STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ Článek 2 Úvodní nastavení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a správy domu čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec 30 a pozemků, který s touto budovou tvoří funkční celek. Členství v družstvu je spojeno s právem užívat konkrétní družstevní byt, pokud tyto stanovy nebo členská schůze nestanoví jinak. 2. Družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členských vklad na krytí ztrát družstva. 4. Družstvo musí mít nejméně 5 členů. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňuje-li družstvo podmínku předcházející věty. Článek 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je: a) správa, údržba, modernizace a rekonstrukce obytné budovy o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou a všech jeho součástí včetně pozemků b) zajištění užívacích práv ke konkrétním družstevním bytům a nebytovým prostorám členům družstva včetně poskytování služeb, spojených s užíváním těchto bytů c) pronájem nájemních bytů a nebytových prostor a poskytování služeb, spojených s užíváním bytu, nečlenům družstva 1

2 d) zabezpečování provozu domu a provádění kontrol jeho technického stavu e) převod bytů do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů Účelem této činnosti není dosažení zisku. Článek 4 Základní kapitál 1. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských). Článek 5 Členské vklady 1. Podmínkou vzniku členství je splácení zápisného ve výši 2.500,- Kč a základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč při podání přihlášky do družstva. 2. K základnímu členskému vkladu se přičítají případné další členské vklady člena, které tvoří vklad člena družstva. 3. Členská schůze může členům družstva uložit závazek dalšího členského vkladu a stanovit lhůtu pro jeho splacení. 4. Členové družstva jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, splatit na základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti. ČÁST II VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A DRUŽSTVA Článek 6 Vznik členství 1. Zakládajícím členem družstva se může stát fyzická osoba, starší 18 let, která užívá byt v bytovém domě o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou, a to na základě platného nájemního vztahu. 2. Členství zakládajícího člena vzniká ke dni zápisu družstva do obchodního rejstříku, pokud zakládající člen podá písemnou přihlášku do družstva, zaplatí zápisné, osobně se účastní ustavující schůze družstva (či pověří zastupováním jiného žadatele o členství), zaváže se na ní k dalšímu členskému vkladu dle stanov a za platí základní členský vklad při podání přihlášky do družstva. 3. Za trvání družstva vzniká členství po splnění podmínek, vyplývajících ze zákona nebo stanov: a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) převodem nebo přechodem členství c) jiným způsobem, stanoveným zákonem 4. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 2

3 5. Osoby, které se nestanou členy družstva, zůstávají nájemníky nečleny družstva. 6. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu, v níž byl splacen. Do seznamu se bezodkladně vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. 7. Do seznamu členů může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem a vysloví s tím souhlas představenstvo družstva. 8. Člen družstva může do seznamu členů nahlížet jen do údajů, týkající se jeho členství, a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 7 Přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky 1. Za trvání družstva se členem družstva může stát právnická a fyzická osoba (i manželé), která skýtá záruku řádného plnění členských povinností. U společného nájmu manželů podepisují přihlášku oba manželé. 2. Členství uchazeče vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč a zápisného ve výši 2.500,- Kč. 3. Družstvo vrátí základní členský vklad a zápisné uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, a to do 30 dnů od vydání rozhodnutí o nepřijetí za člena. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o užívání družstevního bytu, vznikne se společným užíváním bytu i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 2. Právo společného užívání družstevního bytu manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne i v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle článku 9 odst Společné členství manželů dle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí nebo pokud jejich společné jmění bylo rozsudkem nebo notářským zápisem zúženo nebo jde-li o přechod z titulu dědictví. 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 5. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich. Článek 9 Převod členství 1. Převod členských práv a povinností členem družstva podléhá schválení představenstvem družstva. S převodem členských práv vždy přechází na 3

