Design pro růst a prosperitu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design pro růst a prosperitu"

Transkript

1 Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí Avant-prps et résumé analytique Vrwrt und Zusammenfassung EVROPSKÁ INICIATIVA PRO DESIGN A INOVACE

2 Úvdní slv Přes tlak úsprných patření a slžité celsvětvé výzvy, kterým v Evrpě čelíme, se dpsud pr Evrpsku kmisi, členské státy a reginy nikdy nenaskytla tak jednznačná příležitst přijmut ambiciózní patření, která by vedla k nvé úrvni pvědmí významu designu jak hnací síle invací zaměřených na uživatele v celé Evrpě, jak nyní. Pkud jde naši reakci na výzvu, kteru před nás pstavil místpředseda Evrpské kmise Tajani a jejíž pdstatu je zvýšit dluhdbý příns designu k inteligentnímu a udržitelnému růstu, jenž pdpruje začlenění, prstřednictvím psílené knkurenceschpnsti a prsazváním lepší kvality živta pr všechny evrpské bčany, inspirvali jsme se naší představu designu jak blasti, jež bude d rku 2020 začleněna d evrpských invačních systémů a bude hrát ve splečnsti významnu rli. Frmulvali jsme prt jednadvacet knkrétních dpručení, která umžní nastartvání změn v invačním chvání a pstupech v celé Evrpě. Máme nyní příležitst nastavit rámcvé pdmínky a infrastrukturu, pdpřit je cílenými patřeními a krky, které budu širce a dluhdbě půsbit na invační ptenciál Evrpy v blasti designu. Jsme místpředsedvi Evrpské kmise Tajanimu vděčni za t, že nám svěřil tent zásadní a velmi aktuální úkl, a děkujeme také jeh týmu pracvníků generálníh ředitelství pr pdniky a průmysl za t, že nám p celu dbu vytrvale pskytvali pdpru a cenné pstřehy. Rádi bychm také pděkvali sekretariátu na Aaltvě univerzitě v Helsinkách, který nám pmáhal při přípravě schůzek, zajišťvání pracvních materiálů a psaní knceptů, jež zachycvaly naše myšlenky a záměry. Jsme rvněž zavázáni mnha jedntlivcům a rganizacím, kteří k našim úvahám přispěli svými vědmstmi, pstřehy a dbrnými znalstmi, a také účastníkům wrkshpu participativníh designu, který se knal v Bruselu v březnu Nepdceňujeme závažnst výzev, kterým Evrpa čelí. Nebjíme se ani rzsahu změn, jichž je zaptřebí, má-li být naplněna naše vize designu. Dpručení prt byla frmulvána dstatečně becně tak, aby se jimi k přijetí příslušných patření mhl inspirvat širké spektrum zúčastněných stran. K dsahvání průběžnéh pkrku v prvádění těcht patření bude zaptřebí důraznéh vedení Kmise. Naléhavě vyzýváme Kmisi, členské státy a reginy, aby tat dpručení vzaly v ptaz a na jejich základě prsazvaly splečnu vizi designu v Evrpě pr 21. stletí. 1

3 Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu Christian Basn Mindlab (DK) Miklós Bendzsel Hungarian Design (HU) Givanni Antni Ccc ISNART scpa Istitut Nazinale Ricerche Turistiche (IT) Rachel Cper Lancaster University (UK) Debrah Dawtn BEDA Bureau f Eurpean Design Assciatins (UK) Olli-Pekka Kallasvu Chairman f the Delegatin fr Wrld Design Capital 2012 (FI) Andrej Kupetz German Design Cuncil (DE) Stefan Marzan Electrlux (SE) Isabel Rig BCD Barcelna Design Centre (ES) Klemens Rssnagel Audi/Wlkswagen Knzern Design (DE) Andrea Sidmk Technlgy Strategy Bard (UK) Livia Tirne Tirne Nunes S.A. (PT) Gerin Trautenberger Micrgiants Industrial Design GmbH (AT) Rbert Verganti Plitecnic di Milan (IT) Thierry Wasser Guerlain (FR) 2

