pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%"

Transkript

1 .NOISE Šmová analýza ezstory a polovodčové prvky jso zdroj vlastního šm. Šmová analýza = analýza pronkání těchto šmů na výstp obvod. Výstpní šm se pak může přepočítat přes vstpně-výstpní přenos zpět na vstpní svorky obvod. Porovnáním úrovně šm s úrovněm žtečného sgnál na výstp č vstp získáme představ o odstp sgnál od šm. Předmětem šmové analýzy jso tedy výhradně vntřní zdroje šmů a způsoby jejch šíření obvodem. Vstpní sgnály jso važovány jako bezšmové. SPICE modelje tř drhy šm: tepelný šm rezstorů, blkavý a výstřelový šm v polovodčích. Jak lze charakterzovat šm Šmy jso sgnály, náhodně se měnící v čase, ale jejch statstcké vlastnost jso stálé. Pops šmů: bď jejch časovým průběhy n (t) a n (t), nebo tzv. spektrálním hstotam. Spektrální charakterstky jso v čase relatvně stálé a dobře měřtelné. Lze z nch odvodt výkon šm, sostředěný v rčtém kmtočtovém pásm, a z výkon efektvní hodnot a z ní pravděpodobno mezvrcholovo hodnot šm. Smlátory proto pracjí jen se spektrálním charakterstkam šm, konkrétně s napěťovo a prodovo spektrální hstoto (vz dále). pravděpodobnost kladné výchylky větší než,5σ je,6% hstota pravděpodobnost 3σ σ σ σ σ Un 5σ t,61 MAX MAX 3σ pravděpodobnost záporné výchylky větší než,5σ je,6% Nejpravděpodobnější hodnota šm je nla, což je sočasně průměrná střední hodnota šm. Hodnoty šm hodně vzdálené od nly jso málo pravděpodobné. ozložení této pravděpodobnost je popsáno tzv. hstoto pravděpodobnost ve tvar Gassovy křvky. Štíhlost křvky je řízena jejím parametrem σ, což je tzv. směrodatná odchylka šm. Drhá mocnna směrodatné odchylky se nazývá dsperze D. Z hledska sgnálového je důležtější toto přřazení: Směrodatná odchylka a dsperze šm: Směrodatná odchylka σ je efektvní hodnota šm. Dsperze D je čnný výkon šm do jednotkového odpor.

2 Křvka hstoty pravděpodobnost ohrančje ploch, která dává pravděpodobnost výskyt šm v daném rozmezí hodnot: Plocha pod celo křvko je jednotková, čemž odpovídá stoprocentní pravděpodobnost, že mezvrcholová hodnota šm se bde nacházet někde v nterval šmových napětí (-, + ). Pravděpodobnost, že šmový sgnál překročí hladny ±,5σ, nebol že jeho mezvrcholová hodnota nebde větší než 5σ, je jen as 1,%. Pro 6σ je pravděpodobnost jen,7% a pro 1σ vychází %. Praktcký odhad mezvrcholové hodnoty šm z efektvní hodnoty: Odhad mezvrcholové hodnoty šm: Mezvrcholová hodnota = (5 až 6) krát efektvní hodnota. Odhad je platný s pravděpodobností kolem 98,8 %, resp. nad 99,7 % (pro pětk, resp. šestk). Efektvní hodnot šm získáme ze spektrálních charakterstk, které vyhodnocje SPICE. Šmová analýza = analýza výkon šm, který pak srovnáváme s výkonem žtečného sgnál. Pro výpočet poměrů výkonů nepotřebjeme znát velkost zátěže, do níž sgnály pracjí. Počítáme tedy s tzv. normovaným výkony do odpor 1 Ω. Normovaný výkon se počítá z drhé mocnny U nebo I. V obo případech vychází číselně stejně. Jeho jednotka je dávána bď [A ] nebo [V ]. Př šmové analýze obvodů nás zajímá rozložení výkon ve spektr. Ukázka typcké křvky šmového výkon polovodčového prvk (vodorovná svslá osa jso logartmcké): n [ V výkon = F n df F1 výkon = U x F a) U x n F 1 [ V / Hz ] F F3 F4 F f ef. hodnota = F F1 n df F F1 n df ef. hodnota = U x F b) U x F 1 F F3 F4 F f

