INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY 2016-2020"

Transkript

1 III. INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY Infrmace stavu příprav centrálníh nákupu státu 1.1. Zahájení činnsti meziresrtních pracvních skupin Na základě usnesení vlády č. 289 ze dne 22. dubna 2015 seznamu kmdit určených pr standardizaci a pravidlech pr centrální nákup státu (dále jen UV 289/2015 ) byla zahájena činnst meziresrtních pracvních skupin pr přípravu centrálníh nákupu státu (dále jen CNS ). Krdinace prbíhá za účasti nminvaných zástupců všech ministerstev, a t ve dvu úrvních ve frmě nadresrtní krdinační skupiny (veducí pracvníci resrtů zajišťující agendu veřejných zakázek / hspdářské správy) a v rámci 5 kmditně zaměřených standardizačních skupin (kmditní specialisté resrtů pr danu blast). Obrázek 1 Organizační zajištění meziresrtní splupráce v rámci CNS Na základě prvníh splečnéh jednání Nadresrtní krdinační skupiny (dále jen NKS ) byl schválen Statut a Jednací řád NKS. Rle NKS byla Statutem stanvena následvně: 1. Prjednává návrhy plžek kmdit určených usnesením vlády pr centrální nákup státu a identifikuje kmdity neb plžky zahrnuté v rámci dané kmdity vhdné pr zpracvání technickéh standardu a kmdity neb plžky zahrnuté v rámci dané kmdity vhdné pr realizaci nadresrtních zadávacích řízení 2. Iniciuje a prjednává návrhy aktualizace technických standardů kmdit neb plžek zahrnutých v rámci dané kmdity určených usnesením vlády pr centrální nákup státu 3. Prjednává harmngram standardizace a nadresrtních zadávacích řízení, suvisející rizika a návrh způsbu jejich řízení Strana 1 z 19

2 4. Prjednává plnění harmngramu standardizace a nadresrtních zadávacích řízení a dhlíží na řízení suvisejících rizik 5. Splupracuje s rgány veřejné správy, prfesními sdruženími a dbrnu veřejnstí v blasti centrálníh nákupu státu 6. Připravuje pdklady pr rzhdvání centrálních zadavatelů státu 7. Cestu centrálních zadavatelů státu infrmuje vládu každrčně své činnsti a dpručuje vládě návrhy dílčích i systémvých patření v blasti centrálníh nákupu státu 8. Infrmuje své činnsti a dsaženém pkrku v blasti centrálníh nákupu státu média a dbrnu veřejnst 9. Plní další úkly ulžené centrálními zadavateli státu v suvislsti s implementací centrálníh nákupu státu 10. Prjednává návrhy předlžené kmditními standardizačními skupinami, zejména v blasti stanvvání technických standardů kmdit a přípravy nadresrtních veřejných zakázek 11. Předkládá ministrvi financí a ministrvi vnitra návrhy technických standardů k rzhdnutí Rle kmditních standardizačních skupin (dále jen KSS ) byla Statutem stanvena následvně: 1. Navrhují plžky kmdit určených usnesením vlády pr centrální nákup státu vhdné pr zpracvání technickéh standardu a kmdity neb plžky zahrnuté v rámci dané kmdity vhdné pr realizaci nadresrtních zadávacích řízení 2. Navrhují technický standard kmdit neb plžek zahrnutých v rámci dané kmdity určených usnesením vlády pr centrální nákup státu 3. Navrhují aktualizaci technických standardů kmdit neb plžek zahrnutých v rámci dané kmdity určených usnesením vlády pr centrální nákup státu 4. Navrhují harmngram standardizace a nadresrtních zadávacích řízení, identifikují suvisející rizika a navrhují způsb jejich řízení 5. Předkládají Nadresrtní krdinační skupině čtvrtletně plnění harmngramu standardizace a nadresrtních zadávacích řízení a infrmaci vývji suvisejících rizik 6. Splupracují s příslušnými rgány veřejné správy, prfesními sdruženími a dbrnu veřejnstí v blasti centrálníh nákupu státu pr danu skupinu kmdit 7. Připravují pdklady pr jednání Nadresrtní krdinační skupiny a předkládají Nadresrtní krdinační skupině ve významných bdech návrhy usnesení 8. Infrmují Nadresrtní krdinační skupinu své činnsti a předkládají jí návrhy patření 9. plní další úkly ulžené Nadresrtní krdinační skupinu Kmditní standardizační skupiny pr ICT kmdity vede v suladu s UV 289/2015 Ministerstv vnitra. Kmditní standardizační skupiny pr vzvý park a PHM, pr kancelářské ptřeby a kancelářsku techniku, pr energie a správu budv a pr dpravu Strana 2 z 19

