S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo). 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyn, ul. Energetik 640, PS I: l Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, jehož hlavním posláním je uspokojovat poteby svých len a svých nájemc v oblasti bydlení, vetn poteb souvisejících s bydlením. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovdnost z tchto vztah vyplývající. Družstvo neodpovídá za závazky jiných právních subjekt. 3. K prohloubení vzájemné spolupráce a pomoci na podporu svých závazk se mže družstvo stát lenem zájmového svazu družstev, pípadn kolektivním lenem jiného družstva. l. 3 Zapisovaný základní kapitál družstva Zapisovaný základní kapitál iní ,- K (padesáttisíckoruneských) a je tvoen základními lenskými vklady zakládajících len. l. 4 Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál tvoí souhrn lenských vklad, které lenové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali pi vstupu do družstva. 2. lenské vklady se splácejí na úet družstva. 3. len je povinen splatit lenský vklad nejpozdji do okamžiku vzniku lenství. 4. Základní lenský vklad zakládající fyzické osoby do družstva iní 215,- K. 5. Základní lenský vklad zakládající právnické osoby do družstva iní ,-K. 6. Základní lenský vklad pistupujících fyzických osob do družstva iní 3 000,- K. 7. Základní lenský vklad pistupujících fyzických osob, které jsou spoluvlastníky spolených ástí dom ve spoluvlastnictví družstva, do družstva iní 500,- K. 8. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých len.

2 l. 5 innost družstva 1. innost družstva je založena na družstevním vlastnictví dom, byt, objekt s nebytovými prostorami a na správ bytových a nebytových objekt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. 2. Pedmtem innosti družstva je pedevším správa bytových a nebytových objekt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví len družstva, a to zejména: a) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objekt, b) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor vetn smluvní agendy spojené s pedmtem podnikání, c) pidlování družstevních byt svým lenm a uzavírání píslušných smluv. l. 6 Další lenský vklad 1. Další lenské vklady mohou být penžité i nepenžité. 2. Zakládající len družstva Msto Orlová vloží do družstva další vklad v nepenžité podob pedstavovaný souborem dom s jednotlivými bytovými jednotkami uvedenými v píloze. 1, která je nedílnou souástí tchto stanov. 3. Pevod dle odst. 2 tohoto lánku je podmínn podpisem smlouvy mezi družstvem a lenem vkladatelem, ve které bude uveden rozsah závazku, typ vkladu, zpsob a lhta jeho splacení a možnost jeho vrácení za trvání lenství. 4. Další vklad se ocení v úetní hodnot vykazované v úetnictví vkladatele. l. 7 Dodatený lenský vklad 1. Pidlení uvolnného bytu lze vedle úhrady lenského podílu pipadajícího na tento byt podmínit splacením dodateného lenského vkladu. Výši dodateného lenského vkladu stanoví v jednotlivých pípadech pedstavenstvo. 2. Dodatený lenský vklad se pednostn použije na úhradu nedobytných pohledávek váznoucích na uvolnném byt, a to na základ dohody mezi lenem a družstvem. 3. Obdobn lze postupovat i pi povolení rozšíení stávajícího bytu, pokud by se týkalo spolených prostor v dom nebo nástavby i vestavby v dom. l. 8 Majetková úast 1. Majetkovou úast lena v družstvu tvoí základní lenský vklad, hodnota lenského podílu a pípadný dodatený lenský vklad. 2. Po dobu trvání lenství nesmí majetková úast lena klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. 3. lenský podíl pedstavuje cenu, za kterou byla práva a povinnosti k bytu pevedena na lena subjektem, který vložil do družstva další nepenžitý vklad dle ásti I, l. 6, odst. 2.

3 l. 9 lenský podíl uvolnného bytu 1. Výše lenského podílu následujícího nájemce pidlovaného uvolnného bytu odpovídá hodnot lenského podílu uvolnného bytu, zvýšenému o ástku zaplacenou na technické zhodnocení domu. 2. ást lenského podílu odpovídající píslušnému technickému zhodnocení domu se zútuje píslušné samospráv. l.10 Pedmt podnikání - Realitní innost. - Správa a údržba nemovitostí. - Reklamní innost a marketing. - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy - Zprostedkování obchodu a služeb. - innost úetních poradc, vedení úetnictví, vedení daové evidence. II. lenství v družstvu l. 1 Vznik lenství lenství vzniká po splnní podmínek daných zákonem a tmito stanovami pi založení družstva dnem vzniku družstva pijetím za lena na základ písemné pihlášky pechodem a pevodem lenství uzavením dohody o pevodu práv a povinnosti k družstevnímu bytu mezi vlastníkem práv a povinností k bytu a nabyvatelem jiným zpsobem stanoveným zákonem. l. 2 Pijetí za lena 1. Dalším lenem družstva se stává každý dosavadní nájemce bytu, kterému vlastník práv a povinností k bytu pevede práva a povinnosti k družstevnímu bytu a souasn složí základní lenský vklad dle ásti I, l Za lena družstva mže být pijat zletilý oban s trvalým pobytem na území eské republiky nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky. Nezletilý oban se mže stát lenem družstva z dvodu ddní, nebo v pípadech uvedených v ásti III.,l. 5 a ásti V., l. 8 po pedchozím schválení soudem. 3. lenství v družstvu je spjato s majetkovou úastí lena na spoleném majetku družstva. Tuto majetkovou úast tvoí základní lenský vklad, lenský podíl nebo jiná majetková úast lena. 4. Zápisné pistupujících len, kteí jsou ke dni nabytí vlastnického práva k domm s nájemními byty družstvem v nájemním pomru k tmto bytm, iní 420,- K + DPH. 5. Zápisné pistupujících len, kterým je pidlen družstevní byt, iní 420,- K + DPH. 6. Zápisné je splatné pi podání pihlášky. Jedná se o ástku kryjící nutné náklady spojené se vznikem lenství a jejíž zaplacení nemá na vznik lenství vliv.

