KONCEPCE A PLÁN ČINNOSTI ICUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE A PLÁN ČINNOSTI ICUK"

Transkript

1 KONCEPCE A PLÁN ČINNOSTI ICUK Na rk 2018 KONCEPCE ZAHRNUJE Výčet strategických cílů a aktivit ICUK pr rk 2018, včetně jejich číselné kvantifikace a uvedení knkrétních nástrjů služících k jejich naplnění. Ing. Tmáš Siviček, PhD. ředitel

2 Obsah Seznam zkratek... 2 Úvdem... 3 Priritní blasti činnsti na rk Oblasti strategických cílů na rk Kvantifikace strategických cílů přehled... 4 Naplňvání strategických cílů Strategický cíl 1: Pdpra vzniku nvých firem a rzvj služeb pr začínající pdnikatele a start-upy ) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity ) Inkubační a akcelerační aktivity ) Infrmace, knzultace a pradenství Stategický cíl 2: Pdpra a rzvj služeb pr invace ve stávajících firmách (zejm. MSP) a služeb pr výzkumné rganizace ) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity ) Akcelerační prgram ) Knzultace, pradenství a infrmace Strategický cíl 3: Strategické a další aktivity ) Realizace prjektu Smart Akcelerátr ) Další aktivity Přílha č. 1 ke kncepci ICUK

3 Seznam zkratek CTT ICUK JIC KHK KVK MATEQ MSIC MSP RIS; RIS3 RRA SMART SIE TC AV TUD ÚK ÚPV ÚV ČR VO Centrum transferu technlgií Invační centrum Ústeckéh kraje Jihčeské invační centrum Krajská hspdářská kmra Karlvarský kraj Materiály a technlgie pr živtní prstředí a kvalitu živta Mravskslezské invační centrum Ostrava Malé, střední pdniky Reginální invační strategie Reginální rzvjvá agentura Smart City - Smart Regin - Smart Cmmunity SME Internatinalisatin Exchange Technlgické centrum Akademie věd Technische Universität Dresden Ústecký kraj Úřad průmyslvéh vlastnictví Úřad vlády České republiky Výzkumná rganizace 2

4 Úvdem Invační centrum Ústeckéh kraje vznikl za účelem zajištění realizace Reginální invační strategie Ústeckéh kraje a t pdpru invačníh ptenciálu eknmiky, pdpru vzniku nvých invativních pdniků (startupů), pdpru splupráce subjektů výzkumu a aplikačníh sektru, pdpru invačních aktivit zejména malých a středních pdniků. Ze stanv plyne, že účelem splku je vybudvat v rámci účinné splupráce jeh členů systematicku institucinální pdpru vědecké a výzkumné činnsti v Ústeckém kraji, aplikvat ji d praxe a zajistit trvalu pdpru invační činnsti v aplikační sféře, transferu technlgií, stejně jak pdpru přeshraniční splupráce výzkumných institucí a pdniků. Cílem je pdpřit intenzitu, kvalitu a rychlst šíření invací a transferu technlgií d hspdářské praxe reginu Priritní blasti činnsti na rk 2018 Priritní blasti jsu definvány dle hlavních cílvých skupin a nsnéh prjektu. Návazné strategické cíle drážejí bsahvu náplň činnsti ICUK i blasti zdpvědnsti jedntlivých pracvníků. OBLASTI STRATEGICKÝCH CÍLŮ NA ROK Pdpra vzniku nvých firem a rzvj služeb pr začínající pdnikatele a start-upy 2. Pdpra a rzvj služeb pr invace ve stávajících firmách (zejm. MSP) a služeb pr výzkumné rganizace 3. Strategické a další aktivity a) Realizace prjektu Smart Akcelerátr b) Další aktivity Vzhledem k pptávce firem a aktuálním trendům budu mezi tematické pririty patřit zejména chytrá mbilita a chytré měst. V návaznsti na sučasné a buducí ptřeby UJEP se bude ICUK zabývat prjekty SMART a MATEQ. Z ptřeb reginu (a témat RIS a RIS3) bude mezi další tematické blasti spadat umělá inteligence. Napříč všemi aktivitami a tematickými blastmi se ICUK bude zabývat: Zkvalitňváním služeb Zkvalitňváním prcesů Rzvjem kapacit týmu Internacinalizací Sledvání dpadů aktivit 3

