Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor"

Transkript

1 Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka 456 Frýfrk-Místek Tabulkové procesory (editory) se používají na zpracování evidencí, výroby, zaměstnanců či plánování, obchod, účetní a finanční rozvahy nebo statistiky a grafické zpracování dat v různých podobách grafů a podobně. Pokud jste nuceni zpracovávat data v tabulkách toto je nástroj, který Vám nejen pomůže ale i zjednoduší a zrychlí efektivnost Vaší práce. A přehledně Vám umožňuje zpracovat grafy i tabulky dle Vašich potřeb. V tomto výukovém materiálu se podíváme na různá řešení a příklady nejen ze školní ale i pracovní praxe.

2 OBSAH Microsoft Excel Ovládání popis prostředí a práce s tabulkou Základní pojmy: Spuštění Microsoft Excelu: Práce se sešitem Zápis, mazání a oprava dat v sešitu Zobrazení moţností a vlastností listu Úpravy v sešitu Práce se vzorci Práce s funkcemi Propojení s textovým editorem Microsoft Word Zamknutí buněk Vkládání obrázků a kreslení Grafy Tisk a Náhled sešitu Databázové operace Tipy triky Ukotvení příčky Funkce Kdyţ (podmíněný příkaz) Podmíněné formátování Rychlé formátování Rozšířené formátování Nové pravidlo... 23

3 Microsoft Excel 1. Ovládání popis prostředí a práce s tabulkou 1.1 Základní pojmy: Sešit: soubor se standardním jménem Sešit1.xlsx (straší verze *.xls): obsahuje obvykle 3 jednotlivé listy, list: obsahuje tabulky, grafy, obrázky apod., tabulka: část listu s daty určenými ke zpracování, řádek: je identifikován číslem ( *.xlsx ) nebo ( *.xls ), CTRL + šipka dolu sloupec: je identifikován písmenem nebo dvojicí písmen (A XFD *.xlsx ) (A IV *.xls ), CTRL + šipka vpravo buňka: je identifikována svojí adresou coţ znázorňuje písmeno sloupce + číslo řádku (např. B1) Aktivní buňka: Buňka, která je označena černým rámečkem a černým bodem v pravém dolním rohu. Její adresa je vypisována v Poli názvů (vlevo nahoře nad řádkem s označením sloupců). Buňku aktivujeme pomocí levého tlačítka myši, kde najedeme kurzorem myši na buňku, se kterou budeme pracovat a stiskneme levé tlačítko myši. Nebo pomoci klávesnice: klávesy se šipkami posun o jednu buňku v daném směru, Home posun do sloupce A na daném řádku, Ctrl + Home posun na buňku A1, Ctrl + klávesy se šipkami (vlevo/vpravo, nahoru/dolu) posun na začátek/konec řádku/sloupce. 1.2 Spuštění Microsoft Excelu: V Hlavním panelu Windows stiskneme tlačítko Start Všechny programy, Microsoft office, Microsoft Office Excel 2007, nebo poklepeme na ikonu Microsoft Excel na Ploše. 3

4 1.3 Práce se sešitem Uloţení sešitu: Tlačítko Office Uložit (CTRL + S) (uloţení pod stávajícím jménem souboru a do stejného místa), nebo Tlačítko Office Uložit jako (uloţení pod novým jménem či formátem (docx, doc nebo šablonu doté či jiné formáty) nebo do jiné sloţky), nebo tlačítko vedle tlačítka Office (nebyl-li soubor nikdy uloţen, je nový, objeví se dialogové okno Uloţit jako, jinak aktualizuje původní soubor) Automatické ukládání Tlačítko Office, Moţnosti aplikace Excel, vyberte v levém sloupci poloţku Uloţit, Zaškrtněte políčko Ukládat informace pro automatické obnovení po x minutách a nastavte časový údaj (nejlépe v minutách např. 10 min.). Můţete také definovat cestu k Umístění souboru automatického obnovení, kde se ukládá verze, se kterou pracujete. Zavření sešitu: Tlačítko Office, moţnost Zavřít, nebo tlačítko Zavřít v pravém horním rohu okna se sešitem. Nebyl-li list sešitu uloţen budete vyzváni k jeho uloţení. Zavření tabulkového procesoru: tlačítko Zavřít v pravém horním rohu aplikace. Dojde k postupnému uzavření všech otevřených listů s moţným dotazem na jejich uloţení. Znovuotevření jiţ existujícího sešitu: z Průzkumníka nebo Počítač: vyhledáme soubor s poţadovaným sešitem a dvojklikem jej otevřeme, Nebo z aplikace Microsoft Excelu: Tlačítko Office objeví se Poslední otevřené dokumenty Nebo z aplikace Microsoft Excelu: Tlačítko Office vybereme Otevřít a proklikáme se na sešit, se kterým chceme pracovat Stránka 4 z 24

