Pokročilé uţivatelské školení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé uţivatelské školení"

Transkript

1 Pokročilé uţivatelské školení

2 Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá bude vyučována v rozsahu 2 hodin. Obsah 1. lekce: 1) Pás karet a panel Rychlý přístup a) Úprava pásu karet b) Úpravy panelu Rychlý přístup 2) Pravítka a) Zobrazení a skrytí pravítek b) Práce s pravítky c) Umísťování zaráţek tabulátorů 3) Moţnosti automatických oprav 4) Záloţní kopie 5) Styly, šablony a témata a) Formátování pomocí stylů b) Pouţití a úpravy stylů c) Definice nového stylu d) Odstranění stylu a formátování e) Šablony vytvoření, pouţití Obsah 2. lekce: 6) Konce oddílů a stránek 7) Pokročilá nastavení vzhledu stránky 8) Odkazy, citace, obsah a rejstřík a) Poznámky pod čarou b) Vytvoření bibliografie, citace c) Titulky d) Kříţové odkazy 2

3 e) Seznam obrázků f) Obsah dokumentu g) Rejstřík h) Hypertextový odkaz Obsah 3. lekce: 9) Práce s osnovou a) Změny úrovní nadpisů b) Přesun bloků textu 10) Spolupráce a) Komentáře b) Sledování změn c) Porovnání dvou dokumentů d) Odeslání dokumentu em Obsah 4. lekce: 11) Hromadná korespondence a tisk 12) Makra Obsah 5. lekce: 13) Vazba na další programy Office 14) Speciální objekty grafy, vodoznak a další 3

4 1. lekce Přizpůsobení pásu karet Přizpůsobením lze vytvořit vlastní nastavení pásu karet, který je součástí uţivatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office tak, aby vám vyhovovalo. Můţete například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující příkazy, které často pouţíváte. Je moţné přidávat příkazy do vlastních skupin, nelze však změnit výchozí karty a skupiny, které jsou integrovanou součástí systému Microsoft Office Příkazy u výchozích skupin jsou nedostupné nebo zobrazeny šedě a nelze je upravovat. V seznamu Přizpůsobení pásu karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se však na pásu karet nezobrazuje. DŮLEŢITÉ Přizpůsobení pásu karet je specifické pro aplikaci systému Microsoft Office, ve které v daném okamţiku pracujete. Přizpůsobení pásu karet neplatí pro všechny aplikace systému Office. Změna výchozích karet, skupin nebo příkazů Je moţné přejmenovat a změnit pořadí výchozích karet a skupin, které jsou integrovanou součástí systému Microsoft Office Nelze však přejmenovat výchozí příkazy, měnit ikony přiřazené k těmto příkazům nebo měnit pořadí těchto příkazů. Chcete-li přidat příkazy do skupiny, je třeba přidat vlastní skupinu na výchozí kartu nebo novou kartu. V seznamu Přizpůsobení pásu karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se však na pásu karet nezobrazuje. 4

5 Výchozí karta a skupina s příkazy, které nelze měnit Vlastní skupina s nově přidanými příkazy Chcete-li začít s přizpůsobováním pásu karet, postupujte následovně. Přidání vlastní karty a vlastní skupiny Vlastní kartu a vlastní skupinu lze přidat po kliknutí na poloţku Nová karta. Do vlastních skupin můţete přidat jen příkazy. 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na poloţku Přizpůsobit pás karet. 4. Klikněte na poloţku Nová karta. 5. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Pokud chcete přidat do skupiny příkazy, vyhledejte informace v oddílu Přidání příkazů do skupiny. Přejmenování karty nebo skupiny 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přejmenovat. 2. Klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název. 3. POZNÁMKA Při přejmenovávání vlastní skupiny můţete také kliknout na ikonu představující tuto skupinu. 4. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Přidání vlastní skupiny na kartu Vlastní skupinu lze přidat na vlastní kartu nebo na výchozí kartu. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na kartu, do které chcete skupinu přidat. 2. Klikněte na poloţku Nová skupina. 3. Chcete-li přejmenovat skupinu Nová skupina (Vlastní), klikněte na skupinu pravým tlačítkem, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název. POZNÁMKA Můţete také přidat ikonu představující vlastní skupinu kliknutím na vlastní skupinu a poté na tlačítko Přejmenovat. Chcete-li skrýt popisky příkazů přidaných do této vlastní skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů. POZNÁMKA Chcete-li zobrazit popisky příkazů ve vlastní skupině poté, co byly skryty, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů. 4. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. 5

6 Pokud chcete přidat do skupiny příkazy, vyhledejte informace v oddílu Přidání příkazů do skupiny. Přidání příkazů do vlastní skupiny Příkazy lze přidat pouze do vlastní skupiny, která se nachází na vlastní nebo výchozí kartě. Do výchozí skupiny nelze příkazy přidávat. Přejmenovat lze pouze příkazy přidané do vlastních skupin. POZNÁMKA V seznamu Přizpůsobení pásu karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se však na pásu karet nezobrazuje. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu, do které chcete přidat příkaz. 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na seznam, ze kterého chcete přidat příkazy, například Oblíbené příkazy nebo Všechny příkazy. 3. Klikněte na příkaz ve zvoleném seznamu. 4. Klikněte na tlačítko Přidat. 5. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. POZNÁMKA Můţete také přejmenovat příkaz a přidat ikonu představující příkaz kliknutím na příkaz a poté na tlačítko Přejmenovat. Skrytí karty Je moţné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat však lze pouze vlastní karty. POZNÁMKA V seznamu Přizpůsobení pásu karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se však na pásu karet nezobrazuje. 1. V okně Přizpůsobit pás karet zrušte v seznamu Přizpůsobení pásu karet zaškrtnutí políčka u výchozí nebo vlastní karty, kterou chcete skrýt. 2. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. 6

7 Odebrání vlastní karty Je moţné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat však lze pouze vlastní karty. POZNÁMKA V seznamu Přizpůsobení pásu karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se však na pásu karet nezobrazuje. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na kartu, kterou chcete odebrat. 2. Klikněte na tlačítko Odebrat. 3. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Změna pořadí karet nebo skupin 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přesunout. 2. Klikejte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete poţadovaného pořadí. 3. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Odebrání skupiny Odebrat lze skupiny na vlastních i výchozích kartách. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na skupinu, kterou chcete odebrat. 2. Klikněte na tlačítko Odebrat. 3. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Odebrání příkazu ze skupiny Příkazy lze odebrat pouze z vlastní skupiny. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na příkaz, který chcete odebrat. 2. Klikněte na tlačítko Odebrat. 3. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Přejmenování příkazu, který jste přidali do vlastní skupiny 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na příkaz, který chcete přejmenovat. 2. Klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název. 7

8 POZNÁMKA Při přejmenovávání příkazu přidaného do vlastní skupiny můţete také kliknout na ikonu představující tento příkaz. 3. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Obnovení pásu karet Je moţné obnovit všechny karty na pásu karet nebo pouze vybrané karty do původního stavu. Pokud obnovíte všechny karty na pásu karet, dojde také k obnovení panelu nástrojů Rychlý přístup, na kterém se pak budou zobrazovat pouze výchozí příkazy. DŮLEŢITÉ Jestliţe kliknete na poloţku Obnovit veškeré vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů pro rychlý přístup, dojde k obnovení pásu karet i panelu nástrojů Rychlý přístup na výchozí nastavení. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na poloţku Obnovit výchozí hodnoty. 2. Klikněte na poloţku Obnovit výchozí hodnoty a potom klikněte na poloţku Obnovit veškeré vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů pro rychlý přístup. OBNOVENÍ POUZE VYBRANÉ KARTY Obnovit lze pouze výchozí karty na příslušné výchozí nastavení. 1. V okně Přizpůsobit pás karet vyberte výchozí kartu, kterou chcete obnovit na výchozí nastavení. 2. Klikněte na poloţku Obnovit výchozí a potom klikněte na poloţku Obnovit pouze vybranou kartu na pásu karet. Export přizpůsobeného pásu karet Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a pouţít v jiném počítači nebo jej můţe pouţít další spolupracovník. 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na poloţku Import nebo export. 2. Klikněte na poloţku Exportovat veškeré vlastní nastavení. Import přizpůsobeného pásu karet Soubory s vlastními nastaveními je moţné importovat, a nahradit tak aktuální rozloţení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí moţnosti importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači. DŮLEŢITÉ Pokud importujete soubor vlastních nastavení pásu karet, ztratíte veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliţe předpokládáte, ţe se moţná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení exportovat předtím, neţ importujete jakákoli nová vlastní nastavení. 8

