1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn?"

Transkript

1 1. přednáška Jak je úsek finančního řízení členěn? Úlohy Finanční úsek Kompetence Odpovědnost - úlohy horizontální nebo vertikální - kompetence práva a oprávnění, která jsou nutná k řádnému vykonávání úloh - odpovědnost přiřazení úloh a kompetencí zavazuje k cílenému vykonávání úloh Jaké kompetence přísluší finančnímu managementu? - uzavírání krátkodobých nebo dlouhodobých úvěrů - rozdělovat nebo nerozdělovat zisky - emitovat akcie nebo obligace Jaké úlohy vykonává finanční management? - základním cílem FM je zajištění finanční rovnováhy (likvidity) podniku - alokování finančních prostředků - kontrola finančních prostředků - plánování využití finančních prostředků - sestavování cash flow Charakteristika báze a příčiny konfliktů v podniku? - Jednají manažeři v zájmu vlastníků (akcionářů)? Charakteristika finanční rovnováhy? - hlavní úkol finančního managementu. Nutnost zajištění dostatečné likvidity podniku. Nutnost platit své závazky včas a dostatečné míře. Finanční rozhodovací procesy a jejich vliv na likviditu a zisk? - krátkodobé či dlouhodobé úvěry - rozdělit či nerozdělit zisky - emitovat akcie či obligace Nefinanční rozhodovací procesy a jejich vliv na likviditu a zisk? - marketingová rozhodnutí - výrobní rozhodnutí Základní otázky finančního managementu? - Do čeho investovat? - Jakým způsobem investiční a provozní činnost financovat? - Jak rozdělovat zisk? Základní dělení úkolů finančního managementu? na 3 skupiny - zajištění finančních zdrojů - správa finančních zdrojů - užití finančních zdrojů (u všech je fáze plánování, realizace a kontrola ) 1/6

2 Finanční politika příklady finanční politiky? - politika získávání finančních zdrojů - politika užívání finančních zdrojů - finančně strukturální politika - politika platebního styku - měnová politika - finančně organizační politika Příklady finančních cílů? - zajištění finanční rovnováhy (likvidity) podniku - maximalizace příjmu - maximalizace majetku - maximalizace zisku - likvidita a rentabilita Základní otázky při určování cílů přiklad cíle zisk / aktiva? - Jaká cenová politika povede k cíli? - Jaké investice? - Jaké náklady? - cíl dosažitelné řešení (hodnota) za daných podmínek - cílová velič ina cílové jednání: vložené prost ředky = MAXIMUM - zisk (ZPUD) rentabilita aktiv: = ROA aktiva Příklady nemonetárních cílů? - nezávislost, respekt, moc, etika 2. přednáška Základní cíl sledovaný při zajišťování zdrojů? - Zachování likvidity podniku, umět se financovat, aby zdroje byly optimální Základní cíl sledovaný při alokaci finančních zdrojů? - Aby zdroje přinesly co nejvyšší (maximální) užitek (zisk/aktiva). - Co nejvyšší rentabilita vloženého kapitálu. - Cash flow. Cíle poskytovatelů vlastního kapitálu? - růst hodnoty podílů. - budoucí dividendy - omezení rizika - maximální rentabilita vložených peněz Která finanční rozhodnutí jsou správná a která nesprávná? - Dobré finanční rozhodnutí zvyšuje hodnotu akcií a špatné rozhodnutí ji snižuje - Dobré finanční rozhodnutí zvyšuje tržní hodnotu vlastnictví akcionářů a špatné ji snižuje 2/6

