Významná životní jubilea obèanù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významná životní jubilea obèanù"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský pls, ktrý s konl 21. únor v sál Hostin Bly. Díky prfktní orgnii s pls vlmi vydøil. 110 ostù s výbornì bvilo pøi živ dbì skpiny Mrkr, k ábvì pøispìlo tk losování n bot tomboly, kd nybìl ni živý koot. Mnoí pøítomní onili tk br v strn, ktrý byl k dispoii. Podìkování ptøí njn orgniátorùm, l tk mno sponorùm, ž firmám èi npø. rodièùm mldý sièù. A tï ž nbývá nž s tìšit n první tpl dny ájní sportovní sóny. DH Výnmná životní jbil obènù V prosini 2014 oslvil krásno životní jbilm 85 lt náš obèn pn Tomáš Všk. V bøn 2015 tk oslvil krásn výroèí 93 lt pn tnislv Prdil. tos v kvìtn oslví klt výroèí 90 lt pní Vìr Rorèková. Dlší olký prvodj vyjd v kvìtn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 28. Hlvní invsti v ý í njn n volbní období Zstpitl pøiprvjí lný plán rovoj MÈ.. prioritní invsti njnom n volbní období Jdnlo by s o invsti nd 5mil., ktr by mìly být finnovány mìst mimo ropoèt ob. N vyjdnání podmínk v mìstì prj strost. Cm dát prostor i obènùm, by s v tomto smysl vyjádøili nvrli sv podnìty. v návry podávjt n úød do N vøjnm jdnání stpitlstv, ktr probìn v sál Hostin Bly pk probìn prnt disks nd projkty. Dìkjm Vš podnìty. V srpn 2015 pk oslví krásný 93lt lt pní Jiøin Šromová v listopd 2015 oslví klt výroèí 95lt pn Frntišk Hlšk. trost, místostrost stpitl tímto pøjí všm oslvnùm, mnoo drví, štìstí osobní spokojnosti do dlší lt mnoo optimim. dobro náldo jd všno lp. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 16:30-18:00 ètvrtk 17:00-19:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: , nákld 320 výtiskù pold okn úød foto: Závìšiký strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, Jsm vlmi rád, ž Vás mo opìt vlmi srdènì podrvit fnk strosty mìstsk èásti podìkovt to, ž jst si dìlli ès n pøètní dlšío vydání nšo solko prvodj. Dovolt mi s v násldjíí øádí s Vámi podìlit o inform èinnosti Obnío úød od posldnío vydání nšo prvodj. Prvnì by rád onámil, ž podl vyjádøní odbor doprvy Mgistrát mìst Opvy již ni nbrání v koldování nši nový stávk n lii Pørovká podl vyjádøní Doprvnío podnik by mìly èít plnit svojí fnki od 1. dbn Konèí tdy období smtno pold n nfnkèní stávky dofám, ž plnì posloží svm úèl. Nkon dobø dopdl i vyjdnávání s Tnikými slžbmi v Opvì poskytno nám finnèní prostødky v výši ,- Kè n kompltní výmìn vlmi Pro ob provlo wbdsign stdio brn 2015 poškono døvìno plot n øbitovì v ý í. N øbitovì dojd tk k rnovi pødní ídky sní nový okrsný tújí po lv strnì kolm novo plot. Clkovì bd tk prvno okolí øbitov, jlikož nìktrá lò j již pørostlá, trvl poškoná èi nièná. V sovislosti s lní v obi spolprjm tk s odborníkm n stdii, ktrá bd komplxnì øšit výmìn vlmi strl lnì v nší mìstsk èásti. Z sb mn tk vlmi tìší, ž s nám povdlo ískt dlší tøi nov mìstnn n údržb mìstsk èásti, konkrtnì pn Hynk Bn, pn ibor trk pn Dvid Mrtínk. Tito mìstnni jso Obním úødm mìstsk èásti mìstnáni prostødnitvím Úød prá n tv. vøjnì prospìšn prá lkov finnèní nákldy n jji mdy, jso rny xtrní drojù tn., 85 % Evropsko nií 15% státnío ropoèt. Clková výš nákldù n tøi mìstnn po dob 6 mìsíù èiní ,- Kè. Z ropoèt mìstsk èásti njso vynložny žádn finnèní prostødky n tyto mìstnn. V návnosti n ískávání finnèní prostødkù xtrní drojù jsm tk vlmi rád, ž jsm spolènì

2 dvdsign - prvodj str 2., s Tìlovýovno jdnoto, držním dobrovolný sièù tølkým klbm polní kš ískli dlší finnèní prostødky nd rám dotí poskytovný ropoèt ob pro tnto rok v lkov výši ,- Kè. Konkrtnì nši fotblisti ískli grntovo pokákovo systm mìst Opvy ,- Kè, bor dobrovolný sièù ,- Kè tølký klb ískl grntù doti ,- Kè n poøádání trnjový kí v ý í. V minlosti tyto grnty nbyly nšimi složkmi vyžívány. Povdlo s nám tdy bìm tøí mìsíù ískt xtrní drojù n oprvy, údržb provo finnèní prostødky v výši pøsjíí ,- Kè, ož j vlmi slšná èástk dofám, ž bdm pokrèovt minimálnì v tkovmto trnd i ndál. Obnì, finnèní prostødky jso lfo omgo fngování kžd ob i proto s konlo v ý í dn jdno stkání strostù strostk vš mìstský èástí tttárnío mìst Opvy, kd s pødvším øšilo nov finnování mìstský èástí. Závìrm tooto jdnání byl návr, ktrý výnmnì prvj výši finnèní prostødkù pro ospodøní ý ù. Výsldk nšo snžní bd snd nám v pùli tooto rok. Nov vdní ob tk pøistopilo k rntnìjším štøní n provo ob npø. po ovorn dojd v tomto ro k štøní èástky ,- Kè. Mìstská èást njnom ískávl finnèní prostødky, l tk invstovl do ntný oprv nákpù. Konkrtnì jsm vymìnili vlmi strlo lktroinstli v moštárnì ,- Kè, v návnosti n krdn rdlo jsm kopili nov dvojit doprvní rdlo obod ,- Kè, nkopili jsm ntn ybìjíí provní pomùky pro nš mìstnn 6.000,- Kè, stpitlstvo MÈ sválilo finnèní doti pro MŠ n nákp nový pøink 9.000,- Kè, dokopili jsm provní náødí 5.000,- Kè, tktž jsm invstovli ,- Kè, do tniko vybvní, ktr bd složit pro spolènsk k ob tktž všm složkám i klb dùodù. Výldovì v ro 2015 bdm pødvším invstovt finnèní prostødky do ybìjíío, strlo v mno pøípd již i nvyovjíío vybvní øíní Obnío úød. Pro náornost kpøíkld obní trktor, skèky, køovinoøy, vybvní kltrnío øíní, vybvní obnío øištì dlší. Božl msí invstovt nml prostødky i do oprv po stál rošíønìjším vndlism. Oprv stávky ZD ídky kostl od grfitù stál lkm 5.500,- Kè krdn rdlo obod stálo ob ,- Kè. Polii ÈR tyto vndlismy øší jko trstn èiny. Vážní, rád by d tk podìkovl všm, ktøí s postrli o spolènsk k v nší obi to konkrtnì Hostini Bly Bál Blù, Tìlovýovn jdnotì 1. diskopls, držní dobrovolný sièù jji trdièní sièský pls, dobrovolníkùm v èl s Mrtinm Høivnáèm ki poování bsy RPŠ jji krásný mškrní krnvl, ktrý byl vlmi jímvým ážitkm pro nš dìti, l i dìti okolí ý ù. Tk by rád podìkovl všm, ktøí s úèstnili 1. bijèkový odù vytvoøili tk skvìlo tmosfr n tto obní ki. Pøi dìkování, nsmím pomno i n nš pødsdy pødsdkyni provní komisí Vldimír novo, Dnil tibor Válv kplík. V nposldní ødì tk dìkji Dvid Závìšikm kompltní tvorb nšo dlšío èísl prvodj. Vážní spolobèn, pøji Vám správn pvn vykroèní do násldjíí jrní mìsíù, mnoo drví štìstí pøi dlším vydání nšo prvodj n sldno. Mát-li ájm o ví informí o dìní v ý í fngování Obnío úød, sldjt prosím nš wbov stránky: bor dobrovolný sièù Zimní mìsí jso pro siè pødvším obdobím pøíprvy trninkù v tìloviènì, ktr jso vìnovány rám s dìtmi tì strší pk posilování fyiè. Náljí všk ni po spolènsk strán. Dn 16. ldn s v Kltrním øíní ob sktènil Vlná romd. Zúèstnilo s 46 èlnù 4 ost, pøítomn byl ástp okrsk pn Arnošt Vilè, dál bývlý strost pn Miloslv Kostøib, ktrm bylo podìkováno spolprái pomo v jo volbním období soèsný strost pn Mgr. Ptr Orišèík. Zodnon byl rok loòský, splnìn úkoly, úspìy n sotìží ávìrm došlo n plány pro ltošní rok. Opìt j nè s tìšit. Poèítá s s trdièními kmi, jkými jso npø. Pální èrodìjni nbo ltní sièský tábor. tìžjními jso poopitlnì sotìž dìtí, dorost i držstv mžù. Dokonèn by mìl být úprv vièištì, ktrá byl poèt pød konm rok. Bìžká drá ž snd konènì bd mít odpovídjíí úrovò pro potøby mldý sièù. K lpšní podmínk pro návik jistì pøispìj tk nová kldin. N progrm byl volb novo výbor DH. Hlsováním vš pøítomný všk bylo potvrno stávjíí složní výbor, ož svìdèí

