prosince oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu životnosti τ. X i. X = 1 n.. Podle CLV má veličina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosince oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu životnosti τ. X i. X = 1 n.. Podle CLV má veličina"

Transkript

1 10 cvičení z PSI 5-9 prosince intervalový odhad Veličina X, představující životnost žárovky, má exponenciální rozdělení s parametrem τ Průměrná životnost n = 64 náhodně vybraných žárovek je x = 10 hodin Pomocí centrální limitní věty určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu životnosti τ Pro veličinu X máme EX = τ a DX = τ Veličina průměrná životnost n = 64 žárovek je dána jako X = 1 n X i n Pro ni máme EX = τ a DX = τ n Podle CLV má veličina normx = X τ n τ přibližně normované normální rozdělení N0, 1 Pro α = 005 označme u 0975 = Φ 1 1 α = Φ = 196 Díky CLV můžeme přibližně psát 095 = P u 0975 normx u 0975 = P u 0975 X τ n u0975 = τ = P u 0975 X n τ 1 u 0975 X X = P τ n 1+ u0975 n 1 u0975 n Realizace veličiny X je x = 10 hodin Hledaný oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti v hodinách pro τ je tak přibližně x x 10 10, = 1+ u0975 n 1 u0975 n , = , odhad parametru - diskrétní rozdělení Náhodná veličina X nabývá hodnot z množiny {0, 1, } a pravděpodobnostmi PX = j = a+bj pro všechna j {0, 1, } Odhadněte metodou momentů parametry a, b na základě četností podle následující tabulky: hodnota 0 1 pozorovaná četnost

2 Protože hodnoty PX = j = a+bj musí být pravděpodobnosti, dostáváme podmínky a+b 0 0 a+b 1 0 a+b 0 1 = a+b 0+a+b 1+a+b = 3a+3b Dále budeme chtít, aby se rovnal první moment a jeho odhad: Pro střední hodnotu dostáváme EX = m X EX = 0 a+b 0+1 a+b 1+ a+b = 3a+5b Pro výběrový průměr tj odhad prvního momentu pak máme Celkově máme soustavu rovnic s řešením b = 9 80 = 0115 a a = 1 3 vycházejí jako m X = a+3b = 1 3a+5b = b = = PX = 0 = a = 107 = = Jednotlivé pravděpodobnosti pak PX = 1 = a+b = 1 = PX = = a+b = 53 = takže všechny podmínky máme splněny a našli jsme skutečně odhad parametru 103 odhad parametru - směs veličin V osudí jsou dva druhy kostek - na prvních jsou čísla 1,,6 a na druhých pouze čísla,4,6 U obou druhů jsou všechny možné výsledky na dané kostce vždy stejně pravděpodobné Vytáhli jsme 0 kostek a jednou jimi hodili Četnost výsledků udává tabulka: hodnota pozorovaná četnost Odhadněte v jakém poměru jsou jednotlivé druhy kostek mezi kostkami, které jsme vytáhli a kolik z vytažených kostek bylo prvního druhu Použijte metodu momentů i metodu maximální věrohodnosti Celkem jsem vytáhli = 0 kostek Označme k počet kostek prvního druhu mezi těmito vytaženými Zřejmě tedy je k {0,1,,0} Protože liché hodnoty padají pouze na kostkách prvního druhu, musí být k 3+4+ = 9 Page

3 Označme si Ω = množina kostek, které jsme si vytáhli, Ω 1 = kostky 1druhu z Ω, Ω = kostky druhu z Ω Zřejmě je Ω = Ω 1 Ω, Ω = 0 a PΩ 1 = k 0 Naše veličina X : Ω R, X = hodnota, která padne na kostce z Ω je pak směsí veličin Y 1 : Ω 1 R a Y : Ω R Y 1 = hodnota, která padne na kostce z Ω 1 Y = hodnota, která padne na kostce z Ω ve tvaru X = Mix k Y 1,Y 0 Metoda maximální věrohodnosti: Z definice směsi máme p X i = k 0 p Y 1 i+ 1 k p Y i = 0 Takže pro věrohodnost dostáváme Lk = k = k k , i = 1,3,5, k 0 k k = 1 3 k 10, i =,4,6 k 40 k lk = lnlk = 9 ln +11 ln kde k {9,,0} Pro nalezení maxima je jednodušší na chvíli předpokládat, že funkce l je dodefinována na vhodném intervalu Můžeme tedy postupovat jako při hledání maxima funkce na intervalu a to pomocí derivace l k = 9 k k = 360 0k k40 k Z tvaru derivace l je ihned zřejmé, ze např na intervalu 0,40 má funkce l jediné maximum tam, kde je l nulová, tedy pro k = = 18 Tato hodnota je i v souladu s počátečními omezujícími podmínkami Metoda momentů: Zřejmě EY 1 = 7 a EY = 4 Z definice směsi máme a výběrový průměr je EX = k 0 EY 1+ 1 k EY = k k 4 = 4 k 0 40 x = = 67 0 Page 3