5 Otevření nového sešitu: Spuštěním aplikace Microsoft Excel a potom se otevře rovnou nový sešit, Nebo Tlačítko Office Nový (CTRL + N otevře se nový prázdný sešit) a v otevřeném dialogovém okně Nový vybereme Prázdný dokument nebo šablonu se kterou chceme pracovat Přepínání mezi listy sešitu: Kaţdý list sešitu má v dolní části okna aplikace Microsoft Excelu svoji záloţku. Klepnutím na tuto záloţku přepínáme mezi jednotlivými listy. Přejmenování listů: dvojklikem na záloţku listu a přepíšeme název listu, nebo pravým tlačítkem myši klepneme na záloţku listu a z kontextového menu vybereme poloţku Přejmenovat. Vloţení nového listu: Stisknutí tohoto tlačítka vedle oušek s názvy listů Nebo pravým tlačítkem myši klepneme na záloţce listu a z kontextového menu vybereme poloţku Vloţit a z otevřeného dialogové okna Vloţit vybereme poloţku s názvem List Zrušení listu: Pravým tlačítkem myši klepneme na záloţku listu a z kontextového menu vybereme poloţku Odstranit. Změna pořadí listů: Pravým tlačítkem myši klepneme na záloţku listu a z plovoucího menu vybereme poloţku Přesunout nebo zkopírovat V dialogovém okně specifikujeme způsob přesunutí/zkopírování, Nebo záloţku listu přesuneme na nové místo drţeným levým tlačítkem myší, Práce s více sešity: Máme-li otevřené další existující sešity, můţeme se mezi nimi přepínat pomoci Pásu karet Zobrazení a v sekci Okno tlačítko Přepnout okna vybíráme to které potřebujeme 1.4 Zápis, mazání a oprava dat v sešitu Vkládání dat do buněk: Data zapisujeme do aktivní buňky. Textové údaje jsou při prvotním zadávání zarovnávány vlevo, číselné údaje vpravo. Klávesou Enter ukončíme vkládání dat do buňky automatický přechod na buňku o řádek níţ. Nebo kurzorovou šipkou následuje přechod na buňku ve směru šipky Vymazání dat: Aktivujeme buňku a stiskneme klávesu Delete. 5

6 Aktivujeme buňku a stiskneme klávesu BackSpace kurzor bliká prázdné aktivované buňce. Opravy dat: Nastavíme aktivní buňku a potom můţeme přímo psát nová data v této buňce, nebo umístíme kurzor do Řádku vzorců na konkrétní pozici v jiţ napsaném textu, vymaţeme chybný znak pomocí kláves Delete/Back Space a napíšeme nový text, nebo poklepeme na aktivní buňku, umístíme kurzor na místo, kde se nachází chyba a přímo editujeme text v této buňce. Nebo po nastavení aktivní buňky stiskneme F2 a kurzor se nastaví za poslední znak obsahu buňky Psaní speciálních znaků z klávesnice můţe být věcí přepínání klávesnice, v Hlavním panelu Windows klepneme na tlačítko Česky a přepneme klávesnici do jiného jazyku např. na Anglickou, které analogicky přepne zpět na české klávesnice. Nebo stiskneme klávesu ALT + SHIFT a popuštění obou kláves se přepne klávesnice 1. Znaky typu sluchátko, šipky prsty apod. naleznete v mapě znaku Tlačítko Start, v políčku Prohledat programy a soubory kde napíšete Mapa znaků a aplikaci spusťte. Typ písma vyberte Webdings, Windings, Windings2 nebo Windings3 a vyberte znak, který potřebujete pomoci tlačítek vybrat a kopírovat jej máte uloţen ve schránce a do Vašeho.sešitu jej uţ jen vloţíte např. pomoci (CTRL + V) nebo pomoci pásu karet Domů a v sekci Schránka tlačítko Vloţit. Ikona ve tvaru štětce slouţí ke kopírovaní formátu výběru.(ctrl + SHIFT + C) Zrušení resp. obnovení provedené operace: Klepneme na tlačítko (CTRL + Z) Zpět resp. naopak na tlačítko (CTRL + Y). 1 (poznámka podle toho, které a jsou li nainstalovány další klávesnice) Stránka 6 z 24