3 dvdsign - prvodj str 26., 3. koèky, pøs dn mírmilovn mlíèky mno domù. K posldním únor probìlo prvidln sèítání vìø v nší onitbì. V stnovný dn odin s myslivi romístili v onitbì, njèstìji n stávništì vìø nmnli poèt ksù, jji dr polví. Jdná s o jdn údjù, ktrý složí k sstvní plán ov vìø. Tnto j vyprováván myslivkým ospodáøm j sváln držitlm onitby - onbním spolènstvm. válný plán ov lov vìø j pødáván orgán státní správy myslivosti, ktrým j Mgistrát mìst Opvy - Odbor životnío prostøní. Trdièní ovtlská pølídk trofjí probìn dn v prostorá Èrvno ámk v Hrdi nd Morvií. N tto ki l vidìt všny lovn trofj vìø nšo okrs loòský rok Pølídk složí lvnì k odnoní stv ovn vìø tk pro kontrol správnosti odstøl vìø dl plán N fotogrfii j vidìt, jk rmíky držjí sní, ktrý s postpnì ropoští n ploá v okolí provdný výsdb. J to jdn dlší dùlžitý fnkí rmíkù v krjinì. B ni by k držní snì ndošlo pùd by pøišl o ásoby vláy n ndájíí vgtèní období. ov. Tto výstv j pøístpná širok vøjnosti. Pøjm všm krásn jro! Prosb id, my srnky, prinny ls, vás mo prosím, nsbírjt nám nš dìti po lsí loká! Návám j sovn v trviè smi lžím nìkd opodál lídám j pød drvi nbpèím. Když nám nš miminko odnst ls, ž si o pátky nvmm, protož n nìm ítím vás lidi nš miminko, protož j èsto mo mlièk smtn, vám vìtšino mø stskm po sv mmin! rnky všini tvorov divoèiny vás proto mo prosí: NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI! Kžd jro jso stovky dánlivì opštìný mláït, v pønn sn ránit j, krdny rodièùm. Mtky pk odiny svo potomk mrnì ldjí. Ct-li oprvd pomoi: - vèí mláït ponjt n místì, mtk s o nì postrá - Nnávjt volnì pobít v pøírodì psy - Njdìt po loká polí mimo sty - bírjt jn mláït viditlnì pornìná - Nlná ptáèt sït n njbližší vyvýšn místo - Zovjt v pøírodì klid nršt j v jji prostødí Myslivk sdržní Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dovolt, byom rkpitlovli, jímv dálosti v nší obi, od posldnío vydání prvodj. - trost informovl stpitl o ršní bdovy Ministrstv mìdìlství, ktro pro nši ob složky ískl vybvní knláøí, jko jso dvø, rdiátory, áøivky, pod. Podìkování ptøí tk pn Cimingovi, ktrý všny tyto vìi pøvl Opvy do. ù. - byl sváln Ropoèt MÈ pro rok 2015 byl stnovn n ,- Kè. - trost obnámil stpitl, ž dl ákon 128/2000 b., msl být bývlm strostovi p. Miloslv Kostøibovi, vyplná odmìn v výši 5+1 plt. - byly jištìny ákldní ornn provní pomùky pro nš mìstnn - likvidèní komis (Nlšovský, tibor, Závìšiký) provdl v pùdní prostorá Obnío úød úklid rivi dokmntù (fotogrfi dlší písmn mtriály s nyní digitlijí pro úèly pblikí wb). Dál probíá invntri mjtk ob odpisy již nxistjíí nbo strlý položk, ktr mìly být mjtk ob již dávno vyòty. Tnto pros probíá v koordini s odborm mjtk mìst Opv probìl v kltrním øíní v ý í sùk strostù místostrostù mìstský èástí tttárnío mìst Opvy. N progrm jdnání byl pødvším mìn finnování mìstský èástí, tk, by byly nvýšny finnèní prostødky pro jdnotliv mìstsk èásti n oprvy invsti. Dbt s tk vdl o možnost vájmn spolprái pøi ískávání dotí. ùk byl tk pøíprvo n útrní jdnání s vdním mìst Opvy byl provdn nová lktroinstl v dílnì obní mìstnnù. Zstpitlstvo odsolsilo dot složkám: ložk Výš sváln dot JDH èástk Kè DH èástk Kè TJ okol Kè tølký klb polní kš Kè AVZO TÈ ÈR Kè M Hoš t Kè Klb dùodù Kè - Byl øín Fond strosty, n ktrý pøispívjí strost místostrost 10% sv odmìny. Tyto pní bdo požity n rùn kltrní k i potøby ob. Èíslo úèt j: / Dlší podrobnìjší inform o fngování stpitlstv si mùžt pøèíst n wbový stránká ob pøípdnì v ápis stpitlstv, ktr jso k stžní n ttp://www.sl./pisy.tml Dovolt, byom Vás v krátkosti snámili s úkoly, n ktrý s nšimi obèny prjm. - jiš jm možnosti pøípdn rli tniký nárokù koønov knli. - plánjm dlší kltrní k v obi, jiš jm jji rlii - jiš jm možnosti pøíp. rli vyèištìní odvodnìní pøíkopy pod Štìpnií - jiš jm možnosti pøíp. rli nový kontjnrový stání - od probíá invntri mjtk s soèinnosti s likvidèní komisí mìst. Opv - øším možnosti úprvy lnì kolm øbitov byl oprvn posprjovná stávk ï kpl byl ninstlováno svpomoí wi-fi do kltrnío øíní (dìkjm Ing. Válv kplíkovi rlii drm)

