Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2004/2005 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: Prjednán na pedaggické radě škly Výchvně vzdělávací prgram škly Mgr. Petr Nechvátal, ředitel škly Ve šklním rce 2004/2005 se vyučval pdle vzdělávacíh prgramu Základní škla. Škla má přiznán statut škly, kde se mhu zřizvat třídy se zaměřením na lední hkej. V sučasné dbě jsu v prvzu třídy B v rčníku. MŠMT připravil d škl. rku 1999/2000 prjekt intenzifikace činnsti tříd s rzšířenu výuku tělesné výchvy, jak jednh z článku přípravy sprtvních talentů mládeţe v lympijských sprtech. Prjekt spčívá ve finanční pdpře zabezpečení sprtvní přípravy ţáků zařazených d těcht tříd především v blasti pkrytí nákladů na mzdy trenérů. Tyt finanční prstředky jsu pskytvány cestu příslušných sprtvních svazů. Naše škla byla zařazena d tht prjektu a musí ddrţet pdmínky prvzu hkejvých tříd. Pr rzšířenu výuku tělesné výchvy na druhém stupni základní škly (5 hdin Tv) je mţné vyuţívat časvé dtace vlitelných předmětů a dispnibilních hdin. Vlitelné předměty jsu realizvány právě v rzšířené výuce tělesné výchvy. Další vlitelné předměty není mţné zavádět. Časvu dtaci všech statních předmětů je nutné ddrţet aspň v minimálním stanveném rzsahu a předmět je nutné zařadit ve všech rčnících, pr které je stanven. Zavedením hkejvých tříd nabízí škla ve svém vzdělávacím prgramu individuální vlbu vzdělávacích aktivit, vytváří v prgramu nabídku pr ţáky se speciálními schpnstmi a ptřebami. Nabídka individuální vlby vychází z ptřeb a pţadavků rdičů, ţáků, pdmínek škly a hkejvéh klubu.

2 Na 1. st. byla ddrţena časvá dtace hdin daná snvami. Dělené hdiny (1 h. týdně v daném předmětu) byly zavedeny v jazyce českém a matematice jen ve 2.třídě vzhledem k velkému pčtu ţáků ve třídě (30). Zavedené vlitelné předměty v 7. rč.: Infrmatika Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Praktikum ze zeměpisu ( 1.sk.) Praktikum ze zeměpisu ( 2.sk.) Zavedené vlitelné předměty v 8. rč.: Infrmatika (8.+9.rč.) Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Sprtvní výchva (8.+9.rč.) Zavedené vlitelné předměty v 9. rč.: Infrmatika (8.+9.rč.) Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Sprtvní výchva (8.+9.rč.) Matematika na pčítači (1.sk.) Matematika na pčítači (2.sk.) Matematika na pčítači (3.sk.) Ţáci měli mţnst chdit na dyslektické čtení (8 skupin). Nepvinné předměty nebyly z finančních důvdů zaváděny. Při seberealizaci dětí v různých zájmvých kruţcích spléhá škla hdně na prfesinální nabídku místníh

