ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu, rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - vyhláskuje slovo ve větě jednoduché, porozumí významu - reaguje správně na pokyny učitele - pozdraví, poděkuje - porozumí jednoduchému ústnímu sdělení - vyčká na vyzvání k hovoru nebo až na něj přijde řada - dodržuje zásady a komunikační pravidla při rozhovoru - podle svých možností správně vyslovuje - nacvičuje správné dýchání - sděluje krátké zprávy - vyjadřuje se vlastními slovy Čtení - příprava na čtení analytickosyntetickou metodou - postupné čtení písmen, slabik, snadných slov, jednoduchých vět až po čtení s porozuměním - technika čtení - orientace v textu - přirozená intonace, dodržení správného přízvuku - čtení jako zdroj informací - nácvik vyhledávání klíčových slov Naslouchání - nácvik pozornému naslouchání - pozorné naslouchání - naslouchání jako prostředek přijímání informací Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Psychohygiena - hledání pomoci při obtížích - schopnost relaxace při únavě Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě (skupině) Mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy - péče o dobré vztahy Komunikace

2 Mluvený projev - základy techniky: správné dýchání, pečlivá výslovnost (dle žákových možností) - v řeči správně měkčí a používá dlouhé a krátké samohlásky - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba - základní komunikační pravidla: oslovení dokáže používat přiměřeně i neverbální komunikaci - řeč těla, řeč zvuků a slov - vývoj a použití řeči - dokáže přiměřeně komunikovat, dodržování pravidel dialogu Multikulturní výchova Kulturní diference - respektuje každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Písemný projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správně píše tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky - kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - pod vedením učitele provádí nácvik správného sezení a držení psacího náčiní - prování uvolňovací cviky - ke psaní používá vhodné psací pomůcky - píše správné tvary číslic a vybraných písmen - píše slova a krátké věty formy: opis, přepis, diktát - s pomocí objeví chybu - napíše slovo a krátkou větu - seřadí obrázky podle dějové posloupnosti, dokáže samostatně popsat dějovou linii za použití přiměřených výrazů, Písemný projev - základní hygienické návyky: správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku - uvolňovací cviky - psaní prvků číslic a písmen - správné spojování písmen - psaní ve větší velikosti - dodržení odstupu mezi jednotlivými slovy - technika psaní: úhledný a čitelný písemný projev - správné umísťování diakritických znamének Etnický původ - různé způsoby života Multikulturalita - naslouchání druhým, respekt k lidem jiných kultur včetně respektu k jejich zvykům a tradicím

3 hovoří plynule a spisovně Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat - člení slova na hlásky - pozná tiskací písmena abecedy - rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky - rozpozná slovo a větu - pozná začátek a konec věty - po upozornění nahradí nespisovný výraz za spisovný - odůvodní, kdy se ve větě píše velké písmeno (začátek věty, vlastní jméno) Zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, tempo řeči - dokáže převést zvukovou podobu slova do psané podoby Slovní zásoba - slova a pojmy Pravopis - rozliší obecné názvy a vlastní jména - velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech Literární výchova - poslouchá, čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - recituje zpaměti krátkou báseň a říkadlo - vypráví vlastními slovy známou pohádku - pozorně poslouchá čtený text - převyprávění jednoduchého čteného textu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - poslech literárních textů - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním textem - přednes, dramatizace, tvořivá práce s literárním textem - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka Multikulturalita v literatuře - seznamuje se s tradičními příběhy jiných kultur

4 - čte po rolích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, pokouší se o tiché čtení s porozuměním - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - čte pozorně, plynule, uvědoměle - čte hlasitě a tiše - odpoví na otázky vztahující se k přečtenému textu - vykoná samostatně jednoduchou činnost na základě mluveného nebo písemného pokynu - hlásí se o slovo Čtení - technika čtení - čtení pozorné Naslouchání - zdvořilé, soustředěné Mluvený projev - základy techniky: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Psychohygiena - vyhledání pomoci při obtížích

