I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč"

Transkript

1 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč EO - rozhodnutí OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy Třída 4-přijaté dotace Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) Neinv. přijaté transfery od obcí Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace Třída 2-nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Činnost místní správy Příjmy z úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 642 Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy 649 Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy 862 Rozpočtové zdroje celkem Třída 8-financování Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond Celkem financování Finanční zdroje celkem

2 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 2/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč Třída 5-běžné výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické Pohoštění Ostatní nákupy j.n Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování - hřbitov Únětice Zachování a obnova kulturních památek Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org Ostatní nákupy Věcné dary Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Pohoštění Ost. výdaje související se soc. poradenstvím Ostatní nákupy j.n Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Domovy 39

3 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 3/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Kč Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje, zařízení Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Činnost místní správy Celkem běžné výdaje

4 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol vydaje 4/11 Třída 6-kapitálové výdaje Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty Ostatní převody vlastním fondům Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem

5 2/211 návrh finančního plánu MČ Praha-Suchdol fin_plan 5/11 Finanční plán zdaňované činnosti návrh 211 Položka Text Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova akce z r zapojení do rozpočtu MČ Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Studená voda Plyn Elektrická energie 11 Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění 1 2 Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) 25 Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky FVE - prodej elektřiny Prodej tepla pro dům čp Prodej nemovitostí Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál Opravy a údržba Služby, pojištění Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Mzdy, pojištění, ZP Nájemné z nebyt. prostor Ochranné prac. pomůcky 8 1 Zapojení do rozpočtu MČ 6 9 Pojištění, popl. bance Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok Bankovní účty stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: předpokládaný stav k

6 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 6/11 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Suchdol návrh rozpočtu na rok 211. Základní komentář: Rozpočet městské části na rok 211 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 6 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,4 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 6 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 mil. Kč, - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 6,4 mil. Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 15,6 mil. Kč, - školství ve výši 6 mil. Kč, - provoz městské části ve výši 13,7 mil. Kč, - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč. Základní investicí je výstavba dvou tříd mateřské školy Gagarinova v celkových předpokládaných nákladech cca 2 mil. Kč, přičemž rozpočtem je zajištěno 5 mil. Kč, za předpokladu ponechání nevyčerpané části dotace hl.m. ve výši 4.87 mil. Kč z loňského roku, pak na I. etapu 9,87 mil Kč. Další investicí je zateplení bytového domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, doplatek zateplení Stehlíkova ve výši 2 mil. Kč a výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 2 mil. Kč. Stav všech bankovních účtů k je cca 26 mil. Kč, k je předpokládaný stav všech bankovních účtů ve výši cca 9,3 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.45 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, v minulých letech hlavní činnost prakticky dotovala provoz bytového hospodářství. - ve mzdových nákladech činnosti místní správy jsou zahrnuty náklady (náhrada mzdy+odvody) na vypořádání soudního sporu s paní Repáňovou ve výši 59 tisíc Kč. údaje jsou v Kč Návrh rozpočtu příjmová strana 21 návrh 211 třída 1 třída 2 třída 4 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace z rozpočtu HLMP Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 8 Přijaté dotace ze státního rozpočtu Převod z FRR Převod z vedlejší hospodářské činnosti +BH Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem třída 8 Financování Financování - zaměstnanecký fond Financování FRR 6 Příjmy celkem: kontrola: příjmy-výdaje Daňové příjmy - třída Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 3 36 EO - rozhodnutí 95 1 OVS - ověřování OSDŽP - rozhodnutí Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 5% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ Odvod z výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti - 1% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ

7 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 7/11 Nedaňové příjmy třída / Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech /917 Příjmy z poskytování služeb 3121/91 Přijaté dary Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: - Nasvícení kaple sv. Václava - Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: 6.42 obyvatel školství:1.375 Kč / žáka, celkem 481 žáků ( v ZŠ 311, MŠ Gag 1, MŠ Rozt 7) Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1139) dle počtu obyvatel 4%, 6.42 obyvatel = 6.33.,- dle rozlohy MČ 15%, 5,1354 ha = ,- dle počtu žáků ZŠ, MŠ 2%, 481 žáků = 2.65.,- dle plochy vozovek 1%, m 2 = ,- dle plochy zeleně 1%, 7,5 ha = 46.,- dle SDH 5%, koeficient 1,8 = 823., Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (+BH) Převody z bytového hospodářství: Zateplení fasády - bytový dům Kamýcká - dotace z bytového hosp Režijní a mzdové náklady k zajištění provozu bytového hosp., 1 45 které jsou hrazeny v rámci hl. činnosti - dotace z bytového hosp. Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp Převody z vedlejší hospodářské činnosti: Nástavba MŠ Gagarinova - dotace z 5 Kanalizace MŠ Gagarinova - dotace z Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Kanalizace MŠ Gagarinova Projekty: 6 - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba +rekonstrukce střechy; - nová budova ZŠ zateplení nové budovy, nová okna - další projektová činnost 4139 Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku Dovybavení knihovny, aby byla opravdovým kulturním centrem městské části, příspěvek na besedy Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Sběr a svoz komunálních odpadů Údržba zeleně Podpora projektu Suchdolské náměstí, nadace Partnerství, dle sml. 3/ Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců

8 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 8/11 Návrh rozpočtu výdajová strana třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Běžné výdaje třída Silnice Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova 1 žáků, Kč / žáka + vybavení školky - 2x nové oddělení + doplatek plyn za období 28/29 zbývající část doplatku ve výši 14 tisíc Kč bude uhrazena z fondů MŠ Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 7 žáků, Kč / žáka Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 311 žáků Kč / žáka=3.156.,-kč + odměna dle dohody s ředitelem ZŠ na ukončení fun. a prac. poměru 213.,- Kč 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení - 22.,- Kč dar Dobré sousedství: 72.,- Kč 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek 3322 Obnova kulturních památek Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program 3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ) 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Částka zahrnuje likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro pejskaře či jejich obnova, obnova odpadkových košů 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování

9 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 9/ Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Pohoštění - jubilanti Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 2 2 Vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 538 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními prostředky 5151 Vodné / stočné 5153 Plyn 5154 Elektrická energie Služby pošt Nájemné tělocvična hasiči 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory), náklady na externí právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 5168 Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI) Programové vybavení Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Poskytované zálohy vl. pokladně Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.,- Kč) Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (správní poplatek za povolený VHA) 5424 Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) Povinné poj. na SZ Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám ceniny) 2 22 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Celkem běžné výdaje - třída

10 2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentar_rozp 1/11 Kapitálové výdaje - třída Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády bytový dům Kamýcká Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp MŠ Gagarinova nástavba MŠ Gagarinova kanalizace 5 2 Projekty: 6 zateplení nové budovy ZŠ, nová okna, rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, další projekty Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky na hřiště na Výhledském nám. - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Nasvícení kaple sv. Václava - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Požární schodiště budovy knihovny v areálu ZŠ - zvýšení kapacity MŠ o 5 dětí Projekt Suchdolské náměstí - dar Nadace Partnerství, dokumentace pro stavební povolení - sml. 32/29-SUPR (18.,-) +sml. 44/29-Atelier 3d (132.,-) 5345 Převody rozpočtovým účtům 5344 Převody rezervní fond Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída Bankovní účty 2 11 stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hospodářství - včetně zapojení do rozpočtu - doplatek zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k FRR stav k FRR podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - převod z běžného účtu k FRR stav k 13/21 po převodu podpory na FVE Stehlíkova FRR zapojení do rozpočtu 211 FRR předpokládaný stav k Běžný ú. stav k Běžný ú. ve stavu účtu k je zahrnuta podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova bude převedeno k 13/21 do FRR Běžný ú. Běžný ú. ve stavu účtu k je zahrnuta nevyčerpaná část dotace z rozpočtu HLMP na MŠ Gagarinova - požádáno o ponechání dotace v rámci vypořádání vztahů mezi MČ a HLMP za rok 21 - bude převedeno k 13/21 do FRR stav běžného účtu k 13/ 21 po převodu do FRR podpory FVE a vyčerpání dotace HLMP

11 2/211 Komentář k finančnímu plánu MČ Praha-Suchdol komentar_fin_plan 11/11 Finanční plán zdaňované činnosti 21 návrh 211 Položka Text Kč Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova dokončení akce z r zapojení do 2 28 rozpočtu MČ 511 Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ pozn.: v minulých letech bylo byt. hospodářství dotováno hlavní činností Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky 1 1 FVE - prodej elektřiny 22 Prodej tepla pro dům čp Prodej nemovitostí Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál Opravy a údržba Služby, pojištění Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Nájemné z nebyt. prostor Ochranné prac. pomůcky Zapojení do rozpočtu MČ Pojištění, popl. bance Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok Bankovní účty stav k příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hosp. - včetně doplatku zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k stav k příjmy výdaje 211: včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství ver: III / 112 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 21 prijmy 1/1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY schválený návrh Paragraf Položka ORJ Text 29 21 Třída 1-daňové příjmy 1361 928 EO - rozhodnutí 94 95 1361 917 OVS - ověřování,

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 Paragraf Položka ORJ Text Kč 19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 prijmy 1/1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 212 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 1361 917

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2013 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2013 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 31. ledna 2013 - ZMČ 14/2/2013 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2013 prijmy 1/12 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2013 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 928 EO rozhodnutí VHP 20 1361

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

04/ 02/2016 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2016 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

04/ 02/2016 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2016 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 150 1361 954 OSŽDP - rozhodnutí

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Třída Daňové příjmy - položkový rozpis. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY tis. Položka ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 1361 Správní poplatky 160,00 160,00 917 OVS-ověřování 150,00 150,00 954 OSŽDP-rozh. 10,00

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet pro rok 2007

Rozpočet pro rok 2007 Rozpočet pro rok 2007 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů a položek Par. Pol. Popis 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 700 000 1112 daň z příjmu OSVČ 1 600 000 1121 daň z příjmu PO 3 700 000 1211 DPH 5 600 000 1334

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut.

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Miskovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013 KEO 8.00 / Uc19s zpracováno: 07.11.2012 strana : 1 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 1012 Podnikání

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

13.2. 2014 - ZMČ 20/3/2014 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2014 prijmy 1/11. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2014 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

13.2. 2014 - ZMČ 20/3/2014 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2014 prijmy 1/11. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2014 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 13.2. - ZMČ 2/3/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 928 EO rozhodnutí VHP 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint,

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018 Příjmy Paragraf Položka Rozpočet Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 0000 1111 1 195 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019

Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,--

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,-- Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2019

Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2019 Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2019 Příjmy Paragraf Položka Rozpočet Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 0000 1111 1 398 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Obec Hvozd, Hvozd 65, 331 01 Plasy Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 600,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 10,00 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více