5 Kvantifikace strategických cílů přehled Strategický cíl 1 Pdpra nvých firem a startupů 2018 Pčet mbilizačních aktivit (buducích pdnikatelů a invátrů) 30 Pčet (fyzických) účastníků mbilizačních aktivit (splu)rganizvaných ICUK (pr nvé firmy, startupy) Pčet pskytnutých pradenských služeb pr rzvj invačníh pdnikání (ve fázi nápadu, nvé firmy, startupy) Pčet pdpřených subjektů (ve fázi nápadu, nvé firmy/startupy) 45 Pčet firem pdpřených z fndů rizikvéh kapitálu (nvé firmy, startupy) 2 Investice ze sukrmých zdrjů a z fndů rizikvéh kapitálu (bjem v mil. Kč) 2 Pčet nvě zalžených (invačních) firem + spin-ff splečnstí 12 Strategický cíl 2 Pdpra stávajících firem (priritně MSP) a výzkumných rganizací Pčet realizvaných specializvaných akcí (eventů), např. výstav, seminářů, wrkshpů a pdbných akcí 10 Pčet subjektů účastnících se eventů/aktivit, (splu)rganizvaných ICUK 100 Pčet účastníků (fyzický sb) eventů/aktivit, (splu)rganizvaných ICUK 200 Pčet pskytnutých služeb (např. invační pradenství, financvání prjektů VVI a pdpra kmercializace) Pčet pdpřených subjektů v blasti invačníh pradenství, financvání prjektů VVI a pdpry kmercializace Pčet prjektů splupráce výzkumnéh a pdnikvéh sektru 20 Objem splupráce výzkumnéh a pdnikvéh sektru (v mil. Kč) 3,5 Pčet vytvřených patentů a výsledků aplikvanéh výzkumu (např. užitné vzry, průmyslvé vzry) v suvislsti s činnstí ICUK (i jak výstupy zprstředkvaných prjektů) Pčet invací prduktů/technlgií vytvřených díky aktivitě centra (včetně transferu technlgií a znalstí) 1 12 Strategický cíl 3 - Strategické a další aktivity Pčet strategick-kncepčních a analytických prduktů vytvřených ICUK 4 Pčet získaných zakázek a prjektů 3 Celkvý pčet partnerství s ICUK (stav k ) 32 4

6 Naplňvání strategických cílů 2018 AD CÍL 1. PODPORA VZNIKU NOVÝCH FIREM A ROZVOJ SLUŽEB PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE A START-UPY Pririty pr rk 2018: Zalžení Invační akademie (vzdělávací služby pr začínající firmy, studenty) Zvýšení kvality inkubátru Přens dbré praxe ze zahraničí a ČR Internacinalizace Sledvání dpadu Zvýšení pvědmí a zájmu start-upy a invativní pdnikání Zdůvdnění: Z hlediska zvýšení hspdářské výknnsti, knkurenceschpnsti a atraktivnsti reginu je vedle tradičních dvětví a etablvaných pdniků ptřeba vytvřit pdmínky pr rychle rstucí, invativní pdniky. Start-upy mhu mbilizvat a aktivizvat (nejenm) mladé talentvané, ambiciózní a kreativní talenty. Start-upy navíc vytvářejí vazby napříč bry. Přitahují pzitivní pzrnst médií, investrů, ale i velkých krprací. Mhu přinést d reginu nvá, prgresivní (technlgická) dvětví, aneb rzvíjet/invvat stávající bry. Jejich pdpra je v začátku levnější. Základním předpkladem je vytvření start-upvé kmunity, tj. skupiny pdnikavých, invativních, kreativních lidí, kteří mají nápad a chtějí jej rzvíjet. Pr tut kmunitu je typické sdílení znalstí, zkušenstí, intenzivní interakce, vzájemná pdpra, inspirace a prpjvání. Cestu, jak ji vytvřit, je ppularizace knceptu start-up a spin-ff, úspěšných příběhů a subr nástrjů na pdpru rzvje pdnikání v prvních etapách. Naplnění napmáhají nástrje a aktivity, které ICUK rzběhl v prvním rce své existence a nadále je chce rzvíjet. V rce 2018 pak přinese i nvé frmáty. Nástrje lze rzčlenit d dílčích kategrií: 1) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity 2) Inkubační a akcelerační aktivity 3) Infrmace, knzultace a pradenství Kvantifikace strategickéh cíle 1 na rk 2018 je zachycena v suhrnné tabulce na 4. straně tét kncepce. 5

7 1) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity ICUK bude v rce 2018 připravvat řadu vzdělávacích, ppularizačních a síťvacích aktivit. Jejich cílem je pdpřit pdnikavst a pdnikání, zvýšit zájem start-upy a psílit kmunitu. Část aktivit bude vlastních, na mnhých z nich se ICUK bude pdílet v rli rganizační a prpagační pdpry. Rzvj stávajících aktivit s vlastní rganizací: Festup Startupvý festival Festup je vlajkvu ldí aktivit pr vytvření startupvé kmunity. Prbíhá jednu rčně, zpravidla v prvním měsíci zimníh semestru na UJEP. Jedná se sérii přednášek, wrkshpů a panelvých diskuzí se startupy či s glbálními firmami, které startupy pdprují. Zárveň prbíhá interaktivní expzice firem. Cílem je pdpřit pdnikavst u studentů UJEP, zprstředkvat jim brigádu/práci ve startupu, začlenit je více d praxe a získat nvé prjekty d inkubátru ICUK. Plánvané aktivity na rk 2018: Realizace česk-saskéh frmátu Větší interaktivita i ppularizace akce Psílen bude párvání nabídky a pptávky firem a studentů Lepší zacílení na ptřeby startupů (a jejich zakladatelů), investrů, krprací (hledajících nápady na invace či investice) Zvýšení zapjení studentů d návazných služeb ICUK na pdpru pdnikání Snídaně šampiónů Junir Frmát inspirativních a nefrmálních snídaní s interaktivní přednášku výrazné sbnsti pdnikatelskéh či eknmickéh živta. Akce služí k prpjvání studentů (např. UJEP napříč fakultami) s firemním prstředím. Plánvané aktivity na rk 2018: Zaběhnutí frmátu s cca čtvrtletní peridicitu Zaměření na větší prpjení a zapjení studentů d návazných služeb ICUK (zejm. inkubátru) Fuckup Night V únru 2017 uspřádal ICUK pprvé v Ústeckém kraji ppulární frmát večera na pdpru pdnikání, který se pravidelně kná p více než 130 metrplích na celém světě. Psláním večera je nebát se selhání v pdnikání, pučit se z něj a zkusit t znvu a lépe. Událst přilákala téměř 250 lidí a bude pravidelným frmátem přádaným dvakrát d rka. Hlavním přínsem akce je mtivace veřejnsti k pdnikání prstřednictvím příběhů úspěšných jejich neúspěších. Dchází také k ppularizaci služeb ICUK směrem k širší veřejnsti. 6

