ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníkem je zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne Mgr. Jakubem Ktrbu, advkátem, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem tím, že v nadlimitní veřejné zakázce Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva), zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách zveřejněn dne pd ev. č nevymezil předmět veřejné zakázky v suladu s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, přičemž dne uzavřel s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava rámcvu smluvu, nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 citvanéh zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava, v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče,

2 rzhdl takt: I. Zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem, avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již dne uzavřel smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava. II. Zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 citvanéh zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. III. Za spáchání správních deliktů uvedených v bdě I. a II. se zadavateli Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé pdle 120 dst. 2 písm. a) citvanéh zákna veřejných zakázkách, ukládá pkuta ve výši ,- Kč (pět set tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel dne pdnět k přezkumání úknů zadavatele Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne Mgr. Jakubem Ktrbu, advkátem, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1 (dále jen zadavatel ) učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva), zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách zveřejněn dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka ). 2. V pdnětu stěžvatel upzrňval na mžné prušení (bcházení) zákna veřejných zakázkách zadavatelem při zadávání předmětné veřejné zakázky. Úřad si d zadavatele 2

3 vyžádal dkumentaci zadání předmětné veřejné zakázky. Z bdržené dkumentace Úřad zjistil tyt skutečnsti. I. Zadávací řízení 3. Cílem tht zadávacíh řízení je pdle čl. 2 zadávací dkumentace uzavření rámcvé kupní smluvy s jedním účastníkem na ddávky dále specifikvanéh předmětu plnění v bdbí dvu let d pdpisu rámcvé smluvy pdle ptřeb zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pdle čl. 2 zadávací dkumentace ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), vše za pdmínek stanvených závazným návrhem rámcvé smluvy, který je přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace, v rzsahu specifikvaném zadavatelem pdle jeh ptřeb v jedntlivých bjednávkách. Z čl. 2 zadávací dkumentace dále vyplývá, že zadavatel je právněn v průběhu plnění veřejné zakázky bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. 4. V čl. 7.1 zadávací dkumentace jsu stanveny pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Zadavatel uvedl, že pr hdncení nabídek bude využita nabídkvá cena (bez DPH) stanvená uchazečem za vzrvý kš ve slžení uvedeném v přílze č. 4 tét zadávací dkumentace. Vzrvý kš byl sestaven na základě vyhdncení dsavadních nákupních ptřeb zadavatele v blasti nákupu chranných pracvních děvů, buvi a pmůcek a zahrnuje nejvýznamnější dsud nakupvané plžky. Údaje dhadvané sptřebě uvedené v tabulce pr jedntlivé plžky zahrnuté d vzrvéh kše vycházejí z vyhdncení nákupů prvedených v minulých letech, vztahují se k bdbí jednh rku a služí pr výpčet nabídkvé ceny. Reálná mnžství zbží, debraná na základě rámcvé smluvy uzavřené v tmt zadávacím řízení, se mhu d uvedených předpkládaných mnžství lišit, t však nemůže mít vliv na jedntkvu cenu za předmět plnění. 5. Pdle čl. 9.2 zadávací dkumentace Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude zpracvána v elektrnické pdbě ve frmátu MS Office neb kmpatibilním (na datvém nsiči CD neb DVD), v českém jazyce, ve dvu prvedeních (p jednm pr riginál nabídky a pr kpii nabídky). Nsič bude značen názvem uchazeče, názvem veřejné zakázky a ppisem Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. Obsahem přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude kmpletní elektrnický katalg (s kmpletním srtimentem sbních chranných pracvních prstředků nabízeným uchazečem tedy nikliv v rzsahu plžek vzrvéh kše zbží) s uvedením speciálních cen platných pr zadavatele ve všech plžkách katalgu. Katalg bude pr každu plžku bsahvat značení a ppis zbží, katalgvé čísl, speciální cenu pr zadavatele bez DPH, vybrazení zbží, nabízené veliksti a další infrmace. 6. Zadavatel v čl. 11 zadávací dkumentace stanvil kritérium pr zadání veřejné zakázky, a t na základě níže uvedených subkritérií eknmické výhdnsti: Nabídkvá cena 70 % Výše uplatnitelnéh náhradníh plnění 20 % Funkční a estetické vlastnsti předmětů 10 % 7. Zadavatel ve vzrvém kši knkretizval 228 plžek pptávanéh srtimentu. 3

4 8. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel nabídky celkem pěti uchazečů, přičemž jak nejvýhdnější byla vybrána nabídka uchazeče CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava (dále jen vybraný uchazeč ). 9. Přílhu č. 1 nabídky vybranéh uchazeče byl DVD nsič značený CANIS PLUS s. r.. DODÁVKY OOPP PŘÍLOHA č. 1 RÁM. SML. CENÍK KOMPLETNÍHO SORTIMENTU tak, jak pžadval zadavatele v zadávací dkumentaci. Výše uvedený Ceník kmpletníh srtimentu bsahval celkem 998 plžek pptávanéh srtimentu, přičemž tent ceník zahrnval pdslžky v následujícím přadí a struktuře: ODĚVY Mntérkvé děvy ORION Mntérkvé děvy LUX Mntérkvé děvy Dětské mntérkvé děvy Oděvy d deště Pgumvané zástěry Reflexní děvy Zimní pracvní děvy Speciální děvy Kžené zástěry a dplňky Jednrázvé veraly Oděvy, zástěry, pkr. hlavy gastrnmie, bílé, statní Zimní bundy Nezateplené bundy a kalhty Vesty Fleecvé vesty a bundy Oděvy VENÁTOR Mikiny, trička, kšile, statní Funkční termprádl Pnžky Pkrývky hlavy Dplňky OBUV Pracvní buv ROAD Pracvní buv STONE 4

5 Pracvní buv DOG Pracvní buv SAD Pracvní buv BAŤA Pracvní buv Slévárenská pérka Pracvní buv zimní Obuv gumvá zimní Pracvní buv gumvá Obuv ISLAND Obuv vycházkvá Pracvní buv PRESTIGE Obuv kupelvá Lehká pracvní buv CORK Obuv pracvní bílá Dplňky RUKAVICE OCHRANNÉ POMŮCKY OCHRANA ZRAKU OCHRANNÉ ŠTÍTY OCHRANA HLAVY OCHRANA SLUCHU OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ BEZPEČNOST VE VÝŠKÁCH DROGERIE, ÚKLID DOPLŇKY 10. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dne rámcvu smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Sučástí tét rámcvé smluvy byl také ceník kmpletníh srtimentu na přilženém DVD, který bsahuje celkem 1086 plžek, včetně pdslžky Speciální kmdity LESY ČR (celkem 88 plžek), která je pdle struktury nabídky vybranéh uchazeče ddatečně umístěna mezi pdskupiny Speciální děvy a Kžené zástěry a dplňky. II. Průběh správníh řízení 11. Na základě psuzení bsahu pdání, dkumentace a vyjádření zadavatele k pdnětu získal Úřad pchybnsti, zda se zadavatel nedpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 5