3 DDM. Na škle se pravidelně scházel např. kruţek mladých zdravtníků, který se kaţdrčně umisťuje na čelních místech v kresních i krajských sutěţích.v letšním šklním rce zvítězil i v celrepublikvém finále. Ve škle byla snaha c nejvíce vyuţít pčítačvu učebnu. Krmě hdin infrmatiky, tevřených v rámci vlitelných předmětů a pracvních činnstí, měli ţáci mţnst vyuţívat připjení pčítačů na Internet denně d 7.00 hdin před vyučváním. Nvé výknnější pčítače dávají mţnst vyuţití nvých prgramů v statních předmětech, hlavně pak v hdinách cizích jazyků. Pkles běţných tříd na škle (výhledvě bude tevírána kaţdrčně jen jedna první třída) umţňuje vţdy kaţdý třetí rk tevření vyrvnávací třídy a dplnit tak jiţ zaběhnutý systém zřizvání vyrvnávacích tříd na 2. a 3. základní škle v centru města. V letšním šklním rce byla v prvzu 1.B se 12 ţáky. Materiálně technické pdmínky výchvně vzdělávací činnsti Prstrvé mţnsti škly jsu v sučasné dbě řešeny umístěním některých kmenvých tříd d dbrných pracven. Krmě kmenvých učeben a dbrných pracven má škla k dispzici tělcvičnu, dílnu, cvičnu kuchyni, hřiště a šklní pzemek. Šklní druţina vyuţívá pr svu činnst samstatné místnsti v přízemí škly. Učebními pmůckami je škla vybavena dbře. Dplňvání a bměna pmůcek je limitvána finančními prstředky. Fnd učebnic je kncepčně budván na vzdělávací prgram Základní škla. Nákup učebnic je bhuţel mezen jen na nezbytné tituly. Limit na pmůcky je ttiţ v psledních letech kaţdý další rk desetitisíce niţší, ceny učebnic napak rstu. Škla má v prvzu nvu mderní učebnu infrmatiky vybavenu třinácti pčítači a tiskárnu.v letšním šklním rce byla učebna v rámci piltníh prjektu z matematiky vybavena kvalitním dataprjektrem. Mţnsti vyuţití výpčetní techniky zvyšuje připjení škly na Internet jednu vyhrazenu bezdrátvu datvu linku celkvé přensvé rychlsti 512 kbps. Ţákvská knihvna škly je kncipvána a vybavvána s hledem na ptřeby dplňkvé četby ţáků. Škla perativně vyuţívá kresní knihvny i její chty ke splupráci. Šklní hřiště je vybavené pr sprtvní činnst. K dispzici je pět desek s kši na basketbal, betnvý pingpngvý stůl, branky na malý ftbal, kůly na

4 dbíjenu a přehazvanu. Nadále lze vyuţívat pískvé dskčiště. Hřiště sluţí phybvé relaxaci ţáků nejen při hdinách Tv, ale i přestávkách a p vyučvání. V rámci pitnéh reţimu je ţákům umţněn nákup nápjů ale i svačinek přestávkách přím v budvě škly. Nabídku dplňuje nápjvý autmat. V r byly na základě městem uvlněných finančních prstředků realizvány tyt akce: malvání a natírání zprvznění nefunkčníh hygienickéh zařízení tělcvičny dknčení výměny starých učitelských stlů v učebnách 4. etapa: demntáţ napevn zabudvané katedry včetně el. přípjek výměna lina a přepjení rzvdů d vládací skříňky vybavení třídy nvu katedru, skříňku a stjanem pd zpětný prjektr výměna světlvacích těles ve zbývajících třídách 3. etapa vybavení jedné učebny nábytkem (lavice, ţidle, skříně) výměna desek 3 šklních tabulí vybavení cvičné kuchyně dsavači par Navíc se řešily některé pţadavky stanvené vyhlášku č. 108/2001 Sb. hygienických pţadavcích na prstry a prvz škl a vyhlášku č. 107/2001 Sb. hygienických pţadavcích na stravvací sluţby: Krajská hygienická stanice prdluţuje na základě návrhu škly lhůtu ke splnění pţadavků výše uvedených vyhlášek d pr tyt nedstatky: zbudvání hygienické kabiny pr dívky vybavení všech umyvadel na dívčích WC teplu vdu Na r byly na základě pţadavků škly schváleny prstředky na tyt akce: malvání a natírání venkvní mítka čelní stěny budvy včetně pravy ken prava hlavních vchdvých dveří úpravy ve šklní jídelně včetně nvéh výdejníh zařízení výměna krytiny přístřešku mezi tělcvičnu a jídelnu náhradní díly k lavicím a ţidlím d 2 tříd zbudvání hygienické kabiny pr dívky a vybavení umyvadel na dívčích WC teplu vdu

5 Šklní jídelna je sučástí bjektu škly. Obědy se dváţejí z kuchyně 4. základní škly na sídlišti Vajgar. Byl by vhdné vyřešit majetkprávní vztahy u pzemku pd budvu jídelny, který je ve vlastnictví sukrmé sby (p. ing. Rudlf Psík). Prvz šklní jídelny je řešen prnájmem (3 710, Kč rčně). I kdyţ je výše prnájmu pr šklu zanedbatelná, dkupení pzemku zřizvatelem by zjedndušil další krky při mdernizaci budvy. Organizace škly I. stupeň Třída Třídní učitel Zaměření třídy Pčet žáků Hši Dívky 1.A Krajícvá Hana ZŠ B Gebrvá Marta ZŠ vyrvnávací A Pavlíčkvá Jana ZŠ A Dalíkvá Helena ZŠ A Augustinvá Jana ZŠ A Bednářvá Danuše ZŠ B Illevá Gabriela ZŠ hkejvá celkem II. stupeň Třída Třídní učitel Zaměření třídy Pčet žáků Hši Dívky 6.A Chmelíkvá Ivana ZŠ B Hrmádkvá Dana ZŠ hkejvá A Heřmánkvá Alena ZŠ B Kadlecvá Jiřina ZŠ hkejvá A Písařvá Ivana ZŠ B Hrubá Lenka ZŠ hkejvá A Peckvá Hana ZŠ B Chrstšvá Mirslava ZŠ hkejvá celkem ba stupně celkem Učitelé bez třídnictví: Omastvá Jana-VP Krejčvá Jarslava Kalenský Petr Zajícvá Yvna Jelínkvá Lenk Vedení škly: Nechvátal Petr ŘŠ