8 Plánvané aktivity na rk 2018: Zainteresvání lkálních firem d partnerství akce Využití pr navázání kntaktů s firmami, u kterých je žáducí, aby se staly partnery při tvrbě eksystému; a které budu pptávat znalsti z VO Pdpra prakticky rientvanéh vzdělávání směrem k pdnikavsti, invativnsti a technlgiím: Kurz pdnikání v reginu V letním semestru rku 2017 připravil ICUK splu s UJEP pr studenty prakticky rientvaný kurz Pdnikání v reginu (garantku prf. Jílkvá), v němž se d výuky základů pdnikání pr studenty UJEP zapjujili hvězdná jména byznysu. Pdařil se dmluvit účast takvých jmen, jak jsu Andrej Kiska, Stanislav Gálik, Petr Andrýsek aj. Hlavní příns kurzu spčívá ve vzniku reálných pdnikatelských plánů, které se mhu přihlásit d sutěže Scial Impact Award aneb být pdpřeny v návazných službách ICUK (zejm. inkubátr). Hlavním cílem tedy je vznik nvých firem. Studenti jsu dále intenzivněji zapjváni d praxe a získávají širší znalst technlgií v nvých priritních blastech. Plánvané aktivity na rk 2018: Rzšířit publikum (na veřejné přednášky) studenty SŠ Nvé bry Prpjení na experty a firmy Obr Business IT Pmc při přípravě nvéh studijníh bru FSE UJEP. Machine Ethics Návrh nvéh atraktivníh průřezvéh studijníh bru a výzkumné blasti pr FF UJEP v návaznsti na hrizntální priritu - umělu inteligenci. Autnmní řídící systémy/autnmní auta Návrh na nvý mezinstitucinální br PhD., případně i nižší stupně. 7

9 Zapjení d celrepublikvých/glbálních událstí: Týden invací Stejně jak v lňském rce se vlastní akcí připjíme d celrepublikvé série reginálních eventů na pdpru invací. Peridicita jednu rčně v květnu. Splečné pr MSP. Plánvané aktivity na rk 2018: Wrkshp/knference na téma mžnsti umělé inteligence (např. v chemickém průmyslu) Glbal Entrepreneurship Week Stejně jak v lňském rce se vlastní akcí připjíme ke každrční celsvětvé sérii reginálních eventů na pdpru pdnikání. Peridicita je jednu rčně v listpadu. Akce je určena pr začínající pdnikatele i pr MSP. Plánvané aktivity na rk 2018: Připravit frmát akce s větší interaktivitu pr účastníky Pdnikatelské fórum ÚK Ve splupráci HSR-ÚK a ÚK je významným eventem, na kterém se prezentuje pkrk, dbrá praxe a vize v blasti pdnikání v kraji (v širším kntextu). Frmát je splečný i pr stávající pdniky (MSP). Plánvané aktivity na rk 2018: Otevřít témata - využití ptenciálu chytré mbility a umělé inteligence pr rzvj reginu Pdpra a partnerství velkých pravidelných událstí na pdpru pdnikání a pdnikavsti (zejména) studentů: Především se bude jednat pdpru sutěže T-Mbile Rzjezdy (mj. účast v prtě), Vdafne Nápad rku, Scial Impact Award či Talenty pr firmy. ICUK bude také bdbně jak v předchzích letech splurganizvat celrepublikvé sutěže ikid a Sutěž a pdnikej, které v reginu napmáhají ke zvýšení pdnikavsti žáků základních a středních škl. Plánvány jsu také pravidelné eventy/jednání, které ICUK splurganizuje, neb pdpruje Krajská rada pr knkurenceschpnst (2x rčně), PS pr chemický průmysl ÚK (1-2x rčně), Sekce invačních firem při KHK (1-2x rčně). 8

