Významná životní jubilea obèanù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významná životní jubilea obèanù"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský pls, ktrý s konl 21. únor v sál Hostin Bly. Díky prfktní orgnii s pls vlmi vydøil. 110 ostù s výbornì bvilo pøi živ dbì skpiny Mrkr, k ábvì pøispìlo tk losování n bot tomboly, kd nybìl ni živý koot. Mnoí pøítomní onili tk br v strn, ktrý byl k dispoii. Podìkování ptøí njn orgniátorùm, l tk mno sponorùm, ž firmám èi npø. rodièùm mldý sièù. A tï ž nbývá nž s tìšit n první tpl dny ájní sportovní sóny. DH Výnmná životní jbil obènù V prosini 2014 oslvil krásno životní jbilm 85 lt náš obèn pn Tomáš Všk. V bøn 2015 tk oslvil krásn výroèí 93 lt pn tnislv Prdil. tos v kvìtn oslví klt výroèí 90 lt pní Vìr Rorèková. Dlší olký prvodj vyjd v kvìtn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 28. Hlvní invsti v ý í njn n volbní období Zstpitl pøiprvjí lný plán rovoj MÈ.. prioritní invsti njnom n volbní období Jdnlo by s o invsti nd 5mil., ktr by mìly být finnovány mìst mimo ropoèt ob. N vyjdnání podmínk v mìstì prj strost. Cm dát prostor i obènùm, by s v tomto smysl vyjádøili nvrli sv podnìty. v návry podávjt n úød do N vøjnm jdnání stpitlstv, ktr probìn v sál Hostin Bly pk probìn prnt disks nd projkty. Dìkjm Vš podnìty. V srpn 2015 pk oslví krásný 93lt lt pní Jiøin Šromová v listopd 2015 oslví klt výroèí 95lt pn Frntišk Hlšk. trost, místostrost stpitl tímto pøjí všm oslvnùm, mnoo drví, štìstí osobní spokojnosti do dlší lt mnoo optimim. dobro náldo jd všno lp. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-19:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: , nákld 320 výtiskù pold okn úød foto: Závìšiký strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, Jsm vlmi rád, ž Vás mo opìt vlmi srdènì podrvit fnk strosty mìstsk èásti podìkovt to, ž jst si dìlli ès n pøètní dlšío vydání nšo solko prvodj. Dovolt mi s v násldjíí øádí s Vámi podìlit o inform èinnosti Obnío úød od posldnío vydání nšo prvodj. Prvnì by rád onámil, ž podl vyjádøní odbor doprvy Mgistrát mìst Opvy již ni nbrání v koldování nši nový stávk n lii Pørovká podl vyjádøní Doprvnío podnik by mìly èít plnit svojí fnki od 1. dbn Konèí tdy období smtno pold n nfnkèní stávky dofám, ž plnì posloží svm úèl. Nkon dobø dopdl i vyjdnávání s Tnikými slžbmi v Opvì poskytno nám finnèní prostødky v výši ,- Kè n kompltní výmìn vlmi Pro ob provlo wbdsign stdio brn 2015 poškono døvìno plot n øbitovì v ý í. N øbitovì dojd tk k rnovi pødní ídky sní nový okrsný tújí po lv strnì kolm novo plot. Clkovì bd tk prvno okolí øbitov, jlikož nìktrá lò j již pørostlá, trvl poškoná èi nièná. V sovislosti s lní v obi spolprjm tk s odborníkm n stdii, ktrá bd komplxnì øšit výmìn vlmi strl lnì v nší mìstsk èásti. Z sb mn tk vlmi tìší, ž s nám povdlo ískt dlší tøi nov mìstnn n údržb mìstsk èásti, konkrtnì pn Hynk Bn, pn ibor trk pn Dvid Mrtínk. Tito mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá lkov finnèní nákldy n jji mdy, jso rny xtrní drojù tn., 85 % Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Clková výš nákldù n tøi mìstnn po dob 6 mìsíù èiní ,- Kè. Z ropoèt mìstsk èásti njso vynložny žádn finnèní prostødky n tyto mìstnn. V návnosti n ískávání finnèní prostødkù xtrní drojù jsm tk vlmi rád, ž jsm spolènì

2 dvdsign - prvodj str 2., s Tìlovýovno jdnoto, držním dobrovolný sièù tølkým klbm polní kš ískli dlší finnèní prostødky nd rám dotí poskytovný ropoèt ob pro tnto rok v lkov výši ,- Kè. Konkrtnì nši fotblisti ískli grntovo pokákovo systm mìst Opvy ,- Kè, bor dobrovolný sièù ,- Kè tølký klb ískl grntù doti ,- Kè n poøádání trnjový kí v ý í. V minlosti tyto grnty nbyly nšimi složkmi vyžívány. Povdlo s nám tdy bìm tøí mìsíù ískt xtrní drojù n oprvy, údržb provo finnèní prostødky v výši pøsjíí ,- Kè, ož j vlmi slšná èástk dofám, ž bdm pokrèovt minimálnì v tkovmto trnd i ndál. Obnì, finnèní prostødky jso lfo omgo fngování kžd ob i proto s konlo v ý í dn jdno stkání strostù strostk vš mìstský èástí tttárnío mìst Opvy, kd s pødvším øšilo nov finnování mìstský èástí. Závìrm tooto jdnání byl návr, ktrý výnmnì prvj výši finnèní prostødkù pro ospodøní ý ù. Výsldk nšo snžní bd snd nám v pùli tooto rok. Nov vdní ob tk pøistopilo k rntnìjším štøní n provo ob npø. po ovorn dojd v tomto ro k štøní èástky ,- Kè. Mìstská èást njnom ískávl finnèní prostødky, l tk invstovl do ntný oprv nákpù. Konkrtnì jsm vymìnili vlmi strlo lktroinstli v moštárnì ,- Kè, v návnosti n krdn rdlo jsm kopili nov dvojit doprvní rdlo obod ,- Kè, nkopili jsm ntn ybìjíí provní pomùky pro nš mìstnn 6.000,- Kè, stpitlstvo MÈ sválilo finnèní doti pro MŠ n nákp nový pøink 9.000,- Kè, dokopili jsm provní náødí 5.000,- Kè, tktž jsm invstovli ,- Kè, do tniko vybvní, ktr bd složit pro spolènsk k ob tktž všm složkám i klb dùodù. Výldovì v ro 2015 bdm pødvším invstovt finnèní prostødky do ybìjíío, strlo v mno pøípd již i nvyovjíío vybvní øíní Obnío úød. Pro náornost kpøíkld obní trktor, skèky, køovinoøy, vybvní kltrnío øíní, vybvní obnío øištì dlší. Božl msí invstovt nml prostødky i do oprv po stál rošíønìjším vndlism. Oprv stávky ZD ídky kostl od grfitù stál lkm 5.500,- Kè krdn rdlo obod stálo ob ,- Kè. Polii ÈR tyto vndlismy øší jko trstn èiny. Vážní, rád by d tk podìkovl všm, ktøí s postrli o spolènsk k v nší obi to konkrtnì Hostini Bly Bál Blù, Tìlovýovn jdnotì 1. diskopls, držní dobrovolný sièù jji trdièní sièský pls, dobrovolníkùm v èl s Mrtinm Høivnáèm ki poování bsy RPŠ jji krásný mškrní krnvl, ktrý byl vlmi jímvým ážitkm pro nš dìti, l i dìti okolí ý ù. Tk by rád podìkovl všm, ktøí s úèstnili 1. bijèkový odù vytvoøili tk skvìlo tmosfr n tto obní ki. Pøi dìkování, nsmím pomno i n nš pødsdy pødsdkyni provní komisí Vldimír novo, Dnil tibor Válv kplík. V nposldní ødì tk dìkji Dvid Závìšikm kompltní tvorb nšo dlšío èísl