Výsledek hospodaení msta Stíbra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaení msta Stíbra"

Transkript

1 Výsledek hospodaení msta Stíbra k SR UR Skutenost % I.PÍJMY CELKEM % Píjmy % z toho: daové % nedaové % kapitálové % dotace neinvestiní % FRBMS % II. VÝDAJE CELKEM % Výdaje % z toho: bžné % kapitálové % rezerva msta % rezerva na píspvek v prog. regenerace souk. vlastníkm úel. rezerva na podíl v programu PHARE (Minoritský klášter) úelová rezerva na zízení VÍCEÚELOVÉHO HIŠT % úelová rezerva na likvidaci škod zpsobených povodnmi % FRBMS % III. SALDO: píjm a výdaj % IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM % použití FRR % - na krytí splátky pjky SFŽP akce OV pol % - na ostatní výdaje % Stránka 1

2 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost % DPFO SV % DPFO zvláštní sazba % DPPO % DPPO za obce % DPFO - dan z pedchozích let % DPH % správní poplatky % poplatky za zneištní ovzduší % ostatní dan a poplatky % da z nemovitostí % daové píjmy celkem % 2. tída - nedaové píjmy z prodeje lesního porostu PO - Lesy msta Stíbra % píjmy z vlastní innosti - ostatní % píjmy od rodi za jednorázové využití MŠ % píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad v MŠ % píjmy za prodej potravin ve ŠJ - býv. OS m. Stíbra nov zízeným PO % píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad ve ŠD % píjmy z veejného WC - SMMS, s.r.o % píjmy z prodeje turistických map Stíbro a okolí % píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy % odmna za tídný odpad od EKO-COMU % píjmy za vedení úetnictví PO (MŠ,ZŠ)+Stíbrs.reg.+mikroreg. Konstantinoláz % píjmy z pronájmu pozemk % píjmy z pronájmu nebytových prostor, ostatních nemovitostí % píjmy z úrok % píjmy z podíl na zisku a dividend % pijaté smluvní pokuty za pozdní placení pachtovného % pijatý neinvestiní dar od Zp. Energetiky na opravu Na Píkopech % odvody píspvkových organizací - MŠ + ZŠ + ŠJ + DDM % pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky % pij. vratky transfer - vratka nevyerpané prov. dotace od PO - SMMS % píjmy z prodeje neinvestiního majetku % píjem za služby od SAD - údržba zastávek % pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov % pijaté pojistné náhrady - Hornická stezka + auto % pijaté nekapitálové náhrady ( kino ) % pijaté nekapitálové píspvky - výtžek z VHP % peplatky z r dobropisy k fakt.smms % píjaté nekapitálové náhrady-soudní poplatky+úroky,peplatky z min. let, ostatní % ostatní nedaové píjmy - mylné platby vratka dan z pevodu nemovitostí % píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o % nedaové píjmy celkem % Stránka 2

3 3. tída - kapitálové prodej pozemk % prodej dom % prodej byt % píjmy z prodeje akcií % pijaté píspvky na investice - plynofikace % kapitálové píjmy celkem % 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: % z toho: státní správa % školství % sociální dávky % dotace na zabezpeení voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno (ÚZ 98074) % dotace na zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny (ÚZ 98071) % dotace od Úadu práce TC - refundace mezd pracov VPP+absol (ÚZ 13101) % dotace od Ministerstva financí-ve.park.a turist. zóna 13.pol. (ÚZ 17534) % dotace od Ministerstva financí-rek. parkán. zdi Na píkopech (ÚZ 17633) % dotace od KÚ Plze na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) % dotace od KÚ Plze na vyklizování+pibližování díví konm (ÚZ 29015) % dotace od OKÚ TC na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDMS (ÚZ 33150) % dotace od OKÚ TC-úel. pro ZŠ Mánes.a ZŠ Gagarinova (ÚZ 33245) % dotace od Ministerstva kultury R-oprava kamenného mostu (ÚZ 34052) % dotace od Ministerstva kult. R-program ve.inf.služby knihoven (ÚZ 34053) % dotace od Ministerstva kult. R-Minoritský klášter - již.kídlo (ÚZ 34054) % dotace od Stát. fondu rozvoje bydlení-výstavba 17 BJ Sadová (ÚZ 92559) % obec obci na školství % dotace na zabezp. voleb do zastup.obcí a do Senátu PR (ÚZ 98187) % dotace na zabezpeení výkonu státní správy (ÚZ 98250) % dotace z rezervy státního rozpotu na povodn (ÚZ 98255) % dotace od PK na záchranné a likvidaní práce - po 666 (ÚZ 98255) % dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Gagarinova 1039) (ÚZ 33122) % dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Mánesova 485) (ÚZ 33163) % neinvestiní pijaté dotace od kraj, obcí, region % píspvek msta do FRBMS % dotace celkem % F R B M S % p í j m y c e l k e m % Stránka 3

