Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec strana 24. e c. c h. e c. c h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik Kbs sodnì n místì. Tst požární orny splnili všini b tráty bod. Nbývá nž držt pl v jrním kol. Držstvo mžù všk tk nállo postrlo s o kákovo rprnti nší ob. Pánov s ltos úèstnili sriál sotìží v rámi Opvsk ligy v požárním sport. V tto prstižní sotìži s v vlk konkrni ti držstv místili lkovì n krásnm 8. místì. Zimní pøíprv v formì posilování, r tmový sotìží probíá bìm imní Dlší olký prvodj vyjd v bøn, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs. mìsíù v místní tìloviènì. Ani ltos si sièi nnli jít odpoldn strávn s "nbsko výprvo" pod vdním vto Mikláš. V dn jo svátk s všini sšli Myslivk ty, spolènými silmi odobili okolí pmlsky pro lsní vìø pk s písnièko, øíkdlm èi koldo složili o odmìn od Mikláš. Vod pøišl tk orký ovoný pnè ltošní posldní opkn bøty. A njbližší plán pro èátk pøíštío rok? stry brtøi sièi jso srdènì váni n Vlno romd bor dobrovolný sièù, ktrá s sktèní dn. ldn od v Kltrním øíní ob. A oni nùstno ni milovníi tn. Trdièní Hsièský pls s bd kont. únor od v sál Hostin U Blù, kd bd k tni posl rát skpin Mrkr. Závìrm byom tìli pøímnì podìkovt bývlm stpitlstv MÈ Opv - v èl s pnm Milošm Kostøibo jji prái podpor nšo sbor v plynlý lt. Vìøím, ž s novým stpitlstvm bd nš spolprá pokrèovt ndál k prospì l nší ob. Všm spolobènùm pøjm pøíjmný dvnt, klidn prožití vánoèní svátkù do novo rok pødvším drví. Oni mr!! DH Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká,, Tlfon:, -mil: nbo Úødní odiny strost útrý :-8: ètvrtk :-:. tl. strost: 8 Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký tl.: 8 prosin, nákld výtiskù Prá dìtí ákldní školy. ví n str.. strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás o njsrdènìji podrvit poi novì volno strosty mìstsk èásti Vám tktž podìkovt dùvìr, ktro jst vložili do vš novì volný stpitlù. Vlmi rád by tk vyžil tìto øádkù k podìkování lm minlm stpitlstv jji prái pro mìstko èást pk vláštì podìkovt pn Miloslv Kostøibovi, ktrý po lá tøi volbní období vykonávl fnki strosty v øíjnový komnální volbá s roodl již nobjovt svùj mndát. Všm minlým stpitlùm jsm podìkovl jji prái i osobním dopism pn Kostøibovi pn Vlíkovi jsm ofiiálnì podìkovli n Pro ob provlo wbdsign stdio prosin prvním sdání stpitlstv, ktr s konlo. prosin. oldm n dn sktènosti konèný výsldk komnální volb j øjm, ž vstpjí do l nov tpy svo rovoj správy. Jsm tk vlmi rád, ž již pød volbmi bylo øjm, ž všny sbjkty, ktr kndidovly do stpitlstv, mìly v podsttì, ž n ml výjimky, stjn priority s oldm n tnto fkt pìvnì dofám, ž v násldjíím období dìlám všini pro nplnìní tìto priorit vš o j možn i ntn. Vážní milí, rád by Vás vždy tk v tomto úvodním slovì strosty, snámil s èinnosti úød. Od stvjíí sù nbìlo mnoo dní týdnù, l jsm rád, ž s nìktr vìi již povdly. požádly o èíslo orintèní popisn n nší sièsko brojnii, tktž požádly Tnik slžby Opv, by provdly vyèištìní knliènío potrbí pod lií N Štìpnii soèsnì, by byl oprvn lkovì nièný døvìný plot n øbitovì, kd Tnik slžby jso správm tooto objkt. Z sb jsm vlmi rád, ž s povdlo nd

2 dvdsign - prvodj str.,. 88 prosin èátk nšo fnkènío období njít již tï rb dst lidí, ktøí jso ootní provt pro nší mìstsko èást v rámi vøjný brigád prvním výsldkm tìto brigád j vyèištìní knlièní stoky pod ými mi, ktrá vd k žlnièní trti. Tktž s povdlo ískt bpltnì nov vybvní knláøí nšo úød provdli jsm vymlování vš prostor vètnì kniovny. Intnivnì s tk prj v rámi likvidèní invntrièní komis, byom kompltovli mjtk mìstsk èásti pødvším vylikvidovli strý, npotøbný nièný mjtk. Mj. jsm tk požádl pní øditlk ZŠ MŠ Mrtin Škrobánkovo, by nš dìti vydobily vánoèní stromèk. Tktž jsm výšili poèt odin úød mìstsk èásti, tk, by nší obèn mìli komfortnìjší možnost komnik s úødm v pøípdì sv potøby. Vážní v ávìr by Vám všm rád popøál klidn prožití vánoèní svátkù v kr rodinnm tktž popøát mnoo drví, štìstí síly do novo rok, by rok pro Vás byl plný rdosti úspì