Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec strana 24. e c. c h. e c. c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik Kbs sodnì n místì. Tst požární orny splnili všini b tráty bod. Nbývá nž držt pl v jrním kol. Držstvo mžù všk tk nállo postrlo s o kákovo rprnti nší ob. Pánov s ltos úèstnili sriál sotìží v rámi Opvsk ligy v požárním sport. V tto prstižní sotìži s v vlk konkrni ti držstv místili lkovì n krásnm 8. místì. Zimní pøíprv v formì posilování, r tmový sotìží probíá bìm imní Dlší olký prvodj vyjd v bøn, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs. mìsíù v místní tìloviènì. Ani ltos si sièi nnli jít odpoldn strávn s "nbsko výprvo" pod vdním vto Mikláš. V dn jo svátk s všini sšli Myslivk ty, spolènými silmi odobili okolí pmlsky pro lsní vìø pk s písnièko, øíkdlm èi koldo složili o odmìn od Mikláš. Vod pøišl tk orký ovoný pnè ltošní posldní opkn bøty. A njbližší plán pro èátk pøíštío rok? stry brtøi sièi jso srdènì váni n Vlno romd bor dobrovolný sièù, ktrá s sktèní dn. ldn od v Kltrním øíní ob. A oni nùstno ni milovníi tn. Trdièní Hsièský pls s bd kont. únor od v sál Hostin U Blù, kd bd k tni posl rát skpin Mrkr. Závìrm byom tìli pøímnì podìkovt bývlm stpitlstv MÈ Opv - v èl s pnm Milošm Kostøibo jji prái podpor nšo sbor v plynlý lt. Vìøím, ž s novým stpitlstvm bd nš spolprá pokrèovt ndál k prospì l nší ob. Všm spolobènùm pøjm pøíjmný dvnt, klidn prožití vánoèní svátkù do novo rok pødvším drví. Oni mr!! DH Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká,, Tlfon:, -mil: nbo Úødní odiny strost útrý :-8: ètvrtk :-:. tl. strost: 8 Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký tl.: 8 prosin, nákld výtiskù Prá dìtí ákldní školy. ví n str.. strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji podrvit poi novì volno strosty mìstsk èásti Vám tktž podìkovt dùvìr, ktro jst vložili do vš novì volný stpitlù. Vlmi rád by tk vyžil tìto øádkù k podìkování lm minlm stpitlstv jji prái pro mìstko èást pk vláštì podìkovt pn Miloslv Kostøibovi, ktrý po lá tøi volbní období vykonávl fnki strosty v øíjnový komnální volbá s roodl již nobjovt svùj mndát. Všm minlým stpitlùm jsm podìkovl jji prái i osobním dopism pn Kostøibovi pn Vlíkovi jsm ofiiálnì podìkovli n Pro ob provlo wbdsign stdio prosin prvním sdání stpitlstv, ktr s konlo. prosin. oldm n dn sktènosti konèný výsldk komnální volb j øjm, ž vstpjí do l nov tpy svo rovoj správy. Jsm tk vlmi rád, ž již pød volbmi bylo øjm, ž všny sbjkty, ktr kndidovly do stpitlstv, mìly v podsttì, ž n ml výjimky, stjn priority s oldm n tnto fkt pìvnì dofám, ž v násldjíím období dìlám všini pro nplnìní tìto priorit vš o j možn i ntn. Vážní milí, rád by Vás vždy tk v tomto úvodním slovì strosty, snámil s èinnosti úød. Od stvjíí sù nbìlo mnoo dní týdnù, l jsm rád, ž s nìktr vìi již povdly. požádly o èíslo orintèní popisn n nší sièsko brojnii, tktž požádly Tnik slžby Opv, by provdly vyèištìní knliènío potrbí pod lií N Štìpnii soèsnì, by byl oprvn lkovì nièný døvìný plot n øbitovì, kd Tnik slžby jso správm tooto objkt. Z sb jsm vlmi rád, ž s povdlo nd

2 dvdsign - prvodj str.,. 88 prosin èátk nšo fnkènío období njít již tï rb dst lidí, ktøí jso ootní provt pro nší mìstsko èást v rámi vøjný brigád prvním výsldkm tìto brigád j vyèištìní knlièní stoky pod ými mi, ktrá vd k žlnièní trti. Tktž s povdlo ískt bpltnì nov vybvní knláøí nšo úød provdli jsm vymlování vš prostor vètnì kniovny. Intnivnì s tk prj v rámi likvidèní invntrièní komis, byom kompltovli mjtk mìstsk èásti pødvším vylikvidovli strý, npotøbný nièný mjtk. Mj. jsm tk požádl pní øditlk ZŠ MŠ Mrtin Škrobánkovo, by nš dìti vydobily vánoèní stromèk. Tktž jsm výšili poèt odin úød mìstsk èásti, tk, by nší obèn mìli komfortnìjší možnost komnik s úødm v pøípdì sv potøby. Vážní v ávìr by Vám všm rád popøál klidn prožití vánoèní svátkù v kr rodinnm tktž popøát mnoo drví, štìstí síly do novo rok, by rok pro Vás byl plný rdosti úspì by byl rokm, kdy s Vám splní mlá, l i vlká životní pøání. úto Ptr Orišèík, strost. Vldm k tom, ž výsldky volb nbyly ofiiálnì vylášny v rols dovoljm si j tímto vøjnit pro úplnost v prvodji. Volby do stpitlstv obí probìly v pátk.. od : do odin v sobot.. od 8: do :. Výsldky volb pk tátní komis vøjnil. øíjn od tooto dn èl bìžt. dnní lùt pro podání pøipomínk. Po plyntí tto lùty nstl ákon povinnost minlo strosty pn Miloslv Kostøiby svolt do dnù nov stpitlstvo. K svolání stnovjíío sdání došlo... N tomto stnovjíím sdání probìl dl progrm mimo jin: Volb volbní komis, Volb návrov komis pro pøíprv návr snsní, Volb strosty MÈ Opv -, Volb místostrosty MÈ Opv -, Urèní fnkí, pro ktr bdo stpitl volnìní. (rèní fnk strosty místo strosty ùstli nvolnìní). N prvním sdání složili všini noví stpitl slib, pot byl tjno volbo voln nový strost p. Orišèík místostrost p. Nlšovský. Pøsný prùbì stnovjíí sù njdt n wb: Clkový poèt osob psný v výpis snm volièù jji dodtkù 8 Clkový poèt volièù Clkový poèt odvdný obálk 8 Volbní úèst,8%. Pltn lsy Jmn pøíjmní volný èlnù stpitlstv: Vol. è. - NAŠE OBEC. Mgr. Mrtin Škrobánková. káš Dnr. Mgr. Josf Hrbin Volbní è. - ÈD. Ing. Ptr Žùrk. Ing. Válv kplík. Dvid Závìšiký. Mgr. Ptr Orišèík. Pvl Nlšovský. PDr. Rird Dnr. Vldimír nová Volbní è. - KÈM. Ing. Ptr Pláèk vìk 8 vìk 8 vìk poødí 8 poødí 8 poødí lsù lsù 8 lsù Nárdníi: Vol. è. - NAŠE OBEC vìk poødí lsù. B. Jiøí r Vldm k tom, ž pn Mgr. Josf Hrbin odstopil byl prvním nárdníkm pn B. Jiøí r. Podrobn inform o výsldí njdt d: ttp:// tvo.tm bor dobrovolný sièù V dr polovinì rok byl jdnotk sbor dobrovolný sièù ob povolán k tøm ásùm, všny byly nlášny jko tniká pomo. Vìtšino s jdnlo o odstrnìní pøkážk komnikí, øšní ktní stvù.. áøí s jdnotk úèstnil. roèník sotìž jdnotk DH MO O ptovní poár primátor mìst Opvy v Vávrovií. Jdná s o ki vylšovno pro všny ásov jdnotky mìst Opvy. tos s sotìž úèstnil tk jdnotk dobrovolný sièù polsko Ribor. Tto sotìž má spifiká prvidl to tím, ž kždý èln držstv si n strt vylosj svo poii v sstvì. Nikdo tdy dopød nví, o bd jo úkolm. Nš jdnotk s ti úèstnìný držstv místil n krásnm. místì.. øíjn dopoldn jsm n sièsk drá srovnávli trn ž n rnii pomk. Rènì byom to nvládli, i když njsm žádn oøávátk, pro jistot jsm vès oslovili p. Clp s bgrm tn nám o posll i s mo šikovným øidièm. Po øádnm vykolíkování mìøní rni mi obním pomkm(siè.dráo) sosdy s bgr dl do prá. Nám v t víli nbylo ni jino nž o povdálí ndšnì sldovt. Kolm obìd ž byl drá srovnán dl nši poždvkù. Nyní èkám n dosypání prvo bok dráy mino v jjí dní èásti n jø sjm novo tráv. Dn 8. øíjn byl v Rdni spoøádán prvidlná košk sièský èrpdl s yklikým školním strojníkù. N nší tni nbyly sldány žádn ávdy. Momntálnì j tnik