Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004"

Transkript

1

2 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005

3 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle 21 odst. zákona. 111/1998 Sb., o vysokých kolách a o zmn a doplnní dalích zákon (zákon o vysokých kolách): a) projednala Správní rada Jihoeské univerzity v eských Budjovicích dne 28. dubna 2005, b) projednal a schválil Akademický senát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích dne 3. kvtna prof. PhDr. Václav Bek, CSc. rektor

4 Obsah 1. Úvodní slovo rektora JU Organizaní schéma JU Organizaní struktura JU Organizaní schéma rektorátu JU Sloení orgán JU Vedení JU Správní rada JU Vdecká rada JU Akademický senát JU Vzdlávací innost Studijní programy (obory) Studijní programy garantované VV a uskuteované na VO Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké koly i fakulty Vyuívání kreditního systému na JU Programy celoivotního vzdlávání uskuteované na JU Univerzita tetího vku na JU Zájem o studium na JU Poty student Poty zahraniních student Poty absolvent Inovace ji uskuteovaných studijních program Nové bakaláské, magisterské a doktorské studijní programy Nové smry v píprav pedagogických pracovník Hodnocení nabídky studijních obor s ohledem na uplatnní absolvent na trhu práce Uplatnní nových forem studia Studijní neúspnost Monost studia handicapovaných uchaze Joint degrees Informaní a komunikaní technologie Nov vybudované prvky informaní infrastruktury JU Rychlost koncových pipojení pracovi JU na CESNET E-learning, stav a plán rozvoje na JU Vysokokolské knihovny, knihovnicko informaní sluby Doplování knihovního fondu Dostupnost elektronických informaních zdroj (internet intranet) Zabezpeení knihovnicko-informaních slueb Elektronické sluby pro V Vzdlávání a výchova uivatel Pracovníci kvalifikaní struktura, celoivotní vzdlávání Dalí aktivity Výzkum a vývoj Oblasti výzkumu a vývoje, na které se JU zamuje Zamení výzkumných zámr JU V rámci R unikátní pracovit JU pro výzkum a vývoj Významná spolupráce JU ve výzkumu a vývoji se subjekty v R Významná mezinárodní spolupráce JU ve výzkumu a vývoji Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z úelových prostedk státního rozpotu Konkrétní vyuití institucionální podpory specifického výzkumu na JU

5 8. Pracovníci vysoké koly Kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník Celkový a pepotený poet akademických i dalích (neakademických) pracovník JU Poet interních a externích akademických pracovník JU Vzdlávání akademických pracovník JU Habilitaní a jmenovací ízení na JU Hodnocení innosti Systém hodnocení kvality vzdlávání na JU Výsledky vnitního a vnjího hodnocení JU Hodnocení kvality vzdlávací innosti studenty Hodnocení kvality pípravy pedagogických pracovník Mezinárodní spolupráce ve vzdlávání Pímá mezinárodní spolupráce vysokých kol Zapojení JU do mezinárodních program Zahraniní mobilita student a akademických pracovník innost fakult a dalích souástí Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU Historický ústav JU Ústav fyzikální biologie JU Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU Jazykové centrum JU Institut pro etiku hospodáství a regionální rozvoj JU Evropské informaní centrum JU Centrum informaních technologií JU Koleje a menzy JU kolní zemdlský podnik JU Dalí aktivity JU Významné konference na JU Významná ocenní student JU Významná ocenní akademických pracovník JU Pée o studenty Ubytovací a stravovací zaízení JU Poskytovaná stipendia Informaní a poradenské sluby Tlovýchovná, sportovní, umlecká a dalí innost student Rozvoj JU Úast státního rozpotu na financování reprodukce majetku Dalí investiní aktivity JU Obnova a údrba objekt JU Zapojení do eení projekt Fondu rozvoje vysokých kol Zapojení do eení Rozvojových program pro veejné vysoké koly innost Správní rady JU Závr Shrnutí podstatných skuteností z jednotlivých kapitol, problémy v innosti JU a monosti jejich eení

