HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do"

Transkript

1 HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do 10. tisíciletí p. n. l. První historicky doložené státní útvary (Au Lac a Nam Viet) pocházejí ze 3. století ped naším letopotem, v té dob se tu nacházela rovnž bronzová kultura Dong Son. V 1. století n. l. dobyla ína Rudou deltu Mekongu a postupn svj vliv rozšiovala nejen ve Vietnamu, ale i v sousedních zemích. Jih Vietnamu byl ovšem pod vlivem Indie, o emž svdí pedevším království Funan a Champa. ína Vietnam podstatn ovlivnila pedevším co se týe práva, správy, vzdlání a literatury; spíše než u venkovského obyvatelstva ml ínský element váhu u vysoce postavených Vietnamc. ínská nadvláda skonila až v roce 938, kdy legendární vojevdce Ngo Quyen zvítzil u eky Bach Dang nad ínskou armádou. Následovalo skoro 900 let nezávislosti, která však byla neustále ohrožována nájezdy ían. Aby si uchoval svou nezávislost, musel Vietnam nakonec pistoupit na jakýsi vazalský vztah k ín, kdy svému mocnému sousedovi každoron odvádl tuné dávky. Pesto se jim postupn podailo rozšíit své panství smrem na jih až k delt eky Mekong (v boji s ampy a Khméry). Na období nezávislosti se pohlíží jako na etapu kulturního a hospodáského rozkvtu. Rozšíení zem stát oslabilo, protože docházelo k vnitním mocenským soubojm mezi aristokraty. Na konci 18. století dokázali zemi sjednotit rolníci ovšem pouze na krátko, protože nebyli schopni obrovskou moc udržet. Vlády nad celým územím se ujal rod Nguyen, který si jako sídelní msto vybral Hué. Válka s francouzskými kolonialisty Ani Vietnam se ale nedokázal ubránit píchodu kolonialist. Od poloviny 19. století se o Vietnam pokoušela Francie, roku 1884 bylo její úsilí pivedeno ke zdárnému konci Francie pevzala správu nad celým vietnamským územím. Následné koloniální období ukonila až druhá svtová válka, bhem níž byl Vietnam okupován Japonskem. Po válce se jako jedinou životaschopnou mocenskou silou stala komunistická strana v ele s Ho i Minem. Na podzim roku 1945 byla v Hanoji vyhlášena nezávislost Vietnamu, ale již za nkolik msíc se do zem vrátili Francouzi. To si samozejm Vietnamci nenechali líbit, a tak se zaala dlouhá válka, která skonila až bitvou u in Biên Ph roku 1954, z níž Francie odešla jako poražená. Ješt téhož roku byla uzavena mírová dohoda v Ženev, v jejímž dsledku byl Vietnam rozdlen na dv ásti: sever ovládaný komunisty a jih pod vládou Ngo Dinh Diema (s podporou USA). Americko - vietnamská válka Jenže mezi severem a jihem záhy vypukla ozbrojený konflikt, kterého se úastnily i velmoci studené války na stran jihu USA, severu pomáhal Sovtský svaz a ína. Pro USA to nebyla válka dobyvaná, snažili se zabránit šíení komunismu v bývalé Indoín. Zpoátku psobili Ameriané jako poradci, ale postupn se jejich poet ve Vietnamu zvyšoval (až na ); USA oficiáln vstoupili do ozbrojeného konfliktu se severem po incidentu v Tonkinském zálivu. Válka byla vleklá a obtížná, krom ádných jednotek severu dlali Amerianm starosti jihovietnamští partyzáni Viet Cong (prodloužená ruka severovietnamských komunist). Ameriané používali ve Vietnamu velké množství toxických defoliant, které mli usnadnit pehled o pohybu partyzán a jejich zásobovacích jednotek v džungli. Ovšem následky zamoení toxickými látkami si nesou lidé (a s nimi samozejm vše živé) až dodnes. Zvrat ve vietnamské válce pedstavovala operace TET v lednu 1968 obklíili pravidelná severovietnamská armáda a Viet Cong základnu USMC a SF v Khe Sanh, jenže to byl pouze zastírací manévr. Skutená operace pišla až o nkolik dní pozdji, kdy severovietnamská armáda a Viet Cong zaútoili na vtšinu dležitých mst na jihu (sever doufal ve vyprovokování protivládního a protiamerického povstání, k nmuž ovšem nedošlo). Do dvou týdn se podailo všechny útoky odvrátit, nejdéle se bojovalo v Saigonu a Hué. Nicmén operace TET byla píinou stahování amerického vojska z Vietnamu vláda USA již nechtla investovat do nekonené války s velkým potem padlých a ranných to vše s nejistým koncem. V lednu 1973 byla podepsána Paížská dohoda o ukonení války, ale ve Vietnamu se bojovalo dál, pouze bez úasti USA a dalších spojenc. Boje skonily až v dubnu 1975, kdy si komunisté Jižní Vietnam konen podrobili. Dnešní Vietnam Vietnamská armáda poté svedla vítzné boje s íany o sporná pohraniní území, Vietnam pak plynule navázal válkou s Kambodžou, již ukonila až dohoda z roku V 90. letech (po pádech svtových komunistických opor) pistoupil Vietnam k hospodáským a ekonomickým reformám, zapoala se ekonomická integrace, obnovil se diplomatický styk s USA. Pestože Vietnamu nkteí prorokují budoucnost asijského tygra, je v zemi zatím celá ada závažných problém od korupce a nedokonalou legislativu pes nízkou efektivitu výroby až po plýtvání pírodními zdroji i špatné hospodaení státních podnik. Vietnam se dosud adí mezi rozvojové zem, existuje tu mnoho oblastí s nízkou životní úrovní, vláda se však snaží (nejen) s tímto problémem bojovat.

