Významná životní jubilea obèanù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významná životní jubilea obèanù"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský pls, ktrý s konl 21. únor v sál Hostin Bly. Díky prfktní orgnii s pls vlmi vydøil. 110 ostù s výbornì bvilo pøi živ dbì skpiny Mrkr, k ábvì pøispìlo tk losování n bot tomboly, kd nybìl ni živý koot. Mnoí pøítomní onili tk br v strn, ktrý byl k dispoii. Podìkování ptøí njn orgniátorùm, l tk mno sponorùm, ž firmám èi npø. rodièùm mldý sièù. A tï ž nbývá nž s tìšit n první tpl dny ájní sportovní sóny. DH Výnmná životní jbil obènù V prosini 2014 oslvil krásno životní jbilm 85 lt náš obèn pn Tomáš Všk. V bøn 2015 tk oslvil krásn výroèí 93 lt pn tnislv Prdil. tos v kvìtn oslví klt výroèí 90 lt pní Vìr Rorèková. Dlší olký prvodj vyjd v kvìtn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 28. Hlvní invsti v ý í njn n volbní období Zstpitl pøiprvjí lný plán rovoj MÈ.. prioritní invsti njnom n volbní období Jdnlo by s o invsti nd 5mil., ktr by mìly být finnovány mìst mimo ropoèt ob. N vyjdnání podmínk v mìstì prj strost. Cm dát prostor i obènùm, by s v tomto smysl vyjádøili nvrli sv podnìty. v návry podávjt n úød do N vøjnm jdnání stpitlstv, ktr probìn v sál Hostin Bly pk probìn prnt disks nd projkty. Dìkjm Vš podnìty. V srpn 2015 pk oslví krásný 93lt lt pní Jiøin Šromová v listopd 2015 oslví klt výroèí 95lt pn Frntišk Hlšk. trost, místostrost stpitl tímto pøjí všm oslvnùm, mnoo drví, štìstí osobní spokojnosti do dlší lt mnoo optimim. dobro náldo jd všno lp. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-19:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: , nákld 320 výtiskù pold okn úød foto: Závìšiký strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, Jsm vlmi rád, ž Vás mo opìt vlmi srdènì podrvit fnk strosty mìstsk èásti podìkovt to, ž jst si dìlli ès n pøètní dlšío vydání nšo solko prvodj. Dovolt mi s v násldjíí øádí s Vámi podìlit o inform èinnosti Obnío úød od posldnío vydání nšo prvodj. Prvnì by rád onámil, ž podl vyjádøní odbor doprvy Mgistrát mìst Opvy již ni nbrání v koldování nši nový stávk n lii Pørovká podl vyjádøní Doprvnío podnik by mìly èít plnit svojí fnki od 1. dbn Konèí tdy období smtno pold n nfnkèní stávky dofám, ž plnì posloží svm úèl. Nkon dobø dopdl i vyjdnávání s Tnikými slžbmi v Opvì poskytno nám finnèní prostødky v výši ,- Kè n kompltní výmìn vlmi Pro ob provlo wbdsign stdio brn 2015 poškono døvìno plot n øbitovì v ý í. N øbitovì dojd tk k rnovi pødní ídky sní nový okrsný tújí po lv strnì kolm novo plot. Clkovì bd tk prvno okolí øbitov, jlikož nìktrá lò j již pørostlá, trvl poškoná èi nièná. V sovislosti s lní v obi spolprjm tk s odborníkm n stdii, ktrá bd komplxnì øšit výmìn vlmi strl lnì v nší mìstsk èásti. Z sb mn tk vlmi tìší, ž s nám povdlo ískt dlší tøi nov mìstnn n údržb mìstsk èásti, konkrtnì pn Hynk Bn, pn ibor trk pn Dvid Mrtínk. Tito mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá lkov finnèní nákldy n jji mdy, jso rny xtrní drojù tn., 85 % Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Clková výš nákldù n tøi mìstnn po dob 6 mìsíù èiní ,- Kè. Z ropoèt mìstsk èásti njso vynložny žádn finnèní prostødky n tyto mìstnn. V návnosti n ískávání finnèní prostødkù xtrní drojù jsm tk vlmi rád, ž jsm spolènì

2 dvdsign - prvodj str 2., s Tìlovýovno jdnoto, držním dobrovolný sièù tølkým klbm polní kš ískli dlší finnèní prostødky nd rám dotí poskytovný ropoèt ob pro tnto rok v lkov výši ,- Kè. Konkrtnì nši fotblisti ískli grntovo pokákovo systm mìst Opvy ,- Kè, bor dobrovolný sièù ,- Kè tølký klb ískl grntù doti ,- Kè n poøádání trnjový kí v ý í. V minlosti tyto grnty nbyly nšimi složkmi vyžívány. Povdlo s nám tdy bìm tøí mìsíù ískt xtrní drojù n oprvy, údržb provo finnèní prostødky v výši pøsjíí ,- Kè, ož j vlmi slšná èástk dofám, ž bdm pokrèovt minimálnì v tkovmto trnd i ndál. Obnì, finnèní prostødky jso lfo omgo fngování kžd ob i proto s konlo v ý í dn jdno stkání strostù strostk vš mìstský èástí tttárnío mìst Opvy, kd s pødvším øšilo nov finnování mìstský èástí. Závìrm tooto jdnání byl návr, ktrý výnmnì prvj výši finnèní prostødkù pro ospodøní ý ù. Výsldk nšo snžní bd snd nám v pùli tooto rok. Nov vdní ob tk pøistopilo k rntnìjším štøní n provo ob npø. po ovorn dojd v tomto ro k štøní èástky ,- Kè. Mìstská èást njnom ískávl finnèní prostødky, l tk invstovl do ntný oprv nákpù. Konkrtnì jsm vymìnili vlmi strlo lktroinstli v moštárnì ,- Kè, v návnosti n krdn rdlo jsm kopili nov dvojit doprvní rdlo obod ,- Kè, nkopili jsm ntn ybìjíí provní pomùky pro nš mìstnn 6.000,- Kè, stpitlstvo MÈ sválilo finnèní doti pro MŠ n nákp nový pøink 9.000,- Kè, dokopili jsm provní náødí 5.000,- Kè, tktž jsm invstovli ,- Kè, do tniko vybvní, ktr bd složit pro spolènsk k ob tktž všm složkám i klb dùodù. Výldovì v ro 2015 bdm pødvším invstovt finnèní prostødky do ybìjíío, strlo v mno pøípd již i nvyovjíío vybvní øíní Obnío úød. Pro náornost kpøíkld obní trktor, skèky, køovinoøy, vybvní kltrnío øíní, vybvní obnío øištì dlší. Božl msí invstovt nml prostødky i do oprv po stál rošíønìjším vndlism. Oprv stávky ZD ídky kostl od grfitù stál lkm 5.500,- Kè krdn rdlo obod stálo ob ,- Kè. Polii ÈR tyto vndlismy øší jko trstn èiny. Vážní, rád by d tk podìkovl všm, ktøí s postrli o spolènsk k v nší obi to konkrtnì Hostini Bly Bál Blù, Tìlovýovn jdnotì 1. diskopls, držní dobrovolný sièù jji trdièní sièský pls, dobrovolníkùm v èl s Mrtinm Høivnáèm ki poování bsy RPŠ jji krásný mškrní krnvl, ktrý byl vlmi jímvým ážitkm pro nš dìti, l i dìti okolí ý ù. Tk by rád podìkovl všm, ktøí s úèstnili 1. bijèkový odù vytvoøili tk skvìlo tmosfr n tto obní ki. Pøi dìkování, nsmím pomno i n nš pødsdy pødsdkyni provní komisí Vldimír novo, Dnil tibor Válv kplík. V nposldní ødì tk dìkji Dvid Závìšikm kompltní tvorb nšo dlšío èísl prvodj. Vážní spolobèn, pøji Vám správn pvn vykroèní do násldjíí jrní mìsíù, mnoo drví štìstí pøi dlším vydání nšo prvodj n sldno. Mát-li ájm o ví informí o dìní v ý í fngování Obnío úød, sldjt prosím nš wbov stránky: bor dobrovolný sièù Zimní mìsí jso pro siè pødvším obdobím pøíprvy trninkù v tìloviènì, ktr jso vìnovány rám s dìtmi tì strší pk posilování fyiè. Náljí všk ni po spolènsk strán. Dn 16. ldn s v Kltrním øíní ob sktènil Vlná romd. Zúèstnilo s 46 èlnù 4 ost, pøítomn byl ástp okrsk pn Arnošt Vilè, dál bývlý strost pn Miloslv Kostøib, ktrm bylo podìkováno spolprái pomo v jo volbním období soèsný strost pn Mgr. Ptr Orišèík. Zodnon byl rok loòský, splnìn úkoly, úspìy n sotìží ávìrm došlo n plány pro ltošní rok. Opìt j nè s tìšit. Poèítá s s trdièními kmi, jkými jso npø. Pální èrodìjni nbo ltní sièský tábor. tìžjními jso poopitlnì sotìž dìtí, dorost i držstv mžù. Dokonèn by mìl být úprv vièištì, ktrá byl poèt pød konm rok. Bìžká drá ž snd konènì bd mít odpovídjíí úrovò pro potøby mldý sièù. K lpšní podmínk pro návik jistì pøispìj tk nová kldin. N progrm byl volb novo výbor DH. Hlsováním vš pøítomný všk bylo potvrno stávjíí složní výbor, ož svìdèí