4 Srovnáním dostaneme což dává 4 k 40 = EX = x = 67 0, k = 6 Tato hodnota ale NEODPOVÍDÁ počátečním omezujícím podmínkám Metoda momentů nám tedy v tomto případě žádný odhad NEPOSKYTUJE 104 odhad parametru - spojité rozdělení Náhodná veličina X s oborem hodnot a,+ má hustotu { 0, t,a, f X t = e a t, t a,, kde a R je parametr Pomocí metody maximální věrohodnosti i metody momentů odhadněte parametr a Úlohu vyřešte obecně pro realizaci x = x 1,x,,x n a také pro konkrétní realizaci rozsahu n = 7 x = 1,,,, 3, 3, 4 Funkce f X je posunutá hustota exponenciálního rozdělení s parametrem τ = 1 Je to tedy opět hustota, tj je nezáporná a platí R f Xt dt = 1 Realizované výsledky musí spadat do oboru hodnot, tj x i a,+ pro všechna i = 1,,n neboli musí platit, že a min{x 1,,x n } Metoda maximální věrohodnosti: Naším cílem je maximalizovat funkci n Λa = e a xi = e na e i xi Tato funkce nabývá maxima pro největší přípustnou hodnotu parametru â = min{x 1,x n } Pro konkrétní zadání je to pak â = min{1,,,,3,3,4}= 1 Metoda momentů: Porovnáme teoretickou střední hodnotu Page 4

5 EX = t f X tdt = a te a t dt = [ te a t ] t=a + e a t dt = = a+[ e a t ] t=a = a+1 a výběrový průměr x Odtud tak pro parametr â dostaneme â = x 1, POKUD je ovšem splněno, že a min{x 1,,x n }! Pro konkrétní zadání je x = = 17 7 a a tedy â = = 143, což ale NENÍ menší než min{1,,,,3,3,4} = 1 V tomto případě tedy metoda momentů NEDÁVÁ žádný odhad 105 odhad parametru - spojité rozdělení Náhodná veličina X má biexponenciální rozdělení s hustotou f X t = c e a t, t R kde a,c > 0 Metodou momentů odhadněte parametry na základě realizace rozsahu n = 10, z níž jsme vypočítali realizaci výběrového průměru x = a realizaci výběrového rozptylu s x = 4 Aby funkce f X byla hustotou, musí být splněno, že [ e 1 = f X t dt = c e at at dt = c a 0 tedy c = a a zbývá odhadnout parametr a Hustota je sudá funkce a proto střední hodnota EX stejně jako všechny liché momenty bude nulová Příslušné nevlastní integrály existují, protože klesající exponenciála převáží jakýkoliv polynom v nekonečnu Porovnáním teoretické střední hodnoty a výběrového průměru dostaneme 0 = EX = x = což sice evidentně neplatí, ale nedává to žádné omezení na volbu parametrů a Navíc těžko můžeme čekat, že se měřením přesně trefíme do teoretické hodnoty Musíme proto použít další moment: ] t=0 = c a EX = t f X t dt = 0 ] [t e at = + a t=0 a }{{} =0 t ae at dt = [ t e at ] + t=0 }{{} =0 0 e at dt = a, 0 te at dt = který chceme srovnat s druhým vyběrovým momentem nikoliv s výběrovým rozptylem!: m = 1 n n x i Page 5

6 Ten se dá získat z hodnot x = a s x = 4 podobným vztahem jako máme pro rozptyl, tj, DX = EX EX jen si musíme dát pozor na to, že někde je 1 n a někde zase 1 n 1 Máme tedy takže Srovnáním dostaneme a celkem tak máme a = n 1 n s x = 1 n m = n 1 n = 19 n x i x = m x s x +x = = 38 5 a = EX = m = 38 5 = a c = a 95 = 38 = test střední hodnoty při známém rozptylu Posud te na hladině významnosti α = 001 hypotézu, že mince je symetrická, jestliže a při n = 00 hodech padl líc 80, b při n = 100 hodech padl líc 40 tj v obou případech to bylo 40% výsledků Návod: Použijte vhodnou statistiku s přibližně normálním rozdělením odvozenou na základě centrální limitní věty pro náhodnou veličinu Xlíc = 1, Xrub = 0 Situace, kdy přesně známe rozptyl danéhonormálního rozdělení, není příliš obvyklá Většinou jej máme jen odhadnutý a pak musíme používat Studentovo rozdělení namísto normálního Výjimkou jsou ale případy, kdy rozptyl nějakého rozděleníalternativního, exponenciálního, Poissonova, atd je svázaný se střední hodnotou tohoto rozdělení prostřednictvím nějakého parametru Může se zdát, že pak se ale nedá použít obvyklý postup pro test střední hodnoty se známým rozptylem, protože nemáme normální rozdělení To si ale můžeme vyrobit přibližně pomocí CLV Výsledky hodu mincí představují náhodnou veličinu Xlíc = 1, Xrub = 0 s alternativním rozdělením s parametrem p, tj PX = 1 = p Naše nulová hypotéza tedy bude H 0 : p = p 0 proti alternativní hypotéze: H 1 : p p 0 kde p 0 = 1 Vezmeme si nezávislé náhodné veličiny kopie veličiny X { 1,při i-tém pokusu padl líc, X i = 0,při i-tém pokusu padl rub Page 6

