i z verze publikace pg. 1 / 49

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49"

Transkript

1 i z verze publikace pg. 1 / 49

2 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace pg. 2 / 49

3 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu ochrany rezident... i z verze publikace pg. 3 / 49

4 Praha Vinohrady - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 4 / 49

5 Praha Holeöovice - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 5 / 49

6 Praha za Emauzy - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 6 / 49

7 Praha CENTRUM - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 7 / 49

8 Dnes mïsto separuje plochu pro rezidenty a nedovolì tam nikomu jinèmu zaparkovat. ÿada mìst je zejmèna bïhem dne nevyuûita, obvykle 20-30% nïkde je to vöak aû 50% i vìce. Rezidenti platì roënì zn mku, coû je v p epoëtu asi 50 hal/hod a mènï. Na okraji rezidentnìch zûn je vyhrazeno nïkolik mìst vöeobecnï ve ejn ch s automaty za 30 KË/hod. PoËet mìst je nedostateën. Na obr zku modelov p Ìklad. i z verze publikace pg. 8 / 49

9 P ipustit do rezidentnì zûny bïûnè ostatnì idiëe (=nerezidenty) a to tak, ûe st le podrûìm nïkolik mìst pro rezidenty voln ch. Na modelovèm p Ìkladu je vidït, ûe i pouh ch 10% cizinc zvedne celkov v bïr na 200%. SouËasnÏ vöak umoûnì vöem lidem se volnï pohybovat v zûnï, coû je dnes nejvìce kritizovan problèm. i z verze publikace pg. 9 / 49

10 CÕLOV STAV: Zcelazruöit dïlenì na plochy rezidentnì a pro ve ejnost a vöude je promìchat. Hustota promìch nì je zobrazena d le na celkov ch map ch Prahy. Tuto hustotu lze bïhem dne regulovat. Nap. veëer a v noci budou p evl dat rezidenti a p es den bude promìch nì velmi vysokè, viz. ilustrace. i z verze publikace pg. 10 / 49

11 P Ìklad hustoty promìch nì bïûn ch vozidel a rezidentnìch.»ìm blìûe k centru, tìm vìce lze nap. up ednostúovat rezidenty a ËÌm vìce k okraji mïsta, tìm vìce lze zûnu liberalizovat. Tyto hustoty promìch nì lze mïnit bïhem dne. Nap v noci bude95% rezident up ednostnïno, r no budou postupnï do plochy pouötïni cizì idiëi 10-20%, p es den to m ûe b t aû 50% a k veëeru bude mnoûstvì cizìch idië opït klesat aû na 5% v noci. Pulsov nì - tep mapy bude kopìrovat ûivot mïsta a jeho pot eby. i z verze publikace pg. 11 / 49

12 JednotlivÈ parametry, resp. okrajovè parkovacì podmìnky, m ûe zad v vat osoba ÌdÌcÌ dopravu ze svèho pracoviötï. ZadanÈ parametry okamûitï p ebìr systèm ping a reaguje na nïj p ipouötïnìm nebo odmìt nìm dalöìch idië do definovanè oblasti, p ÌpadnÏ jim ohlaöuje novè podmìnky, nap. ì..parkov nì povoleno max. 150 min..ì atd. i z verze publikace pg. 12 / 49

13 Dnes platì vöichni rezidenti stejnou cenu bez ohledu na to jak moc parkov nì vyuûìvajì a jak moc ulici blokujì pro jinè parkujìcì. i z verze publikace pg. 13 / 49

14 Se systèmem ping lze p esnï sledovat intenzitu vyuûitì Ëi p ÌpadnÏ zneuûitì privilegiì jednotliv ch rezident a podle toho je spravedlivï zpoplatnit. i z verze publikace pg. 14 / 49

15 Dnes m kaûd rezident svou zûnu stanovenou hranicemi katastru. Pokud bydlì nap v pravè Ë sti Holeöovic, je mu lev polovina Holeöovic na nic a naopak nesmì v bec zastavit nap. v mìstï svè pr ce, kter m ûe b t bohuûel opït v jinè - nep telskè rezidentnì zûnï. i z verze publikace pg. 15 / 49

