Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 32., 1. srpn 2016 ptøí vlk díky. Z finnèní podpory Obnío úød byl vydán Pmìtní kni, ktrá j prùøm istorií DH doplnìná mno fotogrfimi. Jjími tory jso pánov Dvid Závìšiký dislv Vlík, ktrým ptøí vlký dík jji mnody mrvnèí prái. Kni j nikátním soborm informí istoriký sovislostí doplnìná o ød jímvý fotogrfií. Omný poèt kni j volnì v prodji n obním úødì sistntky strosty v úødní odiná. Dotovná n j jn 49,-Kè. Pní prodj kni jdo n úèt fond strosty. Dlší olký prvodj vyjd v prosini 2016, posíljt námìty, podkldy rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 32. První èrvnový týdn byl vodní nádrž Brnov pøiystán pro 38 dìtí progrm s sposto r sotìží. Dìti v držstv pojmnovný Púov, Mntolky, Modøiny Ffronky žily npø. dn inspirovný irksm. my si vytvoøily irksov špitó v nìm progrm plný klnù, krotitlù víøt, gymnstk krobtù. Zpstøním byl tk brnný ávod pìtièlnný držstv, kd si dìti osvojily oprášily dovdnosti, jko j npøíkld topogrfi, prá s mpo bolo, drvotní pøíprv s pønosm rnìno, stølb vdovky, šní pomoí pønosno siío pøístroj nbo košk nsní bì s prvo plynovo msko. Nsmìl ybìt ni ávìrèný krnvl s oòostrojm kždovèrní pívání s kytro táborák. Dìti odjíždìly ndšn árovò smtn, ž týdn tk ryl tkl, l všini si slíbili, ž pøíští rok pojdo s. to s ýlí k koni, ès dovolný j námi siè èká pøíprv podimní kolo ry Plmn, školní vdoí, podìji tk Kprobrní Miklášská ndílk. O tom ž l v pøíštím èísl prvodj. Pvl Bnšová Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì, tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 17:00-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. M. Škrobánková, K. Vèlková tl.: srpn 2016, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, jsm vlmi rád, ž Vás mo opìt prostødnitvím úvodnío slov v nšm dlším vydání solko prvodj podrvit tktž s víro doft, ž jst si všini žili lto dl svý pødstv nbrli síl n násldjíí provní mìsí. Obní úød mìstsk èásti spolènì s složkmi s Vám snžil ltní dny pøíjmnit již drým roèníkm kltrnío spolènsko lt. Vìøím, ž si kždý Vás nšl to sv vyžili jst nší nbídky, ktrá byl tnto rok vlmi botá. Bìm ètyø mìsíù jsm pro Vás pøiprvili lkm dvnát kí od Glášfst pøs ltní kin, pivní fstiválk, sportovní ry ž po vinobrní. Toto sto mi dovolt podìkovt všm, ktøí s spolpodílli n poøádání kltrnío lt, jlikož b ni by s npodøilo vytvoøit tkto botý progrm. V návnosti n nbídk kltrnío lt mi Pro ob provlo wbdsign stdio srpn 2016 Obní úød MÈ Vás srdènì v n Posvíní. dovolt Vás srdènì povt n solk posvíní ( ), ktr bd vrolm njn lt, l lo rok Opìt s mùžt tìšit n ábvní trk, k pro dìti, dbní prodki, sotìž pro ml i vlk, vystopní dbní skpiny dlší dry ábvy. Násldnì by jn pøipomìl, ž v rámi kltrnío lt s po posvíní mùžt tìšit n první obní sportovní ry ( ), ktr probìnot n trážnii bdt si moi sotìžit v sport jko j ptnq, šipky, kžlky, šy td. Násldnì vøm kltrní lto solkým vinobrním ( ) v ntr ob. Kromì kltrní kí j tk ntno Vás informovt o èinnosti obnío úød. Jk jst již všini nmnli, podøilo s dokonèit rkonstrki sodù vstp do nší kpl, n ktro stpitlstvo sválilo finnèní doti ,-Kè. Ci vlmi podìkovt všm, ktøí obìtovli svùj volný ès podílli s n rlii stvby. Výsldk j nd oèkávání vlko mìro pøispìj k krášlní ntr ob. V èrvni tk poèly prá n oprvì nšo pomník pdlý I. II. svìtov války, ktrý j rn dotí ministrstv obrny stttárnío mìst Opvy

2 dvdsign - prvodj str 2., srpn lková n oprvy bd ,-Kè. Prá by mìly být konèny n pølom mìsíù áøí-øíjn. Do prostor mi pomníkm kplí s vtìsnl jštì jdn rkonstrk to vod n obní úød, ktrý j rliován vlk èásti svpomoí lková èástk rli j ,-Kè. Jso nplánovány tk pødlžby odníkù obnío úød kpl, ktr bdo provádìt Tnik slžby v rámi údržby, mimo jin bd provádìn v ntr ob údržb obnío mjtk, ktrý si to již žádá. Postopili jsm tk v vìi rli odník n Pørovi. V soèsn dobì mám již nov nbídky n rlii projktov dokmnt probìl první sùk v Pr n ttním fond doprvní infrstrktry všny kroky povdo k tom, byom ískli doti n rlii tooto odník fond. Pørovm j tk spjto odbnìní VN dlink, ktr bd v ržii sù ÈR podl námi dostpný informí protím vš probíá tk, by s rliovlo v lt Tktž k dárnm koni spìj rkonstrk propstk n Pørovi, ktrý j v ržii správy silni viálnì j možn konsttovt, ž rkonstrk splòj svùj úèl. Dlší vì, kd si dovolím øíi, ž s blížím do dárno kon, j pøvtí fngování slžby Èsk pošty PARTNER rálný trmín, potvrný tk Èsko pošto j únor Vážní spolobèn, vyžiji tto pøílžitosti k dùlžitm sdìlní, týkjíí s prkování n odníí vøjn lni, pødvším n lii Pørovk. Tnto fkt byl po dloo dob tolrován. Jsm náor, ž kždý njd poopní, pkliž øidiè ství n odník vyloží si nákp, stvbní mtriál podobnì, l nní možn tolrovt stv, ktrý j bìžný, ž i pìt t stojí sbo kompltnì ství lý odník n lý dn. Násldnì vniká i 50 m dloý prostor, ktrý msí všini odi objít pøs st vniká bsrdní sit, kdy s odník stává prkovištì sty pro t odník pro pìší. Upooròjm všny øidiè, ž tkov jdnání mùž strny mìstsk polii nmnt dìlní pokty poršní ákon o provo n komnikí ž do výš 2.000,-Kè. To sm pltí v pøípdì, ž j ponán otvøná brán do odník. J ntn tk informovt o vì, ktr s úplnì ndøí podl nši pødstv. Vì, ktrá mn vlmi mrí, j protování rkonstrk dìtsko øištì pøi nší ZŠ MŠ. Božl v pøípd, kdy si stvby vyždjí vyjádøní pøíslšný úødù potøbjí mnoá svální, njsm pány sit to má násldk vlk prùty. Kždopádnì slibji, ž nš ZŠ MŠ dostn vlmi rprnttivní dìtsk øištì, božl s dovìtkm, ž rli si vyžádá ví ès, nž jsm oèkávli. Dlším problmm, ktrý tím nmá ráln výodisko, j øšní splškov knli v ý í. Nrážím d n dv ásdní problmy, to problm lgisltivní finnèní. gisltivní s týká možnosti rli koønov èistièky odpdní vod. V ndávn dobì jsm provli stdii, ktrá potvrdil, ž v ý í j možn rliovt "koønovk". Božl Ministrstvo životnío prostødí nní ootno nvrnot nìn lgisltivy, ktrá by možòovl rlii "koønovky" i n ob o vlikosti jko jso. V tto víli moo s jistoto konsttovt, ž rli koønov èistièky odpdní vod v ý í nní možná dloodobì øjmì nbd. Drý problm, finnèní, nám nmožòj rlii splškov knli s klsiko ÈOV, jlikož nákldy n rlii s v ý í poybjí okolo ,-Kè. Nní ráln tkov pní ískt božl njso ni vypsány odpovídjíí dotèní titly pro ob o vlikosti ý ù. K problmti knli bd spoøádáno vøjn projdnávání, kd dostnt podrobn inform k l vìi tktž bdm Zákldní mtøsko škol. V pùdní prostorá byl fingován požár, jož likvidi jistil jdnotk HZ MK Opv JDH Podviov, dálkovo doprv vody obní kšny pk JDH Štítin, JDH Nov dli JDH Komárov. K oštøní byli bdovy vyvdni figrnti jko rnìní støy byli profsionálními sièi skortováni dlší dv figrnti. Ak s tìšil vlkm ájm mno pøilížjíí. obotní odpoldn ž ptøilo dìtm. Tdy tìm njmldším sièùm lo krj. V rámi oslv s totiž n místním øišti konl 6. roèník fstivl pøíprvk. v vystopní pødvdlo lkm 12 kolktivù. Nìktrá byl oprvd vlmi nápditá s snkmi pøíbìy s sièsko tmtiko nybìl ni olká Èápt s svými 2 držstvy. Poèsí si nbylo úplnì podl pøání, l i tk mìly dìti oprvd mnoo divákù. Tto ki si nnl jít njn snátor pn Vldimír Plèk, l ni ástpi njvyšší orgnií sièù v krji. Pøivítt jsm tk moli strost okrsnío sdržní sièù Romn Krsbrsko, námìstk strosty krjsko sdržní sièù Mgr. Jn Dmbrovsko vdoío krjsk orgni rdy mládž Tomáš Zdržil. Po lo dob k byl k proldntí pøistvná sièská tnik. Z všny dobrovoln siè byl v sobot 4. èrvn složn tk mš v solk kpli. Dìkjm! K správným oslvám l ptøí tky tnèní ábv. T orgniovl, njn pro místní siè, strost ob s tìmi správnými ity 80. lt v podání kply DRIVE oprvd nmìl yb. V ndìli s pk konl slvnostní Vlná romd pro èlny bor dobrovolný sièù. Výnmnými osty byli tk primátor mìst Ing. Rdim Køpl, vlitl stni Hsièsko árnno sbor Opv mjr. Ing. Ptr rfín, strost OH Romn Krsbrský, strostov okolní sborù, strost ob Mgr. Ptr Orišèík, bývlý strost ob pn Miloslv Kostøib pødstvitl osttní složk v obi. trost sièù pn Pvl Žùrk v krátkosti odnotil istoriký vývoj místnío sbor dobrovolný sièù, ktrý byl doplnìn o prnti fotogrfií n plátnì. Dál byl dìlován mnoá onìní v formì èstný nání, plkt mdilí. ù byl konèn slvnostním obìdm s pøátlským posním. J ntn øíi, ž orgni vš kí s oslvmi spojný byl skvìl orgniènì vládnt njn díky výbor èlnùm DH, l tk pomoi obnío stpitlstv strosty ob p. Mgr. Ptr Orišèík, jimž

