Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!"

Transkript

1 1

2 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI!

3 OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR managemnet a personalistika...str. 7 Kurzy Mzdové účetnictví... str. 29 Lektoři... str. 44 Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky - EMU... str. 46 Přihláška Objednávka účasti na kurzu a Smluvní podmínky... str. 51 V tomto katalogu Vám nabízíme:» 56 vzdělávacích programů, tj.» 80 seminářů, kurzů, výcviků» 2 rekvalifikační programy, akreditované MŠMT Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. LEGENDA novinka kurz pro začátečníky změny v legislativě kurz pro pokročilé certifikovaný (rekvalifikační) kurz konzultační seminář kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Personální manažer kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví Přihlášku naleznete na straně

4 O NÁS Našimi znalostmi, zkušenostmi a s využitím inovativních učebních postupů pomáháme jednotlivcům i organizacím dosáhnout úspěchu. působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují: u otevřené kurzy u firemní řešení u poradenství a outsourcing u odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení. PROČ S NÁMI? n 20 úspěšných let na trhu vzdělávání a rozvoje. n Propojení českých a zahraničních zkušeností a know-how n Velké portfolio kvalitních lektorů, trenérů, koučů, konzultantů 150 lektorů v ČR, lektorů z celého světa - expertů ve svých oborech s dlouholetou manažerskou, konzultantskou a pedagogickou praxí. n Stálá kvalita služeb pro naše zákazníky - certifikát ISO 9001:2008 od renomované společnosti Lloyd`s Register Quality Assurance jako záruka kvality n Inovace ve vzdělávání a rozvoji (investice přes 12 mil. EUR v roce 2009 do nových trendů ve vzdělávání) Služeb naší společnosti za dobu její existence využilo přes firem (služeb Demos Group více než firem). Otevřených kurzů se každoročně zúčastní více než lidí (vzdělávání Demos Group každoročně více než lidí). Demos Group se sídlem v Paříži je jedním z největších globálních poskytovatelů vzdělávání a jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze. Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR. 2 Přihlášku naleznete na straně 51-52

5 BONUSOVÝ SYSTÉM VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 1) Věrnostní program - pro účastníky otevřených kurzů Úãastníte se na eho kurzu ãi semináfie? Neodnesete si pouze znalosti a vûdomosti, kvûli kter m pfiicházíte. V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty získáte navíc moïnost sbírat své vlastní body. Jedna koruna ceny kurzu = 1 bod (tj. napfi Kã = bodû) Za bodû = poukázka v hodnotû 100 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 200 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 500 Kã Získané body lze vymûnit za poukázky Sodexo na zboïí ãi sluïby dle Va eho osobního v bûru. Za dárkové poukázky mûïete nakoupit zboïí v nûkteré z prodejen odûvû, klenotû, elektrospotfiebiãû, knih atd., nebo vyuïít sluïeb kulturních, sportovních ãi relaxaãních center, cestovních kanceláfií, zdravotnick ch zafiízení a jazykov ch kol. Dárkov Pass lze pouïít v iroké síti více neï 8000 provozoven oznaãen ch nálepkou s vyobrazením pfiíslu né poukázky. V bûr konkrétních míst je k dispozici na Počet věrnostních bodů Body se Vám pfiiãítají vïdy v okamïiku realizace kurzu (v pfiípadû zaplacené úãasti). Tak jak se úãastníte jednotliv ch kurzû, Va e body se postupnû naãítají. Evidenci zaji Èuje. Potfiebujete-li si ovûfiit, kolik bodû uï máte, zavolejte nám na tel nebo napi te na Výměna získaných bodů za poukázky V mûna získan ch bodû za poukázky je po pfiedchozí domluvû moïná kdykoli. Kontaktujte nás telefonicky na ãísle ãi em na adrese Kontaktujete-li nás nejpozdûji jeden pracovní den pfied konáním kurzu, mûïete si poukázku odnést rovnou z kurzu, kterého se úãastníte. Období, ve kterém se body sbírají, a termín, do kdy je nutné body vyměnit za poukázky Va e body se postupnû naãítají v rámci jednoho kalendáfiního roku, tj. vïdy za Va i úãast na kurzech uskuteãnûn ch v období od 1. ledna do 31. prosince, kdy je sbûr bodû ukonãen. V mûnu získan ch bodû za poukázky lze provést je tû v prûbûhu mûsíce ledna následujícího kalendáfiního roku, poté se pfiípadné zbylé body na vûrnostních úãtech z administrativních dûvodû odstraàují. Od 1. ledna se Vám body naãítají od zaãátku. 2) Věrnostní program - pro firemní zákazníky otevřených kurzů Je Va e firma ãi organizace vûrn m zákazníkem Pragoeducy? Vysíláte na otevfiené kurzy Pragoeducy více posluchaãû? VyuÏíváte ke vzdûlávání Va ich lidí fiady otevfien ch kurzû Pragoeducy? V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty máte moïnost vyuïít mnoïstevní slevy. Pfiedplatíte-li u nás pro období následujícího jednoho roku vzdûlávání Va ich zamûstnancû formou otevfien ch kurzû, získáte tyto slevy: Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû nad Kã (bez DPH) = 5% sleva z ceny kurzû = 10% sleva z ceny kurzû = 15% sleva z ceny kurzû = 20% sleva z ceny kurzû = sleva na základû individuálního jednání Slosování s výhrou Účastníte se otevřených kurzů Pragoeducy? Štěstí se na Vás jistě usměje!!! Stačí, abyste po absolvování kurzu vyplnili anketu o Vaší spokojenosti s kurzem, vyplnili čitelně kontaktní údaje a anketu odevzdali. Všechny vyplněné ankety budou 1x za pololetí slosovány. Výherce se bude těšit z atraktivního zájezdu v hodnotû Kã. 3

