STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ Článek 2 Úvodní nastavení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a správy domu čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec 30 a pozemků, který s touto budovou tvoří funkční celek. Členství v družstvu je spojeno s právem užívat konkrétní družstevní byt, pokud tyto stanovy nebo členská schůze nestanoví jinak. 2. Družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členských vklad na krytí ztrát družstva. 4. Družstvo musí mít nejméně 5 členů. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňuje-li družstvo podmínku předcházející věty. Článek 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je: a) správa, údržba, modernizace a rekonstrukce obytné budovy o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou a všech jeho součástí včetně pozemků b) zajištění užívacích práv ke konkrétním družstevním bytům a nebytovým prostorám členům družstva včetně poskytování služeb, spojených s užíváním těchto bytů c) pronájem nájemních bytů a nebytových prostor a poskytování služeb, spojených s užíváním bytu, nečlenům družstva 1

2 d) zabezpečování provozu domu a provádění kontrol jeho technického stavu e) převod bytů do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů Účelem této činnosti není dosažení zisku. Článek 4 Základní kapitál 1. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských). Článek 5 Členské vklady 1. Podmínkou vzniku členství je splácení zápisného ve výši 2.500,- Kč a základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč při podání přihlášky do družstva. 2. K základnímu členskému vkladu se přičítají případné další členské vklady člena, které tvoří vklad člena družstva. 3. Členská schůze může členům družstva uložit závazek dalšího členského vkladu a stanovit lhůtu pro jeho splacení. 4. Členové družstva jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, splatit na základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti. ČÁST II VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A DRUŽSTVA Článek 6 Vznik členství 1. Zakládajícím členem družstva se může stát fyzická osoba, starší 18 let, která užívá byt v bytovém domě o čp. 358, 359, 360 a 363 v ul. U Sila, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou, a to na základě platného nájemního vztahu. 2. Členství zakládajícího člena vzniká ke dni zápisu družstva do obchodního rejstříku, pokud zakládající člen podá písemnou přihlášku do družstva, zaplatí zápisné, osobně se účastní ustavující schůze družstva (či pověří zastupováním jiného žadatele o členství), zaváže se na ní k dalšímu členskému vkladu dle stanov a za platí základní členský vklad při podání přihlášky do družstva. 3. Za trvání družstva vzniká členství po splnění podmínek, vyplývajících ze zákona nebo stanov: a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) převodem nebo přechodem členství c) jiným způsobem, stanoveným zákonem 4. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 2

3 5. Osoby, které se nestanou členy družstva, zůstávají nájemníky nečleny družstva. 6. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu, v níž byl splacen. Do seznamu se bezodkladně vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. 7. Do seznamu členů může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem a vysloví s tím souhlas představenstvo družstva. 8. Člen družstva může do seznamu členů nahlížet jen do údajů, týkající se jeho členství, a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 7 Přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky 1. Za trvání družstva se členem družstva může stát právnická a fyzická osoba (i manželé), která skýtá záruku řádného plnění členských povinností. U společného nájmu manželů podepisují přihlášku oba manželé. 2. Členství uchazeče vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 5.000,- Kč a zápisného ve výši 2.500,- Kč. 3. Družstvo vrátí základní členský vklad a zápisné uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, a to do 30 dnů od vydání rozhodnutí o nepřijetí za člena. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o užívání družstevního bytu, vznikne se společným užíváním bytu i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 2. Právo společného užívání družstevního bytu manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne i v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle článku 9 odst Společné členství manželů dle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí nebo pokud jejich společné jmění bylo rozsudkem nebo notářským zápisem zúženo nebo jde-li o přechod z titulu dědictví. 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 5. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich. Článek 9 Převod členství 1. Převod členských práv a povinností členem družstva podléhá schválení představenstvem družstva. S převodem členských práv vždy přechází na 3

