Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov"

Transkript

1 Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv

2 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je úplná základní škla s devíti pstupnými rčníky. Náleží k ní mateřská škla sídlící v druhé budvě. Obě jsu situvány v centru bce. V tmt šklním rce má základní škla devět tříd se 119 žáky a 13 pedaggickými pracvníky. Šklu navštěvují žáci z Bernartic, Lampertic, Králvce, Žacléře, Křenva, Zlaté Olešnice, Libče a Trutnva. Naše preventivní strategie Minimální preventivní prgram (dále jen MPP) reflektuje naše kréd škla kn d živta. Chceme kvalitně vzdělávat všechny žáky bez rzdílu, pskytvat dbrnu péči žákům se specifickými pruchami učení, seznámit žáky s mžnými riziky, dbrně zasáhnut v případě žáků s rizikvým chváním a nabídnut mžnst dalšíh rzvje nadaným žákům. T vše v příjemném prstředí malé becní škly, tevřenu kmunikací s žáky, rdiči i veřejnstí. infrmvat sciálně patlgických jevech (ŠVP, besedy, přednášky, třídní schůzky) zvyšvat dlnst žáků i pedaggů vůči stresu a půsbení patlgických jevů, psilvat sebevědmí a sebekntrlu vést ke správným živtním pstjům (etika, žebříček hdnt, zdravý živtní styl, sciální kmpetence) pdat pmcnu ruku pmci zvládat zklamání, živtní knflikty i nenadálé situace, pradit, kde hledat dbrnu pmc učit žáky zaujmut k prblému stanvisk, pdílet se na řešení prblémů, kmunikvat, přijmut následky dbát ddržvání šklníh řádu jak nrmy prevence ve škle naučit žáky dpvědnsti zachvat příjemné prstředí pr žáky i pedaggy, více šklu tevřít rdičům i veřejnsti zprstředkvat a nabídnut mimšklní aktivity splupracvat s dbrníky (v preventivních i akutních situacích) MPP zhledňuje v daném bdbí vždy nejaktuálnější prblémy vycházející z evaluace předchzíh šklníh rku. Preventivní strategie je naplňvána především metdu skupinvé práce s veducí rlí učitele. Při skupinvé práci však učitel zachvává individualitu každéh žáka. MPP rvněž vymezuje prstr pr individuální řešení danéh prblému v závislsti na druhu sciálně patlgickéh jevy a rdinné či sciální situaci jedince. Dále využíváme besed a diskuzí s dbrníky. Pr vypracvání Minimálníh preventivníh prgramu byly využity tyt materiály: Šklský zákn - 29 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. pskytvání pradenských služeb ve šklských zařízeních Strategie prevence rizikvých prjevů chvání u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu šklství, mládeže a tělvýchvy na bdbí Šklní vzdělávací prgram Škla kn d živta Metdické dpručení k prevenci rizikvéh chvání u dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních, MŠMT č.j / Metdický pkyn ministra šklství a mládeže a tělvýchvy k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl a šklských zařízení č.j /2013-1

3 2. Prevence ve škle MPP vychází z aktuální situace ve škle a reflektuje evaluaci průběhu předchzíh bdbí (šklní rk 2013/2014). Je vypracván šklním metdikem prevence (dále jen ŠMP), který při jeh tvrbě úzce splupracuje se všemi pedaggickými pracvníky. Preventivní tým tvří metdička prevence, výchvná pradkyně, ředitel škly a třídní učitelé, kteří se pdílejí na řešení výskytu rizikvéh chvání a vlí další pstupy. Ředitel škly tel.: Mgr. Michal Kružek Schvaluje pdbu MPP, zastřešuje realizaci prgramu a sleduje jeh efektivitu, v případě ptřeby svlává výchvné kmise. Metdička prevence tel.: knzultace: Mgr. Mirslava Huškvá Vytváří MPP, připravuje a dhlíží na realizaci prgramů, vyhdncuje jejich výsledky. Sleduje chvání prblémvých žáků, jedná s rdiči. Účastní se výchvných kmisí, splupracuje s rganizacemi v blasti primární prevence. Výchvná pradkyně tel.: knzultace: Ing. Sylvie Berčíkvá Pskytuje pradenství při vlbě pvlání a dalšíh vzdělávání žáků, splupracuje s třídními učiteli na tvrbě IVP, jedná s dbrnými pracvišti (PPP, SPC), je sučástí výchvné kmise. Žáci i rdiče si mhu na vlastní žádst dmluvit schůzku s metdičku prevence neb výchvnu pradkyní. Pr žáky je připravena schránka důvěry (1. pschdí). Na vhzené dtazy dpvídá šklní metdička prevence, výchvná pradkyně, ppř. třídní učitelé. D schránky důvěry mhu žáci umístit také pdněty, připmínky a známení, které nechtějí z jakéhkliv důvdu říci veřejně neb přím. 3. Evaluace šklníh rku 2013/ Evidence rizikvéh chvání na škle ve šklním rce 2013/2014 Rizikvé chvání rčník pčet případů eterní splupráce, pznámky šikana III., VII. 2 návykvé látky: kuření, alkhl VI. 1 záškláctví, pzdní příchdy, nepřítmnst na dpledním vyučvání III., VI., VII., VIII., IX. 5 kriminalita drbné krádeže 0