kontrolován pøiprvn n imní provo. Mldí sièi s po prádninovm odpoèink konènì doèkli svý pátèní trninkù v sièárnì. Podimní trninky jso od tì jrní odlišn svo náplní, jlikož podimní kolo ry Plmn rnj jin disiplíny nž kolo jrní. Bylo tdy tøb s pøiprvit n štft x m ávod požárnik všstrnnosti. Pro nìktr to bylo jn opkování pøipomntí si, l od áøí pøibylo pár nováèkù v pøíprv i mi mldými sièi složní držstv bylo mlinko pomìnìno. Noví, i ti kšnìjší, si moli všno nnèisto ksit o sobotním odpoldní. øíjn n trážnii. Všini si tk provìøili, o j tøb jštì dopilovt. Ulování, ákldy topogrfi, prá s bolo, drvovìd, pøkonání vodnío pøíkop dlší stnovištì byl pro dìti pøiprvn n trs dlo, km v Štítinì. V sobot. øíjn poèsí odpovídlo bbím lt, proto s dopoldn oprvd vydøilo. otìž s úèstnilo lídk mldší žákù okolní vsni držstv žákù strší. Držstvo strší žákù obsdilo v štftì x m brmborovo poii, stjnì jko v ávodì požární všstrnnosti jdno držstv mldší žákù. Získn body obo disiplín s dìtm pøipoèto pøi jrním kol ry Plmn. O týdn podìji, 8. øíjn, vyrili sv nlosti bìžk sopnosti úroèit nši dorostni. Opìt pøíjmno poèsí si i oni splnili pøi bì dlom,km okolím Zltník nìkolik stnoviš. Do sóny / nstopilo jdnotlivù v rùný ktgorií. Amáli Žùrková, náš vlký fvorit, obájil. místo..

3 dvdsign - prvodj str.,. prosin Npøíkld srnèí vìø j díky svm tráviím systm vlmi náylná n rylo mìn dr potrvy nvodnì pødložn krmivo mùž vst k úyn tto krásn vìø. N koni lt s tk výšil intnit orny mìdìlský plodin pød èrno vìøí (divoèáky). mìnmi v krjinì (žnì) doráváním kkøi s èrná vìø pømístil právì do kkøièný lánù, kd j sopná pobývt dlší dob niž by tto krytin opoštìl. Nøídk d smièí vìø kld sv potomky. V plodiná pk vnikjí nml škody, ktr dìljí vrásky jk mìdìlùm, tk myslivùm. Èlnov myslivko sdržní s snžili tìmto škodám pødát lídáním tkovýto lánù. N vodná míst romístili pønosn posdy v prvidlný noèní slžbá tk moli tlmit poèty èrn vìø. Božl všk nbylo možn obsdit vlk lány n vš xponovný míst, jk již bylo mínìno, nní jdnod pøintit divoèáky, by tto, pro nì trktivní krytin, opstili. To si moli tk ovìøit oni n spoøádný náòká v kkøii, kd èkoliv v lèi jvnì nrili n tlpy divoèák, tto intligntní vìø kolm ni jn probìl ùstl vnitø lánù. Zvýšným úsilím s nkon podøilo lovit ks èrn vìø úèinnì tk snížit jji ktivit v plodiná. Jn nás mrí, ž pøstož byli oslovni, nánìk s núèstnil nikdo ástpù mìdìlù, ktøí n tìto ploá ospodøí o jjiž mjtk s jdnlo pødvším. Dosd bylo lkovì tnto rok v nší onitbì lovno 8 ks èrn vìø. Dn.. s sktèní on myslivko sdržní. r onù myslivù bd v 8 n lo pod Podviovm - Nová, smìr Pstá Polom U rá. tos byl stvn prùbìrný odstøl srnèí vìø dl plán ov lov. Dùvodm j vlký pokls stv srnèí vìø v onitbì, ktrý j øjmì pùsobn pytlátvím. Tnto nšvr nmnly tk okolní onitby. Apljm tk n obèny, by si ví všímli okolí pomoli nám tk s tímto nlkým úkolm orny vìø tk l krjiny jko pøírodnío botství. ndájíími imními mìsíi prosím návštìvníky pøírody, by s ovli oldplnì. Pmtjt, ž kžd vyršní vìø v nároènm imním období nmná pro vìø trát tolik dùlžit nrgi. Npøíkld úv, ž volnì pštìný ps žádno srnk ndožn, když jí jn prožn, tk to pø nvdí, j mylná! rn pk mùž ynot pomlo smrtí n ápl pli, mùž si pùsobit rnìní, ktrá pro ni bdo smrtlná, nbo jn prostì nstèí doplnit pìt nrgii mrn. Pokd bdt tít nopk vìøi pøilpšit, dìljt to vážlivì, njlp po pordì s myslivi. Pøírod nní místo pro vyvážní bytkù, ktrý s m bvit. Poor n snil ovo, ndosttènì sšn, plsniv pèivo, kštny td. Tkov potrviny moo vìøi pùsobit žíví problmy, prùjmy, ktr moo být opìt smrtln. Dovoljm si tk onámit, ž v ndájíí plsov sónì, božl, nbdm poøádt trdièní myslivký pls, to provoní dùvodù. Tk byom tìli pødvším øidiè informovt o novm intrntovm projkt, ktrý sromžïj dt o srážká vìø s voidly. Øidièi si tk moo vytipovt míst, kd by oprvd mìli sndt no plyn být ostržití Dìkjm odstpjíím èlnùm stpitlstv MÈ Opv - MÈ Opv - Podviov podpor nší èinnosti k vt k pøírodì, lvnì finnování výsdb lnì v krjinì nákp krmiv pro ndájíí imní období /. N ávìr byom tìli všm popøát klidn svátky Vánoèní úspìšný lý rok. Pøjm si snžm s, by pøírod byl ován pro všny jko místo ponání odpoèink. M Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dìkjm dùvìr, ktro jst do nás volním do obnío stpitlstv vložili. Vážím si jí vìdomjm si nši odpovìdnost od ob jjí bdoí podob. Jistì ød vás oèkává ryl mìny èkoliv jsm s n možn volní do stpitlstv ob pøiprvovli, j pro všny nás tto rol nová n tto siti si tprv vykám. Nrdi dìlám kvpn ávìry kroky, proto vás prosím o ès, m s dopodrobn snámit s provom gndo obnío úød ob. Urèitì l stojí pøipomntí pár již vdný prvidl spolèno život v obi doporèní. Vnèní psù má svá prvidl. Pøipomínám všm, ktøí mjí psy, ž jso sv ètyøno miláèky odpovìdní. Zjistìt, by s psi ntolli po obi volnì. Bojí s ji njn dìti, l tk nìktøí dospìlí obèn. A lvnì, nvít, o s mùž stát. Pøi proáká po ni klíjt xkrmnty, nikdo si domù n n botá donst voòvo pmátk. Jk jistì vít, poršní povinností mùž být posti podl pøstpkovo ákon, dìkjm poopní. Nprkjt prosím n odníí. Upooròjm øidiè, mjitl osobní tomobilù, ž odníky složí pødvším k bpènm poyb odù dìtí pøi frkvntovnm provo motorový voidl n silnii. pøodm n imní ès èl opìt pltit ák prkování v vdljší lií ob i n odníí v vjd. Žádám obèny, by o dodržovli tím s vynli bytèným problmùm pøi prùjd nkomplikovli prái mìstnnùm ob pøi odstròování snìov ndílky. Bït obøtní. POICIE ÈR - s blížíími s vánoèními svátky s opìt romájí krádž v rodinný dom, jmn strší obènù. To s npø. pod áminko prodj rùný vìí pod. vntí do dom, v nstøžnm okmžik proldjí lý dùm odií njn finnèní otovost. Proto pooròjm, by obèn v vlstním ájm nikoo iío nvpoštìli do dom øádnì mykli sv rodinn domy i strny dvor rdy. V pøípdì výskyt podølý osob ind voljt mìst. poliii. Bïm odpovìdní to, o dýám. Zim j tdy vìtšin nás èl topit tými plivy. Tímto i njprv pøipomnot obènùm stál pltno vylášk, ktrá mjitlùm nmovitostí kládá povinnost mít pltný dokld o prvidln kontrol splinov sty, vystvný odborno firmo nbo kominíkm. Dál prosím kst do všo kotl nát to, o tm nptøí (plsty, odpdky pod.), štøm nš životní prostødí drví vš. Èím mùžm nší obi pomoi? Pøi proáká si èsto všimnt nìktrý problmù nší ob. Mùžt nám j sdìlit spolènì pk nlnm øšní. Tkto s npøíkld dro sobot v listopd domlvilo nìkolik mžù njn stpitlstv nší ob proèistili vyústìní odpdní stoky pod ými mi. Odpdní vod, splšky kl polí poml nášjí potok, vdjí dno koryt, èímž s snižj prùtok vody pøi vìtší srážká, snižj s prùø pod mostm doáí k nášní knlièní vyústìní do vodotè. Závìrm by tìl popøát všm spolobènùm do Novo rok, byom s vájmnì tolrovli, by s nám v obi dobø bydllo i dýlo. Pøji všm stpitlùm, by pøi sdání pnovl sodržná provní tmosfr, ktrá povd k jdnom íli to k spokojnosti obènù...

