Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2004/2005 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: Prjednán na pedaggické radě škly Výchvně vzdělávací prgram škly Mgr. Petr Nechvátal, ředitel škly Ve šklním rce 2004/2005 se vyučval pdle vzdělávacíh prgramu Základní škla. Škla má přiznán statut škly, kde se mhu zřizvat třídy se zaměřením na lední hkej. V sučasné dbě jsu v prvzu třídy B v rčníku. MŠMT připravil d škl. rku 1999/2000 prjekt intenzifikace činnsti tříd s rzšířenu výuku tělesné výchvy, jak jednh z článku přípravy sprtvních talentů mládeţe v lympijských sprtech. Prjekt spčívá ve finanční pdpře zabezpečení sprtvní přípravy ţáků zařazených d těcht tříd především v blasti pkrytí nákladů na mzdy trenérů. Tyt finanční prstředky jsu pskytvány cestu příslušných sprtvních svazů. Naše škla byla zařazena d tht prjektu a musí ddrţet pdmínky prvzu hkejvých tříd. Pr rzšířenu výuku tělesné výchvy na druhém stupni základní škly (5 hdin Tv) je mţné vyuţívat časvé dtace vlitelných předmětů a dispnibilních hdin. Vlitelné předměty jsu realizvány právě v rzšířené výuce tělesné výchvy. Další vlitelné předměty není mţné zavádět. Časvu dtaci všech statních předmětů je nutné ddrţet aspň v minimálním stanveném rzsahu a předmět je nutné zařadit ve všech rčnících, pr které je stanven. Zavedením hkejvých tříd nabízí škla ve svém vzdělávacím prgramu individuální vlbu vzdělávacích aktivit, vytváří v prgramu nabídku pr ţáky se speciálními schpnstmi a ptřebami. Nabídka individuální vlby vychází z ptřeb a pţadavků rdičů, ţáků, pdmínek škly a hkejvéh klubu.

2 Na 1. st. byla ddrţena časvá dtace hdin daná snvami. Dělené hdiny (1 h. týdně v daném předmětu) byly zavedeny v jazyce českém a matematice jen ve 2.třídě vzhledem k velkému pčtu ţáků ve třídě (30). Zavedené vlitelné předměty v 7. rč.: Infrmatika Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Praktikum ze zeměpisu ( 1.sk.) Praktikum ze zeměpisu ( 2.sk.) Zavedené vlitelné předměty v 8. rč.: Infrmatika (8.+9.rč.) Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Sprtvní výchva (8.+9.rč.) Zavedené vlitelné předměty v 9. rč.: Infrmatika (8.+9.rč.) Sbrvý zpěv ( rč.) Sprtvní výchva ( rč.) Sprtvní výchva (8.+9.rč.) Matematika na pčítači (1.sk.) Matematika na pčítači (2.sk.) Matematika na pčítači (3.sk.) Ţáci měli mţnst chdit na dyslektické čtení (8 skupin). Nepvinné předměty nebyly z finančních důvdů zaváděny. Při seberealizaci dětí v různých zájmvých kruţcích spléhá škla hdně na prfesinální nabídku místníh

