Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

7 3226 \\^) JOSEF PEKAR SVTOVÁ VÁLKA STATI O JEJÍM VZNIKU I JEJÍCH OSUDECH Nákladem Vesmíru" *' nakladatelské a vydavatelské spolenosti s r. o. t vkarlín, Palackéhotída

8 I> 5^^ ROLNICKÁ TISKÁRNA V PRAZE.

9 PEDMLUVA. Kniha iaio shrnuje v jedno úvahy a referát}^, jež jsem ve tyech létech 19/ napsal o ade problém svtové války, ^sa/ jsem jen o otázkách, jež mne jako echa, lovka nebo historika mocné zaujaly a jen k tomu konci, abych dopracoval se poznání pravdy, a mohl je prostfedkovati eskému tenái. Tím jest také vysvtliti, že soubor statí nepostrádá potebné vnitní jednoty a že kniha jako celek poskytuje pouení o nkterých zvláš naléhavých otázkách, na než vzdlaný ech našich dn, vzpomínaje války, hledá odpovdi, V popedí stojí otázko, v z niku v alky* se zvláštním zetelem k záhad, jak a pokud dlí se o vinu její Víde a Berlín. tená by snad místo mých šesti lánk, vracejících se k dané základní otázce (podle toho, jak pibývalo znenáhla odhalení a zpovdí k odpovdi potebných), etl radji studii, vzdlávající v pragmatickém výkladu všechen materiál najednou. Mám pipravenu i takovou studii, ale dal jsem pednost otisku svých šesti statí, vida, jak se vzájemn dobe doplují a svou pohotovostí, uiniti nov pibylou látku archivní služebnou jistjšímu a jistjšímu poznání vci, dodávají celku jistého dramatického úinu. Pi tom jsem ovšem sta»jak to bylo (na základ vídeského materiálu )«ponkud doplnil a sta následující, konenou, vtšinou nov vzdlal a rozšíil, aby poskytla

10 potebné odpovdi konené. (Stát sedmá»poslední svedek«pibyla ieprv béhem tisku.) Poznamenávám, ze literatura o vzniku války, opená o úední publikace vídeské a berlínské, je dosud ku podivu skrovná; mé vývody neiní sic zvláštních nárok na pozornost obecnou, ale jsou vybudovány z pramen samostatné a psány tak, aby tená po pípade mohl si uinit úsudek vlastní. Ti kusy následující (Conrad, ernín, Windischgrdtz) slouží poznání vojenské, vnitro- i zevnepolitické situace Rako usko-u her ska za v ál ky^ se zvláštním zetelem te kritické dob Karlové; dva další obírají se pokusem císae Karla o separátní mír s Dohodou; literatura nové pibylá je tu i jinde dotena v poznámkách. K nim pipojeny jsou lánky, seznamující s dílem spolutvrc naší samostatnosti, Arnošta Denise a S etona-w atsona za války i ped válkou. Pouze dvé stati pedposlední souvisí s celkem pedchozím volnji. Statí o eské politice za války, a( doma, at za hranicemi, v knize není. Není zajisté (až na nkteré výjimky) dosud možno o n se pokusili, zejména že hlavní initelé našeho osvobození neposkytli k tomu dosud potebného materiálu. Proto jsem také jedinou studii, jež by náležela do této souvislosti (a již jsem pod tit.: íjen 1918 otiskl v es. as. Histor, 1919), vylouil z této sbírky- Prosím tenáe, aby omluvil nkteré nedslednosti v reprodukci cizích jmen a termin (ultimátum a ultimatum, LichnoTVský a Lichnovský a pod.). V PRAZE v dubnu JOS. PEKA.

11 co JSME ZVDLI BHEM VÁLKY. (Napsáno pro»veiikov«24. bezna 1918 i>od tit.»k odhalením kníž. Lichnovského «).^ ) Známý švédský státovdec Rudolf Kjellén vyložil velmi poutav, jak tžko ba beznadjno je dohledati se dnes pravdy o vin na vzniku svtové války, urit ji eeno, jak pedstava oi píin války souvisí nerozlun u obou válících stran s odhadem jejich vítzství nebo porážky. Je-li pravdou názor tydohody, že totiž N- mecko vyvolalo) svtovou válku (k níž se dsledn pipravovalo), aby si vybojovalo panství nad Evropou a nad svtem potom je Nmecko, ponvadž nedosáhlo vyteného cíle, poraženo, a ententa domnívá se, že mže jako strana bezprávn napadená žádati nápravy a náhrady. Srovnává-li se s pravdou pojetí tyspolku, že totiž ententa chystala od let útok na ústední mocnosti, že chtla rozdlení Rakouska a Turecka a že ohrožení dali se v boj pouze na svou obranu potom je Nmeckoi se spojenci svými vítzem, nebo cíle obrany dosáhlo. Každá strana steží peliv svou versi, nebo ona nejen dává možnost mluviti jí o vítzství, ale dává i mravní sankci všemu, co *) Sta, jež se pokusila užiti zdánlivé shovívavosti censury, trpící V3^ahy z Pamtí Lichnovského, aby seznámila eské tenástvo se stavem otázky o vzniku války vbec, pokud jsem o nm byl informován, byla konfiskována v celém rozsahu. Psal jsem ji ovšem opatrn, ale nezadávaje pece v niem poznané pravd. Byla pak otištna v druhém svazku mé knihy»z eské front y«. Hodí se dobe jako vstupní výklad i do této sbírky.