4 nabyvatele i užívací právo ke konkrétnímu bytu. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi. O doručení rozhodnutí a o lhůtách k odvolání platí ust.čl. 17, odst. 4 a 5 a čl. 32, odst. 3 Stanov. 2. Členská práva a povinnosti, spojené s členstvím, přecházejí na nabyvatele, je-li převod schválen představenstvem, ve vztahu k družstvu dnem předložením smlouvy o převodu členství v družstvu představenstvu nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, a představenstvo tento převod schválí. Schválený převod platného členství potvrdí představenstvo nabyvateli písemně se sdělením členského čísla. Členství nelze převést v době, kdy členovi běží, v případě jeho vyloučení, lhůty k odvolání či podání žaloby k soudu. 3. Nabývající člen nehradí družstvu ani členský vklad ani zápisné. Obě platby si vypořádá s převádějícím členem. 4. Nabyvatel členský práv a povinností se stává členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. Článek 10 Přechod členství Smrtí člena, nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přecházejí jeho členská práva a povinnosti v družstvu a nájem družstevního bytu ze zákona na dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Dědic přechod těchto práv a povinností člena družstvu oznámí a předloží listiny o nabytí členství. Souhlas družstva k přechodu členství a nájmu se nevyžaduje. Článek 11 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let c) užívat spolu s členy své domácnosti konkrétní družstevní byt, s nímž jsou spojena jeho členská práva a povinnosti, a společné prostory domu na základě smlouvy o užívání družstevního bytu d) přenechat družstevní byt do podnájmu jen se souhlasem představenstva družstva e) na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby, spojené s užíváním bytu f) zúčastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje g) na vypořádací podíl při zániku svého členství podle stanov h) na podíl na zisku, určeném k rozdělení mezi členy podle poměru výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladů všech členů 4

5 i) na uzavření smlouvy s družstvem o bezplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, které tvoří s budovou funkční celek, za podmínek, které stanoví svým usnesením členská schůze družstva j) poskytnout družstvu přednostně půjčku na úhradu podílu kupní ceny, která se vztahuje k úhradě bytu nečlena (do pořizovacího fondu) nad rámec své povinnosti, stanovené členskou schůzí. Člen nebo členové, kteří poskytli družstvu půjčku na úhradu bytu nečlena, mají přednostní právo na bezplatný převod vlastnictví k bytu nečlena a příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, a to za stejných podmínek jako člen dle písm. i) tohoto článku; poskytnutí půjčky včetně sjednaného úroku a podmínek splatnosti musí schválit členská schůze k) podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu, který se podílí na řízení družstva, o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen, který žalobu podal, nebo osobní jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto oprávnění nelze využít v případě, že náhradu škody vymáhá představenstvo. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva a respektovat vnitrodružstevní vztahy, a to i ty, jež vyplývají i z právních předpisů nebo zápisů v obchodním rejstříku b) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování c) uhradit družstvu další členský vklad, který vyjadřuje podíl člena na splacení ceny budovy a pozemku (pořizovací fond) podle usnesení členské schůze d) chránit družstevní majetek, řádně užívat a udržovat byt, dodržovat protipožární a bezpečnostní předpisy v domě e) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu f) provádět v bytě drobné opravy a údržbu a oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které je povinno zajistit družstvo dle čl. 12 g) oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování záloh úhrad za služby, poskytované v souvislosti s užíváním bytu h) přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze maximálně však do výše jednonásobku členského vkladu. 3. Právům a povinnostem člena odpovídají práva a povinnosti družstva. Článek 12 Drobné opravy a úhrada nákladů spojených s běžnou údržbou bytu 5

6 1. Drobné opravy, náklady spojené s běžnou údržbou v bytě a výměny vnitřního vybavení bytu hradí ze svého člen družstva. 2. Ostatní drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou, které je třeba provést ve společných prostorách domu, jakož i rekonstrukce a stavební úpravy většího rozsahu, a výměny a opravy společných rozvodů (např. radiátorů a rozvodů vytápění) a společných zařízení, hradí družstvo. Článek 13 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice a zánikem právnické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkurzu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce i) zánikem družstva j) převodem bytové jednotky do vlastnictví člena, pokud je jejím nájemcem ( 24, odst. 9 zák.č. 72/94 Sb.) Článek 14 Zánik členství dohodou Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen družstva písemně. Členství skončí ke dni, sjednaném v dohodě. V dohodě se sjednává i termín vyklizení a předání bytu. Článek 15 Zánik členství vystoupením 1. Člen družstva může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká uplynutím doby tři měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení na adresu družstva. K datu platnosti vystoupení je člen povinen vyklidit byt a předat ho družstvu. Vypořádání se provede dle článku 19 stanov. 3. Vystoupení z družstva může člen družstva odvolat jen písemně. K odvolání vystoupení musí vyslovit souhlas představenstvo družstva. 6