9 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na poloţku Import nebo export. 2. Klikněte na příkaz Importovat soubor vlastního nastavení. K čemu slouţí karta Doplňky? Karta Doplňky je určena pro příkazy, které byly dostupné jako doplněk v systému Microsoft Office 2007 a starším. Na kartě Doplňky nelze přidávat, odebírat nebo měnit pořadí příkazů. Proč je zobrazena zelená značka? Zelená značka se na pásu karet zobrazí v případě, ţe přizpůsobíte okno aplikace systému Office tak, aby došlo ke zmenšení pásu karet, ale nepřidali jste ikonu pro novou vlastní skupinu nebo příkaz přidaný do vlastní skupiny. Ikona se pouţije v následujících případech: Chcete přidat vlastní skupinu na panel nástrojů Rychlý přístup. Chcete odlišit vlastní pás karet od výchozího pásu karet. PŘIDÁNÍ IKONY PRO ZNÁZORNĚNÍ VLASTNÍ SKUPINY ČI PŘÍKAZU 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu či příkaz, které jste přidali. 2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a poté v seznamu Symbol klikněte na příslušnou ikonu. 3. V dialogovém okně Přejmenovat klikněte na tlačítko OK. 4. Chcete-li zobrazit a uloţit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK. Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup Panel nástrojů Rychlý přístup je přizpůsobitelný panel nástrojů obsahující sadu příkazů, které nezávisí na kartě aktuálně zobrazené na pásu karet. Tento panel lze přesunout z jednoho ze dvou moţných umístění a přidávat na něj tlačítka představující příkazy. POZNÁMKY V systému Microsoft Office neexistuje moţnost zvětšení tlačítek představujících příkazy. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zmenšení pouţívaného rozlišení obrazovky. Panel nástrojů Rychlý přístup nelze zobrazit na více řádcích. Na panel nástrojů Rychlý přístup lze přidávat jen příkazy. Obsah většiny seznamů, jako jsou hodnoty odsazení a řádkování nebo jednotlivé styly, které se také zobrazují na pásu karet, nelze na panel nástrojů Rychlý přístup přidat. Můţete však podle svých představ přizpůsobit pás karet. Lze například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující často pouţívané příkazy. 9

10 Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup 1. Na pásu karet klikněte na příslušnou kartu nebo skupinu, aby se zobrazil příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na poţadovaný příkaz a potom klikněte na příkaz místní nabídky Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Odebrání příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz, který chcete odstranit z panelu nástrojů Rychlý přístup, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup. Změna pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. 2. V části Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup klikněte na příkaz, který chcete přesunout, a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů. Seskupení příkazů přidáním oddělovače mezi příkazy Chcete-li zobrazovat panel nástrojů Rychlý přístup rozdělený na sekce, lze příkazy seskupit s pomocí oddělovače. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na poloţku Oblíbené příkazy. 3. Klikněte na poloţku <Oddělovač> a potom na tlačítko Přidat. 4. K umístění oddělovače na poţadované místo klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů. Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup Panel nástrojů Rychlý přístup můţe být umístěn na jednom ze dvou míst: 10

11 V levém horním rohu vedle ikony aplikace systému Microsoft Office, například vedle ikony aplikace Word (výchozí umístění) Pod pásem karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office Pokud nechcete, aby byl panel nástrojů Rychlý přístup zobrazen v aktuálním umístění, lze jej přesunout do jiného umístění. Povaţujete-li výchozí umístění vedle ikony aplikace za příliš vzdálené od pracovní oblasti, lze jej přesunout blíţe k pracovní oblasti. Panel umístěný pod pásem karet však zasahuje do pracovní oblasti. Chcete-li tedy mít pracovní oblast co největší, ponechte raději panel nástrojů Rychlý přístup ve výchozím umístění. 1. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. 2. V seznamu klikněte na poloţku Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet. Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Moţnosti Pomocí příkazu Moţnosti je moţné přidat, odebrat nebo změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup. 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na poloţku Panel nástrojů Rychlý přístup. 4. Proveďte poţadované změny. 11

12 Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. 2. V okně Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na poloţku Obnovit výchozí hodnoty a potom na poloţku Obnovit pouze panel nástrojů Rychlý přístup. Export vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a pouţít v jiném počítači nebo jej můţe pouţít další spolupracovník. 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na moţnost Panel nástrojů Rychlý přístup. 4. Klikněte na moţnost Import či export a poté na poloţku Exportovat veškeré vlastní nastavení. Import vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup Soubory s vlastními nastaveními je moţné importovat, a nahradit tak aktuální rozloţení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí moţnosti importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači. DŮLEŢITÉ Pokud importujete soubor vlastních nastavení pásu karet, ztratíte veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliţe předpokládáte, ţe se moţná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení exportovat předtím, neţ importujete jakákoli nová vlastní nastavení. 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na moţnost Panel nástrojů Rychlý přístup. 4. Klikněte na moţnost Import či export a poté na poloţku Importovat soubor vlastního nastavení. 12

13 Zobrazení nebo skrytí vodorovných nebo svislých pravítek Chcete-li zobrazit nebo skrýt vodorovná a svislá pravítka, klepněte na poloţku Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku. POZNÁMKA kroky: Svislé pravítko se nezobrazí, pokud je vypnuté. Chcete-li zapnout svislé pravítko, proveďte tyto 1. Klikněte na tlačítko Soubor a potom klikněte na tlačítko Moţnosti. 2. Klepněte na poloţku Upřesnit. 3. V části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozloţení při tisku. Práce s pravítky Vlevo od vodorovného pravítka je tlačítko pro výběr tabulátoru. Na vodorovném pravítku lze také vidět tiskové okraje, odstavcové zaráţky a zaráţky předdefinovaných tabulátorů. Svislé pravítko ukazuje horní a dolní okraj dokumentu a výšku řádku tabulky. Poklepáním na vodorovné pravítko lze přidat tabulátory. 13

14 Nastavení zaráţek tabulátoru NASTAVIT ZARÁŢKY POMOCÍ PRAVÍTKA 1. Klepněte na výběr umístění tabulátoru v levé části pravítka, aţ se zobrazí poţadovaný typ tabulátoru, který chcete. 2. Klepněte na pravítku, kam chcete nastavit zaráţky tabulátoru. ZARÁŢKY TABULÁTORU NA PRAVÍTKU LEVÁ ZARÁŢKA NASTAVUJE UMÍSTĚNÍ ZAČÁTKU TEXTU, KTERÝ POTOM PŘI PSANÍ BUDE POKRAČOVAT DOPRAVA. Zaráţka na střed nastavuje umístění středu textu. Text bude při psaní zarovnán podle této zaráţky na střed. Pravá zaráţka tabulátoru nastavuje pravý okraj textu. Při psaní se text posouvá doleva. Desetinná zaráţka zarovnává text na desetinnou čárku. Desetinná čárka zůstává nezávisle na počtu číslic ve stejné poloze. (Zarovnávat lze pouze čísla okolo desetinného znaku. Desetinnou zaráţku nelze pouţít k zarovnání čísel okolo jiného znaku, například pomlčky nebo znaku ampersand.) Zaráţka svislé čáry neslouţí k umístění textu. Na místo zaráţky bude vloţena svislá čára. Poznámky týkající se nastavení zaráţek tabulátoru pomocí vodorovného pravítka Po otevření nového prázdného dokumentu ve výchozím nastavení nejsou na pravítku ţádné zaráţky tabulátoru. Poslední dvě moţnosti na výběr umístění tabulátoru jsou ve skutečnosti pro odsazení. Odsazení prvního řádku -klepněte do horní poloviny vodorovného pravítka a určete místo, kam chcete vloţit začátek prvního řádku odstavce. Klepněte na tlačítko Předsadit a potom klepněte na tlačítko dolní poloviny vodorovného pravítka a určete, kam chcete vloţit začátek druhého a dalších řádků. Jestliţe nastavíte zaráţku svislé čáry, zobrazí se v místě zaráţky tabulátoru svislá čára (stisknutí klávesy TAB není nutné). Zaráţka svislé čáry se podobá přeškrtnutí, avšak zobrazuje se v odstavci svisle v místě zaráţky. Podobně jako jiné typy zaráţek lze i zaráţku svislé čáry nastavit před nebo po zadání textu odstavce. Zaráţku tabulátoru lze odebrat jejím přetaţením (nahoru nebo dolů) mimo pravítko. Po uvolnění tlačítka myši zaráţka zmizí. Existující zaráţky tabulátoru lze na pravítku přetáhnout směrem doleva nebo doprava na jiné místo. Při výběru více odstavců jsou na pravítku zobrazeny pouze zaráţky z prvního odstavce. 14

15 NASTAVIT ZARÁŢKY POMOCÍ DIALOGOVÉHO OKNA TABULÁTORY Pokud chcete určit přesnou polohu zaráţek tabulátoru, kterou klepnutím na pravítko nelze dosáhnout, nebo pokud chcete před zaráţku vkládat určitý znak (vodicí znak), můţete pouţít dialogové okno Tabulátory. Chcete-li zobrazit dialogové okno Tabulátory, poklepejte na pravítku nebo proveďte následující: 1. Poklepejte na pravítko, nebo klepněte na kartu Rozloţení stránky, rozviňte oddíl a potom klepněte na tlačítko Tabulátory. 2. Zadejte umístění, kam chcete nastavit zaráţky. 3. Ve skupinovém rámečku Zarovnání klepněte na tlačítko typ zaráţky tabulátoru. 4. Chcete-li přidat jiný typ vedoucí nebo přidat tečky s vaší zaráţku tabulátoru, klepněte na poţadovanou moţnost Vodicí znak. 5. Klepněte na moţnost Nastavit. 6. Opakujte kroky 2 aţ 5 přidejte další zaráţky tabulátoru, nebo klepněte na tlačítko OK. Změna výchozí vzdálenosti mezi zaráţkami tabulátoru Ručně nastavené zaráţky mají přednost před výchozím nastavením zaráţek. 1. Na kartě Rozloţení stránky klepněte na oddíl Odstavec a rozviňte ho. 2. V dialogovém okně Odstavec klepněte na tlačítko Tabulátory. 3. V poli Výchozí krok zadejte poţadovanou vzdálenost mezi výchozími zaráţkami. 4. Po stisknutí klávesy TAB se zobrazí zaráţka na stránce v určené vzdálenosti. 15