3 Na nízkých kmtočtech, do 1 Hz až as 1 khz podle typ polovodčové sočástky, se platňje blkavý šm a další šmy charakter 1/F, jejchž výkon s rostocím kmtočtem zanká. Podstatno úloh zde hrají napěťové a prodové ofsety a drfty. V navazjícím kmtočtovém pásm se platňje zhrba konstantní úroveň šm tepelného a výstřelového (tzv. bílý šm). Výkon, sostředěný v daném pásm kmtočtů, je dán plocho (ntegrálem), ktero nad tímto pásmem ohrančje křvka šmového výkon. Na svslo os na obr. a) se tedy vynáší velčna jejíž rozměr je [V /Hz]. Nazývá se spektrální hstota výkon (výkon šm, nacházející se v elementárním kmtočtovém pásm 1 Hz). V pásm kmtočtů, kde je spektrální hstota konstantní, se výkon vypočítá jednodše vynásobením spektrální hstoty šířko pásma. Na obr. b) je křvka tzv. spektrální hstoty napětí (efektvní hodnota šm v elementárním kmtočtovém pásm 1 Hz). Je to drhá odmocnna ze spektrální hstoty výkon, což vede na zvláštní jednotk [ V / Hz ]. Tato velčna se objevje jako katalogový údaj řady polovodčových sočástek. Z obr. b) vyplývá, že efektvní hodnot šmového napětí vypočítáme vynásobením spektrální hstoty napětí drho odmocnno z šířky pásma, v němž šm působí, ale jen za předpoklad konstantní spektrální hstoty. Př jné kmtočtové závslost šmového napětí, např. v pásm nízkých kmtočtů, kde se projevje šm 1/F, je ntné počítat efektvní hodnot ntegrací. Vykazje-l např. operační zeslovač konstantní spektrální hstot vstpního šmového napětí 6,5 nv/ Hz od 1 Hz nahor, pak šm posbíraný v šrokém pásm od 1 Hz do 1 khz bde mít efektvní hodnot as,65 µv a mezvrcholovo hodnot as 3,5 µv (efektvní krát 5). Hlavním výstpem počítačové smlace šmových poměrů v obvod je křvka spektrální hstoty zadaného zlového napětí. Z této křvky je pak možno ntegrací získat výkon a efektvní hodnot šm v různých kmtočtových pásmech. Jak šmí rezstory a polovodče, n ezstory tepelný šm, šrokopásmový (bílý šm). Je způsoben náhodným pohybem elektronů v odporových strktrách. n n n = 4kT, = 4 kt f kt = 4, n = 4kT n n k = J/K Boltzmannova konstanta T teplota rezstor v Kelvnech Pro teplot 7 stpňů Celsa, t.j. 3 Kelvnů, vychází normovaný výkon tepelného šm W v kmtočtovém nterval 1Hz. Výkon sostředěný v kmtočtovém pásm od Hz do 1MHz vychází W. Pro odpor 1kΩ to znamená drho mocnn šmového napětí V a efektvní hodnot šmového napětí 4,7µV. Mezvrcholová hodnota šmového napětí je pak cca 3-44µV. ezstor jako takový prodkje bílý šm, tzn. že spektrální hstota výkon je konstantní pro všechny frekvence. Př odhad šířky pásma je však třeba zohlednt lmtovaný kmtočtový rozsah šm př jeho působení do zátěže, tj. kmtočtovo charakterstk obvod vloženého mez zdroj šm a výstp. Polovodče výstřelový šm (Shot Nose), je to bílý šm, kmtočtově nezávslý; spol s tepelným šmem paraztních odporů má domnantní účnky

