Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D http://cs.yourpdfguides.com/dref/616148"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: si tento nvod k pouit i pro pozdj nahldnut. Pedejte jej eventulnmu dalmu majiteli spotebie Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz sti nazvan "Co dlat, kdy..." a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. Ujistte se, e mete sdlit model a seriov slo spotebie. Tyto informace naleznete na datovm ttku pstroje. vrobku (E/PNC No.).... Seriov slo (F/Serial. No.)... eventueln KD Servisn stedisko AEG Hanusova ulice Praha 4 Tel.: 02/ Servisn stedisko AEG t. Generla Pky Brno Tel.: 05/ Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu. 46 Bezpenostn pokyny Likvidace Likvidace obal Likvidace vyslouilho spotebie Veobecn pokyny Hospodrn a ekologick myt ndob Nevhodn ndob Ndob vhodn jen s omezenm Popis myky ndob Pohled na spotebi Ovldac panel Pehled program Uveden do provozu Ped prvnm uvedenm do provozu Nastaven zazen na zmkovn vody Plnn zsobnku speciln soli Plnn zsobnku leticho prostedku Nastaven dvkovn leticho prostedku Pouit mycch prostedk Myc programy BIO a kompaktn myc prostedky Myc programy AUTO 65 a AUTO BIO 50 Vkldn ndob Spodn ko Kok na pbory Vrchn ko Zapnn a vypnn myky Nastaven mycho programu Sensorlogic Nastaven pedvolby asu sputn Vypnn myky a vyjmn ndob itn a drba itn myky itn st Odstraovn poruch Servis Technick daje Instalace Umstn myky Pipojen myky Systm ochrany ped nikem vody Pipojen do elektrick st Technika pipojen Zruka, servis a nhradn dly 4/ /9 10/11 12/ /15 16/ / /25 26/27 28/ /33 34/ /40 41/ / Bezpenostn pokyny Bezpenost elektrickch spotebi znaky AEG odpovd uznvanm technickm pedpism a zkonu o bezpenosti elektrickch spotebi. Pesto ctme jako vrobci povinnost seznmit vs s nsledujcmi bezpenostnmi pokyny: Sprvn pouit myky ndob r Pouvejte myku ndob jen k myt ndob v domcnosti. Pokud je spotebi pouvn k jinm elm, nebo je nesprvn obsluhovn, neme vrobce pevzt zruku za jeho ppadn pokozen. r Z bezpenostnch dvod nejsou u myky ndob povoleny dn rekonstrukce nebo zmny. Ped prvnm uvedenm do provozu r Pesvdte se, zda myka ndob nebyla pokozena pi peprav. Pokozen spotebi v dnm ppad nepipojujte. Pokud dolo k jeho pokozen, obrate se na dodavatele. r Myka ndob mus bt instalovna a pipojena podle pedpis. Co je k tomu nezbytn nutn, dotete se v kapitole "Instalace". r Ped uvedenm do provozu se pesvdte, zda jmenovit napt a druh proudu udvan na vrobnm ttku odpovdaj jmenovitmu napt a druhu proudu v mst instalace. Nezbytn elektrick jitn je uveden tak na vrobnm ttku. r Prodluovac kabely a nkolikansobn zsuvky se u tto myky nesmj pouvat. Zajitn bezpenosti dt r Ostr noe a sti pbor s ostrmi hranami musej bt poloeny ve vrchnm koi, nebo zastreny do koku na pbory pikou dol. r Nkter sti obalu (nap. flie, polystyren) mohou bt pro dti nebezpen. Mohly by se udusit! Proto tyto sti obalu odstrate z dosahu dt. r Dti asto nedokou rozpoznat nebezpe, kter jim hroz pi manipulaci s elektrickmi spotebii. Postarejte se tedy o nezbytn dohled bhem provozu myky ndob a nenechvejte dti, aby si s n hrly. Hroz toti nebezpe, e se do myky ndob zavou. r Myc prostedky mohou zpsobit poleptn o, st a jcnu nebo vst dokonce k uduen! Uschovejte proto myc prostedky tak, aby k nim dti nemly pstup. r Voda pouit v myce ndob nen pitn. Pokud jsou uvnit jet zbytky mycch prostedk, hroz dtem poleptn! Proto je k oteven myce ndob vbec nepoutjte. 4 Obr. 32 Obr Instalace Technika pipojen Ppojky pro pvod a odtok vody a elektrick ppojka musej bt naprojektovny vdy vedle myky ndob, protoe za spotebiem nen na tyto ppojky msto. Na nsledujcch schmatech jsou uvedeny pklady sanitrn a elektrick instalace za rznch mstnch podmnek. Tyto pklady pedstavuj samozejm pouze doporuen, protoe rozhodujc jsou podmnky na mst instalace, existujc ppojky, mstn podmnky pipojen, ppadn smrnice pslunch elektrorozvodnch zvod a vodrenskch podnik. A B C C1 D E F F1 G odtok vody pvod vody uzavrac ventil dvojit ventil pvodn elektrick kabel elektrick ppojka ikm (45) nebo pm odboka, vnj 19 mm, dlka 30 mm 2 ikm (45) nebo pm odboky, vnj 19 mm, dlka 30 mm uzavrac ventil, nap. integrovan do armatury Bezpenost pi bnm provozu r Speciln systm ochrany ped nikem vody chrn myku ndob spolehliv ped pokozenm vodou. Musej vak bt splnny nsledujc pedpoklady: - I vypnut myka ndob mus bt pipojena do st. - Myka ndob mus bt instalovna podle pedpis. - Kdykoliv zstane myka ndob del dobu bez dozoru, mus bt uzaven vodovodn kohout. r Pokud je pokozen pvodn elektrick kabel, pvodn i odtokov hadice nebo je ovldac panel, pracovn deska nebo podstavec naruen tak, e je spotebi oteven pstupn, neuvdjte myku ndob v dnm ppad do provozu. r V ppad poruchy zavete nejdve vodovodn kohout, pak myku ndob vypnte a vythnte zstrku ze st. Pi pevnm pipojen: vypnte jisti, nebo vyroubujte pojistky. r Pi odpojovn ze zsuvky netahejte v dnm ppad za kabel, ale uchopte pmo zstrku. r Opravy myky ndob mohou provdt jen odbornci. Neodborn opravy mohou uivatele vystavit znanmu nebezpe. V ppad nutnosti opravy se proto obrate na servis. r Pokozen pvodn elektrick kabel sm nahradit jen autorizovan servis AEG zase jen specilnm kabelem (k dostn v servisu AEG). r Nedvejte do myky ndob dn rozpoutdla. Hroz nebezpe vbuchu! r Nesedejte si nebo nestoupejte na oteven dvee, myka ndob by se mohla peklopit. r Ped pouitm speciln soli, leticho a mycho prostedku se pesvdte, zda vrobce vslovn povoluje pouit tchto vrobk v mykch ndob pro domcnost. r Pokud je myka ndob del dobu bez dozoru, nap. bhem va dovolen, vdy zavete vodovodn kohout. r Myka ndob by se mla pevet je nastojato. Jestlie je pi peprav poloen, me se do mycho prostoru dostat slan voda, co me vst ke korozi. Obr Likvidace Likvidace obal Nae myky ndob vyaduj pi peprav inn ochrann obaly. Pitom se vak omezujeme jen na ty nejnutnj. Varovn! Nkter sti obalu (nap. flie, polystyren) mohou bt nebezpen pro dti. Mohly by se udusit! Proto tyto sti obalu odstrate z dosahu dt. Vechny pouit obalov materily jsou ekologick a recyklovateln. Kartonov sti obal jsou vyrobeny ze starho papru, devn sti nejsou nijak oeteny. Plasty jsou oznaeny nsledujcm zpsobem: >PE< polyetylen, nap. obalov flie >PS< polystyren, nap. utsovac materily (vdy bez obsahu freon) >POM< polyoxymetylen, nap. plastov svorky. Recyklac pouitch obal lze uetit suroviny a snit celkov objem odpad.