6 1. Úvodní slovo rektora JU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích povauje za svj pirozený prostor vdeckého, výzkumného a pedagogického rozvoje iroce pojímaný region esko-rakousko-bavorského pomezí, který charakterizuje mimoádné pírodní a kulturní bohatství i dobe vyuitelné lidské zdroje. Tomu odpovídá smování univerzity jako celku i jejích jednotlivých souástí, a jde o fakulty nebo o vysokokolské ústavy. Ve vdních oborech základního výzkumu pedevím v iroce pojímaných biologických, fyzikálních, zemdlských, historických a nkterých dalích spoleenských vdách se vysoká kola pibliuje výsledky své vdecké práce k výzkumnému pojetí univerzity. K posílení výzkumného charakteru je vak ádoucí zvýit poet absolvent a absolventek doktorských studijních program a více otevít vysokou kolu poslucham ze zahranií, kteí projevují zájem pedevím o studium vybraných modul svých specializací. Výzkumný charakter uvedených vdních obor posiluje jejich úzká spolupráce s biologicky zamenými ústavy Akademie vd eské republiky, které jsou dislokovány práv v eských Budjovicích. Slibný rozvoj zaznamenala ovem také konkrétní badatelská spolupráce se spoleenskovdními ústavy Akademie vd eské republiky, je mají svá sídla v Praze. Oboustrann prospná spolupráce mezi Jihoeskou univerzitou v eských Budjovicích a Akademií vd eské republiky, která se projevuje ve vdecké i pedagogické oblasti, pedstavuje jeden z podstatných rys perspektivního rozvoje tohoto vysokého uení. Moderní univerzita vak stále astji musí prun odpovídat na poadavky a podnty, které pináí spoleenská praxe, je se dotýká pedevím iroce pojatého regionu. Tuto výzvu si Jihoeská univerzita v eských Budjovicích dobe uvdomuje, jak dokládá dalí rozvoj spíe prakticky zameného výzkumu a studia uitelských a oetovatelských obor i sociální práce. Praktickým potebám iroce pojatého regionu ovem vychází vstíc také rozvoj ekonomického a zemdlského bádání, které se výraznji profiluje v peshraniním prostoru. V zájmu piblíení výsledk vdeckého bádání potebám podnikatelské praxe se univerzita snaí v souinnosti s politickou reprezentací Jihoeského kraje o budování prvních technologických center, v nich budou pracovat inkubátory, kde bude docházet k výmn poznatk mezi vdeckou a podnikatelskou sférou. V té souvislosti lze za mimoádný úspch povaovat dokonení Biotechnologického centra ve spoleném areálu Jihoeské univerzity a Akademie vd eské republiky v Nových Hradech. Obma uvedeným smrm tedy základnímu i aplikovanému výzkumu odpovídala v roce 2004 úspnost univerzity v získávání finanních prostedk na institucionální i úelové financování vdecké práce z domácích i zahraniních zdroj. Z hlediska mezinárodní konkurence ve vd a výzkumu se zdá, e jednu z perspektivních cest pedstavuje utváení vdeckých kol kolem vhlasných profesor se zahraniními zkuenostmi, jejich innost nepochybn podpoí rozvoj kvalifikaní struktury univerzity a vytvoí pdorys badatelské kontinuity. Nové vedení univerzity, které zaalo pracovat 1. bezna 2004, si jako jeden ze svých dalích stejních úkol stanovilo postupnou optimalizaci vnitní struktury vysoké koly, která by v souladu s Dlouhodobým zámrem rozvoje Jihoeské univerzity v eských Budjovicích lépe zrcadlila vdecké a pedagogické smování jednotlivých vdních obor a byla itelnjí pro uchazee o studium i pro dalí partnery. Vedení univerzity tomuto úkolu pizpsobilo také metody své ídící práce, kdy vtí draz kladlo na pracovní jednání s pizvanými kolektivy kateder na stran jedné a na utváení irokého diskusního prostedí o dalím smování univerzity v akademické obci vysoké koly na stran druhé. Pomocným nástrojem k postupné optimalizaci struktury univerzity se stalo nejen prbné hodnocení výsledk vdecké, výzkumné a jiné tvrí innosti na úrovni kateder v domácím i mezinárodním srovnávacím rámci, ale také zízení Akreditaní komise Jihoeské univerzity a Studentské rady Jihoeské univerzity, které vyhodnocují úrove akreditaních materiál, resp. úrove pednáek, seminá, cviení a dalích forem výuky. Po projednání v akademických grémiích univerzity byly v roce 2004 uinny první kroky k vypracování návrhu na zízení Filozofické fakulty Jihoeské univerzity, který bude v dubnu 2005 pedloen k akreditanímu ízení na Ministerstvo kolství, mládee a tlovýchovy R, a k diskusím o vyleování ekonomických obor do samostatného pracovit ve struktue vysoké koly. Nemalá pozornost byla ovem vnována i dslednému naplnní zásad strukturovaného studia v tch programech a oborech, kde k jeho prosazení zatím z rzných píin nedolo (pedevím ve studiu uitelství). Rozvoj Jihoeské univerzity v pirozeném prostedí esko-rakousko-bavorského regionu pedpokládal bhem roku 2004 navázat a smluvn potvrdit konkrétní vazby spolupráce nejen k politické, 5

7 podnikatelské a kulturní reprezentaci Jihoeského kraje a Statutárního msta eské Budjovice, ale také k nejbliím univerzitním partnerm v zahranií zvlát k Universität Passau a Johannes-Kepler- Universität Linz. S obma uvedenými univerzitami se pipravují v rámci peshraniní spolupráce spolené studijní programy (biologická chemie, resp. stedoevropská studia). Modern koncipovaná Jihoeská univerzita v eských Budjovicích chce podstatnou mrou pispt k dalímu dobrému rozvoji vzdlanosti, vdy a výzkumu, chce prospt k utváení kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu spolenosti nejen na jihu ech a v pilehlých peshraniních regionech. Jihoeská univerzita v eských Budjovicích hodlá i nadále výsledky vdecké práce svých akademických pracovník uplatovat v kvalitních asopisech svtového významu, ve vynikajících vdeckých monografiích i pi uspokojování praktických poteb rozvoje znalostní spolenosti. Prof. PhDr. Václav Bek, CSc. rektor Jihoeské univerzity v eských Budjovicích 6