16 Moţnosti automatických oprav Přes kartu Soubor, volbu Moţnosti, Kontrola pravopisu a mluvnice. 16

17 Zadání výjimek pro automatické psaní velkých písmen ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ AUTOMATICKÉ KONTROLY PRAVOPISU A GRAMATIKY 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V části Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti a poté klikněte na příkaz Kontrola pravopisu a mluvnice. 3. Chcete-li vypnout nebo zapnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky pro aktuálně otevřený dokument, postupujte takto: V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na název aktuálně otevřeného dokumentu. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu a Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu. Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky ve všech nově vytvořených dokumentech, postupujte takto: 1. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na poloţku Všechny nové dokumenty. 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu a Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu. 17

18 DŮLEŢITÉ Pokud vypnete automatickou kontrolu pravopisu nebo gramatiky v souboru, který sdílíte s jinými uţivateli, můţete je o této změně informovat. Skrytí pravopisných a gramatických chyb v dokumentu Můţete mít dokument aplikace Word, ve kterém nechcete, aby byly pravopisné a gramatické chyby označeny červenými a zelenými vlnovkami, případně dáváte přednost tomu, aby v ţádném z vytvářených dokumentů nebyly pravopisné a gramatické chyby vyznačeny. POZNÁMKA To se týká rovněţ zpráv aplikace Outlook, pro které jste aplikaci Word pouţili jako editor. 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Moţnosti. 2. Klikněte na poloţku Kontrola pravopisu a mluvnice. Chcete-li zapnout či vypnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky pro aktuálně otevřený dokument, postupujte takto: 1. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na název aktuálně otevřeného souboru. 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu a Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu. Chcete-li zapnout či vypnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky pro všechny nově vytvořené dokumenty, postupujte takto: 1. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na poloţku Všechny nové dokumenty. 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu a Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu. Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uloţení 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na tlačítko Uloţit. 4. Zaškrtněte políčko Ukládat informace pro automatické obnovení kaţdých x minut. 5. Do pole minut zadejte, jak často chcete v aplikaci ukládat data a informace o stavu aplikace. TIP Mnoţství nových informací, které obnovený soubor obsahuje, závisí na četnosti ukládání souboru pro obnovení aplikací sady Microsoft Office. Pokud se soubor pro obnovení ukládá například pouze kaţdých 15 minut, nebude obnovený soubor obsahovat změny provedené za posledních 14 minut práce před tím, neţ došlo k výpadku elektrického napětí nebo k jinému problému. 6. Můţete také změnit umístění (zadané v poli Umístění souboru automatického obnovení), kam aplikace automaticky ukládá verze souborů, na kterých pracujete. 18

19 Soubor Moţnosti: Povolení obnovení neuloţených verzí 1. Klikněte na kartu Soubor. 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Moţnosti. 3. Klikněte na tlačítko Uloţit. 4. Zaškrtněte políčko Zachovat poslední automaticky uloţenou verzi při zavření bez uloţení. Tato funkce je k dispozici pouze v aplikacích Word 2010, Excel 2010 a PowerPoint Tuto funkci lze pouţít, pouze pokud je povoleno automatické obnovení. Otevření posledního automatického konceptu Pokud pracujete na nově vytvořeném souboru nebo dočasném souboru aplikace Word, Excel nebo PowerPoint (například příloze u v aplikaci Outlook) a zavřete jej bez uloţení, můţete poslední automaticky uloţený koncept otevřít provedením následujících kroků: 1. Spusťte aplikace systému Office 2010, které jste pouţívali. 2. Klikněte na kartu Soubor. 3. Klikněte na příkaz Naposledy otevřené. 4. V aplikaci Word 2010 klikněte na tlačítko Obnovit neuloţené dokumenty 5. V novém okně se otevře sloţka s uloţenými koncepty. Vyberte poţadovaný soubor a klikněte na tlačítko Otevřít. 6. Na informačním panelu v horní části souboru klikněte na tlačítko Uloţit jako a uloţte soubor do počítače. 19

20 Přístup k těmto souborům můţete získat také provedením těchto kroků: 1. Spusťte aplikaci systému Office 2010, kterou jste pouţívali. 2. Otevřete nový nebo libovolný existující soubor. 3. Klikněte na kartu Soubor. 4. Klikněte na příkaz Informace. 5. Klikněte na tlačítko Spravovat verze. 6. V aplikaci Word 2010 klikněte na příkaz Obnovit neuloţené dokumenty prezentace. 5. Zobrazí se seznam neuloţených souborů. Vyberte poţadovaný soubor a klikněte na tlačítko Otevřít. 6. Na informačním panelu v horní části souboru klikněte na tlačítko Uloţit jako a uloţte soubor do počítače. Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva, zarovnání odstavce ). Problémy: pracné nastavování komplikovanějších formátů udrţení konzistentního formátování změny ve formátech změny struktury dokumentu - číslování generování a aktualizace obsahu Formátování pomocí stylů Styl je pojmenované formátování. Je definován přímo v dokumentu nebo v šabloně. Textu je přiřazen styl, stylu pak parametry. Odděluje obsah od formátu. Podokno úloh Styly a formátování (Formát-Styly a formátování, ikona vedle seznamu stylů). Způsob zobrazení dostupné/pouţité formátování, styly k dispozici, všechny styly. Typy stylů - styl znaků - styl odstavců - styl tabulek 20

21 - styl seznamů Pouţití stylů ve Wordu 2010 je velmi jednoduché. My si teď ukáţeme pouţití stylu na odstavec. Jen pro připomenutí. Odstavec je text ukončený klávesou Enter: 1. Do odstavce vloţíme textový kurzor nebo si ho označíme. 2. V oddíle Odstavec si kliknutím zvolíme styl třeba Nadpis 1. Takto jednoduše můţeme podle potřeby styly ve Wordu 2010 upravovat. Je to díky tomu, ţe Word 2010 nabízí uţ mnoho předpřipravených stylů na které stačí jenom kliknou a tím je pouţít. Styl Nadpis 1 bude vypadat takto: Vytvoření nového stylu Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám umoţňuje vytvářet vlastní styly. Vlastní styl vytvoříme tak, ţe klikneme na symbol šipečky v pravém dolním rohu oddílu Styly: Jakmile klikneme na tuto šipku, tak se nám zobrazí okno Styly. V levém dolním rohu tohoto okna klikneme na ikonku Nový styl: 21

22 Tím se otevře okno Vytvořit nový styl podle formátování: 22

23 Zde je moţné si vytvořit svůj vlastní styl. Nejdůleţitější je dát novému stylu název. Ten vyplníme v horní části okna v oddíle Vlastnosti. Pak v oddíle Formátování můţeme vytvořit samotný odstavec. Nakonec stačí kliknout na tlačítko OK a nový styl tak uloţit. POZNÁMKA Ve Wordu 2010 můţeme vytvořit styl jiným částem textu neţ je jenom odstavec. Styl můţeme vytvořit pro znak, tabulku nebo seznam. Nabídku si zobrazíme kliknutím na šipku v pravo: 23

24 Styly mají jednu obrovskou výhodu. Jakmile třeba u odstavce změníme jeho styl, tak se nám automaticky upraví všechny odstavce v textu, u kterých byl tento styl pouţitý. Vyhneme se tím pak pracnému ručnímu formátování kaţdého odstavce zvlášť Šablony Představte si, ţe máte úkol: vytvořte dokument.doc jako kostru přihlášky do kurzu (Jméno uchazeče, příjmení ). Uloţte jej jako PrihlaskaVzor.doc. Soubor otevřete, zadejte konkrétní údaje a uloţte. Problém: je třeba před pouţitím vytvořit kopii dokumentu nebo po editaci pouţít Uloţit jako, jinak se vzor přepíše. Řešení: pouţít šablonu. Šablona je soubor, ve kterém jsou definovány styly a případně i další obsah (makra, vlastní panely nástrojů, menu). Šablona je typ dokumentu, který po otevření vytvoří kopii sebe sama. V aplikaci Microsoft Office Word 2010 můţe být šablonou soubor DOTX nebo soubor DOTM (typ souboru DOTM umoţňuje povolení maker v souboru). 24