3 dvdsign - prvodj str 30., 3. srpn bor dobrovolný sièù Dlší roèník k Pální èrodìjni s opìt vydøil. Poèsí bylo prfktní v rál tølni n trážnii s v posldní dbnový dn sltlo n tmìø 60 mlý i vlký èrodìjni èrodìjù! Byly pro nì pøiprvny njrùnìjší ry s sldko odmìno n ávìr. Nybìl ni skvìlá smžni rkordní 337ks vj, táborák pro ty odvážnìjší tk projížïk n koni nbo poníkovi. Bylo to mo pìkn odpoldn. Mld siè všk n jø èkl njn ábv, l tk sotìž. Držstv mldší strší žákù s v kvìtn úèstnil ligový kol mládž v Komárovì Dklský ksárná. V tomto rál s konlo tk jrní kolo ry Plmn. Držstv mldší žákù s místil lkovì n místì, strší žái n 6. místì. Posldní kvìtnovo ndìli s mldí sièi široko okolí sšli pød opvským Globsm pøi tv. Globs Cp. Jdnlo s o již 5. roèník sotìž v bì n 60m s pøkážkmi. Z vlmi npøínivo poèsí s ávod úèstnilo pìt nši strší žákù. V vlmi siln konkrni 58 úèstníkù s místili njlp Dn Kšpárk n 29. místì o 10 poi dál Válv t. V ndìli 22. kvìtn mìøili síly nši dorostni s bori lo okrs. otìž v Mlý Hoštií byl jrním kolm ry Plmn. Po sètní výsldkù s body podim s nš držstvo dorostnk místilo n 4. místì. Opìt jsm mìli stopní mi jdnotlivi: mi stršími dorostnkmi ískl Amáli Žùrková 3. místo, v stødním dorost mi 17 úèstnìnými skonèil Dominik Kbs n krásnm 7. místì konènì njvìtšío úspì dosánl Jiøí r, ktrý mi 12 bori obsdil støíbrno pøíèk. Zásová jdnotk ob s i ltos úèstnil sotìž "O ptovní poár primátor mìst Opvy", ktrá s ltos konl 28. kvìtn n Plni. tos byl sotìž spifiká tím, ž bìm disiplíny msl být pøkonán vodní tok. N trniní s prvidlnì sáí tk držstvo mžù žn. vo pøíprv n obním øišti si spol s ásovo jdnotko pstøjí orolko prùprvo. Mži nybìli n okrskov sotìži v lvkovì, kd obsdili 4. místo si v Tìškovií bìli pøi noèní sotìži pro 15. místo lkovì 30ti pøilášný držstv. Po oprvd prný pstrý jrní mìsíí vyvrolily o drm èrvnovm víknd pøíprvy oslv 130. výroèí ložní bor dobrovolný sièù v obi. V pátk 10. èrvn s sktènilo námìtov vièní n místní disktovt o dlší možnost, jk øšit splškov vody v ý í. O trmín projdnávání bdt v dosttènm pødsti informováni. N ávìr by rád popøál k životním jbil jdnk pní Jiøinì rommov, ktrá oslvil krásn 94. nroniny dál pk pní Vltrùdì Bránkov, ktrá oslvil tktž krásn 85. nroniny. Obìm dámám pøji pødvším odnì drví, spokojnosti mnoo životnío lán do dlší lt. Trdiènì tk n koni mo èlánk dìkji konkrtním osobám pomo obi v njrùnìjší èinnost. Jlikož tntokrát by potøbovl lo stránk n vyjmnování vš, ktøí nìjko mìro pomoli j možn, ž by n nìkoo pomnìl, dovolím si podìkovt romdnì všm oprvd si vlmi vážím tto pomoi. Dìkji to, ž slo Rkpitl dálosti v nší obi místostrost Pvl Nlšovský V sobot v 16 odin vyráli v áps mžù TJ nd FK lvi Opv 3:2 (2:0). V ndìli 24. dbn po 8. odinì probìl n trážnii v rál stølni 31. roèník sotìž v stølbì mlorážky "O poár osvoboní ý ù". otìž s úèstnilo kolm 20 ávodníkù. Ví n str od 9 do 14 odin probìl plánovná odstávk n vodovodní síti v orní èásti Pørov n Pískovnì. Podøilo ískt doti n oprv soy Pmátník I. II. svìtov války. Doti v výši 80% nákldù poskytlo Ministrstvo obrny ÈR bytk finnèní prostødkù rdí stttární mìsto Opv. Clková pødpokládná výš nákld oprvy j ,-Kè. "spolènì pro " fngj! Mám d ovšm výjimky prosím dovolt mi podìkovt nšm bor dobrovolný sièù priní pøíprv oslv 130. lt výroèí jji ložní, dál pk podìkji nší Tìlovýovn jdnotì vlmi dobro rprnti ob árovò pogrtlji k postp do I. B tøídy popøji mnoo vítìný fotblový tkání v vyšší sotìži tk msím podìkovt sponorùm, ktøí pøispìli finnèními prostødky n konání konrt kply DRIVE pøi oslvá 130. lt výroèí ložní DH. Dìkji Ví ovi Hlškovi firmì MERKURO s.r.o., Jrdovi trkošovi firmì TRAKOŠ nábytk, Dvid Závìšikm - Dv Dsign, Mrián tkm firmì Nt s.r.o. dál pk Pvl Nlšovskm, Ptr Timnnovi m mlièkosti. N ki pøispìl tk Fond strosty. V sobot 30. dbn poèly první prá n rnovi sodištì nší kpl. Ví n str. 17. Tnto dn s tk konl n trážnii v rál stølni trdièní lt èrodìjni, ktrý poøádli èlnov DH. lt èl krát po 15. odinì pro dìti bylo pøiprvno jko kždý rok mnoo ábvný sotìží. N lo s moly dìti projt n koní s vylídko n. Pro rodiè dìti bylo pøiprvno obèrstvní nkon s rodávl výborná smžni. lt byl konèn pálním rni s èrodìjnií. Ví n str. 30. V stjný dn po 17. odinì pøiprvil mládž ý ù v ntr ob trdièní tvìní máj. tvìní májky pøálo vlmi tpl slnèn poèsí pøiláklo poètno skpin nši spolobènù. Roèník 1998 pøiprvil krásný máj, ktrý byl spolènými silmi vš dobrovolníkù pomoi trktor pn Jn onk dárnì postvn. První kvìtnový dn ráno s konl mnší brigád n øišti. Dobrovolníi pøišli oprvit sítì nd rí ploo brnk