3 a ubytvání vede v suladu s UV 289/2015 Ministerstv financí. Činnst všech 5 kmditních standardizačních skupin je krdinvána Nadresrtní krdinační skupinu, jejíž předseda je nminván Ministerstvem financí, místpředseda pak Ministerstvem vnitra. V bdbí d 22. dubna 2015 d 30. září 2015 prběhla 2 pracvní jednání Nadresrtní krdinační skupiny a 2 pracvní jednání každé z 5 kmditních standardizačních skupin. Cílem 1. jednání v červnu 2015 byl seznámení resrtů s rganizačním zajištěním centrálníh nákupu státu, rlí NKS a KSS a dalšími krky v rámci přípravy centrálníh nákupu státu. Na základě diskuse v rámci kmditních standardizačních skupin byl všem resrtům rzeslán dtazník, jehž cílem byla identifikace stávajícíh stavu (zda jsu v rámci resrtů zpracvány pr některé z plžek resrtní standardy, zda existují v praxi svědčené technické specifikace a zadávací dkumentace atd.) a identifikace plžek vhdných pr stanvení splečnéh standardu, případně realizaci splečných nadresrtních zadávacích řízení. Cílem 2. jednání v září 2015 byl prjednání zjištěnéh stavu a příprava harmngramu centrálníh nákupu státu pr rky (část II. předkládanéh materiálu) a s ním suvisejících harmngramů činnsti jedntlivých kmditních standardizačních skupin Průběžné výsledky piltníh prjektu nadresrtní splupráce při zadávání Nad rámec úklů stanvených 1. místpředsedvi vlády a ministrvi financí usnesením vlády byla Ministerstvem financí ve splupráci s dalšími 5 resrty včetně resrtních rganizací (Ministerstv dpravy, Ministerstv pr místní rzvj, Ministerstv spravedlnsti, Ministerstv brany, Ministerstv živtníh prstředí) v průběhu první plviny rku 2015: 1. Zrganizvána příprava nadresrtní veřejné zakázky na nákup xergrafickéh papíru pr 6 resrtů (celkem pr 168 rganizací); 2. Připraven, prjednán a v rámci 6 resrtů schválen jak závazný limitní standard běžných sbních vzidel, pr který bude v rce 2016 připravvána splečná nadresrtní veřejná zakázka (statní resrty budu slveny s mžnstí se ke splečné nadresrtní veřejné zakázce připjit). Cílem výše uvedených aktivit byl krmě realizace úspr i piltní věření funkčnsti knceptu centrálníh zadavatele státu, získání zkušenstí s jeh rganizačně-technickým zajištěním a vyhdncení suvisejících výhd, nevýhd a rizik ještě před implementací celéh knceptu v rámci všech resrtů. Pr piltní zkušení byla cíleně zvlena kmdita xergrafickéh papíru, která je velmi jednduchá na stanvení splečnéh standardu, avšak btížná na knstrukci zadávacíh řízení a harmnizaci všech bchdních a ddacích pdmínek, které musí být sučástí splečné rámcvé smluvy (celkem 1440 dběrných míst p celé ČR, předpkládaný finanční bjem 60 mil. Kč / rk, rganizace s velkými sklady x rganizace debírající frmu just-in-time přím na pracvní stůl, rzdílné interní schvalvací pstupy bjednávek atd.), a kmdita sbní vzidla, u které je napak btížné sladit ptřeby, pžadavky a zkušensti mnha rganizací s čast dlišným charakterem činnsti na technicku specifikaci (celní správa x sudy x správa nárdních parků). Nadresrtní veřejné zakázky dsud nebyly uknčeny, z th důvdu nelze zhdntit jejich výsledek. Přest lze z prcesu jejich přípravy pr centrální nákup státu vyvdit výhdy, nevýhdy a rizika, které jsu uvedeny níže: Výhdy: Navázání kmunikace a splupráce na pracvní úrvni mezi jedntlivými resrty, sdílení řady knkrétních zkušenstí a dbré praxe při řešení prblémů Strana 3 z 19

4 spjených se správným nastavením zadávací dkumentace (lze d značné míry využít napříč resrty v přípravě dalších zakázek i pr jiné než centralizvaně zadávané kmdity). Mžnst aktivníh využití zkušenstí právních a zadávacích útvarů 6 resrtů (významné zvýšení kvality zadávací dkumentace a řízení rizik zadávacíh prcesu plynucí z využití zkušenstí 6 resrtů). Přirzené mezení vlivu externích ddavatelů na zadávací pdmínky plynucí ze zapjení významnéh pčtu rganizací d přípravy zadávací dkumentace a všech jejich dílčích změn. Zvýšený tlak na přípravu kvalitních pdkladů pr rzhdvání a řízení rizik (prjednávání všech významných rzhdnutí v pracvní skupině na základě řádně zpracvaných pdkladů pr jednání, vyšší tlak na řízení veškeré dkumentace již v přípravné fázi veřejné zakázky, všechna rzhdnutí zdkumentvána zápisy z jednání). Zajištění analytické pdpry a tržní knzultace pr všech 6 zapjených resrtů ze strany Ministerstva financí (eliminace části administrativní zátěže i části rizik, které by byly spjeny s přípravu 6 zadávacích řízení na 6 resrtech, jejich spjením d jedné veřejné zakázky zadávené Ministerstvem financí jak centrálním zadavatelem). Nevýhdy: Kmplikace plynucí z velkéh bjemu nákupu Příprava splečné nadresrtní veřejné zakázky prakticky vylučuje mžnst využití některých institutů pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn veřejných zakázkách ). V případě xergrafickéh papíru se jedná nemžnst pptávat v tak velkém bjemu náhradní plnění, nebť ptenciální ddavatelé nejsu schpni v tak velkém bjemu náhradní plnění zajistit. Organizační nárčnst přípravy zadávací dkumentace Příprava zadávací dkumentace průměrně btížné veřejné zakázky trvala v případě zapjení více resrtů cca 6 měsíců a vyžadvala cca 10 setkání meziresrtní pracvní skupiny. Strana 4 z 19