6 dst. 1 písm. a) zákna, když nevymezil předmět veřejné zakázky v suladu s ustanvením 44 dst. 1 zákna v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, resp. když pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče. 12. Zahájení správníh řízení ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu zadavatelem známil Úřad zadavateli dpisem č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-10992/2012/520/JHl ze dne , ve kterém h zárveň seznámil se zjištěnými skutečnstmi. Sučasně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-11043/2012/520/JHl z téhž dne zadavateli stanvil lhůtu, v níž mhl navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Dnem , kdy byl známení zahájení správníh řízení dručen zadavateli, byl správní řízení zahájen. Prvstupňvé rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-17932/2012/520/JHl ze dne Úřad psudil výše uvedené skutečnsti a dne vydal rzhdnutí č. j. ÚOHS- S338/2012/VZ-17932/2012/520/JHl, ve kterém zadavateli ulžil pkutu ve výši ,- Kč pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, jelikž se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. Sučástí smluvy jsu i plnění na ddávky, které nebyly předmětem zadávacíh řízení. Druhstupňvé rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne Druhstupňvým rzhdnutím č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne předseda Úřadu prvstupňvé rzhdnutí č. j. č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ /2012/520/JHl ze dne zrušil a věc vrátil k nvému prjednání. Jak důvd uvedl, že Úřad nerzhdl správně a v suladu se záknem. 15. Předseda Úřadu uvedl, že výrk prvstupňvéh rzhdnutí je nesrzumitelný, když část výrku pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče neimplikuje, že zadavatel v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Z důvdnění pak vyplývá, že Úřad d výrku I. napadenéh rzhdnutí v pdstatě zahrnul dva zcela dlišné správní delikty. Jednak správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kteréh se měl zadavatel dpustit tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když v zadávací dkumentaci stanvil, že sučástí nabídky bude ceník kmpletníh srtimentu sbních chranných pracvních prstředků nabízených uchazečem, aniž by dpředu knkrétně vymezil, jaké sbní chranné pracvní prstředky se má jednat (s výjimku vzrvéh kše pr účely hdncení nabídek uvedenéh v přílze č. 4 zadávací dkumentace). Zadruhé správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kteréh se měl zadavatel dpustit tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, 6

7 když uzavřel rámcvu smluvu v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. 16. Předseda Úřadu tedy pvažuje za nutné bjasnit skutkvý stav hledně Ceníku kmpletníh srtimentu vybranéh uchazeče, nebť v napadeném rzhdnutí není tent skutkvý stav zcela jednznačně ppsán. Předseda Úřadu se dmnívá, že je v šetřené věci nezbytné rzlišvat pchybení zadavatele spčívající v tm, že nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když umžnil uchazečům, aby sami vymezili předmět plnění rámcvé smluvy (uchazeči tak mhli v pdstatě učinit předmětem plnění rámcvé smluvy ckliv), a pchybení zadavatele spčívající v tm, že neuzavřel rámcvu smluvu v suladu s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. Předseda Úřadu dále uvedl, že v nvém rzhdnutí je nezbytné, aby Úřad tyt dva výše uvedené správní delikty ddělil d samstatných výrků a v tmt smyslu i upravil důvdnění nvéh rzhdnutí. Výrky nvéh rzhdnutí musí Úřad frmulvat tak, aby byly srzumitelné a jednznačným způsbem identifikvaly skutek, kterým se zadavatel dpustil správníh deliktu. Pkračvání správníh řízení 17. Dpisem č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-3145/2013/512/JHl ze dne Úřad známil jedinému účastníku řízení (zadavateli), že ve správním řízení vedeném Úřadem ve věci mžnéh spáchání správní deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se pkračuje. Sučasně Úřad zadavatele seznámil se skutečnstmi zjištěnými v předmětném správním řízení, které budu pdkladem rzhdnutí. Knkrétně se jednal t, že z dkumentace veřejné zakázce získal Úřad pchybnst, zda zadavatel pstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel dne rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvém smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče, jelikž na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu přilženéh k rámcvé smluvě v nabídce vybranéh uchazeče bsahval Ceník kmpletníh srtimentu přilžený k pdepsané rámcvé smluvě v pdslžce Speciální kmdity LESY ČR 88 plžek více. Předmět půvdně zahájenéh správníh řízení z mci úřední se tudíž z mci úřední rzšířil i výše uvedené nvé skutečnsti. Usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-3144/2013/512/JHl ze stejnéh dne určil Úřad zadavateli lhůty, ve kterých mhl navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, a ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Zárveň Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které měl Úřadu sdělit celkvu finanční částku, kteru uhradil vybranému uchazeči za celu dbu trvání předmětné rámcvé smluvy (cenu zakázky) a dlžit tut částku příslušnu dkumentací. 18. Zadavatel dne pžádal prdlužení lhůty k zaslání vyžádaných pdkladů a k vyjádření. 19. Úřad zadavateli vyhvěl a usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-4254/2013/512/JHl ze dne prdlužil zadavateli lhůtu k zaslání vyžádaných pdkladů a k vyjádření k pdkladům rzhdnutí. 20. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvedl, že celkvá částka, kteru uhradil vybranému uchazeči na základě rámcvé smluvy uzavřené dne , činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Sučasně zadavatel zaslal všechny 7

