i z verze publikace pg. 1 / 49

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49"

Transkript

1 i z verze publikace pg. 1 / 49

2 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace pg. 2 / 49

3 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu ochrany rezident... i z verze publikace pg. 3 / 49

4 Praha Vinohrady - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 4 / 49

5 Praha Holeöovice - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 5 / 49

6 Praha za Emauzy - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 6 / 49

7 Praha CENTRUM - pracovnì den poledne - modrè rezidentnì parkovacì zûny. Bez rezidentnì karty zde nesmì nikdo jin parkovat. Mnoho voln ch mìst. i z verze publikace pg. 7 / 49

8 Dnes mïsto separuje plochu pro rezidenty a nedovolì tam nikomu jinèmu zaparkovat. ÿada mìst je zejmèna bïhem dne nevyuûita, obvykle 20-30% nïkde je to vöak aû 50% i vìce. Rezidenti platì roënì zn mku, coû je v p epoëtu asi 50 hal/hod a mènï. Na okraji rezidentnìch zûn je vyhrazeno nïkolik mìst vöeobecnï ve ejn ch s automaty za 30 KË/hod. PoËet mìst je nedostateën. Na obr zku modelov p Ìklad. i z verze publikace pg. 8 / 49

9 P ipustit do rezidentnì zûny bïûnè ostatnì idiëe (=nerezidenty) a to tak, ûe st le podrûìm nïkolik mìst pro rezidenty voln ch. Na modelovèm p Ìkladu je vidït, ûe i pouh ch 10% cizinc zvedne celkov v bïr na 200%. SouËasnÏ vöak umoûnì vöem lidem se volnï pohybovat v zûnï, coû je dnes nejvìce kritizovan problèm. i z verze publikace pg. 9 / 49

10 CÕLOV STAV: Zcelazruöit dïlenì na plochy rezidentnì a pro ve ejnost a vöude je promìchat. Hustota promìch nì je zobrazena d le na celkov ch map ch Prahy. Tuto hustotu lze bïhem dne regulovat. Nap. veëer a v noci budou p evl dat rezidenti a p es den bude promìch nì velmi vysokè, viz. ilustrace. i z verze publikace pg. 10 / 49

11 P Ìklad hustoty promìch nì bïûn ch vozidel a rezidentnìch.»ìm blìûe k centru, tìm vìce lze nap. up ednostúovat rezidenty a ËÌm vìce k okraji mïsta, tìm vìce lze zûnu liberalizovat. Tyto hustoty promìch nì lze mïnit bïhem dne. Nap v noci bude95% rezident up ednostnïno, r no budou postupnï do plochy pouötïni cizì idiëi 10-20%, p es den to m ûe b t aû 50% a k veëeru bude mnoûstvì cizìch idië opït klesat aû na 5% v noci. Pulsov nì - tep mapy bude kopìrovat ûivot mïsta a jeho pot eby. i z verze publikace pg. 11 / 49

12 JednotlivÈ parametry, resp. okrajovè parkovacì podmìnky, m ûe zad v vat osoba ÌdÌcÌ dopravu ze svèho pracoviötï. ZadanÈ parametry okamûitï p ebìr systèm ping a reaguje na nïj p ipouötïnìm nebo odmìt nìm dalöìch idië do definovanè oblasti, p ÌpadnÏ jim ohlaöuje novè podmìnky, nap. ì..parkov nì povoleno max. 150 min..ì atd. i z verze publikace pg. 12 / 49

13 Dnes platì vöichni rezidenti stejnou cenu bez ohledu na to jak moc parkov nì vyuûìvajì a jak moc ulici blokujì pro jinè parkujìcì. i z verze publikace pg. 13 / 49

14 Se systèmem ping lze p esnï sledovat intenzitu vyuûitì Ëi p ÌpadnÏ zneuûitì privilegiì jednotliv ch rezident a podle toho je spravedlivï zpoplatnit. i z verze publikace pg. 14 / 49

15 Dnes m kaûd rezident svou zûnu stanovenou hranicemi katastru. Pokud bydlì nap v pravè Ë sti Holeöovic, je mu lev polovina Holeöovic na nic a naopak nesmì v bec zastavit nap. v mìstï svè pr ce, kter m ûe b t bohuûel opït v jinè - nep telskè rezidentnì zûnï. i z verze publikace pg. 15 / 49

