Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010"

Transkript

1 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb je sučástí individuálníh prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb.

2 2/28 Obsah Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk Obsah...2 Úvd...3 Pdpra transfrmace na nárdní úrvni...4 Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti...4 Činnst MPSV v blasti transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb...5 Prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb...6 Integrvaný perační prgram Oblast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace Další instituce na nárdní úrvni Transfrmace na krajské úrvni Hlavní měst Praha Jihčeský kraj Jihmravský kraj Karlvarský kraj Kraj Vysčina Králvéhradecký kraj Liberecký kraj Mravskslezský kraj Olmucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středčeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Transfrmace na úrvni zařízení Sciální služby pr sby se zdravtním pstižením Vybraná zařízení v piltním prjektu transfrmace Cíle a aktivity pr pdpru transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb Činnst Nárdníh centra pdpry transfrmace... 26

3 3/28 Úvd Pdpra transfrmace pbytvých sciálních služeb v České republice vychází z hlavních pririt Nárdníh rzvjvéh plánu pr bdbí a Nárdníh strategickéh referenčníh rámce Na výše uvedené strategické dkumenty a Lisabnsku strategii, která je značvána za prgram zásadních refrem, úzce navazuje Integrvaný perační prgram pr prgramvací bdbí Hlavní pririty prcesu transfrmace pbytvých zařízení sciálních služeb jsu vyjádřeny v dkumentu Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné druhy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti, který byl přijat dne 21. únra 2007 usnesením vlády České republiky č Základní rámec prcesu transfrmace, humanizace, deinstitucinalizace sciálních služeb je vymezen: Úmluvu právech sb se zdravtním pstižením 2 Kncepcí transfrmace (viz níže); záknem č. 108/2006, Sb., sciálních službách, v platném znění; Bílu knihu v sciálních službách 3. Pr ptřeby tét zprávy se sciálními službami rzumí v návaznsti na prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb především pbytvé služby sciální péče pr sby se zdravtním pstižením. 1 Zdrj: Všechny internetvé dkazy v dkumentu jsu platné k pravech.pdf 3

4 4/28 Pdpra transfrmace na nárdní úrvni Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti Usnesením ze dne 21. únra 2007 přijala Vláda ČR pd č. 127 Kncepci pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti, jehž hlavním cílem je pdpřit a usnadnit cestu pskytvatelům i zřizvatelům pbytvých služeb v přirzeném prcesu humanizace sciálních služeb. Materiál reaguje na vývj v blasti sciálních služeb a je jedním z nástrjů implementace zákna sciálních službách. Pdpruje pskytvatele a zřizvatele sciálních služeb v zajištění dstupné péče a pdpry sbám v nepříznivé sciální situaci takvu frmu, která v c nejvyšší míře dpvídá živtu jejich vrstevníků v přirzeném prstředí běžné splečnsti a vytváří pdmínky pr psílení efektivní sítě sciálních služeb. Za hlavní navrhvané bdy materiálu lze značit zejména: pdpru prcesu zkvalitňvání živtních pdmínek byvatelů stávajících pbytvých zařízení sciální péče; pdpru pskytvatelů sciálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších subjektů při změnách v institucinální péči, a t zejména v pskytvání sciálních služeb v suladu s individuálními ptřebami uživatelů; pdpru naplňvání lidských práv uživatelů pbytvých sciálních služeb a jejich práva na plnhdntný živt srvnatelný s vrstevníky, žijícími v přirzeném prstředí; vytvření systému splupráce mezi všemi aktéry prcesu transfrmace institucinální péče zvýšení infrmvansti prcesu změn v institucinální péči pr sby se zdravtním pstižením a seniry; Materiál je vypracván v suladu se strategickými materiály z blasti sciálních služeb v České republice: Nárdním akčním plánem sciálníh začleňvání na léta , Bílu knihu v sciálních službách záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Je vytvřen v suladu s českým právním řádem, a t zejména s Listinu základních práv a svbd a je také v suladu s cíli Lisabnské strategie a Nárdním rzvjvým plánem. 4 Celé znění Kncepce: 4 Zdrj:

5 5/28 Činnst MPSV v blasti transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb 5 V rce 2010 byl ustanven resrtní tým MPSV, který se napříč jedntlivými dbry a blastmi sciálních věcí (kvalita sciálních služeb, jejich dstupnst, blast sciálních dávek, ucelená rehabilitace, rdinná plitika apd.) věnuje prblematice transfrmace a deinstitucinalizace sciálních služeb. Metdická pdpra Ve splupráci s Ligu lidských práv a zástupci kanceláře Veřejnéh chránce práv prběhl 5 seminářů k tématům věnujícím se chraně lidských práv v transfrmačním prcesu a právnímu pstavení uživatele. V blasti metdické pdpry samtnéh zajištění prcesu transfrmace v krajích a vybraných zařízení byly realizvány: 4 vícedenní semináře, kterých se účastnili relevantní pracvníci krajských úřadů zdpvědní za prces transfrmace a deinstitucinalizace; 4 vícedenní semináře, vždy pr 2 skupiny, pr 33 vybraných pskytvatelů sciálních služeb, kterých se účastnil veducí management těcht zařízení; 12 setkání pr pracvníky zařízení zapjených d přípravné fáze prjektu Pdpra transfrmace; 4 setkání dbré praxe pr vybrané pskytvatele a zřizvatele sciálních služeb; 3 návštěvy dbré praxe ve Velké Británii pr zástupce krajů (radní pr sciální blast a veducí sciálních dbrů); 4 semináře pr příjemce d Integrvanéh peračníh prgramu; 4 jedndenní semináře pr relevantní pracvníky krajských úřadů a pr relevantní pracvníky vybraných pskytvatelů; 2 jedndenní semináře pr starsty bcí ve vybraných krajích. MPSV vyhlásil zakázku Zpracvání analýzy a metdickéh materiálu a lektrvání na seminářích k vybraným aspektům prcesu transfrmace. Na přelmu let 2010 a 2011 ji realizuje Liga lidských práv. Cílem tét zakázky je připravit ucelenu právní analýzu Úmluvy právech sb se zdravtním pstižením v návaznsti na prces transfrmace služeb sciální péče v České republice, zajistit lektrvání na dbrných seminářích na téma Úmluva právech sb se zdravtním pstižením v kntextu transfrmace sciálních služeb, vypracvat ucelený metdický materiál k zajištění ptimálníh právníh pstavení (způsbilsti k právním úknům) uživatelů služeb sciální péče v kntextu transfrmace sciálních služeb a vypracvat ucelený metdický materiál k prblematice právní dpvědnsti pskytvatelů sciálních služeb v prcesu transfrmace sciálních služeb. Během celéh bdbí průběžně prbíhala individuální knzultační a metdická setkání se zástupci krajů a vybraných pskytvatelů sciálních služeb zaměřená na prces transfrmace a deinstitucinalizace sciálních služeb. 5 Zdrj: pdklady MPSV.

