STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ Článek 2 Úvodní nastavení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a správy domu čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec 30 a pozemků, který s touto budovou tvoří funkční celek. Členství v družstvu je spojeno s právem užívat konkrétní družstevní byt, pokud tyto stanovy nebo členská schůze nestanoví jinak. 2. Družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členských vklad na krytí ztrát družstva. 4. Družstvo musí mít nejméně 5 členů. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňuje-li družstvo podmínku předcházející věty. Článek 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je: a) správa, údržba, modernizace a rekonstrukce obytné budovy o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou a všech jeho součástí včetně pozemků b) zajištění užívacích práv ke konkrétním družstevním bytům a nebytovým prostorám členům družstva včetně poskytování služeb, spojených s užíváním těchto bytů c) pronájem nájemních bytů a nebytových prostor a poskytování služeb, spojených s užíváním bytu, nečlenům družstva 1

2 d) zabezpečování provozu domu a provádění kontrol jeho technického stavu e) převod bytů do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů Účelem této činnosti není dosažení zisku. Článek 4 Základní kapitál 1. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských). Článek 5 Členské vklady 1. Podmínkou vzniku členství je splácení zápisného ve výši 2.500,- Kč a základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč při podání přihlášky do družstva. 2. K základnímu členskému vkladu se přičítají případné další členské vklady člena, které tvoří vklad člena družstva. 3. Členská schůze může členům družstva uložit závazek dalšího členského vkladu a stanovit lhůtu pro jeho splacení. 4. Členové družstva jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, splatit na základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti. ČÁST II VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A DRUŽSTVA Článek 6 Vznik členství 1. Zakládajícím členem družstva se může stát fyzická osoba, starší 18 let, která užívá byt v bytovém domě o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou, a to na základě platného nájemního vztahu. 2. Členství zakládajícího člena vzniká ke dni zápisu družstva do obchodního rejstříku, pokud zakládající člen podá písemnou přihlášku do družstva, zaplatí zápisné, osobně se účastní ustavující schůze družstva (či pověří zastupováním jiného žadatele o členství), zaváže se na ní k dalšímu členskému vkladu dle stanov a za platí základní členský vklad při podání přihlášky do družstva. 3. Za trvání družstva vzniká členství po splnění podmínek, vyplývajících ze zákona nebo stanov: a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) převodem nebo přechodem členství c) jiným způsobem, stanoveným zákonem 4. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 2

3 5. Osoby, které se nestanou členy družstva, zůstávají nájemníky nečleny družstva. 6. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu, v níž byl splacen. Do seznamu se bezodkladně vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. 7. Do seznamu členů může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem a vysloví s tím souhlas představenstvo družstva. 8. Člen družstva může do seznamu členů nahlížet jen do údajů, týkající se jeho členství, a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 7 Přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky 1. Za trvání družstva se členem družstva může stát právnická a fyzická osoba (i manželé), která skýtá záruku řádného plnění členských povinností. U společného nájmu manželů podepisují přihlášku oba manželé. 2. Členství uchazeče vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč a zápisného ve výši 2.500,- Kč. 3. Družstvo vrátí základní členský vklad a zápisné uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, a to do 30 dnů od vydání rozhodnutí o nepřijetí za člena. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o užívání družstevního bytu, vznikne se společným užíváním bytu i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 2. Právo společného užívání družstevního bytu manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne i v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle článku 9 odst Společné členství manželů dle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí nebo pokud jejich společné jmění bylo rozsudkem nebo notářským zápisem zúženo nebo jde-li o přechod z titulu dědictví. 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 5. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich. Článek 9 Převod členství 1. Převod členských práv a povinností členem družstva podléhá schválení představenstvem družstva. S převodem členských práv vždy přechází na 3