3 Odvejte proto obalov materily do pslunch kontejner nebo sbren druhotnch surovin. Systm ochrany ped nikem vody K ochran ped kodami zpsobenmi vodou je myka ndob vybavena systmem ochrany ped nikem vody.

4 Vedle ochrany ped petknm vody, kter zabrauje nekontrolovatelnmu stoupn vody uvnit spotebie, m myka ndob tak ochranu ped vytknm vody zezdola (plovkov spna ve van na dn myky). Kdyby se v myce objevila netsnost, tento systm na to upozorn. Pokud dojde k porue, peru zabudovan bezpenostn ventil ihned pvod vody a zapne se erpadlo. Voda tak neme ani vytct, ani petct. Voda zbvajc v myce se automaticky oderp. Tento systm ochrany funguje i v ppad, e myka je vypnut - nesm bt vak vytaena ze zsuvky. Poruchu poznte podle toho, e uslyte i pi vypnut myce zvuk erpadla. r Jakmile dojde k porue, zastavte ihned pvod vody. Pak vythnte pvodn kabel ze st. Pi pevnm pipojen: vypnte jisti, nebo vyroubujte zvitovou pojistku. Likvidace vyslouilho spotebie Pokud budete myku ndob jednoho dne definitivn vyazovat z provozu, zajistte jet ped likvidac jej nepouitelnost. Varovn! Hrajc si dti by se mohly v myce ndob zavt (nebezpe uduen!), nebo se dostat do jinch ivotu nebezpench situac. Proto vythnte zstrku ze st, odstihnte pvodn kabel a odstrate jej. Znite zmek dve tak, aby u nebylo mon dvee zavt. Oznaen plastovch st slouc k recyklaci: Vechny plastov sti spotebie jsou oznaeny symboly podle mezinrodnch norem (nap. >PS< - polystyren). Pi likvidaci vyslouil myky ndob je tedy mon roztdit plastov odpad podle druh. O monostech likvidace vyslouilho spotebie se porate u prodejce nebo v odbornm servisu. Pipojen do elektrick st Podle technickch podmnek elektrorozvodnch zvod sm pevn pipojen do elektrick st provst jen oprvnn elektroinstalatr. Pi pipojovn dodrujte pslun pedpisy a eventuln dal pedpisy mstnch elektrorozvodnch zvod. Po vestavb nesmj bt sti pod naptm a vodie s provozn izolac pstupn zkouekou podle normy EN / DIN VDE /daje nezbytn pro pipojen do elektrick st najdete na vrobnm ttku, kter se nachz na prav vnitn stran dve. U pepnatelnho proveden spotebie je teba dodrovat tak pokyny z pepnacho schmatu, kter se nachz v pvodn skce. Ped pipojenm do st dbejte bezpodmnen na to, aby jmenovit napt a druh proudu udvan na vrobnm ttku spotebie odpovdalo jmenovitmu napt a druhu proudu na mst instalace. Nezbytn elektrick jitn je uveden tak na vrobnm ttku. Chcete-li myku ndob odpojit ze st, vythnte zstrku ze zsuvky. Pokud je spotebi pipojen pevn do elektrick st, mus bt odpojen umonno jinmi zazenmi v elektroinstalaci (jistie, zvitov pojistky, spnae LS, proudov chrnie aj. s minimln vzdlenost kontakt 3 mm) Instalace Odtok vody Pipojen odtokov hadice: maximln ppustn vka: 1 metr; minimln poadovan vka 30 cm nad spodn hranou myky. U prodluovacch hadic, kter smj bt poloeny nanejv 3 metry vodorovn, se maximln ppustn vka pro pipojen odtokov hadice sn na 85 cm. Veobecn pokyny Hospodrn a ekologick myt ndob Pokud mte njak modern zazen na ppravu tepl vody, pipojte myku ndob na pvod tepl vody. Jestlie pipravujete teplou vodu elektrickm ohvaem, pipojte myku ndob na pvod studen vody. Neoplachujte ndob pedem pod tekouc vodou. Vyuvejte pln kapacitu spotebie, protoe jen tak budete mt ndob hospodrn a ekologicky. Jestlie se stane, e budete mt men mnostv ndob, propot elektronick systm sensorlogic pesn potebn mnostv vody a zkrt dobu trvn programu. Takovm zpsobem doshnete dobrch vsledk pi minimln spoteb vody a energie. Volte vdy takov myc program, kter je pizpsoben druhu a stupni zapinn