5 Obrázek 2 Organizační nárčnst přípravy zadávací dkumentace (xergrafický papír) Rizika: Rizik mnplizace ddávek pr stát největšími ddavateli na trhu (ptenciál pr zlepšení jejich tržní pzice veducí k následnému zvýšení tlaku na ceny) Agregace všech pžadavků d jednh zadávacíh řízení, jehž výsledkem by byla smluva s jedním ddavatelem, by vedla ke značné mnplizaci ddávek pr stát se všemi suvisejícími riziky (mžné výpadky ddávek, tlak na zvyšvání ceny klíčvým ddavatelem v buducnu). Za účelem zachvání tržní knkurence a nediskriminačních pdmínek pr menší ddavatele je i v případě splečné nadresrtní veřejné zakázky ptřeba rzdělit tut zakázku na menší části (pdle územníh členění dběratelů neb věcných částí plnění); t může být v případě některých dběratelů s hledem na jejich specifické rganizační členění prblematické (např. ne všechny rganizace jsu gegraficky členěny pdle stávajících hranic NUTS2/krajů může se prt stát, že rganizačně nadřízená slžka, která zajišťuje nákup pr své pdřízené slžky, se pdle ficiálníh členění NUTS2 nachází v jiném reginu a tudíž spadá d jiné části veřejné zakázky členěné na části) a může snižvat ptenciál úspr plynucích z agregace mnžství. Nutnst dvustupňvéh přístupu k rganizaci zadávacíh řízení, kteru však zákn veřejných zakázkách nepředpkládá Příprava veřejné zakázky je rganizačně a administrativně realizvatelná puze za předpkladu, že se jí účastní zástupci jedntlivých resrtů, kteří infrmace přenášejí dále k rganizacím v rámci svých resrtů a napak v rámci svých resrtů sbírají a agregují za všechny zapjené rganizace ptřebná data, infrmace a připmínky. Napak přímá účast všech zapjených zadavatelů na přípravě veřejné Strana 5 z 19

6 zakázky je p rganizační a administrativní stránce představitelná puze velmi btížně. Dvustupňvá frma rganizace centrálníh nákupu (centrální zadavatel ministerstv resrtní rganizace) však není stávající právní úpravu zadávání veřejných zakázek předpkládána. Byl prt časvě i právně velmi nárčné vše správně vymezit v rámci smluv centralizvaném zadávání uzavřených mezi zapjenými resrty (jejich uzavření musel předcházet uzavření pvěřvacích smluv mezi příslušným ministerstvem a resrtními rganizacemi v rámci jedntlivých zapjených resrtů). Velmi vyská administrativní nárčnst všech fází přípravy a realizace zadávacíh řízení v případě nedstatečné IT pdpry prcesu Při daném mnžství zapjených subjektů je bez další technické pdpry velmi btížné rganizačně zajistit infrmace nezbytné pr řádné plnění uveřejňvacích pvinnstí centrálníh zadavatele (sledvání výše čerpání z jedntlivých rámcvých smluv, zajištění nepřekrčení sjednanéh rámce). Zárveň není aktuálně mžné pr přípravu zadání využít stávajících IT nástrjů resrtů pr elektrnické zadávání (zejména pr sběr a agregaci pžadavků a následnu realizaci splečné veřejné zakázky např. ve frmě dynamickéh nákupníh systému), nebť jedntlivými resrty jsu pr elektrnické zadávání využívány rzdílné IT nástrje. Strana 6 z 19

7 2. Návrh rámcvéh harmngramu centrálníh nákupu státu pr rky Pr centrální nákup státu v letech byly na základě výše uvedených zkušenstí a jednání kmditních standardizačních skupin a nadresrtní krdinační skupiny za účasti zástupců všech 14 resrtů zvleny následující plžky kmdit: A. Kmdity zvlené pr zpracvání splečnéh technickéh standardu ICT kmdity Pčítače Tiskárny Vzvý park a PHM Osbní autmbily a pneumatiky pr sbní autmbily Pruchvé a nehdvé služby Kancelářské ptřeby, kancelářská technika Xergrafický papír Ostatní kancelářské ptřeby Kancelářský nábytek Energie a správa budv Služby deratizace, dezinfekce a dezinsekce Úklid kancelářských budv, čisticí prstředky U následujících kmdit byla příprava splečnéh standardu vyhdncena jak ptenciálně vhdná, avšak bude k ní přistupen teprve v kamžiku úspěšné realizace výše uvedených standardů: Kancelářské ptřeby, kancelářská technika: Gastr zařízení, vybavení kuchyní, zařízení pr úklid (kategrie Zařízení a vybavení interiéru) Energie a správa budv: Opravy výtahů, revize a výměny hasicích přístrjů a pžární techniky, revize a pravy hrmsvdů, klimatizací a elektrzařízení B. Kmdity zvlené pr přípravu a realizaci nadresrtních veřejných zakázek (příprava a realizace nadresrtních veřejných zakázek bude časvě navazvat na zpracvání technickéh standardu kmdit): ICT kmdity Pčítače Tiskárny SW licence (VmWare, Oracle, CISCO, IBM, Micrsft) Vzvý park a PHM Osbní autmbily a pneumatiky pr sbní autmbily Pvinné ručení, havarijní pjištění Pruchvé a nehdvé služby Kancelářské ptřeby, kancelářská technika Strana 7 z 19

8 Xergrafický papír Ostatní kancelářské ptřeby Kancelářský nábytek Energie a správa budv Služby deratizace, dezinfekce a dezinsekce U následujících kmdit byla příprava splečných nadresrtních zakázek vyhdncena jak ptenciálně vhdná, avšak bude k ní přistupen teprve v kamžiku úspěšné realizace výše uvedených nadresrtních zakázek: Kancelářské ptřeby, kancelářská technika: Gastr zařízení, vybavení kuchyní, zařízení pr úklid (kategrie Zařízení a vybavení interiéru) Energie a správa budv: Čisticí prstředky, pravy výtahů, revize a výměny hasicích přístrjů a pžární techniky, revize a pravy hrmsvdů, klimatizací a elektrzařízení Pr kmdity spadající d kategrie Dprava a ubytvání nebudu v letech zpracvány standardy ani připravvána nadresrtní veřejná zakázka, avšak i v rámci tét kategrie bude prbíhat sdílení zkušenstí se zadáváním mezi jedntlivými resrty ve frmě splečné pracvní skupiny. Pr CNS platí (byl stanven UV 289/2015), že technický standard bude pr rganizace zapjené d CNS p jeh schválení a vyhlášení ministrem vnitra (ICT kmdity) / ministrem financí (statní kmdity) závazný. Účast rganizací při realizaci splečných nadresrtních zakázek bude dbrvlná. Kmdity mim splečně stanvený technický standard budu pnechány pr nákup na úrvni jedntlivých resrtů (pkud spadají d výčtu kmdit určených usnesením vlády č. 930 ze dne 14. prsince 2011 pr zadávání v rámci resrtních systémů centralizvanéh zadávání) neb na úrvni jedntlivých rganizací. Tent pstup zůstane zachván rvněž v případě, že se bude jednat kmdity v rámci stanvenéh technickéh standardu, pr které splečné nadresrtní zadávací řízení nebude rganizván neb se k němu daný resrt nepřipjí. Pr centrální nákup státu v letech je navržen následující harmngram přípravy splečných technických standardů (tabulka 1) a přípravy nadresrtních veřejných zakázek (tabulka 2): Strana 8 z 19