6 TIPY PRO KLIENTY aneb co by Vám nemělo uniknout Chcete o změnách v legislativě vědět co nejdříve? Hledáte profesionální přístup a příjemné prostředí? Chcete o tématech přínosně diskutovat s odborníky a účastníky z jiných společností? Trváte na kvalitních tématech a aplikaci poznatků do praxe? Potom jsou otevřené kurzy společnosti tou správnou volbou! Z nabídky kurzů bychom Vás rádi upozornili na některé NOVINKY. Pro HR manažery, kteří si alespoň jednou položili otázku Jsem skutečným HR profesionálem? nebo Cítím se jako rovnocenný partner managementu? a při úvaze nad odpovědí zapochybovali tedy pro ně jsme připravili 9denní program HR manažer partner managementu (str. 9) Posluchači se zdokonalí v profesních dovednostech potřebných pro skutečně profesionální výkon pozice a s dovednostmi nezbytnými pro efektivní spolupráci s ostatními manažery. Seznámí se s: tvorbou a implementací HR strategie, metodami výběru a vedením výběrových rozhovorů, úlohou kompetenčního manuálu, systémy motivace zaměstnanců, řízením kariéry i prací s talenty, způsoby a nástroji práce s lidmi v HR praxi. Sledujeme nové trendy v oblékání, v gastronomii, ve stylu života,...a co naše profese? Nejsme v zajetí tradičních pohledů na naši práci? Přijďte se inspirovat na workshop Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumět osobnímu potenciálu jednotlivce a naučit se ho využívat pro profesní i osobní život (str. 17) Pokud máte specifické problémy v oblasti zaměstnanosti nebo chcete vyřešit nejasnosti, na které není čas při výkladovém semináři, využijte Konzultační seminář Zaměstnávání občanů EU a cizinců v příkladech, otázkách a odpovědích (str. 27) Program bude sestaven dle Vašich dotazů a zájmů. Těm z Vás, kteří hledají odpověď na otázku Jak efektivně vybírat lidi a neutrácet za zaměstnance, kteří po krátké době odejdou? je určen kurz zaměřený na výběr těch správných lidí do firmy Behaviorální rozhovor (str. 14) Další novinky: Mzdovém minimum pro personalisty Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele v příkladech Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v příkladech Nemocenské pojištění migrujících pracovníků v rámci EU a EHP 4

