2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy."

Transkript

1 . Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy. Interakce namáhání pro prostou a stabilitní únosnost. Interakce smyku a momentu. Členěné pruty s příhradovými a rámovými spojkami. Ocelobetonové spřažené konstrukce: spojité nosníky, sloupy. Kombinace namáhání ormálová síla + moment Rozlišit interakce pro: a) Prostou únosnost (posudek průřezů)... tah ( t ), prostý tlak ( c )... prostý ohyb ( c ) b) Stabilitní únosnost (posudek celého prutu)... vzpěr ( b )... ztráta stability při ohybu (klopení) ( b ) OK01 Ocelové konstrukce () 1 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 1

2 a) Interakce pro prostou únosnost V pružnosti (třída 3, event. 4 s účinnými parametry) platí lineární superpozice: y, + ey z, + e + + Af / γ W f / γ W f / γ y 0 y y 0 pl,rd c,y,rd c,z,rd z y 0 z 1 jen pro tř. 4 (a nesymetrické průřezy) V plasticitě (třídy 1 a ): lze vždy konzervativně jako výše - lineárně, nebo přibližné interaktivní vztahy v plasticitě (příslušné nelineární vztahy uvádí literatura i Eurokód, viz též K, přednášku č. 6 ). Běžný (např. pro vaznice) je vztah pro šikmý ohyb dvojose symetrického průřezu I : z y W y,pl f y /γ 0 y, y,rd + z, z,rd W z,pl f y /γ 0 1 Pozn.: - pro jiné průřezy jsou exponenty jiné, - vztahy pro interakci, y, z viz Eurokód. OK01 Ocelové konstrukce () Prof. Ing. Josef acháček, DrSc.

3 b) Interakce pro stabilitní únosnost (posudek celého prutu) Pozn.: vždy je nutné posoudit též prostou únosnost bez všech součinitelů!! Pro obvyklý rovinný případ + y (platí pro třídu průřezů 1,, 3): χ y χ z Rd Rd + k + k yy zy χ χ LT LT y, y, y, Rd y, Rd 1 1 Pozn.: Pro prostorový případ, y, z se vztah příslušně rozšíří o další člen. Součinitele k vyjadřují vliv interakce, včetně vlivu imperfekcí a součinitele C 1pro ekvivalentní konstantní ohybový moment. Byly určeny KP (GIA) pro dva typy průřezů: - průřezy tuhé v kroucení (uzavřené průřezy) vybočující rovinně; - otevřené průřezy vybočující se zkroucením. Součinitele k uvádí Eurokód v příloze B. Platí (např. k usnadnění výpočtů, je-li moment malý): k yy 1,8 (a zhruba > 0,80) k zy 1,4 (a zhruba > 0,45) OK01 Ocelové konstrukce () 3 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 3

4 Interakce smyku a momentu (vznikající při ohybu) 1. alý smyk: V 0,5 V pl,rd smyk se neuvažuje. alý moment: (stačí-li pásnice převzít moment bez stojiny) b eff t f f,rd (moment únosnosti pásnic) 0 d' např. zde f,rd = b eff t f d' f y /γ 1 Tzn. stojina je k dispozici jen pro smyk: V V pl,rd 3. Interakce pro V > 0,5 V pl,rd a zároveň > f,rd : f,rd + ( pl,rd f,rd )[1 (V / V pl,rd plastická únosnost stojiny 0 ρ 1 1) ] Vztah platí pro plastická napětí (pro všechny třídy). Proto je nutný krok č. 4!! 4. Vždy kontrolovat únosnost podle třídy - bez vlivu smyku!! c,rd resp. b,rd (viz obrázek dále) OK01 Ocelové konstrukce () 4 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 4

5 Grafické znázornění interakce: V V pl,rd 0,5 V pl,rd f,rd pl,rd plastický průřez průřez bez stojiny (vyčleněna pro smyk) OK01 Ocelové konstrukce () 5 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 5

6 Interakce ohyb + kroucení ( y + V + T ) e Obecně lze napětí od ohybu a kroucení sečíst a posoudit podle podmínky plasticity: ormálová napětí (σ w jen u otevřených průřezů): σ = σ + σ f / γ tj. y y, χ W LT y w B + W w y f y 1 / γ 1 σ x, fy / γ 0 σ z, + fy / γ + 3 τ fy / γ Smyková napětí: V V je návrhová posouvající síla od ohybu, 1 V V pl,t,rd je plastická únosnost průřezu ve smyku s vlivem kroucení pl,t,rd τ t, τ w, Vpl, T,Rd Vpl, Rd, ( fy / )/ 0 ( fy / )/ Pro otevřené průřezy I a U = γ 3 γ 0 τ t, Pro uzavřené průřezy V T,Rd = pl, 1 Vpl, Rd jen pro průřezy U ( fy / 3 )/ γ 0 Interakce y + V + T: v interakci (na str. 4, bod 3) se nahradí V pl,rd hodnotou V pl,t,rd. 0 σ x, fy / γ OK01 Ocelové konstrukce () 6 0 σ z, fy / γ (Pozn.: W y lze brát podle třídy) Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 6