prvodj. Vážní spolobèn, pøji Vám správn pvn vykroèní do násldjíí jrní mìsíù, mnoo drví štìstí pøi dlším vydání nšo prvodj n sldno. Mát-li ájm o ví informí o dìní v ý í fngování Obnío úød, sldjt prosím nš wbov stránky: bor dobrovolný sièù Zimní mìsí jso pro siè pødvším obdobím pøíprvy trninkù v tìloviènì, ktr jso vìnovány rám s dìtmi tì strší pk posilování fyiè. Náljí všk ni po spolènsk strán. Dn 16. ldn s v Kltrním øíní ob sktènil Vlná romd. Zúèstnilo s 46 èlnù 4 ost, pøítomn byl ástp okrsk pn Arnošt Vilè, dál bývlý strost pn Miloslv Kostøib, ktrm bylo podìkováno spolprái pomo v jo volbním období soèsný strost pn Mgr. Ptr Orišèík. Zodnon byl rok loòský, splnìn úkoly, úspìy n sotìží ávìrm došlo n plány pro ltošní rok. Opìt j nè s tìšit. Poèítá s s trdièními kmi, jkými jso npø. Pální èrodìjni nbo ltní sièský tábor. tìžjními jso poopitlnì sotìž dìtí, dorost i držstv mžù. Dokonèn by mìl být úprv vièištì, ktrá byl poèt pød konm rok. Bìžká drá ž snd konènì bd mít odpovídjíí úrovò pro potøby mldý sièù. K lpšní podmínk pro návik jistì pøispìj tk nová kldin. N progrm byl volb novo výbor DH. Hlsováním vš pøítomný všk bylo potvrno stávjíí složní výbor, ož svìdèí

3 dvdsign - prvodj str 26., 3. koèky, pøs dn mírmilovn mlíèky mno domù. K posldním únor probìlo prvidln sèítání vìø v nší onitbì. V stnovný dn odin s myslivi romístili v onitbì, njèstìji n stávništì vìø nmnli poèt ksù, jji dr polví. Jdná s o jdn údjù, ktrý složí k sstvní plán ov vìø. Tnto j vyprováván myslivkým ospodáøm j sváln držitlm onitby - onbním spolènstvm. válný plán ov lov vìø j pødáván orgán státní správy myslivosti, ktrým j Mgistrát mìst Opvy - Odbor životnío prostøní. Trdièní ovtlská pølídk trofjí probìn dn v prostorá Èrvno ámk v Hrdi nd Morvií. N tto ki l vidìt všny lovn trofj vìø nšo okrs loòský rok Pølídk složí lvnì k odnoní stv ovn vìø tk pro kontrol správnosti odstøl vìø dl plán N fotogrfii j vidìt, jk rmíky držjí sní, ktrý s postpnì ropoští n ploá v okolí provdný výsdb. J to jdn dlší dùlžitý fnkí rmíkù v krjinì. B ni by k držní snì ndošlo pùd by pøišl o ásoby vláy n ndájíí vgtèní období. ov. Tto výstv j pøístpná širok vøjnosti. Pøjm všm krásn jro! Prosb id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - vèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - Nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - Njdìt po loká polí mimo sty - bírjt jn mláït viditlnì pornìná - Nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - Zovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dovolt, byom rkpitlovli, jímv dálosti v nší obi, od posldnío vydání prvodj. - trost informovl stpitl o ršní bdovy Ministrstv mìdìlství, ktro pro nši ob složky ískl vybvní knláøí, jko jso dvø, rdiátory, áøivky, pod. Podìkování ptøí tk pn Cimingovi, ktrý všny tyto vìi pøvl Opvy do. ù. - byl sváln Ropoèt MÈ pro rok 2015 byl stnovn n ,- Kè. - trost obnámil stpitl, ž dl ákon 128/2000 b., msl být bývlm strostovi p. Miloslv Kostøibovi, vyplná odmìn v výši 5+1 plt. - byly jištìny ákldní ornn provní pomùky pro nš mìstnn - likvidèní komis (Nlšovský, tibor, Závìšiký) provdl v pùdní prostorá Obnío úød úklid rivi dokmntù (fotogrfi dlší písmn mtriály s nyní digitlijí pro úèly pblikí wb). Dál probíá invntri mjtk ob odpisy již nxistjíí nbo strlý položk, ktr mìly být mjtk ob již dávno vyòty. Tnto pros probíá v koordini s odborm mjtk mìst Opv probìl v kltrním øíní v ý í sùk strostù místostrostù mìstský èástí tttárnío mìst Opvy. N progrm jdnání byl pødvším mìn finnování mìstský èástí, tk, by byly nvýšny finnèní prostødky pro jdnotliv mìstsk èásti n oprvy invsti. Dbt s tk vdl o možnost vájmn spolprái pøi ískávání dotí. ùk byl tk pøíprvo n útrní jdnání s vdním mìst Opvy byl provdn nová lktroinstl v dílnì obní mìstnnù. Zstpitlstvo odsolsilo dot složkám: ložk Výš sváln dot JDH èástk Kè DH èástk Kè TJ okol Kè tølký klb polní kš Kè AVZO TÈ ÈR Kè M Hoš t Kè Klb dùodù Kè - Byl øín Fond strosty, n ktrý pøispívjí strost místostrost 10% sv odmìny. Tyto pní bdo požity n rùn kltrní k i potøby ob. Èíslo úèt j: / Dlší podrobnìjší inform o fngování stpitlstv si mùžt pøèíst n wbový stránká ob pøípdnì v ápis stpitlstv, ktr jso k stžní n ttp://www.sl./pisy.tml Dovolt, byom Vás v krátkosti snámili s úkoly, n ktrý s nšimi obèny prjm. - jiš jm možnosti pøípdn rli tniký nárokù koønov knli. - plánjm dlší kltrní k v obi, jiš jm jji rlii - jiš jm možnosti pøíp. rli vyèištìní odvodnìní pøíkopy pod Štìpnií - jiš jm možnosti pøíp. rli nový kontjnrový stání - od probíá invntri mjtk s soèinnosti s likvidèní komisí mìst. Opv - øším možnosti úprvy lnì kolm øbitov byl oprvn posprjovná stávk ï kpl byl ninstlováno svpomoí wi-fi do kltrnío øíní (dìkjm Ing. Válv kplíkovi rlii drm)

4 dvdsign - prvodj str 4., jiš jm orgnièní možnosti rli Obnío posvíní - jiš jm možnosti pøíp. rli dìtský øiš v nší obi v soèinnosti s místní školo školko. - od øším možnosti obnovy lnì v l nší obi - bývám možnostmi proèištìní pøíkop od øbitov k trážnii (st vprvo lvá èást pøíkopy) - od øším problmtik most pn Admèík Timnn, rp. proèištìní nánosù lv vpsti bnšový blokù pvnìní odpdl krjni. Most j lkovì v šptnm stv, øším možnosti pøíp. oprvy. - øším problmtik nbpèno strom n Pørovi vdl rál drví spolènì s mjitli pomkù, øším jo bpèn odstrnìní (26.2. s mjitl doodl s strosto n pokáním so strom HZ Opv.) - vìnjm s tk problmti nbpèn stvby(øíniny) tv. rál drví ktrý j vlmi nbpèným místm. it kolm tto stvby j komplikovná v tom, ž j n ií pomí b stvbnío povolní jsm øšili možnosti instl odboèoví šipky n smfor RK. Cn všk byl ntolik vysoká, ž stpitlstvo od tooto ámìr pstilo, (ví informí v 3. ápis stpitlstv ) - dokonèjm nlý wbovo portál pro nší mìstsko èást - pøiprvjm možnosti vybdování svpomoí informènío systm v obi (mpy, výnmná míst, pod..) - øšili jsm poždvk klb dùodù n kopní prtry n vøjn spolènsk dálosti. - od s bývám problmtik sosoší pmátník jo rvitli. oèsný