10 2) Inkubační a akcelerační aktivity Inkubační a akcelerační aktivity jsu dluhdbě jednu z nsných aktivit ICUK. V rce 2018 mezi ně bude spadat zalžení Invační akademie, 2 běhy pdnikatelskéh inkubátru StartUp G, sdílená kancelář a rganizace Hackathnu. Invační akademie Jde nvý prvek v invačním eksystému. Výstupem bude více lidí a prt-týmů, kteří budu uvažvat pdnikání, tj. rzšíří a zkvalitní se základna, ze které se vybírají nápady d inkubátru. Půjde frmát, který umžní slvení širké škály lidí s různými kmpetencemi a strukturvaně je pvede: a) k větší kreativitě a schpnsti tvřit nápady s byznysvým ptenciálem; b) prcesem tvrby týmu. Inkubátr StartUp G Vzdělávací a rzvjvý prgram pr začínající pdnikatele, který má pmci precizvat pdnikatelské záměry a rzvj firem pd dbrným vedením mentrů, budeme nadále rzvíjet. Plánvané aktivity na rk 2018: Naplánvány jsu 2 běhy, kterými prjde 20 začínajících/nvých pdnikatelů Pr zvýšení kvality služeb bude ICUK usilvat přens dbré praxe ze zahraničí (např. Izrael) a jiných reginů ČR (JIC, MSIC), a t jak p bsahvé, tak prcesní stránce. Dále bude dcházet k prpjvání na expertní sítě. Ve splupráci s Dresden Exists (TU Dresden) ICUK piltně zavede jeden cyklus v česk-saském frmátu. Zavedení sledvání dpadů činnsti. Tj. pravidelnu kmunikací sledvat prgres pdpřených firem a zjišťvat aktuální ptřeby pr tvrbu nvých služeb. Příprava mechanismu pr hspdářské činnsti (např. mžnst pdílet se na buducím zisku úspěšných firem, využití success fee apd.) Sdílené kanceláře, cwrking V rce 2018 djde k rzšíření mžnstí ve splupráci s technlgickým inkubátrem NODE5. Pdpřeny budu první týmy začínajících firem, zejména ty, které budu prcházet inkubačním prgramem. Přidanu hdntu bude prpjení na zavedenu síť mentrů a investrů. Tat aktivita navazuje na prvz sdílené kanceláře S- dílna. Činnst bude celrční. Plánvané aktivity na rk 2018: Tvrba splečných inkubačních, akceleračních a kmunitních aktivit Lákání firem/startupů d reginu Hlavní příns tét aktivity spčívá v efektivní splupráci s kmerčním sektrem, v širším prtfliu služeb s vyšší kvalitu, větší plše k pdnikání a pdpře prgresivníh segmentu začínajících pdnikatelů. 9

11 Hackathn Akce, při níž prgramátři (zpravidla studenti s IT vzděláním) ve splupráci s dalšími dbrníky pracují v krátkém časvém úseku 48 hdin na sftwarvém prjektu či řešení splečensky prspěšnéh prblému s využitím tzv. tevřených dat (big data). K tét aktivitě je nezbytné partnerství s městem Ústí nad Labem (případně dalšími) a krajem při řešení knkrétníh prblému. Zvažuje se také mžnst zrganizvání česk-saskéh hackathnu. Hlavním přínsem aktivity je knkrétní veřejně prspěšný prdukt/služba pr bčany města/reginu a splupráce města, firem a studentů na invativním řešení pr bčany. 3) Infrmace, knzultace a pradenství ICUK zajišťuje sám neb ve splupráci se svými partnery knzultační služby a infrmace mžných finančních zdrjích 1 pr začínající pdnikatele, jiných inkubačních a akceleračních prgramech a sutěžích, vzdělávání, eventech pr začínající pdnikatele v jiných reginech a státech. 1 včetně sledvání vývje a mžnéh zapjení d Nárdníh invačníh fndu, či příprava dalších nástrjů Reginální Venture Fund; Reginální výzkumný prgram. 10

12 AD CÍL 2. PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB PRO INOVACE VE STÁVAJÍCÍCH FIRMÁCH (ZEJM. MSP) A SLUŽEB PRO VÝZKUMNÉ ORGANIZACE Pririty pr rk 2018: Příprava akceleračníh prgramu (zvýšení invační schpnsti firem) Kmercializace Transfer technlgií Spin-ff 2 Zdůvdnění: Malé a střední pdniky hrají významnu úlhu v eknmice, prt je jim nutn věnvat pzrnst nejenm na evrpské, neb nárdní úrvni, ale i na reginální. Ze stanv ICUK prt plyne úkl: pdpra rzvje malých a středních pdniků v reginu zaměřených na pkrčilé výrbky, technlgie a služby s vysku přidanu duševní hdntu včetně vznikajících firem a začínajících pdnikatelů; vytváření pdmínek pr vznik a rzvj malých invačních firem. MSP představují jednu z mžnstí pr zvýšení dynamiky reginu. Cestu je zkvalitňvání prstředí pr pdnikání i na reginální úrvni, ale zejména pdpra jejich invační činnsti, získávání knw-hw z výzkumných rganizací, priritně půsbících v reginu, pdpra kperace a klabrativních výzkumných prjektů, pdpra chrany duševníh vlastnictví, ale i pmc se zahraniční expanzí. Výsledkem bude příspěvek k růstu přidanéh hdnty, zahraničníh exprtu, ale i pdílu výdajů na VaV. Th lze dsáhnut pmcí následujících nástrjů a aktivit. Nástrje lze rzčlenit d dílčích kategrií: 1) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity 2) Akcelerační prgram 3) Knzultace, pradenství a infrmace Kvantifikace strategickéh cíle 2 na rk 2018 je zachycena v suhrnné tabulce na 4. straně tét kncepce. 2 Pdnikatelský subjekt zalžený za účelem kmercializace výstupů výzkumné rganizace (př. Univerzity) 11