4 nabyvatele i užívací právo ke konkrétnímu bytu. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi. O doručení rozhodnutí a o lhůtách k odvolání platí ust.čl. 17, odst. 4 a 5 a čl. 32, odst. 3 Stanov. 2. Členská práva a povinnosti, spojené s členstvím, přecházejí na nabyvatele, je-li převod schválen představenstvem, ve vztahu k družstvu dnem předložením smlouvy o převodu členství v družstvu představenstvu nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, a představenstvo tento převod schválí. Schválený převod platného členství potvrdí představenstvo nabyvateli písemně se sdělením členského čísla. Členství nelze převést v době, kdy členovi běží, v případě jeho vyloučení, lhůty k odvolání či podání žaloby k soudu. 3. Nabývající člen nehradí družstvu ani členský vklad ani zápisné. Obě platby si vypořádá s převádějícím členem. 4. Nabyvatel členský práv a povinností se stává členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. Článek 10 Přechod členství Smrtí člena, nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přecházejí jeho členská práva a povinnosti v družstvu a nájem družstevního bytu ze zákona na dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Dědic přechod těchto práv a povinností člena družstvu oznámí a předloží listiny o nabytí členství. Souhlas družstva k přechodu členství a nájmu se nevyžaduje. Článek 11 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let c) užívat spolu s členy své domácnosti konkrétní družstevní byt, s nímž jsou spojena jeho členská práva a povinnosti, a společné prostory domu na základě smlouvy o užívání družstevního bytu d) přenechat družstevní byt do podnájmu jen se souhlasem představenstva družstva e) na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby, spojené s užíváním bytu f) zúčastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje g) na vypořádací podíl při zániku svého členství podle stanov h) na podíl na zisku, určeném k rozdělení mezi členy podle poměru výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladů všech členů 4

5 i) na uzavření smlouvy s družstvem o bezplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, které tvoří s budovou funkční celek, za podmínek, které stanoví svým usnesením členská schůze družstva j) poskytnout družstvu přednostně půjčku na úhradu podílu kupní ceny, která se vztahuje k úhradě bytu nečlena (do pořizovacího fondu) nad rámec své povinnosti, stanovené členskou schůzí. Člen nebo členové, kteří poskytli družstvu půjčku na úhradu bytu nečlena, mají přednostní právo na bezplatný převod vlastnictví k bytu nečlena a příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, a to za stejných podmínek jako člen dle písm. i) tohoto článku; poskytnutí půjčky včetně sjednaného úroku a podmínek splatnosti musí schválit členská schůze k) podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu, který se podílí na řízení družstva, o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen, který žalobu podal, nebo osobní jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto oprávnění nelze využít v případě, že náhradu škody vymáhá představenstvo. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva a respektovat vnitrodružstevní vztahy, a to i ty, jež vyplývají i z právních předpisů nebo zápisů v obchodním rejstříku b) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování c) uhradit družstvu další členský vklad, který vyjadřuje podíl člena na splacení ceny budovy a pozemku (pořizovací fond) podle usnesení členské schůze d) chránit družstevní majetek, řádně užívat a udržovat byt, dodržovat protipožární a bezpečnostní předpisy v domě e) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu f) provádět v bytě drobné opravy a údržbu a oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které je povinno zajistit družstvo dle čl. 12 g) oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování záloh úhrad za služby, poskytované v souvislosti s užíváním bytu h) přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze maximálně však do výše jednonásobku členského vkladu. 3. Právům a povinnostem člena odpovídají práva a povinnosti družstva. Článek 12 Drobné opravy a úhrada nákladů spojených s běžnou údržbou bytu 5

6 1. Drobné opravy, náklady spojené s běžnou údržbou v bytě a výměny vnitřního vybavení bytu hradí ze svého člen družstva. 2. Ostatní drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou, které je třeba provést ve společných prostorách domu, jakož i rekonstrukce a stavební úpravy většího rozsahu, a výměny a opravy společných rozvodů (např. radiátorů a rozvodů vytápění) a společných zařízení, hradí družstvo. Článek 13 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice a zánikem právnické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkurzu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce i) zánikem družstva j) převodem bytové jednotky do vlastnictví člena, pokud je jejím nájemcem ( 24, odst. 9 zák.č. 72/94 Sb.) Článek 14 Zánik členství dohodou Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen družstva písemně. Členství skončí ke dni, sjednaném v dohodě. V dohodě se sjednává i termín vyklizení a předání bytu. Článek 15 Zánik členství vystoupením 1. Člen družstva může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká uplynutím doby tři měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení na adresu družstva. K datu platnosti vystoupení je člen povinen vyklidit byt a předat ho družstvu. Vypořádání se provede dle článku 19 stanov. 3. Vystoupení z družstva může člen družstva odvolat jen písemně. K odvolání vystoupení musí vyslovit souhlas představenstvo družstva. 6

