S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo). 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyn, ul. Energetik 640, PS I: l Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, jehož hlavním posláním je uspokojovat poteby svých len a svých nájemc v oblasti bydlení, vetn poteb souvisejících s bydlením. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovdnost z tchto vztah vyplývající. Družstvo neodpovídá za závazky jiných právních subjekt. 3. K prohloubení vzájemné spolupráce a pomoci na podporu svých závazk se mže družstvo stát lenem zájmového svazu družstev, pípadn kolektivním lenem jiného družstva. l. 3 Zapisovaný základní kapitál družstva Zapisovaný základní kapitál iní ,- K (padesáttisíckoruneských) a je tvoen základními lenskými vklady zakládajících len. l. 4 Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál tvoí souhrn lenských vklad, které lenové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali pi vstupu do družstva. 2. lenské vklady se splácejí na úet družstva. 3. len je povinen splatit lenský vklad nejpozdji do okamžiku vzniku lenství. 4. Základní lenský vklad zakládající fyzické osoby do družstva iní 215,- K. 5. Základní lenský vklad zakládající právnické osoby do družstva iní ,-K. 6. Základní lenský vklad pistupujících fyzických osob do družstva iní 3 000,- K. 7. Základní lenský vklad pistupujících fyzických osob, které jsou spoluvlastníky spolených ástí dom ve spoluvlastnictví družstva, do družstva iní 500,- K. 8. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých len.

2 l. 5 innost družstva 1. innost družstva je založena na družstevním vlastnictví dom, byt, objekt s nebytovými prostorami a na správ bytových a nebytových objekt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. 2. Pedmtem innosti družstva je pedevším správa bytových a nebytových objekt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví len družstva, a to zejména: a) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objekt, b) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor vetn smluvní agendy spojené s pedmtem podnikání, c) pidlování družstevních byt svým lenm a uzavírání píslušných smluv. l. 6 Další lenský vklad 1. Další lenské vklady mohou být penžité i nepenžité. 2. Zakládající len družstva Msto Orlová vloží do družstva další vklad v nepenžité podob pedstavovaný souborem dom s jednotlivými bytovými jednotkami uvedenými v píloze. 1, která je nedílnou souástí tchto stanov. 3. Pevod dle odst. 2 tohoto lánku je podmínn podpisem smlouvy mezi družstvem a lenem vkladatelem, ve které bude uveden rozsah závazku, typ vkladu, zpsob a lhta jeho splacení a možnost jeho vrácení za trvání lenství. 4. Další vklad se ocení v úetní hodnot vykazované v úetnictví vkladatele. l. 7 Dodatený lenský vklad 1. Pidlení uvolnného bytu lze vedle úhrady lenského podílu pipadajícího na tento byt podmínit splacením dodateného lenského vkladu. Výši dodateného lenského vkladu stanoví v jednotlivých pípadech pedstavenstvo. 2. Dodatený lenský vklad se pednostn použije na úhradu nedobytných pohledávek váznoucích na uvolnném byt, a to na základ dohody mezi lenem a družstvem. 3. Obdobn lze postupovat i pi povolení rozšíení stávajícího bytu, pokud by se týkalo spolených prostor v dom nebo nástavby i vestavby v dom. l. 8 Majetková úast 1. Majetkovou úast lena v družstvu tvoí základní lenský vklad, hodnota lenského podílu a pípadný dodatený lenský vklad. 2. Po dobu trvání lenství nesmí majetková úast lena klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. 3. lenský podíl pedstavuje cenu, za kterou byla práva a povinnosti k bytu pevedena na lena subjektem, který vložil do družstva další nepenžitý vklad dle ásti I, l. 6, odst. 2.

3 l. 9 lenský podíl uvolnného bytu 1. Výše lenského podílu následujícího nájemce pidlovaného uvolnného bytu odpovídá hodnot lenského podílu uvolnného bytu, zvýšenému o ástku zaplacenou na technické zhodnocení domu. 2. ást lenského podílu odpovídající píslušnému technickému zhodnocení domu se zútuje píslušné samospráv. l.10 Pedmt podnikání - Realitní innost. - Správa a údržba nemovitostí. - Reklamní innost a marketing. - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy - Zprostedkování obchodu a služeb. - innost úetních poradc, vedení úetnictví, vedení daové evidence. II. lenství v družstvu l. 1 Vznik lenství lenství vzniká po splnní podmínek daných zákonem a tmito stanovami pi založení družstva dnem vzniku družstva pijetím za lena na základ písemné pihlášky pechodem a pevodem lenství uzavením dohody o pevodu práv a povinnosti k družstevnímu bytu mezi vlastníkem práv a povinností k bytu a nabyvatelem jiným zpsobem stanoveným zákonem. l. 2 Pijetí za lena 1. Dalším lenem družstva se stává každý dosavadní nájemce bytu, kterému vlastník práv a povinností k bytu pevede práva a povinnosti k družstevnímu bytu a souasn složí základní lenský vklad dle ásti I, l Za lena družstva mže být pijat zletilý oban s trvalým pobytem na území eské republiky nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky. Nezletilý oban se mže stát lenem družstva z dvodu ddní, nebo v pípadech uvedených v ásti III.,l. 5 a ásti V., l. 8 po pedchozím schválení soudem. 3. lenství v družstvu je spjato s majetkovou úastí lena na spoleném majetku družstva. Tuto majetkovou úast tvoí základní lenský vklad, lenský podíl nebo jiná majetková úast lena. 4. Zápisné pistupujících len, kteí jsou ke dni nabytí vlastnického práva k domm s nájemními byty družstvem v nájemním pomru k tmto bytm, iní 420,- K + DPH. 5. Zápisné pistupujících len, kterým je pidlen družstevní byt, iní 420,- K + DPH. 6. Zápisné je splatné pi podání pihlášky. Jedná se o ástku kryjící nutné náklady spojené se vznikem lenství a jejíž zaplacení nemá na vznik lenství vliv.