4 dvdsign - prvodj str 4., srpn V stjný dn v 15 odin vyráli v áps mžù TJ nd TJ okol Bìlá 4:2 (1:1). V útrý 3.5. èl po 16. odinì n obním øišti první trnink minižáèkù. Trnr Mrtin Proák jo sistntk i s vìnovli mldým fotblistùm kžd útrý od 16 odin. Trninky minižákù nvštìvovlo kolm 16 dìtí. Tøtío kvìtn v 18:15 od. s konlo v kltrním domì 15. sdání stpitlstv MÈ. N progrm s projdnávly mjtkov álžitosti, oprv vstp obnío úød, vrt n obním øišti, kltrní spolènsk lto 2016 dlší body. Všny ápisy njdt n wb V sobot 7.5. v 16:30 od., vyrály v áps mžù TJ nd TJ Vøsin 3:0 (0:0). V ètvrtk 12. kvìtn s konl n školním øišti od 16 odin "Koláèová slvnost" spojná s pødstvním k Dni Mtk. Aki pro rodiè dìti pøiprvily pní èitlky mtøsk ákldní školy v ý í. Vlmi pìkn pødstvní nvštívil rkordní poèt divákù. Ví n str. 23. Obní úød MÈ v spolprái s p. Ptrm Timnnm, poøádál v sobot 14. kvìtn ájd do Osvìtimi. Odjd byl nplánován n 10. odin úèstníi prolídky tábor v polsk Osvìtimi mìli k dispoii tk tlmoèník. Podøilo s plnit lý tobs. V ndìli 15. kvìtn v 17 od. vyrály v áps mžù TJ vs. Bdišov nd Bdišovko 3:0 (1:0). V ètvrtk nvštívil tristiká frk klb dùodù lsní br v Horní ipov. kpin 10 sniorù pod vdním pn Jindøi ody bsolovovl jdnodnní túr, jjímž ílm byl lsní br v Horní ipov. V sobot 21. kvìtn po 8. odinì poøádl tølký klb polní kš n obním øišti ávody v stølbì polní kš (Èský poár Èská lig). motný ávod èl po 9. odinì. Ví n str. 12. V ndìli po 17. odinì rmíovly TJ v áps mžù s Vávrovimi 3:3 (1:2) Posldní kvìtnovo sobot poøádl obní úød n prkovišti kšny 2. roèník k "Glášfst 2016" Nìkolik fotogrfií k njdt n str. 20. V ndìli vyrály po 15. odinì s vlko pøvo v áps mžù TJ vs. Hrd nd Morvií 7:0 (3:0). Dn od 8 do 16 odin došlo k plánovnm pøršní dodávky lktøiny v ý í. V pátk 3.6. došlo k oprvì pory n plynov tlkov stnii n Pørovk lii (pod mìdìlským držstvm). N tlkovm vdní došlo k poršní tìsnìní n pøírbá k násldnm nènm únik mnío plyn. Plyn bylo možn ítit i v tì pøi prùjd kolm stni. Dl oddù ávd vnikl èátkm týdn byl jištìn díky všímvosti obènù. Mistostrost nlásil vš n porovo slžb. K odstrnìní pory pk došlo do nìkolik odin. V sobot 4. èrvn od osm odiny rnní èl v prèík pød øbitovm ltos již drá vøjná brigád. Náš øbitov pøišlo vlbit 8 dobrovolníkù. Pøi úprvá lnì byl odstrnìn pørostlý bøè n èlnío kmnno plot, prvily s živ ploty kolm prèík poskl s tráv. Brigád skonèil po 13. odinì. Nybìl dobrá náld obèrstvní pro provníky. Dìkjm všm, ktøí pomoli. (P. Nlšovský, P. Orišèík, V. Orišèík., Pvl Žùrk, D. Závìšiký, M. Žrk, J. Kdl, D. Mrtink) V stjný dn po 17. odinì s konl fotblový áps mžù, v ktrm vyrály TJ nd TJ okol Kobøi B 1:0 (0:0). V ndìli s konl n obním øišti Dìtský dn, ktrý byl již trdiènì poøádný TJ. Ak s mimoøádnì vydøil Fotogrfi oslv 130. výroèí ložní sbor dobrovolný sièù v. í foto: D. Závìšiký

5 dvdsign - prvodj str 28., 5. srpn Myslivk držní Hoš t tor èlánk Ing. Pvl Kšpárk Vážní spolobèn, olètí myslivi Vás tìjí informovt o sv èinnosti. Již trdiènì v pødjøí myslivi èistili krml, ásypy krmná øíní v onitbì Myslivko spolk Hoš t. Dl potøby ntnosti byly nìktr ni oprvny po imním provo. Násldnì v jrní mìsíí, ktr jso obdobím nídìní, vyvádìní kldní mláït, provádìli myslivi, ktøí jso pødvším oráni pøírody, orn pèi o vìø pød npøínivými vlivy ivili. Mimo jin byly kolm frkvntovný komnikí v onitbì instlovány "pov" ordníky, ktr èástènì omjí poyb vìø pøs sty tím snižjí tráty n vìøi árovò vyšjí bpènost provo, l smodøjmì njso všmon. Rovnìž byly obnovovány rmíky m v onitbì. Pød polními prmi snosèí jsm v xponovný orožný loklitá vìø plšili, byom snížili tráty pødvším n mld vìøi. V mìsíi èrvn probìl již trdièní stølký dn M Hoš t. Urèitì šlo o dosžn výsldky, l nmnì dùlžitá byl správná pødvším bpèná mnipl s lovkými brnìmi. Protož šlo pødvším o spolènsko ki, n ávìr probìlo vyodnoní s pooštìním n "Myslivk bdì" v Dbinì. Dál s v mìsíi èrvni konl v spolprái s MÈ Opv - Podviov Dìtský dn n øišti "N Nov". Pøstož nám poèsí pøíliš npøálo, byli n tto ki sokolníi, trbèi, skákí rd i kln. Pooštìní bylo trdièní - vìøinový gláš klobásy. Tkž i pøsto tto k dopdl dobø. V dlší èinnosti tìjí èlnov Myslivko spolk Hoš t kvlitnit lpšit spolprái s MÈ Opv - pødvším s nšimi mìdìli. Protož vájmná spolprá tolrn mi myslivi mìdìli j t správná st. Když s "spojí" mysliv s mìdìlm, j to dobø pro krjin, vìø lidi i lidsk vty. Tkž v výsldk vydìljí všini. pøátlským podrvm "ov dr!" v tomto ro pøálo i poèsí. Až n mlo pøáòk bylo slnèno vlmi tplo. Nbídk trkí sotìží pro dìti byl vlmi pstrá. Dìti s moly vyøádit n dvo nfkoví rd øtíkovm kolotoèi. Nybìl krová vt, kolo štìstí, jíd n koní, tíèk n dálkov ovládání, stølb vdovky mnoo ábvný sotìží. Ví n str. 27 Dn 7.6. v 18:15 od s konlo v K.D. 16. sdání stpitlstv.. n progrm s projdnávly mimo jin mjtkov álžitosti, 130. lt ložní DH, posvíní 2016, úmní plán dlší. Ví njdt n nšm wb. V stød 8.6. s v odpoldní odiná konly n øišti v Nový dlií sportovní ry dùodù. Vyyvtli byli dùodi Nový dli. Náš klb dùodù s smìl úèstnil všini s skvìl bvili. Ví n str. 14. Dn 9.6. spoøádl klb dùodù ájd do Prostìjov. Klb dùodù nvštívil likrk, prolídnl si ávod s mlo otnávko prodktù. Dál nvštívili Mm koèárù v Èá pod Kosíøm tk Mm olomoký tvrùžkù v oštií. bor dobrovolný sièù v ý í, v spolprái s obním úødm mìstsk èásti poøádl Oslvy pøílžitosti 130 lt ložní sièsko sbor v ý í. V pátk s konlo po 17. odinì tktik vièní jdnotk HZ JDH n bdovì ZŠ.. Obèn mìli možnost vidìt n vlstní oèi tktik vièní sborù JDH. Prùbì k komntovl Bøtislv Jnošk spol s strosto DH Pvlm Žùrkm. bory pødvdly ás s dálkovo pøprv vody kšny s ètyømi èrpdly ž n plošin k škol. V sobot s n obním øišti po 13. odin konl 6. krjský fstivl pøíprvk. Návštìvníi moli vidìt kák soèsn tniky, istoriko rèní støíkèk Cvlíkovi rok 1895 prní støíkèk Hrd - Podolí. Pøíprvk s úèstnilo lkm 12. držstv. Po 20. odinì s konl tnèní ábv s dbní skpino DRIVE, kd bylo vstpn drm. V ndìli pokrèovly oslvy kldní vìnù k Pmátník pdlý v 11 odin s konl lvnostní vlná romd DH v sál Hostin Bly. Ví n str. 29. V stjný dn po 14. odinì, vyrály v fotblovm áps mžù TJ nd Psto Polomí B 3:2 (1:2). V tto ndìli s tk konl v kostl sv. Prokop v Opvì Komárovì konrt rámovo pìvko sbor Cntt Domino. Výtìžk dobrovolno vstpno šl n oprv sodù kpl sv. Andìlù strážný v ý í. Ví n str. 17. Provo kniovny v obním domì byl v dobì ltní prádnin omn v dn 11.7., 25.7., 8.8., byl otvírí dob od 17 do 18 odin. V sobot odpoldn v rámi posldnío áps tto sóny (vyrály TJ nd itltovimi 3:0 (2:0)) probìlo n obním øišti slvnostní pødávání postpovo poár do 1. B tøídy. Poár njlpšío støl okrsnío pøbor ískl rko místostrosty Ondøj Vl. Ví n str. 27. AVZO poøádl v sobot 25. èrvn v rál stølni n trážnii "tølký dn pro vøjnost" Po 13. odinì èl sotìž v

