pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%"

Transkript

1 .NOISE Šmová analýza ezstory a polovodčové prvky jso zdroj vlastního šm. Šmová analýza = analýza pronkání těchto šmů na výstp obvod. Výstpní šm se pak může přepočítat přes vstpně-výstpní přenos zpět na vstpní svorky obvod. Porovnáním úrovně šm s úrovněm žtečného sgnál na výstp č vstp získáme představ o odstp sgnál od šm. Předmětem šmové analýzy jso tedy výhradně vntřní zdroje šmů a způsoby jejch šíření obvodem. Vstpní sgnály jso važovány jako bezšmové. SPICE modelje tř drhy šm: tepelný šm rezstorů, blkavý a výstřelový šm v polovodčích. Jak lze charakterzovat šm Šmy jso sgnály, náhodně se měnící v čase, ale jejch statstcké vlastnost jso stálé. Pops šmů: bď jejch časovým průběhy n (t) a n (t), nebo tzv. spektrálním hstotam. Spektrální charakterstky jso v čase relatvně stálé a dobře měřtelné. Lze z nch odvodt výkon šm, sostředěný v rčtém kmtočtovém pásm, a z výkon efektvní hodnot a z ní pravděpodobno mezvrcholovo hodnot šm. Smlátory proto pracjí jen se spektrálním charakterstkam šm, konkrétně s napěťovo a prodovo spektrální hstoto (vz dále). pravděpodobnost kladné výchylky větší než,5σ je,6% hstota pravděpodobnost 3σ σ σ σ σ Un 5σ t,61 MAX MAX 3σ pravděpodobnost záporné výchylky větší než,5σ je,6% Nejpravděpodobnější hodnota šm je nla, což je sočasně průměrná střední hodnota šm. Hodnoty šm hodně vzdálené od nly jso málo pravděpodobné. ozložení této pravděpodobnost je popsáno tzv. hstoto pravděpodobnost ve tvar Gassovy křvky. Štíhlost křvky je řízena jejím parametrem σ, což je tzv. směrodatná odchylka šm. Drhá mocnna směrodatné odchylky se nazývá dsperze D. Z hledska sgnálového je důležtější toto přřazení: Směrodatná odchylka a dsperze šm: Směrodatná odchylka σ je efektvní hodnota šm. Dsperze D je čnný výkon šm do jednotkového odpor.

2 Křvka hstoty pravděpodobnost ohrančje ploch, která dává pravděpodobnost výskyt šm v daném rozmezí hodnot: Plocha pod celo křvko je jednotková, čemž odpovídá stoprocentní pravděpodobnost, že mezvrcholová hodnota šm se bde nacházet někde v nterval šmových napětí (-, + ). Pravděpodobnost, že šmový sgnál překročí hladny ±,5σ, nebol že jeho mezvrcholová hodnota nebde větší než 5σ, je jen as 1,%. Pro 6σ je pravděpodobnost jen,7% a pro 1σ vychází %. Praktcký odhad mezvrcholové hodnoty šm z efektvní hodnoty: Odhad mezvrcholové hodnoty šm: Mezvrcholová hodnota = (5 až 6) krát efektvní hodnota. Odhad je platný s pravděpodobností kolem 98,8 %, resp. nad 99,7 % (pro pětk, resp. šestk). Efektvní hodnot šm získáme ze spektrálních charakterstk, které vyhodnocje SPICE. Šmová analýza = analýza výkon šm, který pak srovnáváme s výkonem žtečného sgnál. Pro výpočet poměrů výkonů nepotřebjeme znát velkost zátěže, do níž sgnály pracjí. Počítáme tedy s tzv. normovaným výkony do odpor 1 Ω. Normovaný výkon se počítá z drhé mocnny U nebo I. V obo případech vychází číselně stejně. Jeho jednotka je dávána bď [A ] nebo [V ]. Př šmové analýze obvodů nás zajímá rozložení výkon ve spektr. Ukázka typcké křvky šmového výkon polovodčového prvk (vodorovná svslá osa jso logartmcké): n [ V výkon = F n df F1 výkon = U x F a) U x n F 1 [ V / Hz ] F F3 F4 F f ef. hodnota = F F1 n df F F1 n df ef. hodnota = U x F b) U x F 1 F F3 F4 F f