6 6/28 V gesci MPSV prbíhají pravidelná metdická setkání pr veducí sciálních dbrů krajů k prcesu transfrmace jednu za 2 měsíce. Prces transfrmace a deinstitucinalizace byl prezentván na knferencích v ČR i zahraničí přádaných různými subjekty. V blasti pdpry sciální eknmiky veducí k rzšíření sítě denních prgramů pr sby hržené sciálním vylučením prběhly celkem 3 semináře pr žadatele, 1 seminář pr Agenturu pr sciální začleňvání v rmských lkalitách a 2 semináře pr příjemce. Prblematika pdpry sciální eknmiky byla dále prezentvána pracvníky MPSV na knferencích dalších subjektů. Infrmační pdpra a PR: zřízena webvá stránka prjektu ( publikvány pravidelné články v nvinách Práce a sciální plitika Další aktivity Byla vyhlášena průběžná výzva pr předkládání grantvých prjektů v blasti pdpry 3.1 Sciální eknmika (alkace 248 mil. Kč) a průběžná výzva k předkládání individuálních prjektů v Operačním prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst pr kraje, mim hlavníh města Prahy, na kteru je alkván 402 mil. Kč. V rce 2010 prbíhá příprava individuálníh prjektu MPSV hrazenéh z prstředků ESF zaměřenéh na prblematiku ucelené rehabilitace, který má zajistit dstupnst a úzku splupráci dbrníků, kteří budu schpni prvádět dbrnu diagnstiku zejména neurlgicku, psychiatricku, psychlgicku, sciální a pedaggicku. Prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb Odbr sciálních služeb a sciálníh začleňvání Ministerstva práce a sciálních věcí ČR je realizátrem prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb. Cíle a aktivity prjektu Hlavním záměrem aktivit v rámci prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb a Integrvanéh peračníh prgramu je pdpřit a piltně věřit transfrmaci služeb sciální péče na základě individuálně určených ptřeb uživatelů sciálních služeb, umžnit jejich aktivní zapjení se na trh práce a d splečnsti a přispět k realizaci deinstitucinalizace pbytvých zařízení sciálních služeb v České republice. Všebecnými cíli prjektu jsu: na základě pdrbných analýz a zmapvání sučasné situace v blasti služeb sciální péče zajistit kmplexní systém pdpry transfrmace služeb sciální péče, zajistit rzvjvé plány vycházející z prblematiky transfrmačníh prcesu, zvýšit infrmvanst prcesu transfrmace institucinální péče pr sby se zdravtním pstižením, vytvřit systém vertikální a hrizntální splupráce mezi všemi dtčenými subjekty prcesu transfrmace institucinální péče, pdpřit prces zkvalitňvání živtních pdmínek uživatelů stávajících pbytvých zařízení sciální péče

7 7/28 a pdpřit naplňvání lidských práv uživatelů pbytvých sciálních služeb a jejich práva na plnhdntný živt srvnatelný s vrstevníky, žijícími v přirzeném prstředí. Pdpra bude směřvána především d vybraných pbytvých zařízení v každém kraji, vyjma hl. m. Prahy, za pdmínek splnění kritérií pr výběr zařízení stanvených ministerstvem práce a sciálních věcí. Jedním z cílů prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb je vytvřit plány transfrmace, které budu v suladu se střednědbými plány rzvje sciálních služeb vyplývajícími ze zákna sciálních službách. V prjektu budu zajištěny pdrbné analýzy reginu, mžnstí uživatelů i reálné situace v pskytvaných službách. Zárveň budu zajištěny na úrvni reginálních týmů pracvní skupiny, jejichž úklem bude stanvit pdrbné transfrmační plány zařízení, které budu následně investičně pdpřeny. Ve vybraných zařízeních budu prbíhat vzdělávací prgramy ve třech úrvních pr management zařízení, sciální pracvníky a pr pracvníky v přímé péči, které budu zaměřeny zejména na řízení změn v rganizaci, psuzvání uživatelů a zvládnutí metd péče v psunu d zdravtně-pečujícíh k asistenčně-pdpůrnému mdelu péče. Pskytvatelům bude díky prjektu zajištěna dbrná metdická pdpra a supervize. 6 Individuální prjekt dbru sciálních služeb a sciálníh začleňvání MPSV je hrazený z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu prstřednictvím priritní sy 4.3 Sciální integrace a rvné příležitsti Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst. Na prjekt je alkván Kč. Prjekt je realizván d d Více infrmací prjektu: Byla zahájena činnst mnitrvací skupiny prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb za účasti zástupců státní správy, samsprávy a vybraných dbrníků z blasti sciálních služeb a během rku 2010 prběhla 3 jedndenní a dvudenní setkání mnitrvací skupiny. Metdiky a pstupy Pr pdpru realizace prjektu a transfrmace sciálních služeb vytvřil MPSV metdické pstupy k realizaci transfrmace v piltních zařízeních: Dpručený pstup č. 1/2010 Psuzvání míry nezbytné pdpry uživatelů, Dpručený pstup č. 7/2009 Základní zjišťvané údaje pr psuzvání uživatelů, Dpručený pstup č. 4/2009 Kritéria transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace vybraných služeb sciální péče, 01b_Kriteria_transfrmace-pkyn_1.pdf Přípravná fáze prjektu V rámci přípravné fáze prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb byly zajištěny vybrané činnsti ve čtyřech zařízeních: 6 Zdrj: 7 Zdrj:

8 8/28 Ústav sciální péče Jinšv (kraj Vysčina) Dmv sciálních služeb Slatiňany (Pardubický kraj) Dmv Pd Kuňku (Pardubický kraj) Bellevue, pskytvatel sciálních služeb (Středčeský kraj) V zařízeních byla zejm. zajištěna: činnst dbrnéh pracvníka prcesu transfrmace pdpra zpracvání transfrmačníh plánu hdncení kvality a metd pskytvání sciálních služeb. Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb Jak sučást prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb vznikl v rce 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb (dále jen Nárdní centrum). Činnst Nárdníh centra je zajištěna prstřednictvím veřejné zakázky Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, jejímž ddavatelem je 3P Cnsulting s.r.. 8 Nárdní centrum zahájil činnst 1. listpadu Cíle a aktivity Nárdníh centra: Cíl 1 Persnální zajištění veřejné zakázky persnální zajištění Nárdníh centra v Praze veducí 1,0 úvazku expertní krdinátr 1,0 úvazku krdinátr reginálních aktivit 1,0 úvazku PR manažer 1,0 úvazku finanční manažer 1,0 úvazku asistent 1,0 úvazku krdinátr IOP 1,0 úvazku knzultant IOP 3 x 1,0 úvazku persnální zajištění Nárdníh centra v krajích reginální pracvník 13 x 1,0 úvazku persnální zajištění Nárdníh centra ve vybraných zařízeních dbrný pracvník 32 x 0,5 úvazku Cíl 2 Organizačně technické zajištění prcesu transfrmace sciálních služeb technická a asistenční pdpra resrtnímu týmu MPSV, např.: překlady a tlumčení dbrných textů; technické zázemí; 8 Na zakázce se pdílí také subddavatelé: Vzdělávací centrum veřejné správy ČR,. p. s. (v blasti vzdělávání), Hestia,. s. (Supervize), Akademie pdnikání a invací (analýzy) a Quip,. s. (dílčí analýzy).

9 9/28 supervize, vzdělávání. zajištění pracvních skupin zajištění činnsti reginálních transfrmačních týmů na úrvni jedntlivých krajů mnitring a evaluace transfrmačníh prcesu zpracvání návrhu sftware zaměřenéh na pdpru transfrmace Cíl 3 Zajištění vzdělávacích prgramů, průběžnéh vzdělávání zainteresvaných aktérů prcesu transfrmace a další pdpry pracvníků: vzdělávací prgramy pr pracvníky Nárdníh centra (rzsah 40 hdin, 50 sb) pr členy reginálních transfrmačních týmů (80 hdin, 150 sb) pr pracvníky zajišťující individuální psuzení uživatelů (50 hdin, 100 sb) pr pracvníky v přímé péči uživatele (40 hdin, 700 sb) vzdělávání resrtníh týmu wrkshpy a semináře, šíření dbré praxe supervize pr reginální transfrmační týmy pr zařízení pr resrtní tým intervize v zařízeních. Cíl 4 Piltní věření realizace transfrmace na úrvni vybraných zařízení: zajištění činnsti multidisciplinárních transfrmačních týmů na úrvni vybraných zařízení, pradenství při přípravě prjektů d Integrvanéh peračníh prgramu; mdelvé hdncení kvality a metd pskytvání sciální služby piltní věřvání a sumarizace užitých metd pdpry transfrmace, analýza na úrvni vybraných zařízení, individuální psuzvání uživatelů, návrh systému alternativních sciálních služeb a plánu přesunu uživatelů a pracvníků, tvrba transfrmačníh plánu, evaluace nvéh stavu uživatelů; sběr metdických výstupů vypracvaných z piltníh věřvání transfrmace ve vybraných zařízeních. Cíl 5 Tvrba systémvých nástrjů prcesu transfrmace: analýzy, např. analýza sučasnéh stavu pskytvání služeb sciální péče,

10 10/28 analýza pr ptřeby prcesu deinstitucinalizace, analýza rizik prcesu transfrmace, analýza prblematiky patrvnictví a blastí ústavní a chranné výchvy; metdická pdpra na střednědbu strategii rzvje kraje a plánvání služeb zprávy prcesu pdpry transfrmace v ČR; manuál transfrmace zpracvání indikátrů hdncení Kritérií transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace vybraných služeb sciální péče a metdiky jejich naplňvání vhdné architektnické a materiálně technické vybavení jedntlivých druhů služeb sciální péče. Cíl 6 Zajištění Public Relatins: dbrná veřejnst úvdní setkání resrtů a v krajích následná setkání krajů a zařízení (každé tři měsíce) knference 4 nadreginální, dvudenní knference 8 reginálních, jedndenních knferencí 4 tematické knference (analýzy, vzdělávání, architektnické řešení, manuál transfrmace) nvinářská veřejnst měsíční tiskvé zprávy a další servis mnitring médií širká veřejnst kmunikace s veřejnstí, prgramy v médiích apd. splupráce s MPSV na přípravě mediální kampaně k transfrmaci. Činnst Nárdníh centra v rce 2010 V prvních dvu měsících činnsti Nárdní centrum: pracval na zajištění persnálníh bsazení pžadvaných pzic (inzerce, phvry s uchazeči, pdpisy pracvních smluv); uskutečnil 9 úvdních setkání v krajích (představení centra, zjištění stavu transfrmace v krajích a zařízeních, nastavení vzájemné splupráce) účastnil se semináře pr kraje a dvu seminářů pr zařízení (představení činnsti Nárdníh centra, zjišťvání vzdělávacích a dalších ptřeb účastníků transfrmačníh prcesu) zrganizval dvudenní seminář k Úmluvě právech sb se zdravtním pstižením zajišťval technicku pdpru resrtnímu týmu (překlady, autmbil, služební cesty apd.)