6 dvdsign - prvodj str 6., 27. srpn stølbì mlorážky. V 16 odin násldovl sotìž dìtí v stølbì vdovky. Pro dìti byly pøiprvny i dlší ry obèrstvní drm. výsldky jso k dispoii n wb Ví n str. 10. V èrvn, srpn áøí došlo k omní ordinèní odin v ordini prktiko lkø MUDr. Vít Kšpárk. Zástpy v dobì npøítomnosti njdt n str. 13. V ndìli s nši mži žny DH úèstnili ligov sotìž v Nový dlií. I pøs npøíò poèsí s mži solko sbor místili n pìknm 9. místì. Žnám s podøilo místit n 8. místì. Ví n str. 30. V útrý odpoldn probìl n obním øišti posldní trnink minižákù, ktøí dostli fotblov vysvìdèní (mdili dlší drobnosti). Nkon s pojili i rodiè sotìžili si v stølbì n brnk. První roèník trnj o olký poár, ktrý s konl 2.7. n obním øišti, s skvìl vydøil. Trnj s úmorno vdr s tplotmi kolm 35 C úèstnilo 12 týmù. Po lo dobo ápsù, ktr skonèily po 17. odinì, bylo k dispoii obèrstvní pro ráè i fnošky. N ptovním poár pøibyly první jmn vítìný týmù. (Dnil Honìk, Ptr Šrámk, Ptrik Vlnt, Jn Grgoš, Jkb Bým, Mil Mlárk, Vojtì Tršin, Vojtì Tìžký, Vít Vslý, Dominik Roovský) 1. místo ískli Prji tm, 2. místo Inx wood Porb tm 3. místo Dtynsti dodi tm. V dn 2.7. ž s konl již trdièní dìtský sièský tábor Ví n str. 30. V období od 4.7. do došlo k mìnì ordinèní provoní odin MUDr. Rnrov v mìsíi èrvni srpn. Od s ordinj jn v Opvì n Nádržní okr 5. Aktální ordinèní odiny s dovít n tl Šptn poèsí nmožnilo 3. ltním kin v.. promítt 2.7. byl pøiprvn nárdní trmín ltnío kin n pondìlí 4.7. v 21. odin. Tn dn poèsí vyšlo promítl s film "Pdsátk", ktrý si divái vybrli v nktì n nšm wb. Vstpn bylo drm. V sobot 9. èrvn s konl v rál stølni n trážnii po 9. odinì 2. roèník Trnj v nojbl troji. Z pøíjmno tplo poèsí, ktr obès vystøídly krátk pøáòky, s trnj úèstnilo lkm 10 týmù! Z too byly 4 držstv ý ù. Ví str. 11. Dn v 18:15 odin s konlo v KD 17. sdání stpitlstv MÈ. N progrm s projdnávly mimo jin mjtkov álžitosti, dìtsk øištì ZŠ MŠ dlší. Klb dùodù orgniovl v ètvrtk po 16. odinì npøínivo poèsí portovní odpoldn. Toto odpoldn ájily n obním øišti trdiènì èlnky klb dùodù svým ábvným vystopním. Pot násldovly rùn sotìžní úkoly ry. Trdièní sotìž Zlto trtr ltošnío rok vyrál pødsdkynì klb, pní dmil Illíková. Ví n str. 14. Myslivk sdržní Hoš t poøádlo 16. èrvn n øišti v Podviovì od 14 odin ki pro vøjnost s návm "Prádniny s myslivi". Ví n str. 28. Historiky 4. ltní kino (ltošní 2.) tntokrát v rtro styl, ktr s mìlo kont n obním øišti, bylo kvùli šptnm poèsí pøsnto n Pržák Jiøí, Vl Ondøj, Vlièk Adm, Urbnský Ondøj, Klg Robrt, Šlsingr Vojt, Pstròák boš, Žùrk Tomáš, tárk Mirk, Šv Rostislv, Alš Žídk. Ropis ápsù Mži podim 2016: Dtm Ès Domáí Host :00 V. Hrlti :00 Brntál B :00 vìtlá Hor :30 Kylšovi :00 V. Hošti :00 lvkov :00 Žimrovi :00 Zltníky :00 Oti :00 M. Albrti :00 Krlovi :00 Comýž :00 Úvlno Dìtský dn V sobot s konl n obním øišti Dìtský dn, již trdiènì poøádný TJ. Ak s mimoøádnì vydøil v tomto ro pøálo i poèsí. Až n mlo pøáòk bylo slnèno vlmi tplo. Nbídk trkí sotìží pro dìti byl vlmi pstrá. Dìti s moly vyøádit n dvo nfkoví rd øtíkovm kolotoèi. Nybìl krová vt, kolo štìstí, jíd n koní, tíèk n dálkov ovládání, stølb vdovky mnoo ábvný sotìží. TJ dìkj všm sponorùm dobrovolníkùm, ktøí pomáli ki rliovt. N ávìr byom tìli jštì jdno podìkovt osobì, ktrá již mi námi nní, l pro lký fotbl dìll mximm obìtovl mnoo ès. Mirk tk, ktrý byl pødsdo pk s stl i èstným pødsdo, nám nl klb TJ - AZIO, ktrý díky nìm mìl má v krji dobr jmno. J to pro nás všny vlká trát, l on by si jistì pøál, byom vdli lvy pokrèovli v tom, o pro nìj byl vlká srdová álžitost. Tímto byom všini jštì jdno tìli Mirkovi podìkovt to, o pro lký fotbl dìll slibit m, ž bdm pokrèovt v tom, o d nl. Mirk dìkjm!!!! Vdní TJ dìkj všm fnoškùm, obi, sponorùm èlnùm podpor klb. káš n

7 dvdsign - prvodj str 26., 7. srpn Ropis ápsù dorost podim 2016: Dtm Ès Domáí Host :30 Komi :00 Píš :00 Kylšovi :30 Clná :30 Šiløovi :15 Drkovi :30 Vlk Hošti :30 Rdò :30 Hnìvoši Mži jro 2016: Mži rjíí okrsní pøbor pod trnrm Jroslvm bm, sistntm Romnm Novákm vdoím držstv Romnm Všíèkm n jø nponli oøkost porážky moli s tìšit prvnío míst v tbl tím i postp návrt po tø lt do Krjsk sotìž 1.B tøídy. Kádr mžstv byl ptnátièlnný mùž s pyšnit jštì jdním prvnstvím to njlpším stølm v tto sotìží, ktrým j Ondøj Vl s 25 góly. Rk.Držstvo Záp kór Bod : tìboøi : Vávrovi : itltovi : Bdišov n/b : Hrd n/m : lvi Opv : Jkrtovi : Vøsin : Pstá Polom "B" : Ml Hošti : Kobøi "B" : Bìlá : Clbièov "B" :107 4 Mži podim 2016 Vstp do nov sóny nbyl dl nši pødstv tk idální jko v pødšlý lt. Odráli jsm po dvì pøíprvn tkání s Tískm 2:2 Vøsino 3:3. Dál jsm nmìli tolik ès s pøiprvit i díky posntí strt novo roèník o týdn døív. V minlý dvo lt bylo nším ílm postopit do okrsnío pøbor, l i díky štìstí, ž s nikdo lo són nrnil, jsm postopili do 1. B tøídy sk. A. Do tto nov sóny jsm si žádn sportovní íl nstnovili bdm rát fotbl lvnì pro nš fnošky, by fotbl mìli rdost byl poldný. Msli jsm s tk dptovt n nov podmínky v krjskm fotbl to pødvším ntáèt vškr ápsy n kmr, mít n kždý áps minimálnì sdm poødtlù, drvotník jistit bproblmový prùbì ápsù, jink roí finnèní postiy. Pro osty roodèí jsm pøiprvili nov kbiny. První mistrovský áps n domáí pùdì jsm si rmíovli s Vlkými Hrltimi 3:3, l vidím, jk lkovì pro nás dopdn podimní èást. Pøi vstp do novo sotìžnío roèník již èl pltit nový pøstpní øád FAÈR. V tomto pøstpním øád pøstl pltit sttt ostování støídv strty. Z oddíl ž mùžo nstpovt po kmnoví ráèi. stv mžstv: Admèík Mil, Bld Filip, Hvlk Mil, Hrdk Tomáš, Kostk Dvid, Kožšník dislv, b Dvid, n káš, ki pivní fstivl. Divái v nktì n nšm wb vybírli 3 filmù: Plíšky, Ppndo, motáøi. Vyrály Plíšky. V pátk s objvil dlší por n vysokotlk stnii plyn, ktrá j místìn pod. mi. Zjistili ji všímví obèn. Nštìstí byl firmo RWE ryl oprvn. V sovislosti s pormi n plynov stnii byl slán ofiiální dopis n RWE, v ktrm žádám pøísnìjší dold n toto stnií instli øíní, ktr bd 24 odin dnnì monitorovt možný únik plyn. Obní úød mìstsk èásti poøádl v sobot od 14 odin v stød ob kšny 2. roèník olko pivnío fstiválk. V nbíd bylo 12 drù piv, èská kynì, rál skpin ApnDixi vèr násldovlo ltní kino. Ví n str. 20. V sobot s konl od 8 odin n místním øbitovì vøjná brigád. šlo s sdm dobrovolníkù provli ž do 13 odin. Vyèistili násldnì pk ntøli mnší polovin ltí n èlní strnì plot øbitov. Obní úød mo dìkj všm dobrovolníkùm, ktøí si nšli ès v svm voln ništnì pomoli vlbit nši ob. (Pvl Žùrk, T. Ondr, V. Orišèík, P. Nlšovský, B. Klsová, Š. lvíková, J. lvík ml.) V tomto mìsíi (1.8.) oslvil výnmn životní jbilm (94 lt) pní Jiøin rommová li tødní 16. Zstpitl s místostrosto pøjí pní rommov odnì drví životní vitlity do dlší lt. Místostrost s stpitli oslvnkyni osobnì nvštívili, popøáli ji odnì drví životní poody pødli ji dárkový koš. Od 5.8. probíá rkonstrk sodù do obnío úød. Žádám obèny o výšno optrnost poornost pøi vstp do bdovy. Dl roodntí 15. sdání stpitlstv 3.5. (bod 6 / 15 Oprv vstp obnío úød.) bdo stávjíí nvyovjíí sody nrny novými, žlovými ( stjno mtriál jko sody do kpl) probìl první brigád n sod. Došlo k odstrnìní strý sodù ž n ákld. Dlší dn 6.8. s konl drá vøjná brigád, ktr s úèstnilo pìt provníkù. Náplní bylo vykopání šty pro sílní ákldù, úprv npojní ákldù, odvo èásti mtriál. V pondìlí 8.8. probìl tøtí vøjná brigád, n ktr byl vybtonován ákld pro ložní sodù, odvn s postvily s proviorní sody. N ètvrt brigádì s odstrnilo bdnìní ákld prvily s proviorní sody. V stød byl položn první sod pøiprvilo s bdnìní pro bton vrní vrstvy sod násldovlo btonování vrní vrstvy sodù, krytí proviorním sodištìm. N rkonstrki sodù obnío dom (do vydání tooto prvodj) pomáli: P. Nlšovský, D. Závìšiký, P. Žùrk, J. Doboš ml., J. Kdl, P. Orišèík, kmnitví dwig. Dìkjm spolprái tk pn J. Cimingovi. Kolm dn 5.8. byl v lsí ndlko ý ù nlno mrtv tìlo. Dl Opvsko dník bylo poliií potvrno, ž ndlko.. bylo nlno mžsk tìlo, ktr njvilo námky život. V oštinì o nšl dvoji obøù. "Pøivolný lkø n tìl nnšl žádn stopy svìdèíí o iím vinìní. I vldm k ork, ktr v minlý dn n Opvsk