16 Aù si kaûd stanovì svou vlastnì rezidentnì zûnu s m, tak jak mu vyhovuje. MÏl by nap. ploön limit a jinak by si ji mohl tvarovat libovolnï a dokonce i nespojitï. Software by mohl kontrolovat hustoty urëit ch mìst a v p ÌpadÏ p ÌliönÈho z jmu o nïkter mìsta by je buôto zdraûoval, nebo by navrhnul klientovi dalöì nejbliûöì mìsto, kterè je Ìdöeji osìdleno. MoûnostÌ je vìce. i z verze publikace pg. 16 / 49

17 DetailnÌ p Ìklad individu lnì parkovacì rezidentnì zûny pana Nov ka. Pan Nov k by si buôto s m na internetu nebo na magistr tu spolu s ednìkem vyd vajìcìm rezidentnì povolenky definoval oblasti, kde by r d Ëerpal sv j rezidentsk status. I v r mci tèto individu lnì zûny lze opït odstupúovat ceny, nap. na zcela rezidentnì a ochranou polorezidentnì apod. i z verze publikace pg. 17 / 49

18 DNES: Rezidenti... X... (a ti druzì). N VRH: Rezidenti a ti druzì. i z verze publikace pg. 18 / 49

19 DNES: Magistr t... a penìze. N VRH: Magistr t... SLUéBA... a penìze. i z verze publikace pg. 19 / 49

20 PropojenÌ aktu lnìch informacì z digit lnì prakovacì mapy s navigacì umoûnì automaticky vyhledat nejbliûöì volnè parkovacì mìsto u cìle cesty a navigovat k nïmu idiëe. TakÈ m ûe toto mìsto v ËasovÈm p edstihu rezervovat a jinè z jemce navigovat automaticky zase jinam...nejbliûöì parkovacì mìsto 120 m prvnì odboëka doprava.. voln parkovacì mìsta i z verze publikace pg. 20 / 49

21 2. V bïr parkovacìch poplatk i z verze publikace pg. 21 / 49

22 Dnes si nap. p i telefonov nì volìme sami svèho oper tora mezi konkurencì. TakÈ si m ûeme zvolit svèho dodavatele elektrickè energie do domu, aëkoliv dr ty jsou jen jedny. i z verze publikace pg. 22 / 49

23 TakÈ p i parkov nì bychom si mïli mìt moûnost zvolit mezi konkurenënìmi firmami a to na kterèmkoliv parkovacìm mìstï. Jejich marûe mohou b t r znè a takè n m mohou nabìdnout r znè v hody: Nap. parkovanì i v jin ch mïstech souëasnï, cizojazyënou obsluhu, bonusy, rezervace mìst, fakturace atd. atd. SystÈm ping umoûúuje na jednom parkovacìm mìstï vìce parkovacìch firem souëasnï. i z verze publikace pg. 23 / 49

24 SpravedlivÈ a p esnè vy Ëtov nì je nejsilnïjöì str nkou tohoto systèmu! Aù jiû jste bïûn idië, rezident, handicapovan osoba nebo Ô bel s m, n ö systèm to vûdy pozn a spravedlivï s V mi z Ëtuje. SituacÌ, kterè dosavadnì systèmy nezvl dajì je ada, nap.: a) Ned vno jsem byl svïdkem jak si jedna staröì panì zoufale nevïdïla rady, kdyû chtïla zaparkovat jen na 15 minut, zaplatit vöak musela celou zapoëatou hodinu, kter byla za 20,- KË a ona mïla jen kovovou 50,- KË minci. Dan automat neumïl vracet. Tedy s naöìm systèmem ping by zaplatila skuteënï jen tïch 15 minut, tj. v tomto p ÌpadÏ cca 5,- KË. Ona vöak p esto musela zaplatit 50,- KË!!!!!! MyslÌme si, ûe Ëtovat nespot ebovanou dobu je vìce neû odporujìcì dobr m mrav m, je to vpodstatï trestn Ëin (dnes vöak leg lnì..). b) OdjÌûdÌte d Ìve, neû jste p vodnï pl novali? Dnes V m p eplatek nikdo nevr tì. My ano. Vy Ëtujeme V m jen skuteënï proparkovanou dobu podle p ÌsluönÈho tarifu. Jsou dvï moûnosti. BuÔto po V s na volnè mìsto okamûitï zaparkuje dalöì idië a systèm tak s m pozn, ûe V s uû tìm p dem nem ûe d l kasìrovat a p eplatek V m vr tì. Nebo se p i odjezdu sami ukonëovacì SMS odhl sìte a platbu ukonëìte i kdyû po V s uû nikdo dalöì nep ijede. c) Uû se V m stalo, ûe jste se nejprve k vozu vr tili d Ìve, avöak neodjeli. ParkovacÌ lìstek V m st le platil ale ne tak dlouho, abyste mohli znovu odejìt na delöì dobu. Jak to udïl te? MusÌte si koupit dalöì parkovacì lìstek. Tedy v tuto chvìli m te zaplaceno v p ekr vajìcìm se Ëase dokonce 2x!!! PotÈ se ovöem zase naopak zdrûìte, a neû se stihnete vr tit m te uû pokutu. P itom podle souëtu cen obou lìstk m te dokonce p eplaceno! Pokud policisty jeötï zastihnete, m te öanci, ûe se snad nïjak lidsky domluvìte kdyû jim uk ûete oba lìstky, ale pozdïji uû urëitï ne. Ano svït nebyl nikdy spravedlivè mìsto k ûivotu, aû doposud. Se systèmem ping se V m nic takovèho nem ûe st t. i z verze publikace pg. 24 / 49

