Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!"

Transkript

1 1

2 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI!

3 OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR managemnet a personalistika...str. 7 Kurzy Mzdové účetnictví... str. 29 Lektoři... str. 44 Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky - EMU... str. 46 Přihláška Objednávka účasti na kurzu a Smluvní podmínky... str. 51 V tomto katalogu Vám nabízíme:» 56 vzdělávacích programů, tj.» 80 seminářů, kurzů, výcviků» 2 rekvalifikační programy, akreditované MŠMT Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. LEGENDA novinka kurz pro začátečníky změny v legislativě kurz pro pokročilé certifikovaný (rekvalifikační) kurz konzultační seminář kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Personální manažer kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví Přihlášku naleznete na straně

4 O NÁS Našimi znalostmi, zkušenostmi a s využitím inovativních učebních postupů pomáháme jednotlivcům i organizacím dosáhnout úspěchu. působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují: u otevřené kurzy u firemní řešení u poradenství a outsourcing u odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení. PROČ S NÁMI? n 20 úspěšných let na trhu vzdělávání a rozvoje. n Propojení českých a zahraničních zkušeností a know-how n Velké portfolio kvalitních lektorů, trenérů, koučů, konzultantů 150 lektorů v ČR, lektorů z celého světa - expertů ve svých oborech s dlouholetou manažerskou, konzultantskou a pedagogickou praxí. n Stálá kvalita služeb pro naše zákazníky - certifikát ISO 9001:2008 od renomované společnosti Lloyd`s Register Quality Assurance jako záruka kvality n Inovace ve vzdělávání a rozvoji (investice přes 12 mil. EUR v roce 2009 do nových trendů ve vzdělávání) Služeb naší společnosti za dobu její existence využilo přes firem (služeb Demos Group více než firem). Otevřených kurzů se každoročně zúčastní více než lidí (vzdělávání Demos Group každoročně více než lidí). Demos Group se sídlem v Paříži je jedním z největších globálních poskytovatelů vzdělávání a jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze. Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR. 2 Přihlášku naleznete na straně 51-52

5 BONUSOVÝ SYSTÉM VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 1) Věrnostní program - pro účastníky otevřených kurzů Úãastníte se na eho kurzu ãi semináfie? Neodnesete si pouze znalosti a vûdomosti, kvûli kter m pfiicházíte. V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty získáte navíc moïnost sbírat své vlastní body. Jedna koruna ceny kurzu = 1 bod (tj. napfi Kã = bodû) Za bodû = poukázka v hodnotû 100 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 200 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 500 Kã Získané body lze vymûnit za poukázky Sodexo na zboïí ãi sluïby dle Va eho osobního v bûru. Za dárkové poukázky mûïete nakoupit zboïí v nûkteré z prodejen odûvû, klenotû, elektrospotfiebiãû, knih atd., nebo vyuïít sluïeb kulturních, sportovních ãi relaxaãních center, cestovních kanceláfií, zdravotnick ch zafiízení a jazykov ch kol. Dárkov Pass lze pouïít v iroké síti více neï 8000 provozoven oznaãen ch nálepkou s vyobrazením pfiíslu né poukázky. V bûr konkrétních míst je k dispozici na Počet věrnostních bodů Body se Vám pfiiãítají vïdy v okamïiku realizace kurzu (v pfiípadû zaplacené úãasti). Tak jak se úãastníte jednotliv ch kurzû, Va e body se postupnû naãítají. Evidenci zaji Èuje. Potfiebujete-li si ovûfiit, kolik bodû uï máte, zavolejte nám na tel nebo napi te na Výměna získaných bodů za poukázky V mûna získan ch bodû za poukázky je po pfiedchozí domluvû moïná kdykoli. Kontaktujte nás telefonicky na ãísle ãi em na adrese Kontaktujete-li nás nejpozdûji jeden pracovní den pfied konáním kurzu, mûïete si poukázku odnést rovnou z kurzu, kterého se úãastníte. Období, ve kterém se body sbírají, a termín, do kdy je nutné body vyměnit za poukázky Va e body se postupnû naãítají v rámci jednoho kalendáfiního roku, tj. vïdy za Va i úãast na kurzech uskuteãnûn ch v období od 1. ledna do 31. prosince, kdy je sbûr bodû ukonãen. V mûnu získan ch bodû za poukázky lze provést je tû v prûbûhu mûsíce ledna následujícího kalendáfiního roku, poté se pfiípadné zbylé body na vûrnostních úãtech z administrativních dûvodû odstraàují. Od 1. ledna se Vám body naãítají od zaãátku. 2) Věrnostní program - pro firemní zákazníky otevřených kurzů Je Va e firma ãi organizace vûrn m zákazníkem Pragoeducy? Vysíláte na otevfiené kurzy Pragoeducy více posluchaãû? VyuÏíváte ke vzdûlávání Va ich lidí fiady otevfien ch kurzû Pragoeducy? V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty máte moïnost vyuïít mnoïstevní slevy. Pfiedplatíte-li u nás pro období následujícího jednoho roku vzdûlávání Va ich zamûstnancû formou otevfien ch kurzû, získáte tyto slevy: Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû nad Kã (bez DPH) = 5% sleva z ceny kurzû = 10% sleva z ceny kurzû = 15% sleva z ceny kurzû = 20% sleva z ceny kurzû = sleva na základû individuálního jednání Slosování s výhrou Účastníte se otevřených kurzů Pragoeducy? Štěstí se na Vás jistě usměje!!! Stačí, abyste po absolvování kurzu vyplnili anketu o Vaší spokojenosti s kurzem, vyplnili čitelně kontaktní údaje a anketu odevzdali. Všechny vyplněné ankety budou 1x za pololetí slosovány. Výherce se bude těšit z atraktivního zájezdu v hodnotû Kã. 3