4 nabyvatele i užívací právo ke konkrétnímu bytu. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi. O doručení rozhodnutí a o lhůtách k odvolání platí ust.čl. 17, odst. 4 a 5 a čl. 32, odst. 3 Stanov. 2. Členská práva a povinnosti, spojené s členstvím, přecházejí na nabyvatele, je-li převod schválen představenstvem, ve vztahu k družstvu dnem předložením smlouvy o převodu členství v družstvu představenstvu nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, a představenstvo tento převod schválí. Schválený převod platného členství potvrdí představenstvo nabyvateli písemně se sdělením členského čísla. Členství nelze převést v době, kdy členovi běží, v případě jeho vyloučení, lhůty k odvolání či podání žaloby k soudu. 3. Nabývající člen nehradí družstvu ani členský vklad ani zápisné. Obě platby si vypořádá s převádějícím členem. 4. Nabyvatel členský práv a povinností se stává členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. Článek 10 Přechod členství Smrtí člena, nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přecházejí jeho členská práva a povinnosti v družstvu a nájem družstevního bytu ze zákona na dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Dědic přechod těchto práv a povinností člena družstvu oznámí a předloží listiny o nabytí členství. Souhlas družstva k přechodu členství a nájmu se nevyžaduje. Článek 11 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let c) užívat spolu s členy své domácnosti konkrétní družstevní byt, s nímž jsou spojena jeho členská práva a povinnosti, a společné prostory domu na základě smlouvy o užívání družstevního bytu d) přenechat družstevní byt do podnájmu jen se souhlasem představenstva družstva e) na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby, spojené s užíváním bytu f) zúčastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje g) na vypořádací podíl při zániku svého členství podle stanov h) na podíl na zisku, určeném k rozdělení mezi členy podle poměru výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladů všech členů 4

5 i) na uzavření smlouvy s družstvem o bezplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, které tvoří s budovou funkční celek, za podmínek, které stanoví svým usnesením členská schůze družstva j) poskytnout družstvu přednostně půjčku na úhradu podílu kupní ceny, která se vztahuje k úhradě bytu nečlena (do pořizovacího fondu) nad rámec své povinnosti, stanovené členskou schůzí. Člen nebo členové, kteří poskytli družstvu půjčku na úhradu bytu nečlena, mají přednostní právo na bezplatný převod vlastnictví k bytu nečlena a příslušného podílu na společných částech domu a pozemků, a to za stejných podmínek jako člen dle písm. i) tohoto článku; poskytnutí půjčky včetně sjednaného úroku a podmínek splatnosti musí schválit členská schůze k) podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu, který se podílí na řízení družstva, o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen, který žalobu podal, nebo osobní jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto oprávnění nelze využít v případě, že náhradu škody vymáhá představenstvo. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva a respektovat vnitrodružstevní vztahy, a to i ty, jež vyplývají i z právních předpisů nebo zápisů v obchodním rejstříku b) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování c) uhradit družstvu další členský vklad, který vyjadřuje podíl člena na splacení ceny budovy a pozemku (pořizovací fond) podle usnesení členské schůze d) chránit družstevní majetek, řádně užívat a udržovat byt, dodržovat protipožární a bezpečnostní předpisy v domě e) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu f) provádět v bytě drobné opravy a údržbu a oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které je povinno zajistit družstvo dle čl. 12 g) oznamovat bez zbytečného odkladu družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování záloh úhrad za služby, poskytované v souvislosti s užíváním bytu h) přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze maximálně však do výše jednonásobku členského vkladu. 3. Právům a povinnostem člena odpovídají práva a povinnosti družstva. Článek 12 Drobné opravy a úhrada nákladů spojených s běžnou údržbou bytu 5

6 1. Drobné opravy, náklady spojené s běžnou údržbou v bytě a výměny vnitřního vybavení bytu hradí ze svého člen družstva. 2. Ostatní drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou, které je třeba provést ve společných prostorách domu, jakož i rekonstrukce a stavební úpravy většího rozsahu, a výměny a opravy společných rozvodů (např. radiátorů a rozvodů vytápění) a společných zařízení, hradí družstvo. Článek 13 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice a zánikem právnické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkurzu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce i) zánikem družstva j) převodem bytové jednotky do vlastnictví člena, pokud je jejím nájemcem ( 24, odst. 9 zák.č. 72/94 Sb.) Článek 14 Zánik členství dohodou Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen družstva písemně. Členství skončí ke dni, sjednaném v dohodě. V dohodě se sjednává i termín vyklizení a předání bytu. Článek 15 Zánik členství vystoupením 1. Člen družstva může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká uplynutím doby tři měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení na adresu družstva. K datu platnosti vystoupení je člen povinen vyklidit byt a předat ho družstvu. Vypořádání se provede dle článku 19 stanov. 3. Vystoupení z družstva může člen družstva odvolat jen písemně. K odvolání vystoupení musí vyslovit souhlas představenstvo družstva. 6