25 Dnes se zav dïji rezidentnì zûny ploönï v jednotliv ch katastrech. V nich platì vöichni stejnï a na vybran ch mìstech jsou automaty pro ve ejnost. Ve zbytku mïsta se neplatì nic, nebo jsou nïkde automaty. Jako bïûn idië tedy platìte buôto 30 KË/hod nebo nic a navìc v modr ch zûn ch nesmìte v bec zastavit. NenÌ nic mezi tìm. i z verze publikace pg. 25 / 49

26 Se systèmem ping lze stanovit libovolnè hranice pro jakoukoliv cenu a velice jemnï je odstupúovat, nap. s jemnostì po 10 hal. Graf nìûe ukazuje cenovou mapu pro n zornost odstupúovanou po 5,- KË, ale p edstavte si mnohem hustïjöì vrstevnice cen. i z verze publikace pg. 26 / 49

27 Dnes se v bïr parkovacìho poplatku realizuje automaty. Ty majì fixnì hodinovou sazbu p es den. BuÔ platìte nebo neplatìte. NenÌ nic mezi tìm. i z verze publikace pg. 27 / 49

28 Se systèmem ping m ûete ceny v Ëase mïnit - odstupúovat. i z verze publikace pg. 28 / 49

29 OdstupÚov nì cen m ûe b t zcela plynulè s jemnostì na 10 hal. i z verze publikace pg. 29 / 49

30 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy a to nejen v Ëase ale i v ploöe (viz mapy d le). Nap. lok lnï zv öena p i v znamnè akci... koncert Rolling Stones, pouze v okolì stadionu atd... i z verze publikace pg. 30 / 49

31 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Nap. snìûov na... i z verze publikace pg. 31 / 49

32 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Nap. m ûete zavèst velmi malou cenu i v dobï, kdy dnes by si nikdo nedovolil nasadit automaty. T eba v sobotu odpoledne, nebo v nedïli, v noci apod. Vyberete sice m lo, ale po d vìce neû nic s automaty mimo provoz. i z verze publikace pg. 32 / 49

33 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Cenu m ûete kdykoliv pozvolna mïnit a tak m ûete nen silnï kopìrovat inflaci a jinè vlivy. ZatÌmco dnes s automaty je cenov skok obvykle 10 KË. i z verze publikace pg. 33 / 49

34 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle typu klienta. i z verze publikace pg. 34 / 49

35 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle typu klienta. i z verze publikace pg. 35 / 49

36 Cenov k ivka bïhem t dne ukazuje rozdìl mezi st vajìcìm v bïrem (p eruöovan Ë ra). P i pouûitì cenovè k ivky vyberete mnohem vìce aniû by to idiëi v znamnï pocìtili. i z verze publikace pg. 36 / 49

37 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. A to i v dlouhodob ch Ëasov ch secìch - sezûn ch. i z verze publikace pg. 37 / 49

38 3. OznaËenÌ v ulicìch i z verze publikace pg. 38 / 49

39 DNES: P ÌhodnÈ cedule jsou jiû dnes vöude rozmìstïny. N VRH: Naprosto jednoduöe lze upravit st vajìcì znaëenì, aby systèm ping mohl zaëìt fungovat alespoú v zimnì rozost enè verzi, s p esnostì na skupiny (mnoûiny). i z verze publikace pg. 39 / 49