ndob (viz "Pehled program"). Bezpodmnen se vyhbejte pedvkovn speciln soli, mycho a leticho prostedku. Dodrujte dvkovn doporuovan v tomto nvodu a v dajch vrobce tchto prostedk. Pesvdte se, e je sprvn nastaveno zazen na zmkovn vody. Nevhodn ndob V myce ndob se nesmj umvat houbiky a hadry na ndob, ani dn dal pedmty, kter nasvajit sousednm spotebim nebo kuchyskm skkm. r Z pracovn desky vyroubujte oba rouby na zadn stn myky. r Pracovn desku pak podle poteby posute dopedu nebo dozadu. r Oba rouby znovu nasate a uthnte. Voln stojc myky mete pod kuchyskou pracovn desku vestavt jen tehdy, kdy originln pracovn desku odmontujete. Potom pracovn desku odsute dozadu a sejmte. Poznmka: sok kompaktnch mycch prostedk i na ndob se zaschlmi zbytky jdla, zvlt s obsahem blkovin krob siln zapinn jdeln a varn ndob se zaschlmi zbytky jdla, zvlt s obsahem blkovin a krob bn zapinn jdeln a varn ndob se zaschlmi zbytky jdla bn zapinn jdeln varn ndob i s stmi choulostivmi na vysokou teplotu (nap. spodn ko s kokem na pbory Obr. 12 Obr. styku se servisem uvdjte slo PNC-Nr. a S-Nr., kter najdete na vrobnm ttku. S-Nr. V ppad poruchy si do ne uvedenho schmatu ovldacho panelu zaznamenejte: - daj na multidispleji a - vechny ostatn blikajc ukazatele na ovldacm panelu a sdlte je servisnmu technikovi. Tyto daje servisnmu technikovi umon, aby si pedem pipravil nhradn dly, take me vai myku ndob opravit hned pi sv prvn nvtv. Odpadnou tak vcenklady zpsoben nkolikerou jzdou servisnho technika k zkaznkovi. pedoplchnut, myt, oplchnut, letic oplchnut, suen pedoplchnut, myt, oplchnut, letic oplchnut, suen pedoplchnut, myt, oplchnut, letic oplchnut, suen myt, oplchnut, letic oplchnut pedoplchnut 3) 4) ,1-1, ,05-1, ,95-1, ,7 < 0, Hodnoty spoteby byly zskny pi normovanch podmnkch (12 jdelnch souprav). V praxi jsou mon odchylky. U automatickch program (AUTO) elektronika myky podle zakalen mycho roztoku zjiuje, jak je ndob pinav. mrnm zapinn ndob tyto kroky naopak vynech. uvedete myku ndob do provozu, vechny tyto svorky odstrate. Po umstn a instalaci myky ndob ji muste nejdve pipravit k provozu. Nen zalomen odtokov hadice? Pekontrolujte jej polohu. (Viz kapitola "Odtok vody".) - Nen zanesen sifon? V takovm ppad sifon vyistte. r Ndob nen umyt. - Zvolili jste program, kter odpovd druhu a stupni zapinn ndob? na ndob nesm bt peplnn. sta sprvn nasazena? Je odtokov hadice sprvn poloen? (Viz kapitola "Odtok vody".) - Je v zsobnku jet speciln sl? Bez speciln soli se voda v myce nezmkuje. Pi tvrdosti vody vy ne 4d se mohou na ndob tvoit vpenit skvrny. Pouili jste znakov letic prostedek? - Je v zsobnku jet dostatek leticho prostedku? Pitk pli mnoho leticho prostedku. Nastavte dvkovn leticho prostedku na ni stupe. Pitk pli mlo leticho prostedku. Nastavte dvkovn leticho prostedku na vy stupe. vrobce. r V mycm prostoru jsou viditeln rezav skvrny. - Myc prostor je z nerezov oceli. skvrny odstrante bnm prostedkem na nerezovou ocel. - Dvkovali jste sprvn myc prostedek? tohoto dvodu je myka ndob vybavena odpovdajcm zazenm. soli na regenerovn pitom zvis na tvrdosti mstn vody. Informace o tvrdosti vody vm poskytne mstn pslun vodrensk podnik. Aby byla zaruena optimln regenerace zmkovae vody, je teba - nastavit zazen na zmkovn vody na mstn tvrdost vody, - pravideln plnit zsobnk speciln sol Odstraovn poruch Nejdve vyzkouejte, zda byste s pomoc nsledujcch pokyn nedokzali men zvady myky sami odstranit. V ppad, e vm tyto informace nepomohou, zavolejte do servisu. r Nerozbhne se program.