2 NÁRODNOSTI 86 % vietnamské populace tvoí etnití Vietnamci, zvaní Vietové i Kinhové, žijící zejména v deltách hlavních vodních tok a pobežních rovinatých oblastech. Etnití íané tvoí 12% obyvatelstva. Zbytek populace pedstavují píslušníci nkteré z 53 oficiáln uznaných národnostních menšin. Jsou to nap. Khmerové (kolem , žijící v jihozápadní delt Mekongu), amové (kolem , žijící pevážn podél pobeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v delt Mekongu), Edeové žijící v matrilineárním spoleenství, Jaraiové, Sedangové, Nungové, Dzaové i Bahnarové. Až na výjimky (jako jsou teba již zmínní Khmérové a amové) žijí píslušníci národnostních menšin vtšinou v horských oblastech; proto jsou zejména u turist známí jako lidé z horských kmen. Poty píslušník národnostních menšin ve Vietnamu se pohybují od nkolika stovek (Silaové, Pupeové, Romamové, Brauové) až k milionu (Tayové, Thajové, Muongové, Khmerové). Asi národnostn nejrozmanitjším koutem Vietnamu je sever zem, kde žijí rzn poetná etnika, jejichž píslušníci v historii picházeli na území Vietnamu pedevším z íny. Píkladem mohou být i Hmongové, jejichž pvod sice není zcela ujasnn, nicmén vdci se piklánjí k pedpokladu, že pocházejí z horských region jižní íny. Ve Vietnamu jich žije kolem 800 tisíc, nejvíce jich ale zstalo v ín; nicmén Hmongové jsou menšinami i v Laosu, Thajsku a Barm. Každé etnikum má svou vlastní pvodní e (navzájem si jednotlivé jazyky bývají dost vzdálené asto totiž patí do zcela jiných jazykových skupin) a kulturu. Velmi výrazným prvkem jednotlivých menšin jsou (krom svébytné ei) beze sporu kultura odívání tradiní obleení (velkou roli hraje asto nejen stih, ale i barva), zdobení a úesy. Dalším dležitým odkazem tchto menšin je zachování vlastních tradiních zpsob života, které ovlivují jak život spolenosti, tak jednotlivce. Zajímavé jsou urit i literatura, hudba, tanec, oslavy, svátky, rituály, ceremonie, zvyklosti týkající se pijetí mezi dosplé, uzavení satku, pohb atd. Zemdlství Akoli podíl zemdlství na tvorb HDP v posledních letech postupn klesá, pesto se jedná o velmi významný ekonomický sektor, který zamstnává kolem 70 % práceschopného obyvatelstva. Hlavní zemdlskou plodinou je rýže (Vietnam je druhý nejvtší svtový exportér rýže), která se pstuje na cca 80 % obdlávané pdy. Dalšími exportn významnými plodinami jsou kávovník, ajovník, ledvinovník (oíšky kešu) a ada druh ovocných strom. Pro domácí potebu je krom rýže rozšíeno pstování kukuice, manioku, cukrové tetiny, bavlníku, ovoce a zeleniny - poslední dv položky však zaínají nacházet uplatnní i v exportu. Vietnamský ajový prmysl dosáhl v posledním desetiletí tém 200% rstu produkce, export se zvýšil zhruba o 230 %. Export by ml vzrst na 110 tisíc tun pi píjmech 200 milion dolar. Vietnam nyní ovládá 3,5 % svtového trhu a exportuje pibližn do 40 zemí svta vetn Stedního východu, východní Evropy, Spojených stát, Austrálie a Taiwanu. Základem živoišné výroby je chov prasat a drbeže (hrabavé i vodní) a v nkterých oblastech i chov skotu a buvol. Další, pedevším exportn významnou komoditou, jsou vodní produkty (krevety, krabi, sépie, ryby,...). Prmysl Prmysl spolu se stavebnictvím hraje v národní ekonomice stžejní roli. Soukromý prmyslový sektor se rozvíjí rychleji než státní, kde je hlavním problémem zastaralé výrobní zaízení, nepíliš kvalifikovaný management a nedostatek kapitálu k nezbytné modernizaci. V posledních letech stoupá význam textilního, odvního a obuvního prmyslu. Tyto komodity se v souasné dob nejvíce vyváží do zemí EU, USA, Japonska a Ruska. ada zahraniních firem využívá spolupráce formou tzv. výrobní kooperace, což je v podstat zakázková výroba uritého druhu a znaky odv, profitující z výhody levné místní pracovní síly. Velkou nevýhodou se ukazuje být zastaralost výrobních stroj, nicmén již byla zahájena masivní obmna strojového parku, což do budoucna bude znamenat vtší produkci a pravdpodobn i nižší ceny. Rovnž potravináský a zpracovatelský prmysl zaíná stále více nabývat na významu, zejména v oblasti mražených moských produkt, ovoce a zeleniny. Hlavními exportními trhy jsou Japonsko a Singapur. Vietnam získává elektinu z nkolika desítek elektráren, z nich více jak polovina je vodních a tém druhá polovina tepelných. Skrytou devízu navíc pedstavuje slunení energie. LIDÉ Spoleenská etiketa Pokud ve Vietnamu nechcete budit zbytený rozruch a pobouení, mli byste dodržovat alespo nkolik základních pravidel tamjší spoleenské etikety. Ve stylu oblékání byste mli respektovat místní zvyky to znamená nechodit pespíliš odhaleni. Obzvlášt pi návštv chrám se doporuuje zahalit ramena a kolena, za samozejmost se považuje, že si zujete boty. Nahota je naprosto nevhodná dokonce i na pláži.

3 Tradiní vietnamský zpsob pozdravu vypadá tak, že zdravící vás vezme za ruce a mírn se ukloní. Ve styku s Vietnamci je dobré se usmívat, tváit se pátelsky a být zdvoilý, pokud je to jen trochu možné, nedávejte úplný prchod svým emocím, zvlášt tm negativním hrozí Vám, že ztratíte tvá. Na schzku s domorodci chote vždy vas, Vietnamci jsou dochvilní a oekávají totéž od vás. Velmi dležitou souástí obchodních jednání je pedstavování a výmna vizitek, které se podávají z ruky do ruky (dát ji na stl se považuje za vysoce nezdvoilé). Vietnamci jsou (jako vtšina Asiat) velmi povrivý národ existují období, která jsou pro danou innost vhodná nebo naprosto nevhodná je teba to respektovat. Hlava jakožto nejvyšší ást lidského tla je v asijských zemích považována za cosi výjimeného, proto je krajn nevhodné dotýkat se ní hlavy. Dalšího velkého prohešku se dopustíte, pokud k nkomu obrátíte svá chodidla. Nikdy nesmujte své nohy k emukoli sakrálnímu (obzvlášt ne k sochám Buddhy), myslete na to pedevším pi návštv chrám (radji si ve svatyni stejn jako domorodci kleknte, tak zajistíte, aby Vaše chodidla smovala od oltáe). Pokud si v nkterých spoleensky nových situacích nebudete vdt rady, dlejte to samé, co místní obyvatelé, tím urit nic nezkazíte. A ješt jedno upozornní na závr nezapomínejte, že Vietnam je komunistická zem; zdejší režim se Vám nemusí líbit, mžete mít výhrady a pipomínky, ale jste tu na návštv, a musíte se podle toho chovat. Nedoporuujeme bavit se o politice, mohli byste místní obyvatele pivést do prekérní a dozajista nepíjemné situace. Pokud se Vám Vietnamci budou zdát píliš zdrženliví, nedivte se, tady je každý, kdo se pespíliš pátelí s lidmi ze Západu, podezelý. Proto ve vztazích s místními nenaléhejte a nechte všemu volný prbh. Sociální uspoádání Vietnamská spolenost je založena na pevných rodinných vztazích. Model vietnamské rodiny se vyvíjel pedevším z ínského vzoru, jenž erpal z konfucianismu. To souvisí s tvrzením, že vtšina Vietnamc se hlásí k buddhismu, nicmén odpovdi na otázky týkající se rodiny, morálky a spoleenského života hledají v konfucianismu a pro porozumní pírod a kosmu jako celku se obracejí k taoismu. Rodina je pro každého Vietnamce stedem života. Pod slovem rodina si však nepedstavujme rodinu nukleární, nebo podobnou, jak jsme na ni zvyklí, rodina ve vietnamském pojetí je pojem nesrovnateln širší a zahrnuje opravdu všechny píslušníky daného klanu. Každé dít musí dle konfuciánských tradic vyjadovat úctu svým rodim, musí je poslouchat, starat se o nich v nemoci nebo ve stáí a po smrti jim obtovat, aby jejich duše došla klidu. V minulosti platily tvrdé zákony, které trestaly jakákoli provinní dtí vi rodim nap. za nadávání rodim mohl být potomek obšen. Zajímavé jsou také tresty za porušení tíleté doby smutku po smrti rodi v té dob se potomek nemohl ženit/vdávat, úastnit se oslav, poslouchat hudbu, pít alkohol, nosit jiné šaty než smutení, dokonce nesml ani sexuáln žít. Za porušení tchto pravidel se udlovaly nejrznjší tresty od vyhnanství pes bití holí nebo biem až po práce za trest. Tyto zákony, které upravovaly vztahy mezi rodii a dtmi, platily do 19. století nebývaly však píliš využívány, protože dti mli úctu ke svým rodim jaksi pirozen zakódovanou. A v podstat to platí dodnes i v souasné dob má rodina na jedince velký vliv; rodie asto zasahují do osobního života svých dtí a ty je poslouchají, protože je to zakoenná tradice, od níž se odstupuje vtšinou pouze za cenu ztráty pízn rodiny a to je pro Vietnamce, kteí jsou na rodin od narození až do smrti závislí, cena píliš vysoká. Situace ve velkých mstech se už ale zaala mnit. Hlavní slovo v rodin má muž, alespo to tak vypadá, nicmén i ve Vietnamu platí ono povstné rení o hlav a krku rodiny. I tak je ale upednostovanjším potomkem syn. Kolem 50% student vysokých škol ve Vietnamu tvoí ženy, jenže po studiích mají na rozdíl od muž malou šanci prosadit se na vedoucích postech ve vystudovaném oboru. Vietnam urit není zemí rovných píležitostí pro muže a ženy. Chudé ženy z venkova jsou asto pod záminkou lukrativního zamstnání vylákány do okolních zemí nejastji do Kambodže, kde jsou pak nuceny k prostituci. Stává se také, že dívku prodají sami píbuzní nebo rodie, aby získali peníze na zabezpeení rodiny. Vietnamky (ale i Vietnamci) se velmi obdivují svtlé pleti, proto se ped sluneními paprsky chrání nosí dlouhý rukáv, klobouky, sluneníky a na motorce je uvidíte s rukavicemi až k loktm. Vietnamci stejn jako jiné národy v této ásti svta uznávají krom njakého klasického náboženství i duchy (pedk), s kterými je teba být za dobe, tudíž je nutné jim i obtovat. Každá rodina má doma oltá, kde se krom sošek nap. Buddhy dozajista setkáte i s fotografiemi zemelých píbuzných, kterým se obtuje (obdobn jako bohm). Státní svátky: Nový rok (Tet Duong Lich) 1. ledna Výroí založení Vietnamské komunistické strany (Thanh Lap Dang CSVN) 3. února strana byla založena v roce 1930 Den vítzství (Saigon Giai Phong) 30. dubna výroí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky a osvobození Saigonu Svátek práce (Ngay Quoc Te Lao Dong) 1. kvtna Narození Ho i Mina (Sinh Nhat Bac Ho) 19. kvtna