4 - blkavý šm (Flcker Nose), je to šm typ 1/F, t.j. platňje se na nízkých kmtočtech, jeho příspěvek k celkovým šmovým poměrům je většno nepodstatný. - Příčna výstřelového šm: protékání stejnosměrného prod I přes polovodč, kdy náhodně vznkají a nekombnjí páry elektron-díra. U dody je I prodem dodo, tranzstor BJT jso dva zdroje výstřelového šm prod báze a prod kolektor. Pro spektrální hstoty šmových prodů výstřelového šm platí: = qi, q je elementární elektrcký náboj 1, C. Blkavý šm vznká v oblast přechod P-N, který je naršen nečstotam nebo porcham strktry na povrch polovodče. Závsí rovněž na prod I polovodčem, navíc je nepřímo úměrný kmtočt: = KF. I AF / f, KF = koefcent blkavého šm (Flcker Nose Coeffcent), AF = exponent blkavého šm (Flcker Nose Exponent). U MOSFETů je modelování šm poměrně komplkované. Standardní nastavení parametrů modelů dod a tranzstorů BJT: KF =, AF = 1, paraztní odpory dody S a tranzstor B, C, E jso nlové. Př tomto standardním nastavení se neplatňjí an tepelné šmy, an blkavý šm, poze výstřelový šm, jehož účnky jso přímo úměrné nastaveným kldovým prodům. Jak se promítá šm sočástek do výstp obvod Předpoklad šmové analýzy: šmové sgnály jso natolk slabé, že jejch průchod obvodem nevyvolá nelneární efekty. Pro analýz, jakým způsobem jednotlvé šmící sočástky vytvářejí výsledný šmový sgnál na výstpních svorkách, se tedy požívá lnearzovaný model obvod. Šmcí sočástka, například rezstor, vyvolává na svých svorkách A, B šmové napětí o spektrální hstotě výkon n. Mez zly A, B a vstpním svorkam X, Y obvod jso zapojeny další sočástky. Průchod šmového napětí na výstpní svorky je dán kmtočtovo charakterstko K(f), měřeno př průchod sgnál z brány A-B do brány X-Y. Z teore vyplývá, že spektrální hstota výkon na výstp n, ot pak bde, ot n. K( f ) n =. Je-l v obvod více zdrojů šm o spektrálních hstotách n 1( f ), n,, jejch příspěvky se na výstp sčítají: n, ot = n 1 K1( f ) + n K +..., kde K 1, K, jso kmtočtové charakterstky přenosů z dílčích šmových zdrojů na výstp. Vzorec platí za předpoklad, že sgnály z jednotlvých zdrojů šm jso nekorelované. Výsledná spektrální hstota napětí se proto msí počítat ze zobecněné Pythagorovy věty: n, ot = n 1 K1( f ) + n K Poznámka: Protože se sčítají drhé mocnny velčn, nezáleží výsledek na polartách zdrojů šm, které tak moho být lbovolné.

5 Příklad výpočt šmových poměrů v tranzstorovém obvod Parametry tranzstor v daném zapojení: stejnosměrné parametry střídavé parametry b 1k b 1k c 1k Q tepelný šm c 1k výstřelový šm ICQ IBQ QN Vbat 5V lnearzovaný model, pásmo středních kmtočtů b c b c Vbe p Gm.Vbe o b p c o Vyčíslení zdrojů šm: p&b Gm.V(1) b b = 4 kt 5 b = qi BQ = 1,38.1 = 1, b + b = 1, b b c + c o&c c c = 4 kt 3 c = qi CQ = 1,67.1 = 7,5.1 c + c = 7,66.1 Transformace šmových prodů c a c na výstpní napětí přes přenos: & 97.1 Ω. c = Transformace šmových prodů b a b na výstpní napětí přes přenos: ( & ) G ( & ) = Ω. c m Sčítání šmů na výstp: p b 14 = & 97.1 ( b + b ) ( c + c ) = & [ V Spektrální hstota výstpního napětí: 7 = &,34.1 [ V / Hz ] Například v akstckém pásm do khz bde na výstp zeslovače šm o efektvní hodnotě, = & 33,1µV, což znamená mezvrcholovo hodnot šmového napětí cca 165-µV. Př ampltdě výstpního napětí 1V bde efektvní hodnota.77v a poměr sgnál-šm 136, což je as 87dB.