7 Přetečení buňky: Buňka můţe obsahovat max. 255 znaků. Obsah, který se nevejde do buňky, jakoby přepisuje prázdné buňky vpravo. Číslo delší neţ 11 znaků se v obecném zobrazení vypíše v exponenciálním tvaru nebo v chybovém kódu 2. Je potřeba upravit formátování buňky nebo šířku sloupce. Vkládání řádků resp. sloupců: Klepnutím na číslo řádku resp. písmeno sloupce označíme jeden nebo více řádků resp. sloupců, před které chceme vloţit příslušný počet řádků resp. sloupců a potom v pásu karet: Domů sekce Buňky. Vloţit řádky nebo sloupce listu. (CTRL + + ) Pokud potřebujeme jen určité buňky vybereme tyto a následně vybereme moţnost Vloţit buňky Odstranění řádků resp. sloupců: Analogicky viz Vkládání řádků resp. sloupců kdy vybereme místo poloţky Vloţit poloţku Odstranit (CTRL + - ) Kontrola pravopisu: Pás karet: Revize Pravopis nebo (F7), Práce s nápovědou: v pravém horním rohu naleznete ikonku ve tvaru otazník to je Nápověda.(F1) Přesouvání a kopírování dat Výběr buňky/buněk = nastavení aktivní buňky/(ho) výběru, výběr řádku: klepneme na číslo řádku, výběr sloupce: klepneme na písmeno sloupce, výběr souvislé skupiny buněk (souvislé oblasti): levým tlačítkem myši vybere oblast, se kterou hodláme pracovat, aktivujeme první buňku, stiskneme klávesu Shift (necháme stisknutou) a pomocí kurzorových kláves se šipkami, resp. PgUp, PgDn vymezíme souvislou oblast a uvolníme stisknutou klávesu, nebo aktivujeme první buňku, stiskneme klávesu Shift, přemístíme kurzor myši do poslední buňky a stiskneme levé tlačítko myši, výběr nesouvislé oblasti (nesousedících buněk): aktivujeme první buňku, stiskneme a drţíme klávesu Ctrl a klikáme myši do následujících buňek, Přesouvání a kopírování dat: Vybereme co chceme přesouvat/kopírovat, zadáme příkaz Vyjmout/Kopírovat, přemístíme kurzor na novou pozici v rámci daného nebo jiného sešitu a zadáme příkaz Vloţit. Pás karet Domů a sekce schránka kde se nacházejí tlačítka pro naši operaci o tlačítko Vyjmout (Ctrl+X), Kopírovat 2 Viz 1.8. Práce s funkcemi část Chybová hlášení 7

8 (Ctrl+C), a Vloţit (Ctrl+V). Přesouvání/kopírování můţeme provádět v rámci jednoho listu, mezi listy v rámci jednoho sešitu nebo mezi sešity. Na novém listu musíme zadat, od které buňky se bude vkládat přesouvaná/kopírovaná část. 1.5 Zobrazení možností a vlastností listu Pás karet Zobrazení: v sekci Zobrazení sešitu je základní rozloţení zobrazení listu.zobrazení dokumentu na obrazovce: Normálně, Konce stránek, Rozloţení stránky, Celá obrazovka nebo i v pravém dolním rohu s moţností Lupy (CTRL + Rolovací kolečko na myši), která se nachází v samostatné sekci Lupa. V Pásu karet Zobrazení je důleţitá poloţka Pravítko, která by měla být zaškrtnutá pro práci například se zaráţkami, okraji apod. Dále pak Řádek vzorců (pro editaci vzorců a vkládání funkcí) a Nadpisy (Názvy sloupců a řádku). Změna šířky sloupce/výšky řádku: vybereme v pásu karet Domů v sekci Buňky poloţku Formát kde pouţijeme volbu Šířka sloupce pro určení šířky sloupce/(ů) nebo analogickou volbu Výška řádku pro určení výšky řádku/(ů) nebo levým tlačítkem myší posuneme v záhlaví sloupců svislou hranici mezi sloupci. Nebo změna výšky řádku: vodorovnou hranici mezi řádky. Změna šířky sloupce resp. výšky řádku na nejlepší hodnotu: vybereme volbu Přizpůsobit výšku řádků nebo přizpůsobit šířku sloupců, viz obrázek Změna šířky sloupce/výšky řádku nebo v záhlaví sloupců/řádků dvojklikem myší na dělicí oblast mezi sloupci/řádky 1.6 Úpravy v sešitu V pásu karet Domů v sekci Písmo, formátujeme text v buňce/buňkách výběru, ve skupině znaků nebo jen pro jeden znak: vyuţijeme rozbalovací nabídky Stránka 8 z 24