12 se stalo a kryje nesmírnou zodpovdnost mocná a státník ped národy a djinami. Je nepochybno, že spis knížete Lichnovskéh oo jest za takového stavu vcí sensací v pravém slova smyslu. Hájí zajisté proti své vlasti stanoviska tydohody. A autorem je zástupce diplomacie nmecké na nejdležitjším vyslaneckém míst (v Londýn), muž, jenž ml podle úadu i talentu^ svého pístup k tajemstvím íše. Spis je sice prudkým výlevem nejosobnjšího cítní a pesvdení, trpkou a skoro podráždnou žalobou muže také osobn uraženého ale na tyto lidské pímsy je práv v nejryzejším materiálu historik pipraven a dovede i jich užiti k lepšímu poznání skutenosti, jako dovede i pólo- nebo cele falešná dementi donutiti, aby vydávala svdectví pravd. Spis Lichnovského není prvá nmecká žaloba toho druhu prvou je kniha, kterou r vydal ve Švýcaích nejmenovaný nmecký autor pod píznaným titulem: J'accuse (Vznáším žalobu; kniha je však psána nmecky) a oi níž jsme zpraveni z obšírného referátu v»kóln. Zeitung«. Kniha dospívá pelivým a všestrann3nn rozborem diplomatické korespondence o vzniku války, válícími státy uveejnné, k podobným v podstat výsledkxtí jako kníže Lichnovský. ^) Míní se tu t. zv. M e m o i r y k n. Lichnovského, spisek, jejž kníže napsal v lét 1916 na obranu své politiky z ervence 1914 pro své pátely a jenž indiskrecí dostal se poátkem roku 1916 na veejnost, nejdív ve Švédsku a pak i v Nmecku. eský (nedbalý) peklad jeho s nkterými dodatky (v tom i níže dotenými projevy dr. M ii h 1 o n a) z jiných pramen vysel r u Grosmana a Svobody. Vídeská vláda dovolovala na jae 1918 výatky z nho otiskovati s podmínkou, že budou pedmtem polemiky, nikoli souhlasu,

13 Tím není ovšem eeno, že by pojetí Lichnovského krylo se ve všem se skuteností. Historik mívá ze zkušenosti pedem nedvru k výkladm, zjednodušujícím píliš souvislost vcí, nebo ví, jak djinný vývoj je mnohonásob podmínn a komplikován. Historik pedevším musí si položiti otázku, n e m a j í-1 i pravdu oba tábory, t. j. nechystaly-li ob evropské skupiny válku a nerozhodla-li situaci skupina jedna tím, že vjo-azila dív, než protivník byl úpln pipraven? I pro toto ešení mžeme uvésti svdectví zvláš významné, lánek našeho vyslance svob. pána Macchia, jenž s hrabaty Berchtoldem a Forgáchem náležel k triumvirátu, který v ervenci 1914, ovšem patrn vedle hr. Tiszy, pedevším rozhodoval o zahraniní politice monarchie. Dne 29. ervence 1917, tedy v tetí výroní den vypovzení války Srbsku, napsal jmacchio do»neue Freie Presse«lánek, v nmž s patrným tónem zadostiuinní vykládal, že rakouské ultimatum pivodilo válku a zmailo^ nadje ententy na smírné urovnání konfliktu. Macchio jde tak daleko, že pipouští, že vojenská pohotovost, lépe eeno útoné úmysly ententy,»byly jen relativní a eventuální«, že ententa se kojila nadjí, že nekrvavou cestou dosáhne oslabení Rakouska a odcizí ho Nmecku; na vojenské zakroení pomýšlela prý teprve v druhé ad a nebyla na n r zcela pipravena. Rakouský postup proti Srbsku m 1 j i strhnouti do války, které ješt nechtla proto se tak namáhala rozešiti spor cestou smírnou, prostedkem mezinárodní konference. Pokud vím, nevzbudil lánek barona Macchia pozorliosti, jíž zasluhoval; v jistém smyslu je oteveností svou nemén sensaní, než zpov kn. Lichnovského a bude mezi hlavními kusy materiálu, jehož užije píští historik.