4 l. 3 Pechod a pevod lenství 1. lenství v družstvu pechází smrtí lena (nejde-li o spolené lenství manžel) na ddice, kterému pipadl lenský podíl. Je-li dle rozhodnutí soudu více ddic, uzave družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním ddicem ureným dodatenou dohodou ddic nebo dodateným rozhodnutím soudu. 2. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu pop. právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, nepešlo-li lenství na ddice, zaniká smrtí lena. 3. Pokud zstaviteli náležely dva nebo více lenských podíl v družstvu, mohou jednotlivé lenské podíly pipadnout rzným ddicm. Tím se zstavitelovo lenství v den jeho smrti pemní na dv nebo více samostatných lenství (popípad spolených lenství manžel) jednotlivých ddic. 4. len mže pevést svá práva a povinnosti spojené s lenstvím v družstvu na fyzickou osobu, která spluje podmínky vzniku lenství, zpsobem ureným zákonem a tmito stanovami. 5. lenství v družstvu pechází dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základ dohody o výmn družstevního bytu. l. 4 Spolené lenství manžel 1. Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se spoleným nájmem bytu i spolené lenství manžel v družstvu. 2. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžel i spolené lenství manžel v družstvu vznikne také v pípad pechodu a pevodu lenství na jednoho z manžel podle ásti II, lánku Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 tohoto lánku nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Ze spoleného lenství jsou oba manželé oprávnni a povinni spolen a nerozdíln. Manželé jako spolení lenové mají jeden hlas, piemž družstvo nezkoumá platnost takového vyjádení z hlediska obanskoprávní úpravy spoleného jmní manžel a souvisejících ustanovení a považuje jej vždy za platné. l. 5 Splynutí lenství 1. Jestliže len získá v témže družstvu další lenství nap. z dvodu ddní, pevodem lenských práv a povinností, slouením družstev a pevodu ásti majetku, splyne takto získané lenství s lenstvím pvodním v lenství jediné. 2. Z dvod uvedených v odst. 1 tohoto lánku splynou navzájem i spolená lenství manžel. Vznikem spoleného lenství manžel nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nepemnilo na jejich lenství spolené. 3. Pi splynutí lenství podle odst. 1 a 2 tohoto lánku platí délka nejstaršího lenství. lenská práva a povinnosti z takto splynutého lenství zstávají lenovi zachována.

5 l. 6 Pemna lenství 1. K pemn lenství dochází v tchto pípadech: a) spolené lenství manžel se mní na samostatné lenství jednoho z bývalých manžel nebo na samostatné lenství každého z nich v pípad uvedeném v ásti III. l. 12, odst. 3, b) samostatné lenství zstavitele se v pípad uvedeném v ásti III, l. 12, odst. 3 mní na samostatné lenství (nebo spolené lenství každého z ddic jednotlivých lenských podíl zstavitele), c) samostatné lenství jednoho z manžel, spolených nájemc družstevního bytu se výmnou bytu mní na spolené lenství manžel, d) samostatné lenství nájemce družstevního bytu se pevodem lenských práv a povinností na jednoho z manžel za trvání manželství mní na spolené lenství manžel. III. lenská práva a povinnosti l. 1 Obecná ustanovení 1. Obsahem lenství je souhrn všech lenských práv a povinností vyplývajících ze stanov družstva. lenové vstupují podle své vle a daných podmínek do konkrétních právních vztah s družstvem, jejichž obsahem jsou odpovídající práva a povinnosti obou subjekt. 2. Základními vztahy k družstvu jsou vztahy: a) len nájemc byt b) len vlastník byt 3. Na leny vlastníky se ve vztahu k pedmtu vlastnictví nepoužijí ustanovení ásti V. stanov o nájmu družstevního bytu. 4. Zdržuje-li se len mimo území eské republiky, je povinen ustanovit a zmocnit svého zástupce k vyizování lenských záležitostí a oznámit to družstvu. 5. Za nezletilého lena jedná a iní právní úkony jeho zákonný zástupce. l. 2 Práva len družstva 1. len družstva má právo zejména: a) úastnit se osobn nebo prostednictvím svého zákonného zástupce jednání a rozhodování lenské schze samosprávy nebo prostednictvím zvolených delegát jednání a rozhodování shromáždní delegát, b) volit a být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm, c) úastnit se veškeré družstevní innosti a užívat výhod, které družstvo svým lenm poskytuje, d) pedkládat návrhy na zlepšení innosti družstva, obracet se s podnty, pipomínkami nebo stížnostmi týkajícími se innosti družstva k orgánm družstva a být o jejich vyízení informován, e) na roní vyútování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu a na vypoádání podle zásad schválených pedstavenstvem, f) na pevod lenských práv a povinností bez souhlasu pedstavenstva podle 230 obchodního zákoníku. 2. Se lenem družstva a s manžely spolenými leny družstva mohou na základ jejich práva bydlení v byt bydlet jejich píbuzní v ad pímé, sourozenci, ze a snacha, jakož i

6 osoby, které s nimi žijí ve spolené domácnosti. Poet tchto osob a jeho zmnu je povinen len družstva nebo nájemce družstevního bytu neprodlen oznámit družstvu. 3. Krom práva užívat byt má len družstva a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a zaízení domu, jakož i požívat plnní, jehož poskytování je spojeno s užíváním bytu. 4. Družstvo je povinno zajistit lenu družstva plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. l. 3 Povinnosti len družstva 1. len družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgán družstva, která se jej týkají a dodržovat zásady obanského soužití, b) pi výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvoeno prostedí zajišující ostatním lenm družstva nebo nájemcm družstva výkon jejich práv, c) uhradit základní lenský vklad, popípad další lenský vklad ve výši a lht stanovené pedstavenstvem, d) platit nájemné a úhradu za plnní poskytovaná spolu s užíváním bytu nebo platit zálohy na n, pop. podíl vlastníka bytu na nákladech spojených s užíváním zpsobem stanoveným ve smlouv, e) hradit píspvky na innost družstva a platit za úkony spojené s výkonem dispoziních práv podle stanov a za vymezené administrativní úkony, f) chránit a ádn užívat majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, dodržovat družstevní pedpisy (ády) a obecn platné pedpisy upravující užívání bytového a nebytového majetku, g) oznamovat družstvu vas zmny týkající se lena a píslušník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence, a to do 15 dn po vzniku tchto skuteností, h) umožnit poveným zástupcm družstva po pedchozím oznámení zjištní technického stavu bytu, i) pispívat na úhradu ztráty družstva až do výše základního lenského vkladu, j) neprovádt stavební úpravy ani jinou podstatnou zmnu v byt bez souhlasu družstva, a to ani na svj náklad, k) oznámit bez zbyteného odkladu potebu tch oprav v byt, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla, l) odstranit závady a poškození, které zpsobil v dom sám nebo ti, kteí s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po pedchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nho náhradu, m) podílet se na zajišování poádku a istoty v dom, zejména na úklidu spolených prostor v dom, zametání a mytí schodišt a chodeb, udržování istoty ve sklep, ištní schodišových oken, zábradlí, osvtlovacích zaízení, vchodových dveí a v zimním období odklizení snhu z chodník pilehlých k domu, a to podle zásad a v rozsahu stanoveném rozpisem služeb v dom i podle zásad v dom obvyklých, pop. v opaném pípad hradit náklady provedeného úklidu, zajištného družstvem. 2. Veškeré drobné opravy v byt související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí lenové družstva. Drobnými opravami v byt nejsou opravy a výmny elektrických, vodoinstalaních, kanalizaních, plynových a topných rozvod vetn topných tles, STA, domácích telefon a vnjší nátry oken. lenové družstva hradí též veškeré náklady spojené s výmnou základního zaízení bytu, nerozhodne-li lenská schze samosprávy ve smyslu ásti VII, l. 20, odst. 3 písm. g) jinak.