8 faktury za celu dbu plnění předmětné rámcvé smluvy zaznamenávající jedntlivé bjednávky a následné platby a knihu faktur. 21. Ve svém vyjádření ze dne k pdkladům rzhdnutí zadavatel uvedl, že pchybení vytýkaná mu v rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne nejsu správními delikty. K mžnsti prušení 44 dst. 1 zákna zadavatel sdělil, že je mu vytýkán pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, aniž by v 44 dst. 1 zákna byl nějaký pstup stanven, tudíž ani pstup, který by mhl být zadavatelem prušen. Ustanvení 44 dst. 1 pdle zadavatele bsahuje puze definici zadávací dkumentace. I tak je zadavatel přesvědčen, že předmět veřejné zakázky vymezil v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když h v zadávací dkumentaci specifikval jak ddávku chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), přičemž nejvýznamnější nakupvané plžky, jejichž nabídkvá cena byla hdncena, byly jednznačně vymezeny v tzv. vzrvém kši. Všem tak měl být zřejmé, c zadavatel pptává a c bude předmětem hdncení, nabídky tak byly prvnatelné. Na výše uvedeném pdle zadavatele nemění nic ani skutečnst, že pdle smluvních pdmínek byl zadavatel právněn bjednávat plžky z celéh srtimentu vybranéh uchazeče. Zadavatel shledává výše uvedený pstup naprst běžným. 22. K pchybení spčívajícím v uzavření rámcvé smluvy v rzpru s návrhem rámcvé smluvy zadavatel uvedl, že se jednal puze 88 plžek z celkvéh pčtu 1086 plžek ceníku, takvé pchybení tak nemhl a neměl mít pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky, takže není naplněn jeden ze znaků skutkvé pdstaty. K výše uvedenému zadavatel dále pznamenal, že plžky, které nakupval na základě rámcvé smluvy a které nebyly sučástí ceníku předlženéh v nabídce vybranéh uchazeče, nakupval na základě předmětné rámcvé smluvy levněji, než následně, kdy tyt plžky nakupval na základě nvéh zadávacíh řízení. Nelze tedy tvrdit, že by zadavatel bdržel výhdnější nabídku, pkud by dané plžky řádně vysutěžil. 23. K výši případné pkuty zadavatel dplnil, že bdbné zakázky se pdbným způsbem zadávají naprst běžně. Sučasně zmínil dbu trvání rámcvé smluvy, kde 2 rky trvání byly zadavatelem brány jak zkušební, předmětnu veřejnu zakázku nezadával rvnu na 4 rky, jak pvluje zákn. Pdle zadavatele je také pdstatná skutečnst, že kamžitě uknčil realizaci bjednávek na základě rámcvé smluvy, jakmile zde byly puze náznaky th, že by daný pstup zadání veřejné zakázky mhl být pvažván za prblematický, tj. již v rámci pršetřvání pdnětu. Na závěr zadavatel dplnil, že při stanvení případné pkuty se má vycházet puze z ceny plnění, které byl zadavateli ddán a které nebyl uveden v ceníku kmpletníh srtimentu předlženém v nabídce vybranéh uchazeče, příp. které nebyl uveden v rámci tzv. vzrvéh kše. Plnění, které byl zadavateli ddán a které byl bsažen ve vysutěženém ceníku, resp. vzrvém kši, byl ttiž zadán zcela v suladu se záknem. 24. Usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-5415/2013/512/JHl ze dne Úřad určil zadavateli lhůtu, ve které měl zdůvdnit rzdíl celkvé částky, kteru uhradil vybranému uchazeči na základě předmětné rámcvé smluvy uzavřené dne za dby trvání tét rámcvé smluvy, jelikž zadavatelem uváděná celkvá částka ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) se liší d celkvě uhrazené částky, ,79 Kč bez DPH 8

9 ( ,- Kč včetně DPH), kteru Úřad získal na základě kntrlníh sučtu jedntlivých faktur. 25. Zadavatel ve své dpvědi ze dne uvedl, že důvdem, prč Úřad p sečtení přilžených faktur dspěl k dlišné částce, je skutečnst, že ve vztahu k některým fakturám byl vystaven pravný daňvý dklad (některé faktury byly zcela či částečně dbrpisvány). Tyt pravné daňvé dklady nebyly zahrnuty v přílhách (seznamy jedntlivých faktur) zaslaných Úřadu jak sučást vyjádření ze dne , avšak byly prmítnuty d knihy faktur, která tedy bsahuje správný sučet, tj. částku ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Sučasně zadavatel přilžil relevantní pdklady (jedntlivé faktury), ze kterých vyplývá, jaká částka byla půvdně vyfakturvána a jaká byla skutečně uhrazena z důvdu prvedení dbrpisu těcht faktur. III. Závěry Úřadu 26. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel se dpustil dvu správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem, avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, a tím, že nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel s vybraným uchazečem rámcvu smluvu v rzpru s rámcvu smluvu z nabídky vybranéh uchazeče. K vymezení zadávací dkumentace v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky 27. Pdle 44 dst. 1 zákna je zadávací dkumentace subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. 28. Pdle čl. 2 zadávací dkumentace je předmětem plnění ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), vše za pdmínek stanvených závazným návrhem rámcvé smluvy, který je přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace, v rzsahu specifikvaném zadavatelem pdle jeh ptřeb v jedntlivých bjednávkách. Z čl. 2 zadávací dkumentace dále vyplývá, že zadavatel je právněn v průběhu plnění veřejné zakázky bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu (pdrbné infrmace k bsahu přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu viz článek 9.2 tét zadávací dkumentace). 29. V čl. 7.1 zadávací dkumentace jsu stanveny pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Zadavatel uvedl, že Pr hdncení nabídek bude využita nabídkvá cena (bez DPH) stanvená uchazečem za vzrvý kš ve slžení uvedeném v přílze č. 4 tét zadávací dkumentace. Vzrvý kš byl sestaven na základě vyhdncení dsavadních nákupních ptřeb zadavatele v blasti nákupu chranných pracvních děvů, buvi a pmůcek a zahrnuje nejvýznamnější dsud nakupvané plžky. Údaje dhadvané sptřebě 9