9 Písmo, Velikost písma a tlačítka řezu písma Tučné, Kurzíva, Podtrţení s moţnosti rozbalení nabídky podtrţení, Barva písma (CTRL + SHIFT + P), Zvětšení /Zmenšení písma Zarovnání textů (vodorovně i svisle): vyuţijeme tlačítka Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Zarovnat nahoru, Zarovnat doprostřed, Zarovnat dolů (aktivně vybraná volba), Orientace, Sloučit a zarovnat na střed. Formátování číselných údajů: vyuţijeme tlačítek z pásu karet Domů ze sekce číslo, Formát čísla (Datum, Čas, zlomek apod.), Měna (Kč, Sk, $), Styl procent, Styl oddělovače (rozdělení jednotek tisíců), Přidat desetinné místo, Odebrat desetinné místo, Vytvoření rámečků okolo buněk: vybereme buňku/buňky a potom tlačítko Ohraničení v pásu karet Domů sekce Písmo, Výplň buněk: vybereme buňku/buňky a potom tlačítko Barva výplně v pásu karet Domů sekce Písmo, Třídění hodnot ve sloupcích: podle první ho sloupce výběru, nejprve vybereme oblast dat (buněk) určenou ke třídění, potom v pásu karet Domů sekce Úpravy, vzestupně /sestupně, Nebo podle jiného sloupce výběru neţ prvního, čí podle aţ 3 sloupců: v pásu karet Domů sekce Úpravy vybereme poloţku Vlastní řazení a postupně zadáme sloupce, podle kterých dojde ke třídění a definujeme způsob třídění (pořadí), jestliţe jsme vyznačili setřiďovanou oblast buněk včetně záhlaví sloupců, pak je třeba klepnout na zaškrkávátko. Jinak by došlo ke třídění včetně záhlaví, 9

10 1.7 Práce se vzorci Vzorce slouţí pro matematické výpočty, logické operace apod. Kaţdý vzorec vţdy začíná znaménkem = Zobrazení Obsahu buňky (textového nebo číselného údaje) do druhé buňky, tzv. dynamická provázanost obsahu druhé buňky závislé na první buňce: např. Vzorec typu =A1. Vzorce typu =2*A1, =A1+B1, =2*A1+3*B1, =A1/B1. Vyuţití myši při tvorbě vzorců: Během psaní vzorce kliknutím do příslušné buňky se adresa této buňky automaticky přepíše do vytvářeného vzorce v Řádku vzorců. Kopírování vzorců ve sloupci, v řádku, do libovolné buňky: Standardní postupy pro kopírování, viz kapitola 4. Kopírování obsahů buněk pomocí černého čtverečku, který je umístěn v pravém dolním rohu rámečku aktivní buňky: Vybereme buňku/buňky a myší posuneme černý čtvereček do cílové buňky. Vytváření posloupností údajů (dny v týdnu, měsíce, číselné posloupnosti): Do dvou sousedních buněk (vodorovně/svisle sousedících) zapíšeme první dva členy vytvářené posloupnosti (po, ut; pondělí, úterý; Leden, Únor; I,II; apod.) vybereme tyto dvě buňky a posuneme černý čtvereček (ve směru ve kterém jsou obsazeny tyto buňky) v pravém dolním rohu rámečku aktivních buněk do poslední buňky vytvářené posloupnosti. Adresování buněk: relativní adresa A1, absolutní adresa $A$1, smíšené adresy A$1, $A1. Znak $ píšeme: na anglické klávesnici, nebo (levý ALT + 36), či v řádku vzorců umístíme kurzor na adresu buňky a stiskneme klávesu F4. Opakovaným stisknutím klávesy přepínáme mezi A1, $A$1, A$1, $A1. Kopírování vzorců s relativní/absolutní/smíšenou adresou: při kopírování vzorců se změní relativní adresy, nezmění se absolutní adresy a ve smíšených adresách se nezmění absolutní sloţka adresy, změní se relativní sloţka adresy. Vyuţití absolutní adresace při tvorbě vzorců s parametry: zásadně píšeme všechny parametry do samostatných buněk a ve vzorcích uvádíme pouze odkazy na tyto buňky. Pro Stránka 10 z 24