7 3. Nepostará-li se len družstva o vasné provedení drobných oprav a bžnou údržbu bytu, má družstvo právo uinit tak po pedchozím upozornní lena na jeho náklad samo a požadovat od nj náhradu. 4. Pokud len družstva poruší nkterou z výše uvedených povinností, je povinen nahradit družstvu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením této povinnosti. Tím se nezbavuje další odpovdnosti stanovené tmito stanovami i zákonem. l. 4 Evidence len 1. Družstvo vede lenskou evidenci a udržuje ji v souladu se skuteným stavem. Základní lenskou evidenci družstva tvoí kniha len a lenské spisy. Družstvo mže vést lenskou evidenci pomocí výpoetní techniky. 2. Do knihy len zapisuje družstvo všechny své leny s uvedením data vzniku lenství a údaji umožujícími identifikovat lena. 3. lenský spis tvoí soubor doklad a korespondence se lenem vyplývající z lenského vztahu. 4. len družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém lenství a obsahu zápisu v seznamu. 5. Pedstavenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. l. 5 Dispozice s lenskými právy a povinnostmi 1. len družstva mže uzavít smlouvu o pevodu lenských práv a povinností bez souhlasu orgán družstva. 2. len družstva mže uzavít dohodu o výmn bytu. Dohoda o výmn bytu musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu úastník výmny o pevodu lenských práv a povinností a prohlášení o vzájemném majetkovém vypoádání. 3. lenská práva a povinnosti spojená s lenstvím pecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pedložením smlouvy i dohody o pevodu lenských práv a povinností družstvu nebo pozdjším dnem uvedeným ve smlouv. Stejné úinky jako pedložení smlouvy i dohody o pevodu lenských práv a povinností družstvu má písemné oznámení dosavadního lena o pevodu lenských práv a povinností a písemný souhlas nabyvatele. 4. Týká-li se dohoda o pevodu lenských práv a povinností spolených len (manžel), musí být uzavena spolenými leny. 5. Podpisy úastník dohody o pevodu lenských práv a povinností ovují orgány píslušné podle zvláštních pedpis nebo kancelá družstva. 6. Nabyvatel lenských práv a povinností je povinen uzavít s družstvem nájemní smlouvu do 30-ti dn ode dne, kdy na nho pešla lenská práva a povinnosti. l. 6 Zánik lenství, majetkové vypoádání 1. lenství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vylouením, d) úmrtím lena, pokud jeho lenství nepejde na ddice, e) zánikem družstva likvidací, f) prohlášením konkursu na majetek lena, g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena,

8 h) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, i) vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností, j) jiným zpsobem stanoveným zákonem. l. 7 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a len na skonení lenství, koní lenství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. Jedno vyhotovení dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi. 3. Fyzická i právnická osoba zstane jako len družstva vlastníkem lenských práv a povinností ke všem bytm v pevedených domech, pokud tato lenská práva a povinnosti nepevede na jinou osobu. l. 8 Vystoupení 1. len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou msíc, tato lhta zaíná bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemného oznámení lena o vystoupení z družstva. Ve stejné lht je len nájemce družstevního bytu povinen vrátit byt družstvu. 2. len, který nesouhlasí s pevodem svých lenských práv a povinností na právního nástupce družstva, mže z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto pevodu má dojít, když to oznámí pedstavenstvu do jednoho msíce po usnesení shromáždní delegát. Nárok na vypoádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho msíce ode dne, kdy na nho pešlo jmní družstva. 3. Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn. Odvolání je úinné jen v pípad souhlasu družstva. l. 9 Úmrtí lena 1. Úmrtím lena lenství zaniká, nepejde-li podle ásti II. l. 3, odst. 1 až 3 tchto stanov na ddice. l. 10 Vylouení 1. Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena, jestliže: a) závažným zpsobem nebo optovn a pes písemnou výstrahu porušuje své lenské povinnosti urené zákonem nebo stanovami, a to zejména tím, že neplatí ádn a vas nájemné nebo zálohy na plnní poskytovaná s užíváním bytu po dobu delší než 3 msíce, nebo je v prodlení s úhradou jiné splatné pohledávky družstva nebo její ásti déle než ti msíce, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, kterou odmítá uhradit, nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c) bu sám, nebo ti kdo s ním bydlí, porušují zásady obanského soužití v dom, nebo porušují poádek v dom a lenská schze samosprávy podá návrh na vylouení, d) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti lenm družstva. 2. Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jen do tí msíc ode dne, kdy zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento dvod vznikl.