3 DDM. Na škle se pravidelně scházel např. kruţek mladých zdravtníků, který se kaţdrčně umisťuje na čelních místech v kresních i krajských sutěţích.v letšním šklním rce zvítězil i v celrepublikvém finále. Ve škle byla snaha c nejvíce vyuţít pčítačvu učebnu. Krmě hdin infrmatiky, tevřených v rámci vlitelných předmětů a pracvních činnstí, měli ţáci mţnst vyuţívat připjení pčítačů na Internet denně d 7.00 hdin před vyučváním. Nvé výknnější pčítače dávají mţnst vyuţití nvých prgramů v statních předmětech, hlavně pak v hdinách cizích jazyků. Pkles běţných tříd na škle (výhledvě bude tevírána kaţdrčně jen jedna první třída) umţňuje vţdy kaţdý třetí rk tevření vyrvnávací třídy a dplnit tak jiţ zaběhnutý systém zřizvání vyrvnávacích tříd na 2. a 3. základní škle v centru města. V letšním šklním rce byla v prvzu 1.B se 12 ţáky. Materiálně technické pdmínky výchvně vzdělávací činnsti Prstrvé mţnsti škly jsu v sučasné dbě řešeny umístěním některých kmenvých tříd d dbrných pracven. Krmě kmenvých učeben a dbrných pracven má škla k dispzici tělcvičnu, dílnu, cvičnu kuchyni, hřiště a šklní pzemek. Šklní druţina vyuţívá pr svu činnst samstatné místnsti v přízemí škly. Učebními pmůckami je škla vybavena dbře. Dplňvání a bměna pmůcek je limitvána finančními prstředky. Fnd učebnic je kncepčně budván na vzdělávací prgram Základní škla. Nákup učebnic je bhuţel mezen jen na nezbytné tituly. Limit na pmůcky je ttiţ v psledních letech kaţdý další rk desetitisíce niţší, ceny učebnic napak rstu. Škla má v prvzu nvu mderní učebnu infrmatiky vybavenu třinácti pčítači a tiskárnu.v letšním šklním rce byla učebna v rámci piltníh prjektu z matematiky vybavena kvalitním dataprjektrem. Mţnsti vyuţití výpčetní techniky zvyšuje připjení škly na Internet jednu vyhrazenu bezdrátvu datvu linku celkvé přensvé rychlsti 512 kbps. Ţákvská knihvna škly je kncipvána a vybavvána s hledem na ptřeby dplňkvé četby ţáků. Škla perativně vyuţívá kresní knihvny i její chty ke splupráci. Šklní hřiště je vybavené pr sprtvní činnst. K dispzici je pět desek s kši na basketbal, betnvý pingpngvý stůl, branky na malý ftbal, kůly na

4 dbíjenu a přehazvanu. Nadále lze vyuţívat pískvé dskčiště. Hřiště sluţí phybvé relaxaci ţáků nejen při hdinách Tv, ale i přestávkách a p vyučvání. V rámci pitnéh reţimu je ţákům umţněn nákup nápjů ale i svačinek přestávkách přím v budvě škly. Nabídku dplňuje nápjvý autmat. V r byly na základě městem uvlněných finančních prstředků realizvány tyt akce: malvání a natírání zprvznění nefunkčníh hygienickéh zařízení tělcvičny dknčení výměny starých učitelských stlů v učebnách 4. etapa: demntáţ napevn zabudvané katedry včetně el. přípjek výměna lina a přepjení rzvdů d vládací skříňky vybavení třídy nvu katedru, skříňku a stjanem pd zpětný prjektr výměna světlvacích těles ve zbývajících třídách 3. etapa vybavení jedné učebny nábytkem (lavice, ţidle, skříně) výměna desek 3 šklních tabulí vybavení cvičné kuchyně dsavači par Navíc se řešily některé pţadavky stanvené vyhlášku č. 108/2001 Sb. hygienických pţadavcích na prstry a prvz škl a vyhlášku č. 107/2001 Sb. hygienických pţadavcích na stravvací sluţby: Krajská hygienická stanice prdluţuje na základě návrhu škly lhůtu ke splnění pţadavků výše uvedených vyhlášek d pr tyt nedstatky: zbudvání hygienické kabiny pr dívky vybavení všech umyvadel na dívčích WC teplu vdu Na r byly na základě pţadavků škly schváleny prstředky na tyt akce: malvání a natírání venkvní mítka čelní stěny budvy včetně pravy ken prava hlavních vchdvých dveří úpravy ve šklní jídelně včetně nvéh výdejníh zařízení výměna krytiny přístřešku mezi tělcvičnu a jídelnu náhradní díly k lavicím a ţidlím d 2 tříd zbudvání hygienické kabiny pr dívky a vybavení umyvadel na dívčích WC teplu vdu