11 přehlednost tabulek je dobré kaţdý číselný údaj v sousední buňce popsat, pojmenovat nebo komentovat. 1.8 Práce s funkcemi Vkládání funkcí: Součet obsahů buněk pomocí tlačítka Součet: aktivujeme buňku, ve které chceme mít umístěn výsledek součtu, v pásu karet Domů v sekci Úpravy klepneme na tlačítko Součet; automaticky vznikne vzorec z přilehlých číselných buněk typu =SUMA(A2:A10) 3, nebo tento prostě napíšeme, (všimněte si, ţe pole tvoří levá horní buňka výběru a pravá dolní buňka výměru rozděleny dvojtečkou), pokud chcete provést součet z jiné oblasti stačí zkontrolovat v řádku vzorců zdaje oblast výběru (to co je závorce např. A1:A5) aktivně vybraná tuto přepsat nebo jen levým tlačítkem myši vybrat jinou. Ve vzorci zkontrolujeme správnost výběru buněk (případně provedeme změny) a stiskneme klávesu Enter. nebo z pásu karet Vzorce v sekci Knihovna funkci, nebo pomocí tlačítka Vloţit funkci vybereme kategorii funkcí (Vše, Datum a čas, Matematické, Text atd.) a konkrétní funkci (např. průměr, absolutní hodnota, minimum, maximum apod.). Při práci s funkcemi se řídíme nápovědou ke konkrétní funkci. 4 Zadáme adresy buněk buď přímým zapsáním adresy, výměrem oblastí pomoci levého tlačítka myši před pouţitím funkce nebo stisknutím tlačítka přejdeme z dialogového okna do listu sešitu, vybereme příslušnou oblast buněk a opětovným stisknutím tlačítka se vrátíme zpět do dialogového okna. Chybová hlášení: ###### číselná hodnota v buňce je příliš dlouhá, #HODNOTA! ve vzorci je pouţit chybný typ argumentu, #DIV/0! ve vzorci je pouţito dělení nulou, #NÁZEV? Excel nerozpoznává text ve vzorci, #REF! ve vzorci není platná adresa buňky, #N/A hodnota není ve vzorci dostupná. Výpočty mezi více listy jednoho sešitu: Vzorec typu =List1!B3. Výpočty mezi několika sešity: Vzorec typu =[Sešit1]List1!$B$3. 3 Analogicky můţete napsat i funkce Průměr, Min a Max coţ jsou průměrná, minimální a maximální hodnota výběru, 4 Argumenty goniometrických funkcí zadáváme v radiánech.(radiány=stupně*pi()/180) 11

12 2. Propojení s textovým editorem Microsoft Word Vloţení bez propojení: vybereme tabulku/graf, stiskneme tlačítko Kopírovat, přepneme se mezi MS Excelem a MS Wordem kde poloţíme kurzor na poţadovanou pozici ve vytvářeném dokumentu, stiskneme tlačítko Vloţit. Následné změny prováděné v MS Excelu se do dokumentu v MS Wordu nepromítnou. Vloţení s propojením: vybereme tabulku/graf, stiskneme tlačítko Kopírovat, přepneme se mezi MS Excelem a MS Wordem kde poloţíme kurzor na poţadovanou pozici ve vytvářeném dokumentu, vybereme v pásu karet Domův sekci Schránka na rozbalovací šipku u Vložit a vyberte položku Vložit jinak a klikněte na radiobutton propojením. Změny provedené v MS Excelu se budou automaticky projevovat v dokumentu v MS Wordu. Stránka 12 z 24

13 3. Zamknutí buněk Chceme-li, aby obsah některých buněk nebylo moţno měnit, zamkneme je pro úpravu. Zamknutí: vybereme buňky, které chceme nechat přístupné, a v pásu karet Domů v sekci vyberte rozšíření poloţky Formát a v části Zámek volbu Zamknout buňku. Nebo volbu Formát buněk a v listu zámek vyberte volbu Uzamčeno. Proceduru končíte v pásu karet Revize v sekci změny Zamnutím Listu. Odemknutí: provedete analogicky pouze zrušíte vybrané volby nebo moţnosti 13

14 4 Vkládání obrázků a kreslení Vloţení obrázku, Klipartu, SmartArtu (SmartArt je sdělení, prezentace, vašich informací a myšlenek) nebo tvaru: se provádí z pásu karet vloţení sekci Ilustrace klikneme na pak nabrouzdáme v otevřeném dialogovém okně na konkrétní obrázek a vybereme jej, nebo vybereme konkrétní Tvar klipart nebo SmartArt. Vyberete li Klipart objeví se vlevé části aplikace nový sloupec Klipart kde zadáté téma pro výběr v mém případě uklízečka a zkontrolujete zdali máte v sekci prohledávat všechny kolekce a v sekci Očekávané výsledky Všechny typy. Toto je pouze pro zvýšení pravděpodobnosti nalezení vašeho výběru protoţe jinak můţe prohledávat jen některé galerie a typy obrázků. Vyberete li SmartArt otevře se dialogové okno Změna velikosti a umístění obrázku: pomocí myši: klikneme na obrázek kde posouváme ohraničující body které mění velikost obrázku ve směru pohybu nebo klikneme do obrázku a posouváme celý obrázek. Stránka 14 z 24