9 3. Je-li jednání lena, v nmž lze spatovat dvod k vylouení podle odst. 1 písm. d) tohoto lánku pedmtem šetení jiného orgánu, zaíná lhta tí msíc podle odst. 2 tohoto lánku dnem, kdy se družstvo dozvdlo o výsledku tohoto šetení. 4. Rozhodnutí o vylouení z družstva musí být dorueno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vylouení lena musí být uveden dvod, který nelze dodaten mnit. lenství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí pedstavenstva o vylouení lenovi dorueno. 5. Nesouhlasí-li len s rozhodnutím pedstavenstva o vylouení, mže do 15 dn od doruení písemného rozhodnutí podat odvolání k shromáždní delegát. Odvolání má odkladný úinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatnno do tí msíc ode dne, kdy se len dozvdl, nebo mohl dozvdt o rozhodnutí vylouení. 6. Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždní delegát o vylouení za neplatné, je-li v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatnno do tí msíc ode dne konání shromáždní delegát, které vylouení potvrdilo, nebo jestliže nebylo ádn svoláno, ode dne, kdy se len mohl dozvdt o konání shromáždní delegát, které vylouení potvrdilo, nejpozdji do jednoho roku od jeho konání, zaniká. Pi vyslovení neplatnosti zániku lenství podle odst. 6) tohoto lánku vzniká poškozenému právo na náhradu zpsobené škody. l. 11 Majetkové vypoádání 1. Zánikem lenství podle ásti III, l. 6 vzniká bývalému lenovi nebo jeho ddicm nárok na vypoádací podíl. Vypoádací podíl pedstavuje majetkovou úast lena. Pi výpotu vypoádacího podílu u lena, který nevložil další vklad, se nebude pihlížet ke kapitálu, který je ve fondu dalších vklad. U lena, který vložil další vklad, se k tomuto kapitálu pihlížet bude, a to v pomru jeho dalšího vkladu k dalším vkladm ostatních len. 2. V pípad vyplacení vypoádacího podílu u lena, který vložil další vklad v nepenžité form, bude vypoádací podíl vyplacen pouze v nepenžité form. 3. Nárok na výplatu vypoádacího podílu vzniká uplynutím tí msíc po schválení roní úetní uzávrky za rok, ve kterém lenství zaniklo. Pokud to hospodáská situace dovoluje, mže družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i díve. 4. Výplata vypoádacího podílu je vázána vždy na uvolnní bytu. 5. Krom nároku na výplatu vypoádacího podílu nemá bývalý len ani jeho ddicové z dvodu zániku lenství nárok na jakoukoliv jinou ást majetku družstva. 6. Pi výplat vypoádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi bývalému lenovi. 7. Zánikem lenství v dsledku pevodu práv a povinností spojených s lenstvím nebo v dsledku výmny bytu nevzniká dosavadnímu lenovi vi družstvu nárok na vypoádací podíl. Vzájemné nároky si úastníci pevodu nebo výmny vypoádají mezi sebou, pokud nepožádají o vypoádání prostednictvím družstva. l. 12 Zánik spoleného lenství 1. Spolené lenství manžel zanikne: a) dohodou rozvedených manžel spolených len družstva, popípad rozhodnutím soudu, b) úmrtím jednoho z manžel. 2. Zanikne-li spolené lenství manžel v družstvu smrtí jednoho z nich, zstává lenem družstva pozstalý manžel. 3. Po rozvodu manželství zstává lenem družstva ten z rozvedených manžel, který byl uren dohodou rozvedených manžel nebo rozhodnutím soudu.

10 IV. Evidence uchaze o byt a pidlování l. 1 Evidence uchaze o byt 1. Družstvo eviduje ve zvláštním seznamu uchazee o pidlení družstevního bytu a to v poadí ureném datem doruení jejich žádosti. 2. Podmínkou zapsání do seznamu uchaze o byt není lenství v družstvu. l. 2 Pidlování bytu 1. Byty pidluje pedstavenstvo rozhodnutím o pidlení bytu v souladu s jejich požadavky a v poadí dle evidence uchaze o byt. 2. Pedstavenstvo mže v jednotlivých pípadech povit pedsedu k pednostnímu pidlení bytu uchazei o byt, a to: a) v pípadech zvláštního zetele hodných, zejména z dvodu ekonomických zájm a ešení naléhavých poteb družstva, b) v pípad uvolnného bytu s nedobytnou pohledávkou lze byt pidlit fyzické osob, která uhradí pohledávky družstva, c) z dvodu neobyvatelnosti dosavadního bytu lena družstva, d) na návrh správce, má-li o uvolnný byt zájem jiný len samosprávy za podmínky, že stávající byt uvolní a vrátí družstvu, e) na návrh mstského úadu, poskytl-li bytovou náhradu v souvislosti s vyklizením družstevního bytu, f) jako náhradní tm lenm, kterým skonil nájemní pomr výpovdí danou družstvem s pivolením soudu, g) v tchto pípadech mže být byt pidlen i na dobu uritou. 3. Ped pidlením bytu vyzve kancelá družstva písemn uchazee k podání pihlášky, zaplacení zápisného, lenského vkladu a lenského podílu (pípadn i dalšího lenského podílu). Lhtu na splnní stanoví nejmén na 15 dn ode dne doruení výzvy doporuen. Ve výzv musí být uchaze výslovn upozornn na dsledky nesplnní podmínek tj. že mu byt nebude pidlen. 4. Kancelá družstva byt nepidlí v pípad: a) nesplní-li uchaze ve stanovené lht podmínky dle odst. 3 tohoto lánku, b) odmítne-li uchaze písemn pidlení bytu. l. 3 Zrušení rozhodnutí o pidlení bytu 1. Pedstavenstvo mže zrušit pravomocné rozhodnutí o pidlení bytu formou rozhodnutí dorueného do vlastních rukou v pípad, kdy uchaze ve stanovené lht neuzavel smlouvu o nájmu bytu a nepevzal byt, který je zpsobilý k užívání. 2. V pípad zrušení pravomocného rozhodnutí vzniká lenovi nárok na vrácení jím zaplaceného lenského vkladu a lenského podílu. Tento nárok vzniká uplynutím dvou msíc po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o pidlení bytu.

11 V. Nájem družstevního bytu l. 1 Vznik nájmu družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou o nájmu, kterou družstvo (pronajímatel) penechává svému lenu (nájemci) družstevní byt. Není-li dohodnuta doba nájmu, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavena na dobu neuritou. 2. lenovi vznikne právo na uzavení nájemní smlouvy na základ: a) rozhodnutí pedstavenstva o pidlení družstevního bytu b) pevodem lenských práv a povinností nebo jejich ásti c) rozhodnutí pedstavenstva o schválení dohody o výmn byt d) rozhodnutí o ddictví lenského podílu e) rozhodnutí soudu, pop. dohody rozvedených manžel 3. Nájemní smlouva musí obsahovat oznaení pedmtu nájmu, jeho píslušenství, rozsah jejich užívání a zpsob výpotu nájemného a úhrady za užívání bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. l. 2 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. len nájemce (manželé spolení nájemci) družstevního bytu je povinen neprodlen nahlásit družstvu osoby, které s ním žijí ve spolené domácnosti. 2. Krom práva užívat byt má len nájemce družstevního bytu a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a zaízení domu, jakož i požívat plnní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni pi výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvoeno prostedí zajišující ostatním v dom nerušený výkon jejich práv. 4. Družstvo je povinno zajistit lenu nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu zpsobilém pro ádné užívání, nedohodne-li se s nájemcem jinak. 5. Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání ádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva lena nájemce družstevního bytu ohrožen, má len právo po pedchozím upozornní družstva závady odstranit v nezbytné míe a požadovat od družstva náhradu úeln vynaložených náklad. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno do 6 msíc od odstranní závad. 6. len - nájemce je povinen udržovat družstevní byt v provozuschopném stavu a hradit ze svého náklady spojené s bžnou údržbou a drobnými opravami v byt. 7. Pojem drobných oprav a náklad spojených s bžnou údržbou a zpsob úhrady za opravy, výmny, kontroly a revize upravuje zvláštní vnitrodružstevní smrnice schválená shromáždním delegát. 8. Z fondu samosprávy je hrazeno provádní oprav nebo výmny spolených ástí a) rozvod vody (vetn bytového uzávru) b) rozvod plynu (vetn uzávru plynového sporáku, pop. ohívae vody) c) elektroinstalace (po bytový jisti) d) topných rozvod vetn otopných tles a ventil e) rozvod STA a domovního telefonu f) opravy prvk obvodového plášt domu vetn stechy, balkon a lodžií vetn venkovních nátr oken pokud lenská schze samosprávy svým usnesením nerozhodne jinak. 9. Nepostará-li se len nájemce družstevního bytu o vasné provedení drobných úprav a bžnou údržbu bytu, má družstvo právo uinit tak po pedchozím upozornní lena samo a požadovat od nj náhradu vynaložených náklad. Za pípadné škody vzniklé