4 dvdsign - prvodj str.,. prosin tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Hlová són / vyvrolil lovým mistrovství Èsk rpbliky, ktr s sktènilo v dn. -. dbn. Nší noví mldí støli (Ntáli Mìová Dn Kšpárk) si n tomto mistrovství odbyli svo vlko prmir. Ob støílli v ktgorii Kdti, jž j ktgori, do ktr spdjí støli do 8 lt vìk b old n polví. V lorpblikov konkrni s Ntáli Mìová místil n krásnm 8. místì Dn Kšpárk n. místì. Tooto ávod s tk úèstnili ostøílní støli oddíl KPK Opv -, to Oldøi Kbs - snior, bin Kbsová Ktøin Volná - žny. Oldøi Kbs si vystøíll. místo, bin Kbsová s prostøíll n. místo Ktøin Volná skonèil tìsnì pod stpni vítìù. V sotìži držstv s držstvo KPK Opv - v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová Ktøin Volná místilo n. místì. Vnkovní són, Èský poár Èsko lig otvøl trdièní Jrní ávod, ktrý spoøádl. dbn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Bìm tooto ávod nás n posldní vdálnosti mtrù stil dš. Oldøi Kbs s ndokál poprt s poèsím s nástølm 8 bodù msl spokojit s. místm. bin Kbsovo dš nroodil, nstøíll bodù místil s n. místì první Jroslvo Ndìlníkovo. Ktøinì Voln stèilo n tøtí místo bodù. Ntáli Mìová si poprv vykošl tmosfr vnkovnío ávod nd s prostøíll n pìkn. místo. Dn Kšpárk božl vnkovní són ltos nstøílí. Drý ávod sóny ostil. kvìtn opìt oddíl TJ Opv v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po støli Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs božl pro por n brni ávod ndostøíll. bin Kbsová s po boji místil n. místì. O víknd èrvn s støli ý ù úèstnili sostødìní polní kší, ktr spoøádl oddíl vn Kostl n Hn v Arál Hostin U posldnío moykán v Vojtìovì. Toto sostødìní bylo vìnováno jmn stølùm v ktgorií kdti jnioøi. ostødìní s skládlo tori stølby, ákldù minárodní prvidl, stølby n m pod doldm trnrù. Clý Konèná tb. po pod. èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým + - kór Body Mlè Bøová Hlvni Kyjovi Vítkov B Komárov Brmovi Holsovi 8 : : : :8 8: : : 8: : 8. N. dli. Cvlíkovi. D. Životi : : : 8 Clkov výsldky mži TJ v podimní èásti sóny /. kolo :Vítkov "B" :. kolo :Dolní Životi :. kolo Nov dli: :. kolo :Komárov :. kolo Bøová: : 8. kolo : Mlè :. kolo Brmovi : :. kolo : Holsovi :. kolo Cvlíkovi : :. kolo : Kyjovi :. kolo Hlvni: : Vážní, rádi byom Vám vlmi podìkovli pøíò obìtvost, ktro jst nám vìnovli v nšm boji vítìstvím v sotìži násldným postpm do vyšší sotìž v rámi l ttistik ápsù tlík Šv Grf Vl Bld F. Hvlk n Dnr Mtros (B) Grod Vnlík Pstròák (B) Mikšík Admèík Komnd Novák Bld D. Doboš Kbín min goly (vl) - - sist. žl.kr. podimní èásti dovolt nám Vás o njsrdènìji povt i n jrní èást. Dìkjm! Toto sto by jsm tk lvnì tìli podìkovt lm stpitlstv v èl s Miloslvm Kostøibo, ktøí nás podporovli vlko míro s podílli n od TJ v lt - árovò popøát novì volnm stpitlstv mnoo úspì pøi správì øíní nší mìstsk èásti Opv -. Výkonný výbor TJ Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk podním ltm nástpm podim èl drá polovin myslivko rok. Byly provdny posldní ntn oprvy myslivký øíní (krml, ásypy). Díky ktivitì nši èlnù s nám podøilo n vytipovná míst místit dlší šst nový krmlù. N im bylo nkopno tn jdrno krmiv (pšni, jèmn, plvy), kg kmnn soli, dlší krmivo (npø. sno) si msí kždý mysliv jistit sám. pøikrmováním j potøb èít jštì døív nž pøijd im, jlikož vìø si n nov droj potrvy msí vyknot...