by byl rokm, kdy s Vám splní mlá, l i vlká životní pøání. úto Ptr Orišèík, strost. Vldm k tom, ž výsldky volb nbyly ofiiálnì vylášny v rols dovoljm si j tímto vøjnit pro úplnost v prvodji. Volby do stpitlstv obí probìly v pátk.. od : do odin v sobot.. od 8: do :. Výsldky volb pk tátní komis vøjnil. øíjn od tooto dn èl bìžt. dnní lùt pro podání pøipomínk. Po plyntí tto lùty nstl ákon povinnost minlo strosty pn Miloslv Kostøiby svolt do dnù nov stpitlstvo. K svolání stnovjíío sdání došlo... N tomto stnovjíím sdání probìl dl progrm mimo jin: Volb volbní komis, Volb návrov komis pro pøíprv návr snsní, Volb strosty MÈ Opv -, Volb místostrosty MÈ Opv -, Urèní fnkí, pro ktr bdo stpitl volnìní. (rèní fnk strosty místo strosty ùstli nvolnìní). N prvním sdání složili všini noví stpitl slib, pot byl tjno volbo voln nový strost p. Orišèík místostrost p. Nlšovský. Pøsný prùbì stnovjíí sù njdt n wb: Clkový poèt osob psný v výpis snm volièù jji dodtkù 8 Clkový poèt volièù Clkový poèt odvdný obálk 8 Volbní úèst,8%. Pltn lsy Jmn pøíjmní volný èlnù stpitlstv: Vol. è. - NAŠE OBEC. Mgr. Mrtin Škrobánková. káš Dnr. Mgr. Josf Hrbin Volbní è. - ÈD. Ing. Ptr Žùrk. Ing. Válv kplík. Dvid Závìšiký. Mgr. Ptr Orišèík. Pvl Nlšovský. PDr. Rird Dnr. Vldimír nová Volbní è. - KÈM. Ing. Ptr Pláèk vìk 8 vìk 8 vìk poødí 8 poødí 8 poødí lsù lsù 8 lsù Nárdníi: Vol. è. - NAŠE OBEC vìk poødí lsù. B. Jiøí r Vldm k tom, ž pn Mgr. Josf Hrbin odstopil byl prvním nárdníkm pn B. Jiøí r. Podrobn inform o výsldí njdt d: ttp://www.sl./volby_stpitls tvo.tm bor dobrovolný sièù V dr polovinì rok byl jdnotk sbor dobrovolný sièù ob povolán k tøm ásùm, všny byly nlášny jko tniká pomo. Vìtšino s jdnlo o odstrnìní pøkážk komnikí, øšní ktní stvù.. áøí s jdnotk úèstnil. roèník sotìž jdnotk DH MO O ptovní poár primátor mìst Opvy v Vávrovií. Jdná s o ki vylšovno pro všny ásov jdnotky mìst Opvy. tos s sotìž úèstnil tk jdnotk dobrovolný sièù polsko Ribor. Tto sotìž má spifiká prvidl to tím, ž kždý èln držstv si n strt vylosj svo poii v sstvì. Nikdo tdy dopød nví, o bd jo úkolm. Nš jdnotk s ti úèstnìný držstv místil n krásnm. místì.. øíjn dopoldn jsm n sièsk drá srovnávli trn ž n rnii pomk. Rènì byom to nvládli, i když njsm žádn oøávátk, pro jistot jsm vès oslovili p. Clp s bgrm tn nám o posll i s mo šikovným øidièm. Po øádnm vykolíkování mìøní rni mi obním pomkm(siè.dráo) sosdy s bgr dl do prá. Nám v t víli nbylo ni jino nž o povdálí ndšnì sldovt. Kolm obìd ž byl drá srovnán dl nši poždvkù. Nyní èkám n dosypání prvo bok dráy mino v jjí dní èásti n jø sjm novo tráv. Dn 8. øíjn byl v Rdni spoøádán prvidlná košk sièský èrpdl s yklikým školním strojníkù. N nší tni nbyly sldány žádn ávdy. Momntálnì j tnik kontrolován pøiprvn n imní provo. Mldí sièi s po prádninovm odpoèink konènì doèkli svý pátèní trninkù v sièárnì. Podimní trninky jso od tì jrní odlišn svo náplní, jlikož podimní kolo ry Plmn rnj jin disiplíny nž kolo jrní. Bylo tdy tøb s pøiprvit n štft x m ávod požárnik všstrnnosti. Pro nìktr to bylo jn opkování pøipomntí si, l od áøí pøibylo pár nováèkù v pøíprv i mi mldými sièi složní držstv bylo mlinko pomìnìno. Noví, i ti kšnìjší, si moli všno nnèisto ksit o sobotním odpoldní. øíjn n trážnii. Všini si tk provìøili, o j tøb jštì dopilovt. Ulování, ákldy topogrfi, prá s bolo, drvovìd, pøkonání vodnío pøíkop dlší stnovištì byl pro dìti pøiprvn n trs dlo, km v Štítinì. V sobot. øíjn poèsí odpovídlo bbím lt, proto s dopoldn oprvd vydøilo. otìž s úèstnilo lídk mldší žákù okolní vsni držstv žákù strší. Držstvo strší žákù obsdilo v štftì x m brmborovo poii, stjnì jko v ávodì požární všstrnnosti jdno držstv mldší žákù. Získn body obo disiplín s dìtm pøipoèto pøi jrním kol ry Plmn. O týdn podìji, 8. øíjn, vyrili sv nlosti bìžk sopnosti úroèit nši dorostni. Opìt pøíjmno poèsí si i oni splnili pøi bì dlom,km okolím Zltník nìkolik stnoviš. Do sóny / nstopilo jdnotlivù v rùný ktgorií. Amáli Žùrková, náš vlký fvorit, obájil. místo..