25 Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můţete pouţít šablonu s předdefinovaným rozloţením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uloţíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uloţen odděleně od šablony, na které je zaloţen. Šablony poskytují stejné moţnosti jako dokumenty mohou obsahovat doporučené části nebo povinný text, který budou ostatní pouţívat, a také ovládací prvky obsahu, jako například předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je moţné chránit, případně lze na šablonu pouţít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami. Změna adresáře pro ukládání šablon: Otevřete připravenou kostru přihlášky a pouţijte Uloţit jako, typ souboru bude Šablona dokumentu. Soubor je uloţen do výše zadaného adresáře. Kaţdý dokument je zaloţen na nějaké šabloně. Nový standardní dokument je zaloţen na šabloně Normální. 25

26 Vytvoření šablony Můţete začít s prázdným dokumentem a uloţit jej jako šablonu nebo můţete vytvořit šablonu, která je zaloţena na existujícím dokumentu či šabloně. VYTVOŘENÍ ZCELA OD ZAČÁTKU 1. Klikněte na tlačítko Soubor a potom klikněte na příkaz Nový. 2. Vyberte Prázdný dokument a vytvořte svůj poţadovaný vzor - šablonu. 3. Můţete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech zaloţených na této šabloně. 4. Klikněte na tlačítko Soubor a potom klikněte na příkaz Uloţit jako. 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte moţnost Šablona aplikace Word a pak klepněte na tlačítko Uloţit. 6. POZNÁMKA Šablonu také můţete uloţit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word (soubor DOT). 7. Zavřete šablonu. VYTVOŘENÍ ŠABLONY NA ZÁKLADĚ EXISTUJÍCÍHO DOKUMENTU 1. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Otevřít. 2. Otevřete poţadovaný dokument. 3. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Uloţit jako. 4. Proveďte změny, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech zaloţených na této šabloně. 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte moţnost Šablona aplikace Word a pak klepněte na tlačítko Uloţit. POZNÁMKA Šablonu také můţete uloţit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word (soubor DOT). 6. Zavřete šablonu. VYTVOŘENÍ NOVÉ ŠABLONY NA ZÁKLADĚ EXISTUJÍCÍ ŠABLONY 1. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Nový. 2. V části Šablony klepněte na moţnost Nový z existujícího. 3. Klepněte na šablonu, jeţ se podobá šabloně, kterou chcete vytvořit, a pak klepněte na moţnost Vytvořit nový. 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování. Můţete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech zaloţených na této šabloně. 5. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Uloţit jako. 26

27 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte moţnost Šablona aplikace Word a pak klepněte na tlačítko Uloţit. POZNÁMKA Šablonu také můţete uloţit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word (soubor DOT). Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony Všem uţivatelům šablony můţete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data. Můţete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony pouţívat jiné poloţky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, ţe jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega můţe šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb. PŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ OBSAHU POZNÁMKA Ovládací prvky obsahu můţete přidávat také do dokumentů. 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ovládací prvky obsahu, a klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vloţit. 2. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu, který chcete přidat do dokumentu nebo šablony. Klepnutím na poloţku Formát RTF můţete například vloţit ovládací prvek pro formát RTF, který bude zobrazen v kaţdém dokumentu vytvořeném pomocí dané šablony. POZNÁMKA Nejsou-li ovládací prvky obsahu dostupné, je moţné, ţe jste otevřeli dokument, který byl vytvořen v dřívější verzi aplikace Word. Chcete-li pouţívat ovládací prvky obsahu, je nutné převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2010 klepnutím na Soubor, dále na poloţku Převést a potom na tlačítko OK. Po převodu dokument uloţte. 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a klepněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky. 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu zvolte, zda mohou uţivatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit. 3. Chcete-li udrţet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky. Předpokládejme například, ţe máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude moţné text právních omezení upravit a bude jej moţné pouze odstranit jako skupinu. 27

28 Přidání ochrany šablony Můţete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uţivatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můţete ochránit veškerý obsah šablony heslem. PŘIDÁNÍ OCHRANY ČÁSTÍ ŠABLONY 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu. 2. Vyberte ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků obsahu, jejichţ změny chcete omezit. 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na poloţku Vlastnosti. 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí: Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umoţňuje úpravy obsahu ovládacího prvku, zabraňuje však odstranění samotného ovládacího prvku ze šablony nebo z dokumentu zaloţeného na této šabloně. Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umoţňuje odstranit ovládací prvek, ale neumoţňuje úpravy obsahu ovládacího prvku. Toto nastavení pouţijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můţete takto zajistit, ţe text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyţadován, ho bude moţné odstranit. PŘIDÁNÍ OCHRANY VEŠKERÉHO OBSAHU ŠABLONY 1. Otevřete šablonu, kterou chcete pomoci chránit před změnami. 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Zamknout na poloţku Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy. 3. V podokně úloh Uzamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav. 4. V seznamu omezení úprav klepněte na poţadovaná omezení. 5. Chcete-li zvolit další moţnosti omezení, například osoby, které mohou dokument číst nebo měnit, klepněte na poloţku Omezit oprávnění. Mezi moţnosti omezení patří nastavení data ukončení platnosti dokumentu a povolení kopírování dokumentu. 28

29 2 lekce Po dosaţení konce stránky vloţí aplikace Word automaticky konec stránky. Pokud chcete konec stránky označit na jiném místě, můţete vloţit ručně zadaný konec stránky. Je také moţné nastavit pravidla aplikace Word, jejichţ pomocí lze vkládat automatické konce stránek na poţadovaná místa. Tato moţnost je uţitečná zejména při práci na dlouhých dokumentech. Vloţení ručně zadaného konce stránky 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku. 2. Na kartě Vloţení klikněte ve skupině Stránky na tlačítko Konec stránky (Ctrl+Enter). Určení umístění, kam má aplikace Word vkládat automatické konce stránek Pokud pracujete s několikastránkovými dokumenty a zadáváte konce stránek ručně, bude při úpravách dokumentu pravděpodobně nutné měnit konce stránek. Potíţím s ručními změnami konců stránek se můţete vyhnout nastavením moţností určujících umístění, kam má aplikace Word vkládat automatické konce stránek. ZABRÁNĚNÍ VLOŢENÍ KONCŮ STRÁNEK DOPROSTŘED ODSTAVCE 1. Vyberte odstavec, u kterého chcete zabránit rozdělení na dvě stránky. 2. Na kartě Rozloţení stránky kliknutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klikněte na kartu Tok textu. 3. Zaškrtněte políčko Svázat řádky. 29

30 ZABRÁNĚNÍ VLOŢENÍ KONCŮ STRÁNEK MEZI ODSTAVCE 1. Vyberte odstavce, které chcete svázat, aby byly vţdy spolu na jedné stránce. 2. Na kartě Rozloţení stránky kliknutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klikněte na kartu Tok textu. 3. Zaškrtněte políčko Svázat s následujícím. ZADÁNÍ KONCE STRÁNKY PŘED ODSTAVCEM 1. Klikněte na odstavec, před který má být vloţen konec stránky. 2. Na kartě Rozloţení stránky kliknutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klikněte na kartu Konce řádků a stránek. 3. Zaškrtněte políčko Vloţit konec stránky před. UMÍSTĚNÍ NEJMÉNĚ DVOU ŘÁDKŮ ODSTAVCE NA ZAČÁTKU NEBO KONCI STRÁNKY V profesionálně vyhlíţejícím dokumentu stránky nikdy nekončí jedním řádkem nového odstavce ani nezačínají posledním řádkem odstavce z předchozí stránky. Poslední řádek odstavce na začátku stránky a první řádek odstavce na konci stránky se nazývají osamocené řádky. 1. Vyberte odstavce, ve kterých chcete zabránit vzniku osamocených řádků. 2. Na kartě Rozloţení stránky kliknutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klikněte na kartu Konce řádků a stránek. 3. Zaškrtněte políčko Kontrola osamocených řádků. POZNÁMKA Ve výchozím nastavení je tato moţnost zapnuta. ZABRÁNĚNÍ VLOŢENÍ KONCŮ STRÁNEK NA ŘÁDEK TABULKY 1. Klikněte na řádek tabulky, který nechcete rozdělit. Jestliţe nechcete tabulku rozdělit na více stránek, vyberte celou tabulku. 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozloţení. 3. Ve skupině Tabulka klikněte na tlačítko Vlastnosti. 4. Klikněte na kartu Řádek a zrušte zaškrtnutí políčka Pokračování řádku na další stránce. 30

31 Odstranění konce stránky Konce stránek automaticky vkládané aplikací Word není moţné odstranit. Můţete odstranit libovolné konce stránek, které vloţíte ručně. 1. Klikněte na tlačítko Koncept. 2. Vyberte konec stránky kliknutím na okraj vedle tečkované čáry. 3. Stiskněte klávesu DELETE. Vloţení nebo odstranění konce oddílu Ke změně rozloţení nebo formátování stránky nebo stránek v dokumentu lze pouţít konce oddílů. Můţete například pro část stránky s jednosloupcovým rozloţením pouţít rozloţení se dvěma sloupci. Kapitoly v dokumentu můţete oddělovat tak, aby číslování stránek v kaţdé kapitole začínalo číslem 1. Pro oddíl dokumentu můţete rovněţ vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí. Oddíl formátovaný jako jeden sloupec Oddíl formátovaný jako dva sloupce 31