5 dvdsign - prvodj str.,. prosin Fotblový oddíl mži Fotblist ý ù - mži, žili vítìný podim v III. B tøídì! Nší fotblist po vlmi nš stn sónì / v okrsním pøbor, kdy sstopili do III. tøídy, vložili všno sv úsilí do nov nstrtování fotblov ry, ktrá j vystvìn n kvlitní výkon nši fotblistù s tím spojný odpovídjíí výsldkù postvní v tbl. Pøs ltní pøstávk pøišlo do nšo fotblovo klb mnoo nový, l i stronový posil, ktr spolènì s nšimi fotblisty mjí jdiný íl to návrt do okrsnío pøbor. V tto ltní p s ráèský kádr lvnì mìøil n srnost novo tým èl s pøíprvo.. ápsm v Tísk, kd jsm dklsovli úèstník okrsnío pøbor :8. Dlší áps s odrál v Pst Polomi, proti Drkoviím rjíí.b tøíd. Jdnlo s o tkání poár ÈP, kd jsm proti silnm tým rjíío o dvì tøídy výš podlli tìsnì :. Násldjíí víknd jsm vítli n mìlo tráv do Kylšovi, úèstník.a tøídy. Už pødm bylo jsn, ž tkání to bd vli tìžk, protož tým rjíí o tøi tøídy výš n mìlm povr, by nás mìl jdnonènì pørát. Opk byl, l prvdo jištìn obrny tvrdì vybojovnými míèi jsm áps vyráli : to díky útoènm nsní Vl - Šv. Posldní pøíprvný áps jsm sráli n pùdì Štítiny s místním B-týmm. Jistì si mnoí vpomnt n dbkl, ktrý nám Štítin štìdøil v minlm roèník to :. My jsm, l pøijli srát kvlitní tkáni i když jsm vìdìli, ž vlk øištì nám dìlá problmy v pøod do útoèn fá. Utkání s nslo v bojovnm d po nìkolik šní n obo strná jsm porili místní bor :. Mi tìmito ápsy jsm trnovli dvkrát týdnì n místím øišti odili do posilovny. stv mžstv: brnkáøi: Mtros Rdk, Orišèik Mrtin, Pstròák bomír obráni: Doboš Josf, Grf káš, Grod Rnk, Kbín Ptr, n káš, Novák Romn, Jirk (odšl n ostování do Nový dli), Vnlík Tomáš. áložníi: Dnr káš, Mikšík Mrtin, Komnd Mrtin, Admèík Mil, Hvlk Mil, tlík tnd, Bld Filip. útoèníi: Vl Ondøj, Šv Rostislv. Rlièní tým ùstl nmìnìn tk i ndál nšim trnrm ùstává Jromír Cml jo sistntm j Romn Všíèk. Po ltní pøíprvì jsm s vlkým oèkáváním vstopili do podimní èásti III. tøídy, kd jsm odráli lkm tkání, pøièmž jsm dvìtkrát slvili isk tøí bodù, l božl nši fotblist dv-krát poítili i oøkost porážky to v Bøov v Cvlíkovií. konèili jsm si n prvním místì v tbl, l pød námi j jštì jrní èást, ktrá bd pro nás o to tìžší, protož všini sopøi nás bdo tít pokoøit npøíjmnit nám náš postp do okrsnío pøbor. Jsm si plnì vìdomi, ž mám stál o lpšovt, protož bd jštì nìjko dob trvt nž si nov složní tým sdn srj s tk, by podávlo minimálnì stndrdní výkony. Pokd by jsm mìli vyvdnot ráè, ktøí s lvnì složili o výsldky, pk j to rjíí v obrnì káš Grf, áložní ød tnd tlík s Milm Hvlko útoèn do Ondøj Vl s Ros o Švm, ktøí nstøílli v tkání útyodný gólù vstølný brnk. moøjmì j to prá lo fotblovo týmù j i s potìšním poorovt, jk s poml rýsjí bdoí mld fotblov vìdy lko fotbl jko j Admèík Mil, ktrý již ksil toto fotblov prostødí jo posldní áps proti Hlvnii, byl odrán v skvìl formì. Dál jso to dorost rjíí káš Dnr, Knopp Ptrik Alš Židk, ktøí tím si noksili toto fotblov prostødí, l již kjí jký fotblový tlnt v ni j. progrm byl pstøn výltm do Jvoøíèský jskyní n ávìr byl pro mld støl pøiprvn kráná vr ávod rùn vrinty srnd ávodù. N dlší ávod jsm msli stovt do È pod Kosíøm, ktrý pøiprvil. èrvn oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs nmìl svùj dn skonèil ž n 8. místì. bin Kbsová, i když bìm ávod figrovl n. místì, s nkon msl spokojit s. místm. V dn. -. èrvn jsm s všini (Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová) úèstnili svìtovo poár Bomi Cp v Otrokovií, ktrý byl árovò. nominèním ávodm n blížíí s mistrovství svìt v Nìmk. N tomto ávod jsm si vykošli stølb v vìtr, v dšti i n ostrm slníèk to vš v minárodní konkrni. Oldøi Kbs má bìm tto sóny smùl, nbo tnto ávod pro por ámk ndokonèil. bin Kbsová s místil n. místì mi žnmi s výsldkm bodù. Ktøinì Voln s podøilo nstøílt tím njlpší výsldk ltošní sóny to ji stèilo v ktgorii Žny n. místo. Ntáli Mìová si nstøíll osobní rkord skonèil n. místì mi kdty. Pro vìtšin stølù bylo vrolm ltošní sóny mistrovství Èsk rpbliky v stølbì polní kš mládž dospìlý, ktr pøiprvil v dn. èrvn -. èrvn oddíl KPK Opv - n místním obním øišti. Tnto ávod byl drým nominèním ávodm n již mínìn mistrovství svìt v Nìmk. Bìm ávod s nvyskytly žádn problmy, ni pory brní všini støli i pøs xtrmní tplotní podmínky ávod úspìšnì dokonèili. Oldøi Kbs s i pøs svoj mbi, msl spokojit s. místm. bin Kbsová bojovl do úplno kon, l n lpší jk. místo ji to nstèilo. Ntáli Mìová s v tomto nároènm ávodì místil n. místì. Rádi byom toto sto podìkovli všm, o nám pomáli bìm lo mistrovství Èsk rpbliky árovò všm sponorùm: Bidvst C Rpbli s. r. o., BOBAJA.CZ, Bois Opv. s., ENWOX ENERGY s. r. o, HERBA AKO spol. s r. o., Hospùdk n øišti, Kointr spol. s r. o., Obní úød Opv -, Optys spol. s r. o., Propgèní podnik Opv s. r. o, lo. s., tttární mìsto Opv, Ttr Trk. s. Po mistrovství ÈR s sšl výbor Èsko sv kší, ktrý roodovl o složní rprnt n mistrovství svìt. N mistrovství svìt, jž s sktèní. -. srpn v Nìmkm Frnkfrt nd Monm, byl nominován i stølkynì místnío stølko klb bin Kbsová, ktro v ktgorii Žny doplní Jroslv Ndìlníková Hn Ndìlníková oddíl vn Klb Kší Kostl. Ktgorii nioøi bdo rprntovt Válv osrt TJ Opv, Zdnìk Jnd Áj Ksonyiová, ob TJ Jiskr Otrokovi. Z mž s pødství Josf Ndìlník (vn Klb Kší Kostl), jniory bd rprntovt Jn Šilánová (TJ Jiskr Otrokovi) njmldší ktgori Kdti byl nominován káš Andrs (vn Klb Kší Kostl). Mistrovství svìt v Frnkfrt nd Monm..