8 2. Organizaní schéma JU 2.1. Organizaní struktura JU REKTORÁT FAKULTY VYSOKOKOLSKÉ ÚSTAVY ÚELOVÁ ZAÍZENÍ CELOKOLSKÁ PRACOVIT Biologická fakulta Historický ústav Koleje a menzy Centrum informaních technologií Pedagogická fakulta Ústav fyzikální biologie kolní zemdlský podnik Evropské informaní centrum Teologická fakulta Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický Institut pro etiku a regionální rozvoj Zdravotn sociální fakulta Jazykové centrum Zemdlská fakulta 7

9 2.2. Organizaní schéma Rektorátu JU Správní rada JU se podílí na ízení v rámci legislativn správních vztah. Kancelá rektora Rektor Akademický senát JU se podílí na ízení v rámci legislativn správních vztah. Vdecká rada JU se podílí na ízení v rámci metodicko správních vztah. Právní oddlení BOZP a PO Disciplinární komise JU se podílí na ízení v rámci metodicko správních vztah. Interní audit Public Relation Kvestor Prorektor pro pedagogickou innost Prorektor pro vdu a výzkum Prorektor pro zahraniní vztahy Prorektor pro rozvoj Dkan Biologické fakulty editel Historického ústavu editel Kolejí a menz Sekretariát kvestora Oddlení pro pedagogickou innost Oddlení pro vdu a výzkum Oddlení pro zahraniní vztahy Oddlení pro rozvoj Dkan Pedagogické fakulty editel Ústavu fyzikální biologie editel kolního zemdlského podniku Ekonomický odbor Dkan Teologické fakulty Investiní oddlení Útvar útáren Útvar pokladny Útvar rozpotu Dkan Zdravotn sociální fakulty editel Výzkumného ústavu rybáského a hydrobiologického Správa nemovitostí Prodejna skript Útvar práce a mezd Archiv Dkan Zemdlské fakulty editel Centra informaních technologii Vedoucí Evropského informaního centra editel Institutu pro etiku hospodáství a regionální rozvoj editel Jazykového centra 8

10 3. Sloení orgán JU 3.1. Vedení JU Rektor: prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. (do ) prof. PhDr. Václav Bek, CSc. (od ) Prorektoi: Prorektor pro pedagogickou innost: doc. RNDr. Pemysl Zákodný, CSc. (do ) prof. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. (od ) Prorektor pro vdu a výzkum: prof. PhDr. Václav Bek, CSc. (do ) prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (od ) Prorektor pro zahraniní vztahy: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (do ) prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. (od ) Prorektor pro rozvoj: prof. Ing. Václav ehout, CSc. (do ) prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. (od ) Kvestor: Ing. Hana Kropáková 3.2. Správní rada JU Pedseda: Ing. Vladimír Jandík Místopedsedové: JUDr. Petr Duek Ing. Václav Hanke, CSc. editel poboky eské národní banky v eských Budjovicích krajský státní zástupce, Krajské státní zastupitelství eské Budjovice editel odboru program výzkumu a vývoje MMT R, Praha lenové: MUDr. Jií Bouzek, MBA (do ) editel Nemocnice eské Budjovice, a. s. Ing. Zdenk Daha poradce hejtmana Jihoeského kraje, Krajský úad eské Budjovice Ing. Jií Chmel editel regionálního odboru Státního intervenního fondu eské Budjovice Ing. Karel Mach námstek ministra pro strukturální sekci, Ministerstvo zemdlství R, Praha Mgr. Ing. Miroslav imek (od ) vedoucí Územního pracovit Pozemkového fondu R v eských Budjovicích Ing. Karel Tureek (do ) námstek ministra pro vodní hospodáství, Ministerstvo zemdlství R, Praha doc. Ing. Zdenk emlika, CSc. pednosta Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových - odlouené pracovit Jindichv Hradec Tajemník: Mgr. Andrea Augustinová (do ) Bc. Tomá Klimpera (od ) Rektorát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích Rektorát Jihoeské univerzity v eských Budjovicích 9