4 seuální prblematika 0 neslušné a agresivní chvání žáků VII., IX. 2 sebepškzvání (s hledem na annymitu bez uvedení třídy) 1 rasismus VII. 1 návykvé látky: marihuana, pervitin, herin VI. 1 gambling, hráčství PC her 0 jiné přepis záznamů v žákvské knížce, falšvání pdpisu záknnéh zástupce, lhaní V., VII., IX. 3 Případy byly řešeny v týmu metdik prevence, výchvný pradce, ředitel škly, třídní učitelé. 3.2 Prevence ve šklním rce 2013/2014 A. Ve výuce aktivity spjené s prevencí rizikvéh chvání prběhly dle ŠVP jedntlivých vyučvacích předmětů. B. Specifická primární prevence vycházela z analýzy stavu škly v rce 2012/2013, prbíhala v rámci vyučvacích hdin. 18. prsince Ing. Karla Mihatschvá Bible vzájemné vztahy všebecná primární prevence 27. ledna SION Nvá generace. s., Vít Pspíšil Rizika internetu (2. stupeň) všebecná primární prevence 4. únra SION Nvá generace. s., Vít Pspíšil Úskalí médií (3.-5. třída) všebecná primární prevence C. Nespecifická primární prevence Zajištění zájmvých vlnčasvých aktivit ve splupráci s SVČ Trutnv Pchdvé cvičení Dětský den naruby Vánční kncert, trhy s žákvskými výrbky, rzsvěcení strmečku Plavecká výuka, kurz bruslení Jižní Amerika - prezentace cestvatele Libra Turka Vystupení žáků v Dmvě důchdců v Lamperticích Účast na lympiádách a ve šklních sutěžích Hallween Divadelní představení Divadla Vratislava Barvy Abslventské práce Vítání prvňáčků a lučení s deváťáky na Obecním úřadě v Bernarticích Rzlučení s předškláky Třídní výlety

5 D. Zájmvé kružky přádané při ZŠ - škla zajišťuje využití vlnéh času žáků v zájmvých kružcích. Ve šklním rce 2012/2013 navštěvvali žáci tyt kružky. Sprtvní kružek Keramický kružek Výtvarný kružek Základy němčiny Angličtina v MŠ Flrbal Ftbal Pdrbnější infrmace šklních akcích a ftgalerie jsu zveřejněny na webvých stránkách škly: 3.3 Splupráce s rdiči ve šklním rce 2013/2014 ANO NE Frma - rdiče jsu infrmváni strategii šklní webvé stránky, třídní schůzky, Ozvěny Vraních hr - účast ŠMP na třídních schůzkách (dále individuální knzultační hdiny) - písemná sdělení rdičům žákvská knížka, v dmluvených případech - šklní akce pr rdiče s dětmi dětský den, abslventské práce, běh pr zdraví, kurz pedigu, akce pr předškláky, vítání prvňáčků a lučení s 9. třídu - infrmační letáky pzvánky a plakáty na akce přádané šklu 3.4 Splupráce s institucemi a rganizacemi ve šklním rce 2013/2014 Využití ANO NE Frma splupráce PPP pradenská činnst pr učitele i rdiče dětí se specifickými pruchami učení Plicie ČR hlášen mžný výskyt návykvých látek mim budvu škly Městská plicie prvěřvání aktuálních rizik Zdravtní ústav SPC pradenská činnst pr učitele i pr rdiče dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami

6 SVP Varianta Trutnv splupráce s rganizací, která nabízí pmc rdičům žáků, kteří se citli v nesnázích, řeší vztahvé prblémy, ať už dma neb s vrstevníky, citají se v krizvých situacích Orgány státní správy OSPOD, kurátr pr mládež Odbrníci RIAPS 3.5 Pdíl pedaggů škly na realizaci MPP ve šklním rce 2013/2014 Vzdělávání pedaggů v blasti prevence I nadále navštěvuje šklní metdička prevence studium k výknu specializvaných činnstí prevence sciálně patlgických jevů ve Šklském zařízení pr DVPP Králvéhradeckéh kraje, tt studium bude uknčen v prsinci Analýza sučasnéh stavu Lňský šklní rk přinesl mírnu změnu k lepšímu v chvání žáků k učitelům. Negativní jevy, které se vyskytly v předchzím rce (tykání, dmítání kmunikace, sabtvání prcesu učení, zapírání žákvské knížky, vulgární vyjadřvání a lhaní), se dále nerzšiřvaly, napak jsme zaregistrvali jejich snížený výskyt. V září 2013 jsme infrmvali záknné zástupce pravidlech a mžných způsbech mluvání žáků, pravidlech udělvání nemluvených hdin za tyt absence a pzdní mluvání zameškaných hdin. Nyní můžeme knstatvat, že četnst pzdních příchdů na ranní a dplední vyučvání se snížila a většina rdičů mluvala své děti v řádném termínu. V lňském šklním rce byl důsledně ddržván bd 7 šklníh řádu, čímž se nad čekávání pdařil mezit pužívání mbilních telefnů ve výuce (aktivní i pasivní). I nadále byli sledváni prblematičtí žáci prvníh stupně, kteří čast inicivali nevhdné hry a pdíleli se na nich (slvní napadání mladších žáků, pčáteční prjevy šikany ve splečných prstrách šklní jídelna, autbusvá zastávka atp.). Atmsféra ve škle je přátelská, žáci velmi čast vyhledávají kntakty s učiteli i mim vyučvací hdiny (nezávazné rzhvry, vážné prmluvy i žádsti pmc v mimšklních záležitstech). Kladně hdntíme i chtu žáků a některých rdičů, pr něž není zatěžk pdat pmcnu ruku při rganizací šklních akcí. 5. Cíle prgramu pr šklní rk 2014/ Krátkdbé cíle pdpřit adaptaci prvňáků na šklní prstředí, s hledem na zkušensti z psledníh rčníku MŠ preventivně půsbit v blasti kmunikace, vzájemných vztahů s kamarády i dspělými zaměřit pzrnst na včasné dhalvání skrytéh násilí a šikany ve škle i mim šklní vyučvání minimalizace prjevů šikany, upevnění pzitivních vztahů v třídním klektivu i mezi třídami nadále dbát na ddržvání šklníh řádu (vhdné chvání a vyjadřvání žáků, zápis každéh pzdníh příchdu d TK a ŽK, včasné mluvání absencí žáků záknnými zástupci) zajistit žákům mimšklní využití vlnéh času frmu zájmvých kružků ve splupráci se SVČ Trutnv ředitel škly umžní šklní metdičce prevence uknčení vzdělání v bru 2. Střednědbé cíle zvýšit zájem rdičů dění ve škle

7 3. Dluhdbé cíle nastavit pravidla kmunikace a ve splupráci se žáky vytvřit vlastní šklní pravidla nad rámec šklníh řádu rzvíjet sciální kmpetence, upevnit vztahy mezi všemi žáky i pedaggy, psílit schpnsti začlenit se d klektivu, úcta ke starším sbám, chvání v hrmadných dpravních prstředcích, na kulturních akcích atd. mtivvat žáky ke vzdělávání a ke smysluplným mimšklním aktivitám 6. Plán akcí pr šklní rk 2014/2015 A. V rámci výuky dle platnéh ŠVP Škla kn d živta pr všechny rčníky Začlenění témat prevence d jedntlivých vyučvacích předmětů vychází z ŠVP pr jedntlivé předměty: Kriminalita, delikvence, šikana a vandalismus v ŠVP (Ov) Drgvé závislsti, alkhlismus, kuření v ŠVP (Nj, Aj, Ch, Ov, Pv, Př, Tv, Bp, Vv, Ev, Prvuka) Xenfbie, rasismus, intlerance a antisemitismus v ŠVP (Nj, Aj, D, Ov, Př, Z, Prvuka) Zdravý živtní styl (Prvuka, Př, Vz) 1. stupeň: rzvíjet schpnst diskutvat, kmunikvat, řešit prblémy a knflikty bez pužití vulgarit a násilí. 2. stupeň: využívat simulační hry, brainstrming, diskuse, hraní rlí, nácviku verbální a neverbální kmunikace. V rámci výuky, v suladu s ŠVP bychm v letšním šklním rce rádi realizvali prgram Etických dílen s Ing. Karlu Mihatschvu, se kteru jsme splupracvali již v minulém rce. Knkrétní prgramy a jejich harmngram bude upřesněn, jedná se však zejména předměty bčanská výchva a výchva ke zdraví v 6., 7. a 8. třídě. B. Specifická primární prevence všebecná Předběžně prjednané jsu prgramy Etických dílen s Ing. Karlu Mihatschvu, která by měla dluhdbě pracvat se žáky 1. třídy, dále pak ve 3., 4., a 5. třídě. Případné další nabídky rganizací zabývajících se primární prevencí budu vybírány dle aktuálníh stavu ve škle v průběhu rku. C. Nespecifická primární prevence Pchdvé cvičení Bubakiáda Hallween Vánční kncert, rzsvícení vánčníh strmu, prdejní trhy Kncert v Dmvě důchdců Lampertice Plavecká výuka Škla bruslení (1. stupeň) Den tevřených dveří Prezentace abslventských prací Dětský den Účast na sprtvních utkáních a vědmstních lympiádách Zájmvé kružky přádané při ZŠ Flétničky Sprtvní kružek Keramika Flrbal

