Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině."

Transkript

1 Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1

2 2

3 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS Jaké jsu cíle a důležité charakteristiky prgramu Erasmus+? Jaká je struktura prgramu erasmus+? Jaký je rzpčet? Kd realizuje prgram Erasmus+? Jaké další subjekty jsu zapjeny d realizace prgramu Erasmus+? Kd se může účastnit prgramu Erasmus+? ČÁST B INFORMACE O AKCÍCH ZAHRNUTÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE Vzdělávání a dbrná příprava Mládež Tři klíčvé akce Klíčvá akce 1: Vzdělávací mbilita jedntlivců Prjekty mbility v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže Prjekty mbility pr vyskšklské studenty a zaměstnance Prjekty mbility pr žáky a pracvníky dbrnéh vzdělávání a přípravy (VET) Prjety mbility pr pracvníky škl Prjekty mbility pr pracvníky ve vzdělávání dspělých Prjekty mbility pr mladé lidí a pracvníky s mládeží Rzsáhlé akce evrpské dbrvlné služby Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus Erasmus + půjčky na magisterské studium Klíčvá akce 2: Splupráce na invacích a výměna svědčených pstupů Strategická partnerství v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže Znalstní aliance Aliance dvětvvých dvednstí Budvání kapacit v blasti vyskšklskéh vzdělávání Budvání kapacit v blasti mládeže

4 Klíčvá akce 3: Pdpra plitických refrem Strukturvaný dialg: setkání mladých lidí s sbami s rzhdvacími pravmcemi v blasti mládeže Aktivity Jean Mnnet Mduly Jean Mnnet Katedry Jean Mnnet Centra excelence Jean Mnnet Pdpra institucí a asciací Jean Mnnet Sítě Jean Mnnet (plitická debata s akademickým světem) Prjekty Jean Mnnet (plitická debata s akademickým světem) Sprt Partnerství pr splupráci Neziskvé evrpské sprtvní akce ČÁST C INFORMACE PRO ŽADATELE Jak pdat žádst v prgramu Erasmus+? Krk 1: Registrace na účastnickém prtálu Krk 2: Ověření suladu s kritérii prgramu Krk 3: Ověření finančních pdmínek Krk 4: Vyplnění a pdání žádsti C následuje p pdání žádsti? C následuje p schválení žádsti? Termíny v prjektvém bdbí a ustanvení plateb Další významná smluvní ustanvení PŘÍLOHA I - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PROJEKTŮ MOBILITY, STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ A BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA II ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘÍLOHA III SLOVNÍK KLÍČOVÝCH POJMŮ PŘÍLOHA IV UŽITEČNÉ ODKAZY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

5 ZKRATKY DG EAC: Generální ředitelství pr vzdělávání a kulturu EACEA: Výknná agentura pr vzdělávání, kulturu a audivizuální blast ECAS: Ověřvací služba Evrpské kmise ECHE: Listina Erasmus pr vyskšklské vzdělávání ECTS: Evrpský systém pr převd a kumulaci kreditů ECVET: Evrpský systém kreditů pr dbrné vzdělávání a přípravu EHEA: Evrpský prstr vyskšklskéh vzdělávání EIB: Evrpská investiční banka ELL: Evrpská jazykvá cena EQAR: Evrpský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vyskšklském vzdělávání EQAVET: Evrpský referenční rámec pr zajišťvání kvality dbrnéh vzdělávání a přípravy EMJMD: Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus EP: Evrpský parlament EQF: Evrpský rámec kvalifikací ESCO: Evrpská klasifikace dvednstí, kmpetencí, kvalifikací a pvlání EU: Evrpská unie FR: finanční nařízení HEI: vyskšklská instituce HERE: experti na refrmu vyskšklskéh vzdělávání ICT: infrmační a kmunikační technlgie ISP: Intenzivní studijní prgram NA: nárdní agentura NARIC: nárdní infrmační středisk pr akademické uznávání NEO: nárdní kancelář Erasmus + NQF: nárdní sustava kvalifikací OECD: Organizace pr hspdářsku splupráci a rzvj OER: tevřené vzdělávací zdrje OMC: tevřená metda krdinace PIC: Identifikační kód účastníka URF: Jedntný registrační nástrj VET: dbrné vzdělávání a příprava 5

6 6

7 ÚVOD Příručka k prgramu je určena každému, kd chce získat pdrbnější infrmace prgramu Erasmus+. Tat příručka je určena především těm, kd se chtějí stát: zúčastněnými rganizacemi, jimiž se rzumí rganizace, instituce a subjekty realizující aktivity pdprvané prgramem; účastníky, jimiž se rzumí jedntlivci (studenti, stážisté, žáci, dále se vzdělávající dspělí, mladí lidé, dbrvlníci neb prfesři, učitelé, šklitelé, pracvníci s mládeží, dbrní pracvníci v blasti vzdělávání, dbrné přípravy, mládeže a sprtu atd.) zapjení d aktivit, realizvaných zúčastněnými rganizacemi. O finanční pdpru z prgramu Erasmus+ se každrčně ucházejí rganizace z celé Evrpy s tisícvkami prjektů. Evrpská kmise prt zavedla transparentní hdntící pstup navržený tak, aby byly grantvě pdpřeny ty nejlepší prjekty: pr většinu akcí prgramu jsu všechna pravidla a pdmínky získání grantu uvedeny v tét Příručce k prgramu; pr statní akce, které jsu v tét Příručce k prgramu puze zmíněny, jsu všechna pravidla a pdmínky získání grantu ppsány v knkrétních výzvách k překládání návrhů zveřejněných Evrpsku kmisí neb jejím jménem. Při přípravě žádsti mhu zúčastněné rganizace jak inspiraci neb zdrj infrmací využít také další dkumenty. Některé z nich jsu uvedeny v Přílze IV tét příručky. JAK PRACOVAT S PŘÍRUČKOU K PROGRAMU? Příručka k prgramu má tři části: Část A je becnu infrmací prgramu Erasmus+. Zabývá se cíli, priritami a nejdůležitějšími charakteristikami prgramu, prgramvými zeměmi, strukturami jeh realizace a celkvým vyčleněným rzpčtem. Je určena těm, kd chtějí mít všebecný přehled rzsahu a skladbě prgramu. Část B bsahuje knkrétní infrmace jedntlivých akcích prgramu, zahrnutých d tét příručky. Tat část je určena především těm, kd mají zájem dzvědět se více tm, jaké typy prjektů prgram pdpruje a jaká jsu administrativní ustanvení vztahující se k udělení grantu prgramu Erasmus+. Uvedené infrmace jsu pdrbněji rzvedeny v Přílze I tét příručky. Část C pdrbně infrmuje pstupech pdání žádstí grant a prcesu výběru prjektů. Obsahuje také finanční a administrativní pravidla spjená s udělením grantu Erasmus+. Je určena těm, kd mají v úmyslu pdat návrh prjektu v rámci prgramu Erasmus+. Dále jsu sučástí Příručky tyt přílhy: Přílha I: Zvláštní pravidla a infrmace týkající se prjektů mbility, strategických partnerství a budvání kapacit v blasti vyskšklskéh vzdělávání Přílha II: Šíření a využívání výsledků Přílha III: Slvník klíčvých pjmů Přílha IV: Užitečné dkazy a kntaktní údaje 7