6 Postp smlačního program př šmové analýze Nose Inpt n1 K 1 ONOISE Nose Otpt ot1 n, n nebo n1 n1 n K n n, ot = n, K n n, n cykls F = FMIN...FMAX... ot INOISE 1/ K( f ) Syntaxe šmové analýzy v PSPICE (vyžadje sočasné požtí příkaz.ac):.noise V(<zel> [,<zel>]) <jméno vstpního zdroje> [decmace] výstpní zly ot1 a ot vz níže zdroj V nebo I mez svorkam n1 a n Decmace: celé číslo, dávající frekvenc záps hodnot z analýzy AC do výstpního sobor. Např. 1 způsobí, že každá desátá hodnota výsledk šmové analýzy ze zadaného nterval kmtočtů (tj. pro každý desátý kmtočet) je vytštěna do výstpního sobor. Tskno se detalní nformace o šmech každé šmící sočástky, o celkovém výstpním šm, o přenosové fnkc mez vstpem a výstpem a o ekvvalentním vstpním šm. Pokd není číslo decmace" vedeno, nc se nevypsje. Výsledky šmové analýzy lze vypsovat příkazem.pint (ale jen ONOISE a INOISE), např.:.pint NOISE ONOISE INOISE Význam INOISE: počítá se tzv. ekvvalentní vstpní šm, tj. spektrální hstota napětí nebo prod ekvvalentního zdroje šm, který by po přpojení na vstp vygeneroval stejné poměry na výstp obvod, jehož vntřní šm je nlový. Tento přepočet šmových poměrů na vstpní svorky možňje stanovt požadavky na spektrální rozložení výkon žtečného sgnál na vstp obvod. Příklad šmové analýzy tranzstorového zeslovače na kmtočt 1kHz (mez báz a zem je přpojen pomocný zdroj prod o nlovém prod, neboť šmová analýza vyžadje defnovat jméno vstpního zdroje):.noise V() I 1.AC LIN 1 1k 1k **** TANSISTO SQUAED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ) Q1 B C E IBSN IC IBFN TOTAL 5.316E-; tepelný šm, odpor báze 1.488E-3; tepelný šm, odpor kolektor.e+; tepelný šm, odpor emtor 5.343E-14; výstřelový šm, prod báze 7.64E-16; výstřelový šm, prod kolektor.e+; blkavý šm, prod báze 5.414E-14; celkový šm, dodávaný tranzstorem

7 **** ESISTO SQUAED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ) c b TOTAL 1.56E E-16 ; tepelný šm, dodávaný odpory c a b **** TOTAL OUTPUT NOISE VOLTAGE = 5.479E-14 SQ V/HZ =.341E-7 V/T HZ TANSFE FUNCTION VALUE: V()/I = 6.795E+4 EQUIVALENT INPUT NOISE AT I = 3.445E-1 A/T HZ Kmtočtové závslost výsledků šmové analýzy lze zobrazt v POBE. Příklady fnkcí v POBE: V(ONOISE) celková MS (efektvní) hodnota spektrální hstoty napětí na výstp VDB(ONOISE).. totéž v decbelech NTOT(ONOISE).. celková hodnota spektrální hstoty výkon na výstp V(INOISE), I(INOISE).. ekvvalentní hodnota spektrální hstoty napětí, resp. prod, na vstp N <typ šm> (<jméno zařízení>), např.: NFIB(Q1).. spektrální hstota výstpního výkon, generovaná blkavým šmem tranzstor Q1 NC(Q1).. 1.V spektrální hstota výstpního výkon, generovaná tepelným šmem odpor c tranzstor Q1 NSIC(Q1).. spektrální hstota výstpního výkon, generovaná výstřelovým šmem prod kolektor tranz. Q1 SEL>> NTOT(Q1).. 1nV V(ONOISE) celková spektrální hstota 1f výstpního výkon, generovaná Q1 NTOT(1).. celková spektrální hstota výstpního výkon, generovaná 1 Zjšťování výkon šm ze zadaného kmtočtového pásma f F1, F : S(NTOT(ONOISE)) ntegrál ze spektrální hstoty výkon. Probíhá-l AC analýza od kmtočt F1, pak krzor na frekvenc F kazje požadovaný výkon. SQT(S(NTOT(ONOISE))) efektvní hodnota šm jako drhá odmocnna z výkon. 1.e-18 NTOT(ONOISE) NTOT(Q1) NTOT(b) NTOT(c) 1f 1e-18 1.Hz 1KHz 1MHz NSIB(Q1) NSIC(Q1) NTOT(Q1) Freqency

8 Poznámka: Jak namodelovat nešmící rezstor a) Zmrazt rezstor na Kelvnů (defnovat m ndvdálně tto teplot pomocí model rezstor) b) Modelovat odpor, resp. vodvost pomocí řízeného zdroje, který je teplotně nezávslý, např. pomocí zdroje prod řízeného napětím G: 1.m 1. 1.p V I=gV 1.f S(NTOT(ONOISE)) 1. SQT(S(NTOT(ONOISE))) c) V McroCap defnjeme nešmící rezstor jednodše tak, že v model rezstor změníme parametr NM (Nose Mltpler) z přednastavené hodnoty 1 na. 1p SEL>> 1e-18 1.Hz 1KHz 1MHz V(ONOISE) NTOT(ONOISE) Freqency Lteratra [1] BIOLEK,Z. Úvod do SPICE pomocí program McroCap. Učební texty SPŠE v ožnově p.. SENSIT HOLDING s.r.o., 4, 34 s. [] BIOLEK, D. Řešíme elektroncké obvody aneb knha o jejch analýze. BEN techncká lteratra, 4, 5 s. [3] LÁNÍČEK,. Smlační programy pro elektronk. BEN techncká lteratra,, 113 s. [4] DOSTÁL, J. Operační zeslovače. BEN techncká lteratra, 5. [5] Elektroncká dokmentace k OrcadPSpce 1: pspcref.pdf, psp_sg.pdf