8 Ftbal Průběžné dplňvání plánu akcí a jejich hdncení na šklní rk 2014/2015 zajišťuje šklní metdik prevence. 7. Splupráce s dbrníky a institucemi Obecní úřad Bernartice splupráce při přádání akcí v bci RIAPS rdinná terapie, knzultace Okresní metdik prevence knzultace, splupráce při řešení prblémů v třídním klektivu, metdická pmc Pedaggick-psychlgická pradna Trutnv pradenská činnst pr učitele i rdiče, řešení prblémů, pruchy učení a chvání, IVP SPC Trutnv pradenská činnst pr učitele Diagnstický ústav HK a SVP Návrat knzultace při výchvných btížích, mžný diagnstický pbyt SVP Varianta Trutnv ambulantní knzultace při výchvných btížích Zdravtní ústav Trutnv zdravý živtní styl Městský úřad Trutnv, sciálně právní dbr kurátři pr mladistvé a pracvníci péče dítě, besedy, knzultace Plicie ČR pracviště preventivně infrmační skupiny Trutnv Dětská lékařka MUDr. Pavervá chrana zdraví, záškláctví 8. Řešení šikany a násilnéh chvání 8.1 Uplatňvání represivních nástrjů Pr ptrestání agresrů při zjištění násilí a šikany škla využije následující výchvná patření: napmenutí třídníh učitele důtka třídníh učitele důtka ředitele škly Hdncení chvání agresra může být na základě pdkladů z průběhu rku klasifikván jak uspkjivé, neb neuspkjivé. 8.2 Dpručení rdičům bětí i agresrů V některých případech dpručuje škla návštěvu na ambulantním ddělení střediska výchvné péče pr děti a mládež, ppř. splupráci s psychlgem neb psychiatrem. 8.3 Pstup škly v případě selhání preventivních patření a. Pstup škly v případě zneužívání návykvých látek b. Pstup škly při dhalení šikanvání neb skupinvéh násilí c. Pstup škly při záškláctví

9 Uvedené pstupy jsu uvedeny v přílze tht dkumentu, je nutné s nimi seznámit rdiče a záknné zástupce. Jedná se závazné směrnice ředitele škly. 9. Hdncení aktivit a sledvání jejich efektivity Žáci hdntí jedntlivé akce, besedy a přednášky buď v tevřené diskuzi s učitelem, neb frmu annymních dtazníků. Při hdncení efektivity prevence věnujeme pzrnst rvněž slhvým pracím a dalším samstatným žákvským výtvrům. Důležitým vdítkem k hdncení jsu také dtazy žáků ve schránce důvěry. 10. Přílhy Minimální preventivní prgram mateřské škly. Směrnice ředitele škly v případě zneužívání návykvých látek. Směrnice ředitele škly při dhalení šikanvání neb skupinvéh násilí. Směrnice ředitele škly při záškláctví. Pkyny pr rdiče včasné a správné mluvání nepřítmnsti Pedaggičtí pracvníci škly byli seznámeni se zhdncením preventivních aktivit uskutečněných v rce 2013/2014. MPP pr šklní rk 2014/2015 připmínkvali na pedaggické radě Upravený a dsuhlasený MPP představí třídní učitelé rdičům žáků na pdzimních třídních schůzkách. V Bernarticích Mgr. Mirslava Huškvá metdička prevence

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více