9 2.1. Harmngram přípravy technických standardů PC Tiskárny Harmngram přípravy nadresrtních standardů ICT kmdity Vzvý park a PHM Osbní autmbily (seznámení se standardy) Pruchvé a nehdvé služby Kancelářské ptřeby Xergrafický papír Kancelářské ptřeby Kancelářský nábytek Energie a správa budv Služby DDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce) Q Q Úklid kancelářských budv (včetně mytí ken), čisticí prstředky Tabulka 1 Harmngram přípravy technických standardů v letech Strana 9 z 19

10 2.2. Harmngram přípravy nadresrtních veřejných zakázek SW licence VmWare SW licence Oracle SW licence CISCO SW licence IBM PC Tiskárny Harmngram přípravy nadresrtních veřejných zakázek ICT kmdity SW licence Micrsft - pakvaná sutěž p uknčení platnsti sučasné RS Vzvý park a PHM Osbní autmbily Pvinné ručení, havarijní pjištění Pneumatiky pr sbní autmbily Pruchvé a nehdvé služby Kancelářské ptřeby Xergrafický papír Kancelářské ptřeby Kancelářský nábytek Energie a správa budv Služby DDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce) 2015 Q3 Q Tabulka 2 Harmngram přípravy nadresrtních veřejných zakázek v letech Strana 10 z 19

11 3. Zhdncení fungvání a účinnsti resrtních systémů centralizvanéh zadávání Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (dále jen RS CZ ) měly dle platných usnesení vlády pvinnst zavést veškeré ústřední rgány státní správy (dále jen ÚOSS ), které mají alespň dvě pdřízené rganizace. Pvinnst zavést RS CZ je definvána v následujících usneseních vlády: Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 k resrtním systémům centralizvanéh zadávání veřejných zakázek ústředních rgánů státní správy (dále jen UV 563/2011 ), jehž sučástí jsu analýza mžnstí závazku vlády a pdřízených rganizací realizvat centralizvané zadávání na vybrané kmdity a minimální pžadavky na vytvření a prvz RS CZ veřejných zakázek (dále jen Minimální pžadavky ) Usnesení vlády ČR ze dne 14. prsince 2011 č. 930 Minimálním pvinném seznamu kmdit pvinně nakupvaných s využitím institutu centrálníh zadavatele v rámci RS CZ veřejných zakázek v suladu s Minimálními pžadavky (dále jen UV 930/2011 ) Centralizvané zadávání je realizván také v řadě krajů či statutárních měst. Tyt subjekty realizují centralizvané zadávání ve své kmpetenci v rli zřizvatele, a t hlavně v blasti řízení, vydávání závazných pravidel a regulace. MMR jakžt Správce centralizvanéh zadávání dle UV č. 563/2011 nemá v sučasné úpravě na územní samsprávné celky vliv. Nákupy na úrvni územní samsprávy prt nejsu nijak krdinvány. Z tht důvdu těmt nákupům není věnvána pzrnst v rámci hdncení RS CZ a výpčtu dsažených úspr. V rce 2014 využil svůj RS CZ 13 z 16 ÚOSS pvinných realizvat centralizvané zadávání prstřednictvím RS CZ 1. Ministerstv dpravy RS CZ trvale zavedl v rce , čímž veškeré ÚOSS splnily svu pvinnst dle čl. 2, písm. b) UV 563/2011. Jedna rganizační slžka státu (Úřad pr zastupvání státu ve věcech majetkvých) má RS CZ ustanven dbrvlně. Dle aktuálních infrmací 3 byl v rámci RS CZ za rk 2014 z hlediska typu uzavřené smluvy uzavřen: 49 rámcvých smluv (1 574 mil. Kč); 1021 prváděcích smluv (2 798 mil. Kč), na základě kterých ddavatel pskytuje knkrétní plnění a 134 závěrkvých listů (689 mil. Kč), které představují smluvu při úspěšném uzavření bchdu na kmditní burze a mají právní sílu bchdní smluvy. C se týče finančních bjemů uzavřených VZ dle kmdit a jedntlivých resrtů ÚOSS na základě rámcvých smluv za rk 2014, byl uzavřen 49 rámcvých smluv v celkvém bjemu mil. Kč bez DPH. Na tmt finančním bjemu mají dle kmditníh rzdělení nejvýznamnější pdíl Pčítače a strje na zpracvání dat (532 mil. Kč), pak Plynná paliva (278 mil. Kč) a Bezpečnstní služby (278 mil Kč). Největší pdíl na finančním bjemu rámcvých smluv měl Ministerstv vnitra (85,8 %). Ostatní resrty ÚOSS se na finančním bjemu centralizvaně uzavřených rámcvých smluv pdílely v řádu prcent. 1 Pvinnst realizvat centralizvané zadávání prstřednictvím RS CZ platí pr všech 14 ministerstev a další 2 ÚOSS (Český úřad zeměměřický a katastrální, Státní úřad pr jadernu bezpečnst), na zbývajících 9 ÚOSS se tat pvinnst nevztahvala (nemají pdřízené rganizace). 2 RS CZ v resrtu dpravy ustanven v rce 2014 a v tm samém rce zrušen, v rce 2015 byl znvu ustanven a již jsu pdnikány krky k realizaci VZ v rámci RS CZ. 3 Zdrj: Ministerstv pr místní rzvj: Zpráva hdncení resrtních systémů centralizvanéh zadávání veřejných zakázek za rk Veškeré finanční bjemy jsu uvedeny v Kč, bez DPH. Strana 11 z 19