4 dvdsign - prvodj str 4., jiš jm orgnièní možnosti rli Obnío posvíní - jiš jm možnosti pøíp. rli dìtský øiš v nší obi v soèinnosti s místní školo školko. - od øším možnosti obnovy lnì v l nší obi - bývám možnostmi proèištìní pøíkop od øbitov k trážnii (st vprvo lvá èást pøíkopy) - od øším problmtik most pn Admèík Timnn, rp. proèištìní nánosù lv vpsti bnšový blokù pvnìní odpdl krjni. Most j lkovì v šptnm stv, øším možnosti pøíp. oprvy. - øším problmtik nbpèno strom n Pørovi vdl rál drví spolènì s mjitli pomkù, øším jo bpèn odstrnìní (26.2. s mjitl doodl s strosto n pokáním so strom HZ Opv.) - vìnjm s tk problmti nbpèn stvby(øíniny) tv. rál drví ktrý j vlmi nbpèným místm. it kolm tto stvby j komplikovná v tom, ž j n ií pomí b stvbnío povolní jsm øšili možnosti instl odboèoví šipky n smfor RK. Cn všk byl ntolik vysoká, ž stpitlstvo od tooto ámìr pstilo, (ví informí v 3. ápis stpitlstv ) - dokonèjm nlý wbovo portál pro nší mìstsko èást - pøiprvjm možnosti vybdování svpomoí informènío systm v obi (mpy, výnmná míst, pod..) - øšili jsm poždvk klb dùodù n kopní prtry n vøjn spolènsk dálosti. - od s bývám problmtik sosoší pmátník jo rvitli. oèsný stv tto výnmn soy nší ob j vlmi šptný sosoší potøbj odborno oprv. Zvžjm možnosti finnování fondù rlii kvlitními rstrátory. - bývám s tk problmtiko životnosti provo obnío trktor možnosti optimli nákldù n jo provo. - pooròjm obèny n ntnost plní popltkù ps do kon bøn. Dìkjm. Rkpitl kltrní spolènský kí, ktr s konly od posldnío prvodj: v 16 - ZŠ MŠ Klb rodièù pøiprvili k Vánoèní koldování v olk Kpli po t Vánoèní jrmrk (prodjní výstvk v sál Hostin Bly. Zjištìno bylo obèrstvní, pnè prodjní výstvk) probìlo rosvíní vánoènío strom pød obním úødm s úèstnilo mnoo obènù s dìtmi. Vánoèní tmosfr dotváøly koldy pro øátí byl k dispoii pnè, èj drm nìjk sldkosti pro dìti. Mi dìti bylo rodáno nìkolik drobný dárèkù v podobì svítií prožkù blikjíí kolí. Aki orgniovl strost P. Orišèík probìlo stkání Klb dùodù, n ktr byli mimo jin pováni bývlý soèsný strost. Dùodi nklmli jistili skvìlo ábv, oslvily s výnmná Jbil ètyø èlnù klb (pní Ann odová, pní Boslv Vvrèková, pn dislv Hèko pìkn 85. výroèí oslvil pn Tomáš Všk). Nybìlo tk vystopní dìtí místní ákldní školy probìlo dobní vánoènío strom v místní kpli trážný ndìl v ý í. Výdob byl vlmi pìkná Probìl Novoroèní konrt rámovo pìvko sbor Cntt Domino, ktrý s sktènil v 14:30 od v kostl v Komárovì odpoldn odpoldn probìl v nší obi "Tøíkrálová sbírk Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Prùbì ltošní imy nbyl niktrk xtrmní ni n tploty, ni n snìovo pokrývk. Zvìøi toto poèsí vyovj, j všk otáko, jk mo to prospívá pøírodì jko lk. Z dùvod mírn imy pøžily tk nmon slb ksy vìø, ktr s dostno dál do ov, nprobìl tk pøironý výbìr. Pøírod lkovì øjmì npromrl tk jk mìl, pøžilo tk mnoo pritù my. I pøs mírno im myslivi prvidlnì vìø pøikrmovli jdrným krmivm - jèmn pšni. Zjíùm bylo pødkládáno rovnìž objmn krmivo (sno). V ldn únor byl provdn oø vìtví n oks vìøi. U kždo krmno øíní nsmìl ybìt tk pro vìø tolik potøbná kmnná sùl jko životnì dùlžitý droj minrální látk. V prosini probìl vlná romd Honbnío spolènství Komárov (tdy sdržní mjitlù pùdy v onitbì). Byl voln nový onbní výbor. Pvnì vìøím, ž tnto výbor dodrží sliby vùèi nšm myslivkm sdržní spolprá bd pokrèovt i ndál. Dn s sktènil trdièní on myslivko sdržní. Zúèstnilo s jj 18 stølù 17 onù ød širok vøjnosti. Podøilo s lovit 2 slt èrn vìø s váo 30kg jdn lišk. Po on s úèstníi moli pobvit obèrstvit n posldní lèi, byl pøiprvn pèný divoèák s lím tk tombol, kd mi lvními nmi byly npøíkld ony dv ksy divoèákù. Jk jsm víovli v pødšlm èísl olko prvodj, trdièní myslivký pls ltos nbyl orgniován lvnì dùvodù ákonný optøní týkjíí s prodj lkool (ntnost N pøiložn fotogrfii j pro jímvost výød nšo on. Zjímvý j orní ks divoèák, n ktrm jso vidìt svìtl nky (svìtl brvní jn s èrnými flky, svìtl spárky). Toto j dùsldk køížní prst divoko s prstm domáím. vlstnit živnostnský list/lini pro prodj lkool). Pøs im byly nlny 3 ks srnèí vìø, ktr byly nány nbo stržny psy. Jlikož s jrm s blíží kldní mláït (npø. první jíèky mùžm v pøírodì njít již tï v bøn), opìt pljm n návštìvníky nší krásn pøírody, by byli kánìni, lídli si sv psy v pøípdì nál mlý jíèkù s mximálnì pokoli poldm, l v žádnm pøípdì n nì nsli. Zjèi kld osrstìn vidoí jíèky pøímo n m. Ti jso sopni s rb pùl odiny smi poybovt. jèií s drží si 2-3 dny. Pk j po dob 4-5 týdnù nkojí tèným mlkm jn jdno dnnì, jink j odložn mládì smo. Pokd ovšm jíèk nèin pm ps (stèí, když jj ps olín), nbo èlovìk, mtk jj odmítn mládì yn ldy. Toto pltí tk npøíkld pro srnèt, ktrá srn kld v dr polovinì kvìtn. Božl, v období první snosè. J tøb pøipomnot, ž mlý jíèk j lùdko sndno koøistí mimo jin tk pro tolv

5 dvdsign - prvodj str 24., v 18:15 probìlo v kltrní øíní, 3. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 15:30 probìl v ákldní škol pro rodiè informèní sùk pød ápism do 1. roèník. Pro rodiè ktrým trmín nbo ès nvyovovl, bylo možnìno osobní stkání s øditlko pøíp. pní èitlko první tøídy v 14:00 probìl v ZŠ, "ápis žák do 1. roèník" v 17:00 probìl v kltrní øíní, "Vlná romd DH" (JDH + DH ). stttárnío mìst Opvy Josf tiborský v 18:00 probìl v nšm Kltrním øíní nvøjná sù s návm tkání strostù mìstský èástí. N progrm bylo pødvším finnování mìstský èástí ískání finnèní prostødkù n invsti v mìstský èást v 20:00 probìl v Hostini Bly, "8. roèník pls BÁ U BAÙ" k tni ábvì rál skpin Bldl, l pls provál pstrý ábvní progrm v 20:00 s konl v Hostin Bly, "1. roèník AZIO diso pls" rál DJ Pvl Šindláø, poøádlo io sokol po 18:15 probìlo v kltrním øíní, 4. sdání ZMÈ Opv - (stpitlstvo) od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor v 16:00 probìlo stkání èlnù klb dùodù, ktr s konl v sál Hostin Bly. tkání bylo tmtiky mìøno n mškrní ábv v d "poování bsy". Jko již trdiènì n tìto kí nybìl výborná ábv v 20:00 probìl v Hostini Bly, "Trdièní sièský pls" rál skpin Mrkr, byl botá tombol dobrá ábv. - od do probìly v rstr Hj "Vpøov ody" bìm dn vør v 20:00 probìlo v nší obi vèr i v Hostini Bly, trdièní "Poování bsy" rál skpin "Rmix", byl jištìn botá tombol, ki orgniovl mládž ob. - V ndìli probìl vslý Mškrní krnvl v sál Hostin Bly. Zábv orgniovl gntr Tomino s klbm rodièù, botá tombol, blíèky pro dìti školky školy v ý í sldk obèrstvní od šikovný mmink. Nìktøí rodiè byli tk v krnvlový kostým