7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ stfieda Personální manaïer - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Pracovní právo pro personalisty základy - 1. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro personalisty základy - 2. den... str stfieda Pracovní právo pro personalisty základy - 3. den... str stfieda Mzdové úãetnictví - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Vedení mzdové agendy základy - 1. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro personalisty základy - 4. den... str ãtvrtek Vedení mzdové agendy základy - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní migrujících pracovníkû v rámci EU a EHP... str stfieda Vedení mzdové agendy základy - 3. den... str pondûlí Ochrana osobních údajû pfii vedení personálních agend zku enosti a poznatky s aplikací zákona... str úter Pracovní právo a odmûàování zamûstnancû v rozpoãtové sféfie... str stfieda HR manaïer - partner managementu - zahájení... str stfieda Tvorba HR strategie a její implementace - 1. den... str stfieda Pracovní právo pro mzdové úãetní - 1. den... str ãtvrtek Tvorba HR strategie a její implementace - 2. den... str ãtvrtek Pracovní právo pro mzdové úãetní - 2. den... str pátek Pojistné na sociální zabezpeãení pro zamûstnavatele v pfiíkladech... str pondûlí Jak sestavit popis pracovních míst... str pondûlí DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 1. den... str úter DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní a pojistné na sociální zabezpeãení - základy - 1. den... str ãtvrtek Nejãastûj í chyby zamûstnavatelû v aplikaci Zákoníku práce... str ãtvrtek SráÏky ze mzdy a exekuce... str ãtvrtek Nemocenské poji tûní a pojistné na sociální zabezpeãení - základy - 2. den... str pátek Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str pondûlí Jak správnû vybrat zamûstnance - 1. den... str pondûlí Vyúãtování zahraniãních pracovních cest (vã. valutové pokladny) úãetní a daàové souvislosti... str úter Jak správnû vybrat zamûstnance - 2. den... str úter Zákon o zamûstnanosti... str úter ZdaÀování pfiíjmû zamûstnancû základy - 1. den... str stfieda ZdaÀování pfiíjmû zamûstnancû základy - 2. den... str pátek Zdravotní péãe o zamûstnance... str pondûlí Mzdové minimum pro personalisty... str úter Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumût osobnímu potenciálu jednotlivce a nauãit se ho vyuïívat pro - 1. den... str stfieda Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumût osobnímu potenciálu jednotlivce a nauãit se ho vyuïívat pro - 2. den... str ãtvrtek Mzdy v podnikatelské sféfie... str stfieda Zamûstnávání obãanû EU a cizincû... str pondûlí Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty - 1. den... str pondûlí Zákoník práce - praktické zku enosti... str pondûlí Stanovení prûmûrného v dûlku... str úter Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty - 2. den... str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pátek Zdravotní poji tûní v pfiíkladech... str pondûlí Osobnost personálního manaïera vizitka firemní kultury... str pondûlí Zdravotní poji tûní... str úter DaÀové aspekty zamûstnávání cizincû v âr a odeslání ãesk ch zamûstnancû na práci do zahraniãí... str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str stfieda Zmûny v nemocenském poji tûní od str ãtvrtek DÛchodové poji tûní základy - 1. den... str pátek DÛchodové poji tûní základy - 2. den... str pondûlí Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû - 1. den... str úter Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû - 2. den... str úter Náhrada mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti v pfiíkladech... str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní základy... str. 41 Přihlášku naleznete na straně

