Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004"

Transkript

1

2 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005

3 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle 21 odst. zákona. 111/1998 Sb., o vysokých kolách a o zmn a doplnní dalích zákon (zákon o vysokých kolách): a) projednala Správní rada Jihoeské univerzity v eských Budjovicích dne 28. dubna 2005, b) projednal a schválil Akademický senát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích dne 3. kvtna prof. PhDr. Václav Bek, CSc. rektor

4 Obsah 1. Úvodní slovo rektora JU Organizaní schéma JU Organizaní struktura JU Organizaní schéma rektorátu JU Sloení orgán JU Vedení JU Správní rada JU Vdecká rada JU Akademický senát JU Vzdlávací innost Studijní programy (obory) Studijní programy garantované VV a uskuteované na VO Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké koly i fakulty Vyuívání kreditního systému na JU Programy celoivotního vzdlávání uskuteované na JU Univerzita tetího vku na JU Zájem o studium na JU Poty student Poty zahraniních student Poty absolvent Inovace ji uskuteovaných studijních program Nové bakaláské, magisterské a doktorské studijní programy Nové smry v píprav pedagogických pracovník Hodnocení nabídky studijních obor s ohledem na uplatnní absolvent na trhu práce Uplatnní nových forem studia Studijní neúspnost Monost studia handicapovaných uchaze Joint degrees Informaní a komunikaní technologie Nov vybudované prvky informaní infrastruktury JU Rychlost koncových pipojení pracovi JU na CESNET E-learning, stav a plán rozvoje na JU Vysokokolské knihovny, knihovnicko informaní sluby Doplování knihovního fondu Dostupnost elektronických informaních zdroj (internet intranet) Zabezpeení knihovnicko-informaních slueb Elektronické sluby pro V Vzdlávání a výchova uivatel Pracovníci kvalifikaní struktura, celoivotní vzdlávání Dalí aktivity Výzkum a vývoj Oblasti výzkumu a vývoje, na které se JU zamuje Zamení výzkumných zámr JU V rámci R unikátní pracovit JU pro výzkum a vývoj Významná spolupráce JU ve výzkumu a vývoji se subjekty v R Významná mezinárodní spolupráce JU ve výzkumu a vývoji Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z úelových prostedk státního rozpotu Konkrétní vyuití institucionální podpory specifického výzkumu na JU

5 8. Pracovníci vysoké koly Kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník Celkový a pepotený poet akademických i dalích (neakademických) pracovník JU Poet interních a externích akademických pracovník JU Vzdlávání akademických pracovník JU Habilitaní a jmenovací ízení na JU Hodnocení innosti Systém hodnocení kvality vzdlávání na JU Výsledky vnitního a vnjího hodnocení JU Hodnocení kvality vzdlávací innosti studenty Hodnocení kvality pípravy pedagogických pracovník Mezinárodní spolupráce ve vzdlávání Pímá mezinárodní spolupráce vysokých kol Zapojení JU do mezinárodních program Zahraniní mobilita student a akademických pracovník innost fakult a dalích souástí Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU Historický ústav JU Ústav fyzikální biologie JU Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU Jazykové centrum JU Institut pro etiku hospodáství a regionální rozvoj JU Evropské informaní centrum JU Centrum informaních technologií JU Koleje a menzy JU kolní zemdlský podnik JU Dalí aktivity JU Významné konference na JU Významná ocenní student JU Významná ocenní akademických pracovník JU Pée o studenty Ubytovací a stravovací zaízení JU Poskytovaná stipendia Informaní a poradenské sluby Tlovýchovná, sportovní, umlecká a dalí innost student Rozvoj JU Úast státního rozpotu na financování reprodukce majetku Dalí investiní aktivity JU Obnova a údrba objekt JU Zapojení do eení projekt Fondu rozvoje vysokých kol Zapojení do eení Rozvojových program pro veejné vysoké koly innost Správní rady JU Závr Shrnutí podstatných skuteností z jednotlivých kapitol, problémy v innosti JU a monosti jejich eení

