Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b b2 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2."

Transkript

1 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1 se nzývá reálná část komplexního čísl znčí se Re, číslo se nzývá imginární část komplexního čísl znčí se Im Množinu všech komplexních čísel znčíme C Z lgebrického tvru komplexního čísl je zřejmé, že reálná čísl jsou speciálním přípdem čísel komplexních: reálné číslo ztotožňujeme s komplexním číslem + i0, tj s komplexním číslem, 0) Komplexní číslo, jehož imginární část je různá od nuly, se nzývá imginární imginární číslo tvru 0, ), kde 0, se nzývá ryze imginární 7 Operce s komplexními čísly Dvě komplexní čísl jsou si rovn, jsou-li si rovn jko uspořádné dvojice: 1 + i = b 1 + ib 1 = b 1 = b V množině C jsou definovány tytéž lgebrické operce jko v množině R, nvíc je pk pro kždé komplexní číslo definováno číslo komplexně sdružené Pro libovolná komplexní čísl = 1 + i, b = b 1 + ib jsou tyto operce definovány tkto: Součet: Rozdíl: Součin: + b = 1 + i ) + b 1 + ib ) = 1 + b 1 ) + i + b ) b = 1 + i ) b 1 + ib ) = 1 b 1 ) + i b ) b = 1 + i ) b 1 + ib ) = 1 b 1 b ) + i 1 b + b 1 ) Komplexní čísl tedy násobíme jko dvojčleny s tím, že použijeme vzth i = 1 Podíl pro b 0 ): b = 1 + i b 1 + ib = 1 + i )b 1 ib ) b 1 + b = 1b 1 + b ) + i b 1 1 b ) b 1 + b Komplexně sdružené číslo: = 1 + i = 1 i Absolutní hodnot modul): = 1 + = Absolutní hodnot komplexního čísl je tedy nezáporné reálné číslo = 0 právě když = 0 Pro sčítání násobení komplexních čísel pltí stejný komuttivní, socitivní distributivní zákon jko pro sčítání násobení reálných čísel Stejné vlstnosti má i bsolutní hodnot Pro komplexně sdružené číslo pltí vzthy: + b = + b, b = b, ) = b b 65

2 66 Kpitol 7 Poznámk N rozdíl od reálných čísel komplexní čísl nejsou uspořádná ni je nelze rozumně uspořádt, tj nelze je uspořádt tk, by se toto uspořádání vzth nerovnosti) chovlo rozumně vzhledem ke sčítání násobení 7 Grfické znázornění komplexních čísel Gussov rovin Z definice komplexního čísl plyne, že komplexní číslo = 1 + i můžeme grficky znázornit jko bod 1, ] roviny Tím je dáno vzájemně jednoznčné zobrzení množiny 8 všech komplexních čísel n množinu 9 všech bodů roviny Gussov rovin je rovin, v níž tkto zobrzujeme komplexní čísl Reálná čísl se přitom zobrzují n vodorovnou osu ryze imginární n svislou Os, n niž se zobrzují reálná čísl, se nzývá reálná os os, n niž se zobrzují ryze imginární čísl, se nzývá imginární os Je zřejmé, že body přiřzené číslům, jsou symetrické podle počátku souřdné soustvy) body, jsou symetrické podle reálné osy viz obr 71) Im Im = 1, ] = 1 +i 1 ϕ O 1 Re O 1 Re = 1, ] = 1, ] Obr 71 Obr 7 7 Goniometrický exponenciální tvr komplexního čísl Je-li C, 0, pk = cos ϕ + i sin ϕ), kde ϕ viz obr 7) je velikost orientovného úhlu, který svírá průvodič bodu s polopřímkou kldných reálných čísel Uvedené vyjádření čísl se nzývá goniometrický tvr Položíme-li potom můžeme zpst ve tvru e iϕ = cos ϕ + i sin ϕ, = e iϕ Toto vyjádření se nzývá exponenciální tvr čísl 75 Argument komplexního čísl Číslo ϕ z 7 se nzývá rgument komplexního čísl Množinu všech rgumentů čísl oznčujeme rg

