Základní škola Polná. Plán práce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Polná. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016

2 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí každéh dítěte, s nabídku péče talentvané žáky a žáky se SVP. Vychvat mladéh člvěka, který ctí demkratická pravidla lidskéh sužití zalžená na tleranci, dpvědnsti, zdravé ctižádstivsti, hleduplném jednání a splupráci. Respektvat sbnst dítěte, rzvíjet jeh aktivitu a samstatné tvřivé myšlení. Naučit žáky rientvat se v prblémech sučasnéh kmplikvanéh světa, dlišit dbr d zla. Usilvat vytvření pzitivníh vztahu ke vzdělání a mtivvat k dalšímu celživtnímu vzdělávání. Škla jak splutvůrce kulturní a vzdělávací činnsti bce. Cíle základníh vzdělávání (zákn 561/2004 Sb., šklský zákn) Umžnit žákům svjit si strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení. Pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů. Rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak svébytné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a plnili své pvinnsti. Vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací. Rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, prstředí i k přírdě. Učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně zdpvědný. Vést žáky k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi. Pmáhat žákům pznávat a rzvíjet vlastní schpnsti v suladu s reálnými mžnstmi a uplatňvat je splu s svjenými vědmstmi a dvednstmi při rzhdvání vlastní živtní a prfesní rientaci. V naší škle zejména: pskytvat žákům kvalitní základní vzdělání, směřující k všestrannému rzvji každéh žáka budvat šklu jak příjemné a přátelské prstředí pr výchvu a vzdělávání dětí sladit ptřeby žáků se sučasnými pdmínkami a tradicemi škly, sbližvat šklu a žáky s reginem nabízet dle mžnstí všem žákům škly různé frmy dplňkvých činnstí i jednrázvých akcí udržvat na dbré úrvni a dále prhlubvat splupráci s rdiči a dalšími partnery škly, vyhledávat nvé příznivce škly 2

3 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 učit žáky v praxi aplikvat zdravý živtní styl, (zdravé stravvací návyky, phybvé dvednsti, tělesná zdatnst, prevence rizikvéh chvání) dbát na ddržvání pravidel nastavených ve šklním řádu dbát na pravidla splečenskéh chvání Základní vzdělávání žákům pmáhá získávat a pstupně zdknalvat klíčvé kmpetence a pskytuje splehlivý základ všebecnéh vzdělání rientvanéh zejména na každdenní živtní situace a jejich řešení. Nejdůležitější úkly ve šklním rce vycházejí především z výrční zprávy činnsti škly za šklní rk 2014/2015. Pkračvat v práci na šklním vzdělávacím prgramu škly, jeh úpravách, zabývat se strategií jeh rzvje. Nadále zkvalitňvat činnst šklníh pradenskéh pracviště ve slžení vedení škly, výchvný pradce, metdik prevence rizikvéh chvání, s cílem pskytvat pradensku pmc rdičům, žákům i pedaggům škly, zejména v prevenci rizikvéh chvání a v individuálním přístupu k ptřebám žáků. V rámci péče tělesnu a duševní hygienu dětí využívat c nejvíce přírdu v klí škly, zařazvat v c největší míře pbyt venku, relaxační aktivity, škly v přírdě, využít k tmu i náplň činnsti šklní družiny. Pkračvat v tevřensti škly vůči veřejnsti přádáním splečných akcí, užší spluprací se šklsku radu. DVPP zaměřit na prevenci rizikvéh chvání a dplnění dbrné kvalifikace pedaggů v tét blasti. Pstupně přecházet d individuálníh vzdělávání pedaggů k přádání akcí pr celý pedaggický tým škly. Zaměřit se na prpagaci práce škly mezi rdičvsku veřejnstí. Zaměřit se na kariérvé pradenství a envirnmentální výchvu, výchvu ke zdravému živtnímu stylu, pdpru výchvy ke zdraví. K žákům přistupvat diferencvaně, respektvat jejich individualitu - prhlubit péči talentvané žáky, zajistit dbrnu péči žáky se zdravtním pstižením a sciálním znevýhdněním. Účinnu prevencí a dbru spluprací s rdiči předcházet vzniku nemluvené absence. Zaměřit se na prevenci šklní neúspěšnsti s využitím zkušenstí získaných v průběhu realizace prjektu Otevřená škla. Kvalitně vést šklní dkumentaci. Aktuální úkly šklníh rku 2015/ V blasti eknmické a materiální splečně se zřizvatelem škly hledat cesty k získání finančních prstředků na vybudvání sprtvní haly u šklní budvy v Pděbradvě ulici pkračvat ve vybavení škly vhdným nábytkem s cílem zlepšvat estetický vzhled škly 3

