Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010"

Transkript

1 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb je sučástí individuálníh prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb.

2 2/28 Obsah Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk Obsah...2 Úvd...3 Pdpra transfrmace na nárdní úrvni...4 Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti...4 Činnst MPSV v blasti transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb...5 Prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb...6 Integrvaný perační prgram Oblast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace Další instituce na nárdní úrvni Transfrmace na krajské úrvni Hlavní měst Praha Jihčeský kraj Jihmravský kraj Karlvarský kraj Kraj Vysčina Králvéhradecký kraj Liberecký kraj Mravskslezský kraj Olmucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středčeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Transfrmace na úrvni zařízení Sciální služby pr sby se zdravtním pstižením Vybraná zařízení v piltním prjektu transfrmace Cíle a aktivity pr pdpru transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb Činnst Nárdníh centra pdpry transfrmace... 26

3 3/28 Úvd Pdpra transfrmace pbytvých sciálních služeb v České republice vychází z hlavních pririt Nárdníh rzvjvéh plánu pr bdbí a Nárdníh strategickéh referenčníh rámce Na výše uvedené strategické dkumenty a Lisabnsku strategii, která je značvána za prgram zásadních refrem, úzce navazuje Integrvaný perační prgram pr prgramvací bdbí Hlavní pririty prcesu transfrmace pbytvých zařízení sciálních služeb jsu vyjádřeny v dkumentu Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné druhy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti, který byl přijat dne 21. únra 2007 usnesením vlády České republiky č Základní rámec prcesu transfrmace, humanizace, deinstitucinalizace sciálních služeb je vymezen: Úmluvu právech sb se zdravtním pstižením 2 Kncepcí transfrmace (viz níže); záknem č. 108/2006, Sb., sciálních službách, v platném znění; Bílu knihu v sciálních službách 3. Pr ptřeby tét zprávy se sciálními službami rzumí v návaznsti na prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb především pbytvé služby sciální péče pr sby se zdravtním pstižením. 1 Zdrj: Všechny internetvé dkazy v dkumentu jsu platné k pravech.pdf 3

4 4/28 Pdpra transfrmace na nárdní úrvni Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti Usnesením ze dne 21. únra 2007 přijala Vláda ČR pd č. 127 Kncepci pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb, pskytvaných v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti, jehž hlavním cílem je pdpřit a usnadnit cestu pskytvatelům i zřizvatelům pbytvých služeb v přirzeném prcesu humanizace sciálních služeb. Materiál reaguje na vývj v blasti sciálních služeb a je jedním z nástrjů implementace zákna sciálních službách. Pdpruje pskytvatele a zřizvatele sciálních služeb v zajištění dstupné péče a pdpry sbám v nepříznivé sciální situaci takvu frmu, která v c nejvyšší míře dpvídá živtu jejich vrstevníků v přirzeném prstředí běžné splečnsti a vytváří pdmínky pr psílení efektivní sítě sciálních služeb. Za hlavní navrhvané bdy materiálu lze značit zejména: pdpru prcesu zkvalitňvání živtních pdmínek byvatelů stávajících pbytvých zařízení sciální péče; pdpru pskytvatelů sciálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších subjektů při změnách v institucinální péči, a t zejména v pskytvání sciálních služeb v suladu s individuálními ptřebami uživatelů; pdpru naplňvání lidských práv uživatelů pbytvých sciálních služeb a jejich práva na plnhdntný živt srvnatelný s vrstevníky, žijícími v přirzeném prstředí; vytvření systému splupráce mezi všemi aktéry prcesu transfrmace institucinální péče zvýšení infrmvansti prcesu změn v institucinální péči pr sby se zdravtním pstižením a seniry; Materiál je vypracván v suladu se strategickými materiály z blasti sciálních služeb v České republice: Nárdním akčním plánem sciálníh začleňvání na léta , Bílu knihu v sciálních službách záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Je vytvřen v suladu s českým právním řádem, a t zejména s Listinu základních práv a svbd a je také v suladu s cíli Lisabnské strategie a Nárdním rzvjvým plánem. 4 Celé znění Kncepce: 4 Zdrj:

5 5/28 Činnst MPSV v blasti transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace sciálních služeb 5 V rce 2010 byl ustanven resrtní tým MPSV, který se napříč jedntlivými dbry a blastmi sciálních věcí (kvalita sciálních služeb, jejich dstupnst, blast sciálních dávek, ucelená rehabilitace, rdinná plitika apd.) věnuje prblematice transfrmace a deinstitucinalizace sciálních služeb. Metdická pdpra Ve splupráci s Ligu lidských práv a zástupci kanceláře Veřejnéh chránce práv prběhl 5 seminářů k tématům věnujícím se chraně lidských práv v transfrmačním prcesu a právnímu pstavení uživatele. V blasti metdické pdpry samtnéh zajištění prcesu transfrmace v krajích a vybraných zařízení byly realizvány: 4 vícedenní semináře, kterých se účastnili relevantní pracvníci krajských úřadů zdpvědní za prces transfrmace a deinstitucinalizace; 4 vícedenní semináře, vždy pr 2 skupiny, pr 33 vybraných pskytvatelů sciálních služeb, kterých se účastnil veducí management těcht zařízení; 12 setkání pr pracvníky zařízení zapjených d přípravné fáze prjektu Pdpra transfrmace; 4 setkání dbré praxe pr vybrané pskytvatele a zřizvatele sciálních služeb; 3 návštěvy dbré praxe ve Velké Británii pr zástupce krajů (radní pr sciální blast a veducí sciálních dbrů); 4 semináře pr příjemce d Integrvanéh peračníh prgramu; 4 jedndenní semináře pr relevantní pracvníky krajských úřadů a pr relevantní pracvníky vybraných pskytvatelů; 2 jedndenní semináře pr starsty bcí ve vybraných krajích. MPSV vyhlásil zakázku Zpracvání analýzy a metdickéh materiálu a lektrvání na seminářích k vybraným aspektům prcesu transfrmace. Na přelmu let 2010 a 2011 ji realizuje Liga lidských práv. Cílem tét zakázky je připravit ucelenu právní analýzu Úmluvy právech sb se zdravtním pstižením v návaznsti na prces transfrmace služeb sciální péče v České republice, zajistit lektrvání na dbrných seminářích na téma Úmluva právech sb se zdravtním pstižením v kntextu transfrmace sciálních služeb, vypracvat ucelený metdický materiál k zajištění ptimálníh právníh pstavení (způsbilsti k právním úknům) uživatelů služeb sciální péče v kntextu transfrmace sciálních služeb a vypracvat ucelený metdický materiál k prblematice právní dpvědnsti pskytvatelů sciálních služeb v prcesu transfrmace sciálních služeb. Během celéh bdbí průběžně prbíhala individuální knzultační a metdická setkání se zástupci krajů a vybraných pskytvatelů sciálních služeb zaměřená na prces transfrmace a deinstitucinalizace sciálních služeb. 5 Zdrj: pdklady MPSV.