8 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+ Erasmus+ je prgram Evrpské unie v blasti vzdělávání, dbrné přípravy, mládeže a sprtu vyhlášený na bdbí Vzdělávání, dbrná příprava, mládež a sprt mhu významným způsbem pmci reagvat na scieknmické změny, tedy klíčvé výzvy, kterým bude Evrpa čelit na knci tht desetiletí. Přispěje také k zavádění strategie Evrpa 2020 pr růst, zaměstnanst, sciální rvnst a inkluzi. Příliš mnh mladých lidí puští vzdělávací systém předčasně, čímž riskují mžnu nezaměstnanst a vlastní sciální status. Bj s vysku míru nezaměstnansti, a t především u mladých lidí, se stal jedním z nejzávažnějších úklů pr evrpské vlády. Stejné rizik hrzí mnhým dspělým s nedstatečnu kvalifikací. Technlgie mění způsb fungvání splečnsti a je ptřeba mít jisttu, že jsu užívány v tm nejlepším směru. Evrpské firmy se ptřebují stát knkurenceschpnějšími díky talentům a invacím. Dbře fungující systémy vzdělávání a dbrné přípravy a legislativa hledně mládeže mhu k řešení těcht výzev přispět frmváním lidí se schpnstmi vyžadvanými trhem práce a eknmiku, kterým zárveň umžní hrát aktivní rli ve splečnsti a dsáhnut sbníh naplnění. Refrmy v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže mhu cestu k dsažení těcht cílů pdpřit skrze sdílenu vizi zákndárců s všech zainteresvaných subjektů a splupráci napříč blastmi a stupni vzdělávání. Další výzva v suladu s ustanvením Lisabnské smluvy, že činnst EU je zaměřena na pdpru účasti mladých lidí na demkratickém živtě Evrpy, se týká rzvje sciálníh kapitálu mladých lidí, psilvání jejich pstavení a schpnsti aktivně se účastnit živta splečnsti. Tent úkl lze řešit také prstřednictvím aktivit v blasti nefrmálníh učení, jež jsu zaměřeny na prhlubení dvednstí a způsbilstí mladých lidí a psílení jejich aktivníh bčanství. Navíc je třeba pskytnut mládežnickým rganizacím a pracvníkům s mládeží mžnsti dbrné přípravy a splupráce, rzvinut jejich prfesinalitu a evrpský rzměr práce s mládeží. Účelem prgramu Erasmus+ je pdprvat snahu prgramvých zemí účinně využívat ptenciál lidských talentů a sciálníh kapitálu Evrpy a psílit váhu celživtníh učení prpjením pdpry frmálníh, nefrmálníh a infrmálníh učení v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže. Erasmus+ rvněž rzšiřuje mžnsti splupráce a mbility s partnerskými zeměmi, zejména v blasti vyskšklskéh vzdělání a mládeže. V suladu s jedním z nvých prvků zavedených Lisabnsku smluvu bude prgram Erasmus+ pdprvat také aktivity zacílení na vývj evrpskéh rzměru ve sprtu prstřednictvím prpagace splupráce mezi rgány zdpvědnými za sprt. Prgram bude prpagvat vytváření a rzvj evrpských sítí, čímž pskytne příležitst k navázání splupráce mezi zúčastněnými subjekty a výměně a sdílení pznatků a knw-hw v různých blastech sprtu a tělesných aktivit. Psílená splupráce pzitivně vlivní rzvj ptenciálu evrpskéh lidskéh kapitálu, nebť pmůže snížit sciální a hspdářské náklady, jež jsu cenu za tělesnu nečinnst. Obecně prgram pdpří akce, splupráci a nástrje, jež jsu v suladu s cíli strategie Evrpa 2020 a jejich stěžejních iniciativ, jak jsu například Mládež v phybu a Agenda pr nvé dvednsti a pracvní místa. Prgram rvněž prstřednictvím tevřených metd splupráce přispěje k dsažení cílů Strategie pr vzdělávání a dbrnu přípravu a Strategie pr mládež EU. Z tét investice d vědmstí, schpnstí a kmpetencí budu mít prspěch jak jedntlivci, instituce a rganizace, tak i celá splečnst, nebť přispěje k růstu, zajištění prsperity a sciálnímu začlenění v Evrpě i mim ni. Příručka k prgramu Erasmus+ je vypracvána v suladu s rčním pracvním prgramem Erasmus+, který přijala Evrpská kmise, a prt může být v buducnu upraven tak, aby drážel pririty a pkyny pr činnsti stanvené pracvními prgramy, jež budu přijaty v dalších letech. Implementace tét příručky závisí také na dstupnsti prstředků stanvených v návrhu rzpčtu p přijetí rzpčtu na daný rk rzpčtvým rgánem neb pdle systému przatímních dvanáctin. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1288/2013 z ustanvující Erasmus+ jak prgram EU pr vzdělávání, dbrnu přípravu, mládež a sprt ( 8

9 VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ Z MINULOSTI, ZACÍLENÍ NA BUDOUCNOST Prgram Erasmus+ staví na tm, čeh se pdařil dsáhnut za více než dvacet pět let existence evrpských prgramů v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže, a zahrnuje jak evrpsku, tak mezinárdní splupráci. Vznikl integrací těcht evrpských prgramů, jež Kmise realizvala v bdbí : Prgram celživtníh učení Mládež v akci Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink prgramy splupráce s průmyslvými zeměmi v blasti vyskšklskéh vzdělávání Tyt prgramy pdprvaly aktivity v blasti vyskšklskéh vzdělávání (včetně mezinárdníh rzměru), dbrnéh vzdělávání a přípravy, šklníh vzdělávání, vzdělávání dspělých, vzdělávání mládeže (včetně mezinárdníh rzměru). Prgram Erasmus+ má za cíl jít nad rámec těcht prgramů, nebť pdpruje sučinnst a vzájemné bhacvání v jedntlivých blastech vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže, dstraňuje umělé hranice mezi jedntlivými aktivitami a frmami prjektů, pdpruje nvé nápady, přitahuje nvé aktéry ze světa práce a bčanské splečnsti a pdněcuje nvé frmy splupráce. Usiluje t, aby se stal účinnějším nástrjem zaměřeným na skutečné ptřeby rzvje lidskéh a sciálníh kapitálu v Evrpě i mim ni. Prt je velice důležité, aby byla s nvým prgramem spjvána silná a širce uznávaná značka. Značku Erasmus+ je prt nutné pužívat především k infrmvání všech akcích a aktivitách pdprvaných prgramem. Aby se v něm účastníci a příjemci předešlých prgramů snáze rientvali, je mžné pr účely kmunikace a šíření vedle splečné značky Erasmus+ pužívat pr aktivity zaměřené na specificku blast tyt názvy: Erasmus+: Cmenius pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti šklníh vzdělávání; Erasmus+: Erasmus pr aktivity prgramu týkající se výlučně vyskšklskéh vzdělávání a zaměřující se na prgramvé země; Erasmus+: Erasmus Mundus pr Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus; Erasmus+: Lenard da Vinci pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy; Erasmus+: Grundtvig pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti vzdělávání dspělých; Erasmus+: Mládež v akci pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti nefrmálníh a infrmálníh učení mládeže; Erasmus+: Jean Mnnet pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti studia Evrpské unie; Erasmus+: Sprt pr aktivity prgramu týkající se výlučně blasti sprtu. 9