5 - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - dokáže soustředěně naslouchat druhým - střídá role mluvčího a posluchače - vedení dialogu v běžných školních i mimoškolních komunikačních situacích - používá poděkování, prosbu, pozdrav, omluvu, blahopřání - správně vyslovuje všechny hlásky a hláskové skupiny - při vyjadřování správně dýchá - mluví přiměřeným tempem řeči - porovná rozdílnost situace - volí správné výrazové prostředky - vypráví krátký příběh na základě vlastních zážitků - při psaní správně sedí a - správně drží psací náčiní - pojmenuje všechna písmena psací abecedy - píše písmena podle zvolené normy psaní - -píše správně diakritická znaménka - -kontroluje si napsané - -dokáže sám opravit chybu - -napíše slovo a krátkou větu se správným řazením písmen a slov - převádí mluvené slovo do psané podoby - napíše text na pohlednici - -sestaví obrázkovou osnovu a - dýchání - výslovnost, tvoření hlasu - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu - základní komunikační pravidla: oslovení, zdvořilé vystupování - mimojazykové prostředky: mimika, gesta Písemný projev - základní hygienické návyky: správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem - technika psaní: úhledný, čitelný a přehledný písemný projev - žánry písemného styku: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, oznámení, pozvánka, vzkaz Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě Mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy - péče o dobré vztahy Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov - komunikace v různých situacích Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

6 vypráví - podle ní vlastními slovy Jazyková výchova - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozliší slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary - podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - vytvoří z vět jednoduchých souvětí - tvoří a doplňuje souvětí vhodnými -spojkami a jinými spojovacími výrazy - tvoří různé druhy vět podle postoje mluvčího - vybírá vhodné výrazové prostředky - odůvodňuje a píše správně - y po obojetných souhláskách ve slovech vyjmenovaných a příbuzných, - píše správně bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev - píše velká písmena ve vlastních jménech a v typických případech místních pojmenování - třídění slov podle obecných názvů - seznámení s názvy slovních druhů - třídění slovních druhů v základním tvaru - přiřazuje správné tvary sloves k osobním zájmenům - jednoduché věty spojuje do souvětí - doplňuje do souvětí vhodné spojovací výrazy Pravopis - i/y po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná - psaní bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev - umí psaní těchto slabik odůvodnit - velká písmena v názvech místních pojmenování

7 Literární výchova - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - charakterizuje hlavní postavy - líčí atmosféru příběhu - popíše základní dějovou linii - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - užívá základní literární pojmy - dramatizuje pohádku, povídku, báseň - domýšlí příběhy - tvořivě obměňuje literární texty - píše vlastní krátké básně a příběhy - doplní příběh vlastní ilustrací - poslech literárních textů - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním textem - přednes - dramatizace - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - vlastní výtvarný doprovod Literární druhy a žánry - pohádka, bajka, báseň - pojmy: spisovatel, básník, verš, rým, divadelní představení, herec

8 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické - čte plynule, věcně správně, uvědoměle - uplatňuje přirozenou intonaci - převypráví obsah přečteného textu vlastními slovy - čte přirozenou rychlostí - rozpozná orientační prvky v textu - reprodukuje podstatná fakta - pracuje ve skupině i samostatně podle jednoduchých mluvených nebo písemných pokynů - vybírá vhodné komunikační prostředky v rozhovoru - střídá roli mluvčího a posluchače - pozorně naslouchá druhým - Je ohleduplný a taktní k druhým - dbá na pečlivou výslovnost - při mluveném projevu správně dýchá a mluví přiměřeným tempem Čtení - technika čtení - čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu - čtení jako zdroj informací; čtení vyhledávací; klíčová slova - úkoly na kontrolu porozumění - četba textů uměleckých i populárně naučných Naslouchání - vyjádřit kontakt s partnerem; - aktivní zaznamenat slyšené, reagovat otázkami - pěstování dovednosti verbálního i neverbálního sdělování - naslouchání jako zdroj informací - naslouchání jako prostředek komunikace Mluvený projev Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Psychohygiena - hledání pomoci při obtížích Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originality) Komunikace a kooperace - dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímají - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti ze světa