3 Na nízkých kmtočtech, do 1 Hz až as 1 khz podle typ polovodčové sočástky, se platňje blkavý šm a další šmy charakter 1/F, jejchž výkon s rostocím kmtočtem zanká. Podstatno úloh zde hrají napěťové a prodové ofsety a drfty. V navazjícím kmtočtovém pásm se platňje zhrba konstantní úroveň šm tepelného a výstřelového (tzv. bílý šm). Výkon, sostředěný v daném pásm kmtočtů, je dán plocho (ntegrálem), ktero nad tímto pásmem ohrančje křvka šmového výkon. Na svslo os na obr. a) se tedy vynáší velčna jejíž rozměr je [V /Hz]. Nazývá se spektrální hstota výkon (výkon šm, nacházející se v elementárním kmtočtovém pásm 1 Hz). V pásm kmtočtů, kde je spektrální hstota konstantní, se výkon vypočítá jednodše vynásobením spektrální hstoty šířko pásma. Na obr. b) je křvka tzv. spektrální hstoty napětí (efektvní hodnota šm v elementárním kmtočtovém pásm 1 Hz). Je to drhá odmocnna ze spektrální hstoty výkon, což vede na zvláštní jednotk [ V / Hz ]. Tato velčna se objevje jako katalogový údaj řady polovodčových sočástek. Z obr. b) vyplývá, že efektvní hodnot šmového napětí vypočítáme vynásobením spektrální hstoty napětí drho odmocnno z šířky pásma, v němž šm působí, ale jen za předpoklad konstantní spektrální hstoty. Př jné kmtočtové závslost šmového napětí, např. v pásm nízkých kmtočtů, kde se projevje šm 1/F, je ntné počítat efektvní hodnot ntegrací. Vykazje-l např. operační zeslovač konstantní spektrální hstot vstpního šmového napětí 6,5 nv/ Hz od 1 Hz nahor, pak šm posbíraný v šrokém pásm od 1 Hz do 1 khz bde mít efektvní hodnot as,65 µv a mezvrcholovo hodnot as 3,5 µv (efektvní krát 5). Hlavním výstpem počítačové smlace šmových poměrů v obvod je křvka spektrální hstoty zadaného zlového napětí. Z této křvky je pak možno ntegrací získat výkon a efektvní hodnot šm v různých kmtočtových pásmech. Jak šmí rezstory a polovodče, n ezstory tepelný šm, šrokopásmový (bílý šm). Je způsoben náhodným pohybem elektronů v odporových strktrách. n n n = 4kT, = 4 kt f kt = 4, n = 4kT n n k = J/K Boltzmannova konstanta T teplota rezstor v Kelvnech Pro teplot 7 stpňů Celsa, t.j. 3 Kelvnů, vychází normovaný výkon tepelného šm W v kmtočtovém nterval 1Hz. Výkon sostředěný v kmtočtovém pásm od Hz do 1MHz vychází W. Pro odpor 1kΩ to znamená drho mocnn šmového napětí V a efektvní hodnot šmového napětí 4,7µV. Mezvrcholová hodnota šmového napětí je pak cca 3-44µV. ezstor jako takový prodkje bílý šm, tzn. že spektrální hstota výkon je konstantní pro všechny frekvence. Př odhad šířky pásma je však třeba zohlednt lmtovaný kmtočtový rozsah šm př jeho působení do zátěže, tj. kmtočtovo charakterstk obvod vloženého mez zdroj šm a výstp. Polovodče výstřelový šm (Shot Nose), je to bílý šm, kmtočtově nezávslý; spol s tepelným šmem paraztních odporů má domnantní účnky