6 Brabec Jsef ZŘŠ Sekretářka škly: Kcarvá Jarslava Šklník, tpič: Kadlec Jiří Uklízečky: Kblíţkvá Růţena Medkvá Olga Fürstvá Miluše Kubatvá Marie Veducí šklní jídelny: Duchňvá Jana Kuchařka: Nvákvá Jana Pmcná kuchařka: Nsálvá Eva Lexvá Iva Mldaschelvá Marie Družina Družina Vychvatelka Třídy Pčet žáků Hši Dívky 1.ŠD Kudličkvá Karlína 2A-24, 5.A-5, 5.B ŠD Hralvá Iva 3.A-20, 4.A ŠD Kvářvá Helena 1.A-18, 1.B-6, 4.A celkem Persnální struktura škly, další vzdělávání a dbrný růst učitelů Pedaggický sbr tvří vesměs aprbvaní učitelé. Neaprbvaně byl v letšním šklním rce vyučván jen zeměpis a pracvní činnsti. Převaţující

7 pčet chlapců, který je dán zaměřením sprtvních tříd na lední hkej, s sebu nese zvýšenu ptřebu muţskéh vzru jednání a chvání. Většina muţů učitelů bhuţel v průběhu psledních let dešla ze šklství za vyšším výdělkem. Vyřešení tht prblému nepvaţuji v sučasné dbě za schůdné. Vedení škly pdpruje dbrný růst učitelů a vytváří pr t ptřebné pdmínky. Učitelé jsu mtivváni ke zvyšvání, dplňvání a rzšiřvání své kvalifikace.v rámci Realizace státní infrmační plitiky ve zdělávání abslvvali zbývající 2 učitelé škly šklení učitelů v úrvni Z prjektu PI infrmační gramtnst. Získali Certifikát abslvvání testu Z základních ICT znalstí. Úvdní mdul šklení pučených ţivatelů abslvval dalších 13 učitelů. Další vzdělávání pedaggických pracvníků ve šklním rce 2004/2005 byl vlivněn zrušením Pedaggickéh centra v Českých Budějvicích. Na nabídky seminářů ze všech kutů republiky nebyly z důvdu vyských cestvních náhrad a z důvdů prvzních dstatečné finanční prstředky. Přehled dalším vzdělávání pedaggických pracvníků ve šklním rce 2004/2005 Jmén Název šklení Šklící instituce P. Nechvátal Rámcvý vzdělávací prgram PC Praha M. Chrstšvá Imagine Lg PF Č.Budějvice M. Chrstšvá Imagine Lg PF Č.Budějvice P. Nechvátal Šklský zákn PC Praha M. Chrstšvá Fyzika na ZŠ Ped. nakladatelství J. Brabec Neţ začneme vytvářet ŠVP NIDV Č.Budějvice L. Hrubá Vyuţití výukvých prgramů ve výuce SSŠ Č.Budějvice H. Peckvá Suvislý kurz německéh jazyka SSŠ Č.Budějvice J. Brabec RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice H. Dalíkvá RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice J. Kadlecvá RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice Persnální zabezpečení prvzu škly Příjmení jmén prac. zař. prac. úvazek aprbace Nechvátal Petr ředitel 1,00 M, F Brabec Jsef zást. řed. 1,00 Tv, Bv Augustinvá Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Tv Bednářvá Danuše uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv Dalíkvá Helena uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv Gebrvá Marta uč. 1. st. 1,00 Př, Pp Krajícvá Hana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv Pavlíčkvá Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv Heřmanvá Alena uč. 2. st. 1,00 M, Tv