7 Členěné pruty Podle spojení dílčích prutů: Příhradové spojky nehmotná osa dílčí prut Rámové spojky a vložky nehmotná osa nehmotná osa spojka vložka Osa hmotná: nehmotná: protíná dílčí pruty neprotíná dílčí pruty zde obě osy nehmotné OK01 Ocelové konstrukce () 7 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 7

8 Stabilita a vzpěrná únosnost členěného prutu 1. Pro vybočení ke hmotné ose se posuzuje stejně jako celistvý prut.. Pro vybočení k nehmotné ose je únosnost nižší ze důvodů: a) menší smyková tuhost při vybočování (chybí stojina) celý prut b) může vybočit interakce dílčí prut Stabilita členěného ideálního prutu L chybí stojina měkké pro smyk Je nutné počítat s vlivem smyku (V): cr, V = cr 1 cr 1+ GA Eulerova síla (jakoby celistvý) v bude < cr plocha přenášející smyk OK01 Ocelové konstrukce () 8 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 8

9 Vzpěrná únosnost skutečného členěného prutu L cr = L e 0 = L/500 vybočení prutu jako celku pro e 0 = L/500 vybočení dílčího prutu a) Prut s příhradovými spojkami h 0 na konci vždy tuhé spojky A d d A ch L cr.ch = a... plocha diagonály... délka počet rovin spojek: zde n = moment setrvačnosti celého průřezu: I h 0 eff = A ch = 0, 5 Achh smyková tuhost průřezu: GA V = S V např. pro tento (Warrenův) typ příhrad: ne Adah S v = 3 d 0 0 OK01 Ocelové konstrukce () 9 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 9

10 Ohybový moment uprostřed členěného prutu: e = 1 0 cr, V = 1 cr e0 S účinek II. řádu vliv smyku V kde cr π E I = (Euler) L eff cr (Pozn.: při příčném zatížení lze do čitatele přidat vzniklý ohybový moment ) Posudek dílčího prutu (uprostřed člěněného prutu): posoudí se běžným způsobem na vzpěr: h 0 Posudek diagonály (v kraji): w V α ch, L cr,ch a ch, b,rd 1 e 0 V diagonála se posoudí na vzpěr pro: h0a I ch, = + Ach = 0,5 + Weff průhyb, moment a posouvající síla: x w = π e sin x 0 (x) = sin L d π π x V(x) = = cos dx L L π odtud v kraji: V = L 1 V n cos α = = Vd nh OK01 Ocelové konstrukce () 10 eff 0 ch π x L Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 10

11 b) Prut s rámovými spojkami a I b h 0 A ch I ch (plocha) (mom. setrv.) (Pozn.: pruty z vložkami se často posuzují jako celistvé pruty, pokud je rozteč mezi spojkami malá limity viz Eurokód) min. vložky!! (nelze dát 1 doprostřed kde V = 0) I eff =,5Achh0 + 0 μ I ch vliv tuhosti dílčího prutu ( μ Є <0; 1>) Obdobně jako pro příhradové spojky se určí S v a. ásleduje: Posudek dílčího prutu uprostřed: stejně jako u příhradových spojek. Posudek dílčího prutu na koncích členěného prutu se provede na kombinaci: vzpěr pro ch, = 0,5 (neboť zde je = 0) a ohybový moment ch, od Vierendeelového chování: V s / V s / V s / s a / Vierendeelův model: momenty jsou zakresleny jen na pravém dolním dílčím prutu a čárkovaně na spojce ( spojek ): V a ch, = = V a 4 Posouzení spojky na moment: (plyne z momentové podmínky k rámovému rohu s) a n OK01 Ocelové konstrukce () 11 spojek, = V (n je opět počet rovin spojek) Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 11