11 3.3. Vdecká rada JU Vdecká rada JU do Interní lenové: prof. RNDr. Pavel Blaka, CSc. doc. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. prof. PhDr. Václav Bek, CSc. prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. prof. MUDr. Jií Dunovský, DrSc. prof. Ing. Jan Frelich, CSc. doc. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. doc. Frantiek Hudeek, CSc. Dr. Jií Kaný, Th.D. doc. Ing. Frantiek Klime, CSc. Ing. Jan Kouil, Ph.D. prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. Mgr. Ing. Tomá Machula, Dr. doc. RNDr. Frantiek Mráz, CSc. prof. RNDr. Miroslav Papáek, CSc. prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. doc. PhDr. Dalibor Tureek, CSc. prof. MUDr. Milo Velemínský, CSc. doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. doc. RNDr. Pemysl Zákodný, CSc. Biologická fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Historický ústav JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU, Vodany Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Externí lenové: doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. prof. Dr. Pavel Filipi prof. Ing. Jan Hron, DrSc. prof. RNDr. Vratislav Kapika, DrSc. RNDr. Josef Komenda, CSc. Ing. Josef Kraus, CSc. prof. Dr. Ing. Imrich Okénka, CSc. prof. MUDr. Vladislav Potuník, DrSc. prof. RNDr. Frantiek Sehnal, CSc. doc. PhDr. Rena Váová, CSc. RNDr. Jií Velemínský, DrSc. prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. prof. Ing. Jií Zelenka, CSc. Filozofická fakulta UK, Praha Evangelická teologická fakulta UK, Praha Provozn ekonomická fakulta ZU, Praha Pírodovdecká fakulta MU, Brno Mikrobiologický ústav AV R, Praha Výzkumný ústav zemdlské ekonomiky, Praha Slovenská ponohospodárska univerzita, Nitra 2. lékaská fakulta UK, Praha Entomologický ústav AV R, eské Budjovice Pedagogická fakulta UK, Praha Ústav experimentální botaniky AV R, Praha Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, Praha Mendelova zemdlská a lesnická univerzita, Brno Vdecká rada JU od Interní lenové: prof. RNDr. Zdenk Brandl, CSc. prof. PhDr. Václav Bek, CSc. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Dr. Jií Kaný, Th.D. Ing. Jan Kouil, Ph.D. Mgr. Ing. Tomá Machula, Dr. prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. doc. MUDr. Leo Navrátil, CSc. Biologická fakulta JU, eské Budjovice Historický ústav JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Výzkumný ústav rybáský a hydrobiologický JU, Vodany Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice 10

12 PhDr. Miroslav Novotný, CSc. prof. RNDr. Miroslav Papáek, CSc. prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. prof. Ing. Frantiek Steleek, CSc. doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Dr. Ing. Dagmar kodová Parmová RNDr. Dalibor tys, CSc. prof. PhDr. Dalibor Tureek, CSc. prof. MUDr. Milo Velemínský, CSc. prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Externí lenové: prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D. prof. JUDr. Duan Hendrych, CSc. prof. RNDr. Tomá Herben, CSc. prof. RNDr. Václav Hoejí, CSc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. doc. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Mgr. Richard Machan, Th.D. doc. RNDr. Frantiek Mráz, CSc. prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. prof. RNDr. Tomá Scholz, CSc. prof. Ing. Jana Stávková, CSc. RNDr. Jií Velemínský, DrSc. Historický ústav JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Teologická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zemdlská fakulta JU, eské Budjovice Ústav fyzikální biologie JU, Nové Hrady Pedagogická fakulta JU, eské Budjovice Zdravotn sociální fakulta JU, eské Budjovice Biologická fakulta JU, eské Budjovice Slovenská ponohospodárska univerzita, Nitra Právnická fakulta UK, Praha Botanický ústav AV R, Prhonice Ústav molekulární genetiky AV R, Praha Provozn ekonomická fakulta ZU, Praha Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha Filozofická fakulta UK, Praha Univerzita Pardubice, Pardubice Univerzita Palackého, Olomouc Fakulta strojní VUT, Praha Historický ústav AV R, Praha Parazitologický ústav AV R, eské Budjovice Mendlova zemdlská a lesnická univerzita, Brno Ústav experimentální botaniky AV R, Praha 3.4. Akademický senát JU Pedseda: Místopedsedkyn komory akademických pracovník: Místopedseda studentské komory: lenové AS akademití pracovníci: Dr. Ing. Alois Kian, Th.D. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. Jan Jukl Mgr. Zdenk Bezecný, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Blaka, CSc. Mgr. Ondej Doskoil RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. (od ) Mgr. Magdalena Ehrlichová Ing. Darja Holátová, Ph.D. JUDr. Rudolf Hrubý Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. RNDr. Jan Katovský, Ph.D. PhDr. Pavel Král, Ph.D. doc. PaedDr. Milada Krejí, CSc. prof. PaedDr. Vladimír Papouek, CSc. (do ) PhDr. Pavel Pavlík RNDr. Petr Podlaha doc. Robert Sak prof. PaedDr. Gabriel vejda, CSc. Dr. Ing. Richard Tichý, CSc. (od do ) 11

13 Mgr. Michal Vanura, Ph.D. (od ) prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (do ) lenové AS - studenti: Lucie Bárt (od ) Martin Duda (do ) Jiího Filistein (do ) Soa Fixová (od ) Mgr. Tomá Hauer Robert Havlíek Bc. Pavel Holec (od ) Martin Jílek (do ) Mgr. Petr Koutecký Miroslav Lika (do ) Albín Okay (od ) Pemysl Pape (do ) Michal Roháek (od ) Zdenk Rube Mgr. Rudolf Svoboda (do ) Marie Vaková (od ) Hynek Volný 12