7 Za předpokladu nulové hypotézy budeme pro veličinu X = 1 n mít EX = 1 a DX = 1 4n, takže podle CLV má normovaná statistika n X i T = X 1 1 4n = X 05 n, 05 přibližně normované normální rozdělení N0, 1 Poznámka: Tato statistika je analogií statistiky T = X µ 0 n, σ pro případ veličiny X s normálním rozdělením Nµ,σ a pro nulovou hypotézu H 0 : µ = µ 0 Pozor! Nenaznačujeme tím, že by naše původní veličina X s alternativním rozdělením snad měla vlastnosti nějaké jiné veličiny X s normálním rozdělením! Jde tu o to, ze při hledání kritického oboru pro X při dané hladině významnosti α je postup principiálně stejný jako pro případ, kdy X má normální rozdělení - viz dále Kritérium pro ZAMÍTNUTÍ je tvaru t > Φ 1 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Zdůvodnění tvaru zamítacího kritéria: Nulová hypotéza je tvaru H 0 : p = p 0 a hodnotu p aproximujeme pomocí xchceme siproto zvolittakovou dolníhraniciu 1 Ratakovou horníhraniciu R,aby pravděpodobnost, že je hodnota veličiny X překročí, byla nejvýše rovna hodnotě α = 1% zvolená hladina významnosti a navíc tak, že překročení směrem výše bude stejně pravděpodobně jako směrem níže neboli na každou stranu α/ Jinými slovy, má platit, že PX < u 1 = α = Pu < X neboli u 1 = q X α a u = q X 1 α u veličiny X předpokládáme normální rozdělení Pokud nastane jedno z překročení tj pro realizaci x máme x R\ u 1,u, budeme to považovat za přílišné porušení nulové hypotézy pro danou toleranci chyby a zamítneme ji Místo veličiny X a jejích kvantilů si ale raději vezmeme už zmíněnou statistiku T = X n, která je jen transformací veličiny X, a problém pomocí ní ekvivalentně přeformulujeme Veličina T má přibližně rozdělení N0, 1, takže meze pro T snadno najdeme: neboli P T < Φ 1 α = α = P Φ 1 1 α < T Tedy kritériem pro ZAMÍTNUTÍ nulové hypotézy je případ, kdy pro realizaci t statistiky T nastane t < Φ 1 α nebo Φ 1 1 α < t protože máme rovnost Φ 1 α = Φ 1 1 α t > Φ 1 1 α, Nyní stačí už jen dosadit: Page 7

8 a Zde máme n = 00, x = = 04 a 1 α t = x 05 n = 05 = 0995 takže =,88 >,576 = Φ Hypotézu H 0 : p = 1 tedy ZAMÍTÁME na dané hladině α = 1% b Zde máme n = 100 a opět x = = 04 a 1 α t = x 05 n = 05 = 0995 takže =,576 = Φ Hypotézu H 0 : p = 1 tedy NEZAMÍTÁME na dané hladině α = 1% Jak je vidět, za předpokladu, že mince je symetrická se jen 40% úspěšných pokusů dá ještě tolerovat při n = 100 hodech, ale už ne při n = 00 hodech 107 test střední hodnoty normálního rozdělení při neznámém rozptylu Výrobce tvrdí, že spotřeba automobilu je µ 0 = 8 litrů na 100 km Průměrná spotřeba n = 49 uživatelů však byla x = 84 litru na 100 km s výběrovým rozptylem s x = 56 Testujte na hladině významnosti α = 5%, zda má výrobce pravdu, a uved te použité předpoklady K provedení testu střední hodnoty s neznámým rozptylem potřebujeme předpokládat, že testovaná veličina spotřeby X má normální rozdělení Nµ,σ a že měření odpovídají náhodnému výběru tj jsou nezávislá Protože předpokládáme přesné normální rozdělení, nemusíme jako u CLV mít zase tak velký rozsah souboru Podle zadání máme otestovat hypotézu o střední hodnotě H 0 : µ = µ 0 = 8 proti alternativní hypotéze: H 1 : µ µ 0 = 8 Hodnotu rozptylu neznáme, takže je nutné použít testovací statistiku, která obsahuje odhad směrodatné odchylky σ pomocí S X : T = X µ 0 S X n Kritérium pro ZAMÍTNUTÍ je tvaru t > q tn 1 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Zdůvodnění tvaru zamítacího kritéria: Za předpokladu platnosti nulové hypotézy, tj pokud EX = µ 0, bude mít statistika T tzv Studentovo t-rozdělení s n 1 stupni volnosti speciálně tedy bude platit ET = 0 a očekávané hodnoty takovéto statistiky by se měly pohybovat blízko nuly Pokud se příliš odchýlí více než bude dovolovat hladina α omezující chybu 1 druhu, bude to důvod k zamítnutí nulové hypotézy Odchýlení opět znamená, že realizované hodnoty t statistiky T spadnou do kritického oboru W pro statistiku T, který je symetrický vzhledem k 0 z hlediska pravděpodobnosti Bude tedy tvaru W :,u 0 u 1,, kde Page 8

9 PT < u 0 = α = Pu 1 < T což je omezení chyby 1 druhu, tj že bychom se spletli a zamítli něco, co platí Dostáváme tak u 0 = q α tn 1 = qtn 1 1 α = u1, tudíž W :, q tn 1 1 α q tn 1 1 α, a kritérium pro ZAMÍTNUTÍ je tak skutečně tvaru t > q tn 1 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Ted už tedy dosadíme konkrétní hodnoty Realizace testovací statistiky je Protože t = x µ n = 49 = 7 = 175 s x t = = q t = q tn 1 1 α, nulovou hypotézu NEZAMÍTÁME Naše měření tak nejsou dostačující na to, abychom mohli zamítnout tvrzení výrobce na hladině významnosti 5% Je dobré si ještě zjistit, jak moc bychom si museli dovolit být nejistí, abychom už tvrzení výrobce zamítli Tato hladina α 0 je určena jako q tn 1 1 α 0 = t, tedy α 0 = F tn 1 t = F tn = 09567= Pokud tedy budeme posuzovat hypotézu na hladině významnosti VYŠŠÍ než 8, 66%, dojdeme k jejímu zamítnutí A naopak čím více si chceme být jistí, že jsme se nespletli tj zmenšujeme hodnoty α, tím víc prohřešků od výrobce budeme muset tolerovat Poznámka: Podle zadání jsme uvažovali případ, kde se ptáme na rovnost tj µ = µ 0 V této situaci máme jedinou možnost, jak zvolit nulovou hypotézu - a sice výše uvedeným způsobem Jako nulovou hypotézu není možné zvolit případ µ µ 0, protože množina {µ R µ µ 0 } není uzavřená V úvahu vzhledem k zadání by ale mohl ještě přicházet jednostranný test, protože výrobce určitě raději tvrdí, že µ µ 0 V tomto případě pak bud můžeme testovat H 0 : µ µ 0, ale mohli bychom také testovat H 0 : µ µ 0 V případě testu hypotézy H 0 : µ µ 0 se snažíme vyhnout tomu, že bychom omylem poškodili výrobce, a výsledek testu bude t = 175 > 1677 = q t = q tn 1 1 α takže hypotézu výrobce ZAMÍTNEME Pozor, jde o jednostranný test, takže kvantil je jiný! Veškerou chybu jsme spotřebovali jen na ty vysoké hodnoty A toto malé zvětšení, oproti oboustrannému testu, už stačilo na zamítnutí A v případě testu hypotézy H 0 : µ µ 0 se snažíme vyhnout tomu, že bychom omylem poškodili uživatele, a výsledek testu bude takže hypotézu uživatelů NEZAMÍTNEME t = = q t = q tn 1 α 108 test střední hodnoty normálního rozdělení při neznámém rozptylu Z n = 10 měření krevního tlaku u jednoho pacienta jsme obdrželi výběrový průměr x = 150 a výběrovou směrodatnou odchylku s x = 0 Rozhodněte na hladině významnosti α = 005, zda je středníhodnotakrevníhotlakunejvýšeµ 0 = 140Předpokládejte,ževýškakrevníhotlakumánormální rozdělení a jednotlivá měření jsou nezávislá Page 9