6 TIPY PRO KLIENTY aneb co by Vám nemělo uniknout Chcete o změnách v legislativě vědět co nejdříve? Hledáte profesionální přístup a příjemné prostředí? Chcete o tématech přínosně diskutovat s odborníky a účastníky z jiných společností? Trváte na kvalitních tématech a aplikaci poznatků do praxe? Potom jsou otevřené kurzy společnosti tou správnou volbou! Z nabídky kurzů bychom Vás rádi upozornili na některé NOVINKY. Pro HR manažery, kteří si alespoň jednou položili otázku Jsem skutečným HR profesionálem? nebo Cítím se jako rovnocenný partner managementu? a při úvaze nad odpovědí zapochybovali tedy pro ně jsme připravili 9denní program HR manažer partner managementu (str. 9) Posluchači se zdokonalí v profesních dovednostech potřebných pro skutečně profesionální výkon pozice a s dovednostmi nezbytnými pro efektivní spolupráci s ostatními manažery. Seznámí se s: tvorbou a implementací HR strategie, metodami výběru a vedením výběrových rozhovorů, úlohou kompetenčního manuálu, systémy motivace zaměstnanců, řízením kariéry i prací s talenty, způsoby a nástroji práce s lidmi v HR praxi. Sledujeme nové trendy v oblékání, v gastronomii, ve stylu života,...a co naše profese? Nejsme v zajetí tradičních pohledů na naši práci? Přijďte se inspirovat na workshop Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumět osobnímu potenciálu jednotlivce a naučit se ho využívat pro profesní i osobní život (str. 17) Pokud máte specifické problémy v oblasti zaměstnanosti nebo chcete vyřešit nejasnosti, na které není čas při výkladovém semináři, využijte Konzultační seminář Zaměstnávání občanů EU a cizinců v příkladech, otázkách a odpovědích (str. 27) Program bude sestaven dle Vašich dotazů a zájmů. Těm z Vás, kteří hledají odpověď na otázku Jak efektivně vybírat lidi a neutrácet za zaměstnance, kteří po krátké době odejdou? je určen kurz zaměřený na výběr těch správných lidí do firmy Behaviorální rozhovor (str. 14) Další novinky: Mzdovém minimum pro personalisty Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele v příkladech Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v příkladech Nemocenské pojištění migrujících pracovníků v rámci EU a EHP 4

7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ stfieda Personální manaïer - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Pracovní právo pro personalisty základy - 1. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro personalisty základy - 2. den... str stfieda Pracovní právo pro personalisty základy - 3. den... str stfieda Mzdové úãetnictví - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Vedení mzdové agendy základy - 1. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro personalisty základy - 4. den... str ãtvrtek Vedení mzdové agendy základy - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní migrujících pracovníkû v rámci EU a EHP... str stfieda Vedení mzdové agendy základy - 3. den... str pondûlí Ochrana osobních údajû pfii vedení personálních agend zku enosti a poznatky s aplikací zákona... str úter Pracovní právo a odmûàování zamûstnancû v rozpoãtové sféfie... str stfieda HR manaïer - partner managementu - zahájení... str stfieda Tvorba HR strategie a její implementace - 1. den... str stfieda Pracovní právo pro mzdové úãetní - 1. den... str ãtvrtek Tvorba HR strategie a její implementace - 2. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro mzdové úãetní - 2. den... str pátek Pojistné na sociální zabezpeãení pro zamûstnavatele v pfiíkladech... str pondûlí Jak sestavit popis pracovních míst... str pondûlí DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 1. den... str úter DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní a pojistné na sociální zabezpeãení - základy - 1. den... str ãtvrtek Nejãastûj í chyby zamûstnavatelû v aplikaci Zákoníku práce... str ãtvrtek SráÏky ze mzdy a exekuce... str ãtvrtek Nemocenské poji tûní a pojistné na sociální zabezpeãení - základy - 2. den... str pátek Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str pondûlí Jak správnû vybrat zamûstnance - 1. den... str pondûlí Vyúãtování zahraniãních pracovních cest (vã. valutové pokladny) úãetní a daàové souvislosti... str úter Jak správnû vybrat zamûstnance - 2. den... str úter Zákon o zamûstnanosti... str úter ZdaÀování pfiíjmû zamûstnancû základy - 1. den... str stfieda ZdaÀování pfiíjmû zamûstnancû základy - 2. den... str pátek Zdravotní péãe o zamûstnance... str pondûlí Mzdové minimum pro personalisty... str úter Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumût osobnímu potenciálu jednotlivce a nauãit se ho vyuïívat pro - 1. den... str stfieda Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumût osobnímu potenciálu jednotlivce a nauãit se ho vyuïívat pro - 2. den... str ãtvrtek Mzdy v podnikatelské sféfie... str stfieda Zamûstnávání obãanû EU a cizincû... str pondûlí Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty - 1. den... str pondûlí Zákoník práce - praktické zku enosti... str pondûlí Stanovení prûmûrného v dûlku... str úter Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty - 2. den... str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pátek Zdravotní poji tûní v pfiíkladech... str pondûlí Osobnost personálního manaïera vizitka firemní kultury... str pondûlí Zdravotní poji tûní... str úter DaÀové aspekty zamûstnávání cizincû v âr a odeslání ãesk ch zamûstnancû na práci do zahraniãí... str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str stfieda Zmûny v nemocenském poji tûní od str ãtvrtek DÛchodové poji tûní základy - 1. den... str pátek DÛchodové poji tûní základy - 2. den... str pondûlí Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû - 1. den... str úter Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû - 2. den... str úter Náhrada mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti v pfiíkladech... str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní základy... str. 41 Přihlášku naleznete na straně