6 6/28 V gesci MPSV prbíhají pravidelná metdická setkání pr veducí sciálních dbrů krajů k prcesu transfrmace jednu za 2 měsíce. Prces transfrmace a deinstitucinalizace byl prezentván na knferencích v ČR i zahraničí přádaných různými subjekty. V blasti pdpry sciální eknmiky veducí k rzšíření sítě denních prgramů pr sby hržené sciálním vylučením prběhly celkem 3 semináře pr žadatele, 1 seminář pr Agenturu pr sciální začleňvání v rmských lkalitách a 2 semináře pr příjemce. Prblematika pdpry sciální eknmiky byla dále prezentvána pracvníky MPSV na knferencích dalších subjektů. Infrmační pdpra a PR: zřízena webvá stránka prjektu ( publikvány pravidelné články v nvinách Práce a sciální plitika Další aktivity Byla vyhlášena průběžná výzva pr předkládání grantvých prjektů v blasti pdpry 3.1 Sciální eknmika (alkace 248 mil. Kč) a průběžná výzva k předkládání individuálních prjektů v Operačním prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst pr kraje, mim hlavníh města Prahy, na kteru je alkván 402 mil. Kč. V rce 2010 prbíhá příprava individuálníh prjektu MPSV hrazenéh z prstředků ESF zaměřenéh na prblematiku ucelené rehabilitace, který má zajistit dstupnst a úzku splupráci dbrníků, kteří budu schpni prvádět dbrnu diagnstiku zejména neurlgicku, psychiatricku, psychlgicku, sciální a pedaggicku. Prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb Odbr sciálních služeb a sciálníh začleňvání Ministerstva práce a sciálních věcí ČR je realizátrem prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb. Cíle a aktivity prjektu Hlavním záměrem aktivit v rámci prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb a Integrvanéh peračníh prgramu je pdpřit a piltně věřit transfrmaci služeb sciální péče na základě individuálně určených ptřeb uživatelů sciálních služeb, umžnit jejich aktivní zapjení se na trh práce a d splečnsti a přispět k realizaci deinstitucinalizace pbytvých zařízení sciálních služeb v České republice. Všebecnými cíli prjektu jsu: na základě pdrbných analýz a zmapvání sučasné situace v blasti služeb sciální péče zajistit kmplexní systém pdpry transfrmace služeb sciální péče, zajistit rzvjvé plány vycházející z prblematiky transfrmačníh prcesu, zvýšit infrmvanst prcesu transfrmace institucinální péče pr sby se zdravtním pstižením, vytvřit systém vertikální a hrizntální splupráce mezi všemi dtčenými subjekty prcesu transfrmace institucinální péče, pdpřit prces zkvalitňvání živtních pdmínek uživatelů stávajících pbytvých zařízení sciální péče

7 7/28 a pdpřit naplňvání lidských práv uživatelů pbytvých sciálních služeb a jejich práva na plnhdntný živt srvnatelný s vrstevníky, žijícími v přirzeném prstředí. Pdpra bude směřvána především d vybraných pbytvých zařízení v každém kraji, vyjma hl. m. Prahy, za pdmínek splnění kritérií pr výběr zařízení stanvených ministerstvem práce a sciálních věcí. Jedním z cílů prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb je vytvřit plány transfrmace, které budu v suladu se střednědbými plány rzvje sciálních služeb vyplývajícími ze zákna sciálních službách. V prjektu budu zajištěny pdrbné analýzy reginu, mžnstí uživatelů i reálné situace v pskytvaných službách. Zárveň budu zajištěny na úrvni reginálních týmů pracvní skupiny, jejichž úklem bude stanvit pdrbné transfrmační plány zařízení, které budu následně investičně pdpřeny. Ve vybraných zařízeních budu prbíhat vzdělávací prgramy ve třech úrvních pr management zařízení, sciální pracvníky a pr pracvníky v přímé péči, které budu zaměřeny zejména na řízení změn v rganizaci, psuzvání uživatelů a zvládnutí metd péče v psunu d zdravtně-pečujícíh k asistenčně-pdpůrnému mdelu péče. Pskytvatelům bude díky prjektu zajištěna dbrná metdická pdpra a supervize. 6 Individuální prjekt dbru sciálních služeb a sciálníh začleňvání MPSV je hrazený z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu prstřednictvím priritní sy 4.3 Sciální integrace a rvné příležitsti Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst. Na prjekt je alkván Kč. Prjekt je realizván d d Více infrmací prjektu: Byla zahájena činnst mnitrvací skupiny prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb za účasti zástupců státní správy, samsprávy a vybraných dbrníků z blasti sciálních služeb a během rku 2010 prběhla 3 jedndenní a dvudenní setkání mnitrvací skupiny. Metdiky a pstupy Pr pdpru realizace prjektu a transfrmace sciálních služeb vytvřil MPSV metdické pstupy k realizaci transfrmace v piltních zařízeních: Dpručený pstup č. 1/2010 Psuzvání míry nezbytné pdpry uživatelů, Dpručený pstup č. 7/2009 Základní zjišťvané údaje pr psuzvání uživatelů, Dpručený pstup č. 4/2009 Kritéria transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace vybraných služeb sciální péče, 01b_Kriteria_transfrmace-pkyn_1.pdf Přípravná fáze prjektu V rámci přípravné fáze prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb byly zajištěny vybrané činnsti ve čtyřech zařízeních: 6 Zdrj: 7 Zdrj:

8 8/28 Ústav sciální péče Jinšv (kraj Vysčina) Dmv sciálních služeb Slatiňany (Pardubický kraj) Dmv Pd Kuňku (Pardubický kraj) Bellevue, pskytvatel sciálních služeb (Středčeský kraj) V zařízeních byla zejm. zajištěna: činnst dbrnéh pracvníka prcesu transfrmace pdpra zpracvání transfrmačníh plánu hdncení kvality a metd pskytvání sciálních služeb. Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb Jak sučást prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb vznikl v rce 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb (dále jen Nárdní centrum). Činnst Nárdníh centra je zajištěna prstřednictvím veřejné zakázky Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, jejímž ddavatelem je 3P Cnsulting s.r.. 8 Nárdní centrum zahájil činnst 1. listpadu Cíle a aktivity Nárdníh centra: Cíl 1 Persnální zajištění veřejné zakázky persnální zajištění Nárdníh centra v Praze veducí 1,0 úvazku expertní krdinátr 1,0 úvazku krdinátr reginálních aktivit 1,0 úvazku PR manažer 1,0 úvazku finanční manažer 1,0 úvazku asistent 1,0 úvazku krdinátr IOP 1,0 úvazku knzultant IOP 3 x 1,0 úvazku persnální zajištění Nárdníh centra v krajích reginální pracvník 13 x 1,0 úvazku persnální zajištění Nárdníh centra ve vybraných zařízeních dbrný pracvník 32 x 0,5 úvazku Cíl 2 Organizačně technické zajištění prcesu transfrmace sciálních služeb technická a asistenční pdpra resrtnímu týmu MPSV, např.: překlady a tlumčení dbrných textů; technické zázemí; 8 Na zakázce se pdílí také subddavatelé: Vzdělávací centrum veřejné správy ČR,. p. s. (v blasti vzdělávání), Hestia,. s. (Supervize), Akademie pdnikání a invací (analýzy) a Quip,. s. (dílčí analýzy).

9 9/28 supervize, vzdělávání. zajištění pracvních skupin zajištění činnsti reginálních transfrmačních týmů na úrvni jedntlivých krajů mnitring a evaluace transfrmačníh prcesu zpracvání návrhu sftware zaměřenéh na pdpru transfrmace Cíl 3 Zajištění vzdělávacích prgramů, průběžnéh vzdělávání zainteresvaných aktérů prcesu transfrmace a další pdpry pracvníků: vzdělávací prgramy pr pracvníky Nárdníh centra (rzsah 40 hdin, 50 sb) pr členy reginálních transfrmačních týmů (80 hdin, 150 sb) pr pracvníky zajišťující individuální psuzení uživatelů (50 hdin, 100 sb) pr pracvníky v přímé péči uživatele (40 hdin, 700 sb) vzdělávání resrtníh týmu wrkshpy a semináře, šíření dbré praxe supervize pr reginální transfrmační týmy pr zařízení pr resrtní tým intervize v zařízeních. Cíl 4 Piltní věření realizace transfrmace na úrvni vybraných zařízení: zajištění činnsti multidisciplinárních transfrmačních týmů na úrvni vybraných zařízení, pradenství při přípravě prjektů d Integrvanéh peračníh prgramu; mdelvé hdncení kvality a metd pskytvání sciální služby piltní věřvání a sumarizace užitých metd pdpry transfrmace, analýza na úrvni vybraných zařízení, individuální psuzvání uživatelů, návrh systému alternativních sciálních služeb a plánu přesunu uživatelů a pracvníků, tvrba transfrmačníh plánu, evaluace nvéh stavu uživatelů; sběr metdických výstupů vypracvaných z piltníh věřvání transfrmace ve vybraných zařízeních. Cíl 5 Tvrba systémvých nástrjů prcesu transfrmace: analýzy, např. analýza sučasnéh stavu pskytvání služeb sciální péče,

10 10/28 analýza pr ptřeby prcesu deinstitucinalizace, analýza rizik prcesu transfrmace, analýza prblematiky patrvnictví a blastí ústavní a chranné výchvy; metdická pdpra na střednědbu strategii rzvje kraje a plánvání služeb zprávy prcesu pdpry transfrmace v ČR; manuál transfrmace zpracvání indikátrů hdncení Kritérií transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace vybraných služeb sciální péče a metdiky jejich naplňvání vhdné architektnické a materiálně technické vybavení jedntlivých druhů služeb sciální péče. Cíl 6 Zajištění Public Relatins: dbrná veřejnst úvdní setkání resrtů a v krajích následná setkání krajů a zařízení (každé tři měsíce) knference 4 nadreginální, dvudenní knference 8 reginálních, jedndenních knferencí 4 tematické knference (analýzy, vzdělávání, architektnické řešení, manuál transfrmace) nvinářská veřejnst měsíční tiskvé zprávy a další servis mnitring médií širká veřejnst kmunikace s veřejnstí, prgramy v médiích apd. splupráce s MPSV na přípravě mediální kampaně k transfrmaci. Činnst Nárdníh centra v rce 2010 V prvních dvu měsících činnsti Nárdní centrum: pracval na zajištění persnálníh bsazení pžadvaných pzic (inzerce, phvry s uchazeči, pdpisy pracvních smluv); uskutečnil 9 úvdních setkání v krajích (představení centra, zjištění stavu transfrmace v krajích a zařízeních, nastavení vzájemné splupráce) účastnil se semináře pr kraje a dvu seminářů pr zařízení (představení činnsti Nárdníh centra, zjišťvání vzdělávacích a dalších ptřeb účastníků transfrmačníh prcesu) zrganizval dvudenní seminář k Úmluvě právech sb se zdravtním pstižením zajišťval technicku pdpru resrtnímu týmu (překlady, autmbil, služební cesty apd.)

11 11/28 zajišťval činnsti v rámci PR (dvě tiskvé zprávy, elektrnický zpravdaj pr dbrnu veřejnst, základní verze webvých stránek měsíční mnitring tisku) připravval realizaci dalších aktivit (zejm. vzdělávání, supervize, knference, sftware, hdncení kvality). Integrvaný perační prgram Oblast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace Investiční slžka transfrmace u vybraných zařízení je pdpřena v rámci Integrvanéh peračníh prgramu (dále jen IOP ), blasti intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace. IOP je jedním z investičních prgramů ČR zpracvaných v rámci Cílů Knvergence a Knkurenceschpnst pr prgramvací bdbí Tent prgram je financván z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj (ERDF) a státníh rzpčtu ČR. Řídícím rgánem tht prgramu je Ministerstv pr místní rzvj. V rámci IOP je jednu z pdprvaných blastí blast intervence 3.1 Služby v blasti sciální integrace. Gestrem za její realizaci je MPSV, které stanvil 3 priritní kruhy. Jejich pdpra bude prvázána s neinvestiční frmu dtací z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst financvanéh z prstředků ESF. Jeden z priritních kruhů byl vyjádřen aktivitu a) investiční pdpra prcesu a zavádění jedntnéh přístupu v transfrmaci pbytvých zařízení sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb. Pdpra je zaměřena na celé území ČR s výjimku hlavníh města Prahy. Příjemcem mhu být kraje či bce, které se zaměřují na pskytvání nvých či uzpůsbených služeb uživatelům transfrmvaných zařízení. Pr výše uvedenu aktivitu je z IOP vyčleněn necelých 56 mil. EUR. U jedntlivých prjektů bude hrazen 100 % celkvých způsbilých výdajů. 9 V rámci prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb již byly pdpřeny dvě investiční akce v rámci IOP, a t výstavba a nákup dmácnstí v rámci Ústavu sciální péče Jinšv (kraj Vysčina) a Ústavu sciální péče Marianum (Mravskslezský kraj). Více infrmací IOP: Další instituce na nárdní úrvni D prcesu transfrmace, humanizace a deinstitucinalizace přispívají také další instituce na nárdní úrvni, zejm.: Veřejný chránce práv; kntrly chrany práv v pbytvých sciálních službách, metdická pdpra pskytvání sciálních služeb; Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy ČR; zejm. prcesem transfrmace péče hržené děti (ve splupráci s MPSV). 9 Zdrj:

12 12/28 Transfrmace na krajské úrvni Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní 13 krajů (tedy všechny krmě Hlavníh města Prahy): jimi zřizvaná zařízení se účastní piltní transfrmace, pracvníci krajů splupracují s resrtním týmem na realizaci aktivit prjektu. V jedntlivých krajích byly ustanveny reginální transfrmační týmy zdpvědné za prces transfrmace v reginu, jejichž vybraní pracvníci se účastní metdických prad se zástupci MPSV, které prbíhají pravidelně jednu měsíčně. Krmě aktivit v rámci tht prjektu zajišťují kraje řadu dalších činnstí, kterými pdprují transfrmaci, humanizaci a deinstitucinalizaci sciálních služeb na svém území. Hlavní měst Praha V rámci něklika příspěvkvých rganizací Hlavníh města Prahy prbíhá zvýšená pdpra (vznik) služeb veducí k samstatnění klienta v širší kmunitě. Jedná se zejména služby chráněné bydlení a pdpra samstatnéh bydlení. Zejména lze hvřit těcht zařízeních: Dmv sciálních služeb Vlašská - rzšíření služby chráněné bydlení, vznik centra denních služeb; Integrvané centrum pr sby se zdravtním pstižením Hrní Pustevna - rzšíření služby chráněné bydlení, denní stacinář, terénní služby v suvislsti s pskytváním pdprvanéh bydlení; Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se neúčastní žádné zařízení. (Pdmínky prjektu t neumžňují.) Jihčeský kraj 10 Jihčeský kraj realizuje individuální prjekty: Pdpra sciálních služeb v Jihčeském kraji Pdpra kmunitníh plánvání sciálních služeb v Jihčeském kraji Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Jihčeskéh kraje ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pístina. Jihmravský kraj Z Reginálníh peračníh prgramu a vlastních prstředků kraje byly pdpřeny tři prjekty na pdpru transfrmace a deinstitucinalizace: 10 Ppis činnsti jedntlivých krajů vychází z pdkladů MPSV, zejm. z dtazníkvéh šetření mezi kraji pr ptřeby Zprávy plnění Kncepce pdpry transfrmace pbytvých sciálních služeb v jiné typy sciálních služeb pskytvané v přirzené kmunitě uživatele a pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti (listpad 2010).

13 13/28 Chráněné bydlení Šanv: výstavba bjektů chráněnéh bydlení v zastavěném území bce s celkvu kapacitu 10 míst pr sby s mentálním neb kmbinvaným pstižením. Jeden bjekt je řešen jak rdinný dmek pr splečné chráněné bydlení, druhý bjekt jak bytvý dům se čtyřmi byty 1+kk, třetí bjekt jak hspdářská budva. Půdní vestavba škly (Dmv Hriznt): výstavba dvulůžkvých pkjů pr 10 uživatelů v rámci půdní vestavby jak pdprvané bydlení pr sby s mentálním pstižením. Vybudvání tréninkvéh bydlení 3 malmetrážní byty pr sby se zdravtním pstižením (Zámeček Střelice): tréninkvé bydlení pr sby s mentálním pstižením služící jak příprava na samtné chráněné bydlení neb samstatný živt v běžném splečenském prstředí; tři malmetrážní byty s kapacitu 6 sb. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Jihmravském kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Habrvanský zámek Srdce v dmě (Klentnice) Ústav sciální péče pr zrakvě pstižené v Brně Chrlicích (zřizvatel MPSV ČR) Ústav sciální péče pr tělesně pstiženu mládež v Brně - Králvě pli (zřizvatel MPSV ČR) Karlvarský kraj Základní kncepcí Karlvarskéh kraje v blasti sciálních služeb jsu Zásady rzvje sciálních služeb v Karlvarském kraji pr bdbí let , které byly schváleny usnesením Zastupitelstva č. ZK 138/07/06 ze dne Kraj realizuje dva individuální prjekty hrazené z prstředků ESF OPLZZ: Pskytvání sciálních služeb v Karlvarském kraji, které jsu dstupné a kvalitní z phledu uživatele. Krmě becnéh cíle transfrmace pbytvých sciálních služeb, které zřizuje kraj, je cílem realizvaných činnstí vytvřit v kraji takvé struktury, které budu p uknčení Individuálníh prjektu samstatně pkračvat v realizaci a rzvíjení aktivit zapčatých v rámci individuálníh prjektu, tzn. vytvřit krdinvanu síť služeb, která umžní sbám s pstižením živt v přirzeném splečenství a bude minimalizvat dsud prefervaný způsb pskytvání sciální služby v klektivních pbytvých zařízeních. V rámci prjektu dchází k vytváření nvých služeb v kraji (zejména služba chráněnéh bydlení a pdpry samstatnéh bydlení). Zárveň jsu rzvíjeny aktivity spjené s pdpru v blasti zaměstnávání těcht sb (ať již v systému sciálních služeb sciálně terapeutické dílny, neb pdprvanéh zaměstnávání). V dbě trvání prjektu je zpracvána strategie přechdu uživatelů z tradičních pbytvých služeb d chráněných bytů, jsu vypracvány a piltně se věřují metdiky pr přechd uživatelů. Se 40 uživateli z 5 dmvů pr sby se zdravtním pstižením v Karlvarském kraji je zpracván plán přechdu a 20 uživatelů přejde z dmvů pr sby se zdravtním pstižením d chráněných bytů neb d pdprvanéh bydlení. Prjektu se účastní tat zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením SOKOLÍK v Sklvě

