Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec strana 24. e c. c h. e c. c h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik Kbs sodnì n místì. Tst požární orny splnili všini b tráty bod. Nbývá nž držt pl v jrním kol. Držstvo mžù všk tk nállo postrlo s o kákovo rprnti nší ob. Pánov s ltos úèstnili sriál sotìží v rámi Opvsk ligy v požárním sport. V tto prstižní sotìži s v vlk konkrni ti držstv místili lkovì n krásnm 8. místì. Zimní pøíprv v formì posilování, r tmový sotìží probíá bìm imní Dlší olký prvodj vyjd v bøn, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs. mìsíù v místní tìloviènì. Ani ltos si sièi nnli jít odpoldn strávn s "nbsko výprvo" pod vdním vto Mikláš. V dn jo svátk s všini sšli Myslivk ty, spolènými silmi odobili okolí pmlsky pro lsní vìø pk s písnièko, øíkdlm èi koldo složili o odmìn od Mikláš. Vod pøišl tk orký ovoný pnè ltošní posldní opkn bøty. A njbližší plán pro èátk pøíštío rok? stry brtøi sièi jso srdènì váni n Vlno romd bor dobrovolný sièù, ktrá s sktèní dn. ldn od v Kltrním øíní ob. A oni nùstno ni milovníi tn. Trdièní Hsièský pls s bd kont. únor od v sál Hostin U Blù, kd bd k tni posl rát skpin Mrkr. Závìrm byom tìli pøímnì podìkovt bývlm stpitlstv MÈ Opv - v èl s pnm Milošm Kostøibo jji prái podpor nšo sbor v plynlý lt. Vìøím, ž s novým stpitlstvm bd nš spolprá pokrèovt ndál k prospì l nší ob. Všm spolobènùm pøjm pøíjmný dvnt, klidn prožití vánoèní svátkù do novo rok pødvším drví. Oni mr!! DH Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká,, Tlfon:, -mil: nbo Úødní odiny strost útrý :-8: ètvrtk :-:. tl. strost: 8 Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký tl.: 8 prosin, nákld výtiskù Prá dìtí ákldní školy. ví n str.. strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji podrvit poi novì volno strosty mìstsk èásti Vám tktž podìkovt dùvìr, ktro jst vložili do vš novì volný stpitlù. Vlmi rád by tk vyžil tìto øádkù k podìkování lm minlm stpitlstv jji prái pro mìstko èást pk vláštì podìkovt pn Miloslv Kostøibovi, ktrý po lá tøi volbní období vykonávl fnki strosty v øíjnový komnální volbá s roodl již nobjovt svùj mndát. Všm minlým stpitlùm jsm podìkovl jji prái i osobním dopism pn Kostøibovi pn Vlíkovi jsm ofiiálnì podìkovli n Pro ob provlo wbdsign stdio prosin prvním sdání stpitlstv, ktr s konlo. prosin. oldm n dn sktènosti konèný výsldk komnální volb j øjm, ž vstpjí do l nov tpy svo rovoj správy. Jsm tk vlmi rád, ž již pød volbmi bylo øjm, ž všny sbjkty, ktr kndidovly do stpitlstv, mìly v podsttì, ž n ml výjimky, stjn priority s oldm n tnto fkt pìvnì dofám, ž v násldjíím období dìlám všini pro nplnìní tìto priorit vš o j možn i ntn. Vážní milí, rád by Vás vždy tk v tomto úvodním slovì strosty, snámil s èinnosti úød. Od stvjíí sù nbìlo mnoo dní týdnù, l jsm rád, ž s nìktr vìi již povdly. požádly o èíslo orintèní popisn n nší sièsko brojnii, tktž požádly Tnik slžby Opv, by provdly vyèištìní knliènío potrbí pod lií N Štìpnii soèsnì, by byl oprvn lkovì nièný døvìný plot n øbitovì, kd Tnik slžby jso správm tooto objkt. Z sb jsm vlmi rád, ž s povdlo nd

2 dvdsign - prvodj str.,. 88 prosin èátk nšo fnkènío období njít již tï rb dst lidí, ktøí jso ootní provt pro nší mìstsko èást v rámi vøjný brigád prvním výsldkm tìto brigád j vyèištìní knlièní stoky pod ými mi, ktrá vd k žlnièní trti. Tktž s povdlo ískt bpltnì nov vybvní knláøí nšo úød provdli jsm vymlování vš prostor vètnì kniovny. Intnivnì s tk prj v rámi likvidèní invntrièní komis, byom kompltovli mjtk mìstsk èásti pødvším vylikvidovli strý, npotøbný nièný mjtk. Mj. jsm tk požádl pní øditlk ZŠ MŠ Mrtin Škrobánkovo, by nš dìti vydobily vánoèní stromèk. Tktž jsm výšili poèt odin úød mìstsk èásti, tk, by nší obèn mìli komfortnìjší možnost komnik s úødm v pøípdì sv potøby. Vážní v ávìr by Vám všm rád popøál klidn prožití vánoèní svátkù v kr rodinnm tktž popøát mnoo drví, štìstí síly do novo rok, by rok pro Vás byl plný rdosti úspì by byl rokm, kdy s Vám splní mlá, l i vlká životní pøání. úto Ptr Orišèík, strost. Vldm k tom, ž výsldky volb nbyly ofiiálnì vylášny v rols dovoljm si j tímto vøjnit pro úplnost v prvodji. Volby do stpitlstv obí probìly v pátk.. od : do odin v sobot.. od 8: do :. Výsldky volb pk tátní komis vøjnil. øíjn od tooto dn èl bìžt. dnní lùt pro podání pøipomínk. Po plyntí tto lùty nstl ákon povinnost minlo strosty pn Miloslv Kostøiby svolt do dnù nov stpitlstvo. K svolání stnovjíío sdání došlo... N tomto stnovjíím sdání probìl dl progrm mimo jin: Volb volbní komis, Volb návrov komis pro pøíprv návr snsní, Volb strosty MÈ Opv -, Volb místostrosty MÈ Opv -, Urèní fnkí, pro ktr bdo stpitl volnìní. (rèní fnk strosty místo strosty ùstli nvolnìní). N prvním sdání složili všini noví stpitl slib, pot byl tjno volbo voln nový strost p. Orišèík místostrost p. Nlšovský. Pøsný prùbì stnovjíí sù njdt n wb: Clkový poèt osob psný v výpis snm volièù jji dodtkù 8 Clkový poèt volièù Clkový poèt odvdný obálk 8 Volbní úèst,8%. Pltn lsy Jmn pøíjmní volný èlnù stpitlstv: Vol. è. - NAŠE OBEC. Mgr. Mrtin Škrobánková. káš Dnr. Mgr. Josf Hrbin Volbní è. - ÈD. Ing. Ptr Žùrk. Ing. Válv kplík. Dvid Závìšiký. Mgr. Ptr Orišèík. Pvl Nlšovský. PDr. Rird Dnr. Vldimír nová Volbní è. - KÈM. Ing. Ptr Pláèk vìk 8 vìk 8 vìk poødí 8 poødí 8 poødí lsù lsù 8 lsù Nárdníi: Vol. è. - NAŠE OBEC vìk poødí lsù. B. Jiøí r Vldm k tom, ž pn Mgr. Josf Hrbin odstopil byl prvním nárdníkm pn B. Jiøí r. Podrobn inform o výsldí njdt d: ttp://www.sl./volby_stpitls tvo.tm bor dobrovolný sièù V dr polovinì rok byl jdnotk sbor dobrovolný sièù ob povolán k tøm ásùm, všny byly nlášny jko tniká pomo. Vìtšino s jdnlo o odstrnìní pøkážk komnikí, øšní ktní stvù.. áøí s jdnotk úèstnil. roèník sotìž jdnotk DH MO O ptovní poár primátor mìst Opvy v Vávrovií. Jdná s o ki vylšovno pro všny ásov jdnotky mìst Opvy. tos s sotìž úèstnil tk jdnotk dobrovolný sièù polsko Ribor. Tto sotìž má spifiká prvidl to tím, ž kždý èln držstv si n strt vylosj svo poii v sstvì. Nikdo tdy dopød nví, o bd jo úkolm. Nš jdnotk s ti úèstnìný držstv místil n krásnm. místì.. øíjn dopoldn jsm n sièsk drá srovnávli trn ž n rnii pomk. Rènì byom to nvládli, i když njsm žádn oøávátk, pro jistot jsm vès oslovili p. Clp s bgrm tn nám o posll i s mo šikovným øidièm. Po øádnm vykolíkování mìøní rni mi obním pomkm(siè.dráo) sosdy s bgr dl do prá. Nám v t víli nbylo ni jino nž o povdálí ndšnì sldovt. Kolm obìd ž byl drá srovnán dl nši poždvkù. Nyní èkám n dosypání prvo bok dráy mino v jjí dní èásti n jø sjm novo tráv. Dn 8. øíjn byl v Rdni spoøádán prvidlná košk sièský èrpdl s yklikým školním strojníkù. N nší tni nbyly sldány žádn ávdy. Momntálnì j tnik kontrolován pøiprvn n imní provo. Mldí sièi s po prádninovm odpoèink konènì doèkli svý pátèní trninkù v sièárnì. Podimní trninky jso od tì jrní odlišn svo náplní, jlikož podimní kolo ry Plmn rnj jin disiplíny nž kolo jrní. Bylo tdy tøb s pøiprvit n štft x m ávod požárnik všstrnnosti. Pro nìktr to bylo jn opkování pøipomntí si, l od áøí pøibylo pár nováèkù v pøíprv i mi mldými sièi složní držstv bylo mlinko pomìnìno. Noví, i ti kšnìjší, si moli všno nnèisto ksit o sobotním odpoldní. øíjn n trážnii. Všini si tk provìøili, o j tøb jštì dopilovt. Ulování, ákldy topogrfi, prá s bolo, drvovìd, pøkonání vodnío pøíkop dlší stnovištì byl pro dìti pøiprvn n trs dlo, km v Štítinì. V sobot. øíjn poèsí odpovídlo bbím lt, proto s dopoldn oprvd vydøilo. otìž s úèstnilo lídk mldší žákù okolní vsni držstv žákù strší. Držstvo strší žákù obsdilo v štftì x m brmborovo poii, stjnì jko v ávodì požární všstrnnosti jdno držstv mldší žákù. Získn body obo disiplín s dìtm pøipoèto pøi jrním kol ry Plmn. O týdn podìji, 8. øíjn, vyrili sv nlosti bìžk sopnosti úroèit nši dorostni. Opìt pøíjmno poèsí si i oni splnili pøi bì dlom,km okolím Zltník nìkolik stnoviš. Do sóny / nstopilo jdnotlivù v rùný ktgorií. Amáli Žùrková, náš vlký fvorit, obájil. místo..