4 Shrnutí Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu zřídil na začátku rku 2011 místpředseda Evrpské kmise Antni Tajani, kmisař pr pdniky a průmysl. Místpředseda Tajani vyzval tent výbr, aby předlžil dpručení hledně th, jak psílit úlhu designu v invační plitice v Evrpě na vnitrstátní, reginální a místní úrvni, a aby přišel se splečnu vizí, priritami a patřeními, jež umžní, aby se design stal v suladu s iniciativu Unie invací nedílnu sučástí invační plitiky na evrpské úrvni. Během jednh rku uspřádal Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu sedm schůzí a wrkshp participativníh designu, jehž se zúčastnil více než padesát klíčvých zúčastněných stran z řad vládních rgánů, průmyslu, akademické bce, dvětví designu a veřejnéh sektru. Výbr pjal design širce a vymezil jednadvacet plitických dpručení, seskupených pdle šesti blastí strategických patření v blasti designu, jež lze shrnut takt: Pčet dpručení 1. Evrpa ve světě 6. Design v evrpském vzdělávacím systému 2. Design v evrpském invačním systému Evrpský invační ptenciál v blasti designu integrvaný systém dpručení pr růst a prsperitu 5. Design v evrpském systému výzkumu 3. Design v evrpských pdnicích 4. Design v evrpském veřejném sektru OBR. 1: Šest blastí strategických patření v blasti designu 3

5 Jednadvacet dpručení výbru byl d šesti blastí strategických patření na pli designu prmítnut takt: STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 1 Diferenciace evrpskéh designu na světvé scéně Na základě jedinečných charakteristik a kvalit evrpských výrbků a služeb vytvřených v kntextu kultury, hdnt a silných stránek Evrpy vyzývají dpručení k uznání stávajících evrpských center designu nejvyšší kvality a rzšiřvání svědčených pstupů v rámci průmyslu becně za účelem dsažení světvé knkurenceschpnsti; k prsazvání přínsů udržitelnéh designu pr evrpský průmysl a k jejich pdpře prstřednictvím sustředěnější chrany a lepší vymahatelnsti práv duševníh vlastnictví ve vztahu k invacím v blasti evrpskéh designu a k dsažení většíh mezinárdníh uznání evrpskéh designu prstřednictvím vytvření značky evrpskéh designu. 1. Určit a psílit stávající evrpská centra designu nejvyšší kvality v pdnikání a průmyslu a pskytnut těmt centrům prstředky ke splupráci v tevřených sítích, které budu hybatelem invací v celém evrpském průmyslvém eksystému. 2. Pdprvat intenzivnější využívání designu v evrpském průmyslu, a pdpřit tak synergie napmáhající hspdářskému růstu, bnvě živtníh prstředí a zvyšvání splečenské a emcinální hdnty designu, a sučasně respektvat ptřebu bnvitelných a endgenních zdrjů. 3. Zřídit speciální tribunál/sud EU, který by se zabýval evrpskými případy chrany duševníh vlastnictví, a pdprvat a rzšiřvat šklení sudců vnitrstátních sudů, pkud jde chranu práv duševníh vlastnictví ve fyzickém světě i v nline prstředí. Záměrem je dsáhnut nulvé tlerance, pkud jde prušvání práv duševníh vlastnictví. T vyžaduje revizi právních předpisů prstřednictvím zavedení pvinnsti řádné péče v suvislsti se splečnými pvinnstmi v blasti chrany práv duševníh vlastnictví v celém digitálním hdntvém řetězci. 4. Vytvřit značku Navržen v Evrpské unii v suvislsti s evrpsku EKOZNAČKOU za účelem pdpry vývzu služeb v blasti designu. Záměrem je zefektivnit chranu a vymahatelnst práv v blasti evrpskéh designu a invací a učinit je dstupnější, a zárveň zvýšit laťku, pkud jde čekávání a sklubení vynikající kvality s udržitelnstí. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 2 Začlenění designu d rámce evrpskéh invačníh systému Tat dpručení se zaměřují na pdpru tvrby efektivnějších plitik pr design prstřednictvím přístupu k ukazatelům a měřítkům vlivu designu na eknmiku, návratnst investic a živtní prstředí, prstřednictvím shrmažďvání náležitě pdlžených, srvnatelných statistik k designu jak hspdářské činnsti v rámci stávajícíh statistickéh rámce EU. 4