stv tto výnmn soy nší ob j vlmi šptný sosoší potøbj odborno oprv. Zvžjm možnosti finnování fondù rlii kvlitními rstrátory. - bývám s tk problmtiko životnosti provo obnío trktor možnosti optimli nákldù n jo provo. - pooròjm obèny n ntnost plní popltkù ps do kon bøn. Dìkjm. Rkpitl kltrní spolènský kí, ktr s konly od posldnío prvodj: v 16 - ZŠ MŠ Klb rodièù pøiprvili k Vánoèní koldování v olk Kpli po t Vánoèní jrmrk (prodjní výstvk v sál Hostin Bly. Zjištìno bylo obèrstvní, pnè prodjní výstvk) probìlo rosvíní vánoènío strom pød obním úødm s úèstnilo mnoo obènù s dìtmi. Vánoèní tmosfr dotváøly koldy pro øátí byl k dispoii pnè, èj drm nìjk sldkosti pro dìti. Mi dìti bylo rodáno nìkolik drobný dárèkù v podobì svítií prožkù blikjíí kolí. Aki orgniovl strost P. Orišèík probìlo stkání Klb dùodù, n ktr byli mimo jin pováni bývlý soèsný strost. Dùodi nklmli jistili skvìlo ábv, oslvily s výnmná Jbil ètyø èlnù klb (pní Ann odová, pní Boslv Vvrèková, pn dislv Hèko pìkn 85. výroèí oslvil pn Tomáš Všk). Nybìlo tk vystopní dìtí místní ákldní školy probìlo dobní vánoènío strom v místní kpli trážný ndìl v ý í. Výdob byl vlmi pìkná Probìl Novoroèní konrt rámovo pìvko sbor Cntt Domino, ktrý s sktènil v 14:30 od v kostl v Komárovì odpoldn odpoldn probìl v nší obi "Tøíkrálová sbírk Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Prùbì ltošní imy nbyl niktrk xtrmní ni n tploty, ni n snìovo pokrývk. Zvìøi toto poèsí vyovj, j všk otáko, jk mo to prospívá pøírodì jko lk. Z dùvod mírn imy pøžily tk nmon slb ksy vìø, ktr s dostno dál do ov, nprobìl tk pøironý výbìr. Pøírod lkovì øjmì npromrl tk jk mìl, pøžilo tk mnoo pritù my. I pøs mírno im myslivi prvidlnì vìø pøikrmovli jdrným krmivm - jèmn pšni. Zjíùm bylo pødkládáno rovnìž objmn krmivo (sno). V ldn únor byl provdn oø vìtví n oks vìøi. U kždo krmno øíní nsmìl ybìt tk pro vìø tolik potøbná kmnná sùl jko životnì dùlžitý droj minrální látk. V prosini probìl vlná romd Honbnío spolènství Komárov (tdy sdržní mjitlù pùdy v onitbì). Byl voln nový onbní výbor. Pvnì vìøím, ž tnto výbor dodrží sliby vùèi nšm myslivkm sdržní spolprá bd pokrèovt i ndál. Dn s sktènil trdièní on myslivko sdržní. Zúèstnilo s jj 18 stølù 17 onù ød širok vøjnosti. Podøilo s lovit 2 slt èrn vìø s váo 30kg jdn lišk. Po on s úèstníi moli pobvit obèrstvit n posldní lèi, byl pøiprvn pèný divoèák s lím tk tombol, kd mi lvními nmi byly npøíkld ony dv ksy divoèákù. Jk jsm víovli v pødšlm èísl olko prvodj, trdièní myslivký pls ltos nbyl orgniován lvnì dùvodù ákonný optøní týkjíí s prodj lkool (ntnost N pøiložn fotogrfii j pro jímvost výød nšo on. Zjímvý j orní ks divoèák, n ktrm jso vidìt svìtl nky (svìtl brvní jn s èrnými flky, svìtl spárky). Toto j dùsldk køížní prst divoko s prstm domáím. vlstnit živnostnský list/lini pro prodj lkool). Pøs im byly nlny 3 ks srnèí vìø, ktr byly nány nbo stržny psy. Jlikož s jrm s blíží kldní mláït (npø. první jíèky mùžm v pøírodì njít již tï v bøn), opìt pljm n návštìvníky nší krásn pøírody, by byli kánìni, lídli si sv psy v pøípdì nál mlý jíèkù s mximálnì pokoli poldm, l v žádnm pøípdì n nì nsli. Zjèi kld osrstìn vidoí jíèky pøímo n m. Ti jso sopni s rb pùl odiny smi poybovt. jèií s drží si 2-3 dny. Pk j po dob 4-5 týdnù nkojí tèným mlkm jn jdno dnnì, jink j odložn mládì smo. Pokd ovšm jíèk nèin pm ps (stèí, když jj ps olín), nbo èlovìk, mtk jj odmítn mládì yn ldy. Toto pltí tk npøíkld pro srnèt, ktrá srn kld v dr polovinì kvìtn. Božl, v období první snosè. J tøb pøipomnot, ž mlý jíèk j lùdko sndno koøistí mimo jin tk pro tolv

5 dvdsign - prvodj str 24., v 18:15 probìlo v kltrní øíní, 3. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 15:30 probìl v ákldní škol pro rodiè informèní sùk pød ápism do 1. roèník. Pro rodiè ktrým trmín nbo ès nvyovovl, bylo možnìno osobní stkání s øditlko pøíp. pní èitlko první tøídy v 14:00 probìl v ZŠ, "ápis žák do 1. roèník" v 17:00 probìl v kltrní øíní, "Vlná romd DH" (JDH + DH ). stttárnío mìst Opvy Josf tiborský v 18:00 probìl v nšm Kltrním øíní nvøjná sù s návm tkání strostù mìstský èástí. N progrm bylo pødvším finnování mìstský èástí ískání finnèní prostødkù n invsti v mìstský èást v 20:00 probìl v Hostini Bly, "8. roèník pls BÁ U BAÙ" k tni ábvì rál skpin Bldl, l pls provál pstrý ábvní progrm v 20:00 s konl v Hostin Bly, "1. roèník AZIO diso pls" rál DJ Pvl Šindláø, poøádlo io sokol po 18:15 probìlo v kltrním øíní, 4. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor v 16:00 probìlo stkání èlnù klb dùodù, ktr s konl v sál Hostin Bly. tkání bylo tmtiky mìøno n mškrní ábv v d "poování bsy". Jko již trdiènì n tìto kí nybìl výborná ábv v 20:00 probìl v Hostini Bly, "Trdièní sièský pls" rál skpin Mrkr, byl botá tombol dobrá ábv. - od do probìly v rstr Hj "Vpøov ody" bìm dn vør v 20:00 probìlo v nší obi vèr i v Hostini Bly, trdièní "Poování bsy" rál skpin "Rmix", byl jištìn botá tombol, ki orgniovl mládž ob. - V ndìli probìl vslý Mškrní krnvl v sál Hostin Bly. Zábv orgniovl gntr Tomino s klbm rodièù, botá tombol, blíèky pro dìti školky školy v ý í sldk obèrstvní od šikovný mmink. Nìktøí rodiè byli tk v krnvlový kostým