4 Narození Buddhy (Phat Dan) osmý den tvrtého msíce od zaátku vietnamského roku (obvykle v ervnu) Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. záí vyhlášení Deklarace nezávislosti Vietnamské demokratické republiky prezidentem Ho i Minem Vánoce (Giang Sinh) 25. prosince Náboženské svátky: Tet (Tet Nguyen Dan) je vietnamský lunární Nový rok a Vánoce v jednom; je to pohyblivý svátek, který se slaví mezi 21. lednem a 20. únorem, lunární nový rok zaíná, když je msíc v novu, oslavy pak trvají celý týden Tet se slaví v rodinném kruhu (mnoho Vietnamc žijících v rzných koutech svta se na tyto svátky vrací dom, do Vietnamu), jsou to svátky klidu a pohody, kterým ovšem pedchází obvyklý nákupní shon. Každá rodina musí mít na svátky doma stromeek (nebo aspo vtévku) obalený mandarinkami nebo malé stromky rozkvetlých merunk (na jihu) i broskvoní (na severu). K tradiním jídlm patí tradiní slaný kolá bánh chng, který se pipravuje z lepkavé rýže, plní se fazolemi, tuným vepovým masem, to vše se zabalí do velkých zelených list dong a zpevní se tenkými naštípanými bambusovými tískami, které se omotají kolem koláe. Další tradiní novoroní jídlo pedstavuje mt kandované ovoce a zelenina, maso v rosolu (tht ông), dušené maso s bambusovými výhonky, vaené kue, vepová dušená šunka (giò) a samozejm miska slavnostní lepkavé rýže. Na oltáích (pedk) se o Tetu tradin obtují peníze a ovoce. Svátek mrtvých (Thanh Minh) pipadá na pátý den tetího msíce. Vietnamci si v té dob pipomínají své pedky a navštvují jejich hroby. Svátek Buddhova narození, osvícení a smrti patí k nejvtším buddhistickým svátkm v zemi, oslavy probíhají v buddhistických chrámech a pagodách, poádají se procesí. Svátek pipadá na osmý den tvrtého msíce. Letní slunovrat (Tiet Doan Ngo) je spojen s upalováním lidských soch a figurín, aby byla uspokojena poteba dostateného potu duší sloužících v boží armád smrti. Svátek pipadá na pátý den pátého msíce. Den bloudících duší (Trung Nguyen) je druhý nejvýznamnjší svátek ve Vietnamu (po Tetu), slaví se patnáctý den sedmého msíce. Je to pipomínka smrti, bloudícím duším se obtuje jídlo a další dary, aby došly klidu a zapomnli na smrt. V pagodách se slouží modlitby a v domácnostech se obtuje na rodinných oltáích. Pálí se papírové obleení a boty jakožto votivní dary smrti. Trung Thu je velmi dležitý rodinný svátek, který je uren pedevším dtem, které se ten den úastní lampiónového prvodu, zpívají a tancují. V tento den se rovnž peou speciální sladkosti ve tvaru msíce vyrobené z lepkavé rýže a plnné lotosovými semínky (hlavn pro dti), dále se podává ovoce, oíšky, žloutky z kachních vajec a další dobrtky. Svátek pipadá na patnáctý den osmého msíce. Narození Konfucia se slaví osmadvacátý den devátého msíce. NÁBOŽENSTVÍ Co se týe víry, nalezneme ve Vietnamu nkolik hlavních proud buddhismus, taoismus, konfucianismus a kesanství. Buddhismus zde pevládá mahájánového typu (asi 50 % obyvatel), piemž velkou ást buddhist tvoí zen-buddhisti. Další významný element buddhistického vyznání pedstavují lenové sekty Hoa Hao (pedpokládá se asi 1,5 mil. vících), kteí upednostují osobní, vnitní víru ped komplikovanými rituály. Therávádový buddhismus se vyskytuje hlavn v oblasti delty Mekongu. Ve Vietnamu žije až 8 milión katolík, což se blíží skoro k 10% celkového potu obyvatel. Tento údaj adí Vietnam hned za Filipíny, které mají ze zemí jihovýchodní Asie nejvyšší procento katolík. K protestantismu se hlásí asi 200 tisíc vících v oblastech Centrální vrchoviny. Z dalších náboženství je okrajov zastoupen i islám (pibližn 0,5 % populace, pevážn etnití Khmerové a amové) nebo hinduismus (zbytky indické komunity v Ho i Minov Mst). Pibližn dva miliony vících má sekta Cao Dai, která podivuhodným zpsobem skloubila uení nejdležitjších filozofických a náboženských smr východní i západní kultury. Vietnamští buddhistití mniši Pestože ve Vietnamu panuje komunistická vláda, vtšina obyvatel je vících nejvíce tu žije buddhist. Socialistický stát vzal buddhismus oficiáln na vdomí ve chvíli, kdy byla založena Vietnamská buddhistická spolenost, která zastešuje všechny buddhistické obce v zemi, pro vládu je tak jednodušší mít ješt vtší kontrolu nad lidmi. Buddhistickým mnichem/mniškou se mže stát chlapec nebo dívka, kteí dovršili 17 let. Odcházejí do kláštera, kde se vzdlávají (podobn jako v bžné škole). Chlapci a dívky studují i bydlí oddlen. Existují i jakési bakaláské a magisterské stupn ve studiu buddhismu; samozejm platí ím vyšší vzdlání, tím vyšší postavení. Výše postavení mniši mají na vietnamské pomry slušné píjmy mohou si dovolit dokonce auto, mohou cestovat. Ale na druhou stranu