6 Design má být začleněn d prgramů invací a pdnikatelských inkubátrů v celé Evrpě tak, aby jej tyt prgramy více zhledňvaly. Je třeba rvněž pdpřit příležitsti k šíření nvě vznikajících metd designu, jak je například tevřený design (tzv. Open design ). Na design v invativním zadávání veřejných zakázek se phlíží jak na klíčvu strategicku blast, přičemž úlha řízení designu je prezentvána jak klíčvý řídicí nástrj a prces ke zlepšení kvality designu v celé Evrpě. 5. I nadále pdprvat a rzšiřvat činnsti, které jsu ptřebné k navržení efektivnějších a splehlivějších metd k měření vlivu investic d designu na růst a sciální pdmínky, a t na mikrúrvni i makrúrvni, a zahrnut je d evrpských invačních statistik. 6. Prsadit zavedení sučasnéh kódu NACE 74:10 pr specializvané návrhářské činnsti všemi členskými státy a zajistit pdle ptřeby příslušnu aktualizaci, aby byl mžné prvádět referenční srvnávání a kmparativní analýzy úrvní členských států. 7. Zahrnut design d invací a pdnikatelských inkubátrů a jejich sítí. 8. Vytvřit pkyny, kdexy pstupů, právní rámce a experimentální prstry k pdpře tevřenéh designu. 9. Vytvřit evrpsku plitiku, která zajistí prpracvanější přístup k zadávání veřejných zakázek na invativní řešení prstřednictvím uznávání, začleňvání a realizace designu jak hnací síly invací zaměřených na uživatele. 10. Zlepšit přístup k dbrným znalstem a nástrjům v blasti řízení designu pr splečnsti v celé Evrpě s cílem pdpřit přijímání a integraci designu a řízení designu jak strategickéh nástrje pr růst. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 3 Design pr invační a knkurenceschpné pdniky Tat dpručení se zaměřují na psílení kvality designu, která již v případě velkých evrpských splečnstí, v nichž hraje vůdčí rli design, existuje; na udržení veducíh pstavení Evrpy v designu v těch blastech, které jsu její silnu stránku, a na průběžný rzvj nvé generace špičkvých evrpských veducích pracvníků, kteří si jsu vědmi významu designu. Tat dpručení reagují na příležitst pdpřit střední pdniky, jež mají ambice růst prstřednictvím invací v blasti designu a stát se velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, přičemž krmě th usilují také využití znalstí a zkušenstí, které mají větší splečnsti, ve prspěch evrpských malých a středních pdniků. Jsu v nich rvněž zhledněny ptřeby invací v blasti designu u malých a středních pdniků, zejména se zřetelem na příležitsti, které nabízí větší dstupnst prgramů Hriznt Je zde vzat v ptaz i příns invací v blasti designu k vytváření pracvních příležitstí a jejich úlha ve vztahu k nvým frmám výrby, včetně tvárny buducnsti, jakž i vznik nvé generace mderních řemesel pr Evrpu, jejichž prstřednictvím je třeba design šířeji začlenit d evrpských systémů dbrnéh vzdělávání. Jak určující faktr buducíh úspěchu se zdůrazňuje rychle se měnící kntext výrby a prdukce a ptřeba, aby si Evrpa udržela náskk, pkud jde nvé a nvě vznikající prcesy a metdy. 5