10 Hypotéza, že µ µ 0 = 140 by znamenala, že pacient je na tom asi dost špatně To ale předpokládat nechcemeledaže bychom k tomu měli zvláštní důvod a naopak budeme předpokládat, že by měl být spíš v pořádku a budeme proto testovat hypotézu H 0 : µ µ 0 proti hypotéze Opět použijeme testovací statistiku H 1 : µ > µ 0 T = X µ 0 n S X a kritérium pro ZAMÍTNUTÍ bude tvaru t > q tn 1 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Dosadíme opět konkrétní hodnoty Realizace testovací statistiky je Protože t = x µ 0 s x n = 10 = t = = q t9 095 = q tn 1 1 α, nulovou hypotézu NEZAMÍTÁME Zdůvodnění tvaru zamítacího kritéria: Abychom si více uvědomili závislost veličiny X na parametru µ, budeme ji vyznačovat jako X µ a podobně pro statistiku T µ = Xµ µ 0 S n Protože předpokládáme H0 : µ µ 0, X µ a tedy EX µ = µ, budou očekávané hodnoty statistiky T µ především v intervalu,0 Jako kritický obor si proto zvolíme W : u 1,, kde požadujeme, aby u 1 R bylo nejmenší takové, aby chyba 1 druhu byla nejvýše α, tj µ µ 0 PT µ W = Pu 1 < T µ α Je nutné zdůraznit, že za předpokladu nulové hypotézy tj že µ µ 0 statistika T µ obecně NEMÁ Studentovo t-rozdělení t-rozdělení se objeví právě jen pokud µ = µ 0 Přesto ho ale nakonec použijeme, protože případ µ = µ 0 je za předpokladu H 0 ten nejhorší možný, jak je vidět z následujícího: tedy µ µ 0 T µ = Xµ µ 0 S Xµ n = X µ µ S Xµ n+ µ µ 0 S Xµ n P u 1 < T µ P u 1 < Vidíme tedy, že P u 1 < T µ P a kritérium pro ZAMÍTNUTÍ je tak skutečně tvaru Xµ µ n S Xµ }{{}}{{} 0 t rozdělení Xµ µ n = 1 F tn 1 u 1 = P u 1 < T µ0 S Xµ u 1 < T µ0 a hledané u 1 tak musí splňovat, že P u 1 < T µ0 = α u 1 = q tn 1 1 α t > q tn 1 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Page 10

11 109 test střední hodnoty normálního rozdělení při neznámém rozptylu Provádíme průzkum, jaký skutečný objem piva X točí v nejmenované restauraci Zakoupeno bylo n = 10 piv a jejich objem byl v litrech: x = 0510, 046, 0491, 0466, 0451, 0503, 0475, 0487, 051, 0505 Předpokládejte, že natočený objem piva X se řídí normálním rozdělením a jednotlivá měření jsou nezávislá a Pro zvolenou hladinu α = 005 odhadněte symetricky intervalově střední hodnotu objemu natočeného piva b Na hladině α = 005 otestujte hypotézu, že dostaneme natočeno alespoň µ 0 = 05 litru Rozptyl je neznámý Spočítáme si proto realizaci výběrového průměru x a výběrové směrodatné odchylky s x : x = 1 n n x i = = = 0486, s x = 1 n x i x = 1 [ n x i n x ] = n 1 n 1 = 1 [ ] = 9 = = = , 9 9 s x = s x = = a Veličina X má normální rozdělení Nµ,σ Statistika T = X µ S X n má pak Studentovo t-rozdělení s n 1 stupni volnosti Pokud chceme, aby T padlo MIMO interval u 0,u 1 s pravděpodobností α a to se stejnou pravděpodobností nad i pod, pak budeme mít u 0,u 1 = q tn 1 1 α, q tn 1 1 α Pro α = 005 tak úpravami dostaneme 095 = P q t X µ n qt = S X = P X SX q t µ X + SX q t n n Kvantil Studentova rozdělení je q tn 1 1 α = q t90975 = 6 a tedy s x n q t = = Hledaný oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti v litrech pro střední hodnotu µ je tak x s x q t9 0975, x+ s x = q t , n n b Otestujeme nulovou hypotézu = 04707, Page 11