6 dvdsign - prvodj str 6., 23. Zmyšlní k 70. výroèí konèní II. svìtov války Klb dùodù. TJ okol - io 1. io diso pls Z krátký ès bdo mno sdìloví prostødky v nši mi pøipomínt intnivnì 70. výroèí konèní II. svìtov války, jko výnmn trgik dálosti poloviny dváto stoltí, ktrá má n svìdomí ví jk pdsát milionù lidský obìtí nsmírn mtriální tráty. J pøiron, ž bìm plynlý sdmdsáti lt bylo pmìtníkù tìto válèný dálostí i jji pøímý úèstníkù, ktøí válèn bìsnìní v t dob pøžili. Ani v nši obi, ktrá byl n sklonk války rovnìž silnì ponmnán válènými dálostmi, nás pmìtníkù nní již mnoo. V válèný lt jsm byli v okpovnm protktorát jštì vìtšino školo povinnými dìtmi. Mimo jin jsm s èili nìmkm jyk všny svíl válèn doby v nši okpovn mi prožívli intnivnì nši rodiè. Žili jsm v svm pøvážnì dìtskm svìtì rltivnì v klid, všk jn do víl, kdy s boj mi npøátlnými rmádmi pøiblížily mn nši vsni. V t dob válèná vøv i n nás mld dopdl v pln síl. Nál jsm byli svìdky, jk nám v vsi oøl nš obydlí, stodoly, ynl dobytk i drùbž, vsni s v krátkm ès mìnil v válèno ón. V t dob nikom nás nbylo do smí. Kromì nèný mtriální škod, ktr jsm vùkol mìli pød oèim, ynlo pøi pøod fronty pøs nši ob i 24 nši spolobènù, krom too sdm obènù bylo tìž rnìno, l nièno bylo 39 vsniký obydlí 34 ospodáøský bdov, ponièny byly stromy n rdá mnoá dlší vsniká øíní, jko byl npøíkld most n Pørovi i tmìjší lsní porost. Až èsm jsm s dovìdìli, ž nš vsni mìl t smùl, ž ptøil do lini fronty pod návm Ostrvská opr", ktrážto vojnská opr mìl íl bránit nièní ostrvsk prùmyslov glomr stpjíí nìmko rmádo. Too íl sovìtská rmád dosál, byt' n nèno strádání obyvtl v l oblsti bojù. My, ktøí s poèítám mi pmìtníky mínìný válèný dálostí, povžjm svo morální povinnost pøipomínt všm nšim mldším spolobènùm válèno dob, jk jsm ji prožívli, jk jsm s báli o sv životy i životy svý bližní, jk jsm s krývli pød svištíími stølmi i bojm rovášnìnými vojsky, by si dìlli správno pødstv o tom, jk strsti nbpènství válk lidm pøináší. Když pk po nìkolik dn od osvoboní nši ob od nìmký vojsk, po dobytí Brlín násldn kpitli Nìmk v kvìtn 1945 nstl mír, to byl impls pro všny prá sopn obyvtl nši ob, èít odstròovt škody vnikl n obydlí i ospodáøský stvní. V l vsi èl npødstvitlný stvbní r, žl, prováný ndosttkm potøbno stvbnío mtriál, i potøbný stvbní odborníkù. Nmìrným úsilím obènù s pøsto podøilo v brk dobì lit ty njorší rány, ktr ob postily. Kromì prí v sokromm sktor bylo pøistopno i k oprvì obnío vodovod poornost byl obním úødm mìøn i n rosálo lktrifiki ob. Nìkolik válko postižným rodinám byl v obi poskytnt pøs pøíslšn úødy proviorní døvìná obydlí, n pomo obnovì ob pøijíždìl tk èsto brigád dobrovolníkù Jièín v Èá, kd válèn škody byly minimální. V obi byly i tkov rodiny, ktr si v krátk poválèn dobì svo mimoøádno iniitivo postvily n tdjší dob modrní domy, ktr jso lobo ob doposd. J tøb dùrnit, ž bprostødnì po vál jsm jko dospívjíí mládž nmìli život lký. Jštì ød lt jsm s strvovli, l i oblkli dl pøtrvávjíío pøídìlovo systm. I pøs tto ngtiv doby Rolosování mži jro Nov dli Komárov - - Bøová Mlè - - Brmovi Holsovi - - Cvlíkovi Dolní Životi - Vítkov "B" - - Hlvni Kyjovi :30 O :30 NE :00 O :00 O :30 O :30 NE :00 O NE :00 NE :00 O :00 NE Z dùvod poøádání ávodù v lkostølbì bd pøsnto tkání s Hlvnií n ndìli. Tktž bd sn o pøložní posldnío áps v Kyjovií n sobot. mìnmi bdt vès snámni. Wbový odk n los jr 2015: ttp://nv.fotbl./domisot/ko/morvskoslsky/opv/sot.sp?sot=815a2b&sow=os Rolosování st.žái jro Vìtøkovi :00 N tìboøi :15 o - Píš :00 N - lvkov :00 N Komi :00 o H N Vávrovi :30 N Rolosování mini žái jro 2015 Kylšovi :30 Po. - Hrd n. Mor. A :30 Èt Štítin :00 Po Cvlíkovi :00 t - Bdišov n. B :00 Èt. - Hrd n. Mor.í B :00 Èt - FC Opv :00 Èt Dn s konl 1. io diso pls pod áštito TJ. Tooto tmtiko pls lt s úèstnilo nvìøitlný 140 lidí. Atmosfr byl úžsná od smo poèátk. O tk výborno tmosfr s složili DJ Pvl Šindláø výbìrm tì njvìtší itù pødvším úèstníi pls, ktøí pøišli stylovì oblèni vydržli s bvit do brký rnní odin. Vyvrolním byl botá tombol. Podl slov úèstníkù pls byl l k nsn vlmi vysoko všini s ž tìší, jk pøkvpní pøiprví poødtl pøíští rok. Ctìli byom tímto mo podìkovt všm, ktøí s pls úèstnili, b ni by pls nbyl tk úspìšný, všm sponorùm, b jjiž pøíspìvkù do tomboly by nbylo tolik rdosti výry lvnì poødtlùm všm, ktøí s do pøíprvy pls pojili. Tìším s n pøíští roèník 2. io diso pls

7 dvdsign - prvodj str 22., 7. Fotogrfi 1. bíjèkový odù od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" Po lý dn byly k dispoii bíjèkov spility, prdlèk, jitrni, jlítk, ovárk, tlènk, skná, brmbor, kysl lí, td. (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor stttárnío mìst Opvy Josf tiborský. fotogrfi: Ktøin Vlová foto: Ktøin Vlová 1945 Pørov Vlvo bdov ostin v. "U Šdík" è.p.5. Zprv domk p. Jkb Gry è.p.2 pk domk p. Vlntin Dloš è.p.3, p. Jindøi tøílky è.p.4 p. Gstv Kpky è.p.6. jsm s dokáli po splnìní svý provní povinností sdržovt do ájmový skpní, spolènì s rdovt plnými došky v kžd voln víli žívt si po lt okp svobody. V pødájíí øádí tooto myšlní si nkldm íl odnotit prùbì válèný støtntí bojjíí rmád n jdnotlivý bojiští. Toto odnoní ptøí istorikùm pbliistùm. Vpomínko n dávn dálosti m vst do pootovosti myšlní vš tì, ktøí válèn dálosti nprožili, m, by si všini vìdomili n ákldì soèsno svìtovo dìní, t' v Evropì èi jind, jk j kždá válk dstrktivní tk jk køký j v ktrokoliv dob svìtový mír. Nš gnr po II. svìtov vál dokál v symbió s svými pødky, svým provním lánm ndšním v pomìrnì krátk dobì obnovit válko ponièno mi jsm n to dosd rdi. Podøilo s nám vybdovt modrní prùmyslovo ákldn, tìžký i lký prùmysl, lktrifikovt Èskoslovnsko rpblik tm, kd doposd lktrifik ybìl, postvit i sttisí bytù v nový, modrní sídliští, vètnì jslí, školk škol všo dr, podøilo s nám vybdovt mno sportovní øíní, kltrní domy, modrní prodjny, drvotniká stødisk i nmoni i výnmná vodní díl. Nš gnr vyøšil i pøs nèn tìžkosti mìnmi v mìdìlsk výrobì potrvinovo sobìstènost roodjíí mìdìlský prodktù, vyøšil doprv i jjí novo dostpnost do vš míst mì, podøilo s nám jistit dosttèn dùody pro dùstojn stáøí vš obènù b rodíl, tk by bylo možno jštì pokrèovt. Nš rdost osvoboní od fšism, rdost konèní okp, to byl pro nši gnri i pro lý národ impls k vybdování nov spolènosti to vš j soèástí nši dnšní vpomínky n poèátky námi prožitý poválèný èsù, v niž jsm bdovli sv rodiny i vyovávli sv dìti v mír. A n to s ni dns v nšm pokroèilm vìk npomíná. Tyto nš vpomínky bdo noddìlitlno soèástí ndájíí oslv vpomnto výnmno výroèí. Tmìø n sklonk svý životù nrdi vidím v nši mi mìn spolènský pomìrù, k ktrým nš spolènost pød èsm dospìl. Njsm jimi pøíliš sromìni. Al o j vrjíí, soèsnì s opìt èínám obávt, ž svìt spìj k novým, rosálým válèným dálostm. I tímto psním pljm proto n všny, jimž nní lostjný život n nší plntì, t' s všmožnì v svm kždodnním poèínáni vynsnží, byom s ndožili nov poklypsy. Z klb dùodù, bomír Tiopád