9 návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje - písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vkládá do řeči gesta a mimiku přiměřeně situaci - vhodným způsobem požádá o informace - uvítá návštěvu, rozloučí se - sdělí přání - poděkuje, poprosí, požádá o případnou pomoc - vypráví plynule a spisovně na základě vlastních zážitků - drží se dějové linie - souvisle se vyjadřuje k danému tématu - samostatně dbá na správné sezení při psaní a držení psacího náčiní - samostatně si kontroluje napsané - rozděluje správně slova na konci řádku - správně užívá diakritická znaménka - napíše správně adresu - napíše krátký dopis, blahopřání - vyplní jednoduchý dotazník - dodržuje formální úpravu textu - vypráví pohádku nebo povídku podle ilustrací - tvoří a vypráví vlastní příběh s obrázky - - vyjadřování závislé na komunikační situaci - komunikační žánry: vypravování, vzkaz, zpráva, oznámení - základní komunikační pravidla: - zahájení a ukončení dialogu - mimojazykové prostředky: mimika, gesta Písemný projev - upevňování hygienických návyků při psaní - dělení slov na konci řádku - technika psaní: úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu - žánry písemného styku - dopis, zpráva, inzerát, popis, přihláška, dotazník, vypravování Multikulturní výchova - kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik - etnický původ - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Multikulturalita - multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamuje se s tradičními příběhy jiných národností Jazyková výchova

10 - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách ve - vyjmenovaných slovech; bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozliší slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - vytvoří z vět jednoduchých souvětí - tvoří a doplňuje souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - tvoří různé druhy vět podle postoje mluvčího - vybírá vhodné výrazové prostředky - odůvodňuje a píše správně - y po obojetných souhláskách ve slovech -vyjmenovaných a příbuzných, - píše správně bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev - píše velká písmena ve vlastních jménech a v typických případech místních pojmenování - třídění slov podle obecných názvů - seznámení s názvy slovních druhů - třídění slovních druhů v základním tvaru - přiřazuje správné tvary sloves k osobním zájmenům - jednoduché věty spojuje do souvětí - doplňuje do souvětí vhodné spojovací výrazy Pravopis - i/y po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná - psaní bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev - umí psaní těchto slabik odůvodnit - velká písmena v názvech místních pojmenování - Literární výchova - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu - Poslech literárních textů - Zážitkové čtení a naslouchání

11 literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - - literární texty přiměřené věku - charakterizuje hlavní postavy - líčí atmosféru příběhu - popíše základní dějovou linii - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - užívá základní literární pojmy - dramatizuje pohádku, povídku, báseň - domýšlí příběhy - tvořivě obměňuje literární texty - píše vlastní krátké básně a příběhy - doplní příběh vlastní ilustrací Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes - dramatizace - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - vlastní výtvarný doprovod Literární druhy a žánry - pohádka, bajka, povídka, báseň - Pojmy: spisovatel, básník, verš, rým, divadelní představení, herec ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4. ročník Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

12 Komunikační a slohová výchova - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - čte potichu i nahlas, plynule, správně, přiměřeným tempem - interpretuje v přiměřeném rozsahu přečtený text - čtení potichu i nahlas - čtení se správným přízvukem - čtení i s pauzami a frázováním - vyhledá v textu požadované informace - tvoří otázky k přečtenému textu - srovnává obsah textu se známými údaji - vyvodí závěr sdělení - vyjádří vlastními slovy obsah sdělení - vyřídí vzkaz - vyjádří vlastními slovy předpokládaný úmysl konkrétní reklamy - střídá roli mluvčího a posluchače - pozorně naslouchá druhým - vede správně telefonický hovor - vede správně dialog - používá i neverbální komunikaci - dokáže zanechat vzkaz na záznamníku - uvádí vhodné výrazy spisovné, nespisovné a hovorové podle situace - mění intonaci, přízvuk a tempo řeči podle komunikačního záměru Čtení - čtení pozorné, plynulé - čtení jako zdroj informací; čtení vyhledávací Naslouchání - aktivní reagovat otázkami Mluvený projev - vyjadřování závislé na komunikační situaci - komunikační žánry: vypravování, oznámení - základní komunikační pravidla: - zahájení a ukončení dialogu - mimojazykové prostředky: mimika, gesta - vytvoří dialog na základě obrazového materiálu Písemný projev - dodržování hygienických návyků při psaní - technika psaní: úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu - žánry písemného styku: dopis, oznámení, inzerát, popis, přihláška, dotazník, vypravování Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Psychohygiena - hledání pomoci při obtížích Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov - technika řeči Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Multikulturní výchova Kulturní diference - člověk jako součást etnika Etnický původ - různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění - Etnický den

