Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP"

Transkript

1 Příjem a hdncení žádstí pdpru v IROP Seminář pr SC 2.4 Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení Klvá výzva č. 32 Infrastruktura středních škl a vyšších dbrných škl Klvý výzva č. 33 Infrastruktura středních škl a vyšších dbrných škl pr sciálně vylučené lkality Mgr. Adéla Hájkvá

2 Příjem žádstí pdpru Pdání žádstí puze přes MS Autmatická registrace žádsti Autmatické předlžení na příslušné krajské ddělení Centra. Žadatel bude depeší infrmván přidělených manažerech prjektu, kteří budu mít na starsti další administraci prjektu a kmunikaci se žadatelem (v některých případech bude prbíhat administrace prjektu na jiném krajském ddělení Centra, než je sídl žadatele). 2

3 3 Hdncení žádstí

4 Hdncení žádstí Hdncení žádstí je zahájen p uknčení příjmu žádstí pdpru (klvá výzva), tedy d (uknčení příjmu žádstí je nastaven na ve 14:00 hd.). Fáze hdncení (prvádí Centrum) kntrla přijatelnsti a frmálních náležitstí, věcné hdncení, ex-ante analýza rizik, ex-ante kntrla. Fáze výběru prjektů (prvádí ŘO IROP) výběr prjektu, příprava a vydání právníh aktu. 4

5 Kntrla přijatelnsti a frmálních náležitstí Prvedena d 24 pracvních dnů d data uknčení příjmu žádstí; prbíhá elektrnicky v MS2014+, kntrlu prvádí Centrum; eliminační kritéria (vždy dpvěď ANO x NE ); při kntrle přijatelnsti musí být splněna všechna kritéria stanvená výzvu (becná i specifická) v případě nesplnění jakéhkliv kritéria je žádst vylučena z dalšíh prcesu hdncení; pkud nelze v rámci kntrly přijatelnsti kritérium vyhdntit, neb jsu v žádsti uvedeny rzprné údaje, je mžné žadatele vyzvat k upřesnění (max. dvakrát); pkud v rámci kntrly frmálních náležitstí není splněn jedn či více kritérií lze vyzvat k dlžení (max. dvakrát); výzvy k dplnění/upřesnění jsu žadateli zasílány frmu depeší v MS

6 Kritéria frmálních náležitstí 1. Žádst je pdána v předepsané frmě Přes MS Ve finančním plánu jsu nastaveny etapy prjektu v minimální délce 3 měsíců. Infrmace uvedené v žádsti pdpru jsu v suladu s přílhami. Jsu zvlené správné indikátry. V mdulu CBA je zpracvána finanční analýza (pr prjekty d 5 mil. Kč celkvých způsbilých výdajů. 2. Žádst je pdepsána právněným zástupcem žadatele Statutární zástupce, ppř. jim pvěřená sba na základě plné mci, či jinéh dkumentu (např. usnesení zastupitelstva bce). Dpručený vzr plné mci je přílhu č. 11 Obecných pravidel. 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Plná mc V případě přenesení pravmcí na jinu sbu, např. při pdpisu žádsti. Plné mci jsu ulženy v elektrnické pdbě v MS Vzr plné mci je uveden v Přílze č. 11 Obecných pravidel. 6

7 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Dkumentace k zadávacím a výběrvým řízením Žadatel dkládá dkumentaci k uknčeným zadávacím a výběrvým řízením, která prvedl před pdáním žádsti pdpru. Pstup k předkládání dkumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel, vč. pžadvané dkumentace k zakázce. Je kntrlván, zda stav VZ dpvídá harmngramu zakázky v MS2014+ a zda předmět zakázky dpvídá pdprvaným aktivitám. Kntrla samtné zakázky je řešena jak samstatná kntrla mim prces kntrly frmálních náležitstí. Dklady právní subjektivitě žadatele Dklady k právní subjektivitě nedkládají: kraje a jimi zřizvané rganizace; bce a jimi zřizvané rganizace; OSS a jejich příspěvkvé rganizace. Ostatní právnění žadatelé dlží dklady právní subjektivitě dle typu žadatel (viz následující přehled v tabulce): 7

8 Kritéria frmálních náležitstí Dklady právní subjektivitě žadatele - pkračvání Právní frma žadatele nestátní neziskvá rganizace Dkument právní subjektivitě pžadvaný k dlžení zakladatelská smluva, zakládací či zřizvací listinu neb jiný dkument zalžení, který zárveň dlží veřejně prspěšnu činnst rganizaci v blasti šklství, a prkáže, že účelem hlavní činnsti není vytváření zisku stanvy, ve kterých je uveden ustanvení vypřádání majetku při zániku rganizace, jestliže t nevyplývá ze zákna církve církevní rganizace výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí a čestné prhlášení, že daný subjekt vyknává veřejně prspěšnu činnst v blasti šklství výpis v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců zakladatelská smluva, zakládací či zřizvací listinu neb jiný dkument zalžení, a dkument, který dlží veřejně prspěšnu činnst rganizaci v blasti šklství, a prkáže, že účelem hlavní činnsti není vytváření zisku 8