32 Vloţení konce oddílu 1. Na kartě Rozloţení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na poloţku Konce. 2. Klikněte na typ konce oddílu, který chcete pouţít. Typy konců oddílů, které lze vloţit POZNÁMKA Konec oddílu, který ovlivňuje formátování poslední části dokumentu, není zobrazen jako část dokumentu. Chcete-li změnit formátování dokumentu, klikněte do posledního oddílu dokumentu. Následující příklady znázorňují typy konce oddílu, které můţete vloţit. (Dvojitá tečkovaná čára v příkladech představuje konec oddílu.) Další stránka Příkaz Další stránka vloţí konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce. Tento typ konce oddílu se pouţívá hlavně před začátky nových kapitol dokumentu. Průběžný Příkaz Nepřetrţitě vloţí konec oddílu a zahájí nový oddíl na stejné stránce. Průběţný konec oddílu se pouţívá k provedení změny formátování, jako je například změna počtu sloupců na stránce. 32

33 Sudá stránka nebo Lichá stránka Příkaz Sudá stránka nebo Lichá stránka vloţí konec oddílu a zahájí nový oddíl na následující sudé nebo liché stránce. Pokud chcete, aby kapitoly dokumentů vţdy začínaly na liché nebo na sudé stránce, pouţijte moţnost konce oddílu Lichá stránka nebo Sudá stránka. Změna rozloţení nebo formátování dokumentu pomocí konců oddílů Konce oddílů se pouţívají k provádění změn rozloţení nebo formátování v části dokumentu. V jednotlivých oddílech lze změnit následující prvky: okraje, formát nebo orientace papíru, zdroj papíru pro tiskárnu, ohraničení stránky, svislé zarovnání textu na stránce, záhlaví a zápatí, počet sloupců, čísla stránek, čísla řádků, číslování poznámek a vysvětlivek. 1. Klikněte na místo, kde chcete provést změnu formátování. Pravděpodobně budete chtít vybrat část dokumentu, která má být ohraničena dvojicí konců oddílů. 2. Na kartě Rozloţení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na poloţkukonce. 3. Ve skupině Konce oddílů klikněte na typ konce oddílu, který odpovídá typu prováděné změny formátování. Pokud například rozdělujete dokument do kapitol, budete pravděpodobně chtít, aby kaţdá kapitola začínala na liché stránce. Ve skupině Konce oddílů klikněte na moţnost Lichá stránka. 33

34 Změna záhlaví nebo zápatí v jednom oddílu Pokud přidáte konec oddílu, bude aplikace Word automaticky pokračovat v pouţívání záhlaví a zápatí z předchozího oddílu. Chcete-li v některém oddílu pouţít jiné záhlaví nebo zápatí, bude třeba přerušit propojení oddílů. 1. Na kartě Vloţení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na poloţku Záhlaví nebo Zápatí. 2. Klikněte na moţnost Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí. 3. Ve skupině Navigace na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) klikněte na tlačítko Propojit s předchozím a dezaktivujte je tak. 34

35 Odstranění konce oddílu Konec oddílu určuje část dokumentu, pro kterou změna formátování platí. Odstraněním konce oddílu zároveň odstraníte formátování daného oddílu. Text nad původním koncem oddílu se stane součástí následujícího oddílu a převezme jeho formátování. 1. Klikněte na zobrazení Koncept, v němţ jsou konce oddílů zobrazeny dvojitou tečkovanou čárou. 2. Vyberte konec oddílu, který chcete odstranit. 3. Stiskněte klávesu DELETE. Vzhled stránky Přes kartu Rozloţení stránky, skupinu Vzhled stránky lze nastavit všechny potřebné parametry stránky. Poznámky pod čarou a vysvětlivky Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se skládá ze dvou propojených částí značky odkazu na poznámku a odpovídající text poznámky. Značky odkazu poznámky pod čarou a vysvětlivky Oddělovač řádků Text poznámky pod čarou Text vysvětlivky 35

36 VLOŢIT POZNÁMKU POD ČAROU NEBO VYSVĚTLIVKU Aplikace Microsoft Word očísluje poznámky pod čarou a vysvětlivky automaticky. Můţete pouţít jeden způsob číslování v celém dokumentu nebo můţete pouţít v kaţdé sekci dokumentu jiné číslování. Příkazy pro vloţení a editaci poznámek pod čarou a vysvětlivky najdete na kartě Reference ve skupině Poznámky pod čarou. Vloţit poznámku pod čarou Vloţit vysvětlivku Poznámky pod čarou a vysvětlivky dialog Spouštěč Word při přidání nebo odstranění poznámky nebo vysvětlivky automaticky přečísluje text pod čarou. POZNÁMKA Pokud jsou poznámky pod čarou v dokumentu očíslovány nesprávně, můţe dokument obsahovat sledované změny. Po přijetí sledovaných změn budou poznámky pod čarou a vysvětlivky očíslovány správně. 1. Klepněte na místo, kam chcete vloţit odkazovou značku poznámky. 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vloţit pozn. pod čarou (Alt+Shift+B) nebo Vloţit vysvětlivku (Ctrl+Alt+D). Výchozí umístění poznámek pod čarou je na konci kaţdé stránky a vysvětlivek na konci dokumentu aplikace Word. 3. Aplikace Word vloţí číslo poznámky a umístí kurzor k tomuto číslu. 4. Zadejte text poznámky. 5. Poklepejte na číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivky k návratu ke značce v dokumentu. 6. Chcete-li změnit umístění či formát poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, klepněte na poznámku pod čarou a vysvětlivky spouštěč dialogového okna a proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li převést poznámky pod čarou na vysvětlivky a vysvětlivek na poznámky pod čarou, podle umístění zvolte poznámky pod čarou nebo vysvětlivek a klepněte na tlačítko převést. Chcete-li změnit formát číslování, klepněte na poţadovaný formát v rozevíracím seznamu Formát číslování a klepněte na tlačítko pouţít. Chcete-li pouţít symbol nebo vlastní značku namísto obvyklého formátu číslování, klepněte na Symbol nebo zadejte vlastní značku. 36

37 Odstranění poznámku pod čarou nebo vysvětlivku Pokud chcete odstranit poznámku, pracujte s odkazovou značkou v okně dokumentu, nikoli s textem v poznámce. Značka odkazu na poznámku Pokud odstraníte automaticky číslované poznámky, budou v aplikaci Word přečíslovány k přečíslování pořadí poznámek. V dokumentu vyberte značku odkazu poznámky pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit a stiskněte klávesu DELETE. Vytvoření bibliografie Bibliografie je seznam pramenů, které jste pouţili nebo citovali při vytváření daného dokumentu. Obvykle se nachází na konci dokumentu. V aplikaci Microsoft Word 2010 lze bibliografii automaticky vygenerovat na základě informací o pramenech, které pro daný dokument poskytnete. Při vytvoření nového pramene jsou informace o daném prameni vţdy uloţeny do počítače, aby bylo moţné vyhledat a pouţít kaţdý vytvořený pramen. Přidání nové citace a pramene do dokumentu Při přidání nové citace do dokumentu vytvoříte rovněţ nový pramen, který bude zobrazen v bibliografii. 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Citace a bibliografie na šipku vedle poloţky Styl. 2. Klikněte na styl, který chcete pro citaci a pramen pouţít. 3. Například pro citace a prameny v dokumentech z oblasti sociálních věd je obvykle pouţíván styl MLA nebo APA. 4. Klikněte na konec věty nebo slovního spojení, jeţ chcete citovat. 5. Na kartě Reference klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Vloţit citaci. 37

38 6. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li přidat informace o prameni, klikněte na moţnost Přidat nový pramen. Pokud chcete přidat zástupný text, aby bylo moţné vytvořit citaci a vyplnit informace o prameni později, klikněte na příkaz Přidat nový zástupný symbol. V okně Správce pramenů je vedle zástupného pramene zobrazen otazník. 7. Začněte vyplňovat informace o prameni kliknutím na šipku rozevíracího seznamu Typ pramene. 8. Pramenem můţe být například kniha, referát nebo web. 9. Vyplňte bibliografické informace pro daný pramen. 10. Chcete-li přidat další informace o prameni, zaškrtněte políčko Zobrazit všechna bibliografická pole. POZNÁMKY Pokud zvolíte pro prameny styl GOST nebo ISO 690 a citace není jedinečná, je k letopočtu přidán abecední znak. Citace můţe mít například následující formu: [Pasteur, 1848a]. Pokud zvolíte styl ISO 690 číselná reference a citace se přesto nezobrazují postupně, je nutné opět kliknout na styl ISO 690 a stisknout klávesu ENTER. Poté budou citace seřazeny správně. Vyhledání pramene Seznam pouţitých nebo citovaných pramenů můţe narůst do značné délky. Někdy je moţné vyhledat pramen, který je citován v jiném dokumentu, pomocí příkazu Spravovat prameny. 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Spravovat prameny. (Zástupný_text1) (Sellner, 2010) Jestliţe otevřete nový dokument, který ještě neobsahuje citace, budou všechny prameny, které jste pouţili v předchozích dokumentech, zobrazeny v části Hlavní seznam. Pokud otevřete dokument, který obsahuje citace, budou prameny těchto citací zobrazeny v části Aktuální seznam. Všechny citované prameny (v předchozích dokumentech nebo v aktuálním dokumentu) budou zobrazeny v části Hlavní seznam. 38