3 Které faktory ovlivňují soulad chování manažerů se zájmy vlastníků? - Motivování, možnost výměny managementu. Principal agency problem. - Jak těsně jsou manažerské cíle spojeny s cíli akcionářů (stockholders) Jaké faktory ovlivňují zainteresovanost managementu na řízení likvidity? - Sankční postihy - Motivační systém (odměňování) - Informace z operativních plánů (co a kdy bude nutno financovat) Schéma toku peněžních prostředků a jeho popis. Věřitelé splátky úvěry Stát daně dotace CASH emise dividendy Akcionáři Dodavatel Pohled. Stro a zař. Materiál Odpisy Různá pojetí likvidity. - pozitivní stav peněžních prostředků - vlastnost položek majetku obrátit se zpět v peníze - krycí poměr mezi položkami majetku a závazků - schopnost uhrazovat své závazky v dané výši a v daném čase Charakteristika závislosti toků peněžních prostředků na hmotných tocích. výdaje vstup Dok. v. Nedok. v. Podnik příjmy výstup Charakteristika výdajů vázající kapitál a příjmů uvolňující kapitál Rovnice pro výpočet potřeby kapitálu - Potřeba kapitálu = výdaje vázající kapitál příjmy vázající kapitál - Potřeba kapitálu = průměrné denní výdaje * průměrná doba vázanosti Schéma průběhu potřeby kapitálu v závislosti na čase PK = (výdaje - pří jmy) PK výdaje příjmy t 3/6

4 Faktory ovlivňující potřebu kapitálu - investice do oběžného i neoběžného majetku - skladové hospodaření - splatnosti dodavatelských a odběratelských faktur - nutnost investovat do modernizace, rekonstrukce, rozšiřování výrobních linek (kapacit), atd. 3.přednáška Způsoby určování potřeby kapitálu - způsob založený na obratech majetkových položek o PK = průměrné denní výdaje průměrná doba vázanosti - způsob vycházející z toku plateb podniku - způsob vycházející ze změn vázanosti kapitálu v položkách majetku podniku Interpretace potřeby kapitálu prostřednictvím příjmů a výdajů - Potřeba kapitálu = Σ(Výdaje Příjmy) - PK = suma výdajů vázajících kapitál suma příjmů vázajících kapitál Interpretace potřeby kapitálu prostřednictvím odpisů - prostřednictvím odpisů se nám uvolňují peněžní prostředky a tedy odepisováním majetku můžeme snižovat potřebu kapitálu - podmínkou je ale přebytek příjmů nad výdaji (aby byly odpisy kryté ziskem) Určování potřeby kapitálu pomocí výdajů a doby jejich vázanosti - Potřeba kapitálu = průměrné denní výdaje * průměrná doba vázanosti - Potřeba kapitálu = (roční obrat/360) * doba vázanosti Obratový cyklus - cyklus obratu zásob materiálu (obratu majetkových položek) - obrátka zásob počet, kolikrát se nám materiál ve skladu za rok obrátí - doba obratu (průměrná doba vázanosti) jak dlouho je materiál na skladě - průměrná velikost zásob = průměrné denní výdaje * doba obratu Potřeba kapitálu obratového cyklu - Potřeba kapitálu = průměrné denní výdaje * průměrná doba vázanosti Využívání obrátky a doby obratu k určení potřeby kapitálu - Potřeba kapitálu = obrátka zásob * průměrná velikost zásob - Potřeba kapitálu = doba obratu * xxx Vazby ukazatelů obrátky položek OM na likviditu - pokud se ukazatele obrátky (prům. doba vázanosti pohled., prům. velikost zásob, denní výdaje,...) zvyšují, má to negativní vliv na likviditu a opačně Vliv kvality pohledávek na zisk - Pohledávky = denní prodeje prům. doba vázanosti kapitálu v pohl. - pokud prům. doba vázanosti kapitálů roste (snižuje se kvalita pohledávek), zisk se snižuje 4/6

5 4. přednáška Jaké existují politiky (strategie) finančního krytí potřeby kapitálu? o Neutrální politika o Konzervativní politika o Agresivní politika PK Fin.polit: Neut Konz Agre OM CK KR NOM CK DL Jaké požadavky jsou kladeny na čistý pracovní kapitál (ČPK) z aspektu zisku a likvidity? - ČPK = OM CK KR - aby byl podnik likvidní, musí mít větší podíl kapitálu v oběžném majetku, než v cizím kapitálu krátkodobém Jakými způsoby lze snižovat potřebu kapitálu? - snižováním velikosti oběžného majetku - optimalizace (minimalizace) skladových zásob (just in time) - uvolňováním prostředků z nepotřebných aktivit Jaký účel má bilance CASH FLOW? - 1. deskripce finančních toků (popisuje, jak byl podnik financován, zdroje -> užití, investiční + finanční rozhodovací procesy) - 2. analýza fin. toků (intenzita toků, jejich stabilita a vzájemné relace) - 3. kontrola fin. toků - 4. plánování fin. toků Na co se zaměřuje analýza CASH FLOW? - je to bilance příjmů a výdajů; zdrojů a užití; toku kapitálu - pohled na CF: o retrospektivní (analýza) sledování intenzity finančních toků, jejich stabilita a vzájemné relace) o perspektivní (plánování) Jakými způsoby lze vymezit (definovat) CASH FLOW? - staticky (stav) - dynamicky (tok) např. ZISK - CF = Příjmy Výdaje - CF = Zdroje Užití - CF = BÚ KZ BÚ PZ t 5/6