10 JAKÉ JSOU CÍLE A DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU ERASMUS+? OBECNÝ CÍL Prgram Erasmus+ má za cíl přispět k dsažení: cílů strategie Evrpa 2020, včetně hlavníh cíle v blasti vzdělávání 2 ; cílů strategickéh rámce evrpské splupráce v blasti vzdělávání a dbrné přípravy (ET 2020), včetně dpvídajících referenčních hdnt; udržitelnéh rzvje partnerských zemí v blasti vyskšklskéh vzdělávání; celkvých cílů bnvenéh rámce pr evrpsku splupráci v blasti mládeže ( ); cíle rzvje evrpskéh rzměru ve sprtu, zejména v sprtu na základní úrvni, v suladu s pracvním plánem EU pr sprt; prsazvání evrpských hdnt v suladu s článkem 2 Smluvy Evrpské unii 3. DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU ERASMUS+ Za pzrnst stjí především následující charakteristiky prgramu. O některých z nich jsu uvedeny pdrbnější infrmace na internetvých stránkách Evrpské kmise. UZNÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A KVALIFIKACÍ Prgram Erasmus+ pdpruje nástrje EU pr transparentnst a uznávání dvednstí a kvalifikací, zejména Eurpass, Yuthpass, Evrpský rámec kvalifikací (EQF), Evrpský systém pr převd a kumulaci kreditů (ECTS), Evrpský systém kreditů pr dbrné vzdělávání a přípravu (ECVET), Evrpský referenční rámec pr zajišťvání kvality v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy (EQAVET), Evrpský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vyskšklském vzdělávání (EQAR), Evrpské sdružení pr zajišťvání kvality ve vyskšklském vzdělávání (ENQA) a unijní sítě v blasti vzdělávání a dbrné přípravy, které pdprují tyt nástrje, zejména nárdní infrmační střediska pr akademické uznávání (NARIC), sítě Eurguidance, nárdní střediska Eurpass a nárdní krdinační místa EQF. Splečným účelem těcht nástrjů je zajistit, aby byly dvednsti a kvalifikace ve všech dílčích systémech vzdělávání a dbrné přípravy a na trhu práce na nárdní i mezinárdní úrvni snadněji uznávány a byl jim lépe przuměn, a t bez hledu na t, zda jich byl dsažen frmálním vzděláváním či dbrnu přípravu aneb jinými způsby učení (např. pracvní zkušenstí, dbrvlnictvím, nline učením). Tyt nástrje by také měly zajistit, aby vzdělávání, dbrná příprava a strategie zaměřené na mládež prstřednictvím úspěšnějšíh začlenění na trhu práce a vyšší mbility přispívaly k plnění cílů strategie Evrpa 2020 v blasti knkurenceschpnsti, zaměstnansti a růstu a dsažení jejích hlavních cílů v blasti vzdělávání a zaměstnansti. Aby tyt nástrje splnily uvedené cíle, je třeba, aby byly dbře přizpůsbeny svému účelu. Měly by být schpny zahrnut nvé jevy, jak jsu internacinalizace vzdělávání a rstucí využívání digitálníh vzdělávání, a pdpřit vytváření flexibilních frem výuky v suladu s ptřebami a cíli studujících. T znamená, že nástrje mžná bude ptřeba dále vyvíjet. Tent vývj by měl vést k větší sudržnsti a celkvému zjedndušení nástrjů a pdpřit vytvření skutečně evrpskéh prstru dvednstí a kvalifikací, jenž studujícím i pracujícím umžní bez překážek využívat mbilitu za účelem zaměstnání neb dalšíh vzdělávání. Více infrmací: 2 Hlavním cílem v blasti vzdělávání d rku 2020 je snížit míru předčasnéh uknčvání šklní dcházky na méně než 10 % a zvýšit pdíl sb ve věku let s uknčeným terciárním vzděláním nejméně na 40%. 3 Unie je zalžena na hdntách úcty k lidské důstjnsti, svbdy, demkracie, rvnsti, právníh státu a ddržvání lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyt hdnty jsu splečné členským státům ve splečnsti vyznačující se pluralismem, nepřípustnstí diskriminace, tlerancí, spravedlnstí, slidaritu a rvnstí žen a mužů. 10

11 ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ Šíření a využití výsledků patří mezi nejdůležitější aspekty živtníh cyklu prjektů Erasmus+. Zúčastněným rganizacím umžňuje infrmvat dsažených výsledcích a výstupech prjektu a sdílet je, zvyšvat tak dpad příslušných prjektů a jejich udržitelnst a zajistit evrpský rzměr prgramu Erasmus+. Od rganizací zapjených d prjektů Erasmus+ se za účelem úspěšnéh šíření a využití výsledků prjektů vyžaduje, aby při navrhvání a realizaci samtných prjektů důkladně prmýšlely činnsti umžňující jejich šíření a využití. Úrveň a intenzita těcht činnstí by měla být úměrná cílům a rzsahu jedntlivých akcí prgramu Erasmus+. Výsledky, jichž určitý prjekt dsáhne, mhu být velmi důležité a zajímavé i pr blasti, kterých se daný prjekt netýká přím. Od prjektu se čekává, že vypracuje strategie a pstupy, které statním zajistí snadný přístup k tmu, c byl v jeh rámci vyvinut a vytvřen. Knkrétní pkyny jsu sučástí Přílhy II tét příručky. POŽADAVEK NA OTEVŘENÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVACÍM MATERIÁLŮM, DOKUMENTŮM A MÉDIÍM VYTVOŘENÝM S PODPOROU PROGRAMU ERASMUS+ Prgram Erasmus+ pdpruje tevřený přístup k materiálům, dkumentům a médiím, jež jsu užitečné pr studium, výuku, dbrnu přípravu a práci s mládeží a byly vytvřeny v prjektech financvaných prgramem. Pkud příjemci grantů Erasmus+ v rámci financvanéh prjektu vytvří takvé materiály, dkumenty a média, je jeh pvinnstí, aby je v digitální frmě v rámci tevřené licence bezplatně zpřístupnili veřejnsti prstřednictvím internetu. Příjemci nicméně mhu stanvit nejvhdnější úrveň tevřenéh přístupu včetně případných mezení (např. zákaz kmerčníh využití třetími stranami), pkud t charakter danéh prjektu a typ materiálu vyžadují. Pžadavkem na tevřený přístup nejsu nijak dtčena práva duševníh vlastnictví příjemců grantu. MEZINÁRODNÍ ROZMĚR Prgram Erasmus+ zahrnuje rvněž významný mezinárdní rzměr (tj. splupráci s partnerskými zeměmi), zejména v blasti vyskšklskéh vzdělání a mládeže. V blasti vyskšklskéh vzdělávání prgram Erasmus+ pdpří tyt hlavní akce zaměřené na splupráci s partnerskými zeměmi: mezinárdní mbilitu jedntlivců za účelem získání kreditů a Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus (v rámci Klíčvé akce 1) pdprující mbilitu studentů a pracvníků z partnerských zemí a d partnerských zemí; prjekty Budvání kapacit ve vyskšklském vzdělávání (v rámci Klíčvé akce 2) pdprující splupráci a partnerství, jež mají dpad na mdernizaci a internacinalizaci vyskšklských institucí a systémů v partnerských zemích se zvláštním zaměřením na partnerské země susedící s EU; pdpra plitickéh dialgu (v rámci Klíčvé akce 3) prstřednictvím sítě dbrníků na refrmy vyskšklskéh vzdělávání v partnerských zemích, mezinárdníh sdružení abslventů, plitickéh dialgu s partnerskými zeměmi susedícím s EU a prstřednictvím aktivit zaměřených na mezinárdní atraktivitu a prpagaci; činnsti Jean Mnnet zaměřené na pdnícení výuky, výzkumu a reflexe v blasti studií Evrpské unie ve světě. V blasti mládeže pdpří prgram Erasmus+ tyt hlavní akce: Mbilitu mladých lidí a pracvníků s mládeží (v rámci Klíčvé akce 1) pdprující výměnné pbyty mládeže, Evrpsku dbrvlnu službu a mbilitu pracvníků s mládeží ve splupráci se partnerskými zeměmi susedícími s EU; prjekty Budvání kapacit v blasti mládeže (v rámci Klíčvé akce 2) pdprující činnsti zaměřené na splupráci a mbilitu, které mají pzitivní dpad na kvalitativní rzvj práce s mládeží, na plitiky a systémy v blasti mládeže a na uznávání nefrmálníh vzdělávání v partnerských zemích, a t především v afrických, karibských a tichmřských zemích (státy AKT), asijských a latinskamerických zemích; zapjení mladých lidí a mládežnických rganizací z partnerských zemí susedících s EU d Strukturvanéh dialgu s mládeží (v rámci Klíčvé akce 3) prstřednictvím jejich účasti na 11