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pondûlí ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi - 1. den... str úter ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi - 2. den... str stfieda Zamûstnávání osob se zdravotním postiïením... str ãtvrtek Vnitrofiremní pracovnûprávní a mzdové pfiedpisy (vã. kolektivních smluv)... str pondûlí Personální rozhovory - 1. den... str pondûlí Zmûny v nemocenském poji tûní od str úter Personální rozhovory - 2. den... str stfieda DÛchodové poji tûní v roce str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str ãtvrtek Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str pátek Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str pondûlí Komunikaãní dovednosti pro personalisty - 1. den... str pondûlí Zákon o zamûstnanosti... str úter Komunikaãní dovednosti pro personalisty - 2. den... str úter Pracovní právo pro personalisty pro pokroãilé - 1. den... str stfieda Jak zpracovat kompetenãní manuál firmy... str stfieda Pracovní právo pro personalisty pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Odpovûdnost zamûstnance za kodu... str pátek Stanovení prûmûrného v dûlku... str pondûlí Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str úter VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 1. den... str úter Zamûstnávání obãanû EU a cizincû v pfiíkladech, otázkách a odpovûdích - konzultaãní semináfi... str úter Zdravotní poji tûní... str stfieda VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní migrujících pracovníkû v rámci EU a EHP... str ãtvrtek DÛchodové poji tûní v roce str pátek Od kodàování pracovních úrazû a nemocí z povolání... str pondûlí Moderní asertivní komunikace pro HR manaïery a personalisty - 1. den... str úter Moderní asertivní komunikace pro HR manaïery a personalisty - 2. den... str úter Zmûny v nemocenském poji tûní od str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pondûlí Pracovní právo a odmûàování zamûstnancû v rozpoãtové sféfie... str pondûlí Náhrada mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti v pfiíkladech... str úter Vyúãtování zahraniãních pracovních cest (vã. valutové pokladny) úãetní a daàové souvislosti... str pondûlí Organizace a fiízení HR útvaru... str úter Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview) - 1. den... str úter Zamûstnávání osob se zdravotním postiïením... str stfieda Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview) - 2. den... str stfieda Vedení personální agendy... str pátek Zákoník práce - praktické zku enosti... str pondûlí Rozbor písma podpûrná metoda v práci personálního manaïera - 1. den... str pondûlí Pracovní právo pro mzdové úãetní - 1. den... str úter Rozbor písma podpûrná metoda v práci personálního manaïera - 2. den... str úter Pracovní právo pro mzdové úãetní - 2. den... str stfieda DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 1. den... str ãtvrtek DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 2. den... str pátek Zdravotní poji tûní v pfiíkladech... str pondûlí Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str úter Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str stfieda Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pondûlí Pojistné na sociální zabezpeãení pro zamûstnavatele v pfiíkladech... str pondûlí Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str Přihlášku naleznete na straně 51-52

9 HR MANAGEMENT PERSONALISTIKA Personální manažer certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 8 HR manažer partner managementu... str. 9 Tvorba HR strategie a její implementace... str. 10 Organizace a řízení HR útvaru... str. 10 Osobnost personálního manažera vizitka firemní kultury... str. 11 Jak sestavit popis pracovních míst... str. 11 Jak zpracovat kompetenční manuál firmy... str. 12 Motivace zaměstnanců, řízení kariéry a práce s talenty... str. 12 Jak vytvořit a efektivně pro pojit procesy vzdělávání a periodického hodnocení zaměstnanců... str. 13 Způsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi... str. 13 Jak správně vybrat zaměstnance... str. 14 Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview)... str. 14 Personální rozhovory... str. 15 Komunikační dovednosti pro personalisty... str. 15 Moderní asertivní komunikace pro HR manažery a personalisty... str. 16 Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumět osobnímu potenciálu jednotlivce a naučit se ho využívat pro profesní i osobní život... str. 17 Využití emoční inteligence při vedení lidí... str. 18 Rozbor písma podpůrná metoda v práci personálního manažera... str. 18 Mzdy v podnikatelské sféře... str. 19 Pracovní právo a odměňování zaměstnanců v rozpočtové sféře... str. 20 Zákoník práce - praktické zkušenosti... str. 21 Pracovní právo pro personalisty základy... str.21 Pracovní právo pro personalisty pro pokročilé... str. 22 Vedení personální agendy... str. 23 Mzdové minimum pro personalisty... str. 23 Nejčastější chyby zaměstnavatelů v aplikaci Zákoníku práce... str. 24 Odpovědnost zaměstnance za škodu... str. 24 Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend zkušenosti a poznatky s aplikací zákona... str. 25 Zákon o zaměstnanosti... str. 25 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením... str. 26 Zaměstnávání občanů EU a cizinců... str. 26 Zaměstnávání občanů EU a cizinců v příkladech, otázkách a odpovědích - konzultační seminář... str. 27 Vnitrofiremní pracovněprávní a mzdové předpisy (vč. kolektivních smluv)... str. 27 Zdravotní péče o zaměstnance... str. 28 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání... str. 28 Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. 7