3 dvdsign - prvodj str 26., 3. koèky, pøs dn mírmilovn mlíèky mno domù. K posldním únor probìlo prvidln sèítání vìø v nší onitbì. V stnovný dn odin s myslivi romístili v onitbì, njèstìji n stávništì vìø nmnli poèt ksù, jji dr polví. Jdná s o jdn údjù, ktrý složí k sstvní plán ov vìø. Tnto j vyprováván myslivkým ospodáøm j sváln držitlm onitby - onbním spolènstvm. válný plán ov lov vìø j pødáván orgán státní správy myslivosti, ktrým j Mgistrát mìst Opvy - Odbor životnío prostøní. Trdièní ovtlská pølídk trofjí probìn dn v prostorá Èrvno ámk v Hrdi nd Morvií. N tto ki l vidìt všny lovn trofj vìø nšo okrs loòský rok Pølídk složí lvnì k odnoní stv ovn vìø tk pro kontrol správnosti odstøl vìø dl plán N fotogrfii j vidìt, jk rmíky držjí sní, ktrý s postpnì ropoští n ploá v okolí provdný výsdb. J to jdn dlší dùlžitý fnkí rmíkù v krjinì. B ni by k držní snì ndošlo pùd by pøišl o ásoby vláy n ndájíí vgtèní období. ov. Tto výstv j pøístpná širok vøjnosti. Pøjm všm krásn jro! Prosb id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - vèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - Nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - Njdìt po loká polí mimo sty - bírjt jn mláït viditlnì pornìná - Nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - Zovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dovolt, byom rkpitlovli, jímv dálosti v nší obi, od posldnío vydání prvodj. - trost informovl stpitl o ršní bdovy Ministrstv mìdìlství, ktro pro nši ob složky ískl vybvní knláøí, jko jso dvø, rdiátory, áøivky, pod. Podìkování ptøí tk pn Cimingovi, ktrý všny tyto vìi pøvl Opvy do. ù. - byl sváln Ropoèt MÈ pro rok 2015 byl stnovn n ,- Kè. - trost obnámil stpitl, ž dl ákon 128/2000 b., msl být bývlm strostovi p. Miloslv Kostøibovi, vyplná odmìn v výši 5+1 plt. - byly jištìny ákldní ornn provní pomùky pro nš mìstnn - likvidèní komis (Nlšovský, tibor, Závìšiký) provdl v pùdní prostorá Obnío úød úklid rivi dokmntù (fotogrfi dlší písmn mtriály s nyní digitlijí pro úèly pblikí wb). Dál probíá invntri mjtk ob odpisy již nxistjíí nbo strlý položk, ktr mìly být mjtk ob již dávno vyòty. Tnto pros probíá v koordini s odborm mjtk mìst Opv probìl v kltrním øíní v ý í sùk strostù místostrostù mìstský èástí tttárnío mìst Opvy. N progrm jdnání byl pødvším mìn finnování mìstský èástí, tk, by byly nvýšny finnèní prostødky pro jdnotliv mìstsk èásti n oprvy invsti. Dbt s tk vdl o možnost vájmn spolprái pøi ískávání dotí. ùk byl tk pøíprvo n útrní jdnání s vdním mìst Opvy byl provdn nová lktroinstl v dílnì obní mìstnnù. Zstpitlstvo odsolsilo dot složkám: ložk Výš sváln dot JDH èástk Kè DH èástk Kè TJ okol Kè tølký klb polní kš Kè AVZO TÈ ÈR Kè M Hoš t Kè Klb dùodù Kè - Byl øín Fond strosty, n ktrý pøispívjí strost místostrost 10% sv odmìny. Tyto pní bdo požity n rùn kltrní k i potøby ob. Èíslo úèt j: / Dlší podrobnìjší inform o fngování stpitlstv si mùžt pøèíst n wbový stránká ob pøípdnì v ápis stpitlstv, ktr jso k stžní n ttp:// Dovolt, byom Vás v krátkosti snámili s úkoly, n ktrý s nšimi obèny prjm. - jiš jm možnosti pøípdn rli tniký nárokù koønov knli. - plánjm dlší kltrní k v obi, jiš jm jji rlii - jiš jm možnosti pøíp. rli vyèištìní odvodnìní pøíkopy pod Štìpnií - jiš jm možnosti pøíp. rli nový kontjnrový stání - od probíá invntri mjtk s soèinnosti s likvidèní komisí mìst. Opv - øším možnosti úprvy lnì kolm øbitov byl oprvn posprjovná stávk ï kpl byl ninstlováno svpomoí wi-fi do kltrnío øíní (dìkjm Ing. Válv kplíkovi rlii drm)