39 2. Chcete-li vyhledat konkrétní pramen, proveďte jednu z následujících akcí: V poli pro řazení proveďte seřazení podle autora, názvu, názvu značky citace nebo roku. Potom ve výsledném seznamu vyhledejte poţadovaný pramen. Do pole Hledat zadejte název nebo autora hledaného pramene. Seznam se dynamicky zkrátí tak, aby jeho poloţky odpovídaly hledanému termínu. POZNÁMKA Chcete-li vybrat jiný hlavní seznam, z něhoţ je moţné do dokumentu importovat nové prameny, klikněte v okně Správce pramenů na tlačítko Procházet. Můţete například pouţít soubor umístěný na sdíleném serveru, v počítači či na serveru spolupracovníka nebo na webu univerzity či výzkumné instituce. Úprava zástupného textu citace Někdy je potřeba vytvořit zástupnou citaci a s vyplněním úplných bibliografických informací o prameni počkat na pozdější dobu. Všechny změny, které provedete v prameni, se automaticky projeví v bibliografii, pokud je jiţ vytvořena. V okně Správce pramenů je vedle zástupného pramene zobrazen otazník. 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Spravovat prameny. 2. V části Aktuální seznam klikněte na zástupný text, který chcete upravit. POZNÁMKA Zástupné prameny jsou v okně Správce pramenů seřazeny podle abecedy spolu s jinými prameny podle názvu značky. Ve výchozím nastavení jsou názvy značek čísla, ale jako název zástupné značky lze pouţít libovolnou značku. 3. Klikněte na tlačítko Upravit. 4. Vyplňte bibliografické informace pro daný pramen. K vyplnění polí pouţívejte tlačítko Upravit, aby nebylo nutné zadávat jména v odpovídajícím formátu. Chcete-li přidat další informace o prameni, zaškrtněte políčko Zobrazit všechna bibliografická pole. Vytvoření bibliografie Bibliografii lze vytvořit kdykoli po vloţení jednoho nebo několika pramenů do dokumentu. Pokud nemáte všechny informace o prameni, které jsou nutné k vytvoření úplné citace, můţete pouţít zástupnou citaci a doplnit informace o prameni později. POZNÁMKA Zástupné citace se v bibliografii nezobrazují. 1. Klikněte na místo, kam chcete vloţit bibliografii (obvykle na konec dokumentu). 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Bibliografie. 39

40 3. Kliknutím na předem navrţený formát bibliografie vloţte bibliografii do dokumentu. Titulky obrázků, tabulek a rovnic K vloţenému objektu lze vloţit titulek pomocí kontextového menu. Příklad pro tabulku: 40

41 Postup pomocí karet: 1. Označte objekt, ke kterému chcete přidat titulek 2. Na kartě Reference klikněte na skupinu Titulky, funkce Vloţit titulek 3. Další viz výše Kříţové odkazy Slouţí pro vytvoření odkazu na vybranou poloţku jiného objektu v dokumentu. Kříţový odkaz můţe být pasivní jen zobrazený text (číslo stránky, text nadpisu, ) nebo aktivní, tj. hypertext. 1. Na kartě Vloţení, skupině Odkazy, kliknou t na Kříţový odkaz 41

42 2. Ve volbě Typ odkazu vyberete na jaký typ objektu se má odkaz vztahovat 3. Ve volbě Vloţit odkaz na vyberete, co se má z objektu přenést 4. Ve volbě Pro kterou číslovanou poloţku vyberete, o jaký konkrétní objekt se jedná Seznam obrázků 1. Na kartě Reference, skupině Titulky, kliknou t na Vloţit seznam obrázků 2. Zobrazí se dialogové okno, kde lze zvolit různé formáty seznamu a další parametry: 42

43 Obsah dokumentu Obsah lze vytvořit pomocí pouţití stylů nadpisů (například Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3) u textu, který chcete do obsahu zahrnout. Aplikace Microsoft Word vyhledá příslušné nadpisy a potom vloţí obsah do dokumentu. Pokud obsah vytvoříte tímto způsobem, můţete jej při provádění změn v dokumentu automaticky aktualizovat. Aplikace Microsoft Word 2010 obsahuje galerii automatických stylů obsahu. Označte poloţky obsahu a v galerii klikněte na styl obsahu s poţadovanými moţnostmi. Pomocí dialogového okna Obsah je také moţné vytvořit vlastní obsah se zvolenými moţnostmi a libovolnými vlastními styly, které jste pouţili. VYTVOŘENÍ OBSAHU Z GALERIE 1. Kliknutím označte místo, kam chcete umístit obsah (obvykle na začátek dokumentu). 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na poţadovaný styl obsahu. 43

44 POZNÁMKA Pokud chcete zadat další moţnosti, například počet zobrazených úrovní nadpisů, klikněte na poloţku Vloţit obsah. Otevře se dialogové okno Obsah. VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO OBSAHU 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom na příkaz Vloţit obsah. 2. V dialogovém okně Obsah proveďte některou z následujících akcí: Pokud chcete změnit počet úrovní nadpisů zobrazených v obsahu, zadejte poţadovanou hodnotu do pole vedle moţnosti Zobrazit úrovně ve skupinovém rámečku Obecné. Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na jiný formát v seznamu Formáty. Vzhled vybraného formátu se zobrazí v oblastech Náhled a Náhled webové stránky. Pokud chcete změnit typ čáry, která se zobrazí mezi textem poloţky a číslem stránky, klikněte na některou moţnost v seznamu Vodicí znak. Pokud chcete změnit způsob zobrazení úrovní nadpisů v obsahu, klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Styl klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Změnit styl můţete změnit písmo, velikost a odsazení. 3. Jestliţe chcete v obsahu pouţít vlastní styly, klikněte na tlačítko Moţnosti a proveďte následující kroky: V seznamu Styly k dispozici najděte styl, který jste v dokumentu pouţili na nadpisy. Do pole Úroveň obsahu vpravo od názvu stylu zadejte číslo od jedné do devíti, které označuje úroveň příslušného stylu mezi nadpisy. POZNÁMKA Pokud chcete pouţít pouze vlastní styly, odstraňte čísla úrovní obsahu u předdefinovaných stylů jako je Nadpis Vyberte obsah, který bude odpovídat typu dokumentu: Tištěný dokument: Připravujete-li tištěný dokument, vytvořte obsah, ve kterém je u kaţdé poloţky uvedený nadpis a číslo stránky, kde se nadpis nachází, coţ umoţňuje uţivatelům přejít na poţadovanou stránku. 44

45 Online dokument: Pokud chcete vytvořit online dokument, který budou uţivatelé prohlíţet v aplikaci Word, můţete poloţky nadpisu naformátovat jako hypertextové odkazy. Čtenáři se dostanou k příslušnému nadpisu kliknutím na poloţku obsahu. AKTUALIZACE OBSAHU Jestliţe jste v dokumentu přidali nebo odebrali nadpisy nebo poloţky obsahu, můţete obsah rychle aktualizovat. 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Aktualizovat tabulku. 2. Klikněte na přepínač Pouze čísla stránek nebo Celá tabulka. ODSTRANĚNÍ OBSAHU 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah. 2. Klikněte na příkaz Odebrat obsah. Vytvoření rejstříku Vytvoření rejstříku probíhá ve dvou krocích: nejprve se označí slova pro rejstřík (tzv. XE pole) a pak se vygeneruje rejstřík. RUČNÍ OZNAČENÍ SLOV PRO REJSTŘÍK 1. Vyberte slovo nebo slova pro rejstřík. 2. Na kartě Reference, skupině Rejstřík, vybrat Označit poloţku (Alt+Shift+X) 45

46 3. Označit pro označení této jedné poloţky 4. Označit vše pro označení všech výskytů této poloţky. AUTOMATICKÉ OZNAČENÍ SLOV PRO REJSTŘÍK Word projde dokument a najde všechny pojmy, které hledáte. Proto je velmi důleţitý tzv. konkordantní seznam seznam pro automatické označování. 1. Vytvořte dokument se dvěma sloupci: v prvním sloupci uveďte, jaká slova budete hledat (přesně ve tvaru, v jakém budou hledány, vč. Velkých a malých písmen) v druhém sloupci uveďte, jak bude toto nalezené slovo uvedené v rejstříku Graf Grafy graf graf graf graf 2. Dokument uloţte. 3. Otevřete dokument, pro který chcete rejstřík vygenerovat. 4. Na kartě Reference ve skupině Rejstřík zvolte Vloţit rejstřík 46