16 Aù si kaûd stanovì svou vlastnì rezidentnì zûnu s m, tak jak mu vyhovuje. MÏl by nap. ploön limit a jinak by si ji mohl tvarovat libovolnï a dokonce i nespojitï. Software by mohl kontrolovat hustoty urëit ch mìst a v p ÌpadÏ p ÌliönÈho z jmu o nïkter mìsta by je buôto zdraûoval, nebo by navrhnul klientovi dalöì nejbliûöì mìsto, kterè je Ìdöeji osìdleno. MoûnostÌ je vìce. i z verze publikace pg. 16 / 49

17 DetailnÌ p Ìklad individu lnì parkovacì rezidentnì zûny pana Nov ka. Pan Nov k by si buôto s m na internetu nebo na magistr tu spolu s ednìkem vyd vajìcìm rezidentnì povolenky definoval oblasti, kde by r d Ëerpal sv j rezidentsk status. I v r mci tèto individu lnì zûny lze opït odstupúovat ceny, nap. na zcela rezidentnì a ochranou polorezidentnì apod. i z verze publikace pg. 17 / 49

18 DNES: Rezidenti... X... (a ti druzì). N VRH: Rezidenti a ti druzì. i z verze publikace pg. 18 / 49

19 DNES: Magistr t... a penìze. N VRH: Magistr t... SLUéBA... a penìze. i z verze publikace pg. 19 / 49

20 PropojenÌ aktu lnìch informacì z digit lnì prakovacì mapy s navigacì umoûnì automaticky vyhledat nejbliûöì volnè parkovacì mìsto u cìle cesty a navigovat k nïmu idiëe. TakÈ m ûe toto mìsto v ËasovÈm p edstihu rezervovat a jinè z jemce navigovat automaticky zase jinam...nejbliûöì parkovacì mìsto 120 m prvnì odboëka doprava.. voln parkovacì mìsta i z verze publikace pg. 20 / 49

21 2. V bïr parkovacìch poplatk i z verze publikace pg. 21 / 49

22 Dnes si nap. p i telefonov nì volìme sami svèho oper tora mezi konkurencì. TakÈ si m ûeme zvolit svèho dodavatele elektrickè energie do domu, aëkoliv dr ty jsou jen jedny. i z verze publikace pg. 22 / 49

23 TakÈ p i parkov nì bychom si mïli mìt moûnost zvolit mezi konkurenënìmi firmami a to na kterèmkoliv parkovacìm mìstï. Jejich marûe mohou b t r znè a takè n m mohou nabìdnout r znè v hody: Nap. parkovanì i v jin ch mïstech souëasnï, cizojazyënou obsluhu, bonusy, rezervace mìst, fakturace atd. atd. SystÈm ping umoûúuje na jednom parkovacìm mìstï vìce parkovacìch firem souëasnï. i z verze publikace pg. 23 / 49

24 SpravedlivÈ a p esnè vy Ëtov nì je nejsilnïjöì str nkou tohoto systèmu! Aù jiû jste bïûn idië, rezident, handicapovan osoba nebo Ô bel s m, n ö systèm to vûdy pozn a spravedlivï s V mi z Ëtuje. SituacÌ, kterè dosavadnì systèmy nezvl dajì je ada, nap.: a) Ned vno jsem byl svïdkem jak si jedna staröì panì zoufale nevïdïla rady, kdyû chtïla zaparkovat jen na 15 minut, zaplatit vöak musela celou zapoëatou hodinu, kter byla za 20,- KË a ona mïla jen kovovou 50,- KË minci. Dan automat neumïl vracet. Tedy s naöìm systèmem ping by zaplatila skuteënï jen tïch 15 minut, tj. v tomto p ÌpadÏ cca 5,- KË. Ona vöak p esto musela zaplatit 50,- KË!!!!!! MyslÌme si, ûe Ëtovat nespot ebovanou dobu je vìce neû odporujìcì dobr m mrav m, je to vpodstatï trestn Ëin (dnes vöak leg lnì..). b) OdjÌûdÌte d Ìve, neû jste p vodnï pl novali? Dnes V m p eplatek nikdo nevr tì. My ano. Vy Ëtujeme V m jen skuteënï proparkovanou dobu podle p ÌsluönÈho tarifu. Jsou dvï moûnosti. BuÔto po V s na volnè mìsto okamûitï zaparkuje dalöì idië a systèm tak s m pozn, ûe V s uû tìm p dem nem ûe d l kasìrovat a p eplatek V m vr tì. Nebo se p i odjezdu sami ukonëovacì SMS odhl sìte a platbu ukonëìte i kdyû po V s uû nikdo dalöì nep ijede. c) Uû se V m stalo, ûe jste se nejprve k vozu vr tili d Ìve, avöak neodjeli. ParkovacÌ lìstek V m st le platil ale ne tak dlouho, abyste mohli znovu odejìt na delöì dobu. Jak to udïl te? MusÌte si koupit dalöì parkovacì lìstek. Tedy v tuto chvìli m te zaplaceno v p ekr vajìcìm se Ëase dokonce 2x!!! PotÈ se ovöem zase naopak zdrûìte, a neû se stihnete vr tit m te uû pokutu. P itom podle souëtu cen obou lìstk m te dokonce p eplaceno! Pokud policisty jeötï zastihnete, m te öanci, ûe se snad nïjak lidsky domluvìte kdyû jim uk ûete oba lìstky, ale pozdïji uû urëitï ne. Ano svït nebyl nikdy spravedlivè mìsto k ûivotu, aû doposud. Se systèmem ping se V m nic takovèho nem ûe st t. i z verze publikace pg. 24 / 49