12 mezinárdních setkáních, knferencích a akcích pdprujících dialg mezi mladými lidmi a činiteli s rzhdvacími pravmcemi. Organizacím z partnerských zemí jsu navíc rvněž tevřeny další akce prgramu (strategické partnerství, znalstní aliance, aliance dvětvvých dvednstí, partnerství pr splupráci), pkud je jejich účast pr prjekt přínsná. MNOHOJAZYČNOST Mnhjazyčnst je jedním ze základů prjektu evrpské integrace a symblem snahy EU jedntu v rzmanitsti. Mezi dvednstmi, jež pmhu lidi lépe vybavit pr trh práce a maximálně využít dstupné příležitsti, hrají cizí jazyky význačnu rli. Evrpská unie si stanvila cíl, že každý bčan by měl mít mžnst si již d dětství svjit nejméně dva cizí jazyky. Jedním z knkrétních cílů prgramu je pdpra výuky jazyků a jazykvé rzmanitsti. Nedstatečná znalst jazyků je jednu z hlavních překážek účasti v evrpských prgramech v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže. Cílem nabídek jazykvé pdpry, jež byly d prgramu zavedeny, je zefektivnit mbilitu a psílit její účinnst, zlepšit výsledky učení a přispět tak ke splnění knkrétníh cíle prgramu. Jazykvá pdpra je dstupná pr jazyky, jež účastníci pužívají při studiu, dbrné přípravě neb dbrvlnické činnsti v zahraničí v průběhu aktivit dluhdbé mbility pdprvaných v rámci Klíčvé akce 1. Jazykvá pdpra bude pskytvána zejména n-line, nebť elektrnické učení je výhdné z hlediska dstupnsti a flexibility. On-line pdpra zahrnuje pvinné hdncení jazykvých dvednstí a dbrvlné jazykvé kurzy. Hdncení jazykvých dvednstí je klíčvým aspektem tét iniciativy. Umžní pskytnut každému účastníkvi vhdnu přípravu a shrmáždit pdlžené údaje jazykvých dvednstech účastníků prjektů mbility EU. Prt před djezdem abslvují účastníci první jazykvé hdncení a na knci pbytu mbility druhé hdncení, aby byl mžn sledvat, jakéh pkrku dsáhli v jazykvých dvednstech. Ať už jazykvý test, který abslvují před djezdem, dpadne jakkliv, jeh výsledky je nemhu z účasti na mbilitě vylučit. Než se pdaří vytvřit n-line nástrje pr všechny jazyky, příjemcům grantů na prjekty mbility budu pskytnuty finanční prstředky na jazykvu přípravu v jazycích, jež v n-line službě Evrpské kmise nebudu zastupeny. V rámci Klíčvé akce 2 budu pdprvána strategická partnerství v blasti výuky a studia jazyků. Invace a svědčené pstupy zaměřené na pdpru jazykvých dvednstí mhu zahrnvat například metdy výuky a hdncení, tvrbu pedaggických materiálů, výzkum, pčítačem pdprvanu výuku cizích jazyků neb pdnikatelské aktivity pužívající cizí jazyky. Krmě th lze finanční prstředky na jazykvu přípravu v případě ptřeby pskytnut příjemcům ze strategických partnerství rganizujícím dluhdbé aktivity v blasti dbrné přípravy a výuky pr pracvníky, pracvníky s mládeží a studenty. C se týče Evrpské jazykvé ceny (ELL), nárdním agenturám v zemích prgramu je dpručen, aby pravidelně (jednu rčně neb jednu za dva rky) rganizvaly nárdní sutěže. Evrpská jazykvá cena by měla fungvat jak stimul k využívání a šíření vynikajících výsledků v blasti mnhjazyčnsti a pdpřit zájem veřejnsti studium jazyků. ROVNÝ PŘÍSTUP A INKLUZE Prgram Erasmus+ se zaměřuje na pdpru rvných příležitstí a inkluze tím, že pmáhá s přístupem ke vzdělávání studentům se znevýhdněním a s mezenými příležitstmi ve srvnání s jejich vrstevníky. Tyt sby znevýhdňují sbní prblémy neb překážky, jež mezují mžnsti jejich účasti na mezinárdních prjektech neb jim ji zcela znemžňují. Překážky neb prblémy, s nimiž se tyt sby mhu ptýkat, spadají d těcht kategrií: zdravtní pstižení (tj. účastníci se specifickými ptřebami): sby se zdravtním pstižením v blasti psychiky (s mentálním či kgnitivním pstižením neb pruchami učení), sby s tělesným, smyslvým neb jiným pstižením; prblémy v blasti vzdělávání: mladí lidé s pruchami učení, sby, které předčasně uknčily šklní dcházku, sby s nízku kvalifikací, mladí lidé se špatným šklním prspěchem; eknmické překážky: sby s nízku živtní úrvní, s nízkým příjmem, sby závislé na systému sciálníh zabezpečení; dluhdbě nezaměstnaní mladí lidé neb mladí lidé trpící dluhdbu chudbu; bezdmvci, lidé s dluhy neb finančními prblémy; 12