8 dvdsign - prvodj str 8., 25. srpn pnovlo, s tìlo nálo v nènm stpni rokld," popisovl tiskový mlvèí opvsk polii Rn Èrnoorský s tím, ž s bd jiš ovt totožnost mrtvo tk sktènost, jkým pùsobm møl. (droj: Opvský dník) V ndìli v 15 odin s konl 2. roèník Poádkovo ls, tntokrát n tm "Prinny Rytíøi". Dìti v mská prinn rytíøù šly trso smìrm n trážnii, plnily n stnoviští poádkov úkoly. Ví n str. 22. V sobot 13. srpn po 17. odinì rmíovly v áps mžù TJ s Vlkými Hrltimi 3:3 (1:2). Dlší sobot 20. srpn po 21. odinì s konlo n obním øišti ltošní 3. (lkovì 5.) ltní kino. Podøilo s nám jistit lini n promítání úspìšn èsk komdi Tori Tygr. V stjný dn vyrály po 17. odinì v áps mžù TJ nd Brntálm B 2:0. Klndáø kí do kon rok 2016: od 18:15 odin probìn v kltrním domì 18. sdání MÈ od 9 odin probìno n obním øišti "První obní sportovní ry". portovnì kltrní ki poøádá obní úød od 15 odin probìn v rámi k Kltrní lto 2016 kšny v stød ob, "2. roèník solko Vinobrní" od 8 odin, Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" èský poár èská lig od 18:15 odin probìn v kltrním domì 19. sdání MÈ od 15 odin n poli školo n øišti ZŠ probìn "Drkiád 2016" poštìní drkù opkání špkáèkù od 18:15 odin probìn v kltrním domì 20. sdání MÈ od 15 odin probìn obní kšny v stød ob "olk kprobrní 2016" trdièní symboliký výlov kprù ávìrk prosinovo èísl prvodj, prvodj by mìl vyjít od 16:30 odin s bd kont v ZŠ n øišti ZŠ k "Tškøi III" podimní ábv pro olk dìti od 9 odin bd v bdovì ZŠ MŠ "Miklášská ndílk školk" dopoldn nvštíví dìti v škol škol Mikláš, èrt ndìl. Z básnièky písnièky, dostno dìti dárky od Klb rodièù od 20 odin v sál ostin U Bly probìn "Miklášská ábv pro dospìl" v Kostým èrtù ndìlù. Vškrý výtìžk k jd n konto Klb rodièù od 9 odin probìn v tìloviènì ZŠ "Vánoèní pingpongový trnj o poár strosty", poøádá obní úød od 18:15 odin probìn v kltrním domì 21. sdání MÈ. okjovým výsldkm 9:6, v Mlý Hoštií jsm proráli 6:1, køípov nás poril 7:2, v Vìtøkovií jsm vyráli 5:0, dom s Kylšovimi jsm proráli 0:4 v Vlký Hoštií jsm proráli vysoko 8:1. Rk.Držstvo Záp kór Bod 1 Vlk Hošti : Ml Hošti : Kylšovi : : køipov : Štítin : Bøová : Vìtøkovi :173 3 trší žái 1+7 podim 2016: V podimní èásti s již nši ráèi núèstní tto sotìž, protož pøájí do držstv dorost. trší žái bdo, l ndál fngovt pod lvièko Pst Polomi stál jdnám, ktøí nší ráèi doplní tnto roèník. Dorost jro 2016: Tk jko strší žái, i dorost rjíí pod lvièko Pst Polomi ájil jrní són o týdn døív to proti Boslviím n nšm obním øišti, kd vítìili 2:1. Držstvo má osmnát ráèù, kd ý ù j dst klkù to: Židk Alš, r Jiøí, Knopp Ptrik, Dnr káš, Admèík Mil, Židk Ondøj, Dboviký Dnil, Mk Tomáš, kpin Jiøí, Èp Robin, Dlší jji tkání skonèil tìmito výsldky: s Boltimi proráli 4:2, v itltovií proráli 4:1, v Hti proráli 5:2, s Mlými Hoštimi tìsnì vyráli 1:0, lvkov vysoko porili 12:1, v Horním Bnšovì proráli 9:2, Bdišov porili 5:2. Njlpšími støli nšo držstv s stl Mil Admèík - 14 gólù, Ptrik Knopp - 8 gólù káš Dnr s 5 góly. Rk.Držstvo Záp kór Bod 1 H : Horní Bnšov : Bolti : Bdišov n/b : : Boslvi : itltovi : lvkov : Ml Hošti :85 0 Dorost podim 2016: Po dloý jdnání s spøátlno strno v Pst Polomi roodli dorost pøilásit do novo sotìžnío roèník pod nším vdním TJ. Držstvo povd Ptr Kbín, káš Dnr Jirk s pomoí rodièù. Do novo sotìžnío roèník bd držstvo dorost nstpovt v tomto složní: Židk Alš, r Jiøí, Knopp Ptrik, Dnr káš, Fridl Mil, Grygr Kryštof, Židk Ondøj, Dboviký Dnil, Mk Tomáš, kpin Jiøí, Èp Robin, Hmlíèk Mttw, Mk Tomáš, r Jn, Všk Tomáš, Krk Tomáš, Ondrk Mrtin, Rygl Dominik, Trbilský Dvid, Vilè Mrk. Dlší ráèi jso v jdnání díky novm pøstpním øád jso problmy nov ráè snt