4 - blkavý šm (Flcker Nose), je to šm typ 1/F, t.j. platňje se na nízkých kmtočtech, jeho příspěvek k celkovým šmovým poměrům je většno nepodstatný. - Příčna výstřelového šm: protékání stejnosměrného prod I přes polovodč, kdy náhodně vznkají a nekombnjí páry elektron-díra. U dody je I prodem dodo, tranzstor BJT jso dva zdroje výstřelového šm prod báze a prod kolektor. Pro spektrální hstoty šmových prodů výstřelového šm platí: = qi, q je elementární elektrcký náboj 1, C. Blkavý šm vznká v oblast přechod P-N, který je naršen nečstotam nebo porcham strktry na povrch polovodče. Závsí rovněž na prod I polovodčem, navíc je nepřímo úměrný kmtočt: = KF. I AF / f, KF = koefcent blkavého šm (Flcker Nose Coeffcent), AF = exponent blkavého šm (Flcker Nose Exponent). U MOSFETů je modelování šm poměrně komplkované. Standardní nastavení parametrů modelů dod a tranzstorů BJT: KF =, AF = 1, paraztní odpory dody S a tranzstor B, C, E jso nlové. Př tomto standardním nastavení se neplatňjí an tepelné šmy, an blkavý šm, poze výstřelový šm, jehož účnky jso přímo úměrné nastaveným kldovým prodům. Jak se promítá šm sočástek do výstp obvod Předpoklad šmové analýzy: šmové sgnály jso natolk slabé, že jejch průchod obvodem nevyvolá nelneární efekty. Pro analýz, jakým způsobem jednotlvé šmící sočástky vytvářejí výsledný šmový sgnál na výstpních svorkách, se tedy požívá lnearzovaný model obvod. Šmcí sočástka, například rezstor, vyvolává na svých svorkách A, B šmové napětí o spektrální hstotě výkon n. Mez zly A, B a vstpním svorkam X, Y obvod jso zapojeny další sočástky. Průchod šmového napětí na výstpní svorky je dán kmtočtovo charakterstko K(f), měřeno př průchod sgnál z brány A-B do brány X-Y. Z teore vyplývá, že spektrální hstota výkon na výstp n, ot pak bde, ot n. K( f ) n =. Je-l v obvod více zdrojů šm o spektrálních hstotách n 1( f ), n,, jejch příspěvky se na výstp sčítají: n, ot = n 1 K1( f ) + n K +..., kde K 1, K, jso kmtočtové charakterstky přenosů z dílčích šmových zdrojů na výstp. Vzorec platí za předpoklad, že sgnály z jednotlvých zdrojů šm jso nekorelované. Výsledná spektrální hstota napětí se proto msí počítat ze zobecněné Pythagorovy věty: n, ot = n 1 K1( f ) + n K Poznámka: Protože se sčítají drhé mocnny velčn, nezáleží výsledek na polartách zdrojů šm, které tak moho být lbovolné.

5 Příklad výpočt šmových poměrů v tranzstorovém obvod Parametry tranzstor v daném zapojení: stejnosměrné parametry střídavé parametry b 1k b 1k c 1k Q tepelný šm c 1k výstřelový šm ICQ IBQ QN Vbat 5V lnearzovaný model, pásmo středních kmtočtů b c b c Vbe p Gm.Vbe o b p c o Vyčíslení zdrojů šm: p&b Gm.V(1) b b = 4 kt 5 b = qi BQ = 1,38.1 = 1, b + b = 1, b b c + c o&c c c = 4 kt 3 c = qi CQ = 1,67.1 = 7,5.1 c + c = 7,66.1 Transformace šmových prodů c a c na výstpní napětí přes přenos: & 97.1 Ω. c = Transformace šmových prodů b a b na výstpní napětí přes přenos: ( & ) G ( & ) = Ω. c m Sčítání šmů na výstp: p b 14 = & 97.1 ( b + b ) ( c + c ) = & [ V Spektrální hstota výstpního napětí: 7 = &,34.1 [ V / Hz ] Například v akstckém pásm do khz bde na výstp zeslovače šm o efektvní hodnotě, = & 33,1µV, což znamená mezvrcholovo hodnot šmového napětí cca 165-µV. Př ampltdě výstpního napětí 1V bde efektvní hodnota.77v a poměr sgnál-šm 136, což je as 87dB.