4 dvdsign - prvodj str 4., jiš jm orgnièní možnosti rli Obnío posvíní - jiš jm možnosti pøíp. rli dìtský øiš v nší obi v soèinnosti s místní školo školko. - od øším možnosti obnovy lnì v l nší obi - bývám možnostmi proèištìní pøíkop od øbitov k trážnii (st vprvo lvá èást pøíkopy) - od øším problmtik most pn Admèík Timnn, rp. proèištìní nánosù lv vpsti bnšový blokù pvnìní odpdl krjni. Most j lkovì v šptnm stv, øším možnosti pøíp. oprvy. - øším problmtik nbpèno strom n Pørovi vdl rál drví spolènì s mjitli pomkù, øším jo bpèn odstrnìní (26.2. s mjitl doodl s strosto n pokáním so strom HZ Opv.) - vìnjm s tk problmti nbpèn stvby(øíniny) tv. rál drví ktrý j vlmi nbpèným místm. it kolm tto stvby j komplikovná v tom, ž j n ií pomí b stvbnío povolní jsm øšili možnosti instl odboèoví šipky n smfor RK. Cn všk byl ntolik vysoká, ž stpitlstvo od tooto ámìr pstilo, (ví informí v 3. ápis stpitlstv ) - dokonèjm nlý wbovo portál pro nší mìstsko èást - pøiprvjm možnosti vybdování svpomoí informènío systm v obi (mpy, výnmná míst, pod..) - øšili jsm poždvk klb dùodù n kopní prtry n vøjn spolènsk dálosti. - od s bývám problmtik sosoší pmátník jo rvitli. oèsný stv tto výnmn soy nší ob j vlmi šptný sosoší potøbj odborno oprv. Zvžjm možnosti finnování fondù rlii kvlitními rstrátory. - bývám s tk problmtiko životnosti provo obnío trktor možnosti optimli nákldù n jo provo. - pooròjm obèny n ntnost plní popltkù ps do kon bøn. Dìkjm. Rkpitl kltrní spolènský kí, ktr s konly od posldnío prvodj: v 16 - ZŠ MŠ Klb rodièù pøiprvili k Vánoèní koldování v olk Kpli po t Vánoèní jrmrk (prodjní výstvk v sál Hostin Bly. Zjištìno bylo obèrstvní, pnè prodjní výstvk) probìlo rosvíní vánoènío strom pød obním úødm s úèstnilo mnoo obènù s dìtmi. Vánoèní tmosfr dotváøly koldy pro øátí byl k dispoii pnè, èj drm nìjk sldkosti pro dìti. Mi dìti bylo rodáno nìkolik drobný dárèkù v podobì svítií prožkù blikjíí kolí. Aki orgniovl strost P. Orišèík probìlo stkání Klb dùodù, n ktr byli mimo jin pováni bývlý soèsný strost. Dùodi nklmli jistili skvìlo ábv, oslvily s výnmná Jbil ètyø èlnù klb (pní Ann odová, pní Boslv Vvrèková, pn dislv Hèko pìkn 85. výroèí oslvil pn Tomáš Všk). Nybìlo tk vystopní dìtí místní ákldní školy probìlo dobní vánoènío strom v místní kpli trážný ndìl v ý í. Výdob byl vlmi pìkná Probìl Novoroèní konrt rámovo pìvko sbor Cntt Domino, ktrý s sktènil v 14:30 od v kostl v Komárovì odpoldn odpoldn probìl v nší obi "Tøíkrálová sbírk Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Prùbì ltošní imy nbyl niktrk xtrmní ni n tploty, ni n snìovo pokrývk. Zvìøi toto poèsí vyovj, j všk otáko, jk mo to prospívá pøírodì jko lk. Z dùvod mírn imy pøžily tk nmon slb ksy vìø, ktr s dostno dál do ov, nprobìl tk pøironý výbìr. Pøírod lkovì øjmì npromrl tk jk mìl, pøžilo tk mnoo pritù my. I pøs mírno im myslivi prvidlnì vìø pøikrmovli jdrným krmivm - jèmn pšni. Zjíùm bylo pødkládáno rovnìž objmn krmivo (sno). V ldn únor byl provdn oø vìtví n oks vìøi. U kždo krmno øíní nsmìl ybìt tk pro vìø tolik potøbná kmnná sùl jko životnì dùlžitý droj minrální látk. V prosini probìl vlná romd Honbnío spolènství Komárov (tdy sdržní mjitlù pùdy v onitbì). Byl voln nový onbní výbor. Pvnì vìøím, ž tnto výbor dodrží sliby vùèi nšm myslivkm sdržní spolprá bd pokrèovt i ndál. Dn s sktènil trdièní on myslivko sdržní. Zúèstnilo s jj 18 stølù 17 onù ød širok vøjnosti. Podøilo s lovit 2 slt èrn vìø s váo 30kg jdn lišk. Po on s úèstníi moli pobvit obèrstvit n posldní lèi, byl pøiprvn pèný divoèák s lím tk tombol, kd mi lvními nmi byly npøíkld ony dv ksy divoèákù. Jk jsm víovli v pødšlm èísl olko prvodj, trdièní myslivký pls ltos nbyl orgniován lvnì dùvodù ákonný optøní týkjíí s prodj lkool (ntnost N pøiložn fotogrfii j pro jímvost výød nšo on. Zjímvý j orní ks divoèák, n ktrm jso vidìt svìtl nky (svìtl brvní jn s èrnými flky, svìtl spárky). Toto j dùsldk køížní prst divoko s prstm domáím. vlstnit živnostnský list/lini pro prodj lkool). Pøs im byly nlny 3 ks srnèí vìø, ktr byly nány nbo stržny psy. Jlikož s jrm s blíží kldní mláït (npø. první jíèky mùžm v pøírodì njít již tï v bøn), opìt pljm n návštìvníky nší krásn pøírody, by byli kánìni, lídli si sv psy v pøípdì nál mlý jíèkù s mximálnì pokoli poldm, l v žádnm pøípdì n nì nsli. Zjèi kld osrstìn vidoí jíèky pøímo n m. Ti jso sopni s rb pùl odiny smi poybovt. jèií s drží si 2-3 dny. Pk j po dob 4-5 týdnù nkojí tèným mlkm jn jdno dnnì, jink j odložn mládì smo. Pokd ovšm jíèk nèin pm ps (stèí, když jj ps olín), nbo èlovìk, mtk jj odmítn mládì yn ldy. Toto pltí tk npøíkld pro srnèt, ktrá srn kld v dr polovinì kvìtn. Božl, v období první snosè. J tøb pøipomnot, ž mlý jíèk j lùdko sndno koøistí mimo jin tk pro tolv

5 dvdsign - prvodj str 24., v 18:15 probìlo v kltrní øíní, 3. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 15:30 probìl v ákldní škol pro rodiè informèní sùk pød ápism do 1. roèník. Pro rodiè ktrým trmín nbo ès nvyovovl, bylo možnìno osobní stkání s øditlko pøíp. pní èitlko první tøídy v 14:00 probìl v ZŠ, "ápis žák do 1. roèník" v 17:00 probìl v kltrní øíní, "Vlná romd DH" (JDH + DH ). stttárnío mìst Opvy Josf tiborský v 18:00 probìl v nšm Kltrním øíní nvøjná sù s návm tkání strostù mìstský èástí. N progrm bylo pødvším finnování mìstský èástí ískání finnèní prostødkù n invsti v mìstský èást v 20:00 probìl v Hostini Bly, "8. roèník pls BÁ U BAÙ" k tni ábvì rál skpin Bldl, l pls provál pstrý ábvní progrm v 20:00 s konl v Hostin Bly, "1. roèník AZIO diso pls" rál DJ Pvl Šindláø, poøádlo io sokol po 18:15 probìlo v kltrním øíní, 4. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor v 16:00 probìlo stkání èlnù klb dùodù, ktr s konl v sál Hostin Bly. tkání bylo tmtiky mìøno n mškrní ábv v d "poování bsy". Jko již trdiènì n tìto kí nybìl výborná ábv v 20:00 probìl v Hostini Bly, "Trdièní sièský pls" rál skpin Mrkr, byl botá tombol dobrá ábv. - od do probìly v rstr Hj "Vpøov ody" bìm dn vør v 20:00 probìlo v nší obi vèr i v Hostini Bly, trdièní "Poování bsy" rál skpin "Rmix", byl jištìn botá tombol, ki orgniovl mládž ob. - V ndìli probìl vslý Mškrní krnvl v sál Hostin Bly. Zábv orgniovl gntr Tomino s klbm rodièù, botá tombol, blíèky pro dìti školky školy v ý í sldk obèrstvní od šikovný mmink. Nìktøí rodiè byli tk v krnvlový kostým