10 uvedené v tabulce pr jedntlivé plžky zahrnuté d vzrvéh kše vycházejí z vyhdncení nákupů prvedených v minulých letech, vztahují se k bdbí jednh rku a služí pr výpčet nabídkvé ceny. Reálná mnžství zbží, debraná na základě rámcvé smluvy uzavřené v tmt zadávacím řízení, se mhu d uvedených předpkládaných mnžství lišit, t však nemůže mít vliv na jedntkvu cenu za předmět plnění. 30. Pdle čl. 9.2 zadávací dkumentace Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude zpracvána v elektrnické pdbě ve frmátu MS Office neb kmpatibilním (na datvém nsiči CD neb DVD), v českém jazyce, ve dvu prvedeních (p jednm pr riginál nabídky a pr kpii nabídky). Nsič bude značen názvem uchazeče, názvem veřejné zakázky a ppisem Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. Obsahem přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude kmpletní elektrnický katalg (s kmpletním srtimentem sbních chranných pracvních prstředků nabízeným uchazečem tedy nikliv v rzsahu plžek vzrvéh kše zbží s uvedením speciálních cen platných pr zadavatele ve všech plžkách katalgu). Katalg bude pr každu plžku bsahvat značení a ppis zbží, katalgvé čísl, speciální cenu pr zadavatele bez DPH, vybrazení zbží, nabízené veliksti a další infrmace. 31. Úřad je th názru, že nelze-li rzsah ptřeb zadavatele stanvit naprst přesně (tj. zadavatel nezná přesné mnžství ddávek), je vždy nezbytné, aby zadavatel v pdmínkách zadání určil alespň předpkládaný rzsah plnění veřejné zakázky a dbu trvání smluvy tak, aby uchazeči mhli v nabídkách předlžit nabídkvu cenu. V takvém případě pak může zadavatel v pdmínkách zadání veřejné zakázky stanvit, že uchazeč bude předmět plnění veřejné zakázky realizvat pdle skutečných ptřeb zadavatele a že fakturvání a placení bude prváděn pdle skutečně prvedené práce, ddávek neb služeb, aby vztah mezi zadavatelem a uchazečem při plnění veřejné zakázky dpvídal realitě. T znamená, že zadavatel, nezná-li přesně mnžství ddávek, které bude v průběhu plnění veřejné zakázky debírat, definuje v zadávací dkumentaci puze mdel ddávek na základě předpkládanéh celkvéh mnžství. Nicméně, je vždy nezbytné, aby mnžství byl jedinu neznámu prměnu, nebť předmět zakázky, tj. specifikace th, č se sutěží (pptávaný srtiment), musí být přesně vymezen. V pačném případě by se ttiž jednal imaginární sutěž plnění, které ve skutečnsti nebude realizván, ppř. bude realizvat plnění, které nebyl vysutěžen, jak se stal v šetřeném případě. 32. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel v zadávací dkumentaci knkretizval ddávky zbží (blečení, buv atd.) puze ve vztahu k vyžádaným vzrkům a vzrvému kši, prstřednictvím něhž se hdntila nabídkvá cena (jedntkvá cena). Sám zadavatel uvedl, že vzrvý kš bsahuje nejvýznamnější nakupvané plžky, ne tedy všechny, cž Úřad nijak nerzpruje. Nikde jinde v zadávacích pdmínkách však nebyl stanven předmět veřejné zakázky, tedy kmpletní srtiment, který měl zadavatel následně v úmyslu na základě rámcvé smluvy pptávat. Tent závěr Úřadu je ptvrzen již samtnu dikcí zadávací dkumentace, kde z čl. 9.2 vyplývá, že Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude pdkladem pr jedntlivé bjednávky zadavatele na základě uzavřené rámcvé smluvy (viz bd 26 důvdnění tht rzhdnutí, kde je z čl. 2 zadávací dkumentace uveden pžadavek zadavatele, že je právněn bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 ). Zadavatel tedy stanvení předmětu veřejné zakázky nechal na libvůli uchazečů, když ve vzrvém kši vymezil puze zhruba 10

11 pětinu pptávanéh srtimentu (11 skupin, dhrmady bsahujících 45 pdskupin, tzn. 228 plžek pptávanéh srtimentu), knkrétně skupiny Ochrana sluchu (11 plžek), Ochrana zraku (11 plžek), Ochrana dýchacích rgánů (12 plžek), Ochrana hlavy (21 plžek), Ochrana těla (78 plžek), Ochrana ruku (55 plžek), Ochrana nhu (14), Další chranné pmůcky (13 plžek), Ochrana těla (7 plžek), Ochrana ruku (2 plžky), Ochrana nhu (4 plžky), a následně pptával zbží ze srtimentu uvedenéh v přílze nabídky vybranéh uchazeče, tedy zbží, které nebyl zadavatelem v zadávacích pdmínkách převážně knkretizván (definván) ani pžadván, dhrmady 998 plžek, které de fact neprběhla sutěž, nebť z těcht 998 plžek zadavatel v zadávací dkumentaci vymezil puze zhruba pětinu. Zadavatel tedy v zadávací dkumentaci stanvil, že sučástí nabídky bude ceník kmpletníh srtimentu sbních chranných pracvních prstředků nabízených uchazečem, aniž by dpředu knkrétně vymezil, jaké sbní chranné pracvní prstředky se má jednat (s výjimku vzrvéh kše pr účely hdncení nabídek uvedenéh v přílze č. 4 zadávací dkumentace). 33. Tt jednání zadavatele mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť pkud by zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky (tedy všechny pzději pptávané plžky), mhl bdržet nabídky d více a jiných ddavatelů, kteří bchdují s pptávaným srtimentem (pkud by h zadavatel důsledně vymezil). Tím, že zadavatel vymezil puze vzrvý kš pr ptřeby hdncení nabídek, mhl u ddavatelů vzbudit djem, že bjednávky zadavatele se budu týkat puze a především srtimentu uvedenéh ve vzrvém kši, cž by při detailním rzepsání kmpletníh pptávanéh srtimentu zadavatelem nebyl ani tak na závadu, na rzdíl d předmětnéh zadávacíh řízení, kdy ddavatelé neměli mžnst získat žádné další indicie, c bude předmětem jedntlivých bjednávek zadavatele. Takt zkresleně knkretizvaný (resp. nevymezený) předmět veřejné zakázky (puze prstřednictvím vzrvéh kše) mhl způsbit, že pptávané plnění přestal být pr ptenciální ddavatele zajímavé, a prt nepdali v zadávacím řízení nabídku. Přičemž při vymezení celéh předmětu veřejné zakázky nelze vylučit, že by získal výhdnější ceny jedntlivých plžek, ač tmu tak v nynějších pdmínkách není, jak se zadavatel ve svém vyjádření zmínil. Nicméně skutečnst, že v sučasné dbě jsu ceny pdbnéh srtimentu vysutěženéh na základě zadávacíh řízení vyšší než ceny srtimentu pptávanéh bez zadávacíh řízení, není v tmt správním řízení relevantní, jelikž bě zadavatelem zmíněná zadávací řízení dělí d sebe 2 rky, nelze tedy dhadnut, jaké ceny mhly být vysutěženy v předmětném zadávacím řízení v rce 2010, přesvědčení Úřadu mžném vlivu na výběr nejvhdnější nabídky stále trvá. 34. Nabídky pdané jedntlivými uchazeči v předmětném zadávacím řízení mhl zadavatel vzájemně hdntit, jelikž vzrvý kš (jehž cenění byl předmětem hdncení) byl jasně vymezený. Nicméně jedntlivé nabídky nebyly vzájemně prvnatelné z hlediska předmětu plnění, jelikž zadavatel si v zadávacích pdmínkách vymínil práv pptávat i zbží, které nevymezil v zadávacích pdmínkách, ale které uchazeč nabídne nad rámec zadavatelem vymezenéh zbží. Pr ilustraci uvádí Úřad příklad, kdy zadavatel v rámci zadávacíh řízení vymezí předmět veřejné zakázky na ddávku autmbilů puze autmbily bsahu mtru 1,2 a 1,4 (či nižší třídy), tyt také jsu předmětem hdncení, ale pak v rámci plnění pptává i autmbily bsahu mtru např. 1,6 a 2,0 (či vyšší třídy), cž jistě může vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, jelikž pkud by zadavatel v zadávacích pdmínkách přesně vymezil všechen srtiment (všechny auta či chranné pracvní prstředky), ptenciální 11