3 dvdsign - prvodj str.,. prosin Npøíkld srnèí vìø j díky svm tráviím systm vlmi náylná n rylo mìn dr potrvy nvodnì pødložn krmivo mùž vst k úyn tto krásn vìø. N koni lt s tk výšil intnit orny mìdìlský plodin pød èrno vìøí (divoèáky). mìnmi v krjinì (žnì) doráváním kkøi s èrná vìø pømístil právì do kkøièný lánù, kd j sopná pobývt dlší dob niž by tto krytin opoštìl. Nøídk d smièí vìø kld sv potomky. V plodiná pk vnikjí nml škody, ktr dìljí vrásky jk mìdìlùm, tk myslivùm. Èlnov myslivko sdržní s snžili tìmto škodám pødát lídáním tkovýto lánù. N vodná míst romístili pønosn posdy v prvidlný noèní slžbá tk moli tlmit poèty èrn vìø. Božl všk nbylo možn obsdit vlk lány n vš xponovný míst, jk již bylo mínìno, nní jdnod pøintit divoèáky, by tto, pro nì trktivní krytin, opstili. To si moli tk ovìøit oni n spoøádný náòká v kkøii, kd èkoliv v lèi jvnì nrili n tlpy divoèák, tto intligntní vìø kolm ni jn probìl ùstl vnitø lánù. Zvýšným úsilím s nkon podøilo lovit ks èrn vìø úèinnì tk snížit jji ktivit v plodiná. Jn nás mrí, ž pøstož byli oslovni, nánìk s núèstnil nikdo ástpù mìdìlù, ktøí n tìto ploá ospodøí o jjiž mjtk s jdnlo pødvším. Dosd bylo lkovì tnto rok v nší onitbì lovno 8 ks èrn vìø. Dn.. s sktèní on myslivko sdržní. r onù myslivù bd v 8 n lo pod Podviovm - Nová, smìr Pstá Polom U rá. tos byl stvn prùbìrný odstøl srnèí vìø dl plán ov lov. Dùvodm j vlký pokls stv srnèí vìø v onitbì, ktrý j øjmì pùsobn pytlátvím. Tnto nšvr nmnly tk okolní onitby. Apljm tk n obèny, by si ví všímli okolí pomoli nám tk s tímto nlkým úkolm orny vìø tk l krjiny jko pøírodnío botství. ndájíími imními mìsíi prosím návštìvníky pøírody, by s ovli oldplnì. Pmtjt, ž kžd vyršní vìø v nároènm imním období nmná pro vìø trát tolik dùlžit nrgi. Npøíkld úv, ž volnì pštìný ps žádno srnk ndožn, když jí jn prožn, tk to pø nvdí, j mylná! rn pk mùž ynot pomlo smrtí n ápl pli, mùž si pùsobit rnìní, ktrá pro ni bdo smrtlná, nbo jn prostì nstèí doplnit pìt nrgii mrn. Pokd bdt tít nopk vìøi pøilpšit, dìljt to vážlivì, njlp po pordì s myslivi. Pøírod nní místo pro vyvážní bytkù, ktrý s m bvit. Poor n snil ovo, ndosttènì sšn, plsniv pèivo, kštny td. Tkov potrviny moo vìøi pùsobit žíví problmy, prùjmy, ktr moo být opìt smrtln. Dovoljm si tk onámit, ž v ndájíí plsov sónì, božl, nbdm poøádt trdièní myslivký pls, to provoní dùvodù. Tk byom tìli pødvším øidiè informovt o novm intrntovm projkt, ktrý sromžïj dt o srážká vìø s voidly. Øidièi si tk moo vytipovt míst, kd by oprvd mìli sndt no plyn být ostržití Dìkjm odstpjíím èlnùm stpitlstv MÈ Opv - MÈ Opv - Podviov podpor nší èinnosti k vt k pøírodì, lvnì finnování výsdb lnì v krjinì nákp krmiv pro ndájíí imní období /. N ávìr byom tìli všm popøát klidn svátky Vánoèní úspìšný lý rok. Pøjm si snžm s, by pøírod byl ován pro všny jko místo ponání odpoèink. M Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dìkjm dùvìr, ktro jst do nás volním do obnío stpitlstv vložili. Vážím si jí vìdomjm si nši odpovìdnost od ob jjí bdoí podob. Jistì ød vás oèkává ryl mìny èkoliv jsm s n možn volní do stpitlstv ob pøiprvovli, j pro všny nás tto rol nová n tto siti si tprv vykám. Nrdi dìlám kvpn ávìry kroky, proto vás prosím o ès, m s dopodrobn snámit s provom gndo obnío úød ob. Urèitì l stojí pøipomntí pár již vdný prvidl spolèno život v obi doporèní. Vnèní psù má svá prvidl. Pøipomínám všm, ktøí mjí psy, ž jso sv ètyøno miláèky odpovìdní. Zjistìt, by s psi ntolli po obi volnì. Bojí s ji njn dìti, l tk nìktøí dospìlí obèn. A lvnì, nvít, o s mùž stát. Pøi proáká po ni klíjt xkrmnty, nikdo si domù n n botá donst voòvo pmátk. Jk jistì vít, poršní povinností mùž být posti podl pøstpkovo ákon, dìkjm poopní. Nprkjt prosím n odníí. Upooròjm øidiè, mjitl osobní tomobilù, ž odníky složí pødvším k bpènm poyb odù dìtí pøi frkvntovnm provo motorový voidl n silnii. pøodm n imní ès èl opìt pltit ák prkování v vdljší lií ob i n odníí v vjd. Žádám obèny, by o dodržovli tím s vynli bytèným problmùm pøi prùjd nkomplikovli prái mìstnnùm ob pøi odstròování snìov ndílky. Bït obøtní. POICIE ÈR - s blížíími s vánoèními svátky s opìt romájí krádž v rodinný dom, jmn strší obènù. To s npø. pod áminko prodj rùný vìí pod. vntí do dom, v nstøžnm okmžik proldjí lý dùm odií njn finnèní otovost. Proto pooròjm, by obèn v vlstním ájm nikoo iío nvpoštìli do dom øádnì mykli sv rodinn domy i strny dvor rdy. V pøípdì výskyt podølý osob ind voljt mìst. poliii. Bïm odpovìdní to, o dýám. Zim j tdy vìtšin nás èl topit tými plivy. Tímto i njprv pøipomnot obènùm stál pltno vylášk, ktrá mjitlùm nmovitostí kládá povinnost mít pltný dokld o prvidln kontrol splinov sty, vystvný odborno firmo nbo kominíkm. Dál prosím kst do všo kotl nát to, o tm nptøí (plsty, odpdky pod.), štøm nš životní prostødí drví vš. Èím mùžm nší obi pomoi? Pøi proáká si èsto všimnt nìktrý problmù nší ob. Mùžt nám j sdìlit spolènì pk nlnm øšní. Tkto s npøíkld dro sobot v listopd domlvilo nìkolik mžù njn stpitlstv nší ob proèistili vyústìní odpdní stoky pod ými mi. Odpdní vod, splšky kl polí poml nášjí potok, vdjí dno koryt, èímž s snižj prùtok vody pøi vìtší srážká, snižj s prùø pod mostm doáí k nášní knlièní vyústìní do vodotè. Závìrm by tìl popøát všm spolobènùm do Novo rok, byom s vájmnì tolrovli, by s nám v obi dobø bydllo i dýlo. Pøji všm stpitlùm, by pøi sdání pnovl sodržná provní tmosfr, ktrá povd k jdnom íli to k spokojnosti obènù...