3 dvdsign - prvodj str.,. prosin Npøíkld srnèí vìø j díky svm tráviím systm vlmi náylná n rylo mìn dr potrvy nvodnì pødložn krmivo mùž vst k úyn tto krásn vìø. N koni lt s tk výšil intnit orny mìdìlský plodin pød èrno vìøí (divoèáky). mìnmi v krjinì (žnì) doráváním kkøi s èrná vìø pømístil právì do kkøièný lánù, kd j sopná pobývt dlší dob niž by tto krytin opoštìl. Nøídk d smièí vìø kld sv potomky. V plodiná pk vnikjí nml škody, ktr dìljí vrásky jk mìdìlùm, tk myslivùm. Èlnov myslivko sdržní s snžili tìmto škodám pødát lídáním tkovýto lánù. N vodná míst romístili pønosn posdy v prvidlný noèní slžbá tk moli tlmit poèty èrn vìø. Božl všk nbylo možn obsdit vlk lány n vš xponovný míst, jk již bylo mínìno, nní jdnod pøintit divoèáky, by tto, pro nì trktivní krytin, opstili. To si moli tk ovìøit oni n spoøádný náòká v kkøii, kd èkoliv v lèi jvnì nrili n tlpy divoèák, tto intligntní vìø kolm ni jn probìl ùstl vnitø lánù. Zvýšným úsilím s nkon podøilo lovit ks èrn vìø úèinnì tk snížit jji ktivit v plodiná. Jn nás mrí, ž pøstož byli oslovni, nánìk s núèstnil nikdo ástpù mìdìlù, ktøí n tìto ploá ospodøí o jjiž mjtk s jdnlo pødvším. Dosd bylo lkovì tnto rok v nší onitbì lovno 8 ks èrn vìø. Dn.. s sktèní on myslivko sdržní. r onù myslivù bd v 8 n lo pod Podviovm - Nová, smìr Pstá Polom U rá. tos byl stvn prùbìrný odstøl srnèí vìø dl plán ov lov. Dùvodm j vlký pokls stv srnèí vìø v onitbì, ktrý j øjmì pùsobn pytlátvím. Tnto nšvr nmnly tk okolní onitby. Apljm tk n obèny, by si ví všímli okolí pomoli nám tk s tímto nlkým úkolm orny vìø tk l krjiny jko pøírodnío botství. ndájíími imními mìsíi prosím návštìvníky pøírody, by s ovli oldplnì. Pmtjt, ž kžd vyršní vìø v nároènm imním období nmná pro vìø trát tolik dùlžit nrgi. Npøíkld úv, ž volnì pštìný ps žádno srnk ndožn, když jí jn prožn, tk to pø nvdí, j mylná! rn pk mùž ynot pomlo smrtí n ápl pli, mùž si pùsobit rnìní, ktrá pro ni bdo smrtlná, nbo jn prostì nstèí doplnit pìt nrgii mrn. Pokd bdt tít nopk vìøi pøilpšit, dìljt to vážlivì, njlp po pordì s myslivi. Pøírod nní místo pro vyvážní bytkù, ktrý s m bvit. Poor n snil ovo, ndosttènì sšn, plsniv pèivo, kštny td. Tkov potrviny moo vìøi pùsobit žíví problmy, prùjmy, ktr moo být opìt smrtln. Dovoljm si tk onámit, ž v ndájíí plsov sónì, božl, nbdm poøádt trdièní myslivký pls, to provoní dùvodù. Tk byom tìli pødvším øidiè informovt o novm intrntovm projkt, ktrý sromžïj dt o srážká vìø s voidly. Øidièi si tk moo vytipovt míst, kd by oprvd mìli sndt no plyn být ostržití Dìkjm odstpjíím èlnùm stpitlstv MÈ Opv - MÈ Opv - Podviov podpor nší èinnosti k vt k pøírodì, lvnì finnování výsdb lnì v krjinì nákp krmiv pro ndájíí imní období /. N ávìr byom tìli všm popøát klidn svátky Vánoèní úspìšný lý rok. Pøjm si snžm s, by pøírod byl ován pro všny jko místo ponání odpoèink. M Hoš t místostrost Pvl Nlšovský Vážní spolobèn. dìkjm dùvìr, ktro jst do nás volním do obnío stpitlstv vložili. Vážím si jí vìdomjm si nši odpovìdnost od ob jjí bdoí podob. Jistì ød vás oèkává ryl mìny èkoliv jsm s n možn volní do stpitlstv ob pøiprvovli, j pro všny nás tto rol nová n tto siti si tprv vykám. Nrdi dìlám kvpn ávìry kroky, proto vás prosím o ès, m s dopodrobn snámit s provom gndo obnío úød ob. Urèitì l stojí pøipomntí pár již vdný prvidl spolèno život v obi doporèní. Vnèní psù má svá prvidl. Pøipomínám všm, ktøí mjí psy, ž jso sv ètyøno miláèky odpovìdní. Zjistìt, by s psi ntolli po obi volnì. Bojí s ji njn dìti, l tk nìktøí dospìlí obèn. A lvnì, nvít, o s mùž stát. Pøi proáká po ni klíjt xkrmnty, nikdo si domù n n botá donst voòvo pmátk. Jk jistì vít, poršní povinností mùž být posti podl pøstpkovo ákon, dìkjm poopní. Nprkjt prosím n odníí. Upooròjm øidiè, mjitl osobní tomobilù, ž odníky složí pødvším k bpènm poyb odù dìtí pøi frkvntovnm provo motorový voidl n silnii. pøodm n imní ès èl opìt pltit ák prkování v vdljší lií ob i n odníí v vjd. Žádám obèny, by o dodržovli tím s vynli bytèným problmùm pøi prùjd nkomplikovli prái mìstnnùm ob pøi odstròování snìov ndílky. Bït obøtní. POICIE ÈR - s blížíími s vánoèními svátky s opìt romájí krádž v rodinný dom, jmn strší obènù. To s npø. pod áminko prodj rùný vìí pod. vntí do dom, v nstøžnm okmžik proldjí lý dùm odií njn finnèní otovost. Proto pooròjm, by obèn v vlstním ájm nikoo iío nvpoštìli do dom øádnì mykli sv rodinn domy i