5 - Je v podku jitn domc elektroinstalace? Je myka pipojena do elektrick st? - Jsou sprvn zaven dvee myky? Pokud nejsou sprvn zaven dvee, svt na ovldacm panelu kontroln ukazatel DVEE - T<R. - Nen nastavena pedvolba asu sputn programu? Zkontrolujte pedvolbu asu (viz kapitola "Nastaven pedvolby asu sputn"). r Svt kontroln ukazatel OSTIKOVAC RAMENO - SPR<HARM, navc se ozv akustick signl. - Vrchn ostikovac rameno se neme voln otet. Perovnejte ndob. r Svt nebo blik kontroln ukazatel VODA - WASSER. Nenatk voda. Je oteven vodovodn kohout? Nen zanesen stko ve rouben hadice na pvodu vody? Pokud ano, stko vyistte. Nen zalomen pvodn hadice? Pekontrolujte pvodn hadici. (Viz kapitola "Pvod vody".) Aby byla pi optimlnch vsledcch myt zaruena minimln spoteba speciln soli, je myka ndob vybavena pepnaem pro nastaven rznho rozsahu tvrdosti vody s deseti stupni (H0-H9). Rozsah tvrdosti vody IV tvrdost vody v mmol/l 2) v d 1) nastaven na stupe H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3* H2 H1 H0 nen teba sl pod 4 7,3-9,0 6,3-7,2 5,5-6,2 4,8-5,4 4,1-4,7 3,3-4,0 2,6-3,2 1,9-2,5 0,7-1,8 pod 0,7 III II/III I/II I 1 2 r Myka je zapnut a ozv se trvale bzuiv tn (aqua alarm) a multidisplej ukazuje kd poruchy C3. - Zareagoval systm ochrany ped nikem vody. Nejdve zavete vodovodn kohout, pak vythnte zstrku ze zsuvky. Pi pevnm pipojen: vypnte jisti, nebo vyroubujte pojistku. Ke zjitn zvady zavolejte servis. r Multidisplej ukazuje kd poruchy, nap. - C0... C9 nebo CA... CE. Blik npis vedle stisknutho tlatka pro volbu programu. Na ukazateli prbhu programu svt nebo blikaj nkter programov kroky. - Pi kdu poruchy C2: viz kd poruchy C2. - Pi vech ostatnch kdech poruchy: kd poruchy a vechny svtc ukazatele si poznamenejte a zavolejte do servisu. Pokud hlen o porue zpsobilo ukonen programu, stisknte tlatko vedle blikajcho npisu. Program dobhne do konce a z myky se oderp voda. r Multidisplej ukazuje kd poruchy C2, blik npis vedle stisknutho tlatka pro volbu programu, program se zastav, na ukazateli prbhu programu svt nebo blik SUEN TROCKNEN. Porucha odtoku vody! - Nen zalomen odtokov hadice? Pekontrolujte jej polohu. - Je odtokov hadice sprvn poloen? (Viz kapitola "Odtok vody"). - Nen zanesen sifon? V takovm ppad sifon vyistte. Vymazn hlen o porue: Jakmile je porucha odstranna, stisknte programov tlatko vedle svtcho npisu. Pi pevnm pipojen: vypnte jisti, nebo vyroubujte pojistky. Na zjitn poruchy pozvte servis. r Svt kontroln ukazatel STO - SIEB. - Jsou zanesen sta na dn myc vany. (viz kapitola "itn st".) r Svt kontroln ukazatel DVEE - T<R. - Nejsou sprvn zaveny dvee myky. Dvee zavete. ) (d) nmeck stupe, jednotka tvrdosti vody ) (mmol/l) milimol na litr, mezinrodn jednotka tvrdosti vody *) nastaven z vroby r Pi zapnut myky stisknte zrove tlatka "+" a "-". Na multidispleji se objev stupe, na kter je myka momentln nastavena. V ppad, e se dn daj neobjev, myku vypnte a postup opakujte. r Nastavte zazen na zmkovn vody podle tabulky na stupe, kter odpovd tvrdosti vody v mst vaeho bydlit. Pouijte k tomu tlatka "+" a "-". r Po nastaven tvrdosti vody ekejte tak dlouho, dokud daj z multidispleje nezmiz (asi 6 sekund). Teprve potom je nastaven tvrdost vody uloena trvale v pamti. r Myku vypnte vypnaem EIN/AUS. Vechny kontrolky zhasnou Uveden do provozu Plnn zsobnku speciln soli Poznmka: V ppad, e v mst vaeho bydlit je tvrdost vody ni ne 4d, nemuste speciln sl pouvat. Upozornn! Pouvejte vhradn