4 dvdsign - prvodj str.,. prosin tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Hlová són / vyvrolil lovým mistrovství Èsk rpbliky, ktr s sktènilo v dn. -. dbn. Nší noví mldí støli (Ntáli Mìová Dn Kšpárk) si n tomto mistrovství odbyli svo vlko prmir. Ob støílli v ktgorii Kdti, jž j ktgori, do ktr spdjí støli do 8 lt vìk b old n polví. V lorpblikov konkrni s Ntáli Mìová místil n krásnm 8. místì Dn Kšpárk n. místì. Tooto ávod s tk úèstnili ostøílní støli oddíl KPK Opv -, to Oldøi Kbs - snior, bin Kbsová Ktøin Volná - žny. Oldøi Kbs si vystøíll. místo, bin Kbsová s prostøíll n. místo Ktøin Volná skonèil tìsnì pod stpni vítìù. V sotìži držstv s držstvo KPK Opv - v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová Ktøin Volná místilo n. místì. Vnkovní són, Èský poár Èsko lig otvøl trdièní Jrní ávod, ktrý spoøádl. dbn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Bìm tooto ávod nás n posldní vdálnosti mtrù stil dš. Oldøi Kbs s ndokál poprt s poèsím s nástølm 8 bodù msl spokojit s. místm. bin Kbsovo dš nroodil, nstøíll bodù místil s n. místì první Jroslvo Ndìlníkovo. Ktøinì Voln stèilo n tøtí místo bodù. Ntáli Mìová si poprv vykošl tmosfr vnkovnío ávod nd s prostøíll n pìkn. místo. Dn Kšpárk božl vnkovní són ltos nstøílí. Drý ávod sóny ostil. kvìtn opìt oddíl TJ Opv v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po støli Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs božl pro por n brni ávod ndostøíll. bin Kbsová s po boji místil n. místì. O víknd èrvn s støli ý ù úèstnili sostødìní polní kší, ktr spoøádl oddíl vn Kostl n Hn v Arál Hostin U posldnío moykán v Vojtìovì. Toto sostødìní bylo vìnováno jmn stølùm v ktgorií kdti jnioøi. ostødìní s skládlo tori stølby, ákldù minárodní prvidl, stølby n m pod doldm trnrù. Clý Konèná tb. po pod. èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým + - kór Body Mlè Bøová Hlvni Kyjovi Vítkov B Komárov Brmovi Holsovi 8 : : : :8 8: : : 8: : 8. N. dli. Cvlíkovi. D. Životi : : : 8 Clkov výsldky mži TJ v podimní èásti sóny /. kolo :Vítkov "B" :. kolo :Dolní Životi :. kolo Nov dli: :. kolo :Komárov :. kolo Bøová: : 8. kolo : Mlè :. kolo Brmovi : :. kolo : Holsovi :. kolo Cvlíkovi : :. kolo : Kyjovi :. kolo Hlvni: : Vážní, rádi byom Vám vlmi podìkovli pøíò obìtvost, ktro jst nám vìnovli v nšm boji vítìstvím v sotìži násldným postpm do vyšší sotìž v rámi l ttistik ápsù tlík Šv Grf Vl Bld F. Hvlk n Dnr Mtros (B) Grod Vnlík Pstròák (B) Mikšík Admèík Komnd Novák Bld D. Doboš Kbín min goly (vl) - - sist. žl.kr. podimní èásti dovolt nám Vás o njsrdènìji povt i n jrní èást. Dìkjm! Toto sto by jsm tk lvnì tìli podìkovt lm stpitlstv v èl s Miloslvm Kostøibo, ktøí nás podporovli vlko míro s podílli n od TJ v lt - árovò popøát novì volnm stpitlstv mnoo úspì pøi správì øíní nší mìstsk èásti Opv -. Výkonný výbor TJ Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk podním ltm nástpm podim èl drá polovin myslivko rok. Byly provdny posldní ntn oprvy myslivký øíní (krml, ásypy). Díky ktivitì nši èlnù s nám podøilo n vytipovná míst místit dlší šst nový krmlù. N im bylo nkopno tn jdrno krmiv (pšni, jèmn, plvy), kg kmnn soli, dlší krmivo (npø. sno) si msí kždý mysliv jistit sám. pøikrmováním j potøb èít jštì døív nž pøijd im, jlikož vìø si n nov droj potrvy msí vyknot...