12 zanedbáním bžné údržby a drobných oprav v byt odpovídá družstvu i tetím osobám len nájemce bytu. 10. len nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbyteného odkladu družstvu prostednictvím správce potebu tch oprav v byt, které se mají hradit z prostedk samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. 11. len nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které zpsobil v dom sám nebo ti, kdo v jeho byt bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po pedchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nj náhradu vynaložených náklad. 12. Nájemce nesmí provádt stavební úpravy ani jinou podstatnou zmnu v byt bez souhlasu družstva a to ani na svj náklad. V pípad porušení této povinnosti je družstvo oprávnno požadovat, aby nájemce provedené zmny a úpravy bez odkladu odstranil. 13. Provede-li len nájemce družstevního bytu stavební úpravy v byt se souhlasem družstva, piemž jde o zmnu trvalého charakteru, stává se majetková hodnota úpravy majetkem družstva bez nároku na finanní vypoádání se lenem, nebylo-li v ízení o povolení úpravy dohodnuto jinak. 14. Družstvo je oprávnno provádt stavební úpravy bytu a jiné podstatné zmny v byt pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepít jen z vážných dvod. Provádíli majitel takové úpravy na píkaz píslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. l. 3. Nájemné a úhrada za plnní poskytovaná s užíváním bytu 1. len nájemce družstevního bytu je povinen platit vcn usmrované nájemné a úhradu za plnní poskytovaná s nájmem bytu. 2. Nájemné a zálohy za služby se platí msín, nejpozdji do 30. dne píslušného msíce. 3. Nezaplatí-li uživatel nájemné a zálohy za plnní poskytovaná s užíváním bytu pop. doplatek z vyútování služeb do pti dn po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. l. 4 Nájemné 1. Vcn usmrované nájemné zahrnuje ekonomicky oprávnné náklady na dm, vetn tvorby rezerv k jejich úhrad, a to ve výši stanovené pedstavenstvem družstva. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávnnými náklady jsou: a) splátky dlouhodobého úvru, dalších investiních a provozních úvr a úroky z nich b) náklady na opravu a údržbu byt a domu a jeho píslušenství (dále jen dm) a výdaje na technické zhodnocení domu c) náklady na správu družstva a domu d) náklady na pojištní domu e) da z nemovitosti související s domem f) náklady spojené s užíváním pozemku vcn píslušejícího k domu g) ztráta z hospodaení družstva vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak lenská schze. 2. Ekonomicky oprávnné náklady domu se rozpoítají na jednotlivé byty takto: a) splátky úvr a úroky z nich podle výše úvru pipadající na jednotlivý byt b) náklady na opravy a údržbu domu, pop. výdaje na technické zhodnocení domu, náklady na pojištní domu, pípadná ztráta z hospodaení družstva vykázaná za uplynulý rok, da z nemovitosti a náklady spojené s užíváním pozemku podle pomru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech byt v dom c) náklady na správu družstva a domu ve výši stanovené pedstavenstvem.

13 3. Náklady na údržbu a opravy (vetn výmny) rozvod vody a odpadních vod v dom, poízení, výmnu a ovování midel vody, poízení a opravy spolené televizní antény a ostatních systém k píjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdlovacích zaízení v bytovém dom mže pedstavenstvo na návrh lenské schze samosprávy rozvrhnout i jiným zpsobem, než je uvedeno v ásti V., l. 4, odst. 2, písm. b). V pípad sporu s konenou platností rozhodne pedstavenstvo družstva. l. 5 Plnní poskytovaná s užíváním bytu (služby) 1. Úhrada za plnní poskytovaná s užíváním bytu zahrnuje ceny za vodné a stoné, dálkové vytápní, dodávku teplé vody, opravy STA, užívání výtahu, osvtlení spolených prostor v dom, pop. další služby, na nichž se družstvo s nájemcem dohodne. 2. Výši záloh za služby stanoví pedstavenstvo podle poteby dle platných cenových pedpis, vyhlášek, pop. rozhodnutí cenového orgánu. 3. Cena služeb se rozútuje na jednotlivé uživatele byt podle zvláštních pedpis, pop. rozhodnutí cenového orgánu. 4. Ceny služeb, pro které není stanoven zpsob rozútování podle pedchozího odstavce, se rozútují následovn: a) užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu, b) vybavení bytu spolenou televizní anténou náklady pipadajícími na jeden byt, c) ostatní služby podle rozhodnutí pedstavenstva, zejména úklid spolených prostor v dom, osvtlení spolených prostor v dom a užívání výtahu. 5. Družstvo útuje uživatelm byt msíní zálohy za jednotlivé druhy služeb jako msíní podíl z pedpokládané roní ceny za uplynulý rok nebo poslední zútovací období nebo ceny odvozené z pedpokládaných cen bžného roku, jestliže nkteré služby v uvedeném období nebyly placeny nebo poskytovány. 6. V prbhu roku je družstvo oprávnno uživateli bytu zmnit msíní zálohy v míe odpovídající zmn ceny služby nebo zmn potu len domácnosti nebo jiných podmínek, za kterých se služba poskytuje, zejména pi zmn rozsahu nebo kvality služeb. 7. Skutená výše cen a záloh za jednotlivé služby se útuje vždy za kalendání rok, nejpozdji s vyútováním topného období. 8. Družstvo na základ žádosti uživatele bytu doloží, že výše služeb odpovídá cenám podle odstavc 3 a 4 tohoto lánku a dále, že je rovnomrn rozpoítána na msíní zálohy a zútována dle ustanovení shora uvedených. 9. Vyútováním zjištný peplatek družstvo uhradí nejpozdji do šesti msíc po skonení zútovacího období. V téže dob je uživatel povinen uhradit družstvu vyútováním zjištný nedoplatek. 10. Družstvo je oprávnno zapoíst si pohledávku vi uživateli a to jednostranným úkonem. l. 6 Spolený nájem družstevního bytu manžely 1. Spolený nájem družstevního bytu mže vzniknout jen mezi manžely. 2. Spolený nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu nkterý z manžel ped uzavením manželství, vznikne spolený nájem bytu uzavením manželství. 3. Bžné záležitosti týkající se spoleného nájmu družstevního bytu manžely mže vyizovat každý z manžel. 4. V ostatních pípadech je teba souhlasu obou manžel, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkon týkajících se spoleného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávnni i povinni spolen a nerozdíln.

