1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vznik zkratů. Základní pojmy."

Transkript

1 . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v E. znik zkrtu: vznikne poruchovým spojením fází nvzájem, nebo poruchovým spojením fáze (fází) se zemí v soustvě s uzemněným uzlem. Hlvní příčiny zkrtu: poruchou izolce způsobené přepětím, přímým úderem blesku, zestárnutím izolčních mteriálů, přímým poškozením venkovních vedení kbelů. Následky zkrtu: celková zkrtem postižené části sítě se zmenšuje, zvětšují se proudy > tzv. zkrtové proudy, snížení npětí v místech blízkých zkrtu, účinky k způsobují oteplení zřízení, silové nmáhání, problémy s vypínáním k, elektrický oblouk, přepětí vzniklá při zkrtu, porušení synchronismu prlelně spoluprcujících E, rušení sdělovcích vedení > indukovná npětí. Pozn.: místech zkrtu vznikjí přechodné odpory. - přechodný odpor je dán součtem odporu vzniklého oblouku odporu osttních částí cesty k, - přesné určení uvedených odporů je obtížné, - proud délk oblouku se v průběhu zkrtu mění > mění se i odpor oblouku, - při výpočtu k (pro účely dimenzování elektrických zřízení) přechodné odpory znedbáváme > DOKONLÉ KRTY!!!

2 . Druhy zkrtů. ákldní rozdělení zkrtů: ) souměrné zkrty, b) nesouměrné zkrty. d ) ouměrné zkrty: trojfázový zkrt > zkrtem jsou postiženy všechny tři fáze. u venkovních vedení se vyskytuje poměrně málo, u kbelových vedení je jich nejvíce > vlivem působení oblouku přecházejí osttní druhy poruch v trojfázový zkrt. d ) Nesouměrné zkrty: dvoufázový zkrt, dvoufázový zemní zkrt, jednofázový zkrt: v sítích N se tto poruch kvlittivně liší od zkrtu > tzv. zemní spojení, v přípdě vzniku zemního spojení n N (izolovný uzel nebo nepřímo uzemněný) > žádná změn n NN (uzemněný uzel).

3 . Čsový průběh k význčné hodnoty k. znik zkrtového proudu znmená: změnu normálního stvu, změnu npětí proudů, porušení rovnováhy energií, W Li, W L C Cu kždá změn je spojen se změnou energie v mg. poli, kždá změn je spojen se změnou energie v el. poli. rychlost změny energií odpovídá určitému výkonu, výkony mjí konečné hodnoty > ke změně je potřeb určitého čsu. () Čsový průběh: předpokld : před zkrtem byl soustv v chodu nprázdno, činné odpory jsou v obvodu znedbtelné, omezujícími prmetry jsou jen rektnce > k má indukční chrkter (je přibližně zpožděn o π/ z npětím). liv činných odporů n vlstnosti k : konečné hodnoty činných odporů snižují účinky zkrtových proudů, znedbání činných odporů vede k prodloužení čsových konstnt τl/r.

4 ymetrický zkrtový proud: ke zkrtu dojde v okmžiku, kdy sin npětí prochází svým mximem, k zčíná ze své minimální hodnoty. ložky k : počáteční složk rázová složk, přechodná složk, ustálená složk. Názvosloví význčné hodnoty: souměrný zkrtový proud ks, // / ks f k, k, ku () ( ) rázový zkrtový proud k //, počáteční rázový zkrtový proud k //, přechodný zkrtový proud k /, počáteční přechodný zkrtový proud k /, ustálený zkrtový proud ku.

5 Nesymetrický zkrtový proud: ke zkrtu dojde v okmžiku, kdy sin npětí prochází nulou, k zčíná ze své mximální hodnoty > vytvoří se dlší složky k : stejnosměrná složk k, počáteční stejnosměrná složk k, nesouměrný zkrtový proud kns, kns ks k nárzový proud km > vrcholová hodnot první půlperiody k při největší možné stejnosměrné složce. ()

6 4. Účiník zkrtového proudu impednční úhel k je dán vzthem: ϕ k X rctg R celk. celk. (4) X celk. je rektnce celého obvodu do míst zkrtu, R celk. je činný odpor celého obvodu do míst zkrtu. pro různé npěťové hldiny typy vedení je účiník zkrtového proudu tbulkově zprcován.

7 5. krty v jednoduché f soustvě při chodu nprázdno. uvžujeme jednoduchou symetrickou f soustvu, generátor je zdrojem npětí sousledné složkové soustvy, obvod zhrnuje impednci složenou z impednce generátoru impednce vnější části obvodu. Fázory npětí proudů v soustvě souměrných složek: sousledná, zpětná, netočivá (konfázní), složkové veličiny :,,,,,, fázové veličiny :,, C,,, C., C C (5), (6), π π j j (7) (8) zdrojem npětí sousledné složkové soustvy je generátor tzn., že můžeme psát: i f (9) původcem proudu zpětné netočivé soustvy je npěťová nesymetrie v místě poruchy.