10 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA PERSONÁLNÍ MANAžER certifikovaný (REKVALIfIKAČNÍ) KURz Chcete zmûnit profesi a získat potfiebné znalosti? Potfiebujete získat novou kvalifikaci? Potfiebujete si ovûfiit zpûsobilost k v konu profese? Potfiebujete prohloubit Va e znalosti? Kurz je urãen pro zaãínající personální manaïery na úrovni stfiedního managementu s ukonãen m stfiedním vzdûláním s maturitou. ZpÛsobilost k v konu této profese bude ovûfiena závûreãn mi písemn mi i ústními zkou kami. Úspû ní posluchaãi obdrïí Osvûdãení M MT a Pragoeducy o rekvalifikaci s celostátní platností. - budete mít ucelen souhrn znalostí a dovedností potfiebn ch pro v kon pozice personalista personální manaïer, - získáte certifikát prokazující Va e kvality, - u etfiíte finanãní prostfiedky oproti absolvování jednotliv ch programû samostatnû. TÍMTO KURZEM ZÍSKÁTE 3 V HODY: 1. ucelen souhrn znalostí a dovedností, 2. osvûdãení prokazující Va e kvality, 3. úsporu Kã (u etfiíte oproti absolvování jednotliv ch programû). Certifikovan kurz se skládá ze 13 programû a 1 konzultace (tj. 19 dnû), oznaãen ch symbolem 15. záfií 2010 zahájení 26. ledna 2011 zkou ky Kã (osvobozeno od DPH) ODBORN GARANT: JUDr. Hana d Ambrosová» Pracovní právo pro personalisty základy... str. 21» Ochrana osobních údajû pfii vedení personálních agend... str. 25» Jak sestavit popis pracovních míst... str. 11» Nejãastûj í chyby zamûstnavatelû v aplikaci zákoníku práce... str. 24» Zákon o zamûstnanosti... str. 25» Mzdové minimum pro personalisty... str. 23» Mzdy v podnikatelské sféfie... str. 19» Osobnost personálního manaïera vizitka firemní kultury... str. 11» Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû... str. 13» Vnitrofiremní pracovnûprávní a mzdové pfiedpisy (vã. kolektivních smluv)... str. 27» Personální rozhovory... str. 15» Odpovûdnost zamûstnance za kodu... str. 24» Od kodàování pracovních úrazû a nemocí z povolání... str. 27» Závûreãná konzultace ledna Přihlášku naleznete na straně 51-52

11 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA HR MANAžER PARTNER MANAGEMENTU Chcete se stát skuteãn m HR profesionálem? Chcete b t rovnocenn m partnerem pro Vá management? Máte potíïe s implementací HR strategie? Umíte zpracovat kompetenãní model? Kurz je urãen pro v echny HR manaïery, ktefií se chtûjí dále zdokonalit v profesních dovednostech, potfiebn ch pro skuteãnû profesionální v kon pozice a ktefií chtûjí efektivnû spolupracovat s ostatními manaïery. Kurz je téï vhodn pro dal í rozvoj dovedností absolventû rekvalifikaãního kurzu Personální manaïer. - budete umût vytvofiit a implementovat HR strategii, - budete znát metody v bûru a umût pfiipravit a vést v bûrové rozhovory, - budete umût zpracovat a implementovat kompetenãní modely, - budete umût pracovat se systémy motivace a fiízení kariéry Va ich lidí, - budete mít základní pfiedpoklady pro efektivní a rovnocennou spolupráci s ostatními manaïery firmy, - u etfiíte finanãní prostfiedky oproti absolvování jednotliv ch programû samostatnû. PROGRAM 9:00 16:00» 1. Tvorba HR strategie a její implementace... str » 2. Jak správnû vybrat zamûstnance... str » 3. Jak zpracovat kompetenãní manuál firmy... str » 4. Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty... str » 5. ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi... str Absolvováním tohoto devítidenního kurzu jako celku u etfiíte Kã oproti absolvování jednotliv ch samostatn ch programû Kã (vã. 20% DPH) LEKTO I: Mgr. Irena Pilafiová (1. a 3. program) Mgr. Yveta Rychtafiíková (2., 4. a 5. program) Přihlášku naleznete na straně