13 1) Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity Jde aktivity nefrmálníh vzdělávání frmu wrkshpů, seminářů, knferencí přinášející inspiraci, nvé přístupy, dbru, či špatnu praxi, ale i mžnst navázat nvé kntakty a partnerství. Některé aktivity budu splečné i pr cílvu skupinu začínajících pdnikatelů. Zapjení d celrepublikvých/glbálních událstí: Týden invací Stejně jak v lňském rce se vlastní akcí připjíme d celrepublikvé série reginálních eventů na pdpru invací. Peridicita jednu rčně v květnu. Splečné pr MSP. Plánvané aktivity na rk 2018: Wrkshp/knference mžnsti umělé inteligence (např. v chemickém průmyslu) Glbal Entrepreneurship Week Stejně jak v lňském rce se vlastní akcí připjíme ke každrční celsvětvé sérii reginálních eventů na pdpru pdnikání. Peridicita je jednu rčně v listpadu. Splečné pr MSP. Plánvané aktivity na rk 2018: Připravit frmát akce s větší interaktivitu pr účastníky Rzvj stávajících aktivit: Pdnikatelské fórum ÚK Ve splupráci HSR-ÚK a ÚK je významným eventem, na kterém se prezentuje pkrk, dbrá praxe a vize v blasti pdnikání v kraji (v širším kntextu). Frmát je splečný i pr stávající pdniky (MSP). Plánvané aktivity na rk 2018: Otevřít témata - využití ptenciálu chytré mbility a umělé inteligence pr rzvj reginu Krušnhrský byznys day Veletrh firem a výzkumných rganizací na Chmutvsku, na kterém se prezentují nvé technlgie jak příležitst pr invace ve firmách, dbrá praxe a trendy v různých blastech. Organizátrem je OHK za pdpry ICUK. Akce má přeshraniční charakter s dpadem na prpagaci VaV reginu. V rámci dne prbíhá mmj. matchmaking (invační rande rganizvané ICUK). 12

14 Wrkshpy k finančním nástrjům Umžňují rzšířit znalsti dstupných nástrjích či dbré praxi s nimi (vuchery - krajské, OP PIK, TAČR a další) Plánvané aktivity na rk 2018: Ve splupráci s partnery (CzechInvest, TAČR, TC AV apd.) rzšířit nabídku wrkshpů infrmace dtačních titulech či zdrjích financvání (OP PIK, prgramy TAČR, evrpské zdrje aj.) Více využít zkušenstí firem pr veřejnu prezentaci dbré praxe / success stry Párvací (matchmakingvé) aktivity Mají za cíl pmci vyhledat prjektvé partnery (typicky firma výzkumná rganizace). Pzitivní dezvu firem a VO má ICUK u aktivity Rychlé invační rande (speed dating) využívaný především pr párvání k dtačnímu titulu Invační vuchery. Plánvané aktivity na rk 2018: Organizace speed datingu pr Invační vuchery ÚK Využití speed datingu pr další tematizvané párvání firem a VO při transferu znalstí Navázat na prject develpment viz níže Nvé nástrje ICUK: Invátr Ústeckéh kraje 2018 Vyhlášení nejvíce invativní firmy / pdniku Ústeckéh kraje za daný rk. Vyhdncení prbíhá na základě dbrných kritérií v průběhu celéh rku. Smyslem je vyzdvihnut a cenit firmu, která v uplynulém rce nejvíce, nejlépe či nejfektivněji invvala prdukt neb pracvní prcesy aneb zavedla systémvá patření pr zavádění invací ve firmě. Firma se může přihlásit sama aneb ji může nminvat Invační centrum Ústeckéh kraje. Kná se 1x rčně. 2) Akcelerační prgram Příprava nvéh prgramu ICUK pr existující technlgické firmy v reginu ve splupráci s JIC Brn. Bude se jednat kučvací prgram pr technlgické firmy z Ústeckéh kraje. Firmy budu invvat díky špičkvým expertům (dhalí invační příležitsti, naplánují a zrealizují změny, které pvedu k růstu firmy). Zvlený expert se na firmu pdívá nezaujatým phledem, dhalí skryté suvislsti a ddá dvahu učinit ty správné krky. Firma bude mci identifikvat invační příležitsti, ve splupráci s expertem sestaví plán změn, který zrealizuje. Zde je prstr využít partnerství s Nde5, např. pr získání kvalitních expertů. 13