8 dvdsign - prvodj str 8., 21. Prùbì fronty v fotogrfií pøs, Krvøov, trážnii Pørov rdk Dvid Závìšiký Tyto èásti ob osvobodil Rdá rmád ovìtsko v to jdnotkmi 107. stølk divi plkovník V. J. Ptrnk podpory jdnotk 31. tnkovo sbor gnrálmjor G. G. Knìov. Osvobooví boj trvly od pátk 20. dbn 1945 do ndìl 22. dbn 1945 vèr, kdy byl osvobon i trážni, tímo lý Pørov byl dobyt po rptný bojí ž 26. dbn 1945 N solkm ktstr s oddj, ž v tìžký bojí pdlo n 200 vojákù Rd rmády, too bylo poøbno si 11 pøímo v vsnii. Všini byli podìji v r xmování pøvní n poøbištì pdlý vojákù Rd rmády n opvský øbitov, kd jso poování všini pdlí Rdormìji lo okrs. V prùbì osvobooví bojù bylo bito 24 obènù 7 bylo tìž rnìno. Zl vyoølý obytný domù bylo 39, too 5 v Krvøovì, vážnì bylo poškono 45 domkù stodol vyoølo rovnìž 39, too Znièný domk p. Jn dláèk è.p. 8 (vdl kpl) rok n Hdrùnk (dnšní Krvøov). Znèn byly rovnìž tráty n ospodáøský víøt. Požit mtriály: Krl Rsk (Komárov), J. Gbr, V. Štìpán: Válèná kronik Opvsk ( ) Intrnt rsp. Kronik ob. od r kpl v ý í è.p.110 svìná v. Andìlùm trážným r. 1036, byl oprvn v r tvní bývlo mnsko sttk (dvor, tv. Šiktvnùv dvùr) è.p.2 mjitl p. Krl Šitvn, vd dùm p. J. sky è.p. 92 Zákldní škol Mtøská škol Z život nší ákldní mtøsk školy: Njprv s vrátím do vánoènío období, kdy s žái školní držiny pøilásili již trdiènì do sotìž, vylšovn primátorm mìst Opvy O njkrásnìjší vánoèní odob. V vlmi siln konkrni s svými bílými støíbrnými odobmi obsdili krásn 2. místo vysotìžili si vlko sldko odmìn. V ldn s sktènil Zápis do 1. roèník ákldní školy. K ápis pøišlo lkm 13 dìtí, ktr prokovly n rùný poádkový stnoviští svoji pøiprvnost n škol. N ávìr dostly mlo poornost. Zápis do mtøsk školy s sktèní v útrý 12. v stød 13. kvìtn 2015 v prùbì otvírí odin školky. K ápis j ntno donst pøilášk lkøsk potvrní o pùsobilosti dítìt. Od ldn s žái školy i školky úèstní plvko vývik v Mìstský lání v Opvì, ktrý od ltošnío rok sprvjí vdo Tnik slžby Opv. Plvání konèí 1. dbn Prosím tk všny rodiè i obèny ob, jstli moo èít sròovt strý ppír - n koni mìsí dbn byom rádi opìt sktènili sbìrovo ki. Ppír nmsí být tøídìný, po krtony by mìly být oddìlny. Ppír j možn již nyní odvt do školy. Mo dìkjm pomo! V mtøsk škol jsm s roodli postpnì rkonstrovt vlk oddìlní, kd jso ninstlovány nov kryty n rdiátory poli, tk ml oddìlní, v ktrm došlo k výmìnì vstvný skøíní. Postpnì nás jštì èkjí nov úložn prostory v vlkm oddìlní mo s tìším n instli nový vstpní dvøí do ákldní školy. Po nov štnì pro školáky rkonstrovn tìloviènì j to s dlší krok n stì k lpšní modrniování prostødí nši mlý i vlký klintù. Škol s postpnì stává oprvdovým ntrm vìdìní ponávání - žái moo provt n 7 pvný poèítèový stnií, èitl mjí k dispoii 4 notbooky, v tøídá jso dvì intrktivní tbl, k dispoii mnoo nový pomùk. Prostødí školy j pøátlsk snžím s njn o nplnìní Komnsko sl škol ro, l i o kvlitní pøíprv nši žákù v vš oblst, to formo tv. rodinn školy. nd s nám to døí Abyom si po prnm ro odpoèinli, v èrvn odjdm n Škol v pøírodì do Zltý or. Clý týdn bdo mít žái pøiprvn botý progrm s jímvo tmtiko, ktrá j pro nì tím tjná. Zjištìn j 5x dnnì strv pitný ržim, bytování v bdovì v pokojí po ètyø rèitì to bd spr vstp do ndájíí prádnin. Mgr. Mrtin Škrobánková

9 dvdsign - prvodj str 20., 9. Fotogrfi olko Poování bsy, ktr probìlo foto: Ktøin Vlová Vpød dùm J. dláèk è.p.8. Zlv vd domy p. Jindøi Jlonk è.p.67, p. R. Hlšky Dùm p. J. áryš è.p. 53 dùm, kd byl obd s smíšným božím Vilm Mlišky è.p pold školy n domk krjèío p. Adolf Plk è.p.48. Nd ním lv A. Knop è.p.47, Zprv vyoøl stodoly p. Jos. Mixnr è.p. 21 pn Rdolf Bly è.p. 22. Domk Jn Bly è.p.52, vlvo bytky jo stodoly. Vpød bdovy p. J. Hlšky è.p.51. lv nièný dùm p. F. kplík è.p.43. Vd vprvo domk p. Válv Ptrmn è.p

10 dvdsign - prvodj str 10., 19. tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová V posldním prvodji jsm Vám slíbili, ž Vás bdm informovt o ndájíí lov sónì 2014/2105. První lový ávod s sktènil 22. listopd 2014 v Kostli n Hn. Ntáli Mìová s místil n 5. místì. Oldøi Kbs bin Kbsová s tooto ávod rodinný dùvodù nmoli božl úèstnit. Násldjíím ávodm byl Miklášská n, ktro pøiprvil 6. prosin 2014 oddíl KPK Opv - v tìloviènì tødní školy tnik v Opvì n Kolofíkovì nábøží. Oldøi Kbs skonèil n 5. místì, bin Kbsová s prostøíll n 2. místo. Ntáli Mìová si oproti prvním lovm ávod polpšil o jdn pøíèk, místil s n 4. místì. Po ofiiálním ávodì s sktènil doplòkový mini ávod o Miklášsk pøkvpní, ktrý probíl po n 3 šípy n spiální miklášský trè. Výrm s stl Jroslv Ndìlníková oddíl vn Kostl n Hn, n drm místì s místil Válv osrt tøtí skonèil Dlibor otský, ob TJ Opv. Miklášská n byl posldním ávodm rok ldn 2015 pokrèovl lová són v domáím prostødí oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs si vystøíll 6. místo. bin Kbsová s s nástølm 584 bodù 600 možný prostøíll n 1. místo. Ntáli Mìová si nstøíll svùj nový osobní rkord místil s tìsnì pod stpni vítìù. Všini støli si vykošli stølnii, n ktr s v bøn 2015 sktèní lov Mistrovství ÈR. N dlší ávod jsm msli stovt 21. únor do Otrokovi. Oldøi Kbs si nstøíll njlpší výsldk ltošní lov sóny, l i pøsto s msl spokojit jn s 7. místm. bin Kbsová svdl vyrovnný soboj s Hno Ndìlníkovo Jroslvo Nìdìlíkovo. Všny mìly po 1. sdì sodný poèt bodù. Roodovl tdy 2. sd, v ktr ji ptøilo 2. místo to bylo árovò i jjí konèn místìní. Ntáli Mìová si opìt vylpšil svùj osobní rkord, ktrý by ji v minlm ávodì stèil n bdn, l tdy s msl spokojit s 5. místm. Dovní slovíèko k vlikonoím Pøátl! V jdnom mìstì s n øbitovì pøiodilo, ž správ øbitov s dn po poøb roodl pønst rkv s snlým do jino rob, jlikož tn pùvodní byl již prodán. Nìkdo s prostì spltl. Když n øbitov pøišli poùstlí