13 kulturní dlišnsti: přistěhvalci či uprchlíci neb ptmci přistěhvalců či uprchlíků; příslušníci nárdnstních neb etnických menšin; sby s ptížemi v blasti jazykvéh přizpůsbení neb kulturníh začlenění; zdravtní prblémy: sby s chrnickými zdravtními ptížemi, s vážným nemcněním neb závažným psychiatrickým nemcněním; sciální překážky: sby vystavené diskriminaci na základě phlaví, věku, etnickéh půvdu, nábženskéh vyznání, sexuální rientace, zdravtníh pstižení atd.; sby s mezenými sciálními dvednstmi neb asciálním či rizikvým chváním; sby v nejisté situaci; (někdejší) pachatelé trestných činů; sby, jež užívají (neb užívaly) alkhl a návykvé látky; mladí rdiče neb samživitelé; sirtci; gegrafické překážky: sby z dlehlých neb venkvských blastí; sby žijící na malých strvech neb v krajvých blastech; sby z prblematických městských čtvrtí; sby z blastí s nižší bslužnstí (mezená veřejná dprava; špatná infrastruktura). V blasti mládeže byla jak splečný rámec pr pdpru účasti a inkluze mladých lidí s mezenými příležitstmi v prgramu Erasmus+ vytvřena Strategie inkluze a rzmanitsti. Strategie je uveřejněná na internetvých stránkách Evrpské kmise. OCHRANA A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ Důležitu zásadu prgramu je zajištění chrany a bezpečnsti účastníků prjektů Erasmus+. Je třeba, aby všichni účastníci prgramu Erasmus+ mhli plně využít mžnstí sbníh a prfesníh rzvje a vzdělávání. T je mžné zajistit puze v bezpečném prstředí, v němž jsu respektvána a chráněna práva všech sb. Za tímt účelem musí všechny rganizace, jež se účastní prgramu Erasmus+, zavést účinné pstupy a patření, jež pdpří a zajistí bezpečnst a chranu všech účastníků danéh prjektu. Prt musí být všichni studenti, stážisté, učni, žáci, dále se vzdělávající dspělí, mladí lidé, pracvníci a dbrvlníci zapjení d mbilit v rámci Klíčvých akcí 1 a 2 prgramu Erasmus+ pjištěni prti rizikům suvisejícím s jejich účastí na těcht aktivitách. Krmě Evrpské dbrvlné služby se speciální pjistnu smluvu (viz Přílha I tét příručky) prgram Erasmus+ nestanvuje jedntnu frmu pjištění ani nedpručuje knkrétní pjišťvací splečnsti. Nechává na realizátrech prjektu, aby se pdle druhu realizvanéh prjektu a frem pjištění, jež jsu dstupné na nárdní úrvni, snažili najít nejvhdnější frmu pjištění. Pkud se navíc na účastníky vztahují stávající pjistné smluvy realizátra prjektu, není zaptřebí uzavírat speciální pjištění pr každý prjekt. Pjištění se však v každém případě musí vztahvat na tyt blasti: cestvní pjištění, je-li zaptřebí (včetně úrazvéh pjištění a pjištění zavazadel); pjištění dpvědnsti vůči třetí sbě (ppřípadě včetně pjištění hmtné dpvědnsti neb pjištění dpvědnsti); úrazvé pjištění a pjištění pr případ závažnéh nemcnění (včetně dčasné neb trvalé pracvní neschpnsti); pjištění pr případ úmrtí (včetně repatriace u prjektů prbíhajících v zahraničí). Tam, kde je t relevantní, je důrazně dpručen, aby účastníci mezinárdních prjektů měli Evrpský průkaz zdravtníh pjištění. Jedná se bezplatný průkaz, jenž držiteli zajišťuje přístup k lékařsky nezbytné státní zdravtní péči ve všech dvaceti smi členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Nrsku za stejných pdmínek a cen, jaké platí pr bčany dané země (v některých zemích je tat péče bezplatná). Více infrmací průkazu a mžnstech, jak jej získat, jsu uvedeny na internetvých stránkách Pkud se prjektů účastní lidé mladší 18 let, zúčastněné rganizace musí získat d rdičů neb záknných zástupců předchzí suhlas s jejich účastí. 13

14 JAKÁ JE STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+? Aby mhl prgram Erasmus+ dsáhnut svých cílů, zavádí tyt akce: KLÍČOVÁ AKCE 1 MOBILITA JEDNOTLIVCŮ Tat klíčvá akce pdpruje: Mbilitu studentů a pracvníků: příležitst pr studenty, stážisty, mladé lidi a dbrvlníky, pr prfesry, učitele, šklitele, pr pracvníky s mládeží, pracvníky vzdělávacích institucí a rganizací bčanské splečnsti studvat neb získávat prfesní zkušenst v jiné zemi; Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus: vysce integrvané mezinárdní studijní prgramy pskytvané knsrciem vyskšklských institucí, jež udělují plné stipendium nejlepším studentům magisterských studijních prgramů p celém světě; Erasmus+ půjčky na magisterské studium: vyskšklští studenti z prgramvých zemí mhu získat půjčku na abslvvání celéh magisterskéh studia v zahraničí, kteru garantuje prgram. Studenti by se měli brátit na nárdní banky neb na subjekty pskytující půjčky studentům. KLÍČOVÁ AKCE 2 SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ Tat klíčvá akce pdpruje: mezinárdní Strategická partnerství zaměřená na rzvj mezinárdních iniciativ týkajících se jedné či více blastí vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže a na pdpru invací, výměny zkušenstí a knwhw mezi různými typy rganizací v blasti vzdělávání, dbrné přípravy, mládeže neb v dalších suvisejících blastech. Některé aktivity mbility jsu pdprvány d té míry, naklik přispívají k dsažení cílů prjektu; Znalstní aliance mezi vyskšklskými institucemi a pdniky zaměřené na pdpru invací, pdnikání, kreativity, zaměstnatelnsti, výměnu pznatků neb vícebrvu výuku a studium; Aliance dvětvvých dvednstí, pdprující tvrbu a zavádění splečných snv dbrné přípravy, prgramů a metdik výuky a dbrné přípravy vycházejících ze zjištění trendech v knkrétním hspdářském dvětví a dvednstech ptřebných k výknu pvlání v jednm či více prfesních brech; prjekty Budvání kapacit pdprující splupráci s partnerskými zeměmi v blasti vyskšklskéh vzdělávání a mládeže. Cílem prjektů budvání kapacit je pdprvat prces mdernizace a internacinalizace rganizací/institucí a systémů. V určitých způsbilých partnerských zemích jsu mbility pdprvány d té míry, naklik přispívají k dsažení cílů prjektu; pdpůrné infrmační platfrmy, jak je etwinning, Evrpská platfrma pr vzdělávání dspělých v Evrpě (EPALE) a Evrpský prtál pr mládež, jež nabízejí prstr pr virtuální splupráci, databáze příležitstí, dbrné kmunity a další n-line služby pr učitele, šklitele a dbrníky z blasti šklníh vzdělávání a dalšíh vzdělávání dspělých a pr mladé lidi, dbrvlníky a pracvníky s mládeží z evrpských i mimevrpských zemí. KLÍČOVÁ AKCE 3 PODPORA POLITICKÝCH REFOREM Tat klíčvá akce pdpruje: pznatky z blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže pr tvrbu plitiky pdlženu daty a pr její mnitrvání v rámci strategie Evrpa 2020, a t zejména: tematické analýzy zaměřené na jedntlivé země včetně analýz získaných prstřednictvím splupráce s akademickými sítěmi; vzájemné učení a vzájemné hdncení prstřednictvím metdy tevřené krdinace v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže; 14