4 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje % 10 lesní hospodáství pojištní les - pevod na FT Lesy msta Stíbra - píspvek na výchovu lesních porost % 300 Lesy msta Stíbra - píspvek na vyklizování+pibližování díví konm % 300 Lesy msta Stíbra - úhrada ztráty píspvkové organizace % 22 doprava #DIV/0! 95% 274 SAD - do obcí % 276 MHD % 279 Doprava - Bezdružice % 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c % 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a % 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d % 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f % 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst % 65/22 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst % 66/22 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst % 67/22 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b % 459 Odvodnní komunikace Palackého - podíl msta % 483 Oprava místní komun.milíkov vetn mostu+revizní prohlídka Oprava silnice III/19326-bezberiérové pechody + odvodovací žlaby % 23 - vodní hospodáství % 463 Oprava a ištní studní v majetku msta % 499 Oprava - zabezpeení hráze rybníka % 2821 OV - provozní úroky % 2822 Milíkov, kanalizace a OV - PD % 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h % 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst % 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst % 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g % 82/23 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst % 31 - školství % 310 Mateská škola Stíbro - píspvek od msta % 310 Mateská škola Stíbro - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 311 ZŠ Mánesova - píspvek od msta % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od PK (33163) % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz (33245) % 312 ZŠ Gagarinova - píspvek od msta % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od PK (33122) % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz (33245) % organizaní složky r ZŠ, MŠ - el.energie,plyn,voda,opravy,potraviny % organizaní složky r MŠ, ZŠ - telefony % neinvestiní výdaje pi vysílání našich žák do škol mimo msto Stíbro % Stránka 4

5 33 kultura % 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení % 470 Upevnní a stabilizace kíže na kostelní vži % 488 Havárie zdi v ulici Jiího z Podbrad ( Poboilovi ) % 489 Kult. centrum v kostele Máí Magdalény - objektivy, opravy, % 501 Nátr parketu dvousložkovým lakem pro extrémní zátž v KD % 553 Mstské muzeum - píspvek % 554 MKS - píspvek % 554 MKS - program Veejné informaní služby knihoven (ÚZ 34053) % 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava % 2913 Kamenný most s vží a sochou - erpání dotace od Ministerstva kultury R % 2961 Minoritský klášter (34054) % 2961 Minoritský klášter - oprava stechy % 34 TV a zájmová innost % 336 DDMS - píspvek od msta % 336 DDMS - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování % 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst % 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst % 35 zdravotnictví % 260 Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi % 101 Píspvek na zajištní innosti K-centra % 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS % 464 Zdravotnická záchranná služba Stíbro % 36 komunální rozvoj % 207 Výdaje msta a mstských ástí % 209 SMMS - píspvek na pedpokládanou ztrátu v roce % 207 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) % 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv % 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o % 428 Oprava stropu domu p Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO % 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst % 73/36 SMMS - správa hbitova % 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst % 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek % 81/36 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP % 90 Nákup a montáž ventil a hlavic Tešová 1437 (DPS) % 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého % 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová ;stecha Jakoub.544+fas.) % 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) % 456 Úpravy objektu Mánesova % 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace % 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS % 490 Oznaování názv nových ulic msta Stíbra % 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K % 504 Oprava hradební zdi u objektu Nádražní % 4444 Obec Sytno % 999 Mylné platby Stránka 5

6 37 ochrana životního prostedí % 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e % 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b % 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b % 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst % 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f % 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst % 50 Likvidace erných skládek na území msta % 207 Odvoz odpadu - igl, trhy % 207 Sbr a svoz ost.odpad (jiných než nebezp.a komunálních) - FT % 207 Sbr a svoz nebezpených odpad - FT % 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon % 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi (98253) % 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi % 41 sociální zabezpeení % 208 sociální dávky % 208 sociální dávky - na povodn (ÚZ 98255) % 43 sociální pée % 202 Klub dchodc % 260 Poliklinika - píspvek na peovatelskou službu % 52 civilní ochrana % 225 CO % 207 Dotace poskytnutá jinému okresu - povodn % 207 Nákup píruek pro obyvatelstvo pro pípad ohrožení % 55 protipožární ochrana % 205 SDH % 502 Oprava hasiské zbrojnice - prof. hasii % 503 Úprava motoru a erpadla mobilní stíkaky - SDH % 61 územní samospráva % 206 Zastupitelstvo msta Stíbra % 207 Zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny Parlamentu R % 207 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PR % 207 Mstský úad Stíbro % pohoštní, oberstvení % vcné dary % penžité dary % 455 Sthování a dovybavení interiér - Masar.p. 437, 63 (ÚZ 98250) % 462 Stavební úpravy p. 652 pro OVÚP % 492 Oprava RADNICE % 494 Rekonstrukce budovy Masarykovo nám stav. práce(98250) % 4444 Zabezpeení nových voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno % 63 finanní operace % 207 pojištní majetku % 207 pojištní les - pevod z FT % 51 píspvek msta do FRBMS % Stránka 6