7 Článek 16 Zánik členství úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 1. Zemře-li člen fyzická osoba a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na oprávněného dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členství v družstvu a který tuto skutečnost družstvu sdělil a doložil dědictví příslušným dokladem. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 4. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu nebo jejím zánikem. Má-li právnické osoba právního nástupce, vstupuje tento nástupce do všech členských práv a povinnosti právního předchůdce. Článek 17 Zánik členství vyloučením člena 1. Člen může být vyloučen, jestliže porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami (čl. 11), nebo z jiných důvodů, zejména, a v případech dále uvedených pod písm.b) a d) přes písemnou výstrahu: a) poškozuje nebo ničí družstevní majetek; za poškození majetku se považuje i neoprávněné nakládání s majetkem družstva, pokud se jej dopustí člen orgánu družstva b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují své povinnosti, vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že opětovně narušují pořádek nebo dobré soužití v domě c) nezaplatil on nebo společný člen (manžel) úhradu nebo část úhrady za užívání bytu nebo úhradu nebo část úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než dva měsíce d) neuhradil podle usnesení členské schůze další členský vklad nebo nesplnil svou uhrazovací povinnost vůči družstvu e) svévolně bez řádného pověření či v rozporu se stanovami, obecně závaznými předpisy či oprávněními vyplývajícími ze zápisů v obchodním rejstříku vykonává navenek nebo uvnitř družstva činnost, k níž není oprávněn. 2. Člen družstva fyzická osoba může být vyloučen také v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 3. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení je možno učinit jen ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. To neplatí v příp. uvedeném v b.2), kde 3 měsíční lhůta počne běžet ode dne, kdy se družstvo dozví o právní moci odsuzujícího rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozhodnutí. 4. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení musí být členovi družstva doručeno do vlastních rukou na adresu dle členské evidence. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odstavce 1 nebo 2, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno, pokud člen nepodá odvolání (podle čl. 32 odst.3). Za den doručení, pokud si člen zásilku 7

8 nepřevezme, se považuje 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do patnácti dnů od písemného rozhodnutí podat prostřednictvím představenstva odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek (viz. čl. 32 odst. 2). Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Právo člena podat návrh soudu zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Je-li důvodem návrhu člena k soudu, že členská schůze usnesení o vyloučení člena nepřijala proto, že o něm nehlasovala nebo že obsah usnesení neodpovídá rozhodnutí členské schůze, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí členské schůze dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. Článek 18 Zánik členství prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva 1. Zánik členství se v případech, uvedených v tomto článku, řídí zvláštními předpisy. 2. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej člen do dvou měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (článek 31 stanov). Článek 19 Společná ustanovení o zániku členství zánik nájmu bytu a způsob vypořádání 1. Zánikem členství osoby v družstvu zaniká nájemní vztah k bytu. Nájemce družstevního bytu (fyzická osoba) není povinen se z bytu vystěhovat, nejde-li o dohodu mezi ním a družstvem nebo o vystoupení člena z družstva, pokud mu není zajištěna bytová náhrada za podmínek stanovených v 712 občanského 8

9 zákoníku. Vyplacení vypořádacího podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu a vypořádání vzájemných závazků mezi ním a družstvem. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Zápisné se nevrací. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho části i dříve. 5. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vyklizení družstevního bytu. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky za členem. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 6. Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností a výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Článek 20 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) písemnou dohodou rozvedených manželů c) dohodou manželů o zúžení společného jmění, sepsanou notářským zápisem d) rozhodnutím soudu o zrušení společného jmění manželů e) vypořádáním společného jmění manželů po rozvodu f) převodem bytové jednotky byť na jednoho z manželů g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností byť jednoho z manželů h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce byť jednoho z manželů. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, společným vystoupením z družstva, vyloučením byť jednoho z manželů a zánikem družstva po ukončení likvidace. 3. Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství nadále zachováno jako členství individuální. Pro ten případ nemá člen družstva, který vystoupil, nárok na vypořádací podíl. Manželé jsou povinni si mezi sebou své nároky vzájemně vypořádat. 9

10 ČÁST III HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 21 Fondy družstva O zřízení či rušení fondů v souladu se souvisejícími předpisy (zák. o účetnictví, daňové zíkony ad.) vyjma fondu nedělitelného ( 226 obc. zák.) rozhoduje představenstvo. Článek 22 Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 2. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky, rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 4. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. Článek 23 Roční účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. 4. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Článek 24 Rozdělení zisku a úhrady případných ztrát 1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3. Členská schůze může svým usnesením určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. 10