5 Šklní jídelna je sučástí bjektu škly. Obědy se dváţejí z kuchyně 4. základní škly na sídlišti Vajgar. Byl by vhdné vyřešit majetkprávní vztahy u pzemku pd budvu jídelny, který je ve vlastnictví sukrmé sby (p. ing. Rudlf Psík). Prvz šklní jídelny je řešen prnájmem (3 710, Kč rčně). I kdyţ je výše prnájmu pr šklu zanedbatelná, dkupení pzemku zřizvatelem by zjedndušil další krky při mdernizaci budvy. Organizace škly I. stupeň Třída Třídní učitel Zaměření třídy Pčet žáků Hši Dívky 1.A Krajícvá Hana ZŠ B Gebrvá Marta ZŠ vyrvnávací A Pavlíčkvá Jana ZŠ A Dalíkvá Helena ZŠ A Augustinvá Jana ZŠ A Bednářvá Danuše ZŠ B Illevá Gabriela ZŠ hkejvá celkem II. stupeň Třída Třídní učitel Zaměření třídy Pčet žáků Hši Dívky 6.A Chmelíkvá Ivana ZŠ B Hrmádkvá Dana ZŠ hkejvá A Heřmánkvá Alena ZŠ B Kadlecvá Jiřina ZŠ hkejvá A Písařvá Ivana ZŠ B Hrubá Lenka ZŠ hkejvá A Peckvá Hana ZŠ B Chrstšvá Mirslava ZŠ hkejvá celkem ba stupně celkem Učitelé bez třídnictví: Omastvá Jana-VP Krejčvá Jarslava Kalenský Petr Zajícvá Yvna Jelínkvá Lenk Vedení škly: Nechvátal Petr ŘŠ

6 Brabec Jsef ZŘŠ Sekretářka škly: Kcarvá Jarslava Šklník, tpič: Kadlec Jiří Uklízečky: Kblíţkvá Růţena Medkvá Olga Fürstvá Miluše Kubatvá Marie Veducí šklní jídelny: Duchňvá Jana Kuchařka: Nvákvá Jana Pmcná kuchařka: Nsálvá Eva Lexvá Iva Mldaschelvá Marie Družina Družina Vychvatelka Třídy Pčet žáků Hši Dívky 1.ŠD Kudličkvá Karlína 2A-24, 5.A-5, 5.B ŠD Hralvá Iva 3.A-20, 4.A ŠD Kvářvá Helena 1.A-18, 1.B-6, 4.A celkem Persnální struktura škly, další vzdělávání a dbrný růst učitelů Pedaggický sbr tvří vesměs aprbvaní učitelé. Neaprbvaně byl v letšním šklním rce vyučván jen zeměpis a pracvní činnsti. Převaţující

