VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení, které je pečván v jejich přirzeném dmácím prstředí. Půsbnst služby je p celém krese Blansk. Okruh sb sby se sníženu sběstačnstí z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení, jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby O CO USILUJEME Pslání Psláním Odlehčvací služby je zajistit v Blanenském kresu lidem všech věkvých kategrií se sníženu sběstačnstí kvalitní péči vycházející z jejich ptřeb a zvyklstí, dlehčit pečujícím sbám d pečvání a přispět tak k fyzické a psychické phdě uživatelů i pečujících sb. Cíl Cílem Odlehčvací služby je pmáhat lidem v dmácím prstředí v těch úknech, které nejsu z důvdu snížené sběstačnsti schpni sami zvládat a jsu tak dkázáni na pmc druhých. CO POSKYTUJEME Odlehčvací služba Blansk vám pskytne tyt základní činnsti dle zákna č. 108/2006 Sb. 44, v rzsahu jedntlivých úknů dle vyhlášky 505/2006 Sb. 10: 1. Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu pmc a pdpra při pdávání jídla a pití pmc při blékání a svlékání, včetně speciálních pmůcek pmc při přesunu na lůžk neb vzík pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním i vnějším prstru 2. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu pmc při úknech sbní hygieny pmc při základní péči vlasy a nehty při pužití WC 3. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy zajištění stravy v přiměřené dbě pskytvání služby dpvídající věku, zásadám racinální výživy a ptřebám dietníh stravvání pmc při přípravě stravy v přiměřené dbě pskytvání služby 4. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím dprvázení d škly, šklskéh zařízení, k lékaři, d zaměstnání, na zájmvé a vlnčasvé aktivity, na rgány veřejné mci, instituce pskytující veřejné služby a jiné navazující sciální služby a dprvázení zpět Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

2 pmc při bnvení neb upevnění kntaktů s rdinu a pmc a pdpra při dalších aktivitách pdprujících sciální začleňvání sb 5. Sciálně-terapeutické činnsti sciterapeutické činnsti, jejichž pskytvání vede k rzvji neb udržení sbních a sciálních schpnstí a dvednstí pdprujících sciální začleňvání sb 6. Pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a bstarávání sbních záležitstí pmc při kmunikaci veducí k uplatňvání práv a právněných zájmů pmc při vyřizvání běžných záležitstí 7. Výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí pdpra při zajištění chdu dmácnsti KDY VÁM MŮŽEME PÉČI POSKYTOVAT Odlehčvací služba je vám k dispzici každý den a t v níže uvedených časech: Pndělí až pátek (každý všední den) hd. Sbta, neděle a svátky hd. Ve výjimečných případech je mžn individuálně se dmluvit na čase dle vašich ptřeb. JAKÝCH ZÁSAD SE DRŽÍME 1. Individuální přístup Ke každému klientvi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeh individuálních ptřeb a zvyklstí a přizpůsbujeme se jeh tempu. S každým klientem pracujeme s úctu a pchpením, se zájmem jeh sbu, dbáme na zachvání jeh důstjnsti. Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientvi przumět, naslucháme mu. 2. Respektvání V Odlehčvací službě dbáme na respekt, tzn. bereme hled jeden na druhéh, neškdíme si fyzicky ani psychicky, a t jak mezi pracvníky navzájem, tak ve vztahu pracvník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i pvinnsti. Respektujeme jedinečnst každéh člvěka, tzn. že službu pskytujeme všem ptřebným, bez rzdílu rasy, barvy pleti, nábženskéh přesvědčení či víry. Respektujeme vlbu rzhdnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče pskytvána. 3. Kvalitní služba, prfesinalita V Odlehčvací službě pracují vyšklení pracvníci, kteří svými znalstmi, dvednstmi a prfesinálním přístupem kladně dplňují tým pracvníků a dbají tak na kvalitní pskytvání služby, s hledem na ptřeby a přání klientů. Samzřejmstí služby je mlčenlivst pracvníků. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