6 dvdsign - prvodj str.,. prosin v Nìmk s úèstnilo lkm v vš ktgorií stølù mí svìt. bin Kbsová s v prùbì mistrovství poybovl i n. pøíè, ktrá by ji jiš ovl úèst v finál. Božl s jí tkto ndøilo po lo dob sotìž nkon s msl spokojit s. místm s nástølm 8 bodù. tjno výsldk dosál i Hn Ndìlníková, ktrá s díky vìtším poèt krožkový dsítk místil n. místì. Posldní èská rprntntk Jroslv Ndìlníková obsdil. místo. V sotìži držstv s toto žnsk složní místilo n. místì. Pro bin to bylo tím njlpší njúspìšnìjší mistrovství svìt, ktro s úèstnil, nbo si d nstøíll lkm nov osobní rkordy, to n vdálnost m, m, v sotìži IR IR 8. Dlší ávod spoøádl. srpn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po dv støli oddíl KPK Opv - to Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs si v itltovií vystøíll. místo, ož bylo njlpší místìní ltošní vnkovní sóny bin Kbsová s n prvním ávodì po úspìšnm mistrovství svìt msl spokojit s. místm. Pødposldním ávodm sóny byl ávod, ktrý s sktènil. áøí v Otrokovií. trt tooto ávod byl dùvod npøínivo poèsí mírnì odložn. Oldøi Kbs, i když nstøíll slšný výsldk, s msl díky vlk konkrni spokojit s. místm. Nopk bin Kbsová s nnl ni odložným strtm roodit prostøíll s ž n. pøíèk. Ntáli Mìová dùvod vlk nároènosti vnkovní ávod støíll po vdálnosti, proto ji to nstèilo n lpší nž. místo. Vnkovní sóny vøl ávod konný dn. øíjn n místním obním øišti, ktrý spoøádl domáí oddíl KPK Opv -. Pro Oldøi Kbs to bylo vlmi podøný ávod, nbo si nstøíll njlpší výsldk sóny. Tto rdost m, l božl trošk tilo místìní, protož s místil s tráto bodù ž n. místì. bin Kbsová msl tooto ávod božl odstopit kvùli drvotním potížím, ktr s objvily bìm ávod. Nopk Ntálii Mìov s døilo svými výsldky n vdálnost mtrù tkovl výsldky svý kšnìjší kolgù. V odnoní tìto dvo vdálností byl. Po posldním vnkovním ávodì jso námy výsldky v sotìži Èsk ligy držstv, v ktr s držstvo KPK Opv v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová místilo v. li n. místì. V Èskm poár jdnotlivù s Oldøi Kbs místil v ktgorii sniorù n 8. místì. bin Kbsová skonèil v žnsk ktgorii n. místì. Ntáli Mìová s místil po prmirov vnkovní sónì mi kdty n. místì. Ktøin Volná nbyl v Èskm poár odnon, nbo s núèstnil stnovno limit ávodù. V soèsn dobì s støli pøiprvjí n lovo sóny /, o ktr Vás bdm rádi informovt v dlším o-lkm prvodji. bin Kbsová kom vlstnì fndit. Když n øištì vybìli ráèi v polomský drs nìktøí ni nvìdìli, jk mjí skndovt. Škod, ž s ápsù núèstnilo ví pøínivù polomský ráèù, ktøí by j podpoøili. Tk to bylo jn n lk tìm s do skndování Pstá Polom do too mo ntìlo. Výodiskm byl nápd spojit ob návy vsni k sobì. Výsldkm byl pk pokøik Pst do too popøípdì á Polom do boj. Co n to øíkli smotní ráèi s nám npodøilo jistit, l podpor si fngovl. Z sdmi odrný tkání pìtkrát vítìili, jdno rmiovli v Píšti jn jdno proráli s jsnì vdoími Komimi. Úspìšný podim ráèi konèili spolènì s trnry rodièi n bowling v Pst Polomi. opisk držstv: C Psto Polom: Rygl Dominik, Kmrádk Josf, Kosorin Mrk, Fryèk Mrtin, Èrnín Jn, Grygr Kryštof, Plšil Vojtì. TJ : Fridl Mil,Krk Tomáš, Dboviký Dnil, Všk Tomáš, r Jn, Virk Tomáš, kpin Jiøí, Èp Robin, Hmlíèk Mttw, Frýb Mtìj, Žídk Ondøj. Trnøi: Jiøí, Ptr Kbín, Hlšk Rostislv, Škrobánk Ivo. Clkov výsldky pøbor strší žái + v podimní èásti sóny /. kolo Pstá Polom : Komi :. kolo Píš : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : Vávrovi :. kolo Pstá Polom : H :. kolo lvkov : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : tìboøi :. kolo Vìtøkovi : Pstá Polom : Konèná tblk po podimní èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým. Komi. P. Polom. Píš. lvkov. H. tìboøi. Vìtøkovi 8. Vávrovi áp. Dofjm, ž i v jrní èásti sotìž s mžstv vdnm ètvøií kšný trnrù povd njmnì stjnì úspìšnì bdo dobø rprntovt ob klby. + - kór : : :8 : :8 : : : Body..

7 dvdsign - prvodj str 8.,. prosin Fotblový oddíl MINI žái Opìt j d mžstvo tì njmnší MINI! Nši njmnší fotbloví minižái, byli pøilášní do sotìžnío roèník / po dloý ètyø lt. Njvìtší ásl n otvøní tooto držstv má jji jdiný dosvdní trnr Romn Novák, ktrý j vždy v útrý ètvrtky trpìlivì trnovl n místním obním øišti. Pro mno to byly první fotblov kroky, pøsto dokáli nši njmnší fotblist vybojovt krásný bodù pro nás dospìl to byly npomntln okmžiky rdosti tì njmnší nd vstølnými góly, l i smtk po prorný áps. Dofjm, ž po podimním kol s njdo dlší mlí fotbloví prti, ktøí jso potøbní pro dlší od tooto držstv, ktr dostává mximální pèi trninkový vikù od trnr. Ctìli by jsm toto sto vyvt ndšn, tk jko j Romn Novák, ktøí by pomoli vst toto nš njmnší držstvo. Pokd s t pojit nvájt kontktovt pøímo trnr nbo vdní TJ. Pødm mo Dìkjm! opisk držstv: Dvid Clp, Mtìj x, Štìpán Hèko, Válv Ddk, Mtìj Hvrlnt, Rdovn Kolodìj, Kryštof Hmlíèk, Adm Agstýn, Kb Kotilínk, Filip Mrtínk, Mtìj Br, Ptrik Holáò Clkov výsldky MINIžái TJ v podimní èásti sóny / kolo tøli. kolo Bdišov n/b : : Clp, x. kolo : Štítin : Clp, Mrtínk. kolo FC Opv : 8:8 Clp, x, Agstýn, Mrtínk. kolo Hrd n/m "B" : : Clp, x, Hvrlnt. kolo : Cvlíkovi :8 Clp, Hvrlnt. kolo Hrd n/m "A" : : Clp. kolo : Kylšovi : Clp, x, Br, Hèko Konèná tblk po podimní èásti MINI (ml. pøíprvk) + sk.b Rk. Tým Bdišov n/b Cvlíkovi Štítin Hrd n. Mor. A FC Opv. Hrd n. Mor. B Kylšovi Pro jrní èást sóny si jn pøjm, by s doplnil kádr o dlší mld fotblisty, posílil rlièní tým nši njmnší mìli ví fotblovo štìstí. trší žái Pst nbo á Polom? Po dlší dobì s opìt podøilo pøilásit strší žáky do okrsnío pøbor +. Zrát si sktèný fotbl n lm øišti, bylo pro mno nìèím novým. Poètnost kvlit dosvdnío kádr, by l ndávl vlko ndìji n vládntí l sóny. Proto s klb TJ roodl spojit sv síly s oddílm C Pstá Polom. Po doodì klbù k nám pøišli ráèi doplnit kádr mldší pøíprvky n oplátk s l držstvo strší žákù pøstìovlo n ostování do Pst Polomi. Kádr strší žákù tdy tvoøilo ráèù jn Polomi. Vìtšin podimní domáí tkání s odrál n stdion v ý í. Jn pro vìtšin pøínivù lk kopn nbylo prv jsn, kdo j domáí - kór : : 8: 8: : : : : Body 8 Zákldní škol Mtøská škol V školním ro / nvštìvj ákldní škol dìtí mtøsko škol dìtí. Rodìlní ákldní školy:. roèník ( žákù) +. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. nk Aptiká. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. Klár iovníková. roèník (8 žákù) +. roèník (8 žákù) - tøídní èitlk Mgr. Mrtin Škrobánková Školní držin nvštìvj žákù vd j pní vyovtlk Rdk Binrová. Výdj strvy školnii má n strosti pní Pvl Fridlová. Mtøská škol má dvì oddìlní - mlý dìtí, ktr vdo pní èitlk Dn Žùrková, vdoí èitlk MŠ B. Tr Èprová oddìlní pødškolákù, o ktr s strá pní èitlk Monik nová. Výdj strvy školnii vykonává pní Mrtin Virková. Dìti s v mtøsk škol vdìlávjí podl vdìlávío progrm Ètyølístk, mjí rodìln provní odpoèinkov èinnosti, vyrábìjí drobn výrobky úmìrn vìk, nvštìvjí divdlní pødstvní i jin k v Opvì, èitlky s snží o dnní pobyt n èrstvm vd nbo vièní v tìloviènì. Zájmi s moo úèstnit vièní s Gymnstiko Špièková. Pødškolní dìti prjí n pøíprvì k vstp do školy, vdo si svá portfoli, provádìjí volòoví viky n pøíprv psní, dokonljí sbobsl. Po ápis nvštìvjí první tøíd snmjí s s odm školy. Zákldní škol prj podl vdìlávío progrm Od rní k vìdìní, to již od rok. Žái jso spojni vždy po dvo roèníí, tøíd prvòáèkù nbo tøíd s njvyšším poètm dìtí j smosttná. Výk v málotøídní škol má svá riik, l i nndbtln pødnosti. To njvìtší j, ž èitl má pøi tk mlm poèt dìtí možnost kžd ni dokonl pont, má ès s kždm individálnì vìnovt, vyslnot jj, èímž mimo jin vniká i tolik potøbný vysoký stpò dùvìry mi dìtmi dospìlými. Výodo j i vìková rùnorodost žákù, kdy s dìti pøirono sto èí pomát mldším i rspktovt strší. Málotøídk krátk njn vdìlává, l i vyovává k rspkt, tolrni v nposldní ødì i k smosttnosti. Nroí tdy v tk vysok míø grsivit, šikn èi jin problmy, všini n sb pø vidí, nikdo s nsová. Nvýodo bývá mnší nbídk tøb ií jykù to, ž s žái msí ví nèit smi provt b pomoi èitl. Uèit s dìti msí n kžd škol, proè j l strsovt v tøídì o -ti žáí, když to jd i v klid rodinnm prostødí? Zápis žákù první tøíd s bd kont v dn.. ldn, bližší inform s rodiè bdoí prvòáèkù doví n informèní sù, ktrá s podl domlvy sktèní v týdn od. do. ldn. Škol s pojj do mno sotìží, npøíkld O njkrásnìjší vánoèní odob n vánoèní strom v Opvì, nš výtvory mùžt kždý rok n stromì sptøit. Èsto jsm s mis ovli v výtvrný sotìží v rámi výstv MZŠ 8..