7 pčet chlapců, který je dán zaměřením sprtvních tříd na lední hkej, s sebu nese zvýšenu ptřebu muţskéh vzru jednání a chvání. Většina muţů učitelů bhuţel v průběhu psledních let dešla ze šklství za vyšším výdělkem. Vyřešení tht prblému nepvaţuji v sučasné dbě za schůdné. Vedení škly pdpruje dbrný růst učitelů a vytváří pr t ptřebné pdmínky. Učitelé jsu mtivváni ke zvyšvání, dplňvání a rzšiřvání své kvalifikace.v rámci Realizace státní infrmační plitiky ve zdělávání abslvvali zbývající 2 učitelé škly šklení učitelů v úrvni Z prjektu PI infrmační gramtnst. Získali Certifikát abslvvání testu Z základních ICT znalstí. Úvdní mdul šklení pučených ţivatelů abslvval dalších 13 učitelů. Další vzdělávání pedaggických pracvníků ve šklním rce 2004/2005 byl vlivněn zrušením Pedaggickéh centra v Českých Budějvicích. Na nabídky seminářů ze všech kutů republiky nebyly z důvdu vyských cestvních náhrad a z důvdů prvzních dstatečné finanční prstředky. Přehled dalším vzdělávání pedaggických pracvníků ve šklním rce 2004/2005 Jmén Název šklení Šklící instituce P. Nechvátal Rámcvý vzdělávací prgram PC Praha M. Chrstšvá Imagine Lg PF Č.Budějvice M. Chrstšvá Imagine Lg PF Č.Budějvice P. Nechvátal Šklský zákn PC Praha M. Chrstšvá Fyzika na ZŠ Ped. nakladatelství J. Brabec Neţ začneme vytvářet ŠVP NIDV Č.Budějvice L. Hrubá Vyuţití výukvých prgramů ve výuce SSŠ Č.Budějvice H. Peckvá Suvislý kurz německéh jazyka SSŠ Č.Budějvice J. Brabec RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice H. Dalíkvá RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice J. Kadlecvá RVP prč měnit šklu SSŠ Č.Budějvice Persnální zabezpečení prvzu škly Příjmení jmén prac. zař. prac. úvazek aprbace Nechvátal Petr ředitel 1,00 M, F Brabec Jsef zást. řed. 1,00 Tv, Bv Augustinvá Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Tv Bednářvá Danuše uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv Dalíkvá Helena uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv Gebrvá Marta uč. 1. st. 1,00 Př, Pp Krajícvá Hana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv Pavlíčkvá Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv Heřmanvá Alena uč. 2. st. 1,00 M, Tv

8 Hrmádkvá Dana uč. 2. st. 1,00 M, Př Hrubá Lenka uč. 2. st. 1,00 Rj, Vv, Aj Chmelíkvá Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Vv Chrstšvá Mirslava uč. 2. st., ICT 1,00 M, F Illevá Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj Jelínkvá Lenka uč. 2. st. 0,73 Čj, Aj Kadlecvá Jiřina uč. 2. st. 1,00 Čj, Ov Kalenský Petr uč. 2. st. 1,00 Tv, Př Krejčvá Jarslava uč. 2. st. 0,73 F, Ch Omastvá Jana uč. 2. st., VP 1,00 Čj, D Peckvá Hana uč. 2. st. 1,00 Nj, Ov Písařvá Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Hv Zajícvá Yvna uč. 2. st. zástup Aj Hralvá Iva ved. vych. ŠD 1,00 Kvářvá Helena vych. ŠD 1,00 Kudličkvá Karlina vych. ŠD 1,00 Kcarvá Jarslava hspdářka 0,60 Kadlec Jiří šklník 1,00 Kadlec Jiří tpič 0,50 Fürstvá Miluše uklízečka 1,00 Kblíţkvá Růţena uklízečka 1,00 Medkvá Olga uklízečka 1,00 Kubatvá Marie uklízečka 1,00 Duchňvá Jana ved. ŠJ 0,50 Nvákvá Eva kuchařka 0,38 Nsálvá Eva pm. kuchařka 0,38 Mldaschelvá Marie pm. kuchařka 0,38 Lexvá Iva pm. kuchařka 0,38 Stav výchvy a vzdělání Statistické údaje 1. plletí 2. plletí 1. st. 2. st. celkem 1. st. 2. st. celkem ţáků celkem prspěli s vyzn prspěli neprspěli průměr třídy 1,38 1,88 1,64 1,45 1,92 1,7 2. st. z chvání st. z chvání Výsledky sutěží a lympiád Škla se úspěšně prezentuje v celém spektru sutěţí a lympiád rganizvaných centrálně i z reginu, s cílem uplatnit získané znalsti, dvednsti a pstje v knfrntaci s praxí.

