního tunelu. Tento problém se objevuje velmi asto u zamstnanc tchto závod. mn

2 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 2 Letos pišlo jaro velmi pozd. Když jsme se sluníka konen dokali, pišlo v takové síle, že se o jaru skoro nedá mluvit. Píroda blázní a snaží se dohnat vše co zameškala. Venku všechno kvete a puí a alergici trpí. A tak jsme se zeptali Jiího Obra st., emeritního meteorologa pracujícího na observatoi v Luké (cca 20 km od Mohelnice): Dá se tento zlom v poasí njak meteorologicky vysvtlit? Skuten, letošní bezen byl mimoádn chladný. V krátkém asovém rozptí došlo opakovan k výraznému pílivu studeného arktického vzduchu. Dokonce pes stední Evropu proniknul až na Balkán a na západ pes Alpy pro nás v tu dobu mimoádn studený POLÁRNÍ VZDUCH. Došlo k výraznému poklesu teplot i na území Evropy jižn od eska. Pi zmn proudní na jižní, pak nedošlo ke znatelnjšímu oteplování, jak by za standardní situace nastalo. V asném jarním období celkem asto dochází ke vpádm velmi studeného vzduchu, které k nám pihrává tlaková výše ležící západn od nás. Pokud se to dje opakovan, dochází k danému extrému. V následujícím msíci dubnu pišlo opravdové jaro, které svými maximálními teplotami dosáhlo letních hodnot. Výška slunce nad obzorem odpovídá srpnové poloze. Intenzita sluneního záení je dostaující, takže hodnota až kolem 25 C je p imená. Pedpokladem je ovšem píznivé proudní, zpravidla ze Stedomoí, které již tyto teplotní hodnoty obnáší. Musíme se do budoucna smíit s tím, že typické jaro a podzim zaniknou a pipravit se na tvrdé pechody ze zimy rovnou do léta? Je pravdou, že v posledních desítiletích dochází astji ke klimatologickým extrémm. K tomu mám i svj osobní názor. Myslím si však, že jsme nedospli k situaci, kdy by docházelo k pímému pechodu zimy v léto. Píchod toho našeho pravého jara už opravdu nastal, poasí nás ale mže ješt potrápit. Žil jeden mladý chlapec, který se chtl oženit. Znal ti sestry, všechny krásné jako obrázek, ale on nevdl, pro kterou se rozhodnout. A tak požádal o radu svou matku. Matka mu poradila, aby pozval na návštvu všechny ti dívky, dal jim sýr a pozoroval, jak ho budou krájet. Mladík radu pijal a dívky pozval. První dívka sýr ve velkém spchu zhltla i s tvrdým okrajem. Druhá dívka rychle okrájela tvrdý okraj, ale udlala to tak neopatrn, že spolu s ním odezala i hodn dobrého sýru a všechno bez rozdílu vyhodila. Tetí dívka opatrn odkrájela okraje sýru, ani moc, ani málo. Matka, která všechny ti pozorovala, nemla žádné pochybnosti. ekla synovi: Ože se s tou tetí! Anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton ( ). který tomu dobe rozumí, napsal: Tak velké srdce jenom matka má, tak velkou lásku k malikostem. Mnoho vcí kolem nás bereme jako malikosti, tudíž unikají naší pozornosti. A mnohdy je skuten nevnímáme. ŽENA - MATKA, má od Boha cit pro detaily bžného života. Pi píležitosti Dne matek dkuji Vám, maminkám za to, že dáváte v tom bžnému provozu své srdce do služby rodiny, církvi a spolenosti. Pavel Kavec Na veejném zasedání zastupitelstva msta Mohelnice, které probhlo ve stedu 17. dubna 2013 došlo k odvolání starosty msta ing. Antonína Navrátila a dále bylo výrazn zmnno složení rady msta. Ale meteorologickou prognostiku více než s týdenním výhledem považuji za komerní šarlatánství. Takže peji všem pkný zbytek jara. Urit plného kvt, pylu a doufejme i slunce. redakce Zastupitelstvo msta Mohelnice dále schválilo do dozorí rady VHZ s právem hlasovacím do valné hromady VHZ Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou. Pedsedou kontrolního výboru, což byla doposud neobsazená funkce, byl zvolen Martin Vaourek. Nová starostka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová se úadování ujala ve tvrtek 18. dubna.