12 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA TVORBA HR STRATEGIE A její IMPLEMENTAcE Musíte nutit manaïery, aby pouïívali Vámi vytvofiené nástroje a metodiky? Víte, jak to zmûnit? PROGRAM 9:00 16:00 1.den» Tvorba HR strategie.» Vztah mezi HR strategií a strategií firmy.» Pravidla efektivního dosahování strategick ch cílû.» Mûfiení úspû nosti a v konnosti HR. 2.den» Prodej HR strategie uvnitfi firmy.» Zásady pfiesvûdãování a argumentace.» Implementace HR nástrojû formou projektového fiízení. - budete umût vytvofiit HR strategii, - budete znát pravidla pro úspû né prosazení HR strategie ve firmû, - uvûdomíte si pfiedpoklady pro úspû nou spolupráci s ostatními manaïery fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová ORGANIzAcE A ŘÍzENÍ HR útvaru Jaké místo v rámci spoleãnosti chcete zaujímat a jakou roli chcete hrát? Pfiem líte o outsourcingu v HR oblasti? PROGRAM 9:00 16:00» Cíle, ãinnosti a úkoly HR útvaru.» Strategické fiízení lidsk ch zdrojû.» Struktura a organizace HR útvarû - modely fiízení lidsk ch zdrojû, - nejnovûj í trendy v HR oblasti, - postavení HR útvaru ve struktufie a hierarchii organizace, - vztah HR útvaru a ostatních organizaãních útvarû, jejich úlohy, - pravomoci a odpovûdnosti HR útvaru, - organizace HR útvarû podle charakteru organizace, - outsourcing v oblasti HR v hody a nev hody.» HR manaïefii - pravomoci a odpovûdnosti HR manaïerû, - profil HR manaïera (znalosti, schopnosti, dovednosti, pfiístupy a postoje). - budete schopni porovnat organizaci a fiízení HR útvaru ve Va í spoleãnosti ve vztahu k souãasn m trendûm, - budete schopni uãinit kompetentní rozhodnutí o smûru a rozvoji HR útvaru. 7. února Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně 51-52

13 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA OSOBNOST PERSONÁLNÍHO MANAžERA VIzITKA firemní KULTURY Cítíte se ve firmû jako sluïka a management Vás nerespektuje? Chcete to zmûnit? PROGRAM 9:00 16:00» Firemní kultura a personální manaïer (role, oãekávání, mezilidské vztahy).» Jak vytvofiit dojem (první dojem, prezentace a sebeprezentace).» Vûdomé a nevûdomé sdûlování informací o sobû.» Jak si získat dûvûru.» Personální manaïer a rozvoj osobnosti (jak pracovat na sobû, co je dûleïité pro práci personálního manaïera, jak zdokonalovat image).» Odhad druh ch lidí abeceda personálního manaïera (první dojem, vliv zku enosti a intuice pfii posuzování druh ch, nástroje na posuzování druh ch). - budete vûdût, jak budovat Ïádoucí postavení HR manaïerû a personalistû ve firmû, - budete znát klíãové faktory, které ovlivàující tvorbu image, - rozpoznáte pfiekáïky v úspû ném pûsobení HR manaïera a personalisty ve firmû. 22. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová jak SESTAVIT POPIS PRAcOVNÍcH MÍST Víte, Ïe definování poïadavkû na pracovní místo mûïe zásadnû ovlivnit kvalitu v ech HR procesû ve firmû? PROGRAM 9:00 16:00» Obsah, struktura a základní náleïitosti popisu práce.» PoÏadavky pracovního místa.» ZpÛsobilosti (schopnosti) zamûstnancû v popisech pracovních míst.» VyuÏití popisû pracovních míst pfii fiízení firmy.» Uplatnûní popisû práce v personalistice pfii - vzdûlávání zamûstnancû a fiízení kariéry, - hodnocení v sledkû práce, - odmûàování, - v bûru a rozmisèování lidí. - budete schopni metodicky fiídit vytváfiení popisû pracovních míst, - budete umût vytváfiet popisy pracovních míst zamûfiené na znalosti, ale i na schopnosti (klíãové zpûsobilosti), - budete schopni ve spolupráci s manaïery vytvofiit kvalitní popisy, které budou základem pro kvalitní fungování v ech HR procesû (nábor a v bûr, vzdûlávání, hodnocení, odmûàování, motivace). 18. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně

14 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA jak zpracovat KOMPETENČNÍ MANUÁL firmy Pfiipadá Vám vytvofiení a zavedení kompetenãních modelû velmi tûïké? Víte, Ïe to lze snadno a rychle? PROGRAM 9:00 16:00» Co je kompetence.» Tvorba kompetenãních modelû.» Ukázka kompetenãních modelû.» Mûfiitelná kritéria kompetencí.» MoÏnosti a vyuïití kompetenãních modelû v personální a manaïerské práci.» Implementace kompetenãních modelû do firmy a rizika implementace.» ízení podle kompetencí (v bûr zamûstnancû, hodnocení, rozvoj ). - budete vûdût, jak mûfiit kompetence, - budete schopni vytvofiit kompetenãní manuál, - budete znát postup pro úspû né implementování kompetenãních modelû. 12. ledna Kã (vã. 20% DPH) 211 LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová MOTIVAcE zaměstnanců, ŘÍzENÍ KARIÉRY A PRÁcE S TALENTY Jste si vûdomi, Ïe se stále více lidí ptá uï pfii pfiijímacím pohovoru na moïnost individuálního rozvoje a profesního rûstu v rámci firmy? PROGRAM 9:00 16:00» Motivace zamûstnancû - motiv a stimul, zdroje motivace, vnitfiní a vnûj í motivace, - motivace a pracovní v kon, motivace a pracovní spokojenost, - jak efektivnû vyuïívat prostfiedky hmotné a nehmotné stimulace zamûstnancû - vytvofiení systému motivace a stimulace zamûstnancû ve firmû.» Kariéra, kariérov pohyb, kariérové typy.» Proces, politika, metody a postupy pfii plánování a fiízení kariéry.» Osobnost ãlovûka a jeho Ïivotní a pracovní dráha.» Rozvoj zamûstnancû zaloïen na schopnostech - dovednosti, schopnosti, kompetence, klíãové kompetence, - fiízení znalostí v organizaci.» Plánování osobního rozvoje zamûstnancû - praktické nástroje fiízení profesního rozvoje zamûstnancû, aplikace a zpûsob zavádûní v praxi.» Plánování následnictví v manaïersk ch funkcích - plánování personálních rezerv.» Práce s talenty, vytváfiení prostfiedí k jejich motivaci. - budete schopni vytvofiit a zavést základní motivaãní systém, - budete umût pouïít vnitfiní a vnûj í i hmotnou a nehmotnou motivaci, - zlep íte svou schopnost identifikovat potfieby jednotlivcû, - budete umût naplánovat profesní a kariérov rûst svûj i zamûstnancû, - budete schopni vytvofiit systém fiízení kariéry ve va í firmû, - budete schopni udrïet si ty nejlep í pracovníky listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně 51-52