9 Lední hkej Ţáci hrají sutěţe rganizvané svazem ledníh hkeje, které dpvídají jejich věkvým kategriím. V pátém rčníku je t Krajský přebr pátých tříd, v šestém a sedmém rčníku ţáci hrají Krajsku ţákvsku ligu šestých tříd a Krajsku ţákvsku ligu sedmých tříd, v dalších rčnících se hraje Ţákvská liga smých tříd a Ţákvská liga devátých tříd. Umístění žáků v sutěžích: 5. rčník 7. míst Krajský přebr 12 účastníků 6. rčník 4. míst Krajská ţákvská liga 9 účastníků 7. rčník 6. míst Krajská ţákvská liga 9 účastníků 8. rčník 6. míst Republikvá ţákvská liga 9 účastníků 9. rčník 2. míst Republikvá ţákvská liga 9 účastníků Systematická příprava ţáků v ledním hkeji přináší své výsledky, ţáci si vytváří ptimální ţivtní styl zalţený na sprtvní činnsti, jsu vedeni k určité samstatnsti a vytváření pzitivních vlních vlastnstí. Ţáci v návaznsti pkračují v drsteneckých, junirských a dspělých kategriích. Mnh hráčů se uplatňuje v dmácích sutěţích v 1. lize, v Extralize i v zahraničí. Sutěž hlídek mladých zdravtníků 1.a 2.m. v kresní sutěţi škl ţáci 1.st. pstup d krajskéh kla 1.m. v krajské sutěţi škl pstup d republikvéh finále 1.m. v republikvém finále škl Jihčeský zvnek Brnzvé pásm v krajském kle A. Ornsteinvá v kat tř. sól Olympiáda v anglickém jazyce 3.m. v kresním kle kat tř. M. Švihálek 1.m. v kresním kle kat tř. M. Ţídek pstup d krajskéh kla 4.m. v krajském kle kat tř. Olympiáda v německém jazyce 1.m. v kresním kle kat tř. I. Cepákvá pstup d krajskéh kla 7.m. v krajském kle kat tř.

10 Olympiáda v českém jazyce 9.m. v kresním kle kat. 9.tř. V. Bauml Matematická lympiáda 2.m. v kresním kle kat. Z5 M. Kučera 1.m. v kresním kle kat. Z6 P. Zayml 1.a 8.m. v kresním kle kat. Z8 V. Kcmánek, M. Ţídek 14.m. v kresním kle kat.z9 V. Sukup Chemická lympiáda 7.a 9.m. v kresním kle kat.9.tř. I. Cepákvá, P. Březinvá Výtvarné sutěže Den bez aut ceněn 8 ţáků Mladý módní návrhář výtvarná sutěž SOU děvní Třebň 1.m. v kat. I.A P. Bejdvá, abslutní vítěz všech kategrií Zeměpisná lympiáda 8.m. v kresním kle kat. A P. Vlach 9.m. v kresním kle kat. B J. Vchzka. 14.m. v kresním kle kat.c P. Březinvá Bilgická lympiáda 14.m. v kresním kle kat. 8.a 9.tř. P. Kranda 12.a 14.m. v kresním kle kat. 6.a 7.tř. P. Bejdvá, J. Vchzka Dějepisná lympiáda 6.a 16.m. v kresním kle M. Ţídek, I. Cepákvá Dpravní sutěž 1.m. v kresní sutěţi škl ţáci 2.st. 9.m. v krajské sutěţi škl ţáci 2.st. Sprtvní sutěže