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pondûlí ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi - 1. den... str úter ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi - 2. den... str stfieda Zamûstnávání osob se zdravotním postiïením... str ãtvrtek Vnitrofiremní pracovnûprávní a mzdové pfiedpisy (vã. kolektivních smluv)... str pondûlí Personální rozhovory - 1. den... str pondûlí Zmûny v nemocenském poji tûní od str úter Personální rozhovory - 2. den... str stfieda DÛchodové poji tûní v roce str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str ãtvrtek Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str pátek Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str pondûlí Komunikaãní dovednosti pro personalisty - 1. den... str pondûlí Zákon o zamûstnanosti... str úter Komunikaãní dovednosti pro personalisty - 2. den... str úter Pracovní právo pro personalisty pro pokroãilé - 1. den... str stfieda Jak zpracovat kompetenãní manuál firmy... str stfieda Pracovní právo pro personalisty pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Odpovûdnost zamûstnance za kodu... str pátek Stanovení prûmûrného v dûlku... str pondûlí Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str úter VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 1. den... str úter Zamûstnávání obãanû EU a cizincû v pfiíkladech, otázkách a odpovûdích - konzultaãní semináfi... str úter Zdravotní poji tûní... str stfieda VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 2. den... str stfieda Nemocenské poji tûní migrujících pracovníkû v rámci EU a EHP... str ãtvrtek DÛchodové poji tûní v roce str pátek Od kodàování pracovních úrazû a nemocí z povolání... str pondûlí Moderní asertivní komunikace pro HR manaïery a personalisty - 1. den... str úter Moderní asertivní komunikace pro HR manaïery a personalisty - 2. den... str úter Zmûny v nemocenském poji tûní od str úter Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str ãtvrtek Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pondûlí Pracovní právo a odmûàování zamûstnancû v rozpoãtové sféfie... str pondûlí Náhrada mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti v pfiíkladech... str úter Vyúãtování zahraniãních pracovních cest (vã. valutové pokladny) úãetní a daàové souvislosti... str pondûlí Organizace a fiízení HR útvaru... str úter Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview) - 1. den... str úter Zamûstnávání osob se zdravotním postiïením... str stfieda Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview) - 2. den... str stfieda Vedení personální agendy... str pátek Zákoník práce - praktické zku enosti... str pondûlí Rozbor písma podpûrná metoda v práci personálního manaïera - 1. den... str pondûlí Pracovní právo pro mzdové úãetní - 1. den... str úter Rozbor písma podpûrná metoda v práci personálního manaïera - 2. den... str úter Pracovní právo pro mzdové úãetní - 2. den... str stfieda DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 1. den... str ãtvrtek DÛchodové poji tûní pro pokroãilé - 2. den... str pátek Zdravotní poji tûní v pfiíkladech... str pondûlí Náhrady cestovních v dajû v tuzemsku i v zahraniãí... str úter Roãní zúãtování záloh a zmûny ve zdaàování mezd zamûstnancû... str stfieda Pfiehled zmûn ve vedení mzdové agendy v roce str pondûlí Pojistné na sociální zabezpeãení pro zamûstnavatele v pfiíkladech... str pondûlí Vedení evidenãních listû dûchodového poji tûní pro pokroãilé... str Přihlášku naleznete na straně 51-52