6 1. Úvodní slovo rektora JU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích povauje za svj pirozený prostor vdeckého, výzkumného a pedagogického rozvoje iroce pojímaný region esko-rakousko-bavorského pomezí, který charakterizuje mimoádné pírodní a kulturní bohatství i dobe vyuitelné lidské zdroje. Tomu odpovídá smování univerzity jako celku i jejích jednotlivých souástí, a jde o fakulty nebo o vysokokolské ústavy. Ve vdních oborech základního výzkumu pedevím v iroce pojímaných biologických, fyzikálních, zemdlských, historických a nkterých dalích spoleenských vdách se vysoká kola pibliuje výsledky své vdecké práce k výzkumnému pojetí univerzity. K posílení výzkumného charakteru je vak ádoucí zvýit poet absolvent a absolventek doktorských studijních program a více otevít vysokou kolu poslucham ze zahranií, kteí projevují zájem pedevím o studium vybraných modul svých specializací. Výzkumný charakter uvedených vdních obor posiluje jejich úzká spolupráce s biologicky zamenými ústavy Akademie vd eské republiky, které jsou dislokovány práv v eských Budjovicích. Slibný rozvoj zaznamenala ovem také konkrétní badatelská spolupráce se spoleenskovdními ústavy Akademie vd eské republiky, je mají svá sídla v Praze. Oboustrann prospná spolupráce mezi Jihoeskou univerzitou v eských Budjovicích a Akademií vd eské republiky, která se projevuje ve vdecké i pedagogické oblasti, pedstavuje jeden z podstatných rys perspektivního rozvoje tohoto vysokého uení. Moderní univerzita vak stále astji musí prun odpovídat na poadavky a podnty, které pináí spoleenská praxe, je se dotýká pedevím iroce pojatého regionu. Tuto výzvu si Jihoeská univerzita v eských Budjovicích dobe uvdomuje, jak dokládá dalí rozvoj spíe prakticky zameného výzkumu a studia uitelských a oetovatelských obor i sociální práce. Praktickým potebám iroce pojatého regionu ovem vychází vstíc také rozvoj ekonomického a zemdlského bádání, které se výraznji profiluje v peshraniním prostoru. V zájmu piblíení výsledk vdeckého bádání potebám podnikatelské praxe se univerzita snaí v souinnosti s politickou reprezentací Jihoeského kraje o budování prvních technologických center, v nich budou pracovat inkubátory, kde bude docházet k výmn poznatk mezi vdeckou a podnikatelskou sférou. V té souvislosti lze za mimoádný úspch povaovat dokonení Biotechnologického centra ve spoleném areálu Jihoeské univerzity a Akademie vd eské republiky v Nových Hradech. Obma uvedeným smrm tedy základnímu i aplikovanému výzkumu odpovídala v roce 2004 úspnost univerzity v získávání finanních prostedk na institucionální i úelové financování vdecké práce z domácích i zahraniních zdroj. Z hlediska mezinárodní konkurence ve vd a výzkumu se zdá, e jednu z perspektivních cest pedstavuje utváení vdeckých kol kolem vhlasných profesor se zahraniními zkuenostmi, jejich innost nepochybn podpoí rozvoj kvalifikaní struktury univerzity a vytvoí pdorys badatelské kontinuity. Nové vedení univerzity, které zaalo pracovat 1. bezna 2004, si jako jeden ze svých dalích stejních úkol stanovilo postupnou optimalizaci vnitní struktury vysoké koly, která by v souladu s Dlouhodobým zámrem rozvoje Jihoeské univerzity v eských Budjovicích lépe zrcadlila vdecké a pedagogické smování jednotlivých vdních obor a byla itelnjí pro uchazee o studium i pro dalí partnery. Vedení univerzity tomuto úkolu pizpsobilo také metody své ídící práce, kdy vtí draz kladlo na pracovní jednání s pizvanými kolektivy kateder na stran jedné a na utváení irokého diskusního prostedí o dalím smování univerzity v akademické obci vysoké koly na stran druhé. Pomocným nástrojem k postupné optimalizaci struktury univerzity se stalo nejen prbné hodnocení výsledk vdecké, výzkumné a jiné tvrí innosti na úrovni kateder v domácím i mezinárodním srovnávacím rámci, ale také zízení Akreditaní komise Jihoeské univerzity a Studentské rady Jihoeské univerzity, které vyhodnocují úrove akreditaních materiál, resp. úrove pednáek, seminá, cviení a dalích forem výuky. Po projednání v akademických grémiích univerzity byly v roce 2004 uinny první kroky k vypracování návrhu na zízení Filozofické fakulty Jihoeské univerzity, který bude v dubnu 2005 pedloen k akreditanímu ízení na Ministerstvo kolství, mládee a tlovýchovy R, a k diskusím o vyleování ekonomických obor do samostatného pracovit ve struktue vysoké koly. Nemalá pozornost byla ovem vnována i dslednému naplnní zásad strukturovaného studia v tch programech a oborech, kde k jeho prosazení zatím z rzných píin nedolo (pedevím ve studiu uitelství). Rozvoj Jihoeské univerzity v pirozeném prostedí esko-rakousko-bavorského regionu pedpokládal bhem roku 2004 navázat a smluvn potvrdit konkrétní vazby spolupráce nejen k politické, 5