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce Vážení zákazníc, dovoljeme s Vás pozornt, že na tto kázk knhy se vztahjí atorská práva, tzv copyrght o znamená, že kázka má složt výhradnì pro osobní potøeb potencálního kpjícího (aby ètenáø vdìl, jakým

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10

MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10 MODELOVÁNÍ A INTERAKTIVNÍ ANALÝZA HP MEMRISTORU V MICRO-CAPU V. 10 Dalbor Bolek 1 - Zdeněk Bolek 2 Vera Bolková 3 ABSTRACT: In May 2008, a research team from Hewlett-Packard (HP) annonced the desgn of

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny - - Tato Příloha 898 je sočástí článk č.. Větrné trbíny a ventlátory, http://www.transformacntechnologe.cz/vetrne-trbny-a-ventlatory.html. Odvození základních rovnc aerodynamckého výpočt větrné trbíny

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25 A 9: hod. Elektrotechnka a) Napětí stejnosměrného zdroje naprázdno je = 5 V. Př proudu A je svorkové napětí V. Vytvořte napěťový a proudový model tohoto reálného zdroje. b) Pomocí přepočtu napěťových zdrojů

Více

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má Tepelná kapacta C x = C V = ( ) dq ( ) du Dulong-Pettovo pravdlo: U = 3kT N C V = 3kN x V = T ( ) ds x Tepelná kapacta mřížky Osclátor s kvantovanou energí E n = ( n + 2) hν má střední hodnotu energe (po

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1 . ŘESNOST MĚŘENÍ přesnost měření nejistota měření, nejistota typ A a typ B, kombinovaná nejistota, nejistoty měření kazovacími (analogovými) a číslicovými měřicími přístroji, nejistota při nepřímých měřeních,

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise) Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1 1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy

Více

ZESILOVAČE S TRANZISTORY

ZESILOVAČE S TRANZISTORY ZSILOVČ S TNZISTOY STUPŇ S SPOLČNÝM MITOM U C o T U ~0.3V _ 0 0. 0.4 0.6 0.8.0 Pracovní o tranzstor je vázán caraterstam pole: (, ) (, ) a rovncí réo Krcoffova záona pro oletorový ovo:. U V prostorovém

Více

5. Diodové usměrňovače

5. Diodové usměrňovače 5. Diodové směrňovače Usměrňovač je polovodičový prvek, který mění střídavé napětí a prod na stejnosměrný. Podle toho, zda je výstpní směrněné napětí možno řídit či ne se dělí směrňovače na řízené a neřízené.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechnky Faklta elektrotechnky a nformatky, VŠB - T Ostrava 3. ELEKTRCKÉ OBVODY STŘÍDAVÉHO PROD 3.1 Úvod 3.2 Základní pojmy z teore střídavého prod 3.3 Výkon střídavého prod 3.4 Pasvní

Více

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu 7. Převodníky - f, f - Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat čnnost základních zapojení převodníků -f a f- samostatně změřt zadanou úlohu Výklad 7.. Převodníky - f

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BNĚ Faklta elektrotechnky a komnkačních technologí BAKALÁŘSKÁ PÁCE Brno, 06 Vít Mškařík VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BNĚ BNO UNIVESITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTOTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH

Více

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) - napodobování činnosti inteligentního obvodového analyzátoru. Další příbuzné analýzy:

Více

VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA I

VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA I Vysoká škola báňská - Techncká nverzta Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA I pro kombnované a dstanční stdm Petr Chlebš Ostrava 23 1 Petr Chlebš, 23 Faklta elektrotechnky a nformatky

Více

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. přednáška výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výky technických předmětů. Střídače Střídače obvody s vstpní strano stejnosměrno a výstpní střídavo

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2 FYZIKA 3. OČNÍK Ncené elg. ktání střídavý prod Zdroje stříd. prod generátory střídavého prod Zapojení různých prvků v obvod střídavého prod zkoáe, jaký způsobe paraetr prvk v obvod ovlvňje velkost napětí