47 5. V dialogovém okně klepněte na Automaticky a vyberte soubor se seznamem pro automatické označování 6. Proběhne označení slov jako XE polí. VYGENEROVÁNÍ REJSTŘÍKU 1. Po vygenerování (ručním nebo automatickém) postavíme kurzor na místo, kde chceme rejstřík. 2. Karta Reference, skupina Rejstřík, volba Vloţit rejstřík 3. V dialogovém okně vyberete formát a nastavíte ev. další parametry. 47

48 Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz je vazba na informace ve stejném, nebo jiném dokumentu. Odkaz můţe být na lokální soubor, na počítač v síti, na web, y. 1. Označte poloţku, ze které chcete vytvořit hypertextový link 2. Karta Vloţení, skupina Odkazy, volba Hypertextový odkaz (Ctrl+K) 3. V dialogovém okně vyberte typ odkazu a další parametry 48

49 3. lekce Práce s osnovou Osnova je reţim zobrazení, při kterém se zobrazí hierarchické uspořádání textu dokumentu dle jeho úrovní nadpisů. V reţimu Osnova se nezobrazují obrázky. Proto se v ní špatně dokumenty tvoří, ale skvěle se v ní organizují kapitoly a přesouvají bloky textu. ZOBRAZENÍ DOKUMENTU JAKO OSNOVY 1. Karta Zobrazení, skupina Zobrazení dokumentů, volba Osnova Měly by být vidět všechny styly (úrovně) - od Nadpisu1 aţ po Normální. Můţete si upravit úroveň, kterou Word v tomto reţimu zobrazuje pomocí volby Zobrazit úroveň. Můţete chtít např. vidět jenom tři úrovně, protoţe víte, ţe jste pouţili maximálně Styl3 apod. ROZBALENÍ A SBALENÍ ÚROVNĚ Pro zvýšení přehlednosti můţete sbalit text niţší úrovně, takţe uvidíte jen nadpis. a) Změny úrovní nadpisů 49

50 b) Přesun bloků textu 15) Spolupráce a) Komentáře b) Sledování změn c) Porovnání dvou dokumentů d) Odeslání dokumentu em Obsah 3. lekce: 16) Práce s osnovou a) Změny úrovní nadpisů b) Přesun bloků textu 17) Spolupráce a) Komentáře b) Sledování změn c) Porovnání dvou dokumentů d) Odeslání dokumentu em 50

51 Různé Nastavení dělení slov Dělení slov je ve výchozím nastavení Wordu vypnuté. Při vytváření dokumentů ve Wordu jsou texty automaticky přizpůsobeny okrajům stránky, slova se při takovémto postupu vůbec nedělí, řádky jsou totiţ přizpůsobeny zalomením. Někdy ale dokument vypadá lépe, pokud dělení slov pouţijete. Postup je následující: 1. Klepnutím levým tlačítkem myši vyberte kartu Rozloţení stránky. 2. Otevřete nabídku pro dělení slov a aktivujte moţnost Automaticky: 3. Následováním odkazu Moţnosti dělení slov otevřete dialog pro určení detailních voleb pro automatické dělení: 4. Řádky nyní budou ukončovány automatickým rozdělením posledního slova, pokud si budete přát rozdělit některé slovo sami, aktivujte v popisované roletové nabídce moţnost Ručně. Řazení textu 1. Označte text, který si přejet seřadit. Bez výběru se následné seřazení pouţije na celý dokument. 2. Stiskněte tlačítko Seřadit v části Odstavec v panelu nástrojů: 3. Pomocí roletové nabídky Seřadit podle určete, jaké kritérium má být pouţito pro seřazení, podobně prostřednictvím nabídky Typ zvolte typ poloţek: 51

52 4. Výběrem hodnot v polích Potom podle určete, jaká kritéria se pouţijí pro seřazení v dalších úrovních. 5. Zahajte seřazení dat stisknutím tlačítka OK. Jaké informace zůstanou v dokumentu o Vás Mezi vlastnostmi dokumentu se mohou objevit také informace, které byste nechtěli publikovat. Jedněmi z nich jsou osobní údaje. Naštěstí existuje rychlá cesta, jak je odebrat. 1. Na záloţce Soubor na poloţce Informace klikněte na Zkontrolovat problémy 2. Klikněte na Zkontrolovat metadata 52

53 3. Word Vás můţe vyzvat k uloţení souboru (neuloţené změny neumí kontrolovat) 4. Objeví se tabulka Kontrola metadat. Klikněte na Zkontrolovat 5. Objeví se tabulka s výsledky 6. Tlačítkem Odebrat vše můţete metadata vymazat. 7. O výsledku se přesvědčíte na pravé straně obrazovky na kartě Soubor 53

54 Práce s osnovou Zobrazení Osnova je speciální mód zobrazení, ve kterém jsou nadpisy odsazeny podle jejich úrovně ve struktuře dokumentu. Dokument aplikace Microsoft Word lze zobrazit v zobrazení osnovy klepnutím na příkaz Osnova na kartě Zobrazit, jeho obsah však bude záviset na formátování dokumentu. Nadpisy je třeba formátovat pomocí předdefinovaných stylů nadpisů. Jestliţe v zobrazení osnovy změníte uspořádání nadpisů a dílčích nadpisů, pouţije u nich aplikace Word vestavěné styly nadpisů automaticky. Symboly osnovy a odsazení slouţí k zobrazení uspořádání dokumentu a umoţňují jeho snadnou a rychlou změnu. Prohlíţení a uspořádání struktury dokumentu si můţete usnadnit tak, ţe jej sbalíte a zobrazíte pouze poţadované nadpisy. 54

55 Nadpis s textem podřízené úrovně Základní text Šedá čára pod nadpisem představující sbalený text podřízené úrovně Nadpis bez textu podřízené úrovně Pořadí nadpisů a základního textu můţete změnit jejich přesunutím nahoru či dolů nebo jejich úroveň můţete zvýšit nebo sníţit pomocí tlačítek na kartě Zobrazení, skupině Osnova. Dokument lze také nově uspořádat přetaţením symbolů osnovy doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Komentáře Komentáře a sledování změn jsou dva nástroje, které pracují podobně. VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete komentář vloţit. 2. Karta Revize, skupina Komentář, tlačítko Nový komentář 3. Zapište komentář do pole, které se zobrazilo. Poznámky: 1. komentář je vázaný na slovo, se kterým sousedí kurzor. To se pak zvýrazní červenou barvou. 2. Komentář se vytvoří v bublině na okraji stránky. 3. Barva se střídá podle pořadí recenzenta a cykluje: červená, modrá atd. ZOBRAZENÍ KOMENTÁŘŮ Lze vypnout zobrazení komentářů. 55

56 Tlačítko Zobrazit revize komentáře pak nejsou vidět, i kdyţ tam jsou. V dokumentu lze zobrazit i Podokno revizí, které obsahuje komentáře: Pokud ve volbě Zobrazit revize vypnete komentáře, nejsou ani v tomto okně. NASTAVENÍ MOŢNOSTÍ KOMENTÁŘŮ Tlačítko Sledovat změny na kartě Revize, volba Změnit moţnost sledování. Změnit iniciálu, která se uvádí do bubliny, se dá buďto pomocí volby Sledovat změny, Změnit jméno uţivatele, nebo volbou Moţnosti na kartě Soubor. 56

57 ÚPRAVA KOMENTÁŘŮ Zobrazený komentář lze upravit 1. kliknutím myší do postranní bubliny 2. kliknutím na komentář v podokně revizí 3. kliknutím pravým tlačítkem na zvýrazněnou část textu a výběrem Upravit komentář Komentář lze označit 1. kliknutím na bublinu komentáře 2. kliknutím do podokna revizí 3. tlačítky Předchozí nebo Další na kartě Revize 57

58 Odstranění komentáře 1. kliknutím pravým tlačítkem na zvýraznění v textu a vybráním odstranit komentář 2. tlačítkem Odstranit na kartě Revize Zamknutí dokumentu tak, aby bylo moţno jenom přidávat komentáře 1. na kartě Revize, ve skupině Zámek, tlačítko Omezit úpravy 2. část 2. Omezení úprav zaškrtnout Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav: a vybrat Komentáře 3. Pouţít zámek 58

59 Vloţení mluveného komentáře, pokud máte mikrofon 1. vloţte komentář standardním způsobem 2. kurzor myši vloţte do bubliny komentáře nebo do řádku v podokně revizí 3. na kartě Vloţení vyberte ve skupině Text tlačítko Objekt 4. Na kartě Vytvořit nový objekt Zvuk formátu Wave Sledování změn Někdy je zapotřebí, aby do dokumentu zapracovali změny i další pracovníci, ale aby byly změny vyznačené a odlišené od původního textu a abyste sami mohli rozhodnout, které změny přijmete a které ne. ZAPNUTÍ FUNKCE SLEDOVÁNÍ ZMĚN Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování na tlačítko Sledovat změn. Chcete-li na stavový řádek přidat indikátor sledování změn, klikněte na stavový řádek pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Sledování změn. Kliknutím na indikátor Sledování změn na stavovém řádku zapněte nebo vypněte sledování změn. POZNÁMKA Pokud příkaz Sledování změn není k dispozici, bude pravděpodobně nutné odstranit zámek dokumentu. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zamknout na tlačítko Omezit úpravy a potom v dolní části podokna úloh Zamknout dokument klikněte na tlačítko Odemknout. (Pravděpodobně bude nutné zadat heslo k dokumentu.) ZOBRAZENÍ ZMĚN Jaké změny uvidíte, nastavíte tlačítkem Zobrazit revize na kartě Revize. Tlačítkem Zobrazit pro revize volíte, jestli vidíte revize vůbec. 59