12 Ocelobetonové spřažené nosníky a sloupy (pokračování k látce studované v předmětu K, viz též Doplňující informace) Částečné (neúplné) spřažení podle teorie plasticity: Když nelze umístit vypočtený počet prvků n f pro úplné spřažení na nosník (např. když se do trapézových plechů vejde pouze počet n < n f ): n< n f n < n (n f f je počet prvků nutný pro úplné spřažení),max Podmínky pro použití částečného spřažení: jen pro tažné prvky spřažení Eurokód zaručuje tažnost pro trny ø 16 5 mm, pro rozpětí nosníku do L e < 5 m, v závislosti na stupni smykového spojení η = n/n f : η 1 (355/f y )(0,75 0,03L e ) 0,4 pouze u nosníků pozemního stavitelství tříd 1, a při pl,rd,5 pl,a,rd, pouze v oblastech kladných ohybových momentů. OK01 Ocelové konstrukce () 1 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 1

13 ávrh částečného (neúplného) spřažení: (platí < pl,rd ) vyžaduje spřažení Rd pl,rd úplné spřažení 1 plastická teorie (v souladu s obrazci napětí při neúplném spřažení) lineární přiblížení ocelový průřez pl,a,rd pl,rd η = n n f c 1 Symboly viz opakování n = n f c,f počet prvků spřažení (v doplňující informaci) Pro počet spřahovacích prvků n < n f je podle obrázku únosnost průřezu Rd (= ): c Rd = pl,a,rd + ( pl,rd pl,a,rd) resp. počet prvků spřažení pro daný moment = Rd : n cf c 1 pl,a,rd = = cf PRd PRd pl,rd pl,a,rd OK01 Ocelové konstrukce () 13 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 13

14 Spojité spřažené nosníky V běžné stropní konstrukci železobetonová deska stropnice nad průvlakem probíhá, podobně okolo sloupu probíhá deska průvlaku. Pokud se příslušný spřažený nosník navrhne jako prostý, vznikají nad podporou nekontrolované trhliny. Situaci lze řešit následovně: 1. Vložit nad podporu dilatační (např. dřevěnou) vložku a umožnit tak oddělení prostých nosníků s řádně kontrolovanou spárou: vložka. Vložit nad podporu vhodnou výztuž s patřičnou kotevní délkou (obvykle ve formě kari sítě), stanovit její únosnost s c ve spolupůsobící šířce betonové desky a přenášený moment = s h, který odlehčuje momentu nosníku v poli: s h = s h s c c je únosnost dolního pásu stropnice, popř. včetně části stojiny (pro přípoj na konzolku redukované rameno h a únosnost části konzolky) 3. avrhnout nosník jako spojitý, na plnou momentovou únosnost nad podporou (následuje dále). OK01 Ocelové konstrukce () 14 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 14

15 Globální analýza (stanovení průběhu momentů): plastická (tuhoplastická nebo pružnoplastická) - při splnění řady podmínek; pružná (přibližná, s redistribucí momentů podle tříd viz níže, nebo iterační). Přibližná pružná analýza s redistribucí momentů: a) Řešení "bez trhlin" - snížit podle třídy E a I 1 ( + adekvátně vyšší) Konstantní ekvivalentní ocelový průřez (E a I 1 ) za předpokladu, že beton v tahu působí. Redukce momentů: třída 1-40 % třída -30 % třída 3-0 % třída 4-10 % b) Řešení "s trhlinami (a polohou nulového momentu podle Eurokódu) podle třídy 0,15 L 1 0,15 L E a I E a I 1 ad podporami ekvivalentní ocelový průřez za předpokladu, že beton v tahu nepůsobí (E a I ). Redukce momentů: třída 1-5 % třída -15 % třída 3-10 % třída 4-0 % Pozn.: iterací lze nalézt správnější polohu nulového momentu. OK01 Ocelové konstrukce () 15 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 15

16 Spolupůsobící šířky betonové desky b eff b eff = b e Le = b 4 L e = 0,5(L 1 + L ) L e = 0,8 L 1 0,7 L pro konzolu jinak (viz Eurokód) L 1 L SÚ průřezy: běžný běžný průřez A s (uvažuje se jen výztuž v betonu) Stabilita tlačené pásnice nad podporou: pro IPE < 600 HE < 800 se neposuzuje spřažení: síla ve spřažení 1 cf cf + A s f sd Tažné prvky rozmístit v úsecích 1 a rovnoměrně: síla ve výztuži n 1 = P n = cf Rd cf + Asf P Rd sd OK01 Ocelové konstrukce () 16 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 16

17 Spřažené sloupy Tvary a podmínky k vyloučení lokálního boulení: 35 Vybetonované sloupy: Pozn.: z důvodu úniku par při požáru jsou nutné u hlavy i paty sloupu otvory o průměru min. 0 mm. t t h d h t d t 5 ε 90ε f y Částečně obetonované sloupy: t b b 44 ε t Obetonované sloupy: max 0,4 b c h c min 40 mm max 0,3 h c b c max 0,06 A c OK01 Ocelové konstrukce () 17 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 17