15 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA jak VYTVOŘIT A EfEKTIVNĚ PROPOjIT PROcESY VzDĚLÁVÁNÍ A PERIODIcKÉHO HODNOcENÍ zaměstnanců Víte jak zv it pfiínosy systému vzdûlávání a hodnocení ve va í spoleãnosti? PROGRAM 9:00 16:00» V znam a úkoly vzdûlávání v podnikatelském prostfiedí 21. století.» Role personalistû a role managementu - jak propojit systémy hodnocení a vzdûlávání zamûstnancû.» Cyklus vzdûlávání. - identifikace potfieb a tvorba plánu vzdûlávání.» Metody vzdûlávání na pracovi ti.» Metody vzdûlávání mimo pracovi tû - hodnocení pfiínosû vzdûlávání, 4 úrovnû hodnocení, metody hodnocení, komplexní systém vzdûlávání zamûstnancû.» Periodické hodnocení zamûstnancû - cíle a metody, - komplexní systém hodnocení zamûstnancû, - sloïky pracovního v konu, - jak mûfiit pracovní v kony - kritéria pracovního v konu, zpûtná vazba, - hodnotící rozhovor. - budete schopni propojit systémy vzdûlávání a hodnocení pracovníkû s návazností na dal í HR procesy, budete umût správnû identifikovat potfieby vzdûlávání, - budete schopni vytvofiit komplexní systém vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû, - budete schopni vyhodnotit pfiínosy vzdûlávání, - budete schopni vést hodnotící rozhovor listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková způsoby A NÁSTROjE PRÁcE S LIDMI V HR PRAxI Myslíte, Ïe vût ina manaïerû stále je tû vnímá HR jako administrativní útvar? âí úlohou je tento pfiedsudek odstranit? PROGRAM 9:00 16:00» Jak navázat efektivní spolupráci s manaïery.» Vedení pracovních t mû.» Facilitace a vedení workshopû - základní principy efektivní facilitace workshopu, porady ãi jednání k cíli (v sledku), - role facilitátora, - rozdíl mezi poradou a workshopem, - kontext wokshopu a pfiíprava scénáfie, - jak vtáhnout úãastníky do problému, - jak jednat s problémov mi úãastníky, - fie ení krizov ch situací.» VyuÏití kouãování v HR praxi - co je a co není kouãink, - principy kouãování, - v znam a pfiínosy kouãinku, - základní kouãovací otázky. - budete umût navázat úzkou spolupráci s manaïery, - budete schopni prosadit své zámûry v pracovních t mech, - budete umût vést (facilitovat) pracovní dílny (workshopy, porady), - budete umût pouïívat principy kouãinku v kaïdodenní praxi prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně

16 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA jak SPRÁVNĚ VYBRAT zaměstnance Víte, Ïe dobfie pfiipraven strukturovan rozhovor má pfiibliïnû stejnou validitu jako assessment centrum? PROGRAM 9:00 16:00» Fáze v bûrového fiízení.» Definování poïadavkû na pracovní místo.» Kritéria pro v bûr zamûstnance.» Metody v bûru (rozhovory, testy, reference, principy assessment centra).» Typy v bûrov ch rozhovorû (voln, strukturovan, biografick, behaviorální).» Nejãastûj í chyby ze strany tazatelû a jak se jim vyhnout.» Pfiíprava strukturovaného rozhovoru.» Kladení otázek - typy otázek (otevfiené, uzavfiené, návodné, násobné atd.), - otázky zamûfiené na kariéru, - motivaãní otázky, - otázky na schopnosti a chování.» VyuÏití modelov ch situací v rámci strukturovaného rozhovoru.» Vyhodnocení v sledkû. - budete schopni pfiipravit kvalitní v bûrové fiízení s pouïitím kombinace metod vhodn ch pro v bûr uchazeãe na konkrétní pozici, - identifikujete vlastní chyby pfii vedení v bûrov ch rozhovorû a budete vûdût, jak se jich vyvarovat, - budete umût pfiipravit a vést kvalitní strukturovan rozhovor na jakoukoli pozici, - posoudíte vhodnost uchazeãe s ohledem na jeho zku enosti, ale i znalosti a schopnosti fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková BEHAVIORÁLNÍ ROzHOVOR (BEHAVIORAL EVENT INTERVIEw) Potfiebujete efektivnû vybírat kandidáty a neutrácet za zamûstnance, ktefií po krátké dobû odejdou? Umíte zjistit, zda kandidát odpovídá poïadovan m kompetencím? Potfiebujete se nauãit, jak mít pohovor ve vlastních rukou? PROGRAM 9:00 17:00» Znalosti a dovednosti kandidáta.» Osobnostní pfiedpoklady kandidáta.» Jak souvisí prostfiedí spoleãnosti a firemní kultura s v bûrem kandidáta.» Princip behaviorálního rozhovoru.» V hody behaviorálního rozhovoru.» Struktura pouïívaná v behaviorálním rozhovoru.» Kontrakt pfied zahájením behaviorálního rozhovoru.» RÛzné typy pouïívan ch otázek.» Zaznamenávaní odpovûdí.» Vágní odpovûdi kandidáta.» Chyby, které ãasto dûláme pfii v bûru uchazeãû.» Práce s kompetenãním modelem.» Praktick nácvik behaviorálního rozhovoru. - budete mít sadu technik pro vedení rozhovoru behaviorálním zpûsobem, - budete umût vést rozhovor a ne pohovor a to se vyplatí, - budete schopni pracovat s kompetenãním modelem, - budete umût pracovat s vágní odpovûdí kandidáta února Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Ivica Svinãáková Přihlášku naleznete na straně 51-52

17 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA PERSONÁLNÍ ROzHOVORY Chcete b t víc vidût a lépe se prosadit? Chcete mít rozhovor pod kontrolou? PROGRAM 9:00 16:00» Personální práce jako komunikaãní profese.» Základní komunikaãní techniky.» Asertivita v praxi personalisty.» e ení konfliktû.» Sdûlování pochvaly.» Konstruktivní kritika.» V bûrov rozhovor - otázky a vzorové odpovûdi, - zpûsob pokládání otázek, - vyhodnocování odpovûdí.» Propou tûcí rozhovor» Nácvik vedení personálního rozhovoru. - se budete cítit jistûj í ve vedení jak chkoliv rozhovorû, projednávání dûleïit ch témat, vysvûtlování, vyjednávání atd., - zv íte své sebevûdomí, - budete schopni se lépe prosadit, získat si lidi, zaujmout je a pfiesvûdãit, - budete zvládat emoãnû vypjaté situace, - budete umût pfiipravit a vést základní typy v bûrov ch rozhovorû prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO PERSONALISTY Víte, Ïe kromû kompromisu mûïete pouïít dal í 4 strategie fie ení konfliktû? PROGRAM 9:00 16:00» Jak poskytovat zpûtnou vazbu uchazeãûm v bûrového fiízení a manaïerûm.» Jak pfiesvûdãit manaïery, aby efektivnû vyuïívali personální nástroje a spolupracovali s HR.» Jak prosazovat nepopulární opatfiení.» Jak se bránit manipulaci.» Jak zvládat emoce a agresi.» Jak efektivnû fie it konflikty - anal za konfliktû, - strategie fie ení konfliktû, - metody fie ení konfliktû.» Jak se stát úspû n m mediátorem pfii fie ení sporû na pracovi ti. - budete umût poskytovat vyváïenou a konstruktivní zpûtnou vazbu, - budete znát zásady pfiesvûdãování, - budete umût analyzovat pfiíãiny konfliktu a zvolit vhodnou strategii fie ení, - budete znát zásady fie ení sporû pomocí mediace ledna Kã (vã. 20% DPH) 411 LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová Přihlášku naleznete na straně

18 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA MODERNÍ ASERTIVNÍ KOMUNIKAcE PRO HR MANAžERY A PERSONALISTY Chcete získat vût í respekt a uznání ve va í firmû a personální práci více prosadit? Máte potfiebu dûlat svou práci v men ím stresu a b t ménû vyãerpaní? Máte zájem zeefektivnit svou komunikaci a b t více sebevûdomí? Chcete poznat více sami sebe? - budete umût vybrat a udrïet ty nejlep í lidi, ktefií jsou k dispozici, - poznáte více sami sebe, - pochopíte, Ïe postoj OK OK se vyplatí, - budete lépe komunikovat v zamûstnání i doma. PROGRAM 9:00 16: ledna » Osobnost HR manaïera a personalisty, loajalita.» Aplikace asertivity v personální práci.» Asertivní práva a povinnosti.» Postoj Já jsem OK, Já jsem KO a jeho vliv na komunikaci. Vztah asertivity, temperamentu a sebevûdomí Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: PhDr. Miroslav Pospí il» Inteligence a emoãní inteligence, empatie a její zvy ování.» Asertivita a propou tûní zamûstnancû.» Efektivní komunikace v personální práci a co do ní nepatfií.» Principy asertivní komunikace (tfiídûní informací, rozdûlení osob).» V cvik v rozpoznání, odraïení a vyuïití manipulace v komunikaci.» Podávání a pfiijímání pochvaly, obdivu a uznání.» Asertivní NE, odmítání nerozumn ch poïadavkû zamûstnancû i manaïerû, citlivé odmítání nevhodn ch uchazeãû.» Kritizování druhého ãlovûka, pfiijímání oprávnûné a neoprávnûné kritiky.» Taktické ukonãení rozhovoru, pfievedení rozhovoru, rychlé dosaïení cíle rozhovoru a jednání, efektivní telefonování.» Specifika pfiijímacího rozhovoru, chyby pfii rozhovorech.» Nezbytné psychologické kompetence vybran ch profesí. 16 Přihlášku naleznete na straně 51-52