strny dvor rdy. V pøípdì výskyt podølý osob ind voljt mìst. poliii. Bïm odpovìdní to, o dýám. Zim j tdy vìtšin nás èl topit tými plivy. Tímto i njprv pøipomnot obènùm stál pltno vylášk, ktrá mjitlùm nmovitostí kládá povinnost mít pltný dokld o prvidln kontrol splinov sty, vystvný odborno firmo nbo kominíkm. Dál prosím kst do všo kotl nát to, o tm nptøí (plsty, odpdky pod.), štøm nš životní prostødí drví vš. Èím mùžm nší obi pomoi? Pøi proáká si èsto všimnt nìktrý problmù nší ob. Mùžt nám j sdìlit spolènì pk nlnm øšní. Tkto s npøíkld dro sobot v listopd domlvilo nìkolik mžù njn stpitlstv nší ob proèistili vyústìní odpdní stoky pod ými mi. Odpdní vod, splšky kl polí poml nášjí potok, vdjí dno koryt, èímž s snižj prùtok vody pøi vìtší srážká, snižj s prùø pod mostm doáí k nášní knlièní vyústìní do vodotè. Závìrm by tìl popøát všm spolobènùm do Novo rok, byom s vájmnì tolrovli, by s nám v obi dobø bydllo i dýlo. Pøji všm stpitlùm, by pøi sdání pnovl sodržná provní tmosfr, ktrá povd k jdnom íli to k spokojnosti obènù...

4 dvdsign - prvodj str.,. prosin tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Hlová són / vyvrolil lovým mistrovství Èsk rpbliky, ktr s sktènilo v dn. -. dbn. Nší noví mldí støli (Ntáli Mìová Dn Kšpárk) si n tomto mistrovství odbyli svo vlko prmir. Ob støílli v ktgorii Kdti, jž j ktgori, do ktr spdjí støli do 8 lt vìk b old n polví. V lorpblikov konkrni s Ntáli Mìová místil n krásnm 8. místì Dn Kšpárk n. místì. Tooto ávod s tk úèstnili ostøílní støli oddíl KPK Opv -, to Oldøi Kbs - snior, bin Kbsová Ktøin Volná - žny. Oldøi Kbs si vystøíll. místo, bin Kbsová s prostøíll n. místo Ktøin Volná skonèil tìsnì pod stpni vítìù. V sotìži držstv s držstvo KPK Opv - v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová Ktøin Volná místilo n. místì. Vnkovní són, Èský poár Èsko lig otvøl trdièní Jrní ávod, ktrý spoøádl. dbn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Bìm tooto ávod nás n posldní vdálnosti mtrù stil dš. Oldøi Kbs s ndokál poprt s poèsím s nástølm 8 bodù msl spokojit s. místm. bin Kbsovo dš nroodil, nstøíll bodù místil s n. místì první Jroslvo Ndìlníkovo. Ktøinì Voln stèilo n tøtí místo bodù. Ntáli Mìová si poprv vykošl tmosfr vnkovnío ávod nd s prostøíll n pìkn. místo. Dn Kšpárk božl vnkovní són ltos nstøílí. Drý ávod sóny ostil. kvìtn opìt oddíl TJ Opv v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po støli Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs božl pro por n brni ávod ndostøíll. bin Kbsová s po boji místil n. místì. O víknd èrvn s støli ý ù úèstnili sostødìní polní kší, ktr spoøádl oddíl vn Kostl n Hn v Arál Hostin U posldnío moykán v Vojtìovì. Toto sostødìní bylo vìnováno jmn stølùm v ktgorií kdti jnioøi. ostødìní s skládlo tori stølby, ákldù minárodní prvidl, stølby n m pod doldm trnrù. Clý Konèná tb. po pod. èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým + - kór Body Mlè Bøová Hlvni Kyjovi Vítkov B Komárov Brmovi Holsovi 8 : : : :8 8: : : 8: : 8. N. dli. Cvlíkovi. D. Životi : : : 8 Clkov výsldky mži TJ v podimní èásti sóny /. kolo :Vítkov "B" :. kolo :Dolní Životi :. kolo Nov dli: :. kolo :Komárov :. kolo Bøová: : 8. kolo : Mlè :. kolo Brmovi : :. kolo : Holsovi :. kolo Cvlíkovi : :. kolo : Kyjovi :. kolo Hlvni: : Vážní, rádi byom Vám vlmi podìkovli pøíò obìtvost, ktro jst nám vìnovli v nšm boji vítìstvím v sotìži násldným postpm do vyšší sotìž v rámi l ttistik ápsù tlík Šv Grf Vl Bld F. Hvlk n Dnr Mtros (B) Grod Vnlík Pstròák (B) Mikšík Admèík Komnd Novák Bld D. Doboš Kbín min goly (vl) - - sist. žl.kr. podimní èásti dovolt nám Vás o njsrdènìji povt i n jrní èást. Dìkjm! Toto sto by jsm tk lvnì tìli podìkovt lm stpitlstv v èl s Miloslvm Kostøibo, ktøí nás podporovli vlko míro s podílli n od TJ v lt - árovò popøát novì volnm stpitlstv mnoo úspì pøi správì øíní nší mìstsk èásti Opv -. Výkonný výbor TJ Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk podním ltm nástpm podim èl drá polovin myslivko rok. Byly provdny posldní ntn oprvy myslivký øíní (krml, ásypy). Díky ktivitì nši èlnù s nám podøilo n vytipovná míst místit dlší šst nový krmlù. N im bylo nkopno tn jdrno krmiv (pšni, jèmn, plvy), kg kmnn soli, dlší krmivo (npø. sno) si msí kždý mysliv jistit sám. pøikrmováním j potøb èít jštì døív nž pøijd im, jlikož vìø si n nov droj potrvy msí vyknot...