9 HR MANAGEMENT PERSONALISTIKA Personální manažer certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 8 HR manažer partner managementu... str. 9 Tvorba HR strategie a její implementace... str. 10 Organizace a řízení HR útvaru... str. 10 Osobnost personálního manažera vizitka firemní kultury... str. 11 Jak sestavit popis pracovních míst... str. 11 Jak zpracovat kompetenční manuál firmy... str. 12 Motivace zaměstnanců, řízení kariéry a práce s talenty... str. 12 Jak vytvořit a efektivně pro pojit procesy vzdělávání a periodického hodnocení zaměstnanců... str. 13 Způsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi... str. 13 Jak správně vybrat zaměstnance... str. 14 Behaviorální rozhovor (Behavioral Event Interview)... str. 14 Personální rozhovory... str. 15 Komunikační dovednosti pro personalisty... str. 15 Moderní asertivní komunikace pro HR manažery a personalisty... str. 16 Nové trendy v personální práci aneb Jak porozumět osobnímu potenciálu jednotlivce a naučit se ho využívat pro profesní i osobní život... str. 17 Využití emoční inteligence při vedení lidí... str. 18 Rozbor písma podpůrná metoda v práci personálního manažera... str. 18 Mzdy v podnikatelské sféře... str. 19 Pracovní právo a odměňování zaměstnanců v rozpočtové sféře... str. 20 Zákoník práce - praktické zkušenosti... str. 21 Pracovní právo pro personalisty základy... str.21 Pracovní právo pro personalisty pro pokročilé... str. 22 Vedení personální agendy... str. 23 Mzdové minimum pro personalisty... str. 23 Nejčastější chyby zaměstnavatelů v aplikaci Zákoníku práce... str. 24 Odpovědnost zaměstnance za škodu... str. 24 Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend zkušenosti a poznatky s aplikací zákona... str. 25 Zákon o zaměstnanosti... str. 25 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením... str. 26 Zaměstnávání občanů EU a cizinců... str. 26 Zaměstnávání občanů EU a cizinců v příkladech, otázkách a odpovědích - konzultační seminář... str. 27 Vnitrofiremní pracovněprávní a mzdové předpisy (vč. kolektivních smluv)... str. 27 Zdravotní péče o zaměstnance... str. 28 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání... str. 28 Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. 7

10 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA PERSONÁLNÍ MANAžER certifikovaný (REKVALIfIKAČNÍ) KURz Chcete zmûnit profesi a získat potfiebné znalosti? Potfiebujete získat novou kvalifikaci? Potfiebujete si ovûfiit zpûsobilost k v konu profese? Potfiebujete prohloubit Va e znalosti? Kurz je urãen pro zaãínající personální manaïery na úrovni stfiedního managementu s ukonãen m stfiedním vzdûláním s maturitou. ZpÛsobilost k v konu této profese bude ovûfiena závûreãn mi písemn mi i ústními zkou kami. Úspû ní posluchaãi obdrïí Osvûdãení M MT a Pragoeducy o rekvalifikaci s celostátní platností. - budete mít ucelen souhrn znalostí a dovedností potfiebn ch pro v kon pozice personalista personální manaïer, - získáte certifikát prokazující Va e kvality, - u etfiíte finanãní prostfiedky oproti absolvování jednotliv ch programû samostatnû. TÍMTO KURZEM ZÍSKÁTE 3 V HODY: 1. ucelen souhrn znalostí a dovedností, 2. osvûdãení prokazující Va e kvality, 3. úsporu Kã (u etfiíte oproti absolvování jednotliv ch programû). Certifikovan kurz se skládá ze 13 programû a 1 konzultace (tj. 19 dnû), oznaãen ch symbolem 15. záfií 2010 zahájení 26. ledna 2011 zkou ky Kã (osvobozeno od DPH) ODBORN GARANT: JUDr. Hana d Ambrosová» Pracovní právo pro personalisty základy... str. 21» Ochrana osobních údajû pfii vedení personálních agend... str. 25» Jak sestavit popis pracovních míst... str. 11» Nejãastûj í chyby zamûstnavatelû v aplikaci zákoníku práce... str. 24» Zákon o zamûstnanosti... str. 25» Mzdové minimum pro personalisty... str. 23» Mzdy v podnikatelské sféfie... str. 19» Osobnost personálního manaïera vizitka firemní kultury... str. 11» Jak vytvofiit a efektivnû propojit procesy vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû... str. 13» Vnitrofiremní pracovnûprávní a mzdové pfiedpisy (vã. kolektivních smluv)... str. 27» Personální rozhovory... str. 15» Odpovûdnost zamûstnance za kodu... str. 24» Od kodàování pracovních úrazû a nemocí z povolání... str. 27» Závûreãná konzultace ledna Přihlášku naleznete na straně 51-52