3 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 3 My, lenové Spolenosti pátel historie Mohelnicka jsme se v našem celoroním plánu innosti, mimo jiné, rozhodli brigádnickými pracemi zviditelnit, udržovat, upravit terén a popsat stedovkou baštu u zdravotního stediska v Okružní ulici. Ve stedu 17. dubna jsme tedy zahájili vyišování prostoru v jejím okolí, piemž jsme museli vykácet tyi vzrostlé thúje, které dosud znemožovaly kolemjdoucím pohled na tuto stavbu z blízkého chodníku. Na všechny tyto zásahy jsme samozejm mli povolení od píslušného odboru mstského úadu v Mohelnici. Po skácení, rozezání a uklizení thújí nás ekaly náletové koviny, které svými listy a vtvemi rovnž výhled na vž znan znemožovaly. Práce však ješt nejsou úpln dokoneny, protože koenový a paezový systém tchto náletových devin je hluboký a hust rozvtvený. Poté budeme dokonovat terénní úpravy okolí a do budoucna poítáme s informativní tabuli s technickými a historickými údaji o této významné souásti bývalého mstského opevnní. Rádi bychom se také dohodli s majiteli pozemku o pedpokládaném posunu oplocení stediska k vnitní okraji bašty. Z piložené fotografie vás zdraví lenové Spolenosti pátel historie Mohelnicka. Loštický ezbá Jaroslav Beneš opt upoutal média svým umleckým nápadem. Ped nkolika týdny dokonil vyezávání miniaturního betléma, který se vejde do krabiky od sirek. Ped nkolika dny mu tento unikát uznala známá pelhimovská agentura DOBRÝ DEN, zaregistrovala jej jako eský rekord a vystavila mu píslušný úední certifikát. Betlém má rozmry 31 x 52 x 12 mm a jsou zde k vidní všechny základní evangelijní postavy. Nejtžší bylo vyezat to všechno tak, aby všechny postavy byly dobe vidt, konstatoval ezbá a dodal: V hlav už mám další miniaturní betlémek, ve kterém k lidským postavám pidám ješt oslíka. PAN Když anglický filosof, historik, spisovatel a poslanec parlamentu Edward Gibbon ( ) popisoval v 18. století dobu ped koncem ímské íše, sestavil seznam dvaceti jev, které zániku této civilizace pedcházely a patrn jej i zapíinily. Nápadn se tyto jevy podobají tomu, co kolem sebe vidíme i v dnešní dob 1. Vtšina obyvatel preferuje zábavu ped prací. 2. Tradiní role otc jako živitel rodiny je zpochybována, množí se rozvrácené vztahy a svobodn žijící matky bez otc. 3. Senioi jsou zanedbávání. Lidé peuji o domácí mazlíky (tj. psy a koky) více než o svoje staré rodie. 4. Literatura a umní se stávají bezduchým. Vytváí se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umlecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neíkající, ale pesto za n bohatí zaplatí horentní sumy. 5. estná vojenská služba vlasti je odmítána, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoí nájemní žoldnéi. 6. Lidé piln pracující jsou zesmšováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umlci a takzvané celebrity. 7. Daové zatížení obyvatelstva stále roste a stát perozdluje neúmrn vysoké ástky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o n vždy njak postará. 8. Úrove vzdlání rapidn klesá. 9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 10. Pestává se vyrábt a pstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí z ciziny. 11. Kdo se dostal do pozice, kde mže ze státního krást, vtšinou tak iní. Postižitelnost tchto zloin je velmi malá. 12. Poetí a výchova dtí je vnímáno jako obtžující a dtí se rodí stále mén. 13. Léty osvdené mechanizmy, chránící poctivé ped podvodníky, náhle selhávají. 14. Veejné funkce se stávají pedmtem koisti zisku. Udlují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich koistit, aby se mu vložený úplatek nkolikanásobn vrátil. 15. Staletími pedk provené hodnoty - jako je est, smysl pro povinnost, zodpovdnost, nadšení pro práci, pro dobroinnost, zápal pro vci veejné, jsou vysmívány a zesmšovány. 16. Šíí se cynismus. 17. Šíí se plýtvání, nestídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 18. Do zem pichází velké množství cizinc. 19. Politikové nadbíhají lze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry). 20. Obané stále na všechno nadávají. (www)