6 Základní metody sestavování bilance CF - 1. příjmově výdajová metoda CF Rozvaha Výsl Cash Flow Rozvaha Výsledovka Finančně účinné neovlivňují zisk (uhrazení fa dodavateli) 2. Ziskově účinné neovlivňují peněžní prostředky (spotřeba materiálu) 3. Ziskově i finančně účinné (nákupem vzniká rovnou náklad) 4. Ziskově i finančně neúčinné (nákup materiálu na úvěr) CF = zisk ± změny položek rozvahy - 2. výnosově nákladová metoda schéma: Zisk Náklady Transformace Výnosy Transformace Výdaje Příjmy Výnosy + Příjmy, které nejsou výnosy Výnosy, které nejsou příjmy = Příjmy Výnosy + A - + P + - A + - P - = Příjmy Náklady + Výdaje, které nejsou náklady Náklady, které nejsou výdaje = Výdaje Náklady + A + + P - - A - - P + = Výdaje Výnosy z obchodní činnosti Příjmy z obchodní činnosti - 3. zisková metoda CF = Zisk ± korekce - bilance zobrazuje finanční zdroje a jejich užití o Zisk = Výnosy Náklady o CF = Příjmy Výdaje o CF = Výnosy + A- + P+ - A+ - P- - (Náklady + A + + P - - A - - P + ) o CF = Zisk + A - + P + - A + - P - o CF = Zisk - A + P - účetní interpretace toků peněžních prostředků o Zdroje: úbytky aktivních položek přírůstky pasivních položek o Užití: přírůstky aktivních položek úbytky pasivních položek 6/6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Závěrečný test z Finančního managementu 11.přednáška Financování z prodeje majetku (desinvestic) probíhá na bázi přímé transformace hmotných a nehmotných položek podnikového majetku na peněžní prostředky tato transformace může být plánovaná a nebo se může použít v případě úzkých profilů v likviditě podniku prodej: finančních investic (obligace, akcie,...) finančního majetku (termínované vklady,...) prodej nepotřebného materiálu prodej nepotřebného zařízení je důležité, aby zpeněžování položek majetku, neohrožovalo plynulost běžné činnost podniku Financování z racionalizačních opatření racionalizace představuje důležitý potenciál vnitřního financování podstata spočívá ve snížení potřeby kapitálu vázaného v procesu, zásobování, výroby a odbytu (obratový proces) úspor lze dosáhnout: zásobovací politika snížení potřeby zásob, nákup od jiného dodavatele zavedení technologických změn výroby přesunutím některých podnikových aktivit na externí subjekty Dělení vnitřních finančních zdrojů vnitřní finanční zdroje dělíme na: 1. z obratového procesu (prodej vlastních výrobků) 2. z přímých desinvestic (prodej majetku) 3. z racionalizačních opatření (snížení velikosti zásob, ap.) disponovatelnost vnitřními zdroji: část se zadržuje v podniku (zisk, odpisy, nákup zařízení, rezervy,...) část opouští podnik (daně, úroky, splátky,...) Vstupní informace pro rozhodování o vnějších zdrojích účel financování (investice, zajištění sezónní likvidity,...) situace na finančním trhu (možnosti, úrokové sazby, ) finančně hospodářský potenciál podniku účinky na likviditu a rentabilitu 1/6