jistili, o s stlo, byli v šok! Místo rob svo blíko pøikryto vìni kvìtinmi nšli jn vykopno dír b rkv. Nmoli vìøit svým oèím. To j žrt? Znsvìní? Èrný mor? Asi stjn poity doprovály Mrii Mgdlsko dlší žny, když sptøily prádný rob Pán Jžíš. Co s stlo? Kdo o krdl? Andìl vysvìtlj: Byl vkøíšn! Pk s jim smotný Pán Jžíš kj n stì. To všno bylo doprováno strm mtkm, místo rdosti úžs. Proè tom tk j? J tom tk, protož prvd o vkøíšní, ktro my, køs n, slvím o vlikonoèní svátí, s sktènì vymyká ktgoriím nšo lidsko ápání. Tìžko si pøipoštím to, o j v èistì lidskm ápání nmožn! I když mnoí nám Bibli, trý Nový ákon, i když nìktøí vynávám prvd o mrtvývstání pøi kžd ndìlní mši sv., i když nám Církv dv tisí lt tto prvd núnvnì lásá my slvím Vlikono, pøsto nní pro èlovìk sndn vìøit, ž Jžíš Krists vstl mrtvý! Možná by bylo sndnìjší vøít s v vèødl, jko to dìlli poštolov, to nmná žít si svým životm svými álžitostmi, prostì tím, o j tdy tï. Pø prvd o mrtvývstání j tk nrálná! Fktm j, ž nikdo nbyl pøítomn mrtvývstání. Ovšm po tto dálosti ùstly jist stopy. Jso to svìdtví lidí, ktøí mrtvývstlo Pán Jžíš potkli. J to Mri Mgdlská, jso to poštolov tk èdníi, ktøí šli do Em. Mnoým nás j si njbližší Tomáš, ktrý nvìøil svìdtvím poštolù, l nkon potkl mrtvývstlo vìøil. Cl dìjiny køs nství jso pln lidí, ktøí v rùný stoltí, n rùný svìtdíl, v rùný kltrá potkávli n svý stá vkøíšno Pán Jžíš ovoøili o tom. Potkávli o v svý vítìství prorá, v dobrm i v lm, v rdost strst, v nmoi trpní, v botství dobì, když s rodili nbo když mírli. Mùžm tdy smìl øíi, ž Jžíš mrtvývstlý byl, j bd všd tm, kd byl, j bd spoò jdn jdiný èlovìk. Protož jo pøáním j, by kždý nás prožil to, o prožil sv. Tomáš v vèødl, to j, by o jdno ponl sktènì vìøil! Milí ètnáøi, k vlikonoèním svátkùm k l vlikonoèní dobì, ktrá vlstnì trvá ž pdsát dnù konèí svtodšními svátky, ktr ltos slvím 24.5., pøji Vám všm, byst s nbáli Zmrtvývstlo Krist ldt nát o mi lidmi v krás tooto svìt, v t krás, ktr j korno právì nvysvìtlitlný árk Jo mrtvývstání. Váš komárovský fráø p. Adm Málk

11 dvdsign - prvodj str 18., 11. koønov èistièky Dnil tibor Vážní spolobèn, rád by Vás snámil s jdním mno nši projktù tím j možnost vybdování koønov èistièky odpdní vod pro. Vím, jk dloodobì s øší výstvb ÈOV mnolt plánování bï to úplnì, nbo l postvilo ntn oprvy nši st odníkù. ktènost j tková, jk si mnoí tšít to ž finn v ropoèt mìst njso tk rli j v ndoldn. Nám výstvb ÈOV npøins žádná poitiv, kromì poit, ž do vodotè s bd vypoštìt èistá vod. Ni lèovt dùlžitost smotno fkt, ž v nšm osobním ájm j vypoštìt o njví èisto vod, bvno vš nžádoí látk. Vod j ndvš tk to bd npoøád. N dro strn to pltím ví, nž byom tìli. Romím tom, ž kologi vš kolm ní, stojí mnody bytènì vysok prostødky, l msím s tk ptát, km ty pní smìøjí d-li, jso vyžity sktènì n to, k èm byly pùvodnì rèny. Nìktøí Vás, ktøí s jímát o vod vš kolm ní, jistì nát ing. Rdk Novotno tor projkt PRAVDA O VODÌ. Ptnát lt konltnt v vodárnství, ktrý rdí lidm ástpùm mìst obí, jk si ovt svùj vliv n vod pødvším n to, km pní vybrn od lidí vod tèo. Ví informí nlnt d Božl, ni tto stvby, stjnì jko obvt Opvy nbylo obènùm sdìlno tolik informí, byom jsm byli sopni smi roodnot n ákldì jsný sktèností. Vš bylo vykrslno jn jdnostrnnì nám nmùž být jdno, o d vybdjm øíšn pní pro nás nš gnr. Jk vysoko èástko tížím njn sb nš dìti, l i sniory lidi, ktøí žijí smi mjí lboko do kpsy. ÈOV j povinná pøi poèt nd tisí obyvtl. Zákon tím nnøij jký dr nbo typ stvby má být plikován. Nám s osobnì líbí možnost koønov èistièky odpdní vod tv. "koønovky". V pøíští týdn jsm pøivli pn ing. Mil Šprling koønovk.. V svm obor ptøí mi kpity s jo pomoí m jistit, d jký okolností l vybdovt nás koønovo èistièk. Po tto sù pøiprvím pro Vás obèny podkldy n vøjno vido prnti o výodá èi nvýodá koønov èístièky ÈOV. Bdt mít pøld, poksím s odpovìdìt n Vš doty. N ákldì jištìný sktèností s dìlá rfrndm, d t ÈOV èi koønovo èistièk. Proè tol vš dìlám? - m, by jst pltili romno n, - m být smotno stvbo blíž k pøírodì, - m trvl držt stoèn v mí, ktr pro všny b výjimky bdo kptovtln po dloá lt, - m být sobìstèní návislí, - m Vám nbídnot øšní, ktro bdm profitovt všini n jn skpin vyvolný, - m projkt, n ktrm s bdo moi podílt firmy lid nší ob èi okolí. Bd to dloá tìžká st, plná nástr. Z mno strn možná bd n vyjít nám vstøí, pøsto vìøím, ž tl st j pro nás nš gnr t prvá lvnì rálná. èln tým obènùm, Dnil tibor Po ávodì probìl pødbìžná nomin n ltošní Mistrovství svìt, ktr s sktèní srpn 2015 v Uln-Ud v Rsk. Do Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Èinnost èlnù AVZO v ý í v ro 2014 byl konèn 20. prosin èlnsko sùí jímvo stølko sotìží pod návm Posldní výstøl, ktro s již trdiènì rál stølni n trážnii pro plynlý rok mýká. První mìsí rok jso kždoroènì v nmní kontrol stølni trninkù jdnotlivý stølù. V únor èást èlnù strávil týdn v Krkonoší n odborov tì nši pøátl Agrostroj Jièín. Pød ájním plno provo stølni bd podl plán sktènìno nìkolik brigád k odstrnìní prostødkù, ktr bylo tøb instlovt k imování stølni. Rovnìž bd ntn odstrnit výtvory sprjrù, ktøí s vyøádili n vš pøístpný objkt stølni. První brigád s sktèní 11. dbn. Po provonìní rál stølni èno probít plánovn k. První vlko dálostí bd konání již 30. roèník sotìž jdnotlivù v stølbì mlorážky O poár osvoboní ý ù. V ro klto 70. výroèí konèní 2. svìtov války osvoboní ob j to rovnìž výnmn výroèí tto sotìž, ktrá nomin s oddíl KPK Opv - dostl bin Kbsová Oldøi Kbs. V období rli tooto prvodj s právì pøiprvjm n vrol lov sóny, ktrým bd v dn bøn 2015 lov Mistrovství ÈR v Kostli n Hn. Tooto ávod s místnío klb úèstni Oldøi Kbs, bin Kbsová Ntáli Mìová. N místním obním øišti s ltos sktèní ávody Èsko poár Èsk ligy v dn 6. èrvn 3. øíjn Nši pøínivi moo nš výsldky prùbìžnì sldovt n ofiiální stránká Èsko sv kší bin Kbsová probíá již 30 lt b pøršní. Dlší ki, n ktr s bdm ktivnì podílt, bd Dìtský dn. Probìn n místním øišti dìtm pøiprvím oblíbn stølk stnovištì. 20. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složná jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V dn s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Dob trnj s bd odvíjt od poèt pøilášný držstv. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt. Výš jsm vdl njdùlžitìjší k n ktr poødtl srdènì vo všny, ktøí s tìjí pobvit, tro si sportovt tk s pøíjmnì odvát od kždodnní povinností strostí. Ing. Bøtislv Jnošk