14 4. Vzdlávací innost Vedle standardní soustavné práce spojené s uskuteováním studia v akreditovaných studijních programech a jejich oborech byla hlavním úkolem roku 2004 dsledná snaha o brzké provedení restrukturalizace studijních program do podoby tístupového lenní na bakaláské, navazující magisterské a pípadn doktorské studium. K tomu cíli byly vyuity zejména reakreditace studijních program vude tam, kde platnost pvodních akreditací konila v prbhu roku 2004 nebo bude konit v roce 2005, ale rovn tam, kde byly koncipovány studijní programy zcela nové. Restrukturalizace ptiletých magisterských program na samostatné bakaláské a na n navazující magisterské programy se pitom ídí poadavkem vytvoit takové bakaláské programy, které budou svébytným uceleným a ádn ukoneným studiem. Absolvent studijního programu bakaláského typu, který je pedstupnm k navazujícímu magisterskému programu, by ml být nejen schopen pokraování v navazujícím studiu, ale souasn získat i ucelené vysokokolské vzdlání umoující mu profesní uplatnní. Zásadním problémem ovem stále zstalo dvoustupové uspoádání studijních program Uitelství pro základní koly a Uitelství pro stední koly, na jeho budoucí koncepci zaala sice Pedagogická fakulta JU pracovat, ale vzhledem ke snaze o koordinaci uspoádání budoucího uitelského studia jak s jinými subjekty uskuteujícími tyto studijní programy v R, tak i s poadavky základního a stedního kolství, bude tato píprava pokraovat i v roce Na jednotlivých fakultách a ústavech JU pokraoval v roce 2004 dalí rozvoj skladby i kvality uskuteovaných studijních program vetn jejich roziování o akreditace k uskuteování v cizím jazyce. Vedení JU zejména v druhé polovin roku 2004 soustedilo svoje úsilí na pehodnocení rozmístní skupin program a obor na jednotlivých souástech a hledání podoby takového budoucího uspoádání vnitní struktury univerzity, které by bylo jasn itelné zejména pi pohledu zvnjku a souasn lépe rozlenné z hlediska funknosti souástí koly. Zeteln nejdále v píprav na vznik nov uspoádaného celku se dostaly obory humanitn zamené (historické, jazykovdné), kde úspná existence samostatného vysokokolského Historického ústavu JU s nkolika akreditacemi ve vech typech studijních program a s mnostvím student i uchaze o studium vytvoila dobré pedpoklady pro smování ke vzniku budoucí Filozofické fakulty JU. Pehodnocení souasného stavu také ukázalo perspektivu dalího rozvoje ekonomických obor Zemdlské fakulty JU, zejména ve spojitosti s moným rozvojem studia orientovaného na informatiku Studijní programy (obory) Tab Poty studijních program a obor JU - lenní podle skupin obor a typ studijních program Skupiny obor Kód Studijní programy/obory Celkem skupiny mag. stud.prog. kmen. bak. mag. dokt. navazující /obor obor pírodní vdy a nauky 11 a 18 6/8-5/8 8/11 19/27 technické vdy a nauky 21 a 39 1/1-1/1-2/2 zemdl.-les. a veter. vdy a nauky 41 a 43 2/5 2/5 2/4 2/7 8/21 zdrav., léka. a farm. vdy a nauky 51 a 53 3/6 1/1 2/2 1/1 7/10 spoleenské vdy, nauky a sluby 61,65,67, /11 3/4 2/3 2/3 12/21 ekonomie 62 1/3 1/1 1/1 1/1 4/6 právo, právní a veejnosprávní innost pedagogika, uitelství a sociál. pée 75 4/6 3/36 2/3-9/45 obory z oblasti psychologie 77 1/ /1 vdy a nauky o kultue a umní 81, /1 1/1 Celkem 11 a 82 23/41 10/47 15/22 15/24 63/134 13