11 11/28 zajišťval činnsti v rámci PR (dvě tiskvé zprávy, elektrnický zpravdaj pr dbrnu veřejnst, základní verze webvých stránek měsíční mnitring tisku) připravval realizaci dalších aktivit (zejm. vzdělávání, supervize, knference, sftware, hdncení kvality). Integrvaný perační prgram Oblast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace Investiční slžka transfrmace u vybraných zařízení je pdpřena v rámci Integrvanéh peračníh prgramu (dále jen IOP ), blasti intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace. IOP je jedním z investičních prgramů ČR zpracvaných v rámci Cílů Knvergence a Knkurenceschpnst pr prgramvací bdbí Tent prgram je financván z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj (ERDF) a státníh rzpčtu ČR. Řídícím rgánem tht prgramu je Ministerstv pr místní rzvj. V rámci IOP je jednu z pdprvaných blastí blast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace. Gestrem za její realizaci je MPSV, které stanvil 3 priritní kruhy. Jejich pdpra bude prvázána s neinvestiční frmu dtací z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst financvanéh z prstředků ESF. Jeden z priritních kruhů byl vyjádřen aktivitu a) investiční pdpra prcesu a zavádění jedntnéh přístupu v transfrmaci pbytvých zařízení sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb. Pdpra je zaměřena na celé území ČR s výjimku hlavníh města Prahy. Příjemcem mhu být kraje či bce, které se zaměřují na pskytvání nvých či uzpůsbených služeb uživatelům transfrmvaných zařízení. Pr výše uvedenu aktivitu je z IOP vyčleněn necelých 56 mil. EUR. U jedntlivých prjektů bude hrazen 100 % celkvých způsbilých výdajů. 9 V rámci prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb již byly pdpřeny dvě investiční akce v rámci IOP, a t výstavba a nákup dmácnstí v rámci Ústavu sciální péče Jinšv (kraj Vysčina) a Ústavu sciální péče Marianum (Mravskslezský kraj). Více infrmací IOP: Další instituce na nárdní úrvni D prcesu transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace přispívají také další instituce na nárdní úrvni, zejm.: Veřejný chránce práv; kntrly chrany práv v pbytvých sciálních službách, metdická pdpra pskytvání sciálních služeb; Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy ČR; zejm. prcesem transfrmace péče hržené děti (ve splupráci s MPSV). 9 Zdrj:

12 12/28 Transfrmace na krajské úrvni Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní 13 krajů (tedy všechny krmě Hlavníh města Prahy): jimi zřizvaná zařízení se účastní piltní transfrmace, pracvníci krajů splupracují s resrtním týmem na realizaci aktivit prjektu. V jedntlivých krajích byly ustanveny reginální transfrmační týmy zdpvědné za prces transfrmace v reginu, jejichž vybraní pracvníci se účastní metdických prad se zástupci MPSV, které prbíhají pravidelně jednu měsíčně. Krmě aktivit v rámci tht prjektu zajišťují kraje řadu dalších činnstí, kterými pdprují transfrmaci, humanizaci a deinstitucinalizaci sciálních služeb na svém území. Hlavní měst Praha V rámci něklika příspěvkvých rganizací Hlavníh města Prahy prbíhá zvýšená pdpra (vznik) služeb veducí k samstatnění klienta v širší kmunitě. Jedná se zejména služby chráněné bydlení a pdpra samstatnéh bydlení. Zejména lze hvřit těcht zařízeních: Dmv sciálních služeb Vlašská - rzšíření služby chráněné bydlení, vznik centra denních služeb; Integrvané centrum pr sby se zdravtním pstižením Hrní Pustevna - rzšíření služby chráněné bydlení, denní stacinář, terénní služby v suvislsti s pskytváním pdprvanéh bydlení; Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se neúčastní žádné zařízení. (Pdmínky prjektu t neumžňují.) Jihčeský kraj 10 Jihčeský kraj realizuje individuální prjekty: Pdpra sciálních služeb v Jihčeském kraji Pdpra kmunitníh plánvání sciálních služeb v Jihčeském kraji Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Jihčeskéh kraje ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pístina. Jihmravský kraj Z Reginálníh peračníh prgramu a vlastních prstředků kraje byly pdpřeny tři prjekty na pdpru transfrmace a deinstitucinalizace: 10 Ppis činnsti jedntlivých krajů vychází z pdkladů MPSV, zejm. z dtazníkvéh šetření mezi kraji pr ptřeby Zprávy plnění Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb pskytvané v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti (listpad 2010).

13 13/28 Chráněné bydlení Šanv: výstavba bjektů chráněnéh bydlení v zastavěném území bce s celkvu kapacitu 10 míst pr sby s mentálním neb kmbinvaným pstižením. Jeden bjekt je řešen jak rdinný dmek pr splečné chráněné bydlení, druhý bjekt jak bytvý dům se čtyřmi byty 1+kk, třetí bjekt jak hspdářská budva. Půdní vestavba škly (Dmv Hriznt): výstavba dvulůžkvých pkjů pr 10 uživatelů v rámci půdní vestavby jak pdprvané bydlení pr sby s mentálním pstižením. Vybudvání tréninkvéh bydlení 3 malmetrážní byty pr sby se zdravtním pstižením (Zámeček Střelice): tréninkvé bydlení pr sby s mentálním pstižením služící jak příprava na samtné chráněné bydlení neb samstatný živt v běžném splečenském prstředí; tři malmetrážní byty s kapacitu 6 sb. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Jihmravském kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Habrvanský zámek Srdce v dmě (Klentnice) Ústav sciální péče pr zrakvě pstižené v Brně Chrlicích (zřizvatel MPSV ČR) Ústav sciální péče pr tělesně pstiženu mládež v Brně - Králvě pli (zřizvatel MPSV ČR) Karlvarský kraj Základní kncepcí Karlvarskéh kraje v blasti sciálních služeb jsu Zásady rzvje sciálních služeb v Karlvarském kraji pr bdbí let , které byly schváleny usnesením Zastupitelstva č. ZK 138/07/06 ze dne Kraj realizuje dva individuální prjekty hrazené z prstředků ESF OPLZZ: Pskytvání sciálních služeb v Karlvarském kraji, které jsu dstupné a kvalitní z phledu uživatele. Krmě becnéh cíle transfrmace pbytvých sciálních služeb, které zřizuje kraj, je cílem realizvaných činnstí vytvřit v kraji takvé struktury, které budu p uknčení Individuálníh prjektu samstatně pkračvat v realizaci a rzvíjení aktivit zapčatých v rámci individuálníh prjektu, tzn. vytvřit krdinvanu síť služeb, která umžní sbám s pstižením živt v přirzeném splečenství a bude minimalizvat dsud prefervaný způsb pskytvání sciální služby v klektivních pbytvých zařízeních. V rámci prjektu dchází k vytváření nvých služeb v kraji (zejména služba chráněnéh bydlení a pdpry samstatnéh bydlení). Zárveň jsu rzvíjeny aktivity spjené s pdpru v blasti zaměstnávání těcht sb (ať již v systému sciálních služeb sciálně terapeutické dílny, neb pdprvanéh zaměstnávání). V dbě trvání prjektu je zpracvána strategie přechdu uživatelů z tradičních pbytvých služeb d chráněných bytů, jsu vypracvány a piltně se věřují metdiky pr přechd uživatelů. Se 40 uživateli z 5 dmvů pr sby se zdravtním pstižením v Karlvarském kraji je zpracván plán přechdu a 20 uživatelů přejde z dmvů pr sby se zdravtním pstižením d chráněných bytů neb d pdprvanéh bydlení. Prjektu se účastní tat zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením SOKOLÍK v Sklvě