8 Hrmádkvá Dana uč. 2. st. 1,00 M, Př Hrubá Lenka uč. 2. st. 1,00 Rj, Vv, Aj Chmelíkvá Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Vv Chrstšvá Mirslava uč. 2. st., ICT 1,00 M, F Illevá Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj Jelínkvá Lenka uč. 2. st. 0,73 Čj, Aj Kadlecvá Jiřina uč. 2. st. 1,00 Čj, Ov Kalenský Petr uč. 2. st. 1,00 Tv, Př Krejčvá Jarslava uč. 2. st. 0,73 F, Ch Omastvá Jana uč. 2. st., VP 1,00 Čj, D Peckvá Hana uč. 2. st. 1,00 Nj, Ov Písařvá Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Hv Zajícvá Yvna uč. 2. st. zástup Aj Hralvá Iva ved. vych. ŠD 1,00 Kvářvá Helena vych. ŠD 1,00 Kudličkvá Karlina vych. ŠD 1,00 Kcarvá Jarslava hspdářka 0,60 Kadlec Jiří šklník 1,00 Kadlec Jiří tpič 0,50 Fürstvá Miluše uklízečka 1,00 Kblíţkvá Růţena uklízečka 1,00 Medkvá Olga uklízečka 1,00 Kubatvá Marie uklízečka 1,00 Duchňvá Jana ved. ŠJ 0,50 Nvákvá Eva kuchařka 0,38 Nsálvá Eva pm. kuchařka 0,38 Mldaschelvá Marie pm. kuchařka 0,38 Lexvá Iva pm. kuchařka 0,38 Stav výchvy a vzdělání Statistické údaje 1. plletí 2. plletí 1. st. 2. st. celkem 1. st. 2. st. celkem ţáků celkem prspěli s vyzn prspěli neprspěli průměr třídy 1,38 1,88 1,64 1,45 1,92 1,7 2. st. z chvání st. z chvání Výsledky sutěží a lympiád Škla se úspěšně prezentuje v celém spektru sutěţí a lympiád rganizvaných centrálně i z reginu, s cílem uplatnit získané znalsti, dvednsti a pstje v knfrntaci s praxí.

9 Lední hkej Ţáci hrají sutěţe rganizvané svazem ledníh hkeje, které dpvídají jejich věkvým kategriím. V pátém rčníku je t Krajský přebr pátých tříd, v šestém a sedmém rčníku ţáci hrají Krajsku ţákvsku ligu šestých tříd a Krajsku ţákvsku ligu sedmých tříd, v dalších rčnících se hraje Ţákvská liga smých tříd a Ţákvská liga devátých tříd. Umístění žáků v sutěžích: 5. rčník 7. míst Krajský přebr 12 účastníků 6. rčník 4. míst Krajská ţákvská liga 9 účastníků 7. rčník 6. míst Krajská ţákvská liga 9 účastníků 8. rčník 6. míst Republikvá ţákvská liga 9 účastníků 9. rčník 2. míst Republikvá ţákvská liga 9 účastníků Systematická příprava ţáků v ledním hkeji přináší své výsledky, ţáci si vytváří ptimální ţivtní styl zalţený na sprtvní činnsti, jsu vedeni k určité samstatnsti a vytváření pzitivních vlních vlastnstí. Ţáci v návaznsti pkračují v drsteneckých, junirských a dspělých kategriích. Mnh hráčů se uplatňuje v dmácích sutěţích v 1. lize, v Extralize i v zahraničí. Sutěž hlídek mladých zdravtníků 1.a 2.m. v kresní sutěţi škl ţáci 1.st. pstup d krajskéh kla 1.m. v krajské sutěţi škl pstup d republikvéh finále 1.m. v republikvém finále škl Jihčeský zvnek Brnzvé pásm v krajském kle A. Ornsteinvá v kat tř. sól Olympiáda v anglickém jazyce 3.m. v kresním kle kat tř. M. Švihálek 1.m. v kresním kle kat tř. M. Ţídek pstup d krajskéh kla 4.m. v krajském kle kat tř. Olympiáda v německém jazyce 1.m. v kresním kle kat tř. I. Cepákvá pstup d krajskéh kla 7.m. v krajském kle kat tř.