7 Článek 16 Zánik členství úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 1. Zemře-li člen fyzická osoba a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na oprávněného dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členství v družstvu a který tuto skutečnost družstvu sdělil a doložil dědictví příslušným dokladem. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 4. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu nebo jejím zánikem. Má-li právnické osoba právního nástupce, vstupuje tento nástupce do všech členských práv a povinnosti právního předchůdce. Článek 17 Zánik členství vyloučením člena 1. Člen může být vyloučen, jestliže porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami (čl. 11), nebo z jiných důvodů, zejména, a v případech dále uvedených pod písm.b) a d) přes písemnou výstrahu: a) poškozuje nebo ničí družstevní majetek; za poškození majetku se považuje i neoprávněné nakládání s majetkem družstva, pokud se jej dopustí člen orgánu družstva b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují své povinnosti, vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že opětovně narušují pořádek nebo dobré soužití v domě c) nezaplatil on nebo společný člen (manžel) úhradu nebo část úhrady za užívání bytu nebo úhradu nebo část úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než dva měsíce d) neuhradil podle usnesení členské schůze další členský vklad nebo nesplnil svou uhrazovací povinnost vůči družstvu e) svévolně bez řádného pověření či v rozporu se stanovami, obecně závaznými předpisy či oprávněními vyplývajícími ze zápisů v obchodním rejstříku vykonává navenek nebo uvnitř družstva činnost, k níž není oprávněn. 2. Člen družstva fyzická osoba může být vyloučen také v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 3. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení je možno učinit jen ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. To neplatí v příp. uvedeném v b.2), kde 3 měsíční lhůta počne běžet ode dne, kdy se družstvo dozví o právní moci odsuzujícího rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozhodnutí. 4. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení musí být členovi družstva doručeno do vlastních rukou na adresu dle členské evidence. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odstavce 1 nebo 2, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno, pokud člen nepodá odvolání (podle čl. 32 odst.3). Za den doručení, pokud si člen zásilku 7

8 nepřevezme, se považuje 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do patnácti dnů od písemného rozhodnutí podat prostřednictvím představenstva odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek (viz. čl. 32 odst. 2). Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Právo člena podat návrh soudu zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Je-li důvodem návrhu člena k soudu, že členská schůze usnesení o vyloučení člena nepřijala proto, že o něm nehlasovala nebo že obsah usnesení neodpovídá rozhodnutí členské schůze, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí členské schůze dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. Článek 18 Zánik členství prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva 1. Zánik členství se v případech, uvedených v tomto článku, řídí zvláštními předpisy. 2. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej člen do dvou měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (článek 31 stanov). Článek 19 Společná ustanovení o zániku členství zánik nájmu bytu a způsob vypořádání 1. Zánikem členství osoby v družstvu zaniká nájemní vztah k bytu. Nájemce družstevního bytu (fyzická osoba) není povinen se z bytu vystěhovat, nejde-li o dohodu mezi ním a družstvem nebo o vystoupení člena z družstva, pokud mu není zajištěna bytová náhrada za podmínek stanovených v 712 občanského 8

9 zákoníku. Vyplacení vypořádacího podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu a vypořádání vzájemných závazků mezi ním a družstvem. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Zápisné se nevrací. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho části i dříve. 5. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vyklizení družstevního bytu. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky za členem. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 6. Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností a výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Článek 20 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) písemnou dohodou rozvedených manželů c) dohodou manželů o zúžení společného jmění, sepsanou notářským zápisem d) rozhodnutím soudu o zrušení společného jmění manželů e) vypořádáním společného jmění manželů po rozvodu f) převodem bytové jednotky byť na jednoho z manželů g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností byť jednoho z manželů h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce byť jednoho z manželů. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, společným vystoupením z družstva, vyloučením byť jednoho z manželů a zánikem družstva po ukončení likvidace. 3. Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství nadále zachováno jako členství individuální. Pro ten případ nemá člen družstva, který vystoupil, nárok na vypořádací podíl. Manželé jsou povinni si mezi sebou své nároky vzájemně vypořádat. 9

10 ČÁST III HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 21 Fondy družstva O zřízení či rušení fondů v souladu se souvisejícími předpisy (zák. o účetnictví, daňové zíkony ad.) vyjma fondu nedělitelného ( 226 obc. zák.) rozhoduje představenstvo. Článek 22 Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 2. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky, rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 4. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. Článek 23 Roční účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. 4. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Článek 24 Rozdělení zisku a úhrady případných ztrát 1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3. Členská schůze může svým usnesením určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. 10