6 dvdsign - prvodj str 6., 23. Zmyšlní k 70. výroèí konèní II. svìtov války Klb dùodù. TJ okol - io 1. io diso pls Z krátký ès bdo mno sdìloví prostødky v nši mi pøipomínt intnivnì 70. výroèí konèní II. svìtov války, jko výnmn trgik dálosti poloviny dváto stoltí, ktrá má n svìdomí ví jk pdsát milionù lidský obìtí nsmírn mtriální tráty. J pøiron, ž bìm plynlý sdmdsáti lt bylo pmìtníkù tìto válèný dálostí i jji pøímý úèstníkù, ktøí válèn bìsnìní v t dob pøžili. Ani v nši obi, ktrá byl n sklonk války rovnìž silnì ponmnán válènými dálostmi, nás pmìtníkù nní již mnoo. V válèný lt jsm byli v okpovnm protktorát jštì vìtšino školo povinnými dìtmi. Mimo jin jsm s èili nìmkm jyk všny svíl válèn doby v nši okpovn mi prožívli intnivnì nši rodiè. Žili jsm v svm pøvážnì dìtskm svìtì rltivnì v klid, všk jn do víl, kdy s boj mi npøátlnými rmádmi pøiblížily mn nši vsni. V t dob válèná vøv i n nás mld dopdl v pln síl. Nál jsm byli svìdky, jk nám v vsi oøl nš obydlí, stodoly, ynl dobytk i drùbž, vsni s v krátkm ès mìnil v válèno ón. V t dob nikom nás nbylo do smí. Kromì nèný mtriální škod, ktr jsm vùkol mìli pød oèim, ynlo pøi pøod fronty pøs nši ob i 24 nši spolobènù, krom too sdm obènù bylo tìž rnìno, l nièno bylo 39 vsniký obydlí 34 ospodáøský bdov, ponièny byly stromy n rdá mnoá dlší vsniká øíní, jko byl npøíkld most n Pørovi i tmìjší lsní porost. Až èsm jsm s dovìdìli, ž nš vsni mìl t smùl, ž ptøil do lini fronty pod návm Ostrvská opr", ktrážto vojnská opr mìl íl bránit nièní ostrvsk prùmyslov glomr stpjíí nìmko rmádo. Too íl sovìtská rmád dosál, byt' n nèno strádání obyvtl v l oblsti bojù. My, ktøí s poèítám mi pmìtníky mínìný válèný dálostí, povžjm svo morální povinnost pøipomínt všm nšim mldším spolobènùm válèno dob, jk jsm ji prožívli, jk jsm s báli o sv životy i životy svý bližní, jk jsm s krývli pød svištíími stølmi i bojm rovášnìnými vojsky, by si dìlli správno pødstv o tom, jk strsti nbpènství válk lidm pøináší. Když pk po nìkolik dn od osvoboní nši ob od nìmký vojsk, po dobytí Brlín násldn kpitli Nìmk v kvìtn 1945 nstl mír, to byl impls pro všny prá sopn obyvtl nši ob, èít odstròovt škody vnikl n obydlí i ospodáøský stvní. V l vsi èl npødstvitlný stvbní r, žl, prováný ndosttkm potøbno stvbnío mtriál, i potøbný stvbní odborníkù. Nmìrným úsilím obènù s pøsto podøilo v brk dobì lit ty njorší rány, ktr ob postily. Kromì prí v sokromm sktor bylo pøistopno i k oprvì obnío vodovod poornost byl obním úødm mìøn i n rosálo lktrifiki ob. Nìkolik válko postižným rodinám byl v obi poskytnt pøs pøíslšn úødy proviorní døvìná obydlí, n pomo obnovì ob pøijíždìl tk èsto brigád dobrovolníkù Jièín v Èá, kd válèn škody byly minimální. V obi byly i tkov rodiny, ktr si v krátk poválèn dobì svo mimoøádno iniitivo postvily n tdjší dob modrní domy, ktr jso lobo ob doposd. J tøb dùrnit, ž bprostødnì po vál jsm jko dospívjíí mládž nmìli život lký. Jštì ød lt jsm s strvovli, l i oblkli dl pøtrvávjíío pøídìlovo systm. I pøs tto ngtiv doby Rolosování mži jro Nov dli Komárov - - Bøová Mlè - - Brmovi Holsovi - - Cvlíkovi Dolní Životi - Vítkov "B" - - Hlvni Kyjovi :30 O :30 NE :00 O :00 O :30 O :30 NE :00 O NE :00 NE :00 O :00 NE Z dùvod poøádání ávodù v lkostølbì bd pøsnto tkání s Hlvnií n ndìli. Tktž bd sn o pøložní posldnío áps v Kyjovií n sobot. mìnmi bdt vès snámni. Wbový odk n los jr 2015: ttp://nv.fotbl./domisot/ko/morvskoslsky/opv/sot.sp?sot=815a2b&sow=os Rolosování st.žái jro Vìtøkovi :00 N tìboøi :15 o - Píš :00 N - lvkov :00 N Komi :00 o H N Vávrovi :30 N Rolosování mini žái jro 2015 Kylšovi :30 Po. - Hrd n. Mor. A :30 Èt Štítin :00 Po Cvlíkovi :00 t - Bdišov n. B :00 Èt. - Hrd n. Mor.í B :00 Èt - FC Opv :00 Èt Dn s konl 1. io diso pls pod áštito TJ. Tooto tmtiko pls lt s úèstnilo nvìøitlný 140 lidí. Atmosfr byl úžsná od smo poèátk. O tk výborno tmosfr s složili DJ Pvl Šindláø výbìrm tì njvìtší itù pødvším úèstníi pls, ktøí pøišli stylovì oblèni vydržli s bvit do brký rnní odin. Vyvrolním byl botá tombol. Podl slov úèstníkù pls byl l k nsn vlmi vysoko všini s ž tìší, jk pøkvpní pøiprví poødtl pøíští rok. Ctìli byom tímto mo podìkovt všm, ktøí s pls úèstnili, b ni by pls nbyl tk úspìšný, všm sponorùm, b jjiž pøíspìvkù do tomboly by nbylo tolik rdosti výry lvnì poødtlùm všm, ktøí s do pøíprvy pls pojili. Tìším s n pøíští roèník 2. io diso pls

7 dvdsign - prvodj str 22., 7. Fotogrfi 1. bíjèkový odù od 8:00 probìl v kltrní øíní vlmi úspìšná k "1. bíjèkov ody PRAVOU EZKOU DOMÁCÍ ZABÍJAÈKOU" Po lý dn byly k dispoii bíjèkov spility, prdlèk, jitrni, jlítk, ovárk, tlènk, skná, brmbor, kysl lí, td. (ki orgniovl strost ob podpory Ønitví Gbr) Ak s úèstnil mimo jin i námìstk primátor stttárnío mìst Opvy Josf tiborský. fotogrfi: Ktøin Vlová foto: Ktøin Vlová 1945 Pørov Vlvo bdov ostin v. "U Šdík" è.p.5. Zprv domk p. Jkb Gry è.p.2 pk domk p. Vlntin Dloš è.p.3, p. Jindøi tøílky è.p.4 p. Gstv Kpky è.p.6. jsm s dokáli po splnìní svý provní povinností sdržovt do ájmový skpní, spolènì s rdovt plnými došky v kžd voln víli žívt si po lt okp svobody. V pødájíí øádí tooto myšlní si nkldm íl odnotit prùbì válèný støtntí bojjíí rmád n jdnotlivý bojiští. Toto odnoní ptøí istorikùm pbliistùm. Vpomínko n dávn dálosti m vst do pootovosti myšlní vš tì, ktøí válèn dálosti nprožili, m, by si všini vìdomili n ákldì soèsno svìtovo dìní, t' v Evropì èi jind, jk j kždá válk dstrktivní tk jk køký j v ktrokoliv dob svìtový mír. Nš gnr po II. svìtov vál dokál v symbió s svými pødky, svým provním lánm ndšním v pomìrnì krátk dobì obnovit válko ponièno mi jsm n to dosd rdi. Podøilo s nám vybdovt modrní prùmyslovo ákldn, tìžký i lký prùmysl, lktrifikovt Èskoslovnsko rpblik tm, kd doposd lktrifik ybìl, postvit i sttisí bytù v nový, modrní sídliští, vètnì jslí, školk škol všo dr, podøilo s nám vybdovt mno sportovní øíní, kltrní domy, modrní prodjny, drvotniká stødisk i nmoni i výnmná vodní díl. Nš gnr vyøšil i pøs nèn tìžkosti mìnmi v mìdìlsk výrobì potrvinovo sobìstènost roodjíí mìdìlský prodktù, vyøšil doprv i jjí novo dostpnost do vš míst mì, podøilo s nám jistit dosttèn dùody pro dùstojn stáøí vš obènù b rodíl, tk by bylo možno jštì pokrèovt. Nš rdost osvoboní od fšism, rdost konèní okp, to byl pro nši gnri i pro lý národ impls k vybdování nov spolènosti to vš j soèástí nši dnšní vpomínky n poèátky námi prožitý poválèný èsù, v niž jsm bdovli sv rodiny i vyovávli sv dìti v mír. A n to s ni dns v nšm pokroèilm vìk npomíná. Tyto nš vpomínky bdo noddìlitlno soèástí ndájíí oslv vpomnto výnmno výroèí. Tmìø n sklonk svý životù nrdi vidím v nši mi mìn spolènský pomìrù, k ktrým nš spolènost pød èsm dospìl. Njsm jimi pøíliš sromìni. Al o j vrjíí, soèsnì s opìt èínám obávt, ž svìt spìj k novým, rosálým válèným dálostm. I tímto psním pljm proto n všny, jimž nní lostjný život n nší plntì, t' s všmožnì v svm kždodnním poèínáni vynsnží, byom s ndožili nov poklypsy. Z klb dùodù, bomír Tiopád