18 Trubky vyplněné betonem bez měkké výztuže (Ostatní průřezy obdobně - jednodušší výpočet, obvykle však přičíst vliv měkké výztuže A s f sd ). Prostá únosnost: t d A a A c pl, Rd = Aafyd + ocel ' c cd A f beton ' f cd... běžně = 0,85 f cd, u vybetonovaných průřezů však výjimečně větší: ' návrhová pevnost se neredukuje 0,85 (tj. pro duté průřezy f cd = fcd); navíc u kruhových trubek lze zvýšit na "vliv ovinutí" (vztah viz Eurokód) (ale jen u krátkých sloupů pro λ 0,5 a pro malé excentricity e/d 0,1). Vzpěrná únosnost: L cr π = ( E I ) L eff tzn. podle Eulera, ale účinná charakteristická ohybová tuhost: opravný součinitel ( E I ) = EaIa + 0, Ec,eff Ic eff 6 redukovaný modul pružnosti betonu s ohledem na dotvarování (E c,eff E cm /) OK01 Ocelové konstrukce () 18 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 18

19 Štíhlost: λ = pl,rk cr charakteristická hodnota prosté únosnosti Posouzení: χ pl,rd 1, 0 Součinitel vzpěrnosti χ se určí z křivky vzpěrnosti a. Ohyb ' f cd fyd Z běžných podmínek rovnováhy plyne: poloha neutrální osy f yd pl,rd Pro odvození často lépe: Tato poloha osy dává max ' f cd f yd f yd 1 ' 3 odtud plyne: max = fydt( d t) + fcd( d t ) 1 a z tabulek poté přímo: Aaf yd pl,rd = κ max (κ závisí na parametru δ =, pl, Rd viz Doplňující informace) OK01 Ocelové konstrukce () 19 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 19

20 Kombinace tlaku a ohybu ( + ) pl,rd Interakční křivka - sestrojení: pro různé polohy neutrální osy se vypočte,. Aafyd (závisí na parametru δ = ) pl,rd max pl,rd apř. pro trubku vyplněnou betonem: pl,rd 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Obdobné křivky jsou k dispozici v literatuře pro různé průřezy, např. pro: 0 0,4 0,8 1, 1,6 pl, Rd OK01 Ocelové konstrukce () 0 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 0

21 Posouzení na kombinaci + : pl,rd 1) Posudek na samostatný vzpěr χ pl,rd 1, 0 pl,rd ) Interakce moment + prostý tlak: = 0, 9 μ pl,,rd d pl,rd součinitel nejistoty modelu pl,,rd = μ d pl,rd momentová únosnost Pozn.: Pro pruty rámů s posuvnými styčníky je nutné uvažovat účinky. řádu. oment podle teorie 1. řádu se přenásobí součinitelem k: k 0,66+0,44r 0,44 (pro příčné zatížení β = 1) = β 1 cr, eff 1,0 cr pro účinnou ohybovou účinek. řádu tuhost OK01 Ocelové konstrukce () 1-1 r 1 r Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 1

22 Doplňující informace OK01 Ocelové konstrukce () Prof. Ing. Josef acháček, DrSc.

23 Opakování z předmětu K SÚ Plasticky pl. n. o. tažený beton neuvažovat b eff A s x pl,a f sd 0,85 f ck /γ c = 0,85 f cd c z s Pružně (projeví se způsob montáže) b eff /n 1 A s el. n.o. poměr E a /(E cm /) σ 1 σ n x menší σ s příp. σ 1 f cd σ s f sd σ f yd f yd = f y /γ a "ideální průřez" (ekvivalentní efektivní ocelový průřez) SP Vždy pružně - na ideálním průřezu: 1. Zkontrolovat pružný stav (celý výpočet pro charakteristické hodnoty).. Stanovit průhyb a kmitání (resp. omezit průhyb) pro jednotlivé fáze montáže. OK01 Ocelové konstrukce () 3 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 3

24 Spřažení podle teorie plasticity (pro tažné prvky, např. trny) plast. n. o. c s umožňují rovnoměrnou redistribuci smykové síly do všech prvků (netažné jsou např. bloky). cf pl,a Z podmínky rovnováhy plyne počet tažných prvků při úplném spřažení n f : Příklad: (n f trnů umístit vždy mezi podporu a místo max ) max Smykový tok se plasticky redistribuuje, prvky lze umístit rovnoměrně: n f n f max = pl,rd (nejvíce namáhaný průřez!!) cf n f = Síla v připojeném pásu: cf c s PRd (tj. celkový smykový tok) d p = + max OK01 Ocelové konstrukce () 4 = n f e x b eff f cd (nebo cf = pl, a ) n f Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 4