11 Plavecká lympiáda 1.m. v kresní sutěţi škl ţáci 1.st. 2.m. v kresní sutěţi škl ţáci 2.st. Sutěž ZŠ ve vybíjené 2.m. v kresní sutěţi škl kat. 4. a 5.tř. hši 3.m. v kresní sutěţi škl kat. 4. a 5.tř. dívky 2.m. v kresní sutěţi škl kat. 2. a 3.tř. Sutěž ZŠ v hkejbale Hkejbal prti drgám 2.m. v kresní sutěţi škl v kat. 8. a 9.tř. 1.m. v kresní sutěţi škl, 1.m. v krajské sutěţi škl a 10.m. v republikvém finále v kat. 6. a 7.tř. 1.m. v kresní sutěţi škl, 2.m. v krajské sutěţi škl v kat. 4.a 5.tř. Přesplní běh 2.m. v kresní sutěţi škl st. ţáci jedntlivci: 3.m. st. ţákyně I.Cepákvá Atletický čtyřbj 9.m. v kresní sutěţi škl ml. ţáci 11.m. v kresní sutěţi škl st. ţáci Hkejvý turnaj tř. 1.m. v kresní sutěţi škl Triatlnvé naděje 1.,6.,8.m v kat tř. hši M.Šula, J. Březina, M. Šána 1.,4.,8.m.v kat tř. hši L. Širhal, M. Urban, M. Ţídek 2.m. v kat. 8. a 9.tř. dívky I. Cepákvá Atletická všestrannst 1.st. 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. Phár rzhlasu

12 8.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. hši 15.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. hši 13.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. dívky 11.m. v kresní sutěţi škl v kat tř. dívky Sutěže rganizvané šklu bez mžnsti pstupu d kresu Matematické sutěţe Pythagriáda a Klkan pr ţáky tříd Sutěţ nejkrásnější veliknční vajíčk Turnaj ve vybíjené a přehazvané pr ţáky tříd Lehkatletická sutěţ pr ţáky tříd Turnaj v malé kpané pr druţstva ţáků všech tříd Dvrní kpaná Vánční hkejvý turnaj ŘŠ sutěţ ţáků hkejvých tříd Další aktivity škly Jsme jednu z patnácti škl kraje, která splupracuje s hnutím Na vlastních nhu. Kaţdrčně psíláme při Stnţkvých týdnech průměrně 450 vánčních přání pr Evrpu. Jejich prdejem se získávají finanční prstředky na pmc nemcným a pstiţených dětem u nás i v jiných zemích světa. Kaţdý rk jsu naši nejlepší kreslíři ceněni pzváním na Vánční kncert d Prahy, kde bdrţí drbné dměny d nadace. Ţáci škly jsu zapjeni d prjektu Ušij neb adptuj panenku, zachráníš dítě.jde prjekt UNICEF, který má pmci financvat čkvání dětí třetíh světa. Celkem jsme ušili a shrmáţdili 45 panenek. Panenky budu prdávány na předem stanvených prdejních místech ( u nás Fakulta managementu v J. Hradci) za 600,- Kč, cţ je částka představující náklady na čkvání jednh dítěte. Ţák naší škly Martin Ţídek byl dměněn starstu Města při předávání cen města nejúspěšnějším ţákům a studentům místních škl při příleţitsti Dne města v kategrii vzdělání. Výsledky přijímacíh řízení na střední škly 38 ţáků 9. tříd, z th 18 dívek, se při přijímacím řízení ve šklním rce 2004/2005 umístil takt: 30 ţáků, tj. 79% byl přijat na střední škly s maturitu, z th 4 na gymnázia, 25 na střední dbrné škly, 1 na integrvanu střední šklu.