12 dvdsign - prvodj str 12., 17. Klb dùodù klb dùodù bomír Tiopád Jko mimoøádný plnomonìný dopisovtl vsniko obèsník "olký Zprvodj", byl jsm rdkí požádán, by informovl ètnáøsko ob o mimoøádn dálosti, jko bylo únorov "Poování bsy" v Klb dùodù. Tmìø všny inform jsm ískl svo pøímo úèstí, nìktr prostødkovnì. Vldm k tom, ž po dùodí ž nikdo nmùž tít, by stèili s dm úèstnili s tooto obød v ødá rojívn vsnik omldiny, nši snioøi si spoøádli vlstní ki, by nbyli niktrk kráni n svý práv, plnoodnotnì prožívt výnmn k rok v vsi. N návr jdn nnápdn èlnky, pøílžitostn spolprovni výbor Klb, spoøádt tto smtèní dálost msopst, dostl nvrovtlk k sols s jjím spoøádáním pokd s sm jm jjí rži. Milšk, jk j v Klb nýván, vrùstm mlá, l nápdy dosjíí oblkù, spoøádl tím úèlm v svm rollm domì n Májov lii v vlkm styl pord s vybrnými ktry pro plánovný poøbní obød. Ž byl pord plodná, by s n ni podávl po slbá káv, to s projvilo n násldnm prùbì k. V podvèrní odinì dn po škrd stødì, v dobì kdy právì èl ètyøiti dnní pùst, sšli s èlnov Klb n svm prvidlnm sromáždìní v sál ostin Bly. ál byl pøíjmnì vytopn, ož bylo všmi dùodi nd úvodm onìno, stoly byly pokryty bílými brsy, ož nní s tk bìžn, n stol pøiystány kobližky, ktr dodl nìjká dobrá dš, nvoskovná podl byl pøiprvn k tnèním krím. Uprostød sál stl ktflk pokrytý rdým brokátm, n nìmž lžl bs pod dntní pokrývko. Bs si nrovl postrší roldìná kytr, l to nijk nbírlo n výnm k. Opodál ktflk byli pøiprvni miknti i pìvái orál. Po úvodní slov pødsdkynì Klb, ktrá jimi ájil stkání, odšli mnoí úèstníi do pøísálí, by s d k nponání mskovli, nbo n tkovto ki j prvidlm, ž j obød doprován všlikými mškrmi. Ntrvlo dloo násldovlo vlstní provdní smtènío obød. K ktflk s bso pøistopil v roli dovnío lbrovt obød víøský dùod pán od, doprován Vláïo Hèkm v roli poèno ministrnt. Prvnì jmnovný byl odìn do svìtlo, ponìkd šmdlno ornát, (údjnì byl tnto nln v kontjnr komárovsk fry, dùvod obmìny odíváni sl boží po írkvní rstití). Ministrnt mìl n sobì dloý snìobílý št, podobný odìv ovnù v Bonií, doplnìný n lvì prtním èrným kloboèkm. Z lbrjíím jo pomoníkm s sromáždili všini mskovní úèstníi obød. A bylo s n o podívt. Clá pljád msk byl dùstojná, msky byly vksn vtipn tk s pøi smtèním obød ovly dùstojnì. I jji pláè, když n nìj došlo byl úmìrný dálosti. Nìktr msky jsm ponl, pokrèování strny 14, klb rodièù. Mškrní V ndìli s sktènil v Hostini Bly Mškrní krnvl pro dìti. Zèátk byl stnovný n 14., l ndoèkv dìti s rodièi s èli sát již ví nž pùl odiny pød èátkm k. Agntr Tomino si pøiprvil sv vìi n pøstvní, šl s ryl pøvlt po 14. kdy sál ž byl l plný, èl ábvný progrm. Po lo dob k mìli rodiè možnost kopit pro sb sv dìti rùn dry sldký dobrot, ktr npkly šikovn mminky. pøibývjíí èsm stopl i tplot v sál tk s rodiè moli osvìžit ldovým nápojm - "ovon bol". Vškr pní prodj obèrstvní šly do fond Klb rodièù. Pød èátkm tomboly byly dìtm školky školy rodány dárkov blíèky odmìn, ž s úèstnili krnvl. V tombol jsm ltos poprv mìli 5 lvní n - 3x boby, koèárk to - ttrovk. Po bot tombol násldovlo jštì rodání pìkný n útìy, pro ty, o nmìli v tombol štìstí. Dofám, ž si všny dìti krnvl žily tìším s n stjnì vlko úèst i pøíští rok. Vli nás potìšili všini rodiè, ktøí podpoøili tmosfr mškrnío krnvl pøišli v kostým mská. Rádi byom podìkovli všm sponorùm - Hyprmrkt Globs Opv, RWE Ostrv, Hostin Bly, Pvl Nlšovský (místostrost), Ptr Orièšík (strost), io - fotblist lvnì všm rodièùm, ktøí pøispìli vìným nbo finnèním pøíspìvkm. Mo dìkjm. Klb Rodièù

13 dvdsign - prvodj str 16., (18:15 ) - kltrní øíní, "12. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). listopd (18:15 ) - kltrní øíní, "13. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - obní kšn, "olk kprobrní" (DH, stpitl). prosin (18:15 ) - kltrní øíní, "14. Vlikono booslžby, mš, svátosti smíøní Pøílžitost k svátosti smíøní sobot Komárov 7:30-8:00 od., :00 od. ndìl Rdò 7:00-7:30 od., Nov dli po 11:00 od. pondìlí Komárov 17:30-18:00 od. útrý Rdò 15:30-16:30 od.*, Komárov 17:00-18:00 od.* stød Komárov 17:30-18:00 od., ètvrtk Rdò 15:30-16:00 od., Komárov 19:15-20:00 od. pátk Komárov 19:15-20:00 od. * povídá ií povìdník. Pmtjm n ávk, ktrý vyplývá írkvnío pøikáání, ž kždý ktolík s má vypovídt svý øíù spoò jdno do rok pøijmot vátost oltáøní spoò v vlikonoèní dobì! Poød booslžb Kvìtná ndìl (Donst si rtolsti s sbo!); 18:00 od. (sobot) v ý í Žnání rtolstí mš sv."; 07:30 od. v Rdni Žnání rtolstí mš sv. s pìvm Pšijí; 08:45 od. v Komárovì Žnání rtolstí ( soy Pnny Mri rdsk), Prùvod mš sv. s pìvm Pšijí 10:15 od. v Nový dlií Žnání rtolstí mš sv. Zlný ètvrtk ; 16:00 od. v Rdni Mš sv. vèø pánì; 17:00 od. sdání ZMÈ Opv- " (stp.) (pøsòjm) - ZŠ školk "Miklášská ndílk školk" (držní rodièù ZŠ školk ) (pøsòjm) - Mikláš odí po obi "Miklášská ndílk v obi" (sdržní sl spolènì) (pøsòjm) - myslivká bod, "Miklášská ndílk DH" (DH ) (pøsòjm) - pød Obním domm, "lvnostnío rosvíní vánoènío stromèk" (trost ob). v Rdni spolèná Ador v Gtsmnsk rdì ; 18:00 od. v Komárovì Mš sv. vèø pánì s obødm mytí noo 12 mžùm; 19:00-20:30 od. v Komárovì spolèná Ador v Gtsmnsk rdì Vlký pátk (Dns j dn pøísno post!); 09:00-12:00 od. v Komárovì sokromá Ador; 15:00 od. v Rdni Køížová st; 15:30 od. v Rdni Vlkopátèní obødy; 16:30 od. v Rdni spolèná Ador v Božím robì ; 17:30 od. v Komárovì Køížová st; 18:00 od. v Komárovì Vlkopátèní obødy; 19:00-20:30 od. v Kom. spolèná Ador v Božím robì Bílá sobot (Donst si s sbo svíèky!); 08:00-16:00 od. v