25 Součinitel κ pro určení plastického momentu trubky vyplněné betonem pl,rd = κ max δ = A f a yd pl,rd δ, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,568 0,715 0,815 0,885 0,933 0,966 0,986 0,997 0,586 0,77 0,83 0,891 0,937 0,968 0,988 0,603 0,738 0,831 0,896 0,941 0,970 0,989 0,619 0,749 0,839 0,901 0,945 0,97 0,990 0,634 0,760 0,846 0,906 0,948 0,974 0,991 0,648 0,770 0,853 0,911 0,951 0,976 0,99 0,66 0,780 0,860 0,916 0,954 0,978 0,993 0,676 0,789 0,867 0,90 0,957 0,980 0,994 0,689 0,798 0,873 0,95 0,960 0,98 0,995 0,70 0,807 0,879 0,99 0,963 0,984 0,996 OK01 Ocelové konstrukce () 5 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 5

26 Příklad realizace skeletu se spřaženými sloupy Běžné přípoje spřažených nosníků k vybetonovanému sloupu: - přípoj na konzolové plechy procházející sloupem a přivařené ke stěnám sloupu, - uložením na úložné bloky přivařené ke sloupu. OK01 Ocelové konstrukce () 6 Prof. Ing. Josef acháček, DrSc. 6

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 1994-1) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů,

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. 5. plikace výsledků pro průřez 4. tříd. eff / eff / Výsledk únosnosti se používají ve tvaru součinitele oulení ρ : ρ f eff kde d 0 Stěn namáhané tlakem a momentem: Základní případ: stlačovaná stěna: výsledk

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Internetový seminář NÁVRH OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN (ocelářská norma)

Internetový seminář NÁVRH OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN (ocelářská norma) DECETRALIZOVAÝ PROJEKT ŠT 2010: CELOŽIVOTÍ VZDĚLÁVÁÍ ODBORÉ VEŘEJOSTI V OBLASTI BEZPEČOSTI A SPOLEHLIVOSTI STAVEBÍCH KOSTRUKCÍ PŘI PROVÁDĚÍ STAVEB Internetový seminář 22. 10. 19. 11. 2010 ÁVRH OCELOVÉ

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník. 5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.1 Obecné zásady konstrukčního řešení Skladbu nosné ocelové konstrukce ve smyslu vzájemného uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků v příčném a podélném směru, a to půdorysně a výškově,

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník Dokument č. SX001a-CZ-EU Strana 1 8 Eurokód Připravil Alain Bureau Datum prosinec 004 Zkontroloval Yvan Galéa Datum prosinec 004 Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený Tento příklad se týká detailního

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově Dokument č. SX00a-CZ-EU Strana z 7 ázev Eurokód E 993-- Připravil Matthias Oppe Datum červen 005 Zkontroloval Christian Müller Datum červen 005 Tento příklad se zabývá spojitými sloupy průřezu H nebo RHS

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk,

Více

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. 6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. Sloupy: klasifikace z hlediska stability, namáhání sloupů, průřezy, montážní styky. Kloubové patky nevyztužené a vyztužené, dimenzování patek, konstrukční

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU VE SMYKU řešený příklad pro BO009

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU VE SMYKU řešený příklad pro BO009 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU E SYKU řešený přílad pro BO009 Posouzení průřezu prostého nosníu na posouvající síly. Průřez nosníu je dvouose symetricý, onstantní po celé délce. Pásnice a stojina jsou z onstruční

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Ocel Soubor: Plastická únosnost.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Kindmann/Krüger Plastická únosnost Pos.2 Stropní nosník Systémové

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012 Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 011/01 Prof. Josef acháček B63 PP pro řádné posluchače je na webu 1. týden: tabilita nosníku a ohbu.. týden: tabilita stěn. 3. týden: Tenkostěnné a studena tvarované

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. 5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. Patrové budovy: zásady návrhu, dispozice, způsob kreslení. Stropy: stropní desky, stropnice prosté a spojité, průvlaky, přípoj na železobetonové jádro, štíhlý

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup SLOUPY. Obecné ponámk Sloup jsou hlavními svislými nosnými element a přenášejí atížení vodorovných konstrukčních prvků do ákladové konstrukce. Modulové uspořádání načně ávisí na unkci objektu a jeho dispoičním

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 63 1.

Více

Předpjaté stavební konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy únosnosti Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem předpoklady řešení základní předpínací síla ohybová únosnost obecná metoda Prvky namáhané smykem

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více