4 l. 3 Pechod a pevod lenství 1. lenství v družstvu pechází smrtí lena (nejde-li o spolené lenství manžel) na ddice, kterému pipadl lenský podíl. Je-li dle rozhodnutí soudu více ddic, uzave družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním ddicem ureným dodatenou dohodou ddic nebo dodateným rozhodnutím soudu. 2. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu pop. právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, nepešlo-li lenství na ddice, zaniká smrtí lena. 3. Pokud zstaviteli náležely dva nebo více lenských podíl v družstvu, mohou jednotlivé lenské podíly pipadnout rzným ddicm. Tím se zstavitelovo lenství v den jeho smrti pemní na dv nebo více samostatných lenství (popípad spolených lenství manžel) jednotlivých ddic. 4. len mže pevést svá práva a povinnosti spojené s lenstvím v družstvu na fyzickou osobu, která spluje podmínky vzniku lenství, zpsobem ureným zákonem a tmito stanovami. 5. lenství v družstvu pechází dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základ dohody o výmn družstevního bytu. l. 4 Spolené lenství manžel 1. Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se spoleným nájmem bytu i spolené lenství manžel v družstvu. 2. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžel i spolené lenství manžel v družstvu vznikne také v pípad pechodu a pevodu lenství na jednoho z manžel podle ásti II, lánku Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 tohoto lánku nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Ze spoleného lenství jsou oba manželé oprávnni a povinni spolen a nerozdíln. Manželé jako spolení lenové mají jeden hlas, piemž družstvo nezkoumá platnost takového vyjádení z hlediska obanskoprávní úpravy spoleného jmní manžel a souvisejících ustanovení a považuje jej vždy za platné. l. 5 Splynutí lenství 1. Jestliže len získá v témže družstvu další lenství nap. z dvodu ddní, pevodem lenských práv a povinností, slouením družstev a pevodu ásti majetku, splyne takto získané lenství s lenstvím pvodním v lenství jediné. 2. Z dvod uvedených v odst. 1 tohoto lánku splynou navzájem i spolená lenství manžel. Vznikem spoleného lenství manžel nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nepemnilo na jejich lenství spolené. 3. Pi splynutí lenství podle odst. 1 a 2 tohoto lánku platí délka nejstaršího lenství. lenská práva a povinnosti z takto splynutého lenství zstávají lenovi zachována.

5 l. 6 Pemna lenství 1. K pemn lenství dochází v tchto pípadech: a) spolené lenství manžel se mní na samostatné lenství jednoho z bývalých manžel nebo na samostatné lenství každého z nich v pípad uvedeném v ásti III. l. 12, odst. 3, b) samostatné lenství zstavitele se v pípad uvedeném v ásti III, l. 12, odst. 3 mní na samostatné lenství (nebo spolené lenství každého z ddic jednotlivých lenských podíl zstavitele), c) samostatné lenství jednoho z manžel, spolených nájemc družstevního bytu se výmnou bytu mní na spolené lenství manžel, d) samostatné lenství nájemce družstevního bytu se pevodem lenských práv a povinností na jednoho z manžel za trvání manželství mní na spolené lenství manžel. III. lenská práva a povinnosti l. 1 Obecná ustanovení 1. Obsahem lenství je souhrn všech lenských práv a povinností vyplývajících ze stanov družstva. lenové vstupují podle své vle a daných podmínek do konkrétních právních vztah s družstvem, jejichž obsahem jsou odpovídající práva a povinnosti obou subjekt. 2. Základními vztahy k družstvu jsou vztahy: a) len nájemc byt b) len vlastník byt 3. Na leny vlastníky se ve vztahu k pedmtu vlastnictví nepoužijí ustanovení ásti V. stanov o nájmu družstevního bytu. 4. Zdržuje-li se len mimo území eské republiky, je povinen ustanovit a zmocnit svého zástupce k vyizování lenských záležitostí a oznámit to družstvu. 5. Za nezletilého lena jedná a iní právní úkony jeho zákonný zástupce. l. 2 Práva len družstva 1. len družstva má právo zejména: a) úastnit se osobn nebo prostednictvím svého zákonného zástupce jednání a rozhodování lenské schze samosprávy nebo prostednictvím zvolených delegát jednání a rozhodování shromáždní delegát, b) volit a být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm, c) úastnit se veškeré družstevní innosti a užívat výhod, které družstvo svým lenm poskytuje, d) pedkládat návrhy na zlepšení innosti družstva, obracet se s podnty, pipomínkami nebo stížnostmi týkajícími se innosti družstva k orgánm družstva a být o jejich vyízení informován, e) na roní vyútování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu a na vypoádání podle zásad schválených pedstavenstvem, f) na pevod lenských práv a povinností bez souhlasu pedstavenstva podle 230 obchodního zákoníku. 2. Se lenem družstva a s manžely spolenými leny družstva mohou na základ jejich práva bydlení v byt bydlet jejich píbuzní v ad pímé, sourozenci, ze a snacha, jakož i

6 osoby, které s nimi žijí ve spolené domácnosti. Poet tchto osob a jeho zmnu je povinen len družstva nebo nájemce družstevního bytu neprodlen oznámit družstvu. 3. Krom práva užívat byt má len družstva a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a zaízení domu, jakož i požívat plnní, jehož poskytování je spojeno s užíváním bytu. 4. Družstvo je povinno zajistit lenu družstva plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. l. 3 Povinnosti len družstva 1. len družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgán družstva, která se jej týkají a dodržovat zásady obanského soužití, b) pi výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvoeno prostedí zajišující ostatním lenm družstva nebo nájemcm družstva výkon jejich práv, c) uhradit základní lenský vklad, popípad další lenský vklad ve výši a lht stanovené pedstavenstvem, d) platit nájemné a úhradu za plnní poskytovaná spolu s užíváním bytu nebo platit zálohy na n, pop. podíl vlastníka bytu na nákladech spojených s užíváním zpsobem stanoveným ve smlouv, e) hradit píspvky na innost družstva a platit za úkony spojené s výkonem dispoziních práv podle stanov a za vymezené administrativní úkony, f) chránit a ádn užívat majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, dodržovat družstevní pedpisy (ády) a obecn platné pedpisy upravující užívání bytového a nebytového majetku, g) oznamovat družstvu vas zmny týkající se lena a píslušník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence, a to do 15 dn po vzniku tchto skuteností, h) umožnit poveným zástupcm družstva po pedchozím oznámení zjištní technického stavu bytu, i) pispívat na úhradu ztráty družstva až do výše základního lenského vkladu, j) neprovádt stavební úpravy ani jinou podstatnou zmnu v byt bez souhlasu družstva, a to ani na svj náklad, k) oznámit bez zbyteného odkladu potebu tch oprav v byt, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla, l) odstranit závady a poškození, které zpsobil v dom sám nebo ti, kteí s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po pedchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nho náhradu, m) podílet se na zajišování poádku a istoty v dom, zejména na úklidu spolených prostor v dom, zametání a mytí schodišt a chodeb, udržování istoty ve sklep, ištní schodišových oken, zábradlí, osvtlovacích zaízení, vchodových dveí a v zimním období odklizení snhu z chodník pilehlých k domu, a to podle zásad a v rozsahu stanoveném rozpisem služeb v dom i podle zásad v dom obvyklých, pop. v opaném pípad hradit náklady provedeného úklidu, zajištného družstvem. 2. Veškeré drobné opravy v byt související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí lenové družstva. Drobnými opravami v byt nejsou opravy a výmny elektrických, vodoinstalaních, kanalizaních, plynových a topných rozvod vetn topných tles, STA, domácích telefon a vnjší nátry oken. lenové družstva hradí též veškeré náklady spojené s výmnou základního zaízení bytu, nerozhodne-li lenská schze samosprávy ve smyslu ásti VII, l. 20, odst. 3 písm. g) jinak.