5 dvdsign - prvodj str.,. prosin Fotblový oddíl mži Fotblist ý ù - mži, žili vítìný podim v III. B tøídì! Nší fotblist po vlmi nš stn sónì / v okrsním pøbor, kdy sstopili do III. tøídy, vložili všno sv úsilí do nov nstrtování fotblov ry, ktrá j vystvìn n kvlitní výkon nši fotblistù s tím spojný odpovídjíí výsldkù postvní v tbl. Pøs ltní pøstávk pøišlo do nšo fotblovo klb mnoo nový, l i stronový posil, ktr spolènì s nšimi fotblisty mjí jdiný íl to návrt do okrsnío pøbor. V tto ltní p s ráèský kádr lvnì mìøil n srnost novo tým èl s pøíprvo.. ápsm v Tísk, kd jsm dklsovli úèstník okrsnío pøbor :8. Dlší áps s odrál v Pst Polomi, proti Drkoviím rjíí.b tøíd. Jdnlo s o tkání poár ÈP, kd jsm proti silnm tým rjíío o dvì tøídy výš podlli tìsnì :. Násldjíí víknd jsm vítli n mìlo tráv do Kylšovi, úèstník.a tøídy. Už pødm bylo jsn, ž tkání to bd vli tìžk, protož tým rjíí o tøi tøídy výš n mìlm povr, by nás mìl jdnonènì pørát. Opk byl, l prvdo jištìn obrny tvrdì vybojovnými míèi jsm áps vyráli : to díky útoènm nsní Vl - Šv. Posldní pøíprvný áps jsm sráli n pùdì Štítiny s místním B-týmm. Jistì si mnoí vpomnt n dbkl, ktrý nám Štítin štìdøil v minlm roèník to :. My jsm, l pøijli srát kvlitní tkáni i když jsm vìdìli, ž vlk øištì nám dìlá problmy v pøod do útoèn fá. Utkání s nslo v bojovnm d po nìkolik šní n obo strná jsm porili místní bor :. Mi tìmito ápsy jsm trnovli dvkrát týdnì n místím øišti odili do posilovny. stv mžstv: brnkáøi: Mtros Rdk, Orišèik Mrtin, Pstròák bomír obráni: Doboš Josf, Grf káš, Grod Rnk, Kbín Ptr, n káš, Novák Romn, Jirk (odšl n ostování do Nový dli), Vnlík Tomáš. áložníi: Dnr káš, Mikšík Mrtin, Komnd Mrtin, Admèík Mil, Hvlk Mil, tlík tnd, Bld Filip. útoèníi: Vl Ondøj, Šv Rostislv. Rlièní tým ùstl nmìnìn tk i ndál nšim trnrm ùstává Jromír Cml jo sistntm j Romn Všíèk. Po ltní pøíprvì jsm s vlkým oèkáváním vstopili do podimní èásti III. tøídy, kd jsm odráli lkm tkání, pøièmž jsm dvìtkrát slvili isk tøí bodù, l božl nši fotblist dv-krát poítili i oøkost porážky to v Bøov v Cvlíkovií. konèili jsm si n prvním místì v tbl, l pød námi j jštì jrní èást, ktrá bd pro nás o to tìžší, protož všini sopøi nás bdo tít pokoøit npøíjmnit nám náš postp do okrsnío pøbor. Jsm si plnì vìdomi, ž mám stál o lpšovt, protož bd jštì nìjko dob trvt nž si nov složní tým sdn srj s tk, by podávlo minimálnì stndrdní výkony. Pokd by jsm mìli vyvdnot ráè, ktøí s lvnì složili o výsldky, pk j to rjíí v obrnì káš Grf, áložní ød tnd tlík s Milm Hvlko útoèn do Ondøj Vl s Ros o Švm, ktøí nstøílli v tkání útyodný gólù vstølný brnk. moøjmì j to prá lo fotblovo týmù j i s potìšním poorovt, jk s poml rýsjí bdoí mld fotblov vìdy lko fotbl jko j Admèík Mil, ktrý již ksil toto fotblov prostødí jo posldní áps proti Hlvnii, byl odrán v skvìl formì. Dál jso to dorost rjíí káš Dnr, Knopp Ptrik Alš Židk, ktøí tím si noksili toto fotblov prostødí, l již kjí jký fotblový tlnt v ni j. progrm byl pstøn výltm do Jvoøíèský jskyní n ávìr byl pro mld støl pøiprvn kráná vr ávod rùn vrinty srnd ávodù. N dlší ávod jsm msli stovt do È pod Kosíøm, ktrý pøiprvil. èrvn oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs nmìl svùj dn skonèil ž n 8. místì. bin Kbsová, i když bìm ávod figrovl n. místì, s nkon msl spokojit s. místm. V dn. -. èrvn jsm s všini (Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová) úèstnili svìtovo poár Bomi Cp v Otrokovií, ktrý byl árovò. nominèním ávodm n blížíí s mistrovství svìt v Nìmk. N tomto ávod jsm si vykošli stølb v vìtr, v dšti i n ostrm slníèk to vš v minárodní konkrni. Oldøi Kbs má bìm tto sóny smùl, nbo tnto ávod pro por ámk ndokonèil. bin Kbsová s místil n. místì mi žnmi s výsldkm bodù. Ktøinì Voln s podøilo nstøílt tím njlpší výsldk ltošní sóny to ji stèilo v ktgorii Žny n. místo. Ntáli Mìová si nstøíll osobní rkord skonèil n. místì mi kdty. Pro vìtšin stølù bylo vrolm ltošní sóny mistrovství Èsk rpbliky v stølbì polní kš mládž dospìlý, ktr pøiprvil v dn. èrvn -. èrvn oddíl KPK Opv - n místním obním øišti. Tnto ávod byl drým nominèním ávodm n již mínìn mistrovství svìt v Nìmk. Bìm ávod s nvyskytly žádn problmy, ni pory brní všini støli i pøs xtrmní tplotní podmínky ávod úspìšnì dokonèili. Oldøi Kbs s i pøs svoj mbi, msl spokojit s. místm. bin Kbsová bojovl do úplno kon, l n lpší jk. místo ji to nstèilo. Ntáli Mìová s v tomto nároènm ávodì místil n. místì. Rádi byom toto sto podìkovli všm, o nám pomáli bìm lo mistrovství Èsk rpbliky árovò všm sponorùm: Bidvst C Rpbli s. r. o., BOBAJA.CZ, Bois Opv. s., ENWOX ENERGY s. r. o, HERBA AKO spol. s r. o., Hospùdk n øišti, Kointr spol. s r. o., Obní úød Opv -, Optys spol. s r. o., Propgèní podnik Opv s. r. o, lo. s., tttární mìsto Opv, Ttr Trk. s. Po mistrovství ÈR s sšl výbor Èsko sv kší, ktrý roodovl o složní rprnt n mistrovství svìt. N mistrovství svìt, jž s sktèní. -. srpn v Nìmkm Frnkfrt nd Monm, byl nominován i stølkynì místnío stølko klb bin Kbsová, ktro v ktgorii Žny doplní Jroslv Ndìlníková Hn Ndìlníková oddíl vn Klb Kší Kostl. Ktgorii nioøi bdo rprntovt Válv osrt TJ Opv, Zdnìk Jnd Áj Ksonyiová, ob TJ Jiskr Otrokovi. Z mž s pødství Josf Ndìlník (vn Klb Kší Kostl), jniory bd rprntovt Jn Šilánová (TJ Jiskr Otrokovi) njmldší ktgori Kdti byl nominován káš Andrs (vn Klb Kší Kostl). Mistrovství svìt v Frnkfrt nd Monm..

6 dvdsign - prvodj str.,. prosin v Nìmk s úèstnilo lkm v vš ktgorií stølù mí svìt. bin Kbsová s v prùbì mistrovství poybovl i n. pøíè, ktrá by ji jiš ovl úèst v finál. Božl s jí tkto ndøilo po lo dob sotìž nkon s msl spokojit s. místm s nástølm 8 bodù. tjno výsldk dosál i Hn Ndìlníková, ktrá s díky vìtším poèt krožkový dsítk místil n. místì. Posldní èská rprntntk Jroslv Ndìlníková obsdil. místo. V sotìži držstv s toto žnsk složní místilo n. místì. Pro bin to bylo tím njlpší njúspìšnìjší mistrovství svìt, ktro s úèstnil, nbo si d nstøíll lkm nov osobní rkordy, to n vdálnost m, m, v sotìži IR IR 8. Dlší ávod spoøádl. srpn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po dv støli oddíl KPK Opv - to Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs si v itltovií vystøíll. místo, ož bylo njlpší místìní ltošní vnkovní sóny bin Kbsová s n prvním ávodì po úspìšnm mistrovství svìt msl spokojit s. místm. Pødposldním ávodm sóny byl ávod, ktrý s sktènil. áøí v Otrokovií. trt tooto ávod byl dùvod npøínivo poèsí mírnì odložn. Oldøi Kbs, i když nstøíll slšný výsldk, s msl díky vlk konkrni spokojit s. místm. Nopk bin Kbsová s nnl ni odložným strtm roodit prostøíll s ž n. pøíèk. Ntáli Mìová dùvod vlk nároènosti vnkovní ávod støíll po vdálnosti, proto ji to nstèilo n lpší nž. místo. Vnkovní sóny vøl ávod konný dn. øíjn n místním obním øišti, ktrý spoøádl domáí oddíl KPK Opv -. Pro Oldøi Kbs to bylo vlmi podøný ávod, nbo si nstøíll njlpší výsldk sóny. Tto rdost m, l božl trošk tilo místìní, protož s místil s tráto bodù ž n. místì. bin Kbsová msl tooto ávod božl odstopit kvùli drvotním potížím, ktr s objvily bìm ávod. Nopk Ntálii Mìov s døilo svými výsldky n vdálnost mtrù tkovl výsldky svý kšnìjší kolgù. V odnoní tìto dvo vdálností byl. Po posldním vnkovním ávodì jso námy výsldky v sotìži Èsk ligy držstv, v ktr s držstvo KPK Opv v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová místilo v. li n. místì. V Èskm poár jdnotlivù s Oldøi Kbs místil v ktgorii sniorù n 8. místì. bin Kbsová skonèil v žnsk ktgorii n. místì. Ntáli Mìová s místil po prmirov vnkovní sónì mi kdty n. místì. Ktøin Volná nbyl v Èskm poár odnon, nbo s núèstnil stnovno limit ávodù. V soèsn dobì s støli pøiprvjí n lovo sóny /, o ktr Vás bdm rádi informovt v dlším o-lkm prvodji. bin Kbsová kom vlstnì fndit. Když n øištì vybìli ráèi v polomský drs nìktøí ni nvìdìli, jk mjí skndovt. Škod, ž s ápsù núèstnilo ví pøínivù polomský ráèù, ktøí by j podpoøili. Tk to bylo jn n lk tìm s do skndování Pstá Polom do too mo ntìlo. Výodiskm byl nápd spojit ob návy vsni k sobì. Výsldkm byl pk pokøik Pst do too popøípdì á Polom do boj. Co n to øíkli smotní ráèi s nám npodøilo jistit, l podpor si fngovl. Z sdmi odrný tkání pìtkrát vítìili, jdno rmiovli v Píšti jn jdno proráli s jsnì vdoími Komimi. Úspìšný podim ráèi konèili spolènì s trnry rodièi n bowling v Pst Polomi. opisk držstv: C Psto Polom: Rygl Dominik, Kmrádk Josf, Kosorin Mrk, Fryèk Mrtin, Èrnín Jn, Grygr Kryštof, Plšil Vojtì. TJ : Fridl Mil,Krk Tomáš, Dboviký Dnil, Všk Tomáš, r Jn, Virk Tomáš, kpin Jiøí, Èp Robin, Hmlíèk Mttw, Frýb Mtìj, Žídk Ondøj. Trnøi: Jiøí, Ptr Kbín, Hlšk Rostislv, Škrobánk Ivo. Clkov výsldky pøbor strší žái + v podimní èásti sóny /. kolo Pstá Polom : Komi :. kolo Píš : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : Vávrovi :. kolo Pstá Polom : H :. kolo lvkov : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : tìboøi :. kolo Vìtøkovi : Pstá Polom : Konèná tblk po podimní èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým. Komi. P. Polom. Píš. lvkov. H. tìboøi. Vìtøkovi 8. Vávrovi áp. Dofjm, ž i v jrní èásti sotìž s mžstv vdnm ètvøií kšný trnrù povd njmnì stjnì úspìšnì bdo dobø rprntovt ob klby. + - kór : : :8 : :8 : : : Body..