11 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA HR MANAžER PARTNER MANAGEMENTU Chcete se stát skuteãn m HR profesionálem? Chcete b t rovnocenn m partnerem pro Vá management? Máte potíïe s implementací HR strategie? Umíte zpracovat kompetenãní model? Kurz je urãen pro v echny HR manaïery, ktefií se chtûjí dále zdokonalit v profesních dovednostech, potfiebn ch pro skuteãnû profesionální v kon pozice a ktefií chtûjí efektivnû spolupracovat s ostatními manaïery. Kurz je téï vhodn pro dal í rozvoj dovedností absolventû rekvalifikaãního kurzu Personální manaïer. - budete umût vytvofiit a implementovat HR strategii, - budete znát metody v bûru a umût pfiipravit a vést v bûrové rozhovory, - budete umût zpracovat a implementovat kompetenãní modely, - budete umût pracovat se systémy motivace a fiízení kariéry Va ich lidí, - budete mít základní pfiedpoklady pro efektivní a rovnocennou spolupráci s ostatními manaïery firmy, - u etfiíte finanãní prostfiedky oproti absolvování jednotliv ch programû samostatnû. PROGRAM 9:00 16:00» 1. Tvorba HR strategie a její implementace... str » 2. Jak správnû vybrat zamûstnance... str » 3. Jak zpracovat kompetenãní manuál firmy... str » 4. Motivace zamûstnancû, fiízení kariéry a práce s talenty... str » 5. ZpÛsoby a nástroje práce s lidmi v HR praxi... str Absolvováním tohoto devítidenního kurzu jako celku u etfiíte Kã oproti absolvování jednotliv ch samostatn ch programû Kã (vã. 20% DPH) LEKTO I: Mgr. Irena Pilafiová (1. a 3. program) Mgr. Yveta Rychtafiíková (2., 4. a 5. program) Přihlášku naleznete na straně

12 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA TVORBA HR STRATEGIE A její IMPLEMENTAcE Musíte nutit manaïery, aby pouïívali Vámi vytvofiené nástroje a metodiky? Víte, jak to zmûnit? PROGRAM 9:00 16:00 1.den» Tvorba HR strategie.» Vztah mezi HR strategií a strategií firmy.» Pravidla efektivního dosahování strategick ch cílû.» Mûfiení úspû nosti a v konnosti HR. 2.den» Prodej HR strategie uvnitfi firmy.» Zásady pfiesvûdãování a argumentace.» Implementace HR nástrojû formou projektového fiízení. - budete umût vytvofiit HR strategii, - budete znát pravidla pro úspû né prosazení HR strategie ve firmû, - uvûdomíte si pfiedpoklady pro úspû nou spolupráci s ostatními manaïery fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová ORGANIzAcE A ŘÍzENÍ HR útvaru Jaké místo v rámci spoleãnosti chcete zaujímat a jakou roli chcete hrát? Pfiem líte o outsourcingu v HR oblasti? PROGRAM 9:00 16:00» Cíle, ãinnosti a úkoly HR útvaru.» Strategické fiízení lidsk ch zdrojû.» Struktura a organizace HR útvarû - modely fiízení lidsk ch zdrojû, - nejnovûj í trendy v HR oblasti, - postavení HR útvaru ve struktufie a hierarchii organizace, - vztah HR útvaru a ostatních organizaãních útvarû, jejich úlohy, - pravomoci a odpovûdnosti HR útvaru, - organizace HR útvarû podle charakteru organizace, - outsourcing v oblasti HR v hody a nev hody.» HR manaïefii - pravomoci a odpovûdnosti HR manaïerû, - profil HR manaïera (znalosti, schopnosti, dovednosti, pfiístupy a postoje). - budete schopni porovnat organizaci a fiízení HR útvaru ve Va í spoleãnosti ve vztahu k souãasn m trendûm, - budete schopni uãinit kompetentní rozhodnutí o smûru a rozvoji HR útvaru. 7. února Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně 51-52