14 5. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: a) rozvodem manželství v pípad, že nevzniklo spolené lenství manžel v družstvu, b) dohodou rozvedených manžel spolených len družstva, pop. rozhodnutím soudu, c) smrtí jednoho z manžel, d) zánikem nájmu družstevního bytu. 6. Nevzniklo-li spolené lenství manžel v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manžel, který je lenem družstva. 7. Vzniklo-li manželm spolené lenství v družstvu, zstává lenství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manžel, který byl uren jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 8. Zeme-li manžel a manželé nebyli spolenými leny družstva, pechází lenství v družstvu a nájem družstevního bytu na ddice, kterému pipadl lenský podíl. 9. Zeme-li manžel a manželé byli spolenými leny družstva, zstává lenem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozstalý manžel. l. 7 Podnájem bytu (ásti bytu) 1. Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému penechat do podnájmu na dobu urenou ve smlouv o podnájmu, jen s písemným souhlasem družstva. Podnájem bytu bez souhlasu družstva se považuje za hrubé porušení povinnosti lena družstva. 2. Po skonení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. l. 8. Výmna bytu 1. len nájemce družstevního bytu mže uzavít se souhlasem pedsedy družstva dohodu o výmn bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu úastník výmny o pevodu lenských práv a povinností. Odepe-li družstvo bez závažných dvod souhlas s výmnou bytu, mže soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vle družstva. 2. Jde-li o výmnu byt v témže družstvu, nabývá dohoda úinnosti dnem rozhodnutí pedsedy družstva o souhlasu s výmnou. Jde-li o výmnu byt v rzných družstvech nebo o výmnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda úinnosti dnem, kdy bude vydáno rozhodnutí posledního orgánu píslušného k udlení souhlasu. 3. Pevod lenských práv a povinností na základ dohody o výmn byt nastává uskutenním výmny a uzavením smlouvy o nájmu bytu. 4. Právo na splnní dohody o výmn byt musí být uplatnno u soudu do tí msíc ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. 5. Nastanou-li dodaten u nkterého z úastník takové závažné okolnosti, že není možno splnní dohody na nm spravedliv požadovat, mže od dohody odstoupit, musí tak však uinit bez zbyteného odkladu. Povinnost k náhrad škody tím není dotena. l. 9 Zánik nájmu družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem lenství nájemce družstevního bytu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a lenem nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohod

15 c) písemnou výpovdí lena nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhta tak, aby skonila ke konci kalendáního msíce, není-li lhta uvedena, skoní nájem bytu posledním dnem msíce následujícího po msíci, v nmž výpov došla družstvu, d) výpovdi nájmu družstevního bytu s pivolením soudu, e) uplynutím doby v pípad, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu uritou. l. 10 Bytové náhrady 1. len nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vysthovat, dokud mu není zajištna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištní bytové náhrady je povinen se z bytu vysthovat, jestliže mu není teba poskytnout ani náhradní byt ani náhradní ubytování. 2. Co se rozumí v konkrétních pípadech bytovou náhradou, stanoví obanský zákoník. l. 11 Zajištní ádného užívání byt 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaí, byly ádn a úeln užívány k bytovým úelm. 2. Zjistí-li družstvo, že len pidlený byt bez vážných dvod vbec neužívá, nebo jej užívá jen obas, popípad že užívá dva byty, má právo vyzvat lena, aby byt ádn užíval, anebo provedl takové dispozice s bytem, které podle stanov jsou pípustné, nebo byt odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo má právo požádat soud o pivolení k výpovdi nájmu družstevního bytu. 3. Byt nebo jeho ást mže len nájemce družstevního bytu nebo lenové jeho domácnosti doasn používat i k jiným úelm než k bydlení se souhlasem pedstavenstva družstva vydaného na základ souhlasného stanoviska píslušného správce samosprávy. l. 12 Slouení a rozdlení bytu 1. Byt je možné slouit se sousedním bytem (ásti bytu, pop. ásti spolených prostor) jen se souhlasem pedstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 2. Byt je možné rozdlit na dva nebo více samostatných byt jen se souhlasem pedstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 3. Souhlas pedstavenstva družstva se slouením nebo rozdlením nenahrazuje povolení stavebního úadu, které je nutné podle zvláštních pedpis. 4. V souvislosti se slouením nebo rozdlením bytu pedstavenstvo družstva souasn perozdlí náklady a zdroje financování slouených nebo rozdlených byt a urí výši lenských podíl a zstatek nesplaceného investiního úvru pipadající na píslušné byty.