12 H 0 : µ 05 = µ 0 proti alternativní hypotéze: H 1 : µ < 05 na hladině významnosti α = 005 Opět použijeme statistiku a ZAMÍTACÍ kritérium T = X µ 0 S X n t < q tn 1 α zamítáme H 0 na dané hladině α Realizace testovací statistiky je a kvantil Studentova rozdělení je t = x µ n = 10 = 008 s x q tn 1 α = q tn 1 1 α = q t9 095 = 183 Protože t = 008< 183 = q t9 005, nulovou hypotézu tedy ZAMÍTÁME V této hospodě bychom si tedy asi pivo dávat nechtěli Doplnění: Na druhé straně, pokud by přišla do této hospody kontrola a chtěla testovat správnou míru, tj hypotézu H 0 : µ = 05 = µ 0 také na hladině α = 005, dojde k jinému závěru: t = = q t = q tn 1 1 α a tudíž hypotézu H 0 NEZAMÍTNE 1010 test rozptylu normálního rozdělení Do laboratoře bylo odesláno n = 5 stejných vzorků krve ke stanovení obsahu alkoholu X v promilích alkoholu Výsledkem byla realizace x = 08, 1, 06, 14, 09 Posud te na hladině významnosti α = 005, zda směrodatná odchylka měření je nejvýše σ 0 = 01 promile alkoholu Předpokládejte, že obsah alkoholu X má normální rozdělení a jednotlivá měření jsou nezávislá Naše veličina X, udávající obsah alkoholu v krvi v promilích, má normální rozdělení Nµ,σ Místo testu směrodatné odchylky σ budeme ekvivalentně testovat rozptyl σ a sice nulovou hypotézu tvaru H 0 : σ 01 = σ 0 Page 1

13 proti alternativní hypotéze: H 1 : σ > 01 na hladině významnosti α = 005 Tentokrát budeme používat statistiku T = n 1S X σ 0, která má pro případ σ = σ 0 tzv χ -rozdělení s n 1 stupni volnosti Obecněji, teprve veličina σ 0 σ T budemítχ -rozdělenízapředpokladunulovéhypotézy,tj pro0 σ σ 0, budouočekávané hodnoty statistiky T především v intervalu, 1 ve skutečnosti to bude jen interval 0, 1, protože T je nezáporná veličina Kritický obor tak bude W : q χ n 11 α, a kritérium pro ZAMÍTNUTÍ proto bude tvaru t > q χ n 11 α zamítáme H 0 na dané hladině α Dosadíme opět konkrétní hodnoty: s x = 1 n 1 n Realizace testovací statistiky je x = = 47 5 = 094, x i x = = = 0088 a hodnota kvantilu je Protože nulovou hypotézu ZAMÍTÁME t = n 1s x σ 0 = = 35 q χ n 11 α = q χ 4095 = 949 t = = q χ 4095, Zdůvodnění tvaru kritického oboru: Opět si vyznačme závislost X a T na parametru σ jako Kritický obor má být tvaru T σ = n 1S X σ σ 0 W : u 1,, kde požadujeme, aby u 1 R bylo nejmenší takové, aby chyba 1 druhu byla nejvýše α, tj 0 σ σ 0 PT σ W = Pu 1 < T σ α Opět případ σ = σ 0 je za předpokladu H 0 ten nejhorší možný, jak je vidět z následujícího: σ σ 0 T σ = σ σ 0 }{{} 1 P u 1 < T σ P u 1 < n 1S X σ σ n 1S X σ σ n 1S X σ σ }{{} χ rozdělení = 1 F χ n 1 u 1 = P u 1 < T σ0 Page 13

14 Vidíme tedy, že P u 1 < T σ P u 1 < T σ0 a hledané u 1 tak musí splňovat P u 1 < T σ0 = α tedy a kritický obor je tak skutečně tvaru u 1 = q χ n 1 1 α, W : q χ n 1 1 α, Page 14

12. prosince n pro n = n = 30 = S X

12. prosince n pro n = n = 30 = S X 11 cvičení z PSI 1 prosince 018 111 test střední hodnoty normálního rozdělení při známém rozptylu Teploměrem o jehož chybě předpokládáme že má normální rozdělení se směrodatnou odchylkou σ = 3 jsme provedli

Více

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457.

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457. 0 cvičení z PST 5 prosince 208 0 (intervalový odhad pro rozptyl) Soubor (70, 84, 89, 70, 74, 70) je náhodným výběrem z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) Určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti

Více

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017 1 cvičení z PST 0 prosince 017 11 test rozptylu normálního rozdělení Do laboratoře bylo odesláno n = 5 stejných vzorků krve ke stanovení obsahu alkoholu X v promilích alkoholu Výsledkem byla realizace

Více

11. cvičení z PSI prosince hodnota pozorovaná četnost n i p X (i) = q i (1 q), i N 0.

11. cvičení z PSI prosince hodnota pozorovaná četnost n i p X (i) = q i (1 q), i N 0. 11 cvičení z PSI 12-16 prosince 2016 111 (Test dobré shody - geometrické rozdělení Realizací náhodné veličiny X jsme dostali následující četnosti výsledků: hodnota 0 1 2 3 4 5 6 pozorovaná četnost 29 15

Více

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem)

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) cvičení z PSI 0-4 prosince 06 Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) Z realizací náhodných veličin X a Y s normálním rozdělením) jsme z výběrů daného rozsahu obdrželi

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 11. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 27 Obsah 1 Testování statistických hypotéz 2

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

, 1. skupina (16:15-17:45) Jméno: se. Postup je třeba odůvodnit (okomentovat) nebo uvést výpočet. Výsledek bez uvedení jakéhokoliv