5 dvdsign - prvodj str.,. prosin Fotblový oddíl mži Fotblist ý ù - mži, žili vítìný podim v III. B tøídì! Nší fotblist po vlmi nš stn sónì / v okrsním pøbor, kdy sstopili do III. tøídy, vložili všno sv úsilí do nov nstrtování fotblov ry, ktrá j vystvìn n kvlitní výkon nši fotblistù s tím spojný odpovídjíí výsldkù postvní v tbl. Pøs ltní pøstávk pøišlo do nšo fotblovo klb mnoo nový, l i stronový posil, ktr spolènì s nšimi fotblisty mjí jdiný íl to návrt do okrsnío pøbor. V tto ltní p s ráèský kádr lvnì mìøil n srnost novo tým èl s pøíprvo.. ápsm v Tísk, kd jsm dklsovli úèstník okrsnío pøbor :8. Dlší áps s odrál v Pst Polomi, proti Drkoviím rjíí.b tøíd. Jdnlo s o tkání poár ÈP, kd jsm proti silnm tým rjíío o dvì tøídy výš podlli tìsnì :. Násldjíí víknd jsm vítli n mìlo tráv do Kylšovi, úèstník.a tøídy. Už pødm bylo jsn, ž tkání to bd vli tìžk, protož tým rjíí o tøi tøídy výš n mìlm povr, by nás mìl jdnonènì pørát. Opk byl, l prvdo jištìn obrny tvrdì vybojovnými míèi jsm áps vyráli : to díky útoènm nsní Vl - Šv. Posldní pøíprvný áps jsm sráli n pùdì Štítiny s místním B-týmm. Jistì si mnoí vpomnt n dbkl, ktrý nám Štítin štìdøil v minlm roèník to :. My jsm, l pøijli srát kvlitní tkáni i když jsm vìdìli, ž vlk øištì nám dìlá problmy v pøod do útoèn fá. Utkání s nslo v bojovnm d po nìkolik šní n obo strná jsm porili místní bor :. Mi tìmito ápsy jsm trnovli dvkrát týdnì n místím øišti odili do posilovny. stv mžstv: brnkáøi: Mtros Rdk, Orišèik Mrtin, Pstròák bomír obráni: Doboš Josf, Grf káš, Grod Rnk, Kbín Ptr, n káš, Novák Romn, Jirk (odšl n ostování do Nový dli), Vnlík Tomáš. áložníi: Dnr káš, Mikšík Mrtin, Komnd Mrtin, Admèík Mil, Hvlk Mil, tlík tnd, Bld Filip. útoèníi: Vl Ondøj, Šv Rostislv. Rlièní tým ùstl nmìnìn tk i ndál nšim trnrm ùstává Jromír Cml jo sistntm j Romn Všíèk. Po ltní pøíprvì jsm s vlkým oèkáváním vstopili do podimní èásti III. tøídy, kd jsm odráli lkm tkání, pøièmž jsm dvìtkrát slvili isk tøí bodù, l božl nši fotblist dv-krát poítili i oøkost porážky to v Bøov v Cvlíkovií. konèili jsm si n prvním místì v tbl, l pød námi j jštì jrní èást, ktrá bd pro nás o to tìžší, protož všini sopøi nás bdo tít pokoøit npøíjmnit nám náš postp do okrsnío pøbor. Jsm si plnì vìdomi, ž mám stál o lpšovt, protož bd jštì nìjko dob trvt nž si nov složní tým sdn srj s tk, by podávlo minimálnì stndrdní výkony. Pokd by jsm mìli vyvdnot ráè, ktøí s lvnì složili o výsldky, pk j to rjíí v obrnì káš Grf, áložní ød tnd tlík s Milm Hvlko útoèn do Ondøj Vl s Ros o Švm, ktøí nstøílli v tkání útyodný gólù vstølný brnk. moøjmì j to prá lo fotblovo týmù j i s potìšním poorovt, jk s poml rýsjí bdoí mld fotblov vìdy lko fotbl jko j Admèík Mil, ktrý již ksil toto fotblov prostødí jo posldní áps proti Hlvnii, byl odrán v skvìl formì. Dál jso to dorost rjíí káš Dnr, Knopp Ptrik Alš Židk, ktøí tím si noksili toto fotblov prostødí, l již kjí jký fotblový tlnt v ni j. progrm byl pstøn výltm do Jvoøíèský jskyní n ávìr byl pro mld støl pøiprvn kráná vr ávod rùn vrinty srnd ávodù. N dlší ávod jsm msli stovt do È pod Kosíøm, ktrý pøiprvil. èrvn oddíl vn Klb Kší Kostl. Oldøi Kbs nmìl svùj dn skonèil ž n 8. místì. bin Kbsová, i když bìm ávod figrovl n. místì, s nkon msl spokojit s. místm. V dn. -. èrvn jsm s všini (Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová) úèstnili svìtovo poár Bomi Cp v Otrokovií, ktrý byl árovò. nominèním ávodm n blížíí s mistrovství svìt v Nìmk. N tomto ávod jsm si vykošli stølb v vìtr, v dšti i n