10 Olympiáda v českém jazyce 9.m. v kresním kle kat. 9.tř. V. Bauml Matematická lympiáda 2.m. v kresním kle kat. Z5 M. Kučera 1.m. v kresním kle kat. Z6 P. Zayml 1.a 8.m. v kresním kle kat. Z8 V. Kcmánek, M. Ţídek 14.m. v kresním kle kat.z9 V. Sukup Chemická lympiáda 7.a 9.m. v kresním kle kat.9.tř. I. Cepákvá, P. Březinvá Výtvarné sutěže Den bez aut ceněn 8 ţáků Mladý módní návrhář výtvarná sutěž SOU děvní Třebň 1.m. v kat. I.A P. Bejdvá, abslutní vítěz všech kategrií Zeměpisná lympiáda 8.m. v kresním kle kat. A P. Vlach 9.m. v kresním kle kat. B J. Vchzka. 14.m. v kresním kle kat.c P. Březinvá Bilgická lympiáda 14.m. v kresním kle kat. 8.a 9.tř. P. Kranda 12.a 14.m. v kresním kle kat. 6.a 7.tř. P. Bejdvá, J. Vchzka Dějepisná lympiáda 6.a 16.m. v kresním kle M. Ţídek, I. Cepákvá Dpravní sutěž 1.m. v kresní sutěţi škl ţáci 2.st. 9.m. v krajské sutěţi škl ţáci 2.st. Sprtvní sutěže

11 Plavecká lympiáda 1.m. v kresní sutěţi škl ţáci 1.st. 2.m. v kresní sutěţi škl ţáci 2.st. Sutěž ZŠ ve vybíjené 2.m. v kresní sutěţi škl kat. 4. a 5.tř. hši 3.m. v kresní sutěţi škl kat. 4. a 5.tř. dívky 2.m. v kresní sutěţi škl kat. 2. a 3.tř. Sutěž ZŠ v hkejbale Hkejbal prti drgám 2.m. v kresní sutěţi škl v kat. 8. a 9.tř. 1.m. v kresní sutěţi škl, 1.m. v krajské sutěţi škl a 10.m. v republikvém finále v kat. 6. a 7.tř. 1.m. v kresní sutěţi škl, 2.m. v krajské sutěţi škl v kat. 4.a 5.tř. Přesplní běh 2.m. v kresní sutěţi škl st. ţáci jedntlivci: 3.m. st. ţákyně I.Cepákvá Atletický čtyřbj 9.m. v kresní sutěţi škl ml. ţáci 11.m. v kresní sutěţi škl st. ţáci Hkejvý turnaj tř. 1.m. v kresní sutěţi škl Triatlnvé naděje 1.,6.,8.m v kat tř. hši M.Šula, J. Březina, M. Šána 1.,4.,8.m.v kat tř. hši L. Širhal, M. Urban, M. Ţídek 2.m. v kat. 8. a 9.tř. dívky I. Cepákvá Atletická všestrannst 1.st. 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. Phár rzhlasu

12 8.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. hši 15.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. hši 13.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. dívky 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. dívky Sutěže rganizvané šklu bez mžnsti pstupu d kresu Matematické sutěţe Pythagriáda a Klkan pr ţáky tříd Sutěţ nejkrásnější veliknční vajíčk Turnaj ve vybíjené a přehazvané pr ţáky tříd Lehkatletická sutěţ pr ţáky tříd Turnaj v malé kpané pr druţstva ţáků všech tříd Dvrní kpaná Vánční hkejvý turnaj ŘŠ sutěţ ţáků hkejvých tříd Další aktivity škly Jsme jednu z patnácti škl kraje, která splupracuje s hnutím Na vlastních nhu. Kaţdrčně psíláme při Stnţkvých týdnech průměrně 450 vánčních přání pr Evrpu. Jejich prdejem se získávají finanční prstředky na pmc nemcným a pstiţených dětem u nás i v jiných zemích světa. Kaţdý rk jsu naši nejlepší kreslíři ceněni pzváním na Vánční kncert d Prahy, kde bdrţí drbné dměny d nadace. Ţáci škly jsu zapjeni d prjektu Ušij neb adptuj panenku, zachráníš dítě.jde prjekt UNICEF, který má pmci financvat čkvání dětí třetíh světa. Celkem jsme ušili a shrmáţdili 45 panenek. Panenky budu prdávány na předem stanvených prdejních místech ( u nás Fakulta managementu v J. Hradci) za 600,- Kč, cţ je částka představující náklady na čkvání jednh dítěte. Ţák naší škly Martin Ţídek byl dměněn starstu Města při předávání cen města nejúspěšnějším ţákům a studentům místních škl při příleţitsti Dne města v kategrii vzdělání. Výsledky přijímacíh řízení na střední škly 38 ţáků 9. tříd, z th 18 dívek, se při přijímacím řízení ve šklním rce 2004/2005 umístil takt: 30 ţáků, tj. 79% byl přijat na střední škly s maturitu, z th 4 na gymnázia, 25 na střední dbrné škly, 1 na integrvanu střední šklu.