12 uchazeči by si mhli udělat knkrétní představu předmětu plnění veřejné zakázky a zvážit tak svu účast. Pr některé ddavatele je například ddávka aut bjemu mtru 1,2 a 1,4 (či nižší třídy) méně zajímavá, než kdyby mhli ddávat také autmbily vyšší třídy (a také dražší) bjemu 1,6 a 2,0. Stejně tak t platí i pr chranné pracvní prstředky, pkud zadavatel vymezí puze zlmek plnění, a zbytek vymezí becným dkazem ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky), nelze vylučit, že takt nedstatečně pdrbné vymezení předmětu veřejné zakázky nemusí slvit či může dknce dradit ptenciální uchazeče d pdání nabídky. 35. K tvrzení zadavatele, že se jedná běžný pstup i u jiných zadavatelů v jiných zadávacích řízeních, lze jen dkázat na pslední větu 44 dst. 1 zákna, že za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. Nelze tedy prtizáknné jednání (zde vymezení předmětu veřejné zakázky) mluvat tím, že tak činí i jiní zadavatelé v jiných zadávacích řízeních. Úklem zadavatele je dstát pvinnsti stanvené v 44 dst. 1 zákna, tedy vymezit a charakterizvat předmět veřejné zakázky pr účely zadávacíh řízení. Zadavatel musí být schpen vymezit v zadávacích pdmínkách svje ptřeby, nemůže zahájit zadávací řízení na předmět veřejné zakázky (v tmt případě knkrétní chranné pracvní prstředky), který v dbě zahájení zadávacíh řízení nezná. 36. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. K uzavření smluvy v rzpru s návrhem smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče 37. Pdle věty druhé 82 dst. 2 zákna uzavře zadavatel smluvu v suladu s návrhem smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče, ppřípadě upraveným pdle 32 zákna. 38. Z čl. 9.2 zadávací dkumentace ve vztahu k čl. 2 zadávací dkumentace vyplývá, že sučástí nabídky uchazeče, knkrétně návrhu rámcvé smluvy, má být jak přílha č. 1 na datvém nsiči Ceník kmpletníh srtimentu, značený jak Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu, ze kteréh mhl na základě výše uvedených článků zadávací dkumentace zadavatel bjednávat jedntlivé zbží. 39. Vybraný uchazeč tedy ve své nabídce předlžil i pdepsaný návrh smluvy, jehž přílhu byl DVD s ppiskem CANIS PLUS s. r.. DODÁVKY OOPP PŘÍLOHA č. 1 RÁM. SML. CENÍK KOMPLETNÍHO SORTIMENTU. Není tedy pchyb tm, že se jedná přílhu č. 1 bsahující Ceník kmpletníh srtimentu tak, jak vyžadval zadavatel v čl. 2 a 9.2 zadávací dkumentace. Obsahem tht DVD přilženéh k návrhu rámcvé smluvy v nabídce vybranéh uchazeče je Ceník kmpletníh srtimentu nabízenéh vybraným uchazečem, bsahující 998 plžek, členění jedntlivých pdslžek je uveden v bdu 9. důvdnění tht rzhdnutí. 12

13 40. Rámcvá kupní smluva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dne bsahuje přílhu č. 1, knkrétně DVD s ppiskem Přílha č. 1 Ceník kmpletníh srtimentu CANIS. Tent ceník bsahuje celkem 1086 plžek, tedy 88 plžek více, než nabídl vybraný uchazeč v přílze své nabídky. Úřad p přezkumání bu ceníků kmpletníh srtimentu (tedy jak ceníku přilženéh v nabídce vybranéh uchazeče, tak ceníku přilženéh k uzavřené rámcvé smluvě) knstatuje, že Ceník kmpletníh srtimentu přilžený k uzavřené rámcvé smluvě jak přílha č. 1 bsahuje na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu přilženéh v nabídce vybranéh uchazeče 88 plžek více, přičemž tyt plžky jsu bsaženy v pdslžce Speciální kmdity LESY ČR, kteru při uzavření smluvy zadavatel a vybraný uchazeč vklínili mezi pdskupiny Speciální děvy a Kžené zástěry a dplňky. Tat nvě přidaná pdskupina (na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu) pak bsahuje plžky jak Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-60 (Bunda LESY s membránu cena 2780,- Kč bez DPH), Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-62 (Kalhty LESY cena 1217,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), 0920-VV (TORBAT S3, ktníkvá celkžená buv, S3, GORE-TEX, standartní šířka W cena 2399,- Kč bez DPH), a dalších 78 plžek. Tyt plžky nejsu v Ceníku kmpletníh srtimentu v nabídce vybranéh uchazeče bsaženy ani pd jiným značením, ani pd jiným kódem, zjedndušeně řečen, v nabídce vybranéh uchazeče není žádná plžka, která by se jak cenu, neb značením shdvala se zbžím následně bjednaným a zadavatelem prplaceným z pdslžky Speciální kmdity LESY ČR. Rámcvá smluva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dne se tedy d rámcvé smluvy přilžené vybraným uchazečem v nabídce lišila v bsahu přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. 41. Úřad nemůže suhlasit s tvrzením zadavatele, že se jednal marginální část předmětu plnění. Úřad namátku sečetl nejvíce pptávané plžky, které nebyly uvedeny v nabídce vybranéh uchazeče, ale byly již uvedeny v přílze rámcvé smluvy (viz bd 40. důvdnění tht rzhdnutí) Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-60 (Bunda LESY s membránu cena 2780,- Kč bez DPH), Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-62 (Kalhty LESY cena 1217,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), 0920-VV (TORBAT S3, ktníkvá celkžená buv, S3, GORE-TEX, standartní šířka W cena 2399,- Kč bez DPH), za které zadavatel vybranému uchazeči prplatil na základě jedntlivých bjednávek alespň ,- Kč bez DPH, přičemž výsledný sučet takt bjednanéh srtimentu byl ,- Kč včetně DPH. Při celkvém sučtu plnění za celu dbu trvání rámcvé smluvy, tak jak t dlžil zadavatel ve svém vyjádření ze dne a následně ptvrdil ve vyjádření ze dne (i díky prvedení dbrpisu některých faktur), tedy ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH), činí výše uvedený sučet fakturace za plžky, které zadavatel nevymezil v zadávacích pdmínkách, ani nebyly sučástí nabídky vybranéh uchazeče, cca dvě třetiny 13