7 11. Zavést celevrpský prgram pr veducí pstavení v blasti designu, který zajistí, aby nvá generace velkých evrpských splečnstí měla v čele řídící pracvníky, kteří si jsu vědmi významu designu a jsu více naklněni jeh lepšímu využívání. 12. Navrhnut prgramy, které pdpří evrpské střední pdniky, jež mají ambice růst a stát se velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, prstřednictvím invací v blasti designu. 13. Zavést mechanismy, jejichž prstřednictvím lze umžnit efektivnější přens znalstí a svědčených pstupů v blasti designu mezi velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, akademickým prstředím a malými a středními pdniky. 14. Psílit invace v blasti designu u malých a středních pdniků prstřednictvím zhlednění knkrétních ptřeb malých a středních pdniků v rámci prgramů EU, jak je Hriznt 2020, a zlepšit jejich přístup k prgramům na úrvni členských států. 15. Uznat a cenit význam učňvskéh vzdělávání a dbrné přípravy pr výchvu špičkvých dbrníků a kvalifikvaných řemeslníků se zvýšeným pvědmím designu v tradičních i nvě vznikajících dvětvích jakžt hnací síly pr růst a vytváření nvých pracvních příležitstí. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 4 Design pr invativní veřejný sektr Tat dpručení vyzývají k rzsáhlému rzvji invativnějšíh zadávání veřejných zakázek prstřednictvím zvyšvání pvědmí designu u tvůrců plitik ve veřejném sektru, a t včetně Kmise, prstřednictvím pskytvání větší pmci při pdpře lepší integrace designérů v prstředí veřejnéh sektru, jež jim umžní se intenzivněji zapjit d utváření plitik a služeb v blasti veřejnéh sektru; a prstřednictvím získání pdpry ze strukturálních fndů pr invace v blasti designu za účelem sciálních změn. Dpručuje se rvněž vypracvat pkyny a pdpůrné materiály a zavést další dbrné vzdělávání a vzdělávání veducích pracvníků v svědčených pstupech týkajících se designu, jak v blasti zadávání veřejných zakázek, tak v blasti plitické. 16. Rzšířit využití designu/designérů v rámci invací ve veřejném sektru: Prstřednictvím vytvření labratře designu v rámci Kmise rganizvat rzsahem mezené ukázkvé prjekty, jež budu demnstrvat hdntu invací ve veřejném sektru, v němž hraje vůdčí rli design. Prstřednictvím prsazvání intenzivnějšíh zapjení designérů d tzv. živých labratří, v suvislsti s nimiž představují zásadní výzvy splečenské invace a veřejné služby. Prstřednictvím využívání ptenciálu evrpských strukturálních fndů, zejména Evrpskéh fndu pr reginální rzvj, z hlediska invací v blasti designu za účelem sciálních změn ve všech blastech plitiky. 6