6 dvdsign - prvodj str 6., Zmyšlní k 70. výroèí konèní II. svìtov války Klb dùodù. TJ okol - io 1. io diso pls Z krátký ès bdo mno sdìloví prostødky v nši mi pøipomínt intnivnì 70. výroèí konèní II. svìtov války, jko výnmn trgik dálosti poloviny dváto stoltí, ktrá má n svìdomí ví jk pdsát milionù lidský obìtí nsmírn mtriální tráty. J pøiron, ž bìm plynlý sdmdsáti lt bylo pmìtníkù tìto válèný dálostí i jji pøímý úèstníkù, ktøí válèn bìsnìní v t dob pøžili. Ani v nši obi, ktrá byl n sklonk války rovnìž silnì ponmnán válènými dálostmi, nás pmìtníkù nní již mnoo. V válèný lt jsm byli v okpovnm protktorát jštì vìtšino školo povinnými dìtmi. Mimo jin jsm s èili nìmkm jyk všny svíl válèn doby v nši okpovn mi prožívli intnivnì nši rodiè. Žili jsm v svm pøvážnì dìtskm svìtì rltivnì v klid, všk jn do víl, kdy s boj mi npøátlnými rmádmi pøiblížily mn nši vsni. V t dob válèná vøv i n nás mld dopdl v pln síl. Nál jsm byli svìdky, jk nám v vsi oøl nš obydlí, stodoly, ynl dobytk i drùbž, vsni s v krátkm ès mìnil v válèno ón. V t dob nikom nás nbylo do smí. Kromì nèný mtriální škod, ktr jsm vùkol mìli pød oèim, ynlo pøi pøod fronty pøs nši ob i 24 nši spolobènù, krom too sdm obènù bylo tìž rnìno, l nièno bylo 39 vsniký obydlí 34 ospodáøský bdov, ponièny byly stromy n rdá mnoá dlší vsniká øíní, jko byl npøíkld most n Pørovi i tmìjší lsní porost. Až èsm jsm s dovìdìli, ž nš vsni mìl t smùl, ž ptøil do lini fronty pod návm Ostrvská opr", ktrážto vojnská opr mìl íl bránit nièní ostrvsk prùmyslov glomr stpjíí nìmko rmádo. Too íl sovìtská rmád dosál, byt' n nèno strádání obyvtl v l oblsti bojù. My, ktøí s poèítám mi pmìtníky mínìný válèný dálostí, povžjm svo morální povinnost pøipomínt všm nšim mldším spolobènùm válèno dob, jk jsm ji prožívli, jk jsm s báli o sv životy i životy svý bližní, jk jsm s krývli pød svištíími stølmi i bojm rovášnìnými vojsky, by si dìlli správno pødstv o tom, jk strsti nbpènství válk lidm pøináší. Když pk po nìkolik dn od osvoboní nši ob od nìmký vojsk, po dobytí Brlín násldn kpitli Nìmk v kvìtn 1945 nstl mír, to byl impls pro všny prá sopn obyvtl nši ob, èít odstròovt škody vnikl n obydlí i ospodáøský stvní. V l vsi èl npødstvitlný stvbní r, žl, prováný ndosttkm potøbno stvbnío mtriál, i potøbný stvbní odborníkù. Nmìrným úsilím obènù s pøsto podøilo v brk dobì lit ty njorší rány, ktr ob postily. Kromì prí v sokromm sktor bylo pøistopno i k oprvì obnío vodovod poornost byl obním úødm mìøn i n rosálo lktrifiki ob. Nìkolik válko postižným rodinám byl v obi poskytnt pøs pøíslšn úødy proviorní døvìná obydlí, n pomo obnovì ob pøijíždìl tk èsto brigád dobrovolníkù Jièín v Èá, kd válèn škody byly minimální. V obi byly i tkov rodiny, ktr si v krátk poválèn dobì svo mimoøádno iniitivo postvily n tdjší dob modrní domy, ktr jso lobo ob doposd. J tøb dùrnit, ž bprostødnì po vál jsm jko dospívjíí mládž nmìli život lký. Jštì ød lt jsm s strvovli, l i oblkli dl pøtrvávjíío pøídìlovo systm. I pøs tto ngtiv doby Rolosování mži jro Nov dli Komárov - - Bøová Mlè - - Brmovi Holsovi - - Cvlíkovi Dolní Životi - Vítkov "B" - - Hlvni Kyjovi :30 O :30 NE :00 O :00 O :30 O :30 NE :00 O NE :00 NE :00 O :00 NE Z dùvod poøádání ávodù v lkostølbì bd pøsnto tkání s Hlvnií n ndìli. Tktž bd sn o pøložní posldnío áps v Kyjovií n sobot. mìnmi bdt vès snámni. Wbový odk n los jr 2015: ttp://nv.fotbl./domisot/ko/morvskoslsky/opv/sot.sp?sot=815a2b&sow=os Rolosování st.žái jro Vìtøkovi :00 N tìboøi :15 o - Píš :00 N - lvkov :00 N Komi :00 o H N Vávrovi :30 N Rolosování mini žái jro 2015 Kylšovi :30 Po. - Hrd n. Mor. A :30 Èt Štítin :00 Po Cvlíkovi :00 t - Bdišov n. B :00 Èt. - Hrd n. Mor.í B :00 Èt - FC Opv :00 Èt Dn s konl 1. io diso pls pod áštito TJ. Tooto tmtiko pls lt s úèstnilo nvìøitlný 140 lidí. Atmosfr byl úžsná od smo poèátk. O tk výborno tmosfr s složili DJ Pvl Šindláø výbìrm tì njvìtší itù pødvším úèstníi pls, ktøí pøišli stylovì oblèni vydržli s bvit do brký rnní odin. Vyvrolním byl botá tombol. Podl slov úèstníkù pls byl l k nsn vlmi vysoko všini s ž tìší, jk pøkvpní pøiprví poødtl pøíští rok. Ctìli byom tímto mo podìkovt všm, ktøí s pls úèstnili, b ni by pls nbyl tk úspìšný, všm sponorùm, b jjiž pøíspìvkù do tomboly by nbylo tolik rdosti výry lvnì poødtlùm všm, ktøí s do pøíprvy pls pojili. Tìším s n pøíští roèník 2. io diso pls

7 dvdsign - prvodj str 22., 7. Fotogrfi 1. bíjèkový odù od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" Po lý dn byly k dispoii bíjèkov spility, prdlèk, jitrni, jlítk, ovárk, tlènk, skná, brmbor, kysl lí, td. (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor stttárnío mìst Opvy Josf tiborský. fotogrfi: Ktøin Vlová foto: Ktøin Vlová 1945 Pørov Vlvo bdov ostin v. "U Šdík" è.p.5. Zprv domk p. Jkb Gry è.p.2 pk domk p. Vlntin Dloš è.p.3, p. Jindøi tøílky è.p.4 p. Gstv Kpky è.p.6. jsm s dokáli po splnìní svý provní povinností sdržovt do ájmový skpní, spolènì s rdovt plnými došky v kžd voln víli žívt si po lt okp svobody. V pødájíí øádí tooto myšlní si nkldm íl odnotit prùbì válèný støtntí bojjíí rmád n jdnotlivý bojiští. Toto odnoní ptøí istorikùm pbliistùm. Vpomínko n dávn dálosti m vst do pootovosti myšlní vš tì, ktøí válèn dálosti nprožili, m, by si všini vìdomili n ákldì soèsno svìtovo dìní, t' v Evropì èi jind, jk j kždá válk dstrktivní tk jk køký j v ktrokoliv dob svìtový mír. Nš gnr po II. svìtov vál dokál v symbió s svými pødky, svým provním lánm ndšním v pomìrnì krátk dobì obnovit válko ponièno mi jsm n to dosd rdi. Podøilo s nám vybdovt modrní prùmyslovo ákldn, tìžký i lký prùmysl, lktrifikovt Èskoslovnsko rpblik tm, kd doposd lktrifik ybìl, postvit i sttisí bytù v nový, modrní sídliští, vètnì jslí, školk škol všo dr, podøilo s nám vybdovt mno sportovní øíní, kltrní domy, modrní prodjny, drvotniká stødisk i nmoni i výnmná vodní díl. Nš gnr vyøšil i pøs nèn tìžkosti mìnmi v mìdìlsk výrobì potrvinovo sobìstènost roodjíí mìdìlský prodktù, vyøšil doprv i jjí novo dostpnost do vš míst mì, podøilo s nám jistit dosttèn dùody pro dùstojn stáøí vš obènù b rodíl, tk by bylo možno jštì pokrèovt. Nš rdost osvoboní od fšism, rdost konèní okp, to byl pro nši gnri i pro lý národ impls k vybdování nov spolènosti to vš j soèástí nši dnšní vpomínky n poèátky námi prožitý poválèný èsù, v niž jsm bdovli sv rodiny i vyovávli sv dìti v mír. A n to s ni dns v nšm pokroèilm vìk npomíná. Tyto nš vpomínky bdo noddìlitlno soèástí ndájíí oslv vpomnto výnmno výroèí. Tmìø n sklonk svý životù nrdi vidím v nši mi mìn spolènský pomìrù, k ktrým nš spolènost pød èsm dospìl. Njsm jimi pøíliš sromìni. Al o j vrjíí, soèsnì s opìt èínám obávt, ž svìt spìj k novým, rosálým válèným dálostm. I tímto psním pljm proto n všny, jimž nní lostjný život n nší plntì, t' s všmožnì v svm kždodnním poèínáni vynsnží, byom s ndožili nov poklypsy. Z klb dùodù, bomír Tiopád