13 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA OSOBNOST PERSONÁLNÍHO MANAžERA VIzITKA firemní KULTURY Cítíte se ve firmû jako sluïka a management Vás nerespektuje? Chcete to zmûnit? PROGRAM 9:00 16:00» Firemní kultura a personální manaïer (role, oãekávání, mezilidské vztahy).» Jak vytvofiit dojem (první dojem, prezentace a sebeprezentace).» Vûdomé a nevûdomé sdûlování informací o sobû.» Jak si získat dûvûru.» Personální manaïer a rozvoj osobnosti (jak pracovat na sobû, co je dûleïité pro práci personálního manaïera, jak zdokonalovat image).» Odhad druh ch lidí abeceda personálního manaïera (první dojem, vliv zku enosti a intuice pfii posuzování druh ch, nástroje na posuzování druh ch). - budete vûdût, jak budovat Ïádoucí postavení HR manaïerû a personalistû ve firmû, - budete znát klíãové faktory, které ovlivàující tvorbu image, - rozpoznáte pfiekáïky v úspû ném pûsobení HR manaïera a personalisty ve firmû. 22. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová jak SESTAVIT POPIS PRAcOVNÍcH MÍST Víte, Ïe definování poïadavkû na pracovní místo mûïe zásadnû ovlivnit kvalitu v ech HR procesû ve firmû? PROGRAM 9:00 16:00» Obsah, struktura a základní náleïitosti popisu práce.» PoÏadavky pracovního místa.» ZpÛsobilosti (schopnosti) zamûstnancû v popisech pracovních míst.» VyuÏití popisû pracovních míst pfii fiízení firmy.» Uplatnûní popisû práce v personalistice pfii - vzdûlávání zamûstnancû a fiízení kariéry, - hodnocení v sledkû práce, - odmûàování, - v bûru a rozmisèování lidí. - budete schopni metodicky fiídit vytváfiení popisû pracovních míst, - budete umût vytváfiet popisy pracovních míst zamûfiené na znalosti, ale i na schopnosti (klíãové zpûsobilosti), - budete schopni ve spolupráci s manaïery vytvofiit kvalitní popisy, které budou základem pro kvalitní fungování v ech HR procesû (nábor a v bûr, vzdûlávání, hodnocení, odmûàování, motivace). 18. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně

14 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA jak zpracovat KOMPETENČNÍ MANUÁL firmy Pfiipadá Vám vytvofiení a zavedení kompetenãních modelû velmi tûïké? Víte, Ïe to lze snadno a rychle? PROGRAM 9:00 16:00» Co je kompetence.» Tvorba kompetenãních modelû.» Ukázka kompetenãních modelû.» Mûfiitelná kritéria kompetencí.» MoÏnosti a vyuïití kompetenãních modelû v personální a manaïerské práci.» Implementace kompetenãních modelû do firmy a rizika implementace.» ízení podle kompetencí (v bûr zamûstnancû, hodnocení, rozvoj ). - budete vûdût, jak mûfiit kompetence, - budete schopni vytvofiit kompetenãní manuál, - budete znát postup pro úspû né implementování kompetenãních modelû. 12. ledna Kã (vã. 20% DPH) 211 LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová MOTIVAcE zaměstnanců, ŘÍzENÍ KARIÉRY A PRÁcE S TALENTY Jste si vûdomi, Ïe se stále více lidí ptá uï pfii pfiijímacím pohovoru na moïnost individuálního rozvoje a profesního rûstu v rámci firmy? PROGRAM 9:00 16:00» Motivace zamûstnancû - motiv a stimul, zdroje motivace, vnitfiní a vnûj í motivace, - motivace a pracovní v kon, motivace a pracovní spokojenost, - jak efektivnû vyuïívat prostfiedky hmotné a nehmotné stimulace zamûstnancû - vytvofiení systému motivace a stimulace zamûstnancû ve firmû.» Kariéra, kariérov pohyb, kariérové typy.» Proces, politika, metody a postupy pfii plánování a fiízení kariéry.» Osobnost ãlovûka a jeho Ïivotní a pracovní dráha.» Rozvoj zamûstnancû zaloïen na schopnostech - dovednosti, schopnosti, kompetence, klíãové kompetence, - fiízení znalostí v organizaci.» Plánování osobního rozvoje zamûstnancû - praktické nástroje fiízení profesního rozvoje zamûstnancû, aplikace a zpûsob zavádûní v praxi.» Plánování následnictví v manaïersk ch funkcích - plánování personálních rezerv.» Práce s talenty, vytváfiení prostfiedí k jejich motivaci. - budete schopni vytvofiit a zavést základní motivaãní systém, - budete umût pouïít vnitfiní a vnûj í i hmotnou a nehmotnou motivaci, - zlep íte svou schopnost identifikovat potfieby jednotlivcû, - budete umût naplánovat profesní a kariérov rûst svûj i zamûstnancû, - budete schopni vytvofiit systém fiízení kariéry ve va í firmû, - budete schopni udrïet si ty nejlep í pracovníky listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně 51-52