8 dvdsign - prvodj str 8.,. prosin Opv, ktální mám rdost. míst v výtvrn sotìži n tødní prùmyslov mìlk škol Opv, ktr nám ískl šk kplíková. Jko škol jsm ískli i. místo v sotìži pøímìstský škol o kologii ornì pøírody Envip. místo sotìž Zlí líèko, poøádno obí školo Opv - Oti. Tk byom rádi toto sto podìkovli všm ktivním rodièùm, ktøí s složili o nši výr sprmrkt Globs, kd jsm ískli. místo tisí korn, ktr požijm n vlbní nší školní rdy. Rovnìž dìkjm všm rodièù, sponorsk dry v formì kopíroví ppírù osttní školní potøb. Mgr. Mrtin Škrobánokvá Z ktlit nší školy školky: - bírám strý ppír, pokd dom mát, pøinst o k nám, njn v období, kdy n rdì x roènì stojí kontjnr, l kdykoliv! - V pátk. prosin pøijd do školy školky Mikláš, tk s tìším! - V ètvrtk. prosin od, odin s koná již trdièní Koldování v kpli pot v ostini U Blù vánoèní try, kd bdt mít možnost kopit drobn vánoèní dárky výrobky dìtí. Pøijït, tìším s n Vás! Dlší jímvosti ktlity nší školy pøinsm s pøíštì, drví mlí i vlí solk školièky.. místo v výtvrn sotìži šk kplíková Tjmství vánoèní štìdrosti nb vánoèní podrv pn fráø Pøátl! Jsm nsmírnì rád, ž po dlší dobì mám opìt možnost podrvit oslovit prostødnitvím tooto èsopis kždo obèn nší ob, kždo èlovìk dobr vùl. Vít, èím j èlovìk strší, tím s si èstìji, vláš v prosini vùb v období Váno, vrí k sv minlosti, k svm útlm mldí dìtství. J to pøíodná dob jn tk si prostì trošk vpomínt n to, o ž bylo dávno. V tìto dn vrolíío dvnt s tk mi vybvil jdn vpomínk n dìtství. Mol jsm tdy mít ètyøi nbo pìt lt. Jko si všd v køs nský rodiná s tk nás pød Štìdrým dnm ystl stromk stvìly jslièky. Vpomínám si, jk mmk vytál pod skøínì vliko krbii bliío ppír v ní jsm èli vyndávt jdnotliv figrky. Vl jsm blík postvièk pstýø snžil jsm s o pøidt k osttním postvièkám v btlmì. On l ntìl nìjk stát. tál pdl. tlo s to bìm vilky. Postvièk s pøvrátil, spdl n m lomil si no. pláèm jsm ánìl k mm. T vysll mùj žlostný køik dl mi do rky dlší blíèk. Zèl jsm jj povoln roblovt krbièky jsm vyndl jslièky s postvo Jžíšk. Tdy jsm si jn mtnì vìdomovl, kdo Jžíš j o pro nás nmná. Poítil jsm všk, ž mi mmk dl dùvìr pot, o jsm sll pøi roblování pstýø. vìøil mi lvní postv. Vpomínám si, jk rdostnì jsm Jžíšk donsl do btlm dùvìr, ktro jsm dostl, byl njkrásnìjším vánoèní dárkù. Tk pro nás j njvìtším drm o Vánoí to, ž nám Bù dává svo yn Jžíš Krist. Dává too, ktrý j pro nìj njdùlžitìjší. Jk nložím s tímto drm? Pøiprvím s n jo pøijtí? Pøijmm o s rdostí nvážm s ním osobní trvlý vt? Nbo po Vánoí tnto dr Boží dùvìry ododím do kot, km s nikdo ndívá, spol s vánoèními dárky, ktr nás jdnodš øèno pøstly bvit? Prádn lvi v nši rám, vláš v mìsíí po Vánoí, jso božl èsto trpko odpovìdí n tyto otáky. Odpovìdí n Boží štìdrost dùvìr j pøíliš èsto nájm lostjnost lidí! Bdm nìkolik dnù, možná jn nìkolik odin, prožívt dlší Štìdrý dn v nšm životì. Pmtjm n to, ž štìdrost j tk jdno vlký tností, ktrými Bù vybrojil èlovìk. Tto tnost nám lvnì pomáá vìdomit si, ž nžijm kždý sám pro sb, l ž žijm s drými pro dr. A proto tk mùžm o èlovìk øít, ž j Božím obrm. My si l v tìto okmžií nov vìdomjm, ž tím, kdo j sktènì štìdrý, j právì Bù, ktrý dl svo jdnorono yn, by byl s námi pro nás. A tk nám btlmská stáj øíká, o nmná být èlovìkm, l tk nám øíká, kdo j Bù. Kž tdy t Boží lásk v nás pøbývá njn o Vánoí, l nstál. To Vám všm pøj Váš P. Adm M³k. 8..

9 dvdsign - prvodj str.,. prosin Klb rodièù školy Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Pøvážná èást èinnosti nší ákldní orgni kál, ktrá j èlnm Asoi víúèlový ákldní orgnií - sdržní tniký sportù èinností ÈR, s odrává v jrní ltní mìsíí. V bod vádím njdùlžitìjší k ltošní sóny. - Brigády n odstròování násldkù po øádìní vndlù lodìjù n stølnii. - Zprovonìní stølni po imì n ltní són. - tølká sotìž o Poár osvoboní ý ù. - polúèst n dìtskm dni - vdovková stølni. - tølká sotìž mlorážky pro vøjnost. - tølký dn pro dìti mládž. - Úèst n stølk sotìži o Poár strosty Nplovi. - Brigád n imování stølni, lkový úklid rál. Mimo vdn k jsm provádìli prùbìžnì údržbáøsk prá n oprvì støy klbovny, sèní trávy, èrpání žmpy, gnrální úklid skld, oprv podpìr pøístøšk. Tk jsm s ktivnì podílli n bpèování sotìží v stølbì kš. Inform o plánovný kí byly vøjòovány v vývìsní skøíò místìn obnío úød, rovnìž inform o výsldí prùbì kí, vètnì fotodokmnt, pokldník klb Monik Ondrová Podimní Drkiád jso v tto skøíò mís ovány. N podim jsm s roloèili s nším dlooltým èlnm Jnm Nìmým, ktrý nèknì møl. Byl jdním nši njlpší stølù, do nší orgni pøinsl spost nový myšlnk nápdù jo bývlo pùsobištì. Po lo dob byl rovnìž roodèím sportovní stølby II. tøídy v posldní lt roodovl všny sotìž poøádn n stølnii n trážnii. Bd nám odnì sát. Plán èinnosti n pøíští rok bd pødmìtm násldjíí èlnsk sù, tím mám po návr plán. Èinnost s nbd výrnì lišit od ltošnío rok. Vìtší dùr msí být kldn n údržbáøsk prá, týkjíí s pødvším skld trèù vš stø. Zd všk álží n finní, ktr s nám podøí bpèit. plk. Ing. Bøtislv Jnošk První kí, ktro jsm pro nš dìti v škol škol poøádli byl Drkiád, ktrá s konl.øíjn. V odin s dìti s svými drky, rodièi dobro náldo sšli n školním øišti. N poli, kd jsm s pøsnli s všini dost nbìli nž ytli poøádný vítr. Nkon nám dri krásnì ltli vykolili rdostn úsmìvy n vš tváøí. Dosttènì vybìní úèstníi Drkiády si pk moli jít pìt n školní øištì k pøiprvnm oništi opt špkáèk. Kžd dítko dostlo nìo dobro n b, omlovánk rflxní pásky pro vìtší bpènost. Volný ès pøi èkání n špkáèk si vyplnili krslním køídmi n btonov ploš. Rodiè dostli pnè všini s v slnìn sobotì pøíjmnì pobvili...