9 Kritéria frmálních náležitstí Dklady právní subjektivitě žadatele pkračvání Právní frma žadatele rganizace zakládané bcemi, kraji, OSS dbrvlné svazky bcí a jimi zakládané a zřizvané rganizace veřejná výzkumná instituce statní výše neuvedené právnické sby Dkument právní subjektivitě pžadvaný k dlžení zřizvací či zakládací listinu neb jiný dkument zalžení a dkument, který dlží veřejně prspěšnu činnst rganizaci v blasti šklství, a prkáže, že účelem hlavní činnsti není vytváření zisku zřizvací či zakládací listinu neb jiný dkument zalžení a dkument, který dlží veřejně prspěšnu činnst rganizaci v blasti šklství, a prkáže, že účelem hlavní činnsti není vytváření zisku zakladatelsku smluvu, zakládací či zřizvací listinu neb jiný dkument zalžení výpis z Obchdníh rejstříku, který v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců výpis z Živnstenskéh rejstříku, který v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců Dlžené dkumenty musí být platné. Jsu-li veřejně dhledatelné na internetu, lze dlžit výpisy z internetu (pzn. u dkumentů typu výpis, který byl vytištěn z internetvéh zdrje je nutn dplnit datum přízení pžadavek na stáří max. 3 měsíce). 9

10 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Výpis z rejstříku trestů Dkládají všichni statutární zástupci vše žadatelů s výjimku: bcí a jimi zřizvaných rganizací, krajů a jimi zřizvaných rganizací, OSS a jejich příspěvkvých rganizací. Výpis z rejstříku trestů v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců. Studie prveditelnsti Musí být zpracvána pdle snvy uvedené v přílze č. 4 Specifických pravidel pr žadatele a příjemce. Upzrňujeme žadatele na nutnst ddržení tét snvy, nebť infrmace uvedené ve Studii prveditelnsti služí jak pdklad pr hdncení žádsti pdpru. 10

11 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Dklad prkázání právních vztahů k majetku, který je předmětem prjektu Výpis z katastru nemvitstí, týkajících se prjektu (stáří výpisu max. 3 měsíce před datem pdání žádsti pdpru). Nájemní smluvu, smluvu výpůjčce, smluvu smluvě buducí či jiný právní úkn neb právní akt pravňující žadatele k užívání nemvitsti, která bude předmětem prjektu (pkud žadatel není zapsán v katastru nemvitstí jak vlastník neb subjekt s právem hspdaření). V případě dlžení smluvy smluvě buducí musí žadatel nejpzději d vydání Rzhdnutí/Stanvení výdajů dlžit výpis z katastru nemvitstí, kde je zapsán jak vlastník neb subjekt s právem hspdařit (tat skutečnst je řešena prcesem Žádsti změnu prjektu viz kapitla 16 Obecných pravidel). Upzrnění Pvede-li prjekt k technickému zhdncení prnajatéh majetku, je nutné, aby mžnst prvádět technické zhdncení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smluvě či ve smluvě výpůjčce majetku minimálně p celu dbu udržitelnsti prjektu. Majetek lze prnajmut puze d subjektů, které spadají d právněných žadatelů, neb d fyzických či právnických sb, které mají právnění k činnsti suvisející s daným brem vzdělání a uzavřely se šklu smluvu bsahu a rzsahu praktickéh vyučvání a pdmínkách jeh knání. Tut smluvu je nutné také dlžit. 11

12 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Kritéria frmálních náležitstí Územní rzhdnutí neb územní suhlas neb veřejnprávní smluva nahrazující územní řízení Územní rzhdnutí s nabytím právní mci. Územní suhlas či účinnu veřejnprávní smluvu nahrazující územní řízení. Žádst stavební pvlení neb hlášení, případně stavební pvlení s nabytím právní mci neb suhlas s prvedením hlášenéh stavebníh záměru neb veřejnprávní smluva nahrazující stavební pvlení Pravmcné stavební pvlení neb suhlas s prvedením hlášenéh stavebníh záměru neb účinná veřejnprávní smluva nahrazující stavební pvlení neb žádst stavební pvlení (ptvrzená stavebním úřadem), neb hlášení ptvrzené stavebním úřadem. V případě slučenéh územníh a stavebníh řízení bude dlžen tt Rzhdnutí s nabytím právní mci, neb žádst jeh vydání (ptvrzená stavebním úřadem). Upzrnění Stavební pvlení s nabytím právní mci či Rzhdnutí slučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní mci musí být dlžen nejpzději d dne vydání Rzhdnutí/Stanvení výdajů, a t frmu Žádsti změnu prjektu. 12