5 všichni mniši podléhají písnému dennímu režimu v kláštee, kde panují dosti spartánské podmínky, nesmjí nap. pít alkohol, koupat se na pláži, ani obléknout si jiný odv než mnišský. JÍDLO Kde jíst a pít Ve Vietnamu urit nebudete trpt hlady staí si jen vybrat z nepeberného množství chutí a vní, na co máte zrovna chu. Tém na každém kroku potkáte místní obyvatele, kteí mají pes rameno zavšeny nádoby (pipomínají tak jakési váhy), v nichž mají pipraveny potebné suroviny i vai, a jsou tak vždy pipraveni utišit hlad (nebo chu) kolemjdoucích; pokud zrovna nemají svj stánek rozložený, staí jen slušn požádat a prodava Vám jist rád vyhoví. Na ulici se najíte levn a chutn, výhodou je, že jídlo se vtšinou pipravuje pímo ped Vámi, takže máte možnost do pípravy zasáhnout (pokud se Vám napíklad nebude líbit kvalita njaké ingredience apod.). Evropan nezvyklý na tento styl stravování zejm bude nedvivý k hygienickému zázemí, v nmž se jídlo pipravuje; je pravda, že na ulici nelze dodržet stoprocentní hygienu, nicmén máte možnost si suroviny pro své jídlo sami vybrat a když budete trošku všímaví, urit si pochutnáte i bez následných zažívacích problém. Ovšem je teba poítat s tím, že chu vietnamské kuchyn je tm evropským dosti vzdálena. Pokud byste chtli vyzkoušet vietnamské restaurace, rozmyslete si nejdíve, na co vlastn máte chu. Restaurace jsou totiž hodn úzce specializované nkde se podávají jen nudle, nkde jen palainky, jinde zas jen rýže. Jídelní lístek, který zahrnuje vše od pedkrmu, pes polévku a hlavní jídlo až po dezert najdete vesms jen ve vtších a dražších restauracích. Vietnamci chodí do restaurací jíst velmi asto vtšinou se s nimi potkáte spíše v pouliních restauracích (a stáncích), které jsou rozloženy pímo na chodníku a hosté sedí na malých, umlohmotných židlích. V restauracích, které odpovídají evropské pedstav o takovémto zaízení, jedí vtšinou pouze bohatší Vietnamci, je tu totiž relativn draho platí se tu spíš za komfort a kulturu stravování než za jídlo samotné, protože ve Vietnamu neplatí pravidlo, že ím levnjší pokrm, tím horší a naopak. Doporuujeme Vám, abyste ve Vietnamu nezapomnli navštívit rovnž ínskou a francouzskou restauraci, nebo ob kuchyn tvoí nedílnou souást vietnamského kulináského umní. Jídlo hraje v život každého Vietnamce jednu z ústedních rolí a již v prbhu bžného dne, nebo bhem rzných slavností a oslav. A že je opravdu z eho vybírat íká se, vietnamská kuchyn nabízí tém 500 odlišných tradiních jídel. Vietnamská kuchyn je jednoduchá a racionální. Má velmi blízko k ínské kuchyni, protože Vietnamci pevzali od ínských kucha princip vaení snaží se najít rovnováhu mezi kontrastními chutmi, vnmi i konzistencí pokrmu. Pesto, že se mnohá jídla podobají a vliv íny na pípravu pokrm ve Vietnamu nelze v žádném pípad opomíjet, vietnamská kuchyn má své originální rysy a vytváí se tu nezamnitelné speciality. Jeden z významných rozdíl mezi obma kuchynmi spoívá v tom, že v ín je zvykem všechny pílohy vait, kdežto ve Vietnamu se mnohem více pracuje s erstvou nevaenou zeleninou. Dalším dležitým specifikem vietnamského stylu vaení je používání velkého množství rozmanitých aromatických bylinek, jež dávají jídlu nenapodobitelnou chu. Rýže Souástí tém všech vietnamských jídel je rýže. S rýží se však nesetkáme pouze jako s klasickou pílohou z rýže se tu vyrábí tstoviny (základních druh je pt), rýžový papír (používaný k píprav rolek), sladkosti (hlavn z nezralé zelené rýže), rýžový ocet nebo škrob, a samozejm rýžový alkohol. K velmi oblíbeným vietnamským jídlm se adí práv rýžové nudle pho a vietnamské jarní rolky nazývané nem. Nudle se podávají v misce, jsou chutné, levné a syté. Na severu se konzumují v jakoukoli denní i noní dobu, na jihu pak pedstavují populární snídani. V jižním Vietnamu se rolkám íká cha gio, na severu pak nem Sai Gon nebo nem ran. Vyrábjí se z rýžového papíru, do nhož se zabalí pokrájené vepové/krabí maso, nudle, cibule, houby a vajíka. Existuje i vegetariánská varianta rolek nazývaná nem rau. Pokud budete ingredience dávat na rýžový papír sami a sami si ho také zabalíte, jedná se o tzv. banh trang (na jihu) i banh da (na severu). Maso Co se týe masa, ídí se vietnamští kuchai heslem, že vše, co se hýbe, se dá jíst. Takže krom kuecího, vepového, králiího i hovzího masa, zviny, drbeže, ryb, krab, krevet, sépií, škeblí, úho a dalších moských plod, tu mžete okusit takové zvláštnstky jako žabí stehýnka nebo slepií paáty. Vietnamci jedí i maso takových zvíat, která jsou pro Evropana tabu. Pedevším pedstava jídla pipraveného ze psa dsí vtšinu cizinc. Restaurace specializované na psí pochoutky jsou však u Vietnamc velmi oblíbené, nicmén plné bývají jen druhou polovinu lunárního msíce; maso ze psa se totiž považuje (stejn jako maso želvy a sépie) za neisté a podle tradice je vhodné ho jíst práv až druhé polovin lunárního msíce. Mezi nejoblíbenjší pochoutky, jejichž pození bude Evropanovi dlat urit potíže patí (krom psího masa) had (velice chutná je prý kobra), myš, koka nebo veverka. Za delikatesu se rovnž považují kachní vejce, která se podávají pi 80% zralosti plodu, nebo opeené larvy bource morušového podávané jako píloha k rýži.