Komárovì sokromá Ador v Božím robì 09:00-16:30 od. v Rdni sokromá Ador v Božím robì ; 16:30 od. v Rdni Mš sv. vkøíšní pánì; 19:30 od. v Komárovì Mš sv. vkøíšní pánì Vlikonoèní ndìl (Po kžd mši sv. žnání vlikonoèní pokrmù!); 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv od. v Nový dlií Mš sv. Vlikonoèní pondìlí ; 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv. 10:30 od. v ý í Mš sv. nìktr n. Protož všk tím ákon n orn osobnosti, nsnžil jsm s žádno ni dmskovt. Clbrjíi, dlo by s øíi "pátr Jindøi" i jo ministrnt pøistopili k obød s ptøièno dùstojnosti nikdo by nøkl, ž v tto roli jso èátèníi. V kùži rùostršno grilyo s krývl jdn mldší dùodkyò, ktrá po odmskování s tk stršnì nvypdl. Kdo ná pní Hln Volno, tk mi jistì vìøí, ž ji nármnì slšl msk pødstvjíí ostinsko Pliv škov román o Švjkovi. Pní odov s v módní svtbní št tøiátý lt minlo stoltí tk líbilo, ž pøíliš nspìl s odmskováním, Milš Pálková pødstvovl v ms ponìkd pøžrno koor, lnivo i mòokt. Mi mskmi s objvil i vlmi ká ikánk, jk si ji kždý vlý ltní vèrù notj grilování. Jštì dvì vlmi døil msky mi tkvìly v pmìti. Pní Jrk Kostøibová, jko mlý Myslivèk, ktrá s flinto pøs rmno pùsobil tk poodovým dojmm, ž by s ji nlkl ni posldní jí n poli pn Zonk, ktro si místní nimrodi ovjí již ød lt n smno. To dro mskovno, ktro mám n mysli byl pní Jn Kštovská s kým knírm v pøvlèní mjor È.A. výsdkový vojsk NATO. Avšk i osttní msky si dly n svm vld vlmi álžt. Clkový dojm pødvdný msk byl vlmi dobrý, bylo øjm, ž svùj úkol pro obød nikdo npodnil. Po jovím orál k tom spiálnì školným trim pìvákù, doprováným kordonm ombom, lbrjíí "Pátr Jindøi" s ministrntm, pronsli mimoøádn poornosti úèstníkù obød nd ktflkm støídvì vlmi proítìnì vláš pro tn úèl prvný brviáøù si dvtimintov vnglim, jož smyslm bylo nprvit všny øíy i øíšníky v obi. Zdálo s mi, ž pøi tom nùstlo jdno oko s. Po konèní obød nd ktflkm, pøistopil Pátr Jindøi k kropní pøítomný vodo tím úèlm pøiprvno v plov od lùdkový nojmský okrk. Kropnk m nnámý mi dùvodù nrovl štìtk pro úèly WC. Obødnì pøitom byly pokropny i n stol stojíí poáry s pivm Gmbrins, n ktrý po pokropní, jk jsm si všimnl, ind spdl pìn. Násldovl vk dby smtèní pood po sál dál do šnk, kd byli njví pøkvpní nd pivm døímjíí štmgsti. Jk bylo vykm bývlo kostlník Vìnts, do pøiprvn nádobky byly vybírány milodry, tntokrát n úrd miírováni. Pøitom s polpil ospodský pán Bl, ktrý od rdosti, ž m dùodi nèinili žádn škody n øíní rstr, jk j n to vyklý omldiny, pøiodil do nádobky rovno dvostovk, ož sklidil požnání pls. Obød "Poování bsy" byl konèn kvlitním pooštìním vk miky s pk spokojni snioøi roáli do svý domovù. Tyto pontky jsm spsl pro ètnáøsko ob Zprvodj proto, by ponli, ž njn mldým ptøí svìt, l tk k dùrnìní, ž s s vslo myslí dá los i v stáøí pøkont. Z Klb dùodù bomír Tiopád

14 dvdsign - prvodj str 14., 15. Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Mikláš: V pátk nvštívil nší ZŠ MŠ Mikláš. Njdøív s kál v první dr tøídì, kd si jj dìti pøivolly básnièko: "Mikláši pøijï dns k nám, písnièk ti pívám..." Mikláš npøišl sám, mìl sbo 3 Andìly 2 Èrty, ktøí si poslli øíy dìtí tro jim poroili, by s nprvily. V tøtí tøídì pívli úplnì všini nìl i r n fltn. Ètvrtá pátá tøíd to ž byl vlký snm øíù, lvnì klkù rbíøù, l pøkvpil i povídná dìvèt. Mikláš byl odný všm dìtm s pomoí Andìlù ndìlil blíèky. Nš njmnší dìti v škol nvštívil nkon. Pní èitlk prordil ml i vìtší nøsti nši dìtièk ty nd slibovly, ž ž lobit nbdo. Básnièky i písnièky, ktr Mikláš slyšl byly tk pìkn, ž všm rodl blíèky pln dobrot, ovo ml drobnosti. Pøi odod slíbil dìtm, ž s vèr pøijd podívt k nìktrým i domù. Co slíbil, tk dodržl v podvèr s Èrty Andìly ž opìt poslol básnièky, rodávl blíèky potìšil všny dìtièky. pokrèování n strnì 17. Nìkolik žitèný informí pro kždo - klndáø kí 2015 Klndáø plánovný kí n rok 2015 Klndáø j prùbìžnì ktliován n ttp://www.sl./klndr-ki tm pøsòován s oldm n ktální dálosti. Pokd mjí obèn jímv podnìty, nápdy inform, nvájt nás kontktovt n -mil: nbo n tl.: Nìktr k njso jštì dfinitivnì potvrny ( jso v stádi jdnání), brt tnto klndáø jko orintèní (14:00 ) - Hostin Bly, "Dìtský mškrní pls" (držní rodièù..) (18:15 ) - kltrní øíní, "5. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). dbn (18:15 ) - ál Hostin Bly, "6. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - trážni, "Poár o osvoboní ob" (AVZO) (pøsòjm) - tød ob, kltrní øíní obní øištì, "Oslv 70. výroèí osvoboní ob" (stpitlstvo ) k j pro dìti i dospìl, oslv klto výroèí s doprovodným progrmm (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "trdièní stvìní máj" (mládž. ù). kvìtn (pøsòjm) - trážni, "Pální èrodìjni" (DH ) k pro dìti i dospìl (18:15 ) - kltrní øíní, "7. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "kání máj" (mládni ý ù) (plánjm) - prkovištì kšny, "Májový gláš fst" Ak bd prvdìpodobnì spojn s káním máj. ložky bdo vøit gláš návštìvníi bdo otnávt odnotit njlpší gláš. (stpitl složky). èrvn (18:15 ) - kltrní øíní, "8. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Klb polní kš) (pøsòjm) - obní øištì, "Dìtský dn" (io sokol ) (pøsòjm) - trážni, "sotìž v stølbì 3 èlnný držstv" složky národní fronty (AVZO) èrvn (pøsòjm) - trážni, "Nojblový trnj" (AVZO) (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "9. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). srpn (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "10. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). áøí (pøsòjm) - stød ob, obní øištì "olk posvíní 2015" (stpitlstvo.. složky) (18:15 ) - kltrní øíní, "11. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). øíjn (pøsòjm) - Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Kl. polní kš) (15:00, pøsòjm) - pol školo, øištì ZŠ "Drkiád 2015" (sdržní rodièù..) (15:00, pøsòjm) - ZŠ øištì ZŠ "Dýòobrní, dlbání dýní 2015" (sdržní rodièù.., ZŠ )

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více