Více

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu XX. AS 003 Semnar nstrments and ontrol Ostrava May 6 003 47 rčování parametrů elektrckého obvod v MS Ecel OSÁG etr 1 SAÍK etr 1 ng. h.. Katedra teoretcké elektrotechnky-449 ŠB-T Ostrava 17. lstopad Ostrava

Více

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Roč. 70 (2014) Číslo 4 Z. Bolek: Společné prncpy memrstor, memkapactor a memndktor P1 SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Ing. Zdeněk Bolek, Ph.D. Ústav mkroelektronky; Faklta elektrotechnky

Více

Hydrometrické vrtule a měření s nimi

Hydrometrické vrtule a měření s nimi Ing. Danel Mattas, CSc. Hydrometrcké vrtle a měření s nm (ČSN EN ISO 748 aj.) Danel Mattas 013 ČKSVV 013 Hydrometrcké vrtle a měření s nm Obsah Hydrometrcká měřdla a jejch údržba ČSN ISO 537, zejména čl.

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 Výkový materiál Číslo projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výky prostřednictvím

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí 4. Střídavý prod 4. Vznk střídavého prod Doteď jse se zabýval poze prode, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný prod). V prax se kázalo, že tento prod je značně nevýhodný. Zdroje napětí

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC

Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC.DC.TRAN.AC.TF... Transfer Function.SENS... Sensitivity.FOUR... Fourier Analysis.NOISE... Noise Analysis přenosová

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 2

FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 2 UML FK VU V RNĚ J.ošek / lektronické sočástky / P6 echnologie výroby bipolárního tranzistor echnologie výroby bipolárního tranzistor slitinová Diskrétní tranzistor Kolektor sbstrát difúzní PAXNÍ MSA ntegrovaný

Více

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Název: Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematcký celek: Elektrcký proud. Úkol: Zopakujte s Ohmův zákon pro celý obvod. Sestrojte elektrcký obvod dle schématu. Do obvodu zařaďte robota, který bude hlídat

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

LOGICKÉ OBVODY. Dle vnitřní struktury logické obvody rozdělujeme na:

LOGICKÉ OBVODY. Dle vnitřní struktury logické obvody rozdělujeme na: OGICKÉ OBVODY Dle vnitřní strktry logické obvody rozděljeme na: a) kombinační - nemají vnitřní zpětné vazby. Všem kombinacím vstpů jso jednoznačně přiřazeny hodnoty výstpů, bez ohled na předcházející stav.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nverzta Tomáše Bat ve líně LABOATOÍ CČEÍ ELETOTECHY A PŮMYSLOÉ ELETOY ázev úlohy: ávrh dělče napětí pracoval: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupna: T / Datum měření:.února 8 Obor: nformační technologe Hodnocení:

Více

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ THE ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR WITH TÖRNQUIST FUNCTIONS USING FOR CHOICE FOOD PRODUCTS Pavlína Hálová

Více

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2

Více

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně 1 Tato Příloha 801 je sočástí článk 19 Návrh axiálních a diagonálních stpňů lopatkových strojů, http://wwwtransformacni-technologiecz/navrh-axialnicha-diagonalnich-stpn-lopatkovych-strojhtml Odvození rovnice

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Čísla přiřazená elementárním jevům tvoří obor hodnot M proměnné, kterou nazýváme náhodná veličina (označujeme X, Y, Z,...)

Čísla přiřazená elementárním jevům tvoří obor hodnot M proměnné, kterou nazýváme náhodná veličina (označujeme X, Y, Z,...) . NÁHODNÁ VELIČINA Průvodce studem V předchozích kaptolách jste se seznáml s kombnatorkou a pravděpodobností jevů. Tyto znalost použjeme v této kaptole, zavedeme pojem náhodná velčna, funkce, které náhodnou

Více

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů,

Více

Přesnost nepřímých měření Accuracy of Indirect Measurement TITLE

Přesnost nepřímých měření Accuracy of Indirect Measurement TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbran, část 3-12-1 Výkový materiál Číslo projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výky prostřednictvím ICT

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Semestrální práce z předmětu MM Stanovení deformace soustav ocelových prutů Václav Plánčka 6..006 OBSAH ZADÁNÍ... 3 TEORETICKÁ ČÁST... 4 PRAKTICKÁ ČÁST...