7 dvdsign - prvodj str 8.,. prosin Fotblový oddíl MINI žái Opìt j d mžstvo tì njmnší MINI! Nši njmnší fotbloví minižái, byli pøilášní do sotìžnío roèník / po dloý ètyø lt. Njvìtší ásl n otvøní tooto držstv má jji jdiný dosvdní trnr Romn Novák, ktrý j vždy v útrý ètvrtky trpìlivì trnovl n místním obním øišti. Pro mno to byly první fotblov kroky, pøsto dokáli nši njmnší fotblist vybojovt krásný bodù pro nás dospìl to byly npomntln okmžiky rdosti tì njmnší nd vstølnými góly, l i smtk po prorný áps. Dofjm, ž po podimním kol s njdo dlší mlí fotbloví prti, ktøí jso potøbní pro dlší od tooto držstv, ktr dostává mximální pèi trninkový vikù od trnr. Ctìli by jsm toto sto vyvt ndšn, tk jko j Romn Novák, ktøí by pomoli vst toto nš njmnší držstvo. Pokd s t pojit nvájt kontktovt pøímo trnr nbo vdní TJ. Pødm mo Dìkjm! opisk držstv: Dvid Clp, Mtìj x, Štìpán Hèko, Válv Ddk, Mtìj Hvrlnt, Rdovn Kolodìj, Kryštof Hmlíèk, Adm Agstýn, Kb Kotilínk, Filip Mrtínk, Mtìj Br, Ptrik Holáò Clkov výsldky MINIžái TJ v podimní èásti sóny / kolo tøli. kolo Bdišov n/b : : Clp, x. kolo : Štítin : Clp, Mrtínk. kolo FC Opv : 8:8 Clp, x, Agstýn, Mrtínk. kolo Hrd n/m "B" : : Clp, x, Hvrlnt. kolo : Cvlíkovi :8 Clp, Hvrlnt. kolo Hrd n/m "A" : : Clp. kolo : Kylšovi : Clp, x, Br, Hèko Konèná tblk po podimní èásti MINI (ml. pøíprvk) + sk.b Rk. Tým Bdišov n/b Cvlíkovi Štítin Hrd n. Mor. A FC Opv. Hrd n. Mor. B Kylšovi Pro jrní èást sóny si jn pøjm, by s doplnil kádr o dlší mld fotblisty, posílil rlièní tým nši njmnší mìli ví fotblovo štìstí. trší žái Pst nbo á Polom? Po dlší dobì s opìt podøilo pøilásit strší žáky do okrsnío pøbor +. Zrát si sktèný fotbl n lm øišti, bylo pro mno nìèím novým. Poètnost kvlit dosvdnío kádr, by l ndávl vlko ndìji n vládntí l sóny. Proto s klb TJ roodl spojit sv síly s oddílm C Pstá Polom. Po doodì klbù k nám pøišli ráèi doplnit kádr mldší pøíprvky n oplátk s l držstvo strší žákù pøstìovlo n ostování do Pst Polomi. Kádr strší žákù tdy tvoøilo ráèù jn Polomi. Vìtšin podimní domáí tkání s odrál n stdion v ý í. Jn pro vìtšin pøínivù lk kopn nbylo prv jsn, kdo j domáí - kór : : 8: 8: : : : : Body 8 Zákldní škol Mtøská škol V školním ro / nvštìvj ákldní škol dìtí mtøsko škol dìtí. Rodìlní ákldní školy:. roèník ( žákù) +. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. nk Aptiká. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. Klár iovníková. roèník (8 žákù) +. roèník (8 žákù) - tøídní èitlk Mgr. Mrtin Škrobánková Školní držin nvštìvj žákù vd j pní vyovtlk Rdk Binrová. Výdj strvy školnii má n strosti pní Pvl Fridlová. Mtøská škol má dvì oddìlní - mlý dìtí, ktr vdo pní èitlk Dn Žùrková, vdoí èitlk MŠ B. Tr Èprová oddìlní pødškolákù, o ktr s strá pní èitlk Monik nová. Výdj strvy školnii vykonává pní Mrtin Virková. Dìti s v mtøsk škol vdìlávjí podl vdìlávío progrm Ètyølístk, mjí rodìln provní odpoèinkov èinnosti, vyrábìjí drobn výrobky úmìrn vìk, nvštìvjí divdlní pødstvní i jin k v Opvì, èitlky s snží o dnní pobyt n èrstvm vd nbo vièní v tìloviènì. Zájmi s moo úèstnit vièní s Gymnstiko Špièková. Pødškolní dìti prjí n pøíprvì k vstp do školy, vdo si svá portfoli, provádìjí volòoví viky n pøíprv psní, dokonljí sbobsl. Po ápis nvštìvjí první tøíd snmjí s s odm školy. Zákldní škol prj podl vdìlávío progrm Od rní k vìdìní, to již od rok. Žái jso spojni vždy po dvo roèníí, tøíd prvòáèkù nbo tøíd s njvyšším poètm dìtí j smosttná. Výk v málotøídní škol má svá riik, l i nndbtln pødnosti. To njvìtší j, ž èitl má pøi tk mlm poèt dìtí možnost kžd ni dokonl pont, má ès s kždm individálnì vìnovt, vyslnot jj, èímž mimo jin vniká i tolik potøbný vysoký stpò dùvìry mi dìtmi dospìlými. Výodo j i vìková rùnorodost žákù, kdy s dìti pøirono sto èí pomát mldším i rspktovt strší. Málotøídk krátk njn vdìlává, l i vyovává k rspkt, tolrni v nposldní ødì i k smosttnosti. Nroí tdy v tk vysok míø grsivit, šikn èi jin problmy, všini n sb pø vidí, nikdo s nsová. Nvýodo bývá mnší nbídk tøb ií jykù to, ž s žái msí ví nèit smi provt b pomoi èitl. Uèit s dìti msí n kžd škol, proè j l strsovt v tøídì o -ti žáí, když to jd i v klid rodinnm prostødí? Zápis žákù první tøíd s bd kont v dn.. ldn, bližší inform s rodiè bdoí prvòáèkù doví n informèní sù, ktrá s podl domlvy sktèní v týdn od. do. ldn. Škol s pojj do mno sotìží, npøíkld O njkrásnìjší vánoèní odob n vánoèní strom v Opvì, nš výtvory mùžt kždý rok n stromì sptøit. Èsto jsm s mis ovli v výtvrný sotìží v rámi výstv MZŠ 8..