10 dvdsign - prvodj str.,. prosin Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Dýòobrní nb podimní tškøi Pní èitlky v mtøsk škol s.. sšly s dìtmi jji rodièi v vlkm poèt n trdièním Dýòobrní. Pøišli si vyrobit krásn podimní dkor dýni. K obèrstvní nbídly pní èitlky dýòový koláè k kávì nbo èji. Nkon si šli všini spolènì pálit svíèky do svý vydlbný dýní n školní rd dìti si pød sto domù tnèili stršidlný tn. Klb rodièù si pro školní dìti pøiprvil v tìloviènì školy podobno ki nvno Podimní tškøi. Úèst školní dìti, ktr pøišli v krásný kostým nápditý stršidlný mská, byl vlká. Dìti spolènì dlbli dýnì kždý si vyrobil násldnì odnsl domù originální sovièk. Mminky Klb rodièù pøiprvily pro dìti ml pooštìní. Tnovlo s rály ábvn ry. Roloèili jsm s rosvíním dýní pød školo. Bylo to mo krásn odpoldn ž s všini tìším n pøíští rok. :-) pokrèování strny, klb dùodù. tpl v stín, všini výlt vládli b újmy n drví jštì po návrt do vsi mìl nšo výlt žitk ostin U Blù. Náš posldní ponáví ájd byl n Jižní Morv. Zd s úèstníi plvili lodí po èásti B ov knál, ož byl pøíjmná mìn oproti jídì tobsm. Násldovl návštìv potnío míst Vlrd otnávk vín v sklípk mi vinimi Jižní Morvy. Tnto ájd byl odnon jko ponáví vlmi poitivnì. Z dvt lt èinnosti klb bylo vykonáno mi èlny vlmi mnoo vdìláví èinnosti, všmi vdnými pøíkldy. Pøitom doálo k pvòování vájmný vtù, ož v vyšším vìk obènù nní ndbtln. Dl individální sopností s èlnov klb snžili orgniovnì pomoi v obi brigádmi držt øádný vld ob, ož j možno odnotit jko èinnost vli poitivní. V prùbì mínìný dvti lt došlo k nèn obmìnì èlnù nšo klb. Nìktøí jj opstili osobní dùvodù, jiným vypršl ès n tto mi. Výbor i ndál jiš ovt prodložní spolènsko život v kolktiv, k prospì kždo jdin. Pød komnálními volbmi, ktr probìly v tomto ro, slíbili kndidáti do místnío stpitlstv v svý volbní progrm sniorùm ob všmožno podpor pro prodložní jji èinorodo život. Bdo-li tyto pøísliby volnými kndidáty rliovány, j to dobrá prspktiv i pro dlší kvlitní fngování Klb dùodù v obi. My, stávjíí èlnov klb si mùžm jn pøát, by s sliby nplnily klb tk plnil b bytk svo fnki ktro si dl do vínk, držovt rovíjt lkový spolènský život nši ob. Klb dùodù v ý í v ro...

11 dvdsign - prvodj str.,. prosin Pøld kltrní, spolènský jiný kí v njbližší mìsíí Trmíny konání plsù kí: poøádjí škol školk Mikláš (v : od. sr Vodojm) poøádjí sièi trdiènío sièsko Mikláš n myslivk tì Vánoèní try škol, U Blù Hon myslivko sdržní sr úèstníkù "U rá" v 8: od Bál U Blù Pls sportovù (fotblisti), U Blù Hsièský pls, U Blù Poování Bsy, U Blù - (Myslivký pls s ltos nkoná) Pøílžitost k svátosti smíøní: Komárov: Útrý.. : - 8: od. tød.. : - 8: od. Ètvrtk 8.. : - : od. Pátk.. : - 8: od. : obot.. : - 8: od. Rdò: Ndìl.. : - : od. Nov di: Ndìl.. : - : od. Opv: Ndìl.. : - : od. povìdní dn v opvsk konktdrál Nnbvtí Pnny Mri Váno - booslžby, svátosti smíøní Poøádání booslžb:. - obot.. 8: od. () Rdò - Ndìl.. : od. () Komárov - Ndìl.. 8. od. () N. dli - Ndìl... od. () Komárov - Pondìlí.. 8: od. (). - tød.. : od. () vátèní konrty: - Ètvrtk.. : od. Konrt ZŠ MŠ - koldování Rdò - obot.. : od. Konrt Komárov - Ètvrtk 8.. : od. Konrt ZŠ Komárov Nov dli - Pátk.. : od. Vánoèní konrt Komárov - Ndìl.. : od. Konrt pìvko bor CANTATE DOMINO Komárov - Ndìl.. : od. Konrt dov dby Hrd nd Morvií Rdò - tød.. : od. () Komárov - tød.. : od. () Rdò - Ètvrtk.. : od. () Komárov - Ètvrtk.. 8: od. () N. dli - Ètvrtk.. : od. () Rdò - Pátk.. : od. () Komárov - Pátk.. 8: od. (). - Pátk.. : od. (). - obot.. 8: od. () Rdò - Ndìl 8.. : od. () Komárov - Ndìl 8.. 8: od. () N. dli - Ndìl 8.. : od. () Rdò - tød.. : od. (8) Komárov - tød.. : od. (8) Rdò - Ètvrtk.. : od. (8) Komárov - Ètvrtk.. 8: od. (8) N. dli - Ètvrtk.. : od. (8). - Ètvrtk.. : od. (8). - tød.. : od. () Rdò - tød.. : od. () Komárov - tød.. : od. () Rdò - Ètvrtk... od. () Komárov - Ètvrtk.. 8. od. () N. dli - Ètvrtk... od. () O Klb dùodù v nší obi, nb mlá vpomínk n vliký poèin. J tom již dvt lt, kdy s skpin strosdlíkù nši ob roodl tvoøit v obi Klb dùodù, kd by nšli místní snioøi, ktøí již konèili svo profsní drá, sv spolènsk vyžití. Tdjší strost ob podpoøil tto iniitiv, poskytl sniorùm možnost sát s v obním kltrním domì, kd s pk dùodi, ktøí o klb projvili ájm sáli. N návr iniiátorù stvní klb, pn Dil, pní ídy Konèn, Vìry Voln, l i nìkolik dlší, volili si úèstníi prvo stkání výbor klb, jko orgniátor ndájíí èinností klb. Zvolný výbor nùstl vyslovn dùvìø ni dlžn vli iniitivnì pøiprvovl náplò èinnosti pro jdnotlivá stkání èlnù s ílm, pobvit s, poèit pstøit spolènský život ob svo vlstní èinnosti. Ž s to výbor klb døilo, o tom svìdèí "Kronik klb", ktrá j od jo ložní pèlivì vdn. Dovít s v ní, ž Klb orgniovl npø. rùn výstvky prí svý èlnù, ž orgniovl módní pølídky istoriký odìvù, kd mnkýnkmi byly èlnky klb, ž v progrm jdnoo stkání vystopily èlnky klb pí. Konèná V. Volná jko "bbky koønáøky", s svými osvìdènými rdmi pro pvnìní drví, l tk s vybrným koøním, kroniky mùžt vyèíst, ž výbor spoøádl pro èlny "Miklášsko ndílk, již s ostili s úspìm v bybnm pøstrojní smi èlnov výbor pánov Všk, Žùrk Tkèík podobnì by s dlo v výèt ktivit pokrèovt. Hnd s prvopoèátk èinnosti klb byly mi èlny pøi rùný pøílžitost vány dìti místní školy, ktr mi sniory pøiály vždy pøiprvn svými vyèjíími s svým kvlitním kltrním progrmm, ož bylo výrn oboní soèsno progrm klb. Dìti tk dokály pøiprvit sniorùm vlstnorènì drobn dárky, ktr jim pk pødly pøílžitosti váno, nbo vlikono. Ty byly pøijímány všmi úèstníky s rdostí povdìkm. V nšm klb s stlo bry trdií, ž si èlnov vájmnì blopøáli k dosžným životním výroèím v dnm mìsíi, kdy s sromáždìní klb konlo. Tto trdi j trvlá. Blopøání jso vršn pødáním kvìtiny jbilntovi sborovým, by ponìkd flšným píváním písnì, ktro si oslvn volí. mlo ndsáko, pokd byom srnli lkovo èinnost klb dvt lt jo trvání, moli byom m dát náv "Univrsit tøtío vìk". Vždy èinnost klb nsstává jn voln, ni nøíkjíí ábvy, l v progrm byly ndál s ès od ès vyskytjí odborn pødnášky, jímv bsdy, podnìtn inform i ponáví ájdy. Jn nmátko: pødnášli mi námi n odborná drvotní tmt, rolog Dr. Èrný, nroirrg Dr. Volný, i intrnist, profsor Dr. Rjko Dolèk. Prostødnitvím voják, kpitán Kostøiby jsm s snámili s èinnosti nši vojákù v VVP ibvá, vètnì ostrý stølb tnkù, tm jsm..