16 VI. lenové vlastníci bytu 1. len vlastník bytu má stejná práva a povinnosti jako len nájemce bytu s výjimkou tch, které souvisí s nájmem družstevního bytu uvedené v ásti V. stanov. 2. Pokud stanovy upravují povinnost platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru), rozumí se tím u lena vlastníka povinnost hradit náklady na správu a provoz domu vetn náklad na opravy, rekonstrukce a výmny spolených ástí a zaízení domu. 3. Krom práv a povinností vyplývajících pro lena zejména z ásti III, lánk 1-3 stanov je len vlastník povinen: a) poínat si tak, aby pi užívání, udržování, zmnách užívání bytu a pi nakládání s bytem nerušil a neohrožoval ostatní pi výkonu jejich vlastnických, spoluvlastnických, pop. uživatelských práv, b) udržovat byt na svj náklad ve stavu zpsobilém k ádnému užívání, zejména provádt vas potebnou údržbu a opravy, c) odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo spolených ástech nebo zaízení domu zpsobil sám nebo ti, kteí jeho byt užívají, d) zdržet se provádní úpravy bytu a jeho zaízení, jimiž by byl bez souhlasu ostatních vlastník mnn vzhled domu, ohrožena statická bezpenost konstrukcí a narušena innost technického zaízení domu (plyn, vytápní, voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, STA apod.). Souasn je vlastník bytu povinen zajistit povinné revize technických zaízení v byt ve stanovených lhtách tak, aby neohrozil bezpenost, zdraví a majetek ostatních vlastník, e) umožnit na požádání pístup do bytu, pokud to nezbytn vyžaduje údržba a obhospodaování ostatních byt, pop. domu jako celku a dále umožnit instalaci a údržbu zaízení pro mení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odety namených hodnot. 4. Vlastník bytu má právo a povinnost úastnit se na správ domu a jako spoluvlastník na rozhodování o spolených ástech a zaízení domu. 5. Další práva a povinnosti lena vlastníka a družstva pi zabezpeování správy a provozu domu související s vlastnictvím spolených prostor a zaízení domu, jsou upraveny ve smlouv o správ. 6. V pípad pevodu vlastnictví jednotky, pop. pi uzavení nájemní smlouvy je len vlastník povinen oznámit tyto skutenosti neprodlen družstvu. VII. Orgány družstva l Orgány družstva jsou: a) shromáždní delegát b) pedstavenstvo c) pedseda družstva (pedstavenstva) d) kontrolní komise e) lenská schze samosprávy f) výbor samosprávy g) správce samosprávy 2. Orgány družstva mohou k lepšímu zajištní své innosti vytváet pomocné orgány.

17 l Funkní období len orgán družstva iní 5 let, krom výboru samospráv, kde je volební období dvouleté. lenové orgánu družstva mohou být voleni optovn. Funkní období len prvních orgán po založení družstva iní 3 roky. 2. Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgán. l Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich psobnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na schzích, na které musí být pozváni všichni jejich lenové. l Do orgán družstva mohou být voleni jen zletilí lenové družstva. 2. Je-li lenem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva, a to s váhou hlas dle ásti VII. lánku 6, odst. 1 a lenové orgán družstva jsou povinni vykonávat své funkce svdomit, plnit svené úkoly a dodržovat obecn závazné právní pedpisy a stanovy. Pokud pi výkonu funkce zpsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 4. lenm orgán družstva mže být za výkon funkce piznána odmna podle zásad stanovených pedstavenstvem. 5. Nároky družstva z odpovdnosti len orgán družstva za škodu uplatuje pedstavenstvo. Vi lenm pedstavenstva uplatuje nároky družstva kontrolní komise prostednictvím jí ureného lena. 6. Tyto nároky družstva mohou být uplatnny u soudu jen s pedchozím souhlasem shromáždní delegát. Shromáždní delegát mže schválit i smír v této vci. 7. Každý len je oprávnn podat jménem družstva žalobu proti lenovi pedstavenstva nebo proti lenovi jiného orgánu podílejícího se na ízení družstva nebo jeho organizaní jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zpsobil. Jiná osoba než len družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocnná nemže v ízení init úkony jménem družstva i za družstvo. 8. Ustanovení odstavce 7 tohoto lánku se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody pedstavenstvo. l len voleného orgánu, kterému dležité okolnosti trvale brání ve výkonu funkce, požádá orgán, jehož je lenem, o zproštní z funkce. Povinnost vykonávat tuto funkci skoní dnem, kdy tento orgán vysloví souhlas se zproštním z funkce. 2. Orgán je povinen projednat rezignaci svého lena na nejbližším zasedání poté, co se o rezignaci dozvdl, nejdéle však do tí msíc. Po marném uplynutí této lhty se odstoupení pokládá za projednané. 3. Neplní-li len voleného orgánu ádn svoji funkci, mže jej ped uplynutím funkního období odvolat orgán, který ho zvolil. Orgán mže povolat zastupujícího lena až do doby, kdy mže být provedena ádná volba nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto lánku platí i v pípad, že lenství v orgánu zanikne smrtí.

18 4. Funkce lena pedstavenstva a lena kontrolní komise jsou vzájemn nesluitelné. Jedná-li se o právnickou osobu, nesmí být funkce lena pedstavenstva a lena kontrolní komise vykonávána stejnou zastupující osobou. 5. lenové pedstavenstva a kontrolní komise družstva a editel nesmjí být leny statutárních orgán a dozorích orgán v jiných bytových družstvech ani podnikateli s obdobným pedmtem innosti. l. 6 1.Každému lenu družstva náleží minimáln jeden hlas. Pokud len vlastní lenská práva a povinnosti k více než jednomu bytu, náleží mu za každý další byt, ke kterému vlastní lenská práva a povinnosti, další jeden hlas. 2.Výjimkou jsou pípady, kdy pi hlasování má každý len pouze jeden hlas ( 240, odst. 1 obchodního zákoníku), a to: a) zmna stanov, b) rozhodnutí o splynutí, slouení, rozdlení a o jiném zrušení družstva nebo zmn právní formy, c) rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích. 3.V orgánech družstva se hlasuje veejn. V jednotlivých pípadech se mže jednající orgán usnést na hlasování tajném. 4.V pedstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení pijmout hlasováním uskutenném písemn nebo pomocí prostedk sdlovací techniky, jestliže s tímto zpsobem hlasování projeví souhlas všichni lenové orgánu. Pro tento pípad se hlasující pokládají za pítomné. 5.Kolektivní orgány družstva jsou zpsobilé se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jejich len. Usnesení je pijato, hlasovala-li pro n nadpoloviní vtšina pítomných, pokud stanovy a zákon neurují jinak. 6. O zpsobu volby pedstavenstva a kontrolní komise rozhoduje shromáždní delegát. 7. l O jednání kolektivních orgán družstva se poizují zápisy, které obsahují podstatné body jednání, pijatá usnesení a výsledky hlasování. K zápisu musí být pipojeny projednávané zprávy pedložené písemnou formou. 2. Nesouhlasí-li len orgánu s nkterým ustanovením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti pijaté usnesení plnit. 3. Zápisy podepisuje len orgánu, který jednání ídil, zápisy o jednání shromáždní delegát družstva podepisují zvolení ovovatelé zápisu. 4. Pílohu zápisu tvoí seznam úastník jednání, pozvánka na nj a podklady, které byly pedloženy k projednávaným bodm. Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho pílohy k nahlédnutí. 5. Podrobnosti o postupu orgán družstva pi volbách a odvolávání, o jednání a rozhodování a ovování zápisu upravuje volební a jednací ád, který schvaluje shromáždní delegát družstva. l. 8 Shromáždní delegát 1. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždní delegát družstva, kde uplatují lenové své právo ídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho innost a innost jeho orgán. Shromáždní delegát plní v plném rozsahu psobnost lenské schze. Vzhledem k organizanímu uspoádání se uruje, že delegáti nejsou voleni stejným potem hlas. Každý delegát samosprávy disponuje jedním hlasem. Delegát za Msto Orlová disponuje potem hlas, odpovídajícím pomru byt, ke kterým má dosud práva a povinnosti.