19 Financování krátkodobými úvěry primární sférou použití je Finanční krytí provozních potřeb požadavek: zajištění optimálního mixu krátkodobých úvěrů Kritéria pro zajištění: náklady na finanční zdroje objem a délka období potřeby finančních zdrojů dostupnost finančních zdrojů podmínky v časovém okamžiku potřeby Výhody: nižší náklady (úroky) flexibilita Nevýhody: vyšší riziko insolventnosti (neschopnosti splácet závazky) vyšší úrokové riziko v případě rostoucích úroků Schodek financí mix úvěrů potřeba kapitálu kontokorentní úvěr krátkodobý pevný úvěr dlouhodobý úvěr Obchodní úvěr charakteristika, efekty, náklady, zajištění směnkou t 1 t 2 vzniká v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů závisí na rozsahu obratu Výhody obchodního úvěru: úspora finančních prostředků (majetek již užíváme, ale ještě není zaplacen, možnost vydělat si na zaplacení) nákladový efekt (při platbě později můžu zaplatit více) není třeba zvláštních smluv Nevýhody obchodního úvěru: ušlé skonto pokud je nastaveno Příklad: Fa ,-, sleva 2% při zaplacení do 10 dnů. Splatnost 30 dní. J 0 p d Úrok Úrok = p = = = 36% J 0 d p úrokové procento i = 100 Průběh úroků úroky Průběh úroků 36% 3% 20 dny 2% 2/6

20 Směnka charakteristika, funkce, dělení je to dlouhodobý cenný papír emitovaný v listinné podobě. Závazek ze směnky je závazkem abstraktním (jeho splnění není podmiňováno splněním kontraktu) a nesporným (soud nezajímá důvod vystavení směnky a nezaplacením) je to bezpodmínečný závazek soud o dlužnou částku probíhá relativně rychleji dobré je mít na směnce ověřené podpisy může fungovat jako platidlo, pokud jí někdo přijme Funkce směnky: úvěrový prostředek obchodního styku prostředek k získání bankovního úvěru platební prostředek možnost převedení na jinou osobu zajišťovací prostředek Náležitosti směnky: označení, že se jedná o směnku jméno směnečného dlužitele + podpis (nejlépe ověřený) splatnost směnky (např. určitý den, počet dní od vystavení, ap.) bezpodmínečný závazek Dělení směnek: směnka vlastní: o závazek výstavce, že zaplatí ve prospěch směnečného věřitele směnečnou částku Dodavatel 1. Odběratel 1. platební příslib směnka 2. honorování směnky 2. směnka cizí (tzv. akceptovaná směnka): o příkaz vystaví třetí osobě, aby zaplatila směnečnou částku směnečnému věřiteli Dodavatel Odběratel Banka 1. směnka cizí na vlastní řad 1. Dodavatel Odběratel cizí směnka platební příkaz 2. akceptovaná směnka 3. zaplacení akceptovanou směnkou 4. honorování směnky 1. cizí směnka platební příkaz 2. cizí směnka s akceptem 3. honorování směnky 3/6

21 Rizika úvěrových obchodů riziko insolventnosti (neschopnosti splácet úvěr) při dlouhodobém úvěru riziko vysokých nákladů na úvěr špatné načasování => vysoké úroky Čerpání a splácení krátkodobých úvěrů druhy čerpání a splácení: čerpání pevné částky, jednorázové splacení pružné čerpání a splácení podle předem domluvených podmínek Pružné čerpání a splácení podle předem dohodnutých podmínek Kontokorentní úvěr 12. přednáška Eskontní úvěr vzniká v závislosti na běžných příjmech a výdajích na BÚ směrodatný pro čerpání úvěru je poměr příjmů a výdajů, resp. pohledávek a závazků výše úvěru je vymezená v úvěrové smlouvě kontokorentním limitem Oblasti využití: financování provozní činnosti financování úzkých profilů v likviditě financování sezónních výkyvů v likviditě Náklady kontokorentního úvěru: úroky Výhody: flexibilita (možnost kdykoli půjčit a kdykoli splatit) využití jako rezervy likvidity snadné využívání snadná prolongace není potřeba sepisovat při každém užití smlouvu Nevýhody: vyšší úrokové sazby; možnost vypovězení ze strany banky založen na odkupu (eskontu) směnky před její splatností bankou Nominální hodnotu - diskont (úroková srážka) prodejce je v závazkovém vztahu až do doby, kdy směnku zaplatí směnečný dlužník banka předkládá směnku k honorování směnečnému dlužníkovi d Úvě r ESK = J 0 1 i 360 Výhody: způsob refinancování pohledávky (možnost získání peněz před splatností) relativně nízké náklady (téměř vždy nejlevnější) nástroj k vyrovnání schodku likvidity nevyžaduje se další zajištění prodejce získává: ( ) 4/6