40 Z kladnì vodorovnè individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst. i z verze publikace pg. 40 / 49

41 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na pomocnè konstrukci, nap. jiû existujìcì z bradlì, sloupky apod. Na uk zce nìûe lze vyuûìt jeden sloupek vûdy pro dvï mìsta (uöet Ì se poëet sloupk ). i z verze publikace pg. 41 / 49

42 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na blìzkè stïny budov. i z verze publikace pg. 42 / 49

43 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na blìzkè oplocenì a jinè jiû st vajìcì konstrukce. i z verze publikace pg. 43 / 49

44 SkupinovÈ/mnoûinovÈ oznaëenì svisl mi dopravnìmi znaëkami prakticky postaëì v mal ch mïstech a okrajov ch Ë stech velk ch mïst. Individu lnì oëìslov nì kaûdèho jednotlivèho parkovacìho mìsta je vhodnè vöude tam, kde pot ebujeme zajiöùovat urëit stupeú ochrany rezident. Tj. zejmèna v centrech vïtöìch mïst. i z verze publikace pg. 44 / 49

45 SkupinovÈ/mnoûinovÈ oznaëenì svisl mi dopravnìmi znaëkami prakticky postaëì v mal ch mïstech a okrajov ch Ë stech velk ch mïst. Individu lnì oëìslov nì kaûdèho jednotlivèho parkovacìho mìsta je vhodnè vöude tam, kde pot ebujeme zajiöùovat urëit stupeú ochrany rezident. Tj. zejmèna v centrech vïtöìch mïst. i z verze publikace pg. 45 / 49

46 Na ja e, v lètï a na podzim je i obyëejnè oëìslov nì mìsta na vozovce dob e ËitelnÈ a proto m ûe systèm evidovat kaûdè mìsto s naprostou p esnostì. i z verze publikace pg. 46 / 49

47 V zimï se m ûe st t, ûe tam kde bude ËÌslov nì pouze na zemi a ne t eba na nïjakè svislè cedulce vedle parkovacìho mìsta, tak takovè ËÌslo bude pod snïhem neëitelnè. V takovèm p ÌpadÏ bude parkujìcì idië uv dït pouze ËÌslo skupiny, kter bude na dopravnì znaëce. Tyto znaëky jsou dnes jiû rozmìstïny a staëì je jen p epsat nebo doplnit. Nic nebr nì tomu rozmìstit vöude svislè ËÌslov nì mìst a pak problèm se snïhem zcela odpadne. i z verze publikace pg. 47 / 49

48 ObÏ v öe uvedenè situace mohou nastat z roveú. Tzn. Ë st mïsta bude systèm vidït pouze ve skupin ch a v Ë sti mïsta bez snïhu bude i nad le rozezn vat mìsta s p esnostì na jednotlivè vozy. Obraz se bude postupnï zaost ovat tak jak bude snìh t t, nebo jak se bude odklìzet. ObdobnÏ tomu bude i v lètï, kdyû individ lnìmi ËÌsly bude oznaëena jen Ë st mïsta, nap. pouze rezidentnì zûny. i z verze publikace pg. 48 / 49

49 DalöÌ zobrazenì se p ipravujì. NicmÈnÏ vöe je jiû slovnï pops no na kking.cz. Tyto grafy pouze n zornï ilustrujì to, co je tam jiû slovnï uvedeno a nïkdo si moûn hned neuvïdomì jak dalekos hlè v hody se pod nïkolika jednoduch mi vïtami vlastnï skr vajì. FAQ.: - ping je obecn n zev systèmu - ping zatìm nenì nikde zaveden, proto V m ho nabìzìme - ping je vhodn pro vöechna velk mïsta, kter provozujì zpoplatnïnì parkovacìch mìst a/nebo parkovacì rezidentnì zûny - kontakt je zatìm pouze p es - kontakt se jmèny, adresou, telefony atd. bude poskytnut pouze seriûznìmu z jemci o provozov nì systèmu - systèm ping je chr nïn u adu pr myslovèho vlastnictvì»r - systèm ping mohou vyuûìvat r znè subjekty (magistr ty, soukromè firmy...) po podpisu licenënì smlouvy - systèm nabìzì jak anonymnì tak neanonymnì parkov nì - systèm nabìzì r znè techniky plateb - systèm lze zav dït pozvolna, plynule, na p esk Ëku atd., nenì t eba se ob vat velk ch zmïn i z verze publikace pg. 49 / 49