15 iniciativy pr strategické invace, které mezi zúčastněnými subjekty pdpří vypracvání invativních strategií a státním rgánům umžní věřit jejich účinnst prstřednictvím testvání v praxi, zalženém na splehlivé hdntící metdice; pdpra nástrjů evrpské plitiky zlepšujících transparentnst a uznávání dvednstí a kvalifikací, usnadňujících přens kreditů, napmáhajících zajišťvání kvality, uznávání nefrmálníh a infrmálníh učení a pdprujících správu a řízení kvalifikací. Tat akce zahrnuje rvněž pdpru sítím, jež usnadňují výměny v rámci Evrpy, vzdělávací a pracvní mbilitu bčanů a rzvj flexibilních frem výuky v různých blastech vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže; splupráci s mezinárdními rganizacemi s velkým dbrným renmé a analyticku kapacitu (např. OECD a Rada Evrpy), jež zvýší dpad a příns plitik v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže; prpagace prgramu a plitiky a dialg zúčastněných subjektů se státními rgány, pskytvateli a zúčastněnými subjekty z blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže, jsu třeba ke zvýšení infrmvansti. Knkrétně jde pvědmí strategii Evrpa 2020, agendách Vzdělávání a Odbrná příprava 2020, strategii Evrpská mládež, či jiných evrpských sektrvě specifických agendách, stejně tak jak vnějším rzměru vzdělávání v EU a plitik v dvětvích dbrné přípravy a práce s mládeží. Dialg zúčastněných subjektů a prpagace plitiky a prgramu jsu zásadní k vyvinutí kapacity zúčastněných subjektů schpných knkrétní pdpry zavádění strategií skrze pdnícení účinnéh využívání výsledků prgramu a dsažení hmatatelnéh dpadu. AKTIVITY JEAN MONNET Aktivity Jean Mnnet pdpří: akademické mduly, katedry, centra excelence s cílem prhlubit výuku v blasti studia evrpské integrace zahrnutéh v ficiálním studijním prgramu vyskšklské instituce a prvádět, mnitrvat a kntrlvat výzkum tematice EU také na dalších vzdělávacích úrvních, jak je například dbrná příprava učitelů a pvinné vzdělávání. Tyt akce mají pskytnut důkladnu výuku záležitstech evrpské integrace rvněž buducím dbrníkům z brů, p nichž je na trhu práce rstucí pptávka, a zárveň pdprvat v mladé generaci učitelů a badatelů zájem bry zaměřené na evrpsku integraci, pskytvat jim pradenství a vedení; pliticku debatu s akademickým světem, a t prstřednictvím: a) sítí, které zlepší splupráci mezi jedntlivými univerzitami v Evrpě a p celém světě, pvzbudí jejich splupráci s veřejnými činiteli a útvary Evrpské kmise a vytvří respektvanu platfrmu pr výměnu pznatků velmi důležitých tématech týkajících se EU; b) prjektů zaměřených na invaci, vzájemné bhacvání témat týkajících se EU a jejich šíření s cílem pdpřit diskusi a reflexi tázkách EU a rzšířit vědmsti EU a jejích prcesech; instituce a sdružení pdpru určenu na rganizaci a prvádění stanvami nařízených aktivit sdružení věnujících se studiu EU a prblematice EU a na šíření pznatků EU mezi širší veřejnstí s cílem psílit aktivní evrpské bčanství. Aktivity Jean Mnnet pskytují určeným institucím, jež usilují určitý cíl v evrpském zájmu, také prvzní granty; studie a knference, jež mají z kritické a nezávislé akademické perspektivy pskytnut plitickým činitelům nvé phledy a knkrétní návrhy a mají se věnvat reflexi aktuálních prblémech EU, a t zejména prstřednictvím každrční velké mezinárdní knference významných plitických tázkách, jíž se zúčastní plitičtí činitelé, bčanská splečnst a špičkví vyskšklští dbrníci. SPORT Akce v blasti sprtu pdpří: Partnerství pr splupráci zaměřená na prpagaci integrity sprtu (bj prti dpingu, bj prti pdvádění, chrana menšin), pdpru invativních přístupů k zavádění zásad EU řádné správě a řízení ve sprtu, strategie EU v blasti sciální inkluze a rvných příležitstí, pvzbuzující k účasti na sprtvních a tělesných aktivitách (pdpra zavádění Pkynů EU v blasti tělesné aktivity, dbrvlnictví, zaměstnansti ve sprtu a také vzdělávání a dbrné přípravy ve sprtu) a pdprujících zavádění Pkynů EU dvjí kariéře sprtvců; Neziskvé evrpské sprtvní akce udělením grantů jedntlivým rganizacím dpvědným za přípravu, přádání a kntrlu určité knkrétní akce. Mezi činnsti, na které se t vztahuje, patří 15

16 přádání tréninků pr sprtvce a dbrvlníky v přípravném bdbí před akcí, rganizace zahajvacíh a závěrečnéh ceremniálu, sutěží, dprvdných aktivit sprtvní akce (knference, semináře) a prvádění navazujících činnstí, jak je například hdncení a následné činnsti; psilvání základních pdkladů pr tvrbu plitiky prstřednictvím studií; shrmažďvání údajů, výzkumů; sítí; knferencí a seminářů, jež šíří svědčené pstupy z prgramvých zemí a d sprtvních rganizací a psilují sítě na úrvni EU, aby členvé těcht sítí z jedntlivých států mhli těžit ze sučinnsti a výměny se svými partnery; dialg s příslušnými evrpskými zúčastněnými subjekty, přičemž hlavní akcí naplánvanu pr realizaci tht dialgu je každrční sprtvní fórum EU, na němž se shrmáždí zhruba 300 zúčastněných subjektů z úrvně EU. Dle ptřeby mhu být přádány také další setkání a semináře za účelem zajištění ptimálníh dialgu se zúčastněnými sprtvními subjekty. 16

17 JAKÝ JE ROZPOČET? Na sedmileté bdbí ( ) má prgram z kruhu 1 rzpčtu EU celkvé rientační finanční krytí 14,774 miliardy EUR a z kruhu 4 rzpčtu EU 1,680 miliardy EUR. Rční rzpčet přijímá rzpčtvý rgán. Jedntlivé krky přijímání rzpčtu EU lze sledvat na internetvých stránkách: Infrmace rzpčtu dstupném pr jedntlivé akce, plánvaném pčtu prjektů pdpřených grantem, stejně jak rientační průměrné částky grantvé pdpry je mžné dhledat v rčním pracvním prgramu pr Erasmus+ na rk : 4 Aktivity v blasti vyskšklskéh vzdělávání se zaměřením na mbilitu a splupráci s partnerskými zeměmi jsu pdprvány také z prstředků kruhu 4 určených v rčním pracvním prgramu pr Erasmus+ na rk 2014 ( 17

18 KDO REALIZUJE PROGRAM ERASMUS+? EVROPSKÁ KOMISE Za chd prgramu Erasmus+ nese hlavní dpvědnst Evrpská kmise. Průběžně řídí jeh rzpčet a stanvuje pririty, cíle a kritéria prgramu. Krmě th řídí a mnitruje jeh prvádění, kntrlu a hdncení na evrpské úrvni. Evrpská kmise také celkvě dpvídá za dhled nad strukturami pvěřenými prváděním prgramu na úrvni jedntlivých států a za jejich krdinaci. Na evrpské úrvni dpvídá za prvádění centralizvaných akcí prgramu Erasmus+ Výknná agentura pr vzdělávání, kulturu a audivizuální blast (dále jen výknná agentura). Je dpvědná za řízení celéh živtníh cyklu těcht prjektů d prpagace prgramu, analýzy žádstí granty přes mnitrvání prjektů na místě až p šíření výsledků prjektů a prgramu. Odpvídá také za vyhlášení knkrétních výzev k předkládání návrhů týkajících se akcí prgramu, kterým je tat příručka věnvána. Evrpská kmise, a t zejména prstřednictvím výknné agentury, zdpvídá také za: zpracvání studií v blastech pdprvaných prgramem; prvádění výzkumu a dalších činnstí zalžených na datech prstřednictvím sítě Eurydice; větší zviditelnění prgramu a zvýšení jeh systémvéh dpadu prstřednictvím činnstí zaměřených na šíření a využití výsledků prgramu; zajištění řízení smluvních vztahů a financvání subjektů a sítí pdprvaných prgramem Erasmus+; řízení nabídkvých řízení na zajištění služeb pskytvaných v rámci prgramu. NÁRODNÍ AGENTURY Realizace prgramu Erasmus+ prbíhá zejména prstřednictvím nepříméh řízení, cž znamená, že Evrpská kmise svěřuje úkly týkající se plnění rzpčtu nárdním agenturám. Důvdem takvéh přístupu je snaha přenést prgram Erasmus+ c nejblíže k příjemcům a přizpůsbit jej rzmanitsti nárdních systémů vzdělávání, dbrné přípravy a práce s mládeží. Prt každá prgramvá země ustanvila jednu či více nárdních agentur (kntaktní infrmace viz Přílha IV tét příručky). Tyt agentury pdprují a realizují prgram na nárdní úrvni a půsbí jak prstředníci mezi Evrpsku kmisí a zúčastněnými rganizacemi na místní, reginální a nárdní úrvni. Jejich úklem je: pskytvat náležité infrmace prgramu Erasmus+; realizvat spravedlivý a transparentní výběr žádstí, které budu v jejich zemích financvány; mnitrvat a hdntit prvádění prgramu ve své zemi; pskytvat pdpru žadatelům a zúčastněným rganizacím v průběhu celéh živtníh cyklu prjektu; účinně splupracvat se sítí všech nárdních agentur a s Evrpsku kmisí; dbát zviditelnění prgramu; pdprvat šíření a využití výsledků prgramu na místní a nárdní úrvni. Důležitu funkcí nárdních agentur navíc je být mezičlánkem kvalitativníh rzvje prgramu Erasmus+, který plní: tím, že vedle úklů týkajících se řízení živtníh cyklu prjektu vyknávají činnsti, které pdprují kvalitu prvádění prgramu neb pdněcují rzvj plitiky v blastech pdprvaných prgramem; pdpůrným přístupem k nváčkům a cílvým skupinám s méně výhdným pstavením s cílem dstranit překážky, jež jim brání plně se účastnit prgramu; tím, že se snaží splupracvat s externími subjekty na zvýšení dpadu prgramu ve své zemi. Pdpůrný přístup nárdních agentur spčívá v tm, že uživatele prvázejí všemi fázemi prgramu d prvníh setkání s ním přes prces pdání žádsti až p realizaci prjektu a jeh závěrečné hdncení. Takvý přístup není v rzpru se zásadu spravedlnsti a transparentnsti výběrvéh řízení. Vychází spíše z přesvědčení, že má-li být pravdu všem zaručena rvnst příležitstí, je třeba některým cílvým skupinám prgramu zajistit širší pmc prstřednictvím systémů knzultace, pradenství, mnitrvání a kučvání, jež budu přizpůsbeny jejich ptřebám. 18