speciln sl urenou pro myky ndob. Jin druhy sol obsahuj asto nerozpustn sloky, kter mohou zanst zmkova vody a nenvratn ho pokodit. Balen speciln soli a mycho prostedku vypadaj asto velmi podobn. Pokud by se do zsobnku speciln soli dostal nedopatenm myc prostedek, pokodil by zmkova vody. Ped kadm plnnm zsobnku se pesvdte, zda mte v ruce skuten balen speciln soli. r Otevete dvee myky a vythnte spodn ko. r Vko zsobnku speciln soli proti smru hodinovch ruiek vyroubujte. Jemn sto (2) sthnte z hrubho sta (1). Obr. 20 r Vechna sta dkladn umyjte pod tekouc vodou. do zsobnku vc. Obr. 21 Obr. 4 r Ploch sto znovu nasate do dna. r Hrub a jemn sto zasute do mikrofiltru a spojte je. pozor na to, aby ploch sto nevystupovalo ze dna myc vany. Upozornn! ramena nemuste istit. Vko pak ve smru hodinovch ruiek a na doraz zaroubujte. byste je mli obas zkontrolovat a umt. mikrofiltru cel systm st uvolnte a vythnte. r Dradlem pootote asi o tvrt otky proti smru hodinovch ruiek a sta vythnte. Kontroln ukazatel signalizujc nutnost doplnn soli Kdy se na ovldacm panelu rozsvt kontroln ukazatel SYL - SALZ, muste do zsobnku doplnit speciln sl. Podle velikosti zrn me trvat i nkolik hodin, ne ukazatel SYL opt zhasne. Obr Uveden do provozu Plnn zsobnku leticho prostedku Zsluhou leticho oplachovacho prostedku stee voda lehce z ndob a nezanech po sob kapky. Letic prostedek se vplachuje automaticky bhem programu ze zsobnku. Upozornn! Pouvejte jen znakov letic prostedky uren pro pouit v mykch ndob. Jin prostedky (nap. ocet) mohou myku ndob pokodit a nemaj douc inek. Kdybyste do zsobnku leticho prostedku nalili omylem myc prostedek (i tekut), myka by se pokodila. Zsobnk leticho prostedku se nachz na vnitn stran dve. r Otevete dvee myky. r Otote vko zsobnku o tvrt zvitu proti smru hodinovch ruiek a otevete je. r Nalijte do zsobnku letic prostedek; maximln po rkovanou linii. Maximln npl je 150 ml. Vypnn myky a vyjmn ndob Vypnn myky Program se ukon v okamiku, kdy se na ukazateli prbhu programu rozsvt KONEC - ENDE. r Stisknte vypna EIN/AUS. Vechny ukazatele, kter jet svtily, zhasnou. Ndob nechte jet asi 15 minut v zaven myce, aby dokonale uschlo a vychladlo. Usuen a vychladnut ndob mete urychlit, jestlie po ukonen programu otevete na krtkou dobu pln dvee myky a pak je nechte u jen pooteven. Nezapomete, e u myek, kter jsou vestavny pod prbnou kuchyskou pracovn deskou me unikajc pra pracovn desku pokodit. Spodn strana tto desky m bt podle pedpis chrnna ped nabobtnnm hlinkovou fli. Vyjmn ndob Upozornn! Hork ndob je citliv na nraz. Radji proto ndob pedem ochlate. r Vytahujte ndob nejdve ze spodnho koe, pak z vrchnho. Tm se vyhnete tomu, aby voda z vrchnho koe kapala na ndob ve spodnm koi a zanechvala po sob skvrny. Obr. 5 Obr. 6 r Vko znovu nasate a uthnte ve smru hodinovch ruiek. r Pokud jste letic prostedek rozlili, otete jej hadrem. Jinak by se pi nsledujcm myt vytvoilo pli mnoho pny. 18 Kontroln ukazatel signalizujc nutnost doplnn leticho prostedku Kdy se na ovldacm panelu rozsvt kontroln ukazatel LETIC PROSTEDEK KLARSP<LER, muste do zsobnku doplnit letic prostedek. 31 Zapnn a vypnn Nastaven pedvolby asu sputn Pomoc tto funkce mete nastavit as, kdy m myka zat bhem nsledujcch 19 hodin mt ndob. r Vypnaem EIN/AUS myku ndob zapnte. r Nastavte pedvolbu asu sputn. Tisknte nkolikrt za sebou tlatko "+" nebo "-", dokud se na multidispleji neobjev poet hodin, po jejich uplynut se m program spustit (nap.