4 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 4 KDYŽ KON LÉÍ Na uších povšené obrue, po tle nálepky s popisky tla kon, výskot dtí a sluníko. To jsou první dojmy, které zapsobí na každého návštvníka, který zavítá do Obanského sdružení Ryzáek ve Vyšehorkách na Šumperku v dob probíhajících terapií. Kdepak má k kohoutek? ptá se skupinky dtí asistent pro hiporehabilitaci jen tak mezi eí. Dti hádají umístní kohoutku na tle kon a po jeho správném urení nalepí na dané místo nálepku s popiskem. I pes ilý ruch kolem stojí k klidn, bez sebemenší známky nervozity i nelibosti. Jmenuje se Aron. Je to dvanáctiletý valach slezského norika, který ve sdružení psobí již od roku Jeho dobrosrdenost, pracovitost a láska k dtem z nj dlají ideálního kon pro hiporehabilitaci, neboli lébu konm. Jeho hlavní pracovní náplní je poskytování hipoterapií pro fyzicky handicapované dti i dosplé. Sdružení ho zárove využívá i pro další aktivity dtí z dtských domov a klienty denních stacioná. Díky jeho lásce k dtem využívá sdružení Arona pi vzdlávacích programech pro dti mateských a základních škol, pi kterých se dti seznámí s životem koní, vyzkouší si kon vyistit, povodit a nakonec se na nich svezou. Pínos hiporehabilitace pro klienta je mnoho. Mezi nejvtší pak bezesporu patí zlepšení fyzické a duševní kondice, lepší koordinace, koncentrace, zlepšení jemné a hrubé motoriky a posílení svalového tonu. Arona koupil mj manžel v roce 2008 a zdarma ho pronajal sdružení pro úely poskytování hiporehabilitace. Aron je chladnokrevný k, který tahal v lese devo a zbytek dne pak strávil zavený ve stáji. Když k nám do sdružení pišel, jeho život se otoil naruby, popisuje zakladatelka sdružení Alena Fritscherová a dodává: Najednou byl Aron celý den venku ve výbhu, místo chomoutu dostal sedlo. Pravidelným výcvikem se z nj stal skvlý hiporehabilitaní k. Bohužel z osobních dvod byli Fritscherovi nedávno nuceni Arona prodat. Naštstí si ho koupil jeden z dlouhodobých klient, který Arona zdarma pronajal sdružení pro úely hiporehabilitace. Díky tomu Aron zstává i nadále dtem k dispozici, íká Alena Fritscherová. Je hlavním lánkem sdružení a psobí v nm jako cviitelka koní pro hiporehabilitaci a koordinátorka projekt. Ve svých rozhodnutích se ídí citem a láskou ke koním. Ten je na všech svencích, které sdružení pi hiporehabilitaci využívá, pímo hmatatelný. Není divu, že všichni kon úspšn složili akreditaní zkoušky v hiporehabilitaci. Každý k ve Vyšehorkách prošel ped zaazením do hiporehabilitace speciálním výcvikem. To znamená, že se nauil zvládat krizové situace, dokáže klidn stát na jednom míst a nechá se sebou dlat takka cokoliv. Aron je mezi hiporehabilitaními komi ve Vyšehorkách považován za profesionála. S jeho psobením ve sdružení je však spojena spousta provozních náklad. Pravidelná úprava kopyt, veterinární prohlídky, výcvik, tyiadvacetihodinový pobyt ve výbhu vetn zajištní kvalitního krmiva, krmných doplk a obasné masáže - to jsou náklady, na které sdružení vynaloží bezmála 120 tisíc korun ron. A takových koní má pt. Získání finanních prostedk na jejich zajištní je pitom ím dál složitjší. I proto se sdružení obrací na veejnost s prosbou o finanní podporu. Zájemci mohou posílat své píspvky na úet s íslem /0800. Obanské sdružení Ryzáek je nestátní nezisková organizace se sídlem ve Vyšehorkách, místní ásti obce Líšnice na Šumpersku. Poskytuje