25 Dnes se zav dïji rezidentnì zûny ploönï v jednotliv ch katastrech. V nich platì vöichni stejnï a na vybran ch mìstech jsou automaty pro ve ejnost. Ve zbytku mïsta se neplatì nic, nebo jsou nïkde automaty. Jako bïûn idië tedy platìte buôto 30 KË/hod nebo nic a navìc v modr ch zûn ch nesmìte v bec zastavit. NenÌ nic mezi tìm. i z verze publikace pg. 25 / 49

26 Se systèmem ping lze stanovit libovolnè hranice pro jakoukoliv cenu a velice jemnï je odstupúovat, nap. s jemnostì po 10 hal. Graf nìûe ukazuje cenovou mapu pro n zornost odstupúovanou po 5,- KË, ale p edstavte si mnohem hustïjöì vrstevnice cen. i z verze publikace pg. 26 / 49

27 Dnes se v bïr parkovacìho poplatku realizuje automaty. Ty majì fixnì hodinovou sazbu p es den. BuÔ platìte nebo neplatìte. NenÌ nic mezi tìm. i z verze publikace pg. 27 / 49

28 Se systèmem ping m ûete ceny v Ëase mïnit - odstupúovat. i z verze publikace pg. 28 / 49

29 OdstupÚov nì cen m ûe b t zcela plynulè s jemnostì na 10 hal. i z verze publikace pg. 29 / 49

30 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy a to nejen v Ëase ale i v ploöe (viz mapy d le). Nap. lok lnï zv öena p i v znamnè akci... koncert Rolling Stones, pouze v okolì stadionu atd... i z verze publikace pg. 30 / 49

31 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Nap. snìûov na... i z verze publikace pg. 31 / 49

32 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Nap. m ûete zavèst velmi malou cenu i v dobï, kdy dnes by si nikdo nedovolil nasadit automaty. T eba v sobotu odpoledne, nebo v nedïli, v noci apod. Vyberete sice m lo, ale po d vìce neû nic s automaty mimo provoz. i z verze publikace pg. 32 / 49

33 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. Cenu m ûete kdykoliv pozvolna mïnit a tak m ûete nen silnï kopìrovat inflaci a jinè vlivy. ZatÌmco dnes s automaty je cenov skok obvykle 10 KË. i z verze publikace pg. 33 / 49

34 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle typu klienta. i z verze publikace pg. 34 / 49

35 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle typu klienta. i z verze publikace pg. 35 / 49

36 Cenov k ivka bïhem t dne ukazuje rozdìl mezi st vajìcìm v bïrem (p eruöovan Ë ra). P i pouûitì cenovè k ivky vyberete mnohem vìce aniû by to idiëi v znamnï pocìtili. i z verze publikace pg. 36 / 49

37 Cenov k ivka m ûe b t mïnïna podle pot eb a intenzity dopravy. A to i v dlouhodob ch Ëasov ch secìch - sezûn ch. i z verze publikace pg. 37 / 49

38 3. OznaËenÌ v ulicìch i z verze publikace pg. 38 / 49

39 DNES: P ÌhodnÈ cedule jsou jiû dnes vöude rozmìstïny. N VRH: Naprosto jednoduöe lze upravit st vajìcì znaëenì, aby systèm ping mohl zaëìt fungovat alespoú v zimnì rozost enè verzi, s p esnostì na skupiny (mnoûiny). i z verze publikace pg. 39 / 49

40 Z kladnì vodorovnè individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst. i z verze publikace pg. 40 / 49

41 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na pomocnè konstrukci, nap. jiû existujìcì z bradlì, sloupky apod. Na uk zce nìûe lze vyuûìt jeden sloupek vûdy pro dvï mìsta (uöet Ì se poëet sloupk ). i z verze publikace pg. 41 / 49