15 5. Grafy Tvorba grafu pomocí průvodce: příkaz pro tvorbu grafu vybereme tabulku se zobrazovanými daty, potom v pásu karet vloţit v sekci vybereme typ grafu, který chceme zobrazit (vytvořit) typ grafu: Sloupcový, Spojnicový, Výsečový, Pruhový, Plošný, Bodový a další grafy 5 V nástrojích grafu (aktivně vybereme daný graf) v sekci rozloţení grafu nalezneme obrázky, jak se graf uspořádá po pouţití, toho kterého rozloţení, ve smyslu nadpis grafu, popisy os, legenda apod., texty píšeme přímo do editačních polí, která můţeme dále formátovat ve smyslu práce s grafickým objektem 6 nebo i změna umístění a velikosti grafu (vybereme graf (klepnutím na graf), pomocí myši posouváme graf, posunutím černých čtverečků na okrajích grafu měníme velikost grafu.) Odstranění grafu: vybereme graf a stiskneme klávesu Delete. Editace grafu: Nastavíme ukazatel myši do oblasti grafu a potom stiskneme pravé tlačítko myši pro editaci grafu nebo klikneme na konkrétní část grafu, kterou chceme editovat a následně stiskneme pravé tlačítko myši a postupujeme v otevřeném dialogovém okně v editaci konkrétní objektu: např. změnu barvy 5 - typ grafu Spojnicový Spojnicové grafy umoţňují zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání se společnou stupnicí, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech, - typ XY bodový Bodové grafy se typicky pouţívají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, např. vědeckých, statistických nebo technických dat. 6 - stiskneme pravé tlačítko myši na konkrétním grafickém objektu nebo na konkrétní části grafu a vybereme z kontextového menu poloţku Formát oblasti grafu/formát konkrétního objektu a nastavíme volby, které potřebujeme změnit. 15

16 sloupce ve sloupcovém grafu, barvy výsečí ve výsečovém grafu, barvy spojnic ve spojnicovém grafu, barvy pozadí grafu, Viz obrázky Formát datové řady, Formát oblasti grafu Kopírování grafu z jednoho listu na druhý list: Viz 1.4 Zápis, mazání a opravy dat v sešitu - Opravy dat část Přesouvání a kopírování dat Tisk grafu: tiskneme celý list ze sešitu s daty a grafem, nebo vybereme graf a tiskneme samotný graf. Stránka 16 z 24

17 6 Tisk a Náhled sešitu Zkontrolování sešitu před tiskem Náhled: Tlačítko Office, vyberte tisk (neklikejte aby nedošlo k tisku) najetím rozevřete nabídku Tisk a vyberte Náhled nebo rozšiřte panel nástrojů Rychlý přístup. A to přidáním poloţky pomoci rozbalovacího menu kde zaškrtněte poloţku Náhled přidejte i Tisk pokud chcete tuto operaci následně zrychlit Změnila se vám nabídka Rychlý přístup Kde tlačítko je Náhled (CTRL + F2) a tlačítko je rychlý tisk Vzhled stránky: se nachází v pásu karet Rozloţení stránky v sekci Vzhled stránky Zde si nastavíme moţnosti pro okraje rozevřením poloţky Okraje, orientaci na šířku nebo výšku rozevřením poloţky Orientace apod.. Nebo otevřeme přímo Vzhled stránky (rozevírací čtvereček v pravém dolním rohu sekce. Kde můţe nastavit poloţky 17

18 ze sekce Vzhled stránky s většími podrobnostmi. Např. Měřítko kde můţete zvětšit nebo zmenšit tabulku ne velikost poţadovanou tiskem a podobně. Tisk: tisk jedné kopie celého sešitu: tlačítko Tisk na panelu Rychlý přístup. Začne tisk bez moţnosti nastavení čehokoli rovnou tiskne na výchozí tiskárnu, nebo Tlačítko Office volba Tisk kde vybereme poloţku Rychlý tisk Tisk více kopií, celého sešitu nebo jenom jeho části: Tlačítko Office volba Tisk kde vybereme poloţku Tisk a objeví se dialogové okno Tisk kde vybereme příslušnou poloţku v dialogovém okně Tisk či počet kopií. Tisk Grafu: vybereme objekt tedy graf a postupujeme analogicky jako u normálního tisku nebo tisku s volbami počtu stránek apod. Stránka 18 z 24