7 Článek 16 Zánik členství úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 1. Zemře-li člen fyzická osoba a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na oprávněného dědice, kterému připadla práva a povinnosti spojená s členství v družstvu a který tuto skutečnost družstvu sdělil a doložil dědictví příslušným dokladem. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 4. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu nebo jejím zánikem. Má-li právnické osoba právního nástupce, vstupuje tento nástupce do všech členských práv a povinnosti právního předchůdce. Článek 17 Zánik členství vyloučením člena 1. Člen může být vyloučen, jestliže porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami (čl. 11), nebo z jiných důvodů, zejména, a v případech dále uvedených pod písm.b) a d) přes písemnou výstrahu: a) poškozuje nebo ničí družstevní majetek; za poškození majetku se považuje i neoprávněné nakládání s majetkem družstva, pokud se jej dopustí člen orgánu družstva b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují své povinnosti, vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že opětovně narušují pořádek nebo dobré soužití v domě c) nezaplatil on nebo společný člen (manžel) úhradu nebo část úhrady za užívání bytu nebo úhradu nebo část úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než dva měsíce d) neuhradil podle usnesení členské schůze další členský vklad nebo nesplnil svou uhrazovací povinnost vůči družstvu e) svévolně bez řádného pověření či v rozporu se stanovami, obecně závaznými předpisy či oprávněními vyplývajícími ze zápisů v obchodním rejstříku vykonává navenek nebo uvnitř družstva činnost, k níž není oprávněn. 2. Člen družstva fyzická osoba může být vyloučen také v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 3. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení je možno učinit jen ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. To neplatí v příp. uvedeném v b.2), kde 3 měsíční lhůta počne běžet ode dne, kdy se družstvo dozví o právní moci odsuzujícího rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozhodnutí. 4. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení musí být členovi družstva doručeno do vlastních rukou na adresu dle členské evidence. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odstavce 1 nebo 2, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno, pokud člen nepodá odvolání (podle čl. 32 odst.3). Za den doručení, pokud si člen zásilku 7

8 nepřevezme, se považuje 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do patnácti dnů od písemného rozhodnutí podat prostřednictvím představenstva odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek (viz. čl. 32 odst. 2). Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Právo člena podat návrh soudu zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Je-li důvodem návrhu člena k soudu, že členská schůze usnesení o vyloučení člena nepřijala proto, že o něm nehlasovala nebo že obsah usnesení neodpovídá rozhodnutí členské schůze, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí členské schůze dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. Článek 18 Zánik členství prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva 1. Zánik členství se v případech, uvedených v tomto článku, řídí zvláštními předpisy. 2. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej člen do dvou měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (článek 31 stanov). Článek 19 Společná ustanovení o zániku členství zánik nájmu bytu a způsob vypořádání 1. Zánikem členství osoby v družstvu zaniká nájemní vztah k bytu. Nájemce družstevního bytu (fyzická osoba) není povinen se z bytu vystěhovat, nejde-li o dohodu mezi ním a družstvem nebo o vystoupení člena z družstva, pokud mu není zajištěna bytová náhrada za podmínek stanovených v 712 občanského 8

9 zákoníku. Vyplacení vypořádacího podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu a vypořádání vzájemných závazků mezi ním a družstvem. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Zápisné se nevrací. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho části i dříve. 5. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vyklizení družstevního bytu. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky za členem. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 6. Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností a výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Článek 20 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) písemnou dohodou rozvedených manželů c) dohodou manželů o zúžení společného jmění, sepsanou notářským zápisem d) rozhodnutím soudu o zrušení společného jmění manželů e) vypořádáním společného jmění manželů po rozvodu f) převodem bytové jednotky byť na jednoho z manželů g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností byť jednoho z manželů h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce byť jednoho z manželů. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, společným vystoupením z družstva, vyloučením byť jednoho z manželů a zánikem družstva po ukončení likvidace. 3. Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství nadále zachováno jako členství individuální. Pro ten případ nemá člen družstva, který vystoupil, nárok na vypořádací podíl. Manželé jsou povinni si mezi sebou své nároky vzájemně vypořádat. 9

10 ČÁST III HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 21 Fondy družstva O zřízení či rušení fondů v souladu se souvisejícími předpisy (zák. o účetnictví, daňové zíkony ad.) vyjma fondu nedělitelného ( 226 obc. zák.) rozhoduje představenstvo. Článek 22 Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 2. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky, rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 4. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. Článek 23 Roční účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. 4. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Článek 24 Rozdělení zisku a úhrady případných ztrát 1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3. Členská schůze může svým usnesením určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. 10