6 Koení Podstatou vietnamské kuchyn je originální rybí omáka nazývaná nuoc mam. Tato nepostradatelná ingredience se vyrábí fermentací nasolených ryb, piemž doba kvašení se pohybuje v rozmezí 4 12 msíc. Používá se jako dipping sauce a v podstat nahrazuje sl, jak jsme na ni zvyklí na západních stolech. Omáku nuoc mam lze kombinovat s esnekem, cukrem, octem, chilli a citrusovou šávou, ímž vznikne nuoc cham používaná rovnž jako dipping sauce. Ovoce a zelenina Jak jsme již uvedli, Vietnamci používají tém výhradn syrovou zeleninu, jelikož je k dispozici po celý rok a není nutné ji zmrazit nebo konzervovat. Totéž platí i o ovoci. Z tch mén známých druh upozornme na zelené draí ovoce, jujubu, khaki, draí oko, mangostýn, anona, kumkvaty, pomelo (druh grapefruitu), exotický druh tesn a tzv. vodní jablko. Za ochutnání stojí i salát z banánových kvt i manga, lotosové a bambusové výhonky i vývary s karambolou a ananasem. Severní, centrální a jižní ást Na severu je patrný velký vliv odkazu ínské kuchyn. Velmi oblíbené jsou tu rýžové nudle pho a speciální rýžové rolky. Za místní specialitou zvanou bun oc se skrývají uvaení šneci, kteí žijí v rybnících a jezerech kolem Hanoie, servírovaní s omákou nuoc cham. Ve stední ásti Vietnamu leží msto Hué, které se považuje za baštu vietnamské královské kuchyn. Vzhled je pro tento styl pípravy jídla stejn dležitý jako chu nebo vn, proto se aranžování a podávání pokrm vnuje obzvláštní pozornost. Kuchai dokáží s jídlem vytvoit hotové divy z jarní cibulky udlají krásný stapec nebo chryzantému, z mrkve a chilli pekrásné kvtiny a rajata jako kouzlem pemní v rže. Toto umní bylo velmi peliv steženo a používalo se jen na královském dvoe, nicmén dnes se s tímto kulináským umním mžete snadno setkat i na banketech v lepších hotelech. Msto Hoi An je zase proslulé kvli cao lau plochým nudlím smíchaným s fazolovými výhonky, listovou zeleninou a krutony, navrch se kladou plátky vepového masa. Jižní Vietnam se vyznauje více aromatickými, koennými a pálivými jídly. Velmi oblíbenou a asto používanou ingrediencí je tu krom bylinek a koení také kokosové mléko. Ve Vietnamu je rovnž patrný rozdíl mezi stravováním lidí na venkov a ve mstech. Obyvatelé mst mají vtší výbr potravin vícemén není problém bhem celého roku koupit všechny druhy potravin, kdežto na vesnici jsou lidé více odkázáni na vlastní produkci, takže jídelníek se tu více pizpsobuje roním obdobím. Lidé ve mstech jedí mnohem více masa než lidé na vesnicích, tam je typickým pokrmem rýže se zeleninou. Nápoje Ve Vietnamu jsou bžn dostupné všechny základní druhy nápoj od minerální vody pes džusy po pivo i tvrdý alkohol. Co se týe piva neexistuje tady žádná národní znaka, trh je tvoen spíše menšími místními pivovary, piemž pouze nkteré z nich jsou distribuovány po celé zemi. Ze známjších znaek jmenujme teba Biere Larue, Halida, Ha Noi, Huda nebo 333. Pod oznaením bia hoi se pak skrývá toené pivo. Je jasné, že vzhledem k neustálému písunu erstvého ovoce, bez problém seženete fresh džusy staí si jen vybrat. Pokud jsme u nealkoholických nápoj, nesmíme zapomenout na aj a kávu. Píprava, servírování a pití aje není pro Vietnamce obyejnou záležitostí, je to rituál, který západní turisté málokdy docení. Vietnamská káva (ca phe phin) je velmi dobrá, obvykle se servíruje hodn silná a sladká. Mžete tu ochutnat i jakousi bílou kávu (ca phe sua da), kterou obvykle z 30-40% tvoí sladké kondenzované mléko. Slavnostní jídla Skutenost, že jídlo ve vietnamském pojetí je neodmysliteln spjato i s rznými oslavami, potvrzují takové obraty jako jíst Nový rok/svatbu, což ve volném pekladu samozejm znamená slavit Nový rok/svatbu. Tato spojení nám dávají dostaten najevo, že jídlo hraje pi svátcích dležitou roli. I velmi chudé vietnamské rodiny utratí pi mimoádných píležitostech (napíklad svatba, úmrtí, výroí úmrtí, Nový rok) velké množství penz a dopejí si pokrmy, jež si za normálních okolností nemžou dovolit rzné druhy masa, ryby, paštiky, zákusky nebo lepkavou rýži. Oslavy Nového roku se neobejdou bez tradiního slaného koláe bánh chng, který se pipravuje z lepkavé rýže, plní se fazolemi, tuným vepovým masem a balí se do velkých zelených list dong pevázaných tenkými naštípanými bambusovými tískami. Další tradiní novoroní jídlo pedstavuje mt kandované ovoce a zelenina. Bžn se kandují malinké meruky, jablíka, zázvor, dýn, kokos. Pokud lovk tuto dobrotu ochutnává poprvé, zejm bude pekvapen,

7 protože sladká chu je asto pebita slanou, pálivou i kyselou, podle toho, v em byly plody naloženy. Oblíbené jsou zejména nakládané meruky, v nichž se kombinují všechny chut, pálivý kandovaný zázvor nebo nakládaný kokos. Z dalších pokrm, které Vietnamci konzumují bhem novoroních oslav, jmenujme maso v rosolu (tht ông), dušené maso s bambusovými výhonky, dušenou rybu a erstvou zeleninu uvaenou s vepovou kží nebo vepovým masem, vaené kue, vepovou dušenou šunku (giò) a samozejm nesmíme zapomenout na misku slavnostní lepkavé rýže. Velký význam má pi svátcích rovnž ovoce dává se na podnose ped domácí oltá pedk, piemž podle tradice by se mlo užívat pti rzných druh, nebo íslo pt je ve východním myšlení magické. Kultura stolování Vietnamci jsou zvyklí jíst ti hlavní jídla denn. Snídan je vtšinou jednodušší rýžové nudle (pho) nebo rýžová kaše (congee). Obd zaíná již kolem jedenácté hodiny dopoledne. Díve lidé obdvali doma, dnes dávají asto pednost snadno dostupným pouliním restauracím nebo tržištím. Veee se vtšinou odehrávají v rodinném kruhu. Jídlo je vtšinou soustedno kolem velké misky s rýží, která bývá obvykle uprosted stolu. Každý má ale i svou vlastní misku, jídelní hlky a polévkovou lžíci. Po pravé ruce je pak umístna ješt jedna malá mistika, která je urena pro nuoc mam, nuoc hcam i jiné omáky. Na stole bývají i ubrousky, které jsou vedle bžného úelu i k otení misek a tyinek ped jídlem. Pokud si budete chtít nabrat rýži z hlavní misky, použijte spolenou servírovací lžíci, která slouží výhradn tomuto úelu. Na rýži ve své misce pak mžete položit další vci maso, zeleninu, omáky apod. Pi jídle držte misku v levé ruce a používejte jídelní hlky. Vietnamci po jídle preferují spíše ovoce než dezerty, nicmén sladké mají rádi jako svainku. Rýžové koláky, kandované ovoce, smažené banány i kokosová cukrátka jsou tu velmi oblíbené. A te ješt nkolik doporuení: s usednutím ke stolu pokejte, až si sedne Váš hostitel. Vietnamci ocení, když budete jíst hlkami. Neodmítejte jídlo, které Vám do misky naservíruje hostitel je to krajn neslušné. Nechávejte hlky v misce ve tvaru V (symbolizuje to totiž smrt). Zdvoilý hostitel Vám nabídne více jídla než dokážete sníst, bylo by proto neslušné sníst opravdu všechno.!"#$ % " & ''! ()#$&***+,-* "**..&'"/-+,!"$ && &! 0& **$ "!0!-"!!)&-!& '! 05! "!!"$&*5*".%+ 3 0 "''6! '!#00 %'0!"+!:667;:66 #".- *&50"':7::6$< < <,=#!>6!+! %#?0! &:67:66;0#! #2 =!!;0# ;+A!- '2 ;B% '*70!-CDDE ) B7BA!-)0,! B!"A< FGH!-

8 ;!('"'0%I'"-)& "& 6 &(+?!!- &$F&"D J?0 '$?*!"&%'0 2*!-.!"&!"#K=3 3!7)0& "2 =!! '0;;7; '0&!L!M!&&5" ) $%&%' 2030='K72-.' &%%&D ';;+.'0! 5 50 "%&$% ** N ' D- D 50 %)* H # (-% % " &$& ".&%*D%-0!"&5%&D "+ H*. *!5!-0 &''&5 H-&5 + A O>$& "$& -!%%-0!"&+?A7%50% $(-A=,+ H*! "D'0*D( 7 (- H*!! '&'0 "D'0*D(+ =& ' %"*!-- "*+,-..'0>"-PQ+ H*!%*) +B+B & &5 ".- 0 *. '' 66 + D-#+,!* ; "'0 >*' #0 '&" #OR!7 %-0'0"(%-0!,S #,"D5*D #,-*&5! #% &&&'0 ( #H*",!'('0"D5! #=-!T"&! T ;#P*% )""' "'*"72 ' A *0$(-D& 5 &"'+ +B+B '*&5 ")' = K 0# "' " " &&!! M! &!5,!&5 %&2=0=! ++B*D5&"'!"& B **% '0&2,30"' & *" "& DD&'0*&(+ U6++B *&% ""'+C' "H00'00'%!5!#7 "D&"!,".'0$%'0,"!"4)!,!!+QD&-7)"5!"!'!()%D$!()*"-D0$D!"* & + ( <*:6!-??0;6+666,2=# B:67:66 0&(K=0*& "'(0# 3K=0&!> "&"*&!),&+4*6! (0$&!* 5*'' 6! '0/&5'0# :667:!!5 'K2)5 -!&#'* '0..$!-!!5 '!0+ :7:<%- 5"5*%*"0 5 *0+2 & *.&+,% ".&5 -'&-$& 5%!-5'&&5! K0+ 6:6*=0300K0!' "! ).+ =6+666%66!I!