9 dvdsign - prvodj str 24., 9. srpn TJ - io Pødpøíprvk mlý fotblistù jro 2016 N posldní vln romdì, ktrá probìl v ldn tooto rok, jsm si dli úkol sstvit silný roèník dìtí ložit fotblovo pødpøíprvk. Øšili jsm dv ásdní problmy to kdo tyto dìti bd trnovt kolik dìtí s pøilásí, by mìlo smysl ložit toto držstvo. Do posldní víl s nikdo nnšl místní ni pøspolní, ktøí by tìli trnovt tk ml dìti, ož nás tro mrí, protož poyb kolktivní r kždým rokm dìtí pdá. Nkon sodo náod jsm s domlvili n trnování tìto dìtí s Mrtinm Proáko ii yklovo. Ob poájí Ostrvy, ož j pro nì èsovì nároèn n dojíždìní, l b vìtší pømlovní kývli n trnování mlý dìtí dofám, ž jim fotblová motiv ùstn dloodobì koønìná v ý í. První trnink mìl probìnot to jsm mìli pøilášný po 7 dìtí. Jlikož nvyšlo poèsí, msli jsm o odložit n dlší týdn, kd nám pøišlo 11 dìtí. Do dnšnío dn s poèt pøilášný rorostl n 21 dìtí to: Bks Vojtì, tková Nikol, Vvrèk Mtìj, Gøšk Oskr, Hlšk Viktor, Bdík Jonáš, Holš Mtyáš, Jdlièková Zor, Miková Elišk Konèný Jn, n Ptrik, Rif Vojtì, tk Dnil, Bdnáø Filip, Cábl Romn, onk Dvid, tibor Vojtì, Vvrèk Vítk, Ptik Miln, Agstin Adm, Hmlíèk Kryštof. Posldní èrvnový týdn jsm mìli konèní jrní èásti, n ktrm jsm s sšli všini vètnì rodièù. Po bsolvování mnšío trnink s dìtm pødlo fotblov vysvìdèní, odmìny vš s pilo dìtským šmpsm. Po pødání n probìlo sportovní odpoldn i pro rodiè, kd mìli dìtm kát, jk mí át s fotblovým míèm. V pødpøíprv s dìti èí lvnì koordini poyb, orinti poornosti. V nposldní ødì jso to ry jk s míèm nbo b, by s postpnì rok ví orintovly jk s blónm mjí át. Trninky probíly kžd útrý od 16. od. n místím øišti. Pokd t Vš dítì pøilásit, ovìt s bï pødsdovi klb TJ káši novi ( ) nbo trnrovi pødpøíprvky Mrtinovi Proákovi ( ). Pødpøíprvk mlý fotblistù podim 2016 Podimní èást pødpøíprvky èíná v od n místním øišti. V tto èásti nás èkjí i pøíprvn ápsy s jinými klby. trší žái 1+7 jro 2016 Nši strší žái ájili první jrní mistrovsk tkání v Vlký Hoštií, kd proráli vysoko 8:1. Cl jro odrjí v tøinátièlnnm složní, kd ý ù jso ètyøi ráèi to: Mk Tomáš, r Jn, Všk Tomáš Hmlíèk Mttw. Dlší jji tkání skonèil tìmito výsldky: s Bøovo jsm vyráli vysoko 13:2, Štítin jsm porili Povánk n solk Posvíní Pátk odin Po ov trk - Vlký øtíkový kolotoè, dìtský øtíkový kolotoè, ro-jmp, skákí rd, vláèk pro dìti, dbní prodk DJ, sotìž o ny bot obèrstvní. 17 odin vobodní - Žntí, trdièní fotblov tkání n obním øišti. 2 odiny Ukonèní pátènío progrm. obot Bìm lo dn Vás bd provát dbní prodk DJ Alš. 13 odin Po ov trk - Vlký øtíkový kolotoè, dìtský øtíkový kolotoè, ro-jmp, obøí skákí rd, vláèk pro dìti, sotìž o ny bot obèrstvní odin Zábvní odpoldn v ntr ob rèno dìtm v ntr ob (mlování n oblièj, ábvná sow pro njmnší). 17 odin Pødání dožínkovo vìn strostovi ob, krátký kltrní progrm (Klb dùodù). 18 odin Vystopní tnèní skpiny. 20 odin T Psyos - konrt oblíbn rokov skpiny Komárov. 21:30 odin Zábvní sotìž. 22 odin Volná ábv. 24 odin Vystopní svìtonám skpiny. 4 odiny Ukonèní sobotnío progrm. Ndìl odin slvnostní požnání posvìní novo sodištì obnovno køíž. 10:30 odin lvná posvínská mš svtá. Mši bd složit rdký fráø P. Mgr. Mrin Kirs Adm Krystof M³k. 15 odin Odpoldní booslžb požnání v obní kpli Andìlù trážný odin Po ov trk - Vlký øtíkový kolotoè, dìtský øtíkový kolotoè, ro-jmp, obøí skákí rd, vláèk pro dìti, sotìž... Volná ábv s dbní prodkí DJ Alš. 21 odin Ukonèní ndìlnío progrm. Upoornìní obènù n poršování ák prkování n odníí, v vjd n vøjn lni. N 16. sdání stpitlstv (bod 9 - rùn) n ákldì podnìtù stížností obènù strost ob poornil stpitl n vyšjíí s poèt voidl, ktrá prkjí n odníí vøjn lni. Tto sit èíná být núnosná doáí k sitím, kdy s v jdnom místì voovky nmí sobì vynot tobs s nákldním vom. Tto sit j tktž nbpèná dùvod too, ž npø. mminky s koèárky msí vyžít lvní sty jnom proto, ž to, ktr prkj n odník, brání plynlm prùod koèárk. Obdobná sit j tktž s otvíráním brn do odníkù, ktr brání prùod odi msí vyžívt místo odník lvní sty. Vdní ob i stpitlstvo j jsno náor, ž msí být jištìn bpènost odù n odníí. At, ktrá stojí n odníí i n vøjn lni, poršjí ákon 361/2000 b., moo být finnènì poktovány ž do výš 2.000,-Kè. trost ob vyvl stpitl k lsování o svální trmín, kdy bdo obèn informování o tom, ž poršjí ákon moo sv konání poktováni. Dob, po ktro bdo obèn informování o pøstpí j stnovn obním úødm do Po tto lùtì již bd pøistopno k snkím. Žádám tk obèny, by byli oldplní pøi prkování svý voidl tk v boèní lií pokd jim to dispoi možòjí, prkovli svá voidl v svý dvor. Nøídk s stává, ž st vdljšími limi pøipomíná sllom mi ldbyl místìnými voidly vyšj s tk nbpèí orožní odù pødvším dìtí. Zprkovná t n vdljší silnií tk nènì snižjí pøldnost doprvní sit. Bït oldplní prkjt sv voy mimo silnii. Dìkjm. stpitlstvo MÈ

10 dvdsign - prvodj str 10., 23. srpn Z èínnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Èinnost poboèno spolk kál v ý í byl trdiènì ájn jrní brigádo pro vdní lo rál stølni n trážnii do provo. Byl provdn lkový úklid rál, byl provdn pøíprv tmìø 30 lt strý lávk k jji rkonstrki, ktrá spoèívl v jji lkov dmontáži. portovní èinnost byl ájn již 31. roèníkm sotìž v stølbì mlorážky "O poár osvoboní ý ù", ktrá probìl 24. dbn úèsti 19 stølù. Vítìm s stl Hrbáè Josf stølko klb Hlèín nástølm 285 bodù. Njlpším místním stølm s stl Bøtislv Jnošk nástølm 278 bodù pød Válvm Pálkm Rirdm Dnrm. Dn s sktènily 2 sportovní k pro vøjnost to stølká sotìž mlorážky pro tøíèlnná držstv. portovnío klání s úèstnilo 7 držstv vítìm s stlo držstvo složn klb kší v složní Kbs Oldøi, Kbsová bin Pálk Válv pød držstvm èlnù AVZO - dùodù v složní Dnr R, Moš Z Jnošk B. Odpoldní progrm pokrèovl stølkým dnm pro dìti to v stølbì vdov pšky. Njmnší dìti støílly n sklopn trè b vláštnío odnoní, strší dìti pk sotìžily v stølbì n trè. Z 14 strší sotìžíí vítìil Šimon Krjèí pød Ktko Winklbrovo, Báro Mrtínkovo, Kmilm Jnoškm Dnm Kšpárkm. Dìtská èást byl pstøn o dlší disiplíny všny úèstnìn dìti byly odmìnìny sldkým blíèkm. Mimo vdný kí jsm s podílli n dìtskm dni n místním øišti, kd jsm jistili stølnii pro stølb vdov pšky. Drý roèník nojblovo trnj troji probìl pøíjmno poèsí Zúèstnilo s lkm 8 držstv ý ù, Podviov Brnky. Vlmi vyrovnn výkony pøinsly jímv boj o prvnství v skpiná kvlitní ápsy v finál. Njlp si vdlo držstvo Podviov v složní Dvid Ptrik Rytrovi Dvid Toms, dr místo obsdilo místní držstvo v obsní káš Dnr st., Ptrik Komnd Dnis Komnd n tøtí pøíè s místilo držstvo Brnky. V prùbì jr lt probíly mimo sportovní k dlší brigády n stølnii to n lkov rkonstrki lávk, ktr jso vyžívány pøi vš vøjný kí poøádný v obi. Dál byl provdn lková výmìn áytn stìny støl, ktrá složil ví nž 20 lt byl již pro pøítomn vldm k odpdjíím èástm nbpèná. Èlnov AVZO odprovli n vdný dvo kí 211 brigádniký odin. Do kon rok nás èkjí dlší prá n údržbì stølni vètnì imování n koni rok. Z sportovní sotìží bdm orgniovt místní pøbor v stølbì mlorážky trdièní sotìž "Posldní výstøl", ož j sotìž v stølbì rùný brní to mlorážky, vdovky pistolí. Tím konèím sportovní èinnost ltošnío rok. Mimo vdn k s bdm pøiprvovt n oslvy 50. výroèí ložní nší orgni, ktr nás èkjí v pøíštím ro. V listopd rok 1967 byl ložn místní orgni vrm, jjíž nástpniko orgnií s stl soèsná Asoi víúèlový ákldní orgnií tniký sportù èinností ÈR. Ing. Bøtislv Jnošk Zprávièky solk školièky Co j novo v ákldní škol? Školái i jji èitl si žívjí složno odpoèink v formì ltní prádnin, i když ndloo s do tím osiølý školní lvi s vrátí. Nž s tk stn, ksím s vrátit do minlo školnío rok, kdy jo kon byl n dálosti vlmi botý. Clý èrvn s nsl v nmní nový ážitkù i konèní loroèní prá. V prùbì lo školnío rok s žái vìnovli projkt "Cst do stødovìk". námili s s dným obdobím, ponli rodìlní lidí v t dobì, jji vyky, jídlo i oblèní. kládli pl, lštili køížovky, jiš ovli pomntá stødovìká povolání n intrnt, vyrábìli rytíøská brnìní i rdy. V rámi projkt probìl tk oslv výroèí nroní Krl IV. návštìv bvdn výstvy Tjmní mbrkov. Zvršním prá byl pk n èátk èrvn návštìv sokolníkù, ktøí žákùm i dìtm mtøinky pødvdli, jk s s drvými ptáky lovilo v stødovìk k èm j možn j vyžít dns. Školní výlt byl nplánován opìt v soèinnosti s projktm - podívli jsm s n njlbší propst v Evropì, ktro jsm jli do Hrni n Morvì, pot jsm s oldili v Zbršovský rgonitový jskyní ávìr ptøil úžsnm rd Hlfštýn, ktrý jsm si proldli v škol potom vyplnili provní listy. Potvrdilo s nám, ž život v stødovìk nbyl žádn pøíèko rdìji bdm odit do školy, nž žít v tdjší podmínká! Posldní èrvnový víknd èklo dìti již trdièní pní v škol s skøítkm Školníèkm. Too si jštì nikdy nikdo nvidìl, pro žáky si l pøiprvil výlt do ndlk Rdnì n tmní kolný ámk. Úèstníi výprv vládli i v vlmi vysoký tplotá, odmìno jim byl ldová pootk vèrk skoro pød pùlnoí. Všini no v školní prostorá pøžili b úony jistì s tìší n nová dobrodržství... A potom ž t byl posldní èrvnový dn s ním slvnostní pødávání vysvìdèní. Trošk smtn bylo loèní s nšimi pá áky - sdm ji odáí n ákldní školy do Opvy, l rèitì s námi pøijdo podívt, jk to osttnì dìljí skoro všini nši bsolvnti. Všini školái si pøvli svo výplt tíkli vstøí lt, prádninám, voln i novým ážitkùm. Pøjm jim krásný bytk lt úspìšný vstp do novo školnío rok! øditlk školy, Mrtin Škrobánková