7 3. Nepostará-li se len družstva o vasné provedení drobných oprav a bžnou údržbu bytu, má družstvo právo uinit tak po pedchozím upozornní lena na jeho náklad samo a požadovat od nj náhradu. 4. Pokud len družstva poruší nkterou z výše uvedených povinností, je povinen nahradit družstvu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením této povinnosti. Tím se nezbavuje další odpovdnosti stanovené tmito stanovami i zákonem. l. 4 Evidence len 1. Družstvo vede lenskou evidenci a udržuje ji v souladu se skuteným stavem. Základní lenskou evidenci družstva tvoí kniha len a lenské spisy. Družstvo mže vést lenskou evidenci pomocí výpoetní techniky. 2. Do knihy len zapisuje družstvo všechny své leny s uvedením data vzniku lenství a údaji umožujícími identifikovat lena. 3. lenský spis tvoí soubor doklad a korespondence se lenem vyplývající z lenského vztahu. 4. len družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém lenství a obsahu zápisu v seznamu. 5. Pedstavenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. l. 5 Dispozice s lenskými právy a povinnostmi 1. len družstva mže uzavít smlouvu o pevodu lenských práv a povinností bez souhlasu orgán družstva. 2. len družstva mže uzavít dohodu o výmn bytu. Dohoda o výmn bytu musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu úastník výmny o pevodu lenských práv a povinností a prohlášení o vzájemném majetkovém vypoádání. 3. lenská práva a povinnosti spojená s lenstvím pecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pedložením smlouvy i dohody o pevodu lenských práv a povinností družstvu nebo pozdjším dnem uvedeným ve smlouv. Stejné úinky jako pedložení smlouvy i dohody o pevodu lenských práv a povinností družstvu má písemné oznámení dosavadního lena o pevodu lenských práv a povinností a písemný souhlas nabyvatele. 4. Týká-li se dohoda o pevodu lenských práv a povinností spolených len (manžel), musí být uzavena spolenými leny. 5. Podpisy úastník dohody o pevodu lenských práv a povinností ovují orgány píslušné podle zvláštních pedpis nebo kancelá družstva. 6. Nabyvatel lenských práv a povinností je povinen uzavít s družstvem nájemní smlouvu do 30-ti dn ode dne, kdy na nho pešla lenská práva a povinnosti. l. 6 Zánik lenství, majetkové vypoádání 1. lenství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vylouením, d) úmrtím lena, pokud jeho lenství nepejde na ddice, e) zánikem družstva likvidací, f) prohlášením konkursu na majetek lena, g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena,

8 h) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, i) vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností, j) jiným zpsobem stanoveným zákonem. l. 7 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a len na skonení lenství, koní lenství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. Jedno vyhotovení dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi. 3. Fyzická i právnická osoba zstane jako len družstva vlastníkem lenských práv a povinností ke všem bytm v pevedených domech, pokud tato lenská práva a povinnosti nepevede na jinou osobu. l. 8 Vystoupení 1. len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou msíc, tato lhta zaíná bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemného oznámení lena o vystoupení z družstva. Ve stejné lht je len nájemce družstevního bytu povinen vrátit byt družstvu. 2. len, který nesouhlasí s pevodem svých lenských práv a povinností na právního nástupce družstva, mže z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto pevodu má dojít, když to oznámí pedstavenstvu do jednoho msíce po usnesení shromáždní delegát. Nárok na vypoádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho msíce ode dne, kdy na nho pešlo jmní družstva. 3. Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn. Odvolání je úinné jen v pípad souhlasu družstva. l. 9 Úmrtí lena 1. Úmrtím lena lenství zaniká, nepejde-li podle ásti II. l. 3, odst. 1 až 3 tchto stanov na ddice. l. 10 Vylouení 1. Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena, jestliže: a) závažným zpsobem nebo optovn a pes písemnou výstrahu porušuje své lenské povinnosti urené zákonem nebo stanovami, a to zejména tím, že neplatí ádn a vas nájemné nebo zálohy na plnní poskytovaná s užíváním bytu po dobu delší než 3 msíce, nebo je v prodlení s úhradou jiné splatné pohledávky družstva nebo její ásti déle než ti msíce, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, kterou odmítá uhradit, nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c) bu sám, nebo ti kdo s ním bydlí, porušují zásady obanského soužití v dom, nebo porušují poádek v dom a lenská schze samosprávy podá návrh na vylouení, d) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti lenm družstva. 2. Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jen do tí msíc ode dne, kdy zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento dvod vznikl.