8 dvdsign - prvodj str 8., Prùbì fronty v fotogrfií pøs, Krvøov, trážnii Pørov rdk Dvid Závìšiký Tyto èásti ob osvobodil Rdá rmád ovìtsko v to jdnotkmi 107. stølk divi plkovník V. J. Ptrnk podpory jdnotk 31. tnkovo sbor gnrálmjor G. G. Knìov. Osvobooví boj trvly od pátk 20. dbn 1945 do ndìl 22. dbn 1945 vèr, kdy byl osvobon i trážni, tímo lý Pørov byl dobyt po rptný bojí ž 26. dbn 1945 N solkm ktstr s oddj, ž v tìžký bojí pdlo n 200 vojákù Rd rmády, too bylo poøbno si 11 pøímo v vsnii. Všini byli podìji v r xmování pøvní n poøbištì pdlý vojákù Rd rmády n opvský øbitov, kd jso poování všini pdlí Rdormìji lo okrs. V prùbì osvobooví bojù bylo bito 24 obènù 7 bylo tìž rnìno. Zl vyoølý obytný domù bylo 39, too 5 v Krvøovì, vážnì bylo poškono 45 domkù stodol vyoølo rovnìž 39, too Znièný domk p. Jn dláèk è.p. 8 (vdl kpl) rok n Hdrùnk (dnšní Krvøov). Znèn byly rovnìž tráty n ospodáøský víøt. Požit mtriály: Krl Rsk (Komárov), J. Gbr, V. Štìpán: Válèná kronik Opvsk ( ) Intrnt rsp. Kronik ob. od r kpl v ý í è.p.110 svìná v. Andìlùm trážným r. 1036, byl oprvn v r tvní bývlo mnsko sttk (dvor, tv. Šiktvnùv dvùr) è.p.2 mjitl p. Krl Šitvn, vd dùm p. J. sky è.p. 92 Zákldní škol Mtøská škol Z život nší ákldní mtøsk školy: Njprv s vrátím do vánoènío období, kdy s žái školní držiny pøilásili již trdiènì do sotìž, vylšovn primátorm mìst Opvy O njkrásnìjší vánoèní odob. V vlmi siln konkrni s svými bílými støíbrnými odobmi obsdili krásn 2. místo vysotìžili si vlko sldko odmìn. V ldn s sktènil Zápis do 1. roèník ákldní školy. K ápis pøišlo lkm 13 dìtí, ktr prokovly n rùný poádkový stnoviští svoji pøiprvnost n škol. N ávìr dostly mlo poornost. Zápis do mtøsk školy s sktèní v útrý 12. v stød 13. kvìtn 2015 v prùbì otvírí odin školky. K ápis j ntno donst pøilášk lkøsk potvrní o pùsobilosti dítìt. Od ldn s žái školy i školky úèstní plvko vývik v Mìstský lání v Opvì, ktrý od ltošnío rok sprvjí vdo Tnik slžby Opv. Plvání konèí 1. dbn Prosím tk všny rodiè i obèny ob, jstli moo èít sròovt strý ppír - n koni mìsí dbn byom rádi opìt sktènili sbìrovo ki. Ppír nmsí být tøídìný, po krtony by mìly být oddìlny. Ppír j možn již nyní odvt do školy. Mo dìkjm pomo! V mtøsk škol jsm s roodli postpnì rkonstrovt vlk oddìlní, kd jso ninstlovány nov kryty n rdiátory poli, tk ml oddìlní, v ktrm došlo k výmìnì vstvný skøíní. Postpnì nás jštì èkjí nov úložn prostory v vlkm oddìlní mo s tìším n instli nový vstpní dvøí do ákldní školy. Po nov štnì pro školáky rkonstrovn tìloviènì j to s dlší krok n stì k lpšní modrniování prostødí nši mlý i vlký klintù. Škol s postpnì stává oprvdovým ntrm vìdìní ponávání - žái moo provt n 7 pvný poèítèový stnií, èitl mjí k dispoii 4 notbooky, v tøídá jso dvì intrktivní tbl, k dispoii mnoo nový pomùk. Prostødí školy j pøátlsk snžím s njn o nplnìní Komnsko sl škol ro, l i o kvlitní pøíprv nši žákù v vš oblst, to formo tv. rodinn školy. nd s nám to døí Abyom si po prnm ro odpoèinli, v èrvn odjdm n Škol v pøírodì do Zltý or. Clý týdn bdo mít žái pøiprvn botý progrm s jímvo tmtiko, ktrá j pro nì tím tjná. Zjištìn j 5x dnnì strv pitný ržim, bytování v bdovì v pokojí po ètyø rèitì to bd spr vstp do ndájíí prádnin. Mgr. Mrtin Škrobánková

9 dvdsign - prvodj str 20., 9. Fotogrfi olko Poování bsy, ktr probìlo foto: Ktøin Vlová Vpød dùm J. dláèk è.p.8. Zlv vd domy p. Jindøi Jlonk è.p.67, p. R. Hlšky Dùm p. J. áryš è.p. 53 dùm, kd byl obd s smíšným božím Vilm Mlišky è.p pold školy n domk krjèío p. Adolf Plk è.p.48. Nd ním lv A. Knop è.p.47, Zprv vyoøl stodoly p. Jos. Mixnr è.p. 21 pn Rdolf Bly è.p. 22. Domk Jn Bly è.p.52, vlvo bytky jo stodoly. Vpød bdovy p. J. Hlšky è.p.51. lv nièný dùm p. F. kplík è.p.43. Vd vprvo domk p. Válv Ptrmn è.p