Více

Impedanční děliče - příklady

Impedanční děliče - příklady Impedanční děliče - příklady Postup řešení: Vyznačení impedancí, tvořících dělič Z Z : podélná impedance, mezi svorkami a Z : příčná impedance, mezi svorkami a ' ' Z ' Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ Úloha č. 9a X MĚŘENÍ ODPOŮ Úkol měření: 1. Na základě přímého měření napětí a prod rčete odpor neznámého vzork.. rčete absoltní a relativní nejistot odpor. 3. elikost neznámého odpor změřte dále metodo

Více

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY Úkol měření 1. POLOVODČOVÉ EPLOMĚY 1. entfkujte neznámý perlčkový termstor. Navrhněte zapojení pro jeho lnearzac.. rčete teplotní závslost napětí na oě protékané konstantním prouem a charakterstku teplotního

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

DODATEK. D0. Nejistoty měření

DODATEK. D0. Nejistoty měření DODATEK D4. Příklad výpočt nejistoty přímého měření D0. Nejistoty měření Výklad základů charakterizování přesnosti měření podaný v kap..3 je založen na pojmech chyba měření a správná hodnota měřené veličiny

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

HUDEBNÍ EFEKT DISTORTION VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGNÁLŮ ČASOVĚ

HUDEBNÍ EFEKT DISTORTION VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGNÁLŮ ČASOVĚ HUDEBÍ EFEKT DISTORTIO VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGÁLŮ ČASOVĚ VARIATÍM SYSTÉMEM Ing. Jaromír Mačák Ústav telekomunkací, FEKT VUT, Purkyňova 118, Brno Emal: xmacak04@stud.feec.vutbr.cz Hudební efekt

Více

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení REGRESNÍ ANALÝZA 13. cvčení Závslost náhodných velčn Závslost mez kvanttatvním proměnným X a Y: Funkční závslost hodnotam nezávsle proměnných je jednoznačně dána hodnota závslé proměnné. Y=f(X) Stochastcká

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Základní zapojení operačních zesilovačů

Základní zapojení operačních zesilovačů ákladní zapojení operačních zesilovačů ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v invertjícím zapojení se zadanými parametry. ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Logaritmické veličiny používané pro popis přenosových řetězců. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Logaritmické veličiny používané pro popis přenosových řetězců. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMIÁŘ PRO ČITELE VOŠ Logartmcké velčny používané pro pops přenosových řetězců Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. ATOR Ivan Pravda ÁZEV DÍLA Logartmcké velčny používané pro pops přenosových

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu. 1 Střídavé analýzy Cílem cvičení je osvojení práce s jednotlivými střídavými analýzami, kmitočtovou analýzou, a šumovou analýzou. Prováděna bude analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém

Více

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina 3 VBRANÉ MODEL NÁHODNÝCH VELIČIN 3. Náhodná velčna Tato kaptola uvádí stručný pops vybraných pravděpodobnostních modelů spojtých náhodných velčn s důrazem na jejch uplatnění př rozboru spolehlvost stavebních

Více

Otázka č.12 - Přijímače AM: Blokové schéma AM přijímače

Otázka č.12 - Přijímače AM: Blokové schéma AM přijímače Otázka č.12 - Přjímače AM: Blokové schéma AM přjímače vstupní vf laděný předzeslovač směšovač M vícestupňový mf zeslovač demodulátor zes. vf osclátor soustředěná mf selektvta preselektor řízení vf a mf

Více

Porovnání GUM a metody Monte Carlo

Porovnání GUM a metody Monte Carlo Porovnání GUM a metody Monte Carlo Ing. Tomáš Hajduk Nejstota měření Parametr přřazený k výsledku měření Vymezuje nterval, o němž se s určtou úrovní pravděpodobnost předpokládá, že v něm leží skutečná

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Strana 1 z celkového počtu 22 stran 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10

Více

NEJISTOTA NEPŘÍMÉHO MĚŘENÍ URČENÁ METODOU MONTE CARLO UNCERTAINTY OF INDIRECT MEASUREMENT DETERMINED BY MONTE CARLO METHOD

NEJISTOTA NEPŘÍMÉHO MĚŘENÍ URČENÁ METODOU MONTE CARLO UNCERTAINTY OF INDIRECT MEASUREMENT DETERMINED BY MONTE CARLO METHOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Dá se ukázat, že vzdálenost dvou bodů má tyto vlastnosti: 2.2 Vektor, souřadnice vektoru a algebraické operace s vektory