13 8 ţáků, tj.21% byl přijat na střední dbrná učiliště, která jsu uknčena získáním výučníh listu. Z 5. tříd byli ke studiu na smiletém gymnáziu v Jindřichvě Hradci přijati 3 ţáci. Šklní družina Na škle pracvala 3 ddělení šklní druţiny průměrně s 31 ţáky z tříd. Úkly všech činnstí byly plněny pdle plánu práce. Celrčně pracvaly při ŠD kruţky výtvarný, pčítačvý a kruţek vaření. V rámci výtvarnéh kruţku navštívily děti keramicku dílnu v Děblíně. V měsíci květnu chdila ŠD pravidelně kaţdý pátek d plaveckéh bazénu. Kaţdý měsíc navštívila ŠD filmvé představení pr děti. V pdzimních a jarních měsících vyuţívala ŠD rán a při dpledním rzcházení šklníh dvra. Oslavu Dne dětí uspřádala ŠD v parku u Vajgaru frmu sutěţí. Paní vychvatelka Kudličkvá abslvvala v rámci realizace prjektu PI Infrmační gramtnst kurz Z základní uţivatelské znalsti. Všechna ddělení ŠD byla vybavena pčítači a stlky pd pčítač. Řízení škly Dluhdbé i krátkdbé cíle vzdělávacíh prgramu upřesňuje vedení škly v rčních a měsíčních plánech škly. Plánvané termíny jsu vedením škly sledvány, úkly průběţně vyhdncvány. Při rganizvání pracvních prad je snaha c nejptimálnější stav z hlediska četnsti, věcnsti a bsahu. Vedení škly adresně deleguje kmpetence na jedntlivé pracvníky a vytváří tak prstr pr jejich uplatnění (důraz na kntakt a zpětné infrmace). Pr hdncení pracvníků je zpracván systém kntrly a kritéria hdncení. Vedení škly dává větší prstr ale i zdpvědnst pradním, metdickým a dbrným rgánům škly. Předmětvé kmise a metdická sdruţení na škle zajišťují ve splupráci s vedením škly velku část prblémvých úklů škly.

14 Vedení škly zajišťuje, aby pdíl škly na kladném vlivňvání a utváření sbnsti ţáka byl c největší. Ţivt škly se řídí řádem, který vytváří pdmínky pr dbrý vztah mezi učiteli a ţáky, psiluje mravní hdnty, humanistické a demkratické tradice, úctu k člvěku. Ţáci jsu vedeni k dbrvlné kázni znalstí pravidel vzájemných vztahů (TU a uč. Ov, Rv). Prevence závadvých jevů je pravidelně hdncena a průběţně jsu přijímána účinná patření k nápravě. Škla vytváří pdmínky pr upevňvání sunáleţitsti (hrdst na svu šklu) a pdpruje ji rganizváním splečenských akcí (hkejvé turnaje, vánční hkejvý turnaj škly, sprtvní dny Den dětí, aktivity ŠD, apd.). Škla pdpruje rzvíjení estetických ptřeb ţáků tvřivými aktivitami, estetizací prstředí (grafické prjevy na stěnách chdeb ve všech pschdích) a zprstředkváním styku s ţivu kulturu (výstavy, kncerty, divadla, literární besedy v knihvně, sutěţe). Pěvecký subr škly pd vedení p. uč. I. Písařvé má dluhletu tradici a reprezentuje šklu při různých kulturních akcích jak dma, tak i v cizině. Škla se úspěšně zapjila d vypsaných piltních prjektů. Pdle Metdickéh pkynu k piltním prjektům v rámci I. etapy SIPVZ pdala škla piltní prjekt Zábavná matematika s matematickým pčítačvými prgramy na základní škle. Jde vyuţití matematických pčítačvých prgramů Cabri gemetrie, Cmenius Lg, Excel, Derive v nepvinném předmětu Zábavná matematika pmcí pčítače a zařazením d výuky matematiky v 9. rčníku. Prjekt byl realizván v letšním šklním rce a ţáky škly byl hdncen velmi pzitivně. Děti si svjily spjení matematiky s infrmatiku, naučili se pmcí pčítače sestrjvat grafy, řešit knstrukční úlhy a zvládat statistické výpčty. Celkvý rzpčet prjektu byl , Kč. Ţáci 8.a 9. rčníků se v hdinách infrmatiky pdíleli na vytvření prezentace škly pr šklní akademii, přádané ke 120. výrčí škly. Navíc zpracvali abslventské CD, které byl předán všem ţákům 9.tříd, při slavnstním uknčení šklníh rku. V nvém šklním rce bude realizván prjekt Tvřivá angličtina s vyuţitím pčítačvých prgramů na základní škle. Prjekt byl pdán pět na základě Metdickéh pkynu k prjektům v rámci realizace SIPVZ a byl dpručen k přidělení dtace. Prjekt je zaměřen na tvrbu malých výukvých prgramů pr mladší ţáky a na pravidelné puţívání výukvých prgramů v hdinách cizíh jazyka ve všech rčnících a skupinách jazyků. Celkvý rzpčet prjektu je , Kč.