9 B,&5!-&! ).-!'0-.!D!$&& 5!*!0 *+=!-*H" )+A! (!!**!---"&-0 *# )' ;:667B:6 &.-'8Q3+<( 8K+ ''&!+ &! '$& '0&!.';66!I!%D&*& +&!'!!"*-"*!()!&*$*".-'*&'#5'*D")*)&0! '0!+?!-.*&*D"!-$" D%)'0&+?!() *"" D"$)! &"0-*"+K-0!**'$& " &*D+?'&! '0!**05.&*D' '066! (+++! '0$&% "%*& 05 *0+?* '0"& '0$ '!) &)&&+<* "&%$%"O!+? '0 "''6!+,' '%*'5%D -5"0 5& 05 *0+?*-*'$ %*& "!7'.&!!"&*&"# :667:66* &.-!"'0"*&'8Q3+3'!"''666%!*! )''0!!& +W*!)!*'0""H '0"+W)"" &*!)!+ <%%*!% 5.&*"*!).&+2.&"'0D!.-!!*&+ &! &5.&""!+Q%D&"&''$ '+ :67:6"=+666,2= C"'0"*(+2-. &'%%" "0$& "(&"& **0 += "0*) '0 O '&6+666,2=< 6+666,2= :*A * ;:66* ''B:676:66*0'**,D+H)%D % #+, '6%' *+ )-!!0$&%-&"5")!0'0*!--&'0+K0) F!&5-) & *(203 :7:F!&5-) &L 0O ''6!"'0*6!*.'0D!&'0-)$& 5-5A8 :667:66203!&5-)+Q&%0'&5!$& -%-%&"*&D!&'0D&( :6%"203 X30= %0".5&%0(0D&50! + ;:667;:6,08 ;:7B:6*D AX! $&&&# -)666D& H&&(+!&!**&!.&&&'$& 5!%'0"&+666,2=%D& B:676: 0& $!)&&"' &'D'0D&$(&*&5!&5 " *#!)& "&50&" 6:7:66* < 5&" >+,'0"*&&"(!.!$""'0 ''6!0 6!(+P""&-+

10 6 :66* :6** :" 07*"&!&'0*7*!-" 8.D"! -05!!&' &+2 '0!!&!.)&0!"$&"0 0!+, :66*.-?!O0:*.- :7;:= B:6**.- B:X6:6K0'0&&!& &%!&&&# :7:H! 50!0*" -!! 5'0$ &!)%'0-!!! '00 "'0X**"'0%D -!$D*%"'0%-0&7.&!!5+. &%&D0+ " &%* %'0&$.! + :6X:HC0K'0!*(.50D'0$**"&&+ :6*AQ70&&'!0*&," 0&!-+ AQ+AQ#!5!-!,!$ 'V 2!+V 2!#$5/ & 30 K + 30 K#+ H" ;6 666 % 66#+ < + %! *!! "!!!$*!! ' &5D"40'0Q+M 5*!-%-0-." +X+!5!N+=&!$)**'*%'0'$!*%-!-&5!) '0&'&'0 (+ A '&5 "!- '0 '&5 %-.'0 (!"&- '0 "-+ ( D "* *'0 % A Q ' BBB " *! -50 & 0 -' P2M?< +,.!&5 ' V 2!$ *0 ' A Q$ % % ''0*(&(*%)*5$''0&*+00&5&*0 % #+H!"-5% &"*"0 +H*++!%D"5F!&5.)0!&"!$&!/-)-G5$Q %5.5+ AQ%&!*" *!*!5++$&!)-.$).!'%'0' '$G5#+Y'*'(*$F54'D + "-! )- &5 D&J.!" * '$) "-* A Q *"!50 0 & N#!&5 /*!*D.&J+,*-.'0'0*%AQ5(().! $)/&30K%"'*"..!"(! "!-+40 *-*&' ' &5!=6&!AQ#+=&!*(&AQ/ %.&*%"'0 -).'0%(*D&'0"&6++ =! '0D&"'0AQ& '0& $)D (*5D&5$&5$ &5#+ Y!(%'0&(!$'0)!'"%+H05%*$%0.'0!'0 "!*%5%0!*%!& '!+Y*!(*.'&! 0!.&!+=*!!"& *" ' ) ' %&($!* *"!-. % & &! * + $ -&& 0!)1''0 %'0 %'0 D&'0 & ' XJ&5$ &&5$ &XD&5 +#$ &) *%'0&!'0!($")-*+ AQ&5"5 -!!$&D!!(!*%"$&!&$& D&5$ %!(#$)D*)! ( *&-+

11 -,./*! ;:66* B:67:66A, B!!&!'&"$'&"'&"0 '+ (0"'0"*&* '0+ H)"'0+ :67:8?%'03003! +K-0!'-&&!'0*"&0& :*%"A+ 01& & 2 2!3&2%4% %8&9 &: ;!%<=4>3?7 71&1&?6 %13&3:%53&2% 3%%?6 9& 3%%?&AB C <7 7&%3? ' > ' !? %3&!6 $85 2!2&7!%1?:%3&%1& &!A%1!2%?!#7 : 8:3!:2:&%30 8?!#1 #&:3&%1?28!2%3#!"&2%&!?%332#1&%8!6 : 7 &2 &?!==:2# >&2%&!?>&%D%& :667:66 0&A A + A#!-!,!$ 0!- ' 30 30Z X A+ 40 ' %+ < D"& B+ ) &' 05-5 "&%!!-!!&5 & "& %% '0"*!) '0&'&'0 & '0!"&!-- 0 &+, ' BB% A & * '0!&'0 &** *! -50 -' P2M?< + <% 0,!$ -!) A '0"*$ D" " =, 0 '&50 '0('.0,![+\,#++< +%!-$0*5 0]+ 0/ ]^#$ 0!!-!.'0'&50 2$& " ) %*!-+ ',!& "! L 8! + ;6 2 '!&& "& A & 0!!-!'5 *!-+ * & " ( $ & * '" &'"&5 *&.&+ 2"* A *!- '0"* *.0!&50!"30A+30 A"#$D!)0"*!"_! _D_0!_+2& "&5! (--&( 2$5*'0"3='+3\'$;X;;#$ K=+K\$BXB#%*"!!&!& "!(%'+, %- '*&5 &' % A 0!!-! Q!$ 5 * D" 0. N '*&5 GD$ ) *0. 8 C!%)+ N '* '0!-& "& ) & B 0 '0&'& *&-$!&'0& "(.&*( *!%'&5 -+, ';;!N '* & 0.0 & " A! 200 '& * '*&5 & 5 ) *D &D"0& "&50! "'$ +B$%&K=A* '()-.0!-,!$!) *A+ &D '*&5&' +B$&.W&'00"'0& *-,! "&!# 0 PQ#$ A D" )0,! X O%&,!+, B; "!' *+ 2 D D 35 #!-!. "'+ 3 *%&! '(! $ )'0 * &% + 2"! '& /&$ -!) % 0- ) %!%$ "5. &5!&'0 &*D & D"!-+, (&'5 "*! & 6 ' + 4&)! " *( A!!*"!!&5&!'&5!' ) & BB6$&!%*"" &!"&+ $%&2E' 4/-FA/G)*,&)" $& "*% B&($66&0!0$5 -!%* D%% 05!%*')(0$ $&$$*'0# % " 5!)$" )$* & "& % "2H & "$.! $%D +20< *-***% %%)+ C "&"'30A