14 celkvéh vyplacenéh bjemu, pjem marginální tedy není v tut chvíli na místě. Zadavatel tedy nejen že v takvém bjemu pptával plnění na základě uzavřené rámcvé smluvy, které nebyl sučástí nabídky vybranéh uchazeče, ale výsledný sučet takt vyplacenéh plnění vypvídá i vymezení zadávacích pdmínek (k tmu více bdy 27. až 36. důvdnění tht rzhdnutí), když největší bjem (výše uvedených nejexpnvanějších deseti plžek) ani nebyl předmětem vzrvéh kše. Zadavatel tak d saméh pčátku přesně nevěděl, c vlastně chce pptávat. 42. Deliktní jednání zadavatele je nutn vztahvat k rámcvé smluvě jak celku, nikliv puze k výše zmíněným 88 plžkám. Spáchání správníh deliktu se zadavatel dpustil tím, že dne uzavřel rámcvu smluvu v rzpru s návrhem rámcvé smluvy předlžené v nabídce vybranéh uchazeče, nikliv tím, že následně vybíral a bjednával z 88 plžek, které nebyly sučástí nabídky. 43. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. IV. Ulžení sankce 44. Pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 45. Zadavatel se při zadávání veřejné zakázky Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva) dpustil správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, nebť předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, a tím, že nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel s vybraným uchazečem rámcvu smluvu v rzpru s rámcvu smluvu z nabídky vybranéh uchazeče. 46. C se týče významu pjmu pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky uvedenéh v ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna, pvažuje Úřad za nezbytné uvést, že tím je myšlen jakýkliv úkn zadavatele, zachycený i v průběhu zpracvání zadávacích pdmínek, například při vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. Vymezení předmětu veřejné zakázky je nezbytnu sučástí pstupu zadavatele během zadávacíh řízení, ač není v 44 dst. 1 zákna výslvně zmíněn slv pstup, lze z tht ustanvení vyčíst úmysl zákndárce k dpvědnsti zadavatele, knkrétně že zadavatel musí vymezit předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Jinými slvy zadavatel musí pstupvat při zpracvání zadávacích pdmínek tak, aby byl předmět veřejné zakázky vymezen v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. 14

15 47. Pdle ustanvení 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a), c) neb d). 48. Zadavatel uzavřel dne rámcvu kupní smluvu s vybraným uchazečem s dbu trvání dvu let. Z vyjádření zadavatele ze dne a z a z jím zaslaných faktur, které zachycují jedntlivé bjednávky zadavatele na základě rámcvé smluvy p celu dbu plnění předmětu veřejné zakázky, vyplývá, že celkvá suma, kteru zadavatel uhradil vybranému uchazeči za celu dbu plnění předmětné rámcvé smluvy, činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Uzavřením smluvy se zadavatel v bu případech (jak při prušení 44 dst. 1 zákna, tak při prušení 82 dst. 2 zákna) dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. Cena veřejné zakázky, při které se zadavatel dpustil správních deliktů, je ,- Kč včetně DPH. Hrní hranice mžné pkuty (5 %) tedy p zakruhlení činí částku ve výši ,- Kč. 49. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. Z dstavce zákna vyplývá, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 50. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správních deliktů dzvěděl z pdnětu, který bdržel dne Ke spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna v bu případech (jak při prušení 44 dst. 1 zákna, tak při prušení 82 dst. 2 zákna) dšl dne , kdy zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smluvu na plnění předmětné veřejné zakázky. Správní řízení byl zahájen dne Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za spáchání bu správních deliktů nezanikla. 51. Úřad datuje prušení zadavatele k datu pdpisu rámcvé smluvy a ne k datu jedntlivých bjednávek na základě rámcvé smluvy prt, že rámcvá smluva jak takvá byla uzavřena na základě zadávacíh řízení, jehž předmět nebyl d saméh pčátku vymezen v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, a v nepslední řadě také prt, že tat rámcvá smluva byla uzavřena v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. Právě tt datum ( ), kdy se zadavatel v rzpru se záknem smluvně zavázal k plnění, které nebyl vysutěžen v suladu se záknem, je pdle názru Úřadu rzhdné pr naplnění pdmínky stanvené v 120 dst. 1 písm. a) zákna. 52. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správních deliktů, zejména ke způsbu jejich spáchání a jejich následkům a k klnstem, za nichž byly spáchány. Zárveň musí Úřad vyřešit suběh těcht správních deliktů. 53. Zadavatel se správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna dpustil tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši 15