15 Rada Jihčeskéh kraje schválila i ţádst přidělení dtace v rámci Prgramů na pdpru aktivit v blasti prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeţe v půsbnsti resrtu MŠMT. Jde preventivní prtidrgvý prjekt na kurz pr ţáky 6. tříd s názvem Síla klektivu. Prjekt se byl realizván v září 2004 na letním tábře Osika u Nvé Bystřice. Celkvý rzpčet prjektu byl , Kč. V rámci prtidrgvé prevence prběhly na škle v hdinách rdinné výchvy besedy ţáků 8.a 9. tříd s Mgr. Týmalem, prtidrgvým krdinátrem Městskéh úřadu v J. Hradci. Besedy v 8. třídách byly zaměřeny na alkhl a kuření, v 9. třídách na skutečné příběhy drgvě závislých. 8.a 9. třídy téţ abslvvaly besedu s p.j. Hlým, bývalým ţákem škly, který se v rámci prevence patlgických jevů zabýval prblémy AIDS. V závěru šklníh rku besedvali ţáci tříd s p. Zmrzlu, splupracvnicí PPP Dačice, na téma láska, manţelství, rdičvství. Prstřednictvím schránky důvěry, která je d r instalvána ve 2. patře budvy, dpvídá výchvná pradkyně na infrmačním panelu dětem, které takt chtěly řešit nejasnsti spjené s dspíváním neb své sbní prblémy, nichţ si nedkázaly prmluvit s jinu důvěryhdnu sbu. Vyučující rdinné výchvy zadala v 8.a 9. třídách annymní anketu. Tent dtazník 30 bdech mapuje rdinné prblémy, vztahy mezi dětmi, vztah ke škle a jejich sexuální a drgvé zkušensti. Její rzbr je sučástí hdncení prtidrgvéh prgramu. Důleţitu sučástí škly je dětský tábr v Albeři pd hrází rybníka Osika u Nvé Bystřice, který je pd správu SRPDŠ. Od rku 1959, kdy tábr vznikl, zajišťují údrţbu tábra kaţdrčně rdiče ţáků a učitelé škly ve svém vlném čase. Učitelé škly se navíc pdílejí na zajištění rekreace našich ţáků, kteří zde tradičně stráví kaţdé lét část prázdnin. Na škle prběhly v letšním rce slavy 120. výrčí tevření šklní budvy s tímt prgramem: V úterý 14. června 2005 v hdin byla uspřádána šklní akademie v Dmě dětí a mládeţe v Jindřichvě Hradci. V pátek 16. září 2005 v hdin prběhl setkání sučasných i bývalých pracvníků škly ve šklní jídelně. V sbtu 17.září 2005 se v dbě d 9.00 hdin d hdin uskutečnil Den tevřených dveří.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2006/2007 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2007 Výchvně vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šklní rk 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Šklní rk 2010/2011 (srpen 2010 - červen 2011) Obsah:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více