9 3. Je-li jednání lena, v nmž lze spatovat dvod k vylouení podle odst. 1 písm. d) tohoto lánku pedmtem šetení jiného orgánu, zaíná lhta tí msíc podle odst. 2 tohoto lánku dnem, kdy se družstvo dozvdlo o výsledku tohoto šetení. 4. Rozhodnutí o vylouení z družstva musí být dorueno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vylouení lena musí být uveden dvod, který nelze dodaten mnit. lenství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí pedstavenstva o vylouení lenovi dorueno. 5. Nesouhlasí-li len s rozhodnutím pedstavenstva o vylouení, mže do 15 dn od doruení písemného rozhodnutí podat odvolání k shromáždní delegát. Odvolání má odkladný úinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatnno do tí msíc ode dne, kdy se len dozvdl, nebo mohl dozvdt o rozhodnutí vylouení. 6. Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždní delegát o vylouení za neplatné, je-li v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatnno do tí msíc ode dne konání shromáždní delegát, které vylouení potvrdilo, nebo jestliže nebylo ádn svoláno, ode dne, kdy se len mohl dozvdt o konání shromáždní delegát, které vylouení potvrdilo, nejpozdji do jednoho roku od jeho konání, zaniká. Pi vyslovení neplatnosti zániku lenství podle odst. 6) tohoto lánku vzniká poškozenému právo na náhradu zpsobené škody. l. 11 Majetkové vypoádání 1. Zánikem lenství podle ásti III, l. 6 vzniká bývalému lenovi nebo jeho ddicm nárok na vypoádací podíl. Vypoádací podíl pedstavuje majetkovou úast lena. Pi výpotu vypoádacího podílu u lena, který nevložil další vklad, se nebude pihlížet ke kapitálu, který je ve fondu dalších vklad. U lena, který vložil další vklad, se k tomuto kapitálu pihlížet bude, a to v pomru jeho dalšího vkladu k dalším vkladm ostatních len. 2. V pípad vyplacení vypoádacího podílu u lena, který vložil další vklad v nepenžité form, bude vypoádací podíl vyplacen pouze v nepenžité form. 3. Nárok na výplatu vypoádacího podílu vzniká uplynutím tí msíc po schválení roní úetní uzávrky za rok, ve kterém lenství zaniklo. Pokud to hospodáská situace dovoluje, mže družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i díve. 4. Výplata vypoádacího podílu je vázána vždy na uvolnní bytu. 5. Krom nároku na výplatu vypoádacího podílu nemá bývalý len ani jeho ddicové z dvodu zániku lenství nárok na jakoukoliv jinou ást majetku družstva. 6. Pi výplat vypoádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi bývalému lenovi. 7. Zánikem lenství v dsledku pevodu práv a povinností spojených s lenstvím nebo v dsledku výmny bytu nevzniká dosavadnímu lenovi vi družstvu nárok na vypoádací podíl. Vzájemné nároky si úastníci pevodu nebo výmny vypoádají mezi sebou, pokud nepožádají o vypoádání prostednictvím družstva. l. 12 Zánik spoleného lenství 1. Spolené lenství manžel zanikne: a) dohodou rozvedených manžel spolených len družstva, popípad rozhodnutím soudu, b) úmrtím jednoho z manžel. 2. Zanikne-li spolené lenství manžel v družstvu smrtí jednoho z nich, zstává lenem družstva pozstalý manžel. 3. Po rozvodu manželství zstává lenem družstva ten z rozvedených manžel, který byl uren dohodou rozvedených manžel nebo rozhodnutím soudu.

10 IV. Evidence uchaze o byt a pidlování l. 1 Evidence uchaze o byt 1. Družstvo eviduje ve zvláštním seznamu uchazee o pidlení družstevního bytu a to v poadí ureném datem doruení jejich žádosti. 2. Podmínkou zapsání do seznamu uchaze o byt není lenství v družstvu. l. 2 Pidlování bytu 1. Byty pidluje pedstavenstvo rozhodnutím o pidlení bytu v souladu s jejich požadavky a v poadí dle evidence uchaze o byt. 2. Pedstavenstvo mže v jednotlivých pípadech povit pedsedu k pednostnímu pidlení bytu uchazei o byt, a to: a) v pípadech zvláštního zetele hodných, zejména z dvodu ekonomických zájm a ešení naléhavých poteb družstva, b) v pípad uvolnného bytu s nedobytnou pohledávkou lze byt pidlit fyzické osob, která uhradí pohledávky družstva, c) z dvodu neobyvatelnosti dosavadního bytu lena družstva, d) na návrh správce, má-li o uvolnný byt zájem jiný len samosprávy za podmínky, že stávající byt uvolní a vrátí družstvu, e) na návrh mstského úadu, poskytl-li bytovou náhradu v souvislosti s vyklizením družstevního bytu, f) jako náhradní tm lenm, kterým skonil nájemní pomr výpovdí danou družstvem s pivolením soudu, g) v tchto pípadech mže být byt pidlen i na dobu uritou. 3. Ped pidlením bytu vyzve kancelá družstva písemn uchazee k podání pihlášky, zaplacení zápisného, lenského vkladu a lenského podílu (pípadn i dalšího lenského podílu). Lhtu na splnní stanoví nejmén na 15 dn ode dne doruení výzvy doporuen. Ve výzv musí být uchaze výslovn upozornn na dsledky nesplnní podmínek tj. že mu byt nebude pidlen. 4. Kancelá družstva byt nepidlí v pípad: a) nesplní-li uchaze ve stanovené lht podmínky dle odst. 3 tohoto lánku, b) odmítne-li uchaze písemn pidlení bytu. l. 3 Zrušení rozhodnutí o pidlení bytu 1. Pedstavenstvo mže zrušit pravomocné rozhodnutí o pidlení bytu formou rozhodnutí dorueného do vlastních rukou v pípad, kdy uchaze ve stanovené lht neuzavel smlouvu o nájmu bytu a nepevzal byt, který je zpsobilý k užívání. 2. V pípad zrušení pravomocného rozhodnutí vzniká lenovi nárok na vrácení jím zaplaceného lenského vkladu a lenského podílu. Tento nárok vzniká uplynutím dvou msíc po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o pidlení bytu.

11 V. Nájem družstevního bytu l. 1 Vznik nájmu družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou o nájmu, kterou družstvo (pronajímatel) penechává svému lenu (nájemci) družstevní byt. Není-li dohodnuta doba nájmu, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavena na dobu neuritou. 2. lenovi vznikne právo na uzavení nájemní smlouvy na základ: a) rozhodnutí pedstavenstva o pidlení družstevního bytu b) pevodem lenských práv a povinností nebo jejich ásti c) rozhodnutí pedstavenstva o schválení dohody o výmn byt d) rozhodnutí o ddictví lenského podílu e) rozhodnutí soudu, pop. dohody rozvedených manžel 3. Nájemní smlouva musí obsahovat oznaení pedmtu nájmu, jeho píslušenství, rozsah jejich užívání a zpsob výpotu nájemného a úhrady za užívání bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. l. 2 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. len nájemce (manželé spolení nájemci) družstevního bytu je povinen neprodlen nahlásit družstvu osoby, které s ním žijí ve spolené domácnosti. 2. Krom práva užívat byt má len nájemce družstevního bytu a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a zaízení domu, jakož i požívat plnní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni pi výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvoeno prostedí zajišující ostatním v dom nerušený výkon jejich práv. 4. Družstvo je povinno zajistit lenu nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu zpsobilém pro ádné užívání, nedohodne-li se s nájemcem jinak. 5. Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání ádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva lena nájemce družstevního bytu ohrožen, má len právo po pedchozím upozornní družstva závady odstranit v nezbytné míe a požadovat od družstva náhradu úeln vynaložených náklad. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno do 6 msíc od odstranní závad. 6. len - nájemce je povinen udržovat družstevní byt v provozuschopném stavu a hradit ze svého náklady spojené s bžnou údržbou a drobnými opravami v byt. 7. Pojem drobných oprav a náklad spojených s bžnou údržbou a zpsob úhrady za opravy, výmny, kontroly a revize upravuje zvláštní vnitrodružstevní smrnice schválená shromáždním delegát. 8. Z fondu samosprávy je hrazeno provádní oprav nebo výmny spolených ástí a) rozvod vody (vetn bytového uzávru) b) rozvod plynu (vetn uzávru plynového sporáku, pop. ohívae vody) c) elektroinstalace (po bytový jisti) d) topných rozvod vetn otopných tles a ventil e) rozvod STA a domovního telefonu f) opravy prvk obvodového plášt domu vetn stechy, balkon a lodžií vetn venkovních nátr oken pokud lenská schze samosprávy svým usnesením nerozhodne jinak. 9. Nepostará-li se len nájemce družstevního bytu o vasné provedení drobných úprav a bžnou údržbu bytu, má družstvo právo uinit tak po pedchozím upozornní lena samo a požadovat od nj náhradu vynaložených náklad. Za pípadné škody vzniklé