11 dvdsign - prvodj str 22., 11. srpn Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová tos poprv jsm pøiprvili - "Roloèní s Pá ky". Tto nová k s konl n školní rdì. Všini pøišli v dobr náldì npntí, o jsm si pro nì pøiprvili. Èkl n nì 4 stnovištì. N prvním mìli pár pklitý oták istori i soèsnosti nší ob, dlší stnovištì bylo v nglikm jy. Bylo potøb jistit, d s i v svìtì domlví. N tøtím stnovišti ponávli obrákù výnmná míst bdovy nšo okrs posldní stnovištì byly opìt otáky o nšm okolí Morvsko-slskm krji. Mitím nám dvì ootn mminky opkly špkáèky. Všini si to nármnì žili sv úspìšn snžní dostli n pmátk rnèk s spolèno fotogrfií, pokák do knikptví pmátèní rtifikát o složní "Závìrèn košky". Pøjm všm mnoo úspì v pokrèování stdi v Opvì. V ndìli odstrtovl v 15 odin drý roèník Poádkovo ls, tntokrát n tm "Prinny Rytíøi". Dìti po trs smìrm n trážnii plnily n stnoviští poádkov úkoly. Všny dìti dorily v krásný kostým, dostly sldko odmìn mìly možnost si vybrvit sádrovo sošk oblíbno víøátk. Bìm l k si moly nt nmlovt oblièj, opkt špkáèky n ávìr jsm si spolènì tnèili "Tn prinn". MOC by tìl podìkovt všm, ktøí nám n vydøn ki pomáli. Fotogrfi stølby tøíèlnný držstv Fotogrfi 2. roèník nojbl Klb rodièù, roloèní s pá ky. Klb rodièù, poádkový ls. foto: Ing. Bøtislv Jnošk

12 dvdsign - prvodj str 12., 21. srpn tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová tølký klb polní kš Opv - ájil svo vnkovní son 2016 n Jrním ávodì v itltovií. Poødtlm byl ž trdiènì oddíl TJ Opv. Oldøi Kbs nd n prvním ávodì vystrèil drápy svým výsldkm nstèil po n jdnoo støl místil s tk n krásnm 2. místì. bin Kbsová nvál n výsldky pødoí sony, když pøkonl mgiko rnii 800 bodù. Božl ji to nstèilo n lpší nž dr místo. Ntáli Mìová pødvdl prádní výkon po dlom èkání s konènì dostl n bdn. Po jdn bod ji sál n 2. místo. Posldním ástpm n tomto ávod v brvá tølko klb polní kší byl Dn Kšpárk, ktrý tím nstøílí všny vdálnosti tk s msl spokojit s 7. místm. Dlší ávod jst moli sldovt n místním obním øišti. Oldøi Kbs pokrèovl v nsn l. Pød domáím pblikm si vystøíll 3. místo. bin Kbsová s nnl nrvónìt domáím prostødím s novým osobním rkordm (815 bodù) kál všm sopøkám s vlkým náskokm svá ád. V lkovm odnoní npøíè ktgorimi s pk místil n 2. místì. Ntáli Mìová msl božl drvotní dùvodù ávod odstopit. Násldjíí ávod spoøádl oddíl vn klb kší Kostl n Hn, ktrý byl posldním ávodm pød mistrovstvím Evropy. Zd moli støli jštì n posldní víli bojovt o nomini. Oldøi Kbs nèl tnto ávod mo dobø. Po první vdálnosti byl ž n posldním místì. Bìm násldjíí dvo vdálností s snžil stánot trát nkon s m podøilo prostøílt ž n 3. pøíèk. bin Kbsová pokrèovl v sv vítìn vlnì. V tomto ávodì ji sdìly podmínky opìt s novým osobním rkordm (819 bodù) dokál vítìit. Po skonèní tooto ávod sdl výkonný výbor Èsko sv kší, ktrý roodovl o konèn nomini, n již miòovn mistrovství Evropy. Do nomin s tølko klb polní kš dostl Oldøi Kbs bin Kbsová. Bìm èrvn došlo k mìnì náv tølko klb k povinnm ápis do obodnío rjstøík jko psno spolk. Tto povinnost vyplývá novo Obènsko ákoník. Nový náv j tølký klb polní kš,. s. (pùvodní náv tølký klb polní kš Opv - ). Prvním tkovým vrolm ltošní sony bylo mistrovství Evropy, ktr s sktènilo èrvn 2016 v Švýrsk v Cry. Tooto mistrovství s úèstnilo 71 stølù 11 mí Evropy. Cl mistrovství npøíjmòovl stølùm npøíjmný dš robnìná stølni, n ktr nbylo možn držt pvný stølký postoj. Oldøi Kbs s po prvním stølkm dni poybovl n 15. místì. Nároèn podmínky m nrály do krt nkon s Mtøská školk oèní s s školním rokm 2015/2016. blížíím s konm školnío rok èklo njn n pødškolní dìti, l tk n dìti mlo oddìlní, nìkolik plánovný kí, npøíkld spní v mtøsk škol, sportovní výlt do mlýn k vodník lámovi nbo slvnostní roloèní s s pødškoláky. Aby s roloèní pødškolákù moli úèstnit i rodiè, vš probílo v odpoldní odiná bdoí prvòáèi d káli, ž jso oprvd pøiprvni nstopit do ákldní školy. Pní èitlko byli psování do øád školákù árovò dostli pomínkov dárèky, by si n mtøsko škol obès s rdostí vpomnìli. V èrvn, mimo loèní s pødškoláky, probìlo i spolèn roloèní s s školním rokm v podobì sportovnì ldìno výlt do mlýn, kd j pánm vodník lám. Pro nìktr dìti byl dobrodržstvím již pøprv tobsm. V rál mlýn s nás násldnì jly trnrky gymnstiko klb Gymnstik Špièková, ktr si pro dìti pøiprvily stnovištì s jímvými úkoly. Cl sportovní dopoldn si dìti vli žily. Školní rok 2015/2016 tkl jko vod n dvø nám již klp nový, to školní rok 2016/2017. Pvnì vìøím, ž bd stjnì jímvý kèní jko tn konèíí. Tr Èprová