6 Postp smlačního program př šmové analýze Nose Inpt n1 K 1 ONOISE Nose Otpt ot1 n, n nebo n1 n1 n K n n, ot = n, K n n, n cykls F = FMIN...FMAX... ot INOISE 1/ K( f ) Syntaxe šmové analýzy v PSPICE (vyžadje sočasné požtí příkaz.ac):.noise V(<zel> [,<zel>]) <jméno vstpního zdroje> [decmace] výstpní zly ot1 a ot vz níže zdroj V nebo I mez svorkam n1 a n Decmace: celé číslo, dávající frekvenc záps hodnot z analýzy AC do výstpního sobor. Např. 1 způsobí, že každá desátá hodnota výsledk šmové analýzy ze zadaného nterval kmtočtů (tj. pro každý desátý kmtočet) je vytštěna do výstpního sobor. Tskno se detalní nformace o šmech každé šmící sočástky, o celkovém výstpním šm, o přenosové fnkc mez vstpem a výstpem a o ekvvalentním vstpním šm. Pokd není číslo decmace" vedeno, nc se nevypsje. Výsledky šmové analýzy lze vypsovat příkazem.pint (ale jen ONOISE a INOISE), např.:.pint NOISE ONOISE INOISE Význam INOISE: počítá se tzv. ekvvalentní vstpní šm, tj. spektrální hstota napětí nebo prod ekvvalentního zdroje šm, který by po přpojení na vstp vygeneroval stejné poměry na výstp obvod, jehož vntřní šm je nlový. Tento přepočet šmových poměrů na vstpní svorky možňje stanovt požadavky na spektrální rozložení výkon žtečného sgnál na vstp obvod. Příklad šmové analýzy tranzstorového zeslovače na kmtočt 1kHz (mez báz a zem je přpojen pomocný zdroj prod o nlovém prod, neboť šmová analýza vyžadje defnovat jméno vstpního zdroje):.noise V() I 1.AC LIN 1 1k 1k **** TANSISTO SQUAED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ) Q1 B C E IBSN IC IBFN TOTAL 5.316E-; tepelný šm, odpor báze 1.488E-3; tepelný šm, odpor kolektor.e+; tepelný šm, odpor emtor 5.343E-14; výstřelový šm, prod báze 7.64E-16; výstřelový šm, prod kolektor.e+; blkavý šm, prod báze 5.414E-14; celkový šm, dodávaný tranzstorem

7 **** ESISTO SQUAED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ) c b TOTAL 1.56E E-16 ; tepelný šm, dodávaný odpory c a b **** TOTAL OUTPUT NOISE VOLTAGE = 5.479E-14 SQ V/HZ =.341E-7 V/T HZ TANSFE FUNCTION VALUE: V()/I = 6.795E+4 EQUIVALENT INPUT NOISE AT I = 3.445E-1 A/T HZ Kmtočtové závslost výsledků šmové analýzy lze zobrazt v POBE. Příklady fnkcí v POBE: V(ONOISE) celková MS (efektvní) hodnota spektrální hstoty napětí na výstp VDB(ONOISE).. totéž v decbelech NTOT(ONOISE).. celková hodnota spektrální hstoty výkon na výstp V(INOISE), I(INOISE).. ekvvalentní hodnota spektrální hstoty napětí, resp. prod, na vstp N <typ šm> (<jméno zařízení>), např.: NFIB(Q1).. spektrální hstota výstpního výkon, generovaná blkavým šmem tranzstor Q1 NC(Q1).. 1.V spektrální hstota výstpního výkon, generovaná tepelným šmem odpor c tranzstor Q1 NSIC(Q1).. spektrální hstota výstpního výkon, generovaná výstřelovým šmem prod kolektor tranz. Q1 SEL>> NTOT(Q1).. 1nV V(ONOISE) celková spektrální hstota 1f výstpního výkon, generovaná Q1 NTOT(1).. celková spektrální hstota výstpního výkon, generovaná 1 Zjšťování výkon šm ze zadaného kmtočtového pásma f F1, F : S(NTOT(ONOISE)) ntegrál ze spektrální hstoty výkon. Probíhá-l AC analýza od kmtočt F1, pak krzor na frekvenc F kazje požadovaný výkon. SQT(S(NTOT(ONOISE))) efektvní hodnota šm jako drhá odmocnna z výkon. 1.e-18 NTOT(ONOISE) NTOT(Q1) NTOT(b) NTOT(c) 1f 1e-18 1.Hz 1KHz 1MHz NSIB(Q1) NSIC(Q1) NTOT(Q1) Freqency