3 VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI Vztah mezi vámi (klientem) a námi (dlehčvací službu pracvníky) je pstaven na rvnprávnsti, tzn. každý máme svá práva, která jsu respektvána, a pvinnsti, které se zavazujeme ddržvat. VAŠE PRÁVA Odlehčvací služba se pskytuje v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listinu základních práv a svbd. Jak klient dlehčvací služby máte práv na: infrmace týkající se služby před zahájením služby je každý z vás seznámen se všemi infrmacemi týkající se služby, s jejím průběhem, ceníkem, pravidly atd. svbdnu vlbu sami si zvlíte, jaku péči a v jakém čase byste ji chtěli pskytvat, jak byste si péči představvali respekt respektujeme vaši jedinečnst, individualitu, důstjnst, vaše rzhdnutí i vaše názry. empatický (vstřícný, lidský) přístup pracvníků dlehčvací služby, který vede k zachvání vaší důstjnsti a pcitu bezpečí sukrmí respektujeme vaše sukrmí při pskytvání jedntlivých úknů ve vašem dmácím prstředí mlčenlivst zachváváme mlčenlivst, všechny infrmace týkající se vaší sby a vašeh sukrmí jsu důvěrné a bez vašeh suhlasu nejsu dále sdělvány kvalitní službu každý z vás má práv na stejně kvalitní službu nahlížení d dkumentace všechny infrmace týkající se služby, frmuláře a dkumenty jsu uchvávány v uzamykatelné skříňce na pracvišti Odlehčvací služby, a každý z vás má práv kdykliv d tét dkumentace nahlédnut. Bez vašeh suhlasu není dkumentace přístupná třetím sbám. změnu dle vašich ptřeb můžete měnit rzsah jedntlivých úknů, čas pskytvání péče a všech statních záležitstí týkajících se služby. uknčení smluvy bez udání důvdů sami se rzhdnete, kdy budete chtít službu uknčit vznášení připmínek a stížnstí každý z vás může vznášet připmínky či stížnsti na kvalitu či způsb pskytvání dlehčvací služby. Všechny připmínky či stížnsti jsu pr službu přínsem a vedu k jejímu zkvalitňvání. základní sciální pradenství každý pracvník dlehčvací služby vám může pskytnut základní infrmace týkající se sciální blasti (vyřizvání příspěvku na péči, atd.), ppř. můžete využít služeb sciální pracvnice dlehčvací služby. VAŠE POVINNOSTI Pdepsáním smluvy a vstupem d vzájemné splupráce s dlehčvací službu se zavazujete ddržvat tyt pvinnsti: uvést při zahájení služby nezbytné sbní údaje, ptřebné pr kvalitní pskytvání služby (včetně kntaktu na blízku sbu, na kteru se bracíme v případě nečekané situace) řádně si přečíst a ddržvat pravidla dlehčvací služby pravidla jsu přílhu smluvy a vaší pvinnstí je, přečíst si je dříve, než smluvu pdepíšete řádně si přečíst smluvu a její přílhy před jejím pdepsáním pdepsat smluvu bez pdpisu smluvy vám nemůžeme službu pskytvat splupracvat na individuálním plánvání s klíčvu pracvnicí individuální plánvání je nezbytnu sučástí dlehčvací služby, pracvník je pvinen s vámi individuálně plánvat a vést písemné záznamy splupráci infrmvat pracvníky služby změnách vlivňující pskytvání péče (např. dchd k lékaři v dbě nasmluvané návštěvy, změna bydliště, změna telefnníh čísla, atd.) umžnit pracvníkvi bezpečný vstup d bytu v případě, že máte psa, je vaší pvinnstí h zajistit tak, aby nehrzil bezpečnst pracvníka pskytnut pracvníkvi klíče d bytu (dmu), a t v případě, že: Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