14 14/28 Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Lubech Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Radšvě Dmv pr sby se zdravtním pstižením "PRAMEN" v Mnichvě. Rzvj péče sby s duševním nemcněním na území Karlvarskéh kraje. Hlavním cílem prjektu je rzvj péče sby s duševním nemcněním na území Karlvarskéh kraje, pdpra přesunu péče zejména ze zdravtnických ústavních zařízení d přirzenéh prstředí těcht sb, tzv. kmunitní péče, a psílení rzvje ptřebných sciálních služeb. Jedním z klíčvých výstupů prjektu je vznik a registrace minimálně dvu nvých sciálních služeb pr sby s duševním nemcněním, které umžní setrvat těmt lidem v běžném prstředí. Zárveň budu vytvřeny pdmínky pr vznik a registraci dalších dvu ptřebných sciálních služeb pr tut cílvu skupinu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Karlvarském kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Mariánské Dmv pr sby se zdravtním pstižením PATA v Hazlvě Kraj Vysčina Kraj Vysčina realizuje individuální prjekt Pdpra vybraných sciálních služeb na území kraje Vysčina individuální prjekt: sučástí jsu také služby sciální rehabilitace. V rámci tét služby je pskytvána také pdpra uživatelům, kteří žijí v prnajatých becních bytech. V kresech Havlíčkův Brd, Pelhřimv a Jihlava je také pskytvána služba chráněnéh bydlení, která není pdprvána v rámci tht individuálníh prjektu, ale vzhledem k prvázansti sciálních služeb se sciální rehabilitací úzce suvisí. Pskytvatelé výše uvedených služeb jsu členy expertní pracvní skupiny Pskytvatelů služeb pr sby s duševním nemcněním, kde se zabývají aplikací nejnvějších pznatků péče tut cílvu skupinu d své praxe. Pstupně prt zavádějí také principy kmunitních služeb (v tut chvíli jsu řešeny především vznik kmunitníh bydlení a mbilní krizvý tým včetně mžnsti buducí pdpry z navazujícíh individuálníh prjektu). Část kncepce rzvje kmunitních služeb byla zajištěna právě navýšením finančních zdrjů pmcí individuálníh prjektu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb kraje Vysčina schválen na bdbí ( vyscina.cz/strednedby-plan-rzvje-scialnich-sluzeb-kraje-vyscina-na-bdbi /ds /p1=1043). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče Jinšv Ústav sciální péče Křižanv Ústav sciální péče Ledeč nad Sázavu

15 15/28 Ústav sciální péče pr mentálně pstižené Těchbuz Dále je pdprvána transfrmace Ústavu sciální péče Lidmaň, příspěvkvé rganizace. Organizace zahájila prnajímání bytů, d kterých klienti přecházejí. Pstupně se připravuje přeměna míst v bytech z dmva pr sby se zdravtním pstižením na chráněné bydlení. Z reginálníh peračníh prgramu byla realizvána reknstrukce denníh stacináře Nesa ve Velkém Meziříčí a byly pdpřeny investiční akce v ambulantních a terénních službách nestátních neziskvých rganizací z Fndu Vysčiny. Králvéhradecký kraj Aspekty pdpry kmunitních služeb jsu mim střednědbéh plánu rzvje zhledňvány v kncepčních a strategických dkumentech kraje: Krajský plán vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením Králvéhradeckéh kraje (aktualizace prsinec 2009) Plán začleňvání senirů v Králvéhradeckém kraji Králvéhradecký kraj realizuje tři individuální prjekty hrazené z prstředků ESF OPLZZ věnující se blasti pdpry kmunitních služeb: Služby sciální prevence v Králvéhradeckém kraji: pdpra integrace sb hržených sciálním vylučením d splečnsti a na trh práce Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji II. Cílem je zlepšit dstupnst a kvalitu sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji, pmci pskytvatelům sciálních služeb při zlepšvání kvality a dstupnsti sciálních služeb, zlepšit rientaci byvatel Králvéhradeckéh kraje v nabídce sciálních a navazující služeb a pdpřit splupráci zadavatelů a pskytvatelů sciálních služeb na místní úrvni ve zlepšvání dstupnsti a nabídky sciálních služeb. Stěžejními aktivitami v blasti rzvje kvality sciálních služeb ve vztahu k prcesům transfrmace, deinstitucinalizace a pdpry kmunitních služeb jsu knzultace a dluhdbé knzultace k rzvji kvality a dstupnsti sciálních služeb, zlepšení rientace uživatelů v nabídce sciálních služeb, zpracvání dbrných pdkladů pr strategické rzhdvání v blasti sciálních služeb a pdpra splupráce zadavatelů a pskytvatelů sciálních služeb na místní úrvni. Vzdělávání pskytvatelů a zadavatelů sciálních služeb na území Králvéhradeckéh kraje IV. Zaměřením prjektu je zkvalitňvat pskytvání sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji prstřednictvím dalšíh vzdělávání jak samtných pracvníků pskytvatelů, tak zadavatelů, kteří mají v rámci své metdické činnsti nejen přímý vliv na rzvj kvality služeb a jejich dstupnst, ale jsu také v rámci dávkvých agend v kntaktu s jejich stávajícími či ptenciálními uživateli. Prjekt zpřístupňuje pskytvatelům akreditvané vzdělávání pracvníků v sciálních službách a sciálních pracvníků, rzvíjí schpnsti manažerů, zkvalitňuje služby pskytvané zadavateli sciálních služeb příjemcům sciálních dávek a sučasně realizuje další dbrné činnsti spadající d kmpetencí zadavatelů prstřednictvím vzdělávání jejich zaměstnanců. Ze státníh rzpčtu a rzpčtu Králvéhradeckéh kraje byly realizvány investiční akce v příspěvkvých rganizacích kraje:

16 16/28 Dmv Dědina, Opčn (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Investice byly pužity na výstavbu 8 dmácnstí ve čtyřech dvjdmech (9 uživatelů v jedné dmácnsti) a 2 pavilny bydlení á 12 uživatelů s vysku míru pdpry. Nadále zůstává v prnájmu dům pr 8 uživatelů. Služby jsu registrvány jak dmv pr sby se zdravtním pstižením, avšak dmácnsti se charakterem pskytvané služby blíží chráněnému bydlení. Dmy jsu umístěny v malých bcích, kde se uživatelky staly přirzenu sučástí kmunity. Ústav sciální péče pr mládež Dmečky, Rychnv nad Kněžnu (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Byl vystavěn kmplex 12 budv s charakterem rdinných dmů pr klientů. Tím se zvedl standard v bydlení klientů, kdy se z Černíkvickéh zámku klienti přestěhvali d rdinných dmků. Dmv na Stříbrném vrchu, Rkytnice v Orlických hrách (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Přebudváním interiéru jedntlivých budv se zvýšila kvalita pskytvání služby především tím, že byly vystavěny jedn a dvulůžkvé pkje, které mají vlastní sciální zázemí. Služba je pskytvána v centrální budvě a přilehlých vilkách, Dmv důchdců Albrechtice nad Orlicí (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Záměrem byl vybudvat bydlení dmácíh typu pr klienty trpící Alzheimervu chrbu. Tt zařízení je sučástí již fungujícíh dmva se zvláštním režimem zahájily prvz tři nvě pstavené dmky, které zvýšily kapacitu dmva 24 lůžek (celkem 81). Je zde pskytván ubytvání ve dvulůžkvých pkjích, v každém dmku je smi klientům k dispzici bývací pkj s jídelnu a velku zimní zahradu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Plán rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče pr tělesně pstižené v Hřicích v Pdkrknší, Dmv sciálních služeb Skřivany, Barevné dmky Hajnice (a Ústav sciální péče pr mládež Čtyřlístek, který byl slučen s Barevnými dmky Hajnice d ). Liberecký kraj Liberecký kraj realizuje dva individuální prjekty: Služby sciální prevence v Libereckém kraji. Pdpra střednědbéh plánvání a rzvje kvality sítě sciálních služeb v Libereckém kraji. V rámci Grantvéh fndu Sciální integrace v Libereckém kraji byl pdpřen prjekt Pdpra samstatnéh živta zaměřený na zřízení pdprvanéh bydlení (4 bytvé jedntky pr 14 byvatelek) v České Lípě, ulice Partyzánská a na zreknstruvání bjektu bývaléh ředitelství Okresníh ústavu sciálních služeb v Jablnci nad Nisu na bjekt vhdný k bydlení (4 bytvé jedntky pr 14 byvatel).

17 17/28 Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Aktualizvaná verze Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb Libereckéh kraje (verze 2010) schválena na bdbí ( bude předlžen ke schválení. Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Mařenice Dmv Sluneční dvůr (Jestřebí) Mravskslezský kraj Zastupitelstv Mravskslezskéh kraje schválil dne strategický dkument na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb). Na tent strategický dkument úzce navazuje: 1. Akční plán realizace Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb) a Vyhdncení a aktualizace 1. Akčníh plánu realizace Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb). Individuální prjekt Pdpra a rzvj služeb sciální prevence v Mravskslezském kraji se zaměřuje na nastavení systémvéh pskytvání sciálních služeb pr vymezené cílvé skupiny (mezi jinými i sby se zdravtním pstižením). V rámci grantvéh prgramu Prgram na pdpru zvýšení kvality sciálních služeb pskytvaných v Mravskslezském kraji byl v kraji pdpřen 802 prjektů v celkvé výši Kč. Z Prgramu rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji byl pdpřen 39 prjektů v celkvé výši Kč. Prgram realizace specifických patření Mravskslezskéh krajskéh plánu vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením pdpřil prjekty věnující se blasti pracvníh uplatnění lidem se zdravtním pstižením, pdpře vzniku neb rzvje dplňkvé specializvané dpravy pmáhající lidem se zdravtním pstižením v jejich mbilitě, pdpře rzvje pdprvanéh zaměstnávání sb se zdravtním pstižením a pdpře zvýšení infrmvansti prblematice zdravtníh pstižení s důrazem na integraci sb se zdravtním pstižením ve výši Kč. Z Reginálníh peračníh prgramu a prstředků kraje byly financvány na území kraje prjekty na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace: Chráněné bydlení Krajánek: reknstrukcí vily v Městě Albrechticích našl dmv chráněné bydlení 11 uživatelů s mentálním pstižením. Jedná se uživatele příspěvkvé rganizace Krajánek, čímž se v tét rganizaci snížila kapacita 11 lůžek. Reknstrukce bjektu v Budišvě nad Budišvku na chráněné bydlení. Reknstrukce bjektu umžnila vznik chráněnéh bydlení pr 15 sb s mentálním pstižením z půvdníh zařízení Zámek Dlní Živtice, p.., čímž se v tét službě snížila kapacita 15 lůžek. Reknstrukce bjektu v Karviné na chráněné bydlení. Reknstrukcí bjektu v Karviné vznikly 2 bytvé jedntky pr 10 sb s duševním nemcněním ze zařízení Dmv Jistty, p.., a tak dšl ke snížení kapacity v tmt zařízení 10 lůžek.