16 neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel dne uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. Úřad knstatuje, že nevymezení předmětu veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky (prušení 44 dst. 1 zákna) je jedním z nejvážnějších prušení zákna. Řádné a úplné vymezení předmětu veřejné zakázky ttiž může být předpkladem bezprblémvéh průběhu zadávacíh řízení a knečně naplnění cíle, tedy výběru nejvhdnější nabídky (jak z hlediska ceny, tak z hlediska předmětu). Pkud uchazeč nebude seznámen s předmětem zadávacíh řízení (předmětem pptávky), nebude mci nabídnut adekvátní plnění, stejně tak ceny jedntlivých sutěžitelů nebudu prvnatelné. Nevymezení předmětu veřejné zakázky, resp. jeh zkreslené vymezení puze vzrvým kšem (pr účely hdncení) mhl mít vliv na kruh ptenciálních ddavatelů, resp. mhl vlivnit účast ddavatelů v předmětném zadávacím řízení, a v důsledku th vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Lze tedy právněně předpkládat, že v případě, kdy by zadavatel pstupval v suladu se záknem, mhl bdržet i nabídky jiných ddavatelů, kteří by mhli předlžit eknmicky výhdnější nabídky než vybraný uchazeč, pkud by ze zadávací dkumentace získali větší (úplné) pvědmí předmětu veřejné zakázky. 54. Zadavatel tedy vymezením předmětu veřejné zakázky puhu pětinu pptávanéh zbží rezignval na vymezení předmětu veřejné zakázky, takvé jednání či způsbený stav nelze mluvit knstatváním, že vše další mhl bjednávat na základě becnéh ppisu předmětu veřejné zakázky ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky). Pmcí tét lgiky bychm na základě rámcvé smluvy například na veřejnu zakázku becně vymezenu puze jak výpčetní technika mhli pptávat jak pčítače, tak mnitry, tiskárny atd., ačkliv v zadávacích pdmínkách byl předmět knkretizván (mim jiné pr účely hdncení) puze jak klávesnice a myši. 55. Zadavatel se dále dpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Pdle zadavatele se v tmt případě jedná marginální prušení, když prti návrhu rámcvé smluvy ve smluvě pdepsané zadavatelem a vybraným uchazečem dne přibyl puze 88 plžek. Nicméně, jak byl dkázán výše (viz bd 41. důvdnění tht rzhdnutí), v žádném případě se nejednal ledajaký srtiment, ale srtiment zadavatelem žádaný a velice expnvaný, za nemalé jedntkvé ceny, cž se následně zbrazil i v namátkvém výpčtu Úřadu, pdle kteréh zadavatel za dva rky plnění předmětné rámcvé smluvy uhradil vybranému uchazeči za 10 nejžádanějších plžek (z těch 88 vybraným uchazečem nenabízených) ,- Kč včetně DPH, zhruba tedy dvě třetiny celkvéh bjemu předmětné veřejné zakázky. Zadavatel tak umcnil deliktní jednání i během plnění rámcvé smluvy, které zapčal pdpisem jiné rámcvé smluvy v rzpru s návrhem smluvy uvedené v nabídce vybrané uchazeče, když během dvu let plnění lze s jisttu cca dvě třetiny uhrazené částky přičíst plnění, které nebyl bsažen v nabídce vybranéh uchazeče a d rámcvé smluvy zařazen až ddatečně před jejím pdpisem, tedy jednznačně v rzpru s nabídku vybranéh uchazeče. 16

17 56. Vzhledem ke skutečnsti, že za ba spáchané správní delikty lze udělit stejnu maximální výši pkuty, musí se Úřad zabývat skutečnstí, který správní delikt byl více závažný. 57. Pdle názru Úřadu je závažnějším delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kdy zadavatel v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené. Od tht pchybení zadavatele se následně dvíjely další nestandardní krky, které vyústily v další delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, a t prušení 82 dst. 2 zákna. Jak již Úřad uvedl výše, vymezení předmětu veřejné zakázky v nezbytnstech pr zpracvání nabídky je jedním z nejdůležitějších úknů zadavatele, který následně udává ráz celému zadávacímu řízení, zvlášť u rámcvé smluvy, kdy plnění prbíhá v delším časvém bdbí pdle ptřeb zadavatele a na základě předem jasně vymezenéh plnění. Pkud tedy zadavatel má v úmyslu p dbu dvu let debírat plnění ddavatele týkající se sbních chranných prstředků, je nasnadě, aby tt plnění řádně knkretizval a ppsal tak, aby byl předmět veřejné zakázky určitý a každý ddavatel tak mhl s jisttu rzpznat, c má zadavateli nabídnut, případně zda se vůbec zúčastnit zadávacíh řízení. Pdmínka zadavatele, že bude právněn bjednávat srtiment nad rámec knkretizvanéh srtimentu, činí celé zadávací řízení jen nepřehledným a mhl dradit případné uchazeče předmětnu veřejnu zakázku, které nemusel zaujmut srtiment zbží vzrvéh kše, cž byl t jediné, c zadavatel v zadávacích pdmínkách vymezil. Celé zadávací řízení tak byl již d saméh pčátku stižen vadu, všechny další krky byly činěny na základě předmětu veřejné zakázky, který nebyl vymezen v pdrbnstech pr zpracvání nabídky. Úřad je th názru, že pkud by zadavatel dstatečně specifikval předmět plnění veřejné zakázky, tedy knkretizval veškerý srtiment ve všech plžkách, nemusel by djít k prušení 82 dst. 2, jelikž vybraný uchazeč by vycházel z jasně specifikvané pptávky, ne puze becné dikce hledně sbních chranných prstředků. 58. Výše uvedené pchybení pdle názru Úřadu tak byl také jednu z příčin, prč se zadavatel dpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a), když uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy předlženým v nabídce vybranéh uchazeče (prušení 82 dst. 2 zákna). Tt prušení zase směřuje k vymezení předmětu veřejné zakázky, jelikž zadavatel naknec uzavřel rámcvu smluvu na srtiment, který vybraný uchazeč ve své nabídce nenabízel, zadavatel tedy ani p pdle jeh názru úplném a jasném vymezení předmětu veřejné zakázky nebdržel návrh rámcvé smluvy, který by bsahval takvý srtiment, který by byl pdle jeh představ, prt si musel tent návrh upravit a následně uzavřít rámcvu smluvu v rzpru s návrhem smluvy uvedeným v nabídce. I když se jednal puze rzdíl v 88 plžkách, celkvý bjem takt prplacených bjednávek naknec činil cca dvě třetiny celkvě prplacené sumy, lze se tedy právněně dmnívat, že pkud by těcht 88 plžek (minimálně 10 nejexpnvanějších) byl vymezen v zadávacích pdmínkách, případně sučástí vzrvéh kše a tak předmětem hdncení, a kterýkliv ddavatel je tak mhl náležitě cenit, mhl zadavatel bdržet výhdnější nabídky a hlavně nabídky i jiných uchazečů. Právě rzpr v těcht 88 plžkách způsbil, že návrh rámcvé smluvy předlžený vybraným uchazečem se stal puze nezávaznu částí nabídky, když zadavatel naknec převážně pptával plnění, které nebyl v nabídce uveden. Výše uvedené pchybení zadavatele při uzavření smluvy puze umcnil již tak vyhrcenu situaci, která 17