12 dvdsign - prvodj str.,. prosin si tk potnli n prvm, nflšovnm Rádi jsm s snámili s soèsným ovm vojnskm gláši. Pøi dlším spolènm stkání skot v ZD Kylšovi násldnì jj porovnli s kpitánm Kostøibo jsm vyslli jo n Bio frmì v Kržbrk, sldli jsm i výrob vyprávìní sldli film o èinnosti AÈR v rnièní vojnský misí, ktrý s on rošíøili svùj obor pontkù. kr v Vávrovií, èímž jsm si rovnìž osobnì úèstnil. V jinm trmín pnionovný U ájdù j polovièním úspìm vodn lt. pplk. indovský nás svìtil svo poèsí n vždy s vydøí. Do nvlídno pødnáško do problmtiky vojnský ltù. poèsí jsm vyjíždìli n lsko Hrt dál Pøi pøílžitosti návštìvy nši ob nám pán k Štrnbrk. Po bìžnm sldntí nši Dromír Illík, místní rodák, vyprávìl o Èínì njvìtší vodní nádrž v krji, jsm nvštívili Jponsk, kd dloá lt pùsobil. Od pn mm obøí døvìný so v Jiøíkovì, ktr Dšn Konèno jsm moli sldnot s nývá "Prdìdov glri Hlokù" nèn množství fotogrfii jo ptování po pk násldovl prolídk typiko rbort rùný vlorá n nši plntì, jjiž Mkè-Pikè v Ps Štrnbrk. I pøs sldntí nám doplnil potvým vyprávìním. npøíò poèsí si všini úèstníi ájd Kpitán Èrnoorský státní polii v Opvì potìšili svùj rk n dobr náldì jim to ni nám pødnášl o soèsn kriminlitì v Opvì nbrlo. okolí o prvni proti tto. Ing. Pláèk nám N kždý nší vsni byl n ndávno formo film i pødnášky poskytl inform rkonstrovnm lsko-ostrvskm rdì. o proti požární prvni, ktrá j vláštì Nám s to podøilo. Tto návštìv jsm spojili v nšm vìk nndbtlná. A v výèt s návštìvo ostrvsk oologik rdy, ktrá výborm orgniovno nšo vdìláváni má stál o návštìvníkùm nbídnot. A kdo nl nvpomnot vìrok, ktro nám jštì nbyl n návštìvì Dolní oblsti Vítkovi, pødnáší pøi sv návštìvì mi námi pán fráø nváá. Tk jko my s mùžt poèit Adm. K nší všobn èinnosti ptøí i dbní o výrobì srovo žl vš prosù kolm výov. K t ptøí návštìv oprty v divdl, tto výroby, tk jko my s mùžt dostt n návštìv konrt v Klímkovií i jind tk vrolk vysok p, odkd bývá krásný náš pìv ès od ès doprovod dbní výld do široko okolí. J to prád, jk vám nástrojù. V nšm progrm nybí ni økno úèstníi tooto ájd. sportování. N místním øišti jdno v ro Jdno v njtpljším dni v ro, jsm s vydli plním sportovní disiplíny, byom si vodo. Njdøív jsm nvštívili Rybí dùm v dokáli, kolik v nás j jštì fysik nrgi Cotìbi Èsko Tìšín. tm jsm s moli sportovnío m. Pro nodil diváky j to pokot podívno n njrùnìjší dry ryb si úsmìvn, l pro úèstníky j to pøíjmná v obrovskm kvári s obsm tisí litrù ábv pøinášjíí všm rdost. vody. Pk jsm sldli, d má dosttk vody Krom dosd npsno, orgnij výbor klb Tìrlik pørd, pot jsm n Žrmnik ponáví ájdy, ktr jso vždy mi èlny pørdì doplnili úbytk tktin pøsnli s vlmi vítno ki. Vždy mnoí ž v dùod n pørd Olšná, kd po øádnm obèrstvní právì v klb moli sldnot nìktrá dosd jsm obldli modrní Aqprk. I pøs nponná míst, jko j jskynì Mo, povìtrnostní podmínky, kdy bylo stpòù mlbný Štrmbrk, Tonk v Novm Jièínì, kd s nš žny odobily kopnými slmáky. pokrèování n strnì. link Prskov Annská Tšínská Jtky Ostroj Ppírny - (Globs) Komárov, Os Komárov, Blkom Komárov, tlovin Komárov, strd Komárov, Krvrov, dolní, ZD, stød, orní, Prrov Zón, Pltnost od... G - Jd prs stávk Globs, E - Njd prs stávk Ppírny, 8 8 Provní dny o,n,svátky Provní dny o,n,svátky,, Prrov,, orní,,, stød GE GE GE, GE GE,,,, GE, GE GE GE GE, GE GE GE GE GE GE Ordin prktiko lkø v Obním domì Opv - : MUDr. Šárk Bìrská prktiký lkø pro dospìl tl. : nbo tl. Komárov:. V bdovì Obnío úød ý ù j bbrirový pøístp. Ordinèní provoní dob Objdnání j možn v pondìlí v : - 8:. Osttní dny v Komárovì. Pondìlí: : - 8:, tød: : - : (lžby - n žádost vyštøní pint dom, oštøní mimo ordinèní dob tlfoniká konlt mimo provní dob) Kniovn n obním úød j v provo kžd pondìlí od.-8.od. Místní rols: Hlášní místnío rols probíá x dnnì to dopoldn v. od. odpoldn v. od. Trmín konání dlšío stpitlstv.. Nìkolik žitèný informí pro kždo, ZD, dolní Komárov, Krvrov Komárov, strd Komárov, tlovin Komárov, Blkom Komárov, Os - (Globs) Ostroj Jtky Tšínská Annská Prskov 8 8, 8,, 8 G G 8G 8G G G, 8 8, 8,, G, G G G 8 8 G G G G G G G Èská pošt v Obním domì, tl. n pošt. Úødní odiny: Pondìlí: 8: - :, : - : Útrý: 8: - :, : - : tød: 8: - :, : - : Ètvrtk: 8: - :, : - : Pátk: 8: - :, : - : obot, Ndìl: vøno trost - Mgr. Ptr Orišèík Nov úødní odiny Útrý :-8: Ètvrtk :-: tl.: 8 Místostrost - Pvl Nlšovský tl.: 8 8 Obní úød - nov úødní odiny Pondìlí : - :, Útrý : - 8:, tød : - :, Ètvrtk : - :. Úødní -mil: nbo

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více