3 Komplexní čísl 67 Pltí ϕ rg, ψ R = ψ rg ψ = ϕ + kπ, kde k Z), tj rgument komplexního čísl je určen jednoznčně ž n celistvý násobek π Odtud plyne, že množin rg obshuje jedinou hodnotu ϕ s vlstností ϕ π, π ; toto ϕ nzýváme hlvní hodnotou rgumentu znčíme Arg Je pk rg = {ψ; ψ = Arg + kπ, k Z} Poznámk: V definici hlvní hodnoty rgumentu nepnuje všeobecná shod, tk místo v intervlu π, π se Arg někdy bere v intervlu 0, π) Určení rgumentu Je-li = 1 + i = cos ϕ + i sin ϕ), 0, pk cos ϕ = 1, sin ϕ = 76 Násobení dělení komplexních čísel v exponenciálním tvru Pro násobení dělení komplexních čísel v exponenciálním tvru pltí formule b = b e iϕ+ψ) = e iϕ, b = b e iψ = b = b eiϕ ψ), b 0 Z uvedených vzorců je ptrný tento geometrický význm násobení komplexních čísel: geometrické zobrzení, které odpovídá násobení komplexním číslem, je stejnolehlost se středem v počátku koeficientem složená s otočením o úhel Arg Anlogickou geometrickou interpretci má dělení 77 Umocňování odmocňování komplexních čísel Ze vzorců pro násobení dělení komplexních čísel v exponenciálním tvru ihned plyne Moivreov vět Pro kždé ϕ R kždé n Z pltí: cos ϕ + i sin ϕ) n = cos nϕ + i sin nϕ, tj e iϕ ) n = e iϕn Obecněji z 76 plyne vzorec pro celočíselnou mocninu komplexního čísl: 0 = e iϕ, n Z = n = n e iϕn Je-li n přirozené číslo, pk n -tá odmocnin n z komplexního čísl je komplexní číslo z definovné vzthem z = n z n = Je-li 0, existuje právě n různých hodnot odmocniny Zřejmě je n 0 = 0 n tyto hodnoty jsou dány vzorcem = e iϕ = n = n e iϕ+kπ)/n = n cos ϕ + kπ + i sin ϕ + kπ ), n n k = 0, 1,,, n 1 Grfické znázornění n -té odmocniny Ze vzorce pro n -tou odmocninu plyne, že n = n e iϕ/n n 1,

4 68 Kpitol 7 kde n 1 = e i kπ/n, k = 0, 1,, n 1 Čísl n 1 tvoří vrcholy prvidelného n -úhelník vepsného do kružnice se středem v počátku poloměrem 1, s jedním vrcholem v bodě 1, 0] Čísl n tedy tvoří vrcholy prvidelného n -úhelník, který ϕ dostneme z předchozího otočením o úhel n stejnolehlostí se středem v počátku s koeficientem n 78 Řešené příkldy 1 V exponenciálním tvru vyjádřete komplexní čísl: ) = 1 + i, b) b = 1 + i Řešení: Použijeme vzorce z odstvců 7, 7 75: ) = =, sin ϕ = 1, cos ϕ = 1, tedy ϕ = π = = e iπ/ b) b = 1 + =, sin ϕ = V lgebrickém tvru vyjádřete komplexní čísl:, cos ϕ = 1, tedy ϕ = π = b = ei π/ ) = e iπ/, b) b = cos π 6 + i sin π ) 6 Řešení: V přípdě ) nejprve převedeme exponenciální tvr n goniometrický, dlší postup je v obou přípdech stejný zřejmý: ) = cos π + i sin π ) ) = + i = + i ) b) = + i1 = + i Určete, z jkých podmínek je součet dvou komplexních čísel ) číslo reálné, b) číslo ryze imginární Řešení: Jsou-li = 1 +i, b = b 1 +ib dvě komplexní čísl, potom pro jejich součet c = c 1 +ic podle 7 pltí c 1 + ic = 1 + b 1 ) + i + b ) Odtud plyne: ) Číslo c je reálné, právě když + b = 0, tj b = b) Číslo c je ryze imginární, právě když 1 + b 1 = 0, tj b 1 = 1 Nechť = 1 i, b = + 7i Vypočtěte + b, b, b, Řešení: Podle vzthů z odstvce 7 je: + b = 1 + ) + i + 7) = + 5i b = 1 ) + i 7) = 9i b b = 1 i) + i7) = + 1) + i 6 + 7) = 17 + i b = 1 i 1 i) 7i) 1i + 1i = + 7i 7i) = = i