15 3) Knzultace, pradenství a infrmace Tyt služby směřují zejména k využití ptenciálu splupráce výzkumných rganizací a firem (zejména, ale ne výlučně MSP) pr zvýšení invační činnsti. Knzultace pr MSP Knzultace pr MSP budu prbíhat především na následující témata: Invační vuchery ÚK Jde věřený nástrj realizvaný v kperaci s Ústeckým krajem a Agenturu pr pdnikání a invace, který má napmci přensu pznatků a technlgií z akademickéh sektru d pdniků. Plánvané aktivity na rk 2018: Pskytvání pradenství žadatelům (na začátku, v průběhu a na knci) Prpagace dtačníh prgramu (v tisku, webvé stránky, sbní kntakt a návštěva firem atd.) Administrace žádstí (kntrla dkumentů, přílh, způsbilsti žadatelů, sulad s prgramem, vyhdncení, smluvy) Kntrla závěrečných zpráv, vyhdncení prgramu, dpručení pr další bdbí (pdmínky prgramu max. částky apd.) Sledvání dpadu na firmy a VO (vliv na VaV firmy) Další finanční nástrje - mnitring a knzultace vhdných finančních nástrjů, zejména z veřejných zdrjů. Pdpra kmercializace 3 pdpra navazujících prjektů a činnstí na prjekty: CTT (UJEP), TAČR Gama (UJEP). ICUK již nyní nabízí ve splupráci s partnery (KHK, CzechInvest, ÚPV apd.) pradenské služby v blasti invací, pdnikání, pdpry transferu, chrany duševníh vlastnictví, pdpry smluvníh výzkumu, zakládání spin-ff firem. Plánvané aktivity na rk 2018: Vytipvání vhdných partnerů pr prpjení firem na zahraniční trhy a pr navazvání mezinárdní splupráce VVI prjektů (pzn. realizván v rámci prjektu SIE). Zintenzivnění služeb transferu znalstí a technlgií v reginu, v první fázi frmu utsurcingu, v druhé věřením realizvatelnsti a případná realizace reginálníh CTT Vznik n-line databáze VaV kapacit reginu Databáze VaV Je sučástí webu, její aktualizace prbíhá celý rk. Má pdpřit dstupnst unikátníh vybavení pr začínající pdnikatele a zájemce spin-ff pr experimentvání a vývj prttypů. 3 Pmc s uplatněním výsledků výzkumu na trhu 14

16 Plánvané aktivity na rk 2018: Prpjení na Výzkumný atlas ÚK, případné dplnění dalších interaktivních funkcí Prject develpment Nvý nástrj, který navazuje na matchmaking. Cílem je jej rzvinut i ve splupráci s TUD. Priritními blastmi jsu chytrá mbilita, lithium, umělá inteligence; SMART, MATEQ. Prject develpment pmáhá psunut nadějná partnerství dál zpracváním prjektvých záměrů, zpravidla ve vztahu ke knkrétnímu finančnímu nástrji/dtačnímu titulu. Lze využít kperace s TC AV, ÚV ČR, RRA, Asistenční centrum atp. Aktivita je kmplementární k nástrji Asistenční vuchery v prjektu Smart Akcelerátr. Plánvané aktivity na rk 2018: Zařadit prject develpment mezi běžné služby Metdika testvání digitální zralsti V rce 2018 se ICUK pkusí v Ústeckém kraji aplikvat metdiku Jihčeské hspdářské kmry, která je určená na testvání digitální zralsti firem. P zašklení ze strany Jihčeské hspdářské kmry zrganizuje ICUK wrkshp pr firmy, na kterém dprezentuje a prvede testvání digitální zralsti. V návaznsti na výsledky testů pak bude firmám pskytnuta další pdpra ve frmě certifikvaných pradenských splečnstí pskytujících firmách ptřebné knw-hw a P4.0 řešení. Tat aktivita je kmplementární k akceleračnímu prgramu. (pzn. dplňkvým nvým nástrjem by mhly být pdnikatelské vuchery, které se připravuji v Mravskslezském kraji) Využití ptenciálu startup knceptu Ve splupráci s partnery (např. PwC) plánuje ICUK věřit pužití invačníh ptenciálu startupů pr digitální transfrmaci pdniků. Jinu mžnstí je využití zájmu chemickéh průmyslu (např. UniCRE) rzvíjet kncept startupů - lepší využití labratří, mžnst využití expertízy, tvrba nvých nápadů/knceptů, zatraktivnění bru, splupráce s jinými bry. Kreativní vuchery Návrh nvéh nástrje na pdpru splupráce firem a kreativců, existuje mžnst využít zkušenstí města Brna. Funguje pdbně jak invační vucher. Lze uplatnit jenm u vybraných partnerů. Hlavním přínsem je mžnst využití kreativních kapacit FUD v reginu. Spin-ff vuchery ICUK se bude v rce 2018 zabývat návrhem nvéh nástrje na pdpru vzniku spin-ff firem. Hlavním přínsem bude silná mtivace a pdpra aplikace a kmercinalizace výzkumu VO. 15

17 AD CÍL 3. STRATEGICKÉ A DALŠÍ AKTIVITY 1) Realizace prjektu Smart Akcelerátr Pririty pr rk 2018: Pdpra implementace RIS/RIS3 strategie Růst invačníh ptenciálu kraje Pdpřit prpagaci invačníh prstředí kraje Přinést invativní metdy práce subjektům invačníh systému Získat ddatečné zdrje na aktivity splku Příprava Smart Akcelerátru 2 Zdůvdnění: Nejvýznamnějším prjektem z hlediska dpadu na regin a bjemu zdrjů i v rce 2018 (až d únra 2019) bude prjekt Smart akcelerátr (OP VVV), který má pdpřit implementaci RIS3 strategie v reginu. Je jedním z klíčvých nástrjů na rzvj invačníh prstředí v krajích. ICUK má rli výknné jedntky. Prjekt má pdpřit a zvýšit zájem invace a pdpřit tzv. pdnikatelské bjevvání nvých příležitstí pr růst reginu; umžní rzvíjet dbrnu kapacitu ICUK (a dalších dbrníků v systému); psílí marketingvé aktivity kraje v blasti VVI; pdpří přípravu strategických intervencí/prjektů s významným dpadem d reginu frmu asistence. Kvantifikace strategickéh cíle 3 na rk 2018 je zachycena v suhrnné tabulce na 4. straně tét kncepce. Aktivity v rámci prjektu Smart Akcelerátr v rce 2018: V rce 2018 bude prbíhat příprava a realizace aktivit v rámci jedntlivých mdulů prjektu 4 : Vzdělávání ICUK zajistí rzvj dbrnsti pr pracvníky ICUK a kraje a další dbrníky v invačním systému. Bude se jednat primárně blasti: právní aspekty výzkumu, vývje a invací; nvé trendy; financvání výzkumu, vývje a invací apd. ICUK rvněž zajistí přens dbré praxe z jiných reginů ČR a zahraničí. Mapvání V rámci aktivit djde ke stanvení cílů a vhdné metdiky pr analýzu invačníh prstředí. Výstupy analýz budu služit pr aktualizaci RIS/RIS3 strategií. Prpagace Zahájí se tvrba ucelené kmunikační a marketingvé strategie kraje pr blast výzkumu, vývje a invací. Asistence Umžní finančně pdpřit tvrbu strategických prjektů. 4 Pdrbně rzpracvané v prjektvé žádsti 16