18 byla způsbena nevymezením předmětu veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, druhý delikt (tedy prušení 82 dst. 2 zákna), tak lze pdle názru Úřadu zadavateli přičíst k tíži. 59. Závažnst prvníh správníh deliktu (prušení 44 dst. 1 zákna) tak je umcněna spácháním dalšíh správníh deliktu (prušení 82 dst. 2 zákna), přičemž u bu lze prhlásit, že zadavatel prušil ustanvení zákna d saméh pčátku při nejdůležitějším krku, kterým je vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, následně tent prtiprávní stav umcnil uzavřením rámcvé smluvy s vybraným uchazečem, která byla v rzpru s rámcvu smluvu bsaženu v nabídce vybranéh uchazeče. Nastalá situace (prušení zákna veřejných zakázkách) je puze důsledek nejasně specifikvanéh předmětu plnění, na který nelze z pzice ddavatele adekvátně reagvat, jelikž nabídka nemůže bsáhnut všechn plnění, které zadavatel bez předchzí detailní specifikace může pdle svéh uvážení pdřadit pd ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky). Prušení zákna zadavatelem mhl být naknec dalek rzsáhlejší, kdyby zadavatel d rámcvé smluvy včlenil víc než zmíněných 88 plžek, jelikž ze zadávacích pdmínek nelze vydedukvat, c všechn měl ddavatel ve své nabídce nabídnut. 60. Obě výše uvedená pchybení jsu natlik závažná, že v jejich důsledku zadavatel na základě uzavřené rámcvé smluvy pptával plnění, které nejenže nebyl specifikván v zadávacích pdmínkách, ale také nebyl sučástí nabídky vybranéh uchazeče, zadavatel tedy v rámci plnění rámcvé smluvy pstupval, jak by žádné zadávací řízení neprběhl a plnění (srtiment) stanvil ddatečně (viz uzavření rámcvé smluvy v rzpru s návrhem rámcvé smluvy). 61. O vlivu na výběr nejvhdnější nabídky se Úřad zmínil v rámci zdůvdnění jedntlivých správních deliktů (viz bdy 27. až 36. důvdnění tht rzhdnutí a bdy 37. až 43. důvdnění tht rzhdnutí). 62. C se týče tvrzení navrhvatele, že rámcvá smluva byla puze dvuletá míst záknem pvlených 4 let, cž by měla být plehčující klnst, je pdle názru Úřadu ptřeba na věc phlédnut i z druhé strany, a t, že zadavatel p celé dva rky bjednával plnění na základě rámcvé smluvy uzavřené v rzpru se záknem a rámcvé smluvy uzavřené na základě zadávacíh řízení, ve kterém nebyl vymezen předmět veřejné zakázky, zadavatel tak dva rky debíral plnění, které řádně nevysutěžil. Pdle názru Úřadu tak zvlenu dbu trvání rámcvé smluvy nelze brát jak plehčující klnst. 63. K tvrzení zadavatele, že realizace bjednávek byla pzastavena hned, jak se bjevil náznak, že způsb zadání předmětné veřejné zakázky byl prblematický, tj. již v rámci pršetřvání pdnětu, je třeba uvést, že z jedntlivých faktur lze vyčíst, že ačkliv se zadavatel šetření pdnětu dzvěděl již na knci listpadu 2011, bjednával d vybranéh uchazeče plnění ještě v rce 2012, například děvy Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), vše v celkvé hdntě Kč,- bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) pdle faktury FV94-257/2012 s datem zdanitelnéh plnění dne , neb děvy Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý 18

19 rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), vše v celkvé hdntě Kč,- bez DPH (89 882,- Kč včetně DPH) pdle faktury FV94-997/2012 s datem zdanitelnéh plnění dne Zadavatel tak v realizaci pkračval i v rce Ve vztahu k další zadavatelem navzvané plehčující klnsti spčívající v jeh nezkušensti při zadávání veřejné zakázky na chranné sbní pracvní prstředky, zastává Úřad názr, že zadavatel se tét plehčující klnsti nemůže dvlávat, když jak veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky ve spustě dalších zadávacích řízení (těžba dřeva, nákup vzidel, úklid atd.). K dkazu na pdbný pstup jiných zadavatelů v bdbných zakázkách se zadavatel vyjádřil již výše (viz bd 35. důvdnění tht rzhdnutí); deliktní jednání jiných zadavatelů nemá a nemůže mít za následek legalizaci takvéh jednání. 65. Skutečnst, že se ulžená pkuta nemůže jevit jak vyská, vyplývá z výše maximální hranice pkuty za zadavatelem spáchaný správní delikt, tj ,- Kč. S hledem na její výši je pkuta Kč ulžena v dlní třetině záknné sazby. 66. Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť v určitém případě se pkuta, byť ulžená v minimální výši, může jevit jak krajně nespravedlivá. V tét suvislsti Úřad dkazuje na nález Ústavníh sudu Pl. ÚS 3/02. Dle uvedenéh nálezu jsu nepřípustné takvé pkuty, jež mají likvidační charakter. 67. Vzhledem k nutnsti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení buducíh prušvání zákna, má Úřad za t, že nelze zcela minimalizvat výši sankčníh pstihu. Úřad při stanvení výše pkuty dále zhlednil skutečnst, že ulžená pkuta musí být natlik intenzivní, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty by nedšl k naplnění jejíh účelu, tj. sankce za prtiprávní jednání. Peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d sféry prušitele, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. Krmě th může zadavatel, nemůže-li uhradit pkutu z rzpčtvých zdrjů, využít jiné právní nástrje, např. ty, které vyplývají z pracvníh práva a dpvědnsti knkrétní sby za prtiprávní stav. 68. Pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení veškerých klnstí šetřenéh případu a uvážení všech argumentů pr i prti zadavateli, Úřad při určení výměry ulžené pkuty psudil její výši stanvenu v hdntě ,- Kč vzhledem k suvislstem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a t zejména s hledem na klnsti, za nichž byly správní delikty spáchány, jak dstačující, přičemž z tht důvdu akcentval ve vztahu k zadavateli preventivní účinek ulžené sankce (pkuta ulžena v dlní třetině záknné stazby). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj pracviště Brn, zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČ zadavatele. 19

20 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dnů de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka Obdrží: Mgr. Jakub Ktrba, advkát, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1 Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 20

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007RGYU* UOHSX007RGYU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0667,0668/2015/VZ-39440/2015/513/JLí Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více