12 zanedbáním bžné údržby a drobných oprav v byt odpovídá družstvu i tetím osobám len nájemce bytu. 10. len nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbyteného odkladu družstvu prostednictvím správce potebu tch oprav v byt, které se mají hradit z prostedk samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. 11. len nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které zpsobil v dom sám nebo ti, kdo v jeho byt bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po pedchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nj náhradu vynaložených náklad. 12. Nájemce nesmí provádt stavební úpravy ani jinou podstatnou zmnu v byt bez souhlasu družstva a to ani na svj náklad. V pípad porušení této povinnosti je družstvo oprávnno požadovat, aby nájemce provedené zmny a úpravy bez odkladu odstranil. 13. Provede-li len nájemce družstevního bytu stavební úpravy v byt se souhlasem družstva, piemž jde o zmnu trvalého charakteru, stává se majetková hodnota úpravy majetkem družstva bez nároku na finanní vypoádání se lenem, nebylo-li v ízení o povolení úpravy dohodnuto jinak. 14. Družstvo je oprávnno provádt stavební úpravy bytu a jiné podstatné zmny v byt pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepít jen z vážných dvod. Provádíli majitel takové úpravy na píkaz píslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. l. 3. Nájemné a úhrada za plnní poskytovaná s užíváním bytu 1. len nájemce družstevního bytu je povinen platit vcn usmrované nájemné a úhradu za plnní poskytovaná s nájmem bytu. 2. Nájemné a zálohy za služby se platí msín, nejpozdji do 30. dne píslušného msíce. 3. Nezaplatí-li uživatel nájemné a zálohy za plnní poskytovaná s užíváním bytu pop. doplatek z vyútování služeb do pti dn po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. l. 4 Nájemné 1. Vcn usmrované nájemné zahrnuje ekonomicky oprávnné náklady na dm, vetn tvorby rezerv k jejich úhrad, a to ve výši stanovené pedstavenstvem družstva. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávnnými náklady jsou: a) splátky dlouhodobého úvru, dalších investiních a provozních úvr a úroky z nich b) náklady na opravu a údržbu byt a domu a jeho píslušenství (dále jen dm) a výdaje na technické zhodnocení domu c) náklady na správu družstva a domu d) náklady na pojištní domu e) da z nemovitosti související s domem f) náklady spojené s užíváním pozemku vcn píslušejícího k domu g) ztráta z hospodaení družstva vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak lenská schze. 2. Ekonomicky oprávnné náklady domu se rozpoítají na jednotlivé byty takto: a) splátky úvr a úroky z nich podle výše úvru pipadající na jednotlivý byt b) náklady na opravy a údržbu domu, pop. výdaje na technické zhodnocení domu, náklady na pojištní domu, pípadná ztráta z hospodaení družstva vykázaná za uplynulý rok, da z nemovitosti a náklady spojené s užíváním pozemku podle pomru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech byt v dom c) náklady na správu družstva a domu ve výši stanovené pedstavenstvem.

13 3. Náklady na údržbu a opravy (vetn výmny) rozvod vody a odpadních vod v dom, poízení, výmnu a ovování midel vody, poízení a opravy spolené televizní antény a ostatních systém k píjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdlovacích zaízení v bytovém dom mže pedstavenstvo na návrh lenské schze samosprávy rozvrhnout i jiným zpsobem, než je uvedeno v ásti V., l. 4, odst. 2, písm. b). V pípad sporu s konenou platností rozhodne pedstavenstvo družstva. l. 5 Plnní poskytovaná s užíváním bytu (služby) 1. Úhrada za plnní poskytovaná s užíváním bytu zahrnuje ceny za vodné a stoné, dálkové vytápní, dodávku teplé vody, opravy STA, užívání výtahu, osvtlení spolených prostor v dom, pop. další služby, na nichž se družstvo s nájemcem dohodne. 2. Výši záloh za služby stanoví pedstavenstvo podle poteby dle platných cenových pedpis, vyhlášek, pop. rozhodnutí cenového orgánu. 3. Cena služeb se rozútuje na jednotlivé uživatele byt podle zvláštních pedpis, pop. rozhodnutí cenového orgánu. 4. Ceny služeb, pro které není stanoven zpsob rozútování podle pedchozího odstavce, se rozútují následovn: a) užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu, b) vybavení bytu spolenou televizní anténou náklady pipadajícími na jeden byt, c) ostatní služby podle rozhodnutí pedstavenstva, zejména úklid spolených prostor v dom, osvtlení spolených prostor v dom a užívání výtahu. 5. Družstvo útuje uživatelm byt msíní zálohy za jednotlivé druhy služeb jako msíní podíl z pedpokládané roní ceny za uplynulý rok nebo poslední zútovací období nebo ceny odvozené z pedpokládaných cen bžného roku, jestliže nkteré služby v uvedeném období nebyly placeny nebo poskytovány. 6. V prbhu roku je družstvo oprávnno uživateli bytu zmnit msíní zálohy v míe odpovídající zmn ceny služby nebo zmn potu len domácnosti nebo jiných podmínek, za kterých se služba poskytuje, zejména pi zmn rozsahu nebo kvality služeb. 7. Skutená výše cen a záloh za jednotlivé služby se útuje vždy za kalendání rok, nejpozdji s vyútováním topného období. 8. Družstvo na základ žádosti uživatele bytu doloží, že výše služeb odpovídá cenám podle odstavc 3 a 4 tohoto lánku a dále, že je rovnomrn rozpoítána na msíní zálohy a zútována dle ustanovení shora uvedených. 9. Vyútováním zjištný peplatek družstvo uhradí nejpozdji do šesti msíc po skonení zútovacího období. V téže dob je uživatel povinen uhradit družstvu vyútováním zjištný nedoplatek. 10. Družstvo je oprávnno zapoíst si pohledávku vi uživateli a to jednostranným úkonem. l. 6 Spolený nájem družstevního bytu manžely 1. Spolený nájem družstevního bytu mže vzniknout jen mezi manžely. 2. Spolený nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu nkterý z manžel ped uzavením manželství, vznikne spolený nájem bytu uzavením manželství. 3. Bžné záležitosti týkající se spoleného nájmu družstevního bytu manžely mže vyizovat každý z manžel. 4. V ostatních pípadech je teba souhlasu obou manžel, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkon týkajících se spoleného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávnni i povinni spolen a nerozdíln.