4 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ Ve výchvné a vzdělávací blasti na knci šklníh rku vyhdntit výsledky vzdělávání a stav klíčvých kmpetencí žáků u žáků 5. a 7. rčníku, nejlépe prstřednictvím některé z frem vnější evaluace pravidelně hdntit kmpetence žáků důrazně a jedntně vystupvat prti jakémukli prjevu vandalismu ve škle, splupracvat se zřizvatelem i s veřejnstí důsledně ddržvat pravidla šklníh řádu a pravidla bezpečnsti s cílem snížit úrazvst (v hdinách TV, přestávkách) ddržvat splečenské nrmy chvání všemi žáky, vést žáky k vzájemné hleduplnsti, tleranci zvyšvat dpvědnst žáků za výsledky své práce dbát na čisté a kulturní prstředí ve škle i na veřejnsti, udržvat přádek účinně pracvat s nadanými a talentvanými žáky, zapjvat je d sutěží a lympiád ddržvat dpručení šklských pradenských rgánů a individuální plány při práci se žáky se SVP využívat efektivní metdy výuky využívat již zavedené, prmýšlet nvé nástrje hdncení a sebehdncení rientvat žáky na zdravý způsb živta 3. V blasti pedaggických pracvníků usilvat sebezdknalvání a dbrný růst (DVPP) ddržvat kritéria pr vedení sešitů a pr tvrbu a hdncení žákvských referátů, vyhdntit v závěru šklníh rku plánvat vzrvé hspitace s cílem předávání svědčených frem a pstupů práce v hdinách při jednání s dětmi respektvat jejich sbnst, nesnižvat nevhdným způsbem jejich důstjnst 4. Oblast splupráce s rdiči a prezentace práce škly zaměřit se na kvalitní pradensku činnst pr rdiče zvýšit angažvanst rdičů vůči aktivitám a ptřebám škly (pmc při přádání a zabezpečení šklních akcí, ) psilvat spluzdpvědnst rdičů za přípravu žáka na vyučvání (připravenst pmůcek a ptřeb na vyučvání) dbát na ddržvání práv rdičů a vyžadvat plnění jejich pvinnstí využívat všech dstupných prstředků pr prezentaci dbrých výsledků práce škly Terminář pedaggických rad, pracvních prad a jednání s rdiči Plán třídních schůzek a infrmačních dnů pr rdiče rčník třídní schůzky d rčník třídní schůzky (1. st. d 16 00, 2. st. d ), schůzka rdičů 9. tříd J. Kalábkvá 4

5 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ rčník infrmační den d d rčník třídní schůzky (1. st. d 16 00, 2. st. d ) rčník infrmační den d d Knzultace učitelů s rdiči pdle ptřeby, v termínu dhdnutém předem. Knzultační den ředitele škly úterý Knzultační den výchvnéh pradce pr rdiče úterý i žáky (výchvné prblémy) Knzultační den metdika prevence pr žáky Knzultace k vlbě pvlání čtvrtek úterý Pedaggické rady Zahajvací PR Prgram činnsti škly pr šklní rk 2015/2016. Plán DVPP. Plán hspitační činnsti Hdncení prspěchu a chvání za 1. čtvrtletí Hdncení prspěchu a chvání za 1. plletí. Hdncení práce škly za 1. plletí Hdncení prspěchu a chvání za 3. čtvrtletí Závěrečná klasifikace a hdncení práce škly za 2. plletí Závěrečné hdncení práce škly. Prvzní prady Pdle ptřeby, termín v měsíčních pkynech. Prady eknmickéh Pdle ptřeby, 1 za měsíc, pndělí úseku a veducí ŠJ Prady MS a PK Jednání strav. kmise Zápis dětí d 1. tříd Termíny šklních výletů Prjektvá výuka V přípravném týdnu, lednu, červnu 2 rčně, eventuálně pdle ptřeby , zapisvatelé učitelé 1. stupně, dárečky učitelé 4. a 5. tříd 1. st. 1 den v červnu 2. st. v týdnech d včetně (mim ), knání výletu a jeh délce rzhdne tř. učitel pdle situace ve třídě 1. stupeň průběžně 2. stupeň 24., 27., Organizace šklníh rku Šklní vyučvání ve šklním rce 2015/2016 začíná v úterý 1. září Vyučvání bude v prvním plletí uknčen ve čtvrtek 28. ledna