13 - vyplní jednoduchý tiskopis - volí vhodné výrazy s ohledem na žánr - sestaví jednoduchou osnovu k vyprávění a popisu - vypráví příběh podle osnovy - dodržuje časovou posloupnost - krátký popis předmětu, zvířete, činností podle dané osnovy - kontrola vlastního textu Mediální výchova - interpretace vztahů mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení - rozdíl mezi reklamou a zprávou - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Výchova k myšlení v mezinárodních souvislostech - lidová slovesnost, zvyky a tradice Jazyková výchova - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je - uvede příklady jednoznačných a - mnohoznačných slov - vytvoří věty s danými slovy - tvoří slova se stejným kořenem pomocí předpon a přípon - určí slovní druhy - v mluveném projevu užívá správné tvary slov - píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen - určuje mluvnické kategorie podstatných jmen - časuje slovesa - určí infinitiv - ovládá pádové otázky - odliší větu jednoduchou a Slovní zásoba a tvoření slov - slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma synonyma - homonyma - stavba slova kořen, část předponová a příponová Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - vzory podstatných jmen - skloňování podstatných jmen - mluvnické kategorie podstatných jmen - časování sloves

14 obměňuje - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách souvětí - vkládá vhodné spojovací výrazy - nahrazuje spojovací výrazy jinými - píše správné i/y ve shodě přísudku s holým podmětem - vyhledává základní skladební dvojice ve větách s podmětem vyjádřeným - píše správně i/y po obojetných souhláskách v kořeni slova - píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen Skladba - věta jednoduchá a souvětí - základní skladební dvojice Pravopis - i/y po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná - i/y v koncovkách podstatných jmen vzory - velká písmena v názvech osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - hovoří o přečtené knize - vytvoří ilustraci k přečtenému textu - vede čtenářský deník - rozliší pohádku, bajku, příběh ze života dětí, poezii - vysvětlí základní literární pojmy - vypráví vlastními slovy přečtený text - píše vlastní literární texty na dané téma podle svých možností Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes - dramatizace - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - vlastní tvorba literárních textů - vlastní výtvarný doprovod Literární druhy a žánry - bajka, povídka, pověst, báseň - pojmy: spisovatel, básník, verš, rým, divadelní představení

15 ČESKÝ JAZYK a LITERATURA 5. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na - čte pozorně, plynule, správně, se správnou intonací a frázováním, nahlas i potichu - používá orientačních prvků v textu - vyjádří vlastní postoj k textu - vyhledá v textu klíčová slova - důraz na čtení s porozuměním - čtení jako zdroj informací - čtení studijní - na základě přečteného vytvoří vlastní text - vyžádá si chybějící informace - vyhledá podstatné informace - vyjádří vlastními slovy závěr Čtení - čtení plynulé - četní se správným slovním i větným přízvukem - znalost orientačních prvků v textu - čtení jako zdroj informací; čtení vyhledávací; klíčová slova - posouzení úplnosti či neúplnosti sdělení Naslouchání - aktivní zaznamenat slyšené - rozliší podstatné a okrajové - informace - Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Psychohygiena - hledání pomoci při obtížích Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Hodnoty, postoje, praktická etika

16 záznamníku - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a --tempo podle svého komunikačního záměru - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti sdělení - vysvětlí druhým obsah ústního nebo písemného sdělení jiné osoby - dělá si výpisky z textu - zaznamenává podstatné - odliší okrajové informace - adekvátně reaguje na text - vyjádří vlastní názor - toleruje názory druhých - vyčká na vyzvání k hovoru nebo až na něj přijde řada- - pozorně naslouchá druhým - reaguje vhodnými otázkami na sdělení druhých - správně vede dialog - zanechá vzkaz na záznamníku - při provádění návštěvy po škole hovoří -používá vhodných prostředků řeči - užívá v mluveném a psaném projevu spisovná slova - rozliší spisovné a nespisovné výrazy - používá spisovné výrazy či hovorové výrazy adekvátně k situaci - vyjadřuje se kultivovaně - vhodně využívá sílu a barvu svého hlasu - používání náležitého tempa a pauz v řeči - vyplní tiskopis, dotazník, - vyjádření kontaktu s partnerem Mluvený projev - vyjadřování závislé na komunikační situaci - komunikační žánry: vypravování, zpráva - základní komunikační pravidla: - zahájení a ukončení dialogu - mimojazykové prostředky: mimika, gestika, haptika - vyjařuje se srozumitelně a kultivovaně - střídá role posluchače a mluvčího Písemný projev - dodržování hygienických návyků při psaní - technika psaní: úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu - žánry písemného styku: dopis, zpráva, inzerát, popis, tiskopis (přihláška, dotazník), vypravování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích - lidová slovesnost, zvyky a tradice - Multikulturní výchova - Kulturní diference - poznávání vlastního kulturního zakotvení - Etnický původ - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách - Multikulturalita - komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