14 5. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: a) rozvodem manželství v pípad, že nevzniklo spolené lenství manžel v družstvu, b) dohodou rozvedených manžel spolených len družstva, pop. rozhodnutím soudu, c) smrtí jednoho z manžel, d) zánikem nájmu družstevního bytu. 6. Nevzniklo-li spolené lenství manžel v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manžel, který je lenem družstva. 7. Vzniklo-li manželm spolené lenství v družstvu, zstává lenství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manžel, který byl uren jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 8. Zeme-li manžel a manželé nebyli spolenými leny družstva, pechází lenství v družstvu a nájem družstevního bytu na ddice, kterému pipadl lenský podíl. 9. Zeme-li manžel a manželé byli spolenými leny družstva, zstává lenem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozstalý manžel. l. 7 Podnájem bytu (ásti bytu) 1. Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému penechat do podnájmu na dobu urenou ve smlouv o podnájmu, jen s písemným souhlasem družstva. Podnájem bytu bez souhlasu družstva se považuje za hrubé porušení povinnosti lena družstva. 2. Po skonení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. l. 8. Výmna bytu 1. len nájemce družstevního bytu mže uzavít se souhlasem pedsedy družstva dohodu o výmn bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu úastník výmny o pevodu lenských práv a povinností. Odepe-li družstvo bez závažných dvod souhlas s výmnou bytu, mže soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vle družstva. 2. Jde-li o výmnu byt v témže družstvu, nabývá dohoda úinnosti dnem rozhodnutí pedsedy družstva o souhlasu s výmnou. Jde-li o výmnu byt v rzných družstvech nebo o výmnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda úinnosti dnem, kdy bude vydáno rozhodnutí posledního orgánu píslušného k udlení souhlasu. 3. Pevod lenských práv a povinností na základ dohody o výmn byt nastává uskutenním výmny a uzavením smlouvy o nájmu bytu. 4. Právo na splnní dohody o výmn byt musí být uplatnno u soudu do tí msíc ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. 5. Nastanou-li dodaten u nkterého z úastník takové závažné okolnosti, že není možno splnní dohody na nm spravedliv požadovat, mže od dohody odstoupit, musí tak však uinit bez zbyteného odkladu. Povinnost k náhrad škody tím není dotena. l. 9 Zánik nájmu družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem lenství nájemce družstevního bytu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a lenem nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohod

15 c) písemnou výpovdí lena nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhta tak, aby skonila ke konci kalendáního msíce, není-li lhta uvedena, skoní nájem bytu posledním dnem msíce následujícího po msíci, v nmž výpov došla družstvu, d) výpovdi nájmu družstevního bytu s pivolením soudu, e) uplynutím doby v pípad, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu uritou. l. 10 Bytové náhrady 1. len nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vysthovat, dokud mu není zajištna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištní bytové náhrady je povinen se z bytu vysthovat, jestliže mu není teba poskytnout ani náhradní byt ani náhradní ubytování. 2. Co se rozumí v konkrétních pípadech bytovou náhradou, stanoví obanský zákoník. l. 11 Zajištní ádného užívání byt 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaí, byly ádn a úeln užívány k bytovým úelm. 2. Zjistí-li družstvo, že len pidlený byt bez vážných dvod vbec neužívá, nebo jej užívá jen obas, popípad že užívá dva byty, má právo vyzvat lena, aby byt ádn užíval, anebo provedl takové dispozice s bytem, které podle stanov jsou pípustné, nebo byt odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo má právo požádat soud o pivolení k výpovdi nájmu družstevního bytu. 3. Byt nebo jeho ást mže len nájemce družstevního bytu nebo lenové jeho domácnosti doasn používat i k jiným úelm než k bydlení se souhlasem pedstavenstva družstva vydaného na základ souhlasného stanoviska píslušného správce samosprávy. l. 12 Slouení a rozdlení bytu 1. Byt je možné slouit se sousedním bytem (ásti bytu, pop. ásti spolených prostor) jen se souhlasem pedstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 2. Byt je možné rozdlit na dva nebo více samostatných byt jen se souhlasem pedstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 3. Souhlas pedstavenstva družstva se slouením nebo rozdlením nenahrazuje povolení stavebního úadu, které je nutné podle zvláštních pedpis. 4. V souvislosti se slouením nebo rozdlením bytu pedstavenstvo družstva souasn perozdlí náklady a zdroje financování slouených nebo rozdlených byt a urí výši lenských podíl a zstatek nesplaceného investiního úvru pipadající na píslušné byty.