12 Fungvání RS CZ lze dále hdntit z hlediska uzavřených prváděcích smluv a závěrkvých listů. Celkvý finanční bjem centralizvaně uzavřených prváděcích smluv a závěrkvých listů dsáhl úrvně mil. Kč bez DPH, a t při realizaci celkem veřejných zakázek. Nejvyššíh finančníh pdílu dsahují centralizvaně zadané prváděcí smluvy a závěrkvé listy uzavírané pr pvinně nakupvané kmdity dle UV 930/2011 (56 %, resp mil), knkrétně byl nejvyšších pdílů dsažen u následujících kmdit: Plynná paliva (740 mil. Kč), Elektrická energie (697 mil. Kč) a Pčítače a strje na zpracvání dat (308 mil. Kč). Resrtní kmdity nakupvané mim UV 930/2011 představvaly celkvý finanční bjem mil. Kč (tj. 44 %). Celkvé úspry, kterých byl díky centralizvanému zadávání veřejných zakázek (dále též VZ ) v rce 2014 dsažen, byly vyčísleny na 340,8 mil. Kč bez DPH. 4 V mezirčním srvnání s daty za rk 2013 dšl v rce 2014 k nárůstu celkvéh finančníh bjemu plnění v rámci centralizvaných nákupů mil. Kč. Tent nárůst byl způsben rapidním nárůstem centralizvaných nákupů resrtních kmdit. Finanční bjem pvinně centralizvaných kmdit zůstává takřka neměnný, cž je patrné z následující tabulky bsahující přehled za pslední dvě sledvaná bdbí: Druh kmdity Kmdity z UV 930/2011 Finanční bjem prváděcích smluv a závěrkvých listů RS CZ (v Kč bez DPH) Celkvý finanční bjem plnění RS CZ 5 (v Kč bez DPH) ,0 mil ,1 mil ,5 mil ,5 mil. Resrtní kmdity 382,2 mil ,9 mil. 334,9 mil ,3 mil. Celkem 2 586,2 mil ,0 mil ,4 mil ,7 mil. Tabulka 3 Finanční bjem RS CZ dle kmdit za rky 2013 a 2014 Výrazně rstucí finanční bjem vynalžený na resrtní kmdity v rámci RS CZ, jež jsu nakupvány mim seznam pvinně centralizvaně nakupvaných kmdit dle UV 930/2011, signalizuje skutečnst, že centralizvané zadávání veřejných zakázek v praxi vychází zejména z reálných ptřeb jedntlivých resrtů a nikli puze z direktivně stanvených kmdit. Dle hlasů jedntlivých centrálních zadavatelů a častých žádstí udělení výjimky lze sudit, že nákup pvinně nakupvaných kmdit v rámci RS CZ znamená v případech některých resrtů či rganizací rganizační kmplikace a btížně realizvatelné VZ. Část plžek stanvených dle UV 930/2011 jak pvinných pr realizaci v rámci resrtních systémů centralizvanéh zadávání bude v buducnu řešena frmu centrálníh nákupu státu. Pvinné kmdity RS CZ dle UV 930/2011 Kód skupin dle číselníku NIPEZ Řešen i v rámci CNS Frma řešení v rámci CNS Vzrvé pstupy Technic ké standard y Elektrická energie an an ne ne Plynná paliva an an ne ne Telekmunikační služby an an ne ne Centráln í VZ 4 Zdrj: Ministerstv pr místní rzvj: Zpráva hdncení resrtních systémů centralizvanéh zadávání veřejných zakázek za rk Celkvý finanční bjem plnění RS CZ představuje úhrn finančníh plnění prváděcích smluv, závěrkvých listů a rámcvých smluv. Strana 12 z 19

13 Pvinné kmdity RS CZ dle UV 930/2011 Kód skupin dle číselníku NIPEZ Řešen i v rámci CNS Frma řešení v rámci CNS Vzrvé pstupy Technic ké standard y Kancelářská technika a zařízení 03 an an an an Pčítače a strje na zpracvání dat 06 an an an an Osbní vzidla an an an an Bezpečnstní služby an an ne ne Nábytek 15 an an an an Kancelářské ptřeby 11 an an an an Tabulka 4 Pvinné kmdity RS CZ dle UV 930/2011 a jejich vazba na CNS Centráln í VZ Na základě zkušenstí s implementací RS CZ však budu v rámci CNS výše uváděnu frmu řešeny puze vybrané dbře standardizvatelné plžky z dané kategrie (viz část 2. tht materiálu), nikliv kategrie v celé své šíři. Část plžek z výše uvedených kategrií tak bude i nadále pnechána k realizaci v rámci RS CZ. Jedntlivé resrty již mají nastaveny své interní pstupy veducí ke sběru pžadavků a realizaci centralizvanéh zadávání, které lze i nadále využívat jak pr ptřeby RS CZ, tak i pr realizaci CNS. Navrhuje se prt pnechání výčtu pvinných kmdit pr RS CZ, pr které bude: Pvinný nákup s využitím institutu centrálníh zadavatele v rámci RS CZ Autmaticku výjimku z RS CZ budu tvřit plžky nakupvané nadresrtně v rámci CNS Ostatní výjimky z RS CZ budu pdléhat schválení člena vlády v čele příslušnéh resrtu (psílení dpvědnsti jedntlivých resrtů tak, aby jedntlivé resrty dle svých ptřeb a vyhdncení efektivity samy rzhdvaly kmditách, které budu ve svém resrtu centralizvaně zadávat) O schválených výjimkách z RS CZ bude infrmván Ministerstv financí splu se zdůvdněním Ministerstv financí pvede seznam schválených výjimek z RS CZ a bude nich 1 x rčně infrmvat vládu v rámci rčních zpráv hdncení systémů centrálních nákupů (CNS + RS CZ) U výčtu pvinných kmdit pr RS CZ bude na základě zkušenstí jedntlivých resrtů s centralizvaným zadáváním zvážena vhdnst zařazení kmdity Bezpečnstní služby d resrtníh centrálníh nákupu, případně djde k vyřazení tét kmdity z výčtu pvinných kmdit pr RS CZ. V tmt smyslu bude vládě navržena aktualizace platných usnesení vlády k resrtním systémům centralizvanéh zadávání (UV 289/2015, čl. III., Bd 3 ukládá ministryni pr místní rzvj zpracvat ve splupráci s 1. místpředsedu vlády pr eknmiku a ministrem financí a ministrem vnitra a vládě d 31. prsince 2015 předlžit návrh aktualizace platných usnesení vlády k resrtním systémům centralizvanéh zadávání v návaznsti na pravidla pr centrální nákup státu). C se týče rzdělení kmpetencí za správu RS CZ mezi Ministerstv financí a Ministerstv pr místní rzvj v kntextu přípravy a realizace centrálníh nákupu státu, rzhraní by byl stanven následvně: Strana 13 z 19