6 8h). Nad multidisplejem se rozsvt AS SPUTN - STARTZEIT. Pklad: V 19 hodin vlote do myky ndob a chcete, aby je zaala mt ve 22 hodin. To znamen: = 3 hodiny. Pedvolbu asu sputn muste nastavit na "3h". Nastaven as sputn se na multidispleji po hodinch zptn odpotv. Jakmile se objev daj "0", program se spust. Na multidispleji pak zane ubhat doba trvn zvolenho programu. Poznmka: Nastaven as sputn programu mete kdykoliv tlatky "+" nebo "-" prodlouit nebo zkrtit. V ppad, e nastavte "0h", spust se zvolen program ihned. r Nakonec stisknte tlatko zvolenho mycho programu. Nastaven dvkovn leticho prostedku Nastaven dvkovn se nachz v plnicm otvoru zsobnku leticho prostedku. Dvkovn lze nastavit na stupe 1-6, co odpovd mnostv 1-6 cm3 leticho prostedku. Z vroby je dvkovn nastaveno na stupe "4". Pi tomto nastaven vysta naplnn zsobnk asi na 40 mycch program s leticm oplachovnm. Dvkovn leticho prostedku je teba zmnit v ppad, e vsledky myt nejsou uspokojiv (viz kapitola "Odstraovn poruch"). r Otote vko zsobnku leticho prostedku o tvrt zvitu proti smru hodinovch ruiek a otevete je (obrzek 5). r roubovkem nastavte voli dvkovn do poadovan polohy. Obr. 7 r Vko znovu nasate a uthnte je ve smru hodinovch ruiek. r Pokud jste letic prostedek rozlili, otete jej hadrem. Pouit mycch prostedk Dleit upozornn! Nepouvejte v myce myc prostedky uren k runmu myt ndob! Ty tvo hodn pny, ale ndob v myce neumyj a mohou dokonce negativn ovlivnit jej funknost. Pouvejte jen znakov myc prostedky uren pro myky ndob. Skladujte myc prostedky v suchm, uzavenm balen. Ztvrdl myc prostedky ndob u nemyj. Myc prostedek se mus nasypat nebo nalt do zsobnku ped kadm mycm programem. Myc prostedek nen teba jen u programu "pedoplchnut". Bhem programu se pak automaticky vplachuje do mycho roztoku Uveden do provozu Doporuen dvkovn, kdy jsou koe na ndob pln: bn zapinn prkov prostedek tekut prostedek myc tablety asi 20 ml asi 30 ml 1 siln zapinn, zvl. kroby, tuky asi 30 ml asi 40 ml 1 r Nastavte znovu poadovan program. Program, kter se ji rozbhl, lze opravit pouze novm nastavenm programu. r Stisknte vypna EIN/AUS. Vechny ukazatele na ovldacm panelu zhasnou. Dosavadn program se vymae. Upozornn! Pi oteven dve myky se me vyvalit hork pra. Hroz nebezpe opaen! Dvee otvrejte opatrn! Pi menm mnostv ndob pouvejte tak mn mycho prostedku. /innost rznch mycch prostedk me bt rzn. ite se proto dvkovnm doporuenm vrobcem danho mycho prostedku. Zsobnk mycho prostedku se nachz na vnitn stran dve. V ppad, e vko je zaven: r Stisknte uzvr smrem dopedu (obr. 8/1). Vko odsko. r Do zsobnku nasypte nebo nalijte myc prostedek. Pomckou pi dvkovn jsou rysky. "MIN" odpovd mnostv 30 ml, "MAX" odpovd mnostv 40 ml mycho prostedku. Peruen programu Upozornn! Pi oteven dve myky se me vyvalit hork pra. Hroz nebezpe opaen! Dvee otvrejte opatrn! r Sputn program se peru otevenm dve myky. r Dvee znovu zavete. Myc program se rozbhne od toho kroku, pi kterm byl peruen. Upozornn: Bhem programu otvrejte dvee jen v ppad bezpodmnen nutnosti (nap. zablokovan ostikovac rameno). Jakmile dvee opt zavete, nast vzduch se rychle oheje a rozthne se. Tak se me dostat voda do vany na dn myky, co me vyvolat sputn systmu ochrany ped nikem vody. Sensorlogic Pro ppad, e chcete myku spustit s polovin, nebo jet men npln ndob, je myka vybavena systmem sensorlogic s elektronickm zenm fuzzy-logic. Podle mnostv ndob pizpsob tento systm potebn mnostv vody. Nejdve senzor podle mnostv ndob propot potebn mnostv