14 14/28 Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Lubech Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Radšvě Dmv pr sby se zdravtním pstižením "PRAMEN" v Mnichvě. Rzvj péče sby s duševním nemcněním na území Karlvarskéh kraje. Hlavním cílem prjektu je rzvj péče sby s duševním nemcněním na území Karlvarskéh kraje, pdpra přesunu péče zejména ze zdravtnických ústavních zařízení d přirzenéh prstředí těcht sb, tzv. kmunitní péče, a psílení rzvje ptřebných sciálních služeb. Jedním z klíčvých výstupů prjektu je vznik a registrace minimálně dvu nvých sciálních služeb pr sby s duševním nemcněním, které umžní setrvat těmt lidem v běžném prstředí. Zárveň budu vytvřeny pdmínky pr vznik a registraci dalších dvu ptřebných sciálních služeb pr tut cílvu skupinu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Karlvarském kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Mariánské Dmv pr sby se zdravtním pstižením PATA v Hazlvě Kraj Vysčina Kraj Vysčina realizuje individuální prjekt Pdpra vybraných sciálních služeb na území kraje Vysčina individuální prjekt: sučástí jsu také služby sciální rehabilitace. V rámci tét služby je pskytvána také pdpra uživatelům, kteří žijí v prnajatých becních bytech. V kresech Havlíčkův Brd, Pelhřimv a Jihlava je také pskytvána služba chráněnéh bydlení, která není pdprvána v rámci tht individuálníh prjektu, ale vzhledem k prvázansti sciálních služeb se sciální rehabilitací úzce suvisí. Pskytvatelé výše uvedených služeb jsu členy expertní pracvní skupiny Pskytvatelů služeb pr sby s duševním nemcněním, kde se zabývají aplikací nejnvějších pznatků péče tut cílvu skupinu d své praxe. Pstupně prt zavádějí také principy kmunitních služeb (v tut chvíli jsu řešeny především vznik kmunitníh bydlení a mbilní krizvý tým včetně mžnsti buducí pdpry z navazujícíh individuálníh prjektu). Část kncepce rzvje kmunitních služeb byla zajištěna právě navýšením finančních zdrjů pmcí individuálníh prjektu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb kraje Vysčina schválen na bdbí ( vyscina.cz/strednedby-plan-rzvje-scialnich-sluzeb-kraje-vyscina-na-bdbi /ds /p1=1043). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče Jinšv Ústav sciální péče Křižanv Ústav sciální péče Ledeč nad Sázavu

15 15/28 Ústav sciální péče pr mentálně pstižené Těchbuz Dále je pdprvána transfrmace Ústavu sciální péče Lidmaň, příspěvkvé rganizace. Organizace zahájila prnajímání bytů, d kterých klienti přecházejí. Pstupně se připravuje přeměna míst v bytech z dmva pr sby se zdravtním pstižením na chráněné bydlení. Z reginálníh peračníh prgramu byla realizvána reknstrukce denníh stacináře Nesa ve Velkém Meziříčí a byly pdpřeny investiční akce v ambulantních a terénních službách nestátních neziskvých rganizací z Fndu Vysčiny. Králvéhradecký kraj Aspekty pdpry kmunitních služeb jsu mim střednědbéh plánu rzvje zhledňvány v kncepčních a strategických dkumentech kraje: Krajský plán vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením Králvéhradeckéh kraje (aktualizace prsinec 2009) Plán začleňvání senirů v Králvéhradeckém kraji Králvéhradecký kraj realizuje tři individuální prjekty hrazené z prstředků ESF OPLZZ věnující se blasti pdpry kmunitních služeb: Služby sciální prevence v Králvéhradeckém kraji: pdpra integrace sb hržených sciálním vylučením d splečnsti a na trh práce Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji II. Cílem je zlepšit dstupnst a kvalitu sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji, pmci pskytvatelům sciálních služeb při zlepšvání kvality a dstupnsti sciálních služeb, zlepšit rientaci byvatel Králvéhradeckéh kraje v nabídce sciálních a navazující služeb a pdpřit splupráci zadavatelů a pskytvatelů sciálních služeb na místní úrvni ve zlepšvání dstupnsti a nabídky sciálních služeb. Stěžejními aktivitami v blasti rzvje kvality sciálních služeb ve vztahu k prcesům transfrmace, deinstitucinalizace a pdpry kmunitních služeb jsu knzultace a dluhdbé knzultace k rzvji kvality a dstupnsti sciálních služeb, zlepšení rientace uživatelů v nabídce sciálních služeb, zpracvání dbrných pdkladů pr strategické rzhdvání v blasti sciálních služeb a pdpra splupráce zadavatelů a pskytvatelů sciálních služeb na místní úrvni. Vzdělávání pskytvatelů a zadavatelů sciálních služeb na území Králvéhradeckéh kraje IV. Zaměřením prjektu je zkvalitňvat pskytvání sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji prstřednictvím dalšíh vzdělávání jak samtných pracvníků pskytvatelů, tak zadavatelů, kteří mají v rámci své metdické činnsti nejen přímý vliv na rzvj kvality služeb a jejich dstupnst, ale jsu také v rámci dávkvých agend v kntaktu s jejich stávajícími či ptenciálními uživateli. Prjekt zpřístupňuje pskytvatelům akreditvané vzdělávání pracvníků v sciálních službách a sciálních pracvníků, rzvíjí schpnsti manažerů, zkvalitňuje služby pskytvané zadavateli sciálních služeb příjemcům sciálních dávek a sučasně realizuje další dbrné činnsti spadající d kmpetencí zadavatelů prstřednictvím vzdělávání jejich zaměstnanců. Ze státníh rzpčtu a rzpčtu Králvéhradeckéh kraje byly realizvány investiční akce v příspěvkvých rganizacích kraje:

16 16/28 Dmv Dědina, Opčn (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Investice byly pužity na výstavbu 8 dmácnstí ve čtyřech dvjdmech (9 uživatelů v jedné dmácnsti) a 2 pavilny bydlení á 12 uživatelů s vysku míru pdpry. Nadále zůstává v prnájmu dům pr 8 uživatelů. Služby jsu registrvány jak dmv pr sby se zdravtním pstižením, avšak dmácnsti se charakterem pskytvané služby blíží chráněnému bydlení. Dmy jsu umístěny v malých bcích, kde se uživatelky staly přirzenu sučástí kmunity. Ústav sciální péče pr mládež Dmečky, Rychnv nad Kněžnu (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Byl vystavěn kmplex 12 budv s charakterem rdinných dmů pr klientů. Tím se zvedl standard v bydlení klientů, kdy se z Černíkvickéh zámku klienti přestěhvali d rdinných dmků. Dmv na Stříbrném vrchu, Rkytnice v Orlických hrách (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Přebudváním interiéru jedntlivých budv se zvýšila kvalita pskytvání služby především tím, že byly vystavěny jedn a dvulůžkvé pkje, které mají vlastní sciální zázemí. Služba je pskytvána v centrální budvě a přilehlých vilkách, Dmv důchdců Albrechtice nad Orlicí (celkvé investiční i neinvestiční výdaje Kč). Záměrem byl vybudvat bydlení dmácíh typu pr klienty trpící Alzheimervu chrbu. Tt zařízení je sučástí již fungujícíh dmva se zvláštním režimem zahájily prvz tři nvě pstavené dmky, které zvýšily kapacitu dmva 24 lůžek (celkem 81). Je zde pskytván ubytvání ve dvulůžkvých pkjích, v každém dmku je smi klientům k dispzici bývací pkj s jídelnu a velku zimní zahradu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Plán rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče pr tělesně pstižené v Hřicích v Pdkrknší, Dmv sciálních služeb Skřivany, Barevné dmky Hajnice (a Ústav sciální péče pr mládež Čtyřlístek, který byl slučen s Barevnými dmky Hajnice d ). Liberecký kraj Liberecký kraj realizuje dva individuální prjekty: Služby sciální prevence v Libereckém kraji. Pdpra střednědbéh plánvání a rzvje kvality sítě sciálních služeb v Libereckém kraji. V rámci Grantvéh fndu Sciální integrace v Libereckém kraji byl pdpřen prjekt Pdpra samstatnéh živta zaměřený na zřízení pdprvanéh bydlení (4 bytvé jedntky pr 14 byvatelek) v České Lípě, ulice Partyzánská a na zreknstruvání bjektu bývaléh ředitelství Okresníh ústavu sciálních služeb v Jablnci nad Nisu na bjekt vhdný k bydlení (4 bytvé jedntky pr 14 byvatel).

17 17/28 Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Aktualizvaná verze Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb Libereckéh kraje (verze 2010) schválena na bdbí ( bude předlžen ke schválení. Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Mařenice Dmv Sluneční dvůr (Jestřebí) Mravskslezský kraj Zastupitelstv Mravskslezskéh kraje schválil dne strategický dkument na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb). Na tent strategický dkument úzce navazuje: 1. Akční plán realizace Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb) a Vyhdncení a aktualizace 1. Akčníh plánu realizace Kncepce kvality sciálních služeb v Mravskslezském kraji (včetně transfrmace pbytvých sciálních služeb). Individuální prjekt Pdpra a rzvj služeb sciální prevence v Mravskslezském kraji se zaměřuje na nastavení systémvéh pskytvání sciálních služeb pr vymezené cílvé skupiny (mezi jinými i sby se zdravtním pstižením). V rámci grantvéh prgramu Prgram na pdpru zvýšení kvality sciálních služeb pskytvaných v Mravskslezském kraji byl v kraji pdpřen 802 prjektů v celkvé výši Kč. Z Prgramu rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji byl pdpřen 39 prjektů v celkvé výši Kč. Prgram realizace specifických patření Mravskslezskéh krajskéh plánu vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením pdpřil prjekty věnující se blasti pracvníh uplatnění lidem se zdravtním pstižením, pdpře vzniku neb rzvje dplňkvé specializvané dpravy pmáhající lidem se zdravtním pstižením v jejich mbilitě, pdpře rzvje pdprvanéh zaměstnávání sb se zdravtním pstižením a pdpře zvýšení infrmvansti prblematice zdravtníh pstižení s důrazem na integraci sb se zdravtním pstižením ve výši Kč. Z Reginálníh peračníh prgramu a prstředků kraje byly financvány na území kraje prjekty na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace: Chráněné bydlení Krajánek: reknstrukcí vily v Městě Albrechticích našl dmv chráněné bydlení 11 uživatelů s mentálním pstižením. Jedná se uživatele příspěvkvé rganizace Krajánek, čímž se v tét rganizaci snížila kapacita 11 lůžek. Reknstrukce bjektu v Budišvě nad Budišvku na chráněné bydlení. Reknstrukce bjektu umžnila vznik chráněnéh bydlení pr 15 sb s mentálním pstižením z půvdníh zařízení Zámek Dlní Živtice, p.., čímž se v tét službě snížila kapacita 15 lůžek. Reknstrukce bjektu v Karviné na chráněné bydlení. Reknstrukcí bjektu v Karviné vznikly 2 bytvé jedntky pr 10 sb s duševním nemcněním ze zařízení Dmv Jistty, p.., a tak dšl ke snížení kapacity v tmt zařízení 10 lůžek.