14 Ministerstv pr místní rzvj gesce nad prcesním nastavením RS CZ jedntlivých resrtů a suvisející metdiku (zejména Minimální pžadavky na RS CZ a Metdika vyčíslvání úspr) Vydává a spravuje Minimální pžadavky na RS CZ Spravuje seznam RS CZ Vyhdncuje sulad RS CZ jedntlivých resrtů s Minimálními pžadavky na RS CZ Uchvává resrtní pravidla a statní dkumentaci k RS CZ předanu řídicími subjekty Vydává a spravuje Metdiku vyčíslvání úspr spjených s RS CZ Vydává a spravuje číselník NIPEZ Ministerstv financí gesce nad kmditami a suvisející metdiku (zejména seznam kmdit pr RS CZ, výjimky, kmditní pstupy a zadávací pdmínky, technické standardy, Rční zpráva hdncení systémů centrálních nákupů) Spravuje seznam kmdit pvinně nakupvaných s využitím institutu centrálníh zadavatele v rámci RS CZ a navrhuje vládě jeh aktualizaci. Spravuje pr účely CNS a RS CZ seznam ústředních rgánů státní správy a jejich pdřízených rganizací. Splu s Ministerstvem vnitra (gesce v blasti ICT kmdit) vydává a spravuje vzrvé a dpručené kmditní pstupy a zadávací pdmínky (tyt materiály mají pr resrty metdický, nikliv závazný charakter). Splu s Ministerstvem vnitra (gesce v blasti ICT kmdit) vydává a spravuje technické standardy vybraných plžek vhdných pr nadresrtní standardizaci (tyt standardy mají pr resrty závazný charakter, vydává je na základě Usnesení vlády č. 289 ze dne 22. dubna 2015 svým pkynem ministr financí / ministr vnitra). Tyt standardy je mžné realizvat: V rámci nadresrtní VZ, pkud je Ministerstv financí / Ministerstv vnitra jak centrálním zadavatelem státu rganizvána V rámci RS CZ VZ na úrvni jedntlivých rganizací Rzhdnutí zvlené frmě je v gesci příslušnéh člena vlády, v případě že se jedná výjimku z pvinnéh zadávání v rámci RS CZ, Ministerstv financí je tmt rzhdnutí příslušným resrtem infrmván splu se zdůvdněním. Spravuje seznam + zdůvdnění výjimek z RS CZ schválených v rámci jedntlivých resrtů příslušným členem vlády Spravuje seznam + zdůvdnění výjimek ze závazných technických standardů CNS schválených v rámci jedntlivých resrtů příslušným členem vlády Ve splupráci s MMR zpracvává a předkládá vládě Rční zprávu hdncení systémů centrálních nákupů (CNS + RS CZ) Strana 14 z 19