8 dvdsign - prvodj str 8., 21. Prùbì fronty v fotogrfií pøs, Krvøov, trážnii Pørov rdk Dvid Závìšiký Tyto èásti ob osvobodil Rdá rmád ovìtsko v to jdnotkmi 107. stølk divi plkovník V. J. Ptrnk podpory jdnotk 31. tnkovo sbor gnrálmjor G. G. Knìov. Osvobooví boj trvly od pátk 20. dbn 1945 do ndìl 22. dbn 1945 vèr, kdy byl osvobon i trážni, tímo lý Pørov byl dobyt po rptný bojí ž 26. dbn 1945 N solkm ktstr s oddj, ž v tìžký bojí pdlo n 200 vojákù Rd rmády, too bylo poøbno si 11 pøímo v vsnii. Všini byli podìji v r xmování pøvní n poøbištì pdlý vojákù Rd rmády n opvský øbitov, kd jso poování všini pdlí Rdormìji lo okrs. V prùbì osvobooví bojù bylo bito 24 obènù 7 bylo tìž rnìno. Zl vyoølý obytný domù bylo 39, too 5 v Krvøovì, vážnì bylo poškono 45 domkù stodol vyoølo rovnìž 39, too Znièný domk p. Jn dláèk è.p. 8 (vdl kpl) rok n Hdrùnk (dnšní Krvøov). Znèn byly rovnìž tráty n ospodáøský víøt. Požit mtriály: Krl Rsk (Komárov), J. Gbr, V. Štìpán: Válèná kronik Opvsk ( ) Intrnt rsp. Kronik ob. od r kpl v ý í è.p.110 svìná v. Andìlùm trážným r. 1036, byl oprvn v r tvní bývlo mnsko sttk (dvor, tv. Šiktvnùv dvùr) è.p.2 mjitl p. Krl Šitvn, vd dùm p. J. sky è.p. 92 Zákldní škol Mtøská škol Z život nší ákldní mtøsk školy: Njprv s vrátím do vánoènío období, kdy s žái školní držiny pøilásili již trdiènì do sotìž, vylšovn primátorm mìst Opvy O njkrásnìjší vánoèní odob. V vlmi siln konkrni s svými bílými støíbrnými odobmi obsdili krásn 2. místo vysotìžili si vlko sldko odmìn. V ldn s sktènil Zápis do 1. roèník ákldní školy. K ápis pøišlo lkm 13 dìtí, ktr prokovly n rùný poádkový stnoviští svoji pøiprvnost n škol. N ávìr dostly mlo poornost. Zápis do mtøsk školy s sktèní v útrý 12. v stød 13. kvìtn 2015 v prùbì otvírí odin školky. K ápis j ntno donst pøilášk lkøsk potvrní o pùsobilosti dítìt. Od ldn s žái školy i školky úèstní plvko vývik v Mìstský lání v Opvì, ktrý od ltošnío rok sprvjí vdo Tnik slžby Opv. Plvání konèí 1. dbn Prosím tk všny rodiè i obèny ob, jstli moo èít sròovt strý ppír - n koni mìsí dbn byom rádi opìt sktènili sbìrovo ki. Ppír nmsí být tøídìný, po krtony by mìly být oddìlny. Ppír j možn již nyní odvt do školy. Mo dìkjm pomo! V mtøsk škol jsm s roodli postpnì rkonstrovt vlk oddìlní, kd jso ninstlovány nov kryty n rdiátory poli, tk ml oddìlní, v ktrm došlo k výmìnì vstvný skøíní. Postpnì nás jštì èkjí nov úložn prostory v vlkm oddìlní mo s tìším n instli nový vstpní dvøí do ákldní školy. Po nov štnì pro školáky rkonstrovn tìloviènì j to s dlší krok n stì k lpšní modrniování prostødí nši mlý i vlký klintù. Škol s postpnì stává oprvdovým ntrm vìdìní ponávání - žái moo provt n 7 pvný poèítèový stnií, èitl mjí k dispoii 4 notbooky, v tøídá jso dvì intrktivní tbl, k dispoii mnoo nový pomùk. Prostødí školy j pøátlsk snžím s njn o nplnìní Komnsko sl škol ro, l i o kvlitní pøíprv nši žákù v vš oblst, to formo tv. rodinn školy. nd s nám to døí Abyom si po prnm ro odpoèinli, v èrvn odjdm n Škol v pøírodì do Zltý or. Clý týdn bdo mít žái pøiprvn botý progrm s jímvo tmtiko, ktrá j pro nì tím tjná. Zjištìn j 5x dnnì strv pitný ržim, bytování v bdovì v pokojí po ètyø rèitì to bd spr vstp do ndájíí prádnin. Mgr. Mrtin Škrobánková

9 dvdsign - prvodj str 20., 9. Fotogrfi olko Poování bsy, ktr probìlo foto: Ktøin Vlová Vpød dùm J. dláèk è.p.8. Zlv vd domy p. Jindøi Jlonk è.p.67, p. R. Hlšky Dùm p. J. áryš è.p. 53 dùm, kd byl obd s smíšným božím Vilm Mlišky è.p pold školy n domk krjèío p. Adolf Plk è.p.48. Nd ním lv A. Knop è.p.47, Zprv vyoøl stodoly p. Jos. Mixnr è.p. 21 pn Rdolf Bly è.p. 22. Domk Jn Bly è.p.52, vlvo bytky jo stodoly. Vpød bdovy p. J. Hlšky è.p.51. lv nièný dùm p. F. kplík è.p.43. Vd vprvo domk p. Válv Ptrmn è.p

10 dvdsign - prvodj str 10., 19. tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová V posldním prvodji jsm Vám slíbili, ž Vás bdm informovt o ndájíí lov sónì 2014/2105. První lový ávod s sktènil 22. listopd 2014 v Kostli n Hn. Ntáli Mìová s místil n 5. místì. Oldøi Kbs bin Kbsová s tooto ávod rodinný dùvodù nmoli božl úèstnit. Násldjíím ávodm byl Miklášská n, ktro pøiprvil 6. prosin 2014 oddíl KPK Opv - v tìloviènì tødní školy tnik v Opvì n Kolofíkovì nábøží. Oldøi Kbs skonèil n 5. místì, bin Kbsová s prostøíll n 2. místo. Ntáli Mìová si oproti prvním lovm ávod polpšil o jdn pøíèk, místil s n 4. místì. Po ofiiálním ávodì s sktènil doplòkový mini ávod o Miklášsk pøkvpní, ktrý probíl po n 3 šípy n spiální miklášský trè. Výrm s stl Jroslv Ndìlníková oddíl vn Kostl n Hn, n drm místì s místil Válv osrt tøtí skonèil Dlibor otský, ob TJ Opv. Miklášská n byl posldním ávodm rok ldn 2015 pokrèovl lová són v domáím prostødí oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs si vystøíll 6. místo. bin Kbsová s s nástølm 584 bodù 600 možný prostøíll n 1. místo. Ntáli Mìová si nstøíll svùj nový osobní rkord místil s tìsnì pod stpni vítìù. Všini støli si vykošli stølnii, n ktr s v bøn 2015 sktèní lov Mistrovství ÈR. N dlší ávod jsm msli stovt 21. únor do Otrokovi. Oldøi Kbs si nstøíll njlpší výsldk ltošní lov sóny, l i pøsto s msl spokojit jn s 7. místm. bin Kbsová svdl vyrovnný soboj s Hno Ndìlníkovo Jroslvo Nìdìlíkovo. Všny mìly po 1. sdì sodný poèt bodù. Roodovl tdy 2. sd, v ktr ji ptøilo 2. místo to bylo árovò i jjí konèn místìní. Ntáli Mìová si opìt vylpšil svùj osobní rkord, ktrý by ji v minlm ávodì stèil n bdn, l tdy s msl spokojit s 5. místm. Dovní slovíèko k vlikonoím Pøátl! V jdnom mìstì s n øbitovì pøiodilo, ž správ øbitov s dn po poøb roodl pønst rkv s snlým do jino rob, jlikož tn pùvodní byl již prodán. Nìkdo s prostì spltl. Když n øbitov pøišli poùstlí jistili, o s stlo, byli v šok! Místo rob svo blíko pøikryto vìni kvìtinmi nšli jn vykopno dír b rkv. Nmoli vìøit svým oèím. To j žrt? Znsvìní? Èrný mor? Asi stjn poity doprovály Mrii Mgdlsko dlší žny, když sptøily prádný rob Pán Jžíš. Co s stlo? Kdo o krdl? Andìl vysvìtlj: Byl vkøíšn! Pk s jim smotný Pán Jžíš kj n stì. To všno bylo doprováno strm mtkm, místo rdosti úžs. Proè tom tk j? J tom tk, protož prvd o vkøíšní, ktro my, køs n, slvím o vlikonoèní svátí, s sktènì vymyká ktgoriím nšo lidsko ápání. Tìžko si pøipoštím to, o j v èistì lidskm ápání nmožn! I když mnoí nám Bibli, trý Nový ákon, i když nìktøí vynávám prvd o mrtvývstání pøi kžd ndìlní mši sv., i když nám Církv dv tisí lt tto prvd núnvnì lásá my slvím Vlikono, pøsto nní pro èlovìk sndn vìøit, ž Jžíš Krists vstl mrtvý! Možná by bylo sndnìjší vøít s v vèødl, jko to dìlli poštolov, to nmná žít si svým životm svými álžitostmi, prostì tím, o j tdy tï. Pø prvd o mrtvývstání j tk nrálná! Fktm j, ž nikdo nbyl pøítomn mrtvývstání. Ovšm po tto dálosti ùstly jist stopy. Jso to svìdtví lidí, ktøí mrtvývstlo Pán Jžíš potkli. J to Mri Mgdlská, jso to poštolov tk èdníi, ktøí šli do Em. Mnoým nás j si njbližší Tomáš, ktrý nvìøil svìdtvím poštolù, l nkon potkl mrtvývstlo vìøil. Cl dìjiny køs nství jso pln lidí, ktøí v rùný stoltí, n rùný svìtdíl, v rùný kltrá potkávli n svý stá vkøíšno Pán Jžíš ovoøili o tom. Potkávli o v svý vítìství prorá, v dobrm i v lm, v rdost strst, v nmoi trpní, v botství dobì, když s rodili nbo když mírli. Mùžm tdy smìl øíi, ž Jžíš mrtvývstlý byl, j bd všd tm, kd byl, j bd spoò jdn jdiný èlovìk. Protož jo pøáním j, by kždý nás prožil to, o prožil sv. Tomáš v vèødl, to j, by o jdno ponl sktènì vìøil! Milí ètnáøi, k vlikonoèním svátkùm k l vlikonoèní dobì, ktrá vlstnì trvá ž pdsát dnù konèí svtodšními svátky, ktr ltos slvím 24.5., pøji Vám všm, byst s nbáli Zmrtvývstlo Krist ldt nát o mi lidmi v krás tooto svìt, v t krás, ktr j korno právì nvysvìtlitlný árk Jo mrtvývstání. Váš komárovský fráø p. Adm Málk