14 I on ovšem smje se frázi o»zloinn nám vnucené válce«, ale snaží se pece politiku Srbska vylíiti jako Rakousku nesnesitelnou a v ní a v podpoe její mocnostmi ententy hledati ospravedlnní pro rozhodné vystoupení monarchie. Nedotýkám se ovšem hrozné otázky, zda to, co následovalo, potvrdilo prozíravost této politiky. Kontrolovat výklad barona Macchia knížetem Lichnovským zdá se ovsem nesnadným. Nebo kníže je zcela jinak politicky orientován než^ídeský diplomat. Nmecko jeho ideálu je zcela jiné, než bylo to Nmecko, s nímž ve Vídni umlouvali v ervenci 1914 svtodjinná rozhodnutí. I Nmecko Lichnovského chce míti podíl v hege- Inonii nad svtem, ale ne vítzstvím mee, nýbrž mozku a rukou, ne ve svtovražedné válce, ale v pátelské dohod s Anglií a Ruskem, v konkurenci obchodhí a prmyslové, jež dlí se o panství svta a jíž jsou ubohým stedovkem theorie o zápasu Nmectva se Slovanstvem, jíž píí se stejn podpora maarského velikášství, jako turecké senilnosti nebo rdoušení snaživých mladých národ na Balkán. Narážky Lichnovského na romantinost nebo' stedovkost nmecké politiky míí nepochybn na místo vyšší, než bylo keslo jeho bezprostedního chefa, Bethmanna- Hollwega;»zjištní«, uveejnné úedn Wolfovou kanceláí 22. bezna 1918, v nmž se praví, že za jednání ervencová z r nese zodpovdnost ústavn zodpovdný nmecký orgán, t. j. íšský kanclé a zahraniní úad, jest s to, aby tento dojem jen zesílilo. Jak Lichnovský smýšlel o Rakousku, je z jeho projev, i tak, pokud nám byly reprodukovány, patrno sdostatek. Lichnovský byl pro' dobrý pomr Nmecka s Ruskem; vytýkal již Bismarckovi, že rozhodl se r pro M&d&ry a proti Rusku, jako vytýkal jeho nástupcm, ž^

15 kryli Rakousku záda pi anexi Bosny, pi zizování Albahie a pi dsledné protisrbské politice, kde všude pece nešlo o pímé zájmy nmecké. Je píznané, že Lichnovský astji, mluve o vídeské politice, užívá termínu»austromaarská«politika, téhož, jehož se zmocnila ententa, aby znázornila, že jde jen o politiku jisté vládnoucí vrstvy v naší monarchii. Lichnovský pracoval pro mír a byl nanejvýš rozhoen, že z Berlína nebyl dán v kritickém týdnu ervencovém pokyn hr. Berchtoldovi, aby obrátil.»b y 1 by stail pirozen jen jediný pokyn z Berlín a,«aby hrab Berchtold se spokojil diplomatickým úspchem a pijal srbskou odpovd praví výslovn. Z lánku barona Macchia vidíme, jak zcela j inak dívali se na situaci ve Vídni a podle) všeho i v Berlín ; z lánku tohoto poznáváme, pro srbská odpovd na ultimátum, odpov pokorná a v djinách suverénního státu snad bezpíkladná, mla v záptí vypovdní války. * Nemže nám, jak pochopitelno, jíti o soustavný rozbor protirakouských výklad Lichnovského. Ale jedno tvrzení je s to, aby v obanu tohoto státu vzbudilo pece pání, aby náš zahraniní úad podnikl nco na obranu své a tedy íšské politiky. Je to tvrzení, že vídeským protisrbským kruhm byla vražda sarajevská pouhou záminkou, aby provedly, co dávno zamýšlely. Je jist pravda, že hr. Berchtold nesl bukurešský mír, jímž skonila druhá válka balkánská a jenž pivodil tak neobyejné zveliení Srbska, velmi tžce. V italské snmovn prozradil Giolitti, že Rakousko hned po bukurešském míru.