19 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNÍ PRÁcI aneb jak POROzUMĚT OSOBNÍMU POTENcIÁLU jednotlivce A NAUČIT SE HO VYUžÍVAT PRO PROfESNÍ I OSOBNÍ život Chtûli byste najít klíã k rozvoji pfiirozené temperamentové v bavy ãlovûka? Podivili jste se nad tím, proã nûkteré dovednosti mûïeme u nûkter ch jedincû rozvíjet jen velmi obtíïnû a jiné snadno? Zajímalo by Vás, jak vliv mûïe mít genetika na potenciál ãlovûka? - budete schopni v ir í mífie identifikovat své silné a slabé stránky, - porozumíte, proã pro nûkteré typy lidí nejsou vhodné urãité pracovní pozice, - budete umût nasmûrovat vhodn kariérov rûst sv ch kolegû, - odnesete si mapu sv ch siln ch a slab ch stránek. PROGRAM 9:00 16:00» Pohled na nové trendy v personalistice.» Pohled do historie metody, která odhalovala silné a slabé stránky ãlovûka.» Psychologie a její vyuïití v personální práci.» C. G. Jung a moderní psychologie.» Planetární mapa individuálních vloh ãlovûka listopadu Kã (vã. 20% DPH) 51110» Individuální Radix co je moïné se dozvûdût o potenciálu lidí.» Ego a Du e jazyk nevûdomí a jejich vliv na rozvoj potenciálu. LEKTOR: Mgr. Jana Randáková» My lení cítûní vnímání intuice - psychologické typy.» Vnitfiní partner/ka Animus Anima.» Symbolika oblastí Ïivota.» Jak efektivnû a prakticky vyuïívat informace, které mi nabízí nov pohled na potenciál lidí.» Závûr jak neztratit zdrav úsudek a pfiesto maximálnû vyuïít tohoto pohledu na silné stránky a limity ãlovûka. Přihlášku naleznete na straně

20 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA VYUžITÍ EMOČNÍ INTELIGENcE PŘI VEDENÍ LIDÍ Na kter úspûch si vzpomenete, kdyï potfiebujete odvahu? KvÛli komu nebo kvûli ãemu byste byli ochotni se zmûnit? Co byste si pfiáli, kdybyste vidûli padat hvûzdy? MÛÏete se spoléhat pfii rozhodování na svoji intuici? - zaktivizujete vnitfiní zdroje, - harmonizujete rozum a srdce, - získáte inspiraci pro pozitivní zmûny. PROGRAM 9:00 16:00» Emocionální rozvoj jako piãkové know-how dne ka.» Osobní síla skrze uvûdomování. âlovûk jako víceúrovàová bytost.» V znam entuziasmu a osobního magnetismu.» Tvofiivá zmûna sebevûdomí, sebepojetí a sebehodnocení.» ZáÏitkovû veden rozvoj systémû pfiesvûdãení aneb zmûna sebeobrazu k Ïádoucímu stavu.» Zvládání negativních emocí a posilování frustraãní tolerance. Jak lépe vyjít sám se sebou i s ostatními.» Pfiekonávání stereotypû, zábran a negativních systémû pfiesvûdãení.» V znam vûdomí a podvûdomí pfii vyuïívání vlastního potenciálu.» Schopnost tvofiivû uplatàovat pozitivní emoce. Nalézání kladného principu dne ka.» Autokouãink aneb co s tím, kdyï strach a stres omezují Ïivot.» V znam du evního a sociálního zdraví na profesionální v kon a osobní spokojenost ledna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: PhDr. Lea Paulínová 611 ROzBOR PÍSMA PODPůRNÁ METODA V PRÁcI PERSONÁLNÍHO MANAžERA Uvûdomujete si, co Va e písmo o Vás fiíká? Jak souvisí v raz písma s povahou ãlovûka? Víte, Ïe v písmu je zaznamenán psychick i fyzick stav ãlovûka, jeho vnitfiní potenciál, Ïivotní síla, povahové rysy, jednotlivé sloïky inteligence? PROGRAM 9:00 16:00» Písmo jako nástroj sebepoznání.» Písmo jako nástroj poznání druh ch lidí.» Vûdomá a nevûdomá mysl v písmové stopû.» Grafologie jako podpûrn nástroj pfii rozhodování.» Deduktivní a induktivní metoda v pfiístupech zkoumání písma.» Postupy a nástroje pfii posuzování písma.» Prvotní anal zy písma.» Rozum, cit a vûle v písmu.» Grafologie jako souãást diagnostick ch metod.» Vztah písma a verbální komunikace.» Písmo a fieã tûla. - posílíte sebe-uvûdomování, sebe-vûdomí, sebe-poznání, sebe-hodnocení..., - posílíte sociální kompetentnost a orientaci v mezilidsk ch v tazích, - budete umût vyuïít psychologii písma jako podpûrn nástroj pfii rozhodování února Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: PhDr. Lea Paulínová Přihlášku naleznete na straně 51-52

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více