11 dvdsign - prvodj str 18., 11. koønov èistièky Dnil tibor Vážní spolobèn, rád by Vás snámil s jdním mno nši projktù tím j možnost vybdování koønov èistièky odpdní vod pro. Vím, jk dloodobì s øší výstvb ÈOV mnolt plánování bï to úplnì, nbo l postvilo ntn oprvy nši st odníkù. ktènost j tková, jk si mnoí tšít to ž finn v ropoèt mìst njso tk rli j v ndoldn. Nám výstvb ÈOV npøins žádná poitiv, kromì poit, ž do vodotè s bd vypoštìt èistá vod. Ni lèovt dùlžitost smotno fkt, ž v nšm osobním ájm j vypoštìt o njví èisto vod, bvno vš nžádoí látk. Vod j ndvš tk to bd npoøád. N dro strn to pltím ví, nž byom tìli. Romím tom, ž kologi vš kolm ní, stojí mnody bytènì vysok prostødky, l msím s tk ptát, km ty pní smìøjí d-li, jso vyžity sktènì n to, k èm byly pùvodnì rèny. Nìktøí Vás, ktøí s jímát o vod vš kolm ní, jistì nát ing. Rdk Novotno tor projkt PRAVDA O VODÌ. Ptnát lt konltnt v vodárnství, ktrý rdí lidm ástpùm mìst obí, jk si ovt svùj vliv n vod pødvším n to, km pní vybrn od lidí vod tèo. Ví informí nlnt d Božl, ni tto stvby, stjnì jko obvt Opvy nbylo obènùm sdìlno tolik informí, byom jsm byli sopni smi roodnot n ákldì jsný sktèností. Vš bylo vykrslno jn jdnostrnnì nám nmùž být jdno, o d vybdjm øíšn pní pro nás nš gnr. Jk vysoko èástko tížím njn sb nš dìti, l i sniory lidi, ktøí žijí smi mjí lboko do kpsy. ÈOV j povinná pøi poèt nd tisí obyvtl. Zákon tím nnøij jký dr nbo typ stvby má být plikován. Nám s osobnì líbí možnost koønov èistièky odpdní vod tv. "koønovky". V pøíští týdn jsm pøivli pn ing. Mil Šprling koønovk.. V svm obor ptøí mi kpity s jo pomoí m jistit, d jký okolností l vybdovt nás koønovo èistièk. Po tto sù pøiprvím pro Vás obèny podkldy n vøjno vido prnti o výodá èi nvýodá koønov èístièky ÈOV. Bdt mít pøld, poksím s odpovìdìt n Vš doty. N ákldì jištìný sktèností s dìlá rfrndm, d t ÈOV èi koønovo èistièk. Proè tol vš dìlám? - m, by jst pltili romno n, - m být smotno stvbo blíž k pøírodì, - m trvl držt stoèn v mí, ktr pro všny b výjimky bdo kptovtln po dloá lt, - m být sobìstèní návislí, - m Vám nbídnot øšní, ktro bdm profitovt všini n jn skpin vyvolný, - m projkt, n ktrm s bdo moi podílt firmy lid nší ob èi okolí. Bd to dloá tìžká st, plná nástr. Z mno strn možná bd n vyjít nám vstøí, pøsto vìøím, ž tl st j pro nás nš gnr t prvá lvnì rálná. èln tým obènùm, Dnil tibor Po ávodì probìl pødbìžná nomin n ltošní Mistrovství svìt, ktr s sktèní srpn 2015 v Uln-Ud v Rsk. Do Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Èinnost èlnù AVZO v ý í v ro 2014 byl konèn 20. prosin èlnsko sùí jímvo stølko sotìží pod návm Posldní výstøl, ktro s již trdiènì rál stølni n trážnii pro plynlý rok mýká. První mìsí rok jso kždoroènì v nmní kontrol stølni trninkù jdnotlivý stølù. V únor èást èlnù strávil týdn v Krkonoší n odborov tì nši pøátl Agrostroj Jièín. Pød ájním plno provo stølni bd podl plán sktènìno nìkolik brigád k odstrnìní prostødkù, ktr bylo tøb instlovt k imování stølni. Rovnìž bd ntn odstrnit výtvory sprjrù, ktøí s vyøádili n vš pøístpný objkt stølni. První brigád s sktèní 11. dbn. Po provonìní rál stølni èno probít plánovn k. První vlko dálostí bd konání již 30. roèník sotìž jdnotlivù v stølbì mlorážky O poár osvoboní ý ù. V ro klto 70. výroèí konèní 2. svìtov války osvoboní ob j to rovnìž výnmn výroèí tto sotìž, ktrá nomin s oddíl KPK Opv - dostl bin Kbsová Oldøi Kbs. V období rli tooto prvodj s právì pøiprvjm n vrol lov sóny, ktrým bd v dn bøn 2015 lov Mistrovství ÈR v Kostli n Hn. Tooto ávod s místnío klb úèstni Oldøi Kbs, bin Kbsová Ntáli Mìová. N místním obním øišti s ltos sktèní ávody Èsko poár Èsk ligy v dn 6. èrvn 3. øíjn Nši pøínivi moo nš výsldky prùbìžnì sldovt n ofiiální stránká Èsko sv kší bin Kbsová probíá již 30 lt b pøršní. Dlší ki, n ktr s bdm ktivnì podílt, bd Dìtský dn. Probìn n místním øišti dìtm pøiprvím oblíbn stølk stnovištì. 20. èrvn s sktèní n stølnii n trážnii sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti vš vìkový ktgorií. Njmldší úèstníi si moo tk vystølit pod doldm kšný stølù. Pro všny ktivní dìti bdo pøiprvny tk jímv ry, ml obèrstvní dárèky. V stjnm trmín probìn již trdièní sotìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky. Zúèstnit s moo tøíèlnná držstv složná jdnotlivý ájmový orgnií, rodinný klnù, li pod. V dn s sktèní v rál stølni trnj v nojbl. Dob trnj s bd odvíjt od poèt pøilášný držstv. bližšími podmínkmi propoimi bdm vøjnost vès informovt. Výš jsm vdl njdùlžitìjší k n ktr poødtl srdènì vo všny, ktøí s tìjí pobvit, tro si sportovt tk s pøíjmnì odvát od kždodnní povinností strostí. Ing. Bøtislv Jnošk

12 dvdsign - prvodj str 12., 17. Klb dùodù klb dùodù bomír Tiopád Jko mimoøádný plnomonìný dopisovtl vsniko obèsník "olký Zprvodj", byl jsm rdkí požádán, by informovl ètnáøsko ob o mimoøádn dálosti, jko bylo únorov "Poování bsy" v Klb dùodù. Tmìø všny inform jsm ískl svo pøímo úèstí, nìktr prostødkovnì. Vldm k tom, ž po dùodí ž nikdo nmùž tít, by stèili s dm úèstnili s tooto obød v ødá rojívn vsnik omldiny, nši snioøi si spoøádli vlstní ki, by nbyli niktrk kráni n svý práv, plnoodnotnì prožívt výnmn k rok v vsi. N návr jdn nnápdn èlnky, pøílžitostn spolprovni výbor Klb, spoøádt tto smtèní dálost msopst, dostl nvrovtlk k sols s jjím spoøádáním pokd s sm jm jjí rži. Milšk, jk j v Klb nýván, vrùstm mlá, l nápdy dosjíí oblkù, spoøádl tím úèlm v svm rollm domì n Májov lii v vlkm styl pord s vybrnými ktry pro plánovný poøbní obød. Ž byl pord plodná, by s n ni podávl po slbá káv, to s projvilo n násldnm prùbì k. V podvèrní odinì dn po škrd stødì, v dobì kdy právì èl ètyøiti dnní pùst, sšli s èlnov Klb n svm prvidlnm sromáždìní v sál ostin Bly. ál byl pøíjmnì vytopn, ož bylo všmi dùodi nd úvodm onìno, stoly byly pokryty bílými brsy, ož nní s tk bìžn, n stol pøiystány kobližky, ktr dodl nìjká dobrá dš, nvoskovná podl byl pøiprvn k tnèním krím. Uprostød sál stl ktflk pokrytý rdým brokátm, n nìmž lžl bs pod dntní pokrývko. Bs si nrovl postrší roldìná kytr, l to nijk nbírlo n výnm k. Opodál ktflk byli pøiprvni miknti i pìvái orál. Po úvodní slov pødsdkynì Klb, ktrá jimi ájil stkání, odšli mnoí úèstníi do pøísálí, by s d k nponání mskovli, nbo n tkovto ki j prvidlm, ž j obød doprován všlikými mškrmi. Ntrvlo dloo násldovlo vlstní provdní smtènío obød. K ktflk s bso pøistopil v roli dovnío lbrovt obød víøský dùod pán od, doprován Vláïo Hèkm v roli poèno ministrnt. Prvnì jmnovný byl odìn do svìtlo, ponìkd šmdlno ornát, (údjnì byl tnto nln v kontjnr komárovsk fry, dùvod obmìny odíváni sl boží po írkvní rstití). Ministrnt mìl n sobì dloý snìobílý št, podobný odìv ovnù v Bonií, doplnìný n lvì prtním èrným kloboèkm. Z lbrjíím jo pomoníkm s sromáždili všini mskovní úèstníi obød. A bylo s n o podívt. Clá pljád msk byl dùstojná, msky byly vksn vtipn tk s pøi smtèním obød ovly dùstojnì. I jji pláè, když n nìj došlo byl úmìrný dálosti. Nìktr msky jsm ponl, pokrèování strny 14, klb rodièù. Mškrní V ndìli s sktènil v Hostini Bly Mškrní krnvl pro dìti. Zèátk byl stnovný n 14., l ndoèkv dìti s rodièi s èli sát již ví nž pùl odiny pød èátkm k. Agntr Tomino si pøiprvil sv vìi n pøstvní, šl s ryl pøvlt po 14. kdy sál ž byl l plný, èl ábvný progrm. Po lo dob k mìli rodiè možnost kopit pro sb sv dìti rùn dry sldký dobrot, ktr npkly šikovn mminky. pøibývjíí èsm stopl i tplot v sál tk s rodiè moli osvìžit ldovým nápojm - "ovon bol". Vškr pní prodj obèrstvní šly do fond Klb rodièù. Pød èátkm tomboly byly dìtm školky školy rodány dárkov blíèky odmìn, ž s úèstnili krnvl. V tombol jsm ltos poprv mìli 5 lvní n - 3x boby, koèárk to - ttrovk. Po bot tombol násldovlo jštì rodání pìkný n útìy, pro ty, o nmìli v tombol štìstí. Dofám, ž si všny dìti krnvl žily tìším s n stjnì vlko úèst i pøíští rok. Vli nás potìšili všini rodiè, ktøí podpoøili tmosfr mškrnío krnvl pøišli v kostým mská. Rádi byom podìkovli všm sponorùm - Hyprmrkt Globs Opv, RWE Ostrv, Hostin Bly, Pvl Nlšovský (místostrost), Ptr Orièšík (strost), io - fotblist lvnì všm rodièùm, ktøí pøispìli vìným nbo finnèním pøíspìvkm. Mo dìkjm. Klb Rodièù