13 8 ţáků, tj.21% byl přijat na střední dbrná učiliště, která jsu uknčena získáním výučníh listu. Z 5. tříd byli ke studiu na smiletém gymnáziu v Jindřichvě Hradci přijati 3 ţáci. Šklní družina Na škle pracvala 3 ddělení šklní druţiny průměrně s 31 ţáky z tříd. Úkly všech činnstí byly plněny pdle plánu práce. Celrčně pracvaly při ŠD kruţky výtvarný, pčítačvý a kruţek vaření. V rámci výtvarnéh kruţku navštívily děti keramicku dílnu v Děblíně. V měsíci květnu chdila ŠD pravidelně kaţdý pátek d plaveckéh bazénu. Kaţdý měsíc navštívila ŠD filmvé představení pr děti. V pdzimních a jarních měsících vyuţívala ŠD rán a při dpledním rzcházení šklníh dvra. Oslavu Dne dětí uspřádala ŠD v parku u Vajgaru frmu sutěţí. Paní vychvatelka Kudličkvá abslvvala v rámci realizace prjektu PI Infrmační gramtnst kurz Z základní uţivatelské znalsti. Všechna ddělení ŠD byla vybavena pčítači a stlky pd pčítač. Řízení škly Dluhdbé i krátkdbé cíle vzdělávacíh prgramu upřesňuje vedení škly v rčních a měsíčních plánech škly. Plánvané termíny jsu vedením škly sledvány, úkly průběţně vyhdncvány. Při rganizvání pracvních prad je snaha c nejptimálnější stav z hlediska četnsti, věcnsti a bsahu. Vedení škly adresně deleguje kmpetence na jedntlivé pracvníky a vytváří tak prstr pr jejich uplatnění (důraz na kntakt a zpětné infrmace). Pr hdncení pracvníků je zpracván systém kntrly a kritéria hdncení. Vedení škly dává větší prstr ale i zdpvědnst pradním, metdickým a dbrným rgánům škly. Předmětvé kmise a metdická sdruţení na škle zajišťují ve splupráci s vedením škly velku část prblémvých úklů škly.

14 Vedení škly zajišťuje, aby pdíl škly na kladném vlivňvání a utváření sbnsti ţáka byl c největší. Ţivt škly se řídí řádem, který vytváří pdmínky pr dbrý vztah mezi učiteli a ţáky, psiluje mravní hdnty, humanistické a demkratické tradice, úctu k člvěku. Ţáci jsu vedeni k dbrvlné kázni znalstí pravidel vzájemných vztahů (TU a uč. Ov, Rv). Prevence závadvých jevů je pravidelně hdncena a průběţně jsu přijímána účinná patření k nápravě. Škla vytváří pdmínky pr upevňvání sunáleţitsti (hrdst na svu šklu) a pdpruje ji rganizváním splečenských akcí (hkejvé turnaje, vánční hkejvý turnaj škly, sprtvní dny Den dětí, aktivity ŠD, apd.). Škla pdpruje rzvíjení estetických ptřeb ţáků tvřivými aktivitami, estetizací prstředí (grafické prjevy na stěnách chdeb ve všech pschdích) a zprstředkváním styku s ţivu kulturu (výstavy, kncerty, divadla, literární besedy v knihvně, sutěţe). Pěvecký subr škly pd vedení p. uč. I. Písařvé má dluhletu tradici a reprezentuje šklu při různých kulturních akcích jak dma, tak i v cizině. Škla se úspěšně zapjila d vypsaných piltních prjektů. Pdle Metdickéh pkynu k piltním prjektům v rámci I. etapy SIPVZ pdala škla piltní prjekt Zábavná matematika s matematickým pčítačvými prgramy na základní škle. Jde vyuţití matematických pčítačvých prgramů Cabri gemetrie, Cmenius Lg, Excel, Derive v nepvinném předmětu Zábavná matematika pmcí pčítače a zařazením d výuky matematiky v 9. rčníku. Prjekt byl realizván v letšním šklním rce a ţáky škly byl hdncen velmi pzitivně. Děti si svjily spjení matematiky s infrmatiku, naučili se pmcí pčítače sestrjvat grafy, řešit knstrukční úlhy a zvládat statistické výpčty. Celkvý rzpčet prjektu byl , Kč. Ţáci 8.a 9. rčníků se v hdinách infrmatiky pdíleli na vytvření prezentace škly pr šklní akademii, přádané ke 120. výrčí škly. Navíc zpracvali abslventské CD, které byl předán všem ţákům 9.tříd, při slavnstním uknčení šklníh rku. V nvém šklním rce bude realizván prjekt Tvřivá angličtina s vyuţitím pčítačvých prgramů na základní škle. Prjekt byl pdán pět na základě Metdickéh pkynu k prjektům v rámci realizace SIPVZ a byl dpručen k přidělení dtace. Prjekt je zaměřen na tvrbu malých výukvých prgramů pr mladší ţáky a na pravidelné puţívání výukvých prgramů v hdinách cizíh jazyka ve všech rčnících a skupinách jazyků. Celkvý rzpčet prjektu je , Kč.