13 dvdsign - prvodj str 20., 13. srpn Fotogrfi 2. roèník Glášfst Fotogrfi Pivnío fstiválk 2016 msl spokojit s 19. místm. Držstvo sniorù, jož byl Oldøi Kbs soèástí, s místilo n 6. místì. bin Kbsová ndržl vrùstjíí tndni svý výkonù. V obo dn mìl vyrovnný výkon, ktrý ji l nstèil n lpší nž 14. místo. I pøsto bin Kbsová nklml. Z èsk rprnt mìl njvyšší nástøl, ož ji molo být tkovo mlo útìo. V sotìži držstv s žnsk držstvo mslo spokojit s npoplárním 4. místm. Drým vlkým ávodm sóny 2016 byl svìtový poár Bomi Cp, ktrý trdiènì poøádá oddíl TJ Jiskr Otrokovi. Závod s sktènil od Oldøi Kbs s v minárodní konkrni ntrtil mi sniory s místil n skvìlm 5. místì. bin Kbsová byl nominován do prvnío èsko držstv, ktr si vystøíllo bronovo mdili. V sotìži jdnotlivù skonèil n posldním místì, když msl drý dn drvotní dùvodù pødèsnì konèit ávod. Ztím posldním ávodm pro vìtšin stølù njdùlžitìjším ávodm vnkovní sóny bylo mistrovství Èsk rpbliky. To s konlo n fotblovm øišti v itltovií. Oproti mistrovství Evropy n mistrovství Èsk rpbliky pnovly idální podmínky n støílní. Oldøi Kbs èátk ávod ostø bojovl o 3. místo, ktr v lkovm soèt ískl s pomìrnì vlkým náskokm. bin Kbsová s s svými výkony vrátil k výsldkùm èátk sóny. I pøsto, ž tkovl opìt svùj osobní rkord, ktrý s ji l nkon npodøilo pøkont, s msl spokojit s 2. místm. Ntáli Mìová s pøtovl o 3. místo. Tnto soboj v posldní vílí božl prorál místil s n konènm 4. místì, ož j pro Ntálii i tk dobrý výsldk. Držstvo KPK s v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová Ntáli Mìová prostøíllo n krásn 4. místo. Od 18. do probìlo v rál tølni n trážnii sostødìní mládž dospìlý. tølký klb polní kš bd poøádt jštì jdn vnkovní ávod to 1. øíjn 2016 n místním obním øišti. Pøijït podpoøit nš støl! bin Kbsová foto: D. Závìšiký MUDr. Vít Kšpárk V níž vdný dn v mìsíí srpn, áøí øíjn ordin prktiko lkø MUDr. Vít Kšpárk nbd v provo. Dv dny v srpn øíjn 2016 jiš j ástp MUDr. Drj Plrová, ordin: Hrbynì 180, Vlká Polom, Opvská 101, tl.: , Hrbynì ordin Hrbynì 8:00-14: ordin Vlká Polom 8:00-11: b ástp b ástp ordin Hrbynì 14:00-17: ordin Hrbynì 8:00-13:

14 dvdsign - prvodj str 14., 18. srpn Klb dùodù stál èinný klb dùodù bomír Tiopád Ès vátá nž jsm s ndáli, j t opìt poždvk n pøíprv obèsník "olký prvodj". Jo obs j tk dílm dopisovtlù spolkù, jž s v obi vyskytjí provojí svo áslžno lospolènsko èinnost. Hká grfiká úprv násldný tisk Zprvodj j obdivodným dílm rdkèní rdy i vodným poèinm obnío úød, ož si složí nš onìní. Pøi vìdomí too, ž j èsopis mi obyvtli ob oblíbn jo vydání vždy ntrpìlivì oèkáváno, mám i my dùodi ájm v tomto útlm obèsník prntovt svo èinnost období od posldnío jo vydání. Jk ž jsm s mínili v minlosti, stálým bodm progrm nši stkání bývá pøipomntí si životní jbilí nši èlnù v dnm mìsíi. Nní to poá dvoøilostní formlit, l pronsní oprvd pøímný pøání, ktrá v dùodovm vìk jbilntùm pronikjí do vìdomí ponìkd oprvdovìji, nž tom bývlo v jji mldm vìk. A když s k pøání pøidá jštì kytièk i ká, spolènì pívná písnièk. Odráží s rdost jbilnt njn n jo tváøi, l i v jo rk. A proto má tto nš trdi vøjno blopøání mi èlny klb smysl sv opodsttnìní. V mìsíi dbn jsm vyžili poostinství v prostor vinárny U Bly, kd jsm vidoánm pøipomnìli nìktr ktivity tìm, ktøí s ji nmoli úèstnit, jko byl npø. nš návštìv snát v Pr n poèátk mìsí bøn dlší. romáždìní v násldjíím mìsíi jsm sktènili n trs rstr Hj, kd nám k km posní pøálo poèsí k pobvní ráli miknti. Tkovto posní j vítným pstøním pøi tžování vájmný vtù. V oèkáváni dobr vèø, pøi posl dby ldos mi sbo probrm, obotím sv vìdomosti o dìní kolm nás v obi i v svìtì spokojnì s pk roáím do svý domovù. Poèátkm mìsí èrvn jsm modrním, klimtiovným tobsm bsolvovli ponáví ájd npøíè èásti Morvy. Njdøív jsm byli nvštívit výrobn likrù v Prostìjovì. Tm jsm byli pøívìtivì pøijti, provdni výrobním provom, kd jsm moli mimo jin obdivovt vlik dbov sdy, v ktrý rál námi oblíbný likr Mysliv, dovìdìli jsm s nìo o istorii likrky i soèsný výrobní úspìší. Drá pro nás tk jímvá èást progrm xkr, byl otnávk nìkolik výrobkù nvštívn provoovny. Po otnávká jn málokdo nás odoll nákp nìktro likr v podnikov prodjnì. Ndlko mìst Prostìjov s náí ob Èy pod Kosíøm, ktrá byl dlším ílm nšo ájd. Zd jsm nvštívili ndávno vybdovn Mm koèárù, kd jsm si moli proldnot mnoo istoriký koèárù rùno provdní, vyrobn pro rùná požití. Mi koèáry dominovl koèár o motnosti ètyø Fotogrfi rkonstrk sodù kpl Andìlù strážný v ý í foto: D. Závìšiký

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. dbn 2016 oprvd botý progrm pro okolní sbory široko vøjnost. rdènì Vás tímto vm. Progrm oslv: Pátk 10.6.2016: 17:00 odin - Tktik vièní jdnotk HZ JDH n bdovì ZŠ MŠ. obot 11.6.2016:

Více

výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h

výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h dvdsign - prvodj str 32., 1. prosin 2016 dìní v nší obi úèst 74 dìtí jji rodièù i prrodièù j dùkm, ž tkový stkání nní nikdy dost. A konènì ltošní rok konèí sièi s Miklášm. vtá troji j pován n sobot 10.

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016 Návrh DIO: Rlly Hoøovie 216 Zprovl: Bsl Válv Dne: 16. únor 216 Tel.: 725 98 616 -mil: projekty@flop-dz.z FLOP - doprvní znèení, s. r. o. tel.: 77 226 226 e-mil: plzen@flop-dz.z IÈO: 25229761, DIÈ: C5229761

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Body. Počet. celkem. partií. Purnoch Josef , Bargel Martin , Burda Roman ,0 1956

Body. Počet. celkem. partií. Purnoch Josef , Bargel Martin , Burda Roman ,0 1956 N dlší stránká nleznete podrobné výsledky jednotlivů v šový družstve AG Nertovi n této stráne pouze výsledky domáí ráčů v domáí družstve konečný stv z elé sezóny / Š ráči TJ Nertovie sezón Perfor Přibyl

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konné dne 12. 3. 2014 Letos se setkáváme již po 20.té, bychom ohodnotili tké předstvili nejlepší sportovce TJ TESLA BRNO. Z

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 Bitrov ze Slovensk mìli nši obèné možnost se zúèstnit dvou kcí, to u pøíležitosti Pochování bsy Dne mtek. Obì kce se všem zúèstnìným

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy.

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy. ŠKOLNÍ MIX 2012-2013 Rozhovory Vtipy Křížovky o ceny Bludiště o ceny Omlovánky Recept Nše koníčky Žlutý kvítek Soutěžní kvízy o ceny Letošní devítk Losování cen psování n deváťáky Budoucí školní prlment

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù www.lenz.cz Mi Dìtský pokoj to je pohádkový svìt pøání fntzie, jež pøináší dìtem rdost vede je k chápání krásy. Svìt kolem nás je plný rev svìtl. Brv je možná nejzáøivìjší stránkou dìtství. Kždý z nás

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA VÍNEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Ptříte mezi milovníky znlce vín, nebo mezi občsné konzumenty? Nebo nevíte rádi byste si svůj vzth k vínu ujsnili?

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6. řížovk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. ročník, 1. číslo krbice n dopisy zvíře, které má n sobě vlnu pohádková bytost, která unáší princezny můžeme si to půjčit n čtení chodidlo jink btoh n školní

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

Š š é ě

Š š é ě Š š é ě Š š é ě é ř č ěř č ý ř ý ě ř é čů é č é ů ě ů ř ý ý é ů ě ý č ý ů ř š ř ž ě ý ž é ěž é Ž ě Ž ě š ř ě úč ů ž é č Ž ý č é ý ě č é ř Ž ý ů ý č č é Ž ě ř ě Ó š ř š ý ů ř ů ž ý ů é ž ř ý ý č ěž ř ý

Více