7 podnikatelské a kulturní reprezentaci Jihoeského kraje a Statutárního msta eské Budjovice, ale také k nejbliím univerzitním partnerm v zahranií zvlát k Universität Passau a Johannes-Kepler- Universität Linz. S obma uvedenými univerzitami se pipravují v rámci peshraniní spolupráce spolené studijní programy (biologická chemie, resp. stedoevropská studia). Modern koncipovaná Jihoeská univerzita v eských Budjovicích chce podstatnou mrou pispt k dalímu dobrému rozvoji vzdlanosti, vdy a výzkumu, chce prospt k utváení kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu spolenosti nejen na jihu ech a v pilehlých peshraniních regionech. Jihoeská univerzita v eských Budjovicích hodlá i nadále výsledky vdecké práce svých akademických pracovník uplatovat v kvalitních asopisech svtového významu, ve vynikajících vdeckých monografiích i pi uspokojování praktických poteb rozvoje znalostní spolenosti. Prof. PhDr. Václav Bek, CSc. rektor Jihoeské univerzity v eských Budjovicích 6

8 2. Organizaní schéma JU 2.1. Organizaní struktura JU REKTORÁT FAKULTY VYSOKOKOLSKÉ ÚSTAVY ÚELOVÁ ZAÍZENÍ CELOKOLSKÁ PRACOVIT Biologická fakulta Historický ústav Koleje a menzy Centrum informaních technologií Pedagogická fakulta Ústav fyzikální biologie kolní zemdlský podnik Evropské informaní centrum Teologická fakulta Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický Institut pro etiku a regionální rozvoj Zdravotn sociální fakulta Jazykové centrum Zemdlská fakulta 7

9 2.2. Organizaní schéma Rektorátu JU Správní rada JU se podílí na ízení v rámci legislativn správních vztah. Kancelá rektora Rektor Akademický senát JU se podílí na ízení v rámci legislativn správních vztah. Vdecká rada JU se podílí na ízení v rámci metodicko správních vztah. Právní oddlení BOZP a PO Disciplinární komise JU se podílí na ízení v rámci metodicko správních vztah. Interní audit Public Relation Kvestor Prorektor pro pedagogickou innost Prorektor pro vdu a výzkum Prorektor pro zahraniní vztahy Prorektor pro rozvoj Dkan Biologické fakulty editel Historického ústavu editel Kolejí a menz Sekretariát kvestora Oddlení pro pedagogickou innost Oddlení pro vdu a výzkum Oddlení pro zahraniní vztahy Oddlení pro rozvoj Dkan Pedagogické fakulty editel Ústavu fyzikální biologie editel kolního zemdlského podniku Ekonomický odbor Dkan Teologické fakulty Investiní oddlení Útvar útáren Útvar pokladny Útvar rozpotu Dkan Zdravotn sociální fakulty editel Výzkumného ústavu rybáského a hydrobiologického Správa nemovitostí Prodejna skript Útvar práce a mezd Archiv Dkan Zemdlské fakulty editel Centra informaních technologii Vedoucí Evropského informaního centra editel Institutu pro etiku hospodáství a regionální rozvoj editel Jazykového centra 8

10 3. Sloení orgán JU 3.1. Vedení JU Rektor: prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. (do ) prof. PhDr. Václav Bek, CSc. (od ) Prorektoi: Prorektor pro pedagogickou innost: doc. RNDr. Pemysl Zákodný, CSc. (do ) prof. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. (od ) Prorektor pro vdu a výzkum: prof. PhDr. Václav Bek, CSc. (do ) prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (od ) Prorektor pro zahraniní vztahy: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (do ) prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. (od ) Prorektor pro rozvoj: prof. Ing. Václav ehout, CSc. (do ) prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. (od ) Kvestor: Ing. Hana Kropáková 3.2. Správní rada JU Pedseda: Ing. Vladimír Jandík Místopedsedové: JUDr. Petr Duek Ing. Václav Hanke, CSc. editel poboky eské národní banky v eských Budjovicích krajský státní zástupce, Krajské státní zastupitelství eské Budjovice editel odboru program výzkumu a vývoje MMT R, Praha lenové: MUDr. Jií Bouzek, MBA (do ) editel Nemocnice eské Budjovice, a. s. Ing. Zdenk Daha poradce hejtmana Jihoeského kraje, Krajský úad eské Budjovice Ing. Jií Chmel editel regionálního odboru Státního intervenního fondu eské Budjovice Ing. Karel Mach námstek ministra pro strukturální sekci, Ministerstvo zemdlství R, Praha Mgr. Ing. Miroslav imek (od ) vedoucí Územního pracovit Pozemkového fondu R v eských Budjovicích Ing. Karel Tureek (do ) námstek ministra pro vodní hospodáství, Ministerstvo zemdlství R, Praha doc. Ing. Zdenk emlika, CSc. pednosta Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových - odlouené pracovit Jindichv Hradec Tajemník: Mgr. Andrea Augustinová (do ) Bc. Tomá Klimpera (od ) Rektorát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích Rektorát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích 9