13 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Prjektvá dkumentace pr vydání stavebníh pvlení neb pr hlášení stavby Prjektvá dkumentace v pdrbnsti pr vydání stavebníh pvlení. Prjektvá dkumentace v pdrbnsti pr hlášení stavby, pkud stavba nevyžaduje stavební pvlení. Zpracvaná prjektvá dkumentace pr prvádění stavby, v případě, že již byla zpracvána. Plžkvý rzpčet stavby Naskenvaný plžkvý rzpčet stavby pdepsaný autrizvaným prjektantem členěný pdle jedntnéh ceníku stavebních prací v cenvé úrvni ne starší než k r ve frmě ceněnéh supisu prací. Dále plžkvý rzpčet stavby dlžen v elektrnickém frmátu *XML (tevřený elektrnický frmát, který umžňuje transfery dat a jejich zpracvání různými sftwarvými prgramy) a musí splňvat pžadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. U plžek charakteru subr, kmplet neb vlastních plžek musí být uvedena jejich specifikace a způsb jejich cenění (výstupem je dkument patřený pdpisem autrizvanéh prjektanta). V případě, že prběhl zadávací řízení na zhtvitele stavby, předkládá žadatel také vysutěžený a naceněný rzpčet vybranéh uchazeče v elektrnické pdbě *.XML. neb *.xls. 13

14 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Průzkum trhu Žadatel předlží dklady, prkazující prvedení průzkumu trhu k hlavním aktivitám prjektu na přizvané zařízení a vybavení (vč. kmpenzačních pmůcek), ze kterých vycházel při stanvení ceny, a ve studii prveditelnsti ppíše mechanismus dvzení ceny uvedené v rzpčtu žádsti pdpru. Netýká se plžek, pr které je mžné cenění prvést pmcí ceníku stavebních prací. Byl-li zahájen výběrvé/zadávací řízení, žadatel ppíše způsb stanvení předpkládané ceny. Seznam bjednávek přímých nákupů Seznam bjednávek - přímých nákupů d d Kč bez DPH prvedených před žádstí pdpru. Frmulář je přílhu č. 10 Obecných pravidel. Výpis z Rejstříku škl a šklských zařízení Dlží žadatel, za všechny škly a šklská zařízení dtčená prjektem. Výpis nesmí být v dbě pdání žádsti pdpru starší 3 měsíců. Pkud bude dlžen Výpis přízený z internetu, musí na něm být vyznačen datum přízení z důvdu splnění pžadavku na stáří výpisu max. 3 měsíce). 14

15 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Výpčet čistých jiných peněžních příjmů Pr prjekty, které předpkládají v dbě realizace prjektu vznik jiných peněžních příjmů tabulka pr výpčet je uvedena v přílze č. 9 Specifických pravidel. Memrandum či smluva splupráci škl; Smluva splupráci mez vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem neb akademickým pracvištěm Dkládá se puze v případě, že žadatel ve Studii prveditelnsti uvádí splupráci s některu z těcht rganizaci/institucí. V případě splupráce se šklami, t mhu být ZŠ, SŠ, VOŠ. Smluvy či memranda musí být platná p celu dbu udržitelnsti prjektu. Z dkumentu musí být patrná náplň/bsah splupráce, její rzsah a vztah k aktivitám pdprvaným v prjektu (knkrétní využití řešených prstr). 15

16 Obecná kritéria přijatelnsti 1. Prjekt je svým zaměřením v suladu s cíli a pdprvanými aktivitami výzvy Infrastruktura pr škly a šklská zařízení pr střední a vyšší dbrné vzdělávání a víceletá gymnázia pdle zákna č. 561/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů, které byly nejpzději ke dni vyhlášení výzvy zapsány v Rejstříku škl a šklských zařízení. Sulad prjektvých záměrů s Rámce pr investice d infrastruktury KAP (rámec zveřejněn na Z ppisu prjektu a prjektvé dkumentace je zřejmé, že se jedná prjekt na stavby, stavební úpravy a přízení vybavení dbrných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na buducí uplatnění na trhu práce v klíčvých kmpetencích: kmunikace v cizích jazycích, přírdní vědy, technické a řemeslné bry, práce s digitálními technlgiemi (v pdbě dbrné učebny pr výuku infrmatiky, případně v návaznsti na statní výše uvedené klíčvé kmpetence) Reknstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budvání bezbariérvsti škl. Zvýšení kapacity škl ve vazbě na území se SVL, kde je prkazatelný nedstatek kapacit (suvisí s navýšením kapacity v Rejstříku škl p uknčení realizace prjektu). Knektivita, kmpenzační pmůcky či pradenská pracviště jen v návaznsti na klíčvé kmpetence, bezbariérvst či rzšíření kapacity škly, nikliv jak samstatné aktivity. 16

17 Obecná kritéria přijatelnsti 2. Prjekt je v suladu s pdmínkami výzvy zahájení/uknčení realizace prjektu ( ), ppis cílvých skupin a dpad prjektu na ně, ddržení prcentní míry pdpry z ERDF, SR, žadatel, správně zvlený indikátr prjektu a způsb jeh výpčtu, termín uknčení realizace prjektu je p datu pdání žádsti pdpru, míst realizace prjektu: 32. výzva území správníh bvdu bcí s rzšířenu půsbnstí, na jejichž území se nenachází sciálně vylučené lkality, mim hl. m. Prahu, 33. výzva území správníh bvdu bcí s rzšířenu půsbnstí, na jejichž území se nachází sciálně vylučená lkalita, mim hl. měst Prahu, neb na území sciálně vylučené lkality se schválenu strategií Krdinvanéh přístupu k sciálně vylučeným lkalitám uveden v přílze č. 2 Specifických pravidel. 17