42 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na blìzkè stïny budov. i z verze publikace pg. 42 / 49

43 SvislÈ individu lnì ËÌselnÈ oznaëenì vöech parkovacìch mìst na blìzkè oplocenì a jinè jiû st vajìcì konstrukce. i z verze publikace pg. 43 / 49

44 SkupinovÈ/mnoûinovÈ oznaëenì svisl mi dopravnìmi znaëkami prakticky postaëì v mal ch mïstech a okrajov ch Ë stech velk ch mïst. Individu lnì oëìslov nì kaûdèho jednotlivèho parkovacìho mìsta je vhodnè vöude tam, kde pot ebujeme zajiöùovat urëit stupeú ochrany rezident. Tj. zejmèna v centrech vïtöìch mïst. i z verze publikace pg. 44 / 49

45 SkupinovÈ/mnoûinovÈ oznaëenì svisl mi dopravnìmi znaëkami prakticky postaëì v mal ch mïstech a okrajov ch Ë stech velk ch mïst. Individu lnì oëìslov nì kaûdèho jednotlivèho parkovacìho mìsta je vhodnè vöude tam, kde pot ebujeme zajiöùovat urëit stupeú ochrany rezident. Tj. zejmèna v centrech vïtöìch mïst. i z verze publikace pg. 45 / 49

46 Na ja e, v lètï a na podzim je i obyëejnè oëìslov nì mìsta na vozovce dob e ËitelnÈ a proto m ûe systèm evidovat kaûdè mìsto s naprostou p esnostì. i z verze publikace pg. 46 / 49

47 V zimï se m ûe st t, ûe tam kde bude ËÌslov nì pouze na zemi a ne t eba na nïjakè svislè cedulce vedle parkovacìho mìsta, tak takovè ËÌslo bude pod snïhem neëitelnè. V takovèm p ÌpadÏ bude parkujìcì idië uv dït pouze ËÌslo skupiny, kter bude na dopravnì znaëce. Tyto znaëky jsou dnes jiû rozmìstïny a staëì je jen p epsat nebo doplnit. Nic nebr nì tomu rozmìstit vöude svislè ËÌslov nì mìst a pak problèm se snïhem zcela odpadne. i z verze publikace pg. 47 / 49

48 ObÏ v öe uvedenè situace mohou nastat z roveú. Tzn. Ë st mïsta bude systèm vidït pouze ve skupin ch a v Ë sti mïsta bez snïhu bude i nad le rozezn vat mìsta s p esnostì na jednotlivè vozy. Obraz se bude postupnï zaost ovat tak jak bude snìh t t, nebo jak se bude odklìzet. ObdobnÏ tomu bude i v lètï, kdyû individ lnìmi ËÌsly bude oznaëena jen Ë st mïsta, nap. pouze rezidentnì zûny. i z verze publikace pg. 48 / 49

49 DalöÌ zobrazenì se p ipravujì. NicmÈnÏ vöe je jiû slovnï pops no na kking.cz. Tyto grafy pouze n zornï ilustrujì to, co je tam jiû slovnï uvedeno a nïkdo si moûn hned neuvïdomì jak dalekos hlè v hody se pod nïkolika jednoduch mi vïtami vlastnï skr vajì. FAQ.: - ping je obecn n zev systèmu - ping zatìm nenì nikde zaveden, proto V m ho nabìzìme - ping je vhodn pro vöechna velk mïsta, kter provozujì zpoplatnïnì parkovacìch mìst a/nebo parkovacì rezidentnì zûny - kontakt je zatìm pouze p es - kontakt se jmèny, adresou, telefony atd. bude poskytnut pouze seriûznìmu z jemci o provozov nì systèmu - systèm ping je chr nïn u adu pr myslovèho vlastnictvì»r - systèm ping mohou vyuûìvat r znè subjekty (magistr ty, soukromè firmy...) po podpisu licenënì smlouvy - systèm nabìzì jak anonymnì tak neanonymnì parkov nì - systèm nabìzì r znè techniky plateb - systèm lze zav dït pozvolna, plynule, na p esk Ëku atd., nenì t eba se ob vat velk ch zmïn i z verze publikace pg. 49 / 49

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O. Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

Více

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky

15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 15.1 Volné zdroje Volný zdroj je takový zdroj, který je využíván bezplatně. Příkladem je bezplatné parkování na obecním pozemku, bezplatné táboření na břehu

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více