16 iu tedy vsrpnu 1913, chtlo Srbskuvypovdti v á 1 k u a že tázalo se úedn v ím, zda by pro ten pípad uznala Itálie závazek troj spolkovou smlouvou dané pomoci. To by svdilo snad pro výklad Lichnovského. Ale vzpomeneme-li faktora nej kompetentnjšího v monarchii, t. j. staréhoi císae, nemžeme než setrvati pi mínní, že teprve vražda, spáchaná na jeho synovci a následníku trnu, otevela pln cesty tm, kteí chystali se spor se Srbskem vyíditi násilím odedávna. Bez ní byl by sotva císaský staec dal svolení k tomu, co ve vlivných kruzích kolem nho bylo jist chystáno a k emu nenedostávalo se patrn ani souhlasu z Berlína.^) A také tu myšlenku nelze odmítnouti, že ti, a železem záleželo, jimž na ešení evropských problém krví mli za nutné psobiti u císae práv na to lidsky citové, pod jehož dojmem jedin lze dosíci dalekosáhlých rozhodnutí a že mli za to', že teba jednati rychle, využíti jedinené píležitosti, zejména, že v dohledné dáli stál nový pán, jehož politika mohla podstatn se uchylovati od politiky jeho pedchdce. V jedné dležité otázce nám spis Lichnovského, pokud jej z kusých výtah známe, nepodává žádoucího vysvtlení. Ti, kdo seznámili se s úedními publikacemi válených stát, obsahujícími diplomatickou korespondenci z ervence a poátku srpna 1914 (nej mezerovitjší z nich je naše ervená kniha), a s literaturou, k nim se vížící, vdí, že hr. Berchtoldi, jenž dsledn, ano tvrd všem návrhm na ešení sporu rakousko-srbského na konferenci velmocí nebo jinak se rozhodn opíral, dne 31. ervence obrátil. Ten den oznámil doi Petrohradu i Paíže, že je hotov jednati s mocnostmi»o základech svého sporu se Srb- ^) Tc je omyl. Berlín do r souhlas k útoným plánm monarchie odpíral.

17 .. 11 skem.«grey i Sazonov se chopili ruky, slibující v poslední chvíli spásu... Ale bylo již pozd! Nmecko se zmocnilo vedení, týž den 3 1. ervence podávalo ultimátum v Petrohrad a v Paíži a dne 1. srpna byla tu evropská válka. Berchtold vypovdl válku Rusku teprve 5. srpna.. Co dosud nevíme, je, byl-li obrat hr. Berchtolda z 31 srpna upímný, i máme-li užiti i pro výkladu, jejž podává lánek barona Macchia? Dojem nepedpojatého historika vyzní po mém soudu na základ kusého materiálu dosavadního! v mínní, že hr. Berchtold chtl, když pozoroval, že Rusko se zastrašit nedá, uniknouti evropské válce.*) Tchto nkolik letmých poznámek získalo by snad v asovosti své pokusem, postaviti proti sob kn. Lichnovského a d v o r n í h o r a d u L a m m a s c h e. Mezi obma jsou jistá zajímavá píbuzenství. Ale pokám, zda k dovršení paralelly povstanou kn. Lichnovskému z prostedí íšskonmeckého tak rozhoení žalobci pro jeho protirakouské smýšlení, jako povstali u nás proti Lammaschovi pro jeho myšlenku o možnosti rozchodu s Nmec- Ludv. Hart- kem V pánech dru Friedjungovi a m a n n o v i.^) Nedokám-li se, bude, tuším, pece teba *) Srv. k tomuto úsudku (jejž najdeme také u kn. Lichnovského) a o stanovisku Berchtolldov 3 1. ervence (podrobnjší odlišné výklady níže 37, 44, 46, 49, 60 sq., 89, 140. ^) Dvorní rada Lammasch podal tou dobou pamtní spis císai Karlovi, potírající nmecký plán Stední Evropy a doporuující úsilí o obecný svaz stát s orgány pro vyvarování válek. Radil také, aby Rakousko již nyní prohlásilb, že vzdá se po válce spolku s Nmeckem; to by mohlo mír usnadniti. Docent Hartmann, jemuž Lammasch obsah svého memoriálu svil, prozradil jej dru Friedjungovi, který pak psal osite proti návrhm Lammaschovým ve»voss. Zt.«a»N. Wiener Tagblaititu«,

18 12 míti za to, že kníže Lichnovský ml pravdu, napsal-li, že Rakousko je odkázáno na Nmecko i beze spolku i bez vzájemných služeb. Ti, jež zve Lichnovský patrn pedevším»austromaary«a jichž velmi karakteristickým zástupcem jest dr. Friedjung, pjdou s Nmeckem za všech okolností.

19 PRVÁ ODHALENÍ 13 ARCHIV. TAJNÝCH (»Nár. Politika«, 29. bezna 1919, pod tit.»po stopách zloinu«.) Vina ústedních mocností na vzniku války je dnes postavena nad všechnu FK)chybnost. Ale fakt ten není s to, aby zmenšil zájem politické veejnosti o každý nový píspvek, o každý nový doklad pravdy. Zájem tento je zejména v zemích dohodových na západ velmi živý, ba skoro náruživý, bohatá a stále rostoucí literatura je svdkem jeho a naposled podala o nm depeše z Paíže, mluvící o ei presidenta Poincaré, pronesené v nedli pi slavnostním znovuotevení vyšší školy normální, znovu prkaz výmluvný. eský tená, ta ji, jist jí rozuml nic nebo málo, nebo náš tisk vnuje exposici svtového dramatu pozornost nevelikou. Chci krátce vyložiti, o bezi. Mohu pedpokládati, že je známo, že Nmecko tvrdilo úedn rozliným zpsobem, že textu brutálního ultimáta, z Vídn dne 23. ervence 1914 Srbsku poslaného, pedem vbec neznalo a že potom snažilo se se bylo, aby psobilo na Víde v duchu smíru. Tak tvrdil Bethmann-Hollweg optovn. Ale velmi nápadné bylo, že v úední sbírce dokument, kterou nmecký kanclé vydal na vysvtlení a obranu své politiky (nmecká»bílá kniha«), ani v podobné publikaci rakouské, vyšlé pozdji, poátkem r (» ervená kniha«), není otištna ani