15 HR MANAGEMENT A PERSONALISTIKA jak VYTVOŘIT A EfEKTIVNĚ PROPOjIT PROcESY VzDĚLÁVÁNÍ A PERIODIcKÉHO HODNOcENÍ zaměstnanců Víte jak zv it pfiínosy systému vzdûlávání a hodnocení ve va í spoleãnosti? PROGRAM 9:00 16:00» V znam a úkoly vzdûlávání v podnikatelském prostfiedí 21. století.» Role personalistû a role managementu - jak propojit systémy hodnocení a vzdûlávání zamûstnancû.» Cyklus vzdûlávání. - identifikace potfieb a tvorba plánu vzdûlávání.» Metody vzdûlávání na pracovi ti.» Metody vzdûlávání mimo pracovi tû - hodnocení pfiínosû vzdûlávání, 4 úrovnû hodnocení, metody hodnocení, komplexní systém vzdûlávání zamûstnancû.» Periodické hodnocení zamûstnancû - cíle a metody, - komplexní systém hodnocení zamûstnancû, - sloïky pracovního v konu, - jak mûfiit pracovní v kony - kritéria pracovního v konu, zpûtná vazba, - hodnotící rozhovor. - budete schopni propojit systémy vzdûlávání a hodnocení pracovníkû s návazností na dal í HR procesy, budete umût správnû identifikovat potfieby vzdûlávání, - budete schopni vytvofiit komplexní systém vzdûlávání a periodického hodnocení zamûstnancû, - budete schopni vyhodnotit pfiínosy vzdûlávání, - budete schopni vést hodnotící rozhovor listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková způsoby A NÁSTROjE PRÁcE S LIDMI V HR PRAxI Myslíte, Ïe vût ina manaïerû stále je tû vnímá HR jako administrativní útvar? âí úlohou je tento pfiedsudek odstranit? PROGRAM 9:00 16:00» Jak navázat efektivní spolupráci s manaïery.» Vedení pracovních t mû.» Facilitace a vedení workshopû - základní principy efektivní facilitace workshopu, porady ãi jednání k cíli (v sledku), - role facilitátora, - rozdíl mezi poradou a workshopem, - kontext wokshopu a pfiíprava scénáfie, - jak vtáhnout úãastníky do problému, - jak jednat s problémov mi úãastníky, - fie ení krizov ch situací.» VyuÏití kouãování v HR praxi - co je a co není kouãink, - principy kouãování, - v znam a pfiínosy kouãinku, - základní kouãovací otázky. - budete umût navázat úzkou spolupráci s manaïery, - budete schopni prosadit své zámûry v pracovních t mech, - budete umût vést (facilitovat) pracovní dílny (workshopy, porady), - budete umût pouïívat principy kouãinku v kaïdodenní praxi prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Yveta Rychtafiíková Přihlášku naleznete na straně

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Sociální práce s rodinou a dûtmi

Sociální práce s rodinou a dûtmi Obálka 02/2005 6.6.2005 20:40 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více