vody. Na men mnostv ndob je teba mn vody. Dal senzor zmϯ prbh teploty pi ohvn vody. Pi menm mnostv ndob se voda ohv krat dobu, pi vtm del dobu. Tyto daje vyhodnot dic systm fuzzy-logic a ur skuten mnostv ndob. Myka pak bude v dalm prbhu programu potebovat jen takov mnostv vody, kter je nezbytn k perfektnmu umyt ndob - bez ohledu na to, jak je uspodan. Krom toho se samozejm pzniv ovlivn tak spoteba energie a doba trvn programu. Pi polovin nplni (6 jdelnch souprav) uette a 3 litry vody a 0,4 kwh. 29 Obr. 8 r Vko pitlate, a zaklapne. Obr Jestlie je ndob velmi siln zapinn, mte monost pidat myc prostedek tak do prohlubn ve vku (8/2). Naplte je a po okraj. Tento myc prostedek se vplachuje u pi pedbnm oplchnut ndob. Zapnn a vypnn myky Nastaven mycho programu r Zkontrolujte, zda ndob a pbory jsou uspodny tak, e nebrn ostikovacm ramenm v pohybu. r Zavete dvee myky. r V ppad, e je zaven vodovodn kohout, pln jej otevete. V integrovanm prtokovm ohvai se myc roztok oheje na potebnou teplotu. Dleit upozornn! Jakmile spustte myku a vodovodn kohout bude pitom zaven (rozsvt se kontroln ukazatel VODA - WASSER), myku vypnte, kohout otevete a znovu nastartujte myc program. Myc programy BIO a kompaktn myc prostedky Myc prostedky pro myky ndob lze podle chemickho sloen rozdlit na dva zkladn typy: - tradin alkalick myc prostedky s leptavmi slokami, - nzkoalkalick kompaktn myc prostedky s pirozenmi enzymy. programech BIO se myc roztok zaheje krtce na 60C, aby mohl psobit aktivn kyslk. Vylouen leptavch sloek v kompaktnch mycch prostedcch a ni teploty myt pi programech BIO nejen odlehuj ivotnmu prosted, ale chrn navc i vae ndob. Myc tablety Myc tablety od rznch vrobc se rozpoutj tak pomalu, e bhem krtkch program (bez pedbnho oplchnut) nemohou pln rozvinout sv myc schopnosti. Z toho dvodu pouvejte myc tablety pokud mono jen pi normlnch programech, jejich sou st je pedbn oplchnut ndob. Nastaven programu r Stisknte vypna EIN/AUS. Vechny npisy u tlatek jsou osvtleny. zstane rozsvcen pouze npis vedle stisknutho tlatka. multidispleji se objev pedbn doba trvn zvolenho programu = 1 hodina 20 minut do ukonen programu. Po 6 sekundch od poslednho stisknut tlatka se program rozbhne. Na ukazateli prbhu programu svt aktuln probhajc programov krok. Doba trvn programu Myc program me trvat rzn dlouhou dobu. Doba trvn programu zvis na rznch faktorech, nap. na teplot pivdn vody, na mnostv ndob, na stupni jeho zapinn apod. potebn doba je potom uloena do pamti. Pi dalm sputn stejnho programu se na jeho po tku na multidispleji objev tento uloen as. Bhem programu pak elektronick systm znovu jednotliv faktory vyhodnocuje a podle nich dobu trvn programu pizpsobuje. Myka ndob se tak pizpsobuje aktuln faktorm myt ndob ve va domcnosti. Oprava programu Bhem 6 sekund po poslednm stisknut tlatka mete jet opravit nesprvn nastaven program tak, e stisknete tlatko jinho programu. 28 Myc programy AUTO 65 a AUTO BIO 50 U automatickch program elektronika myky podle zakalen mycho roztoku zjiuje, jak je ndob pinav. Pi silnm zapinn ndob zaad do programu pedbn oplchnut a dvoj oplchnut po umyt. Mrn zapinn ndob umyje naopak bez pedbnho oplchnut a po umyt oplachuje jen jednou. Tmto zpsobem se ndob optimln umv a spoteba vody a energie zstv nzk. 21 Vkldn ndob Ped vloenm ndob do myky byste mli: - odstranit vechny vt zbytky jdla, kter nejsou rozpustn ve vod, jako kosti apod. - namoit hrnce s pipeenmi zbytky jdla. Sprvn vkldn ndob zajist bezvadn vsledky myt.