11 4. Na úhradě případných ztrát družstva se členové mohou nad rámec svých členských vkladů podílet na základě rozhodnutí členské schůze maximálně do výše jednonásobku členského vkladu. ČÁST IV ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 25 Orgány družstva obecně 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) revizor 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. Volit své zástupce do orgánu družstva mohou jen členové družstva. Každý člen představenstva a revizor družstva nese odpovědnost podle 243 odst. 8 obchodního zákoníku. 3. Pro platnost usnesení orgánů družstva se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Hlasuje se veřejně. Jednající orgán se může v jednotlivých případech usnést na tajném hlasování. Článek 26 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. O termínu a programu členské schůze musí být člen družstva vyrozuměn nejméně 14 dnů před konáním členské schůze, a to způsobem, který stanoví článek 32 odstavec 5) stanov. 4. Představenstvo musí volat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo revizor družstva. Pokud představenstvo členskou schůzi nesvolá ani do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená žádajícími osobami nebo revizorem družstva oprávněna svolat členskou schůzi sama při respektování lhůty uvedené v b.3. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a revizora družstva c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty družstva e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 11

12 g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy h) schvalovat statuty fondů družstva i) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva j) schvalovat přijetí úvěru a poskytnutí úvěru nebo půjčky k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů, kteří jsou i uživateli bytů v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je nájemcem. l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi neuvedenými pod písm. k) k těmto dispozicím může členská schůze zmocnit představenstvo m) schvalovat plán oprav a údržby domu n) projednávat a vyřizovat náměty a připomínky členů ve věcech, které patří do působnosti členské schůze, projednávat zprávy o činnosti ostatních orgánů družstva o) vydávat předchozí souhlas k uplatnění nároků z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu u soudu a schvalování narovnání v této věci p) rozhodovat o výši odměn členů představenstva družstva a revizora družstva q) rozhodovat o dalších věcech, které stanoví zákon nebo si vyhradí. 6. Představenstvo družstva je povinno oznámit změnu stanov do 30 dnů od schválení změny členkou schůzi do obchodního rejstříku. 7. K rozhodnutí o změně Stanov družstva je třeba sepsaní notářského zápisu, který obsahuje text změněných Stanov. 8. V případech, uvedených v odstavci 5 písm. i), může členská schůze svým usnesením rozhodnutí představenstva pro nedostatečná skutková zjištění zrušit a věc vrátit představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci znovu rozhodnout do 30 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se může člen, který se cítí poškozen, opět odvolat k členské schůzi do patnácti dnů od doručení rozhodnutí představenstva k členské schůzi. 9. Není-li členská schůze schopna se usnášet ani 30 minut od svého stanoveného začátku, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů (čl. 25 odst. 3 stanov). 10. Při hlasování má každý člen jeden hlas, manželé mají společně jeden hlas. 11.Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo třetí osobu, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupoval. Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen, nejde-li o advokáta nebo osobu blízkou, tj. konkrétně manžela, partnera či dítě. Zmocněncem může být pouze osoba zletilá. 12. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze 12

13 b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 13.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 14.Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 15.Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva za předpokladu, že požádal o zaprotokolování své námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo za předpokladu, že námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Nebyla-li členská schůze svolána řádně, může člen podat námitku do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dozvěděl. Návrh soudu může člen družstva podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy požádal členskou schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky, nebo ode dne, kdy písemně námitku oznámil představenstvu družstva. Návrh soudu může člen podat i z důvodu, uvedených v čl. 17 odst. 5. Článek 27 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má 3 členy a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu družstva. 3. Představenstvo je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo s revizorem družstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 4. Představenstvo připravuje jednání členské schůze a plní její usnesení a odpovídá členské schůzi za svou činnost. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním měsíci, svolává je ústně předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva. Představenstvo musí být svoláno do 10 dnů od doručení podnětu revizora družstva, jestliže na jeho výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda nebo místopředseda. 7. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva. 8. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva a za výkon své funkce je odpovědný představenstvu. Článek 28 13