16 VI. lenové vlastníci bytu 1. len vlastník bytu má stejná práva a povinnosti jako len nájemce bytu s výjimkou tch, které souvisí s nájmem družstevního bytu uvedené v ásti V. stanov. 2. Pokud stanovy upravují povinnost platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru), rozumí se tím u lena vlastníka povinnost hradit náklady na správu a provoz domu vetn náklad na opravy, rekonstrukce a výmny spolených ástí a zaízení domu. 3. Krom práv a povinností vyplývajících pro lena zejména z ásti III, lánk 1-3 stanov je len vlastník povinen: a) poínat si tak, aby pi užívání, udržování, zmnách užívání bytu a pi nakládání s bytem nerušil a neohrožoval ostatní pi výkonu jejich vlastnických, spoluvlastnických, pop. uživatelských práv, b) udržovat byt na svj náklad ve stavu zpsobilém k ádnému užívání, zejména provádt vas potebnou údržbu a opravy, c) odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo spolených ástech nebo zaízení domu zpsobil sám nebo ti, kteí jeho byt užívají, d) zdržet se provádní úpravy bytu a jeho zaízení, jimiž by byl bez souhlasu ostatních vlastník mnn vzhled domu, ohrožena statická bezpenost konstrukcí a narušena innost technického zaízení domu (plyn, vytápní, voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, STA apod.). Souasn je vlastník bytu povinen zajistit povinné revize technických zaízení v byt ve stanovených lhtách tak, aby neohrozil bezpenost, zdraví a majetek ostatních vlastník, e) umožnit na požádání pístup do bytu, pokud to nezbytn vyžaduje údržba a obhospodaování ostatních byt, pop. domu jako celku a dále umožnit instalaci a údržbu zaízení pro mení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odety namených hodnot. 4. Vlastník bytu má právo a povinnost úastnit se na správ domu a jako spoluvlastník na rozhodování o spolených ástech a zaízení domu. 5. Další práva a povinnosti lena vlastníka a družstva pi zabezpeování správy a provozu domu související s vlastnictvím spolených prostor a zaízení domu, jsou upraveny ve smlouv o správ. 6. V pípad pevodu vlastnictví jednotky, pop. pi uzavení nájemní smlouvy je len vlastník povinen oznámit tyto skutenosti neprodlen družstvu. VII. Orgány družstva l Orgány družstva jsou: a) shromáždní delegát b) pedstavenstvo c) pedseda družstva (pedstavenstva) d) kontrolní komise e) lenská schze samosprávy f) výbor samosprávy g) správce samosprávy 2. Orgány družstva mohou k lepšímu zajištní své innosti vytváet pomocné orgány.

17 l Funkní období len orgán družstva iní 5 let, krom výboru samospráv, kde je volební období dvouleté. lenové orgánu družstva mohou být voleni optovn. Funkní období len prvních orgán po založení družstva iní 3 roky. 2. Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgán. l Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich psobnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na schzích, na které musí být pozváni všichni jejich lenové. l Do orgán družstva mohou být voleni jen zletilí lenové družstva. 2. Je-li lenem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva, a to s váhou hlas dle ásti VII. lánku 6, odst. 1 a lenové orgán družstva jsou povinni vykonávat své funkce svdomit, plnit svené úkoly a dodržovat obecn závazné právní pedpisy a stanovy. Pokud pi výkonu funkce zpsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 4. lenm orgán družstva mže být za výkon funkce piznána odmna podle zásad stanovených pedstavenstvem. 5. Nároky družstva z odpovdnosti len orgán družstva za škodu uplatuje pedstavenstvo. Vi lenm pedstavenstva uplatuje nároky družstva kontrolní komise prostednictvím jí ureného lena. 6. Tyto nároky družstva mohou být uplatnny u soudu jen s pedchozím souhlasem shromáždní delegát. Shromáždní delegát mže schválit i smír v této vci. 7. Každý len je oprávnn podat jménem družstva žalobu proti lenovi pedstavenstva nebo proti lenovi jiného orgánu podílejícího se na ízení družstva nebo jeho organizaní jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zpsobil. Jiná osoba než len družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocnná nemže v ízení init úkony jménem družstva i za družstvo. 8. Ustanovení odstavce 7 tohoto lánku se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody pedstavenstvo. l len voleného orgánu, kterému dležité okolnosti trvale brání ve výkonu funkce, požádá orgán, jehož je lenem, o zproštní z funkce. Povinnost vykonávat tuto funkci skoní dnem, kdy tento orgán vysloví souhlas se zproštním z funkce. 2. Orgán je povinen projednat rezignaci svého lena na nejbližším zasedání poté, co se o rezignaci dozvdl, nejdéle však do tí msíc. Po marném uplynutí této lhty se odstoupení pokládá za projednané. 3. Neplní-li len voleného orgánu ádn svoji funkci, mže jej ped uplynutím funkního období odvolat orgán, který ho zvolil. Orgán mže povolat zastupujícího lena až do doby, kdy mže být provedena ádná volba nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto lánku platí i v pípad, že lenství v orgánu zanikne smrtí.

18 4. Funkce lena pedstavenstva a lena kontrolní komise jsou vzájemn nesluitelné. Jedná-li se o právnickou osobu, nesmí být funkce lena pedstavenstva a lena kontrolní komise vykonávána stejnou zastupující osobou. 5. lenové pedstavenstva a kontrolní komise družstva a editel nesmjí být leny statutárních orgán a dozorích orgán v jiných bytových družstvech ani podnikateli s obdobným pedmtem innosti. l. 6 1.Každému lenu družstva náleží minimáln jeden hlas. Pokud len vlastní lenská práva a povinnosti k více než jednomu bytu, náleží mu za každý další byt, ke kterému vlastní lenská práva a povinnosti, další jeden hlas. 2.Výjimkou jsou pípady, kdy pi hlasování má každý len pouze jeden hlas ( 240, odst. 1 obchodního zákoníku), a to: a) zmna stanov, b) rozhodnutí o splynutí, slouení, rozdlení a o jiném zrušení družstva nebo zmn právní formy, c) rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích. 3.V orgánech družstva se hlasuje veejn. V jednotlivých pípadech se mže jednající orgán usnést na hlasování tajném. 4.V pedstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení pijmout hlasováním uskutenném písemn nebo pomocí prostedk sdlovací techniky, jestliže s tímto zpsobem hlasování projeví souhlas všichni lenové orgánu. Pro tento pípad se hlasující pokládají za pítomné. 5.Kolektivní orgány družstva jsou zpsobilé se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jejich len. Usnesení je pijato, hlasovala-li pro n nadpoloviní vtšina pítomných, pokud stanovy a zákon neurují jinak. 6. O zpsobu volby pedstavenstva a kontrolní komise rozhoduje shromáždní delegát. 7. l O jednání kolektivních orgán družstva se poizují zápisy, které obsahují podstatné body jednání, pijatá usnesení a výsledky hlasování. K zápisu musí být pipojeny projednávané zprávy pedložené písemnou formou. 2. Nesouhlasí-li len orgánu s nkterým ustanovením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti pijaté usnesení plnit. 3. Zápisy podepisuje len orgánu, který jednání ídil, zápisy o jednání shromáždní delegát družstva podepisují zvolení ovovatelé zápisu. 4. Pílohu zápisu tvoí seznam úastník jednání, pozvánka na nj a podklady, které byly pedloženy k projednávaným bodm. Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho pílohy k nahlédnutí. 5. Podrobnosti o postupu orgán družstva pi volbách a odvolávání, o jednání a rozhodování a ovování zápisu upravuje volební a jednací ád, který schvaluje shromáždní delegát družstva. l. 8 Shromáždní delegát 1. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždní delegát družstva, kde uplatují lenové své právo ídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho innost a innost jeho orgán. Shromáždní delegát plní v plném rozsahu psobnost lenské schze. Vzhledem k organizanímu uspoádání se uruje, že delegáti nejsou voleni stejným potem hlas. Každý delegát samosprávy disponuje jedním hlasem. Delegát za Msto Orlová disponuje potem hlas, odpovídajícím pomru byt, ke kterým má dosud práva a povinnosti.