20 ««14 jediná dq>eše, jež by domnlé rady k povolnosti, do Vídn posílané, prokázala. Toto nápadné umlení d- kaz, pro nmeckou nevinu tak dležitých, bylo od poátku jednou zi hlavních opor pro podezení, že Bethmann nemluví pravdu. Na to ukázal již r autor první vehementní obžaloby Nmecka, proslulé brzo po všem svt (kniha jeho vyšla ve Švýcaích pod titulem»j'accuse«, anonymn (autorem je Nmec, bývalý berlínský advokát, žijící od let ve Švýcaích a Itálii). Ale žalobce šel hned dále a dovodil, že negativní výsledky domnlých nmeckých rad k míru ve Vídni jsou nevývratným svdectvím, že anglické a ruské návrhy dohody nebyly z Berlína podporovány, nýbrž naopak s nejvtší pravdpodobností potírány. Vi tm a podobným žalobám odhodlal se Bethmann k odpovdi. V srpnu r peetl v íšském snmu nmeckém depeši, kterou dne 30. ervence 1914 poslal nmeckému vyslanci ve Vídni Tschirschkému. Toi bylo tedy dva dny po tom, co Rakousko vypovdlo Srbsku válku, a den po tom, co Rusko naídilo mobilisaci svých jižních armádních sbor, ale zárove ješt v dob, kdy Rusko i Anglie namáhaly se vytrvale najíti z hrozícího' konfliktu smírné východisko. V depeši se ukládá Tschirskému, aby ekl hr. Berchtoldovi»s nejvtší a nejvážnjší energií «, že lby bylo tžkou chybou vzpírati se» výmn názor s Petrohradem.»Jsme zajisté hotovi splnit svou povinnost spojeneckou, ale musíme odmítnouti, aby Rakousko nedbáním našich rad zatáhlo nás do svtové války. Tento Bethmannv dkaz stanoviskem žalobc kancléových otásti nedovedl. Vc byla zajisté podezelá. Nebo Bethmann poslal postup ten je zcela neobyejný! téhož dne práv citovanou depeši, Tschirschkému

21 15 urenou, do Londýna s rozkazem, aby dána byla k disposici anglickému tisku! Byla otištna vskutku Ve»Westminster Gazette«dne I. srpna (v den n- meckého ultimáta Rusku) kdežto- nmecké veejnosti zstala utajena; z úedních obran nmeckých byla vylouena) až práv do srpna roku Kritika, vinící Bethmanna, že válce zabrániti nechtl, dovolávala se toho, že Nmcm šlo o neutralitu Anglie a že proto snažili se vzbuditi v Anglii stj co stj mínní, že k mei sáhli jenom z donucení, když byli vyerpali všechny prostedky smírné. Depeše Tschirschkému byla, tvrdili žalobci, víc myšlena pro Londýn, než pro Víde. Nebo práv v den 30. ervence Nmecko samo zamítlo prvý ruský návrh dohody a není myslitelno, že by vážn bylo chtlo, aby jej pijali ve Vídni. Depeše Tschirschkému mla pravdpodobn jen zpsobiti, aby Berchtold nepohticky neodmítal zásadn»výmnu názor«mezi Petrohradem a Vídní, kdyžt taková povolnost bude dlati dobrý dojem a vcn z politiky pevn vytené, t. j. k válce vedoucí, neteba se uchýliti ani o krok. A ostrá stylisace její byla zvolena podle všeho jen se zetelem k úmyslu publikovati depeši v Anglii. Ostatek bylo právem ukázáno pa. to, že depeše je vlastn sama žalobou Nmecka. Pro netelegrafoval Bethmann do Vídn se stejnou hrozebnou rozhodností ve chvíli, kdy ve Vídni ekali na srbskou odpovd, pro neradil tenkrát k umírnnosti a strpl, aby ve Vídni prohlásili pokornou notu srbskou, neslýchané vídeské požadavky skoro úpln pijímající, za zhola nedostatenou? Vším tím pece Rakousko zavlékalo íši nmeckou do svtové katastrofy kde byly tenkrát výstražné rady Bethmannovy?»Pirozen stailo by jediné slovo z Berlína, «aby Víde se podrobila, napsal o tom nmecký