11 4. Na úhradě případných ztrát družstva se členové mohou nad rámec svých členských vkladů podílet na základě rozhodnutí členské schůze maximálně do výše jednonásobku členského vkladu. ČÁST IV ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 25 Orgány družstva obecně 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) revizor 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. Volit své zástupce do orgánu družstva mohou jen členové družstva. Každý člen představenstva a revizor družstva nese odpovědnost podle 243 odst. 8 obchodního zákoníku. 3. Pro platnost usnesení orgánů družstva se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Hlasuje se veřejně. Jednající orgán se může v jednotlivých případech usnést na tajném hlasování. Článek 26 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. O termínu a programu členské schůze musí být člen družstva vyrozuměn nejméně 14 dnů před konáním členské schůze, a to způsobem, který stanoví článek 32 odstavec 5) stanov. 4. Představenstvo musí volat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo revizor družstva. Pokud představenstvo členskou schůzi nesvolá ani do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená žádajícími osobami nebo revizorem družstva oprávněna svolat členskou schůzi sama při respektování lhůty uvedené v b.3. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a revizora družstva c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty družstva e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 11

12 g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy h) schvalovat statuty fondů družstva i) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva j) schvalovat přijetí úvěru a poskytnutí úvěru nebo půjčky k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů, kteří jsou i uživateli bytů v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je nájemcem. l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi neuvedenými pod písm. k) k těmto dispozicím může členská schůze zmocnit představenstvo m) schvalovat plán oprav a údržby domu n) projednávat a vyřizovat náměty a připomínky členů ve věcech, které patří do působnosti členské schůze, projednávat zprávy o činnosti ostatních orgánů družstva o) vydávat předchozí souhlas k uplatnění nároků z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu u soudu a schvalování narovnání v této věci p) rozhodovat o výši odměn členů představenstva družstva a revizora družstva q) rozhodovat o dalších věcech, které stanoví zákon nebo si vyhradí. 6. Představenstvo družstva je povinno oznámit změnu stanov do 30 dnů od schválení změny členkou schůzi do obchodního rejstříku. 7. K rozhodnutí o změně Stanov družstva je třeba sepsaní notářského zápisu, který obsahuje text změněných Stanov. 8. V případech, uvedených v odstavci 5 písm. i), může členská schůze svým usnesením rozhodnutí představenstva pro nedostatečná skutková zjištění zrušit a věc vrátit představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci znovu rozhodnout do 30 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se může člen, který se cítí poškozen, opět odvolat k členské schůzi do patnácti dnů od doručení rozhodnutí představenstva k členské schůzi. 9. Není-li členská schůze schopna se usnášet ani 30 minut od svého stanoveného začátku, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů (čl. 25 odst. 3 stanov). 10. Při hlasování má každý člen jeden hlas, manželé mají společně jeden hlas. 11.Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo třetí osobu, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupoval. Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen, nejde-li o advokáta nebo osobu blízkou, tj. konkrétně manžela, partnera či dítě. Zmocněncem může být pouze osoba zletilá. 12. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze 12

13 b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 13.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 14.Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 15.Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva za předpokladu, že požádal o zaprotokolování své námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo za předpokladu, že námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Nebyla-li členská schůze svolána řádně, může člen podat námitku do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dozvěděl. Návrh soudu může člen družstva podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy požádal členskou schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky, nebo ode dne, kdy písemně námitku oznámil představenstvu družstva. Návrh soudu může člen podat i z důvodu, uvedených v čl. 17 odst. 5. Článek 27 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má 3 členy a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu družstva. 3. Představenstvo je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo s revizorem družstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 4. Představenstvo připravuje jednání členské schůze a plní její usnesení a odpovídá členské schůzi za svou činnost. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním měsíci, svolává je ústně předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva. Představenstvo musí být svoláno do 10 dnů od doručení podnětu revizora družstva, jestliže na jeho výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda nebo místopředseda. 7. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva. 8. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva a za výkon své funkce je odpovědný představenstvu. Článek 28 13