8 17. Rzvíjet ptenciál představitelů veřejné správy tak, aby sami využívali metdy designu a efektivně zadávali veřejné zakázky v tét : Prstřednictvím sad nástrjů pr design, případvých studií a interních designérů na částečný úvazek v rgánech EU a členských státech a reginech. Prstřednictvím vypracvání učebních snv pr design určených pr vzdělávání a prfesní rzvj představitelů veřejné správy a s využitím dprvdných magisterských kurzů v bru design pr efektivní tvrbu plitik a zadávání veřejných zakázek. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 5 Vytvření pdmínek pr výzkum v blasti designu pr 21. stletí Výzkum v blasti designu představuje zásadní strategický nástrj pr zvýšení ptenciálu Evrpy na pli invací v blasti designu. Předkládají se zde dpručení na úplnější začlenění výzkumu v blasti designu a jeh metd a přístupů d výzkumných prgramů EU; na zavedení průběžnéh psuzvání hdnty designu v rámci prgramu Hriznt 2020 a na vytvření evrpské sítě výzkumu v blasti designu služící ptřebám pdnikatelskéh sektru, průmyslu, veřejnéh sektru a splečnsti. 18. Začlenit výzkum designu d evrpskéh systému výzkumu s cílem vytvářet nvé znalsti, které psílí invace, a suběžně průběžně psuzvat hdntu designu v rámci prgramu Hriznt 2020: Prstřednictvím zapjení výzkumných pracvníků v bru designu d mezidvětvvých, multidisciplinárních výzkumných prgramů řešících celsvětvé výzvy, jak jsu změna klimatu, bezpečnst ptravin, jakž i zdraví a živtní pdmínky. Prstřednictvím financvání prcesů psuzvání hdnty designu v rámci prgramu Hriznt 2020 a kmunikace v tét blasti. 19. Vytvřit evrpsku síť pr výzkum v blasti designu na evrpské úrvni s cílem pdprvat intenzivnější kntakt mezi různými subjekty a pdněcvat a zkvalitňvat výzkum, který pdpří evrpský ptenciál invací v blasti designu. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 6 Dvednsti v blasti designu pr 21. stletí Tat dpručení vyzývají ke zvyšvání evrpských dvednstí na pli invací v blasti designu jakžt klíčvé strategii k pdpře růstu a pracvních příležitstí. V kntextu průběžnéh a celživtníh učení reagují na ptřebu začlenit učení v bru designu d všebecnéh vzdělávání všech bčanů Evrpy a rvněž d rámce dbrnéh a vyššíh vzdělávání. Ptřeba zachvání veducíh pstavení Evrpy v dvětví designu je řešena prstřednictvím naplňvání buducích ptřeb, pkud jde dvednsti prfesí v blasti designu, a rvněž prstřednictvím zlepšvání dvednstí v blasti designu u buducích veducích činitelů a pdnikatelů. 7

9 20. Zvýšit úrveň gramtnsti v blasti designu u všech evrpských bčanů pdprváním kultury učení se designu pr každéh a na každé úrvni vzdělávacíh systému. 21. Vybízet členské státy k pdpře rzvje dvednstí v blasti designu pr 21. stletí: Prstřednictvím prmítnutí strategické úlhy designu d všech studijních brů ve vyšším vzdělávání. Prstřednictvím psílení prgramů dalšíh prfesníh rzvje pr dbrné pracvníky v bru designu. Prstřednictvím začlenění designu d dbrné přípravy učňů. Zajištění úspěchu Za účelem pdpry prvádění uvedených jednadvaceti dpručení jsu v kapitle 4 uvedeny tři samstatné návrhy na zajištění úspěšnéh zaktvení designu v evrpských invacích. Tyt návrhy jsu zvláště určeny Evrpské kmisi. A. Vytvřit celevrpský vhdně zacílený prgram na vyské úrvni zaměřený na kmunikaci a lbbing na úrvni Evrpy, členských států a na úrvni zúčastněných stran v blasti designu s cílem zvýšit pvědmí plitických dpručeních a umžnit zapjení d jejich realizace. B. Inicivat trvalý dialg designu s Evrpsku kmisí prstřednictvím rganizací, jak je BEDA, která se na evrpské úrvni zaměřuje na všechny záležitsti týkající se rzvje a růstu designu v evrpských invačních plitikách. C. Zavést mechanismus, který umžní na strategické úrvni a pd dhledem Evrpskéh výbru pr veducí pstavení v blasti designu nepřetržitě sledvat pkrk v průběžném prvádění dpručení. 8

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii FRS České fórum pr rzvjvu splupráci FRS Czech Frum fr Develpment C-peratin Dpručení FRS pr přípravu prgramu ZRS pr Etipii 1. Úvd Etipie je jednu z nejzastalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě a

Více