15 4. Infrmace zajištění technickéh řešení IT pdpry centrálníh nákupu státu 4.1. Technické zajištění sdílení dkumentů a dbré praxe mezi resrty Na základě splečné dhdy všech resrtů byla Ministerstvem financí pr vzájemné sdílení zkušenstí a dkumentace vytvřena speciální sekce webvých stránek Ministerstva financí a pmcí sftwarvéh nástrje byl pr členy pracvních skupin zajištěn prstr pr sdílení pracvní dkumentace s řízeným přístupem. Prstřednictvím těcht nástrjů již v sučasné dbě dchází ke sdílení identifikvané dbré praxe mezi jedntlivými resrty. Materiály budu na základě dalších jednání kmditních standardizačních skupin dále dplňvány. Pmcí výše uvedených nástrjů bude sdílena rvněž analytická pdpra pr centrální nákup státu (průzkumy trhu, rešerše či pdpůrné analýzy z praxe jedntlivých resrtů) Návrh Ministerstva pr místní rzvj na řešení IT pdpry CNS v rámci funkcinality Nárdníh elektrnickéh nástrje (dále jen NEN ) Na základě usnesení vlády č. 924 ze dne 12. listpadu 2014 (dále jen UV 924/2014 ), kterým vláda ulžila 1. místpředsedvi vlády a ministrvi financí zajistit ve splupráci s ministryní pr místní rzvj technické řešení IT pdpry centrálníh nákupu státu, prběhla mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem pr místní rzvj jednání týkající se mžnsti využití NEN pr sběr a agregaci pžadavků jedntlivých rganizací zapjených d centrálníh nákupu státu spjených s buducími nadresrtními veřejnými zakázkami. Diskutvána byla rvněž mžnst využití funkcinality NEN určené pr stávající resrtní systémy centralizvanéh zadávání pr buducí nadresrtní zadávání (dynamický nákupní systém, bjednávání z rámcvých smluv, sestavy uživatelských reprtů pr sledvání stavu čerpání z tevřených rámcvých smluv a plnění uveřejňvacích pvinnstí centrálníh zadavatele, atd.). V sučasné dbě není NEN vládu ustanven jak jediný elektrnický systém pr elektrnické zadávání v rámci státní správy a existují i další systémy, které jsu pr elektrnické zadávání jedntlivými resrty využívány. Tat skutečnst využití NEN pr účely realizace centrálníh nákupu státu znesnadňuje (nedřešena tím zůstává zejména kmunikace a přens dat veřejných zakázkách realizvaných pvěřujícími zadavateli nadresrtně v rámci NEN mezi NEN a případnými prfily pvěřujících zadavatelů a individuálními elektrnickými nástrji pvěřujících zadavatelů mim NEN). NEN však bsahuje funkcinalitu pr realizaci centralizvanéh zadávání v rámci stávajících RS CZ a prt jej lze i přes výše uvedené mezení pr řadu úknů spjených s nadresrtním zadáváním využít (viz dále). Základní pžadavky na funkcinalitu centrálníh zadávání v NEN vychází z pdby Resrtních systémů centralizvanéh zadávání (UV 563/2011, viz dále) a z becné definice centralizvanéh zadávání na základě zákna veřejných zakázkách. Knkrétně se jedná následující dkumenty a ustanvení: 3 zákna veřejných zakázkách Usnesení vlády č. 563/2011 k resrtním systémům centralizvanéh zadávání veřejných zakázek Minimální pžadavky na vytvření a prvz resrtních systémů centralizvanéh zadávání veřejných zakázek schválené vládu České republiky jak čl. II usnesení ze dne 20. července 2011 č. 563 Usnesení vlády č. 930/2011 Minimálním pvinném seznamu kmdit pvinně nakupvaných s využitím institutu centrálníh zadavatele v rámci resrtních systémů Minimální pžadavky na vytvření a prvzvání resrtníh seznamu nakupvaných plžek v suladu s Minimálními pžadavky na vytvření a prvz Strana 15 z 19

16 resrtních systémů centralizvanéh zadávání veřejných zakázek schválenými usnesením vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resrtním systémům centralizvanéh zadávání veřejných zakázek V sučasné dbě NEN pr účely správy dat a prcesů v rámci centrálníh zadávání definuje tzv. systém centralizvanéh zadávání, který je specifikván zejména: Řídícím subjektem (ten je vždy puze jeden) Centrálním zadavatelem/zadavateli Pvěřujícím zadavatelem/zadavateli Kmditami Smluvami centralizvaném zadávání Pr systém centralizvanéh zadávání tak v NEN existuje prstr, který umžní: Sdílení splečných dkumentů (např. závazné pstupy při zadávání VZ s využitím institutu centrálníh zadavatele, metdiky, vzrvé dkumenty) Vedení a zpřístupnění smluv centralizvaném zadávání Pr smluvu centralizvaném zadávání vznikne rvněž samstatný prstr, který umžní: Vedení a zpřístupnění infrmací tm, kd je centrální zadavatel, které kmdity jsu na základě smluvy centralizvaném zadávání nakupvány a ke každé kmditě budu přiřazeni pvěřující zadavatelé, na jejichž účet/jejichž jménem centrální zadavatel nákupy prvádí Sdílení splečných dkumentů (např. závazné pstupy při zadávání VZ s využitím institutu centrálníh zadavatele, metdiky, vzrvé dkumenty) Vedení a zpřístupnění registru smluv a plnění pr centralizvané zadávání Přístupvá práva k funkcinalitám vychází z pstavení subjektů (jinu mžnst práce se systémem má centrální zadavatel a pvěřující zadavatel) a z rlí nastavených v rámci příslušnéh subjektu. NEN umžňuje variabilní nastavení systému dle ptřeb řídicíh subjektu. V rámci jednh subjektu může existvat 1 až X systémů centralizvanéh zadávání. Řídicí subjekt tak může nastavit strukturu svéh centralizvanéh zadávání dle aktuálních ptřeb jak: Jeden systém centralizvanéh zadávání Příklad, kdy v rámci 1 řídicíh subjektu existuje 1 centrální zadavatel, který zadává vybrané kmdity pr všechny pvěřující zadavatele (např. Ministerstv financí jak centrální zadavatel pr statní resrty) Více systémů centralizvanéh zadávání Příklad, kdy v rámci 1 řídícíh subjektu existuje něklik centrálních zadavatelů. Každý z centrálních zadavatelů může přitm zadávat buď stejné kmdity pr jiné pvěřující zadavatele, neb jiné kmdity pr stejné pvěřující zadavatele (Ministerstv práce a sciálních věcí, Ministerstv brany) 6 6 Jeden řídící subjekt zalží v rámci jedné rganizace něklik systémů centralizvanéh zadávání, v každém systému bude přitm jiný centrální zadavatel. Řídicí subjekt má přístup ke všem údajům ze všech systémů, centrální zadavatelé puze k infrmacím ve svém systému. Strana 16 z 19