6 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Obdbí šklníh vyučvání ve druhém plletí bude uknčen ve čtvrtek 30. června Pdzimní prázdniny připadnu na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánční prázdniny budu zahájeny ve středu 23. prsince 2015 a sknčí v neděli 3. ledna Vyučvání začne v pndělí 4. ledna Jedndenní plletní prázdniny připadnu na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednh týdne jsu stanveny dny Veliknční prázdniny připadnu na čtvrtek 24. března a pátek 25. března Hlavní prázdniny budu trvat d pátku 1. července 2016 d středy 31. srpna Obdbí šklníh vyučvání ve šklním rce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září Realizace cílů a úklů 1. Vzdělávací prgram škly ŠVP ZV Škla pr všechny Speciální třída ŠVP ZV Škla pr všechny, přílha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením, SVP SŠ 2. DVPP vzájemné tematické hspitace pr klegy Vzájemné hspitace PK splečenských věd, PK matematiky, fyziky a infrmatiky. 3. Účast v prjektech Prjekt Výzva 56 CZ.1.07/1.1.00/ Dplňkvé akce výuky spjení tradice i nvinek Plán akcí pr žáky 1. stupně Datum Ppis akce Cílvá skupina Zdpvídá Září Slavnstní zahájení šk. rku 2015/ rčník vedení škly Mimřádné třídní schůzky 1. rčník tř. uč. 1. rčníku 2. plvina Výstavka vce a zeleniny rčník p. uč. Prkeš Vdník - rientační běh Březinu rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki HD - Bajaja 2. rčník tř. uč. 2. rč. 25., Beseda se spisvatelem Opatřilem - O kapříku Metlíkvi rčník tř. uč rč Setkání p. ředitele s prvňáčky 1. rčník tř. uč. 1. rčníku Říjen 1. plvina Výstavka hspdářských pldin rčník p. uč. Prkeš , Prgram Primární prevence - Mje bezpečí (3), rčník tř. uč rč Šikana (4), Média (5) 13., Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rčníku Listpad Pěvecká sutěž Slavíček rčník p. uč. Šthanzlvá 6

7 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ plvina Výstavka listů a pldů listnatých a jehličnatých rčník p. uč. Prkeš strmů Prsinec část sutěže Vdník kuželky rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki Adventní kncert pěveckéh sbru pěvecký kružek p. uč. Šthanzlvá prvníh stupně pr veřejnst Vánční prdejní výstava tř. uč rč Vánční zpívání kled a třídní besídky rčník p. uč. Šthanzlvá a tř. uč. Vystupení pěveckéh kružku v DPS p. uč. Šthanzlvá Leden 1. plvina Výrba dárků buducím prvňáčkům rčník uč. VV, PČ HD - Bajaja 4. rčník tř. uč. 4. rčníku Zápis d 1. tříd ved. škly a uč. I. st. Únr Šklní kl recitační sutěže rčník p. uč. I. Musilvá, ČJ Březen Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rč. 1. plvina Nc s literaturu 3. rčník PK ČJ 2. st. 2. plvina Výstavka jarních květin rčník p. uč. Prkeš Matematická sutěž Klkan, Cvrček rčník uč. M Pžární chrana čima dětí šk. kl rčník uč. VV a ČJ Veliknční zvyky rčník 3. část sutěže "Vdník" - Sprtvní hrátky v tělcvičně rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki Vybíjená - rč. kl 3., 4. rčník tř. uč. 3. a 4. rč. Duben Hudební skupina MARBO rčník vedení škly 2. plvina Tř. kl matematické minilympiády rčník p. uč. Prkeš 2. plvina Šk. kl matematické minilympiády rčník p. uč. Prkeš, 2. plvina Třídění dpadu výstavka ke Dni Země rčník p. uč. Prkeš, všichni učitelé Květen Ochrana člvěka za mimřádných událstí rčník vedení škly, tř. uč Kncert pr maminky pěvecký p. uč. Šthanzlvá kružek Přírdvědná sutěž rčník p. uč. Prkeš, tř. uč. 2. plvina Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách 1. rčník tř. uč. 1. rčník Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rč. Červen Divadelní představení k MDD rčník tř. uč rčník 1. plvina Šklní výlety rčník tř. uč rčník část sutěže Vdník atletika rčník p. uč. K. Musilvá, Mäki Rzlučení dětí s MŠ pěvecký kružek p. uč. Šthanzlvá Plán akcí pr žáky 2. stupně Datum Ppis akce Cílvá skupina Zdpvídá září beseda v muzeu (C je t muzeum?) 6. třídy L. Pražákvá 7