7 64 ostatní innosti % finanní vypoádání minulých let % 6. tída - kapitálové výdaje % 10 - zemdlství a lesní hospodáství % 207 Nákup pozemku /21 od p. Kuny, pí. Maíkové a Kolekové % 472 Zízení útulku pro psy Nákup pozemku. 1821/20 od MVDr. Houdka % 22 doprava % 419 Komunikace pro 12 RD Tešová % 436 PD - generel dopravního ešení msta % 442 Rekonstrukce nástupního ostrvku Severní pedmstí % 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace % 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (podíl msta) % 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (17534) % 461 PD - rekonstrukce ul. Dostojevského Autobusové nádraží - zízení ekárny % 495 Nákup dlažebních kostek od SÚS Benešova % 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rek.(17633) % 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rekonstrukce % 23 vodní hospodáství % 2821 OV - odborné zabezpeení zkušebního provozu % Milíkov, kanalizace a OV - PD % Kanalizaní pípojka p % PD Kanalizaní pípojka a dešové svody - Benešova % 31 školství % 310 MŠ Stíbro - investiní píspvky % 311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) % 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice) % 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod na FT Zízení zábradlí podél ZŠ Mánesova % 33 kultura, církve a sdlovací prostedky % 2961 Vytápní Minoritského kláštera - nová regulaní stanice+rozvody % 2962 Minoritský klášter - západní kídlo - PD % 438 Grafický informaní systém msta = software % 476 Kulturní dm - rekonstrukce stechy % 489 Vybudování kulturního centra v kostele Máí Magdalény % 937 Vydání propaganího materiálu msta - vcné dary % 500 KD - Zálohový systém nouzového osvtlení (ve zdi) % 34 tlovýchova a zájmová innost % 144 Sportovní zóna Západní pedmstí % 384 Sportovní areál U-RAMPA Zpístupnní dtského hišt+oplocení u bývalé MŠ Kladrubská % Stránka 7

8 35 zdravotnictví % 464 Zízení dvojgaráže+vnitní stavební úpravy objektu pro ZZS % 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj % 207 lenský vklad a sdruž. prost. do "Družs. Stíbro-Sadová" (msto+smms) % 389 Hájovna Sulislav - stecha + klempíské prvky % 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický przkum+pd % 430 Výst. 17 BJ Sadová-erpání dotace od St.fondu rozvoje bydlení (ÚZ 92559) % 440 Územní plán sídelního útvaru Stíbro (místní ásti) % 441 Energetická koncepce msta % 454 PD rekonstrukce objektu p % 454 Rekonstrukce objektu p. 207 (devomorka) Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod z FT % 477 Rekonstrukce domu p pro DDMS % 478 PD rekonstrukce domu p pevod na FT Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod z FT % 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto-pevod z FT % 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod z FT % 484 Zízení 2 BJ v objektu MŠ Kladrubská + PD % 487 VO Partyzánská, Na Píkopech, Sokolská a Mánesova + PD % 493 Nákup budovy pro novou státní správu-masarykovo námstí % 37 ochrana životního prostedí Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod na FT PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto - pevod na FT Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod na FT územní samospráva % 207 Program SAPARD-podíl msta na nauné stezky % 207 Program SAPARD-podíl msta na cyklistické trasy a cesty % 207 Program SAPARD-podíl msta na revitalizaci veejné zelen Mstský úad Stíbro - programové vybavení % 455 Sthování a dovyb.interiér-masar. 437 a 63 (98250) % 478 PD rekonstrukce domu p pevod z FT % 478 Rekonstrukce domu p. 63 ( ÚZ 98250) % 494 Rekonstrukce budovy Masaryk.n stav. práce (ÚZ 98250) % REZERVA MSTA % REZERVA NA PÍSPVEK V PROG. REGENERACE SOUK. VLASTNÍKM Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGR. PHARE (MINORITSKÝ KLÁŠTER) Ú ELOVÁ REZERVA NA ZÍZENÍ VÍCEÚ ELOVÉHO HIŠT % Ú ELOVÁ REZERVA NA LIKVIDACI ŠKOD - POVODN % v ý d a j e c e l k e m % Stránka 8