22 «: 16 vyslanec v Londýn, kn. Lichnowský. Nebo Víde nebyla sama o sob nic; Berlín byl všecko! Tolik tedy na vysvtlenou situace, abychom rozumli lépe významu nových doklad, které otiskl ped 1 4 dny (tuším 12. bezna; cituji z»figara«13. bezna) paížský» Journal des Débats«. Dal mu je prý k disposici srbský vyslanec v Paíži, prof. Vesnic. Jsou to dv depeše rakouského vyslance v Berlín hr, S z 6 g y é n y h o hr. B e r c h t O' 1 d o v i do Vídn. Zní v pekladu Šifr. telegram 285. Berlín, 25. ervence 1914.»Pedpokládá se zde (rozumj : ve vládních kruzích berlínských) obecn, že odpoví-li Srbsko odmítav, bude s naší (rozumj : rakouské) strany následovati neprodlené vypovdní války a zahájení nepátelství. Jakýkoliv odklad vojenských operací považoval by se zde za velmi nebezpený, a to vzhledem k intervenci ostatních velmocí. Radí se nám co nejnaléhavji (v orig.»dringendst«) pejíti neprodlen (»sofort«) ke skutkm a postaviti tak svt ped hotovou událost. Šifr. telegram (naprosto dvrný) 307. Berlín, 27. ervence 1914.»Státní tajemník (rozumj : Jagow) sdlil mi práv urit, ale pod peetí naprosté dvrnosti, že Vaší Excelenci bude pravdpodobn co nejdíve pedložen anglický prostedkovací návrh. Nmecká vláda ujišuje zpsobem co nejuritjším (»auf das Biindigste«), že se hijak nestotožujes tmi návrhy, ba že se rozhodn (»entschieden«)

23 17 protiví tomu, aby jich bylo dbáno a že je nám sdlí jen, aby vyhovla žádosti anghcké.«po tom, co jsme úvodem vyložili, není teba význam tchto svdectví doliovati mnoha slovy. Co tvrdili nebo podezírali soudci zemí dohodových i stát neutrálních, kteí se otázkou nmecké viny obírali, je tu doloženo zpsobem nejplnjším. Vidíme, že místo domnlých výzev k mírnosti a povolnosti posílá Berlín do Vídn naopak výzvy k naprosté neústupnosti, ano pedem maí a v nic obrací mírové úmysly Anglie. Postavte svt ped hotovou událost! Zante válku hned, abyste pedešli pravdpodobným intervencím velmocí! Nedejte se kla- že vám prostedkujeme dodání smírných návrh mati tím, Anglie. Jen válku, rychle válku! Ovšem jsou oba telegramy pravé? Nezaráží ponkud, že v nich tak jedineným a tak ku podivu úplným zpsobem je obsaženo piznání viny? Kdo zná pátravou literaturu kritickou o vzniku války, má, pedpokládáme-li nestrannost jeho, jist pesvdení, že to tak vskutku asi bylo, jak to plyne z obou depeší Szbgyényových. Pro autenticitu depeší prozatím svdí, že je má president Poincaré za pravé a že dosud, a pes dva týdny uplynuly od publikování jejich, s nmecké nebo rakouské strany ne- A na takovém dementi by dnes, pišlo žádné dementi.") ^) Z pozdjší úední edice republilcy rakouské (Diplomatische Aktenstucke zur Vorgeschichte des Krieges, II. Teil'; srv. níže str. 31, 40) je zrejmo, že depeše jsou autentické a že peklad je dobrý. Depvese prvá v originále koní vtou:»sdílím tento r. ázor zahraniního úadu úpln«. ^ Depele druhá (jež je jen úlomkem depeše deilší), zní také v originálu silnji: Staatssekretár erklarte mir sehr entschieden etc. V tetím ádku jejím za slovem»pravdpodobn«chybí slova: nmeckou vládou. 2

24 18 v kritick3^ch chvílích posledních rozhodnutí o podmínkách trestu, jejž má nésti Nmecko, pece nesmírn záležela! Dnes jsou tajnosti zahraniních archiv berlínských a vídeských v rukou nových, revoluních vlád; sociální demokraté imají tu i tam jist v rukou nejposvátnjší kdysi arccina imperii a v»arbeiter-zeitung«by mohl vyjíti každé chvíle jeden z inejsensanjších lánk, jež kdy etl svt a, jenž kdy vyšel v denním list pro neviti, že indiskrecí toho neb onoho initele dostaly se zvláš kompromitující kusy tajného materiálu do rukou cizích? Vždy proti autenticit obou depeší svdila by pedevším jen pochybnost,' žda^ by privilegovaní diplomaté á la Szogyény-Marich byli tak bezpeni tajemstvím svých depeší! A to, tuším, není pochybnost, jíž by nebylo lze pekonati. Vn neteba ki prvému telegramu piiovati vysvtlivek. Je dán v týž den 25. ervence, Wy veer v 6 hodin konila se lhta dvoudenního ultimáta, daného Srbsku. Ml psobiti co nejdraznji na vídeskou odpov. Telegram druhý je dán v den, kdy Anglie navrhla, aby se sestoupila v Londýn konference vyslanc Anglie, Francie, Itálie, Nmecka, která by pipravila smírné rozešení konfhktu. Jagow návrh odmítl ješt téhož dne (nctázav se ve Vídni) slovy, že by to byl vskutku» rozhodí soud«a že je to neproveditelné. Hrab Berchtold, jenž o nm byl zpraven také pímo dne 27. z Londýna, odmítl jej 28. ervence z toho dvodu, že je již pedstižen událostmi, protože zatím vypovdlo Rakousko Srbsku válku (Rakousko!ji vypovdlo však práv v den 28. ervence, zcela jist potom, co anglický návrh obdrželo!). V ervené knize rakouské najdeme depeši Szogyényovu Berchtoldovi z 28. ervence, oznamující krátce, že anglický prosted-