11 3.3. Vdecká rada JU Vdecká rada JU do Interní lenové: prof. RNDr. Pavel Blaka, CSc. doc. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. prof. PhDr. Václav Bek, CSc. prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. prof. MUDr. Jií Dunovský, DrSc. prof. Ing. Jan Frelich, CSc. doc. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. doc. Frantiek Hudeek, CSc. Dr. Jií Kaný, Th.D. doc. Ing. Frantiek Klime, CSc. Ing. Jan Kouil, Ph.D. prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. Mgr. Ing. Tomá Machula, Dr. doc. RNDr. Frantiek Mráz, CSc. prof. RNDr. Miroslav Papáek, CSc. prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. doc. PhDr. Dalibor Tureek, CSc. prof. MUDr. Milo Velemínský, CSc. doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. doc. RNDr. Pemysl Zákodný, CSc. Biologická fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Historický ústav JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU, Vodany Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Externí lenové: doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. prof. Dr. Pavel Filipi prof. Ing. Jan Hron, DrSc. prof. RNDr. Vratislav Kapika, DrSc. RNDr. Josef Komenda, CSc. Ing. Josef Kraus, CSc. prof. Dr. Ing. Imrich Okénka, CSc. prof. MUDr. Vladislav Potuník, DrSc. prof. RNDr. Frantiek Sehnal, CSc. doc. PhDr. Rena Váová, CSc. RNDr. Jií Velemínský, DrSc. prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. prof. Ing. Jií Zelenka, CSc. Filozofická fakulta UK, Praha Evangelická teologická fakulta UK, Praha Provozn ekonomická fakulta ZU, Praha Pírodovdecká fakulta MU, Brno Mikrobiologický ústav AV R, Praha Výzkumný ústav zemdlské ekonomiky, Praha Slovenská ponohospodárska univerzita, Nitra 2. lékaská fakulta UK, Praha Entomologický ústav AV R, eské Budjovice Pedagogická fakulta UK, Praha Ústav experimentální botaniky AV R, Praha Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, Praha Mendelova zemdlská a lesnická univerzita, Brno Vdecká rada JU od Interní lenové: prof. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. prof. PhDr. Václav Bek, CSc. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Dr. Jií Kaný, Th.D. Ing. Jan Kouil, Ph.D. Mgr. Ing. Tomá Machula, Dr. prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. doc. MUDr. Leo Navrátil, CSc. Biologická fakulta JU, eské Budjovice Historický ústav JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU, Vodany Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice 10

12 PhDr. Miroslav Novotný, CSc. prof. RNDr. Miroslav Papáek, CSc. prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Dr. Ing. Dagmar kodová Parmová RNDr. Dalibor tys, CSc. prof. PhDr. Dalibor Tureek, CSc. prof. MUDr. Milo Velemínský, CSc. prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Externí lenové: prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D. prof. JUDr. Duan Hendrych, CSc. prof. RNDr. Tomá Herben, CSc. prof. RNDr. Václav Hoejí, CSc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. doc. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Mgr. Richard Machan, Th.D. doc. RNDr. Frantiek Mráz, CSc. prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. prof. RNDr. Tomá Scholz, CSc. prof. Ing. Jana Stávková, CSc. RNDr. Jií Velemínský, DrSc. Historický ústav JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Ústav fyzikální biologie JU, Nové Hrady Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Slovenská ponohospodárska univerzita, Nitra Právnická fakulta UK, Praha Botanický ústav AV R, Prhonice Ústav molekulární genetiky AV R, Praha Provozn ekonomická fakulta ZU, Praha Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha Filozofická fakulta UK, Praha Univerzita Pardubice, Pardubice Univerzita Palackého, Olomouc Fakulta strojní VUT, Praha Historický ústav AV R, Praha Parazitologický ústav AV R, eské Budjovice Mendlova zemdlská a lesnická univerzita, Brno Ústav experimentální botaniky AV R, Praha 3.4. Akademický senát JU Pedseda: Místopedsedkyn komory akademických pracovník: Místopedseda studentské komory: lenové AS akademití pracovníci: Dr. Ing. Alois Kian, Th.D. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. Jan Jukl Mgr. Zdenk Bezecný, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Blaka, CSc. Mgr. Ondej Doskoil RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. (od ) Mgr. Magdalena Ehrlichová Ing. Darja Holátová, Ph.D. JUDr. Rudolf Hrubý Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. RNDr. Jan Katovský, Ph.D. PhDr. Pavel Král, Ph.D. doc. PaedDr. Milada Krejí, CSc. prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. (do ) PhDr. Pavel Pavlík RNDr. Petr Podlaha doc. Robert Sak prof. PaedDr. Gabriel vejda, CSc. Dr. Ing. Richard Tichý, CSc. (od do ) 11