5 Komplexní čísl 69 5 Určete bsolutní hodnotu modul) komplexního čísl = i 1 + i Řešení: Podle vzthu z 7 pro dělení komplexních čísel = i i)1 i) 8i + i = = = i i Podle definice bsolutní hodnoty komplexního čísl viz 7) je 1 = = 5 6 V goniometrickém tvru vyjádřete komplexní číslo: ) z = i i, + ib b) z =, b 0,, b R + b) + b )i Řešení: V obou přípdech nejprve číslo z vyjádříme v lgebrickém tvru potom použijeme vzthy z 7 75: ) tedy z = i i = 1 + i i = i = i i = = 1, ϕ = π, z = 1 e i π/ = cos π + i sin π b) z = + ib + ib) + b) + b)i] = + b) + b )i + b) + b ) = + b + b b + ib + b + b) + b ) = i i 1 = = =, ϕ = π, tedy z = eiπ/ = cos π + i sin π ) 7 Vynásobte komplexní čísl Výsledek npište v lgebrickém tvru = 1 cos π + i sin π ), b = cos π i sin π )

6 70 Kpitol 7 Řešení: Obě čísl převedeme do exponenciálního tvru, pk je s použitím vzorce pro součin z 76 vynásobíme výsledek postupně převedeme do goniometrického lgebrického tvru: = 1 e iπ/, b = cos π ) + i sin π )) = e iπ/, b = 1 e iπ/ e iπ/ = e iπ/ π/) = e iπ/, b = e iπ/ = cos π ) + i sin π )) ) = i = i 8 Vyjádřete v lgebrickém tvru podíl b = cos π i sin π ) komplexních čísel, b = cos π + i sin π ) Řešení: Postupujeme stejně jko v předcházejícím příkldu, tj vyjádříme dná čísl v exponenciálním tvru, potom použijeme vzorec pro podíl z 76 výsledek uprvíme do goniometrického lgebrického tvru: = e iπ/, b = e i π/, b = e iπ/ e i π/ = ei π/ π/) = e iπ = cos π) + i sin π)) = 1 + i0) = 9 Vypočtěte i 5, i 5, i, i 6 Řešení: Při výpočtu využijeme operce násobení komplexních čísel skutečnosti, že i = 1, i = 1 : 10 Vypočtěte i) i 5 = i i = 1 i = i i = i, i = i 0 i = 1 1) = 1, i 5 = i i = 1 i = i, i 6 = 1 Řešení: Komplexní číslo je v lgebrickém tvru, jeho mocninu vypočteme pomocí binomické věty z odst 511: ) ) ) ) i) = l i) l = i + i i + i = l 1 l=0 = 16 8i + 6 1) i) + 1 = 7 i 11 Vypočtěte z 6, je-li z = cos π i sin π ) Řešení: Přejdeme k exponenciálnímu tvru z = e iπ/ použijeme Moivreovu větu: z 6 = e iπ/) 6 = 6 e i 6π/ = 6e i π/ = 6 cos ) π + i sin )) π = 6i 1 Vypočtěte 1 i) 8 Řešení: Číslo 1 i převedeme n exponenciální tvr podle 7 75 potom použijeme Moivreovu větu: 1 i = =, cos ϕ = 1, sin ϕ = 1 = ϕ = 1 π, 1 i = e iπ/, 1 i) 8 = e iπ/ ) 8 = ) 8 e i 8π/ = 16e πi = 16