25 19 kovací návrh bjd Nmeckem odmítnut proto, že je Nmecku nemožné postaviti sfk)jence svého v sporu jeho se Srbskem ped evropský soud (o žádný»soud«se ovšem nejednalo). Naléhavost depeší Szógyényových jako by dotenou obavou, že by ve Vídni pece mohli ješt býti na vahách (kdyžt pece postup obou mocností byl jist dávno pevn smluven to je snad momentem podezení) bylo by lze vyložiti tuším maarskynacionáiním stanoviskem vyslancovým. Maarské listy položily po smrti Szogyényho na nesmírné služby, jež v Berlín vlasti své prokázal, draz zcela neobyejný. Nový dkaz, o nmž zmínil se Poincaré, záleží podle ei jeho v tom: Dne 1 1. ervence 1914 byl rakouský vyslanec v Paíži, hr. S zécsen informován úedn z Wídn, že»ústední mocnosti se dohodly o politické situaci, vzniklé sarajevským atentátem, a o všech eventuelních d- sledcích«. To znamená patrn, že Berlín a Víde dohodly se nejen o jednotném postupování, ale také o tom, že po pípad nevyhnou se válfe. Svdectví toto- v této form je pozoruhodné jen v kombinaci s daty, jichž se nám dostalo z jiných stran. Známý dr. M u h 1 o n z Kruppových závod prozradil poátkem roku í 9 1 8, že mu dr. H e 1 f- f e r i c h, tenkrát editel Nmecké banky, v prosted ervence 1914 vypravoval:» Rakušané byli v tchtodnechu císae (Viléma). Víde podá v osmi dnech Srbsku velmi ostré ultimatum s krátkou lhtou... Císa se vyslovil rozhodn pro rázný postup Rakouska... Nedovolí jinému státu vmísiti se do konfliktu; a bude-li mobilisovati Rusko, bude mobilisovat také. Ale u nho zna- 2*

26 20 mená mobilisace okamžitou válku... Rakušané byli rozhodným vystupováním císaovým velmi uspokoj eni«. Podobn podle Miihlona vyslovil se císa ke Kruppovi. Helfferich projevil nadji, že Rakušané budou jednat rychle, díve než ostatní mocnosti by nabyly asu, vmísiti ise doi vci. Co ekl dr. Miihlon, nebylo s kompetentní strany ani popeno, ani vyvráceno. S informací pro hr. Szécsena ze dne 1 1. ervence shodovalo by se to výborn. Do veejnosti dostaly se na podzim r i zprávy o tom, co vypravoval nmecký vyslanec v Caihrad bar. Wang e n h e i m 26. srpna 1914 americkému vyslanci tamtéž H. Morgenthauovi o konferenci v Postupimi po. ervence 1914, kde bylo usneseno pipraviti vše k válce a zárove ukolébat Evropu v jistotu míru (cesta Vilémova do Norska ^f}.). Zdá se mi, že i této zpráv (a jí podobným, o "nichž se nezmiuji) dostalo se v nejnovjší dob potvrzení tím, co ekl pedák rakouské sociální demokracie dr. Adler na sjezdu v Bernu poátkem února tohoto roku. Podle»Arbeiterzeitung«z 6. února tvrdil dr. Adler v Bernu, že dne 5. ervence 1914 byl poslán hr. H o y o s do Berlína s listem císae Františka Josefa.»Tam smluvena s Vilémem II. a Bethmannem-HoUwegem válka. Dne 7. ervence pistoupilo Rakousko k tomuto snesení. «Je to svdectví bohužel píliš struné pro touhu naší po pravd, ale ze všech z poslední doby nejvýznamnjší. Také proto, že možno, tuším, pedpokládati, že dr. Adler byl již zpraven z pramene nej kompetentnjšího, který stran jeho byl k disposici z zahraniního ministerstva. archivu vídeského