18 Obecná kritéria přijatelnsti 3. Žadatel splňuje definici právněnéh příjemce pr příslušný specifický cíl a výzvu: škly a šklská zařízení v blasti středníh vzdělávání a vyšší dbrné škly, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (tzn. mají zapsanu vlnu živnst č. 72 mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení včetně lektrské činnsti ), kraje a jimi zřizvané a zakládané rganizace, bce a jimi zřizvané a zakládané rganizace (vč. dbrvlných svazků bcí a jimi zřizvaných a zakládaných rganizací), nestátní neziskvé rganizace, církve a církevní rganizace, rganizační slžky státu a jejich příspěvkvé rganizace. 18

19 Obecná kritéria přijatelnsti 4. Prjekt respektuje minimální a maximální hranici celkvých způsbilých výdajů minimální výše celkvých způsbilých výdajů 1 mil. Kč Kč, maximální výše celkvých způsbilých výdajů 99 mil. Kč Kč. 5. Prjekt respektuje limity způsbilých výdajů výdaje hlavní aktivity min. 85 % z celkvých způsbilých výdajů, výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % z celkvých způsbilých výdajů, nákup pzemků a staveb maximálně d výše ceny (tržní ceny) zjištěné znaleckým psudkem, výdaje za nákup pzemků maximálně ve výši 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu. 19

20 Obecná kritéria přijatelnsti 6. Výsledky prjektu jsu udržitelné V kapitle 15 Studie prveditelnsti je ppsán zajištění udržitelnsti prjektu. 7. Prjekt nemá negativní vliv na žádnu z hrizntálních pririt IROP (udržitelný rzvj, rvné příležitsti a zákaz diskriminace, rvnst mužů a žen) Prjekt musí mít pzitivní neb neutrální vliv na hrizntální pririty blíže viz přílha č. 24 Obecných pravidel. V žádsti pdpru musí být uveden ppis v případě kladnéh vlivu na hrizntální pririty. Udržitelný rzvj neutrální vliv Rvné příležitsti a zákaz diskriminace pzitivní vliv Rvnst mezi muži a ženami neutrální vliv 8. Ptřebnst realizace prjektu je důvdněná Ppis ptřebnsti prjektu v kapitle 6 Studie prveditelnsti. 20

21 Obecná kritéria přijatelnsti 9. Prjekt je v suladu s pravidly veřejné pdpry Pdpřeny budu prjekty nezakládající veřejnu pdpru ve smyslu článku 107 dst. 1 Smluvy fungvání Evrpské unie. Pdpru vzdělávání lze pvažvat za slučitelnu s vnitřním trhem pdle č. 107, dst. 3, písm. c) Smluvy fungvání EU. Vybudvaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hspdářsku činnst, pkud nepřesáhne 15 % rční kapacity pdpřené infrastruktury, nejenm jak funkčníh celku, ale i dílčích výstupů prjektu (např. učebna, přízení vybavení). Tut skutečnst je žadatel pvinen v žádsti ppsat a následně prkazvat v dbě udržitelnsti. Při překrčení tht limitu se žadatel vystavuje riziku nedvlené veřejné pdpry. 21

22 Obecná kritéria přijatelnsti 10. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhnný Suhlas s čestným prhlášením v IS KP14+. Statutární zástupce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisela s předmětem činnsti žadatele, neb pr trestný čin dtačníh pdvdu či jiný hspdářský trestný čin neb trestný čin prti majetku neb pr trestné činy úplatkářství neb účasti na zlčinném splčení neb pr trestný čin pškzvání zájmů EU. 22

23 Specifická kritéria přijatelnsti 1. Prjekt je v suladu s Dluhdbým záměrem vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy ČR na bdbí Žadatel, ve Studii prveditelnsti (kapitle 5), ppíše vazbu předkládanéh prjektu na knkrétní (relevantní) záměry/kapitly uvedené v Dluhdbém záměru a jak je daná prblematika v prjektu řešena. 2. Prjekt je v suladu s Akčním plánem vzdělávání. Žadatel, ve Studii prveditelnsti (kapitle 5), ppíše vazbu předkládanéh prjektu na Krajské akční plán (KAP) zda je prjektvý záměr uveden v Seznamu prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 v IROP. Infrmace uvedené ve Studii prveditelnsti budu křížvě kntrlvány vůči údajům na 23

24 Specifická kritéria přijatelnsti 3. Prjekt je zaměřen alespň na jednu z klíčvých kmpetencí: kmunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných brů, přírdních věd, práce s digitálními technlgiemi, případně nerelevantní, pkud bude v rámci prjektu řešena puze bezbariérvst, neb bude v rámci SVL dcházet k rzšíření kapacity škly. Pdrbný ppis vazby prjektu na klíčvé kmpetence bude uveden ve Studii prveditelnsti (kapitla 5). Kmpetence musí být sučasně vyznačeny v Seznamu prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 v IROP (KAP). Žádst pdpru může bsahvat i více kmbinaci výše uvedených aktivit a dále také knektivitu a sciální inkluzi (kmpenzační pmůcky; stavební úpravy a vybavení pradenských pracvišť). 4. Prjekt splňuje minimální pžadavky pr knektivitu škly a připjení k internetu. V případě, prjekt nebude řešit knektivitu, bude tt kritérium nerelevantní. Min. pžadavky pr knektivitu škl jsu uvedeny v přílze č. 11 Specifických pravidel výzvy. 24