17 složenku - napíše vzkaz, zprávu - člení text na odstavce - pozná rozdíly v žánrech - vytváří příběh podle dané osnovy - sestaví osnovu vlastního vyprávění - vytváří příběh podle dané osnovy - sestaví osnovu vlastního vyprávění Jazyková výchova - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje druhy přídavných jmen, určí sloveso a slovesný způsob, slovesa časuje, určuje slovesné slovesné tvary, poznává infinitiv a zvratné sloveso - používá slova podle významu - aktivně pozná slova zdrobnělá - pozná slova příbuzná - rozliší slova souzvučná (homonyma) - aktivně rozpozná slova citově zabarvená (hanlivá, lichotná) - aktivně rozpozná slova spisovná a nespisovná - rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná - rozliší ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - zná pravidla psaní slov s předponou Slovní zásoba a tvoření slov - slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma synonyma - homonyma - stavba slova kořen, část předponová, příponová, koncovka Tvarosloví - slovní druhy - tvary slov - slovesný způsob - vzory přídavných jmen - skloňování přídavných jmen, zájmen a číslovek - mluvnické kategorie podstatných - Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování zábavních (,,bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných - Vnímání autora mediálních sdělení - odhalení záměrné manipulace ve sdělení - Fungování a vliv médií ve společnosti - - vliv médií v každodenním životě

18 - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - seznamuje se s tvořením slov odvozováním - užívá správné tvary slovesného způsobu - určí mluvnické kategorie přídavného jména - skloňuje zájmena a číslovky - píše správně i/y v koncovkách přídavných jmen - určuje mluvnické kategorie sloves - rozpozná sloveso neurčité (infinitiv) - vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - dokáže vytvořit ze souvětí několik vět jednoduchých - užívá vhodných spojovacích výrazů - používá správně interpunkce v jednoduchých případech souvětí - píše správné i/y ve shodě přísudku podmětem - vyhledá základní skladební dvojici ve větě - ve větě s nevyjádřeným podmětem určí základ věty - odůvodňuje a správně píše i/y v koncovkách přídavných jmen jmen a sloves Skladba - věta jednoduchá a souvětí - základní skladební dvojice Pravopis - i/y ve shodě přísudku s holým podmětem - i/y v koncovkách přídavných jmen vzory - i/y v koncovkách podstatných jmen vzory jednotlivce

19 Literární výchova - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů, přednáší zpaměti vhodné literární texty - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - čtení literárních textů jako zdroj informací - prožitkové čtení - hovoří o přečtené knize - ústní projev je výstižný a kultivovaný - vede čtenářský deník - odlišuje literaturu uměleckou a věcnou - porovná literaturu z různých časových období - recitace básní přiměřených věku - při rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy:epika, lyrika, přirovnání, básnický přívlastek, hlavní a vedlejší postavy, prostředí děje, řeč postavy, řeč autora - volná reprodukce textu, rozlišení podstatného od méně - podstatného - reprodukce hlavních myšlenek textu - píše vlastní literární texty na dané téma - vytváří vlastní ilustrace - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním textem - přednes - dramatizace - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, obměny textu - vlastní tvorba literárních textů Literární druhy a žánry - bajka, povídka, pověst, báje, báseň - pojmy: spisovatel, básník, herec, režisér, verš, rým, přirovnání -

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> anglický jazyk - Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanské Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova 1. ročník ČJL-3-2-01 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA září - červen Soustředěně a pozorně naslouchá Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více