ostrm slníèk to vš v minárodní konkrni. Oldøi Kbs má bìm tto sóny smùl, nbo tnto ávod pro por ámk ndokonèil. bin Kbsová s místil n. místì mi žnmi s výsldkm bodù. Ktøinì Voln s podøilo nstøílt tím njlpší výsldk ltošní sóny to ji stèilo v ktgorii Žny n. místo. Ntáli Mìová si nstøíll osobní rkord skonèil n. místì mi kdty. Pro vìtšin stølù bylo vrolm ltošní sóny mistrovství Èsk rpbliky v stølbì polní kš mládž dospìlý, ktr pøiprvil v dn. èrvn -. èrvn oddíl KPK Opv - n místním obním øišti. Tnto ávod byl drým nominèním ávodm n již mínìn mistrovství svìt v Nìmk. Bìm ávod s nvyskytly žádn problmy, ni pory brní všini støli i pøs xtrmní tplotní podmínky ávod úspìšnì dokonèili. Oldøi Kbs s i pøs svoj mbi, msl spokojit s. místm. bin Kbsová bojovl do úplno kon, l n lpší jk. místo ji to nstèilo. Ntáli Mìová s v tomto nároènm ávodì místil n. místì. Rádi byom toto sto podìkovli všm, o nám pomáli bìm lo mistrovství Èsk rpbliky árovò všm sponorùm: Bidvst C Rpbli s. r. o., BOBAJA.CZ, Bois Opv. s., ENWOX ENERGY s. r. o, HERBA AKO spol. s r. o., Hospùdk n øišti, Kointr spol. s r. o., Obní úød Opv -, Optys spol. s r. o., Propgèní podnik Opv s. r. o, lo. s., tttární mìsto Opv, Ttr Trk. s. Po mistrovství ÈR s sšl výbor Èsko sv kší, ktrý roodovl o složní rprnt n mistrovství svìt. N mistrovství svìt, jž s sktèní. -. srpn v Nìmkm Frnkfrt nd Monm, byl nominován i stølkynì místnío stølko klb bin Kbsová, ktro v ktgorii Žny doplní Jroslv Ndìlníková Hn Ndìlníková oddíl vn Klb Kší Kostl. Ktgorii nioøi bdo rprntovt Válv osrt TJ Opv, Zdnìk Jnd Áj Ksonyiová, ob TJ Jiskr Otrokovi. Z mž s pødství Josf Ndìlník (vn Klb Kší Kostl), jniory bd rprntovt Jn Šilánová (TJ Jiskr Otrokovi) njmldší ktgori Kdti byl nominován káš Andrs (vn Klb Kší Kostl). Mistrovství svìt v Frnkfrt nd Monm..

6 dvdsign - prvodj str.,. prosin v Nìmk s úèstnilo lkm v vš ktgorií stølù mí svìt. bin Kbsová s v prùbì mistrovství poybovl i n. pøíè, ktrá by ji jiš ovl úèst v finál. Božl s jí tkto ndøilo po lo dob sotìž nkon s msl spokojit s. místm s nástølm 8 bodù. tjno výsldk dosál i Hn Ndìlníková, ktrá s díky vìtším poèt krožkový dsítk místil n. místì. Posldní èská rprntntk Jroslv Ndìlníková obsdil. místo. V sotìži držstv s toto žnsk složní místilo n. místì. Pro bin to bylo tím njlpší njúspìšnìjší mistrovství svìt, ktro s úèstnil, nbo si d nstøíll lkm nov osobní rkordy, to n vdálnost m, m, v sotìži IR IR 8. Dlší ávod spoøádl. srpn oddíl TJ Opv n fotblovm øišti v itltovií. Tooto ávod s úèstnili po dv støli oddíl KPK Opv - to Oldøi Kbs bin Kbsová. Oldøi Kbs si v itltovií vystøíll. místo, ož bylo njlpší místìní ltošní vnkovní sóny bin Kbsová s n prvním ávodì po úspìšnm mistrovství svìt msl spokojit s. místm. Pødposldním ávodm sóny byl ávod, ktrý s sktènil. áøí v Otrokovií. trt tooto ávod byl dùvod npøínivo poèsí mírnì odložn. Oldøi Kbs, i když nstøíll slšný výsldk, s msl díky vlk konkrni spokojit s. místm. Nopk bin Kbsová s nnl ni odložným strtm roodit prostøíll s ž n. pøíèk. Ntáli Mìová dùvod vlk nároènosti vnkovní ávod støíll po vdálnosti, proto ji to nstèilo n lpší nž. místo. Vnkovní sóny vøl ávod konný dn. øíjn n místním obním øišti, ktrý spoøádl domáí oddíl KPK Opv -. Pro Oldøi Kbs to bylo vlmi podøný ávod, nbo si nstøíll njlpší výsldk sóny. Tto rdost m, l božl trošk tilo místìní, protož s místil s tráto bodù ž n. místì. bin Kbsová msl tooto ávod božl odstopit kvùli drvotním potížím, ktr s objvily bìm ávod. Nopk Ntálii Mìov s døilo svými výsldky n vdálnost mtrù tkovl výsldky