8 Poznámka: Jak namodelovat nešmící rezstor a) Zmrazt rezstor na Kelvnů (defnovat m ndvdálně tto teplot pomocí model rezstor) b) Modelovat odpor, resp. vodvost pomocí řízeného zdroje, který je teplotně nezávslý, např. pomocí zdroje prod řízeného napětím G: 1.m 1. 1.p V I=gV 1.f S(NTOT(ONOISE)) 1. SQT(S(NTOT(ONOISE))) c) V McroCap defnjeme nešmící rezstor jednodše tak, že v model rezstor změníme parametr NM (Nose Mltpler) z přednastavené hodnoty 1 na. 1p SEL>> 1e-18 1.Hz 1KHz 1MHz V(ONOISE) NTOT(ONOISE) Freqency Lteratra [1] BIOLEK,Z. Úvod do SPICE pomocí program McroCap. Učební texty SPŠE v ožnově p.. SENSIT HOLDING s.r.o., 4, 34 s. [] BIOLEK, D. Řešíme elektroncké obvody aneb knha o jejch analýze. BEN techncká lteratra, 4, 5 s. [3] LÁNÍČEK,. Smlační programy pro elektronk. BEN techncká lteratra,, 113 s. [4] DOSTÁL, J. Operační zeslovače. BEN techncká lteratra, 5. [5] Elektroncká dokmentace k OrcadPSpce 1: pspcref.pdf, psp_sg.pdf

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10

MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10 MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10 Dalbor Bolek 1 - Zdeněk Bolek 2 Vera Bolková 3 ABSTRACT: In May 2008, a research team from Hewlett-Packard (HP) annonced the desgn of

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny - - Tato Příloha 898 je sočástí článk č.. Větrné trbíny a ventlátory, http://www.transformacntechnologe.cz/vetrne-trbny-a-ventlatory.html. Odvození základních rovnc aerodynamckého výpočt větrné trbíny

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu 7. Převodníky - f, f - Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat čnnost základních zapojení převodníků -f a f- samostatně změřt zadanou úlohu Výklad 7.. Převodníky - f

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2 FYZIKA 3. OČNÍK Ncené elg. ktání střídavý prod Zdroje stříd. prod generátory střídavého prod Zapojení různých prvků v obvod střídavého prod zkoáe, jaký způsobe paraetr prvk v obvod ovlvňje velkost napětí

Více

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu XX. AS 003 Semnar nstrments and ontrol Ostrava May 6 003 47 rčování parametrů elektrckého obvod v MS Ecel OSÁG etr 1 SAÍK etr 1 ng. h.. Katedra teoretcké elektrotechnky-449 ŠB-T Ostrava 17. lstopad Ostrava

Více

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Roč. 70 (2014) Číslo 4 Z. Bolek: Společné prncpy memrstor, memkapactor a memndktor P1 SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Ing. Zdeněk Bolek, Ph.D. Ústav mkroelektronky; Faklta elektrotechnky

Více

Hydrometrické vrtule a měření s nimi

Hydrometrické vrtule a měření s nimi Ing. Danel Mattas, CSc. Hydrometrcké vrtle a měření s nm (ČSN EN ISO 748 aj.) Danel Mattas 013 ČKSVV 013 Hydrometrcké vrtle a měření s nm Obsah Hydrometrcká měřdla a jejch údržba ČSN ISO 537, zejména čl.