10 dvdsign - prvodj str 10., tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová V posldním prvodji jsm Vám slíbili, ž Vás bdm informovt o ndájíí lov sónì 2014/2105. První lový ávod s sktènil 22. listopd 2014 v Kostli n Hn. Ntáli Mìová s místil n 5. místì. Oldøi Kbs bin Kbsová s tooto ávod rodinný dùvodù nmoli božl úèstnit. Násldjíím ávodm byl Miklášská n, ktro pøiprvil 6. prosin 2014 oddíl KPK Opv - v tìloviènì tødní školy tnik v Opvì n Kolofíkovì nábøží. Oldøi Kbs skonèil n 5. místì, bin Kbsová s prostøíll n 2. místo. Ntáli Mìová si oproti prvním lovm ávod polpšil o jdn pøíèk, místil s n 4. místì. Po ofiiálním ávodì s sktènil doplòkový mini ávod o Miklášsk pøkvpní, ktrý probíl po n 3 šípy n spiální miklášský trè. Výrm s stl Jroslv Ndìlníková oddíl vn Kostl n Hn, n drm místì s místil Válv osrt tøtí skonèil Dlibor otský, ob TJ Opv. Miklášská n byl posldním ávodm rok ldn 2015 pokrèovl lová són v domáím prostødí oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs si vystøíll 6. místo. bin Kbsová s s nástølm 584 bodù 600 možný prostøíll n 1. místo. Ntáli Mìová si nstøíll svùj nový osobní rkord místil s tìsnì pod stpni vítìù. Všini støli si vykošli stølnii, n ktr s v bøn 2015 sktèní lov Mistrovství ÈR. N dlší ávod jsm msli stovt 21. únor do Otrokovi. Oldøi Kbs si nstøíll njlpší výsldk ltošní lov sóny, l i pøsto s msl spokojit jn s 7. místm. bin Kbsová svdl vyrovnný soboj s Hno Ndìlníkovo Jroslvo Nìdìlíkovo. Všny mìly po 1. sdì sodný poèt bodù. Roodovl tdy 2. sd, v ktr ji ptøilo 2. místo to bylo árovò i jjí konèn místìní. Ntáli Mìová si opìt vylpšil svùj osobní rkord, ktrý by ji v minlm ávodì stèil n bdn, l tdy s msl spokojit s 5. místm. Dovní slovíèko k vlikonoím Pøátl! V jdnom mìstì s n øbitovì pøiodilo, ž správ øbitov s dn po poøb roodl pønst rkv s snlým do jino rob, jlikož tn pùvodní byl již prodán. Nìkdo s prostì spltl. Když n øbitov pøišli poùstlí jistili, o s stlo, byli v šok! Místo rob svo blíko pøikryto vìni kvìtinmi nšli jn vykopno dír b rkv. Nmoli vìøit svým oèím. To j žrt? Znsvìní? Èrný mor? Asi stjn poity doprovály Mrii Mgdlsko dlší žny, když sptøily prádný rob Pán Jžíš. Co s stlo? Kdo o krdl? Andìl vysvìtlj: Byl vkøíšn! Pk s jim smotný Pán Jžíš kj n stì. To všno bylo doprováno strm mtkm, místo rdosti úžs. Proè tom tk j? J tom tk, protož prvd o vkøíšní, ktro my, køs n, slvím o vlikonoèní svátí, s sktènì vymyká ktgoriím nšo lidsko ápání. Tìžko si pøipoštím to, o j v èistì lidskm ápání nmožn! I když mnoí nám Bibli, trý Nový ákon, i když nìktøí vynávám prvd o mrtvývstání pøi kžd ndìlní mši sv., i když nám Církv dv tisí lt tto prvd núnvnì lásá my slvím Vlikono, pøsto nní pro èlovìk sndn vìøit, ž Jžíš Krists vstl mrtvý! Možná by bylo sndnìjší vøít s v vèødl, jko to dìlli poštolov, to nmná žít si svým životm svými álžitostmi, prostì tím, o j tdy tï. Pø prvd o mrtvývstání j tk nrálná! Fktm j, ž nikdo nbyl pøítomn mrtvývstání. Ovšm po tto dálosti ùstly jist stopy. Jso to svìdtví lidí, ktøí mrtvývstlo Pán Jžíš potkli. J to Mri Mgdlská, jso to poštolov tk èdníi, ktøí šli do Em. Mnoým nás j si njbližší Tomáš, ktrý nvìøil svìdtvím poštolù, l nkon potkl mrtvývstlo vìøil. Cl dìjiny køs nství jso pln lidí, ktøí v rùný stoltí, n rùný svìtdíl, v rùný kltrá potkávli n svý stá vkøíšno Pán Jžíš ovoøili o tom. Potkávli o v svý vítìství prorá, v dobrm i v lm, v rdost strst, v nmoi trpní, v botství dobì, když s rodili nbo když mírli. Mùžm tdy smìl øíi, ž Jžíš mrtvývstlý byl, j bd všd tm, kd byl, j bd spoò jdn jdiný èlovìk. Protož jo pøáním j, by kždý nás prožil to, o prožil sv. Tomáš v vèødl, to j, by o jdno ponl sktènì vìøil! Milí ètnáøi, k vlikonoèním svátkùm k l vlikonoèní dobì, ktrá vlstnì trvá ž pdsát dnù konèí svtodšními svátky, ktr ltos slvím 24.5., pøji Vám všm, byst s nbáli Zmrtvývstlo Krist ldt nát o mi lidmi v krás tooto svìt, v t krás, ktr j korno právì nvysvìtlitlný árk Jo mrtvývstání. Váš komárovský fráø p. Adm Málk

11 dvdsign - prvodj str 18., koønov èistièky Dnil tibor Vážní spolobèn, rád by Vás snámil s jdním mno nši projktù tím j možnost vybdování koønov èistièky odpdní vod pro. Vím, jk dloodobì s øší výstvb ÈOV mnolt plánování bï to úplnì, nbo l postvilo ntn oprvy nši st odníkù. ktènost j tková, jk si mnoí tšít to ž finn v ropoèt mìst njso tk rli j v ndoldn. Nám výstvb ÈOV npøins žádná poitiv, kromì poit, ž do vodotè s bd vypoštìt èistá vod. Ni lèovt dùlžitost smotno fkt, ž v nšm osobním ájm j vypoštìt o njví èisto vod, bvno vš nžádoí látk. Vod j ndvš tk to bd npoøád. N dro strn to pltím ví, nž byom tìli. Romím tom, ž kologi vš kolm ní, stojí mnody bytènì vysok prostødky, l msím s tk ptát, km ty pní smìøjí d-li, jso vyžity sktènì n to, k èm byly pùvodnì rèny. Nìktøí Vás, ktøí s jímát o vod vš kolm ní, jistì nát ing. Rdk Novotno tor projkt PRAVDA O VODÌ. Ptnát lt konltnt v vodárnství, ktrý rdí lidm ástpùm mìst obí, jk si ovt svùj vliv n vod pødvším n to, km pní vybrn od lidí vod tèo. Ví informí nlnt d Božl, ni tto stvby, stjnì jko obvt Opvy nbylo obènùm sdìlno tolik informí, byom jsm byli sopni smi roodnot n ákldì jsný sktèností. Vš bylo vykrslno jn jdnostrnnì nám nmùž být jdno, o d vybdjm øíšn pní pro nás nš gnr. Jk vysoko èástko tížím njn sb nš dìti, l i sniory lidi, ktøí žijí smi mjí lboko do kpsy. ÈOV j povinná pøi poèt nd tisí obyvtl. Zákon tím nnøij jký dr nbo typ stvby má být plikován. Nám s osobnì líbí možnost koønov èistièky odpdní vod tv. "koønovky". V pøíští týdn jsm pøivli pn ing. Mil Šprling koønovk.. V svm obor ptøí mi kpity s jo pomoí m jistit, d jký okolností l vybdovt nás koønovo èistièk. Po tto sù pøiprvím pro Vás obèny podkldy n vøjno vido prnti o výodá èi nvýodá koønov èístièky ÈOV. Bdt mít pøld, poksím s odpovìdìt n Vš doty. N ákldì jištìný sktèností s dìlá rfrndm, d t ÈOV èi koønovo èistièk. Proè tol vš dìlám? - m, by jst pltili romno n, - m být smotno stvbo blíž k pøírodì, - m trvl držt stoèn v mí, ktr pro všny b výjimky bdo kptovtln po dloá lt, - m být sobìstèní návislí, - m Vám nbídnot øšní, ktro bdm profitovt všini n jn skpin vyvolný, - m projkt, n ktrm s bdo moi podílt firmy lid nší ob èi okolí. Bd to dloá tìžká st, plná nástr. Z mno strn možná bd n vyjít nám vstøí, pøsto vìøím, ž tl st j pro nás nš gnr t prvá lvnì rálná. èln tým obènùm, Dnil tibor Po ávodì probìl pødbìžná nomin n ltošní Mistrovství svìt, ktr s sktèní srpn 2015 v Uln-Ud v Rsk. Do Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Èinnost èlnù AVZO v ý í v ro 2014 byl konèn 20. prosin èlnsko sùí jímvo stølko sotìží pod návm Posldní výstøl, ktro s již trdiènì rál stølni n trážnii pro plynlý rok mýká. První mìsí rok jso kždoroènì v nmní kontrol stølni trninkù jdnotlivý stølù. V únor èást èlnù strávil týdn v Krkonoší n odborov tì nši pøátl Agrostroj Jièín. Pød ájním plno provo stølni bd podl plán sktènìno nìkolik brigád k odstrnìní prostødkù, ktr bylo tøb instlovt k imování stølni. Rovnìž bd ntn odstrnit výtvory sprjrù, ktøí s vyøádili n vš pøístpný objkt stølni. První brigád s sktèní 11. dbn. Po provonìní rál stølni èno probít plánovn k. První vlko dálostí bd konání již 30. roèník sotìž jdnotlivù v stølbì mlorážky O poár osvoboní ý ù. V ro klto 70. výroèí konèní 2. svìtov války osvoboní ob j to rovnìž výnmn výroèí tto sotìž, ktrá nomin s oddíl KPK Opv - dostl bin Kbsová Oldøi Kbs. V období rli tooto prvodj s právì pøiprvjm n vrol lov sóny, ktrým bd v dn bøn 2015 lov Mistrovství ÈR v Kostli n Hn. Tooto ávod s místnío klb úèstni Oldøi Kbs, bin Kbsová Ntáli Mìová. N místním obním øišti s ltos sktèní ávody Èsko poár Èsk ligy v dn 6. èrvn 3. øíjn Nši pøínivi moo nš výsldky prùbìžnì sldovt n ofiiální stránká Èsko sv kší bin Kbsová probíá již 30 lt b pøršní. Dlší ki, n ktr s bdm ktivnì podílt, bd Dìtský dn. Probìn n místním øišti dìtm pøiprvím oblíbn stølk stnovištì. 20. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složná jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V dn s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Dob trnj s bd odvíjt od poèt pøilášný držstv. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt. Výš jsm vdl njdùlžitìjší k n ktr poødtl srdènì vo všny, ktøí s tìjí pobvit, tro si sportovt tk s pøíjmnì odvát od kždodnní povinností strostí. Ing. Bøtislv Jnošk