11 4. Na úhradě případných ztrát družstva se členové mohou nad rámec svých členských vkladů podílet na základě rozhodnutí členské schůze maximálně do výše jednonásobku členského vkladu. ČÁST IV ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 25 Orgány družstva obecně 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) revizor 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. Volit své zástupce do orgánu družstva mohou jen členové družstva. Každý člen představenstva a revizor družstva nese odpovědnost podle 243 odst. 8 obchodního zákoníku. 3. Pro platnost usnesení orgánů družstva se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Hlasuje se veřejně. Jednající orgán se může v jednotlivých případech usnést na tajném hlasování. Článek 26 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. O termínu a programu členské schůze musí být člen družstva vyrozuměn nejméně 14 dnů před konáním členské schůze, a to způsobem, který stanoví článek 32 odstavec 5) stanov. 4. Představenstvo musí volat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo revizor družstva. Pokud představenstvo členskou schůzi nesvolá ani do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená žádajícími osobami nebo revizorem družstva oprávněna svolat členskou schůzi sama při respektování lhůty uvedené v b.3. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a revizora družstva c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty družstva e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 11

12 g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy h) schvalovat statuty fondů družstva i) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva j) schvalovat přijetí úvěru a poskytnutí úvěru nebo půjčky k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů, kteří jsou i uživateli bytů v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je nájemcem. l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi neuvedenými pod písm. k) k těmto dispozicím může členská schůze zmocnit představenstvo m) schvalovat plán oprav a údržby domu n) projednávat a vyřizovat náměty a připomínky členů ve věcech, které patří do působnosti členské schůze, projednávat zprávy o činnosti ostatních orgánů družstva o) vydávat předchozí souhlas k uplatnění nároků z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu u soudu a schvalování narovnání v této věci p) rozhodovat o výši odměn členů představenstva družstva a revizora družstva q) rozhodovat o dalších věcech, které stanoví zákon nebo si vyhradí. 6. Představenstvo družstva je povinno oznámit změnu stanov do 30 dnů od schválení změny členkou schůzi do obchodního rejstříku. 7. K rozhodnutí o změně Stanov družstva je třeba sepsaní notářského zápisu, který obsahuje text změněných Stanov. 8. V případech, uvedených v odstavci 5 písm. i), může členská schůze svým usnesením rozhodnutí představenstva pro nedostatečná skutková zjištění zrušit a věc vrátit představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci znovu rozhodnout do 30 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se může člen, který se cítí poškozen, opět odvolat k členské schůzi do patnácti dnů od doručení rozhodnutí představenstva k členské schůzi. 9. Není-li členská schůze schopna se usnášet ani 30 minut od svého stanoveného začátku, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů (čl. 25 odst. 3 stanov). 10. Při hlasování má každý člen jeden hlas, manželé mají společně jeden hlas. 11.Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo třetí osobu, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupoval. Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen, nejde-li o advokáta nebo osobu blízkou, tj. konkrétně manžela, partnera či dítě. Zmocněncem může být pouze osoba zletilá. 12. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze 12

13 b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 13.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 14.Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 15.Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva za předpokladu, že požádal o zaprotokolování své námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo za předpokladu, že námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Nebyla-li členská schůze svolána řádně, může člen podat námitku do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dozvěděl. Návrh soudu může člen družstva podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy požádal členskou schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky, nebo ode dne, kdy písemně námitku oznámil představenstvu družstva. Návrh soudu může člen podat i z důvodu, uvedených v čl. 17 odst. 5. Článek 27 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má 3 členy a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu družstva. 3. Představenstvo je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo s revizorem družstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 4. Představenstvo připravuje jednání členské schůze a plní její usnesení a odpovídá členské schůzi za svou činnost. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním měsíci, svolává je ústně předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva. Představenstvo musí být svoláno do 10 dnů od doručení podnětu revizora družstva, jestliže na jeho výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda nebo místopředseda. 7. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva. 8. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva a za výkon své funkce je odpovědný představenstvu. Článek 28 13