svý kšnìjší kolgù. V odnoní tìto dvo vdálností byl. Po posldním vnkovním ávodì jso námy výsldky v sotìži Èsk ligy držstv, v ktr s držstvo KPK Opv v složní Oldøi Kbs, bin Kbsová, Ktøin Volná Ntáli Mìová místilo v. li n. místì. V Èskm poár jdnotlivù s Oldøi Kbs místil v ktgorii sniorù n 8. místì. bin Kbsová skonèil v žnsk ktgorii n. místì. Ntáli Mìová s místil po prmirov vnkovní sónì mi kdty n. místì. Ktøin Volná nbyl v Èskm poár odnon, nbo s núèstnil stnovno limit ávodù. V soèsn dobì s støli pøiprvjí n lovo sóny /, o ktr Vás bdm rádi informovt v dlším o-lkm prvodji. bin Kbsová kom vlstnì fndit. Když n øištì vybìli ráèi v polomský drs nìktøí ni nvìdìli, jk mjí skndovt. Škod, ž s ápsù núèstnilo ví pøínivù polomský ráèù, ktøí by j podpoøili. Tk to bylo jn n lk tìm s do skndování Pstá Polom do too mo ntìlo. Výodiskm byl nápd spojit ob návy vsni k sobì. Výsldkm byl pk pokøik Pst do too popøípdì á Polom do boj. Co n to øíkli smotní ráèi s nám npodøilo jistit, l podpor si fngovl. Z sdmi odrný tkání pìtkrát vítìili, jdno rmiovli v Píšti jn jdno proráli s jsnì vdoími Komimi. Úspìšný podim ráèi konèili spolènì s trnry rodièi n bowling v Pst Polomi. opisk držstv: C Psto Polom: Rygl Dominik, Kmrádk Josf, Kosorin Mrk, Fryèk Mrtin, Èrnín Jn, Grygr Kryštof, Plšil Vojtì. TJ : Fridl Mil,Krk Tomáš, Dboviký Dnil, Všk Tomáš, r Jn, Virk Tomáš, kpin Jiøí, Èp Robin, Hmlíèk Mttw, Frýb Mtìj, Žídk Ondøj. Trnøi: Jiøí, Ptr Kbín, Hlšk Rostislv, Škrobánk Ivo. Clkov výsldky pøbor strší žái + v podimní èásti sóny /. kolo Pstá Polom : Komi :. kolo Píš : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : Vávrovi :. kolo Pstá Polom : H :. kolo lvkov : Pstá Polom :. kolo Pstá Polom : tìboøi :. kolo Vìtøkovi : Pstá Polom : Konèná tblk po podimní èásti III. tøíd sk. B Rk. Tým. Komi. P. Polom. Píš. lvkov. H. tìboøi. Vìtøkovi 8. Vávrovi áp. Dofjm, ž i v jrní èásti sotìž s mžstv vdnm ètvøií kšný trnrù povd njmnì stjnì úspìšnì bdo dobø rprntovt ob klby. + - kór : : :8 : :8 : : : Body..

7 dvdsign - prvodj str 8.,. prosin Fotblový oddíl MINI žái Opìt j d mžstvo tì njmnší MINI! Nši njmnší fotbloví minižái, byli pøilášní do sotìžnío roèník / po dloý ètyø lt. Njvìtší ásl n otvøní tooto držstv má jji jdiný dosvdní trnr Romn Novák, ktrý j vždy v útrý ètvrtky trpìlivì trnovl n místním obním øišti. Pro mno to byly první fotblov kroky, pøsto dokáli nši njmnší fotblist vybojovt krásný bodù pro nás dospìl to byly npomntln okmžiky rdosti tì njmnší nd vstølnými góly, l i smtk po prorný áps. Dofjm, ž po podimním kol s njdo dlší mlí fotbloví prti, ktøí jso potøbní pro dlší od tooto držstv, ktr dostává mximální pèi trninkový vikù od trnr. Ctìli by jsm toto sto vyvt ndšn, tk jko j Romn Novák, ktøí by pomoli vst toto nš njmnší držstvo. Pokd s t pojit nvájt kontktovt pøímo trnr nbo vdní TJ. Pødm mo Dìkjm! opisk držstv: Dvid Clp, Mtìj x, Štìpán Hèko, Válv Ddk, Mtìj Hvrlnt, Rdovn Kolodìj, Kryštof Hmlíèk, Adm Agstýn, Kb Kotilínk, Filip Mrtínk, Mtìj Br, Ptrik Holáò Clkov výsldky MINIžái TJ v podimní èásti sóny / kolo tøli. kolo Bdišov n/b : : Clp, x. kolo : Štítin : Clp, Mrtínk. kolo FC Opv : 8:8 Clp, x, Agstýn, Mrtínk. kolo Hrd n/m "B" : : Clp, x, Hvrlnt. kolo : Cvlíkovi :8 Clp, Hvrlnt. kolo Hrd n/m "A" : : Clp. kolo : Kylšovi : Clp, x, Br, Hèko Konèná tblk po podimní èásti MINI (ml. pøíprvk) + sk.b Rk. Tým Bdišov n/b Cvlíkovi Štítin Hrd n. Mor. A FC Opv. Hrd n. Mor. B Kylšovi Pro jrní èást sóny si jn pøjm, by s doplnil kádr o dlší mld fotblisty, posílil rlièní