14 Revizor družstva 1. Revizor družstva je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi, která jej volí. Revizor družstva je nezávislý na ostatních orgánech družstva. 2. Revizor družstva se vyjadřuje k roční řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a podává členské schůzi zprávy o své činnosti. 3. Revizor družstva je oprávněn vyžadovat od představenstva či předsedy družstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit revizorovi družstva všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Revizor upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo, o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a navrhuje opatření k nápravě. Má oprávnění vyžadovat zjednání nápravy představenstvem. 5. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v doporučených termínech ani v termínech, které pro jejich odstranění stanovilo, je revizor družstva oprávněn požádat představenstvo o svolání členské schůze. Tím není dotčeno oprávnění revizora požádat o svolání členské schůze dle čl. 26 odst. 4) stanov. Článek 29 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je 5 let. Členové prvních orgánů družstva po jeho založení jsou voleni jen na období 3 let. 2. Volené orgány setrvávaji ve svých funkcích do doby zvolení nových orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. 3. Funkce člena představenstva a revizora družstva jsou vzájemně neslučitelné. 4. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil do voleného orgánu, z funkce odvolat i před uplynutím volebního období. Totéž může učinit i orgán, který jej do funkce zvolil. 5. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písmeně orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jenž ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 6. Při odvolání nebo odstoupení z funkce předsedy nebo místopředsedy orgánu nezaniká funkce člena orgánu, pokud tuto vůli odstupující člen při odstoupení neprojeví. Jde-li o odvolání nebo odstoupení z funkcí předsedy nebo místopředsedy, projedná odvolání nebo odstoupení orgán, který předsedu či místopředsedu zvolil, a zvolí ze svého středu nového předsedu či 14

15 místopředsedu. Jde-li však o odstoupení i z funkce člena orgánu, postupuje se dle článku 29 odstavec 5) stanov. 7. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva revizor družstva. Každý člen může uplatnit nárok na náhradu škody u soudu proti členu představenstva nebo revizorovi družstva. Článek 30 Zákaz konkurence Členové představenstva a revizor družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. ČÁST V ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Článek 31 Zánik družstva 1. Družstvo je založeno na dobu neurčitou a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení kapitálu, který na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se kapitál družstva a jeho členové rozdělí. 5. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho měsíce po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešel kapitál družstva. 6. Při splynutí družstev přechází kapitál a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 7. Při sloučení družstva s jiným družstvem kapitál slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 8. Při rozdělení družstva přechází kapitál družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 15

16 9. Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva kles pod 5 členů b) souhrn členských vkladů klesl pod částku ,- Kč c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond e) družstvo porušuje ustanovení 56 odst. 3 obchodního zákoníku f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon 10.Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze, která mu také stanoví odměnu. 11. Při likvidaci družstva se postupuje dle obchodního zákoníku. ČÁST VI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 32 Doručování 1. Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být písemně oznámeno a doručeno. 2. Lhůta podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Za den doručení se považuje i 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 3. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 4. Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na posledně známou adresu, kterou má družstvo v evidenci. 5. Rozhodnutí, které se týká více členů družstva, jakož i svolání členské schůze se oznamuje zveřejněním na informační tabuli družstva v přízemí domu čp. 358, 359, 360 a 363, pokud zde bydlí alespoň jeden člen družstva nebo na venkovní informační tabuli umístěné v sídle družstva. Nebydlícím členům družstva zašle doporučeně tato rozhodnutí a oznámení o konání členské schůze představenstvo na jejich adresy uvedené v členské evidenci. Oznámení o konání členské schůze musí předáno k poštovní přepravě nejméně 15 dnů před konáním ČS. Článek 33 Společná ustanovení 1. Nájemní vztahy členů družstva se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami. 16

17 2. Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem a těmito stanovami. 3. Vztahy k nečlenům družstva nájemcům bytů se řídí občanským zákoníkem. Způsob placení nájemného a záloh na služby stanoví představenstvo družstva. 4. Nečlen družstva nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě a náklady na běžnou údržbu v rozsahu ustanovení nájemní smlouvy. 5. Členové družstva uživatelé družstevních bytů hradí úhrady za užívání bytu a zálohy na služby vždy nejpozději do 25. dne toho měsíce, na který se platí. 6. Za prodlení s placením nájemného u nájemních bytů, úhrad za užívání u družstevních bytů a záloh na služby je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení. 7. Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci a členové družstva zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. Vyúčtování schvaluje představenstvo družstva. Podané odvolání má odkladný účinek. Článek 34 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy byly přijaty členskými schůzemi dne , , a a jsou účinné ke dni jejich přijetí nebo přijetí jejich změn. 2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního a občanského zákoníku. Hana Novotná Martina Holá předseda družstva místopředseda družstva 17

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více