18 18/28 Výstavba bjektu chráněnéh bydlení na ulici Kperníkva v Nvém Bhumíně. Výstavbu rdinnéh dmu zde našl dmv 6 sb s duševním nemcněním ze zařízení Dmv Jistty, p.., kde se snížila kapacita 6 lůžek. Reknstrukce bjektu v Nvém Jičíně na chráněné bydlení, Slvanská ul. č. p Reknstrukce vily vytvřila mžnst dmva pr 9 žen s mentálním pstižením ze zařízení Zámek Nvá Hrka, p.., kde se snížila kapacita 9 lůžek. Z investičních zdrjů kraje a MPSV byly realizvány investiční akce: Reknstrukce vily ve Městě Albrechticích. Reknstrukcí bjektu vznikly 3 bytvé jedntky, ve kterých jsu pskytvány služby 20 ženám s mentálním pstižením ze zařízení Zámek Hšťálkvy, který byl již puštěn. Reknstrukce a přístavba budvy bývalé základní škly v Krnvě. Realizací prjektu dšl k reknstrukci bývalé škly na dmv kmunitníh typu, kde v 7 kmunitách našl dmv 60 žen s mentálním pstižením z půvdní služby v Zámku Hšťálkvy, který byl již puštěn. Prnájem a následná kupě 5 rdinných dmů ve městě Albrechticích. V průběhu let Mravskslezský kraj pstupně kupil 5 rdinných dmů, kde našl dmv 24 mužů a žen s mentálním pstižením. Byly zreknstruvány půdní prstry ve 3 dmech. Svůj dmv zde našly především uživatelky Zámku Hšťálkvy, který byl již puštěn. Reknstrukce bjektu v Jakartvicích Deštné. Reknstrukcí bjektu v Jakartvicích - Deštné našl nvý dmv 24 uživatelů s mentálním pstižením. O stejný pčet uživatelů se snížila kapacita stávajícíh bjektu Marianum, p.. Byty na ulici Dstjevskéh v Opavě. Byly zreknstruvány 2 byty, kde našl nvý dmv 8 žen a mužů s mentálním pstižením, půvdních uživatelů zařízení Marianum, p.., kterému se snížila kapacita 8 lůžek. Byt na ulici Lepařva v Opavě. Ve zreknstruvaném bytě našli nvý dmv 3 lidé s mentálním pstižením, kteří zde žijí s minimální míru pdpry, jedná se půvdní uživatele zařízení Marianum, kterému se tak snížila kapacita 3 lůžka. Reknstrukce 2 bytvých jedntek v Krnvě. Reknstrukcí bjektu vznikly 2 bytvé jedntky pr 8 sb s mentálním pstižením, žijí zde uživatelky ze zařízení Harmnie, p.., kterému se 8 míst snížila půvdní kapacita. Reknstrukce bytu ve Frýdku Místku. Zařízení Náš Svět, p.. získal d správy byt, který byl zreknstruván a v sučasné chvíli služí jak chráněné bydlení pr 3 sby s mentálním pstižením ze zařízení Náš svět, p.., kde stejný pčet lůžek klesla kapacita. Nvstavba bjektu v Jakartvicích Deštné. Realizací prjektu dšl k výstavbě nvéh bjektu, který služí jak chráněné bydlení pr 26 sb s mentálním pstižením, kteří byli uživateli v zařízení Marianum, p.., kde dšl ke snížení kapacity 26 lůžek. Reknstrukce dmva pr sby se zdravtním pstižením. Reknstrukce se týkala přestavby dvu stávajících bjektů a přístavby bjektu nvéh. Dšl k vytvření samstatných jedntek kmunit - pr 95 sb v dmvě pr sby se zdravtním pstižením a 4 sby ze zařízení Fntána, p.. dstaly mžnst využít sc. služby chráněné bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán

19 19/28 rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji na léta ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Harmnie (Krnv) Marianum (Opava) Ústav sciální péče pr tělesně pstižené v Hrabyni (zřizvatel MPSV ČR) K transfrmačnímu prcesu Mravskslezskéh kraje se připjili i statní zřizvatelé, a t Slezská diaknie svu jasnu deklarací zapjení se d tht prcesu, Integrvaný ústav Kmrní Lhtka svým prjektem předlženým d Reginálníh peračníh prgramu a další pskytvatelé, kteří se hlásí v rámci partnerství a splupráce v tét blasti. Olmucký kraj Olmucký kraj realizuje individuální prjekt Zajištění dstupnsti vybraných sciálních služeb v Olmuckém kraji: jsu z něj financvány sciální služby jak pdpra samstatnéh bydlení, sciální rehabilitace a sciálně terapeutické dílny. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Olmuckém kraji pr rky ( lmucky.cz/nr/rdnlyres/480915b4-210c-4b0b-ad67-5dd5c657c1a1/0/strednedby_plan_rzvje_scialnich_sluzeb_v_olmuckem_kraji_pr_rky_ pdf). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Vincentinum pskytvatel sciálních služeb Šternberk Pardubický kraj Pardubický kraj realizuje dva individuální prjekty: Individuální prjekt Pardubickéh kraje na služby Pdpra dstupnsti a kvality sciálních služeb Pardubickéh kraje. V rámci Reginálníh peračníh prgramu byly na území kraje pdpřeny prjekty na pdpru transfrmace a deinstitucinalizace: Integrační centrum pr pdpru živta: zaměřen na reknstrukci stávajícíh zařízení Dmv na zámku Bystré na službu chráněné bydlení pr 8 klientů. Integrační centrum: vytvření integračníh centra v rámci Dmva na hradě Rychmburk se 6 dvjlůžkvými a 2 jednlůžkvými integračními buňkami. Aktivity na pdpru transfrmace, deinsitucinalizace a kmunitních služeb pdpřeny z prstředků kraje a dalších zdrjů byly realizvány v rámci prjektů: Dmv pd Kuňku - reknstrukce 3 bytů v Přeluči a prnájem 2 bytů v Sezemicích; Dmv sciálních služeb Slatiňany (výše finanční pdpry Kč.) - výstavba 4 dmků;

20 20/28 Dmv na rzcestí Svitavy - transfrmace zařízení prbíhá frmu prnájmů bytů. Klienti jsu přestěhvání d 10 prnajatých bytů (cca 50 klientů); Dmv pd hradem Žampach - výstavba 4 dmků a prnájem bytu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Pardubickéh kraje schválen na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv sciálních služeb Slatiňany, Dmv pd Kuňku Dmv na rzcestí Svitavy. Plzeňský kraj V rámci Reginálníh peračníh prgramu byl na území kraje realizván prjekt na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace - Sciálně terapeutické centrum DOZP Std. D prjektu byly zapjeny rganizace: DOZP Std + Dmv Pramen Mnichv - Karlvarský kraj, ÚSP pr TPM Zbůch - MPSV ČR, Měst Std. Obsahem prjektu je výstavba bjektu chráněnéh bydlení v centru města Std. Objekt je určen pr 16 klientů DOZP a dalších pskytvatelů sciální péče v Plzeňském kraji (např. partnerů prjektu). Sučástí prjektu je také výstavba sciálně terapeutické dílny (minipekárny), která bude služit jak zdrj pracvních příležitstí pr klienty chráněnéh bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Ddatek Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb v Plzeňském kraji schválen na bdbí: d rku 2013 ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Std Ústav sciální péče pr tělesně pstiženu mládež Zbůch (zřizvatel MPSV ČR) Středčeský kraj Středčeský kraj realizuje individuální prjekt Základní síť sciálních služeb ve SČK: pdpřeny budu i služby, které se zaměřují na sby se zdravtním pstižením. V rámci Reginálníh peračníh prgramu byly financvány na území kraje prjekty na pdpru transfrmace a deinsitucinalizace: Chráněné bydlení (Brandýs nad Labem): nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Vyšší Hrádek. Chráněné bydlení na Klínsku - aneb dkážeme, že t dkážeme!: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Zvneček Bylany. Zajištění sciální integrace sb se zdravtním pstižením - chráněné bydlení: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Na Hrádku.