7 Komplexní čísl 71 1 Určete z, je-li: ) z = 7e i π/, b) z = 1 i Řešení: ) Výpočet provedeme postupem popsným v odst 77: Tedy: z = 7e iπ/+kπ/) = e iπ/9+kπ/), k = 0, 1, z = e i π/9 pro k = 0, z = e i 8π/9 pro k = 1, z = e i 1π/9 pro k = b) Dné komplexní číslo nejprve převedeme n exponenciální tvr, viz odst 7 75, potom opět použijeme postup popsný v odst 77: Tedy: z = 1 i = e iπ/, z = e i π/9+kπ/), k = 0, 1, z = e iπ/9 pro k = 0, z = e i 5π/9 pro k = 1, z = e i 11π/9 pro k = 1 Vypočtěte 1 Řešení: 1 = e i 0 = e i kπ/, k = 0, 1,, Tedy: e i 0 π = 1 pro k = 0, e iπ/ = cos π 1 = + i sin π = i pro k = 1, e iπ = cos π + i sin π = 1 pro k =, e i π/ = cos π + i sin π = i pro k = Body komplexní roviny odpovídjící těmto čtyřem hodnotám jsou podle 77 vrcholy čtverce vepsného do kružnice se středem v počátku poloměrem 1, přičemž jedním vrcholem je bod 1, 0] 15 Určete 8 6i bez převodu n exponenciální goniometrický) tvr Řešení: Odmocninu hledáme ve tvru x + iy, tj řešíme rovnici 8 6i = x + iy Umocněním této rovnice porovnáním reálných imginárních částí levé prvé strny tkto získné rovnice dostneme soustvu rovnic x y = 8, xy = 6 Z předpokldu x 0 vyjádříme z druhé rovnice y =, dosdíme do první rovnice dostneme x bikvdrtickou rovnici x + 8x 9 = 0 Protože rovnice w + 8w 9 = 0 má kořeny w 1 = 1, w = 9, reálnými kořeny této rovnice jsou čísl x 1 = 1, x = 1 Těmto hodnotám odpovídjí hodnoty y 1 =, y = Rovnici 8 6i = x + iy tedy vyhovují komplexní čísl z1 = 1 i, z = 1 + i

8 O: 7 Kpitol 7 16 Řešte binomickou rovnici z 6 = 6 Kořeny vyjádřete v lgebrickém tvru grficky znázorněte v Gussově rovině z 1 Im z Re z 1 z 1 z 6 z 5 Obr 7 Řešení: Postupujeme stejně jko v příkldech 1 1: z 6 = 6 z = 6 6 = 6 6e iπ = e iπ/6+kπ/), k = 0, 1,,,, 5 Dostáváme tedy šest různých hodnot: k = 0 : z 1 = e iπ/6 = cos π 6 + i sin π ) = + i, 6 k = 1 : z = e iπ/ = cos π + i sin π ) = i, k = : z = e i 5π/6 = cos 56 π + i sin 56 ) π = + i, k = : z = e i 7π/6 = cos 76 π + i sin 76 ) π = i, k = : z 5 = e i π/ = cos π + i sin ) π = i, k = 5 : z 6 = e i 11π/6 = cos i sin 116 ) π = i Kořeny z 1, z, z, z, z 5, z 6 rovnice z 6 = 6 přesněji řečeno, jejich obrzy v Gussově rovině) tvoří vrcholy prvidelného šestiúhelník vepsného do kružnice se středem v počátku poloměrem, jehož jeden vrchol je bod, 1] viz obr 7) 79 Neřešené příkldy 1 Určete exponenciální tvr komplexního čísl: ) 5; b) i; c) 1 i 5e iπ ; e iπ/ ; e i π/]

9 Komplexní čísl 7 Určete lgebrický tvr komplexního čísl: ) 5 ei π/ ; b) e iπ/ ; c) e iπ 5 ] i; 1 + i ; Vypočtěte: i 5 ; i 5 ; i ; i ; i 6 i; i; 1; 1; 1] Vypočtěte: ) 1 + i) + i) i)1 + i); b) 1 + i 1 + i 5 Vypočtěte součin čísel z 1 = e iπ/6 z = e i π/ 6 Vypočtěte podíl z 1 z, je-li z 1 = e iπ, z = e iπ/6 6i; 5 1 ] 5 i ] 6 e i 11π/1 e i 5π/6 ] 7 Pomocí binomické věty vypočtěte: + i ) i] 8 Pomocí Moivreovy věty vypočtěte: 1 + i) ] 9 Vypočtěte: ) 1 i; 6 e i5π/1+kπ/), k = 0, 1,,,, 5 ] b) 6 1 ± i ], ±i, ± i 10 Řešte binomickou rovnici: ) z = 16; b) z 6 = 1 i zk = e i kπ/, k = 0, 1,, ] zk = 1 e i π/+kπ/), k = 0, 1,,,, 5 ]

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více