7 Powered by TCPDF ( Dut ndoby, jako lky, sklenice, hrnce atd. skldejte vdy dnem vzhru. Dvejte pozor na to, aby se v prohlubnch nebo hlubokch dnech nemohla hromadit voda. Pbory vkldejte do myky tak, aby nebyly zapleten a nepekrvaly se. Sklenice by se nemly vzjemn dotkat, aby se nepokodily a nezstvaly na nich pi suen skvrny. Dbejte na to, aby mal kousky ndob nemohly propadnout. Velmi mal pedmty (nap. vka) vkldejte radji do koe na pbory. Ndob zakldejte do ko odzadu. Dleit upozornn! Pli vysok ndoby nebo ndoby i pbory trc z ko dol mohou zablokovat ostikovac ramena. Tm by se podstatn zhorily vsledky myt. Ped vlastnm mytm jet jednou zkontrolujte, zda se ostikovac ramena voln otej. V opanm ppad ndob jet jednou perovnejte. Zmna vky vrchnho koe Vku vrchnho koe lze upravit. Horn poloha vrchnho koe umouje vloen ndob o vce 22 cm do vrchnho koe a 31 cm do spodnho koe. Snen poloha vrchnho koe umouje vloen ndob o vce 24 cm do vrchnho koe a 29 cm do spodnho koe. Obr. 18 Vku ko lze mnit, i kdy jsou naplnny ndobm. Sputn vrchnho koe: r Vrchn ko a na doraz vythnte. r Na prav stran jej nadzvednte a spuste dol. Zvednut vrchnho koe: r Vrchn ko a na doraz vythnte. r Na prav stran jej nadzvednte, povythnte dopedu a zaklapnte opt v horn poloze Vkldn ndob Vrchn ko Ve vrchnm koi se etrn myj choulostiv, men kousky ndob. r Vythnte vrchn ko a na doraz. r Naskldejte do vrchnho koe men, choulostiv ndob a dlouh, ostr pbory. Spodn ko Do spodnho koe vkldejte vt a siln zapinn ndob. Obr. 10 Pro snadnj umstn vtho ndob lze u nkterch model myek ob ady pravho stojanu na tal e sklopit: 1. Prav stojany na tal e vzadu mrn nadzvednte. Obr. 16 Jednotliv kusy ndob rozlote na sklopn stojany a pod n tak, aby se ke vem mohl dostal myc roztok. Pi zakldn vysokch kus ndob lze stojany na lky odklopit. Sklenice na vno, sekt a koak opete, nebo zavste do zez stojan na lky. Sklenice, pohry atd. lze nasunout tak na dv ady hrot v lev sti vrchnho koe. Obr Stojany na tal e sklopte doleva. Obr r Vrchn ko potom opt a na doraz zasute. Obr Vkldn ndob Kok na pbory Upozornn! Dlouh a ostr pbory zasunut do koku na pbory pedstavuj nebezpe, zvlt pro dti (viz "Bezpenostn pokyny"). Mly byste je proto poloit do vrchnho koe. Noe, liky a mal vidliky naskldejte do speciln pihrdky na pbory. Obr. 13 Vidliky a lce, kter se do pihrdky na pbory u nevejdou, postavte do koku na pbory. Aby vechny jednotliv pbory byly skuten omyt vodou, mli byste: 1. do koku na pbory zasunout vkldac mku, 2. vidliky a lce zasunout do mky rukojet smrem dol. Pro snadnj vytahovn pbor lze u nkterch model myek kok na pbory rozevrat. Kdy vak pouijete vkldac mku, kok na pbory se rozevt ned. Pozor! Kdy naopak chcete, aby se kok nerozevel, muste vzt jeho dvoudln dradlo najednou do ruky. 1. Postavte si kok s pbory na stl nebo kuchyskou pracovn desku. 2. Rozevete ob jeho sti. 3. Pbory vyjmte. 4. Ob sti dradla zase sklapnte k sob. Obr. 15 Obr

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZBX622SS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZBX622SS v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/612745

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/612745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S7088-1KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4100-1-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/606890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4100-1-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/606890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4100-1-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX E4100-1-A

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I http://cs.yourpdfguides.com/dref/813962

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I http://cs.yourpdfguides.com/dref/813962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21 SN SX Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu........................ 4 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22 cs Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu..................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55090IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/809753

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55090IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/809753 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F55090IM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 35773G-M

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 35773G-M Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 35773G-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 35773G-M

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ESF6241-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/607857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ESF6241-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/607857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ESF6241-W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX ESF6241-W

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OÇEPCÒ SC... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

OÇEPCÒ SC... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SC... Obsah 8 Použití k určenému účelu.... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu...................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze SMS 69U42EU

Návod k obsluze SMS 69U42EU Návod k obsluze SMS 69U42EU Q4ACZM2403 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na panelu vašeho spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DELONGHI ESAM 3100.S B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Na tomto obrázku je vyobrazen max. poet mycích program a speciálních funkcí. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PF 400 Návod k použití

PF 400 Návod k použití - 1 - PF 400 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více