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

Vstupujeme do roku 1999

Vstupujeme do roku 1999 Vstupujeme do roku 1999 ÑJmÈnem celèho zastupitelstva bych chtïla vöem obëan m LedËic pop t do roku 1999 hodnï zdravì a spokojenosti jak v osobnìm, tak i v pracovnìm ûivotï ñ a k tomu jeötï alespoú kousek

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov HPN projekt s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 1) Úvod k pasportu místních komunikací Pasport

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd. PolarShop

Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd. PolarShop Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd PolarShop Conconiho terénní test částečně nahrazuje spiroergometrické vyšetření pro určení anaerobního prahu ANP tak praví jeden ze studijních materiálů.

Více

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A.

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A. P o l e S t a r refrigeration dryers POLESTAR: JASNÃ Z ÿõcõ HVÃZDA SuöiË PoleStar se zrodil po tèmï Ëty iceti letech zkuöenostì spoleënosti dh hiross s v robou a provozem za ÌzenÌ na pravu stlaëenèho vzduchu.

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Cisco IP telefon 7960 a 7940

Cisco IP telefon 7960 a 7940 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H vod prava a symboly pouûitè v dokumentu KAPITOLA 1 P edstavujeme p Ìstroj Cisco IP Phone 1-1 PodrobnÈ sezn menì

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

ž Č ž ú ú Č š ú ž ě ě ě ú ů Ú ú ě ň ú ů ě ě ě ú ú Ú ú š ž ě š ž š ě ě ň ě ů ň ů š ě ú ž ú ú ě ě ú ú ě ů š ž ž ž ů ž ů ú ěž ú ž ú ů ě ě ú ú ú ú ú š ů ž ú ě š ú ě ě š ň ň Ú ž Č ž š ž ú ěž ú ě š ú ě š ů ž

Více

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu u Antoine de Saint-ExupÈry KAMENY CHR MU V bïr z Citadely Vyöehrad 2008 Translation PhDr. VÏra Dvo kov, 2008 Illustrations Jaroslav RÛna, 2008 ISBN 978-80 -7021-922-5

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

vod 11 Z kladnì pojmy 15

vod 11 Z kladnì pojmy 15 vod 11 Z kladnì pojmy 15 V kres 15 Modely 16 Prvky 17 AktivnÌ v kres, aktivnì model a reference 18 PracovnÌ jednotky 18 Pohled 19 Vrstvy 21 BuÚky 21 N stroje a lohy 22 äablony 24 Styly 25 dgnlib 27 AccuDraw

Více

Bytov nedostatek v»eskè republice?

Bytov nedostatek v»eskè republice? Bytov nedostatek v»eskè republice? BydlenÌ je obecnï povaûov no za jednou ze z kladnìch lidsk ch pot eb. Ve vöech zemìch, bez ohledu na politickè, kulturnì, soci lnì Ëi ekonomickè rozdìly mezi nimi, proto

Více

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 34 20. srpna 2004 Cena 71,- KË OBSAH vod............................................................ 2270 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kapitola 1: Začínáme 13

Kapitola 1: Začínáme 13 Kapitola 1: Začínáme 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 25 Pr ce s panelem N stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2: Nastavení dokumentu 29 Vytvo enì

Více

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz e-learning Proč e-learning? V souëasnèm svïtï, kdy informace je hybnou silou obchodu, jiû asi nikdo nepochybuje o nutnosti st lèho vzdïl v nì. SoustavnÈ ökolenì

Více

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 43 15. prosince 2006 Cena 77,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2514 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Obr. 1 Logo Transparent Ready

Obr. 1 Logo Transparent Ready 122 A U T O M A T I Z A C E R O Č N Í K 4 8 Č Í S L O 2 Ú N O R 2 0 0 5 průvodce řídicími systémy pro inteligentní budovy SpoleËnost, kter p sobì po celèm svïtï a zamï uje se p edevöìm na rozvod elektrickè

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

NEKTAR NESMRTELNOSTI. Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe

NEKTAR NESMRTELNOSTI. Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe ÑJ JSEMì NEKTAR NESMRTELNOSTI Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe Rozhovory leden ñ listopad 1980 Tato kniha poskytuje poslednì rozhovory s neobyëejn m Sebeñrealizovan m Mistrem Nisargadattou Maharadûem.