, 1. skupina (16:15-17:45) Jméno: se. Postup je třeba odůvodnit (okomentovat) nebo uvést výpočet. Výsledek bez uvedení jakéhokoliv 42206, skupina (6:5-7:45) Jméno: Zápočtový test z PSI Nezapomeňte podepsat VŠECHNY papíry, které odevzdáváte Škrtejte zřetelně a stejně zřetelně pište i věci, které platí Co je škrtnuto, nebude bráno v

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 8 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Centrální limitní věta Laplaceho věta (+ korekce na spojitost) Konfidenční intervaly

Více

Aproximace binomického rozdělení normálním

Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Příklad Sybilla a Kassandra tvrdí, že mají telepatické schopnosti, a chtějí to dokázat následujícím pokusem: V jedné

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení f x = 1 2 exp x 2 2 2 f(x) je funkce hustoty pravděpodobnosti, symetrická vůči poloze maxima x = μ μ střední hodnota σ směrodatná odchylka (tzv. pološířka křivky mezi inflexními

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru.

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. 1 Statistické odhady Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. Odhad lze provést jako: Bodový odhad o Jedna číselná hodnota Intervalový

Více

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY Statistická hypotéza je určitá domněnka (předpoklad) o vlastnostech ZÁKLADNÍHO SOUBORU. Test statistické hypotézy je pravidlo (kritérium), které na základě

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

Stručný úvod do testování statistických hypotéz

Stručný úvod do testování statistických hypotéz Stručný úvod do testování statistických hypotéz 1. Formulujeme hypotézu (předpokládáme, že pozorovaný jev je pouze náhodný). 2. Zvolíme hladinu významnosti testu a, tj. riziko, s nímž jsme ochotni se smířit.

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně Testování hypotéz Nechť,, je náhodný výběr z nějakého rozdělení s neznámými parametry. Máme dvě navzájem si odporující hypotézy o parametrech daného rozdělení: Nulová hypotéza parametry (případně jediný

Více

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33 1 / 33 Méně než minimum ze statistiky Michaela Šedová KPMS MFF UK Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy Příklad Studie syndromu náhodného úmrtí dětí. Dvě skupiny: Děti, které

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 5. Odhady parametrů základního souboru Mgr. David Fiedor 16. března 2015 Vztahy mezi výběrovým a základním souborem Osnova 1 Úvod, pojmy Vztahy mezi výběrovým a základním

Více

Testy. Pavel Provinský. 19. listopadu 2013

Testy. Pavel Provinský. 19. listopadu 2013 Testy Pavel Provinský 19. listopadu 2013 Test a intervalový odhad Testy a intervalové odhady - jsou vlastně to samé. Jiný je jen úhel pohledu. Lze přecházet od jednoho k druhému. Například: Při odvozování

Více

2 ) 4, Φ 1 (1 0,005)

2 ) 4, Φ 1 (1 0,005) Příklad 1 Ze zásilky velkého rozsahu byl náhodně vybrán soubor obsahující 1000 kusů. V tomto souboru bylo zjištěno 26 kusů nekvalitních. Rozhodněte, zda je možné s 99% jistotou tvrdit, že zásilka obsahuje

Více

Ing. Michael Rost, Ph.D.

Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do testování hypotéz, jednovýběrový t-test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testovaná hypotéza Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru, např. o parametru Θ, pak takovéto tvrzení

Více

1. (18 bod ) Náhodná veli ina X je po et rub p i 400 nezávislých hodech mincí. a) Pomocí ƒeby²evovy nerovnosti odhadn te pravd podobnost

1. (18 bod ) Náhodná veli ina X je po et rub p i 400 nezávislých hodech mincí. a) Pomocí ƒeby²evovy nerovnosti odhadn te pravd podobnost (8 bod ) Náhodná veli ina X je po et rub p i nezávislých hodech mincí a) Pomocí ƒeby²evovy nerovnosti odhadn te pravd podobnost P ( X EX < ) (9 bod ) b) Formulujte centrální limitní v tu a pomocí ní vypo

Více

Pearsonůvχ 2 test dobré shody. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Pearsonůvχ 2 test dobré shody. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Př. : Ve vjezdové skupině kolejí byly sledovány počty přijíždějících vlaků za hodinu. Za 5 dní (tedy 360 hodin) přijelo celkem 87 vlaků. Výsledky sledování jsou uvedeny v tabulce.

Více

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11 Příklad 1 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví předpokládala, že doba dojezdu k pacientovi od nahlášení požadavku nepřekročí 17 minut. Hodnoty deseti náhodně vybraných dob příjezdu sanitky k nemocnému byly:

Více

X = x, y = h(x) Y = y. hodnotám x a jedné hodnotě y. Dostaneme tabulku hodnot pravděpodobnostní

X = x, y = h(x) Y = y. hodnotám x a jedné hodnotě y. Dostaneme tabulku hodnot pravděpodobnostní ..08 8cv7.tex 7. cvičení - transformace náhodné veličiny Definice pojmů a základní vzorce Je-li X náhodná veličina a h : R R je měřitelná funkce, pak náhodnou veličinu Y, která je definovaná vztahem X

Více

ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN Rovnoměrné rozdělení R(a,b) rozdělení s konstantní hustotou pravděpodobnosti v intervalu (a,b) f( x) distribuční funkce 0 x a F( x) a x b b a 1 x b b 1 a x a a x b

Více

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz proces, kterým rozhodujeme, zda přijmeme nebo zamítneme nulovou hypotézu

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem základního souboru (který přesně neznáme, k němuž se ale daná statistická hypotéza váže), potřebujeme ověřit,

Více

Intervalové Odhady Parametrů

Intervalové Odhady Parametrů Parametrů Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. Katedra počítačových systémů Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