15 Rada Jihčeskéh kraje schválila i ţádst přidělení dtace v rámci Prgramů na pdpru aktivit v blasti prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeţe v půsbnsti resrtu MŠMT. Jde preventivní prtidrgvý prjekt na kurz pr ţáky 6. tříd s názvem Síla klektivu. Prjekt se byl realizván v září 2004 na letním tábře Osika u Nvé Bystřice. Celkvý rzpčet prjektu byl , Kč. V rámci prtidrgvé prevence prběhly na škle v hdinách rdinné výchvy besedy ţáků 8.a 9. tříd s Mgr. Týmalem, prtidrgvým krdinátrem Městskéh úřadu v J. Hradci. Besedy v 8. třídách byly zaměřeny na alkhl a kuření, v 9. třídách na skutečné příběhy drgvě závislých. 8.a 9. třídy téţ abslvvaly besedu s p.j. Hlým, bývalým ţákem škly, který se v rámci prevence patlgických jevů zabýval prblémy AIDS. V závěru šklníh rku besedvali ţáci tříd s p. Zmrzlu, splupracvnicí PPP Dačice, na téma láska, manţelství, rdičvství. Prstřednictvím schránky důvěry, která je d r instalvána ve 2. patře budvy, dpvídá výchvná pradkyně na infrmačním panelu dětem, které takt chtěly řešit nejasnsti spjené s dspíváním neb své sbní prblémy, nichţ si nedkázaly prmluvit s jinu důvěryhdnu sbu. Vyučující rdinné výchvy zadala v 8.a 9. třídách annymní anketu. Tent dtazník 30 bdech mapuje rdinné prblémy, vztahy mezi dětmi, vztah ke škle a jejich sexuální a drgvé zkušensti. Její rzbr je sučástí hdncení prtidrgvéh prgramu. Důleţitu sučástí škly je dětský tábr v Albeři pd hrází rybníka Osika u Nvé Bystřice, který je pd správu SRPDŠ. Od rku 1959, kdy tábr vznikl, zajišťují údrţbu tábra kaţdrčně rdiče ţáků a učitelé škly ve svém vlném čase. Učitelé škly se navíc pdílejí na zajištění rekreace našich ţáků, kteří zde tradičně stráví kaţdé lét část prázdnin. Na škle prběhly v letšním rce slavy 120. výrčí tevření šklní budvy s tímt prgramem: V úterý 14. června 2005 v hdin byla uspřádána šklní akademie v Dmě dětí a mládeţe v Jindřichvě Hradci. V pátek 16. září 2005 v hdin prběhl setkání sučasných i bývalých pracvníků škly ve šklní jídelně. V sbtu 17.září 2005 se v dbě d 9.00 hdin d hdin uskutečnil Den tevřených dveří.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2005/2006 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2006 Výchvně vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2006/2007 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2007 Výchvně vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2007/2008 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 15. 9. 2008 Výchvně vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

školní rok 2007 / 2008

školní rok 2007 / 2008 Výrční zpráva činnsti škly šklní rk 2007 / 2008 Zpracvala : Mgr. Jarmila Baletkvá, ředitelka 1. Identifikační údaje 1.01. škla: základní škla praktická jejíž činnst vyknává právnická sba: Základní škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více