13 Mgr. Michal Vanura, Ph.D. (od ) prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (do ) lenové AS - studenti: Lucie Bárt (od ) Martin Duda (do ) Jiího Filistein (do ) Soa Fixová (od ) Mgr. Tomá Hauer Robert Havlíek Bc. Pavel Holec (od ) Martin Jílek (do ) Mgr. Petr Koutecký Miroslav Lika (do ) Albín Okay (od ) Pemysl Pape (do ) Michal Roháek (od ) Zdenk Rube Mgr. Rudolf Svoboda (do ) Marie Vaková (od ) Hynek Volný 12

14 4. Vzdlávací innost Vedle standardní soustavné práce spojené s uskuteováním studia v akreditovaných studijních programech a jejich oborech byla hlavním úkolem roku 2004 dsledná snaha o brzké provedení restrukturalizace studijních program do podoby tístupového lenní na bakaláské, navazující magisterské a pípadn doktorské studium. K tomu cíli byly vyuity zejména reakreditace studijních program vude tam, kde platnost pvodních akreditací konila v prbhu roku 2004 nebo bude konit v roce 2005, ale rovn tam, kde byly koncipovány studijní programy zcela nové. Restrukturalizace ptiletých magisterských program na samostatné bakaláské a na n navazující magisterské programy se pitom ídí poadavkem vytvoit takové bakaláské programy, které budou svébytným uceleným a ádn ukoneným studiem. Absolvent studijního programu bakaláského typu, který je pedstupnm k navazujícímu magisterskému programu, by ml být nejen schopen pokraování v navazujícím studiu, ale souasn získat i ucelené vysokokolské vzdlání umoující mu profesní uplatnní. Zásadním problémem ovem stále zstalo dvoustupové uspoádání studijních program Uitelství pro základní koly a Uitelství pro stední koly, na jeho budoucí koncepci zaala sice Pedagogická fakulta JU pracovat, ale vzhledem ke snaze o koordinaci uspoádání budoucího uitelského studia jak s jinými subjekty uskuteujícími tyto studijní programy v R, tak i s poadavky základního a stedního kolství, bude tato píprava pokraovat i v roce Na jednotlivých fakultách a ústavech JU pokraoval v roce 2004 dalí rozvoj skladby i kvality uskuteovaných studijních program vetn jejich roziování o akreditace k uskuteování v cizím jazyce. Vedení JU zejména v druhé polovin roku 2004 soustedilo svoje úsilí na pehodnocení rozmístní skupin program a obor na jednotlivých souástech a hledání podoby takového budoucího uspoádání vnitní struktury univerzity, které by bylo jasn itelné zejména pi pohledu zvnjku a souasn lépe rozlenné z hlediska funknosti souástí koly. Zeteln nejdále v píprav na vznik nov uspoádaného celku se dostaly obory humanitn zamené (historické, jazykovdné), kde úspná existence samostatného vysokokolského Historického ústavu JU s nkolika akreditacemi ve vech typech studijních program a s mnostvím student i uchaze o studium vytvoila dobré pedpoklady pro smování ke vzniku budoucí Filozofické fakulty JU. Pehodnocení souasného stavu také ukázalo perspektivu dalího rozvoje ekonomických obor Zemdlské fakulty JU, zejména ve spojitosti s moným rozvojem studia orientovaného na informatiku Studijní programy (obory) Tab Poty studijních program a obor JU - lenní podle skupin obor a typ studijních program Skupiny obor Kód Studijní programy/obory Celkem skupiny mag. stud.prog. kmen. bak. mag. dokt. navazující /obor obor pírodní vdy a nauky 11 a 18 6/8-5/8 8/11 19/27 technické vdy a nauky 21 a 39 1/1-1/1-2/2 zemdl.-les. a veter. vdy a nauky 41 a 43 2/5 2/5 2/4 2/7 8/21 zdrav., léka. a farm. vdy a nauky 51 a 53 3/6 1/1 2/2 1/1 7/10 spoleenské vdy, nauky a sluby 61,65,67, /11 3/4 2/3 2/3 12/21 ekonomie 62 1/3 1/1 1/1 1/1 4/6 právo, právní a veejnosprávní innost pedagogika, uitelství a sociál. pée 75 4/6 3/36 2/3-9/45 obory z oblasti psychologie 77 1/ /1 vdy a nauky o kultue a umní 81, /1 1/1 Celkem 11 a 82 23/41 10/47 15/22 15/24 63/134 13