Více

8. Normální rozdělení

8. Normální rozdělení 8. Normální rozdělení 8.. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, 2 ) s parametry µ a > 0 je rozdělení určené hustotou ( ) f(x) = (x µ) 2 e 2 2, x (, ). Rozdělení N(0; ) s parametry µ = 0 a = se nazývá

Více

Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení

Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení. O životnosti 75W žárovky (v hodinách) je známo, že má normální rozdělení s = 5h. Pro náhodný výběr 0 žárovek byla stanovena průměrná životnost

Více

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistické šetření úplné (vyčerpávající) neúplné (výběrové) U výběrového šetření se snažíme o to, aby výběrový

Více

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Zpracování dat v edukačních vědách - Testování hypotéz Kamila Fačevicová Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Obsah seminářů 5.11. Úvod do matematické

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Testy statistických hypotéz Statistická hypotéza je jakýkoliv předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo několika náhodných veličin. Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 8. KAPITOLA STATISTICKÉ TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 22.11.2016 Opakování: CLV příklad 1 Zadání: Před volbami je v populaci státu 52 % příznivců

Více

5 Parametrické testy hypotéz

5 Parametrické testy hypotéz 5 Parametrické testy hypotéz 5.1 Pojem parametrického testu (Skripta str. 95-96) Na základě výběru srovnáváme dvě tvrzení o hodnotě určitého parametru θ rozdělení f(x, θ). První tvrzení (které většinou

Více

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Teorie odhadu statistická indukce Intervalový odhad µ, σ 2 a π Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika

Více

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010 Testování hypotéz 4. přednáška 6. 3. 2010 Základní pojmy Statistická hypotéza Je tvrzení o vlastnostech základního souboru, o jehož pravdivosti se chceme přesvědčit. Předem nevíme, zda je pravdivé nebo

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

STATISTICKÉ HYPOTÉZY

STATISTICKÉ HYPOTÉZY STATISTICKÉ HYPOTÉZY ZÁKLADNÍ POJMY Bodové/intervalové odhady Maruška řešila hodnoty parametrů (průměr, rozptyl atd.) Zde bude Maruška dělat hypotézy (předpoklady) ohledně parametrů Z.S. Výsledek nebude

Více

Náhodné veličiny, náhodné chyby

Náhodné veličiny, náhodné chyby Náhodné veličiny, náhodné chyby Máme náhodnou veličinu X, jejíž vlastnosti zkoumáme. Pokud známe její rozložení (např. z nějaké dřívější studie) nebo alespoň předpokládáme znalost rozložení, můžeme ji

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze

Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze Náhodná veličina X se nazývá spojitá, jestliže existuje nezáporná funkce f : R R taková, že pro každé a, b R { }, a < b, platí P(a < X < b) = b a f

Více

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test Párový Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 motivační příklad Párový Příklad (Platová diskriminace) firma

Více

ÚVOD DO TEORIE ODHADU. Martina Litschmannová

ÚVOD DO TEORIE ODHADU. Martina Litschmannová ÚVOD DO TEORIE ODHADU Martina Litschmannová Obsah lekce Výběrové charakteristiky parametry populace vs. výběrové charakteristiky limitní věty další rozdělení pravděpodobnosti (Chí-kvadrát (Pearsonovo),

Více

5. T e s t o v á n í h y p o t é z

5. T e s t o v á n í h y p o t é z 5. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Výsledky některých náhodných pokusů jsou přímo vyjádřeny číselně (např. při hodu kostkou padne 6). Náhodnou veličinou

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin EuroMISE Centrum I. ÚVOD vv této přednášce budeme hovořit o jednovýběrových a dvouvýběrových testech týkajících se střední hodnoty

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota y závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí y = f(x).

Více

8.1. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, σ 2 ) s parametry µ a. ( ) ϕ(x) = 1. označovat písmenem U. Její hustota je pak.

8.1. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, σ 2 ) s parametry µ a. ( ) ϕ(x) = 1. označovat písmenem U. Její hustota je pak. 8. Normální rozdělení 8.. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, ) s parametry µ a > 0 je rozdělení určené hustotou ( ) f(x) = (x µ) e, x (, ). Rozdělení N(0; ) s parametry µ = 0 a = se nazývá normované

Více

Testování hypotéz. testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace. tvrzení je nutno předem zformulovat

Testování hypotéz. testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace. tvrzení je nutno předem zformulovat Testování hypotéz testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace tvrzení je nutno předem zformulovat najít odpovídající test, podle kterého se na základě informace z výběrového souboru rozhodneme, zda

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

, 4. skupina (16:15-17:45) Jméno: se. Postup je třeba odůvodnit (okomentovat) nebo uvést výpočet. Výsledek bez uvedení jakéhokoliv

, 4. skupina (16:15-17:45) Jméno: se. Postup je třeba odůvodnit (okomentovat) nebo uvést výpočet. Výsledek bez uvedení jakéhokoliv ..06, 4. skupina (6: - 7:4) Jméno: Zápočtový test z PSI Nezapomeňte podepsat VŠECHNY papír, které odevzdáváte. Škrtejte zřetelně a stejně zřetelně pište i věci, které platí. Co je škrtnuto, nebude bráno

Více

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistickou hypotézou se rozumí určité tvrzení o parametrech rozdělení zkoumané náhodné veličiny (µ, σ 2, π,

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Náhodné (statistické) chyby přímých měření Náhodné (statistické) chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

populace soubor jednotek, o jejichž vlastnostech bychom chtěli vypovídat letní semestr Definice subjektech.

populace soubor jednotek, o jejichž vlastnostech bychom chtěli vypovídat letní semestr Definice subjektech. Populace a Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 1 populace soubor jednotek, o jejichž vlastnostech bychom