8 dvdsign - prvodj str 8.,. prosin Opv, ktální mám rdost. míst v výtvrn sotìži n tødní prùmyslov mìlk škol Opv, ktr nám ískl šk kplíková. Jko škol jsm ískli i. místo v sotìži pøímìstský škol o kologii ornì pøírody Envip. místo sotìž Zlí líèko, poøádno obí školo Opv - Oti. Tk byom rádi toto sto podìkovli všm ktivním rodièùm, ktøí s složili o nši výr sprmrkt Globs, kd jsm ískli. místo tisí korn, ktr požijm n vlbní nší školní rdy. Rovnìž dìkjm všm rodièù, sponorsk dry v formì kopíroví ppírù osttní školní potøb. Mgr. Mrtin Škrobánokvá Z ktlit nší školy školky: - bírám strý ppír, pokd dom mát, pøinst o k nám, njn v období, kdy n rdì x roènì stojí kontjnr, l kdykoliv! - V pátk. prosin pøijd do školy školky Mikláš, tk s tìším! - V ètvrtk. prosin od, odin s koná již trdièní Koldování v kpli pot v ostini U Blù vánoèní try, kd bdt mít možnost kopit drobn vánoèní dárky výrobky dìtí. Pøijït, tìším s n Vás! Dlší jímvosti ktlity nší školy pøinsm s pøíštì, drví mlí i vlí solk školièky.. místo v výtvrn sotìži šk kplíková Tjmství vánoèní štìdrosti nb vánoèní podrv pn fráø Pøátl! Jsm nsmírnì rád, ž po dlší dobì mám opìt možnost podrvit oslovit prostødnitvím tooto èsopis kždo obèn nší ob, kždo èlovìk dobr vùl. Vít, èím j èlovìk strší, tím s si èstìji, vláš v prosini vùb v období Váno, vrí k sv minlosti, k svm útlm mldí dìtství. J to pøíodná dob jn tk si prostì trošk vpomínt n to, o ž bylo dávno. V tìto dn vrolíío dvnt s tk mi vybvil jdn vpomínk n dìtství. Mol jsm tdy mít ètyøi nbo pìt lt. Jko si všd v køs nský rodiná s tk nás pød Štìdrým dnm ystl stromk stvìly jslièky. Vpomínám si, jk mmk vytál pod skøínì vliko krbii bliío ppír v ní jsm èli vyndávt jdnotliv figrky. Vl jsm blík postvièk pstýø snžil jsm s o pøidt k osttním postvièkám v btlmì. On l ntìl nìjk stát. tál pdl. tlo s to bìm vilky. Postvièk s pøvrátil, spdl n m lomil si no. pláèm jsm ánìl k mm. T vysll mùj žlostný køik dl mi do rky dlší blíèk. Zèl jsm jj povoln roblovt krbièky jsm vyndl jslièky s postvo Jžíšk. Tdy jsm si jn mtnì vìdomovl, kdo Jžíš j o pro nás nmná. Poítil jsm všk, ž mi mmk dl dùvìr pot, o jsm sll pøi roblování pstýø. vìøil mi lvní postv. Vpomínám si, jk rdostnì jsm Jžíšk donsl do btlm dùvìr, ktro jsm dostl, byl njkrásnìjším vánoèní dárkù. Tk pro nás j njvìtším drm o Vánoí to, ž nám Bù dává svo yn Jžíš Krist. Dává too, ktrý j pro nìj njdùlžitìjší. Jk nložím s tímto drm? Pøiprvím s n jo pøijtí? Pøijmm o s rdostí nvážm s ním osobní trvlý vt? Nbo po Vánoí tnto dr Boží dùvìry ododím do kot, km s nikdo ndívá, spol s vánoèními dárky, ktr nás jdnodš øèno pøstly bvit? Prádn lvi v nši rám, vláš v mìsíí po Vánoí, jso božl èsto trpko odpovìdí n tyto otáky. Odpovìdí n Boží štìdrost dùvìr j pøíliš èsto nájm lostjnost lidí! Bdm nìkolik dnù, možná jn nìkolik odin, prožívt dlší Štìdrý dn v nšm životì. Pmtjm n to, ž štìdrost j tk jdno vlký tností, ktrými Bù vybrojil èlovìk. Tto tnost nám lvnì pomáá vìdomit si, ž nžijm kždý sám pro sb, l ž žijm s drými pro dr. A proto tk mùžm o èlovìk øít, ž j Božím obrm. My si l v tìto okmžií nov vìdomjm, ž tím, kdo j sktènì štìdrý, j právì Bù, ktrý dl svo jdnorono yn, by byl s námi pro nás. A tk nám btlmská stáj øíká, o nmná být èlovìkm, l tk nám øíká, kdo j Bù. Kž tdy t Boží lásk v nás pøbývá njn o Vánoí, l nstál. To Vám všm pøj Váš P. Adm M³k. 8..

9 dvdsign - prvodj str.,. prosin Klb rodièù školy Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Pøvážná èást èinnosti nší ákldní orgni kál, ktrá j èlnm Asoi víúèlový ákldní orgnií - sdržní tniký sportù èinností ÈR, s odrává v jrní ltní mìsíí. V bod vádím njdùlžitìjší k ltošní sóny. - Brigády n odstròování násldkù po øádìní vndlù lodìjù n stølnii. - Zprovonìní stølni po imì n ltní són. - tølká sotìž o Poár osvoboní ý ù. - polúèst n dìtskm dni - vdovková stølni. - tølká sotìž mlorážky pro vøjnost. - tølký dn pro dìti mládž. - Úèst n stølk sotìži o Poár strosty Nplovi. - Brigád n imování stølni, lkový úklid rál. Mimo vdn k jsm provádìli prùbìžnì údržbáøsk prá n oprvì støy klbovny, sèní trávy, èrpání žmpy, gnrální úklid skld, oprv podpìr pøístøšk. Tk jsm s ktivnì podílli n bpèování sotìží v stølbì kš. Inform o plánovný kí byly vøjòovány v vývìsní skøíò místìn obnío úød, rovnìž inform o výsldí prùbì kí, vètnì fotodokmnt, pokldník klb Monik Ondrová Podimní Drkiád jso v tto skøíò mís ovány. N podim jsm s roloèili s nším dlooltým èlnm Jnm Nìmým, ktrý nèknì møl. Byl jdním nši njlpší stølù, do nší orgni pøinsl spost nový myšlnk nápdù jo bývlo pùsobištì. Po lo dob byl rovnìž roodèím sportovní stølby II. tøídy v posldní lt roodovl všny sotìž poøádn n stølnii n trážnii. Bd nám odnì sát. Plán èinnosti n pøíští rok bd pødmìtm násldjíí èlnsk sù, tím mám po návr plán. Èinnost s nbd výrnì lišit od ltošnío rok. Vìtší dùr msí být kldn n údržbáøsk prá, týkjíí s pødvším skld trèù vš stø. Zd všk álží n finní, ktr s nám podøí bpèit. plk. Ing. Bøtislv Jnošk První kí, ktro jsm pro nš dìti v škol škol poøádli byl Drkiád, ktrá s konl.øíjn. V odin s dìti s svými drky, rodièi dobro náldo sšli n školním øišti. N poli, kd jsm s pøsnli s všini dost nbìli nž ytli poøádný vítr. Nkon nám dri krásnì ltli vykolili rdostn úsmìvy n vš tváøí. Dosttènì vybìní úèstníi Drkiády si pk moli jít pìt n školní øištì k pøiprvnm oništi opt špkáèk. Kžd dítko dostlo nìo dobro n b, omlovánk rflxní pásky pro vìtší bpènost. Volný ès pøi èkání n špkáèk si vyplnili krslním køídmi n btonov ploš. Rodiè dostli pnè všini s v slnìn sobotì pøíjmnì pobvili...

10 dvdsign - prvodj str.,. prosin Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Dýòobrní nb podimní tškøi Pní èitlky v mtøsk škol s.. sšly s dìtmi jji rodièi v vlkm poèt n trdièním Dýòobrní. Pøišli si vyrobit krásn podimní dkor dýni. K obèrstvní nbídly pní èitlky dýòový koláè k kávì nbo èji. Nkon si šli všini spolènì pálit svíèky do svý vydlbný dýní n školní rd dìti si pød sto domù tnèili stršidlný tn. Klb rodièù si pro školní dìti pøiprvil v tìloviènì školy podobno ki nvno Podimní tškøi. Úèst školní dìti, ktr pøišli v krásný kostým nápditý stršidlný mská, byl vlká. Dìti spolènì dlbli dýnì kždý si vyrobil násldnì odnsl domù originální sovièk. Mminky Klb rodièù pøiprvily pro dìti ml pooštìní. Tnovlo s rály ábvn ry. Roloèili jsm s rosvíním dýní pød školo. Bylo to mo krásn odpoldn ž s všini tìším n pøíští rok. :-) pokrèování strny, klb dùodù. tpl v stín, všini výlt vládli b újmy n drví jštì po návrt do vsi mìl nšo výlt žitk ostin U Blù. Náš posldní ponáví ájd byl n Jižní Morv. Zd s úèstníi plvili lodí po èásti B ov knál, ož byl pøíjmná mìn oproti jídì tobsm. Násldovl návštìv potnío míst Vlrd otnávk vín v sklípk mi vinimi Jižní Morvy. Tnto ájd byl odnon jko ponáví vlmi poitivnì. Z dvt lt èinnosti klb bylo vykonáno mi èlny vlmi mnoo vdìláví èinnosti, všmi vdnými pøíkldy. Pøitom doálo k pvòování vájmný vtù, ož v vyšším vìk obènù nní ndbtln. Dl individální sopností s èlnov klb snžili orgniovnì pomoi v obi brigádmi držt øádný vld ob, ož j možno odnotit jko èinnost vli poitivní. V prùbì mínìný dvti lt došlo k nèn obmìnì èlnù nšo klb. Nìktøí jj opstili osobní dùvodù, jiným vypršl ès n tto mi. Výbor i ndál jiš ovt prodložní spolènsko život v kolktiv, k prospì kždo jdin. Pød komnálními volbmi, ktr probìly v tomto ro, slíbili kndidáti do místnío stpitlstv v svý volbní progrm sniorùm ob všmožno podpor pro prodložní jji èinorodo život. Bdo-li tyto pøísliby volnými kndidáty rliovány, j to dobrá prspktiv i pro dlší kvlitní fngování Klb dùodù v obi. My, stávjíí èlnov klb si mùžm jn pøát, by s sliby nplnily klb tk plnil b bytk svo fnki ktro si dl do vínk, držovt rovíjt lkový spolènský život nši ob. Klb dùodù v ý í v ro...