8 f zkrt zemní f zkrt: C () (),, i ()

9 f zkrt:, C () i ( ),, (4) (5) (6)

10 f zkrt: C C,, (7), i (9), i, j j (8) ()

11 f zkrt zemní:, C () (),, i ()

12 6. Přehledové shrnutí. Přehled složkových impedncí ve vzthu k typu zkrtu: Typ zkrtu ouměrné složk y impedncí f f, f,, f zemní,, Doplňková impednce k sousledné: znčení doplňkové impednce:, umísťuje se pouze v místě zkrtu, určuje typ zkrtu: f f : f : f : zemní: (4) (5) (6) (7) výpočet proudu pomocí doplňkové impednce: i (8)

13 7. Přehled složkových resp. X. Prvek E Turbolternátor Hydrolternátor Trnsformátor ( vinutí) Trnsformátor ( vinutí) enkovní vedení Kbel f (jednoplášťové) Kbel f (trojplášťové) sousledná Prmetry rázový k x x d // přechodný k x x d / ustálený k zpětná x x d // netočivá x (,6 ž )x d // sousledná x x d x jko u turbolternátorů zpětná x (x d // x q // )/ netočivá sousledná x závisí n vinutí stroje x u k, (velké Tr: x u x ) zpětná x u k, (velké Tr: x u x ) netočivá x závisí n spojení vinutí uspořádání kostry určíme výpočtem z hodnot měření nkrátko sousledná x ωl zpětná netočivá sousledná x x x závisí n typu vedení, provedení, mteriálu, γ země x podle údjů výrobce zpětná x x netočivá sousledná x x (závisí n rozdělení proudu mezi plášť zem) x jko u jednoplášťových, le vynásobené číslem,8 zpětná x x netočivá x x (závisí n rozdělení proudu mezi plášť zem)

14 8. ýpočet zkrtů metodou postupného zjednodušování. výpočet se většinou provádí jko zběžný tzn., že uvžujeme pouze rektnce > dává větší hodnoty, podrobný výpočet se provádí při kontrole hospodárnosti výpočtu čsových průběhů zkrtů, použití poměrných hodnot, tj. hodnot vztžených n předem dohodnutý zákld. ztžné veličiny: vztžný výkon f (M) (9) vztžné npětí (sd ružené) (k) > předepsáno ČN vztžný proud (k) vztžná impednce (Ω) f X vztžná rektnc e (Ω) () Poměrné veličiny: z poměrná impednce (-) x poměrná rektnc e (-) skutečná velikost impednce ( Ω) X skutečná velikost rektnce (Ω) z x X, () P očáteční hodnoty jednotlivých zkrtů: f zkrt: k k // // k nebo k k x z k // // k k Pozn.: k z z () () k koeficient, který respektuje ztížení generátoru Místo z může být i x.

15 f zkrt f zkrt: // () // ( ) k k, k k z z z z z (4) Nárzový zkrtový proud: v okmžiku první půlperiody tzn., t,s při f5hz: km // k ve skutečnosti se upltňuje útlum tzn., že vzth (5) přejde n tvr: (5) // km K k (6) kde K (K ž ) respektuje uvedený útlum Přepočet rektncí n vztžný výkon: Generátor: Chrkteristické prmetry: G jmenovitý výkon (M), G jmenovité npětí (k), X d // rázová rektnce (-). x G x // d G (7) Trnsformátor: Chrkteristické prmetry: T jmenovitý výkon (M), p T převod (-), u k npětí nkrátko (-). x T u k T (8) edení: Chrkteristické prmetry: X rektnce (Ω/km), l délk (km), ved. npětí (k). x X l ved. (9)

16 Kbel: Chrkteristické prmetry: X rektnce (Ω/km), R činný odpor (Ω/km), l délk (Ω/km),... npětí (k). kb. výsledné veličiny počítá m z celkové impednce, z celk. r k celkovou rektnci určíme: x celk. x xk, xcelk., rk Rl (4) kb. x k X l kb. (4) Elektrizční soustv: Chrkteristické prmetry: K zkrtový výkon (M), E npětí (k). x K (4) Pozn.: přípdě, že prcujeme s nenávznými npěťovými hldinmi musíme při přepoč tu respektovt: rozdílné npěťové hldiny, převody trnsformátorů iz. následující vzorec: x i x p i Ti kde i jmenovi té npětí určitého prvku E (k), vztžn é npětí (k), p Ti převod i-tého trnsformátoru (-). převody trnsformují činné odpory rektnce jednotlivých prvků E ž do míst zkrtu!!! (4)

17 9. ýpočet zkrtů metodou uzlových npětí. Náhrdní schém: zkrt nhrdíme dvěm zdroji s npětím [k], které mjí opčnou orientci, velikost npětí [k] je rovn hodnotě npětí v uzl u K těsně před poruchou, využijeme principu superpozice. E ktivní E > obshuje zdroje: ustále ný chod E těsně před zkrtem, zdro je modelujeme ideálním zdrojem npětí rektncí generátoru!!! PE psivní E > bez zdrojů: poruchový stv, generátory nhrzujeme pouze rázovou rektncí proti zemi!!! Obecný výpočet poruchového proudu: Poruchový P E PE (44) E je proud těsně před poruchou, PE je proud při poruše.

18 lgoritmus výpočtu: ) bezporuchový stv > P : [] [Y] [ ] [ Y] [ ] (45) vektor proudů z/do systému, dmitnční mtice: digonální prvky záporně vztý součet dmitncí vycházejících s uzle, mimo digonální prvky přímo vzté dmitnce mezi uzly, [] vektor npětích uzlů proti zemi. b) poruch: [ Y] [] [] k k n [ ] [ k] [ k] n (46) (47) neznáme:,,, n, k k kk k (48) kk k známe: [k] [] digonální prvek mtice, zkrtový proud určený z PE,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Parametrický nebo zpětno vazební stabilizátor. Uvýst. DC b) filtr RC nebo LC. 220V AC Usměrňovač

Parametrický nebo zpětno vazební stabilizátor. Uvýst. DC b) filtr RC nebo LC. 220V AC Usměrňovač ELEKTONKÉ SYSTÉMY 0 Napájecí droje Naprostá většina elektronických systémů vyžaduje pro svou funkci ss napájecí napětí. Základní možnost - použití primárních nebo sekundárních elektrochemických článků

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více