8 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Mladý Demsthenes přihláška rčník J. Kalábkvá Slhvá sutěž C mi vyprávěla mje babička rčník Vyučující ČJ Hrabalva Ostře sledvaná Plná prpagace rčník Vyučující ČJ akce Návštěva šklní knihvny půjčvní řád, nvé rčník Vyučující ČJ knihy, prpagace čtení Evrpský den jazyků (26. 9.) splupráce s PK rčník Vyučující CJ Cizí jazyky Říjen exkurze d Staré škly 6. rčník M. Pspíšilvá vyučvací hdina v muzeu (Legináři v Plné) 9. rčník M. Pspíšilvá Vzrvá hspitace v 7. A OV J. Říhvá Záchranná stanice Pavlv 7. rčník M. Lexa 7., ZOO Jihlava centrum PdPOVRCH 5. rčník M. Nečadvá Studijně vzdělávací zájezd pr žáky 9. rčník Z. Wasserbauer Planetárium a btanická zahrada Brn 6. rčník S. Dvřákvá Prgram VŠCHT Praha hdina mderní 9. rčník M. Nečadvá chemie Exkurze H. Brd, Lipnice K. H. Brvský, J. 9. rčník J. Kalábkvá Hašek NTM + Letiště Praha 8. rčník V. Kšina listpad Pythagriáda rčník S. Dvřákvá Třídní kla, šklní kl sutěže Mladý Démsthenes rčník J. Kalábkvá a vyučující ČJ prsinec VIDA Brn prhlídka expzice 9. rčník M. Nečadvá Exkurze na Veselý kpec a d Chrudimi 6. třídy Z. Bužgvá HD divadelní představení rčník J. Kalábkvá SHŠ Renegáti rčník M. Pspíšilvá Šklní kl CHO, DO rčník M. Nečadvá, M. Pspíšilvá Vánční Vídeň rčník Vyučující NJ leden Šklní kl ZO rčník E. Kratchvílvá Šklní kl OČJ rčník J. Kalábkvá Šklní kla sutěží v AJ a NJ rčník PK CJ Matematická lympiáda rčník S. Dvřákvá Fyzikální lympiáda rčník D. Kratchvíl únr Šklní kl recitační sutěže rčník D. Bruknarvá Šklní kl BiO rčník V. Šthanzlvá, M. Nečadvá březen Městský úřad Plná matrika 6. třídy J. Říhvá Odpledne a Nc s phádku 3. rčník J. Kalábkvá a ŽR Matematický klkan rčník S. Dvřákvá duben exkurze d Kutné Hry 7. třídy E. Kratchvílvá exkurze d Osvětimi 9. rčník Z. Bužgvá exkurze d synaggy a rabínskéh dmu 7. rčník E. Kratchvílvá Obhajby prjektů Klubu Pampeliška V. Šthanzlvá 8