4 nejste schpen ze zdravtních důvdů sám tevřít a není pblíž jiná sba, která by umžnila pracvníkvi vstupit d bytu a vyknat nasmluvané úkny žijete sám (sama) v dmácnsti v rámci bezpečnsti a pr případ pdezření z hržení vašeh zdraví či živta, je důležité, abychm měli d vašeh dmu (bytu) klíč a mhli vám tak c nejrychleji pskytnut patřičnu pmc (klíč bude ulžen v uzamykatelné skříňce na středisku a bude pužit puze v případě vašeh hržení). V tmt případě se můžete ale svbdně rzhdnut, zda pečvatelce klíč předáte neb nikliv. Jste si však vědmi mžných rizik, která mhu nastat. uhradit částku za pskytnutu službu v daném termínu každý měsíc dstanete vyhtvenu stvrzenku, kteru musíte dle smluvy uhradit d 15. dne následujícíh měsíce infrmvat pskytvatele v případech, že jste nsitelem závažné infekční nemci (žlutenka, svrab, TBC, pásvý par, atd.) při infekčních nemcech musíme ddržvat přísná hygienická pravidla, aby nedšl k nakažení pracvníka. ddržvat základní lidská práva, chvat se pdle pravidel slušnéh chvání a respektvat pracvníkvu důstjnst tzn. nepnižvat pracvníka, nejednat s ním, jak by byl váš sluha, nezneužívat pracvníkvu chtu vám pmáhat splupracvat a svým přístupem vytvářet příjemné pracvní prstředí splupráce je nejdůležitější sučástí naší služby, bez vaší splupráce nejsme schpni pskytvat kvalitní službu PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ Všichni pracvníci dlehčvací služby se zavazují ddržvat práva v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listiny základních práv a svbd, a práva a pvinnsti dle pracvní pzice, kteru vyknávají. V dlehčvací službě se setkáte s těmit pracvníky: Veducí služby = pracvnice, která řídí a krdinuje celý chd Odlehčvací služby, má na starsti plánvání a rganizaci práce ve službě, vyřizuje stížnsti a připmínky. Pracvnice v sciálních službách = jsu t pracvnice, které k vám budu dcházet d dmácnsti a vyknávat jedntlivé úkny dle vašich ptřeb a přání. Jsu t pečvatelky. Sciální pracvnice pracvnice, se kteru přijdete d kntaktu při zahájení služby, při kterém prvádí sciální šetření, dchází za vámi na návštěvu a zjišťuje vaši spkjenst s pskytvanu službu, má na starsti dtazníky spkjensti, může pmci s vyřizváním příspěvku na péči. Práva pracvníků vycházející ze vztahu s vámi Všichni pracvníci, se kterými se v průběhu pskytvání péče setkáte, mají práv na: Infrmace infrmace vás, vaše sbní údaje, které jsu nezbytně nutné pr zahájení služby, a statní infrmace týkající se vaší sby, které by mhli mít vliv na kvalitní pskytvání naší služby (čím víc vás víme, tím lépe vám můžeme službu pskytnut) Slušné chvání a jednání každý pracvník je tu pr vás a má práv na t, aby se s ním jednal dle pravidel slušnéh chvání. Pvinnsti pracvníků vycházející ze vztahu k vám Ddržvat zásady Odlehčvací služby pracvník ví, jakými zásadami se služba řídí a ddržuje je. Dcházet k vám ve smluvený den a čas a pskytvat vám sjednané úkny pracvník chdí vždy ve smluvený čas, ppř. se s vámi telefnicky dmluvá na návštěvě. Nikdy nechdí nehlášený. Vést dkumentaci, individuálně s vámi plánvat průběh služby, splupracvat s vámi na plnění cílů a vše zaznamenávat d Individuálníh plánu pracvník je pvinen vést záznamy týkající se průběhu služby, zdpvídá za vedení dkumentace. Infrmvat veducí služby změnách, které mají vliv na průběh služby dhlášení služby, zhršení zdravtníh stavu a navýšení služby, krizvé situace, které mhu v průběhu služby nastat (zdravtní kmplikace, nedstupnst d bytu, atd.). Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