15 Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých souástech JU - studijní programy bakaláského typu Standardní Navazující Název Kód stud. Název studijního doba stud. magisterský Fakulta studijního programu oboru v akadem. studijní programu rocích program Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Biologie 3 ano P B1501 Biologie Biomedicínská laboratorní technika 3 ano P B1504 Genetika (do ) Rostlinné biotechnologie 3 ne P B1513 Biofyzika Biofyzika 3 ano P Ekologie a B1601 ochrana Pée o ivotní prostedí 3 ano P prostedí B1103 B1802 B2612 B7310 B7401 Aplikovaná matematika Aplikovaná informatika Elektronika a informatika Filologie Tlesná výchova a sport Finanní matematika 3 ne PK Výpoetní technika 3 ne P Micí a výpoetní technika 3 ano PK Aplikovaná filologie: Anglický jazyk a francouzský jazyk pro 3 ne P administrativu EU Aplikovaná filologie: Ruský jazyk a nmecký jazyk pro hospodáskou 4 ne P a obchodní sféru Aplikovaná filologie: Anglický jazyk a nmecký jazyk pro 3 ne P hospodáskou a obchodní sféru Bohemistika v praxi 3 ano P Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod 3 ne P Tlesná výchova a sport 3 pipravuje se P Sociální pedagogika 3 ne PK Sociální pedagogika pro Specializace v 3 ne K B7507 Policii R pedagogice Uitelství pro mateské 3 ne PK koly B7701 Psychologie Arteterapie 4 ne K Humanistika 3 ne P B6107 Humanitní Pastoran sociální 3 studia asistent dobíhající ano PK Pastoraní asistence 3 ano PK B6141 Teologie Náboenská a etická výchova 3 ano K B7501 Pedagogika Náboenská výchova a etika 3 ano PK B7502 Sociální pée Sociální a charitativní práce 3 pipravuje se PK B7505 Vychovatelství Pedagogika volného asu 3 ano P B1513 Biofyzika Aplikovaná radiobiologie a toxikologie 3 ano PK Biofyzika a zdravotnická technika 3 ano P 14

16 Fakulta Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU JU a Historický ústav JU Kód stud. programu B5341 B5342 Název studijního programu Oetovatelství Rehabilitace Název studijního oboru Standardní doba stud. v akadem. rocích Navazující magisterský studijní program Forma studia, cizí jazyk Porodní asistentka 3 pipravuje se P Veobecná sestra 3 ano PK Rehabilitaní psychosociální pée o postiené dti, dosplé a staré osoby 3 ano PK Prevence a rehabilitace 3 ano P sociální patologie Ochrana veejného Specializace ve 3 pipravuje se P B5341 zdraví zdravotnictví Radiologický asistent 3 ano PK B4103 Zootechnika Rybáství 3 ano P B4131 B6208 B7105 Zemdlství Ekonomika a management Historické vdy Trvale udritelné systémy hospodaení v krajin 3 ne P Zemdlská technika, obchod, servis a sluby 3 ne P Agroekologie 3 ano P Zemdlské biotechnologie 3 ano P Úetnictví a finanní ízení podniku 3 ano PK Obchodní podnikání 3 ano P Archivnictví 3 ano P Archeologie 3 pipravuje se P Historie 3 ano P Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících bakaláských studijních programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU, Micí a výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU. Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých souástech JU - studijní programy magisterského a navazujícího magisterského typu Monost Standardní Název pokraovat Kód stud. Název studijního doba stud. Fakulta studijního v doktor. programu oboru v akadem. programu studijním rocích programu Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Parazitologie 2 ano P,A N1501 Biologie Experimentální biologie 2 ano P,A Klinická biologie 2 ne P N1502 Zoologie Zoologie 2 ano P,A N1507 Botanika Botanika 2 ano P,A N1513 Biofyzika Biofyzika 2 ne P N1603 Ekologie Ekologie 2 ano P,A Elektrotechnika Aplikovaná micí a N ne P a informatika výpoetní technika Uitelství fyziky pro 2. 3 ne P stupe Z Uitelství pro N5303 Uitelství výpoetní základní koly techniky s elektronikou 3 ne P pro 2. stupe Z 15