25 Specifická kritéria přijatelnsti 5. Prjekt zajistí fyzicku dstupnst a bezbariérvst vzdělávacích zařízení. Základním pžadavkem je umžnění phybu sb na vzíku. Nerelevantní: pkud jsu dtčené a případně navazující prstry již bezbariérvé, pkud se na br vztahuje výjimka zdravtní způsbilsti uvedená v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. sustavě brů vzdělávání v základním, středním a vyšším dbrném vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů (platná aktualizace nařízením č. 367/2012 Sb.). Žadatel tt ppisuje/důvdňuje ve studii prveditelnsti. Upzrňujeme, že pkud daný br nespadá pd výjimku zdravtní způsbilsti, zajištění bezbariérvsti je výzvu vyžadván a nebude akceptván zdůvdnění, že v sučasné dbě není bezbariérvé řešení nutné a vyskytne-li se jeh ptřeba v buducnu, bude šklu zajištěn. 6. Kritéria pr příjem d zařízení nejsu diskriminační pr žádnu skupinu uchazečů. Žadatel ppíše kritéria pr příjem žáků/studentů d zařízení v kapitle 5 ve Studii prveditelnsti. V případě, že pr daný br platí pdmínky zdravtní způsbilsti (definvané nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pzdějších předpisů, žadatel tut skutečnst ppíše ve Studii prveditelnsti. 25

26 Specifická kritéria přijatelnsti 7. Prjekt nepdpruje patření, která vedu k diskriminaci a segregaci marginalizvaných skupin, jak jsu rmské děti a žáci a další děti a žáci s ptřebu pdpůrných patření (děti a žáci se zdravtním znevýhdněním a se sciálním znevýhdněním). Žadatel v kapitle 5 Studie prveditelnsti uvede dpvědi na následující tázky: zda není budván zařízení samstatně zřízené pr žáky/studenty se zdravtním pstižením, zda není budván zařízení vzdělávající pdle ŠVP upravenéh pdle ptřeb pdpůrných patření pr více než 40 % žáků/studentů, zda nejsu budvány třídy, ddělení neb studijní skupiny zřízené pr žáky se zdravtním pstižením v běžném zařízení. V případě, že pr daný br platí pdmínky zdravtní způsbilsti (definvané nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pzdějších předpisů, žadatel tut skutečnst ppíše ve Studii prveditelnsti. 8. Prjekt není zaměřen na výstavbu nvé škly. Psuzení danéh kritéria je navázán na pdmínku zápisu SŠ/VOŠ/víceletéh gymnázia v Rejstříku škl a šklských zařízení, nejpzději k datum vyhlášení výzvy (k ). Výstavba nvéh bjektu šklskéh zařízení je mžná, avšak SŠ/VOŠ/víceleté gymnázium musí být nejpzději k v Rejstříku zaspána. 26

27 Specifická kritéria přijatelnsti 9. Prjekt zajistí administrativní, finanční a prvzní kapacitu k realizaci a udržitelnsti prjektu. Psuzení na základě údajů uvedených ve Studii prveditelnsti a CBA (je-li vyplňván). 10. Výdaje na stavbu a vybavení v rzpčtu prjektu dpvídají tržním cenám Zda byl cenění stavebních prací prveden v suladu s cenvu sustavu uvedenu v plžkvém rzpčtu stavby. Zda dpvídají předpkládané hdnty výběrvých/zadávacích řízení na přízení staveb (u hlavních i vedlejších aktivit) cenění pdle plžkvéh rzpčtu stavby. Zda se výsledky prvedených průzkumů trhu neb stanvení předpkládané hdnty zakázky pírají knkrétní údaje/dkumenty. Zda dpvídají ceny plžek rzpčtu prjektu mechanismu dvzení cen z průzkumu trhu. Zda suvisí plžky uvedené v rzpčtu prjektu s aktivitami prjektu a s naplněním cílů prjektu. 27

28 Specifická kritéria přijatelnsti 11. Cílvé hdnty mnitrvacích indikátrů dpvídají cílům prjektu. Indikátry prjektu dpvídají aktivitám prjektu. Hdnta a způsb jejíh výpčtu je v suladu s přílhu č. 3 Specifických pravidel Metdické listy indikátru. Hdnty indikátrů jsu nastaveny adekvátně. 12. Prjekt s vazbu na schválenu strategii Krdinvanéh přístupu k sciálně vylučeným lkalitám je v suladu s cíli tét strategie. Relevantní puze pr výzvu č. 33 a pr lkality, které mají zpracvanu strategii Krdinvanéh přístupu (viz přílha č. 2 Specifických pravidel). Žadatel ppíše ve Studii prveditelnsti. Nerelevantní, pkud takvá strategie není schválena. 28