18 2) Další aktivity Úkly: Pdpra strategickéh rzhdvání a dialgu v reginu Prsazvání zájmů a cílů reginu na nárdní úrvni Prpagace a kmunikace aktivit a příležitstí Zdůvdnění ICUK se bude i nadále zapjvat d strategické a kncepční činnsti, a t frmu participace na její přípravě, zajištění suladu, kmplementarity a synergií s jinými navazujícími dkumenty a nástrji 5 ; účastí a angažvaní v dbrných platfrmách kraje, analyticku pdpru rzhdvání, rzvjem dbrných kapacit, či aktivním zapjváním d dbrnéh diskursu. Přidanu hdntu je napjení na klíčvu aktivitu prjektu Smart Akcelerátr Mapvání. Průřezvě platí, že se bude klást řádvě vyšší důraz na marketingvé a kmunikační aktivity s cílem zvýšit infrmvanst klíčvých aktérů, ptenciálních klientů, ale i širší veřejnsti mžnstech a službách ICUK. Od pdzimu 2016 dšl k persnálnímu psílení tét činnsti. Výsledkem bude kncepční přístup ke kmunikaci ICUK a sulad s klíčvu aktivitu Prpagace v rámci prjektu Smart Akcelerátr. Pr první dvě priritní blasti platí, že lze využít k financvání externí zdrje 6. Ty lze využít na pdpru rzvje činnsti, týmu, pstupnéh rzšiřvání služeb a zapjení d mezinárdních sítí. Zdrjem mhu být Evrpské strukturální a investiční fndy, resrtní grantvé schémata, Mezinárdní visegrádský fnd apd. Prjektvá činnst může být i frmu pdpry vzniku prjektů (prpjvání, facilitace, knzultace), frmu expertní účasti v prjektech partnerů, frmu pdpry realizace, neb pdpru šíření infrmací a prpagace k prjektům. 5 Sem spadá příprava a realizace Strategie hspdářské restrukturalizace KVK, ÚLK a KVK a jedntlivých patření např. specifický nástrj na financvání VVI v reginech, příprava Reginální start-up strategie. 6 Úspěšný mdel JIC, ale i pžadavky na kfinancvání d dnrských institucí, vedu k úklu rzlžit financvání d více zdrjů, kde by cca % tvřily prjekty a služby. Ve středně a dluhdbém hrizntu je vhdné uvažvat také nad vstupem města Ústí nad Labem mezi zakládající členy ICUK, které by mhl přispět část rčníh rzpčtu ICUK. Zbývající část financvání by stála na sučasném dminantním pilíři frmu členskéh příspěvku Ústeckéh kraje dplněném příspěvky zbývajících členů (KHK, UJEP). 17

19 Přílha č. 1 ke kncepci ICUK 2018 Přehled aktivit ICUK dle jedntlivých strategických cílů (vč. Návaznsti na strategické dkumenty a stanvy) Strategický cíl Cílvá skupina Cíl Oblasti Aktivity Vazba na RIS Vazba na Nárdní RIS3 1 - Pdpra Začínající firmy Zvýšit pčet Vzdělávací, Festup A.1.1, A.1.2, A.1, A.2, A.3, vzniku nvých (nvé pdnikatelské nvých ppularizační a síťvací Snídaně šampinů Junir A.1.5, A.1.6, A.4, B.2 firem a rzvj nápady, start-upy) technlgicky aktivity Fuck-Up Night A.2.3, B.1.3 služeb pr Odpvídá: zaměřených a Pdpra praktickéh začínající manažer start-upů rstucích firem v vzdělávání pdnikatele a kraji v pdnikavsti (FSE a start-upy další) Celrepublikvé a glbální akce (Týden invací, Glbal Enterpreneurship Week, Pdnikatelské Fórum, 2 - Pdpra a rzvj služeb pr invace ve stávajících firmách (zejm. MSP) a služeb Stávající firmy a jejich rzvj (včetně firem s vlastním VaV neb využívající výsledky VaV, staví svu knkurenceschpnst Zvýšit využívání VaV ve firmách v kraji, invační prcesy ve firmách, vyšší pčet invací zavedených na trh, Inkubační a akcelerační aktivity Knzultace, pradenství, infrmace Vzdělávací, ppularizační a síťvací aktivity ikid, Sutěž a pdnikej) Invační akademie Inkubátr StartUp G Sdílené kanceláře (cwrking) Hackathn Celrepublikvé a glbální akce (Týden invací, Glbal Enterpreneurship Week) Pdnikatelské fórum ÚK Krušnhrský business day B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.3.1., B.3.2, B.3.3, krajvě také C.1, C2, C3 A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.3 Vazba na Stanvy Bdy: i, j, k, l Bdy: b - n 18