17 Fakulta Pedagogická fakulta JU Kód stud. programu M7503 Název studijního programu Uitelství pro základní koly Název studijního oboru Uitelství pro 1. stupe Z Uitelství pro 1. stupe Z anglický jazyk pro 1. stupe Z Uitelství pro 1. stupe Z nmecký jazyk pro 1. stupe Z Uitelství hudby pro základní umlecké koly Uitelství výtvarné výchovy pro umlecké koly Uitelství anglického jazyka pro 2. stupe Z Uitelství eského jazyka a literatury pro 2. stupe Z Uitelství djepisu pro 2. stupe Z Uitelství francouzského jazyka pro 2. stupe Z Uitelství fyziky pro 2. stupe Z Uitelství hudební výchovy pro 2. stupe Z Uitelství chemie pro 2. stupe Z Uitelství pírodopisu a pstitelství pro 2. stupe Z Uitelství technické výchovy a výpoetní techniky pro 2. stupe Z Uitelství výpoetní techniky s elektronikou pro 2. stupe Z Uitelství výpoetní techniky Uitelství matematiky pro 2. stupe Z Uitelství nmeckého jazyka pro 2. stupe Z Uitelství obanské výchovy pro 2. stupe Z Uitelství panlského jazyka pro 2. stupe Z Uitelství technické výchovy pro 2. stupe Z Uitelství tlesné výchovy pro 2. stupe Z Uitelství výtvarné výchovy pro 2. stupe Z Uitelství zempisu pro 2. stupe Z Standardní doba stud. v akadem. rocích Monost pokraovat v doktor. studijním programu Forma studia, cizí jazyk 4 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ano P 5 ano P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 16

18 Fakulta Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU JU a HÚ JU Kód stud. programu M7504 Název studijního programu Uitelství pro stední koly Název studijního oboru Standardní doba stud. v akadem. rocích Monost pokraovat v doktor. studijním programu Forma studia, cizí jazyk Uitelství biologie 5 ne P Uitelství eského jazyka a literatury pro S 5 ano P Uitelství djepisu 5 ano P Uitelství fyziky 5 ne P Uitelství chemie 5 ne P Uitelství výpoetní 5 ne P techniky Uitelství latiny 5 ne P Uitelství matematiky 5 ne P Uitelství nmeckého jazyka 5 ne P Uitelství tlesné výchovy 5 ne P N6107 Pastoran sociální Humanitní 2 ano K asistent studia Pastoraní asistence 2 ano PK N7504 Uitelství pro Uitelství náboenství a stední koly etiky 2 ne PK M6107 Pastoraní asistence 5 ano PK Humanitní Pastoran sociální 5 studia ano PK asistent dobíhající M6141 Teologie Teologie 5 ano P M7504 Uitelství pro Uitelství náboenství a stední koly etiky 5 ano PK M7505 Vychovatelství Pedagogika volného asu 5 ano P M5342 Rehabilitace Rehabilitaní pée o 5 ano postiené dti, dosplé a dobíhající staré osoby PK N1513 Biofyzika Krizová radiobiologie a toxikologie 2 pipravuje se PK N5341 Oetovatelství Oetovatelství 2 ano P Rehabilitaní N5342 Rehabilitace psychosociální pée o postiené dti, dosplé a 2 ano PK staré osoby Provozn podnikatelský obor 5 ne PK Zemdlské Veobecné zemdlství 5 ano PK M4101 inenýrství Pozemkové úpravy a 5 ano P pevody nemovitostí Rybáství 5 ano P M4103 Zootechnika Zootechnika 5 ano P M6208 Ekonomika a Obchodn podnikatelský management obor 5 ano PK Agroekologie 2 ano P Rostlinné Zemdlské 2 pipravuje se P N4101 biotechnologie inenýrství ivoiné 2 pipravuje se P biotechnologie N6208 Obchodní podnikání 2 ano P Ekonomika a Úetnictví a finanní management 2 ano P ízení podniku M7105 Historické vdy Kulturní historie 5 ano N7105 Historické vdy Historie 2 ano 17