60 ZPŮSOB ZVÝRAZNĚNÍ ZMĚN Karta Revize, tlačítko Sledovat změny, volba Změnit moţnosti sledování: POHYB MEZI ZMĚNAMI Karta Revize, skupina Změny, tlačítko Předchozí nebo Další 60

61 PŘIJMUTÍ NEBO ODMÍTNUTÍ ZMĚNY Změny lze přijmout, nebo je zamítnout. V textu revize klikněte pravým tlačítkem a vyberte z kontextové nabídky nebo pouţít tlačítka Přijmout a Odmítnout ve skupině Změny. Lze jimi zefektivnit práci se změnami. TISK REVIZÍ Tisk revizí nebo jejich netisk se nastaví na kartě Soubor, v nabídce Tisk, oblast Nastavení, volba Tisk revizí 61

62 Porovnání dvou dokumentů POROVNÁNÍ VEDLE SEBE Jeden ze způsobů porovnání je zobrazení vedle sebe a jejich paralelní procházení. 1. Otevřete si oba soubory, které chcete porovnávat 2. Kurzor myši dejte do dokumentu, který chcete mít vlevo 3. karta Zobrazení, skupina Okno, tlačítko Zobrazit vedle sebe 4. Tlačítko Synchronní posuv zajistí posouvání obou dokumentů synchronně Pokud jeden dokument minimalizujete, tlačítkem Obnovit pozici okna opět zobrazíte oba dokumenty vedle sebe. Pokud máte otevřeno více neţ dva dokumenty, Word vás vyzve k tomu, abyste vybrali soubor, který zobrazí jako synchronní: 62

63 Synchronní posuv posouvá dokumenty o stejné vzdálenosti, nesynchronizuje svůj posun dle nadpisů apod. PRÁVNÍ POROVNÁNÍ Na záloţce Revize pomocí tlačítka Porovnat Tlačítko můţe i dokumenty sloučit. 63

64 1. Vyberte dokumenty, které budete porovnávat. 2. Po kliknutí na Více vyberte typy změn, které budete sledovat 3. V oddílu Zobrazit změny v: definujete, kde se mají zobrazit změny 64

65 Odeslání dokumentu mailem Vytvořený dokument potřebujete poslat kolegům. abyste nemuseli odcházet z Wordu, lze to i z prostředí editoru. 1. Karta Soubor, volba Uloţit a odeslat 2. Vybrat volbu, kterou chcete pouţít Tabulky VYTVOŘENÍ TABULKY 1. Karta Vloţení, tlačítko Tabulka 2. vyberte pomocí matice rozměr, nebo 3. zvolit Vloţit tabulku Word nabízí několik moţností vytvoření tabulky. Od nejjednodušší definice aţ po přednastavení tabulky. VÝBĚR OBLASTÍ V TABULCE Označení celé tabulky: kliknout na kříţek v levém horním rohu, viditelným pokud je kurzor nad nebo v tabulce 65

66 OZNAČENÍ SLOUPCE A ŘÁDKU 1. Najeďte nad sloupec nebo vlevo od řádku, aţ se kurzor změní v šipku. U sloupců je šipka černá, u řádků je bílá, šikmá. 2. Klikněte. Nebo 1. umístěte kurzor do sloupce nebo řádku, který chcete vybrat. 2. Karta Rozloţení, příkaz Vybrat 3. klikněte na Vybrat sloupec nebo Vybrat řádek Nebo 1. nad polem tabulky klikněte pravým tlačítkem 2. vybrat nabídku Vybrat 66

67 3. klikněte na Vybrat sloupec nebo Vybrat řádek VYBRAT BUŇKU 1. Najeďte myší do levého horního rohu buňky (zevnitř). 2. Kurzor se změní na černou šikmou šipku 3. klikněte, označí se buňka VYBRAT HODNOTU V BUŇCE 1. poklepáním na hodnotu v buňce 2. na další hodnotu se přemístíte pomocí klávesy Tab 3. na předchozí hodnotu se přemístíte klávesami Shift+Tab Poznámka: Souvislou oblast řádků, sloupců nebo buněk vybrete taţením při označování, nebo současným stiskem klávesy Shift. Nesouvislou oblast vyberte drţením klávesy Ctrl a současným výběrem řádku, sloupce nebo buňky. VKLÁDÁNÍ HODNOT DO TABULKY konec odstavce: Enter 67

68 tvrdý konec řádku: tabulátor: Shift+Enter Ctrl+Tab FORMÁTOVÁNÍ TABULKY POMOCÍ STYLŮ 1. Karta Návrh, Pomocí stylů tabulek Vzhled tabulky ovlivníte volbami OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ TABULKY Karta Návrh, volby Stínování, nebo Ohraničení 68

69 ÚPRAVA TABULKY Karta Rozloţení, tlačítko Vlastnosti Upřednostňovaná šířka v cm nebo v % šířky stránky (vhodné spíš pro web) 69

70 V případě volby Obtékání textu - Okolo se zaktivní volba Umístění, která umoţní přesně specifikovat polohu tabulky. STEJNÁ ŠÍŘKA SLOUPCŮ / VÝŠKA ŘÁDKŮ Na kartě Rozloţení SLOUČENÍ BUNĚK Word umoţňuje sloučit dvě buňky do jedné. Vyberte dvě buňky, které chcete sloučit a klikněte na tlačítko Sloučit buňky na kartě Rozloţení : Buňky lze obdobně i rozdělit tlačítko Rozdělit buňky. KONVERZE TEXTU NA TABULKU A NAOPAK Text v tabulce je moţní snadno převést na normální, strukturovaný text. Stejně tak snadno se převede strukturovaný text na tabulku. 1. vyberte tet, který chcete převést na tabulku 2. na kartě Vloţení klikněte na tlačítko Tabulka a vyberte volbu Převést text na tabulku 70

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/2.2.00/07.0120 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL,

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Vítězslav Bártl. září 2012

Vítězslav Bártl. září 2012 VY_32_INOVACE_VB01_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu 4 Kontrola pravopisných chyb Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu Microsoft Word 2010 Rychle hotovo! Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu. Dokument byste

Více

Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře.

Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře. 3. lekce Opravy Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře. Červené podtržení: Označuje, že jste pravděpodobně udělali pravopisnou chybu nebo že aplikace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Řešení potíží s poškozenými dokumenty v aplikaci Word 2010

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Řešení potíží s poškozenými dokumenty v aplikaci Word 2010 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Řešení potíží s poškozenými dokumenty v aplikaci Word 2010 Třída: 8. Učivo: Řešení potíží s poškozenými dokumenty v aplikaci Word 2010 Obsah inovativní výuky:

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ Formátování textu - STYLY Styly umožňují zjednodušení formátování dokumentu. Nástroje pro jejich použití najdeme na pásu karet Domů. Každý text, který píšeme,

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov Výukový materiál ZŠ Kaznějov Jak na to Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí Projekt ZŠ Kaznějov v rámci OP VK - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 1. AKTIVITA Příprava pedagogických

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 1. ÚVOD 1.1 Stručný popis Vyhodnocovací program O2 WINPEU je určen pro zpracování dat o telefonních hovorech ze sluţby Podrobný elektronický účet. Umoţňuje jednoduchým

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence Hromadná korespondence MS Word 2007 Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis pro vytvoření propojeného dokumentu se zdrojem dat pro hromadnou korespondenci Hromadná korespondence Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,

Více

VÝUKOVÁ ÚLOHA č. 10 SLUŽBY INFORMAČNÍCH SÍTÍ ODESLÁNÍ ZPRÁVY. 1. Přepněte se do nabídky Doručená pošta

VÝUKOVÁ ÚLOHA č. 10 SLUŽBY INFORMAČNÍCH SÍTÍ ODESLÁNÍ ZPRÁVY. 1. Přepněte se do nabídky Doručená pošta VÝUKOVÁ ÚLOHA č. 10 ODESLÁNÍ ZPRÁVY Pošlete zprávu lektorovi na jeho e-mail konkrétní e-mailovou adresu vám zadá lektor a do pole předmět napište: Moje první zpráva, poté zprávu odešlete. 1. Přepněte se

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav

Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Autorka práce: Mgr. Věra Sochorová

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Word 2007 Pokročilí

Microsoft Word 2007 Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft Word 2007

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

10. Pracovní komunikace od IM po videokonferenci. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 30 minut

10. Pracovní komunikace od IM po videokonferenci. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 30 minut 10. Pracovní komunikace od IM po videokonferenci Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 30 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete potřebovat spolupráci další

Více

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová PowerPoint Animace objektů a textu Tlačítka akcí Alexandra Severová V aplikaci PowerPoint existují čtyři různé druhy animací: Úvodní efekty: Objekt může být například postupně vykreslován, může na snímek

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více