hiporehabilitace znevýhodnným dtem i dosplým z celého Olomouckého kraje. Jedná se o lébu konm, a to jak pro fyzicky a mentáln handicapované dti, mládež a seniory, tak pro dti a mládež se sociálním vylouením. Jeho klienty jsou dti z dtských domov, výchovných ústav, uživatelé denních stacioná, dti s kombinovaným postižením a fyzicky handicapované osoby. Ron poskytne sdružení okolo 800 hiporehabilitací práv této skupin znevýhodnných lidí. Další cílovou skupinou jsou dti mateských a základních škol, pro které má sdružení pipraven vzdlávací program s komi. Pro rodiny s dtmi pak sdružení poádá bhem roku nkolik zábavných akcí. Foto: archiv Obanské sdružení Ryzáek Kontakt pro bližší informace: Hana Dvoáková, tel Obanské sdružení Ryzáek <http://www.ryzacek.com> Vyšehorky 16, Líšnice MOHELNITÍ KARATISTÉ USPLI NA MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ R Zleva: koordinátor MSKA pro R mistr Miroslav Zezulka V. dan, Zdenk Bombera, Prokop Chmelina, Tomáš Braun, Matj Zigal. adu medailí získal na mezinárodním mistrovství eské republiky v MSKA karate mohelnický klub. Jeho borci se prosadili mezi karatisty Velké Británie, Nmecka i Slovinska. Turnaj zaal v sobotu soutží forem. V této ásti soutže získal mohelnický oddíl svá první umístní. Ve form Tercia se Zdenk Bombera umístil na 3. míst. Ve form Qvarta obsadil Prokop Chmelina 1. místo. Po skonení forem následovaly boje. První se konaly boje vysokých pas. Zde obsadil Zdenk Bombera 3. místo. Po sportovním boji následovaly boje pas nižších, tzv. Sparing. V této kategorii byl Matj Zigal novákem, pro nhož byl tento turnaj velkou zkušeností. Dále se udlovaly zkoušky na vyšší technický stupe v karate a Tomáš Braun na tomto turnaji získal 1. kyu a stal se tak ekatelem na erný pás. Autor: Petr Novák

5 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 5 Toto soutžní, postupová a nyní již nkolik let i mezinárodní pehlídka folkové, country a trampské hudby se již konen stala dovršením 18 let vku svého trvání, kulturní akcí zletilou a tudíž dobe pipravenou pro další dosplácký život. Myšlenka uspoádat takovouto soutž vznikla v mohelnickém obývacím pokoji bytu Pavla Aligátora Nenkovského, kde spolen se svým kamarádem Josefem Mlokem Grimem z Karviné v polovin roku 1995 oba vymysleli uspoádat tuto soutžní pehlídku s pvodním rozsahem pro stední a severní Moravu. A tak tito otcové zakladatelé zaali každý ve svém regionu pipravovat první roník soutže muzikant s názvem Moravský vrabec. Výkony tchto kapel hodnotila tílenná odborná porota vynikajících muzikant ve složení: Aleš Quack Kubis (DOMINO Olomouc) pedseda, PhDr. Petr echák (PIANO Olomouc) a Jií Míža (bluesový kytarista a zpvák Stará Ves u Rýmaova). Posledn jmenovaný porotce pak ješt vystoupil na podiu jako host - písniká, který je mimo jiné známý jako držitel prestižní ceny Krteek ze Zahrady v Námšti na Hané z roku Výsledky - ocenní poroty a postup do karvinského finále: 1. TEMPO DI VLAK Ostrava 2. VNEBAND Litomyšl y 3. A.M.ÚLET Ú NAHLAS Moraviany 4. RANDEZ-FOU Jihlava TEMPO DI VLAK Ostrava - vítzná kapela Za uplynulá léta své existence (vbec první roník se konal v roce 1996) se Moravský vrabec díky své muzikantské a organizaní úrovni propracoval mezi nejznámjší akce tohoto charakteru, poádané v rámci celé eské republiky. Na scénách jednotlivých postupových kol léta poádaných v Karviné, Frenštát pod Radhoštm, Mohelnici (zde v MKS to bylo celkem 16 úspšných roník), slovenské Turzovce (ale také v Rožnov pod Radhoštm, eském Tšín i Lošticích) se bhem tchto let vystídaly doslova a do písmene stovky a stovky muzikant, tvoících desítky a desítky kapel rzného zamení nejen z eské republiky, ale také Slovenska i Polska. Pro nejednu tuto kapelu se práv