19 Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících magisterských studijních programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Aplikovaná micí a výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU. Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých fakultách a souástech JU - studijní programy doktorského typu Standardní Kód stud. Název studijního doba stud. Fakulta Název studijního oboru programu programu v akadem. rocích Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Hydrobiologie 3 PK,A P1501 Biologie Parazitologie 3 PK,A Entomologie 3 PK,A P1502 Zoologie Zoologie 3 PK,A P1507 Botanika Botanika 3 PK,A P1511 Fyziologie a imunologie Fyziologie a vývojová biologie 3 PK,A P1515 Molekulární a bunná Molekulární a bunná biologie biologie a genetika 3 PK,A P1603 Ekologie Ekologie 3 PK,A P8106 Teorie a djiny literatury Djiny novjí eské literatury 3 PK P6141 Teologie Teologická antropologie a etika 3 PK.N Prevence, náprava a P5345 Specializace ve terapie zdravotn sociální 3 zdravotnictví problematiky dtí a PK mládee P1407 Chemie Zemdlská chemie 3 PK,A P1601 Ekologie a ochrana Aplikovaná a krajinná prostedí ekologie 3 PK Obecná produkce rostlinná 3 PK P4102 Fytotechnika Speciální produkce rostlinná 3 PK Ochrana rostlin 3 PK,A Obecná zootechnika 3 PK Speciální zootechnika 3 PK P4103 Zootechnika Zoohygiena a prevence chorob hospodáských zvíat 3 PK P6208 Ekonomika a ízení a ekonomika management podniku 3 PK JU a HÚ JU P7105 Historické vdy eské djiny 3 PK,N JU a ÚFB JU P1701 Fyzika Biofyzika 3 PK JU a VÚRH JU P4103 Zootechnika Rybáství 3 PK,A 18

20 4.2. Studijní programy garantované VV a uskuteované na VO Tyto programy Jihoeská univerzita nemá Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké koly i fakulty V roce 2004 Jihoeská univerzita neuskuteovala ádný studijní program mimo sídlo vysoké koly i jejích souástí Vyuívání kreditního systému na JU Kreditní systém studia je na Jihoeské univerzit zaveden od roku 1999 (na nkterých fakultách od vzniku univerzity). Kreditní hodnocení jednotlivých pedmt a nápln studijních program odpovídá zásadám systému ECTS s prmrem 30 kredit na jeden semestr studia a celkovým poadavkem zisku 180 kredit ve studijních programech bakaláského typu a 120 kredit ve studijních programech navazujícího magisterského typu (300 kredit celkem u dosavadních ptiletých magisterských program). Podíl volitelné a pedepsané povinné sloky studijních program se lií na jednotlivých fakultách s povinnou slokou obecn více zastoupenou u profesních program smujících k diplomm profesních specialist s certifikovanou kvalifikací (kolství, zdravotnictví). Na celé univerzit je dsledn uplatováno uznávání kredit získaných v prbhu zahraniních studijních stáí student (programy Socrates-Erasmus, apod.), pípadn studia volitelných pedmt na jiných fakultách univerzity nebo jiných vysokých kolách Programy celoivotního vzdlávání uskuteované na JU Programy CV uskuteuje vtina fakult Jihoeské univerzity. Pesto souasný stav tchto vzdlávacích aktivit na Jihoeské univerzit dosud nevyuívá vech moností, které fakulty a souásti Jihoeské univerzity mají. Ze strany státních orgán i dalích institucí psobících v regionu jsou opakovan formulovány poadavky na rzné programy celoivotního vzdlávání, které v regionu chybí. ást z nich (strojírenství, stavebnictví) nelze realizovat silami a prostedky Jihoeské univerzity, protoe ani souasná skladba studijních program ani výhled do budoucnosti neobsahuje obory nezbytné k zajitní takových poadavk. Vedle toho vak ást postrádaných a v regionu ádaných vzdlávacích aktivit charakteru CV spadá do okruhu studijních program Jihoeské univerzity. Zajitní a nabídka takových program v rzné podob v rámci CV je jedním z nejbliích úkol univerzity. Z program CV uskuteovaných v rámci akreditovaných studijních program fakult jsou nejpodstatnjí programy realizované na dvou fakultách. Na Pedagogické fakult JU jsou to dvou- a estisemestrální kurzy kombinovaného roziujícího studia tetího aprobaního pedmtu pro absolventy magisterského studia uitelství. Na Zdravotn sociální fakult JU je to dvou- nebo tíleté roziující studium Speciální pedagogika urené pro pracovníky s pedagogickým vzdláním, kteí pracují s handicapovanými dtmi a mládeí. ada kurz CV byla uskuteována mimo rámec akreditovaných studijních program, zejména na Zemdlské fakult JU vetn jejího detaovaného pracovit v Táboe, ale té na fakultách Zdravotn sociální, Teologické, Pedagogické i v Ústavu fyzikální biologie JU. 19

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více