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 4. Teoretická rozdělení Mgr. David Fiedor 9. března 2015 Osnova Úvod 1 Úvod 2 3 4 5 Vybraná rozdělení náhodných proměnných normální rozdělení normované normální rozdělení

Více

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin EuroMISE Centrum Kontakt: Literatura: Obecné informace Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínskéobory I. Vydavatelství

Více

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality Opakování Opakování: Testy o střední hodnotě normálního rozdělení 1 jednovýběrový t-test 2 párový t-test 3 dvouvýběrový t-test jednovýběrový Wilcoxonův test párový Wilcoxonův test dvouvýběrový Wilcoxonův

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Intervalové Odhady Parametrů II Testování Hypotéz

Intervalové Odhady Parametrů II Testování Hypotéz Parametrů II Testování Hypotéz Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. Katedra počítačových systémů Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení

Více

jevu, čas vyjmutí ze sledování byl T j, T j < X j a T j je náhodná veličina.

jevu, čas vyjmutí ze sledování byl T j, T j < X j a T j je náhodná veličina. Parametrické metody odhadů z neúplných výběrů 2 1 Metoda maximální věrohodnosti pro cenzorované výběry 11 Náhodné cenzorování Při sledování složitých reálných systémů často nemáme možnost uspořádat experiment

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání Skupina: 51 Vypracovaly: Pavlína Horná, Nikola Loumová, Petra Mikešová,

Více

Testování hypotéz. December 10, 2008

Testování hypotéz. December 10, 2008 Testování hypotéz December, 2008 (Testování hypotéz o neznámé pravděpodobnosti) Jan a Františe mají pytlíy s uličami. Jan má 80 bílých a 20 červených, Františe má 30 bílých a 70 červených. Vybereme náhodně

Více

Vybraná rozdělení náhodné veličiny

Vybraná rozdělení náhodné veličiny 3.3 Vybraná rozdělení náhodné veličiny 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Rozdělení Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Život je umění vytvářet uspokojivé závěry na základě nedostatečných předpokladů.

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 27 Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 2. KAPITOLA PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST 3. KAPITOLA NÁHODNÁ VELIČINA 9.11.2017 Opakování Uveďte příklad aplikace geometrické definice pravděpodobnosti

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I. Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.)

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I. Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace úterý 14.10 až 15.40 hod. http://www1.osu.cz/~tvrdik

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

3 Bodové odhady a jejich vlastnosti

3 Bodové odhady a jejich vlastnosti 3 Bodové odhady a jejich vlastnosti 3.1 Statistika (Skripta str. 77) Výběr pořizujeme proto, abychom se (více) dověděli o souboru, ze kterého jsme výběr pořídili. Zde se soustředíme na situaci, kdy známe

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 1: Opakování ze statistiky LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Z čeho studovat 1) Z KNIHY Krkošková,

Více

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informace o velikosti některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o výsledcích nějakého procesu,

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

y = 0, ,19716x.

y = 0, ,19716x. Grafické ověřování a testování vybraných modelů 1 Grafické ověřování empirického rozdělení Při grafické analýze empirického rozdělení vycházíme z empirické distribuční funkce F n (x) příslušné k náhodnému

Více

Minikurz aplikované statistiky. Minikurz aplikované statistiky p.1

Minikurz aplikované statistiky. Minikurz aplikované statistiky p.1 Minikurz aplikované statistiky Marie Šimečková, Petr Šimeček Minikurz aplikované statistiky p.1 Program kurzu základy statistiky a pravděpodobnosti regrese (klasická, robustní, s náhodnými efekty, ev.

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA

MATEMATICKÁ STATISTIKA MATEMATICKÁ STATISTIKA 1. Úvod. Matematická statistika se zabývá vyšetřováním zákonitostí, které v sobě obsahují prvek náhody. Zpracováním hodnot, které jsou výstupem sledovaného procesu, se snažíme popsat

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí = f(x). Pokud

Více

Testování statistických hypotéz. Obecný postup

Testování statistických hypotéz. Obecný postup poznámky k MIII, Tomečková I., poslední aktualizace 9. listopadu 016 9 Testování statistických hypotéz Obecný postup (I) Vyslovení hypotézy O datech vyslovíme doměnku, kterou chceme ověřit statistickým

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Příklady k přijímacím zkouškám na doktorské studium 1 Popisná statistika Určete aritmetický průměr dat, zadaných tabulkou hodnot x i a četností n i x i 1 2 3 n

Více

Rozdělení náhodné veličiny. Distribuční funkce. Vlastnosti distribuční funkce

Rozdělení náhodné veličiny. Distribuční funkce. Vlastnosti distribuční funkce Náhodná veličina motivace Náhodná veličina Často lze výsledek náhodného pokusu vyjádřit číslem: číslo, které padlo na kostce, výška náhodně vybraného studenta, čas strávený čekáním na metro, délka života

Více

7. Analýza rozptylu.

7. Analýza rozptylu. 7. Analýza rozptylu. Uvedeme obecnou ideu, která je založena na minimalizaci chyby metodou nejmenších čtverců. Nejdříve uvedeme několik základních tvrzení. Uvažujeme náhodný vektor Y = (Y, Y,..., Y n a

Více

Náhodné chyby přímých měření

Náhodné chyby přímých měření Náhodné chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně pravděpodobná.

Více

LIMITNÍ VĚTY DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PR. 8. cvičení

LIMITNÍ VĚTY DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PR. 8. cvičení LIMITNÍ VĚTY DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PR. 8. cvičení Způsoby statistického šetření Vyčerpávající šetření prošetření všech jednotek statistického souboru (populace) Výběrové šetření ze základního souboru

Více