15 Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých souástech JU - studijní programy bakaláského typu Standardní Navazující Název Kód stud. Název studijního doba stud. magisterský Fakulta studijního programu oboru v akadem. studijní programu rocích program Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Biologie 3 ano P B1501 Biologie Biomedicínská laboratorní technika 3 ano P B1504 Genetika (do ) Rostlinné biotechnologie 3 ne P B1513 Biofyzika Biofyzika 3 ano P Ekologie a B1601 ochrana Pée o ivotní prostedí 3 ano P prostedí B1103 B1802 B2612 B7310 B7401 Aplikovaná matematika Aplikovaná informatika Elektronika a informatika Filologie Tlesná výchova a sport Finanní matematika 3 ne PK Výpoetní technika 3 ne P Micí a výpoetní technika 3 ano PK Aplikovaná filologie: Anglický jazyk a francouzský jazyk pro 3 ne P administrativu EU Aplikovaná filologie: Ruský jazyk a nmecký jazyk pro hospodáskou 4 ne P a obchodní sféru Aplikovaná filologie: Anglický jazyk a nmecký jazyk pro 3 ne P hospodáskou a obchodní sféru Bohemistika v praxi 3 ano P Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod 3 ne P Tlesná výchova a sport 3 pipravuje se P Sociální pedagogika 3 ne PK Sociální pedagogika pro Specializace v 3 ne K B7507 Policii R pedagogice Uitelství pro mateské 3 ne PK koly B7701 Psychologie Arteterapie 4 ne K Humanistika 3 ne P B6107 Humanitní Pastoran sociální 3 studia asistent dobíhající ano PK Pastoraní asistence 3 ano PK B6141 Teologie Náboenská a etická výchova 3 ano K B7501 Pedagogika Náboenská výchova a etika 3 ano PK B7502 Sociální pée Sociální a charitativní práce 3 pipravuje se PK B7505 Vychovatelství Pedagogika volného asu 3 ano P B1513 Biofyzika Aplikovaná radiobiologie a toxikologie 3 ano PK Biofyzika a zdravotnická technika 3 ano P 14

16 Fakulta Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU JU a Historický ústav JU Kód stud. programu B5341 B5342 Název studijního programu Oetovatelství Rehabilitace Název studijního oboru Standardní doba stud. v akadem. rocích Navazující magisterský studijní program Forma studia, cizí jazyk Porodní asistentka 3 pipravuje se P Veobecná sestra 3 ano PK Rehabilitaní psychosociální pée o postiené dti, dosplé a staré osoby 3 ano PK Prevence a rehabilitace 3 ano P sociální patologie Ochrana veejného Specializace ve 3 pipravuje se P B5341 zdraví zdravotnictví Radiologický asistent 3 ano PK B4103 Zootechnika Rybáství 3 ano P B4131 B6208 B7105 Zemdlství Ekonomika a management Historické vdy Trvale udritelné systémy hospodaení v krajin 3 ne P Zemdlská technika, obchod, servis a sluby 3 ne P Agroekologie 3 ano P Zemdlské biotechnologie 3 ano P Úetnictví a finanní ízení podniku 3 ano PK Obchodní podnikání 3 ano P Archivnictví 3 ano P Archeologie 3 pipravuje se P Historie 3 ano P Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících bakaláských studijních programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU, Micí a výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU. Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých souástech JU - studijní programy magisterského a navazujícího magisterského typu Monost Standardní Název pokraovat Kód stud. Název studijního doba stud. Fakulta studijního v doktor. programu oboru v akadem. programu studijním rocích programu Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Parazitologie 2 ano P,A N1501 Biologie Experimentální biologie 2 ano P,A Klinická biologie 2 ne P N1502 Zoologie Zoologie 2 ano P,A N1507 Botanika Botanika 2 ano P,A N1513 Biofyzika Biofyzika 2 ne P N1603 Ekologie Ekologie 2 ano P,A Elektrotechnika Aplikovaná micí a N ne P a informatika výpoetní technika Uitelství fyziky pro 2. 3 ne P stupe Z Uitelství pro N5303 Uitelství výpoetní základní koly techniky s elektronikou 3 ne P pro 2. stupe Z 15

17 Fakulta Pedagogická fakulta JU Kód stud. programu M7503 Název studijního programu Uitelství pro základní koly Název studijního oboru Uitelství pro 1. stupe Z Uitelství pro 1. stupe Z anglický jazyk pro 1. stupe Z Uitelství pro 1. stupe Z nmecký jazyk pro 1. stupe Z Uitelství hudby pro základní umlecké koly Uitelství výtvarné výchovy pro umlecké koly Uitelství anglického jazyka pro 2. stupe Z Uitelství eského jazyka a literatury pro 2. stupe Z Uitelství djepisu pro 2. stupe Z Uitelství francouzského jazyka pro 2. stupe Z Uitelství fyziky pro 2. stupe Z Uitelství hudební výchovy pro 2. stupe Z Uitelství chemie pro 2. stupe Z Uitelství pírodopisu a pstitelství pro 2. stupe Z Uitelství technické výchovy a výpoetní techniky pro 2. stupe Z Uitelství výpoetní techniky s elektronikou pro 2. stupe Z Uitelství výpoetní techniky Uitelství matematiky pro 2. stupe Z Uitelství nmeckého jazyka pro 2. stupe Z Uitelství obanské výchovy pro 2. stupe Z Uitelství panlského jazyka pro 2. stupe Z Uitelství technické výchovy pro 2. stupe Z Uitelství tlesné výchovy pro 2. stupe Z Uitelství výtvarné výchovy pro 2. stupe Z Uitelství zempisu pro 2. stupe Z Standardní doba stud. v akadem. rocích Monost pokraovat v doktor. studijním programu Forma studia, cizí jazyk 4 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ano P 5 ano P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 5 ne P 16