9 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Sutěž Mladý zdravtník rčník Z. Bahunkvá Den Země V. Šthanzlvá květen SEV Chalupky Vda a živt v ní 6. rčník M. Lexa Ekbienerg Třebíč 5. rčník M. Nečadvá Exkurze JE Dukvany a VD Dalešice 9. rčník D. Kratchvíl Nárdní přehlídka Klubu Pampeliška V. Šthanzlvá červen exkurze d Prahy 8. třídy Z. Bužgvá beseda v muzeu (Vznik Plné, hrad, ) 7. třídy E. Kratchvílvá beseda v muzeu (Plná před pžárem a p něm 8. třídy Z. Bužgvá řemesla) Splupráce s MŠ Pdhra příprava a realizace V. Šthanzlvá přírdvědné stezky Slavnstní rzlučení se žáky 9. tříd 9. rčník Vedení škly Další akce, které budu prbíhat během rku Beseda se spisvatelem Splupráce s Husvu knihvnu Účast žáků na slhvých a literárních sutěžích Představení úspěšných žákvských prací Beseda s chvanci Diagnstickéh ústavu Beseda se starstu Exkurze d kstela Přednáška s dílnu jihlavskéh muzea Výstavky přírdnin Gecaching Sutěž Pznáváme přírdu Ftsutěž O nejlepší úlvek Prjekty Klubu Pampeliška Pdpra mezinárdníh přátelství, dpisvání šklní srvnávací testy z AJ v pátých, šestých a devátých rčnících Prjektvý PŮLTÝDEN pr žáky tříd a SP alternativní způsb výuky Termín: 24., 27., Cíl: Organizace: praktické upevnění, prcvičení a případné rzšíření vědmstí získaných při klasické výuce, získávání a rzvj klíčvých kmpetencí základní infrmace k prjektu vedení (PR, PP) infrmace pr rdiče na třídních schůzkách (leden) pdrbné zpracvání prgramu prjektu, kpie pr vedení (duben) pžadavky na materiál, ptřeby (duben) Sběr druhtných survin pdle aktuální situace (hliník, papír) eklgické třídění TDO celrčně sběr baterií, mnčlánků a elektrdpadu celrčně 9

10 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Jednrázvé akce pr jedntlivé rčníky a třídy (besedy, přednášky, návštěvy výstav apd.) plánují a zajišťují vyučující daných předmětů, sutěže a lympiády veducí jedntlivých metdických slžek dle plánu práce své předmětvé kmise. Rční plán práce pružně reaguje na další nabídky v průběhu rku, pčítá s eventuální krekcí pdle situace ve škle. Termín změn je nutn prjednat na nejbližší pedaggické radě. Náměty v Prgramu činnsti škly byly prjednány metdickými slžkami a předmětvými kmisemi v srpnu 2015, a schváleny na pedaggické radě dne jak závazné úkly pr všechny pedaggické pracvníky. Za plnění úklů zdpvídají metdické slžky, vyhdncuje vedení škly čtvrtletně při jednání PR. 5. Prpagace práce škly Úprava webvých stránek škly: Administrace: Zdeněk Dvřák, Marie Pspíšilvá, Dana Mčubvá Šklní jídelna: Marie Heilandvá Šklní družina: Alena Vlachvá Žákvská rada: Jana Dvřákvá Příspěvky d Plenskéh zpravdaje Říjen Úvdní infrmace škle vedení škly Listpad J. Kalábkvá výchvné pradenství Prsinec D. Bruknarvá metdik prevence Leden D. Mčubvá infrmace k zápisu d 1. tříd Únr PK splečenských předmětů Březen PK českéh jazyka Duben PK přírdvědných předmětů Květen MS 1. stupně Červen Výsledky sutěží, hdncení práce škly vedení škly Další příspěvky p dhdě s vedením škly průběžně pdle ptřeby a zájmu. Šklní časpis Zdeňka Bužgvá V Plné Mgr. Zdeněk Dvřák ředitel škly 10

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2018/2019 Základní škla Plná Plán práce škly 2018/2019 Oblast výchvy a vzdělávání Rzvíjet sbnst žáka k samstatnému myšlení a svbdnému rzhdvání, aktivnímu přístupu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2016 Z Á K L A D N Í C Í L Pskytnut žákům kvalitní základy všebecnéh vzdělání. Vytvřit pdmínky pr t, aby si žáci svjili ptřebné strategie učení a na jejich základě byli mtivváni

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2018/19

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2018/19 Základní škla Žďár nad Sázavu, Palachva 2189/35, příspěvkvá rganizace Plán práce škly na šklní rk 2018/19 Plán byl prjednán v pedaggické radě 30.8. 2018 Schválila ředitelka škly Jana Bernardvá 30.8. 2018

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Škla s rzhledem ŠVP ZŠ Nvý Hrádek Části 1 až 4 (Identifikační údaje, Charakteristika škly, Charakteristika ŠVP, Učební plán) Hlavní úvdní části (nečleněn

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Základní škola a mateřská škola Proseč

Základní škola a mateřská škola Proseč Základní škla a mateřská škla Prseč Rybenská 260, 539 44 Prseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprsec.cz, email: skla@zsprsec.cz PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK ZŠ - 2016 / 2017 OBSAH I. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více