5 Sciální pracvnice je pvinna prvádět sciální šetření a zjišťvat kvalitu služby sciální pracvnice vás navštíví v předem dhdnutém termínu. JAK SLUŽBA PROBÍHÁ 1. Vyplnění žádsti Máte-li zájem naší službu, je ptřeba, abyste vyplnili žádst. Žádst můžete získat d pracvníků služby, je k dispzici na středisku Odlehčvací služby neb na webvých stránkách služby Žádst můžete pdat sbně, telefnicky neb em. 2. Jednání se zájemcem službu Na základě žádsti bude pracvníkem služby dmluvena sbní návštěva ve vaší dmácnsti, kde budu prbírány pdrbněji vaše představy péči. Jestliže vám t zdravtní stav dvlí, je mžné dmluvat se na péči i na středisku Odlehčvací služby v Blansku. Při sbní návštěvě vám pracvník sdělí veškeré infrmace službě (kd jsme, c vám můžeme nabídnut, jaká je cena služby, jak jsme schpni službu zajistit, atd.), zjistí d vás všechny ptřebné infrmace pr službu, zmapuje vaši situaci a nabídne mžnsti pmci. Vy sami se na základě všech zjištěných infrmací rzhdnete, jaké úkny a v jakém rzsahu budete mít zájem. Vše pracvník zaznamená d frmuláře Zápis z jednání se žadatelem dlehčvací službu. Sučástí frmuláře je sciální šetření a plánvání péče. 3. Vyhtvení smluvy Na základě vámi uvedených údajů vyhtví veducí služby smluvu, kteru dstanete k pdpisu. Sučástí smluvy jsu i přílhy, které si musíte před jejím pdepsáním přečíst. 4. Zahájení a průběh péče Jakmile pdepíšete smluvu, můžeme zahájit péči. Pdle blasti, ve které bydlíte, je vám přidělena pracvnice, která k vám bude dcházet a pskytvat úkny, které jste si pžádal. Dle ptřeby (nemc, dvlená, péče něklikrát denně, atd.) jsu pracvnice zastupvány. Pracvnice vám bude zajišťvat úkny v den a hdinu, na kterých jste se předem dmluvili. Sami si průběh služby řídíte a plánujete. V případě pravidelné péče hlásíte změny (ptřebujete-li změnit termín péče, dvlat péči z důvdu hspitalizace, neb z jakýchkliv jiných důvdů), v případě nárazvé péče sami infrmujete pečvatelku či veducí ptřebě službu zajistit. Nepravidelnu péči je dbré hlásit včas (nejlépe něklik dní předem), abychm ji mhli rganizačně zajistit. Veškeré změny v péči ze strany služby budu s vámi telefnicky neb sbně knzultvány např. v případě, že djde k nemcnsti většiny pracvníků služby, neb djde k pruše na služebním vzidle, může být pskytvání služby dle ptřeby redukván. V průběhu pskytvání péče máte práv vyjadřvat své názry, připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu pskytvání péče. O tm, jak t můžete prvést, se dčtete v přílze č. 1 smluvy, která má název: Pravidla při pdávání stížnstí a jejich vyřizvání. V PRŮBĚHU SLUŽBY SE SETKÁTE S TĚMITO DOKUMENTY: ŽÁDOST vyplníte sami a předáte pracvníkům služby neb vyplní pracvník na základě vámi uvedených údajů ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SE ŽADATELEM O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU prvádí sciální pracvnice c nejdříve p vyplnění žádsti, sučástí tht dkumentu je sciální šetření a plánvání péče. VÝKAZ ÚKONŮ A DENNÍ ZÁZNAM je t záznam průběhu služby, tm, kdy a jaké úkny vám pečvatelka vyknává. Záznamy prvádí pečvatelka vyknávající službu d frmuláře u vás v dmácnsti. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

6 STVRZENKA na základě infrmací v denním záznamu je vám vyhtvena na středisku Odlehčvací služby stvrzenka, která je vám předlžena k úhradě. Stvrzenka je ve dvjím vyhtvení, z nichž se jedna d vás pdepsaná zakládá d vaší karty ulžené na středisku služby. INDIVIDUÁLNÍ PLÁN je nezbytnu sučástí služby. Pracvnice se s vámi dmluvá na sbním cíli a splečnými silami usilujete jeh naplnění. Jednu za půl rku, ppř. dle ptřeby hdntíte naplnění cílů a stanvujete si cíle nvé. ZÁZNAM ZMĚN - d frmuláře Záznam změn zapisují pečvatelky všechny změny, které u vás nastanu v průběhu pskytvání péče a mají vliv na průběh služby Tyt změny jsu ve frmuláři rzděleny na: Změny mající vliv na znění smluvy u těcht změn je ptřeba udělat ddatek ke smluvě Změny nemající vliv na znění smluvy tyt změny se týkají péče, jedntlivých pstupů, není ptřeba dělat ddatek ke smluvě Záznam změn se přikládá k Individuálnímu plánu. PROTOKOL O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ vyplňuje s vámi pečvatelka ve chvíli, kdy ji předáte klíč z důvdu umžnění přístupu d bytu (ze zdravtních důvdů sami netevřete) neb v případě chrany vaší bezpečnsti (žijete sami). ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY záznam prvádí sciální pracvnice při plánvané návštěvě ve vaší dmácnsti, při které zjišťuje, jak je vám služba pskytvána a zda jste spkjeni, ppř. byste uvítali změnu. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI jedenkrát rčně vám pečvatelka předá dtazník spkjensti, d kteréh můžete napsat své připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu a pskytvání Odlehčvací služby 5. Uknčení péče - služby Uknčit službu můžete kdykliv, bez udání důvdů, ústně neb písemně. Pskytvatel služby může s vámi uknčit smluvu z následujících důvdů: neuhradíte platby za služby za dbu delší než jeden měsíc p lhůtě splatnsti hrzíte bezpečnst pracvníka budete agresivní, fyzicky pracvníka napadnete, slvně mu budete vyhržvat, nezajistíte psa, zhrší se vám zdravtní stav natlik, že již není mžné zajistit vaše ptřeby prstřednictvím dlehčvací služby pminu-li důvdy pskytvání péče cíl splupráce se naplní a vy již nebudete našich služeb ptřebvat, úmrtím nebudete ddržvat ustanvení smluvy a pravidla pskytvání služby nebudete suhlasit s úpravu cen pskytvaných služeb v případě změny ceny Služba může být pvažvána za vzájemně uknčenu v případě, že p dbu šesti p sbě jducích měsíců nebudete využívat našich služeb bez udání důvdů a nepdáte sbě žádnu zprávu pracvníkům dlehčvací služby. KDYŽ VÁS NĚCO TRÁPÍ NEBO NEPŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ Pracvníci dlehčvací služby vám v případě ptřeby pmhu ve vaší nepříznivé situaci, pradí vám v tázkách, které nejste schpni sami zdpvědět, a jsu pvinni reagvat na změny v průběhu pskytvání péče. Pkud vás ckliv trápí neb si s něčím nevíte rady, můžete se na ně brátit. Můžete také využít služeb charitníh psychlga, právníka neb sciálníh pracvníka, a t na telefnu , neb pžádat pracvníky Odlehčvací služby, kteří vám mhu zajistit schůzku. Pkud máte nějaké trápení, které se ptřebujete pdělit s někým jiným, můžete zavlat pracvníkům na Linku důvěry, kteří jsu vám k dispzici nepřetržitě a t na telefnu Pkud jste seniři, můžete využít i bezplatnu telefnní linku Senir telefn , která je vám k dispzici každý všední den d hd. neb Linku senirů , která je v prvzu nnstp. Na tyt linky se mhu bracet i lidé, kteří se seniry starají. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

7 Následující telefnní čísla se vám mhu hdit v případě zdravtních ptíží. Můžete vlat přím na telefn Záchranné služby neb d nemcnic, které jsu nejblíže vašemu bydlišti. Nemcnice Blansk , phtvst Nemcnice Bskvice Nemcnice Milsrdných bratří Letvice Další důležitá telefnní čísla - Tísňvé vlání Hasiči Plicie Městská plicie Všichni naši klienti mhu v případě ptřeby využít Charitní šetřvatelsku službu, která je hrazena ze zdravtníh pjištění a dpručuje ji praktický lékař, Charitní pečvatelsku službu Blansk a Charitní půjčvnu zdravtnických pmůcek. Bližší infrmace získáte na telefnu Čísla, která se vám mhu hdit: Ddavatel plynu 1239 Ddavatel elektřiny Ddavatel vdy Blansk Bskvice Úřad práce - sciální služby, příspěvek na péči Bskvice , 643 Blansk Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád Pravidla pr pskytvání pečvatelské služby - prvzní řád Organizace zajišťuje v rámci pskytvání pečvatelské služby: základní činnsti, které je pvinna pskytvat v suladu se záknem sciálních službách, uživatel

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více