11 dvdsign - prvodj str.,. prosin Pøld kltrní, spolènský jiný kí v njbližší mìsíí Trmíny konání plsù kí: poøádjí škol školk Mikláš (v : od. sr Vodojm) poøádjí sièi trdiènío sièsko Mikláš n myslivk tì Vánoèní try škol, U Blù Hon myslivko sdržní sr úèstníkù "U rá" v 8: od Bál U Blù Pls sportovù (fotblisti), U Blù Hsièský pls, U Blù Poování Bsy, U Blù - (Myslivký pls s ltos nkoná) Pøílžitost k svátosti smíøní: Komárov: Útrý.. : - 8: od. tød.. : - 8: od. Ètvrtk 8.. : - : od. Pátk.. : - 8: od. : obot.. : - 8: od. Rdò: Ndìl.. : - : od. Nov di: Ndìl.. : - : od. Opv: Ndìl.. : - : od. povìdní dn v opvsk konktdrál Nnbvtí Pnny Mri Váno - booslžby, svátosti smíøní Poøádání booslžb:. - obot.. 8: od. () Rdò - Ndìl.. : od. () Komárov - Ndìl.. 8. od. () N. dli - Ndìl... od. () Komárov - Pondìlí.. 8: od. (). - tød.. : od. () vátèní konrty: - Ètvrtk.. : od. Konrt ZŠ MŠ - koldování Rdò - obot.. : od. Konrt Komárov - Ètvrtk 8.. : od. Konrt ZŠ Komárov Nov dli - Pátk.. : od. Vánoèní konrt Komárov - Ndìl.. : od. Konrt pìvko bor CANTATE DOMINO Komárov - Ndìl.. : od. Konrt dov dby Hrd nd Morvií Rdò - tød.. : od. () Komárov - tød.. : od. () Rdò - Ètvrtk.. : od. () Komárov - Ètvrtk.. 8: od. () N. dli - Ètvrtk.. : od. () Rdò - Pátk.. : od. () Komárov - Pátk.. 8: od. (). - Pátk.. : od. (). - obot.. 8: od. () Rdò - Ndìl 8.. : od. () Komárov - Ndìl 8.. 8: od. () N. dli - Ndìl 8.. : od. () Rdò - tød.. : od. (8) Komárov - tød.. : od. (8) Rdò - Ètvrtk.. : od. (8) Komárov - Ètvrtk.. 8: od. (8) N. dli - Ètvrtk.. : od. (8). - Ètvrtk.. : od. (8). - tød.. : od. () Rdò - tød.. : od. () Komárov - tød.. : od. () Rdò - Ètvrtk... od. () Komárov - Ètvrtk.. 8. od. () N. dli - Ètvrtk... od. () O Klb dùodù v nší obi, nb mlá vpomínk n vliký poèin. J tom již dvt lt, kdy s skpin strosdlíkù nši ob roodl tvoøit v obi Klb dùodù, kd by nšli místní snioøi, ktøí již konèili svo profsní drá, sv spolènsk vyžití. Tdjší strost ob podpoøil tto iniitiv, poskytl sniorùm možnost sát s v obním kltrním domì, kd s pk dùodi, ktøí o klb projvili ájm sáli. N návr iniiátorù stvní klb, pn Dil, pní ídy Konèn, Vìry Voln, l i nìkolik dlší, volili si úèstníi prvo stkání výbor klb, jko orgniátor ndájíí èinností klb. Zvolný výbor nùstl vyslovn dùvìø ni dlžn vli iniitivnì pøiprvovl náplò èinnosti pro jdnotlivá stkání èlnù s ílm, pobvit s, poèit pstøit spolènský život ob svo vlstní èinnosti. Ž s to výbor klb døilo, o tom svìdèí "Kronik klb", ktrá j od jo ložní pèlivì vdn. Dovít s v ní, ž Klb orgniovl npø. rùn výstvky prí svý èlnù, ž orgniovl módní pølídky istoriký odìvù, kd mnkýnkmi byly èlnky klb, ž v progrm jdnoo stkání vystopily èlnky klb pí. Konèná V. Volná jko "bbky koønáøky", s svými osvìdènými rdmi pro pvnìní drví, l tk s vybrným koøním, kroniky mùžt vyèíst, ž výbor spoøádl pro èlny "Miklášsko ndílk, již s ostili s úspìm v bybnm pøstrojní smi èlnov výbor pánov Všk, Žùrk Tkèík podobnì by s dlo v výèt ktivit pokrèovt. Hnd s prvopoèátk èinnosti klb byly mi èlny pøi rùný pøílžitost vány dìti místní školy, ktr mi sniory pøiály vždy pøiprvn svými vyèjíími s svým kvlitním kltrním progrmm, ož bylo výrn oboní soèsno progrm klb. Dìti tk dokály pøiprvit sniorùm vlstnorènì drobn dárky, ktr jim pk pødly pøílžitosti váno, nbo vlikono. Ty byly pøijímány všmi úèstníky s rdostí povdìkm. V nšm klb s stlo bry trdií, ž si èlnov vájmnì blopøáli k dosžným životním výroèím v dnm mìsíi, kdy s sromáždìní klb konlo. Tto trdi j trvlá. Blopøání jso vršn pødáním kvìtiny jbilntovi sborovým, by ponìkd flšným píváním písnì, ktro si oslvn volí. mlo ndsáko, pokd byom srnli lkovo èinnost klb dvt lt jo trvání, moli byom m dát náv "Univrsit tøtío vìk". Vždy èinnost klb nsstává jn voln, ni nøíkjíí ábvy, l v progrm byly ndál s ès od ès vyskytjí odborn pødnášky, jímv bsdy, podnìtn inform i ponáví ájdy. Jn nmátko: pødnášli mi námi n odborná drvotní tmt, rolog Dr. Èrný, nroirrg Dr. Volný, i intrnist, profsor Dr. Rjko Dolèk. Prostødnitvím voják, kpitán Kostøiby jsm s snámili s èinnosti nši vojákù v VVP ibvá, vètnì ostrý stølb tnkù, tm jsm..