12 dvdsign - prvodj str 12., Klb dùodù klb dùodù bomír Tiopád Jko mimoøádný plnomonìný dopisovtl vsniko obèsník "olký Zprvodj", byl jsm rdkí požádán, by informovl ètnáøsko ob o mimoøádn dálosti, jko bylo únorov "Poování bsy" v Klb dùodù. Tmìø všny inform jsm ískl svo pøímo úèstí, nìktr prostødkovnì. Vldm k tom, ž po dùodí ž nikdo nmùž tít, by stèili s dm úèstnili s tooto obød v ødá rojívn vsnik omldiny, nši snioøi si spoøádli vlstní ki, by nbyli niktrk kráni n svý práv, plnoodnotnì prožívt výnmn k rok v vsi. N návr jdn nnápdn èlnky, pøílžitostn spolprovni výbor Klb, spoøádt tto smtèní dálost msopst, dostl nvrovtlk k sols s jjím spoøádáním pokd s sm jm jjí rži. Milšk, jk j v Klb nýván, vrùstm mlá, l nápdy dosjíí oblkù, spoøádl tím úèlm v svm rollm domì n Májov lii v vlkm styl pord s vybrnými ktry pro plánovný poøbní obød. Ž byl pord plodná, by s n ni podávl po slbá káv, to s projvilo n násldnm prùbì k. V podvèrní odinì dn po škrd stødì, v dobì kdy právì èl ètyøiti dnní pùst, sšli s èlnov Klb n svm prvidlnm sromáždìní v sál ostin Bly. ál byl pøíjmnì vytopn, ož bylo všmi dùodi nd úvodm onìno, stoly byly pokryty bílými brsy, ož nní s tk bìžn, n stol pøiystány kobližky, ktr dodl nìjká dobrá dš, nvoskovná podl byl pøiprvn k tnèním krím. Uprostød sál stl ktflk pokrytý rdým brokátm, n nìmž lžl bs pod dntní pokrývko. Bs si nrovl postrší roldìná kytr, l to nijk nbírlo n výnm k. Opodál ktflk byli pøiprvni miknti i pìvái orál. Po úvodní slov pødsdkynì Klb, ktrá jimi ájil stkání, odšli mnoí úèstníi do pøísálí, by s d k nponání mskovli, nbo n tkovto ki j prvidlm, ž j obød doprován všlikými mškrmi. Ntrvlo dloo násldovlo vlstní provdní smtènío obød. K ktflk s bso pøistopil v roli dovnío lbrovt obød víøský dùod pán od, doprován Vláïo Hèkm v roli poèno ministrnt. Prvnì jmnovný byl odìn do svìtlo, ponìkd šmdlno ornát, (údjnì byl tnto nln v kontjnr komárovsk fry, dùvod obmìny odíváni sl boží po írkvní rstití). Ministrnt mìl n sobì dloý snìobílý št, podobný odìv ovnù v Bonií, doplnìný n lvì prtním èrným kloboèkm. Z lbrjíím jo pomoníkm s sromáždili všini mskovní úèstníi obød. A bylo s n o podívt. Clá pljád msk byl dùstojná, msky byly vksn vtipn tk s pøi smtèním obød ovly dùstojnì. I jji pláè, když n nìj došlo byl úmìrný dálosti. Nìktr msky jsm ponl, pokrèování strny 14, klb rodièù. Mškrní V ndìli s sktènil v Hostini Bly Mškrní krnvl pro dìti. Zèátk byl stnovný n 14., l ndoèkv dìti s rodièi s èli sát již ví nž pùl odiny pød èátkm k. Agntr Tomino si pøiprvil sv vìi n pøstvní, šl s ryl pøvlt po 14. kdy sál ž byl l plný, èl ábvný progrm. Po lo dob k mìli rodiè možnost kopit pro sb sv dìti rùn dry sldký dobrot, ktr npkly šikovn mminky. pøibývjíí èsm stopl i tplot v sál tk s rodiè moli osvìžit ldovým nápojm - "ovon bol". Vškr pní prodj obèrstvní šly do fond Klb rodièù. Pød èátkm tomboly byly dìtm školky školy rodány dárkov blíèky odmìn, ž s úèstnili krnvl. V tombol jsm ltos poprv mìli 5 lvní n - 3x boby, koèárk to - ttrovk. Po bot tombol násldovlo jštì rodání pìkný n útìy, pro ty, o nmìli v tombol štìstí. Dofám, ž si všny dìti krnvl žily tìším s n stjnì vlko úèst i pøíští rok. Vli nás potìšili všini rodiè, ktøí podpoøili tmosfr mškrnío krnvl pøišli v kostým mská. Rádi byom podìkovli všm sponorùm - Hyprmrkt Globs Opv, RWE Ostrv, Hostin Bly, Pvl Nlšovský (místostrost), Ptr Orièšík (strost), io - fotblist lvnì všm rodièùm, ktøí pøispìli vìným nbo finnèním pøíspìvkm. Mo dìkjm. Klb Rodièù