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2498 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì

Více

Obsah. Produkce, doprava a vynálezy 13 D evïn bedna 13 OhniötÏ 13 Produkce jìdla 13 V roba tïûebnìch za ÌzenÌ a staveb 15 Vyn lezy 15

Obsah. Produkce, doprava a vynálezy 13 D evïn bedna 13 OhniötÏ 13 Produkce jìdla 13 V roba tïûebnìch za ÌzenÌ a staveb 15 Vyn lezy 15 Obsah Varování před epilepsií 2 Systémové požadavky 2 Instalace 2 Spuštění 3 Příběh a cíl hry 3 Hlavní menu 3 Nov hra 3 NaËtenÌ hry 4 NastavenÌ 4 Tv rci hry 4 Konec 4 Ovládání hry 4 Hlavní obrazovka 6

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè.......................................... 2 RADNICE.....................................................

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví

TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 6 9 0 9 5 TRITON MUDr. David Frej 99 způsobů, jak zhubnout MUDr. David Frej 99 zp sob,

Více

I H 9 / O K 1 J R I H 9 / O K 1 M M IH9/OL5Y CQ WPX SSB CONTEST 1998 Z OBSAHU:

I H 9 / O K 1 J R I H 9 / O K 1 M M IH9/OL5Y CQ WPX SSB CONTEST 1998 Z OBSAHU: RO»NÕK 8,»ÕSLO 2 DUBEN 1998»ASOPIS»ESK HO RADIOKLUBU I H 9 / O K 1 J R I H 9 / O K 1 M M IH9/OL5Y CQ WPX SSB CONTEST 1998 Z OBSAHU: ICOM IC-746 SOL RNÕ»L NKY CW MODUL PRO FM DX - MAROKO Mollardg. 30-32,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29 Obsah Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11 V pr ci Ö 11 Ö a doma 11 Hodina anatomie 13 ProhlÈdnÏte si sv j poëìtaë Ö 13 Kl vesnice 14 Myö 16 Monitor 17 Centr lnì jednotka 18 ZadnÌ

Více

Co n s oslovuje p i k z nì? PopravdÏ eëeno bych to taky r d p esnï vïdïl. Ned vno mi jedna

Co n s oslovuje p i k z nì? PopravdÏ eëeno bych to taky r d p esnï vïdïl. Ned vno mi jedna ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 9/03 CO N S OSLOVUJE PÿI K Z NÕ? Proto i my dïkujeme Bohu neust le, ûe jste od n s p ijali slovo BoûÌ zvïsti ne jako slovo lidskè, ale jako slovo BoûÌ, jìmû skuteënï

Více

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Hotel Praděd-vysílač, s.r.o Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Ubytovací řád 1. Hotel a restaurace Praděd (dále jen Hotel ) je oprávněn ubytovat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

PRAKTICK ZKUäENOSTI SE SIMULACÕ SLOéIT CH CHEMICK CH KONTINU LNÕCH PROCESŸ

PRAKTICK ZKUäENOSTI SE SIMULACÕ SLOéIT CH CHEMICK CH KONTINU LNÕCH PROCESŸ PRAKTICK ZKUäENOSTI SE SIMULACÕ SLOéIT CH CHEMICK CH KONTINU LNÕCH PROCESŸ JAROSLAV POéIVIL stav poëìtaëovè a ÌdÌcÌ techniky, Vysok ökola chemicko-technologick, Technick 5, 166 28 Praha 6, e-mail: Jaroslav.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Ě ú Š ú ú ů ž ůž ž ů ů ů ž ž ž ž ú ů ů ů ž ú ž ž ž ú Á ž ž ž ž ž ž ž ž É ů ů Á É Ď ó ť Ň Ú ť ó ó ó ÚÚ Ú ó ň ó óú ó Ě ú ť ŇŇ É Ň Ě ÓŇ Ň Ň Ť ó ť Ť ť ť É úě Ě ň Ň Ž Ó ť É ú Ě Ť ú Ť ň É Í ú ňé ťž ž ž ť ť ť

Více

Hygiena při práci na počítači. Roman Bartoš

Hygiena při práci na počítači. Roman Bartoš Hygiena při práci na počítači Roman Bartoš Hygiena při práci na počítači Ing. Roman Bartoš Odpovědný redaktor: Roman Bartoš Grafická úprava a sazba: Stanislav Kliment Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

SINEAX U 553 Převodník střídavého napětí

SINEAX U 553 Převodník střídavého napětí S pomocným napájením Měření skutečné efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití P evodnìk SINEAX U 553 (obr. 1) p ev dì sinusovè nebo zkreslenè st ÌdavÈ napïtì na vnucen stejnosmïrn proud.