19 6. Databázové operace Základní pojmy: záznam (rekord) = řádek s daty (např. údaje o konkrétní osobě), pole sloupec hodnot, jména polí (názvy sloupců (Hlavička tabulky), např.: Jméno, Příjmení, Bydliště ). Vytvoření databázové tabulky: do sloupců v prvém řádku zapíšeme jména polí, do dalších řádků vyplníme jednotlivé záznamy s daty. Např. č. JMÉNO ADRESA TELEFON 1 Nováková Ivana Palkovice 123, F-M Nováček Ivo Dr. Vančury F-M Nová Dita U Mateřské školy 789, Vratimov Třídění dat v tabulce: (Viz Úpravy v sešitu, část Třídění hodnot ve sloupcích) vybereme celou tabulku nebo alespoň všechny sloupce k danému záznamu (Jinak můţe dojít ke zničení tabulky, protoţe přiřadíte jiné hodnoty jednotlivým poloţkám: např. Nováček můţe bydlet v píkovicích apod.), potom v pásu karet Data v sekci Seřadit a filtrovat, vyberte poloţku Seřadit od nejmenšího po největší nebo Seřadit od největšího po nejmenší (Toto je třídění dat podle prvního sloupce výběru). Nebo definujeme způsob seřazení dat stiskem tlačítka: podle kterých sloupců, v jakém pořadí polí a zda vzestupně nebo sestupně. Automatické filtrování dat v tabulce: vybereme celou tabulku, následně v pásu karet Data v sekci Seřadit a filtrovat, tlačítko Filtr. V záhlaví Hlavičky (první řádek tabulky/databáze) u všech sloupců můţeme definovat konkrétní nastavení filtru pře rozbalovací tlačítko. 19

20 Filtrování s vyuţitím oblasti kritérií: zkopírujeme hlavičku tabulky, vytvoříme tabulku s kritérii. Jednotlivá kritéria na řádku jsou spojována logickým operátorem a, kritéria na různých řádkách jsou spojována logickým operátorem nebo, potom pás karet Data sekce seřadit a filtrovat poloţka upřesnit, v následujícím dialogovém okně (Rozšířený filtr) nadefinujeme jednotlivé oblasti. Například: Oblast kritérií (A1:C4) a oblast dat (A6:C10) pro hodnotu buňky A2 je Ma nebo ="=Ma" a buňky B3 je ="=?h*", zobrazení výsledku vidíte na obrázku jen A2 můţe být i =Ma. Znak rovná se (=) slouţí při zadávání textu nebo hodnot do buňky k označení vzorce. Chcete-li pouţít rovnost jako porovnávací operátor pro text nebo pro hodnotu, zadejte kritéria do příslušné buňky oblasti kritérií jako řetězcový výraz: =''=poloţka'', kde poloţka je text nebo hodnota, kterou chcete najít. Výsledek vašeho filtru je vidět na dalším obrázku. Oblast pro kritéria vyberte s minimální moţnou velikostí oblasti. (Jiné moţnosti: =C7>PRŮMĚR($C$7:$C$10 pro kritéria apod.) Stránka 20 z 24

21 7. Tipy triky 7.1 Ukotvení příčky V pásu karet Zobrazení v sekci Okno je volba Ukotvit příčky. Zde vybereme moţnost Ukotvit horní řádek, pro ukotvení pouze prvního řádku nebo volbu Ukotvit první sloupec, pro ukotvení pouze prvního sloupce. Pokud chcete ukotvit více řádku nebo sloupců či jejich kombinaci je potřeby provést výběr tak, aby horní část výběru korespondovala se spodní částí ukotvení a analogicky i levá část výběru korespondovala s pravou části ukotvení a následně v pásu karet Zobrazení v sekci Okno je volba Ukotvit příčky. Zde vybereme moţnost Ukotvit příčky. Všimněte si, ţe pod číslem řádku 1. není 2., ale 14. to znamená, ţe první řádek pevně drţí je ukotven a pohybují se ty následující, analogicky by to bylo i pro sloupce či kombinaci řádku/ů a sloupce/ců. 21

22 7.2 Funkce Když (podmíněný příkaz) V buňce A7 je hodnota a výsledky podle vzorců viz níţe jsou adresách A8 a A9. Pro záznam A8: =KDYŢ(A7<0;E2;KDYŢ(A7<6;E3;KDYŢ(A7<18;E4;A7))) Pro záznam A9: =KDYŢ(A7<0;"NENAROZENEC";KDYŢ(A7<6;E3;KDYŢ(A7<18;"ŠKOLÁK/JUNIOR";KDYŢ(A7<62;E5;E6)))) Funkce Kdyţ začíná jako kaţdá jiná funkce či vzorec znaménkem =. Zápis funkce vypadá asi takto: =Kdyţ(podmínka;ANO;NE). To znamená, ţe v podmínce udáváme to, nač se ptáme a zdali to odpovídá našemu dotazu následuje středník, kde je odpověď, která se rovná kladnému výsledku našeho dotazu, (tedy chceme-li text je to hodnota zapsána do uvozovek). Chceme-li adresu, zadáme pouze adresu bez uvozovek, následuje střední a negativní volba pro náš dotaz. Do pozic ANO/NE můţeme samozřejmě vnořovat následující podmínkové dotazy, které jsou vidět i na příkladu. 7.3 Podmíněné formátování Slouţí k rychlému a barevnému zorientování v datech, která se zpracovávají v tabulkách ať uţ pomocí funkcí a vzorců nebo jen prostá data Rychlé formátování Vyberte oblast buněk v tabulce, kterou chcete zpracovávat. A na kartě Domů v sekci Styl na rozbalovací šipku u poloţky Podmíněné formátování a potom klikněte na poloţku Barevné škály a vyberte škálu, kterou pouţijete. (Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. A to přímo ve vašem výběru). Při eventuální úpravu tohoto pravidla se v rozbalovací šipce u poloţky Podmíněné formátování vybere poloţka Správa pravidel, kde je moţnost vybrat nejenom Upravit pravidlo ale také vytvořit pravidlo nové či jej odstranit Stránka 22 z 24