19 2. Do výluné psobnosti shromáždní delegát družstva patí: a) pijímat a mnit stanovy, volební ád a jednací ád, b) volit 5 až 11 len pedstavenstva a 5 až 7 len kontrolní komise zpsobem, který samo urí, c) odvolávat jednotlivé leny pedstavenstva a kontrolní komise ped uplynutím funkního období, neplní-li ádn své úkoly, d) volit zástupce do jiných partnerských organizací, e) projednávat a schvalovat zprávy pedstavenstva a kontrolní komise o innosti družstva, f) schvalovat koncepce rozvoje a hospodáský plán družstva, zásady hospodaení vetn tvorby a použití fond, roní uzávrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí pípadná ztráta, g) rozhodovat o odvolání proti usnesení pedstavenstva, h) schvalovat pijetí konsolidaního programu družstva, i) rozhodovat o rozdlení, slouení, splynutí a zrušení družstva, nebo o zmn právní formy, j) rozhodovat o pedmtu innosti družstva a jeho zmnách, k) schvalovat statuty fond, l) plnit další úkoly podle tchto stanov, m) volit náhradníky len pedstavenstva a kontrolní komise a stanovit poadí podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších len, n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, p) schvalovat zásady pro poskytování odmn funkcionám družstva, q) urovat volební obvody delegát a stanovit poet delegát na nejbližší volební období i podmínky volby delegát. r) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku, s) tam, kde to stanoví zákon, musí být prbh shromáždní delegát družstva osvden notáským zápisem. 3. Do psobnosti shromáždní delegát patí i rozhodování týkající se družstva a jeho innosti, pokud si rozhodování o kterékoliv vci vyhradí. 4. Shromáždní delegát mže na návrh kontrolní komise zmnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí pedstavenstva nebo pedsedy družstva, kterým byly porušeny obecn závazné právní pedpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. l Jednání shromáždní delegát svolává pedstavenstvo podle poteby, nejmén jednou ron. 2. Shromáždní delegát musí být svoláno, požádá-li o to: a) jedna tetina len družstva, b) kontrolní komise, c) jestliže pedstavenstvo nesvolá shromáždní delegát tak, aby se konalo do tyiceti dn od doruení žádosti, je osoba písemn povená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání shromáždní delegát, oprávnna svolat shromáždní delegát sama. lenové pedstavenstva jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na její žádost seznam len, pop. delegát družstva. 3. Poad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozdji 8 dn ped zasedáním shromáždní delegát družstva. Písemné pozvánky obsahují dále datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály.

20 4. Na žádost jedné tetiny len družstva nebo kontrolní komise, popípad tí delegát, zaadí pedstavenstvo jimi urenou záležitost na poad jednání shromáždní delegát. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije pimen. 5. Na shromáždní delegát musí být pozváni všichni delegáti. Zvoleni delegáti, lenové pedstavenstva a kontrolní komise se shromáždní delegát úastní z titulu své funkce. 6. Shromáždní delegát je schopno se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina len. 7. Není-li shromáždní delegát schopna se usnášet, svolá pedstavenstvo náhradní shromáždní delegát tak, aby se konala do tí týdn ode dne, kdy se mla konat shromáždní delegát pvodn svolaná. Náhradní shromáždní delegát musí mít nezmnný poad jednání. Usnesení je pijato, hlasovali-li pro nj pítomní lenové nadpoloviní vtšinou hlas. 8. Ke zmn ustanovení ásti I., l. 6, ásti VII., l. 6., odst. 1) a ásti VII., l. 9., odst. 7) a odst. 8) je zapotebí ¾ hlas pítomných delegát. 9. Na návrh lena vysloví soud neplatnost usnesení shromáždní delegát, pokud usnesení je v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu mže len podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na shromáždní delegát, které usnesení pijalo, nebo jestliže námitku oznámil pedstavenstvu do jednoho msíce od konání tohoto shromáždní delegát a nebylo-li svolána ádn, do jednoho msíce ode dne, kdy se o jeho konání dovdl, nejdéle však do jednoho roku od konání shromáždní delegát. Návrh soudu lze podat jen do jednoho roku ode dne, kdy len požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky pedstavenstvu. 10. Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 9 tohoto lánku, že tvrzené rozhodnutí shromáždní delegát nepijala proto, že o nm nehlasovala, anebo že obsah rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždní delegát pijalo, lze podat žalobu do jednoho msíce ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozvdl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání shromáždní delegát. V ostatním se použijí ustanovení 131 obchodního zákoníku obdobn. l. 10 O zpsobu hlasování rozhoduje shromáždní delegát na návrh pedstavenstva. l. 11 Pedstavenstvo 1. Pedstavenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávnno jednat jménem družstva ve všech vcech. Zabezpeuje a kontroluje plnní usnesení shromáždní delegát, pravideln mu podává zprávy o své innosti a innosti družstva a odpovídá ji za tuto innost. 2. Pedstavenstvo ídí innost družstva. Je oprávnno rozhodovat o všech vcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánm družstva, zejména: a) rozhoduje o hlavních smrech innosti družstva, b) rozhoduje o pijetí a zpsobu ocenní dalšího lenského vkladu, c) rozhoduje o zízení samospráv, vymezuje okruh jejich psobnosti a doporuuje poet len výboru samosprávy, d) ruší usnesení lenských schzí samospráv a výboru samospráv, pokud jsou v rozporu s obecn závaznými pedpisy, stanovami nebo zájmy družstva, zrušené usnesení mže nahradit usnesením vlastním, e) uruje výši úhrady za plnní spojená s užíváním bytu (místností nesloužící k bydlení) a za jiné poskytované služby, f) sestavuje hospodáský plán družstva a pedkládá ho shromáždní delegát ke schválení,

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K silu 1154, Pelhřimov Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1) Firma přijala název Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 4 Čl.2 4 Část II. ČINNOST DRUŢSTVA Čl.3 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Čl.4 - Vznik

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více