tým nši njmnší mìli ví fotblovo štìstí. trší žái Pst nbo á Polom? Po dlší dobì s opìt podøilo pøilásit strší žáky do okrsnío pøbor +. Zrát si sktèný fotbl n lm øišti, bylo pro mno nìèím novým. Poètnost kvlit dosvdnío kádr, by l ndávl vlko ndìji n vládntí l sóny. Proto s klb TJ roodl spojit sv síly s oddílm C Pstá Polom. Po doodì klbù k nám pøišli ráèi doplnit kádr mldší pøíprvky n oplátk s l držstvo strší žákù pøstìovlo n ostování do Pst Polomi. Kádr strší žákù tdy tvoøilo ráèù jn Polomi. Vìtšin podimní domáí tkání s odrál n stdion v ý í. Jn pro vìtšin pøínivù lk kopn nbylo prv jsn, kdo j domáí - kór : : 8: 8: : : : : Body 8 Zákldní škol Mtøská škol V školním ro / nvštìvj ákldní škol dìtí mtøsko škol dìtí. Rodìlní ákldní školy:. roèník ( žákù) +. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. nk Aptiká. roèník ( žákù) - tøídní èitlk Mgr. Klár iovníková. roèník (8 žákù) +. roèník (8 žákù) - tøídní èitlk Mgr. Mrtin Škrobánková Školní držin nvštìvj žákù vd j pní vyovtlk Rdk Binrová. Výdj strvy školnii má n strosti pní Pvl Fridlová. Mtøská škol má dvì oddìlní - mlý dìtí, ktr vdo pní èitlk Dn Žùrková, vdoí èitlk MŠ B. Tr Èprová oddìlní pødškolákù, o ktr s strá pní èitlk Monik nová. Výdj strvy školnii vykonává pní Mrtin Virková. Dìti s v mtøsk škol vdìlávjí podl vdìlávío progrm Ètyølístk, mjí rodìln provní odpoèinkov èinnosti, vyrábìjí drobn výrobky úmìrn vìk, nvštìvjí divdlní pødstvní i jin k v Opvì, èitlky s snží o dnní pobyt n èrstvm vd nbo vièní v tìloviènì. Zájmi s moo úèstnit vièní s Gymnstiko Špièková. Pødškolní dìti prjí n pøíprvì k vstp do školy, vdo si svá portfoli, provádìjí volòoví viky n pøíprv psní, dokonljí sbobsl. Po ápis nvštìvjí první tøíd snmjí s s odm školy. Zákldní škol prj podl vdìlávío progrm Od rní k vìdìní, to již od rok. Žái jso spojni vždy po dvo roèníí, tøíd prvòáèkù nbo tøíd s njvyšším poètm dìtí j smosttná. Výk v málotøídní škol má svá riik, l i nndbtln pødnosti. To njvìtší j, ž èitl má pøi tk mlm poèt dìtí možnost kžd ni dokonl pont, má ès s kždm individálnì vìnovt, vyslnot jj, èímž mimo jin vniká i tolik potøbný vysoký stpò dùvìry mi dìtmi dospìlými. Výodo j i vìková rùnorodost žákù, kdy s dìti pøirono sto èí pomát mldším i rspktovt strší. Málotøídk krátk njn vdìlává, l i vyovává k rspkt, tolrni v nposldní ødì i k smosttnosti. Nroí tdy v tk vysok míø grsivit, šikn èi jin problmy, všini n sb pø vidí, nikdo s nsová. Nvýodo bývá mnší nbídk tøb ií jykù to, ž s žái msí ví nèit smi provt b pomoi èitl. Uèit s dìti msí n kžd škol, proè j l strsovt v tøídì o -ti žáí, když to jd i v klid rodinnm prostødí? Zápis žákù první tøíd s bd kont v dn.. ldn, bližší inform s rodiè bdoí prvòáèkù doví n informèní sù, ktrá s podl domlvy sktèní v týdn od. do. ldn. Škol s pojj do mno sotìží, npøíkld O njkrásnìjší vánoèní odob n vánoèní strom v Opvì, nš výtvory mùžt kždý rok n stromì sptøit. Èsto jsm s mis ovli v výtvrný sotìží v rámi výstv MZŠ 8..

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka V obci vzniklo Rodinné centrum Beruška - ètìte na stranì 4. DOLNOLUTY SK NOVINY prosinec 2007 Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì ZDARMA V noënì proslov a p

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI SANTÉ NEWS 3 2013 Dvid Dronínský třetí n Mistrovství svět Stomtologická péče pro kždéo V Česk přibývá civilizčníc corob. Dbejte n prevenci! Snté podpořilo benefiční koncert rozovor s KAMILem DOLEŽELEM

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro.

Více