Více

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí 4. Střídavý prod 4. Vznk střídavého prod Doteď jse se zabýval poze prode, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný prod). V prax se kázalo, že tento prod je značně nevýhodný. Zdroje napětí

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 Výkový materiál Číslo projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výky prostřednictvím

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Název: Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematcký celek: Elektrcký proud. Úkol: Zopakujte s Ohmův zákon pro celý obvod. Sestrojte elektrcký obvod dle schématu. Do obvodu zařaďte robota, který bude hlídat

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ THE ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR WITH TÖRNQUIST FUNCTIONS USING FOR CHOICE FOOD PRODUCTS Pavlína Hálová

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů,

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Strana 1 z celkového počtu 22 stran 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Základní zapojení operačních zesilovačů

Základní zapojení operačních zesilovačů ákladní zapojení operačních zesilovačů ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v invertjícím zapojení se zadanými parametry. ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI 1. Úvod Po zapnutí zdroje zvuku v místnost trvá jstou krátkou dobu (řádově vteřny až zlomky vteřn), než dojde k ustálení zvukového pole. Často je v takových případech možné skutečné

Více

Chyby a nejistoty měření

Chyby a nejistoty měření Moderní technologie ve stdi aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 Chyby a nejistoty měření (doplňjící tet k laboratorním cvičení) Připravili: Petr Schovánek, Vítězslav Havránek Obsah Obsah... Seznam ilstrací...

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

SYSDRIVE 3G3RV. Multifunkční vektorový frekvenční měnič

SYSDRIVE 3G3RV. Multifunkční vektorový frekvenční měnič SYSDRIVE 3G3RV Mltifnkční vektorový frekvenční měnič 1 Kapitola 1 Digitální operátor a módy 1 Tato kapitola popisje zobrazení a fnkce digitálního operátor a poskytje přehled operačních módů a přepínání

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze M8ZS Zpracování a digitalizace analogových signálů oc. ng. Jose Vedral, Sc Katedra měření, FEL, V v Praze Evropský sociální ond Praha & E: nvestjeme do vaší bdocnosti M8ZS_ Zpracování a digitalizace analogových

Více

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i 3 Zesilovace Zesilovac mže být elektrický, pnematický (brzdy v nákladním ate), hydralický (bagr). Každý ke své cinnosti zesilování, potrebje zdroj energie. Elektrický zesilovac stejnosmerné napetí, pnematický

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE OBVODŮ I. Studijní opora. Jaromír Kijonka a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE OBVODŮ I. Studijní opora. Jaromír Kijonka a kolektiv Vysoká škola báňská Techncká unverzta Ostrava TEOE OBVODŮ Studjní opora Jaromír Kjonka a kolektv Ostrava 7 ecenze: rof. ng. Josef aleček, Sc. Název: Teore obvodů Autor: Jaromír Kjonka a kolektv Vydání:

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE ipolární tranzistor JT JT - řízený prodový zdroj JT jako zesilovač maléo signál náradní lineární obvod a jeo parametry vf model JT I okamžité zatěžovací carakteristiky směrnice / I zesilovače s JT směrnice

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

FPC-500 Konvenční ústředna EPS

FPC-500 Konvenční ústředna EPS Systémy EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS www.boschsecrity.cz Vysoce moderní optika vhodná pro veřejná prostranství Displej LCD s prostým textem K dispozici pro 2, 4 nebo

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí Měření výkonu v obvodech s pulzně řízeným zdroj napětí doc. ng. Jaroslav Novák, CSc., ng. Martn Novák, Ph.D. ČV Praha, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídcí technky V článku je věnována pozornost

Více

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechncká Božetěchova 3, Olomouc Třída : M4 Školní rok : 2000 / 2001 ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA III. Praktcká úloha z předmětu elektroncké počítače

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Obr. 0.1 Zapojení regulačního rezistoru do obvodu: a) sériový proměnný odpor, b) dělič napětí