27 21 Neuplynou ani msíce a dovíme se pravdpodobn všechno. Taje archiv budou dány na pospas veejnosti, á snad tragití pvodci evropské katastrofy budou musiti zodpovídati se ped zvláštními soudy z cíl a motiv svého jednání. A kdyby neprozradili ani slova, kdyby i vas byly odstranny prkazné materiály toho neb anoho archivu historie bude sklánti se po celé vky pátravé k osudnému msíci ervenci r. 1914, a vím, že ani nejskrytjší myšlenka herc v tragedii vystupujících neunikne jejímu šetení. Nás echy pak bude zajímati nyní i vždycky mrou zvláštní sledování píprav k nevídanému, osudovému spiknutí, jímž svoboda Evropy mla býti vydána v moc nmecko-maarské zvle a jehož konce vydaly pvodce v zkázu bez mezí a nám pinesly netušenou, drahou svobodu!

28 Ve Vídni nevzchopili se ani k ústai POÁTEK VÍDESKÝCH ZPOVDI. (»Nár. Listy«, 14. záí 1919, pod tit.»nová odhalení o vzniku války«.) Uplyne pece asi delší doba, než otázka zodpovdnosti za vznik války bude moci býti ešena spolehliv na základ úedních dokument. Ti, kdo oekávali, že revoluce v Nmecku a v Rakousku, jež smetla provinilou monarchii, odhalí hned v prvých dnech svého vítzství všechny zloinné úady a pípravy, jimiž císaské vlády pivodily bezmezné neštstí války, byli dosud zklamáni. Revoluní Nmecko i revoluní Rakousko neprozradily vskutku dosud ani slova z taj císaských archiv. Strach, že by vyjevení pravdy vymstilo se Nmcm a poškodilo situaci jejich v jednání mírovém, nabyl pevahy nad hnvnou touhou vydat osudnou neschopnost starého režimu v ^len veejnosti. A i když konen byl mír versaillský podepsán, rozpakovali se Nmci s pravdou vystoupiti. D- vodem k tomu byl patrn proces, jímž dohoda ohrožuje císae Viléma a s ním jiné vdce nmeckého národa pedasným publikováním materiálu, dosud tak pehv steženého, nemá býti podle všeho obrana obžalovaných Nmc znesnadnna. Národní shromáždní ve Výmaru zvolilo pouze vyšetovací výbor, jenž má zjistiti z akt i výpovdí svdk všechny viny na vzniku i na dlouhém trvání války. Ale ten se dosud neujal práce a šetení jeho mže trvat msíce, ba léta.

29 vení vyšetovací komise. Ze všeho se zdá, že rakouská revoluce chce v dohod! s íšskc-nmeckou držet pravdu pod zámkem potud, pokud budou pro to dvody poutické oportunity. Je možná, že to bude Paíž, která díve než Berh'n a Víde odhalí svtu nmeckou pravdu. Byla to nemalá sensace, již v beznu tohoto roku, kdy»journal des Débats«mohl otisknouti dv dvrné šifrované depeše rakouského vyslance v Berlín, hr. Szógyény-Maric h e, adresované hrabti B e r c h t o 1 d o v i doi Vídn, o nichž jest psáno ve stati pedchozí. A nedávno jsme etli, že v Paíži pipravují vydání depeší, vymnných v ervenci 1914 mezi zahraniním úadem v Berlín a nmeckým vyslance ve Vídni T s c h i i- schkym, jež se prý konen pc ilo dešifrovati. Je-li to pravda, zdá se, že dohoda má áš dležité kusy lajného nmeckého materiálu dávno i>o ruce a že nechlubí se tím pouze ze skromnosti, kterou vyžadují ohledy na zpsob, jak tohoto materiálu nabyla. Doposud, až na zmínné dv depeše Szogyényho byla to pouze šastná náhoda, jež dovolila nenmeckému svtu nahlédnouti do tajemství nmeckých úmysl z ervence Sem poítám prozrazení pamtního spisu kn. L : c h- n o w s k é h o, výpovdi dr. M ii h 1 o n a a obšírnou relaci bavorského vyslanectví v Berlín ze dne 18. ervence 1914, kterou ve výtahu dala uveejniti bavorská revoluní vláda Eisnerova. Tyto indiskrece staily, aby dosavadní nmeckou oficielní versi o vzniku války usvdily z nepravdy (ne-li ze lži) a aby zanechaly hlubokou stopu i v posledním nmeckém poloúedním vykla-

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

TERYNGEL & PARTNEI KANCE LÁ

TERYNGEL & PARTNEI KANCE LÁ TERYNGEL & PARTNEI ADVOKÁTNÍ KANCE LÁ Mgr. Vratislav Cimr, advokát AK reg.. 3923 JUDr. Jií Teryngel, advokát AK reg.. 1848 Mgr. Daniel Tetzeli, advokát AK reg.. 9997 Mstskému soudu v Praze Spálená 2 120

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více