18 Fakulta Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU JU a HÚ JU Kód stud. programu M7504 Název studijního programu Uitelství pro stední koly Název studijního oboru Standardní doba stud. v akadem. rocích Monost pokraovat v doktor. studijním programu Forma studia, cizí jazyk Uitelství biologie 5 ne P Uitelství eského jazyka a literatury pro S 5 ano P Uitelství djepisu 5 ano P Uitelství fyziky 5 ne P Uitelství chemie 5 ne P Uitelství výpoetní 5 ne P techniky Uitelství latiny 5 ne P Uitelství matematiky 5 ne P Uitelství nmeckého jazyka 5 ne P Uitelství tlesné výchovy 5 ne P N6107 Pastoran sociální Humanitní 2 ano K asistent studia Pastoraní asistence 2 ano PK N7504 Uitelství pro Uitelství náboenství a stední koly etiky 2 ne PK M6107 Pastoraní asistence 5 ano PK Humanitní Pastoran sociální 5 studia ano PK asistent dobíhající M6141 Teologie Teologie 5 ano P M7504 Uitelství pro Uitelství náboenství a stední koly etiky 5 ano PK M7505 Vychovatelství Pedagogika volného asu 5 ano P M5342 Rehabilitace Rehabilitaní pée o 5 ano postiené dti, dosplé a dobíhající staré osoby PK N1513 Biofyzika Krizová radiobiologie a toxikologie 2 pipravuje se PK N5341 Oetovatelství Oetovatelství 2 ano P Rehabilitaní N5342 Rehabilitace psychosociální pée o postiené dti, dosplé a 2 ano PK staré osoby Provozn podnikatelský obor 5 ne PK Zemdlské Veobecné zemdlství 5 ano PK M4101 inenýrství Pozemkové úpravy a 5 ano P pevody nemovitostí Rybáství 5 ano P M4103 Zootechnika Zootechnika 5 ano P M6208 Ekonomika a Obchodn podnikatelský management obor 5 ano PK Agroekologie 2 ano P Rostlinné Zemdlské 2 pipravuje se P N4101 biotechnologie inenýrství ivoiné 2 pipravuje se P biotechnologie N6208 Obchodní podnikání 2 ano P Ekonomika a Úetnictví a finanní management 2 ano P ízení podniku M7105 Historické vdy Kulturní historie 5 ano N7105 Historické vdy Historie 2 ano 17

19 Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících magisterských studijních programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Aplikovaná micí a výpoetní technika s Pedagogickou fakultou JU. Tab Pehled studijních program a obor akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých fakultách a souástech JU - studijní programy doktorského typu Standardní Kód stud. Název studijního doba stud. Fakulta Název studijního oboru programu programu v akadem. rocích Biologická fakulta JU Pedagogická fakulta JU Teologická fakulta JU Zdravotn sociální fakulta JU Zemdlská fakulta JU Forma studia, cizí jazyk Hydrobiologie 3 PK,A P1501 Biologie Parazitologie 3 PK,A Entomologie 3 PK,A P1502 Zoologie Zoologie 3 PK,A P1507 Botanika Botanika 3 PK,A P1511 Fyziologie a imunologie Fyziologie a vývojová biologie 3 PK,A P1515 Molekulární a bunná Molekulární a bunná biologie biologie a genetika 3 PK,A P1603 Ekologie Ekologie 3 PK,A P8106 Teorie a djiny literatury Djiny novjí eské literatury 3 PK P6141 Teologie Teologická antropologie a etika 3 PK.N Prevence, náprava a P5345 Specializace ve terapie zdravotn sociální 3 zdravotnictví problematiky dtí a PK mládee P1407 Chemie Zemdlská chemie 3 PK,A P1601 Ekologie a ochrana Aplikovaná a krajinná prostedí ekologie 3 PK Obecná produkce rostlinná 3 PK P4102 Fytotechnika Speciální produkce rostlinná 3 PK Ochrana rostlin 3 PK,A Obecná zootechnika 3 PK Speciální zootechnika 3 PK P4103 Zootechnika Zoohygiena a prevence chorob hospodáských zvíat 3 PK P6208 Ekonomika a ízení a ekonomika management podniku 3 PK JU a HÚ JU P7105 Historické vdy eské djiny 3 PK,N JU a ÚFB JU P1701 Fyzika Biofyzika 3 PK JU a VÚRH JU P4103 Zootechnika Rybáství 3 PK,A 18