13 dvdsign - prvodj str 16., (18:15 ) - kltrní øíní, "12. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). listopd (18:15 ) - kltrní øíní, "13. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - obní kšn, "olk kprobrní" (DH, stpitl). prosin (18:15 ) - kltrní øíní, "14. Vlikono booslžby, mš, svátosti smíøní Pøílžitost k svátosti smíøní sobot Komárov 7:30-8:00 od., :00 od. ndìl Rdò 7:00-7:30 od., Nov dli po 11:00 od. pondìlí Komárov 17:30-18:00 od. útrý Rdò 15:30-16:30 od.*, Komárov 17:00-18:00 od.* stød Komárov 17:30-18:00 od., ètvrtk Rdò 15:30-16:00 od., Komárov 19:15-20:00 od. pátk Komárov 19:15-20:00 od. * povídá ií povìdník. Pmtjm n ávk, ktrý vyplývá írkvnío pøikáání, ž kždý ktolík s má vypovídt svý øíù spoò jdno do rok pøijmot vátost oltáøní spoò v vlikonoèní dobì! Poød booslžb Kvìtná ndìl (Donst si rtolsti s sbo!); 18:00 od. (sobot) v ý í Žnání rtolstí mš sv."; 07:30 od. v Rdni Žnání rtolstí mš sv. s pìvm Pšijí; 08:45 od. v Komárovì Žnání rtolstí ( soy Pnny Mri rdsk), Prùvod mš sv. s pìvm Pšijí 10:15 od. v Nový dlií Žnání rtolstí mš sv. Zlný ètvrtk ; 16:00 od. v Rdni Mš sv. vèø pánì; 17:00 od. sdání ZMÈ Opv- " (stp.) (pøsòjm) - ZŠ školk "Miklášská ndílk školk" (držní rodièù ZŠ školk ) (pøsòjm) - Mikláš odí po obi "Miklášská ndílk v obi" (sdržní sl spolènì) (pøsòjm) - myslivká bod, "Miklášská ndílk DH" (DH ) (pøsòjm) - pød Obním domm, "lvnostnío rosvíní vánoènío stromèk" (trost ob). v Rdni spolèná Ador v Gtsmnsk rdì ; 18:00 od. v Komárovì Mš sv. vèø pánì s obødm mytí noo 12 mžùm; 19:00-20:30 od. v Komárovì spolèná Ador v Gtsmnsk rdì Vlký pátk (Dns j dn pøísno post!); 09:00-12:00 od. v Komárovì sokromá Ador; 15:00 od. v Rdni Køížová st; 15:30 od. v Rdni Vlkopátèní obødy; 16:30 od. v Rdni spolèná Ador v Božím robì ; 17:30 od. v Komárovì Køížová st; 18:00 od. v Komárovì Vlkopátèní obødy; 19:00-20:30 od. v Kom. spolèná Ador v Božím robì Bílá sobot (Donst si s sbo svíèky!); 08:00-16:00 od. v Komárovì sokromá Ador v Božím robì 09:00-16:30 od. v Rdni sokromá Ador v Božím robì ; 16:30 od. v Rdni Mš sv. vkøíšní pánì; 19:30 od. v Komárovì Mš sv. vkøíšní pánì Vlikonoèní ndìl (Po kžd mši sv. žnání vlikonoèní pokrmù!); 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv od. v Nový dlií Mš sv. Vlikonoèní pondìlí ; 07:30 od. v Rdni Mš sv. 08:45 od. v Komárovì Mš sv. 10:30 od. v ý í Mš sv. nìktr n. Protož všk tím ákon n orn osobnosti, nsnžil jsm s žádno ni dmskovt. Clbrjíi, dlo by s øíi "pátr Jindøi" i jo ministrnt pøistopili k obød s ptøièno dùstojnosti nikdo by nøkl, ž v tto roli jso èátèníi. V kùži rùostršno grilyo s krývl jdn mldší dùodkyò, ktrá po odmskování s tk stršnì nvypdl. Kdo ná pní Hln Volno, tk mi jistì vìøí, ž ji nármnì slšl msk pødstvjíí ostinsko Pliv škov román o Švjkovi. Pní odov s v módní svtbní št tøiátý lt minlo stoltí tk líbilo, ž pøíliš nspìl s odmskováním, Milš Pálková pødstvovl v ms ponìkd pøžrno koor, lnivo i mòokt. Mi mskmi s objvil i vlmi ká ikánk, jk si ji kždý vlý ltní vèrù notj grilování. Jštì dvì vlmi døil msky mi tkvìly v pmìti. Pní Jrk Kostøibová, jko mlý Myslivèk, ktrá s flinto pøs rmno pùsobil tk poodovým dojmm, ž by s ji nlkl ni posldní jí n poli pn Zonk, ktro si místní nimrodi ovjí již ød lt n smno. To dro mskovno, ktro mám n mysli byl pní Jn Kštovská s kým knírm v pøvlèní mjor È.A. výsdkový vojsk NATO. Avšk i osttní msky si dly n svm vld vlmi álžt. Clkový dojm pødvdný msk byl vlmi dobrý, bylo øjm, ž svùj úkol pro obød nikdo npodnil. Po jovím orál k tom spiálnì školným trim pìvákù, doprováným kordonm ombom, lbrjíí "Pátr Jindøi" s ministrntm, pronsli mimoøádn poornosti úèstníkù obød nd ktflkm støídvì vlmi proítìnì vláš pro tn úèl prvný brviáøù si dvtimintov vnglim, jož smyslm bylo nprvit všny øíy i øíšníky v obi. Zdálo s mi, ž pøi tom nùstlo jdno oko s. Po konèní obød nd ktflkm, pøistopil Pátr Jindøi k kropní pøítomný vodo tím úèlm pøiprvno v plov od lùdkový nojmský okrk. Kropnk m nnámý mi dùvodù nrovl štìtk pro úèly WC. Obødnì pøitom byly pokropny i n stol stojíí poáry s pivm Gmbrins, n ktrý po pokropní, jk jsm si všimnl, ind spdl pìn. Násldovl vk dby smtèní pood po sál dál do šnk, kd byli njví pøkvpní nd pivm døímjíí štmgsti. Jk bylo vykm bývlo kostlník Vìnts, do pøiprvn nádobky byly vybírány milodry, tntokrát n úrd miírováni. Pøitom s polpil ospodský pán Bl, ktrý od rdosti, ž m dùodi nèinili žádn škody n øíní rstr, jk j n to vyklý omldiny, pøiodil do nádobky rovno dvostovk, ož sklidil požnání pls. Obød "Poování bsy" byl konèn kvlitním pooštìním vk miky s pk spokojni snioøi roáli do svý domovù. Tyto pontky jsm spsl pro ètnáøsko ob Zprvodj proto, by ponli, ž njn mldým ptøí svìt, l tk k dùrnìní, ž s s vslo myslí dá los i v stáøí pøkont. Z Klb dùodù bomír Tiopád