Dá se ukázat, že vzdálenost dvou bodů má tyto vlastnosti: 2.2 Vektor, souřadnice vektoru a algebraické operace s vektory Vektorový počet.1 Eklidovský prostor E 3 Eklidovský prostor E 3 je prostor spořádaných trojic (tj. bodů), v němž je definována vzdálenost dvo jeho bodů A, B (značíme ji AB ). Vzdálenost bodů A = [a 1,

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

SYSDRIVE 3G3RV. Multifunkční vektorový frekvenční měnič

SYSDRIVE 3G3RV. Multifunkční vektorový frekvenční měnič SYSDRIVE 3G3RV Mltifnkční vektorový frekvenční měnič 1 Kapitola 1 Digitální operátor a módy 1 Tato kapitola popisje zobrazení a fnkce digitálního operátor a poskytje přehled operačních módů a přepínání

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI 1. Úvod Po zapnutí zdroje zvuku v místnost trvá jstou krátkou dobu (řádově vteřny až zlomky vteřn), než dojde k ustálení zvukového pole. Často je v takových případech možné skutečné

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze M8ZS Zpracování a digitalizace analogových signálů oc. ng. Jose Vedral, Sc Katedra měření, FEL, V v Praze Evropský sociální ond Praha & E: nvestjeme do vaší bdocnosti M8ZS_ Zpracování a digitalizace analogových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%. Laboratorní úloha Snímač teploty R je zapojený podle schema na Obr. 1. Snímač je termistor typ B57164K [] se jmenovitým odporem pro teplotu 5 C R 5 00 Ω ± 10 %. Závislost odporu termistoru na teplotě je

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i 3 Zesilovace Zesilovac mže být elektrický, pnematický (brzdy v nákladním ate), hydralický (bagr). Každý ke své cinnosti zesilování, potrebje zdroj energie. Elektrický zesilovac stejnosmerné napetí, pnematický

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 7 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha.

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. Monte Carlo metody 996-7 Josef Pelkán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cun.cz http://cgg.mff.cun.cz/~pepca/ Monte Carlo 7 Josef Pelkán, http://cgg.ms.mff.cun.cz/~pepca / 44 Monte Carlo ntegrace Odhadovaný

Více

2. Definice pravděpodobnosti

2. Definice pravděpodobnosti 2. Defnce pravděpodobnost 2.1. Úvod: V přírodě se setkáváme a v přírodních vědách studujeme pomocí matematckých struktur a algortmů procesy dvojího druhu. Jednodušší jsou determnstcké procesy, které se

Více

TRANSFORMACE BLOKOVÉHO SCHÉMATU NA CELKOVÝ PŘENOS

TRANSFORMACE BLOKOVÉHO SCHÉMATU NA CELKOVÝ PŘENOS TRANSFORMACE BLOKOVÉHO SCHÉMATU NA CELKOVÝ PŘENOS Vladimír Hanta Vsoká škola chemicko technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí technik Abstrakt Algebra blokových schémat a požití Masonova pravidla

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE ipolární tranzistor JT JT - řízený prodový zdroj JT jako zesilovač maléo signál náradní lineární obvod a jeo parametry vf model JT I okamžité zatěžovací carakteristiky směrnice / I zesilovače s JT směrnice

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE OBVODŮ I. Studijní opora. Jaromír Kijonka a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE OBVODŮ I. Studijní opora. Jaromír Kijonka a kolektiv Vysoká škola báňská Techncká unverzta Ostrava TEOE OBVODŮ Studjní opora Jaromír Kjonka a kolektv Ostrava 7 ecenze: rof. ng. Josef aleček, Sc. Název: Teore obvodů Autor: Jaromír Kjonka a kolektv Vydání:

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí Měření výkonu v obvodech s pulzně řízeným zdroj napětí doc. ng. Jaroslav Novák, CSc., ng. Martn Novák, Ph.D. ČV Praha, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídcí technky V článku je věnována pozornost

Více

Chyby a nejistoty měření

Chyby a nejistoty měření Moderní technologie ve stdi aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 Chyby a nejistoty měření (doplňjící tet k laboratorním cvičení) Připravili: Petr Schovánek, Vítězslav Havránek Obsah Obsah... Seznam ilstrací...

Více

Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky

Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky Ročník 010 Číslo IV Algoritmy řízení a reglace výstpního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky 1 Z. Perotka, 1 T. Glasberger, 1 J. Molnár 1 Regionální inovační centrm elektrotechniky

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více