12 *'- ( %*0&+" ";6-'0&(($.'0)%!--+ C "&5$"(%$& ")P/&!% * &X$!)$N5>X)$ )'X& "$)X0-& BX!%& "&5 F-%;# )"F-D "# =*&"*50!-!-* & "&" $%-0!!&5"&%&!-*D$/- %&!-%+,D''6` + G *.(FH! :6< **0 ;:6A$B:6 %#E>% &%%:B 1& :%152&?:4?%2#71I %2%: 3! 2' W! (&$ & '0"*!& -.!& A X& " + 4+, '!&'0S S * D&*! &'D $&P=$ 0*"5''6!.00$* D#$&"!% " *& H*$*!! 5 H* *&50 "' '*& D & * S "-.2'3 +&""*D"7"D"D&5!!'0$!"-&& " 05 -$&&)&'!$& *"!&A+, '! 0'*D&"!) "%$& "**&?0 "! 50 &667". "*-''0D" ($"&.+, &D-* & " '666+ &D 0&"%*0" )''B:6$*()&!&!8?:6# A!&Aa2#0!-()5'&5$0"&5& '!,!+H-) *!-$%)-66&!*"3&&50*"+ 5&"!O"&+bA#+ D%'5 0&5! '0";B666 '66#+ *!&&-'0"*)*6++ +$&%,!D&"+,D&'0& &"'0'0"*!*"*!*++, '66 & "!&58+8$66X#$ "3#$*!-&5!-!*0A8+A8#+250!-5.=?,+\?,#* c8$UH-*5'0 &T#+Q)D"&B+%308"&!()-.! '!'5.$-&& ".&%!"+3!;+%!- ( *!$ %J *%'&" 3 ;X;6# "-& "&" 2 ;6XB# D!&!.!&5!-A+, '; 0&+2$H0H+H0H#$!308A2+Aa2$ UH- -&T7UT *!-)%0O5&#$!5%"D. D- "&A+, +;;A0!!-! '*&50 & "3&$*0 '0.,!+, '0 BXB % A 0!!-! 0,! +,!&5!& '&5 %&#$ + B 0!!-! '&! '! '50,!,!&5 ''&5 %&#+K-0!-*!-!-!0& "5!5+,%"'0*)!308%*"!+ &53K0+3Kd0#$8=+8\#$8K+8KZ#$=8+\8#$ a0#7!5.! *0 -& & D" *-.! +, + ' + + -!"==+\b\b#$=v +\bv #$=C0\bC0#$K'300+K'30a0#*

13 & 30 8$ 5* &' A+ 4".0! 0!- % &" * '*&5 &'!* ;; B+ K-0!! '&5 "& GD-$& " %-0 '0 BXB$%!-! -%!% " &" D" 0*"%%.&* D*D+ A ()!&!'!,!%00 +,'!- %0 +66 '0'&5 (*&!$& 50*(&% )* +X;+ + "&5 *% &!5 *(&$!+% " = H &" -)+ 2*"!-.!!"&!!-?0 "!!$'0)(0"++Y '0 "!( & '0 /*! A/- ' ) 66#!" -) ($ % "% *))+$'0 "!'0 50'03,*+5)?0 A%" )" 4* "'50!D$ *!%(!-$ 0) (''0?0 "! 5 0 W -)+,%*! 4* *&"" D J '0 D& %& 0 ''0#$ )% (- (*!!'&!''0$ 5 ( '*&5&*''0"*.* 05%$& 5 "!5!-: A&" $& " + 4$! 8 K$ & "' %% A '&50!+2-.!!-AFH!!"!-K=0$5 + * *!& *!5 A '&5!! H!!-$ %- *)" N '* %"'0 &""+N '*5)**50M '&50!*+BB#+ /F :*8? :66X:6*08 -.FF!3! :66*'0"*&!'0''0 :667:66'0"*& :6*0 "0 50 &5!- 0 )'0$)*!0" $& 5"- "5 %& ).+H%!- '0"*&!!'!$*-&&*!: # =&")"'$&! -7- (!- # # 4)% '%*" )$*-.-&"%7*!"$)-&!-*!$!'$ %!!&!"'0"+ # 2D-.%$& 5)% "%D # O)-'0$'&+,!%- -%'#+,0 "'0 - '7&'0+,%K 0-'& '+ # 3*"&/&!"!!)7)$!(!!%+H! &*!"&!+ # ".--!'0%%"*0)-$-!+ // :6- B:667:66 ;:7B:,'30&!$!!"'$&"*&&D50'&50)+ 0&&-5 *D&$".-.&+ :66**$:6*8? B:67:66 A

14 / :6**A!- A8 ;:67B:6 0&'0 "!0&&& "&50 %' :7: 0& &?' 07% $''6! 0&&- 0 '&50 D-&$*!D&+4&-0%&5'5+ *%&D '0"*&&5!!+ P%"20K0+ /( :6- :66*0&3!?'&'0AHX "0&&+ :67B:6AH B:67:63!?' )1&1&"'0& *&-+ A :67:6 *%!:66*?K=!0:6 /) ;:66- ;:6*?K" &$ '0"*&28! %!?1?K *028! &!I!#<% " &$& 5- % '0"*&%)&?K#''66! (5'-$!&'*D! '0'0'' 66! (+ =! '$ & 5 '' 6! '0 *'&+ H "! 0 $.6! '0!&'$&*DN $'*0!)'5! '0&+?&)-" ) %!*'&!")!)%&+P)%&(" * * *-5 5D"+4&!! '0$'& D *0$& "%**! *0$!'0 5!+?0 "''6!*-.6!+P*D"& *"'0*5 %D + :6*0+,$&"+ /* :66- :6*( '%?1% )'0-&& '0(& *)+<0% "''6! *-5'-+ 2&)' *! + ''' &!$ & * '0"*!-&& '0(+?!!N 8&$').%))* +4".0' & 6! (+ <!- & "" /!% D&$& -&&!) &!- %D +? & & D & */.'0 &!+? *-" %*.+ =! $&! 1$ " "* & * "0 5 & / %5 &! (!#! ) %"&'0'+81*0* (&($&!)5&*!!5# %5!!!()% " *-1+4!/&!5!()%!'00(0!-7!* ;&!''$0'0(*D-*"&$'?K0+

15 <?K 2-. **"'A+2 *-&&*(%$ &-&&(+2.. '*A+=" '0*A 0+H!% $&! &! *A 0?A.! &!?K+?!0"+! (*!-!A 0%*")&!7.5!)! &(%&*0 0)%%! &$& ".!- + 3 &% & * &" $) 1 )" 5 %$ ) * &"+++!? K&) - 0 '+ *? K$ 0" &5$ ' " 0$& 5D5%-"! &!+,!--?K!'0"*'")$& 5"*'!-+ ")D5$D5D!*"*!!+ /+ :66- :6 %!?K7 "" **"&A+K-0!'"D&"-&&*"&+ ;:6**L 8X?K +*"&?7KAG! +*"&33K'0! +*"&=L?.-&-=L G''6! A A 8# *"&,! 3&&5!*"+ 4*"!".! &! "'! &"!$& 5*!D&!'5!!$ D)%0" ' BB*" *! -50 -' P2M?< +, ' 66B!* ; ( 0".'0 '0(-+ :66*AK7 %!A 6:66*A ,!'0&!-'*!-'0 " ''CIP=# 4!% 55+ '5!,!*&%''* ,2=$XCD#,!55'0*5" ; ,2= (!- "' ,2=$$X) $XCD#,6+666$X,2=$XCD+?'?)-'-.)+ 2"&P=

HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do

HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do 10. tisíciletí p. n. l. První historicky doložené státní

Více

Za zmínku stojí i velký výb?r vegetariánských jídel pro vyznava?e budhismu?i jiné odp?rce masa.

Za zmínku stojí i velký výb?r vegetariánských jídel pro vyznava?e budhismu?i jiné odp?rce masa. Duben 14., 2016 Thajská a vietnamská kuchyn? Detaily tvo?í celek Základními ingrediencemi, bez kterých se neobejde žádné thajské jídlo, jsou chilli, zázvor, kokosové mléko, houby,?esnek, limetková š?áva,

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky.