29 Specifická kritéria přijatelnsti 13. Minimálně 85 % způsbilých výdajů prjektu je zaměřen na hlavní aktivity prjektu. Způsbilé výdaje na hlavní aktivity rzpčtu musí být minimálně ve výši 85 % celkvých způsbilých výdajů prjektu. Kntrlván zejména v samtné žádsti pdpru na zálžce rční rzpčet a případně v návaznsti na rekapitulaci plžkvéh rzpčtu. V případě prjektů s již uknčeným výběrvým řízením v dbě hdncení bude kntrla prváděna dle plžkvéh rzpčtu. 14. V hdncení CBA/finanční analýze prjekt dsáhne minimálně hdnty ukazatelů, stanvené ve výzvě. Je sledvána čistá sučasná hdnta v rámci Návratnsti investice pr finanční analýzu (ukazatel FNPV_FA) kritérium je splněn, pkud je finanční čistá sučasná hdnta nižší než 0. Údaje jsu dstupné z CBA, která je sučástí MS Nerelevantní pr prjekty, které nemají pvinnst ecba vyplňvat. 29

30 CBA Při vyplňvání CBA je žadateli dpručen prstudvat si přílhu č. 17 Obecných pravidel a také kapitlu 2.13 Specifických pravidel, která upřesňuje pstup při vyplňvání CBA. V mdulu CBA je vyplňvána puze jedna CBA, tzv. standardní CBA (na úvdní stránce bude u checkbxu veřejná pdpra uveden křížek). Prjekty s celkvými způsbilými výdaji d 5 mil. Kč: CBA se nevyplňuje, kritérium v přijatelnsti v hdncení CBA prjekt dsáhne minimálně hdnty ukazatelů, stanvených ve výzvě je nerelevantní. 30

31 CBA Prjekty s celkvými způsbilými výdaji 5 mil. Kč a více: žadatel vyplní pdrbnější údaje prvzním cash flw v kapitle 12 ve Studii prveditelnsti a dále CBA v ISKP14+, je vyplňvána tzv. finanční analýza (eknmická analýza se nevyplňuje), referenční bdbí 10 let, checkbx příjmy dle čl. 61 zaškrtnut na úvdní stránce CBA jen pkud prjekt generuje tzv. čisté příjmy dle čl. 61, žadatel si může vybrat, zda bude vyplňvat údaje za nulvu a investiční variantu, neb rvnu rzdílvu variantu, vlastní výpčet zůstatkvé hdnty zaškrtnut NE, knslidace, jiné peněžní příjmy uvádět hdntu čistých jiných peněžních příjmů, investiční náklady v pjetí CBA jde celkvé investiční a neinvestiční náklady, způsbilé i nezpůsbilé, vyplňvané v letech, kdy jsu vynakládány, prvzní příjmy a náklady týkají se výstupů prjektu, nikliv jiné infrastruktury, financvání prvzní ztráty zpravidla zahrnují prvzní dtace zřizvatele či jiné prvzní dtace, zůstatkvá hdnta pkud je dba živtnsti delší jak referenční bdbí; CBA bsahuje přednastavený způsb určení zůstatkvé hdnty (hdnta peněžních tků ve zbývajících letech živtnsti p sknčení referenčníh bdbí, přičemž v peněžních tcích je zahrnut i případný prdej majetku p sknčení dby živtnsti). 31

32 Věcné hdncení Prbíhá u prjektů, které úspěšně pršly kntrlu přijatelnsti a frmálních náležitstí Prbíhá elektrnicky v MS2014+, kntrlu prvádí Centrum. Lhůta pr prvedení věcnéh hdncení je 30 pracvních dnů de dne uknčení kntrly přijatelnsti a frmálních náležitstí. Bdvé hdncení kritérií dle bdvací škály. Minimální bdvá hranice: prjekty 32. výzva: 25 bdů z celkvéh pčtu 41 bdů, prjekty 33. výzva: 30 bdů z celkvéh pčtu 46 bdů. V případě nesplnění minimální hranice bdů je žádst vyřazena z prcesu hdncení. 32

33 Věcné hdncení Kritéria věcnéh hdncení SC 2.4 Aktivita Infrastruktura středních a vyšších dbrných škl Výstupy prjektu budu využity více šklami. Hdncení (bdvací kritéria) 0 bdů Výstupy prjektu budu využity jednu šklu. 2 bdy Výstupy prjektu budu využity dvěma šklami. 3 bdy Výstupy prjektu budu využity třemi šklami. 4 bdy Výstupy prjektu budu využity čtyřmi šklami. 5 bdů Výstupy prjektu budu využity pěti a více šklami. Prjekt je zaměřen na rzšíření kapacit škly mim vazbu na klíčvé kmpetence ve správním bvdu bce s rzšířenu půsbnstí se sciálně vylučenu lkalitu za účelem sciální inkluze. (Kritérium relevantní puze pr výzvu pr sciálně vylučené lkality tedy pr výzvu č. 33) Sučástí prjektu je zajištění vnitřní knektivity škly a připjení k internetu. 5 bdů - Prjekt je zaměřen na rzšíření kapacit škly mim vazbu na klíčvé kmpetence ve správním bvdu ORP se sciálně vylučenu lkalitu za účelem sciální inkluze. 0 bdů - Prjekt není zaměřen na rzšíření kapacit škly mim vazbu na klíčvé kmpetence ve správním bvdu ORP se sciálně vylučenu lkalitu za účelem sciální inkluze. 3 bdů - Sučástí prjektu je zajištění vnitřní knektivity škl a připjení k internetu. 0 bdů - Sučástí prjektu není zajištění vnitřní knektivity škl a připjení k internetu. 33