její úspch na Moravském vrabci stal uritým odrazovým mstkem v její další úspšné muzikantské kariée. Takže i v roce letošním náš Vrabák - Passer Domesticus (vrabec domácí), zstal vrný své povsti tvora pelétavého a po svém loském jednoroním psobení v Metropoli tvaržk Lošticích pelétl do pohostinného moravského Zábehu. Konkrétn pak do Katolického domu provozovaného obanským sdružením Spolek Metodj, kde jsme spolen s jeho editelem panem Josefem Klimkem prakticky okamžit po prvním kontaktu nalezli spolenou e a pípravy na 18. roník II. oblastního kola tak mohly zaít. A výsledek se pak projevil v sobotu 4. kvtna 2013, kdy zde již dopoledne zaali pijíždt kapely z mnoha kout naší republiky, probíhaly zvukové zkoušky, pijela odborná porota složená ze zkušených muzikant, aby pak pesn ve 14 hod. mohla být tato soutž slavnostn zahájena tradiní znlkou - písnikou s názvem Moravský vrabec, z dílny autora hudby i textu Lubomíra Šoba Blechty (kapelníka vynikající trampské skupiny ŠEDIVÁCI Perov). Na podium pišel moderátor Josef Mlok Grim z Karviné a 18. roník byl zahájen. Všechny soutžící i pítomné diváky pozdravil i starosta msta Zábeha PhDr. František John, který pivítal všechny pítomné diváky i muzikanty, podkoval organizátorm za pípravu této organizan nároné akce s tím, že si velice váží toho, že práv msto Zábeh se stalo místem konání této velice známé a populární soutže. Z pvodního potu 13 pihlášených kapel s nakonec soutže zúastnilo 11 kapel a to: A.M.ÚLET NAHLAS Moraviany, NOACO Litovel, DUNIBUCH Dlouhá Louka, RANDEZ-FOU Jihlava, SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, KELT GRASS BAND Stránské, FREÁCI Zábeštní Lhota, B.P.T. Zlín, KUPODIVU Brno, VNEBAND Litomyšl a TEMPO DI VLAK Ostrava. Na pátém míst se umístila kapela ze Zlína B.P.T., která se tak stala první náhradní kapelou pro finále Moravského vrabce, které se uskutení 15. ervna 2013 v Karviné. Zvláštní cenu starosty msta Zábeha PhDr. Františka JOHNA získala kapela KELT GRASS Band. Tato kapela si dom odvezla i cenu divák. O vynikající zvuk se postaral František Petík (Sound of innovation) a celou soutž natáel eský rozhlas Olomouc (hlavní mediální partner). Na tomto míst je teba podkovat poadatelm v ele s editelem Katolického domu panem Josefem Klimkem, jehož tým všem zúastnným pipravil pohodové zázemí se vším všudy, co k takovéto akci písluší. Mimo jiné je teba vyzdvihnout bohatou nabídku oberstvení s velikou pochvalou na perfektn pipravenou a kvalitní teplou kuchyni. A v neposlední ad je teba podkovat zamstnancm chránné dílny Charity Zábeh, kteí pro tuto soutž vyrobili opravdu originální run zdobené a svíky s logem Moravského vrabce. Pavel Aligátor Nenkovský - garant oblastního kola V sobotu 4. kvtna 2013 v 10 hod. se v olomoucké katedrále sv. Václava konala diecézní pou ke hrobu sv. Jana Sarkandra. V rámci pontifikální mše svaté, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner spolen s pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdlikou byly pedány pamtní medaile sv. Cyrila a Metodje zasloužilým farníkm olomoucké arcidiecéze jako symbolické pipomenutí vzájemného sdílení života pln odevzdaného do služby Bohu. Z farnosti Loštice byla takto ocenna paní Lenka Dostálová a z farnosti Moraviany pak pan Jaroslav Kunstfeld. Po této slavnostní mši následovala možnost vzájemného sdílení a pátelského posezení v nádherných prostorách Olomouckého arcibiskupského paláce pi malém oberstvení. redakce Objektivu ocenným blahopeje