17 Prces zadávání veřejné zakázky na základě Smluvy centralizvaném zadávání v NEN: 1. Před-zadávací fáze Fáze služí k tmu, aby centrální zadavatel zjistil ptřeby pvěřujících zadavatelů ke knkrétním kmditám. Sběr pžadavků je realizván plně v NEN. Centrální zadavatel zde stanví: Kmdity, které plánuje zadávat v navazující VZ Obdbí, v rámci kteréh je mžn pžadavky skrze NEN zasílat Systém rzešle autmaticku zprávu všem pvěřujícím zadavatelům a vyznačí bdbí sběru pžadavků d kalendáře pvěřenéh pracvníka pvěřujícíh zadavatele. Pžadavky pvěřujících zadavatelů jsu zadávány strukturvanu frmu. NEN v tmt krku umžní: Systematicky vytvřit slepý katalg kmdit, který bude v rámci sběru pžadavků pakvaně využíván. Při pakvaném nákupu stejných kmdit tak djde k eliminaci duplicitníh zadávání dat. Realizvat veškeru kmunikaci skrze interní mail NEN (přednastavené žádsti mžnst nákupu mim systém centralizvanéh zadávání, žádsti výjimku z pvinnsti zadávat v rámci centralizvanéh zadávání, atd.). Autmatické uzavření sběru pžadavků s tím, že pvěřující zadavatelé mhu pžádat centrálníh zadavatele změnu blkace plnění, atd. Spravvat přehled pžadavků jedntlivých pvěřujících zadavatelů (i z minulsti). Spravvat přehledy k jedntlivým kmditám v rámci sběru pžadavků. 2. Zadávací fáze Zadávání veřejné zakázky, která svým předmětem vychází ze sběru dat z Před-zadávací fáze, se v rámci NEN realizuje v jeh hlavním mdulu zaměřeném na administraci veřejných zakázek. Zadavatel zde při specifikaci zakázky vyznačí, že VZ je navázána na knkrétní Smluvy centralizvaném zadávání a na knkrétní pvěřující zadavatele. Systém pvede zadavatele prcesem zadávání veřejné zakázky d plánvání až p evidenci smluvy. Strana 17 z 19

18 3. P-zadávací fáze Veřejná zakázka je zadána. Výsledkem je uzavření smluvy s ddavatelem na knkrétní ddávku plnění. V tmt krku centrální zadavatel d systému zanese: Infrmace nejvhdnější nabídce Smluvu uzavřenu s vítězným uchazečem 4. Infrmace vítězné nabídce Zde zadavatel vlží: Identifikaci ddavatele dané kmdity Obchdní název plžky Cenu D kdy je smluva s ddavatelem platná Obrazvu přílhu (vlitelně) Přílhu ve frmě prduktvéh listu (vlitelně) 5. Smluvu uzavřenu s ddavatelem Zadavatel vlží infrmace týkající se smluvy (ddavatel, předmět plnění, atd.) a může vlžit i scan smluvy. Registr smluv v NEN Prstr, ve kterém jsu evidvány veškeré smluvy spjaté s knkrétní smluvu centralizvaném zadávání. Je mžné vyhledat: Smluvy centralizvaném zadávání Centralizvaně zadané (uzavřené) smluvy na základě smluv centralizvaném zadávání, a t rámcvých smluv neb prváděcích smluv Prváděcí smluvy/bjednávky/výzvy k plnění Kmunikace v NEN Centrální zadavatel bude mci slvit jedntlivé pvěřující zadavatele frmu zaslání výzvy, ty bude mžné kategrizvat např. dle následujících kategrií: Výzva k nminaci členů hdntící kmise ke knkrétní VZ (tu lze navíc prvázat s knkrétní VZ) Výzva k vypracvání připmínek ke smluvě centralizvaném zadávání (k výzvě lze připjit dkaz na dkument v systému) Výzva k vypracvání připmínek k zadávacím pdmínkám (k výzvě lze připjit dkaz na dkument v systému) a další Pvěřující zadavatel bude mci slvit centrálníh zadavatele frmu zaslání žádsti, ty bude mžné kategrizvat např. dle následujících kategrií: Žádst výjimku z pvinnsti zadávat v rámci resrtníh systému centralizvanéh zadávání Strana 18 z 19

19 Žádst prvedení nákupu mim systém centralizvanéh zadávání (např. nestandardní nákup, ddatečné plnění kmdity) Žádst zařazení nvé plžky d slepéh katalgu kmdit Žádst změnu blkvanéh mnžství/bjemu Infrmace nákupu za nižší cenu mim systém centralizvanéh zadávání Nahlášení nedstatku plnění a další Manažerské výstupy v NEN Struktura NEN je pstavena tak, aby umžňvala správu a genervání dat d MS Excel. Bude tak mžn jednduchu frmu vytvářet vstupy pr manažerské výstupy. Pracuje se s daty jak: Pžadvané mnžství knkrétní kmdity knkrétníh pvěřujícíh zadavatele za knkrétní bdbí Suhrnné pžadavky ke kmditám za knkrétní bdbí Přehled nakupvaných kmdit, jejich ceny, jedntkvé ceny, tržní ceny, atd. Z dat tak bude mžné vytvářet výstupy týkající se například: Míry úspr vzešlých z centralizvanéh zadávání Vývje cen kmdit nakupvaných v rámci centrálníh zadávání Srvnání pžadavků jedntlivých pvěřujících zadavatelů atp. V případě ddatečné ptřeby ptimalizace NEN ve vztahu k centrálním nákupům zajistí Ministerstv pr místní rzvj v rámci ptimalizačních prací úpravu systému tak, aby vyhvvala případným dalším pžadavkům pr nadresrtní zadávání. Jedná se zejména zajištění funkcinality pr nadresrtně spravvaný dynamický nákupní systém, uzavírání dílčích prváděcích smluv a bjednávek z centrálních rámcvých smluv přím pvěřujícími zadavateli, využívání funkcinality elektrnických katalgů, zajištění sestav uživatelských reprtů pr sledvání stavu čerpání z tevřených rámcvých smluv a sledvání plnění dalších smluvních pvinnstí ze strany ddavatelů. Strana 19 z 19

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více