18 18/28 Výstavba bjektu chráněnéh bydlení na ulici Kperníkva v Nvém Bhumíně. Výstavbu rdinnéh dmu zde našl dmv 6 sb s duševním nemcněním ze zařízení Dmv Jistty, p.., kde se snížila kapacita 6 lůžek. Reknstrukce bjektu v Nvém Jičíně na chráněné bydlení, Slvanská ul. č. p Reknstrukce vily vytvřila mžnst dmva pr 9 žen s mentálním pstižením ze zařízení Zámek Nvá Hrka, p.., kde se snížila kapacita 9 lůžek. Z investičních zdrjů kraje a MPSV byly realizvány investiční akce: Reknstrukce vily ve Městě Albrechticích. Reknstrukcí bjektu vznikly 3 bytvé jedntky, ve kterých jsu pskytvány služby 20 ženám s mentálním pstižením ze zařízení Zámek Hšťálkvy, který byl již puštěn. Reknstrukce a přístavba budvy bývalé základní škly v Krnvě. Realizací prjektu dšl k reknstrukci bývalé škly na dmv kmunitníh typu, kde v 7 kmunitách našl dmv 60 žen s mentálním pstižením z půvdní služby v Zámku Hšťálkvy, který byl již puštěn. Prnájem a následná kupě 5 rdinných dmů ve městě Albrechticích. V průběhu let Mravskslezský kraj pstupně kupil 5 rdinných dmů, kde našl dmv 24 mužů a žen s mentálním pstižením. Byly zreknstruvány půdní prstry ve 3 dmech. Svůj dmv zde našly především uživatelky Zámku Hšťálkvy, který byl již puštěn. Reknstrukce bjektu v Jakartvicích Deštné. Reknstrukcí bjektu v Jakartvicích - Deštné našl nvý dmv 24 uživatelů s mentálním pstižením. O stejný pčet uživatelů se snížila kapacita stávajícíh bjektu Marianum, p.. Byty na ulici Dstjevskéh v Opavě. Byly zreknstruvány 2 byty, kde našl nvý dmv 8 žen a mužů s mentálním pstižením, půvdních uživatelů zařízení Marianum, p.., kterému se snížila kapacita 8 lůžek. Byt na ulici Lepařva v Opavě. Ve zreknstruvaném bytě našli nvý dmv 3 lidé s mentálním pstižením, kteří zde žijí s minimální míru pdpry, jedná se půvdní uživatele zařízení Marianum, kterému se tak snížila kapacita 3 lůžka. Reknstrukce 2 bytvých jedntek v Krnvě. Reknstrukcí bjektu vznikly 2 bytvé jedntky pr 8 sb s mentálním pstižením, žijí zde uživatelky ze zařízení Harmnie, p.., kterému se 8 míst snížila půvdní kapacita. Reknstrukce bytu ve Frýdku Místku. Zařízení Náš Svět, p.. získal d správy byt, který byl zreknstruván a v sučasné chvíli služí jak chráněné bydlení pr 3 sby s mentálním pstižením ze zařízení Náš svět, p.., kde stejný pčet lůžek klesla kapacita. Nvstavba bjektu v Jakartvicích Deštné. Realizací prjektu dšl k výstavbě nvéh bjektu, který služí jak chráněné bydlení pr 26 sb s mentálním pstižením, kteří byli uživateli v zařízení Marianum, p.., kde dšl ke snížení kapacity 26 lůžek. Reknstrukce dmva pr sby se zdravtním pstižením. Reknstrukce se týkala přestavby dvu stávajících bjektů a přístavby bjektu nvéh. Dšl k vytvření samstatných jedntek kmunit - pr 95 sb v dmvě pr sby se zdravtním pstižením a 4 sby ze zařízení Fntána, p.. dstaly mžnst využít sc. služby chráněné bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán

19 19/28 rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji na léta ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Harmnie (Krnv) Marianum (Opava) Ústav sciální péče pr tělesně pstižené v Hrabyni (zřizvatel MPSV ČR) K transfrmačnímu prcesu Mravskslezskéh kraje se připjili i statní zřizvatelé, a t Slezská diaknie svu jasnu deklarací zapjení se d tht prcesu, Integrvaný ústav Kmrní Lhtka svým prjektem předlženým d Reginálníh peračníh prgramu a další pskytvatelé, kteří se hlásí v rámci partnerství a splupráce v tét blasti. Olmucký kraj Olmucký kraj realizuje individuální prjekt Zajištění dstupnsti vybraných sciálních služeb v Olmuckém kraji: jsu z něj financvány sciální služby jak pdpra samstatnéh bydlení, sciální rehabilitace a sciálně terapeutické dílny. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Olmuckém kraji pr rky ( lmucky.cz/nr/rdnlyres/480915b4-210c-4b0b-ad67-5dd5c657c1a1/0/strednedby_plan_rzvje_scialnich_sluzeb_v_olmuckem_kraji_pr_rky_ pdf). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Vincentinum pskytvatel sciálních služeb Šternberk Pardubický kraj Pardubický kraj realizuje dva individuální prjekty: Individuální prjekt Pardubickéh kraje na služby Pdpra dstupnsti a kvality sciálních služeb Pardubickéh kraje. V rámci Reginálníh peračníh prgramu byly na území kraje pdpřeny prjekty na pdpru transfrmace a deinstitucinalizace: Integrační centrum pr pdpru živta: zaměřen na reknstrukci stávajícíh zařízení Dmv na zámku Bystré na službu chráněné bydlení pr 8 klientů. Integrační centrum: vytvření integračníh centra v rámci Dmva na hradě Rychmburk se 6 dvjlůžkvými a 2 jednlůžkvými integračními buňkami. Aktivity na pdpru transfrmace, deinsitucinalizace a kmunitních služeb pdpřeny z prstředků kraje a dalších zdrjů byly realizvány v rámci prjektů: Dmv pd Kuňku - reknstrukce 3 bytů v Přeluči a prnájem 2 bytů v Sezemicích; Dmv sciálních služeb Slatiňany (výše finanční pdpry Kč.) - výstavba 4 dmků;

20 20/28 Dmv na rzcestí Svitavy - transfrmace zařízení prbíhá frmu prnájmů bytů. Klienti jsu přestěhvání d 10 prnajatých bytů (cca 50 klientů); Dmv pd hradem Žampach - výstavba 4 dmků a prnájem bytu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Pardubickéh kraje schválen na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv sciálních služeb Slatiňany, Dmv pd Kuňku Dmv na rzcestí Svitavy. Plzeňský kraj V rámci Reginálníh peračníh prgramu byl na území kraje realizván prjekt na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace - Sciálně terapeutické centrum DOZP Std. D prjektu byly zapjeny rganizace: DOZP Std + Dmv Pramen Mnichv - Karlvarský kraj, ÚSP pr TPM Zbůch - MPSV ČR, Měst Std. Obsahem prjektu je výstavba bjektu chráněnéh bydlení v centru města Std. Objekt je určen pr 16 klientů DOZP a dalších pskytvatelů sciální péče v Plzeňském kraji (např. partnerů prjektu). Sučástí prjektu je také výstavba sciálně terapeutické dílny (minipekárny), která bude služit jak zdrj pracvních příležitstí pr klienty chráněnéh bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Ddatek Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb v Plzeňském kraji schválen na bdbí: d rku 2013 ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Std Ústav sciální péče pr tělesně pstiženu mládež Zbůch (zřizvatel MPSV ČR) Středčeský kraj Středčeský kraj realizuje individuální prjekt Základní síť sciálních služeb ve SČK: pdpřeny budu i služby, které se zaměřují na sby se zdravtním pstižením. V rámci Reginálníh peračníh prgramu byly financvány na území kraje prjekty na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace: Chráněné bydlení (Brandýs nad Labem): nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Vyšší Hrádek. Chráněné bydlení na Klínsku - aneb dkážeme, že t dkážeme!: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Zvneček Bylany. Zajištění sciální integrace sb se zdravtním pstižením - chráněné bydlení: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Na Hrádku.