19 JAKÉ DALŠÍ SUBJEKTY JSOU ZAPOJENY DO REALIZACE PROGRAMU ERASMUS+? Krmě výše uvedených subjektů přispívají k realizaci prgramu Erasmus+ svjí dbrnstí následující struktury. SÍŤ EURYDICE Síť Eurydice se zaměřuje především na strukturu a rganizaci vzdělávání na všech úrvních a jejím cílem je přispět k przumění evrpským vzdělávacím systémům. Eurydice pskytuje srvnávací analýzy s celevrpským záběrem a infrmace na nárdní úrvni subjektům dpvědným za vzdělávání a napmáhá tak jejich plitickému rzhdvání v blasti vzdělávání a mládeže. Síť Eurydice vytváří bsáhlé zdrje infrmací, například pdrbné ppisy nárdních vzdělávacích systémů včetně jejich stručných přehledů (Natinal Educatin Systems and Plicies), srvnávací studie zabývající se tématy, jež jsu ve středu zájmu Splečenství (Thematic Studies), publikace z ediční řady klíčvých údajů bsahující především statistická data a indikátry (Key Data Series) a další vybrané údaje z blasti vzdělávání, například strukturách evrpských vzdělávacích systémů, rganizaci šklníh rku, hdinvých dtacích předmětů v jedntlivých zemích a na jedntlivých vzdělávacích úrvních či srvnání platů učitelů (Facts and Figures). Síť se skládá z centrálníh evrpskéh ddělení, které funguje v rámci výknné agentury a krdinuje činnst sítě, a z nárdních ddělení umístěných ve všech zemích účastnících se prgramu Erasmus+ a dále v Albánii, Bsně a Hercegvině, Černé Hře a Srbsku. Více infrmací je uveden na internetvých stránkách výknné agentury. NÁRODNÍ PODPŮRNÁ STŘEDISKA PRO ETWINNING Učitelům a šklám zapjeným d etwinningu pskytují pdpru nárdní pdpůrná střediska (NSS). Jedná se rganizace jmenvané příslušnými nárdními rgány. Tat střediska pmáhají šklám při registraci, hledání partnerů a prjektvých činnstech, prpagují akci, předávají ceny a certifikáty kvality a rganizují pr učitele aktivity zaměřené na jejich prfesní rzvj. Nárdní pdpůrná střediska krdinuje Centrální pdpůrné středisk (CSS), které také dpvídá za rzvj n-line platfrmy etwinningu a rganizaci aktivit prfesníh rzvje učitelů na evrpské úrvni. Seznam všech nárdních pdpůrných středisek a další infrmace jsu uvedeny na internetvých stránkách: EPALE Elektrnická platfrma pr vzdělávání dspělých v Evrpě, značvaná zkratku EPALE (Electrnic Platfrm fr Adult Learning in Eurpe) je nvu iniciativu financvanu prgramem Erasmus+. Je tevřená učitelům, šklitelům a dbrvlníkům, stejně jak zákndárcům, výzkumníkům a akademikům aktivním v blasti vzdělávání dspělých. Stránka nabízí interaktivní sítě, díky kterým se uživatelé spjují s dalšími z celé Evrpy, zapjují se d diskuzí a vyměňují si příklady dbré praxe. Kalendář evrpských a nárdních akcí aktuálně infrmuje uživatele mžnstech prfesníh rzvje a může být užitečným nástrjem pr přípravu mbilit. Příprava prjektů splupráce je pdpřena také mžnstí vyhledávání partnerů. Díky knihvně zdrjů, nvinkám a zajímavým článkům d předních expertů ve vzdělávání dspělých jsu pr uživatele EPALE vždy dstupné ty nejaktuálnější patření a diskuze ve vzdělávání. EPALE spadá mezi dpvědnsti Centrálníh pdpůrnéh střediska a dítě Nárdních pdpůrných středisek v prgramvých zemích Erasmus+, jejichž úklem je identifikvat zajímavé infrmace pvzbuzvat zainteresvané subjekty k pužívání platfrmy a k přispívání d ní. EPALE je dstupná na internetvých stránkách: 19