23 Dialogové okno pro Úpravu pravidla Dialogové okno pro Nové pravidlo V těchto oknech si vybereme hodnoty, které Nám vyhovují pro náš záměr formátování Rozšířené formátování Vyberte oblast buněk v tabulce, kterou chcete zpracovávat. A na kartě Domů v sekci Styl na rozbalovací šipku u poloţky Podmíněné formátování a potom klikněte na poloţku Správa pravidel (Viz obrázek výše Správce pravidel podmíněného formátování). Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování. Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klepněte na moţnost Nové pravidlo. Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování. Pokud chcete změnit/upravit podmíněné formátování klepněte na moţnost Upravit pravidlo a zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování a zkontrolujte zdali je vybrán příslušný list nebo tabulka. Potřebujete-li změnit oblast buněk kliknutím na ikonu Sbalit dialog a vyberte novou oblast buněk na listu a klepněte na ikonu Rozbalit dialog Nové pravidlo Vyberte oblast buněk v tabulce, kterou chcete zpracovávat. A na kartě Domů v sekci Styl na rozbalovací šipku u poloţky Podmíněné formátování a potom klikněte na poloţku Správa pravidel (Viz obrázek výše Správce pravidel podmíněného formátování). Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování. Klepněte na moţnost Nové pravidlo a v otevřeném dialogovém okně Nové pravidlo formátování můţeme vybírat mezi různými typy pravidel a jejich moţnosti grafického zobrazení 23

24 Například máme vybranou moţnost (viz obrázek Nové pravidlo formátování) Formátovat pouze buňky obsahující. A ve spodní části Upravit popis pravidla definujeme to co se bude dít a za jakých podmínek. V poli Formátovat buňky můţeme vybrat, které buňky budou zpracovávány a v následujících polích určit co budou obsahovat nebo čemu se budou rovnat. Např. pro Hodnotu buněk můţeme vybírat moţnosti, jako jsou (je mezi, není rovno, je rovno ) a v dalších polích určujeme hodnoty, se kterými chceme porovnávat. V části náhled pomoci tlačítka Formát následně můţete vybrat formát a design jak se bude vaše políčko zobrazovat při splnění konkrétních kriterií. Stránka 24 z 24

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav

Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Autorka práce: Mgr. Věra Sochorová

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence Hromadná korespondence MS Word 2007 Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis pro vytvoření propojeného dokumentu se zdrojem dat pro hromadnou korespondenci Hromadná korespondence Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_011_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika Téma: MS Excel 2007 Očekávaný

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

EXCEL 2007 grafický manuál

EXCEL 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se sešitem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknout, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených souborů

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/2.2.00/07.0120 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Téma: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

MS Word 2007. Strana 1. Michaela Mudrochová 31. 03. 2011

MS Word 2007. Strana 1. Michaela Mudrochová 31. 03. 2011 MS Word 2007 Michaela Mudrochová 31. 03. 2011 Strana 1 Úvodní slovo pro studenta: Program MS Word 2007 je dnes nepostradatelným pomocníkem při vytváření textů a práci s nimi. Pomáhá nám texty zpracovávat,

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_03 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL

TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL URČENO PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ JOSEF BOTLÍK ESF PROJEKT OP RLZ - OPATŘENÍ 3.2 ČÍSLO PROJEKTU CZ.04.1.03/3.215.1/0104 NÁVRH A REALIZACE MODULOVÉHO SYSTÉMU

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-102 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH20_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Osnova cvičení. 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah. 0 Závěr zpětná vazba, zhodnocení, semináře, náměty, diskuze

Osnova cvičení. 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah. 0 Závěr zpětná vazba, zhodnocení, semináře, náměty, diskuze Osnova cvičení 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah 0 výklad, který bude následován praktickou ukázkou 0 obsah popis částí programu, otvírání dokumentů, ukládání, možnosti nastavení,

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Excel 2013 podrobný průvodce

Excel 2013 podrobný průvodce Excel 2013 podrobný průvodce Josef Pecinovský Seznámení s programem a novinky Excelu 2013 Ovládání programu pomocí dotykové obrazovky Operativní rozbor dat pomocí nástroje Rychlá analýza Operace se sešity

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více