34 Věcné hdncení Kritéria věcnéh hdncení SC 2.4 Aktivita Infrastruktura středních a vyšších dbrných škl Prjekt je realizván ve vazbě na buducí uplatnění na trhu práce a ptřeby sladění nabídky a pptávky na reginálním trhu práce. V prjektu jsu uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnsti a způsby jejich eliminace. Hdncení (bdvací kritéria) 15 bdů - Záměry prjektu reflektují ptřeby nabídky a pptávky na reginálním trhu práce ve vazbě na buducí uplatnění žáků/studentů na trhu práce a zárveň se při výuce bude splupracvat přím s ptenciálním buducím zaměstnavatelem neb s vysku šklu, neb s akademickým pracvištěm. Smluva splupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, neb akademickým pracvištěm je pdepsána minimálně na 3 rky d zahájení dby realizace prjektu. 7 bdů - Záměry prjektu reflektují ptřeby nabídky a pptávky na reginálním trhu práce ve vazbě na buducí uplatnění žáků/studentů na trhu práce. 0 bdů - Prjekt nereflektuje ptřeby nabídky a pptávky na reginálním trhu práce. 5 bdů - V prjektu jsu uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnsti a způsby jejich eliminace. 3 bdy - V prjektu jsu částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnsti a způsby jejich eliminace. 0 bdů - V prjektu nejsu uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnsti a způsby jejich eliminace. 34

35 Věcné hdncení Kritéria věcnéh hdncení SC 2.4 Aktivita Infrastruktura středních a vyšších dbrných škl Harmngram realizace prjektu je reálný a prveditelný. Sučástí prjektu jsu úpravy venkvníh prstranství (zeleň). Hdncení (bdvací kritéria) 10 bdů Harmngram realizace prjektu je reálný a prveditelný 0 bdů - Harmngram realizace prjektu není reálný a prveditelný. 3 bdy - Sučástí prjektu jsu úpravy venkvníh prstranství. 0 bdů - Sučástí prjektu nejsu úpravy venkvníh prstranství. 35

36 Ex-ante analýza rizik Prvádí Centrum Pr prjekty, které splnily minimální bdvu hranici věcnéh hdncení. Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik prvede Centrum u vybraných prjektů ex-ante kntrlu. Ověřuje se rizik: nezpůsbilsti výdajů, dvjíh financvání, ve veřejných zakázkách, nedsažení výstupů a realizace prjektu v předlženém harmngramu, nedvlené veřejné pdpry, v udržitelnsti prjektu, pdvdu a krupčníh jednání, realizvatelnsti prjektu p věcné a finanční stránce, vzniku nečekávaných neb nedvlených příjmů, nehspdárných a neefektivních aktivit a výdajů. 36

37 Ex-ante kntrla Prvádí se na základě výsledků ex-ante analýzy rizik Zahrnuje blasti, které ex-ante analýza rizik vyhdntila jak rizikvé. Frma (veřejnsprávní kntrla): administrativníh věření věření na základě předlžených dkladů, kntrly na místě. Mžné krácení výdajů na základě výsledku kntrly: ve způsbilých výdajích zahrnuty nezpůsbilé aktivity, aktivity, které mhly být neb již byly realizvány na základě chybně prvedenéh výběrvéh řízení, výdaje nebyly vynalženy v suladu se zásadami 3E. Upzrnění! Prjekt může být vyřazen z prcesu hdncení, pkud ex-ante kntrla zjistí prušení pdmínek stanvených výzvu. 37

38 Výběr prjektů Prvádí ŘO IROP na základě výsledků hdncení prvedenéh Centrem Pdkladem pr výběr je: zápis, pdepsaný ředitelem Centra, který deklaruje, že hdncení a kntrly prjektů prběhly pdle stanvených pstupů, seznam všech prjektů, které pršly hdncením, v rzdělení na prjekty dpručené a nedpručené k financvání, seznam náhradních prjektů. Ve fázi výběru prjektů není mžné měnit hdncení žádstí pdpru! V klvých výzvách jsu prjekty seřazeny dle pčtu dsažených bdů d nejvyššíh p nejnižší. Prjekty se stejným pčtem bdů jsu seřazeny dle data a času pdání žádsti pdpru v MS2014. Pčet pdpřených prjektů je limitván výši alkace na výzvu, statní prjekty mhu být zařazeny na seznam náhradních prjektů, je-li t výzvu umžněn. 38

39 Vydání právníh aktu Registrace akce a Rzhdnutí pskytnutí dtace/stanvení výdajů Právní akt upravuje minimálně tyt blasti: infrmace příjemci; infrmace prjektu; pvinnsti a práva příjemce; pvinnsti a práva ŘO IROP; sankce za neplnění pvinnstí. 39