20 NÁRODNÍ KANCELÁŘE ERASMUS+ V dtčených partnerských zemích (země západníh Balkánu, země výchdníh a jižníh Středmří, Rusk a Střední Asie) pmáhají při prvádění prgramu Erasmus+ Evrpské kmisi, výknné agentuře a místním rgánům Nárdní kanceláře Erasmus+ (NEO). Pr zúčastněné subjekty zapjené d prgramu Erasmus+ v blasti vyskšklskéh vzdělávání jsu v těcht zemích klíčvu instancí. Přispívají k lepší infrmvansti, zviditelňvání, zvyšvání významu, psilvání účinnsti a dpadu mezinárdníh rzměru prgramu Erasmus+. Nárdní kanceláře Erasmus+ dpvídají za: pskytvání infrmací aktivitách prgramu Erasmus+, jež jsu tevřeny účasti jejich zemí v blasti vyskšklskéh vzdělávání; pradenství a pmc ptenciálním žadatelům; mnitrvání prjektů Erasmus+; krdinaci místní skupiny dbrníků na refrmy vyskšklskéh vzdělávání; mnitrvání dbíhajících akcí prgramu Tempus IV ( ); přispění ke studiím a akcím; pdpru plitickéh dialgu; udržvání kntaktů s místními rgány a delegacemi EU; sledvání vývje vyskšklské plitiky v zemi. EXPERTI NA REFORMY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (HERE) Síť expertů na refrmy vyskšklskéh vzdělávání pskytuje místním rgánům a zúčastněným subjektům v dtčených partnerských zemích (země západníh Balkánu, země výchdníh a jižníh Středmří, Rusk a Střední Asie) dbrné zázemí pr prsazvání refrem a psílení pkrku ve vyskšklském vzdělávání. Účastní se vypracvání vyskšklské plitiky v příslušné zemi. Činnst těcht expertních skupin je zalžena na klegiálních kntaktech. Každá nárdní skupina má pět až patnáct členů. Členvé těcht skupiny jsu dbrníci z vyskéh šklství (rektři, prrektři, děkani, vyšší akademičtí pracvníci, prděkani pr mezinárdní vztahy, studenti atd.). Pslání těcht sítí zahrnuje: vypracvání plitiky v příslušných zemích prstřednictvím pdpry mdernizace, refrmních prcesů a strategií ve vyském šklství v úzkém kntaktu s příslušnými místními rgány; plitický dialg s EU v blasti vyskšklskéh vzdělávání; šklicí a pradenské činnsti zaměřené na místní zainteresvané subjekty, zejména na vyskšklské instituce a jejich pracvníky; šíření výsledků a výstupů prjektů Erasmus+ (především těch, jež se realizují v rámci Budvání kapacit), zvláště svědčených pstupů a invačních iniciativ, a jejich využití pr účely dbrné přípravy. SÍŤ EUROGUIDANCE Eurguidance je evrpská síť nárdních výzkumných a infrmačních center. Všechna centra Eurguidance sdílejí dva splečné cíle: prpagvat evrpský rzměr pradenství ve vzdělávání a dbrné přípravě; pskytvat kvalitní infrmace celživtním pradenství a mbilitě za účelem učení. Hlavní cílvu skupinu Eurguidance jsu pskytvatelé pradenství a rzhdné rgány na pli vzdělávání i zaměstnansti ve všech evrpských zemích. Více infrmací je uveden na internetvých stránkách: NÁRODNÍ CENTRA EUROPASS Eurpass má jedntlivcům pmci p celé Evrpě srzumitelně a jasně prezentvat a dlžit jejich dvednsti a kvalifikaci. Usnadní kmunikaci mezi uchazeči zaměstnání a zaměstnavateli stejně tak jak pracvní mbilitu neb mbilitu za účelem vzdělávání. 20

21 Činnsti suvisející s dklady Eurpass ve všech zemích (Evrpské unie, Evrpskéh hspdářskéh prstru, dále v Bývalé jugslávské republice Makednii a Turecku) krdinují Nárdní centra Eurpass. Jsu prvním kntaktním místem pr každéh jedntlivce neb rganizaci, jež mají zájem Eurpass pužívat neb se něm více dvědět. Více infrmací je k dispzici na internetvých stránkách: NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRO AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ (NARIC) Síť středisek NARIC pskytuje infrmace uznávání diplmů a dby studia vyknanéh v jiných evrpských zemích a pradenství zahraničních vyskšklských diplmech v zemi, kde středisk NARIC sídlí. Síť NARIC pskytuje směrdatné pradenství každému, kd cestuje d zahraničí za prací neb dalším vzděláváním, ale také institucím, studentům, pradcům, učitelům a ptenciálním zaměstnavatelům. Evrpská kmise pdpruje činnst sítě NARIC prstřednictvím výměny infrmací a zkušenstí mezi zeměmi, stanvením svědčených pstupů, srvnávací analýzu systémů a plitik v tét blasti a debatu záležitstech, jež jsu v zájmu splečné vzdělávací plitiky, a jejich analýzu. Více infrmací je k dispzici na internetvých stránkách: NÁRODNÍ TÝMY EXPERTŮ ECVET Nárdní týmy expertů ECVET pskytují dbrné zázemí s cílem pdpřit zavádění Evrpskéh systému kreditů pr dbrné vzdělávání a přípravu (ECVET). Pdprují přijetí a využívání ECVET v prgramvých zemích a pskytují pradenství příslušným subjektům a institucím dbrnéh vzdělávání a přípravy. Více infrmací je k dispzici na internetvých stránkách: a VÝZKUMNÁ STŘEDISKA MLÁDEŽE SALTO Výzkumná střediska mládeže SALTO mají pmci zvýšit kvalitu prjektů Erasmus+ v blasti mládeže. Prstřednictvím svéh tematickéh (účast, začlenění, dbrná příprava a splupráce, infrmace, kulturní rzmanitst) neb gegrafickéh (země výchdníh partnerství a Rusk, jižní Středmří, západní Balkán) zaměření pskytují infrmační zdrje, infrmace a dbrnu přípravu nárdním agenturám a dalším subjektům zapjeným d práce s mládeží a pdprují nefrmální a infrmální učení. Jejich práce zahrnuje: rganizaci šklení, studijních návštěv, fór a činnstí zaměřených na budvání partnerství; vypracvání metd a nástrjů pr práci s mládeží a vytvření pdkladů k nim; vedení přehledu evrpských šklících aktivitách, jež jsu dstupné pracvníkům s mládeží skrze evrpský kalendář šklících aktivit; vydávání praktických publikací; pskytvání aktuálních infrmací evrpské práci s mládeží a jedntlivých priritách; vedení databáze šklitelů a kntaktních sb v blasti práce s mládeží a šklících aktivit; krdinaci zavádění Yuthpassu; akreditaci rganizací Evrpské dbrvlné služby v partnerských zemích susedících s EU. Více infrmací je k dispzici na internetvých stránkách: Otlas nástrj pr hledání partnerů Otlas je jedním z nástrjů, jejž vytvřila a hstí střediska infrmačních zdrjů SALTO Yuth. Jedná se centrální n-line nástrj pr hledání partnerů určený rganizacím v blasti mládeže. Organizace d něj mhu zaznamenat své kntaktní údaje, blasti zájmu a také zadat pžadavek na partnera k prjektu. Více infrmací je k dispzici na internetvých stránkách: neb 21

22 SÍŤ EURODESK Síť Eurdesk pskytuje mladým lidem a pracvníkům s mládeží infrmační služby evrpských příležitstech v blasti vzdělávání, dbrné přípravy a mládeže a zapjení mladých lidí d činnstí v rámci Evrpy. Síť Eurdesk půsbí ve všech prgramvých zemích a na evrpské úrvni ji krdinuje Evrpská kancelář Eurdesk v Bruselu. Eurdesk nabízí pdpru prstřednictvím zdpvídání dtazů, infrmací financvání, různých akcí a publikací. Přispívá také na Evrpský prtál pr mládež. Evrpský prtál pr mládež nabízí infrmace z Evrpy a jedntlivých prgramvých zemí a příležitsti, jež mhu zajímat mladé lidi, kteří žijí, vzdělávají se a pracují v Evrpě. Obsahuje infrmace sustředěné klem smi hlavních témat, zahrnuje 33 zemí a je k dispzici ve 27 jazycích. Evrpský prtál mládeže je přístupný na adrese: Více infrmací je uveden na internetvých stránkách: 22

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Institucionální a právní uspořádání EU a fungování vnitřního trhu

Institucionální a právní uspořádání EU a fungování vnitřního trhu Institucinální a právní uspřádání EU a fungvání vnitřníh trhu 5HP502 Nárdhspdářské rzhdvání Ing. Michaela Ševčíkvá 21. října 2008 Zakládaj dající smluvy Pařížská smluva ESUO (1951;1952) Římské smluvy (1957;1958)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015 (10:00 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015 (10:00 hod.) Rada Evrpské unie Brusel 19. listpadu 2015 (OR. fr) 14009/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3428. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sprt) Datum: 23. a 24. listpadu 2015 Čas:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více