21 21/28 Zajištění sciální integrace sb se zdravtním pstižením - chráněné bydlení II: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Na Hrádku. Centrum integrace při Dmvě Laguna Psáry: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Dmva Laguna Psáry a zárveň na vytvření chráněné pekařské dílny. Transfrmace sciálních služeb - 1. etapa (chráněné bydlení): nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty, kteří přešli z týdenníh stacináře Rybka. Byty pr chráněné bydlení: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Zahrada. Aby byl Dmv dmvem I.: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty Bellevue, p.s.s. Chráněné bydlení ve městě - Dmv Barbra: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Barbra Kutná Hra. Chráněné bydlení Dmva Pd Lipami: nákup a úprava nemvitstí pr službu chráněné bydlení pr některé stávající klienty DOZP Pd Lipami Smečn. Výstavba Sciálně terapeutické dílny: výstavba sciálně terapeutické dílny při DOZP Zahrada. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Středčeskéh kraje na léta ( stredcesky.cz/prtal/dbry/scialni-blast/planvani-rzvje-sciálnich-sluzeb/ /strednedby-plan-rzvje-scialnich-sluzeb-stredceskeh-kraje-na-leta htm). Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Bellevue, pskytvatel sciálních služeb Vyšší Hrádek, pskytvatel sciálních služeb (nahradil půvdně vybrané zařízení Dmv Buda, pskytvatel sciálních služeb) Diagnstický ústav sciální péče v Tlskvě (zřizvatel MPSV ČR) Ústecký kraj Ústecký kraj realizuje individuální prjekt Sciální služby v Ústeckém kraji. V blasti rzvje kmunitních služeb se v prjektu jedná zajištění služeb sciální rehabilitace, sciálně terapeutických dílen neb pdpry samstatnéh bydlení pr cílvé skupiny sb s mentálním pstižením neb dluhdbým duševním nemcněním. Jedná se pdpru nvých i stávajících služeb. Cílem prjektu je zvýšení dstupnsti uvedených služeb na území kraje. Dalším prjektem Ústeckéh kraje je Pdpra plánvání a transfrmace sciálních služeb v Ústeckém kraji. Zapjenými rganizacemi jsu: Dmvy sciální péče Ústí nad Labem, p.. DOZP Severní Terasa - zřizvatel: Ústecký kraj Centrum sciálních služeb Děčín DOZP Dlní Žleb a DOZP Dmin zřizvatel měst Děčín

22 22/28 Centrum sciální pmci Litměřice, p.. DOZP Skalice a DOZP Liběšice - zřizvatel: Ústecký kraj Oblastní charita Česká Kamenice dmv se zvláštním režimem. Prjekt je schválen hdntící kmisí. Bude realizván v bdbí duben 2011 březen V blasti transfrmace je jeh cílem vytvření transfrmačních plánů uvedených zařízení a dbrná příprava jejich persnálu pr pskytvání sciálních služeb kmunitníh typu. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb v Ústeckém kraji na bdbí ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Ústav sciální péče Lbendava Dmvy sciální péče Ústí nad Labem Dmv pr sby se zdravtním pstižením Hliňany Zlínský kraj Kraj realizuje dva individuální prjekty: Pdpra prcesu plánvání rzvje sciálních služeb na místní a reginální úrvni ve Zlínském kraji: pdpra prcesu plánvání na místní a reginální úrvni; zvýšení znalstí a dvednstí sb dpvědných za plánvání; zpracvání analýz jak pdkladu pr tvrbu střednědbéh plánu; setkávání výměny zkušenstí dbré praxe pr sby dpvědné za prcesy plánvání. Pskytvání služeb sciální prevence ve Zlínském kraji: Hlavním cílem prjektu je sciální integrace sb hržených sciálním vylučením neb již sciálně vylučených prstřednictvím zvýšení dstupnsti služeb sciální prevence na území Zlínskéh kraje. Z rzpčtu Zlínskéh kraje je pdprvána Transfrmace DZP Velehrad Valašská. Cílem prjektu je úplné puštění stávajícíh zařízení. Zařízení bude transfrmván na službu chráněné bydlení. Aktivity kraje na pdpru prcesů transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb jsu bsaženy a schváleny ve střednědbém plánu rzvje sciálních služeb kraje: Střednědbý plán rzvje sciálních služeb ve Zlínském kraji schválen na bdbí: ( Prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb se účastní zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Zašvá Dmv pr sby se zdravtním pstižením Velehrad Valašská. Přípravná fáze v prcesu transfrmace a deinstitucinalizace je nastartvána také v Dmvě pr sby se zdravtním pstižením Hrádek, Fryšták. Organizace zřizuje transfrmační tým, mapuje míru pdpry jedntlivých uživatelů a plánuje alternativní typy pbytvých a návazných služeb dle ptřeb jedntlivých klientů.

23 23/28 Transfrmace na úrvni zařízení Sciální služby pr sby se zdravtním pstižením V Česku je k registrván 11 : typ služby pčet registrvaných služeb dmv pr sby se zdravtním pstižením 222 denní stacinář 272 sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením 254 dmv se zvláštním režimem 187 chráněné bydlení 144 sbní asistence 233 pdpra samstatnéh bydlení 36 raná péče 42 sciálně terapeutické dílny 142 týdenní stacináře 74 Část sciálních služeb pršla v minulých letech transfrmačním, humanizačním a deinstitucinalizačním prcesem (pr jejich přehled viz kapitlu transfrmaci v krajích) Vybraná zařízení v piltním prjektu transfrmace 32 vybraných pbytvých služeb pr sby s pstižením se účastní prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb: Název zařízení Habrvanský zámek, příspěvkvá rganizace Srdce v dmě, příspěvkvá rganizace Pístina dmv pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Mariánské, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pata v Hazlvě, příspěvkvá rganizace Ústav sciální péče Hajnice barevné dmky (včetně týdenníh stacináře Markušvice, bývalý ÚSP Čtyřlístek) Dmv sciálních služeb Skřivany Kraj / zřizvatel Jihmravský kraj Jihmravský kraj Jihčeský kraj Karlvarský kraj Karlvarský kraj Králvéhradecký kraj Králvéhradecký kraj 11 Zdrj: registr pskytvatelů sciálních služeb.

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Zpráva o průběhu a výsledcích akce

Zpráva o průběhu a výsledcích akce Zpráva průběhu a výsledcích akce LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst, bcí, reginů 2003 OBSAH A. Základní infrmace akci B. Cíle a průběh akce C. Výstupy akce 1. Prezentace krdinátrů pkrčilých měst, bcí, reginů 2.

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více