Obr. 0.1 Zapojení regulačního rezistoru do obvodu: a) sériový proměnný odpor, b) dělič napětí 0. ÚVOD 0.. Zdroje elektrické energie v laboratořích Každá laboratoř pro elektrická měření je vybavena zdroji stejnosměrného a střídavého napětí. Kromě přenosných elektronických zdrojů se požívají napětí

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky

Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky Ročník 010 Číslo IV Algoritmy řízení a reglace výstpního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky 1 Z. Perotka, 1 T. Glasberger, 1 J. Molnár 1 Regionální inovační centrm elektrotechniky

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STŘÍDAVÝ POUD N V E S T E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Sřídavý prod a jeho efekvní hodnoy sejnosěrný prod (d. c.) prod eče poze v jedno sěr sřídavý prod (a. c.) elekrcký prod, jehož časový průběhe

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Číslicové řízení procesů

Číslicové řízení procesů Číslicové řízení procesů čební text VOŠ a SPŠ Ktná Hora Ing. Lděk Kohot Základní pojmy číslicového řízení Rozdělení řízení podle průběh signálů logické řízení binární signály (RUE, FALSE) analogové řízení

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

Elektrotechnika 1. Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu:

Elektrotechnika 1. Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: Elektrotechnka arant předětu: doc ng Jří Sedláček, CSc Autoř textu: doc ng Jří Sedláček, CSc doc ng Mloslav Stenbauer, PhD Brno, leden Elektrotechnka Předluva Předkládaná skrpta slouží jako základní studjní

Více

Měřící a senzorová technika

Měřící a senzorová technika VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Měřící a senzorová technika Semestrální projekt Vypracovali: Petr Osadník Akademický rok: 2006/2007 Semestr: zimní Původní zadání úlohy

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení Nestoty v ìøeí III: estoty epøíých ìøeí MÌØIÍ TEHNIK V èácích [] a [] by podá pøehed soèasých ázorù a probeatk estot v ìøeí obecì a pøedstave zpùsob výpoèt estot pø éì ároèých pøíých ìøeích. Teto tøetí

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový Operační zesilovače. Dělení Operačních Zesilovačů (OZ): Sočasný sortiment OZ můžeme třídit podle různých hledisek: podle technologie výroby (a) podle obvodové techniky (b) podle drh signálových vstpů (c)

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 1 Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Datum měření: 20.

Více

AVENAR detector 4000. Systémy EPS AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.cz

AVENAR detector 4000. Systémy EPS AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.cz Systémy EPS AVENAR detector 4000 AVENAR detector 4000 www.boschsecrity.cz Vysoká spolehlivost a přesnost díky inteligentním zpracování signálů (ISP) Nejvčasnější detekce nejslabšího koře verzí s dvěma

Více

PRS xbxxx Základní zesilovače

PRS xbxxx Základní zesilovače Konferenční systémy PRS xbxxx Základní zesilovače PRS xbxxx Základní zesilovače www.boschsecrity.cz Vysoce efektivní kanály zesilovače třídy D Spínaný napájecí zdroj Vstpy pro lokální adiosignály Napájení

Více

5. MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ. 5.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením 5.1.1 Štítkové údaje

5. MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ. 5.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením 5.1.1 Štítkové údaje nastavíme synchronzac se sítí (označení LINE), což značí, že př kmtočtu 50 Hz bude počet záblesků, kterým osvětlíme hřídel, 3000 mn -1. Řízením dynamometru docílíme stav, kdy se na hřídel objeví tř nepohyblvé

Více

NOVÉ PAMĚŤOVÉ PRVKY A JEJICH MÍSTO V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ ELEKTROTECHNIKY

NOVÉ PAMĚŤOVÉ PRVKY A JEJICH MÍSTO V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ ELEKTROTECHNIKY NOVÉ PAMĚŤOVÉ PRVKY A JEJICH MÍSTO V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ ELEKTROTECHNIKY Zdeněk Bolek 1, Dalbor Bolek 2 1 SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 161, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 2 Katedra

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více