Více

Projektov nì s kotli De Dietrich

Projektov nì s kotli De Dietrich Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Galský. kohout. gie. zpívá ANTOLOGIE FRANCOUZSKÉ POEZIE

Galský. kohout. gie. zpívá ANTOLOGIE FRANCOUZSKÉ POEZIE an tolo gie kohout Galský zpívá ANTOLOGIE FRANCOUZSKÉ POEZIE an tolo gie kohout Galsk zpìv Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tištěnou knihu si můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Občanské sdružení PLZEŇANÉ PROTI SPALOVNĚ CHOTÍKOV IČ 22869867 Studentská 69, 323 00 Plzeň e-mail: nespalovne@email.cz

Občanské sdružení PLZEŇANÉ PROTI SPALOVNĚ CHOTÍKOV IČ 22869867 Studentská 69, 323 00 Plzeň e-mail: nespalovne@email.cz Občanské sdružení PLZEŇANÉ PROTI SPALOVNĚ CHOTÍKOV IČ 22869867 Studentská 69, 323 00 Plzeň e-mail: nespalovne@email.cz Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Škroupova 18 306 13 Plzeň

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

Vaše práva v letecké dopravě

Vaše práva v letecké dopravě Příručka pro cestující Evropské spotřebitelské centrum ČR Vaše práva v letecké dopravě Jak vybrat vhodný tarif leteckou společnost Co dělat při zrušení či zpoždění letu ztrátě či zpoždění zavazadla Slovníček:

Více

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou L i t e r a t u r a [1] Leischner, P.: Polibky kružnic: Archimedes. MFI, roč. 24, č. 1 (2015), s. 87 94. [2] Pappus of Alexandria: Book 4 of the Collection, edited with translation and commentary by Heike

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

Ñalwa-Kombi-4ì. RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody. únor DN 15 aû zkouöeno DVGW. se ÌzenÌ s p esnostì na litry

Ñalwa-Kombi-4ì. RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody. únor DN 15 aû zkouöeno DVGW. se ÌzenÌ s p esnostì na litry únor 00 Ñalwa-Kombi-ì RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody DN 1 aû zkouöeno DVGW se ÌzenÌ s p esnostì na litry nastavenì teploty s p esnostì na stupnï C Honeywell Ñalwa - Kombi ì V za ÌzenÌch

Více

Příloha č. 2a: Ing. Ivana Ryvolová: Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR

Příloha č. 2a: Ing. Ivana Ryvolová: Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR říloha č. a: Ing. Iana Ryoloá: Ekonomické souislosti yužíání ětrné energie ČR Vysoká škola ekonomická raze příspěek rámci účasti na řešení grantu "Negatiní důsledky regulace síťoých odětí a li změny regulačního

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 ISSN 0862-6162 OBSAH Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v EvropskÈ unii na z kladï pr va zakl dat poboëky a na z kladï svobody poskytovat sluûby... 5

Více

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29 vod 11 Kapitola 1 13 ZaËÌn me 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 26 Pr ce s panelem n stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2 29 NastavenÌ dokumentu 29

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s.

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 P edstavení firmy P vodní logo a d vody zmïny Úvod do manuálu Základní grafické teze loga Varianty

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 Vypracov nì mrtnostnìch tabulek podle nejvyööìho ukonëenèho vzdïl nì je moûnè pouze za rok 2001, kdy je k dispozici vïkov struktura

Více

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 V souladu s ustanoveními 2 odst. (3) Vyhlášky č.107/2005

Více

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Vážení uživatelé programového vybavení firmy VIS, jistě jste z médií zaznamenali informaci, o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho tisìciletì bylo na svïtï kr snï a pokud moûno bez trosek redakce

Více

(1) Vyřazování knihovních dokumentů

(1) Vyřazování knihovních dokumentů (1) Vyřazování knihovních dokumentů (1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze a. knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům, b. multiplikáty knihovních

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Zased nì Zastupitelstva............................ 2 Z NAäÕ»TVRTI....................................

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

30. 3. 20. 4. 18. 5. SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. v Ëase od 8.00 do 15.00 h

30. 3. 20. 4. 18. 5. SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. v Ëase od 8.00 do 15.00 h 108 DUBEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více