22 Akceptační (akceptní) úvěr závazkový druh úvěru banka poskytuje akcept (garanci zaplacení závazku) banka na sebe bere potenciální závazek, pokud dlužník nezaplatí garance (závazek za zaplacení) vzniká akceptem směnky výše akceptované směnky je dána akceptní linkou za akcept má banka provizi Výhody: větší věrohodnost zaplacení snadnější získání obchodního úvěru možnost získání likvidity eskontem akceptovaných směnek 3. hl. dlužník = banka vedl. dlužník = odběratel Dodavatel Banka Odběratel 1.předložení směnky k akceptu 2.bankou akceptovaná směnka 3.zaplacení akceptovanou směnkou 4.odběratel shromažďuje na účtu peníze k zaplacení směnky 5.honorování směnky Avalový úvěr Faktoring závazkový úvěr banka poskytuje jen dobré jméno hlavním dlužníkem zůstává žadatel (odběratel) poskytuje jistotu, aniž by musel třetí provádět sám ověření důvěryhodnosti Formy: platební: o záruka se váže na splnění platebního závazku klienta (úhrada faktury, směnky, splacení úvěru) neplatební: o akontační zajišťuje kupujícího, že dostane zpět zaplacení zálohy, pokud prodávající nesplní závazek z kupní smlouvy nedodá zboží o kauční slouží k zajištění kvality dodávky. Není-li dodávka kvalitní má odběratel nárok na plnění ze záruky o záruka za nabídku (vádium) zajištění proti odstoupení od smlouvy např. při veřejných soutěžích financování krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti omezující podmínky: krátkodobá splatnost nezajištěnost větší počet odběratelů akceptovatelná bonita Formy faktoringu: pravý: o smluvně sjednaný průběžný odkup pohledávek bez práva zpětného postihu (zpětné regrese) na původního držitele pohledávky (dodavatele) o faktoringová společnost přebírá riziko nezaplacení 5/6

23 nepravý (u nás častější): o průběžný odkup pohledávek s právem zpětného postihu o úvěrové riziko zůstává u dodavatele o jedná se o úvěrování pohledávek Výhody faktoringu: umožňuje zpřesnit finanční plánování příjmů CF zefektivňuje se správa pohledávek vytvoření podmínek pro dodávky na nezajištěný dodavatelský úvěr dřívější získání peněžních prostředků Obligace (dluhopisy) je to cenný papír se specifickými právy a povinnostmi, slouží k získání většího objemu dlouhodobého kapitálu s právem investora: o na výnos o na úrok o na prodej (ukončení věřitelského vztahu prodejem) o na konci doby splatnosti dostane investor (držitel) nominální hodnotu povinnosti emitenta: o platit výnosy a na konci zaplatit nominální hodnotu Předpoklady úspěšné emise obligací správné nastavení parametrů emise (nominální hodnota, úroky, doba splatnosti, správné načasování emise, kvalitní management a administrace emise) přijatelná bonita a velikost emitenta vyšší rizikovost může být kompenzována vyššími výnosy Druhy obligací standardní výměnné (právo na výměnu za akcie, transformace věřitelského vztahu na účastnický) většinou mají nižší úrokové míry opční (spojeny s právem na koupi akcie), opční právo právo na koupi akcií ziskové obligace (obligace vybavené právem na ziskové podíly, kromě úroků má majitel právo na definovaný podíl na zisku) Kdy dochází k emisi výměnných obligací? Za situace: vysoké úrokové míry půjčení peněz obligace mají zpravidla nízké úrokové míry nízké ceny akcií Modifikace standardních obligací indexované obligace chrání investory před inflací (emitent se zavazuje navyšovat nominální hodnotu o inflaci) obligace s pohyblivým úrokem nulové obligace (emise pod nominální hodnotou, nenese průběžné výnosy, jednorázový výnos na konci období) 6/6

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více