12 dvdsign - prvodj str.,. prosin si tk potnli n prvm, nflšovnm Rádi jsm s snámili s soèsným ovm vojnskm gláši. Pøi dlším spolènm stkání skot v ZD Kylšovi násldnì jj porovnli s kpitánm Kostøibo jsm vyslli jo n Bio frmì v Kržbrk, sldli jsm i výrob vyprávìní sldli film o èinnosti AÈR v rnièní vojnský misí, ktrý s on rošíøili svùj obor pontkù. kr v Vávrovií, èímž jsm si rovnìž osobnì úèstnil. V jinm trmín pnionovný U ájdù j polovièním úspìm vodn lt. pplk. indovský nás svìtil svo poèsí n vždy s vydøí. Do nvlídno pødnáško do problmtiky vojnský ltù. poèsí jsm vyjíždìli n lsko Hrt dál Pøi pøílžitosti návštìvy nši ob nám pán k Štrnbrk. Po bìžnm sldntí nši Dromír Illík, místní rodák, vyprávìl o Èínì njvìtší vodní nádrž v krji, jsm nvštívili Jponsk, kd dloá lt pùsobil. Od pn mm obøí døvìný so v Jiøíkovì, ktr Dšn Konèno jsm moli sldnot s nývá "Prdìdov glri Hlokù" nèn množství fotogrfii jo ptování po pk násldovl prolídk typiko rbort rùný vlorá n nši plntì, jjiž Mkè-Pikè v Ps Štrnbrk. I pøs sldntí nám doplnil potvým vyprávìním. npøíò poèsí si všini úèstníi ájd Kpitán Èrnoorský státní polii v Opvì potìšili svùj rk n dobr náldì jim to ni nám pødnášl o soèsn kriminlitì v Opvì nbrlo. okolí o prvni proti tto. Ing. Pláèk nám N kždý nší vsni byl n ndávno formo film i pødnášky poskytl inform rkonstrovnm lsko-ostrvskm rdì. o proti požární prvni, ktrá j vláštì Nám s to podøilo. Tto návštìv jsm spojili v nšm vìk nndbtlná. A v výèt s návštìvo ostrvsk oologik rdy, ktrá výborm orgniovno nšo vdìláváni má stál o návštìvníkùm nbídnot. A kdo nl nvpomnot vìrok, ktro nám jštì nbyl n návštìvì Dolní oblsti Vítkovi, pødnáší pøi sv návštìvì mi námi pán fráø nváá. Tk jko my s mùžt poèit Adm. K nší všobn èinnosti ptøí i dbní o výrobì srovo žl vš prosù kolm výov. K t ptøí návštìv oprty v divdl, tto výroby, tk jko my s mùžt dostt n návštìv konrt v Klímkovií i jind tk vrolk vysok p, odkd bývá krásný náš pìv ès od ès doprovod dbní výld do široko okolí. J to prád, jk vám nástrojù. V nšm progrm nybí ni økno úèstníi tooto ájd. sportování. N místním øišti jdno v ro Jdno v njtpljším dni v ro, jsm s vydli plním sportovní disiplíny, byom si vodo. Njdøív jsm nvštívili Rybí dùm v dokáli, kolik v nás j jštì fysik nrgi Cotìbi Èsko Tìšín. tm jsm s moli sportovnío m. Pro nodil diváky j to pokot podívno n njrùnìjší dry ryb si úsmìvn, l pro úèstníky j to pøíjmná v obrovskm kvári s obsm tisí litrù ábv pøinášjíí všm rdost. vody. Pk jsm sldli, d má dosttk vody Krom dosd npsno, orgnij výbor klb Tìrlik pørd, pot jsm n Žrmnik ponáví ájdy, ktr jso vždy mi èlny pørdì doplnili úbytk tktin pøsnli s vlmi vítno ki. Vždy mnoí ž v dùod n pørd Olšná, kd po øádnm obèrstvní právì v klb moli sldnot nìktrá dosd jsm obldli modrní Aqprk. I pøs nponná míst, jko j jskynì Mo, povìtrnostní podmínky, kdy bylo stpòù mlbný Štrmbrk, Tonk v Novm Jièínì, kd s nš žny odobily kopnými slmáky. pokrèování n strnì. link Prskov Annská Tšínská Jtky Ostroj Ppírny - (Globs) Komárov, Os Komárov, Blkom Komárov, tlovin Komárov, strd Komárov, Krvrov, dolní, ZD, stød, orní, Prrov Zón, Pltnost od... G - Jd prs stávk Globs, E - Njd prs stávk Ppírny, 8 8 Provní dny o,n,svátky Provní dny o,n,svátky,, Prrov,, orní,,, stød GE GE GE, GE GE,,,, GE, GE GE GE GE, GE GE GE GE GE GE Ordin prktiko lkø v Obním domì Opv - : MUDr. Šárk Bìrská prktiký lkø pro dospìl tl. : nbo tl. Komárov:. V bdovì Obnío úød ý ù j bbrirový pøístp. Ordinèní provoní dob Objdnání j možn v pondìlí v : - 8:. Osttní dny v Komárovì. Pondìlí: : - 8:, tød: : - : (lžby - n žádost vyštøní pint dom, oštøní mimo ordinèní dob tlfoniká konlt mimo provní dob) Kniovn n obním úød j v provo kžd pondìlí od.-8.od. Místní rols: Hlášní místnío rols probíá x dnnì to dopoldn v. od. odpoldn v. od. Trmín konání dlšío stpitlstv.. Nìkolik žitèný informí pro kždo, ZD, dolní Komárov, Krvrov Komárov, strd Komárov, tlovin Komárov, Blkom Komárov, Os - (Globs) Ostroj Jtky Tšínská Annská Prskov 8 8, 8,, 8 G G 8G 8G G G, 8 8, 8,, G, G G G 8 8 G G G G G G G Èská pošt v Obním domì, tl. n pošt. Úødní odiny: Pondìlí: 8: - :, : - : Útrý: 8: - :, : - : tød: 8: - :, : - : Ètvrtk: 8: - :, : - : Pátk: 8: - :, : - : obot, Ndìl: vøno trost - Mgr. Ptr Orišèík Nov úødní odiny Útrý :-8: Ètvrtk :-: tl.: 8 Místostrost - Pvl Nlšovský tl.: 8 8 Obní úød - nov úødní odiny Pondìlí : - :, Útrý : - 8:, tød : - :, Ètvrtk : - :. Úødní -mil: nbo

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV skupn J DHČ I901:209 I1401:205 H1801:208 BCU yprcol:mchlš ustk Dtum:ř íjn2012 sport projkt oprního znèní - obc ouno 1. ÚD U JU nto psport projkt sslého oprního znèn?(?l D byl zprco?n n z?klì objnáky Dobroolného

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konné dne 12. 3. 2014 Letos se setkáváme již po 20.té, bychom ohodnotili tké předstvili nejlepší sportovce TJ TESLA BRNO. Z

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Pneumatický servopohon Typ 3271

Pneumatický servopohon Typ 3271 Pneumtický servopohon Typ 71 Pou ití Zdvihové pohony pro regulèní èleny urèené zvláštì k montá i n servoventily konstrukce 40,0,80 n mikroventil typu 10, jko i n servoklpky. Plochy membr n od 80 do 800

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù

www.lenza.cz Mia nábytek do dìtských pokojù www.lenz.cz Mi Dìtský pokoj to je pohádkový svìt pøání fntzie, jež pøináší dìtem rdost vede je k chápání krásy. Svìt kolem nás je plný rev svìtl. Brv je možná nejzáøivìjší stránkou dìtství. Kždý z nás

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72 ObsH Jk s v učbnii orintovt?... 4 ÚVOD slovo utorů... 5 Už HODím DO školy... 6 Ku-ku intrvl. Rytmiké ry (r n tělo). Sluová pozornost. Pěvký postoj. Ilj Hurník: Vlštovky olétjí. Tém pozim. JDm k bbič DěDOVi...14

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech www.dobr-rd.cz Zprvodj REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO říj 2015 prodjé tém čísl 10 lt spolčě 2 Dsítk přtřs co s událo stkáí rgioálích prtrů 3 7 Výzmé události 2006 2015 spojé s m fodů v krji v přhldé zkrtc

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 Bitrov ze Slovensk mìli nši obèné možnost se zúèstnit dvou kcí, to u pøíležitosti Pochování bsy Dne mtek. Obì kce se všem zúèstnìným

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

BERNINA 580 I 560. 12 sklenek limonády. 7 palačinek s javorovým sirupem

BERNINA 580 I 560. 12 sklenek limonády. 7 palačinek s javorovým sirupem BERNINA 580 I 560 k n l u 1 l & 1 k ch iů c š h n 2 r j r s lý á r 1 á š ij š krý ě d b 2 dn 12 sklnk linád 7 plčink s jrý sirup i ě d j ý 2 ks ic n r h b i s d s př 12 LED žárk skěl sěl plchu pr ši Pluický

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6. řížovk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. ročník, 1. číslo krbice n dopisy zvíře, které má n sobě vlnu pohádková bytost, která unáší princezny můžeme si to půjčit n čtení chodidlo jink btoh n školní

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu 4. Přhoné ě Exisí-li v lkriké obvo rvky shoné aklova nrgii, noho v obvo robíha ě, ři nihž by vznikaly skokové zěny éo aklované nrgi. To ovš znaná, ž o ob, ky ohází k zěně nrioiké fory nrgi nahroaěné v

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč 25.10.2012 1 z 8 Txté hnní Insting, tisk JR D:\kunty\_VZ LBC\JR 6 lzn\tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční SO 03 - Dpzitř ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST nbík I. % nbík II. % nbík

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ. Øada: VI. ISSN 1213-9033 Praha, 1. èervna 2003

ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ. Øada: VI. ISSN 1213-9033 Praha, 1. èervna 2003 ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ 3 Ød: VI ISSN 1213-9033 Prh, 1. èervn 2003 Obsh Èlánky Krel Nesmìrák: Struèná historie Èeské spoleènosti rukopisné... 49 Robert Jn Høebíèek: Nd skldbou O velikých bojéch

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více