6 OBJEKTIV MOHELNICE - květen str. 6 SECOND HAND ZEBEDIE MOHELNICE Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PRO JSME TADY A DVOD, PRO NÁS NAVŠTÍVIT: OTEVENO od 1. bezna 2013 První dojem je vždy velmi dležitý a práv ten utváí hlavn Váš odv. Vhodn zvolený a vkusný odv je souástí Vaší osobnosti, toho jak psobíte na druhé. Proto je velmi dležité se oblékat jen u profesionál, kteí Vám mohou vždy poradit v kombinaci barev a materiál. Náš obchod vám takové služby nabízí. Jsme Vám vždy k dispozici, a už chcete od základu zmnit svoji image nebo doplnit svj šatník o pár nových stylových kousk. Na našich prodejnách najdete rzné módní kolekce a doplky, které spolu tvoí jeden ucelený módní styl. Vyberte si ze široké nabídky módních odv a doplku nejen z aktuální kolekce pro nastávající období. * KUS VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ * * KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ * * PROVOZOVNA 420 m 2 * * BEZBARIÉROVÝ PÍSTUP * * DTSKÝ KOUTEK * pondlí a úterý a steda a tvrtek a pátek a sobota nedle ZAVENO Naše obchody najdete na adresách: MOHELNICE, Námstí Tyrše a Fügnera LOŠTICE, Olomoucká 124/8 SECOND HAND ZEBEDIE MY JSME KONKURENCE Odebíráte elektrickou energii, plyn i vodu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o rzných nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte? Upesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního dodavatele Nevíte podomním prodejcm, kteí slibují nízké ceny, ale realita neodpovídá jejich slibm? Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatel energie vždy výhodnjší podmínky, nežli máte doposud. Z dvod velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze zmny svého dodavatele? Nic mnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. Zajistíme vám nejvýhodnjší dostupné podmínky Nevíte, co bude za rok - ceny se mní a vy nemáte as všechno hlídat? Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis. Nerozumíte fakturám, právním klikám a všeobecným podmínkám dodavatel? Zajišujeme právní dohled a ochranu spotebitel. Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemžete nic ušetit? Mžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neútujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním ísle Jií Obr, popípad nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na námstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V pípad nepítomnosti konzultant pedejte svj kontakt kterémukoliv pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: ELEKTROINSTALACE RADEK KROBOT Kvtná 279/6, Mohelnice Tel.: , <www.elektrokrobot.wz.cz> Nabízí provedení tchto prací: Rozvody elektro: ÚDRŽBA, MONTÁŽ, REVIZE

7 OBJEKTIV MOHELNICE - březen str. 7

8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera Mohelnice Tel.: akce k letnímu posezení pipravujeme pro vás nový jídelní lístek! nová kuchyn s novými kuchai! 120 g Kuecí, vepový steak na grilu, chléb, hoice nebo keup 69 K Bramborák Bramborák se sýrem 20 K 25 K 1 ks Topinka s esnekem 10 K 1 ks Topinka s esnekem se sázeným vejcem a šunkou 29 K 0,5 l RockStar Energy Drink - více píchutí 1+1 zdarma 59 K NA VAŠI NÁVŠTVU SE TŠÍ PERSONÁL RESTAURACE APOLLO V sobotu 1. června 2013 se koná na fotbalovém stadionu v Moravičanech KRAJSKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ se zadáním titulu CAC. Všechny třídy bude posuzovat pan rozhodčí HANS KARL (DEU). Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno (guláš, uzená žebra, klobásy, pivo, limo atd.). Srdečně Vás zvou pořadatelé ZKO Moravičany OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jií Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, I: , Registrace: MK R E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožovat s názory v jednotlivých láncích našich dopisovatel. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané lánky (anonymy) zásadn nezveejujeme. N E P R O D E Cena J N É K! 5

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více