9 Výsledek hospodaení za msíc leden - ervenec 2002 Smlouva o dílo se SMMS, s. r. o., Stíbro SR UR skute. 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm. c % 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1, písm. a % 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm. d % 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm. f % 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst % 65/22 SMMS - komunikace-znaení, laviky, ostatní mobiliá XIII., odst % 66/22 SMMS - komunikace-opravy komunikace a chodník XIII., odst % 67/22 SMMS - komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.od.1, písm. b % 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm. h % 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII.,odst % 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g % 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst % 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst % 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst % 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e % 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,odst.2, písm.b % 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,odst.2,písm.b % 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst % 82/23 SMMS - správa a údržba rybník (Lhota,Tchlovice,Otroín+Stíbro) XVI.,odst % 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp.ped.a u stadionu XVI., odst % 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst % 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm. f % 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst % c e l k e m % 73/36 SMMS - správa hbitova % 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek % 81/36 SMMS - správa+dohled pi stav. inn. na komunikacích+vp % 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o % 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého % 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová ;stecha Jakoub.544+fas.) % 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) % c e l k e m % celkem se SMMS % Stránka 9

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

Schválený rozpoet na rok 2002

Schválený rozpoet na rok 2002 PÍLOHA. 2 z 31. zasedání zastupitelstva Msta Stíbra dne 31.01.2002 Schválený rozpoet na rok 2002 I.PÍJMY CELKEM 81 810 Píjmy 80 410 z toho: daové 41 955 nedaové 13 304 kapitálové 3 200 dotace neinvestiní

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007 Píloha. 3 Schválený rozpoet 2003 I.PÍJMY CELKEM 101 007 SR Píjmy (bez FRBMS) 98 907 z toho: daové 51 227 nedaové 13 901 kapitálové 1 915 dotace neinvestiní 31 864 FRBMS 2 100 II. VÝDAJE CELKEM 97 279 Výdaje

Více

Schválený rozpoet na rok 2005

Schválený rozpoet na rok 2005 Schválený rozpoet na rok 2005 v tis. K I. PÍJMY CELKEM 107 869,3 z toho daové 57 759,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 555,0 kapitálové 1 100,0 dotace neinvestiní 35 455,3 II. VÝDAJE CELKEM 121 983,3 z toho CELKEM

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 v tis. K I.PÍJMY CELKEM 113 066,8 z toho daové 58 780,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 792,0 kapitálové 1 760,0 dotace neinvestiní 38 734,8 II. VÝDAJE CELKEM 114 506,8 z tohocelkem

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 1 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K Pstební innost: lesní hospodáství materiál (sazenice,ochrana,oplocení) 231030 1031 5139 260 000,00 K les.iinosti (t+,ba,p.ibli,.,odvoz,úklid apod.) 231030 1031 5169 146 500,00

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 134 573,43 z toho daňové 101 970,00 nedaňové 17 014,00 kapitálové 150,00 dotace neinvestiční 15 439,43 dotace

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K V Č E T N Ě F O N D Ů

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K V Č E T N Ě F O N D Ů SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K 2 0 10 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2010 I.PŘÍJMY CELKEM 146 876,38 z toho daňové 78 045,00 nedaňové 16 613,00 kapitálové 3 200,00 dotace neinvestiční 49 018,38

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK v tis. K R E K A P I T U L A C E Schválený rozpoet k 31.7. 1. Upravený rozpoet k 31.10. 2. Upravený rozpoet k 31.12.2012 % plnní Píjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 92%

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 400 daň z příjmů právnických osob 1341 360 poplatek ze psů 1342 5

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013 R 2013 v tis. Kč PŘÍJMY 3 738,000 Zapojení fondu na VO 302,422 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 040,422 příjmy - výdaje - 16,000 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 2 881,500 číslo č. pol. sdílené

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

'#! ! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& 3* &, "( (*. & &"( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! "!

'#! ! ! #$%$ &' ( '#$%$ ) * +$, ($& 3* &, ( (*. & &( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & * & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! ! !"##$ %&'&()(*+ '#!! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& * -&&./$0,* 1#&-$2"( 3* &, "( (*. & &"(!* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :';

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K

OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K 31.05.2013 Paragraf Položka Název Rozpočtov á opatření v tis. Kč Rozpočet po změnách v tis. Kč Schválený v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % PŘÍJMY třída I. Daňové 1111

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 000 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5 polatek za

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 30. 5. 2012 v kancelái

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy celkem Daňové příjmy

Příjmy celkem Daňové příjmy Rozpočet rok 213 Obec Skapce Příjmy celkem 1 69 1 1 Daňové příjmy 1 222 2 1111 DPFO ze závislé činnosti 23 3 1112 DPFO OSVČ 3 4 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 22 5 1121 DPPO 26 7 1211 DPH 45 8 133

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více