21 21/28 Zajištění sciální integrace sb se zdravtním pstižením - chráněné bydlení II: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Na Hrádku. Centrum integrace při Dmvě Laguna Psáry: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Laguna Psáry a zárveň na vytvření chráněné pekařské dílny. Transfrmace sciálních služeb - 1. etapa (chráněné bydlení): nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty, kteří přešli z týdenníh stacináře Rybka. Byty pr chráněné bydlení: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Zahrada. Aby byl Dmv dmvem I.: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Bellevue, p.s.s. Chráněné bydlení ve městě - Dmv Barbra: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Barbra Kutná Hra. Chráněné bydlení Dmva Pd Lipami: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Pd Lipami Smečn. Výstavba Sciálně terapeutické dílny: výstavba sciálně terapeutické dílny při DOZP Zahrada. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Středčeskéh kraje na léta ( stredcesky.cz/prtal/dbry/scialni-blast/planvani-rzvje-sciálnich-sluzeb/ /strednedby-plan-rzvje-scialnich-sluzeb-stredceskeh-kraje-na-leta htm). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Bellevue, pskytvatel sciálních služeb Vyšší Hrádek, pskytvatel sciálních služeb (nahradil půvdně vybrané zařízení Dmv Buda, pskytvatel sciálních služeb) Diagnstický ústav sciální péče v Tlskvě (zřizvatel MPSV ČR) Ústecký kraj Ústecký kraj realizuje individuální prjekt Sciální služby v Ústeckém kraji. V blasti rzvje kmunitních služeb se v prjektu jedná zajištění služeb sciální rehabilitace, sciálně terapeutických dílen neb pdpry samstatnéh bydlení pr cílvé skupiny sb s mentálním pstižením neb dluhdbým duševním nemcněním. Jedná se pdpru nvých i stávajících služeb. Cílem prjektu je zvýšení dstupnsti uvedených služeb na území kraje. Dalším prjektem Ústeckéh kraje je Pdpra plánvání a transfrmace sciálních služeb v Ústeckém kraji. Zapjenými rganizacemi jsu: Dmvy sciální péče Ústí nad Labem, p.. DOZP Severní Terasa - zřizvatel: Ústecký kraj Centrum sciálních služeb Děčín DOZP Dlní Žleb a DOZP Dmin zřizvatel měst Děčín

22 22/28 Centrum sciální pmci Litměřice, p.. DOZP Skalice a DOZP Liběšice - zřizvatel: Ústecký kraj Oblastní charita Česká Kamenice dmv se zvláštním režimem. Prjekt je schválen hdntící kmisí. Bude realizván v bdbí duben 2011 březen V blasti transfrmace je jeh cílem vytvření transfrmačních plánů uvedených zařízení a dbrná příprava jejich persnálu pr pskytvání sciálních služeb kmunitníh typu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Ústeckém kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče Lbendava Dmvy sciální péče Ústí nad Labem Dmv pr sby se zdravtním pstižením Hliňany Zlínský kraj Kraj realizuje dva individuální prjekty: Pdpra prcesu plánvání rzvje sciálních služeb na místní a reginální úrvni ve Zlínském kraji: pdpra prcesu plánvání na místní a reginální úrvni; zvýšení znalstí a dvednstí sb dpvědných za plánvání; zpracvání analýz jak pdkladu pr tvrbu střednědbéh plánu; setkávání výměny zkušenstí dbré praxe pr sby dpvědné za prcesy plánvání. Pskytvání služeb sciální prevence ve Zlínském kraji: Hlavním cílem prjektu je sciální integrace sb hržených sciálním vylučením neb již sciálně vylučených prstřednictvím zvýšení dstupnsti služeb sciální prevence na území Zlínskéh kraje. Z rzpčtu Zlínskéh kraje je pdprvána Transfrmace DZP Velehrad Valašská. Cílem prjektu je úplné puštění stávajícíh zařízení. Zařízení bude transfrmván na službu chráněné bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb ve Zlínském kraji schválen na bdbí: ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Zašvá Dmv pr sby se zdravtním pstižením Velehrad Valašská. Přípravná fáze v prcesu transfrmace a deinstitucinalizace je nastartvána také v Dmvě pr sby se zdravtním pstižením Hrádek, Fryšták. Organizace zřizuje transfrmační tým, mapuje míru pdpry jedntlivých uživatelů a plánuje alternativní typy pbytvých a návazných služeb dle ptřeb jedntlivých klientů.

23 23/28 Transfrmace na úrvni zařízení Sciální služby pr sby se zdravtním pstižením V Česku je k registrván 11 : typ služby pčet registrvaných služeb dmv pr sby se zdravtním pstižením 222 denní stacinář 272 sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením 254 dmv se zvláštním režimem 187 chráněné bydlení 144 sbní asistence 233 pdpra samstatnéh bydlení 36 raná péče 42 sciálně terapeutické dílny 142 týdenní stacináře 74 Část sciálních služeb pršla v minulých letech transfrmačním, humanizačním a deinstitucinalizačním prcesem (pr jejich přehled viz kapitlu transfrmaci v krajích) Vybraná zařízení v piltním prjektu transfrmace 32 vybraných pbytvých služeb pr sby s pstižením se účastní prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb: Název zařízení Habrvanský zámek, příspěvkvá rganizace Srdce v dmě, příspěvkvá rganizace Pístina dmv pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Mariánské, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pata v Hazlvě, příspěvkvá rganizace Ústav sciální péče Hajnice barevné dmky (včetně týdenníh stacináře Markušvice, bývalý ÚSP Čtyřlístek) Dmv sciálních služeb Skřivany Kraj / zřizvatel Jihmravský kraj Jihmravský kraj Jihčeský kraj Karlvarský kraj Karlvarský kraj Králvéhradecký kraj Králvéhradecký kraj 11 Zdrj: registr pskytvatelů sciálních služeb.

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Pardubickému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Kraji Vysčina k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Olmuckému kraji k transfrmaci

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Plzeňskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Králvéhradeckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více