20 pr výzkumné rganizace na znalstech / invacích) Odpvídá: manažer transferu růst přidané hdnty, psun v prdukčních sítích Akcelerační prgram Wrkshpy k finančním nástrjům Párvací (matchmakingvé) aktivity Invátr Ústeckéh kraje 2018 Kučvací prgram pr technlgické firmy z ÚK 3-Strategie a bchd Strategické a další aktivity Průřezvá aktivita Odpvídá: Ředitel ICUK Strategická a kncepční činnst Knzultace, pradenství, infrmace Prjekt Smart Akcelerátr Strategick-kncepční a analytické prdukty Zakázky a prjekty Knzultace MSP (invační vuchery, financvání, pdpra kmercializace) Databáze VaV Frst and Sullivan, databáze Prject Develpment Testvání digitální zralsti Využití ptenciálu startup knceptu Kreativní vuchery Vzdělávání Mapvání Prpagace Asistence (strategické prjekty) Pdpra reginu, rzhdvání, směřvání, prdukty Zakázky a účast v prjektech Pdpra viz ba bdy výše Pdpra viz ba bdy výše Bdy: a, r

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT)

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT) Invace v Jihmravském kraji Klastrvá strategie (CLUSTRAT) 20. 6. 2013 Karlvy Vary Jihmravském kra JUDr. Vladimír Gašpar ji www.rrajm.cz 1 Jihmravský kraj 270 technlgických firem Např. ABB, Hneywell, FEI,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2017

Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2017 Návrh rzpčtu a finanční plán ICUK na rk 217 1 Výchdiska pr sestavení plánu Základními výchdisky pr sestavení finančníh plánu na rk 217 jsu: - Kncepce ICUK na rk 217 Prjektvá žádst SMART akcelerátr Předkládaný

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 13. června 2018 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj u realizvaných a připravvaných prjektů Zaměstnaný abslvent Predikce trhu práce - KOMPAS D praxe

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 Prgram na pdpru aplikvanéh výzkumu, experimentálníh vývje a invací Nárdní centra kmpetence 1 1. NÁZEV PROGRAMU Prgram na pdpru aplikvanéh výzkumu, experimentálníh vývje a invací Nárdní centra kmpetence

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Predikce (regionálních) trhů práce

Predikce (regionálních) trhů práce Predikce (reginálních) trhů práce Prjekt Kmpas / Barmetr trhu práce Ostrava, 6.6.2017 Marek Gavenda senir expert krajské platfrmy prjektu Kmpas gavenda@rpic-vip.cz; +420 724 280 395 Buducí nabídka a pptávka

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: 13. 5. 2015 Sledvané bdbí d: 31. 12. 2015 Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

MMB Název: Projekt Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

MMB Název: Projekt Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření MMB2017000000834 'í> Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna knaná dne 20. června 2017 ZM7/266& Název: Prjekt Kreativní centrum Brn - prjektvá dkumentace" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 Na vědmí AS FU OU: 19. prsince 2017 Schválen UR FU OU: 15. ledna 2018 Platnst: 15. ledna 2018 Účinnst: 15. ledna 2018

Více

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. zpracovatel

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. zpracovatel Reginální invační strategie Olmuckéh kraje zpracvatel SRPEN 2011 Reginální invační strategie Olmuckéh kraje Obsah Seznam zkratek... 3 ÚVOD... 4 SYSTÉMOVÝ RÁMEC INOVAČNÍ STRATEGIE... 6 AKČNÍ PLÁN RIS OLK...

Více

Nové železniční spojení Drážďany Praha

Nové železniční spojení Drážďany Praha Knference prjektu Přeshraniční splupráce pr rzvj železniční dpravy Sask ČR Nvé železniční spjení Drážďany Praha Ing. Petr Prvazník Odbr strategie Ústí nad Labem, 25. října 2018 Obsah Studie prveditelnsti

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá?

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá? Dtazník pr členy KHK KK Dtazník zdpvěděl 28 respndentů. Otázky pr buducí rzvj 1. Jaká jsu témata vzdělávání, která by pr Vás a Vaše pdnikání byla zajímavá: Práv 12% Vstup na nvé trhy 6% Účetnictví Jazykvé

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informační zdroje pro výzkumnou sféru: CzechELib. Eva Dibuszová

Informační zdroje pro výzkumnou sféru: CzechELib. Eva Dibuszová Infrmační zdrje pr výzkumnu sféru: CzechELib Eva Dibuszvá Obsah Výchdiska Příprava Realizace Výhled 2 Hlavní cíl prjektu CzechELib Vytvření stabilníh, dluhdbě udržitelnéh systému zpřístupňvání elektrnických

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více