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky. VIETNAM Řadí se mezi nádherné exotické lokality, kde můžete prožít nezapomenutelnou dovolenou. Na jedné straně si dokonale užijete nádherné bělostné pláže s azurovým mořem na straně druhé, máte jedinečnou

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

udělená schengenská víza

udělená schengenská víza Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence Přílohy Příloha 1: Tabulka počtu podaných a udělených žádostí o krátkodobá schengenská a dlouhodobá víza na konzulárním oddělení ZÚ České republiky

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Firma Cortelazzi Food Service HO.RE.CA. s.r.o. Vám s potšením pedstavuje novou adu mražených rybích výrobk firem RIVAMAR a SEAFOOD.

Firma Cortelazzi Food Service HO.RE.CA. s.r.o. Vám s potšením pedstavuje novou adu mražených rybích výrobk firem RIVAMAR a SEAFOOD. Firma Cortelazzi Food Service HO.RE.CA. s.r.o. Vám s potšením pedstavuje novou adu mražených rybích výrobk firem RIVAMAR a SEAFOOD. snadná tepelná úprava tchto výrobk velmi rychlá a jednoduchá píprava

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vietnam. Motto: Nezatěžovat svým trápením ostatní, nepříjemné věci sdělovat příjemně, s úsměvem, a nedávat na veřejnosti najevo své problémy.

Vietnam. Motto: Nezatěžovat svým trápením ostatní, nepříjemné věci sdělovat příjemně, s úsměvem, a nedávat na veřejnosti najevo své problémy. Vietnam Název státu: Socialistická republika Vietnam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) Rozloha: 329 560 km² Počet obyvatel: 90,55 mil. Hlavní město: Hanoj To odpovídá konfuciánské tradici, kladoucí

Více

Říká se, že vietnamská kuchyně nabízí téměř 500 odlišných tradičních jídel. Je jednoduchá a racionální.

Říká se, že vietnamská kuchyně nabízí téměř 500 odlišných tradičních jídel. Je jednoduchá a racionální. Vietnam Hlavní město: Ha Noi Rozloha: 329 560 km² (67. na světě)z toho 1,3 % vodní plochy Počet obyvatel: 90 549 390 (14. na světě, odhad 2011) Státní zřízení: Socialistický stát Měna: vietnamský dong

Více

MENU. Polévka. (velká porce) 12 Pho Polévka s kuřecím

MENU. Polévka. (velká porce) 12 Pho Polévka s kuřecím MENU Polévka 1 Polévka Pekingská 20,-Kč 2 Polévka Kuřecí se zeleninou 20,-Kč 3 Polévka krabí s kukuřící 25,-Kč 4 Polévka krevetová s zeleninou 25,-Kč 5 Polévka kuličkami Ryby s koprem 25,-Kč 6 Smichaný

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

a bambusovými výhonky a sójovými nudlemi (typické sečuánské jídlo, s celerem, okurkou a čínským zelím)

a bambusovými výhonky a sójovými nudlemi (typické sečuánské jídlo, s celerem, okurkou a čínským zelím) Polévky 0,3 l 汤 1 蔬 菜 汤 Zeleninová polévka s rýžovými nudlemi 42,- 2 双 冬 鸡 肉 汤 Kuřecí polévka s čínskými houbami 49,- 3 芦 笋 鸡 肉 汤 Kuřecí polévka s chřestem a brokolicí 49,- 4 玉 米 鸡 肉 汤 Kukuřičná polévka

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vietnam a Kambodža. Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži

Vietnam a Kambodža. Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži Vietnam a Kambodža Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži Délka cesty: 16 dní/13 nocí Termín: 23. 2. 9. 3. 2016 Počet osob: 15-16 osob Šestnáctidenní cesta Vás zavede do dvou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Čerstvé závitky (rýžové nudle, čerstvá zelenina, veganská šunka, rýžový papír).

Čerstvé závitky (rýžové nudle, čerstvá zelenina, veganská šunka, rýžový papír). 01 Letní závitky (6) 75 Kč Čerstvé závitky (rýžové nudle, čerstvá zelenina, veganská šunka, rýžový papír). Podávané s lehce pikantní sladkokyselou omáčkou. 02 Jarní závitky (1, 6) 75 Kč Smažené závitky(rýžové

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

POLÉVKY PŘEDKRMY 25,- 30,- 30,- 50,- 60,- 35,- 45,- 40,- 90,- 100,- 110,- KUŘECÍ (200g) 20. 90,- 21. 90,- 23. 120,- 24. 90,- 25. 110,- 26. 110,- 28.

POLÉVKY PŘEDKRMY 25,- 30,- 30,- 50,- 60,- 35,- 45,- 40,- 90,- 100,- 110,- KUŘECÍ (200g) 20. 90,- 21. 90,- 23. 120,- 24. 90,- 25. 110,- 26. 110,- 28. POLÉVKY PŘEDKRMY 1. Polévka Peking 25,- 2. Polévka Wan Tan 30,- 3. Polévka Kari s kokosovou šťávou 30,- 4. Jarní závitky Vietnam (3 kusy) 50,- 5. Jarní závitky s krevetami (4 kusy) 60,- 6. Míchaný salát

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.13 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Vietnam. 1. Oficiální název státu. Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. 2. Rozloha. 331 211 km 2. 3.

Vietnam. 1. Oficiální název státu. Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. 2. Rozloha. 331 211 km 2. 3. Vietnam 1 Oficiální název státu Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 2 Rozloha 331 211 km 2 3 Geografie Vietnam leží v jižní Asii, na severu sousedí s Čínou a na západě

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

SU HONG s.r.o. 818 RESTAURANT. Oběd. 11.00 14.00 hod. Večeře. 17.00 20.00 hod. NA PŘÁNÍ ZHOTOVÍME ČÍNSKÉ SPECIALITY

SU HONG s.r.o. 818 RESTAURANT. Oběd. 11.00 14.00 hod. Večeře. 17.00 20.00 hod. NA PŘÁNÍ ZHOTOVÍME ČÍNSKÉ SPECIALITY SU HONG s.r.o. 818 RESTAURANT Oběd 11.00 14.00 hod Oběd švédský stůl Děti do 8 let 159,--Kč/osoba 89,--Kč Večeře 17.00 20.00 hod. Večeře švédský stůl Děti do 8 let 199,--Kč/osoba 129,--Kč NA PŘÁNÍ ZHOTOVÍME

Více

Název vzdlávacího materiálu: Severní Evropa Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko

Název vzdlávacího materiálu: Severní Evropa Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko VY_32_INOVACE_Z1.17 Název vzdlávacího materiálu: Severní Evropa Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny.

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny. Dobrý den, vítáme Vás v rodinném resortu Losinka Rapotín, který se nachází u vstupní brány do druhých největších hor České republiky, Jeseníků. Přejeme Vám příjemný pobyt, výbornou zábavu, kvalitní služby

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ je mezi českými milovníky vietnamské kuchyně již známý pojem. Zaslouženě šplhá pomaloučku nahoru po žebříčku top oblíbených pokrmů. A vy si jej teď

Více

Kuřecí polévka s galangalem Kokosová polévka s dýní a krevetam i Polévka s kukuřicí a krabím m asem Polévka s dary moře Ryby a

Kuřecí polévka s galangalem Kokosová polévka s dýní a krevetam i Polévka s kukuřicí a krabím m asem Polévka s dary moře Ryby a O bsah Úvod... 5 Základní ingredience thajské kuchyně... 7 P ředkrm y... 12 Smažené vepřové k u ličk y... 12 Smažená nadívaná kuřecí křídla... 12 Křupavé nudle... 13 Omeleta Po Pia Taud... 14 Kuřecí sa

Více

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong Program zájezdu - Vietnam / sever a jih Hanoj Halong Hue Hoi An - Danang Saigon (Ho Či Minovo město) Delta Mekongu Tram Chim - Saigon (Ho Či Minovo město) Termín cesty: 28.10.- 11.11.2016 1.den (28.10.2016)

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více