14 Revizor družstva 1. Revizor družstva je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi, která jej volí. Revizor družstva je nezávislý na ostatních orgánech družstva. 2. Revizor družstva se vyjadřuje k roční řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a podává členské schůzi zprávy o své činnosti. 3. Revizor družstva je oprávněn vyžadovat od představenstva či předsedy družstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit revizorovi družstva všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Revizor upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo, o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a navrhuje opatření k nápravě. Má oprávnění vyžadovat zjednání nápravy představenstvem. 5. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v doporučených termínech ani v termínech, které pro jejich odstranění stanovilo, je revizor družstva oprávněn požádat představenstvo o svolání členské schůze. Tím není dotčeno oprávnění revizora požádat o svolání členské schůze dle čl. 26 odst. 4) stanov. Článek 29 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je 5 let. Členové prvních orgánů družstva po jeho založení jsou voleni jen na období 3 let. 2. Volené orgány setrvávaji ve svých funkcích do doby zvolení nových orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. 3. Funkce člena představenstva a revizora družstva jsou vzájemně neslučitelné. 4. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil do voleného orgánu, z funkce odvolat i před uplynutím volebního období. Totéž může učinit i orgán, který jej do funkce zvolil. 5. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písmeně orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jenž ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 6. Při odvolání nebo odstoupení z funkce předsedy nebo místopředsedy orgánu nezaniká funkce člena orgánu, pokud tuto vůli odstupující člen při odstoupení neprojeví. Jde-li o odvolání nebo odstoupení z funkcí předsedy nebo místopředsedy, projedná odvolání nebo odstoupení orgán, který předsedu či místopředsedu zvolil, a zvolí ze svého středu nového předsedu či 14

15 místopředsedu. Jde-li však o odstoupení i z funkce člena orgánu, postupuje se dle článku 29 odstavec 5) stanov. 7. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva revizor družstva. Každý člen může uplatnit nárok na náhradu škody u soudu proti členu představenstva nebo revizorovi družstva. Článek 30 Zákaz konkurence Členové představenstva a revizor družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. ČÁST V ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Článek 31 Zánik družstva 1. Družstvo je založeno na dobu neurčitou a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení kapitálu, který na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se kapitál družstva a jeho členové rozdělí. 5. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho měsíce po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešel kapitál družstva. 6. Při splynutí družstev přechází kapitál a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 7. Při sloučení družstva s jiným družstvem kapitál slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 8. Při rozdělení družstva přechází kapitál družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 15

16 9. Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva kles pod 5 členů b) souhrn členských vkladů klesl pod částku ,- Kč c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond e) družstvo porušuje ustanovení 56 odst. 3 obchodního zákoníku f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon 10.Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze, která mu také stanoví odměnu. 11. Při likvidaci družstva se postupuje dle obchodního zákoníku. ČÁST VI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 32 Doručování 1. Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být písemně oznámeno a doručeno. 2. Lhůta podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Za den doručení se považuje i 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 3. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 4. Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na posledně známou adresu, kterou má družstvo v evidenci. 5. Rozhodnutí, které se týká více členů družstva, jakož i svolání členské schůze se oznamuje zveřejněním na informační tabuli družstva v přízemí domu čp. 358, 359, 360 a 363, pokud zde bydlí alespoň jeden člen družstva nebo na venkovní informační tabuli umístěné v sídle družstva. Nebydlícím členům družstva zašle doporučeně tato rozhodnutí a oznámení o konání členské schůze představenstvo na jejich adresy uvedené v členské evidenci. Oznámení o konání členské schůze musí předáno k poštovní přepravě nejméně 15 dnů před konáním ČS. Článek 33 Společná ustanovení 1. Nájemní vztahy členů družstva se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami. 16

17 2. Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem a těmito stanovami. 3. Vztahy k nečlenům družstva nájemcům bytů se řídí občanským zákoníkem. Způsob placení nájemného a záloh na služby stanoví představenstvo družstva. 4. Nečlen družstva nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě a náklady na běžnou údržbu v rozsahu ustanovení nájemní smlouvy. 5. Členové družstva uživatelé družstevních bytů hradí úhrady za užívání bytu a zálohy na služby vždy nejpozději do 25. dne toho měsíce, na který se platí. 6. Za prodlení s placením nájemného u nájemních bytů, úhrad za užívání u družstevních bytů a záloh na služby je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení. 7. Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci a členové družstva zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. Vyúčtování schvaluje představenstvo družstva. Podané odvolání má odkladný účinek. Článek 34 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy byly přijaty členskými schůzemi dne , , a a jsou účinné ke dni jejich přijetí nebo přijetí jejich změn. 2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního a občanského zákoníku. Hana Novotná Martina Holá předseda družstva místopředseda družstva 17

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více