14 dvdsign - prvodj str 14., 15. Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Mikláš: V pátk nvštívil nší ZŠ MŠ Mikláš. Njdøív s kál v první dr tøídì, kd si jj dìti pøivolly básnièko: "Mikláši pøijï dns k nám, písnièk ti pívám..." Mikláš npøišl sám, mìl sbo 3 Andìly 2 Èrty, ktøí si poslli øíy dìtí tro jim poroili, by s nprvily. V tøtí tøídì pívli úplnì všini nìl i r n fltn. Ètvrtá pátá tøíd to ž byl vlký snm øíù, lvnì klkù rbíøù, l pøkvpil i povídná dìvèt. Mikláš byl odný všm dìtm s pomoí Andìlù ndìlil blíèky. Nš njmnší dìti v škol nvštívil nkon. Pní èitlk prordil ml i vìtší nøsti nši dìtièk ty nd slibovly, ž ž lobit nbdo. Básnièky i písnièky, ktr Mikláš slyšl byly tk pìkn, ž všm rodl blíèky pln dobrot, ovo ml drobnosti. Pøi odod slíbil dìtm, ž s vèr pøijd podívt k nìktrým i domù. Co slíbil, tk dodržl v podvèr s Èrty Andìly ž opìt poslol básnièky, rodávl blíèky potìšil všny dìtièky. pokrèování n strnì 17. Nìkolik žitèný informí pro kždo - klndáø kí 2015 Klndáø plánovný kí n rok 2015 Klndáø j prùbìžnì ktliován n ttp://www.sl./klndr-ki tm pøsòován s oldm n ktální dálosti. Pokd mjí obèn jímv podnìty, nápdy inform, nvájt nás kontktovt n -mil: nbo n tl.: Nìktr k njso jštì dfinitivnì potvrny ( jso v stádi jdnání), brt tnto klndáø jko orintèní (14:00 ) - Hostin Bly, "Dìtský mškrní pls" (držní rodièù..) (18:15 ) - kltrní øíní, "5. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). dbn (18:15 ) - ál Hostin Bly, "6. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - trážni, "Poár o osvoboní ob" (AVZO) (pøsòjm) - tød ob, kltrní øíní obní øištì, "Oslv 70. výroèí osvoboní ob" (stpitlstvo ) k j pro dìti i dospìl, oslv klto výroèí s doprovodným progrmm (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "trdièní stvìní máj" (mládž. ù). kvìtn (pøsòjm) - trážni, "Pální èrodìjni" (DH ) k pro dìti i dospìl (18:15 ) - kltrní øíní, "7. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) (pøsòjm) - pød ostinm Bly, "kání máj" (mládni ý ù) (plánjm) - prkovištì kšny, "Májový gláš fst" Ak bd prvdìpodobnì spojn s káním máj. ložky bdo vøit gláš návštìvníi bdo otnávt odnotit njlpší gláš. (stpitl složky). èrvn (18:15 ) - kltrní øíní, "8. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo) Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Klb polní kš) (pøsòjm) - obní øištì, "Dìtský dn" (io sokol ) (pøsòjm) - trážni, "sotìž v stølbì 3 èlnný držstv" složky národní fronty (AVZO) èrvn (pøsòjm) - trážni, "Nojblový trnj" (AVZO) (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "9. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). srpn (18:15 )(v pøípdì ntnosti) - kltrní øíní, "10. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). áøí (pøsòjm) - stød ob, obní øištì "olk posvíní 2015" (stpitlstvo.. složky) (18:15 ) - kltrní øíní, "11. sdání ZMÈ Opv- " (stpitlstvo). øíjn (pøsòjm) - Obní øištì, "ávody v stølbì polní kš" (Kl. polní kš) (15:00, pøsòjm) - pol školo, øištì ZŠ "Drkiád 2015" (sdržní rodièù..) (15:00, pøsòjm) - ZŠ øištì ZŠ "Dýòobrní, dlbání dýní 2015" (sdržní rodièù.., ZŠ )

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. dbn 2016 oprvd botý progrm pro okolní sbory široko vøjnost. rdènì Vás tímto vm. Progrm oslv: Pátk 10.6.2016: 17:00 odin - Tktik vièní jdnotk HZ JDH n bdovì ZŠ MŠ. obot 11.6.2016:

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 32., 1. srpn 2016 ptøí vlk díky. Z finnèní podpory Obnío úød byl vydán Pmìtní kni, ktrá j prùøm istorií DH doplnìná mno fotogrfimi. Jjími tory jso pánov Dvid Závìšiký dislv Vlík, ktrým

Více

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù www.lenz.cz Mi Dìtský pokoj to je pohádkový svìt pøání fntzie, jež pøináší dìtem rdost vede je k chápání krásy. Svìt kolem nás je plný rev svìtl. Brv je možná nejzáøivìjší stránkou dìtství. Kždý z nás

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h

výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h dvdsign - prvodj str 32., 1. prosin 2016 dìní v nší obi úèst 74 dìtí jji rodièù i prrodièù j dùkm, ž tkový stkání nní nikdy dost. A konènì ltošní rok konèí sièi s Miklášm. vtá troji j pován n sobot 10.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV skupn J DHČ I901:209 I1401:205 H1801:208 BCU yprcol:mchlš ustk Dtum:ř íjn2012 sport projkt oprního znèní - obc ouno 1. ÚD U JU nto psport projkt sslého oprního znèn?(?l D byl zprco?n n z?klì objnáky Dobroolného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72 ObsH Jk s v učbnii orintovt?... 4 ÚVOD slovo utorů... 5 Už HODím DO školy... 6 Ku-ku intrvl. Rytmiké ry (r n tělo). Sluová pozornost. Pěvký postoj. Ilj Hurník: Vlštovky olétjí. Tém pozim. JDm k bbič DěDOVi...14

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Definice limit I

Definice limit I 08 Definice limit I Předpokld: 006 Pedgogická poznámk: N úvod je třeb upozornit, že tto hodin je ze strn studentů snd nejvíce sbotovnou látkou z celé studium (podle rekcí 4B009) Jejich ochot brát n vědomí

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Miloš Hüttnr SMR2 nilové účink viční 04 VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Zdání Příkld č. 1 Vpočítjt prů v odě, noníku zorznéo ztížnéo dl Or. 1. Způo řšní Or. 1: Sé zdání příkldu

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Ě Ý Í Č ř Á Š ě Š é éí Č é Ž š ě Ž ě é ž ý Ť žš ů ž ů ě š ů ě ý č š š ě ť ý ý š ů é ř ž é é č é ř ů ů ěř é č Ž š ý ř é Íů ů ž ů š š Í č ý ý ý ě ú ů ž ř ý é ř ř é š ěř ý ě ý ě ů ů ě ž ů ř ř é ěí é ž š ř

Více

You see the green apple You smell the green apple. Elevato AROMA UV GEL SYSTEM PATENTED TECHNOLOGY PRODUCT CATALOG. Discovered by

You see the green apple You smell the green apple. Elevato AROMA UV GEL SYSTEM PATENTED TECHNOLOGY PRODUCT CATALOG. Discovered by R Yo s h gn ppl Yo smll h gn ppl lvo RM U SYSM PND CHNY PRDUC C Disovd b Po dsilém působní jko výhdní zsopní mikýh spolčnosí NSI, CUCCI Nlé po úspěšné řdě U lů PINUM jsm s ozhodli vd vlsní so vvoři spolčnos,

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 )

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 ) Stvbní mchnik A1 K132 SMA1 Přdnášk č. 3 Příhrdové konstrukc Co nás čká v čtvrté přdnášc? Příhrdové konstrukc Zákldní přdpokldy Sttická určitost/nurčitost Mtody výpočtu Obcná mtod styčných bodů Nulové pruty

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a.

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a. TROJÚHELNÍK JAN MALÝ UK v Prze UJEP v Ústí n. L. 1. Zn ení. Uvºujme trojúhelník ABC, jeho strny i jejih délky jsou,,, úhly α, β, γ. Osh trojúhelník zn íme P. Vý²k spu²t ná z odu C n strnu se zn í v její

Více

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016 Návrh DIO: Rlly Hoøovie 216 Zprovl: Bsl Válv Dne: 16. únor 216 Tel.: 725 98 616 -mil: projekty@flop-dz.z FLOP - doprvní znèení, s. r. o. tel.: 77 226 226 e-mil: plzen@flop-dz.z IÈO: 25229761, DIÈ: C5229761

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE .. LOGARITMICKÁ FUNKCE V této kpitole se dovíte: jk je definován ritmická funkce (ritmus) jké má ákldní vlstnosti; důležité vorce pro práci s ritmickou funkcí; co nmená ritmovt odritmovt výr. Klíčová slov

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více