13 dvdsign - prvodj str 16., (18:15 ) - kltrní øíní, "12. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). listopd (18:15 ) - kltrní øíní, "13. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - obní kšn, "olk kprobrní" (DH, stpitl). prosin (18:15 ) - kltrní øíní, "14. Vlikono booslžby, mš, svátosti smíøní Pøílžitost k svátosti smíøní sobot Komárov 7:30-8:00 od., :00 od. ndìl Rdò 7:00-7:30 od., Nov dli po 11:00 od. pondìlí Komárov 17:30-18:00 od. útrý Rdò 15:30-16:30 od.*, Komárov 17:00-18:00 od.* stød Komárov 17:30-18:00 od., ètvrtk Rdò 15:30-16:00 od., Komárov 19:15-20:00 od. pátk Komárov 19:15-20:00 od. * povídá ií povìdník. Pmtjm n ávk, ktrý vyplývá írkvnío pøikáání, ž kždý ktolík s má vypovídt svý øíù spoò jdno do rok pøijmot vátost oltáøní spoò v vlikonoèní dobì! Poød booslžb Kvìtná ndìl (Donst si rtolsti s sbo!); 18:00 od. (sobot) v ý í Žnání rtolstí mš sv."; 07:30 od. v Rdni Žnání rtolstí mš sv. s pìvm Pšijí; 08:45 od. v Komárovì Žnání rtolstí ( soy Pnny Mri rdsk), Prùvod mš sv. s pìvm Pšijí 10:15 od. v Nový dlií Žnání rtolstí mš sv. Zlný ètvrtk ; 16:00 od. v Rdni Mš sv. vèø pánì; 17:00 od. sdání ZMÈ Opv- " (stp.) (pøsòjm) - ZŠ školk "Miklášská ndílk školk" (držní rodièù ZŠ školk ) (pøsòjm) - Mikláš odí po obi "Miklášská ndílk v obi" (sdržní sl spolènì) (pøsòjm) - myslivká bod, "Miklášská ndílk DH" (DH ) (pøsòjm) - pød Obním domm, "lvnostnío rosvíní vánoènío stromèk" (trost ob). v Rdni spolèná Ador v Gtsmnsk rdì ; 18:00 od. v Komárovì Mš sv. vèø pánì s obødm mytí noo 12 mžùm; 19:00-20:30 od. v Komárovì spolèná Ador v Gtsmnsk rdì Vlký pátk (Dns j dn pøísno post!); 09:00-12:00 od. v Komárovì sokromá Ador; 15:00 od. v Rdni Køížová st; 15:30 od. v Rdni Vlkopátèní obødy; 16:30 od. v Rdni spolèná Ador v Božím robì ; 17:30 od. v Komárovì Køížová st; 18:00 od. v Komárovì Vlkopátèní obødy; 19:00-20:30 od. v Kom. spolèná Ador v Božím robì Bílá sobot (Donst si s sbo svíèky!); 08:00-16:00 od. v Komárovì sokromá Ador v Božím robì 09:00-16:30 od. v Rdni sokromá Ador v Božím robì ; 16:30 od. v Rdni Mš sv. vkøíšní pánì; 19:30 od. v Komárovì Mš sv. vkøíšní pánì Vlikonoèní ndìl (Po kžd mši sv. žnání vlikonoèní pokrmù!); 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv od. v Nový dlií Mš sv. Vlikonoèní pondìlí ; 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv. 10:30 od. v ý í Mš sv. nìktr n. Protož všk tím ákon n orn osobnosti, nsnžil jsm s žádno ni dmskovt. Clbrjíi, dlo by s øíi "pátr Jindøi" i jo ministrnt pøistopili k obød s ptøièno dùstojnosti nikdo by nøkl, ž v tto roli jso èátèníi. V kùži rùostršno grilyo s krývl jdn mldší dùodkyò, ktrá po odmskování s tk stršnì nvypdl. Kdo ná pní Hln Volno, tk mi jistì vìøí, ž ji nármnì slšl msk pødstvjíí ostinsko Pliv škov román o Švjkovi. Pní odov s v módní svtbní št tøiátý lt minlo stoltí tk líbilo, ž pøíliš nspìl s odmskováním, Milš Pálková pødstvovl v ms ponìkd pøžrno koor, lnivo i mòokt. Mi mskmi s objvil i vlmi ká ikánk, jk si ji kždý vlý ltní vèrù notj grilování. Jštì dvì vlmi døil msky mi tkvìly v pmìti. Pní Jrk Kostøibová, jko mlý Myslivèk, ktrá s flinto pøs rmno pùsobil tk poodovým dojmm, ž by s ji nlkl ni posldní jí n poli pn Zonk, ktro si místní nimrodi ovjí již ød lt n smno. To dro mskovno, ktro mám n mysli byl pní Jn Kštovská s kým knírm v pøvlèní mjor È.A. výsdkový vojsk NATO. Avšk i osttní msky si dly n svm vld vlmi álžt. Clkový dojm pødvdný msk byl vlmi dobrý, bylo øjm, ž svùj úkol pro obød nikdo npodnil. Po jovím orál k tom spiálnì školným trim pìvákù, doprováným kordonm ombom, lbrjíí "Pátr Jindøi" s ministrntm, pronsli mimoøádn poornosti úèstníkù obød nd ktflkm støídvì vlmi proítìnì vláš pro tn úèl prvný brviáøù si dvtimintov vnglim, jož smyslm bylo nprvit všny øíy i øíšníky v obi. Zdálo s mi, ž pøi tom nùstlo jdno oko s. Po konèní obød nd ktflkm, pøistopil Pátr Jindøi k kropní pøítomný vodo tím úèlm pøiprvno v plov od lùdkový nojmský okrk. Kropnk m nnámý mi dùvodù nrovl štìtk pro úèly WC. Obødnì pøitom byly pokropny i n stol stojíí poáry s pivm Gmbrins, n ktrý po pokropní, jk jsm si všimnl, ind spdl pìn. Násldovl vk dby smtèní pood po sál dál do šnk, kd byli njví pøkvpní nd pivm døímjíí štmgsti. Jk bylo vykm bývlo kostlník Vìnts, do pøiprvn nádobky byly vybírány milodry, tntokrát n úrd miírováni. Pøitom s polpil ospodský pán Bl, ktrý od rdosti, ž m dùodi nèinili žádn škody n øíní rstr, jk j n to vyklý omldiny, pøiodil do nádobky rovno dvostovk, ož sklidil požnání pls. Obød "Poování bsy" byl konèn kvlitním pooštìním vk miky s pk spokojni snioøi roáli do svý domovù. Tyto pontky jsm spsl pro ètnáøsko ob Zprvodj proto, by ponli, ž njn mldým ptøí svìt, l tk k dùrnìní, ž s s vslo myslí dá los i v stáøí pøkont. Z Klb dùodù bomír Tiopád

14 dvdsign - prvodj str 14., Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Mikláš: V pátk nvštívil nší ZŠ MŠ Mikláš. Njdøív s kál v první dr tøídì, kd si jj dìti pøivolly básnièko: "Mikláši pøijï dns k nám, písnièk ti pívám..." Mikláš npøišl sám, mìl sbo 3 Andìly 2 Èrty, ktøí si poslli øíy dìtí tro jim poroili, by s nprvily. V tøtí tøídì pívli úplnì všini nìl i r n fltn. Ètvrtá pátá tøíd to ž byl vlký snm øíù, lvnì klkù rbíøù, l pøkvpil i povídná dìvèt. Mikláš byl odný všm dìtm s pomoí Andìlù ndìlil blíèky. Nš njmnší dìti v škol nvštívil nkon. Pní èitlk prordil ml i vìtší nøsti nši dìtièk ty nd slibovly, ž ž lobit nbdo. Básnièky i písnièky, ktr Mikláš slyšl byly tk pìkn, ž všm rodl blíèky pln dobrot, ovo ml drobnosti. Pøi odod slíbil dìtm, ž s vèr pøijd podívt k nìktrým i domù. Co slíbil, tk dodržl v podvèr s Èrty Andìly ž opìt poslol básnièky, rodávl blíèky potìšil všny dìtièky. pokrèování n strnì 17. Nìkolik žitèný informí pro kždo - klndáø kí 2015 Klndáø plánovný kí n rok 2015 Klndáø j prùbìžnì ktliován n ttp:// tm pøsòován s oldm n ktální dálosti. Pokd mjí obèn jímv podnìty, nápdy inform, nvájt nás kontktovt n -mil: nbo n tl.: Nìktr k njso jštì dfinitivnì potvrny ( jso v stádi jdnání), brt tnto klndáø jko orintèní (14:00 ) - Hostin Bly, "Dìtský mškrní pls" (držní rodièù..) (18:15 ) - kltrní øíní, "5. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). dbn (18:15 ) - ál Hostin Bly, "6. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - trážni, "Poár o osvoboní ob" (AVZO) (pøsòjm) - tød ob, kltrní øíní obní øištì, "Oslv 70. výroèí osvoboní ob" (stpitlstvo ) k j pro dìti i dospìl, oslv klto výroèí s doprovodným progrmm (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "trdièní stvìní máj" (mládž. ù). kvìtn (pøsòjm) - trážni, "Pální èrodìjni" (DH ) k pro dìti i dospìl (18:15 ) - kltrní øíní, "7. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "kání máj" (mládni ý ù) (plánjm) - prkovištì kšny, "Májový gláš fst" Ak bd prvdìpodobnì spojn s káním máj. ložky bdo vøit gláš návštìvníi bdo otnávt odnotit njlpší gláš. (stpitl složky). èrvn (18:15 ) - kltrní øíní, "8. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Klb polní kš) (pøsòjm) - obní øištì, "Dìtský dn" (io sokol ) (pøsòjm) - trážni, "sotìž v stølbì 3 èlnný držstv" složky národní fronty (AVZO) èrvn (pøsòjm) - trážni, "Nojblový trnj" (AVZO) (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "9. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). srpn (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "10. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). áøí (pøsòjm) - stød ob, obní øištì "olk posvíní 2015" (stpitlstvo.. složky) (18:15 ) - kltrní øíní, "11. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). øíjn (pøsòjm) - Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Kl. polní kš) (15:00, pøsòjm) - pol školo, øištì ZŠ "Drkiád 2015" (sdržní rodièù..) (15:00, pøsòjm) - ZŠ øištì ZŠ "Dýòobrní, dlbání dýní 2015" (sdržní rodièù.., ZŠ )

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Diecézní setkání mládeže... str. 2 Èlánek odjind... str. 2 Rozmím tom?... str. 3 Klášter karmelitek...

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více