19 2. Do výluné psobnosti shromáždní delegát družstva patí: a) pijímat a mnit stanovy, volební ád a jednací ád, b) volit 5 až 11 len pedstavenstva a 5 až 7 len kontrolní komise zpsobem, který samo urí, c) odvolávat jednotlivé leny pedstavenstva a kontrolní komise ped uplynutím funkního období, neplní-li ádn své úkoly, d) volit zástupce do jiných partnerských organizací, e) projednávat a schvalovat zprávy pedstavenstva a kontrolní komise o innosti družstva, f) schvalovat koncepce rozvoje a hospodáský plán družstva, zásady hospodaení vetn tvorby a použití fond, roní uzávrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí pípadná ztráta, g) rozhodovat o odvolání proti usnesení pedstavenstva, h) schvalovat pijetí konsolidaního programu družstva, i) rozhodovat o rozdlení, slouení, splynutí a zrušení družstva, nebo o zmn právní formy, j) rozhodovat o pedmtu innosti družstva a jeho zmnách, k) schvalovat statuty fond, l) plnit další úkoly podle tchto stanov, m) volit náhradníky len pedstavenstva a kontrolní komise a stanovit poadí podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších len, n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, p) schvalovat zásady pro poskytování odmn funkcionám družstva, q) urovat volební obvody delegát a stanovit poet delegát na nejbližší volební období i podmínky volby delegát. r) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku, s) tam, kde to stanoví zákon, musí být prbh shromáždní delegát družstva osvden notáským zápisem. 3. Do psobnosti shromáždní delegát patí i rozhodování týkající se družstva a jeho innosti, pokud si rozhodování o kterékoliv vci vyhradí. 4. Shromáždní delegát mže na návrh kontrolní komise zmnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí pedstavenstva nebo pedsedy družstva, kterým byly porušeny obecn závazné právní pedpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. l Jednání shromáždní delegát svolává pedstavenstvo podle poteby, nejmén jednou ron. 2. Shromáždní delegát musí být svoláno, požádá-li o to: a) jedna tetina len družstva, b) kontrolní komise, c) jestliže pedstavenstvo nesvolá shromáždní delegát tak, aby se konalo do tyiceti dn od doruení žádosti, je osoba písemn povená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání shromáždní delegát, oprávnna svolat shromáždní delegát sama. lenové pedstavenstva jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na její žádost seznam len, pop. delegát družstva. 3. Poad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozdji 8 dn ped zasedáním shromáždní delegát družstva. Písemné pozvánky obsahují dále datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály.

20 4. Na žádost jedné tetiny len družstva nebo kontrolní komise, popípad tí delegát, zaadí pedstavenstvo jimi urenou záležitost na poad jednání shromáždní delegát. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije pimen. 5. Na shromáždní delegát musí být pozváni všichni delegáti. Zvoleni delegáti, lenové pedstavenstva a kontrolní komise se shromáždní delegát úastní z titulu své funkce. 6. Shromáždní delegát je schopno se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina len. 7. Není-li shromáždní delegát schopna se usnášet, svolá pedstavenstvo náhradní shromáždní delegát tak, aby se konala do tí týdn ode dne, kdy se mla konat shromáždní delegát pvodn svolaná. Náhradní shromáždní delegát musí mít nezmnný poad jednání. Usnesení je pijato, hlasovali-li pro nj pítomní lenové nadpoloviní vtšinou hlas. 8. Ke zmn ustanovení ásti I., l. 6, ásti VII., l. 6., odst. 1) a ásti VII., l. 9., odst. 7) a odst. 8) je zapotebí ¾ hlas pítomných delegát. 9. Na návrh lena vysloví soud neplatnost usnesení shromáždní delegát, pokud usnesení je v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu mže len podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na shromáždní delegát, které usnesení pijalo, nebo jestliže námitku oznámil pedstavenstvu do jednoho msíce od konání tohoto shromáždní delegát a nebylo-li svolána ádn, do jednoho msíce ode dne, kdy se o jeho konání dovdl, nejdéle však do jednoho roku od konání shromáždní delegát. Návrh soudu lze podat jen do jednoho roku ode dne, kdy len požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky pedstavenstvu. 10. Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 9 tohoto lánku, že tvrzené rozhodnutí shromáždní delegát nepijala proto, že o nm nehlasovala, anebo že obsah rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždní delegát pijalo, lze podat žalobu do jednoho msíce ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozvdl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání shromáždní delegát. V ostatním se použijí ustanovení 131 obchodního zákoníku obdobn. l. 10 O zpsobu hlasování rozhoduje shromáždní delegát na návrh pedstavenstva. l. 11 Pedstavenstvo 1. Pedstavenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávnno jednat jménem družstva ve všech vcech. Zabezpeuje a kontroluje plnní usnesení shromáždní delegát, pravideln mu podává zprávy o své innosti a innosti družstva a odpovídá ji za tuto innost. 2. Pedstavenstvo ídí innost družstva. Je oprávnno rozhodovat o všech vcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánm družstva, zejména: a) rozhoduje o hlavních smrech innosti družstva, b) rozhoduje o pijetí a zpsobu ocenní dalšího lenského vkladu, c) rozhoduje o zízení samospráv, vymezuje okruh jejich psobnosti a doporuuje poet len výboru samosprávy, d) ruší usnesení lenských schzí samospráv a výboru samospráv, pokud jsou v rozporu s obecn závaznými pedpisy, stanovami nebo zájmy družstva, zrušené usnesení mže nahradit usnesením vlastním, e) uruje výši úhrady za plnní spojená s užíváním bytu (místností nesloužící k bydlení) a za jiné poskytované služby, f) sestavuje hospodáský plán družstva a pedkládá ho shromáždní delegát ke schválení,

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více