40 Žádst přezkum výsledku hdncení Žadatel může pdat žádst přezkum hdncení v každé části hdncení žádsti, ve které neuspěl: p kntrle přijatelnsti a frmálních náležitstí, p věcném hdncení. Pdává se d 14 kalendářních dnů de dne dručení výsledku, a t: elektrnicky v MS2014+, písemně prstřednictvím frmuláře uvedenéh na webvých stránkách Přezkumné řízení prvádí ŘO IROP: d 30 kalendářních dní d dručení žádsti přezkum (ve slžitějších případech d 60 pracvních dní). Na základě výsledku přezkumnéh řízení: žádst pstupí d další fáze hdncení, žádst je vyřazena z dalšíh prcesu hdncení. 40

41 Změny v prjektech Může inicivat žadatel/příjemce, CRR, ŘO IROP. Žadatel má pvinnst známit CRR změny, které v průběhu realizace a udržitelnsti prjektu nastanu. Oznámení prvádí žadatel/příjemce prstřednictvím MS2014+ na zálžce Žádst změnu. Pkud je iniciátrem změny ŘO IROP neb CRR infrmují příjemce depeší zahájení změnvéh řízení. ŘO IROP a CRR zahájí změnvé řízení v případě, že změna prjektu bude v zájmu příjemce neb p zjištění frmální chyby. Neplánvané změny je příjemce pvinen známit neprdleně, jakmile změna nastane. Druhy změn Změnvé řízení je zahájen před schválením prvníh právníh aktu změně rzhduje CRR (např. dlžení výpisu z katastru nemvitstí, pravmcnéh stavebníh pvlení neb suhlasu s prvedením hlášenéh stavebníh záměru). Změnvé řízení je zahájen p schválení prvníh právníh aktu Změny, které nezakládají změnu právníh aktu změně rzhduje CRR (změny v prjektvém týmu, změna čísla účtu, zadání nvých výběrvých a zadávacích řízení). Změny, které zakládají změnu právníh aktu změně rzhduje ŘO IROP (změny termínů naplnění indikátrů, změny termínů uknčení realizace prjektu, změna pměru investičních a neinvestičních výdajů) 41

42 Mnitrvání realizace prjektů Mnitrvání pstupu prjektů se uskutečňuje prstřednictvím: Průběžných/závěrečných Zpráv realizaci ( ZR ): sledvaným bdbím je příslušná etapa, předkládá se p uknčení etapy splu se žádstí platbu (ex-pst financvání), Průběžnu ani závěrečnu zprávu realizaci nelze pdat před datem schválení právníh aktu. Průběžných/závěrečných Zpráv udržitelnsti ( ZU ): mnitring bdbí udržitelnsti, zprávy příjemce pdává elektrnicky v MS2014+, harmngram jejich pdání se příjemci zbrazuje v MS2014+ p datu schválení právníh aktu. Další zprávu je mžné pdat až p schválení předchzích zpráv. Zprávy je mžné pdat až p uzavření změnvých řízení. Prvádí se kntrla frmálních náležitstí a věcnéh bsahu zpráv. Pjištění majetku v dbě udržitelnsti prjektu je puze dpručen, není tedy pvinnstí. 42

43 Děkuji za pzrnst. Centrum pr reginální rzvj České republiky, U Nákladvéh nádraží 3144/4, Praha

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pr

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 11. 6. 2010 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Hdncení žádstí Pdání žádstí

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Ing. Andrea Faltusvá 5. 9. 2016 Kntrla přijatelnsti a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Bc. Pavel Dlejš 16. 9. 2016 Hdncení žádstí Pdání žádstí

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 9. VÝZVA MAS NADĚJE O.P.S. IROP Podpora sociálního podnikání investice. Most,

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 9. VÝZVA MAS NADĚJE O.P.S. IROP Podpora sociálního podnikání investice. Most, SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 9. VÝZVA MAS NADĚJE O.P.S. IROP Pdpra sciálníh pdnikání investice Mst, 03. 07. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků 09:00 09:15 Zahájení, úvdní slv, představení MAS

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Ing. Andrea Faltusová Ing. Markéta Lutovská Mgr. Tomáš Rec

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Ing. Andrea Faltusová Ing. Markéta Lutovská Mgr. Tomáš Rec Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) Ing. Andrea Faltusvá Ing. Markéta Lutvská Mgr. Tmáš Rec Centrum pr reginální rzvj České republiky Územní dbr IROP pr Liberecký kraj 29. 3. 2017 Osnva Předlžení Žádsti

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) 2017 Osnva Předlžení Žádsti platbu a Zprávy realizaci Náležitsti Zprávy realizaci Náležitsti Žádsti platbu Vyplňvání v ISKP14+ Způsbilst výdajů Pstup kntrly Žádsti

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl. Obsah. Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl. Obsah. Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy 1.1.2 Bezpečnst na kmunikacích, cykl a pěší dprava Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy Cíl Seznámení s pdmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnst na kmunikacích, cykl a pěší dprava Určen pr ptenciální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) 24. dubna 2017 Osnva Předlžení Žádsti platbu a Zprávy realizaci Náležitsti Zprávy realizaci Náležitsti Žádsti platbu Vyplňvání v ISKP14+ Způsbilst výdajů Pstup kntrly

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více