14 Revizor družstva 1. Revizor družstva je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi, která jej volí. Revizor družstva je nezávislý na ostatních orgánech družstva. 2. Revizor družstva se vyjadřuje k roční řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a podává členské schůzi zprávy o své činnosti. 3. Revizor družstva je oprávněn vyžadovat od představenstva či předsedy družstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit revizorovi družstva všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Revizor upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo, o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a navrhuje opatření k nápravě. Má oprávnění vyžadovat zjednání nápravy představenstvem. 5. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v doporučených termínech ani v termínech, které pro jejich odstranění stanovilo, je revizor družstva oprávněn požádat představenstvo o svolání členské schůze. Tím není dotčeno oprávnění revizora požádat o svolání členské schůze dle čl. 26 odst. 4) stanov. Článek 29 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je 5 let. Členové prvních orgánů družstva po jeho založení jsou voleni jen na období 3 let. 2. Volené orgány setrvávaji ve svých funkcích do doby zvolení nových orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. 3. Funkce člena představenstva a revizora družstva jsou vzájemně neslučitelné. 4. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil do voleného orgánu, z funkce odvolat i před uplynutím volebního období. Totéž může učinit i orgán, který jej do funkce zvolil. 5. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písmeně orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jenž ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 6. Při odvolání nebo odstoupení z funkce předsedy nebo místopředsedy orgánu nezaniká funkce člena orgánu, pokud tuto vůli odstupující člen při odstoupení neprojeví. Jde-li o odvolání nebo odstoupení z funkcí předsedy nebo místopředsedy, projedná odvolání nebo odstoupení orgán, který předsedu či místopředsedu zvolil, a zvolí ze svého středu nového předsedu či 14

15 místopředsedu. Jde-li však o odstoupení i z funkce člena orgánu, postupuje se dle článku 29 odstavec 5) stanov. 7. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva revizor družstva. Každý člen může uplatnit nárok na náhradu škody u soudu proti členu představenstva nebo revizorovi družstva. Článek 30 Zákaz konkurence Členové představenstva a revizor družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. ČÁST V ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Článek 31 Zánik družstva 1. Družstvo je založeno na dobu neurčitou a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení kapitálu, který na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se kapitál družstva a jeho členové rozdělí. 5. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho měsíce po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešel kapitál družstva. 6. Při splynutí družstev přechází kapitál a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 7. Při sloučení družstva s jiným družstvem kapitál slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 8. Při rozdělení družstva přechází kapitál družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 15

16 9. Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva kles pod 5 členů b) souhrn členských vkladů klesl pod částku ,- Kč c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond e) družstvo porušuje ustanovení 56 odst. 3 obchodního zákoníku f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon 10.Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze, která mu také stanoví odměnu. 11. Při likvidaci družstva se postupuje dle obchodního zákoníku. ČÁST VI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 32 Doručování 1. Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být písemně oznámeno a doručeno. 2. Lhůta podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Za den doručení se považuje i 10.den ode dne uložení zásilky u držitele poštovní licence. 3. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 4. Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na posledně známou adresu, kterou má družstvo v evidenci. 5. Rozhodnutí, které se týká více členů družstva, jakož i svolání členské schůze se oznamuje zveřejněním na informační tabuli družstva v přízemí domu čp. 358, 359, 360 a 363, pokud zde bydlí alespoň jeden člen družstva nebo na venkovní informační tabuli umístěné v sídle družstva. Nebydlícím členům družstva zašle doporučeně tato rozhodnutí a oznámení o konání členské schůze představenstvo na jejich adresy uvedené v členské evidenci. Oznámení o konání členské schůze musí předáno k poštovní přepravě nejméně 15 dnů před konáním ČS. Článek 33 Společná ustanovení 1. Nájemní vztahy členů družstva se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami. 16

17 2. Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem a těmito stanovami. 3. Vztahy k nečlenům družstva nájemcům bytů se řídí občanským zákoníkem. Způsob placení nájemného a záloh na služby stanoví představenstvo družstva. 4. Nečlen družstva nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě a náklady na běžnou údržbu v rozsahu ustanovení nájemní smlouvy. 5. Členové družstva uživatelé družstevních bytů hradí úhrady za užívání bytu a zálohy na služby vždy nejpozději do 25. dne toho měsíce, na který se platí. 6. Za prodlení s placením nájemného u nájemních bytů, úhrad za užívání u družstevních bytů a záloh na služby je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení. 7. Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci a členové družstva zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. Vyúčtování schvaluje představenstvo družstva. Podané odvolání má odkladný účinek. Článek 34 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy byly přijaty členskými schůzemi dne , , a a jsou účinné ke dni jejich přijetí nebo přijetí jejich změn. 2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního a občanského zákoníku. Hana Novotná Martina Holá předseda družstva místopředseda družstva 17

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy. bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo

Stanovy. bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo Stanovy bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo O b s a h Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Právní postavení družstva

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo 2. Sídlo družstva: 155 00 Praha 5, Trávníčkova 1768/13 Článek

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více