20 4.2. Studijní programy garantované VV a uskuteované na VO Tyto programy Jihoeská univerzita nemá Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké koly i fakulty V roce 2004 Jihoeská univerzita neuskuteovala ádný studijní program mimo sídlo vysoké koly i jejích souástí Vyuívání kreditního systému na JU Kreditní systém studia je na Jihoeské univerzit zaveden od roku 1999 (na nkterých fakultách od vzniku univerzity). Kreditní hodnocení jednotlivých pedmt a nápln studijních program odpovídá zásadám systému ECTS s prmrem 30 kredit na jeden semestr studia a celkovým poadavkem zisku 180 kredit ve studijních programech bakaláského typu a 120 kredit ve studijních programech navazujícího magisterského typu (300 kredit celkem u dosavadních ptiletých magisterských program). Podíl volitelné a pedepsané povinné sloky studijních program se lií na jednotlivých fakultách s povinnou slokou obecn více zastoupenou u profesních program smujících k diplomm profesních specialist s certifikovanou kvalifikací (kolství, zdravotnictví). Na celé univerzit je dsledn uplatováno uznávání kredit získaných v prbhu zahraniních studijních stáí student (programy Socrates-Erasmus, apod.), pípadn studia volitelných pedmt na jiných fakultách univerzity nebo jiných vysokých kolách Programy celoivotního vzdlávání uskuteované na JU Programy CV uskuteuje vtina fakult Jihoeské univerzity. Pesto souasný stav tchto vzdlávacích aktivit na Jihoeské univerzit dosud nevyuívá vech moností, které fakulty a souásti Jihoeské univerzity mají. Ze strany státních orgán i dalích institucí psobících v regionu jsou opakovan formulovány poadavky na rzné programy celoivotního vzdlávání, které v regionu chybí. ást z nich (strojírenství, stavebnictví) nelze realizovat silami a prostedky Jihoeské univerzity, protoe ani souasná skladba studijních program ani výhled do budoucnosti neobsahuje obory nezbytné k zajitní takových poadavk. Vedle toho vak ást postrádaných a v regionu ádaných vzdlávacích aktivit charakteru CV spadá do okruhu studijních program Jihoeské univerzity. Zajitní a nabídka takových program v rzné podob v rámci CV je jedním z nejbliích úkol univerzity. Z program CV uskuteovaných v rámci akreditovaných studijních program fakult jsou nejpodstatnjí programy realizované na dvou fakultách. Na Pedagogické fakult JU jsou to dvou- a estisemestrální kurzy kombinovaného roziujícího studia tetího aprobaního pedmtu pro absolventy magisterského studia uitelství. Na Zdravotn sociální fakult JU je to dvou- nebo tíleté roziující studium Speciální pedagogika urené pro pracovníky s pedagogickým vzdláním, kteí pracují s handicapovanými dtmi a mládeí. ada kurz CV byla uskuteována mimo rámec akreditovaných studijních program, zejména na Zemdlské fakult JU vetn jejího detaovaného pracovit v Táboe, ale té na fakultách Zdravotn sociální, Teologické, Pedagogické i v Ústavu fyzikální biologie JU. 19

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V p?ípad? akutní pot?eby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, pot?eby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat prod?kana pro výuku?i

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2005

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2005 České Budějovice, květen 2006 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 2005 vypracovanou

Více

1. Úvod 1. 2. Organizaní schéma vysoké školy 2 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 3

1. Úvod 1. 2. Organizaní schéma vysoké školy 2 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 3 1 Obsah: 1. Úvod 1 2. Organizaní schéma vysoké školy 2 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 3 3. Složení orgán vysoké školy 4 3.1 Univerzita 4 3.2 Fakulta sociáln ekonomická 6 3.3 Fakulta užitého umní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Obsah: 1. Úvod 1. 6. Výzkum a vývoj 40 6.1 Zamení výzkumu a vývoje 40

Obsah: 1. Úvod 1. 6. Výzkum a vývoj 40 6.1 Zamení výzkumu a vývoje 40 1 Obsah: 1. Úvod 1 2. Organizaní schéma vysoké školy 3 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 4 2.2 Struktura Fakulty sociáln ekonomické 5 2.3 Struktura Fakulty užitého umní a designu 6 2.4 Struktura Fakulty

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1. Úvod. 2. Organizaní struktura univerzity a jejích souástí

1. Úvod. 2. Organizaní struktura univerzity a jejích souástí 1. Úvod 2. Organizaní struktura univerzity a jejích souástí 2.1 Organizaní schéma UJEP 2.2 Organizaní schéma Pedagogické fakulty UJEP 2.3 Organizaní schéma Fakulty sociáln ekonomické UJEP 2.4 Organizaní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 13:00 15:15 Pítomni: dle

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - R 2009/2011 R - rozšíený Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - R 2009/2011 R - rozšíený Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus Typ studijního programu: magisterský Standardní doba studia (v letech): 2,0 (dva) roky Forma studia: prezenní Cíle studia studijního programu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

2. Organizaní schéma vysoké školy Struktura Univerzity J. E. Purkyn 5

2. Organizaní schéma vysoké školy Struktura Univerzity J. E. Purkyn 5 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Organizaní schéma vysoké školy 4 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 5 3. Složení orgán vysoké školy 6 3.1 Univerzita 6 3.2 Fakulta sociáln ekonomická 8 3.3 Fakulta užitého umní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele PO. jednací... Potvrzení pijetí ádost o zápis do evidence zemdlského podnikatele podle 2f odst.4 zákona. 252/1997 Sb., o zemdlství, v platném znní (dále jen zákon o zemdlství) a1) Právnická osoba Obchodní

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více